1.4 Telefonszám vészhelyzetre: Országos Kémiai Biztonsági Intézet Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat: (+36)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1.4 Telefonszám vészhelyzetre: Országos Kémiai Biztonsági Intézet Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat: (+36) 80 20 11 99"

Átírás

1 BIZTONSÁGI ADATLAP Kiadás dátuma: AZ ANYAG VAGY ELEGY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Anyag neve: Szinonimák Földgáz CAS szám CE szám Mutató szám n.a (olyan anyag, ami szerepel a CE1272/2008 szabályozás VI. mellékletében) Regisztrációs szám n.a. (mentesség a CE 1907/2006 Szabályzat B) pontja 7. bekezdésének 2. fejezete szerinti regisztrációs kötelezettség alól) Kémiai képlet n.a. (az anyag egy UVCB komplex) Molekuláris súly n.a. (az anyag egy UVCB komplex) 1.2 Az anyag vagy elegy megfelelő azonosított felhasználása és ellenjavalt felhasználás SZOKÁSOS FELHASZNÁLÁS: Tüzelőanyag háztartási és ipari használatra, üzemanyag belső égésű motorokhoz. További felhasználás ellenjavalt, kivéve azon felhasználásokat, melyekhez olyan elvégzett értékelés kapcsolható, mely bizonyítja, hogy az ezen felhasználáshoz kapcsolódó kockázatok ellenőrzés alatt vannak. 1.3 Információk a biztonsági lap beszítójáról: Megnevezés TIGÁZ Csoport Cím Rákóczi u Város / Ország 4200 Hajdúszoboszló/Magyarország Web Illetékes műszaki munkatárs címe 1.4 Telefonszám vészhelyzetre: Országos Kémiai Biztonsági Intézet Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat: (+36) Gázszivárgás vagy üzemzavar észlelése esetén kérjük, haladéktalanul hívja az éjjel-nappal elérhető ingyenes hibabejelentő számot: (+36) és az érintett hatóságokat (katasztrófavédelem, tűzoltóság, mentők, rendőrség). V 1 1 / 16

2 2. VESZÉLYEK MEGHATÁROZÁSA Fiziko-kémiai veszélyek: A gáz éghető, a levegővel elegyedve éghető és robbanóképes keveréket alkot. A metán környezeti hőmérsékleten könnyebb a levegőnél és összegyűlhet zárt helyeken, tető alatt vagy nyílászáró nélküli helyeken. Alacsony hőmérsékletű gáz esetén a sűrűség nagyobb lehet a levegőénél, ami azzal a kockázattal jár, hogy a gáz a talaj szinten gyűlik össze és tüzet okoz. A nyomás alatt lévő gáz hirtelen kiáramlása a hőmérséklet nagymértékű csökkenését okozhatja, ami a hidegtől való égési sérüléseket okozhat. Egészséget érintő veszélyek: A magas koncentrációban lévő gáznak való hosszabb ideig tartó kitettség fejfájást, rosszullétet és légzési nehézségeket okozhat. Körülhatárolt környezetben a gáz felgyülemlése fulladási kockázattal járhat, az oxigén hiány következtében (az oxigén arány > 18 % vol.-en tartása). Környezeti veszélyek: Nincs (lásd pont). 2.1 Anyag vagy elegy osztályozása (CE) 1272/2008 (CLP) Szabályzat szerinti osztályozás VESZÉLYES ANYAG OSZTÁLYOZÁSI KÓDOK ÉS VESZÉLY KATEGÓRIÁK: FLAM. GAS. 1, PRESS. GAS VESZÉLY JELZÉSEK: H220, H280 67/548/CEE Utasítás szerinti osztályozás VESZÉLYES ANYAG OSZTÁLYOZÁS: Fokozottan tűzveszélyes KOCKÁZATI MONDATOK: R Címke elemei Figyelmeztetés: VESZÉLY Veszélyességi jelzések: H220 Rendkívül tűzveszélyes gáz H280 Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz, hő hatására robbanhat Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: Megelőzés P210 Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás. Reakció P377 Égő-szivárgó gáz: csak akkor szabad a tüzet oltani, ha a szivárgás biztonságosan megszüntethető. P381 Meg kell szüntetni az összes gyújtóforrást, ha ez biztonságosan megtehető. Tárolás P410 + P403 Napfénytől védendő. Jól szellőző helyen tárolandó. 2.3 Egyéb veszélyek Aszfixiás gáz. Körülhatárolt környezetben a gáz felgyülemlése fulladást okozhat, az oxigén hiány következtében. Nem osztályozható PBT-ként vagy vpvb-ként a CE 1907/2006 Szabályzat XIII. mellékletének kritériumai alapján. V 1 2 / 16

3 3. ÖSSZETÉTEL / ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 3.1 Anyagok földgáz, száraz: a ce 1272/2008 szabályzat 3. részének VI. mellékletében szereplő anyag. n. CAS n. CE Elegy n.a. 3.3 Egyéb információ földgáz, száraz, földgázból leválasztott összetett szénhidrogén-elegy. C1-C4 szénatom számú alifás telített szénhidrogénekből, főként metánból és etánból. Az anyag típusa: az anyag egy UVCB komplex. Az eredeti gáz jellemzőinek függvényében variálható összetétel. Főbb összetevők: metán (>80% vol.) egyéb összetevők etán, bután, izobután. Százalékos arány: 100% (m/m). 4. ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK 4.1 Elsősegély-nyújtási intézkedések leírása Szemmel való érintkezést követően: hosszabb ideig tartó kitettséget követően fellépő irritáció esetén langyos bő vízzel öblítse ki és szükség esetén konzultáljon egy szakorvossal. Bőrrel való érintkezést követően: Lenyelés után: Belélegzés után: a gáz gyors kiáramlásától elszenvedett fagyásból eredő égési sérülés esetén takarjuk le a sérült testrészt steril gézzel vagy ruhával. Azonnal hívjon orvost vagy a sérültet vigye kórházba. alkalmazható. nagy koncentrációban történő belélegzést követően vigye a sérültet friss levegőre, figyelembe véve a megfelelő biztonsági intézkedéseket és azonnal hívjon orvost. Az orvosra való várakozás közben, ha a légzés szabálytalanná válik vagy le, alkalmazzon mesterséges lélegeztetést,,a keringési rendszer leása esetén alkalmazzon szívmasszázst. Szükség esetén biztosítson oxigént. 4.2 Legfontosabb akut és krónikus tünetek, hatások Szemmel való érintkezés hatása: szempirosodás, fájdalom. Belélegzés hatásai: általában fejfájás, rosszullét és légzési nehézségek. A metán magas koncentrációban történő belégzését követően fellépő főbb tünetek felsorolása: a) a metángáznak történő nagymértékű kitettség csökkenti a testben az oxigén szintjét, ami légzési nehézségeket és fuldoklást okozhat; b) a metángáznak történő kitettség miatti oxigén csökkenés kognitív problémákhoz vezet. Az alany figyelmetlenné válik, emlékezetkiesése lehet és csökkenhet az ítélőképessége. Ezek a tünetek súlyosbodnak, amikor a gáznak történő kitettség növekszik; c) amikor az oxigén szintje lecsökken, a szervezet úgy próbálja kompenzálni a deficitet, hogy a testnedvekben található oxigént használja fel. Ez pedig dehidratációhoz vezet; d) a metángázzal történő mérgezés tünetei a hányinger és hányás is. Előfordulhat, hogy egy személy összeesik a metángázzal való érintkezés következtében; e) a metángáznak való kitettség egy másik tünete a heves szívdobogás. Ez zavarodottsághoz vezethet, a szív gyorsan, megfelelően és szekventáltan dobog; f) a metángáznak való kitettség szédülést és homályos látást is okozhat. Ezek a tünetek mérséklődnek, ha a személy eltávolodik a magas gázkoncentrációjú területtől; g) a metángáznak való kitettség a motoros koordináció csökkenéséhez is vezethet; h) néhány esetben a metángáznak való kitettség influenzaszerű tüneteket, mentális zavart és letargiát okozhat. 4.3 Azon esetek megnevezése, amikor szükséges azonnali orvosi konzultáció vagy speciális kezelés magas koncentrációnak történő hosszabb idejű kitettség és fulladásos tünetek; a gáz gyors kiáramlásától elszenvedett fagyásból eredő égési sérülés. V 1 3 / 16

