BIZTONSÁGI ADATLAP SCOOTER EXPERT 2T 8318 Módosítva :

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIZTONSÁGI ADATLAP SCOOTER EXPERT 2T 8318 Módosítva : 06.03.2006"

Átírás

1 1. Anyag azonosítás Termék tájékoztató A termék kereskedelmi neve Termék kód 8318 Termék jellege 2 ütem motorolaj Gyártó cég neve: MOTUL Cím: Zone Industrielle - Chemin du Corps de Garde F Vaires Sur Marne- FRANCE Telefon: Fax: Forgalmazó cég neve: Cím: TISZK Kft Sukoró, Gyepes u.18. Telefon: (1) Fax: (1) ÖSSZETÉTEL Veszélyes alkotóelemek: Tömeg % CAS-No. EINECS-No. Naphta (petroleum) hydrotreated heavy, Low < boiling point thermally cracked naphta Xn,R65,R66 3. VESZÉLYESSÉG SZIRINTI BESOROLÁS EC jelölés Veszélyesség : Szállítás (fizika-kémiai tulajdonságok) : Egészségügyi ártalom : Környezetvédelmi ártalom : normál használat mellett nem jelölés köteles jelölés köteles Ismereteink szerint normál használat esetén semmiféle különleges kockázatot nem okozhat. 4. Elssegélynyújtás: 1

2 Általános tanácsok : Baleset esetén, vagy ha nem érezzük jól magunkat, minél elbb keressünk egészségügyi segítséget. ( Ha lehet, olvassa el a termék feliratot! ) Belélegzés esetén : Menjünk friss levegre. Ha a tünetek fennmaradnak hívjunk orvost! Amennyiben a gzök a tüdbe juthattak, a beteget szállítsuk kórházba. Szembe jutás esetén: Brre jutáskor: Lenyelés estén: Öblitsük ki a szemet b vízzel, a szemhéjak alatt is. Szükség esetén forduljunk orvoshoz. Azonnal vegyük le a szennyezett ruházatot és mossuk le a brt b szappanos vízzel Öblítsük ki a szánkat vízzel, majd igyunk sok vizet. Öntudatlanság esetén ne hánytassuk a sérültet. 5.Tzveszélyesség Oltási módok: Nem használható oltási mód : poroltó széndioxid (CO2) hab vízsugár Különleges veszély: Tz, vagy robbanás esetén a tökéletlen égés és a h hatására mérgez gázok (CO, CO2, stb ), gzök keletkezhetnek. Ezek belélegzése veszélyes. Különleges beavatkozási mód : Tz esetén használjunk a keletkezett gázokkal-gzökkel szemben védelmet nyújtó légzésvéd készüléket. Gondoskodni kell a visszamaradt égéstermék és oltószer megfelel kezelésérl. 6. Óvintézkedés baleset esetén: Személyi védelem: Környezetvédelem: A veszélyeztetett térségben a kijelölt mentszemélyzet számára a kockázat mértékének megfelelen keszty, szemüveg és védruha viselése kötelez. A védruházat kiválasztása ( olajálló, védkeszty, csúszásgátló lábbeli, védszemüveg, védálarc stb..) feleljen meg a munkavégzés helyén a veszélyes anyag mennyiségének és koncentrációjának. A termék ne jusson a csatornába és a talajba Ha a kifolyt, kilöttyent mennyiséget nem sikerül összegyjteni, értesítsük a helyi környezetvédelmi hatóságot.. Valamennyi szennyezett védeszközt mossuk ki, tisztítsuk ki ismételt használat eltt. Értesítsük az illetékes hatóságokat, ha a kártalanítás nem sikerült teljes mértéken. Károk helyreállítása: A kifolyt anyagot fel kell itatni megfelel anyagokkal ( pl. homok, szilikagél, köt anyagok, frészpor, stb A szennyezett felület nagyon csúszós. Gyjtsük össze és a rendelkezéseknek megfelelen adjuk át az összegyjtött anyagokat a hatóságoknak. 2

