1.2 Az anyagok és keverékek releváns, azonosított felhasználásai, és a javaslatokat figyelmen kívül hagyó felhasználások

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1.2 Az anyagok és keverékek releváns, azonosított felhasználásai, és a javaslatokat figyelmen kívül hagyó felhasználások"

Átírás

1 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSITÁSA 1.1 Termékazonosító Az anyag neve : 1.2 Az anyagok és keverékek releváns, azonosított felhasználásai, és a javaslatokat figyelmen kívül hagyó felhasználások Termékhasználat A javaslatokat figyelmen kívül hagyó felhasználások : Gázhalmazállapotú tüzelőanyag háztartási és nem háztartási célú használatra. : Ez a termék nem használandó fel az 1. pontban javasoltakon kívüli alkalmazásokban a szállító javaslatának megkérése nélkül. 1.3 Az anyag vagy keverék beszállítójának adatai A gyártó ill. szállító vállalat neve : Shell Hungary Zrt Lajos u H-1036 Budapest Telefon : Fax : Biztonsági adatlappal : kapcsolatban elérhető cím 1.4 Veszély esetén hívja 1.5 Egyéb információk : : Ez a termék mentesül a REACH szerinti regisztrálási kötelezettség alól a 2(7)(b) cikkelynek megfelelően. 2. A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA 2.1 Osztályozás: 1272/2008 számú (EK) rendelet (OCC) Veszély osztályok / Veszély kategóriák Gyúlékony gáz, 1. kategória Gázok nyomás alatt, Sűrített gáz 67/548/EEC vagy 1999/45/EC Veszély jellemzői Fokozottan tűzveszélyes. Veszélyre vonatkozó nyilatkozatok H220 H280 R mondatok R12 1/13

2 2.2 Címke elemek Címkézés a 1272/2008. számú (EK) rendelet szerint Jel(ek) : Jelzőszavak OCC Veszélyre vonatkozó nyilatkozatok : Veszély : FIZIKAI KOCKÁZATI TÉNYEZŐK: H220: Rendkívül tűzveszélyes gáz. H280: Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz, hő hatására robbanhat. EGÉSZSÉGI KOCKÁZATI TÉNYEZŐK: A CLP kritériumoknak megfelelően az anyag nem kerül besorolásra a környezetre veszélyes anyagok osztályába. KÖRNYEZETI KOCKÁZATI TÉNYEZŐK: A CLP kritériumoknak megfelelően az anyag nem kerül besorolásra a környezetre veszélyes anyagok osztályába. OCC Óvintézkedésekre vonatkozó nyilatkozatok Megelőzés : P102: Gyermekektől elzárva tartandó. P210: Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/.../forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás. P243: Óvintézkedéseket kell tenni az elektrosztatikus kisülés megakadályozására. P377: Égő szivárgó gáz : Csak akkor szabad a tüzet oltani, ha a szivárgás biztonságosan megszüntethető. P381: Meg kell szüntetni az összes gyújtóforrást, ha ez biztonságosan megtehető. Tárolás : P410+P403: Napfénytől védendő. Jól szellőző helyen tárolandó. Címkézés az 1999/45/EK, 67/548/EK irányelv szerint, EC jelképek : F+ Fokozottan tűzveszélyes. 2/13

3 EU osztályzás EC veszély ("R") kifejezések EC biztonsági ("S") kifejezések : Fokozottan tűzveszélyes. : R12 Fokozottan tűzveszélyes. : S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet. S9 Az edényzet jól szellőztethető helyen tartandó. S16 Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás. S33 A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell. (S 33) 2.3 Más veszélyek Egészségre kiható veszélyek : Magas koncentrációban a gáz kiszoríthatja az oxigént a levegőből. Az oxigénhiány hirtelen eszméletvesztést és halált is okozhat. A gáz/gőz nagy koncentrációja narkotikus vagy érzéstelenítő hatású lehet, ami ronthatja az ítélőképességet, illetve központi idegrendszeri depressziót okozhat. Biztonságtechnikai veszélyek : A használat során robbanásveszélyes/gyúlékony gáz-levegő elegy keletkezhet. (R 18) 3. AZ ALKOTÓRÉSZEKRE/ÖSSZETÉTELRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 3.1 Anyag A "Chemical Abstract Service" (CAS) szerinti szám : Keverékek Előkészítés leírása : Földgázból leválasztott összetett szénhidrogén-elegy. C1-C4 szénatomszámú alifás telített szénhidrogénekből, főként metánból és etánból áll. Az 1907/2006/EK rendelet alapján a termék nem minősül keveréknek. Veszélyes alkatórészek Az alkotóelemek besorolása az 1272/2008 számú (EK) rendelet szabályozása alapján Vegyszer neve A "Chemical Abstract Service" (CAS) szerinti szám EINECS REACH regisztrációs szám Konc. Natural gas, dried Exempt <= 100,00% 3/13

4 Vegyszer neve Veszélyességi osztály és kategória Veszélyre vonatkozó nyilatkozatok Natural gas, dried Flam. Gas, 1; Press. Gas, Compr. Gas; H220; H280; Komponensek osztályozása az 67/548/EEC alapján Vegyszer neve Natural gas, dried A "Chemical Abstract Service" (CAS) szerinti szám EINECS REACH regisztráció s szám Jel(ek) R mondatok Konc Exempt F+ R12 <= 100,00% További információk : Az EK-ben használt R-mondatok teljes szövege a 16. fejezetben olvasható. 4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK 4.1 Az elsősegélynyújtási intézkedések leírása Metánt tartalmaz, aminek a CAS száma Propánt tartalmaz, aminek a CAS száma Etánt tartalmaz, aminek a CAS száma Butánt tartalmaz, aminek a CAS száma Belégzéssel : A személyt ki kell vinni friss levegőre. Ha nem jön gyorsan rendbe, a legközelebbi orvosi rendelőbe kell vinni további kezelés céljából. Bőrrel való érintkezés : Ha maradandó irritáció lép fel, gondoskodjon orvos segítségéről. Szemmel való érintkezés : Ha maradandó irritáció lép fel, gondoskodjon orvos segítségéről. Lenyeléskor : Valószínűtlen, hogy a terméket bárki lenyelje, ha mégis 4.2 Legfontosabb tünetek/hatások, akut és krónikus 4.3 Az azonnali orvosi beavatkozás és speciális kezelés szükségességének jelzése 5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK megtörténne, azonnal gondoskodjon orvos segítségéről. : A magas pára koncentrációk belélegzése csökkentheti a központi idegrendszer működését, aminek a jele a szédülés, fejfájás, hányinger és a koordináció zavara. Hosszabb ideig tartó belélegzés eszméletvesztést és halált is okozhat. : Kezelje a szimptomák alapján. Szükség esetén oxigént kell adni. A helyen csak a szükséghelyzettel foglalkozó személyek maradhatnak. 4/13

