POTENCIÁLISAN VESZÉLYES TEVÉKENYSÉGEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "POTENCIÁLISAN VESZÉLYES TEVÉKENYSÉGEK"

Átírás

1 POTENCIÁLISAN VESZÉLYES TEVÉKENYSÉGEK Kód-szám SZENNYEZİFORRÁS TÍPUSA HULLADÉK LERAKÓ/TÁROLÓ, HULLADÉK LERAKÓ/KEZELİ TELEP/OBJEKTUM Veszélyes hulladéklerakó és lerakótelep Veszélyes hulladéktároló/lerakó Végleges veszélyes hulladék lerakótelep Radioaktív hulladék és főtıelem tároló Átmeneti radioaktív hulladéktároló Végleges radioaktív hulladéktároló Atomerımővi főtıelem átmeneti tároló Atomerımővi főtıelem végleges tároló Szilárd hulladéktároló és lerakótelep Kommunális hulladéklerakó Ipari hulladéktároló/lerakó Mezıgazdasági hulladéktároló/lerakó Iszap elhelyezı hely/telep Nem azonosított összetételő iszap lerakó Kommunális szennyvíziszap lerakó/tároló Ipari szennyvíziszap lerakó/tároló Ipari-technológiai iszap lerakó/tároló Mederkotrási iszap lerakó Szennyvíz leürítı, tározó Nem azonosított összetételő szennyvíz jellegő leürítı Kommunális szennyvíz leürítı, tározó Ipari és ipari jellegő szennyvíz leürítı, tározó Szerves trágyatároló Hígtrágya tároló Almostrágya tároló Dögtér, dögkút, ill. ennek minısíthetı objektum Ipari melléktermék és hulladék / anyag depóniák Bányászati meddıhányó Zagytér Erımői, főtımői salak és pernyetároló Hulladékégetı mővi salaktároló Egyéb salak, pernyetároló 1

2 20000 TECHNOLÓGIAI ANYAG, VALAMINT TERMÉK / KÉSZÍTMÉNY TÁROLÓ / TÁROLÓ TELEP/RAKTÁR Vegyianyag tároló Növényvédıszer tároló és bekeverı, forgalmazó Mőtrágyatároló és forgalmazó Agrotelepek Ipari veszélyes vegyianyag tároló/raktár Ipari nem veszélyes vegyianyag tároló/raktár Vegyi anyagokkal szennyezett göngyölegmosó hely Útfenntartási sótároló Bányászati és ipari anyagdepónia, depó/raktár Érc- és ásványanyag depónia Széntároló Cement tárolóhely és kiadó Egyéb ipari anyag depó/raktár Üzemanyag, főtıolaj, ill. egyéb ásványolaj - származéktároló Kisipari, ipari, mezıgazdasági üzemanyag tároló Repülıtéri, üzemanyag tároló Önálló földalatti gáztároló Főtıolaj tároló Háztartási főtıolaj tartály Egyéb ásványolaj-származéktároló IPARI ÉS IPARI JELLEGŐ, VALAMINT SZOLGÁLTATÓ/KERESKEDELMI JELLEGŐ OBJEKTUMOK Üzemanyag szolgáltató és jármő telepek/objektumok Nyilvános üzemanyagtöltı állomás Ipari, mezıgazdasági üzemi töltıállomás Üzemanyag átfejtı telep Jármőtároló (közúti, mezıgazdasági géptelep, hangár, javítómőhely) Jármőmosó Akkumulátortöltı állomás Vasúti jármőtelep Gépjármő roncstelep Vasúti pályaudvar, vasúti rakodótér Autóbusz pályaudvar, közúti rakodó Közforgalmi repülıtér Kikötı és hajórakodó CH- származékokkal szennyezett göngyöleg- mosóhely (hordómosó, tartálymosó, stb.) Bányászat Uránbánya Mélymőveléső szénbánya Egyéb mélymőveléső bánya Külszíni szén/lignit bánya Külszíni ásványi anyag bánya (kavics-, homok, agyag kitermelıhely, egyéb) Kıolaj- és földgáz-kitermelési hely Élelmiszeripar Cukorgyártó üzem Vágóhíd, húsfeldolgozó üzem Halfeldolgozó üzem