3 7. Kezelés és tárolás KEZELÉS Technikai feltételek: Óvintézkedések: Biztosítani kell a munkahely megfelel szellzését annak érdekében, hogy ne alakulhasson ki az egészségre ártalmas gáz-vagy gzfelh. Elzzük meg az olaj és fáradt olaj kiömlését. Használat után a tároló hordókat, dobozokat, olajos rongyokat stb gyjtsük össze, készítsük el elszállításra. Kerüljük el a termék szembe vagy brre jutását. TÁROLÁS Tárolási feltételek Veszélyes anyagok: Csak olyan tartályokat, csatlakozókat, csöveket, stb.. használjunk, amelyek ellenállnak a szénhidrogéneknek. A tároló edényeket tartsuk zárva jól szellz, száraz, hvös helyen. A tároló hely hmérséklete legyen 5 és 40 o C között. Tartsuk távol élelmiszerektl, italoktól, állati takarmányoktól. Ne engedjük a csatornába. Tartsuk távol gyermekektl. Ne dohányozzunk a közelében. Az eredeti csomagolásban tároljuk. rzött, fedett helyen tároljuk. Veszélyes kémiai reakciók jöhetnek létre ers oxidáló szerek hatására. 8. Személyes védelem Felszerelés Légzésvédelem Légzkészülékre csak aerosol vagy gázok esetén van szükség. Kezek védelme védkeszty ( gumírozott, 0,11 mm vastag, átengedés > 480 perc ) Szemek védelme védszemüveg Test, brfelület védelme Elírásos arcvéd maszk, vízálló ruha, biztonsági lábbeli ( hordók esetén ) Ne viseljünk gyrt, karórát vagy olyan tárgyakat, amelyek beakadhatnak Higiéniai elírások Használatakor ne táplálkozzunk Szembe és brre ne kerüljön A biztonsági elírásokat tartsuk be. Minden szennyezett ruhát azonnal vegyünk le. A szennyezett eszközöket ( ecset, rongy stb..) azonnal tisztítsuk ki. 9. Fizikai és kémiai tulajdonságok Külsleg folyadék Szín zöld ph Gyulladásáspont 88 o C NF Vízben oldhatóság nem oldódik Oldhatóság : Hagyományos oldószerekben oldódik Oldhatóság más szerekben hidrokarbonátokban oldható Viszkozitás 45 mm 2 /s 40 o C NFT Robbanás határ 3

4 Fajsúly 871 kg/m 3 15 o C NF T Stabilitás és reakciókészség Stabilitás Kerülend anyagok Veszélyes képzdmények normál körülmények között stabil oxidáló anyagokkal összeférhetetlen A tökéletlen égés mérgez gázok, korom stb képzdését okozhatja Ezek belégzése nagyon veszélyes. 11. Toxikológiai tájékoztatás Helyi Akut mérgezhatás Lenyelés Szembe kerülés Brre kerülés Belégzés Krónikus mérgez hatás Az alábbi toxikológiai adatokat ilyen és hasonló összetétel anyagokon végzett vizsgálati eredmények igazolják ( The Chemical Regulations 1994 ) Egészségkárosító hatása és nem várható normál használat mellett. gyengén toxikus Gyengén irritáló hatású A termék ismételt vagy folyamatos brre kerülése a br természetes zsírtartalmának csökkenését okozhatja nem allergiás brgyulladással. Gzök belégzése a légzszervek irritációját eredményezheti arra érzékeny emberek esetében. Folyamatos vagy ismételt használata brgyulladást okozhat. 12. Ekológiai tájékoztatás Mobilitás Toxikus hatás a vízre Talaj : Fizikai és kémiai jellegzetességei eredményeként a termék minimális bomláskészség a talajban. Víz : Nem oldódik, a termék elterül a víz színén Ne öntsük földfelszíni vizekbe vagy szennyvízcsatornákba Nem ismert 13. Hulladékkezelés/átadási rendelkezések Maradványok/ nem használt termékek Szennyezett csomagolóanyagok EWC hulladék szabályozás Mködjünk együtt egy erre szakosodott céggel. Minden szennyezett hulladékot gyjtsünk össze egy arra alkalmas és elírásszeren felcimkézett edénybe. A termék maradékainak kezelésére mivel a II. Veszélyességi kategóriába tartoznak a 102/1996. Korm.rendeletben foglaltak az irányadóak. Semmi esetre ne öntsük földfelszíni vizekbe vagy szennyvízcsatornákba. Az újrafelhasználás elnyben részesítend, ahol erre mód nyílik. Szintén javasolt az elhamvasztás. A felhasználónak figyelembe kell vennie a hulladékkezelés helyi szabályozási gyakorlatát. Mködjünk együtt egy erre szakosodott céggel klórmentes motor, hajtóm kenolaj 14. Szállítási tájékoztatás Közúti Tengeri 4