4 5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK 5.1 Tűzoltó készülékek megfelelő tűzoltó készülékek: szén-dioxid, kémiai por, víz (porlasztott víz); megfelelő tűzoltó készülékek: a tömör vízsugár alkalmazása csak úgy megengedett, hogy a hőnek kitett felületeket hűtik vele. 5.2 Az anyagból vagy keverékből származó különleges veszélyek Az égés során a füst tartalmazhat mérgező anyagokat, mint a: szénmonoxid (CO) belégzés útján fokozottan veszélyes gáz. 5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat a tűzoltóknak rendelkezniük kell az alábbi minimális felszereléssel : önó légzőkészülék, arcvédő sisak, tűzó kesztyű, tűzó védőmellény; ne próbálja meg eloltani a tüzet, amíg a gázszivárgást ították el, vagy biztos, hogy az azonnali elzárás megtörtént; amennyiben lehetőség van rá, hűtse le a tűznek kitett területeket teljes vízsugárral; amennyiben lehetőség van rá, vízsugárral megszüntetni a füst kibocsátást. 6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások sürgősségi ellátó személyzet esetében: Kisebb kiömlések a kiömlési zónától távol kell maradni, korlátozni a a hozzáférést személyekhez vagy járművekhez, eltenni vagy kiiktatni az esetleges tűzforrásokat; ha a kiömlés körülhatárolt helyen történt, előkészíteni lehetőség szerint a megfelelő szellőztetést. Nagyobb kiömlések (ha elő van készítve) a valati vészhelyzeti tervben előírtak szerinti aktiválás; ha volt előkészítve vészhelyzeti terv: felkérni a Tűzoltóságot a beavatkozásra; biztonságos helyre menni és várni az elsősegélyre; ha szükséges, jelenteni az esetet az alkalmazott törvényeknek megfelelően az illetékes hatóságnak; értesíteni a szélirányban fekvő területek lakosságát sürgősségi ellátó személyzet esetében: Kisebb kiömlések a hagyományos antisztatikus munka védőöltözet általában megfelelő; ellenőrizni a szél irányát és amennyire csak lehetséges, a kiömlési területen kívül kell maradni; a földgáz, mivel könnyebb a levegőnél, szétterjed a légkörben, ennek alapján ellenőrizni, hogy az összes lehetséges tűzforrást kiiktatták vagy semlegesítették-e; ha a biztonsági feltételek lehetővé teszik, a szivárgást a forrásnál ítsa meg vagy kerítse körül; kizárólag szikramentes anyagból készült felszereléssel dolgozzanak. Nagyobb kiömlések a beavatkozást csakis olyan személy végezheti, aki megfelelően ki van képezve az ilyen típusú beavatkozásokra és az alábbi felszereléssel kell ellátni: gáz vagy gyúlékony permet érzékelő készülékek, a vegyszereknek teljes mértékben ellenó és antisztatikus anyagból készült védőöltözet, antisztatikus és csúszásmentes cipő és csizma, védőszemüveg vagy arcvédő eszköz, ha előfordulhat a szemmel való érintkezés. Abban az esetben, ha a helyzetet lehet teljes mértékben jól megítélni vagy ha fenn az oxigénhiány veszélye, önó légzőkészülék kizárólagos használata; ha a biztonsági feltételek lehetővé teszik, a szivárgást a forrásnál ítsa meg vagy kerítse körül. V 1 4 / 16

5 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések Az anyag hatással a környezetre. Szivárgás esetén, mivel könnyebb a levegőnél, természetes módon szétterjed a levegőben. Közvetlenül a vízbe történő kibocsátása esetén (tenger, tavak, stb.), előreláthatóan semmilyen környezeti károsodás éri az érintett ökoszisztémát, vagy olyan kockázat, amivel az anyag a felszínre ömlik, majd azt követően eltűnik a légkörben lehetséges tüzet vagy robbanást okozva, gyújtópont jelenléte esetén. 6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai területi elhatárolás Kibocsátás esetén az anyagot területileg elhatároló rendszer. Próbáljuk meg elzárni a táplálás lehetőségét szennyezésmentesítés Körülhatárolt közegbe történő kiömlés esetén próbáljuk meg elszivárogtatni az anyagot, az ablakok vagy egyéb nyílászárók kinyitásával. 6.4 Hivatkozás más szakaszokra Az egészségre és a környezetre vonatkozó veszélyekkel kapcsolatos további részletekért lásd a 8. és 12. szakaszokban leírtakat. 6.5 Egyéb információk Nincsenek. 7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS Az anyag kezelése és szítása zárt rendszerekben, kizárólag csővezetéken keresztül történik. Amennyiben egy továbbfelhasználónál szükség van tárolásra illetve raktározásra, az alábbi információk kizárólag tájékoztató jelleggel használhatók fel. 7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések Védőintézkedések Javaslat a gyúlékony és/vagy robbanékony keverékek tárolására, a tüzek megelőzésére és a velük kapcsolatos oktatásra Közvetlen felhasználás tilos az anyagot potenciális éghető közegben felhasználni, mint amilyen a nyílt láng, a szikra és a magas hőmérsékletű felületek. Távol kell tartani minden hőforrástól. Tárolók újratöltési/kiürítési műveletei a végett, hogy a minimálisra csökkentsük a gőz munkakörnyezetbe kerülését egy zárt ciklusú rendszert kell alkalmazni gőzhasznosító rendszerrel; csak olyan felszerelést használjanak, amely a gyúlékony gázokkal történő tevékenykedésnek megfelelően van kialakítva; a nyomás alatt lévő tartályok, illetve általában véve minden csatlakozó rendszer, rendelkezzen burkolatlan fémkapcsokkal ellátott földelt rendszerrel; a több lépéses műveletek esetén figyelembe venni annak a lehetőségét, hogy automatikus szivárgás/tűzeset kimutató rendszereket telepítsünk automatikus tűzoltó rendszerekkel kombinálva. A lehető legkevesebb mennyiséget használjuk jól szellőző és a tárolási területtől elkülönített helyeken. Az esetlegesen beszennyeződött terméket ne keverjük össze az eredeti tartályokban. Kerüljük a tárolók ütközés által vagy egyéb módon történő károsodását. Karbantartási tevékenységek ne végezzünk olyan tevékenységeket, mint a hegesztés, vágás, forrasztás, fúrás vagy más, hővel végzendő munka, tárolókkal, tartályokkal vagy csővezetékrendszerrel kapcsolatban, mielőtt azokat megtisztítanák a folyékony és/vagy permet apotú anyagoktól; az anyag tárolására vagy kezelésére szánt helyeken, a kemény anyagok megmunkálását (aszfalt vagy beton vágása, zúzás, stb.), melyek szikrákat produkálhatnak, mindig meg kell hogy előzze az anyag bő vízzel történő lelocsolása; minden tevékenységet úgy kell végezni, hogy janak olyan felszerelések, melyekkel kezelni lehet az esetleges vészhelyzeteket, mint a tűzeset, anyagok kiömlése vagy szivárgása. V 1 5 / 16

