BIZTONSÁGI ADATLAP VESZÉLYES ANYAG BEJELENTÉSÉHEZ SPECIÁLIS FORRÁSPONTÚ OLDÓSZER

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIZTONSÁGI ADATLAP VESZÉLYES ANYAG BEJELENTÉSÉHEZ SPECIÁLIS FORRÁSPONTÚ OLDÓSZER"

Átírás

1 BIZTONSÁGI ADATLAP VESZÉLYES ANYAG BEJELENTÉSÉHEZ SPECIÁLIS FORRÁSPONTÚ OLDÓSZER 1. TERMÉK ILL. GYARTÓ AZONOSÍTÓ ANYAG MEGNEVEZÉSE: ANYAG LEÍRÁSA: Special Boiling Point Solvent (Hydrocarbon Oil) Speciális forráspontú oldószer (hidrokarbon oldószer) Tiszta, színtelen, jellegzetesen petróleum szagú folyadék CAS szám: EINECS szám: EC index: Felhasználás (ipari, foglakozásszerű, magán): Az anyag/készítmény szerepe: Gyártó cég neve: Gelpke & Bate Limited Camomile House, Kings Cross Lane, South Nutfield, Redhill, Surrey RH1 5NG TELEFON: FAX: Forgalmazó cég neve: N-TEAM EUROPE Export-import Szolg. Kft Budapest Szerencs u Telefon/Fax: (+36-1) Felelős személy neve: Sürgősségi telefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. Tel.: , ÖSSZETÉTEL Összetevők: Arány % CAS EINECS sz: EC index: R mondatok szám: FINOMÍTOTT SZOLVENS NAFTA R11, R65, R51/53 3. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS Legfontosabb veszélyek: Tűzveszélyes. Lenyelve ártalmas, aspiráció esetén tüdőkárosodást okozhat. Specifikus veszélyek: Ha a folyadék lenyelés vagy hányás útján a tüdőbe kerül, akkor a hörghurutot, tüdőgyulladást vagy tüdő-ödémát okozhat. Ilyen esetben orvoshoz kell fordulni. Benzol tartalom: <0,1% 4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS ÁLTALÁNOS: BELÉLEGZÉS: LENYELÉS: Hánytatni tilos. A sérült személyt friss levegőre kell vinni, és orvoshoz kell fordulni. A kemikáliának kitett személyt azonnal friss levegőre kell vinni, és orvoshoz kell fordulni. Hánytatni tilos. Azonnal orvoshoz kell fordulni. N-TEAM EUROPE Kft. 1/6