5 5.1 Nem megfelelõ tûzoltó közeg Nem alkalmazható oltóanyag 5.2 Az anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos sajátos kockázatok 5.3 Tűzoltók számára írott tanácsok : Szüntesse meg a tüzet tápláló anyag további bekerülését. Ha ez nem lehetséges és a környezet nincs veszélyben, hagyja a tüzet önmagában kiégni. : Nagynyomású vízsugár. : Tworzy palną mieszaninę z powietrzem. W przypadku uwolnienia do atmosfery, powstałe opary zostaną rozproszone przez przeważające wiatry. W przypadku obecności źródła zapłonu przy stężeniu oparów w powietrzu 5-15%, opary będą spalać się w płomieniu i przesuwać w kierunku źródła wydostawania się paliwa. : Teljes védőruházatot és önálló légzőkészüléket kell viselni. 6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLEN SZABADBA JUTÁS ESETÉN A kiömlött vagy felszabaduló anyagokkal való érintkezést kerülni kell. A használható személyi védő felszerelések a jelen Biztonsági adatlap nyolcadik részében találhatók. Az ártalmatlanításról a 13. fejezetben olvashat. Tartson be minden idevonatkozó helyi és nemzetközi előírást. 6.1 Személyi óvintézkedések, védőfelszerelések és vészhelyzeti eljárások 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések 6.3 Behatárolási és feltakarítási módszerek és anyagok További tanácsok : A kifolyást meg kell szüntetni, lehetőség szerint személyi veszélyeztetés nélkül. A lehetséges tűzforrásokat el kell távolítani akörnyékről. A személyeket el kell távolítani. Meg kell próbálni a gázt szétoszlatni vagy egy biztonságos hely felé terelni, pl.ködösítő víz-fecskendezéssel. Az elektosztatikus kisülést meg kell akadályozni. A szakadásmentes elektromos vezetést a felszerelések földelésével kell biztosítani. A területet egy olyan készülékkel kell ellenőrízni (monitorozni), ami méri a gyúlékony gáz koncentrációját. : Megfelelő eszközökkel akadályozza meg a környezet további szennyeződést. : Hagyni kell, hogy elpárologjon. Meg kell próbálni a párát eloszlatni vagy egy biztonságos helyre irányítani pl. köd-permet segítségével. Máskülönben kisebb mértékű kifolyásként kell kezelni. : Értesíteni kell a hatóságot ha a lakosságot vagy a környezetet kitették vagy várhatóan kiteszik az anyag hatásának. 7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS Általános óvintézkedések : A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell. (S 33) 7.1 Óvintézkedések : Bőrrel való érintkezése, szembe és ruházatra jutása kerülendő. biztonságos kezeléshez Dohányzás és nyílt láng használata tilos. Távolítsa el a 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, ideértveminden inkompatibilitást lehetséges tűzforrásokat. Kerülje a szikrákat! : Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás. Szorosan lezárva és hűvös, jól szellőző helyen kell tartani a tárolóedényt. A tároló tartályok vizsgálata, tisztítása illetve karbantartása speciális tevékenységnek minősül, a szigorú kezelési 5/13

6 7.3 Speciális végfelhasználások További információk A termék mozgatása szabályok és óvintézkedések kötelező betartásával. Ez azt jelenti, hogy munkaengedélyet adnak ki és a tartályokat gáztalanítják, miközben egy személy által kezelt hámot, mentőkötelet és levegővel ellátott légzőkészüléket kell használni. A belépés előtt és a takarítás folyamata során a tartály belsejében uralkodó viszonyokat oxigénmérővel és exploziméterrel kell figyelemmel kísérni. : Nem alkalmazható : Ez a termék csak zárt rendszerben történő felhasználásra ajánlott. Gondoskodjon róla, hogy minden a kezelésre, illetve raktározásra és raktározásra és raktározási létesítményekre vonatkozó helyi előírások betartásáról. Tűzvédelmi besorolás a hatályos magyar tűzvédelmi előírások szerint: Erősen tűz- és robbanásveszélyes "A". : Földelni kell minden berendezést. 8. AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM Amennyiben a Kormányzati Ipari Higiénikusok Amerikai Konferenciája (ACGIH) adott meg értéket ezen a dokumentumon, az csak tájékoztató jellegű. 8.1 Kontroll paraméterek Megengedett foglalkozásszerű kitettségi határok (angolol "Occupational Exposure Limits") Anyag Forrás Fajta ppm mg/m3 Jelölési rendszer Methane ACGIH TWA ppm Ethane ACGIH TWA ppm Propán ACGIH TWA ppm Bután HU OEL TWA mg/m3 HU OEL CK mg/m3 ACGIH TWA ppm Natural gas, dried ACGIH TWA ppm Biológiai kitettségi index (BKI) Nem biológiai meghatározott keretet. 6/13

7 Származtatott Hatásmentes Szintek (SHS) BHK-kel kapcsolatos információ : Nem jellemző. : A környezetre vonatkozó expozíció értékelésének bemutatására nem került sor, ezért a becsült hatásmentes koncentráció (PNEC) értékek megadása nem szükséges. 8.2 A behatás (kitettség) korlátozása Általános tájékoztatás Foglalkozásból származó kitettség szabályozása : A védekezés szintje és a szükséges intézkedések típusa az esetleges expozíció körülményeitől függően változhat. A veszélycsökkentő megoldásokat a helyi körülmények kockázatfelmérésének alapján kell megválasztani. Megfelelő intézkedések a követezők lehetnek: Megfelelő robbanásbiztos szellőztetés szükséges, hogy a levegőben lévő anyag koncentrációját a megengedett határérték alá szorítsuk Személyi védőfelszerelés : A személyi védőfelszerelésnek meg kell felelnie az országban elfogadot normáknak (az ilyen felszerelések gyártóitól meg kell kérdezni, hogy ez így van-e). Szemvédelem : Normális használatnál nincs szükség szemvédő felszerelésre. Védőszemüveg viselése ajánlott, ha kezelése során az anyag a szembe fröccsenhet. Kéz-védelem : A kesztyű alkalmassága és tartóssága a használattól függ, pl. a kontaktus gyakoriságától és időtartamától. Minden esetben kérje ki a kesztyűket szállító vállalatok tanácsát. Testvédelem A légutak védelme Folyamatos ellenőrzési (monitorozási) módszerek : Antisztatikus és égésgátló ruházat viselése. : Ha a műszaki berendezések, a dolgozó egészségének védelme érdekében nem teszik lehetővé a megfelelő levegőben lévő kocentráció szintentartását, úgy használjon légzőkészüléket különös tekintettel a felhasználás körülményeire, illetve a helyi előírásokra. Ellenőrizze a légzésvédelmi eszközt szállító céggel! Ahol a filteres légzőkészülék használata nem lehetséges (pl. a levegőben lévő koncentráció túl magas, oxigénhiány veszélye, zárt tér), ott használjon megfelelő, pozitív nyomású lélegeztető készüléket. Ahol légzésvédelmi berendezés használata szükséges, használjon teljes álarcot. Valamennyi védő légzőkészüléket a helyi jogszabályoknak megfelelően kell használni. Amennyiben légszűrő készülék használata elégséges, válassza a maszk és a szűrő megfelelő kombinációját! Olyan légszűrőt kell használni, ami megfelel az EU EN14387 számú szabványának, olyan gázt ill. gőzt alkotó szerves vegyületek esetében, amelyeknek a forráspontja 65 C alatt van. : Sokszor a levegő oxigéntartalmának figyelemmel kísérése jelenti a legjobb biztonsági megoldást. Komoly kockázatot jelent az, amikor normál légköri nyomás mellett a levegő oxigénkoncentrációja eltér a normál (20,8%) értéktől. 7/13