6 Nem megtisztított üres tárolók az ezekben található maradék anyag meggyulladásának/robbanásának kockázata. Ezek kezelését ugyanolyan körültekintéssel kell végezni, mint a teli tartályok esetén javaslatok a megfelelő anyag vagy elegy használatának megelőzésére ne használjuk kompatibilis anyagok jelenlétében, mint amilyenek az erős oxidánsok (peroxid, salétromsav és perklorit), mert ez jelentősen megnövelheti a robbanás kockázatát; azokon a területeken, ahol a termék felhasználásra kerül, szabad üzemanyagot, vagy gyúlékony folyadékot/gázt tárolni javaslatok az anyag környezetbe történő kibocsátásának megelőzésére az anyag környezetbe történő esetleges kibocsátását meg kellene akadályozni, figyelembe véve, hogy a földgázban található metán üvegházhatású gáz Útmutató munkahelyi higiéniával kapcsolatban ne együnk, igyunk vagy dohányozzunk a munkaterületeken; használat után mossunk kezet; vegyük le a beszennyeződött munkaruhát és a védőfelszerelést, mielőtt belépünk abba a helyiségbe, ahol étkezünk. 7.2 A biztonságos raktározás feltételei, beleértve az esetleges megfelelőségeket a tárolási terület struktúrájának, a tárolók jellemzőinek, a berendezésnek és az operatív utasításoknak meg kell felelnie az európai, országos és helyi törvényeknek, szabályozásoknak; a tárolók belsejének tisztítását, ellenőrzését, és karbantartását olyan személyzetnek kell végeznie, amely megfelelően kvalifikált és megfelelő felszereléssel bír, úgy, ahogyan az európai, országos és helyi törvényekben és valati szabályzatokban elő van írva; a tárolókat védeni kell a napfénytől és a légköri anyagoktól, valamint hűvös, száraz és jól szellőző helyen kell elhelyezni; a tárolókat megfelelően zárva kell tartani és védeni kell az esetleges károsodásoktól, valamint a többi veszélyes terméktől elkülönítva kell tartani; az üres, tisztított, a maradék anyagok jelenléte miatt veszélyes tárolókat elszeparált helyen kell tárolni; a tároló területet világosan ki kell jelölni és legyenek menekülési útvonalak, melyeket zárnak el akadályok vagy egyéb és amelyek kizárólag a felhatalmazott dolgozók által közelíthetők meg; szabad a terméket megfelelő anyagok, mint például erős oxidánsok mellett tárolni; a tárolás előtt meg kell bizonyosodni a tárolók integritásáról illetve a megfelelő címkézés meglétéről. Ha lehetséges, a terméket az eredeti tárolójában tartsuk, áttölteni csak olyan tárolóba lehet, melynek anyaga kompatibilis az éghető gázokkal; be kell tervezni időszakos ellenőrzéseket, a tároló fizikai apotának ellenőrzése céljából; a sérült tárolókat el kell távolítani vagy fel kell újítani; a tároló helyeken fel kell szerelni tűzjelző berendezéseket és automatikus tűzoltó rendszereket; a tároló területeknek a lehető legtávolabb kell feküdniük a munkavégzéses/termeléses területektől, illetve a menekülési útvonalaktól; legyen megfelelő mennyiségben tűzoltásra alkalmas, fix (tűzcsap, sprinkler) vagy mobil (tűzoltókészülék) tűzoltó rendszerek révén alkalmazható anyag; azon közlekedési eszközöknek, melyek beléphetnek a tároló területre, tűzoltó készülékekkel kell rendelkezniük. 7.3 Speciális felhasználások A 7.1 és 7.2 pontokban leírt javaslatok az 1.2 pontban leírt alkalmazásokra vonatkozó anyagfelhasználásra vonatkozik, vagy pedig háztartási vagy ipari célra felhasznált tüzelőanyagra, belső égésű motorokhoz üzemanyagra. Az ezektől eltérő felhasználásokat ellenőrzöttnek kell tekinteni és ezért képezik jelen dokumentum tárgyát. V 1 6 / 16

7 8. AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM 8.1 Ellenőrzési paraméterek a) a közösségi határértékeknek megfelelő Sem a száraz földgáz, sem a benne lévő főbb alkotóelemek, metán, propán, bután és izobután esetében enek megszabva törvény által a szakmai kitettségi határértékek b) törvényi értékű egyéb szervezetek által meghatározott országos szakmai kitetteségi határértékek Kémiai anyag N CAS 8 órás hivatkozási időszakhoz képest mért és számolt határ nyílt szénláncú szénhidrogének (alcani C1-C4) 1000 ppm propán ppm ~ 1800 mg/m 3 n-bután ppm ~ 1900 mg/m 3 iso-bután ppm ~ 1900 mg/m 3 (**) 10 órás kitettségre vonatkoztatott értékek.) 15 órás hivatkozási időszakhoz képest mért és számolt határ Forrás ACGIH (2011) NIOSH (2006) c) a közösségi határértékeknek megfelelő országos biológiai határértékek Sem a száraz földgáz, sem a benne lévő főbb alkotóelemek, metán, propán, bután és izobután esetében enek megszabva törvény által a biológiai kitettségi határértékek d) törvényi értékű egyéb szervezetek által meghatározott országos biológiai határértékek Sem a száraz földgáz, sem a benne lévő főbb alkotóelemek, metán, propán, bután és izobután esetében enek javaslatok törvény által a biológiai kitettségi határértékekre A kitettség nyomon követésére ajánlott utasításokra vonatkozó információk A kitettség nyomon követésének helyes megvalósítására vonatkozó műszaki normák. A legmegfelelőbb berendezések kiválasztása az említettek közül tetszés szerinti, speciális munkafeltétel függvénye, mely pontos nyomon követését szándékoznak megvalósítani. UNI EN 482:1998 A munkakörnyezet atmoszférája. A vegyszerek mérési eljárásaira vonatkozó általános követelmények. UNI EN 689:1997 A munkakörnyezet atmoszférája. Útmutató a kémiai összetevők belélegzése miatti kitettség értékeléséhez az értékhatárokkal és a mérési stratégiával történő összevetés céljából. UNI EN 838:1998 A munkakörnyezet atmoszférája. A gáz és a gőz meghatározására diffúz mintavételező. Próba követelmények és módszerek. UNI EN 1076:1999 A munkakörnyezet atmoszférája. Abszorpciós csövek a gáz és gőz meghatározására pumpáláson keresztül. Próba követelmények és módszerek. UNI EN 1231:1999 A munkakörnyezet atmoszférája. Rövid időtartamú mérési rendszerek indikátor csövön keresztül. Próba követelmények és módszerek. UNI EN 1232:1999 A munkakörnyezet atmoszférája. A vegyszerek személyes mintavételezésére szolgáló pumpa. Próba követelmények és módszerek. UNI EN 1540:2001 A munkakörnyezet atmoszférája. Erminologia. UNI EN 12919:2001 A munkakörnyezet atmoszférája. Vegyszerek mintavételezésére szolgáló pumpa nagyobb teljesítménnyel, mint 5 l/min. Próba követelmények és módszerek az esetleges légköri szennyezettség keletkezésére vonatkozó információk az előirányzott használatot követően. A környezeti szennyezettség kapcsán, mely mint házi/ipari használatú tüzelőanyagok és mint motor üzemanyag alkalmazása során keletkezik, megemlítendő a: szén-monoxid A DNEL(S) és PNEC(S) kémiai biztonságra vonatkozó, a jelentésben szereplő információk. Az ok nak. A CE1907/2006 Szabályzat II., V. és VI. fejezetének rendelkezésébe tartozó anyag, amelyből az előirányzott használat miatt a biztonságértékelésről szóló jelentés nyilvántartási és előkészítési kötelezettségek erednek. V 1 7 / 16

8 8.2 A kitettség ellenőrzései Megfelelő műszaki ellenőrzések A gáznak való kitettség minimalizálása. Az olyan területre történő belépés előtt, ahol szítóvezetékek vagy készülékek vannak és mielőtt megkezdődik a beavatkozás egy kiürített helyen, a területet meg kell tisztítani, ellenőrizni kell az atmoszférát valamint annak oxigéntartalmát, valamint a tűzveszélyességi szintet Egyéni védelmi intézkedések a) a szemek és az arc védelme A szemmel/arccal való érintkezés kockázatánál, teljes védelmet kell biztosítani a fejnek és az arcnak (védősisak és/vagy védőszemüveg) (EN 166)]. b) a bőr védelme i) a kezek védelme A bőrrel való érintkezés kockázatának esetében, belsőleg plüssborításó kesztyűt kel használni. A kesztyűt a gyártó által előírt feltételek és korlátok betartásával kell használni. Ebben az esetben az UNI EN 374 normára kell hivatkozni. Ezeket a kesztyűket időszakosan ellenőrizni kell és ha megsérülnek vagy elhasználódnak, le kell cserélni őket. Ha a legalacsonyabb hőmérsékleten a gyors tágulásnak köszönhetően az anyaggal történő kontaktus lehetséges vagy előirányzott, a kesztyűk legyenek hőszigeteltek a fagyási sérülés elkerülése végett. ii) egyéb A termékkel való munkavégzés esetében hosszú ujjú antisztatikus ruhát kell viselni, a munkaterület osztályozásához kapcsolódó kockázatokkal kapcsolatban. Ebben az esetben az UNI EN normára kell hivatkozni. Amennyiben az öltözék megsérül, azonnal le kell cserélni és letisztítani. c) légzőszervek védelme Közvetlen kitettségű kockázat esetében: A légutak védelmére elfogadott eszközök használata: AX típusú szűrővel ellátott teljes maszk (gesztenyebarna, alacsony forráspontú organikus gőzökre). Amennyiben tudjuk egészen pontosan meghatározni vagy megbecsülni a kitettség szintjét és ha oxigén hiány fenn, kizárólag az önó légzőkészüléket lehet használni (EN 529). d) hőhatás veszélyei Amennyiben működés során gázkiáramlás tételezhető fel gyors robbanással kísérve és azt követő hűtéssel, vagy ha az anyag lehűtött folyékony gázapotban kerül készletezésre hőszigetelt kesztyűt kell használni a fagyási sérülés elkerülésére A környezeti kitettség ellenőrzései Figyelembe véve, hogy az anyag idéz elő kockázatot a környezete számára, igényelnek speciális intézkedést. V 1 8 / 16

