Kompetencia alapú oktatás - projekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kompetencia alapú oktatás - projekt"

Átírás

1 Kompetencia alapú oktatás - projekt A projekt során 7 pedagógus 60órás továbbképzésben elsajátítja és alkalmazza a kompetencia alapú oktatást. További 60órában olyan tanulásszervezési technikákat sajátítanak el, amelyek segítik őket a differenciált oktatásban, az egyéni képességfejlesztésben, illetve megismerkednek hatékony tanulás-módszertani eljárásokkal. Az intézményi menedzsment részt vesz 60 órás képzésen, amely az intézményi szervezeti kultúra fejlesztéséhez nyújt szakmai segítséget. A projekt ideje alatt az alábbi kompetenciaterületeken és évfolyamokon kezdődik meg a kompetencia alapú oktatás: " matematikai logika kompetencia az első osztályban /1fő/ " olvasás - szövegértés kompetencia az ötödik osztályban /1fő/ " szociális kompetencia a 2. osztályban/1fő/ " idegen nyelvi kompetencia ötödik osztályban /1fő/ " életpálya-építési kompetencia a ötödik osztályban /1fő/ " életpálya-építési kompetencia a hetedik osztályban /1fő/ " IKT kompetencia a hetedik osztályban. /1fő/ Hét pedagógus megismeri és alkalmazza a SDT tananyagokat különböző tantárgyhoz kapcsolódóan. A os tanévben az iskolába járó tanulók 48% - a, majd két év múlva diákjaink 92 % - a részesül a kompetencia alapú oktatásban. Az intézmény vezetése korszerű, a vezetésben, szervet fejlesztésben hasznosuló ismereteket szerez. A projekt segítségével gazdagodik pedagógusaink pedagógiai kultúrája, szakmai együttműködő képessége tovább fejlődik. A tanítás - tanulás folyamat során emelkednek tanítványaink kulcskompetenciái. Ezért esélyük lesz az élethosszig tartó tanulásra, cselekvő, motivált emberekké válhatnak. Megnőnek életesélyeik az által, hogy későbbi életük során használható tudásra tesznek szert.. A projekt során az iskola diákjai, tanárai alkalmassá válnak a digitális technika alkalmazására, kezelésére, felhasználására. Gazdagodik intézményünk számítástechnikai eszközparkja, a mellékletben szereplő eszközökkel. Tanulóink a kompetencia fejlesztés során elfogadóbakká válnak növekszik empatikus képességük. Elfogadják mások, más etnikumhoz, népcsoporthoz tartozó társaik kultúráját, szokásait. A szociálisan hátrányban élő roma és nem roma tanulók alkalmassá válnak életpályájuk építésére, ez által a szociális hátrányok újratermelődése csökkenhet. A es tanév végén a projekt- és fejlesztési tervek megvalósítását, a kitűzött célok teljesítését partnereink, oktatási szakértők és a célcsoportok képviselőinek bevonásával zárókonferencia keretében értékeljük, összegezzük és rövid kiadványban, valamint nyilvános iskolai fórumon tájékoztatjuk településünk lakóit az elért eredményekről. Az első év lezárásával egy időben elkezdődik a következő tanév előkészítése, amelynek során kiválasztásra kerülnek a programba belépő új tanulócsoportok, osztályok, megkezdődik a pedagógusok felkészülése a következő tanévre.

2 A második évben kapcsolódik be az óvoda a programba mely előkészítheti az iskolai kompetenciafejlesztést. Versenyképes tudásuk, illetve ennek a tudásnak a gyakorlati alkalmazása kihathat közvetlen és tágabb környezetünk gazdasági - társadalmi folyamataira Óvodai nevelés : A 2004/2005 -s tanévtől kezdődően működik közös irányítás alatt a község két intézménye. Az óvodában kiépült a Comenius 1 minőségbiztosítási rendszer, cigány kulturális programot dolgoztunk ki.nagycsoportban fejlesztőfoglalkozások segítik a gyermekek képesség - kibontakozását Általános iskolai oktatás: A község egyetlen iskolájában szeptember elsején 197 tanuló kezdte meg a tanévet, 22 pedagógus irányításával. A gyerekek 11 tanuló csoportban tanulnak. A csoportlétszámok ideálisak, ezért van lehetőségünk minden tanulóhoz eljutni. / Nem szívesen használom az elcsépelt gyermekközpontú, egyénreszabott,. és hasonló kifejezéseket/ Az eljutni kifejezés a pedagógiánk, pedagógiai akaratunk, hitvallásunk közvetítését jelenti a tananyagok tanítása közben Napközis nevelés Az iskola egyik legfontosabb tevékenysége. A szülők, családok szociális helyzete, elfoglaltsága, iskolai végzettsége ( ld. helyzetelemzés ) indokolja a délutáni foglalkozások felvállalását. Jelenleg 4 alsós és egy felsős csoport működik 102 tanulóval. A szülők szívesen íratják be a csoportokba a gyerekeket, azon kívül, hogy " jó helyen vannak" segítő, gondos tervszerű pedagógiai munkát végzünk velük. Lehetőség van fejlesztésre, illetve más délutáni foglalkozásra. Minden igényt kielégítő, kulturált körülmények között biztosítjuk az étkezést a község 100 főt befogadó ebédlőjében Cigány kisebbségi nevelés: Fontosnak tartjuk, hogy a kisebbséghez tartozó szülők és gyerekek ápolják, elevenítsék fel a lassan kihaló hagyományaikat. Ezzel együtt legalább annyira fontos, hogy a többséget képviselő nem cigány réteg ismerje meg ezeket a hagyományokat, értse, fogadja el, és vegyen részt a felkínált tevékenységekben. Lényeges megemlíteni, hogy a hosszú évek munkájának eredményeként a felsőoktatásban végzett és jelenleg is ott tanuló, volt cigány származású diákjaink száma 10 fő körül van. Örülünk, hogy a tantestületnek is van cigány kisebbséghez tartozó tagja Integrációs és képesség-kibontakoztató nevelés Iskolánk igazgatója 2003 szeptemberétől az Országos Oktatási Integrációs Hálózat tanácsadójaként dolgozik.a Dél - Dunántúli régió két bázisiskolájával dolgozott, ahol segítette az IPR - bevezetését, adaptációra való előkészítését.látva a program adta fejlesztési lehetőségeket szeptemberétől az iskola megkezdte saját IPR -es rendszerének kidolgozását Sajátos nevelésű tanulók oktatása A szociálisan hátrányos helyzetű tanulók integrációs nevelése mellett felvállaltuk a sajátos nevelésű tanulók fejlesztését. Intézményünkben jelenleg 5 tanulóval foglalkozunk.

3 Alapfokú művészeti nevelés: szeptemberében kötöttünk együttműködési megállapodást a Szegedi Táltosokért Művészeti Iskolával, melynek tagintézménye vagyunk. A művészeti iskola működése óta van lehetőségünk művészeti csoportok működésére. Korábban szűkös források nem tették lehetővé a csoportok működésének feltételeit. Jelenleg 100 tanuló dolgozik, tanul az alábbi csoportokban: Ettől a tanévtől tervezzük a zongora és a népzene tanszak beindítását. Az óvoda nevelőtestülete most ismerkedik az integrációs pedagógiai rendszerrel, ezért a kompetencia alapú nevelésbe a második körbe kapcsolódnak be./2007/2008/ Az iskola 2003 óta fejleszti azokat a programjait, melyet az Integrációs felkészítés Pedagógia Rendszere leír. Ezt megelőzően is számos területen próbálkoztunk fejleszteni tanítási gyakorlatunkat. Pl: Tanítás-tanulása /Oroszlán Péter AKG mintája,gyakorlata alapján/ A fejlesztések során azt tapasztaltuk, hogy a legnagyobb lemaradásunk a kulcskompetenciákat fejlesztő programjainkban van. Fontos lenne az egységes pedagógiagondolkodás módszertani alaptézisekről. Nem vagyunk elégedettek az évenkénti olvasás - szövegértés és a matematika - logikai képességek eredményeivelsem, még akkor sem, ha a mérések figyelembe veszik a hátrányos szociális hátteret. Fejlesztési elképzeléseinkben az alábbi területeket jelöljük meg: 1. Tanulói kompetenciák fejlesztése: - olvasás - szövegértés, - matematikai logika, - önálló tanulási képességek fejlesztése, - önismeret és társas kapcsolatok fejlesztése, - infokommunikációs kultúra fejlesztése, - multikultúrális tartalmak megismerése, elfogadása, 2. Tanári kompetenciák fejlesztése: - hatékony tanulói megismerési technikák, - kooperatív módszerek és tanulásszervezési eljárások, - SDT alkalmazása a tanórán stb, - projekt pedagógia, epochális oktatás A vezetés számára elvégzendő - a fejlesztések irányítása, fenntarthatósága érdekében - egy szervezetfejlesztő tréning. A fenti területek eredményes elsajátítását, majd alkalmazását feltétlenül fejlesztendőnek gondoljuk ben a Soros alapítvány keretében az "Innovatív módszerek a roma tanulók nevelésében" című pályázaton nyertünk. A pályázat megvalósulása során érettségizett, roma tanulók egyetemi, főiskolai felvételi előkészítőit szervezte iskolánk. Értéke: Ft ben csoportos pályázat keretében építettük ki a Comenius minőségirányítási rendszer partner központú elemét.