8 Környezeti hatás ellenőrzése Környezeti kitettséget : Az illékony anyagokra vonatkozó helyi emissziós szabályozó intézkedések határértékeket figyelembe kell venni a gőzt tartalmazó elszívott levegő kibocsájtásánál. 9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK 9.1 Az alapvető fizikai és kémiai jellemzőkre vonatkozó információk Megjelenés : Színtelen. Szag : Tipikus gázszag a termékszivárgás észlelése érdekében alkalmazott szagosító anyag miatt.. ph : Nem jellemző. Kezdeti forráspont és : -161,5 C / -258,7 F forrástartomány Dermedéspont : Adatok nem állnak rendelkezésre Lobbanáspont : -187 C / -305 F Felső/alsó gyulladási vagy : >= 5 %(V) robbanási határkoncentrációk <= 15 %(V) Öngyulladási hőmérséklet : 583 C / F Gőznyomás : Adatok nem állnak rendelkezésre Fajsúly : Adatok nem állnak rendelkezésre Sűrűség : 420 g/cm3, -165,5 C / -265,9 F Folyékony metán forrásponton. Térfogatsúly : Adatok nem állnak rendelkezésre Vízben való oldhatóság : 0,08 g/l, 25 C / 77 F Más oldószerben való : Adatok nem állnak rendelkezésre oldhatóság Megoszlási koefficiens: n- : Adatok nem állnak rendelkezésre oktanol/víz Dinamikus viszkozitás : Adatok nem állnak rendelkezésre Kinematikus viszkozitás : Nem jellemző. Gőzsűrűség (levegő=1) : Tipikus. 0,58 Párolgási sebesség (nbuac : Adatok nem állnak rendelkezésre esetében 1) Gyúlékonyság : Gyúlékony gáz 9.2 Egyéb információk Egyéb információk : Nem jellemző. 10. STABILITÁS ÉS REAKCÓKÉSZSÉG 10.1 Reaktivitás : Nem, a termék nem válik önmagában reakcióképessé Kémiai stabilitás : Normál körülmények között használva stabil. 8/13

9 10.3 Veszélyes reakciók lehetősége 10.4 A kerülendő körülmények 10.5 Összeférhetetlen anyagok 10.6 Veszélyes bomlási termékek : Nem, veszélyes, exotermikus polimerizáció nem fordulhat elő. : Hő(t), láng(ot) és szikrák(at). Levegővel érintkezve robbanásveszélyes keveréket alkothat. : Erős oxidáló szerek. : A normál tárolás során veszélyes bomlástermékek keletkezése nem várható. 11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK 11.1 A toxikolѓgiai hatсsokra vonatkozѓ informсciѓk Az értékelés alapja Veszélyeztetettség valószínű módjai Szájon át való heveny mérgezőképesség A bőrön át okozott heveny mérgezőképesség Belélegzés általi heveny mérgezőképesség Bőrsérülés és -irritálás Súlyos szemsérülés és - irritálás Légúti irritáció Légutak vagy bőr érzékennyé tétele Aspirációs veszély : Az adott információk az anyag vizsgálatán alapulnak. : Az elsődleges expozíciós út az anyag belélegzése, azonban expozíció bőrrel vagy szemmel történő érintkezés során is előfordulhat. : Nem jellemző. : Nem jellemző. : LC50 >20 mg/l / 4 h, Patkány : Várhatóan nem veszélyes. : Lényegében nem ingerli a szemet. : A pára belélegzése vagy a lebegő cseppek beszippantása ingerelheti a légutakat. : Várhatóan nem okoz túlérzékenységet. : Aspiráció szempontjából nem jelent veszélyt. Csírasejt mutációs : Nem tekintendő mutagén veszélynek. károsítása Rákkeltőképesség : Nem tekinthető rákkeltőnek. Reproduktiv (szaporodási) és fejlődési : Várhatóan nem befolyásolja a termékenységet. Nem tekintendő olyan méregnek, mely a fejlődésre hat. toxicitás Célszervi toxicitás ismétlődő expozíció : Csekély szervezeti általános mérgező hatást mutatott ismételt behatás esetén is. További információk : A párolgással járó hűtő hatás miatt a nyomás alatt folyadékként jelenlevő gázok égésszerű fagyási sebet okozhatnak a szöveteken (bőrön és a szemen) amikor hirtelen kiterjednek. 12. ÖKOLOGIAI INFORMÁCIÓK Az értékelés alapja : A tájékoztatás alapja az anyag jellemzői, az alkotórészek ismerete és a hasonló termékek környezetméregtani (ökotoxikológiai) adatai. 9/13

10 12.1 Toxicitás Rövid idejű behatás általi mérgezőkepesség : A fizikai tulajdonságok azt mutatják, hogy a szénhidrogén gázok gyorsan elpárolognak a vízi környezetből, valamint hogy a gyakorlatban nem lépnek fel akut és krónikus hatások. Halak : Várhatóan alig van valami mérgező hatása: LC/EC/IC50 > 100 mg/l : Várhatóan alig van valami mérgező hatása: LC/EC/IC50 > 100 mg/l Vízben élő gerinctelenek Alga : Várhatóan alig van valami mérgező hatása: LC/EC/IC50 > 100 mg/l Mikroorganizmusok : Várhatóan alig van valami mérgező hatása: LC/EC/IC50 > 100 mg/l Idült (hosszú távú) mérgező képesség Halak Vízben élő gerinctelenek : Adatok nem állnak rendelkezésre : Adatok nem állnak rendelkezésre 12.2 Perzisztencia és lebomlás 12.3 Biológiai felhalmozódás veszélye : Várható, hogy tulajdonságaiból adódóan biológiailag lebomló. Levegőn fotokémiai reakcióval gyorsan oxidálódik. : Várhatóan nem bioakkumulálódik jelentékeny mértékben Mobilitás : Különösen nagy illékonyságuk miatt a levegő lesz az egyetlen olyan környezeti hely, ahol szénhidrogén-gázok lesznek találhatók A vpvb és a PBT felmérés eredményei : Az anyag nem elégíti ki a perszistenciára, bioakkumulációra és toxicitásra vonatkozó összes szűrési kritériumot, ennélfogva nem tekinthető a PBT, illetőleg a vpvb kategóriába tartozó anyagnak Más nem kivánatos hatás : Tekintettel arra, hogy az oldószer nagyon gyorsan elvész, nem valószínű, hogy a termék a vízi életre jelentős veszélyt képvisel. 13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS 13.1 Hulladékkezelési módszerek Az anyag végleges eltakarítása Tartály ártalmatlanítás Helyi törvényhozás : Tilos olyan helyeken kiengedni, ahol fennáll a kockázata annak, hogy levegővel robbanásveszélyes keveréket alkot. : Kereskedelmi telephelyekről a kiürült tárolóedényt egy engedéllyel rendelkező hulladékkezelő vállalathoz kell vinni. Az üres tárolóedényt nem szabad átlyukasztani vagy elégetni. : A mentesítést az érvényben lévő régionális, nemzeti vagy helyi törvények és szabályok szerint kell elvégezni. Lehet, hogy a helyi előírások (kívánalmak) szigorúbbak, mint a regionális 10/13