9 9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK 9.1 Információk az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokról PARAMÉTEREK MÉRT ÉRTÉKEK - LEÍRÁS MÓDSZER - MEGJEGYZÉSEK a) szempont gáz b) szag szagtalan c) szaglási küszöb alkalmazható d) ph alkalmazható e) olvadási pont/fagypont C ( hpa) Forrás IUCLID DATASET FOR METHANE Az anyag egy UVCB omány, mely az összetétel függvényében variálható. A megjelölt érték a metánra vonatkozik. f) kezdő forráspont és a forrás -185 C C ( hpa) Forrás IUCLID DATASET FOR NATURAL GAS, DRIED intervalluma Az anyag egy UVCB omány, mely az összetétel függvényében variálható. g) égéspont alkalmazható h) párolgási szint alkalmazható i) égés (szilárd és gáz rendkívül éghető halmazapotú) j) a gyúlékonyság vagy a (UEL) 17,5 (%Vol) robbanékonyság legfelső/legalsó (LEL) 3,93 (%Vol) korlátja k) gőznyomás ,25 (hpa) T=-185 Con Berliner Prozess Berechnungs Paket által számított érték, TU Berlin,1988 l) gőz sűrűség kg/m3 0 C-on Berliner Prozess Berechnungs Paket által számított érték, TU Berlin, 1988 m) relatív sűrűség (levegő =1) Berliner Prozess Berechnungs Paket számított érték, TU Berlin, 1988 n) oldhatóság/oldhatóságok csekély mértékben oldható 33.8 ml/l 20 C-on 1013hPaon (hiv. tiszta metán) ml/l 20 C-on (hiv. földgáz, száraz) hivatkozás az alkalmazott módszerre. Szaturációs feltételek között ph = 7 a földgázt helyettesítő szénhidrogén keverékeknél a Henry törvény alkalmazásával számított érték o) megoszlási együttható (noktanol/víz) p) spontán gyulladás hőmérséklete ( C) (hiv. földgáz, száraz) q) felbomlási hőmérséklet alkalmazható r) viszkozitás alkalmazható s) robbanásra vonatkozó tulajdonságok (metán) CLOGP3 által számított érték - Forrás IUCLID DATASET FOR METHANE A földgáz összetételének változtozása függvényében számított érték. alkalmazható olyan kémiai csoport, amely társítható a molekulához robbanásra vonatkozó tulajdonságokkal (hiv. VII. sz. melléklet REACH 2. oszlop) t) oxidáns tulajdonságok alkalmazható az anyag nagyon gyúlékony, hivatkozás VII melléklet REACH 2. oszlop) A fenti ok műszaki bibliogrfáiából kerültek kiemelésre (a továbbiakban részletesebben is) a CAS (földgáz, száraz) számmal beazonosított anyagra vonatkozóan. Forrás: EUROPEAN COMMISSION European Chemicals Bureau Adatbázis: IUCLID A dokumentum címe: DATASET FOR NATURAL GAS DRIED A készítés időpontja: február 19. V 1 9 / 16

10 9.2 Egyéb információk A 9.1 pontban felsoroltakan kívül egyéb információ, mely fontos lenne az anyag biztonságos alkalmazásához. 10. STABILITÁS ÉS REAKTIVITÁS 10.1 Reaktivitás Nincs további, a reaktivitáshoz kapcsolódó veszély a következő alpontokban felsoroltakhoz képest Kémiai stabilitás Az összes rendes körülmény és a normál használati feltételek között stabil Veszélyes reakció lehetőségei Erős oxidáló anyagokkal való kontaktus (mint peroxidok és kromátok) tűzveszélyes Elkerülendő feltételek Az oxidáló anyagoktól elkülönítve szükséges tárolni. Távol kell tartani hőforrásoktól/szikrától/nyílt lángtól/meleg felületektől. A dohányzás tilos. Az elektrosztatikus feltöltődés elkerülése Nem kompatibilis anyagok Erősen oxidáló anyagok 10.6 Veszélyes bomlástermékek Nincs. 11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK 11.1 Toxikológiai információk Az ebben a részben felsorolt információk, ha eltérő módon kerültek meghatározásra, száraz földgázként beazonosított UVCB komplexre vonatkoznak (CAS N ) a) akut toxicitás Veszélyeztetettség szájon keresztül - Lenyelés Az anyag szobahőmérsékleten és légköri nyomáson légű apotban van, amelynél a szájon keresztüli toxicitásra vonatkozó észrevételek jelentősek. Nincs elérhető az irodalomban atokon végzett kísérletekre vonatkozóan, melyek célja, hogy elemezze az anyag lenyeléséből származó következményeket. Ez a veszélyeztettségi út erősen valószerűtlennek tűnik. Veszélyeztetettség bőrön keresztül felszívódás bőrön/szemen keresztül A bibliográfiában (emberen végzett kutatómunka) elérhető egyetlen ra alapozva, a csoportosítás kritériumai teljesülnek. V 1 10 / 16

11 Kiadás dátuma: év tesztelt anyag leírás eredmény forrás 1969 Következő összetétellel rendelkező földgáz: 90 % metán 4.63 % etán 3.91 % propán 0.51 % butángáz 0.47 % pentán 0.08 % egyéb 0.4 % CO 2 4 személy 25% földgáz tartalmú környezetben semmiféle megfigyelt negatív hatás IUCLID DATASET FOR NATURAL GAS DRIED Veszélyeztetettség belégzés útján A ó ok alapján (lásd mellékelt táblázat, melyben szerepelnek a bibliográfiában elérhető értékek a végrehajtott toxicitási kísérletekre vagy az emberre gyakorolt hatásokkal kapcsolatos megjegyzésekre vonatkozóan) a csoportosítás kritériumai teljesülnek. toxicitási mutató hatások megfigyelése hatások megfigyelése EC50 (szív érzékenység az adrenalinban) hatások megfigyelése vörösvértestek számának megemelkedés e (normális reakció az oxigén hiányra) eredmény fajta törzs atok száma a kísérleth ez negatív hatás negatív hatás patkány nyúl ppm kutya negatív hatás ppm ember majom vivőanyag adagolás év GLP tesztelt anyag kitettség 36 órán keresztül egy 8%-os földgáz tartalmú környezetbe kitettség egy metánt tartalmazó légkörbe kitettség isobutánt tartalmazó környezetbe 5 percen keresztül 4 személy kitettsége 2 órán keresztül egy 25%-os földgáz tartalmú környezetbe 3 majom kitettsége 744 órán keresztül egy 25% és 30% -os földgáz tartalmú környezetbe Földgáz Metán isobután Földgáz Földgáz b) bőrkorrózió/bőrirritáció Korrózió: Nem specifikus tanulmány a témában a robbanás vagy tűzeset magas kockázatának bármely koncentráció teszthez társítása szempontjából. Az osztályozási kritériumok bizonyulnak elegendőnek ennél a típusú megkülönböztetésnél. Bőrirritáció: Nem specifikus tanulmány a témában a robbanás vagy tűzeset magas kockázatának bármely koncentráció teszthez társítása szempontjából. Az osztályozási kritériumok bizonyulnak elegendőnek ennél a típusú megkülönböztetésnél. V 1 11 / 16