2 BŐRKONTAKT: SZEMKONTAKT: A bőrt szappannal és bő vízzel azonnal le kell mosni, a szennyezett ruhát és cipőt azonnal le kell venni. Orvoshoz kell fordulni. Bő vízzel azonnal ki kell mosni a szemet, amíg az orvosi segítség meg nem érkezik. 5. TŰZVESZÉLYESSÉG GYULLADÁSPONT: -2 C ÖNGYULLADÁSI HŐMÉRSÉKLET: 230 C ALSÓ ROBBANÁSHATÁR: 0,9 vol. % FELSŐ ROBBANÁSHATÁR: 8,0 vol. % OLTÓANYAG: SPECIFIKUS VESZÉLY: VÉDŐFELSZERELÉS: EGYÉB: Alkohol-álló tűzoltó hab. Erős vízsugár használata tilos. Fokozottan tűzveszélyes. Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas. Lehet, hogy a keletkező permet nem látható. A keletkező permet nehezebb a levegőnél, és a talaj felszínén terjed szét. Levegővel érintkezve robbanó elegyet képezhet, különösen szennyezett edényzetben. Megfelelő légzőkészülék és védőkesztyű. A tűznek ill. lángoknak kitett tároló edényzetet vízzel permetezve hűteni kell. Tűzoltáshoz használjon, vízpermetet, száraz kémiai vagy alkohol-álló habot Tűzoltáshoz ne használjon erős vízsugarat. 6. ÓVINTÉZKEDÉS BALESET ESETÉN SZEMÉLYES VÉDELEM VÉLETLEN KIÖMLÉS ESETÉN: Minden gyújtóforrást el kell távolítani a közelből. Kerülni kell a szer belélegzését. Mindenkit el kell távolítani a kiömlés helyéről. Helyi illetékes hatóságot értesíteni kell. KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSOK: A kiömlött folyadékot nem szabad a csatornába, alagsorba ill. szerelőaknába engedni. Ha a folyadék csatornába vagy felszíni vizekbe jutott, ill. megfertőzte a talajt vagy a vegetációt, értesíteni kell a helyi hatóságokat.. VÉLETLEN KIÖMLÉS ESETÉN KÖVETENDŐ ELJÁRÁS: A kiömlő folyadékot homokkal vagy földdel fel kell itatni. A kiömlött folyadékot azután semleges anyaggal fel kell áztatni, és veszélyes hulladékként kell kezelni. 7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS HASZNÁLATI ELŐÍRÁSOK: Csak jól szellőztetett helyen használható, és kerülni kell a permet belélegzését. Kerülni kell a bőrrel való érintkezést, szembejutást ill. a szer lenyelését. Gondoskodni kell megfelelő mennyiségű tiszta vízről arra az esetre, ha a szer szembejutna. A szer közelében fellépő elektromos kisülések ellen meg kell tenni a megfelelő óvintézkedéseket. Gondoskodni kell az elektromos berendezések megfelelő földeléséről. TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK: Közvetlen napsütéstől elzárva, hűvös, száraz, jól szellőztetett helyen tárolandó. Gyújtóforrástól távol tartandó Tilos a dohányzás. Oxidáló anyagoktól távol tartandó. TÁROLÁSRA ALKALMAS ANYAGOK: Könnyűfém, rozsdamentes acél, polietilén tárolóedényzet. GRP. TÁROLÁSRA NEM ALKALMAS ANYAGOK: Butil-gumi, gumi, polisztirén. EDPM. 8. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI N-TEAM EUROPE Kft. 2/6

3 Összetevő: FINOMÍTOTT SZOLVENS NAFTA Foglalkozásra vonatkozó expozíciós határérték (OEL): OEL 1000mg/m 3 (300ppm) (8 óra TWA) EH40 (UK) N-TEAM EUROPE Kft. 3/6

4 SZEMÉLYES VÉDŐFELSZERELÉS: Légzőszervek védelme: Kerülni kell a szer belélegzését. Gondoskodni kell megfelelő szellőzésről. Kézvédelem: Szemvédelem: Megfelelő védőkesztyűt kell viselni. Megfelelő védelmet nyújtó védőszemüveget kell viselni. Tiszta víz mindig legyen kéznél, amivel ki lehet mosni a szemet. Személyes higiénia: Kerülni kell a bőrrel való érintkezést. Bőrre kerülés esetén a bőrt szappannal és bő vízzel azonnal le kell mosni. 9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK KÜLSŐ MEGJELENÉS: folyadék RELATÍV SŰRŰSÉG: 0,727 g/ml (15 C-on) FORRÁSPONT: C OLVADÁSPONT: <-50 C PERMETSŰRŰSÉG: 4,5 (ahol a levegő sűrűsége 1) PERMETNYOMÁS: 5,33Kpa (20 C) OLDHATÓSÁG: vízben nem oldódik (20 C) VISZKOZITÁS: 0,76 cst. (20 C) 10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG STABILITÁS: Normál körülmények között stabil. KERÜLENDŐ KÖRNYEZETI FELTÉTELEK: Tűz ill. nagy hő hatására a tárolóedényzetek sérülhetnek. KERÜLENDŐ ANYAGOK: Erős savakkal és oxidáló szerekkel való érintkezést kerülni kell. BOMLÁS SORÁN KELETKEZŐ VESZÉLYES ANYAGOK: Tűz hatására CO 2 és/vagy CO keletkezik. 11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK BELÉLEGZÉS: BŐRKONTAKT: SZEMKONTAKT: LENYELÉS: EGYÉB: Az erősen koncentrált permet belélegzése fejfájást, szédülést, fáradtságot, émelygést és hányingert okozhat, mely szimptómák esetenként eszméletvesztéshez vezethetnek. Bőrrel való hosszantartó érintkezés esetén kiszáríthatja a bőrt, és dermatitist okozhat. Szembe kerülés esetén égeti és irritálja a szemet. Lenyelés esetén irritációt okozhat a szájban, torokban és a nyelőcsőben, hányingert, hányást és hasi fájdalmakat okozva. Nagyobb mennyiségben lenyelve álmosságot és tüdő-ödémát okozhat. Lenyelés esetén tüdőkárosodást okozhat. 12. KÖRNYEZETVÉDELMI INFORMÁCIÓ BIODEGRADÁCIÓ: BIOAKKUMULÁCIÓ: Könnyen lebomló. Bioakkumulációra hajlamos, de csak rövid, egy hét vagy annál kevesebb ideig. MOBILITÁS: Víz: Nem oldódik, a szer szétterül a víz felszínén, majd gyorsan elpárolog. N-TEAM EUROPE Kft. 4/6