11 vagy a nemzetközi előírások (kivánalmak) így ezeket kell betartani. Hulladékának EWC kódszáma a 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet 1. sz. melléklete szerint: Veszélyes anyagokat is tartalmazó gázok (halonokat is beleértve), nyomásálló tartályban. 14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK Szárazföldi szállítás (ADR/RID): ADR 14.1 UN szám : UN Megfelelő szállítási : NATURAL GAS, COMPRESSED név 14.3 Szállítási : 2 veszélyességi osztály Bárcák : Környezeti veszély : nem 14.6 Speciális óvintézkedések a felhasználó számára : Speciális óvintézkedések: Azon speciális óvintézkedésekkel kapcsolatos információkért, melyeket a felhasználóknak be kell tartaniuk a szállítás során, tekintse meg a 7. fejezetet ( Kezelés és tárolás ). RID 14.1 UN szám : UN Megfelelő szállítási : NATURAL GAS, COMPRESSED név 14.3 Szállítási : 2 veszélyességi osztály Bárcák : Környezeti veszély : nem 14.6 Speciális óvintézkedések a felhasználó számára : Speciális óvintézkedések: Azon speciális óvintézkedésekkel kapcsolatos információkért, melyeket a felhasználóknak be kell tartaniuk a szállítás során, tekintse meg a 7. fejezetet ( Kezelés és tárolás ). Tengeri szállítás (IMDG kód): 14.1 UN szám : UN UN Megfelelő szállítási : NATURAL GAS, COMPRESSED név 14.3 Szállítási : 2.1 veszélyességi osztály 14.5 Tengeri : nem szennyezőanyag 14.6 Speciális óvintézkedések a felhasználó számára : Speciális óvintézkedések: Azon speciális óvintézkedésekkel kapcsolatos információkért, melyeket a felhasználóknak be kell tartaniuk a szállítás során, tekintse meg a 7. fejezetet ( Kezelés és tárolás ). 11/13

12 Légi szállítás (IATA): 14.1 UN szám : UN Megfelelő szállítási : Natural gas, compressed név 14.3 Szállítási : 2.1 veszélyességi osztály 14.5 Környezeti veszély : nem 14.6 Speciális óvintézkedések a felhasználó számára : Speciális óvintézkedések: Azon speciális óvintézkedésekkel kapcsolatos információkért, melyeket a felhasználóknak be kell tartaniuk a szállítás során, tekintse meg a 7. fejezetet ( Kezelés és tárolás ). 15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK A szabályzási eljárásokkal kapcsolatos tájékoztatást nem tekinthetők teljesnek. Más szabályok is lehetnek érvényben erre az anyagra vonatkozóan Az anyagra vagy keverékre vonatkozó biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi szabályozások/törvények Más szabályozási információk Egyéb információk 15.2 Kémiai biztonság meghatározása : A termékek használatát szabályozó főbb jogszabályok Veszélyes anyagok: évi XXV. Törvény 44/2000 (XII.27.) EüM rendelet 3/2006 (I. 26) EüM rendelet 25/2000 (IX.30.) Eüm-SzCsM együttes rendelet 1907/2006/EK rendelet Veszélyes hulladékok: 120/2004. (IV.29.) Korm. rendelet 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet Munkavédelem: 1993 évi XCIII. törvény Tűzvédelem: 9/2008. (II.22.) ÖTM rendelet Szállítás: 20/1979. (IX. 18.) KPM rendelet : A kémiai biztonsági értékelést végeztek ezen anyag. 16. EGYÉB INFORMÁCIÓK R mondatok R12 Fokozottan tűzveszélyes. 12/13

13 OCC Veszélyre vonatkozó nyilatkozatok H220 Rendkívül tűzveszélyes gáz. H280 Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz, hő hatására robbanhat. Azonosított használatok a Használatot leíró rendszer alapján Javasolt használatra vonatkozó tiltások (ellenjavallatok) : Ez a termék nem használandó fel az 1. pontban javasoltakon kívüli alkalmazásokban a szállító javaslatának megkérése nélkül. Egyéb információk A Biztonsági Tájékoztató (Adatlap) szétosztása A Biztonsági Adatlap változatának száma : Az itt megadott tájékoztatást minden olyan személynek tovább kell adni, aki a termékkel bánni fog. : 1.0 A Biztonsági Adatlap : érvénybe lépési napja A Biztonsági Adatlap : A bal margón lévő függőleges jel az előző változathoz képest. módosításai A Biztonsági Adatlappal : kapcsolatos előírások Felelősség korlátozás : E kiadványban foglalt információk a jelenlegi tudásunkon alapulnak és céljuk, hogy bemutassák a terméket egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi szempontok szerint. Ezért nem fogható fel bármely specifikus tulajdonság garanciájaként a termék von. 13/13

BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 5 PRF Laptop 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 2. A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA

BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 5 PRF Laptop 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 2. A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 5 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító 1.1.1 Termék kereskedelmi neve 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap. Page 1 of 5. EC-Szám: Nem releváns

Biztonsági adatlap. Page 1 of 5. EC-Szám: Nem releváns 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 A termék azonosítása Kereskedelmi megnevezés: ECO Soap A termék száma: #60080 EC-Szám: Nem releváns CAS-Szám: Nem releváns 1.2 Az anyag megfelelő

Részletesebben

Felülvizsgálat dátuma Verzió 1.0 Nyomtatás Dátuma Sikadur -501

Felülvizsgálat dátuma Verzió 1.0 Nyomtatás Dátuma Sikadur -501 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. 26962-53 Water, Ultra Pure APA Standard 1 Hardness

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. 26962-53 Water, Ultra Pure APA Standard 1 Hardness Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító CAS-szám: 7732-18-5 EK-szám: 213-791-2 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

MESTER Gyorskötő Akril Tömítő

MESTER Gyorskötő Akril Tömítő (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 7 Verziószám: 2013/01 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2013. július 1. Felülvizsgálat kelte: - Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint KLEENEX Antibakteriális kéztisztító (6336)

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint KLEENEX Antibakteriális kéztisztító (6336) 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

Raid Élelmiszer Moly Monitorozó Csapda

Raid Élelmiszer Moly Monitorozó Csapda 1. szakasz AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSATermék tájékoztató 1.1 Termékazonosító : 1.2 Az anyag vagy keverék : Feromonos csapda megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 4.2. A legfontosabb tünetek és hatások, akut és késleltetett eljárás - Belégzés: Normál körülmények között nem veszélyhelyzet.