3 30304 Gyümölcs- és zöldség feldolgozó üzem Növényolaj gyártó üzem Egyéb étkezési zsíradékelıállító üzem Tejipari üzem Szeszipari lepárló és feldolgozó üzem, élesztı, ecetgyártó üzem Sörgyár, sörfızde Üdítıital gyártó és palackozó üzem Keményítıgyártó üzem Malomipari, kenyérgyártó üzem Kakaó, csokoládé és egyéb édességipari üzem Főszer és szárított készítmény elıállító üzem (levesek, stb.) Kávépörkölı, csomagoló, teacsomagoló üzem Dohányfeldolgozó és dohánykészítmény gyártó üzem Tápszergyártó üzem Takarmány és tápgyártó üzem Egyéb élelmiszeripari üzem Vegyipar, kıolaj- és szénfeldolgozó ipar Akkumulátorgyártó üzem Foszgén gyártó üzem Tisztító - és mosószergyártó üzem Salétromsav- és kéngyártó üzem Lıpor és robbanóanyag gyártó üzem Klór-alkáli elektrolízis üzem Lakk és festékgyártó üzem Cellulózmőszál gyártó üzem Ammóniagyártó üzem Mőanyag -alapanyag gyártó üzem Intermedier-, növényvédıszer gyártó üzem Mőtrágya gyártó üzem Grafit és mőszén gyártó üzem Gumigyártó üzem Mőanyag feldolgozó üzem Építési vegyi anyag gyártó üzem Gyógyszergyártó és gyógykészítményeket elıállító üzem Cellulóz és papírfeldolgozó, papírgyártó üzem CO 2, földgázfeldolgozó üzem Kıolaj és földgáz elıkészítı üzem Kıolajfinomító Kenıanyag elállítás kıolajalapon Bitumen és bitumenes anyaggyártó üzem Szénfeldolgozó és szénlepárló Kokszolómő Szénosztályozó, elıkészítı, brikettgyártó üzem Illatszer és kozmetikai cikk gyártó üzem Egyéb vegyipari üzem Grafikai ipar 3

4 30501 Nyomdaüzem Fotóüzem Fémfeldolgozó ipar Ércelıkészítı-, ércdúsító mő Galvanizálást, felületkezelést végzı üzem Öntöde Kohómő Építıanyag ipar Azbesztcement gyártó üzem Finomkerámia gyártó üzem Üveggyártó üzem Cementmő Tőzálló tégla- és betongyártó üzem Gép- és jármőgyártás Gépgyártó üzem Gépjármőgyártó üzem Könnyő ipar Textilipari üzem, kivéve Gyapjúelıkészítı és felhasználó, lenelıkészítı üzem Textilfestı üzem, textilnyomó Linóleumgyártó üzem Szınyeg és padlószınyeg ipar Bırkikészítı és feldolgozó üzem Fafeldolgozó és bútoripari üzem, kivéve Fakonzerválást végzı üzem Ruhaipari üzem Cipıipari üzem Vegytisztító üzem Egyéb, fel nem sorolt könnyő ipari üzem 4