5 Talaj: A szer enyhén mobil a talajban és részben elpárolog. VÍZBEN OLDHATÓSÁG: LC50 (hal) mg/l: EC50 (Daphnia) mg/l: LC (alga) mg/l: Vízben nem oldódik. LC50/96h/hal =<10 mg/l n/a n/a 13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS HULLADÉKKEZELÉS: A hulladékanyagot a helyi és nemzeti szabályozásnak megfelelően - bejelentett és ellenőrzött szemétlerakóban kell lerakni. CSOMAGOLÁS: A kiürült tárolóedényzetről nem szabad eltávolítani a címkét, amíg teljesen meg nem tisztították. A kiürült tárolóedényzetek veszélyes maradékanyagokat tartalmazhatnak. A tárolóedényzetek újrahasznosítása/újratöltése esetében mindig a helyi és nemzeti szabályozásnak megfelelően kell eljárni. 14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK SZÁLLÍTÁSI MEGNEVEZÉS: Petróleum desztillátum, N.O.S. UN Sz. Közút: 1268 UN közúti szállítás besorolás: 3 UN közúti csomagolási fok.: II Szállítóeszközön feltüntetendő figyelmeztetés: Tűzveszélyes folyadék Kiegészítő figyelmeztetés: Nincs besorolva TREM-CARD: 30G30 HAZCHEM EAC: 3YE ADR Kemlar Sz.: 33 ADR/RID Osztály: 3 TREM-CARD: 30G30 Megnevezés: Petróleum desztillátum, N.O.S. Tétel: 3 b HI/UN: 33/1268 IMO UN Sz Osztály: 3.2 EmS: 3-07 Megnevezés: Petróleum desztillátum, N.O.S. Tengeri szennyezés: Nincs IMDG oldal: 3271 MFAG: 311 N-TEAM EUROPE Kft. 5/6

6 15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK Osztályba sorolás a 90/492/EEC, veszélyes készítmények besorolására vonatkozó európai direktíva alapján. -Tartalom: 100% FINOMÍTOTT SZOLVENS NAFTA - Veszélyszimbólumok: F Xn N Tűzveszélyes Ártalmas Környezeti veszély R-mondat(ok): R65 Lenyelve ártalmas, aspiráció esetén tüdőkárosodást okozhat. R51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. S-mondat(ok): S9 Az edényzet jól szellőztethető helyen tartandó. S16 Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás. S37 Megfelelő védőkesztyűt kell viselni. S43 Tűz esetén homokkal, száraz kemikáliával vagy alkohol-álló habbal oltandó. S51 Csak jól szellőztetett helyen használható. S61 Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/biztonsági adatlap. S62 Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni az edényzetet vagy a címkét. Egyéb: Lásd 16. pont alatt. 16. EGYÉB Az ebben a biztonsági adatlapban leírt veszélyes anyag önmagában, anyagként nem kerül importálásra ill. forgalmazásra az 1. pontban feltüntetett importőr és forgalmazó által, kizárólag egyes készítményekben, mint összetevő. TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: Szakértők szerint ez az anyag R51/53 - Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. Ezért ennek megfelelően kell felcímkézni. UTOLSÓ ELLENŐZÉS DÁTUMA: Ez a biztonsági adatlap megfelel a 93/112/EC direktívában módosított 91/155/EEC számú EK direktívában előírtaknak. N-TEAM EUROPE Kft. 6/6

BIZTONSÁGI ADATLAP. 2. Összetétel: 3. Veszélyek azonosítása: 4: Elsősegélynyújtási intézkedések. 1. Az anyag/készítmény és a cég/üzem azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP. 2. Összetétel: 3. Veszélyek azonosítása: 4: Elsősegélynyújtási intézkedések. 1. Az anyag/készítmény és a cég/üzem azonosítása 1. Az anyag/készítmény és a cég/üzem azonosítása A készítmény megnevezése: Foam Air Filter Oil Kód Alkalmazás: Szennyezőanyagok kiszűrése 1727 Gyártó cég: Castrol (U. K.) Limited Címe: Burmah Castrol House,

Részletesebben

Elkészítés dátuma: 2008. 03.27 Felülvizsgálat dátuma: 2010. 10.26. 1.AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA: 1.1.

