4. A TELEPÜLÉSEK KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁNAK ÁTTEKINTİ ÉRTÉKELÉSE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "4. A TELEPÜLÉSEK KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁNAK ÁTTEKINTİ ÉRTÉKELÉSE"

Átírás

1 4. A TELEPÜLÉSEK KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁNAK ÁTTEKINTİ ÉRTÉKELÉSE 48

2 Algyı A település neve összeforrt a magyar kıolaj-kitermeléssel. Az Algyı határában kitermelt kıolaj és földgáz máig nemzetgazdasági jelentıségő, s a bányászati tevékenység, valamint a hozzákapcsolódó feldolgozás a Szegedi Kistérség legjelentısebb gazdasági értéke. Ez az egyik oldalról kedvezı tény ugyanakkor számos kedvezıtlen környezeti hatással járt és jár, illetve számottevı környezeti kockázatot is jelent. Környezetvédelmi szempontból így sajátos ellentmondás jellemzi a települést. A belterület városi színvonalú infrastrukturális mutatói (és Szeged közelsége) joggal vonzza a városból kitelepülni szándékozókat (szuburbanizáció), jól mutatja ezt a belterület növekedése (16.ábra). A külterület viszont számos problémát hordoz. Önálló települési környezetvédelmi program korábban nem készült. A környezetvédelemmel kapcsolatos legfontosabb mutatók (2003) 2003 Terület (ha): 7577 Lakó népesség (fı): 5411 Külterületi lakosság (fı): 998* Regisztrált munkanélküliek száma (fı): 174 Vándorlási különbözet ( ) (fı): 693 Lakások száma (db): 1903* Nem lakott lakások száma (db): 104* Közüzemi vízhálózat hossza (km): 26 Közüzemi ivóvízhálózatba bekapcsolt lakások száma (db): 1813 Közüzemi szennyvízcsatorna hossza (km): 27 Közcsatorna-hálózatba kapcsolt lakások száma (db): 1560 Vezetékes gázzal főtött lakások száma (db): 1748 Rendszeres szemétgyőjtésbe bevont lakások száma (db): 1770 Összes belterületi közút hossza (km): 27 Összes belterületi burkolt közút hossza (km): 27 Összes belterületi zöldterület nagysága (m 2 ): Összes gondozott belterületi zöldterület nagysága (m 2 ): Játszóterek száma (db): 2 Személygépkocsi állomány (db): 1019 Teherszállító gépjármővek (db): 267 Kábeltelevízió-hálózatba bekapcsolt lakások száma (db): 822 *

3 16. ábra. Algyı belterületének változása őrfelvételeken (Corona amerikai kémmőhold 1967, Landsat 2002) 50