5 Légi 15. Szabályozási információk EC címke A termék nem tartalmaz olyan, az egészségre káros anyagok között felsorolt koncentrációjú anyagokat, amelyeket az EC rendelkezések értelmében figyelembe kellene venni. Munkavédelem: Veszélyes anyagok : Veszélyes hulladékok: Vizszennyezés : évi XCIII.Törvény a munkavédelemrl és a vonatkozó NM, MüM rendeletei 233/1966.(XII. 26)Korm.rendelet, 143/1977.(IX.3.)Korm.rendelet 4/1997.(II.21)NM rendelet, 31/1997.(X.17.)rendelet 102/1996.(VII.12) Korm.rendelet 3/1984 (II.7.)OVH ill 33/1993.(XII.23.)KTM rendelet 4/1984 (II.7.)OVH ill. 34/1993.(XII.23)KTM rendelet 16. Más jelleg információk Ez az összeállítás kiegészíti a használatra vonatkozó technikai figyelmeztetéseket, de nem helyettesíti azokat. Minden itt közölt információ alapját az adott termékkel kapcsolatban a megadott idpontban rendelkezésre álló ismeretek adják. Az információkat jóhiszemség kíséri. Hangsúlyozni kell a felhasználó felelsségét és kockázatát, ami a termék nem rendeltetésszer használatából fakad. Ez az információs összeállítás semmilyen körülmények között nem menti fel a felhasználót kötelezettségtl, hogy minden, a tevékenységet kormányzó tudatos alkalmazási hatáskör a felhasználó felelssége. Egyes egyedül az felelssége a termékkel kapcsolatos figyelmeztetések figyelembe vétele. Minden ilyen vonatkozású törvényi rendelkezés egyszeren csak asszisztál az azt elfogadó személynek a kötelezettségeknek megfelel teljesítésben. Ez a felsorolás nem tekinthet teljes körünek. Az alkalmazónak tudomásul kell vennie, hogy a termék tárolásával és kezelésével kapcsolatos követelmények vonatkozásában az egyedüli felels. R65 ártalmas : tüdproblémát okozhat R66 gyakori használata a br kiszáradását és berepedezését okozhatja Ez az adatlap a 2001/58/CE szabvány elírásai szerint készült. Az eredeti változatot a MOTUL készítette. FONTOS : Az adatlap információi csak a megjelölt termékre vonatkoznak, a kibocsátáskori legjobb ismeretek szerinti rendelkezésre álló adatokat tertalmazzák. 5

BIZTONSÁGI ADATLAP (SZABÁLYZAT (EK) n 1907/2006 - REACH) Változat 3.1 (15-04-2013) - Lap 1/7 INUGEL G13-37 C 12X1L - 104376 BIZTONSÁGI ADATLAP