Elkészítés dátuma: 2008. 03.27 Felülvizsgálat dátuma: 2010. 10.26. 1.AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA: 1.1. 1.AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA: 1.1.A készítmény neve: SUPER COBRA Légy és szúnyogirtó aeroszol 400 ml Szabadforgalmú irtószer 1/6 1.2. Felhasználás: Légyés szúnyogirtó aeroszol

Részletesebben

Biztonsági Adatlap - 1907/2006( XII.18) EK ISO 11014-1 szerint Oldal: 1/7 Revízió: 1 Tangit PVC-C

Biztonsági Adatlap - 1907/2006( XII.18) EK ISO 11014-1 szerint Oldal: 1/7 Revízió: 1 Tangit PVC-C Biztonsági Adatlap - 1907/2006( XII.18) EK ISO 11014-1 szerint Oldal: 1/7 Revízió: 1 Tangit PVC-C 1. A készítmény neve Tangit PVC-C 1.1 Felhasználása: PVC cső ragasztó. 1.2 Gyártó cég: Henkel KGaA Henkelstr.

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Peststop 10 EC rovarirtó koncentrátum

BIZTONSÁGI ADATLAP. Peststop 10 EC rovarirtó koncentrátum BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/7 BIZTONSÁGI ADATLAP rovarirtó koncentrátum Készítés dátuma: 2012.11. 09. Verzió szám: 1 1. SZAKASZ A keverék és a vállalkozás azonosítása 1.1 A keverék

Részletesebben

Háztartási lakkbenzin hígító ANDA. BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint)

Háztartási lakkbenzin hígító ANDA. BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint) Oldalszám: 1/11 BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 45/2010/EU rendelet szerint) 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1. 1. Termékazonosító Az anyag/keverék neve: CAS szám:

Részletesebben

HUSZÁR OD PACK. Verzió 2 / H Felülvizsgálat dátuma: 2010.01.06 102000002115. HUSZÁR OD Verzió 1 / H Felülvizsgálat dátuma: 2008.01.

HUSZÁR OD PACK. Verzió 2 / H Felülvizsgálat dátuma: 2010.01.06 102000002115. HUSZÁR OD Verzió 1 / H Felülvizsgálat dátuma: 2008.01. HUSZÁR OD PACK. Verzió 2 / H Felülvizsgálat dátuma: 2010.01.06 102000002115 A gyűjtőcsomag a következőket tartalmazza: HUSZÁR OD Verzió 1 / H Felülvizsgálat dátuma: 2008.01.10 102000011563 DECIS MEGA Verzió

Részletesebben

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP Az 1907/2006 számú EU szabályozás szerint

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP Az 1907/2006 számú EU szabályozás szerint PARDNER 1/9 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Márkanév PARDNER Termékkód (UVP) 06419135 Alkalmazás Gyomirtó szer Társaság Bayer Hungária Kft. Bayer CropScience

Részletesebben

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint DECIS MEGA 1/9 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Terméktájékoztató Márkanév DECIS MEGA Termékkód (UVP) 06481361 Alkalmazás Rovarölő szer Társaság Bayer Hungária Kft. Bayer CropScience

Részletesebben

aeroszol Azonosítási szám: 697060/012

aeroszol Azonosítási szám: 697060/012 1/7. oldal RAID légy és szúnyogirtó aeroszol 1. A készítmény neve: 1.1. Kereskedelmi név: RAID légy- és szúnyogirtó aeroszol Azonosítási szám: 697060/012 1.2. A készítmény felhasználása: légy- és szúnyogirtó

Részletesebben

SARA LEE BIZTONSÁGI ADATLAP KIWI SUEDE & NUBUK BŐRÁPOLÓ (ÖSSZES SZÍN, KIVÉVE A SZÍNTELEN)