BIZTONSÁGI ADATLAP. 4.2. A legfontosabb tünetek és hatások, akut és késleltetett eljárás - Belégzés: Normál körülmények között nem veszélyhelyzet. Oldal: 1/5 1. Az anyag / készítmény és a vállalat / vállalkozás Kereskedelmi megnevezés: A termék típusa: Használat: Cég azonosító: RHEOBOR műtrágya. Mezőgazdasági. Rosier SA Route de Grandmetz 11a, B-7911

Részletesebben

Oldal: 1 of 7 BIZTONSÁGI ADATLAP Felülvizsgálat dátuma: 13.11.2008 Nyomtatás Dátuma: 14.11.2011

Oldal: 1 of 7 BIZTONSÁGI ADATLAP Felülvizsgálat dátuma: 13.11.2008 Nyomtatás Dátuma: 14.11.2011 Oldal: 1 of 7 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Ashland Postafiók 8619 NL3009 AP, Rotterdam Hollandia EUSMT@ashland.com Sürgisségi telefonszám +1-800-ASHLAND (+1-800-274-5263/+1-606-329-5701),

Részletesebben

Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 Felülvizsgálat: 2010. 11. 13. Változatszám: 2

Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 Felülvizsgálat: 2010. 11. 13. Változatszám: 2 Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 1. A keverék és a társaság azonosítása 1.1. A keverék azonosítása: égetett alumíniumoxid kerámiák 1.2. A keverék felhasználása: szigetelőcső, gyújtógyertya szigetelő,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 6 PRF Booster 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 2. A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA

BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 6 PRF Booster 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 2. A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 6 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító 1.1.1 Termék kereskedelmi neve 1.1.2 Termék kódja Tisztítószer 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: rovarirtó

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP CEMOLKER KFT. 1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 2. A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA. Kibocsátás dátuma. 1.1 Termékazonosító Termék neve

BIZTONSÁGI ADATLAP CEMOLKER KFT. 1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 2. A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA. Kibocsátás dátuma. 1.1 Termékazonosító Termék neve CEMOLKER KFT. BIZTONSÁGI ADATLAP Kibocsátás dátuma 18-jún.-2009 Felülvizsgálat dátuma 2014.12.02. Felülvizsgálási szám 2 1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Termék neve Ioncserélt

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint FINOHIT FH6566 / FH6568 / FH6569

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint FINOHIT FH6566 / FH6568 / FH6569 Oldal 1 -től 5 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása Az anyag vagy a készítmény azonosítása A vállalat/vállalkozás azonosítása Társaság: Cím: Város: FH6566 / FH6568 / FH6569 FINO

Részletesebben

MESTER Semleges Szilikon Tömítő

MESTER Semleges Szilikon Tömítő (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 7 Verziószám: 2013/01 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2013. július 1. Felülvizsgálat kelte: - Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 113.m602.121

BIZTONSÁGI ADATLAP. 113.m602.121 BIZTONSÁGI ADATLAP 113.m62.121 1 of 5 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék neve Vállalat 113.m62.121 CMS Sarl 2 Les Longées R.N. 89 3323 ABZAC FRANCE info@cmsapplications.com

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Electrolyte CDM_506271

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Electrolyte CDM_506271 Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Rövidítés: Elektrolyt CDM 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Conductivity Buffer_

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Conductivity Buffer_ Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

H Hódmezõvásárhely Garzó I. u. 3.

H Hódmezõvásárhely Garzó I. u. 3. Dátum: 2008.04.16 Oldal:1/5 Verzió: 2 1. Termék neve Kereskedelmi elnevezés: Gyártó és forgalmazó cég: Monolite Trade Kft. Cím: 6800 Hódmezõvásárhely, Garzó Imre utca 3. Telefon: 62/ 241-239 Fax: 62/ 242-238

Részletesebben

LABOHIT. Biztonsági adatlap. Viaszdrót. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítója. 2. A veszély azonosítása

LABOHIT. Biztonsági adatlap. Viaszdrót. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítója. 2. A veszély azonosítása Oldal 1 -től 5 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítója Az anyag vagy a készítmény azonosítása A vállalat megnevezése Társaság: Cím: Város: LH3727 / LH3728 / LH3729 / LH3730 FINO GmbH

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Buffer ph 4_

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Buffer ph 4_ Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint TEROSTAT VII 8 MM oldal 1 / 5 Biztonsági adatlap (SDB) száma: 75655 Felülvizsgálat ideje: 10.01.2011 Nyomtatás ideje: 11.01.2011 Termékazonosító: TEROSTAT VII

Részletesebben

COOPEX-B TETŰIRTÓ POROZÓSZER

COOPEX-B TETŰIRTÓ POROZÓSZER BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP COOPEX-B TETŰIRTÓ POROZÓSZER 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: használatra kész, ember

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 197/26/EK, 31. cikk szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék neve 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. A termék nem rendelkezik DSD/DPD alatti besorolással. A termék nem rendelkezik CLP alatti besorolással.

BIZTONSÁGI ADATLAP. A termék nem rendelkezik DSD/DPD alatti besorolással. A termék nem rendelkezik CLP alatti besorolással. Oldalszám: 1 Összeállítás dátuma: 2011-04-04 Verziószám: 1 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék neve: Termékkód: FHRK140 1.2. Az anyag vagy keverék

Részletesebben

COOPEX B TETŰIRTÓ POROZÓSZER

COOPEX B TETŰIRTÓ POROZÓSZER BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP COOPEX B TETŰIRTÓ POROZÓSZER 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: használatra kész, ember

Részletesebben

PROTECT-B PUMPÁS KULLANCS- ÉS SZÚNYOGRIASZTÓ AEROSZOL

PROTECT-B PUMPÁS KULLANCS- ÉS SZÚNYOGRIASZTÓ AEROSZOL BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B PUMPÁS KULLANCS- ÉS SZÚNYOGRIASZTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa:

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint VALVE GRINDING COMPOUND oldal 1 / 5 Biztonsági adatlap (SDB) száma: 75612 Felülvizsgálat ideje: 09.09.2010 Nyomtatás ideje: 18.01.2011 Termékazonosító: VALVE GRINDING

Részletesebben

Deutsch Átdolgozás kelte : 09.11.2010 Verzió (Felülvizsgálat) : 4.0.1 (4.0.0) Nyomtatás kelte : 08.09.2011. Bostik GmbH. 33829 Borgholzhausen

Deutsch Átdolgozás kelte : 09.11.2010 Verzió (Felülvizsgálat) : 4.0.1 (4.0.0) Nyomtatás kelte : 08.09.2011. Bostik GmbH. 33829 Borgholzhausen 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása Butil tömítoanyag profil alakban Illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és a 1272/2008/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és a 1272/2008/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása Kiállítás dátuma: 2012.11.10. Verzió: 1 Oldal: 1/5 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: Aszkorbinsav Vitamin C, L(+)-Aszkorbinsav,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint FG629-368 Wet N Black 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék neve FG629-368 Wet N Black 1.2. Az

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása A készítmény neve: Alkalmazás: Forgalmazó: Felelős személy: SANA lábápoló spray láb ápolása, frissítése Florin Vegyipari és Kereskedelmi Zrt.