4 A környezet állapotára vonatkozó legfontosabb megállapítások: Hulladék. A győjtést Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. végzi heti egy alkalommal, és a hódmezıvásárhelyi lerakóba szállítja (a lakosság az elszállított mennyiség alapján fizet díjat). A belterületen egy hulladékudvar is található, ahol a lakosság szelektíven helyezheti el a hulladékot, és ezt a külterületi lakosság is igénybe veheti. A közeljövıben 6 győjtıszigetet is kialakítanak (egy sikeres pályázatnak köszönhetıen). Az illegális lerakások visszaszorulóban vannak (gondot az esetenkénti építési és ipari lerakások jelentenek). Veszélyes hulladék a lakosságnál nem keletkezik, de a MOL kiterjedt tevékenysége révén üzemeltet egy lerakót a község külterületén. Folyékony kommunális hulladék. Önálló mechanikai és biológiailag szennyvíztisztítóval rendelkezik a település (1993 óta üzemel), melynek számottevı szabad kapacitása van. Korábban felvetıdött, hogy egy kb. 4 km-es összekötı vezetékkel lehetıség nyílna Sándorfalva szennyvizeinek befogadására is (Sándorfalva azonban jelenleg egy Szatymazzal közös rendszerben képzeli el a jövıt) óta a belterület csatornázottsága teljes. Külterületen még inkább az aknás győjtés az elterjedt, s a szippantott szennyvizeket a tisztító tudja fogadni. Ivóvízellátás. A kistérségben egyedül az Algyın kitermelt víz felel meg a szigorúbb minıségi követelményeknek. A vízmő telep a megyeszékhellyel összekapcsoltan mőködik. Csapadékvíz-elvezetés. Már az 1970-es években is komoly belvízgondok voltak, azonban idıközben kiépült egy Tisza menti győjtıcsatorna, illetve átemelı, így aktuális problémát nem jelent. A csatornahálózat rekonstrukciója befejezıdött Hosszabb távon a csatornarendszer felújítása indokolt (pályázati segítséggel). Zöldterület-gazdálkodás, települési környezet tisztasága. A település jelentıs teljes egészében gondozott (Településüzemeltetési Kht.) zöldterülettel rendelkezik. Természetvédelem. Természetvédelmi szempontok hátráltatják a Sándorfalva Algyı közötti összekötı út kb. 4 km-es kiegészítésének megvalósítását. Gondot a hullámtér nem megfelelı állapota, illetve részben ehhez kapcsolódva, az esetenként jelentıs szúnyoginvázió jelent. Ez utóbbi problémában segít a Dél-Alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás keretében pályázat útján megvalósuló szúnyogirtás. A gyapjas lepke károkozása elleni védekezésre a Megyei Közgyőlés pályázatából sikerült forrást nyerni. Talajok. A települést nyugatról a Tisza, s az ahhoz csatlakozó öntés réti talajok, délrıl kötött szolonyeces réti talajok, északról és keletrıl pedig réti és réti szolonyecek határolják. Mezıgazdasági potenciált a réti csernozjomok jelentenek. Potenciális degradációt a mezıgazdaságilag hasznosított térrészeken nagy területre kiterjedı olajbányászati tevékenység jelent. A kutak karbantartásával, csıvezeték építéssel nagymértékő földmozgatás jár együtt, jelentıs a taposási kár, a tömörítı hatás, talajbolygatás. Olaj kitörés, csılyukadásból származó talajszennyezés is elıfordult, melyet talajcserével ill. on site tisztítással rekultiváltak. A veszélyes hulladékkal szennyezett ipari területek közül legjelentısebb az algyıi olajmezı. A kıolajkutatás során az elmúlt több mint 2 évtizedben 2000-nél több olajkút mélyült. A szénhidrogén kutatás és termelés során nagy területek szennyezıdtek el. A fúrási iszapok nehézfémtartalmuk és olajtartalmuk miatt minısülnek veszélyes hulladéknak. (II. vesz. oszt.) Az 56/1981.(XI.18.) MT. a veszélyes hulladékok kezelésére vonatkozó rendelet hatályba lépéséig hatalmas mennyiségő fúrási iszap keletkezett, amelynek túlnyomó része ma is a fúráspontok mellett található. A lefúrt kutak üzembe 51

5 állítása és késıbbi üzemeltetése során gyakori rétegkezelés során használt adalékolt savazó anyagok hulladékai is többnyire a helyszínen maradtak. Ezeknek a szennyezıanyagoknak szokásos földmedencés tárolása nyilvánvalóan talajszennyezés forrása volt. Az 1980-as évek közepén épült ki az olajipar veszélyes hulladék átmeneti tároló hálózata (Algyın is építettek egyet), azóta az említett veszélyes hulladékok tárolása ezekben történik. Ezek az átmeneti tárolók nem felelnek meg az EU normáknak. A szénhidrogén termelés során további szennyezı forrás az elsısorban mőszaki balesetek, meghibásodások következtében kiömlı nyersolaj. Az olajjal szennyezett területek rekultivációja, talajcsere, vagy helyszíni kezelés csak az utóbbi években történik, a korábbi évtizedekben a szennyezett talajokat nem kezelték, változatlanul a helyszínen maradtak. Stratégiai kérdés lenne a fúrási iszapok sorsának tisztázása addig, amíg létezik egységes MOL nagyvállat. Energiagazdálkodás. A település vezetékes gázzal jól ellátott. hévízhasznosításra alkalmas mélyfúrású kút is található. A területen több Helyi közlekedés. A belterületi utak teljes egészében burkoltak. A nagy zaj- és forgalmi terhelés miatt feltétlenül indokolt lenne egy elkerülı útszakasz építésére a PRÍMAGÁZ telephelyétıl a 47-es útig (kb. 3 km). Fontos lenne a kerékpárút megépítése Szeged felé (ennek nyomvonala jelenleg tisztázás alatt), de célszerő lenne a Hódmezıvásárhely felé irányuló kiegészítés is a már elkészült szakaszhoz. Zaj, légszennyezés. A település környezeti állapotát e téren negatív irányba befolyásolja a szénhidrogén-kitermelés, a gázfáklyák káros anyag kibocsátása számottevı, bár csökkenı tendenciájú. Feltételezhetı rendkívüli környezetveszélyeztetés. A kıolaj- és gázkitermelés, a gázüzem, a kiterjedt termékvezeték-hálózatok, illetve a termékekhez kapcsolódó vasúti és közúti szállítás mind felveti a rendkívüli környezeti kockázatot. Fontos azonban megemlíteni, hogy két régi kútkitöréstıl eltekintve komolyabb mőszaki baleset nem következett be. (A különbözı védelmi gyakorlatoknak is Algyı a fı helyszíne. A MOL a vezetékhálózatát folyamatosan monitorozza, így a vezetéksérülésekbıl adódó szennyezéseket gyorsan fel tudják tárni. A nagy gazdasági érték miatt a település kiemelt árvízvédelmi figyelemben is részesül. 52