SARA LEE BIZTONSÁGI ADATLAP KIWI SUEDE & NUBUK BŐRÁPOLÓ (ÖSSZES SZÍN, KIVÉVE A SZÍNTELEN) 1. KÉMIAI TERMÉK ÉS VÁLLALAT Termék neve : KIWI SUEDE & NUBUK BŐRÁPOLÓ (ÖSSZES SZÍN, KIVÉVE SZÍNTELEN) (KIWI SUEDE & NUBUK RENOVATOR) Termékkód Gyártó : TH-SC/34/001.HUN :,COLEP Portugália Szállító : Sara

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Holts Cold Start

BIZTONSÁGI ADATLAP Holts Cold Start BIZTONSÁGI ADATLAP 1 A KÉSZITMÉNY NEVE A TERMÉK MEGNEVEZÉSE TERMÉKSZÁM BELSŐ ID SZÁLLÍTÓ TELEFONSZÁM SÜRGŐS ESETBEN 241103,201104,CS5,72011040004,72411030085,72411030104,72411030105,CS5R PA013L Holt Lloyd

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

Biztonsági adatlap 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Készítmény neve: Insette dezodor Származási hely: Gyártó Magyarországi forgalmazó: A termék rendeltetetése: Változatok E.U. LEC (Liverpool)

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: rovarirtó

Részletesebben

1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSATermék tájékoztató 1.1 Termékazonosító : Raid Légy-és szúnyogirtó aeroszol

1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSATermék tájékoztató 1.1 Termékazonosító : Raid Légy-és szúnyogirtó aeroszol 1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSATermék tájékoztató 1.1 Termékazonosító : Raid Légy-és szúnyogirtó aeroszol 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint) Oldalszám: 1/10 BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint) 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1. 1. Termékazonosító Az anyag/keverék neve: CAS szám:

Részletesebben

Biztonsági Adatlap. Mortein Légy- és szúnyogirtó aeroszol. Mortein Légy- és szúnyogirtó aeroszol. 1. Készítmény neve: 2.

Biztonsági Adatlap. Mortein Légy- és szúnyogirtó aeroszol. Mortein Légy- és szúnyogirtó aeroszol. 1. Készítmény neve: 2. 1. Készítmény neve: Kereskedelmi név: - Azonosítási szám: D0065873 A készítmény felhasználása: Speciális hatékonyságú, légy- és szúnyogirtó aeroszol rovarkövető technológiával Társaság/vállalat azonosítása:

Részletesebben

Biztonsági Adatlap. Mortein Légy- és szúnyogirtó aeroszol. Mortein - Légy- és szúnyogirtó aeroszol. 1. Készítmény neve: 2.

Biztonsági Adatlap. Mortein Légy- és szúnyogirtó aeroszol. Mortein - Légy- és szúnyogirtó aeroszol. 1. Készítmény neve: 2. 1. Készítmény neve: Kereskedelmi név: - Azonosítási szám: D0065873 A készítmény felhasználása: Speciális hatékonyságú, légy- és szúnyogirtó aeroszol rovarkövető technológiával Társaság/vállalat azonosítása:

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN BM 20 EC ROVARLÁRVAIRTÓ KONCENTRÁTUM 1.

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN BM 20 EC ROVARLÁRVAIRTÓ KONCENTRÁTUM 1. BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN BM 20 EC ROVARLÁRVAIRTÓ KONCENTRÁTUM 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: Rovarlárva

Részletesebben

Clinil. : Tel.: 1 476 6464, 06-80-201-199. A terméket nem sorolták be veszélyesként az 1999/45/EK Direktíva és annak módosításai szerint.