BIZTONSÁGI ADATLAP (SZABÁLYZAT (EK) n 1907/2006 - REACH) Változat 3.1 (15-04-2013) - Lap 1/7 INUGEL G13-37 C 12X1L - 104376 BIZTONSÁGI ADATLAP BIZTONSÁGI ADATLAP (SZABÁLYZAT (EK) n 1907/2006 - REACH) Változat 3.1 (15-04-2013) - Lap 1/7 BIZTONSÁGI ADATLAP (A Bizottság 453/2010 számú rendelete a REACH (EK) rendelet 1907/2006 módosításáról) 1. SZAKASZ

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (SZABÁLYZAT (EK) n 1907/2006 - REACH) Változat 2.2 (09-10-2013) - Lap 1/6 MOCOOL 12x0.500L - 102222 BIZTONSÁGI ADATLAP

BIZTONSÁGI ADATLAP (SZABÁLYZAT (EK) n 1907/2006 - REACH) Változat 2.2 (09-10-2013) - Lap 1/6 MOCOOL 12x0.500L - 102222 BIZTONSÁGI ADATLAP BIZTONSÁGI ADATLAP (SZABÁLYZAT (EK) n 1907/2006 - REACH) Változat 2.2 (09-10-2013) - Lap 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP (A Bizottság 453/2010 számú rendelete a REACH (EK) rendelet 1907/2006 módosításáról) 1. SZAKASZ

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (SZABÁLYZAT (EK) n 1907/2006 - REACH) Változat 4.1 (13-12-2011) - Lap 1/8 C4 CHAIN LUBE FL 12X0.400L - 102983 BIZTONSÁGI ADATLAP

BIZTONSÁGI ADATLAP (SZABÁLYZAT (EK) n 1907/2006 - REACH) Változat 4.1 (13-12-2011) - Lap 1/8 C4 CHAIN LUBE FL 12X0.400L - 102983 BIZTONSÁGI ADATLAP BIZTONSÁGI ADATLAP (SZABÁLYZAT (EK) n 1907/2006 - REACH) Változat 4.1 (13-12-2011) - Lap 1/8 BIZTONSÁGI ADATLAP (A Bizottság 453/2010 számú rendelete a REACH (EK) rendelet 1907/2006 módosításáról) 1. SZAKASZ

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (SZABÁLYZAT (EK) n 1907/2006 - REACH) Változat 7.1 (07-10-2013) - Lap 1/9 C2 CHAIN LUBE ROAD 12X0.400L - 102981 BIZTONSÁGI ADATLAP

BIZTONSÁGI ADATLAP (SZABÁLYZAT (EK) n 1907/2006 - REACH) Változat 7.1 (07-10-2013) - Lap 1/9 C2 CHAIN LUBE ROAD 12X0.400L - 102981 BIZTONSÁGI ADATLAP BIZTONSÁGI ADATLAP (SZABÁLYZAT (EK) n 1907/2006 - REACH) Változat 7.1 (07-10-2013) - Lap 1/9 BIZTONSÁGI ADATLAP (A Bizottság 453/2010 számú rendelete a REACH (EK) rendelet 1907/2006 módosításáról) 1. SZAKASZ

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006 EK

BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006 EK 1/8 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító : BAUTEC S és BAUTEC W formaleválasztó zsaluolaj 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

1. Az anyagra / készítményre és a cégre vonatkozó információk. 2. Veszélyesség szerinti besorolás / egyéb veszélyek

1. Az anyagra / készítményre és a cégre vonatkozó információk. 2. Veszélyesség szerinti besorolás / egyéb veszélyek BIZTONSÁGI ADATLAP 1. Az anyagra / készítményre és a cégre vonatkozó információk A termék neve: Pemco LongLife SAE 5W-30 API SM/CF A termék típusa: folyadék Felhasználás: Autóipar Gyártó/szállító: SCT-Lubricants

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP ARCTURUS 15W40 TRUCK MOTOROLAJ

BIZTONSÁGI ADATLAP ARCTURUS 15W40 TRUCK MOTOROLAJ Kiadás dátuma (1. változat): 2013.05.15. Felülvizsgálat és nyomtatás időpontja: 2013.05.15. 1. A KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG AZONOSÍTÓJA 1.1. A keverék azonosítása Terméknév: ARCTURUS 15W-40 TRUCK motorolaj