Részletesebben

1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA CEMOLKER KFT. BIZTONSÁGI ADATLAP Kibocsátás dátuma 2012.április 17. Felülvizsgálat dátuma 2014. 12. 17. 1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Termék neve Kvarchomok Cat No. 370940000;

Részletesebben

PROTECT SZÚNYOG ÉS KULLANCS RIASZTÓ AEROSZOL (PUMPÁS)

PROTECT SZÚNYOG ÉS KULLANCS RIASZTÓ AEROSZOL (PUMPÁS) BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT SZÚNYOG ÉS KULLANCS RIASZTÓ AEROSZOL (PUMPÁS) 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa:

Részletesebben

DIAGNOSTICUM ZRT. BIZTONSÁGI ADATLAP

DIAGNOSTICUM ZRT. BIZTONSÁGI ADATLAP DIAGNOSTICUM ZRT. BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010 számú EKrendelet szerint Verzió 4.0 Felülvizsgálat dátuma: 06/05/2013 Felváltja: 30/11/2012 kiadású verziókat 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EC 31. cikkelye szerint. Octenisept. 1. Az anyag/készítmény és a vállalkozás azonosítása:

Biztonsági adatlap 1907/2006/EC 31. cikkelye szerint. Octenisept. 1. Az anyag/készítmény és a vállalkozás azonosítása: Biztonsági adatlap 1907/2006/EC 31. cikkelye szerint Octenisept Nyomtatás dátuma: 2009. 06. 15. Módosítás/revízió: 2009. 11. 10. 1. Az anyag/készítmény és a vállalkozás azonosítása: 1.1 Kereskedelmi név:

Részletesebben

Kiwi Express Gyorsfényező Szivacs - Fekete

Kiwi Express Gyorsfényező Szivacs - Fekete 1. szakasz AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató 1.1 Termékazonosító : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. A termék nem rendelkezik DSD/DPD alatti besorolással. Az anyag nem azonosított PBT anyagként.

BIZTONSÁGI ADATLAP. A termék nem rendelkezik DSD/DPD alatti besorolással. Az anyag nem azonosított PBT anyagként. Oldalszám: 1 Összeállítás dátuma: 27/02/2012 Verziószám: 1 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék neve: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Fluoride Standard 1mg/l_1010382

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Fluoride Standard 1mg/l_1010382 Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 91/155 EGK Irányelv és a 44/2000. (XII. 27.) EüM. Rendelet, valamint az 1907/2006/EK rendelet alapján.

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 91/155 EGK Irányelv és a 44/2000. (XII. 27.) EüM. Rendelet, valamint az 1907/2006/EK rendelet alapján. 1 BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 91/155 EGK Irányelv és a 44/2000. (XII. 27.) EüM. Rendelet, valamint az 1907/2006/EK rendelet alapján. A kiállítás kelte: 2006. június 7. Felülvizsgálva: 2008. augusztus

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: rovarirtó

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT CSÓTÁNY- ÉS HANGYAIRTÓ AEROSZOL

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT CSÓTÁNY- ÉS HANGYAIRTÓ AEROSZOL BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/4 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT CSÓTÁNY- ÉS HANGYAIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE A készítmény típusa: A készítmény megnevezése: Gyártó és forgalmazó:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT DARÁZSIRTÓ AEROSZOL

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT DARÁZSIRTÓ AEROSZOL BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/4 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT DARÁZSIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE A készítmény típusa: A készítmény megnevezése: Gyártó és forgalmazó: rovarirtó aeroszol

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint JAVÍTÓ KEMÉNYVIASZ FEKETE RAL9011

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint JAVÍTÓ KEMÉNYVIASZ FEKETE RAL9011 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Termék kereskedelmi neve : Termék kódja : 089040320 MSDS-Identcode : 10014748 Társaság : Würth Szereléstechnika Kft. 2040 Budaörs,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása Kiállítás dátuma: 2013.04.18. Verzió: 1 Oldal: 1/5 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: Erbslöh-Kalk Termékkód: 4001x 1.2.

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Hand Cleaning Cream

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Hand Cleaning Cream Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 2001/58/EU előírások alapján. I A gyártó és a termék

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 2001/58/EU előírások alapján. I A gyártó és a termék Oldal 1/ 5 Kerr Italia SpA BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 2001/58/EU előírások alapján Termék neve: Temp Bond NE akcelerátor I A gyártó és a termék Vizsgálatok időpontja: 2003 Március Gyártó neve: Kerr Italia

Részletesebben

CEMOLKER KFT. BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 2. A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA. 01-febr.-2010. Kibocsátás dátuma 1.

CEMOLKER KFT. BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 2. A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA. 01-febr.-2010. Kibocsátás dátuma 1. CEMOLKER KFT. BIZTONSÁGI ADATLAP Kibocsátás dátuma 1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Termék neve Kálium-dihidrogénfoszfát Cat No. 205920000; 205920025; 205920100; 205925000 Szinonimák

Részletesebben

H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3.

H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3. Dátum: 2006.01.26. Oldal:1/5 Verzió: 1 1. Termék neve Kereskedelmi elnevezés: Gyártó és forgalmazó cég: Cím: Telefon: Fax: Veszély esetén hívható: Monolit Trade Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Garzó Imre utca

Részletesebben

Biztonságtechnikai Adatlap

Biztonságtechnikai Adatlap 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító MPR 100 Folyadék 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Felülvizsgálat dátuma 13-aug.-2013 Verziószám 1. 1 SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. Nem áll rendelkezésre információ

Felülvizsgálat dátuma 13-aug.-2013 Verziószám 1. 1 SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. Nem áll rendelkezésre információ BIZTONSÁGI ADATLAP Felülvizsgálat dátuma 13-aug.-2013 Verziószám 1 1 SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termékkód 3000243 Biztonsági adatlap száma ECOVER103

Részletesebben

B I Z T O N S Á G I A D A T L A P Dalma padlófelmosó Készült az 1907/2006 EK /REACH/ és az 1272/2008 EK rendelet szerint 5.

B I Z T O N S Á G I A D A T L A P Dalma padlófelmosó Készült az 1907/2006 EK /REACH/ és az 1272/2008 EK rendelet szerint 5. 1. Termék neve 1.1.Kereskedelmi név: Dalma padlófelmosó 1.2. A termék felhasználása: Kő, linóleum padló felmosására 1.3.Gyártó és forgalmazó Satina Gold Kozmetikai Kft Kft. Cím: 6800 Hódmezővásárhely,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása Kiállítás dátuma: 2012.12.18. Verzió: 1 Oldal: 1/5 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termékkód: Kereskedelmi elnevezés: 3102x Hefix 1000 3103x

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint oldal 1 / 7 BA száma : 76872 Felülvizsgálat ideje: 18.06.2015 Nyomtatás ideje: 23.06.2015 Előző verzió kiadása: 29.09.2014 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint FINOWAX PLUS / 31590P / 31591

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint FINOWAX PLUS / 31590P / 31591 Oldal 1 -től 6 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosításaazonosítása Termékazonosító FINOWAX PLUS Felállító viasz 31590 / 31590P / 31591 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 107/2006/EK, 31. cikk szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék neve 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