Clinil. : Tel.: 1 476 6464, 06-80-201-199. A terméket nem sorolták be veszélyesként az 1999/45/EK Direktíva és annak módosításai szerint. BIZTONSÁGI ADATLAP Konform a 1907/2006 EK szabályozással és módosításaival Clinil Kód 100350E Változat 5 Felülvizsgálat ideje 14 Október 2010 1. A készítmény neve Az anyag vagy készítmény azonosítása Terméknév

Részletesebben

1/9 Supralux Nitro hígító verziószám: 6-1-HU Készült: 2008. július 14. Utolsó nyomtatás: 2009. 02. 25. BIZTONSÁGI ADATLAP

1/9 Supralux Nitro hígító verziószám: 6-1-HU Készült: 2008. július 14. Utolsó nyomtatás: 2009. 02. 25. BIZTONSÁGI ADATLAP 1/9 Supralux Nitro hígító verziószám: 6-1-HU Utolsó nyomtatás: 2009. 02. 25. BIZTONSÁGI ADATLAP 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása A készítmény megnevezése: Supralux Nitro hígító

Részletesebben

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP A 2001/58/EK utasítás szerint

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP A 2001/58/EK utasítás szerint DECIS 2,5 EC 1/8 1. AZ ANYAG/KÉSZĺTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALAT AZONOSĺTÁSA Termék tájékoztató Márkanév DECIS 2,5 EC Termékkód (UVP) 05940192 Alkalmazás Rovarölő szer Társaság Bayer Hungária Kft. Bayer

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (453/2010/EU) Oldal: 1 / 7 OLAJFESTÉK HÍGÍTÓ Változat: 3 A 3. változat kiadására a 453/2010/EU hatályba lépése miatt került sor

BIZTONSÁGI ADATLAP (453/2010/EU) Oldal: 1 / 7 OLAJFESTÉK HÍGÍTÓ Változat: 3 A 3. változat kiadására a 453/2010/EU hatályba lépése miatt került sor BIZTONSÁGI ADATLAP (453/2010/EU) Oldal: 1 / 7 1. A KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG AZONOSÍTÁSA 1.1 TERMÉKAZONOSÍTÓ: 1.2 A KEVERÉK MEGFELELŐ AZONOSÍTOTT FELHASZNÁLÁSA: Festék-hígító ELLENJAVALLT FELHASZNÁLÁS:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP POLI-FARBE

BIZTONSÁGI ADATLAP POLI-FARBE Változat: 1 Felülvizsgálat: Kiadás kelte: 2012. 11. 29. Oldal: 1/13 1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

Kiállítás kelte: 2009-01-05 1907/2006/EK rendelet szerint Felülvizsgálva: 2013-01-08

Kiállítás kelte: 2009-01-05 1907/2006/EK rendelet szerint Felülvizsgálva: 2013-01-08 BIZTONSÁGI ADATLAP Kiállítás kelte: 2009-01-05 1907/2006/EK rendelet szerint Felülvizsgálva: 2013-01-08 1. Anyag / készítmény és a vállalkozás azonosítása 1.1 A készítmény megnevezése: COROR KLORKAUCSUK

Részletesebben

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP Az 1907/2006 számú EU szabályozás szerint

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP Az 1907/2006 számú EU szabályozás szerint K-Othrin 10 ULV-koncentrátum 1/8 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Márkanév K-Othrin 10 ULV-koncentrátum Termékkód (UVP) 05940303 Alkalmazás Rovarölő szer

Részletesebben

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP Az 1907/2006 számú EU szabályozás szerint

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP Az 1907/2006 számú EU szabályozás szerint FICAM W rovarirtó koncentrátum 1/7 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Márkanév FICAM W rovarirtó koncentrátum Termékkód (UVP) 05935598 Alkalmazás Rovarölõ szer

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL. Készítés dátuma: 2013.02.11.

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL. Készítés dátuma: 2013.02.11. BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/7 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL Készítés dátuma: 2013.02.11. Verzió szám: 2 1. SZAKASZ A keverék és a vállalkozás azonosítása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva)

BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) Oldalszám: 1/10 BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1. 1. Termékazonosító Az anyag/keverék neve: CAS szám: - EU szám:

Részletesebben

1.AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA:

1.AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA: 1.AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA: 1.1.A készítmény neve: Yplon Superpower tisztító 1/5 1.2. Felhasználás: superpower tisztító 1.3. Gyártó cég neve és címe: McBride CE Ieper (Yplon

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP KE-MIX Kft. (1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP KE-MIX Kft. (1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) BIZTONSÁGI ADATLAP KE-MIX Kft. (1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) Terméknév: Mavit Változat: 2 Felülvizsgálva: 2012.08.01. Kibocsátás kelte: 2009. 02. 13. Oldal: 1/(9) 1. Anyag

Részletesebben