5 Kód-szám SZENNYEZİFORRÁS TÍPUSA Energetika Hıerımő 50 MW felett, földgázfőtéső Hıerımő 50 MW felett, kıolajfőtéső Hıerımő 50 MW felett, szén, vagy lignitfőtéső Távfőtımő 50 MW felett Egyéb fosszilis tüzelıanyagú energiatermelı egység Atomerımő Atom főtımő Kutató vagy oktató atomreaktor Hulladék/ szennyvízkezelés/ feldolgozás/ hasznosítás Veszélyes hulladék égetımő Nem veszélyes hulladékot égetı berendezés, 1t/d kapacitás felett Egyéb hulladékégetı berendezés Hulladék feldolgozó/hasznosító üzem Szennyvíztisztító telepek Kommunális szennyvíztisztító telep Ipari szennyvíztisztító telep KÖZLEKEDÉSI ÉS EGYÉB SZÁLLÍTÁSI VONALAS LÉTESÍTMÉNYEK Közlekedési és szállítási vonalas létesítmények Autópálya, autóút Metró Vasúti pálya Kıolaj-, földgáz- és kıolajtermék-vezeték Ipari vegyianyag vezeték Szennyvíz vezeték (csatorna) Repülıtér Kikötı MEZİGAZDASÁGI TERÜLETEK/ OBJEKTUMOK Hígtrágya öntözés / elhelyezés Hígtrágya kiöntözési terület Szikkasztás/szennyvízöntözés Háztartási szennyvízszikkasztó Szőrımezıs elszikkasztó rendszer > 5 ha Öntözéses szennyvízelhelyezı telep > 100 ha Nagyüzemi állattartás Szarvasmarha telep Baromfitelep Sertéstelep KATONAI, POLGÁRVÉDELMI, TŐZOLTÓSÁGI OBJEKTUMOK Katonai objektumok Katonai repülıtér Repülıgép kiszolgálási objektum Repülıgép-készültségi zóna 5

6 Kód-szám SZENNYEZİFORRÁS TÍPUSA Katonai lıtér, gyakorlótér Katonai vegyianyag tároló, lıszer-, robbanószer raktárak Katonai gépjármőtároló, jármőmosó, javítómőhely Katonai üzemanyag tároló és átfejtı Akkumulátortöltı Fütıolaj tároló Szennyezett hordó/tartálymosó Laktanya Egyéb, fel nem sorolt katonai tevékenység/objektum Volt katonai létesítmény(ek) Polgárvédelmi és tőzoltósági objektumok Polgárvédelmi és tőzoltósági gyakorlótér Veszélyes anyagtároló, raktár Egyéb, fel nem sorolt polgári védelmi/ tőzoltósági veszélyes tevékenység/objektum Technológiából történı kibocsátás Technológiából történı anyag kikerülés Technológiából történı veszélyes anyag kiszórás, egyéb közvetlen kikerülés Technológiából történı veszélyes anyag kiömlés, beszivárgás Olyan létesítmények, ahol veszélyes anyagok a 96/82/EK tanácsi irányelv (Seveso) I. melléklete 2. oszlopának 1. és 2. részében jelzett mennyiséggel megegyezı vagy azt meghaladó mennyiségben vannak vagy voltak jelen Egyéb tevékenységek, létesítmények Egyéb, a listában fel nem sorolt tevékenység / szennyezıforrás Tevékenységgel (származási hellyel) nem azonosítható szennyezés 6

POTENCIÁLISAN VESZÉLYES TEVÉKENYSÉGEK

POTENCIÁLISAN VESZÉLYES TEVÉKENYSÉGEK POTENCIÁLISAN VESZÉLYES TEVÉKENYSÉGEK 5. számú függelék Kód-szám SZENNYEZŐFORRÁS TÍPUSA 10000 HULLADÉK LERAKÓ/TÁROLÓ, HULLADÉK LERAKÓ/KEZELŐ TELEP/OBJEKTUM 10100 Veszélyes hulladéklerakó és lerakótelep

Részletesebben

Fogalommeghatározások (Kt. 67-68. -aihoz)

Fogalommeghatározások (Kt. 67-68. -aihoz) 152/1995. (XII. 12.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálat elvégzéséhez kötött tevékenységek köréről és az ezzel kapcsolatos hatósági eljárás részletes szabályairól A környezet védelmének általános

Részletesebben

20/2001. (II. 14.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálatról

20/2001. (II. 14.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálatról 20/2001. (II. 14.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálatról A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kt.) 110. -a (7) bekezdésének c) és i) pontjaiban

Részletesebben

36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet az önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetésérıl és alkalmazásáról

36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet az önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetésérıl és alkalmazásáról 36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet az önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetésérıl és alkalmazásáról A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. (4) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Melléktermék, vagy hulladék a környezetvédelmi hatóság szemével

Melléktermék, vagy hulladék a környezetvédelmi hatóság szemével Melléktermék, vagy hulladék a környezetvédelmi hatóság szemével Pádár Csilla ATI-KTVF 2012. november 19. Vonatkozó hulladékgazdálkodási előírások hulladék: bármely, az 1. számú melléklet szerinti kategóriák

Részletesebben

Hulladék- és melléktermék hasznosítás MELLÉKTERMÉK

Hulladék- és melléktermék hasznosítás MELLÉKTERMÉK Hulladék- és melléktermék hasznosítás 1 Hulladékgazdálkodásról általában Hulladék fogalma 1.) Behatárolás, meghatározás B.) Nehéz definiálni Levegő-víz-talaj Hulladéknak tekintünk minden olyan, elsősorban

Részletesebben

14/2015. (III. 31.) FM rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

14/2015. (III. 31.) FM rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól Hatályos: 2015.04.01-14/2015. (III. 31.) FM rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.

Részletesebben

33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól Hatályos:2011.01.15-33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól A környezet védelmének általános szabályairól

Részletesebben

33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet Hatályos: 2013.01.21 - a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól A környezet védelmének általános szabályairól

Részletesebben

15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet. a területi hulladékgazdálkodási tervekrıl

15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet. a területi hulladékgazdálkodási tervekrıl A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 34. -ának (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következıket rendelem el: 1. A területi hulladékgazdálkodási terveket e rendelet 1-7.

Részletesebben

33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól Hatályos: 2014.01.17-33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól A környezet védelmének általános szabályairól

Részletesebben

Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 14/2004. ( VIII.31.) számú önkormányzati rendelete

Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 14/2004. ( VIII.31.) számú önkormányzati rendelete Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2004. ( VIII.31.) számú önkormányzati rendelete Szekszárd és környéke közös helyi hulladékgazdálkodási tervrıl a 12/2009 (VIII.19.) számú rendelettel

Részletesebben

1. melléklet. Légszennyező tevékenységek, technológiák, berendezések nemzetközi besorolási kódjai I.

1. melléklet. Légszennyező tevékenységek, technológiák, berendezések nemzetközi besorolási kódjai I. Légszennyező tevékenységek, technológiák, berendezések nemzetközi besorolási kódjai I. Kód Mértékegység Tevékenység TÜZELÉS AZ ENERGIA- ÉS ENERGIAÁTALAKÍTÓ-IPARBAN HŐ- ÉS VILLAMOS ERŐMŰVEK 010101 GJ tüzelőberendezések

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS III. RÉSZ

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS III. RÉSZ III. RÉSZ Hulladékok újrahsznosítása TARTALOM Papír, mőanyag, üveg, fém újrahsznosítása Hulladékok termikus kezelése Hulladéklerakás Tények, tervek, eredmények a hulladékgazdálkodásban Költségek Jogszabályok

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS II. RÉSZ

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS II. RÉSZ II. RÉSZ Alapfogalmak TARTALOM Hulladékok csoportosítása, mennyisége, összetétele Hulladékgazdálkodási alapelvek, feladatok Hulladékkezelési hierarchia Hulladékáramok Komplex hulladékgazdálkodási rendszer:

Részletesebben

28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet

28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 89. ának (3) bekezdésében

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 45. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 45. szám MAGYAR KÖZLÖNY 45. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 31., kedd Tartalomjegyzék 13/2015. (III. 31.) BM rendelet A vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

Részletesebben

90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet. a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről. A rendelet hatálya. Általános rendelkezések

90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet. a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről. A rendelet hatálya. Általános rendelkezések 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. -ának (a továbbiakban:

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS. Hulladékgazdálkodás. Összeállította: Dr. Simon László Nyíregyházi Főiskola

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS. Hulladékgazdálkodás. Összeállította: Dr. Simon László Nyíregyházi Főiskola KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS Hulladékgazdálkodás Összeállította: Dr. Simon László Nyíregyházi Főiskola Hulladék fogalma Hulladék a termelő, szolgáltató vagy fogyasztói tevékenység során, vagy ezek következtében

Részletesebben

16/2001. (VII. 18.) KöM RENDELET A HULLADÉKOK JEGYZÉKÉRŐL

16/2001. (VII. 18.) KöM RENDELET A HULLADÉKOK JEGYZÉKÉRŐL 16/2001. (VII. 18.) KöM RENDELET A HULLADÉKOK JEGYZÉKÉRŐL A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. -a (2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet. a hulladékok jegyzékéről. (módosította a 22/2004. (XII. 11.) KvVM rendelet)

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet. a hulladékok jegyzékéről. (módosította a 22/2004. (XII. 11.) KvVM rendelet) 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a jegyzékéről (módosította a 22/2004. (XII. 11.) KvVM rendelet) A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. -a (2) bekezdésének b)

Részletesebben

Helyi Hulladékgazdálkodási Terve

Helyi Hulladékgazdálkodási Terve Alsónémedi Nagyközség Helyi Hulladékgazdálkodási Terve 2010 2015 Készült: Alsónémedi, 2010. május Készítette: Czafrangó Ágnes környezetvédelmi elıadó 1 Tartalomjegyzék A tervkészítés általános adatai...

Részletesebben

A TANÁCS 85/337/EGK IRÁNYELVE (1985. június 27.) az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról (85/337/EGK)

A TANÁCS 85/337/EGK IRÁNYELVE (1985. június 27.) az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról (85/337/EGK) 1985L0337 HU 25.06.2009 003.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 85/337/EGK IRÁNYELVE (1985. június 27.) az

Részletesebben

II.3.5. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK, KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

II.3.5. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK, KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS II.3.5. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK, KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS III.3.5. Környezeti hatások és feltételek, környezeti értékelés 1 KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK, KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS Kunadacs készülı

Részletesebben

A B C D E 1 Bevonás és közreműködés feltétele Szakkérdés Hatósági eljárás Első fokon eljáró hatóság Másodfokon eljáró hatóság

A B C D E 1 Bevonás és közreműködés feltétele Szakkérdés Hatósági eljárás Első fokon eljáró hatóság Másodfokon eljáró hatóság 3 4 5 Állatrakodó, állattartó és forgalmazó rendeltetésű építmény, önálló rendeltetési egységet tartalmazó építmény, építményrész esetén. Állatklinika, állatkórház, állatorvosi rendelő, laboratórium, országos,

Részletesebben

Környezetbarát hulladékgazdálkodás (a hulladékdíj csökkentéséért)

Környezetbarát hulladékgazdálkodás (a hulladékdíj csökkentéséért) - 1 - Környezetbarát hulladékgazdálkodás (a hulladékdíj csökkentéséért) 1. Elıszó Környezetünkben (a levegıben, a vizekben, a talajban) mind nagyobb mennyiségben jelennek meg a különbözı szennyezı anyagok,

Részletesebben

28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól

28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól OptiJUS Opten Kft. I 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól 2015.1.1. óta

Részletesebben

I.4.4. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK, KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

I.4.4. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK, KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS I.4.4. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK, KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÖRNYEZETALAKÍTÁS ÉS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS Szeremle készülı településrendezési terve (szerkezeti és szabályozási terv, helyi építési szabályzat)

Részletesebben

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 19/2004. (10. 29.) sz. rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv kihirdetésérıl

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 19/2004. (10. 29.) sz. rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv kihirdetésérıl Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 19/2004. (10. 29.) sz. rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv kihirdetésérıl Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete A hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK

NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK File név: PAKSII_KHT_17_Nemradiohull 1/36 File név: PAKSII_KHT_17_Nemradiohull 2/36 TARTALOMJEGYZÉK 17 NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK... 5 17.1 Jogszabályi háttér... 5 17.2 A hulladék

Részletesebben