12 Kiadás dátuma: c) súlyos szemkárosodás /szemirritáció Visszafordíthatatlan hatások a szemen/súlyos szemsérülések: Nem specifikus tanulmány a témában a robbanás vagy tűzeset magas kockázatának bármely koncentráció teszthez társítása szempontjából. Az osztályozási kritériumok bizonyulnak elegendőnek ennél a típusú megkülönböztetésnél. Visszafordítható hatások a szemen/ súlyos szemirritáció: Nem specifikus tanulmány a témában a robbanás vagy tűzeset magas kockázatának bármely koncentráció teszthez társítása szempontjából. Az osztályozási kritériumok bizonyulnak elegendőnek ennél a típusú megkülönböztetésnél d) légzőszervi- vagy bőrszenzibilizáció Légzési érzékenység: Nem specifikus tanulmány a témában a robbanás vagy tűzeset magas kockázatának bármely koncentráció teszthez társítása szempontjából. Az osztályozási kritériumok bizonyulnak elegendőnek ennél a típusú megkülönböztetésnél. Bőrérzékenység: Nem specifikus tanulmány a témában a robbanás vagy tűzeset magas kockázatának bármely koncentráció teszthez társítása szempontjából. Az osztályozási kritériumok bizonyulnak elegendőnek ennél a típusú megkülönböztetésnél e) csírasejt-mutagenitás Genetikai toxicitás kémcsőben: A metánnál, propánnál, butánnál és isobutánnál végrehajtott kutatásokra vonatkozó bibliográfiában (lásd táblázat) elérhető ok alapján, a csoportosítás kritériumai ezen veszélycsoportnál teljesülnek. Kémcsöves kísérletek eredményeinek összefoglaló táblázata típus ellenőrző rendszer törzs anyagcsere aktivizálás eredmény Forrás és (év) GLP tesztelt anyag Baktériumokon végzett genetikai mutációs kísérlet Salmonella typhimuriumon végzett Ames test TA98 TA100 TA1535 TA1537 TA1538 aktivizálással és nélküle negatív Kirwin CJ and Thomas WC (1980) V 1 12 / 16 Propán Öt Salmonella typhimurium törzs volt kitéve hat órán keresztül a levegőben lévő propán változó koncentrációinak (5, 10, 20, 30, 40, és 50% vol/vol). Az 50% volt a legmagasabb, mérgező dózis. Nem volt megfigyelhető a mutáció gyakoriságának jelentős növekedése se anyagcsere aktivizálással se nélküle. Baktériumokon végzett genetikai mutációs kísérlet Salmonella typhimuriumon végzett Ames test TA98 TA100 TA1535 TA1537 TA1538 aktivizálással és nélküle negatív Kirwin CJ and Thomas WC (1980) Öt Salmonella typhimurium törzs volt kitéve hat órán keresztül a levegőben lévő bután változó koncentrációinak (5, 10, 20, 30, 40, és 50% vol/vol). Az 50% volt a legmagasabb, mérgező dózis. Nem volt megfigyelhető a mutáció gyakoriságának jelentős növekedése se anyagcsere aktivizálással se nélküle. típus Salmonella typhimuriumon végzett Ames test TA98 TA100 TA1535 TA1537 TA1538 aktiválással és nélküle negatív Kirwin CJ and Thomas WC (1980) Bután Isobután Öt Salmonella typhimurium törzs volt kitéve hat órán keresztül a levegőben lévő isobután változó koncentrációinak (5, 10, 20, 30, 40, és 50% vol/vol). Az 50% volt a legmagasabb, mérgező dózis. Nem volt megfigyelhető a mutáció gyakoriságának jelentős növekedése se anyagcsere aktivizálással se nélküle. Baktériumokon végzett genetikai mutációs kísérlet Salmonella typhimuriumon végzett Ames test TA98 TA100 TA1535 TA1537 TA1538 aktiválással és nélküle negatív National Toxicology Program (1993) metán

BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 5 PRF Laptop 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 2. A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA

BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 5 PRF Laptop 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 2. A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 5 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító 1.1.1 Termék kereskedelmi neve 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap. Page 1 of 5. EC-Szám: Nem releváns

Biztonsági adatlap. Page 1 of 5. EC-Szám: Nem releváns 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 A termék azonosítása Kereskedelmi megnevezés: ECO Soap A termék száma: #60080 EC-Szám: Nem releváns CAS-Szám: Nem releváns 1.2 Az anyag megfelelő

Részletesebben

MESTER Gyorskötő Akril Tömítő

MESTER Gyorskötő Akril Tömítő (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 7 Verziószám: 2013/01 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2013. július 1. Felülvizsgálat kelte: - Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben

Felülvizsgálat dátuma Verzió 1.0 Nyomtatás Dátuma Sikadur -501

Felülvizsgálat dátuma Verzió 1.0 Nyomtatás Dátuma Sikadur -501 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Electrolyte CDM_506271

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Electrolyte CDM_506271 Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Rövidítés: Elektrolyt CDM 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint KLEENEX Antibakteriális kéztisztító (6336)

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint KLEENEX Antibakteriális kéztisztító (6336) 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

MESTER Semleges Szilikon Tömítő

MESTER Semleges Szilikon Tömítő (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 7 Verziószám: 2013/01 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2013. július 1. Felülvizsgálat kelte: - Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. 26962-53 Water, Ultra Pure APA Standard 1 Hardness

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. 26962-53 Water, Ultra Pure APA Standard 1 Hardness Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító CAS-szám: 7732-18-5 EK-szám: 213-791-2 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. A termék nem rendelkezik DSD/DPD alatti besorolással. A termék nem rendelkezik CLP alatti besorolással.

BIZTONSÁGI ADATLAP. A termék nem rendelkezik DSD/DPD alatti besorolással. A termék nem rendelkezik CLP alatti besorolással. Oldalszám: 1 Összeállítás dátuma: 2011-04-04 Verziószám: 1 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék neve: Termékkód: FHRK140 1.2. Az anyag vagy keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 4.2. A legfontosabb tünetek és hatások, akut és késleltetett eljárás - Belégzés: Normál körülmények között nem veszélyhelyzet.

BIZTONSÁGI ADATLAP. 4.2. A legfontosabb tünetek és hatások, akut és késleltetett eljárás - Belégzés: Normál körülmények között nem veszélyhelyzet. Oldal: 1/5 1. Az anyag / készítmény és a vállalat / vállalkozás Kereskedelmi megnevezés: A termék típusa: Használat: Cég azonosító: RHEOBOR műtrágya. Mezőgazdasági. Rosier SA Route de Grandmetz 11a, B-7911

Részletesebben

Deutsch Átdolgozás kelte : 09.11.2010 Verzió (Felülvizsgálat) : 4.0.1 (4.0.0) Nyomtatás kelte : 08.09.2011. Bostik GmbH. 33829 Borgholzhausen

Deutsch Átdolgozás kelte : 09.11.2010 Verzió (Felülvizsgálat) : 4.0.1 (4.0.0) Nyomtatás kelte : 08.09.2011. Bostik GmbH. 33829 Borgholzhausen 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása Butil tömítoanyag profil alakban Illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Buffer ph 4_

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Buffer ph 4_ Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. A termék nem rendelkezik DSD/DPD alatti besorolással. Az anyag nem azonosított PBT anyagként.

BIZTONSÁGI ADATLAP. A termék nem rendelkezik DSD/DPD alatti besorolással. Az anyag nem azonosított PBT anyagként. Oldalszám: 1 Összeállítás dátuma: 27/02/2012 Verziószám: 1 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék neve: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Conductivity Buffer_

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Conductivity Buffer_ Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Hand Cleaning Cream

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Hand Cleaning Cream Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

COOPEX-B TETŰIRTÓ POROZÓSZER

COOPEX-B TETŰIRTÓ POROZÓSZER BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP COOPEX-B TETŰIRTÓ POROZÓSZER 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: használatra kész, ember

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és a 1272/2008/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és a 1272/2008/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása Kiállítás dátuma: 2012.11.10. Verzió: 1 Oldal: 1/5 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: Aszkorbinsav Vitamin C, L(+)-Aszkorbinsav,

Részletesebben

COOPEX B TETŰIRTÓ POROZÓSZER

COOPEX B TETŰIRTÓ POROZÓSZER BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP COOPEX B TETŰIRTÓ POROZÓSZER 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: használatra kész, ember

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 197/26/EK, 31. cikk szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék neve 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása A készítmény neve: Alkalmazás: Forgalmazó: Felelős személy: SANA lábápoló spray láb ápolása, frissítése Florin Vegyipari és Kereskedelmi Zrt.