4 Értéke: Ft ben konzorciumi partnerként nyertünk a HEFOP pályázatán, mely a hátrányos helyzetű tanulók integrációs felkészítését támogatja. A projekt zárása áprilisában történik. Értéke: FT A fentieken kívül számos országos, regionális és megyei pályázat nyersei vagyunk. Témák szerint :- Részképességzavarok szűrése, képességfejlesztés - hátránykompenzáció - szabadidő, turisztika - informatikai eszközbővítés projekt menedzsmentje Boda Zoltán projekt menedzser, az életpálya építési kompetencia bevezetője a 7. osztályban Az iskola igazgatója 17 éve. Biológia technika szakos tanár, igazgatásszervező, közoktatásvezető diplomákkal rendelkezik,47 éves. Tapasztalata van a kisebbségi nevelés, a projekt tervezés terén tól az Országos Oktatási Integrációs Hálózat szaktanácsadója. Részt vett az Integrációs Pedagógiai Rendszer iskolai bevezetésében számos intézmény segítőjeként. Dolgozott régiós szakmai műhelyekben. Két iskola -Decs, Báta -IPR-es tanácsadójaként tapasztalatot szerzett menedzsmentben végzett munkáról től mint konzorciumi partnerintézmény vezető lát el projekt irányítási feladatokat a Hefop pályázatban. Bali Mária:a menedzser akadályoztatása esetén a projekt szakmai vezetését végzi.az IKT kompetencia bevezetője a 7. osztályban.a menedzser akadályoztatása esetén a projekt szakmai vezetését végzi Az iskola igazgató helyettese 25 éve. Hefop pályázat megvalósítója. Magas szintű számítástechnikai ismeretei vannak. Kiváló szervező. Csizmazia Sándorné: A pályázati program külső szaktanácsadója. Szakmai vezető HEFOP projekt, projektvezető Comenius 2000 minőségfejlesztési program, minőségügyi tanácsadás, tantervi szakértés - tanácsadás / NAT, helyi tanterv /, tanácsadás - intézményi innováció, megyei szintű szakmai programok szervezése, megyei szaktanácsadói rendszer működésének koordinálása. Görbe Józsefné a projekt pénzügyi vezetője től az önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező iskola gazdasági vezetője a részben önálló intézmény gazdasági ügyintézője. Mérlegképes könyvelő, adótanácsadó. A napi gazdálkodási feladatokon túl számos pályázat /HEFOP 2.1.3, KOMA, ISM,SOROS/ pénzügyi tervének készítője lebonyolítója. Jártas az EU-s pályázatok elszámolásában, az időszaki jelentések elkészítésében. Pontos,precíz szakember. Felhasználói szintű számítógépes ismeretekkel rendelkezik. Megvalósítók Csuhainé Tóth Csilla, tanító az életpályaépítési kompetencia bevezetője az 5.. osztályban

5 Nemesné Sudár Edit,tanár az idegennyelvi kompetencia bevezatője az 5. osztályban. Rasch Lászlóné, tanító, fejlesztőpedagógus a szociális kompetencia bevezetője a 2. osztályban. Szigetné Hinkel Margit tanító a matematikai logika kompetencia bevezetője 1. osztályban. Virág Éva, magyar-történelem-angol szakos tanár a szövegértési-szövegalkotási kompetencia bevezetője az 5. osztályban. Boda Zoltán biológia technika szakos tanár,igazgató,az élet pályaépítési kompetencia bevezetője a 7. osztályban. Bali Mária:az IKT kompetencia bevezetője a 7. osztályban Bogyiszló Tolna megyében a Duna és a Sió találkozásánál fekszik. A településen leépülőben van a mezőgazdasági tevékenység, közepes vállalkozásból csak néhány akad. Az önkormányzatiság óta jelentős fejlesztésen ment át a település. Kiépültek a közművek, a telefon, a gáz, a szennyvízcsatorna. Sokat költöttek az úthálózat korszerűsítésére is. A fenti fejlesztések jelentős forrásokat kötött le, ezért az oktatási intézmények épületeire kevés jutott. Az iskolának tornaterme, tornaszobája, zsibongója, öltözője nincs, az egész épület felújításra szorul. Kívánnivalót hagy maga után az oktatási eszközpark is. Jelentős mértékű a munkanélküliség községünkben., mely meghaladja az országos átlagot. Településünk szerepel a 7/ 2003 ( 1.14) kormányrendeletben. A Térség jellemzői: A környező településeknek is hasonló gondjai vannak. A szomszéd városokban - Tolna 6 km, Szekszárd 12 km - is zömmel a mezőgazdasági tevékenység, illetve az ehhez kapcsolódó feldolgozói, kereskedelmi tevékenység jellemző. Korábban fővárosi nagyvállalatok telephelyei voltak Szekszárdon, de ezen üzemek az ismert okok miatt megszűntek, illetve sok kis vállalkozásra, KFT -re bomlottak. Tolnán országosan is híres textil ipari üzemek működtek.ezekbe az üzemekbe sok bogyiszlói, különösen képzetlen és szakmunkás képesítéssel rendelkező ember dolgozott. Leginkább a nők számára jelentett munkalehetőséget. Az ismert társadalmi - gazdasági folyamatok éppen ezeket az üzemeket, illetve az itt dolgozókat érintettek legjobban. Számosan kerültek olyan helyzetbe, akiknek az átképzésük, továbbképzésük szinte lehetetlen.nehéz számukra a váltás, az átállás más területekre éppen az újratanulás nehézségei miatt. Ha azt akarjuk, hogy községünkben élőknek nagyobb esélye legyen megtalálni a megélhetés forrásait, ha segíteni akarunk a nőknek, a hátrányban élőknek, a kisebbséghez tartozóknak feltétlenül fejlesztenünk kell azon stratégiai kompetenciáikat mely alkalmazkodó képességüket növeli.

6 Ehhez a feladathoz nélkülözhetetlenek a kompetenciafejlesztésre képes pedagógusok. A korábbi továbbképzéseink zömében tantárgyi, műveltségterületi innovációkhoz kapcsolódtak. Ha a fenti célokat szeretnénk megvalósítani, akkor tanárainknak rendelkeznie kell a kompetencia fejlesztés képességével. A jelenlegi intézményi eszközpark nem teszi lehetővé a korszerű oktatást szeptemberében konzorciumi tagként sikeresen pályáztunk a HEFOP /2004/ pályázatra. Ezzel lehetőséget kaptunk, hogy három iskolával közösen / Báta, Berkesd, Kölked / fejlesszük tovább integrációs tervünket. Hol tartunk a pályázat lezárása előtt 6 hónappal az Integrációs Pedagógiai Rendszer bevezetésével? Jelentős mennyiségű munkán vagyunk túl, melyet egy 12 főből álló pedagógus csoport végzett, ügyelve arra, hogy a munka fontos állomásaiba beavassa nevelőtestület minden tagját. A fenti felsorolásból látszik, hogy vannak folyamatban lévő munkáink. A fejlesztőmunka az eredményen, az együttdolgozás örömén kívül elismerést váltott ki szűkebb és tágabb környezetünkben is. A jelenlegi pályázat újabb segítség lenne a hatékony tanulóbarát, személyiségközpontú, pedagógiai fejlesztéshez. A projekt eszközpark bővítést és módszerekben való gazdagodást jelentene. Távlati célok: "a projekt sikeres befejezésétől azt várjuk, hogy munkánkkal elősegítjük tanulóink élethosszig tartó tanulását, motiváltabbak, sikeresebbek lesznek "olyan kompetenciákat alakítunk ki, fejlesztünk, melyek tanulóink későbbi életszakaszában, élethelyzetében hasznosíthatók legyenek."ezáltal nő az esélyük a munkaerőpiacán "nő a társadalmilag hátrányos helyzetben lévő roma népcsoport esélyegyenlősége "emelkedik a nők foglalkoztatása"képesek lesznek saját életpályájuk építésére "az életpálya tervszerű építésétől azt várjuk, hogy az eddig kihasználatlan páratlan környezeti adottságok az idegenforgalom, a turisztika számára vonzóak lesznek, munkát, megélhetést biztosítanak "növekszik az egymás iránti tolerancia,csökken a középiskolai lemorzsolódás aránya "fontos, hogy átalakuljon, gazdagodjon az intézményben dolgozó pedagógusok tanítási eszköztára. "mindezek azt eredményezhetik, hogy az intézményt fenntartó önkormányzat, a szülők illetve az iskola partnerei körében nő az intézményi munka ismertsége, elismertsége. Rövid távú célok: "a pályázatban résztvevő pedagógusok /7 fő 120 órás /továbbképzés után alkalmassá válnak a kulcskompetenciák közvetítésére "alkalmassá válnak más tantestületi tagok felkészítésére/belső továbbképzés/ "az óvodapedagógusok a második ciklusban, továbbképzésük után alkalmazzák a programot "átalakul az intézményi munka pedagógiai tartalma,/ped.program - helyi tantervmikrotantervek kiegészülnek a komp. alapú oktatás eszközrendszerével/ "a tanulók aktív részesei, cselekvői lesznek a tanóráknak, ezért fel kell hogy váltsa a zömmel frontális tanítási módszert a tanulók együttműködésére épülő, cselekedtető módszertár. / kooperatív, projekt, drámapedagógia /

7 "nevelőink eszközként tudják használni a számítógép, az informatika adta lehetőségeke,használják az SDT-t, a különböző számítástechnikai eszközöket kezeljék "emelkedni fog a pedagógiai munka hatékonysága, csökken a korai iskolaelhagyók száma "az egész fejlesztő folyamat során célunk, hogy folyamatos kommunikációt tartunk fenn a fenntartóval, a partnereinkkel, a hozzánk más fejlesztések során kapcsolódó intézményekkel, és a médiákkal "korszerű vezetési, szervezetfejlesztési ismeretekkel gazdagodik az intézményvezetés "a szülői közösség a - fejlesztésbe bevont tanulók által - fokozott érdeklődést mutat az iskola irányában Közvetlen célcsoport: a nevelőtestület A 22 fős bogyiszlói nevelőtestület éve szinte változatlan összetételű. Három munkaközösségben dolgozunk. ( alsó - felső - napközi )Gyakorlatot szereztünk a csoportos fejlesztésben, így dolgoztuk ki a pedagógiai programot, a minőségbiztosítási rendszert.a HEFOP pályázat során tanultuk meg igazán a fejlesztőcsoportokban való munkát, az időszaki jelentések készítését, illetve a csoport produktumának, a keletkezett dokumentumoknak az elkészítését.a testület tagjai folyamatosan adják át megszerzett ismereteiket egymásnak ennek színterei a nevelőtestületi, munkaközösségi, csoport megbeszélések, bemutatók. A helyzetelemzésben található tanári kompetencia térkép mutatja, hogy az alapdiplomán kívül milyen más ismeretek birtokában vagyunk. Közvetett célcsoport: a tanulók Az iskola tanulólétszáma a következő években számottevően nem változik, mely előre vetíti a csoport és a pedagóguslétszám viszonylagos állandóságát is.a helyzetelemzés táblázataiból kitűnik, hogy a szülők iskolai végzettsége alacsony, mely kihat a hozzánk járó tanulók eredményeire. Köztudott, hogy a mai Magyarországon mennyire befolyásoló tényező az iskolai eredményességben a szülői háttér. /Pisa 2003/Ugyanakkor egyre nagyobb számban jelentkezik a tágabb és szűkebb környezetünkből is az az igény, hogy biztosítsunk olyan alapokat, indítsuk úgy útra tanítványainkat, hogy versenyképes, használható ismereteik legyenek a munka és a tanulás piacán. 1. A tanulás Az intézményből továbbképzésre vállalkozók meghallgatják a központi program felépítését, a program elemeket megismerik. Bemutatkozik szakmai tanácsadónk aki Tolna M. Pedagógiai Intézet munkatársa és az általuk vezetett TIOK egyik irányítója. Meglátogatnak olyan TIOK -hoz kapcsolódó iskolát, melyekben a fejlesztés folyik. Anyagot gyűjtenek megjelent hozzáférhető projekttermékekből.részt vesznek a kötelező és a választott továbbképzéseken. Beszerezzük az igényelt tanulói fejlesztőcsomagokat, eszközöket, felszereljük a tantermeket. 2.Alkalmazás - adaptálási. A továbbképzésen a résztvevők a megismert programcsomagot bemutatják a nevelőtestületnek és az érintett szülőknek. Megkezdik saját gyakorlatukat, a tantárgyaik tanítása során alkalmazzák a megtanult kulcskompetenciák fejlesztésének módszerét. Az alkalmazás ideje alatt folyamatosan tájékoztatják egymást az eredményekről, az akadályokról, bemutató órákat tartanak.külső szakértőt, mentorokat /általános-kompetencia/ hívunk, akik részt vesznek negyedévente egy alkalommal a projektértekezleten. A megvalósítok minden megtartott 4 óra után összegző feljegyzéseket készítenek saját tevékenységükről. 3.Dokumentálás

8 A kompetencia területek felelősei összegzik gyakorlati munkájukat, alkalmazási javaslatot készítenek a helyi tanterv megváltoztatására. A menedzsment tanulmányozza, egyezteti a terveket a készítőkkel. A tervjavaslatokat szakértővel egyeztetjük. Elkészül a 6 kompetencia terület terve szerkesztett formában. 4. Alkalmazás - adaptálás II. Újra alakulnak a műveltségi területeket fejlesztő csoportok.ezek a csoportok készítették el az intézmény pedagógiai programjának helyi tanterveit. Tagjai a műveltségi területet/ tantárgyakat / tanító alsós ill. felsős választott tanárok. Mind a 10 műveltségterületi csoport résztvevői meghallgatják a hat kompetencia terület alkalmazási tervét.a tantárgyakat tanítók átvizsgálják a tantervi mikrotanterveiket és folyamatosan tervezik a kompetencia fejlesztési módszerek beépítését.a tantárgyakat tanítók látogatásokon vesznek részt a TIOK intézményeiben, ahol az ott tanítókkal felveszik a kapcsolatot, megismerik az ott végzett munkát.a tapasztalatok alapján elkészítik az átalakított mikrotanterveiket szerkesztett formában. Szakértővel véleményeztetik terveiket.a nevelőtestület megismeri az átalakított helyi tantervet, elfogadja. Az intézmény partnerszervezetei, fenntartó, szülők, kisebbségi önkormányzat, kapcsolódó iskolák, DÖK, megismerik az átalakított programot, afenntartó lóváhagyja.résztvevők: nevelőtestület + partnerek 5.Minőségbiztosítás A projek egész időtartama alatt /Tanulás, Alkalmazás -adaptálás I. - II./ nagy figyelmet fordítunk a programcsomagok pontos adaptálására. folyamatos kapcsolatot tartunk a TIOK intézményekkel, együttműködünk velük a kialakuló műhelymunkák során.a bevezetés második évének végén összehasonlító mérés végzünk. Az intézmény éves minőségirányítási tervének alapja a kompetencia alapú oktatás lesz. mennyiségi mutatókkal (bemenet-kimenet, ráfordítás, igénybe vevők ) minőségi mutatókkal ( tartalmi értékelés, szerződés szerinti teljesítés, szubjektív minőségi mutatók pl. SWOT analízis) Az eredményt közös értekezleten értékeljük, mely új fejlesztéseket indíthat el, ill. az esetleges hiányosságok pótlását eredményezheti. Részletes bemutatás a A/13 mellékletben 15 A projekt megvalósításának forrását döntően képzésekre költjük. A tervezett képzések minőségét, hatékonyságát a központi program garantálja. A tanulók által használt kompetencia csomagok ár - érték viszonyára jelenleg nincsenek ismereteink. A bevezetéshez szükséges eszközök pontos listájának a beszervezésére közbeszerzést folytatunk le. A menedzsment, illetve a célcsoport díjazására arányos az általunk végzett fejlesztőmunka megvalósításával. 19 HEFOP/2004/2.1.3-hez A hátrányos helyzetű tanulók integrációs felkészítésének támogatása intézményi együttműködés keretében a közoktatás területén

9 Az integrációs felkészítés bevezetésére számos ponton kapcsolódik a kompetencia alapú oktatáshoz: "Együttműködés: partnerkapcsolatok kiépítése "Kulcskompetencia fejlesztés -önálló tanulás fejlesztése -kommunikációs képességet fejlesztő programok -komplex művészeti programok "Szociális kompetenciát fejlesztő, metálhigiénia programok "Módszertani elemek -kooperatív tanulás szervezése -projekt módszer "Életpálya építés - a továbbtanulásra való felkészítő programokban. Mindkét projekt célja a kompetencia alapú tudás fejlesztése, a tanárok, tanítók szoros együttműködését feltételezi az iskola használóival Hátrányos helyzetű roma gyermekek Tevékenység, megjelenés: A iskolánk működése komplexen tükrözi az integrált oktatás alap követelményét, az együttnevelést, mivel a fejlesztendő kompetenciák, illetve tananyag feldolgozás az együtttanulásra épít. A kompetencia területek bevezetése erősíti az előbbieket.a "tanulásbarát környezet", a konstruktív módszerek és a taneszközök figyelembe veszik a tanulók igényeit, törekvéseit, érdeklődését, személyiségének rá jellemző vonásait, speciális erősségeit és gyengeségeit. A pedagógusok elsajátítják a hatékony kooperatív tanulási technikákat (drámapedagógia, projekt módszer ) és alkalmazzák a gyakorlatban is, amely a komplex személyiségstruktúrát fejleszti. A tanulás szervezeti és módszertani formák az egyéni képességfejlesztésre alapoznak. A meglévő és készülő multikulturális programok az előítélet mentes szemléletmódot segítik elő Elvárható eredmény: Alkalmazható tudás.kevesebb évismétlők száma és az iskolát idő előtt elhagyók száma. Nő az érettségit adó középiskolában tanuló hátrányos helyzetű és roma tanulók száma 2.Nők Tevékenység, megjelenés: Az iskolák szülői partnerkapcsolatai eddig is kiválóan működtek, de a pályázat megvalósítása új együttműködési formákat feltételez, mely e téren is újabb lehetőségeket nyit meg. A hagyományos családi munkamegosztásban az édesanya feladata a gyermeknevelés, ezért inkább Ő tart kapcsolatot az iskolával. Elsősorban számukra kívánjuk nyitottá tenni az intézményt, gyermekneveléssel kapcsolatos szaktanácsadással, előadási kínálattal Elvárható eredmény: A permanens, az élethosszig tartó tanulás szemléletének elsajátítatása. Növekszik a tanulás értéke, tanulók iskolai motivációja.új alkalmazható ismeretekkel nő a munkaerő piaci esély. Információcsere gyorsabbá válik..

10 3.Sajátos nevelési igényű tanulók Tevékenység, megjelenés: A képességeikhez alkalmazkodó módszerekkel, szervezeti formákkal az Ő lehetőségeiket szélesítjük Elvárható eredmény: A képességeiknek megfelelő fejlesztésével jussanak el oda, hogy nőjön a munkaerő piaci esélyük. 4.Az iskolából kikerült fiatalok csoportja Tevékenység, megjelenés: Az iskolából kikerült fiatalok munkaerő-piaci értéke és esélyeik növelése érdekében az általános iskola biztosítja az információáramlás csatornáinak és az önképzés tartalmainak kialakítását és a hozzáférés lehetőségét. Elvárható eredmény: A magas munkanélküliségi rátával rendelkező, hátrányos helyzetű település népességmegtartó képességének erősítéséhez, az elsősorban a fiatalokat érintő elvándorlási mutató javításához Az élethosszig tartó tanulás szemléletének elsajátítatása. Új alkalmazható ismeretekkel nő a munkaerő piaci esély. 21A környezeti fenntarthatósági célkitűzések és elvek I.A követelmények elfogadása és megtartása Fenntarthatósági szempontok: -A fejlesztő tevékenységet a helyi önkormányzat szervesen illeszkedő Környezetvédelmi stratégiái és programjai segítik. -A hátrány kompenzációt célzó IPR fejlesztő projekt és ajelen pályázat a szülők igénye alapján, széleskörű egyetértésével és bevonásával történik. -Sajátos nevelési igényű tanulóink számára biztosítunk a harmonikus és emberies környezetet. -A világítási és fűtési rendszerek használatánál vezérelvünk gazdaságos, korszerű emberi szükségletek kielégítése -A keletkezett hulladékot, a környezetvédelmi előírások betartásával kezeljük. A környezetszennyezést minimálisra csökkentjük. -Takarításnál a környezetbarát termékek használatát részesítjük előnyben. -Tanulóinkat konstruktív pedagógiai módszerekkel a környezet védelmére tanítjuk. -Személyes mintakövetés (környezetvédő pedagógusok, civil szervezet) II.A meglévő értékek védelme és megőrzése Fenntarthatósági szempontok: -Az épületek küllemében törekszünk megőrizni a falusias arculatot. -A fejlesztő játékok, taneszközök, berendezési tárgyak beszerzésénél a természetes környezet megtartására törekszünk. Vásárlásnál az EU-s szabványokat követjük. III.A helyi közösség egészséges környezetének biztosítása hosszú távon. Fenntarthatósági szempontok: -A projekt tevékenysége mininálisra csökkenti a papírköltséget (szelektív papírhasználat, kétoldalas dokumentálás). -Elektronikus kapcsolattartás: korszerű, alacsony energiafogyasztású géppark használat

11 -A felnőttek, különösen a szülők részére szervezett előadások, kiállítások, fórumok, szülői értekezletek és fogadó órák, tanfolyamok az informatikai berendezések széleskörű és hatékony kihasználásával történnek 22 1.Kedvezőtlen gazdasági folyamatok a fenntartói oldalról. Kockázat: valószínűsége alacsony, hatása közepes. Megoldás: a pályázótól független forráskutatás - külső pénzeszközök bevonása. 2.Több forrást igényel a program. Kockázat: valószínűsége alacsony, hatása közepes. Megoldás: egyéb - helyi, pályázati - források bevonása 3.Pedagógus(ok) szakmai kompetenciájának hiánya. Kockázat: valószínűsége közepes, hatása magas. Megoldás: helyi képzések biztosítása, tanácsadói közreműködés növelése, szakmai csoporton belül az egymástól való tanulás lehetőségének fokozott biztosítása 4.Pedagógus(ok) egy részének kiválása alulmotiváltsága: Kockázat: valószínűsége alacsony, hatása közepes. Megoldás: új pedagógus felkérése, felkészítése. 5.Vezetőváltás az intézmények élén. Kockázat: valószínűsége alacsony, hatása közepes. Megoldás: gyors és hatékony tájékoztatás a projektmenedzsment részéről. 6.Akadozó, nem megfelelő információ-áramlás. Kockázat: valószínűsége közepes, hatása nagy. Megoldás: a projektmenedzsment és a központi program készítői ill. a TIOK iskolák közötti kommunikáció további pontosítása, az okok gyors feltárása, megszüntetése, a technikai eszközök működésének folyamatos biztosítása. 7.Szakmai anyagok, tanulói csomagok késése, vagy nem megfelelő minősége. (központintézmény) Kockázat: valószínűsége közepes, hatása nagy. Megoldás: A menedzsment szoros kapcsolattartása a pályázatirányítóval. 8.A program továbbvitele a többi évfolyamokra. Kockázat: valószínűsége közepes, hatása nagy. Megoldás: A központ biztosítja az összes évfolyam számára a programcsomagokat. 9.A programcsomagok nem készülnek el könyvalakban, ill. nagyon drágák lesznek. Kockázat valószínűsége kicsi, hatása nagy. Megoldás. Az irányítok forrásokat találnak, tankönyvkiadókat versenyeztetnek. 10.A következő évekre nem lesz forrásunk továbbképzésekre. Kockázat valószínűsége kicsi, hatása nagy. Megoldás. Az irányítok forrásokat találnak, a továbbképzési normatív támogatást erre a célra használjuk.

12 23 Az eredmények továbbvitelére garancia hogy, az egész pályázatok folyamán biztosítjuk a nyilvánosságot a nevelőtestületen belül, hiszen rajtuk múlik az elterjesztés. A pályázati szándékot követően a munkatársak és a szülők minden fontos lépésről tájékoztatást kapnak. A menedzsment számítógépen bemutatót készített a megvalósításról, ill. az egész projektről. Minden pedagógus támogató nyilatkozatot írt alá, melyben vállalta, hogy együttműködik a megvalósítókkal. Fontos, hogy a helyi tantervi adaptációban részt vesz a nevelőtestület, ezért is magáénak érezheti a programot. A továbbvitelre vonatkozó elképzelések: 1. Az óvoda bekapcsolása a fejlesztésbe 2. Felmenőrendszerben való bevezetés Mind a négy választható kompetencia bevezetése minden évfolyamban. 4. Folyamatos továbbképzéssel biztosítani a bevont pedagógusok alkalmasságát. 5. Folyamatosan biztosítani a megjelent új programcsomagok megismerését a belépő pedagógusok számára. 24 Partner szervezet megnevezése: -Tolna Megyei Önkormányzat Általános Művelődési Központja Pedagógiai Intézete Szerepe: Tanácsadása pályázat írás időszakában, negyedéves értékelő értekezleteken való közreműködés, kapcsolattermtés segítése a TIOK intézményekkel, információátadás, szakirodalommal való ellátás. Bevonás indoka: TIOK konzorciumi partner, szakértői hálózat, gyakorlati tapasztalat korábbi szakmai együttműködés. -TIOK intézmények Szerepük: A központi program első kipróbálói ezért szakmai kompetensei, gyakorlati tanácsok. Programcsomagok tanórai használatának gyakorlata. A pályázat megvalósítása során a bevezetés azonos szintjén álló személyek kommunikációja. A helyi tanterv módosításának tapasztalatai. Az eredmények továbbvitelének tapasztalatai. -SuliNova kht: Központi programfejlesztők, mentorok Szerepük: Konzultáció a fejlesztési célokról és a megvalósítási tapasztalatokról. Mentori segítség a gyakorlati munkához, különösen a differenciáláshoz, a hátrányos helyzetű tanulók egyéni képességfejlesztéséhez

13 Mit, miért, ill. miért így cselekszünk? Mérföldkövek 1. A tanulás, eszközbeszerzés: ig 2.Alkalmazás adaptálás I: ig 3.Dokumentálás: ig 4.Alkalmazás - adaptálás II. 2008: Minőségbiztosítás Mit, miért, ill. miért így cselekszünk? A pályázatba bevont évfolyamok választásának részben adottak a feltételei /programcsomagok/, mégis a következő szempontokat tartjuk szem előtt. felmenőrendszer/1.o./ a várható jó eredmények miatt gyors intézményi lefedettség/1.,2., 5.,7. évf./ a kimenő évfolyamok tanulóinak mielőbbi segítése/ 7. évf./ A hozzánk járó gyerekeknek nagyon fontos, hogy szűkebb és tágabb környezetükben jelenleg és a későbbiek során is megfelelő módon eligazodjanak. Folyamatosan képesek legyenek a változó körülményekhez való alkalmazkodásra. Ehhez nélkülözhetetlen az élethosszig tartó tanulás,z pedig nem nélkülözheti a hat kulcskompetencia birtoklását. A bevezetés évében / 2006/ 2007 / az érintett tanulói létszám: 1.osztály 23 fő 2.osztály 20 fő 5.osztály 19 fő 7.osztály 31 fő A következő évben felmenőrendszerben vállaljuk a program továbbvitelét, melyhez várhatóan elkészülnek a programcsomagok és a taneszközök is, így 2007/2008 as tanévben a létszámunk: óvoda nagycsoport 1. osztály 29 fő 2. osztály 23 fő 3.osztály 20 fő 5. osztály 34 fő 6. osztály 19 fő 7. osztály 25 fő 8. osztály 31 fő A folyamatban lévő Hefop pályázat jelentős erőket köt le a projekt zárásáig, ezért a menedzsment javaslatára, a nevelőtestület úgy döntött, hogy az első körben 6 kolléga végzi a bevezetést, a többiek az adaptációs folyamatban kapcsolódnak be a munkába. Erre az időre az előző pályázat eredményi már kidolgozottak lesznek, így azok a jelen projekt eredményeivel együtt épülnek be a pedagógiai programunkba. A projekt megvalósítása esetén a 7 résztvevő 120 órás továbbképzésen esik át. Itt megismerik a kötelező modulokat: a programcsomagok alkalmazásának elméletét az SDT hasznosításának,felhasználásának lehetőségét. /az itt szerzett ismereteiket az általuk tanított összes tantárgy tanítása során alkalmazni tudják/ A kötelezően választható kompetenciák közül: matematikai logika kompetenciát az első osztályban /1fő/

14 olvasás szövegértés kompetenciát az ötödik osztályban /1fő/ A választható kompetenciák közül: szociális, életviteli és környezeti kompetenciát a második osztályban /1fő/ idegen nyelvi kompetenciát ötödik osztályban /1fő/ életpálya-építési kompetenciát a ötödik osztályban /1fő/ életpálya-építési kompetenciát a hetedik osztályban /1fő IKT kompetenciát a hetedik osztályban. /1fő/ Azért választottuk ezeket a kompetenciákat, mert a bogyiszlói tanulók sikeres életpályájához ezek járulnak hozzá a leghatékonyabban. Azért avatkozunk be minden lehetséges évfolyamon, hogy átütő hatása legyen a kompetencia alapú oktatásnak. Szeretnénk megláttatni minden kollégával, hogy érdemes ezt tenni. Szeretnénk, ha minél több tanuló, szülő találkozna már az első körben ezzel a törekvéssel. Szeretnénk, ha ez napi téma lenne a tanáriban, a tantermekben a szülők között. Szeretnénk, ha az iskola használói éreznék, tapasztalnák, hogy valami jó, valami más történik velük! A tananyagmodulok közül a következőket szeretnénk elsajátítani: A tananyagmodulok közül az alábbi megszerzendő, tanítás során alkalmazható módszerek, szervezeti keretek jó lehetőséget adnak a hatékony tanulásszervezésre, kompetenciafejlesztésre. Ezek a technikák hiányoznak leginkább iskolai gyakorlatunkból Tanulói differenciálás heterogén csoportban Kooperatív módszerekre épülő együttműködés Óvoda-iskola átmenet támogatása Hatékony tanuló megismerési technikák, pedagógiai diagnózis, patronáló rendszerek A szövegértő olvasás fejlesztése, olvasási problémák kezelése Árnyalt tanuló-értékelés a szülők bevonásával Számítógép tanórai alkalmazása Drámapedagógia az iskolában Önismereti személyiségfejlesztő képzés pedagógusoknak Digitális taneszközök használata az informatika tantárgy oktatásában Multikultúrális tartalmak, interkulturális nevelés. Az intézményvezetés : a projek tervezéséhez, lebonyolításához szükséges, ill. szervezet fejlesztési továbbképzésen vesz részt./1 fő/ A projekt megvalósításának első szakaszában/tanulás/ tehát a célcsoportból 6 fő pedagógus és 1fő vezető vesz részt aki egyben 7. osztályban az életpálya építési kompetencia bevezetését is végzi.. Az adaptációs szakaszban, mikor a megtanultak intézményi alkalmazására kerül sor a hospitálások, a választott kompetencia területek beszámolói alkalmával szinte mindenki érintett, aktív résztvevő lesz. Az első évfolyam munkájába bekapcsolódnak a nagycsoportos óvónők is. A projekt utolsó szakaszában a tapasztaltak helyi tantervbe való beépítésnél nélkülözhetetlen a teljes tantestület aktív részvétele.

15 A PÁLYÁZAT MEGVALÓSULÁSÁNAK LÉPÉSEI Tanulás Menedzsment 1fő 60óra Eszközbeszerzés 6 fő 120óra Alkalmazás Adaptálás I /osztályterem/ Dokumentálás Alkalmazás Adaptálás II. /helyi tantervmikrotantervek/ Minőségbiztosítás RÉSZLETES LEÍRÁS 1. A tanulás 1.1. Részletesen elemezzük a pályázatot, a menedzsment ismerteti azokat a változtatási javaslatait melyek az eredeti pályázathoz képest módosulnak. /Akkor, ha nem a pályázott összeget nyerjük, ill. ha az eltelt idő alatt ismerté válnak új információk/ Résztvevők: menedzsment +megvalósítók

16 1.2. Az intézményből továbbképzésre vállalkozók meghallgatják a központi program felépítését, a program elemeket megismerik. Bemutatkozik szakmai tanácsadónk aki Tolna M. Pedagógiai Intézet munkatársa és az általuk vezetett TIOK egyik irányítója. Résztvevők: menedzsment +megvalósítók + 1 előadó 1.3.Meglátogatnak olyan TIOK hoz kapcsolódó iskolát, melyekben a fejlesztés folyik. /Bonyhád, Szekszárd/ Résztvevők: menedzsment +megvalósítók 1.4.Anyagot gyűjtenek megjelent hozzáférhető projekttermékekből Résztvevők: menedzsment +megvalósítók 1.5.Részt vesznek a kötelező és a választott továbbképzéseken. Úgy tervezzük /ha rajtunk múlik/, hogy a 6 fő pedagógus és a vezetés távolléte ne jelentsen a napi intézményi munka szervezésében nagy terhet, ezért erre 2 negyedévet tervezünk. Résztvevők: menedzsment +megvalósítók 1.6.Beszerezzük az igényelt tanulói fejlesztőcsomagokat, eszközöket, felszereljük a tantermeket. Lebonyolító: a menedzsment 2.Alkalmazás adaptálás 2.1.A továbbképzésen a résztvevők a megismert programcsomagot bemutatják a nevelőtestületnek és az érintett szülőknek. Résztvevők : menedzsment +megvalósítók +szülők 2.2.Megkezdik saját gyakorlatukat, a tantárgyaik tanítása során alkalmazzák a megtanult kulcskompetenciák fejlesztésének módszerét. Résztvevők: menedzsment +megvalósítók + diákok 2.3. Az alkalmazás ideje alatt folyamatosan tájékoztatják egymást az eredményekről, az akadályokról, bemutató órákat tartanak. Résztvevők: menedzsment +megvalósítók + a nevelőtestület tagjai 2.4. Külső szakértőt, mentorokat /általános-kompetencia/ hívunk, akik részt vesznek negyedévente egy alkalommal a projektértekezleten. Résztvevők: menedzsment +megvalósítók+ szakértő + mentorok 2.5.A megvalósítok minden megtartott 4 óra után összegző feljegyzéseket készítenek saját tevékenységükről. menedzsment +megvalósítók 3.Dokumentálás A kompetencia területek felelősei összegzik gyakorlati munkájukat, alkalmazási javaslatot készítenek a helyi tanterv megváltoztatására. Résztvevő: menedzsment +megvalósítók 3.2. A menedzsment tanulmányozza, egyezteti a terveket a készítőkkel. Résztvevők: menedzsment + megvalósítók A tervjavaslatokat szakértővel egyeztetjük. Résztvevő: szakértő + menedzsment +megvalósítók 3.4. Elkészül a 6 kompetencia terület terve szerkesztett formában. menedzsment 4. Alkalmazás - adaptálás II.

17 4.1.Újra alakulnak a műveltségi területeket fejlesztő csoportok. Ezek a csoportok készítették el az intézmény pedagógiai programjának helyi tanterveit. Tagjai a műveltségi területet/ tantárgyakat / tanító alsós ill. felsős választott tanárok. Mind a 10 műveltségterületi csoport résztvevői meghallgatják a hat kompetencia terület alkalmazási tervét. Résztvevők: műveltség területeket fejlesztő csoportok + menedzsment +megvalósítók 4.2.A tantárgyakat tanítók átvizsgálják a tantervi mikrotanterveiket és folyamatosan tervezik a kompetencia fejlesztési módszerek beépítését. Résztvevők: tantárgyat tanító tanárok + menedzsment +megvalósítók 4.3.A tantárgyakat tanítók látogatásokon vesznek részt a TIOK intézményeiben, ahol az ott tanítókkal felveszik a kapcsolatot, megismerik az ott végzett munkát Résztvevők: tantestület + TIOK iskolák tanárai 4.4.A tapasztalatok alapján elkészítik az átalakított mikrotanterveiket szerkesztett formában Résztvevő: menedzsment +megvalósítók + műv. ter. fejlesztő csop. 4.5.Szakértővel véleményeztetik terveiket. Résztvevők: műv. ter. csoport + szakértő + menedzsment +megvalósítók 4.6.A nevelőtestület megismeri az átalakított helyi tantervet, elfogadja. Résztvevők: nevelő testület 4.7. Az intézmény partnerszervezetei, fenntartó, szülők, kisebbségi önkormányzat, kapcsolódó iskolák, DÖK, megismerik az átalakított programot Résztvevők: nevelőtestület + partnerek 4.8. A fenntartó jóváhagyása előtt szakértővel véleményezteti a tervet 4.9.A fenntartó jóváhagyja a programot A beépített új elemekkel működik tovább az iskola. 5.Minőségbiztosítás A projek egész időtartama alatt /Tanulás, Alkalmazás adaptálás I. - II./ nagy figyelmet fordítunk a programcsomagok pontos adaptálására. folyamatos kapcsolatot tartunk a TIOK intézményekkel, együttműködünk velük a kialakuló műhelymunkák során. A bevezetés második évének végén összehasonlító mérés végzünk. Az intézmény éves minőségirányítási tervének alapja a kompetencia alapú oktatás lesz. mennyiségi mutatókkal (bemenet-kimenet, ráfordítás, igénybe vevők ) minőségi mutatókkal ( tartalmi értékelés, szerződés szerinti teljesítés, szubjektív minőségi mutatók pl. SWOT analízis) Az eredményt közös értekezleten értékeljük, mely új fejlesztéseket indíthat el, ill. az esetleges hiányosságok pótlását eredményezheti.

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

HEFOP/2005/ Felkészülés a kompetenciaalapú

HEFOP/2005/ Felkészülés a kompetenciaalapú HEFOP/2005/3.1.3. Felkészülés a kompetenciaalapú oktatásra Esélyegyenlőség biztosítása a kompetencia-alapú tudást megalapozó oktatás bevezetésével a Ferencvárosban A projekt célja A Ferencvárosi Általános

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI

HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI Célkitűzés A tanulók képességeit olyan szintre fejleszteni, amelyek eredményesen szolgálják az élethosszig tartó tanulás folyamatát, valamint növelik a munkaerő-piaci

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14.

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14. TÁMOP 3.1.4 Pályázat iskolai tájékoztató 2009. szeptember 14. 1 A pályázat Szeged megye jogú város Önkormányzata a TÁMOP-3.1.4-08/2 pályázaton, amely a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív

Részletesebben

Kétegyháza KOMP-ra száll

Kétegyháza KOMP-ra száll Kétegyháza KOMP-ra száll Fekete Gabriella projektmenedzser Kétegyháza nagyközség Tartalmi-módszertani változás szükségessége Nemzeti alaptanterv Alapdokumentumok OKM Közoktatás-fejlesztési Stratégiája

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489 Iskolánk a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében részt vesz a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben pályázatban. Kódszám: TÁMOP-3.1.4/08/2 A projektek az Európai

Részletesebben

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet. ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.hu Irodavezető: Dr. Szécsi Gábor Telefon: 30/915-9915 1 / 12 Az

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő 1 A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái Célok Feltételek, szükségletek Mikor? Elvárt eredmény Tevékenységek Tevékenykedtetés-

Részletesebben

Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Nevelőtestületi értekezlet 2010. június 18. Weöres Sándor Általános Iskola AZTI Gyömrő TÁMOP

Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Nevelőtestületi értekezlet 2010. június 18. Weöres Sándor Általános Iskola AZTI Gyömrő TÁMOP Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Nevelőtestületi értekezlet 2010. június 18. Weöres Sándor Általános Iskola AZTI Gyömrő TÁMOP 3.1.4-09/1-2009-0011 Projektidőszak: 2009.10.07 2010. 08.31.

Részletesebben

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE SZAKMAI ÖNÉLETRJAZ SZEMÉLYES ADATOK Név Kern Zoltán Cím 8700 Marcali, Lengyelkert 11/b Telefon 06/30/3392530 E-mail Kernzoltan56@t-online.hu Születési hely Lad Születési idő 1956.10.11. MUNKAHELY MUNKAKÖR

Részletesebben

ESÉLY A JÖVŐNEK TÓTKOMLÓSON!

ESÉLY A JÖVŐNEK TÓTKOMLÓSON! TÁMOP-3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés- Innovatív intézményekben ESÉLY A JÖVŐNEK TÓTKOMLÓSON! Kedvezményezett: Tótkomlós Város Önkormányzata Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott

Részletesebben

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Általános Iskola feladatellátási hely Fenntartási időszak: 2010-2015 Kötelezően megvalósított implementációs

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

Ü t e mt e r v. Bevont tanulócsoport

Ü t e mt e r v. Bevont tanulócsoport Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Holló u. 36. Tel/fax: (62) 245-877 tarjani@vargatamas.hodtav.hu Tevékenység Megvalósítás ideje Ü t e

Részletesebben

Szerződéskötéshez szükséges adatok

Szerződéskötéshez szükséges adatok Szerződéskötéshez szükséges adatok TÁMOP 3.1.4./08/2. projekt összefoglalása Cég neve Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Adószám 15384481-2-11 Közép-Magyarországi régió Fenntartóra vonatkozó adatok

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) 2010.08.27.

TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) 2010.08.27. TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) Készítette: Nagyközségi Pogány Önkormányzat Gyuláné szakmai Nyírábrány vezető 2010.08.27.

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Könczöl Tamás igazgató elearning Igazgatóság Sulinet etanulás Módszertani és Kompetencia Központ Educatio KHT. IKT - Információs és Kommunikációs

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

HEFOP/2005/ Felkészítés a kompetencia alapú. HEFOP/2006/2.1.5B Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése

HEFOP/2005/ Felkészítés a kompetencia alapú. HEFOP/2006/2.1.5B Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése HEFOP/2005/3.1.3. Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra HEFOP/2006/2.1.5B Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra HEFOP-3.1.3 A program megvalósítása

Részletesebben

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév A NymE Szakmai Szolgáltató Intézményegysége a következő akkreditált pedagógus továbbképzéseket kínálja az óvodák és iskolák pedagógusai számára a 2013/2014. tanév 1. félévére. Az itt feltüntetett képzéseken

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0031 A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon Projektindító nap - Szent-Györgyi Albert Általános Iskola Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 5000 Szolnok, Széchenyi

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

Göd Város Önkormányzata. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés a gödi innovatív intézményekben

Göd Város Önkormányzata. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés a gödi innovatív intézményekben Göd Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4 09/1 2009 0006 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés a gödi innovatív intézményekben Valló Péter intézményi folyamat szaktanácsadó vallo.peter@vbcomp.hu 1 Miről

Részletesebben

Gyakorlati tennivalók. Gyakorlati tennivalók. Szakmai megvalósítás egyéb feltételei. Pályázati pénz felosztása. Szövegértés.

Gyakorlati tennivalók. Gyakorlati tennivalók. Szakmai megvalósítás egyéb feltételei. Pályázati pénz felosztása. Szövegértés. TÁMOP..-08/- 009-005 Boldog gyermekkor, vidám tanulás, biztos munka elérhetésének segítése Tatabánya közoktatási intézményeiben Mit nyújt a pályázat? alkalmazásképes tudást motivált kat egyéni tanulási

Részletesebben

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 132. részére. Beszámoló

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 132. részére. Beszámoló Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 132. részére Beszámoló a TÁMOP-3.1.4. Kompetenciaalapú oktatás bevezetése Pápa innovatív intézményeiben című pályázatról (Munkácsy Mihály Általános Iskola

Részletesebben

REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI

REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI (96) 516-050 Fax: (96) 516-054 E-mail: vuksuli@vuksuli.sulinet.hu Weblap: http://www.vuksuli.sulinet.hu Németh Péter projektmenedzser REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI CÉLJAINK SIKERKRITÉRIUM ÉRTÉKELÉS PERIÓDUSA

Részletesebben

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés Készítette: Imréné Lukácsi Ildikó IKT helyzetelemző, tanácsadó Cegléd, 2009. július Tartalomjegyzék Az IKT eszközök alkalmazására és a pedagógusok

Részletesebben

Körkép oktatási fejlesztések jelene és jövője

Körkép oktatási fejlesztések jelene és jövője Körkép oktatási fejlesztések jelene és jövője Kapcsáné Németi Júlia szakmai vezető SNI program EDUCATIO Kft. HEFOP 2.1.2 HEFOP 2.1.6 TÁMOP 3.1.6. Óvoda HEFOP 3.1.4 Iskola HEFOP 3.1.3 TÁMOP 3.4.2. TÁMOP

Részletesebben

Köszöntjük Vendégeinket!

Köszöntjük Vendégeinket! Köszöntjük Vendégeinket!. MEIXNER EGYMI Gyógypedagógiai óvoda Általános Iskola Speciális Szakiskola Kollégium Kórház-pedagógiai ellátás Oldi tagintézmény Általános iskola Készségfejlesztő spec. szakisk

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola (200896 / 001) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola Intézmény neve Feladatellátási hely

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról

Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Weöres Sándor Általános Iskola AZTI Gyömrő TÁMOP 3.1.4-09/1-2009-0011 Projektidőszak: 2009.10.07 2010. 08.31. 1. Előkészületek 2009. június-július Pályázati

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók 1 A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.03.01 2012.10.31. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. A projekt végrehajtásának előkészítése, szakmai megvalósítók

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

1. sz. melléklet a 23/2009. (V. 22.) OKM rendelethez

1. sz. melléklet a 23/2009. (V. 22.) OKM rendelethez 1. sz. melléklet a 23/2009. (V. 22.) OKM rendelethez Képesség-kibontakoztató, integrációs támogatás felhasználásának kerete általános iskolai székhely, tagintézmény esetén: KÖTELEZŐEN MEGALÓSÍTANDÓ TEVÉKENYSÉGEK

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 3-ai ülésére Tárgy: Javaslat az Erkel Ferenc Általános Iskola, a Hajós Alfréd Általános Iskola, a Damjanich János

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

ZÁGON BERTALANNÉ. zsofru@t-online.hu. Időtartam (-tól -ig) 2001-2005 Munkáltató neve és címe Ec-Pec Alapítvány, 1072. Bp. Rákóczi u. 22.

ZÁGON BERTALANNÉ. zsofru@t-online.hu. Időtartam (-tól -ig) 2001-2005 Munkáltató neve és címe Ec-Pec Alapítvány, 1072. Bp. Rákóczi u. 22. Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail Állampolgárság ZÁGON BERTALANNÉ zsofru@t-online.hu magyar Születési idő 1947. 05. 12. MUNKAHELYEK Időtartam (-tól -ig) 2005- Munkáltató neve és címe Egyéni

Részletesebben

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz Eljárásrend a TÁMOP-3.3.8-2/12-2012-0092 számú pályázathoz Tartalom: I. Az eljárásrend hatálya II. A projekt általános jellemzői III. A projektmenedzsment tagjai, feladatai, felelősségek, IV. A projektben

Részletesebben

alapú vel HEFOP-3.1.3

alapú vel HEFOP-3.1.3 A munkaerő-piaci esélyek javítása a kompetencia-alap alapú oktatás s bevezetésével vel HEFOP-3.1.3 3.1.3-05/1. 05/1.-2005-10-0421/1.00421/1.0 A Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Részletesebben

ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS

ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS Neumayer Éva http://www.ofi.hu/sh45 A Zöld Óvoda céljai Fenntarthatóságra nevelés Környezettudatos szemlélet kialakítása Egészséges életmód Természettel való kapcsolat

Részletesebben

Ady Endre Általános Iskola

Ady Endre Általános Iskola Bemutatkozunk Ady Endre Általános Iskola 1 Zöld iskola Művelődésért díjat elnyert iskola Kiadja: Ady Endre Általános Iskola 1188 Budapest, Ady Endre utca 46-50. Telefon: 291-6336 E-mail: ady.gyakorlohely@gmail.com

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése

TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése A sikeres közoktatás-fejlesztés érdekében kulcsszerep hárul a hálózati, horizontális tanulás mintaadó tartalmait

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.4. TANÁCSADÓI FELADATOK

A TÁMOP 3.1.4. TANÁCSADÓI FELADATOK A TÁMOP 3.1.4. TANÁCSADÓI FELADATOK Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben 2009.Budapest Dr. Csontos Jánosné Szabó Gyuláné közoktatási szakértők 1 MOTTÓ Ha egy ország

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

Adatszolgáltatás. TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0068 projektben résztvevő pedagógusok nyilvántartása a pályázati útmutató E1.

Adatszolgáltatás. TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0068 projektben résztvevő pedagógusok nyilvántartása a pályázati útmutató E1. Adatszolgáltatás TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0068 projektben résztvevő ok nyilvántartása a pályázati útmutató E1. pontja alapján Pedagógus neve 1. Bihari Sándorné 2. Gecse Istvánné neme életkora iskolai végzettsége

Részletesebben

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12.

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12. Tehetséggondozás Nádudvaron Településünkről Hajdú-Bihar megye 9460 lakossal rendelkező városa, akik még ma is szeretnek itt élni és szeretnék, ha gyermekeik is élnének Kövy Sándor Általános Iskola A település

Részletesebben

Kommunikációs terv. R. M. Á. I. Kazinczy Ferenc Tagiskola

Kommunikációs terv. R. M. Á. I. Kazinczy Ferenc Tagiskola OM: 201026-004 Kommunikációs terv R. M. Á. I. Kazinczy Ferenc Tagiskola OM: 201026-004 I. Célok 1.1. Átfogó célok: A referenciaintézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens,

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó

Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó DIGITÁLIS TANANYAGOK FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA KOCZOR MARGIT SZAKMAI VEZETŐ ÚJ TARTALOMFEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN TÁMOP 3.1.2-12/2 Nemzeti tananyagfejlesztés és

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

A TESZTELÉSTŐL A SZOLGÁLTATÁSIG

A TESZTELÉSTŐL A SZOLGÁLTATÁSIG BONI Széchenyi István Általános Iskolai Tagintézménye A TESZTELÉSTŐL A SZOLGÁLTATÁSIG Egy intézmény fejlődési útja a referencia-intézményi szolgáltatásig Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét,

Részletesebben

Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ. 4352 Mérk Béke utca 19. Tel/fax: 44/554-044. E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3.1.4.

Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ. 4352 Mérk Béke utca 19. Tel/fax: 44/554-044. E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3.1.4. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ 4352 Mérk Béke utca 9. Tel/fax: 44/554-044 E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3..4./08/2-2009-027 Tisztelt Érdeklődőink! Szeretnénk rövid tájékoztatást adni iskolánk

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0031 A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon Beszámoló a tantestületnek 2010. június 21. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 5000 Szolnok, Széchenyi krt. 22. Társadalmi

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM IPR 2008/2009.

Fekete István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM IPR 2008/2009. Fekete István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM IPR AZ INTEGRÁCIÓS FELKÉSZÍTÉS PEDAGÓGIAI RENDSZERÉNEK BEVEZETÉSI ÜTEMTERVE 2008/2009. I. Az alkalmazás feltételei 1. szakasz Tevékenység Feladat Felelős

Részletesebben

ÓVODÁTÓL AZ ÉRETTSÉGIIG A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS SZEGEDEN

ÓVODÁTÓL AZ ÉRETTSÉGIIG A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS SZEGEDEN Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben ÓVODÁTÓL AZ ÉRETTSÉGIIG A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS SZEGEDEN A projekt az Európai Unió

Részletesebben

Iskolánk sikeresen pályázott és megvalósította a TÁMOP-3.1.5-09/A/2 PÁLYÁZATOT

Iskolánk sikeresen pályázott és megvalósította a TÁMOP-3.1.5-09/A/2 PÁLYÁZATOT Iskolánk sikeresen pályázott és megvalósította a TÁMOP-3.1.5-09/A/2 PÁLYÁZATOT A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A projekt neve: Képzésekkel

Részletesebben

KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV

KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV 1. Célok A referencia-intézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

TÁMOP 3. 1. 4. /08/ 2 2009 0050 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben című pályázaton.

TÁMOP 3. 1. 4. /08/ 2 2009 0050 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben című pályázaton. Intézményünk, a Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat (Nyíregyháza, Szarvas u. 10-12.) nyert a TÁMOP 3. 1. 4. /08/ 2 2009 0050 Kompetencia

Részletesebben

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató BEVEZETŐ 2015. május 25-én került sor az Országos Kompetenciamérésre a 10. évfolyamos tanulók csoportjának körén. A felmérés célja a tanulók szövegértési képességének és matematikai eszköztudásának felmérése

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási intézmények

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2.

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2. Kompetenciafejlesztési projekt megvalósítása Kondoroson Petőfi István Általános Iskola Diákotthon és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény MUNKATERV 2009/2010. tanév Készítette : igazgató Készült: Kondoros,

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület:

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: A referencia-intézményi szolgáltatói szerep ellátásához szükséges fejlesztéseket

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2011-2012-es tanév indításával kapcsolatban. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület!

BESZÁMOLÓ a 2011-2012-es tanév indításával kapcsolatban. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ a 20-202-es tanév indításával kapcsolatban Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! A 20-202-es tanév eleji beszámolómat az alábbi szerkezeti elemek szerint készítettem el:., 20

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Továbbképzések elégedettségi összesítői

Továbbképzések elégedettségi összesítői Továbbképzések elégedettségi összesítői A továbbképzés címe Salgótarján - Salgó Hotel 2009. október 9-10-11. 4,85 4,85 4,85 4,69 4,77 4,85 4,85 4,85 4,83 matematika programcsomag az 1_4 évfolyam számára

Részletesebben

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Kedvezményezett: Szarvas Város Önkormányzata TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Esélyegyenlőségi programok megvalósítása a szarvasi közoktatásban ****** Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb

Részletesebben

EFOP TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYPEDAGÓGIAI PROGRAMKÍNÁLAT ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYKÖZPONTOK FEJLESZTÉSE

EFOP TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYPEDAGÓGIAI PROGRAMKÍNÁLAT ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYKÖZPONTOK FEJLESZTÉSE EFOP-3.3.6-17 TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYPEDAGÓGIAI PROGRAMKÍNÁLAT ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYKÖZPONTOK FEJLESZTÉSE PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás célja, hogy a kevésbé fejlett régiókban kidolgozásra kerüljenek

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0006. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - gödi innovatív intézményekben A projekt az Európai Unió

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA VARGA ATTILA Nevelési-oktatási programok fejlesztése

Részletesebben

EFOP KERETÖSSZEG: 4,9 Mrd Ft. TÁMOGATANDÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA: db

EFOP KERETÖSSZEG: 4,9 Mrd Ft. TÁMOGATANDÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA: db EFOP-3.11.1-17 SZÜLŐ-SULI TANULÓK ISKOLAI ELŐMENETELÉNEK JAVÍTÁSA ÉS A KORAI LEMORZSOLÓDÁS VISSZASZORÍTÁSA AZ ISKOLA-CSALÁD EGYÜTTMŰKÖDÉSÉRE ALAPOZOTT EGYÉNI FEJLESZTÉSEN KERESZTÜL PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás

Részletesebben