Részletesebben

Biztonsági adatlap Azonosító: 0935

Biztonsági adatlap Azonosító: 0935 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalat azonosítása 1.1. Az anyag vagy a készítmény azonosítása Kereskedelmi elnevezés: PREVENT téli szélvédmosó 25 C 1.2. A társaság/vállalat azonosítása Gyártó/forgalmazó:

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2014. 04. 24. Felülvizsgálat időpontja: 2014. 12. 12. Verziószám: 2

Elkészítés időpontja: 2014. 04. 24. Felülvizsgálat időpontja: 2014. 12. 12. Verziószám: 2 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Barclay Gallup Hi-Aktív / 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerin TEX TEC kárpittisztító

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerin TEX TEC kárpittisztító 1, Készítmény és a vállalat azonosítása: Biztonsági adatlap Termék kereskedelmi megnevezése: TEX TEC Kárpittisztító Felhasználási terület: Gépjárművek tisztításához használatos tisztítószer. Gyártó forgalmazó

Részletesebben

2. AZ ALKOTÓRÉSZEKRE / ÖSSZETÉTELRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

2. AZ ALKOTÓRÉSZEKRE / ÖSSZETÉTELRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK BIZTONSÁGI ADATLAP 1. AZ ANYAGRA / KÉSZÍTMÉNYRE ÉS A CÉGRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK A termék neve: A termék típusa: Sebességváltó olaj Gyártó neve: Shell International Petroleum Company Címe: London SE1 7NA

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint. 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint. 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1 / 14 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék kereskedelmi elnevezése: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint. 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint. 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1 / 14 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék kereskedelmi elnevezése: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

1. AZ ANYAGRA / KÉSZÍTMÉNYRE ÉS A CÉGRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 2. AZ ALKOTÓRÉSZEKRE / ÖSSZETÉTELRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

1. AZ ANYAGRA / KÉSZÍTMÉNYRE ÉS A CÉGRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 2. AZ ALKOTÓRÉSZEKRE / ÖSSZETÉTELRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK BIZTONSÁGI ADATLAP SHELL 2T TWO-STROKE OIL (hígított változat) 1. AZ ANYAGRA / KÉSZÍTMÉNYRE ÉS A CÉGRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK A termék neve: SHELL 2T TWO-STROKE OIL (hígított változat) A termék típusa:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010/EK rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint. Terméknév: Agip Metalcut ERF 14

BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010/EK rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint. Terméknév: Agip Metalcut ERF 14 Oldal: 1/(11) 1. A anyag és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Agip Metalcut ERF 14 Ásványolaj párlat, hidrogénezett, könnyű (CAS szám: 64742-47-8) 1.2 Az anyag megfelelő azonosított

Részletesebben

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP 1. oldal, összesen: 14 IMIDASECT 2,15 GÉL A Sharda Hungary Kft. megkéri a jelen Biztonságtechnikai adatlap átvevőjét, hogy gondosan tanulmányozza azt át, és ily módon ismerkedjen meg a szóban forgó termék

Részletesebben

2.1.2 A keverék osztályozása a 1999/45/EK valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint:

2.1.2 A keverék osztályozása a 1999/45/EK valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint: 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító AGIP SA 120 Termékkód: 5590 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Azonosított felhasználás:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010/EK rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint. Terméknév: AGIP GREASE SM 2.

BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010/EK rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint. Terméknév: AGIP GREASE SM 2. Oldal: 1/(11) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító AGIP GREASE SM 2 Termékkód: 4672 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

MESTER Üvegező Univerzális Gitt

MESTER Üvegező Univerzális Gitt (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 8 Verziószám: 2015/01 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2015. június 1. Felülvizsgálat kelte: - Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) Oldal: 1/(10) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító PE-PO koromtalanító koncentrátum 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Kémiai jellege:oxidácó- és korróziógátló más tulajdonságokat javító adalékokat tartalmazó ásványolaj finomitvány elegye.

Kémiai jellege:oxidácó- és korróziógátló más tulajdonságokat javító adalékokat tartalmazó ásványolaj finomitvány elegye. 1/5 HARDT OIL-MONOAGRI SAE 50 BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP Az 1907/2006/EK rendelete (2006.december 18.) és a 44/2000. EüM rendelet és a gyártó Biztonsági adatlapja alapján. 2012-12-01 1 Az anyag/keverék

Részletesebben

Irrittív (Xi), Környezeti veszély (N)

Irrittív (Xi), Környezeti veszély (N) 1/7. oldal RAID hangyaírtó csalétek (abamectin) 1. A készítmény neve: 1.1. Kereskedelmi név: Raid hangyaírtó csalétek (abamectin) Azonosítási szám: 661212/001 1.2. A készítmény felhasználása: insekticid

Részletesebben

1272/2008 EK rendelet Összetételi R mondatok Osztályozása H mondatok százalék Zsíralkohol(C10) 196823-11-7 polimer Xi 36/38 Bőrirrit. 2.

1272/2008 EK rendelet Összetételi R mondatok Osztályozása H mondatok százalék Zsíralkohol(C10) 196823-11-7 polimer Xi 36/38 Bőrirrit. 2. A ÁNTSZ száma: 12932/1998 A termék bejelentési számai: OKBI: VABO/123/2006 1. AZ ANYAG / KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. Azonosított felhasználás: Tisztítószer

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) Honosítás kelte: 2013. 05. 16. Oldal: 1/(11) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Ajax Eco Refill All in 1 Termékkód: 029-4513-0000 1.2 A keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÓJA. A biztonsági adatlap kidolgozásáért felelős:

BIZTONSÁGI ADATLAP 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÓJA. A biztonsági adatlap kidolgozásáért felelős: Felülvizsgálat dátuma: 2009-10-29 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÓJA 1/6 2009-10-29 A termék neve: A készítmény felhasználása: Motorolaj Kiszerelés mérete: Forgalmazó: Statoil

Részletesebben

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A13219F 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 2. Összetétel: 3. Veszélyesség szerinti besorolás: 1. Az anyag/készítmény és a cég/üzem azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP. 2. Összetétel: 3. Veszélyesség szerinti besorolás: 1. Az anyag/készítmény és a cég/üzem azonosítása 1. Az anyag/készítmény és a cég/üzem azonosítása A készítmény megnevezése: Syntrans AT Kód Alkalmazás: Hajtómű olaj gépjármű hajtóművekhez 1867 Gyártó cég: Castrol (U. K.) Limited Címe: Burmah Castrol

Részletesebben

TUTELA GREASE ALL STAR Oldal: 1 / 10

TUTELA GREASE ALL STAR Oldal: 1 / 10 TUTELA GREASE ALL STAR Oldal: 1 / 10 BIZTONSÁGI ADATLAP Eredeti kibocsátás dátuma: 2007.06.26. Felülvizsgálat dátuma: 2014.03.19. Verziószám: 1.0 Magyar nyelvű változat kiadása: Budapest, 2014.01.01. 1.

Részletesebben

Biztonsági adatlap PIRIMOR 50 WG

Biztonsági adatlap PIRIMOR 50 WG 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A10788A 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Clinil. : Tel.: 1 476 6464, 06-80-201-199. A terméket nem sorolták be veszélyesként az 1999/45/EK Direktíva és annak módosításai szerint.

Clinil. : Tel.: 1 476 6464, 06-80-201-199. A terméket nem sorolták be veszélyesként az 1999/45/EK Direktíva és annak módosításai szerint. BIZTONSÁGI ADATLAP Konform a 1907/2006 EK szabályozással és módosításaival Clinil Kód 100350E Változat 5 Felülvizsgálat ideje 14 Október 2010 1. A készítmény neve Az anyag vagy készítmény azonosítása Terméknév

Részletesebben