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint TIP folyékony szappan Felülvizsgálat: 2013-02-12 Verzió: 01 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi

Részletesebben

DIAGNOSTICUM ZRT. BIZTONSÁGI ADATLAP

DIAGNOSTICUM ZRT. BIZTONSÁGI ADATLAP DIAGNOSTICUM ZRT. BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010 számú EKrendelet szerint Verzió 4.0 Felülvizsgálat dátuma: 06/05/2013 Felváltja: 30/11/2012 kiadású verziókat 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

Biztonságtechnikai Adatlap

Biztonságtechnikai Adatlap 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító MPR 100 Folyadék 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

MESTER Fix Építési Ragasztó

MESTER Fix Építési Ragasztó (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 6 Verziószám: 2013/01 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2013. július 1. Felülvizsgálat kelte: - Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben

Oldalszám: 1/5 1 Anyag-/elkészítési- és cégmegjelölés A termékkel kapcsolatos anyagok Gyártó/forgalmazó: MC-BAUCHEMIE KFT. H-8246 Tótvázsony-Kövesgyűrpuszta Pf. 2. Tel./Fax.: +36/ 88 266 105 266 038 Információt

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 2001/58/EU előírások alapján. I A gyártó és a termék

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 2001/58/EU előírások alapján. I A gyártó és a termék Oldal 1/ 5 Kerr Italia SpA BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 2001/58/EU előírások alapján Termék neve: Temp Bond NE akcelerátor I A gyártó és a termék Vizsgálatok időpontja: 2003 Március Gyártó neve: Kerr Italia

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 6 PRF Booster 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 2. A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA

BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 6 PRF Booster 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 2. A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 6 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító 1.1.1 Termék kereskedelmi neve 1.1.2 Termék kódja Tisztítószer 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő

Részletesebben

HOUSEHOLD & PERSONAL CARE RESEARCH Sara Lee / DE leányvállalata BIZTONSÁGI ADATLAP : KIWI AQUASTOP

HOUSEHOLD & PERSONAL CARE RESEARCH Sara Lee / DE leányvállalata BIZTONSÁGI ADATLAP : KIWI AQUASTOP 1. KÉMIAI TERMÉK ÉS VÁLLALAT Termék neve Termékkód : : NM63 (HUN) Szállító : Telefon sürgõs esetben : 2. ÖSSZETÉTEL/ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ Anyag/készitmény Veszélyes alkotóelemekre vonatkozó

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: rovarirtó

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Buffer ph 7_1001389-791437-506253-506258-150536

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Buffer ph 7_1001389-791437-506253-506258-150536 Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék kereskedelmi neve 1001389; 791437; 506253; 150536 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 113.m602.121

BIZTONSÁGI ADATLAP. 113.m602.121 BIZTONSÁGI ADATLAP 113.m62.121 1 of 5 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék neve Vállalat 113.m62.121 CMS Sarl 2 Les Longées R.N. 89 3323 ABZAC FRANCE info@cmsapplications.com

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Electrolyte CBR_1038017-1038018

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Electrolyte CBR_1038017-1038018 Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék kereskedelmi neve 1038018 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EC 31. cikkelye szerint. Octenisept. 1. Az anyag/készítmény és a vállalkozás azonosítása:

Biztonsági adatlap 1907/2006/EC 31. cikkelye szerint. Octenisept. 1. Az anyag/készítmény és a vállalkozás azonosítása: Biztonsági adatlap 1907/2006/EC 31. cikkelye szerint Octenisept Nyomtatás dátuma: 2009. 06. 15. Módosítás/revízió: 2009. 11. 10. 1. Az anyag/készítmény és a vállalkozás azonosítása: 1.1 Kereskedelmi név:

Részletesebben

ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP A javított kiadás száma : 0

ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP A javított kiadás száma : 0 Oldal : 1 / 5 SZAKASZ 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés : Foodmax Grease Clear 2 Képlet : A bizottság 453/2010/EU rendelete (2010. május

Részletesebben

Biztonságtechnikai Adatlap

Biztonságtechnikai Adatlap 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító MPR 200 Folyadék 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Raid Élelmiszer Moly Monitorozó Csapda

Raid Élelmiszer Moly Monitorozó Csapda 1. szakasz AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSATermék tájékoztató 1.1 Termékazonosító : 1.2 Az anyag vagy keverék : Feromonos csapda megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 197/26/EK, 31. cikk szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék neve 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3.

H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3. Dátum: 2006.01.26. Oldal:1/5 Verzió: 1 1. Termék neve Kereskedelmi elnevezés: Gyártó és forgalmazó cég: Cím: Telefon: Fax: Veszély esetén hívható: Monolit Trade Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Garzó Imre utca

Részletesebben

Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 Felülvizsgálat: 2010. 11. 13. Változatszám: 2

Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 Felülvizsgálat: 2010. 11. 13. Változatszám: 2 Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 1. A keverék és a társaság azonosítása 1.1. A keverék azonosítása: égetett alumíniumoxid kerámiák 1.2. A keverék felhasználása: szigetelőcső, gyújtógyertya szigetelő,

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Fluoride Standard 1mg/l_1010382

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Fluoride Standard 1mg/l_1010382 Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

MESTER Karosszéria Akril Tömítő

MESTER Karosszéria Akril Tömítő (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 6 Verziószám: 2015/01 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2015. június 1. Felülvizsgálat kelte: - Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 107/2006/EK, 31. cikk szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék neve 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint FG629-368 Wet N Black 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék neve FG629-368 Wet N Black 1.2. Az

Részletesebben

LABOHIT. Biztonsági adatlap. Viaszdrót. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítója. 2. A veszély azonosítása

LABOHIT. Biztonsági adatlap. Viaszdrót. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítója. 2. A veszély azonosítása Oldal 1 -től 5 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítója Az anyag vagy a készítmény azonosítása A vállalat megnevezése Társaság: Cím: Város: LH3727 / LH3728 / LH3729 / LH3730 FINO GmbH

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PESTSTOP B 5 CS

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PESTSTOP B 5 CS BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: mikrokapszulázott rovarirtó koncentrátum A készítmény

Részletesebben

: FROSCH LIQ.SOAP ALOE VERA EF 300ML

: FROSCH LIQ.SOAP ALOE VERA EF 300ML 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 64708 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 93/112EWG Dentiro Törlőkendő. Dentiro Feuchttüchlein/Törlőkendő Felváltja a 2003. 03. 14-i verziót 5. verzió: 2007. 08. 06.

BIZTONSÁGI ADATLAP 93/112EWG Dentiro Törlőkendő. Dentiro Feuchttüchlein/Törlőkendő Felváltja a 2003. 03. 14-i verziót 5. verzió: 2007. 08. 06. BIZTONSÁGI ADATLAP 93/112EWG Dentiro Törlőkendő Dentiro Feuchttüchlein/Törlőkendő Felváltja a 2003. 03. 14i verziót 5. verzió: 2007. 08. 06. 1. Az anyag és a gyártó meghatározása Dentiro Törlőkendő Tisztító

Részletesebben

Kémiai jellemzők: felületaktív anyagok és ártalmatlan összetevők keveréke Ártalmas összetevők:

Kémiai jellemzők: felületaktív anyagok és ártalmatlan összetevők keveréke Ártalmas összetevők: Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint 1. Az anyag/készítmény/vállalat azonosítása Termék: Regisztrációs szám: Felhasználás: Azonosított felhasználás: CLFBUBBLE5L besorolás szappanbuborék készítés Gyártó/szállító:

Részletesebben

Készítés dátuma 23.09.2011 Nyomtatás Dátuma 23.09.2011 Oldal 1 / 7 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

Készítés dátuma 23.09.2011 Nyomtatás Dátuma 23.09.2011 Oldal 1 / 7 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Oldal 1 / 7 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Anyag-szám : 1180538 Márkanév : 19 64006-D H 64006 MIXING WHITE 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/200/EK, 31. cikk szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék neve 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1.1. MEGNEVEZÉS: CHAIN OIL IN SPRAY (LÁNCKENŐ OLAJ SPRAY KISZELÉSBEN)