HOUSEHOLD & PERSONAL CARE RESEARCH Sara Lee / DE leányvállalata BIZTONSÁGI ADATLAP : KIWI AQUASTOP

HOUSEHOLD & PERSONAL CARE RESEARCH Sara Lee / DE leányvállalata BIZTONSÁGI ADATLAP : KIWI AQUASTOP 1. KÉMIAI TERMÉK ÉS VÁLLALAT Termék neve Termékkód : : NM63 (HUN) Szállító : Telefon sürgõs esetben : 2. ÖSSZETÉTEL/ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ Anyag/készitmény Veszélyes alkotóelemekre vonatkozó

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 197/26/EK, 31. cikk szerint Thermal Conductive Insulators (Ti9) 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék neve Thermal Conductive

Részletesebben

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK- ISO szerint

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK- ISO szerint Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK- ISO 11014-1 szerint BA száma: 366033 V001.0 Kiállítás kelte: 13.10.2009 1. Anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása Az anyag vagy a készítmény azonosítása:

Részletesebben

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP (Készült a 33/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet alapján veszélyes készítményekhez)

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP (Készült a 33/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet alapján veszélyes készítményekhez) (Készült a 33/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet alapján veszélyes készítményekhez) 1. Azonosító adatok: Készítmény/anyag neve: TONOXYL 4 Forgalmazó: Gyártó: Unikén Kft. 6237 Kecel, Vasút u. 30. Tel./fax:

Részletesebben

1. ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1.A készítmény azonosítása: POLI-FARBE Ioncserélt víz

1. ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1.A készítmény azonosítása: POLI-FARBE Ioncserélt víz Változat: 1. Felülvizsgálat: Kiállítás kelte: 2010.09.24. Oldalak: 1/7. 1. ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1.A készítmény azonosítása: 1.2.A készítmény felhasználása: Akkumlátorok,

Részletesebben

MESTER Fix Építési Ragasztó

MESTER Fix Építési Ragasztó (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 6 Verziószám: 2013/01 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2013. július 1. Felülvizsgálat kelte: - Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint VALVE GRINDING COMPOUND oldal 1 / 7 Biztonsági adatlap (SDB) száma: : SET00023012N Felülvizsgálat ideje: 14.11.2012 Nyomtatás ideje: 05.02.2013 1. SZAKASZ: Az

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 107/2006/EK, 31. cikk szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék neve 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT B HANGYAIRTÓ POROZÓ 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE 2. ÖSSZETÉTEL

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT B HANGYAIRTÓ POROZÓ 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE 2. ÖSSZETÉTEL BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT B HANGYAIRTÓ POROZÓ 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: A készítmény megnevezése:

Részletesebben

SKF BIZTONSÁGI ADATLAP LFFT 220 ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP

SKF BIZTONSÁGI ADATLAP LFFT 220 ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP SKF BIZTONSÁGI ADATLAP LFFT 220 ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP Utolsó módosítás: 2012.10.18 Felváltja a 2012.07.06 változatot 1. AZ ANYAG ÉS A VÁLLALAT MEGNEVEZÉSE TERMÉKNÉV: LFFT 220 ALKALMAZÁS: KENŐANYAG Gyártó:

Részletesebben

B I Z T O N S Á G I A D A T L A P Dalma aktív mosógél Készült 2013 okt. 11.én az 1907/2006 EK /REACH/ és az 1272/2008 EK rend.

B I Z T O N S Á G I A D A T L A P Dalma aktív mosógél Készült 2013 okt. 11.én az 1907/2006 EK /REACH/ és az 1272/2008 EK rend. 1 1. Termék neve 1.1.Termékazonosító 1.2. Felhasználás: Textilanyag mosásra 1.3.Gyártó/Forgalmazó cég: Satina Gold Kft Cím: 6800 Hódmezővásárhely Erzsébeti út 12 Tel/Fax: 62/241-139 1.4. Veszély esetén

Részletesebben

Esemtan Invigorating Gel

Esemtan Invigorating Gel Verzió 01.06 Felülvizsgálat dátuma Nyomtatás Dátuma 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Márkanév : Gyártó/Szállító : Schülke & Mayr GmbH Robert-Koch-Str. 2 22851

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint oldal 1 / 6 Biztonsági adatlap (SDB) száma: : 418094 Felülvizsgálat ideje:2010.12.03 Nyomtatás ideje: 2010.12.03. 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás

Részletesebben

Biztonságtechnikai Adatlap

Biztonságtechnikai Adatlap 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító MPR 200 Folyadék 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EC 31. cikkelye szerint. Kodan Tücher. 1. Az anyag/készítmény és a vállalkozás azonosítása:

Biztonsági adatlap 1907/2006/EC 31. cikkelye szerint. Kodan Tücher. 1. Az anyag/készítmény és a vállalkozás azonosítása: Kiadás dátuma: 2009. 03. 24. Módosítás/revízió: 2009. 09. 15. Biztonsági adatlap 1907/2006/EC 31. cikkelye szerint Kodan Tücher 1. Az anyag/készítmény és a vállalkozás azonosítása: 1.1 Kereskedelmi név:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. Szakasz: Veszélyesség szerinti besorolás

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. Szakasz: Veszélyesség szerinti besorolás Oldalszám: 1 Összeállítás dátuma: 31/01/2012 Verziószám: 1 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék neve: Termékkód: 7676 1.2. Az anyag vagy keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 2. ÖSSZETÉTEL/ÖSSZETEVŐKKEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ. Tömegszázalék % CAS (TSCA) szám

BIZTONSÁGI ADATLAP 2. ÖSSZETÉTEL/ÖSSZETEVŐKKEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ. Tömegszázalék % CAS (TSCA) szám X200, EX3001A-0101, 1/5 1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA Termék neve: Xstamper Refill Ink CS-10N, CS-20N, CS-60N (fekete)(kék)(piros)(zöld)(barna)(narancssárga)(lila)(sárga)(rózsaszín) Általános

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Ha az anyag a bőrre kerül, víz és szappan val/vel bőven azonnal le kell mosni.

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Ha az anyag a bőrre kerül, víz és szappan val/vel bőven azonnal le kell mosni. Oldal 1 -től 5 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítója Az anyag vagy a készítmény azonosítása Anyag-csoport : A vállalat megnevezése 14191 Társaság : FINO GmbH Cím : Mangelsfeld 18

Részletesebben

Biztonsági adatlapot

Biztonsági adatlapot Oldal 1 -tól 5 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállakozás azonosítása Az anyag vagy a készítmény azonosítása Az anyag/készítmény felhasználása tisztítószer Társaság/vállalkozás azonosítása Társaság

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 197/26/EK, 31. cikk szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék neve 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/200/EK, 31. cikk szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék neve 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonságtechnikai adatlap Készült az 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. Kiállítás dátuma: 2010.09.30. Felülvizsgálat időpontja: 2010.11.03.