Őcsény Község Önkormányzata

Őcsény Község Önkormányzata .../2013.(X.31.) Kt. számú határozat Őcsény Község Önkormányzata Környezetállapot Felmérés 2013. 2013. október A határozat kihirdetésének napja: 2013. november 4. Pollák Csaba jegyző A környezet védelmének

Részletesebben

Szeged A kistérség központi települése a korábbi évtized népességcsökkenése után az elmúlt években számottevı népességnövekedést mutatott (2003 óta

Szeged A kistérség központi települése a korábbi évtized népességcsökkenése után az elmúlt években számottevı népességnövekedést mutatott (2003 óta Szeged A kistérség központi települése a korábbi évtized népességcsökkenése után az elmúlt években számottevı népességnövekedést mutatott (2003 óta több mint hétezer fı), így az ország 3. legnépesebb települése

Részletesebben

Szeged A kistérség központi települése az utóbbi évtized népességcsökkenése nyomán az ország 5. legnépesebb települése, a Dél-Alföldi régió

Szeged A kistérség központi települése az utóbbi évtized népességcsökkenése nyomán az ország 5. legnépesebb települése, a Dél-Alföldi régió Szeged A kistérség központi települése az utóbbi évtized népességcsökkenése nyomán az ország 5. legnépesebb települése, a Dél-Alföldi régió központja. Közlekedés földrajzi helyzete jó (fıút, elkészülés

Részletesebben

A SZEGEDI KISTÉRSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

A SZEGEDI KISTÉRSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA A SZEGEDI KISTÉRSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA KÉSZÜLT: a Szegedi Kistérség többcélú társulása megbízásából SZEGED 2005. május Készítette: RAKI Bt. Témavezetı: Dr. Rakonczai János Munkatársak: Deák József

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Települési Környezetvédelmi Programja (2008-2010)

Hajdúszoboszló Város Települési Környezetvédelmi Programja (2008-2010) Hajdúszoboszló Város Települési Környezetvédelmi Programja (2008-2010) I. BEVEZETÉS A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 46.. (1) bekezdés b.) pontja a helyi önkormányzatok

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó - a Képviselı-testületnek -

T Á J É K O Z T A T Ó - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-252 Fax.: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu T Á J É K O Z T A T Ó - a Képviselı-testületnek - Sárospatak város környezeti

Részletesebben

KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ

KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ 5. TÉMATERÜLET Környezetvédelem, vízgazdálkodás, gazdálkodás a természeti erıforrásokkal

Részletesebben

MÓRAHALOM VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

MÓRAHALOM VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék MÓRAHALOM VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Készült: A Homokhát Eurointegráció Kistérség- és Gazdaságfejlesztı

Részletesebben

SZEGED 2011. február

SZEGED 2011. február A SZEGEDI KISTÉRSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA KÉSZÜLT: a Szegedi Kistérség többcélú társulása megbízásából SZEGED 2011. február A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek

Részletesebben

I.4.4. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK, KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

I.4.4. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK, KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS I.4.4. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK, KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÖRNYEZETALAKÍTÁS ÉS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS Szeremle készülı településrendezési terve (szerkezeti és szabályozási terv, helyi építési szabályzat)

Részletesebben

VERESEGYHÁZ VÁROS II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2009-2012) 2009. július hó. VTK Innosystem Kft.

VERESEGYHÁZ VÁROS II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2009-2012) 2009. július hó. VTK Innosystem Kft. VERESEGYHÁZ VÁROS II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2009-2012 VERESEGYHÁZ VÁROS II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2009-2012 2009. július hó 2 Tartalom 1. BEVEZETÉS (4) 1.1. Veresegyház Város I. Környezetvédelmi

Részletesebben

II.3.5. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK, KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

II.3.5. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK, KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS II.3.5. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK, KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS III.3.5. Környezeti hatások és feltételek, környezeti értékelés 1 KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK, KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS Kunadacs készülı

Részletesebben

HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 1. napirendi pont HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8440 Herend, Kossuth u.97. Tel: (88) 513-701 Fax: (88) 513-705 Ikt.sz.: 31-12/2011. Tárgy: Tájékoztató a lakossági környezet állapotáról (2011.

Részletesebben

PÜSPÖKMOLNÁRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT

PÜSPÖKMOLNÁRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT PÜSPÖKMOLNÁRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT PÜSPÖKMOLNÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS I. KÖRNYEZETI ÁLLAPOT, ÁLLAPOTÉRTÉKELÉS II. KÖRNYEZETVÉDELMI

Részletesebben

KISZOMBOR TELEPÜLÉS LOCAL AGENDA 21 Fenntartható Fejlődés Helyi Programja

KISZOMBOR TELEPÜLÉS LOCAL AGENDA 21 Fenntartható Fejlődés Helyi Programja KISZOMBOR TELEPÜLÉS LOCAL AGENDA 21 Fenntartható Fejlődés Helyi Programja 2012. február 24. Makó és Térsége Szennyvízcsatornázási Társulás megbízásából készítette: INNORATIO KUTATÓINTÉZET NONPROFIT KFT

Részletesebben

FELÜLVIZSGÁLAT HOMOKHÁTI ÖNKORMÁNYZATOK KISTÉRSÉGFEJLESZTÉSI TÁRSULÁSA KÖZÖS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

FELÜLVIZSGÁLAT HOMOKHÁTI ÖNKORMÁNYZATOK KISTÉRSÉGFEJLESZTÉSI TÁRSULÁSA KÖZÖS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE FELÜLVIZSGÁLAT HOMOKHÁTI ÖNKORMÁNYZATOK KISTÉRSÉGFEJLESZTÉSI TÁRSULÁSA KÖZÖS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2007. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 12 A) ÁLTALÁNOS ADATOK A HOMOKHÁTI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

Részletesebben

elméleti adat adat g/m 2 *30nap perc. perc. perc. g/m 2 *30nap % % % db db % db % 2,89 6,9 2,4 6,35 6,87 12 12 100 0 0 0,289

elméleti adat adat g/m 2 *30nap perc. perc. perc. g/m 2 *30nap % % % db db % db % 2,89 6,9 2,4 6,35 6,87 12 12 100 0 0 0,289 Mórahalom város környezeti állapotát bemutató dokumentum 2010 november A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. -a (1) bekezdése e.) pontja, valamint az 51. (3) bekezdése

Részletesebben

Belsısárd Község Önkormányzati Képviselı-testületének 16/2004.(IX.23.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervrıl

Belsısárd Község Önkormányzati Képviselı-testületének 16/2004.(IX.23.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervrıl Belsısárd Község Önkormányzati Képviselı-testületének 16/2004.(IX.23.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervrıl Belsısárd Község Önkormányzati Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

Szekszárdi Önkormányzat 25/2004.(IX.30.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervrıl *

Szekszárdi Önkormányzat 25/2004.(IX.30.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervrıl * Szekszárdi Önkormányzat 25/2004.(IX.30.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervrıl * Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. -ának (1) bekezdésében,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Kiszombor Nagyközség vízellátásáról, szennyvízcsatornázásáról és a települési folyékony hulladék szolgáltatásról. Makó, 2011. október 18.

TÁJÉKOZTATÓ. Kiszombor Nagyközség vízellátásáról, szennyvízcsatornázásáról és a települési folyékony hulladék szolgáltatásról. Makó, 2011. október 18. Iktatószám: 434/2/2011. Irattári tsz.: 7005-10 TÁJÉKOZTATÓ Kiszombor Nagyközség vízellátásáról, szennyvízcsatornázásáról és a települési folyékony hulladék szolgáltatásról Makó, 2011. október 18. Medgyesi

Részletesebben

Zalaszántó település. Helyi Hulladékgazdálkodási Terve. MEGRENDELŐ: Zalaszántó Község Önkormányzata 1-018/2011. VÉGH SZILÁRD OKL.

Zalaszántó település. Helyi Hulladékgazdálkodási Terve. MEGRENDELŐ: Zalaszántó Község Önkormányzata 1-018/2011. VÉGH SZILÁRD OKL. Zalaszántó település MEGRENDELŐ: Zalaszántó Község Önkormányzata 1-018/2011. VÉGH SZILÁRD OKL. KÖRNYEZETMÉRNÖK TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 ELİZMÉNYEK... 5 1. A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

Részletesebben

Alsónémedi település Környezetvédelmi Programja 2011 2016

Alsónémedi település Környezetvédelmi Programja 2011 2016 Alsónémedi település Környezetvédelmi Programja 2011 2016 Készítette: Pannon Natura Kft. 2011. 1 Alsónémedi Település Környezetvédelmi Programja 1. Bevezetés... 4 2. A terület jellemzése... 5 3. Környezeti

Részletesebben

Budapest Fıváros XV. kerület Környezetvédelmi Programja

Budapest Fıváros XV. kerület Környezetvédelmi Programja Budapest Fıváros XV. kerület Környezetvédelmi Programja 2009 2014 A Program készítéséért felelıs: Budapest Fıváros XV. kerület Önkormányzata A Környezetvédelmi Programot készítette: Pannon Natura Kft.

Részletesebben

A magyar-szerb határmenti térség környezeti-ágazati stratégiájának megalapozó dokumentuma

A magyar-szerb határmenti térség környezeti-ágazati stratégiájának megalapozó dokumentuma INNOAXIS The borderline as an axis of innovation A magyar-szerb határmenti térség környezeti-ágazati stratégiájának megalapozó dokumentuma INNOAXIS PROJECT Hungary-Serbia IPA Cross-border Co-operation

Részletesebben

Környezetvédelmi beruházások uniós forrásból

Környezetvédelmi beruházások uniós forrásból Sajtó-háttéranyag Környezetvédelmi beruházások uniós forrásból Az Új Magyarország Fejlesztési Terv novemberben megjelenı környezetvédelmi pályázatai az alábbi területeken nyújtanak támogatási lehetıséget:

Részletesebben

A MAKÓI KISTÉRSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2004-2010.

A MAKÓI KISTÉRSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2004-2010. A MAKÓI KISTÉRSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2004-2010. KÉSZÍTETTE TERRA STUDIO KFT. 2004. november A MAKÓI KISTÉRSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE készítette a Terra Studio Kft. 1094 Budapest, Angyal u.

Részletesebben

FÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉG

FÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉG FÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2009. 2 TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 1. Bevezetés, elızmények 2. Helyzetfeltárás A település helyzetének, adottságainak és erıforrásainak feltárása 2.1.

Részletesebben

Beszámoló és felülvizsgálat a 2004. év júniusában elkészült

Beszámoló és felülvizsgálat a 2004. év júniusában elkészült Beszámoló és felülvizsgálat a 2004. év júniusában elkészült Tolna város, Bogyiszló és Fácánkert községek közös helyi hulladékgazdálkodási terve címő dokumentumról Készítette: ALISCA Terra Regionális Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 3. kötet

KISKUNFÉLEGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 3. kötet ÖKO RT KÖRNYEZETI, GAZDASÁGI, TECHNOLÓGIAI, KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ ÉS FEJLESZTÉSI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MSZ: 412/2000 KISKUNFÉLEGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 3. kötet A JAVASOLT KISTÉRSÉGI ÉS

Részletesebben

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 19/2004. (10. 29.) sz. rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv kihirdetésérıl

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 19/2004. (10. 29.) sz. rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv kihirdetésérıl Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 19/2004. (10. 29.) sz. rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv kihirdetésérıl Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete A hulladékgazdálkodásról

Részletesebben