BIZTONSÁGI ADATLAP 1.1. MEGNEVEZÉS: CHAIN OIL IN SPRAY (LÁNCKENŐ OLAJ SPRAY KISZELÉSBEN) BIZTONSÁGI ADATLAP Termék: CHAIN LUBE SPRAY (LÁNCKENŐ-SPRAY) 1. TERMÉK AZONOSÍTÁSA A 2001/58/EC EU direktívának megfelelően. 1.1. MEGNEVEZÉS: CHAIN OIL IN SPRAY (LÁNCKENŐ OLAJ SPRAY KISZELÉSBEN) 1.2. BESZÁLLÍTÓ

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT B HANGYAIRTÓ POROZÓ 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE 2. ÖSSZETÉTEL

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT B HANGYAIRTÓ POROZÓ 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE 2. ÖSSZETÉTEL BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT B HANGYAIRTÓ POROZÓ 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: A készítmény megnevezése:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 107/2006/EK, 31. cikk szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék neve 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint TEROSTAT VII 8 MM oldal 1 / 5 Biztonsági adatlap (SDB) száma: 75655 Felülvizsgálat ideje: 10.01.2011 Nyomtatás ideje: 11.01.2011 Termékazonosító: TEROSTAT VII

Részletesebben

PROTECT SZÚNYOG ÉS KULLANCS RIASZTÓ AEROSZOL (PUMPÁS)

PROTECT SZÚNYOG ÉS KULLANCS RIASZTÓ AEROSZOL (PUMPÁS) BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT SZÚNYOG ÉS KULLANCS RIASZTÓ AEROSZOL (PUMPÁS) 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa:

Részletesebben

PROTECT-B PUMPÁS KULLANCS- ÉS SZÚNYOGRIASZTÓ AEROSZOL

PROTECT-B PUMPÁS KULLANCS- ÉS SZÚNYOGRIASZTÓ AEROSZOL BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B PUMPÁS KULLANCS- ÉS SZÚNYOGRIASZTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa:

Részletesebben

Bros hangyairtó csalétek

Bros hangyairtó csalétek : A BIZTONSÁGI ADATLAP Dátum: 15.12.2010 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító: Kereskedelmi megnevezés: Bros hangyairtó csalétek Termék megnevezése: Bros hangyairtó

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. 25609-15 A-1 Medium MPN Tubes

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. 25609-15 A-1 Medium MPN Tubes Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint oldal 1 / 7 BA száma : 76872 Felülvizsgálat ideje: 18.06.2015 Nyomtatás ideje: 23.06.2015 Előző verzió kiadása: 29.09.2014 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Elektrolyte CLE/CLB_506270-1035778

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Elektrolyte CLE/CLB_506270-1035778 Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 197/26/EK, 31. cikk szerint Thermal Conductive Insulators (Ti9) 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék neve Thermal Conductive

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék neve 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

MESTER Akril kád és PVC tömítő

MESTER Akril kád és PVC tömítő (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 7 Verziószám: 2013/01 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2013. július 1. Felülvizsgálat kelte: - Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben

: Lenor Relaxed öblítő

: Lenor Relaxed öblítő Kiadás dátuma: 07/11/2011 Feldolgozva: 2016.03.05 Változat: 1.0 SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kémiai típusa Kereskedelmi megnevezés Termékkód :

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (91/155-93/EEC) BIOBAC-B 5 GR SZÚNYOGLÁRVA IRTÓ GRANULÁTUM 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE

BIZTONSÁGI ADATLAP (91/155-93/EEC) BIOBAC-B 5 GR SZÚNYOGLÁRVA IRTÓ GRANULÁTUM 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP (91/155-93/EEC) BIOBAC-B 5 GR SZÚNYOGLÁRVA IRTÓ GRANULÁTUM 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP CEMOLKER KFT. 1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 2. A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA. Kibocsátás dátuma. 1.1 Termékazonosító Termék neve

BIZTONSÁGI ADATLAP CEMOLKER KFT. 1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 2. A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA. Kibocsátás dátuma. 1.1 Termékazonosító Termék neve CEMOLKER KFT. BIZTONSÁGI ADATLAP Kibocsátás dátuma 18-jún.-2009 Felülvizsgálat dátuma 2014.12.02. Felülvizsgálási szám 2 1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Termék neve Ioncserélt

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. Szakasz: Veszélyesség szerinti besorolás

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. Szakasz: Veszélyesség szerinti besorolás Oldalszám: 1 Összeállítás dátuma: 31/01/2012 Verziószám: 1 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék neve: Termékkód: 7676 1.2. Az anyag vagy keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (91/155-93/112/EGK) ATTRAFALL

BIZTONSÁGI ADATLAP (91/155-93/112/EGK) ATTRAFALL BIZTONSÁGI ADATLAP (91/155-93/112/EGK) ATTRAFALL 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALAT NEVE 1.1 Az anyag vagy készítmény azonosítása: Kereskedelmi név: Azonosítási szám: Attrafall OTH 5146/2001.

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Aeroszolos légfrissítő. Adnan akat kozmetik san.ve dis. Tic.ltd.sti. Çatalca Güvendelik İstasyon

BIZTONSÁGI ADATLAP. Aeroszolos légfrissítő. Adnan akat kozmetik san.ve dis. Tic.ltd.sti. Çatalca Güvendelik İstasyon BIZTONSÁGI ADATLAP 1. KÉSZÍTMÉNY NEVE ÉS A VÁLLALAT ADATAI Termék neve: Emblaze Légfrissítő utántöltő Aeroszolos légfrissítő Gyártó cég neve: Cím: Adnan akat kozmetik san.ve dis. Tic.ltd.sti. Çatalca Güvendelik

Részletesebben

PROTECT -B HÁZTARTÁSI POROZÓSZER

PROTECT -B HÁZTARTÁSI POROZÓSZER BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT -B HÁZTARTÁSI POROZÓSZER 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag és készítmény azonosítása: A készítmény típusa: inszekticid tartalmú

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint FINOHIT FH6566 / FH6568 / FH6569

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint FINOHIT FH6566 / FH6568 / FH6569 Oldal 1 -től 5 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása Az anyag vagy a készítmény azonosítása A vállalat/vállalkozás azonosítása Társaság: Cím: Város: FH6566 / FH6568 / FH6569 FINO

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. NOVOPED tetűirtó hajszesz 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/-VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

BIZTONSÁGI ADATLAP. NOVOPED tetűirtó hajszesz 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/-VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA METATOX Peszticid Gyártó és Forgalmazó Kft. Tel/fax: 36-66/371-168 E-mail cím: info@metatox.hu BIZTONSÁGI ADATLAP NOVOPED tetűirtó hajszesz 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/-VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PESTSTOP-B 2,5 WP. Vészhelyzet információ: Tel: (36-1) 43-20-400, (36-80) 20-11-99

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PESTSTOP-B 2,5 WP. Vészhelyzet információ: Tel: (36-1) 43-20-400, (36-80) 20-11-99 BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: rovarirtószer A készítmény megnevezése: Gyártja:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 91/155/EU előírások alapján. I A gyártó és a termék

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 91/155/EU előírások alapján. I A gyártó és a termék Oldal 1/ 5 Kerr Italia SpA BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 91/155/EU előírások alapján Termék neve: Luralite Bázis I A gyártó és a termék Vizsgálatok időpontja: 1997 November Gyártó neve: Sürgősségi telefon:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: rovarirtó

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 2. ÖSSZETÉTEL/ÖSSZETEVŐKKEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ. Tömegszázalék % CAS (TSCA) szám

BIZTONSÁGI ADATLAP 2. ÖSSZETÉTEL/ÖSSZETEVŐKKEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ. Tömegszázalék % CAS (TSCA) szám X200, EX3001A-0101, 1/5 1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA Termék neve: Xstamper Refill Ink CS-10N, CS-20N, CS-60N (fekete)(kék)(piros)(zöld)(barna)(narancssárga)(lila)(sárga)(rózsaszín) Általános

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK - ISO 11014-1 szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK - ISO 11014-1 szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK - ISO 11014-1 szerint SDS No.: 40666 Kiállítva: 2005 augusztus Fellvizsgálva: 2007 júl. 23 1. A készítmény és a vállalat azonosítása A készítmény azonosítása Ajánlott felhasználás

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint FINOWAX PLUS / 31590P / 31591

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint FINOWAX PLUS / 31590P / 31591 Oldal 1 -től 6 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosításaazonosítása Termékazonosító FINOWAX PLUS Felállító viasz 31590 / 31590P / 31591 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 107/2006/EK, 31. cikk szerint FG6745-31Clarifying Compound 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék neve FG6745-31Clarifying Compound

Részletesebben

CEMOLKER KFT. BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint Verzió 4.0 Felülvizsgálat dátuma 2014.08.15. Nyomtatás Dátuma 15.12.