Biztonságtechnikai adatlap Készült az 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. Kiállítás dátuma: 2010.09.30. Felülvizsgálat időpontja: 2010.11.03. Biztonságtechnikai adatlap Készült az 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. Kiállítás dátuma: 2010.09.30. Felülvizsgálat időpontja: 2010.11.03. 1. verzió ARRIXACA ABLAKTISZTÍTÓ 750 ML SZÓRÓFEJES 1, AZ

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Electrolyte CBR_1038017-1038018

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Electrolyte CBR_1038017-1038018 Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék kereskedelmi neve 1038018 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint BIZTONSÁGI ADATLAP Felülvizsgálat dátuma 21.05.2010 1. Az anyag/keverék és a társaság/vállalkozás azonosítása Információ a termékről Az anyag/keverék Bevonóanyag PVD (fizikai gőzrácsapás) folyamatokhoz

Részletesebben

Bros hangyairtó csalétek

Bros hangyairtó csalétek : A BIZTONSÁGI ADATLAP Dátum: 15.12.2010 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító: Kereskedelmi megnevezés: Bros hangyairtó csalétek Termék megnevezése: Bros hangyairtó

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 91/155 EECszabályozás szerint. Kiadás dátuma: 2007.06.07. Felülvizsgálva: 2010.12.15. Gardentop rágcsálóirtó blokk

BIZTONSÁGI ADATLAP A 91/155 EECszabályozás szerint. Kiadás dátuma: 2007.06.07. Felülvizsgálva: 2010.12.15. Gardentop rágcsálóirtó blokk BIZTONSÁGI ADATLAP A 91/155 EECszabályozás szerint Kiadás dátuma: 2007.06.07. Felülvizsgálva: 2010.12.15. Gardentop rágcsálóirtó blokk Sds kód 0/06 1. Anyag/készítmény és vállalat azonosítása Termék azonosítása:

Részletesebben

Oldalszám: 1/5 1 Anyag-/elkészítési- és cégmegjelölés A termékkel kapcsolatos anyagok Gyártó/forgalmazó: MC-BAUCHEMIE KFT. H-8246 Tótvázsony-Kövesgyűrpuszta Pf. 2. Tel./Fax.: +36/ 88 266 105 266 038 Információt

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Aeroszolos légfrissítő. Adnan akat kozmetik san.ve dis. Tic.ltd.sti. Çatalca Güvendelik İstasyon

BIZTONSÁGI ADATLAP. Aeroszolos légfrissítő. Adnan akat kozmetik san.ve dis. Tic.ltd.sti. Çatalca Güvendelik İstasyon BIZTONSÁGI ADATLAP 1. KÉSZÍTMÉNY NEVE ÉS A VÁLLALAT ADATAI Termék neve: Emblaze Légfrissítő utántöltő Aeroszolos légfrissítő Gyártó cég neve: Cím: Adnan akat kozmetik san.ve dis. Tic.ltd.sti. Çatalca Güvendelik

Részletesebben

Universal Express. Nyomtatás dátuma: 21.02.2013 Oldal 1 -től 5. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosításaazonosítása

Universal Express. Nyomtatás dátuma: 21.02.2013 Oldal 1 -től 5. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosításaazonosítása Nyomtatás dátuma: 21.02.2013 Oldal 1 -től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosításaazonosítása Termékazonosító Universal Express Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

MESTER Karosszéria Akril Tömítő

MESTER Karosszéria Akril Tömítő (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 6 Verziószám: 2015/01 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2015. június 1. Felülvizsgálat kelte: - Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint TEROSON SE TAPE 10MMX16M known as TEROTAPE 10MMX16M oldal 1 / 7 BA száma : 136534 Felülvizsgálat ideje: 21.10.2014 Nyomtatás ideje: 28.05.2015 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása A készítmény neve: Alkalmazás: Gyártó: Forgalmazó: Felelős személy: BRADOLIFE fertőtlenítő kendő fertőtlenítő kendő Florin Vegyipari és Kereskedelmi

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint TIP folyékony szappan Felülvizsgálat: 2013-02-12 Verzió: 01 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT DARÁZSIRTÓ AEROSZOL

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT DARÁZSIRTÓ AEROSZOL BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/4 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT DARÁZSIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE A készítmény típusa: A készítmény megnevezése: Gyártó és forgalmazó: rovarirtó aeroszol

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) Honosítás kelte: 2012. 02. 14. Oldal: 1/(8) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Készítés dátuma 23.09.2011 Nyomtatás Dátuma 23.09.2011 Oldal 1 / 7 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

Készítés dátuma 23.09.2011 Nyomtatás Dátuma 23.09.2011 Oldal 1 / 7 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Oldal 1 / 7 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Anyag-szám : 1180538 Márkanév : 19 64006-D H 64006 MIXING WHITE 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. 25609-15 A-1 Medium MPN Tubes

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. 25609-15 A-1 Medium MPN Tubes Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT CSÓTÁNY- ÉS HANGYAIRTÓ AEROSZOL

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT CSÓTÁNY- ÉS HANGYAIRTÓ AEROSZOL BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/4 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT CSÓTÁNY- ÉS HANGYAIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE A készítmény típusa: A készítmény megnevezése: Gyártó és forgalmazó:

Részletesebben

H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3.

H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3. Oldal:1/5 1. Termék neve Kereskedelmi elnevezés: Gyártó, forgalmazó cég: Cím: Telefon/Fax:: Sürgősségi telefon: Monolit Trade Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Garzó Imre utca 3. +36/62-241-239 Egészségügyi

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. +44 (0) (Hétfo - Péntek 09:00-17:30 GMT) (csak munkaidôben)

BIZTONSÁGI ADATLAP. +44 (0) (Hétfo - Péntek 09:00-17:30 GMT) (csak munkaidôben) Oldalszám: 1/6 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék neve: Termékkód: HU 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Chlorine Dioxide Pill No.2_1039733

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Chlorine Dioxide Pill No.2_1039733 Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (a R.E.A.C.H. 1907/2006-os sorszámú Európai Szabályzat Annex II. sz. melléklete szerint) PYRUS 400 SC

BIZTONSÁGI ADATLAP (a R.E.A.C.H. 1907/2006-os sorszámú Európai Szabályzat Annex II. sz. melléklete szerint) PYRUS 400 SC Referencia szám Frissítés sorszáma Frissítés dátuma 2009. április 15. BIZTONSÁGI ADATLAP (a R.E.A.C.H. 1907/2006-os sorszámú Európai Szabályzat Annex II. sz. melléklete szerint) PYRUS 400 SC 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: A veszély meghatározása

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: A veszély meghatározása BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Keverék kereskedelmi neve vagy megnevezése Regisztrációs szám Szinonímák termékkód NYOGEL 675C

Részletesebben

CEMOLKER KFT. BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint Verzió 4.0 Felülvizsgálat dátuma 2014.08.15. Nyomtatás Dátuma 15.12.

CEMOLKER KFT. BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint Verzió 4.0 Felülvizsgálat dátuma 2014.08.15. Nyomtatás Dátuma 15.12. CEMOLKER KFT. BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint Verzió 4.0 Felülvizsgálat dátuma 2014.08.15. Nyomtatás Dátuma 15.12.2010 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

Részletesebben