CEMOLKER KFT. BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint Verzió 4.0 Felülvizsgálat dátuma 2014.08.15. Nyomtatás Dátuma 15.12. CEMOLKER KFT. BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint Verzió 4.0 Felülvizsgálat dátuma 2014.08.15. Nyomtatás Dátuma 15.12.2010 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP az EEC 91/155-ös direktívájával egyetértésben

BIZTONSÁGI ADATLAP az EEC 91/155-ös direktívájával egyetértésben 1. TIKKURILA Dátum: 2003. 05. 02. BIZTONSÁGI ADATLAP az EEC 91/155-ös direktívájával egyetértésben 1. A TERMÉK MEGHATÁROZÁSA / ÉS GYÁRTÓJA 1.1 A termékre vonatkozó információ A termék neve: SIROPLAST 2,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 907/2006/EK, 3. cikk szerint. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása.. Termékazonosító Termék neve.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint VALVE GRINDING COMPOUND oldal 1 / 5 Biztonsági adatlap (SDB) száma: 75612 Felülvizsgálat ideje: 09.09.2010 Nyomtatás ideje: 18.01.2011 Termékazonosító: VALVE GRINDING

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1.1 Készítmény neve: ZWALUW MONTAGEFIX-W 1.2. A termékfelhasználása: Oldószermentes építőipari ragasztó. Importáló/forgalmazó cég

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1.1 Készítmény neve: ZWALUW MONTAGEFIX-W 1.2. A termékfelhasználása: Oldószermentes építőipari ragasztó. Importáló/forgalmazó cég BIZTONSÁGI ADATLAP Kiállítás kelte: 2009. 01. 05. 1.1 Készítmény neve: ZWALUW MONTAGEFIX-W 1.2. A termékfelhasználása: Oldószermentes építőipari ragasztó 1.3 Gyártó cég neve: Den Braven Sealants BV címe:

Részletesebben

Biztonsági adatlap az 1907 / 2006 / EK rendelet szerint

Biztonsági adatlap az 1907 / 2006 / EK rendelet szerint 01 Az anyag / készítmény és a társaság / vállalkozás azonosítása Kereskedelmi név Geberit AquaClean tisztítófolyadék (cikkszám 242.546.00.1) Az anyag / készítmény felhasználása Tisztítószer a Geberit AquaClean

Részletesebben

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP Astonish Kárpit és Szőnyegtisztító Spray

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP Astonish Kárpit és Szőnyegtisztító Spray BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP Astonish Kárpit és Szőnyegtisztító Spray 1. AZ ANYAG/KEVERÉK, TERMÉK ÉS A GYÁRTÓ/FORGALMAZÓ AZONOSÍTÁSA 1.1.TERMÉK NEVE: 1.2.TERMÉK CIKKSZÁMA: 1.3.FELHASZNÁLÁS: 1.4.GYÁRTÓ: Astonish

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint JAVÍTÓ KEMÉNYVIASZ FEKETE RAL9011

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint JAVÍTÓ KEMÉNYVIASZ FEKETE RAL9011 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Termék kereskedelmi neve : Termék kódja : 089040320 MSDS-Identcode : 10014748 Társaság : Würth Szereléstechnika Kft. 2040 Budaörs,

Részletesebben

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP (Készült a 33/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet alapján veszélyes készítményekhez)

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP (Készült a 33/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet alapján veszélyes készítményekhez) (Készült a 33/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet alapján veszélyes készítményekhez) 1. Azonosító adatok: Készítmény/anyag neve: TONOXYL 4 Forgalmazó: Gyártó: Unikén Kft. 6237 Kecel, Vasút u. 30. Tel./fax:

Részletesebben

MESTER Zsindely Ragasztó és Tömítő

MESTER Zsindely Ragasztó és Tömítő (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 6 Verziószám: 2015/01 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2015. június 1. Felülvizsgálat kelte: Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben

Biztonsági adatlap 91/155/EC szerint

Biztonsági adatlap 91/155/EC szerint Biztonsági adatlap 91/155/EC szerint Átdolgozva: 2007.02.04. Revíziós szám: 3 1. A készítmény neve : 900-0624 ENDO COLD-SPRAY 200ML Termék kód: 75 0695 A cég neve: Címe: Henry Schein Inc Melville, 11747

Részletesebben

Biztonsági adatlap. 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Biztonsági adatlap. 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Biztonsági adatlap 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító: CHE1609 FREEZE 55 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Részletesebben

Universal Express. Nyomtatás dátuma: 21.02.2013 Oldal 1 -től 5. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosításaazonosítása

Universal Express. Nyomtatás dátuma: 21.02.2013 Oldal 1 -től 5. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosításaazonosítása Nyomtatás dátuma: 21.02.2013 Oldal 1 -től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosításaazonosítása Termékazonosító Universal Express Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint BIZTONSÁGI ADATLAP Felülvizsgálat dátuma 21.05.2010 1. Az anyag/keverék és a társaság/vállalkozás azonosítása Információ a termékről Az anyag/keverék Bevonóanyag PVD (fizikai gőzrácsapás) folyamatokhoz

Részletesebben

H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3.

H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3. Oldal:1/5 1. Termék neve Kereskedelmi elnevezés: Gyártó, forgalmazó cég: Cím: Telefon/Fax:: Sürgősségi telefon: Monolit Trade Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Garzó Imre utca 3. +36/62-241-239 Egészségügyi

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. L2065 Silica Standard Solution

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. L2065 Silica Standard Solution Oldal 1 tól/től 6 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Nail-Prep. 2M Beauty Kft. H-1056 Budapest, Belgrád rkp.26 Tel: 361-318-1808 Fax: 361-483-1005 www.2mbeauty.hu; 2mbeauty@2mbeauty.

BIZTONSÁGI ADATLAP Nail-Prep. 2M Beauty Kft. H-1056 Budapest, Belgrád rkp.26 Tel: 361-318-1808 Fax: 361-483-1005 www.2mbeauty.hu; 2mbeauty@2mbeauty. BIZTONSÁGI ADATLAP Nail-Prep 1. AZONOSÍTÁS/FORGALMAZÓ: Termék megnevezése: Nail-Prep Dehidratáló-Körömelőkészítő folyadék Forgalmazó: 2. ÖSSZETEVŐK Kémiai identitás Ethyl acetate CAS számok 141-78-6 Isobutyl

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint BIZTONSÁGI ADATLAP Felülvizsgálat dátuma 20.05.2010 1. Az anyag/keverék és a társaság/vállalkozás azonosítása Információ a termékről Az anyag/keverék felhasználása Kozmetikai alapanyag Társaság: Merck

Részletesebben

: FROSCH WC CLEANER LEMON 750 ML SO

: FROSCH WC CLEANER LEMON 750 ML SO 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Márkanév : Azonosító szám : 61917 Az anyag/készítmény felhasználása : Tisztítószer Társaság : Erdal Ges.m.b.H. Neualmerstrasse

Részletesebben

Referencia név Frissítés sorszáma Frissítés dátuma Agro N Fluid március 17.

Referencia név Frissítés sorszáma Frissítés dátuma Agro N Fluid március 17. Referencia név Frissítés sorszáma Frissítés dátuma Agro N Fluid 7 2008. március 17. BIZTONSÁGI ADATLAP (a R.E.A.C.H. 1907/2006-os sorszámú Európai Szabályzat 453/2010 sz. módosított rendelete szerint)

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint Kiállítás dátuma: 2011.02.02. Verzió: 1 Oldal: 1/5 1. Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék megnevezése: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben