P O L I T I K A I I R Á N Y E L V E K

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "P O L I T I K A I I R Á N Y E L V E K"

Átírás

1 P O L I T I K A I I R Á N Y E L V E K A Z E M B E R I E R Ő F O R R Á S O K E R Ő S Í T É S E A V Á L T O Z Á S O K J O B B E L Ő K É S Z Í T É S E É S M E N E D Z S E L É S E R É V É N A Z E U P A E / T U N E D T I T K Á R S Á G T E R V E Z E T E + A T U N E D K I E G É S Z Í T Ő M E G J E G Y Z É S E I A V I T Á H OZ J Ú L I U S E I V Á L T O Z A T Előzmények: 1. Válaszul az Európai Bizottság "Szerkezetátalakítás és felkészülés a változásra: mik a korábbi tapasztalatok tanulságai?" című zöld könyvére, az EU központi kormányzati szektor európai ágazati szociális párbeszéd bizottsága (a továbbiakban a bizottság) keretében a munkáltatók, illetve a szakszervezetek képviseletében eljáró EUPAE és TUNED a változások menedzselését és támogatását illetően hangsúlyozzák a közszféra válaszának fontosságát mind nemzeti, mind európai szinten. 2. Ez különösen nyilvánvaló a gazdasági-pénzügyi válság és az EU új gazdasági kormányzása idején. Azokon a területeken, ahol jól fejlett és hatékonyan működik, a közszektor pufferként szolgál a válság ellen. 3. Az EU tagállamainak többségében megszorító programokat hajtottak végre, amelyek egyebek mellett a bérek, a nyugdíjak és a munkahelyek befagyasztását, a munkafeltételek és a munkajogi jogszabályok reformját vonták maguk után. 4. Ezekre válaszul a Bizottság megjegyezte, hogy a szerkezetváltás és a változások legjobb hosszú távú, proaktív megközelítésének magában kell foglalnia a szociális párbeszédet, amely a szociális partnerek közötti bizalmon alapul és tiszteletben tartja a szakszervezeti jogokat. 5. A Bizottság azt is hangsúlyozta, hogy amikor a közfoglalkoztatási kezdeményezések részét képezik a hosszú távú fejlesztési programoknak, azok segíthetnek mérsékelni a foglalkoztatási válság hatásait, miközben biztosítják, hogy a növekedés mindenki javát szolgálja. 6. A pénzügyi válság jelenlegi kontextusán túlmenően a kormányzati igazgatásnak folyamatosan törekednie kell a pénzügyi források optimális hasznosítására, továbbá a munkavállalók kompetenciáinak fejlesztésére és életpálya-biztonságuk garantálására annak érdekében, hogy megőrizhessék a felhasználóknak szóló magas minőségű közszolgáltatások nyújtására irányuló képességeiket. 7. Ezért kell világosan aláhúzni, hogy az alábbiakban ismertetett stratégiát a pénzügyi kontextustól függetlenül alkalmazni lehet, mivel arra törekszik, hogy felgyorsítsa a 1

2 szervezetek alkalmazkodóképességét, növelje érzékenységüket és megújulási képességüket arra való tekintettel, hogy jobban figyelembe vegyék a felhasználók szükségleteit. 8. Mi több, ez a stratégia azokon a közös közszolgálati értékeken alapul, amelyeket a kormányzati igazgatások elismertek, ahogy azt a bizottságban helyet foglaló partnerek által december 12-én aláírt európai keretegyezmény is tartalmazza. 9. A HR-politikákat a továbbiakban nem szabad puszta segédeszközöknek tekinteni. Sokkal inkább részét kell képezzék egy, a változások előkészítésére irányuló nagyobb stratégiának, különös tekintettel a munkahelyekre és a jelenlegi és jövőbeni változásokhoz alkalmazkodásra. 10. Egy ilyen stratégia azt követeli a szervezetektől, hogy mélyen gondolják át saját szerepüket és azt, vajon hogyan töltik be azt. A köz jobb szolgálatának missziójáról van szó, különösen a folyamatok egyszerűsítése, a várakozási idők csökkentése és annak biztosítása révén, hogy a közszolgáltatások fedezzék a felhasználók szükségleteit és úgy működjenek, hogy az igazgatás érzékenyebbé váljon ezekre. 11. Azon felül, amint azt a keretegyezmény is aláhúzza, a konzisztens szociális párbeszéd nélkülözhetetlen eleme a változások menedzselésének és a felkészülésnek, és integráns része kell legyen az emberi erőforrások megerősítésére irányuló stratégia végrehajtásának. 12. Ez a stratégia az alábbi célok köré épül: - A szociális párbeszédnek kiemelkedő helyet kell kapnia a változások előkészítésében és menedzselésében; - erősíteni kell a felkészülési kapacitást; - növelni kell a HR-osztályok kapacitását, meg kell határozni szerepüket és feladatukat; - a folyamatok áramvonalasítása és egyszerűsítése; - mobilizálni kell a menedzsmentet; - optimalizálni kell az új technológiák használatát. 13. Ez a stratégia része a munkahelyi jóllét elősegítésére való hajlandóságnak, tágabb értelemben pedig a munkáltatók társadalmi és környezetvédelmi felelősségvállalásának. A cél egyfajta általános és egységes referenciakeret biztosítása a HR-menedzsment intézkedéseihez, hogy jobban lehessen őket segíteni, és erősödjön a közszolgálat abbéli képessége, hogy eleget tegyen a jelenlegi gazdasági klíma adta kihívásoknak. 1. A S Z O C IÁ L IS P Á R B E S Z É D N E K K I E M E L K E D Ő H E L Y E T K E L L K A P N IA A VÁ L T O Z Á S O K E L Ő K É S Z Í T É S É B E N É S M E N E D Z S E L É S É B E N 1. A szociális párbeszéd része a változásmenedzsmentnek. A társadalmi demokrácia eleme, amely bátorítja a munkaerő mobilitását és a reformstratégiák elsajátítását. 2. Minden változást a szervezeti szükségletnek és a hatékonyságnak kell meghatároznia, s ha a munkavállalók nem értenek vele egyet vagy nem vonják be őket, az ellehetetlenítheti a válaszadási stratégiát és plusz költségeket okozhat. Ezért minden 2

3 változásnak magában kell foglalnia a konzultációt és a szociális párbeszédet, egy asztal mellé ültetve azokat, akik felelősek a végrehajtásért. 3

4 3. A társadalmi-gazdasági környezetben bekövetkező változások egyrészt nem veszélyeztethetik a szervezeteken belüli szolidaritás megőrzését, másrészt védelmezniük kell az egyes emberek egészségét és mentális jóllétét, akik számára a változások gyakran komoly megterhelést jelentenek. 4. A gyors változásokkal összefüggésben a szociális párbeszéd elengedhetetlen a kényes helyzetek figyelembevételéhez, a változási folyamat humánus menedzseléséhez, a változások jobb előkészítéséhez azáltal, hogy előre azonosítják a kihívásokat, a kockázatokat és a lehetőségeket. AKCIÓTERÜLETEK: Konzultációs keret meghatározása a szakszervezetekkel: a munkavállalók és a szakszervezeti képviselők időben történő tájékoztatása munkaszervezeti, foglalkoztatási vagy a szerződéses jogviszonyban bekövetkező változások végrehajtása előtt, alatt és után. A munkafeltételek megőrzése és annak biztosítása, hogy azok magas minőségűek legyenek: nem lehet megengedni, hogy a munkahelyi klíma elromoljon és meg kell őrizni, illetve növelni kell a munkával töltött életidő minőségét. 2. A Z E L Ő K É S Z Í T É S I K A P A C I T Á S N Ö V E L É S E 1. Az előkészítés létfontosságú, különösen a munkahely- és kompetenciatervezés területén. Ez az előretervezés középtávra tartalmazza a pénzügyi irányelveket, a létszám előrelátható változását, valamint azokat a strukturális változásokat, amelyeket ésszerűen előre lehet látni. A kompetenciakövetelmények felmérése lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy a megfelelő embereket alkalmazzák, tovább/képezzék a személyzetet, elkerüljék a drasztikus lépéseket és növeljék a közszolgálat hatékonyságát. 2. Azon felül az előretervezést párosítani lehet megfigyelési funkciókkal annak érdekében, hogy megértsék a különböző területeken zajló legújabb trendeket, beleértve a felhasználói igényeket, az új technológiákat, a gazdasági, demográfiai, társadalmi és környezeti változásokat egyaránt. Az egész mögött az az elképzelés húzódik meg, hogy olyan átmenő folyamatot indítsanak be, amely nem csak a trendeket, hanem az innovációkat is azonosítja. AKCIÓTERÜLETEK: Megnövekedett potenciál: Kulturális változások megfigyelése és előkészítése Aktív szerepvállalás a munkaerő-piaci egyensúly (kereslet és kínálat) létrehozásában Erősítés a munkahelyek és a képzettség tekintetében: 4

5 A demográfiai változások megfigyelése és anticipációja A kritikus és újonnan megjelenő készségek és képességek elemzése A személyzeti politika alkalmazkodása a feltárt változásokhoz A megfigyelési funkciók végrehajtása: A közszolgálati feladatok evolúciója és hatása szervezetekre és azok működésére: biztosítani kell, hogy a szerep és a misszió köszönőviszonyban legyenek a valósággal A munkahelyek és a szakképzettség feladatokhoz való hozzáigazítása A képességek meghatározása és transzferálása Mind a munkavállalókat, mind a szociális partnereket tájékoz tatni kell, hogy követhessék a változásokat és a szervezetet a szükségletekhez igazítsák. 3. E R Ő S Í T E N I K E L L A H R - O S Z T Á L Y O K K A P A C I T Á S Á T É S M E G K E L L H A T Á R O Z N I S Z E R E P Ü K E T É S F E L A D A T U K A T 1. A cél a HR-eszközök és olyan gyakorlatok mobilizálása, amelyek erősítik a képzettségmenedzsmentet és fejlesztést és segítik optimalizálni a forrásmenedzsmentet. 2. A változások hatásának legjobb menedzselése érdekében elengedhetetlen: a munkavállalók szakmai fejlődésének a szervezet szükségleteivel összhangban történő elősegítése (ez különösen olyan mobilitási politikát foglal magában, amely figyelembe veszi a munkavállalók életpályán belüli aspirációit); a személyzet minden tagjánál a szakképzettségnek felmérése és fejlesztése a hierarchián belül betöltött szerepétől függetlenül; be kell fektetni az élethosszig tartó tanulásba. AKCIÓTERÜLETEK: Életpálya-menedzsment: A szakmai életpálya támogatása és erősítése Képességfejlesztés és élethosszig tartó szakképzés biztosítása A szakszervezetekkel kialkudott bérpolitika: Biztosítani kell, hogy az összes munkavállaló egyenlő elbánásban részesüljön, vagyis azonos bért kapjon azonos vagy egyenértékű munkáért Átlátható bérek Koherens bérezési rendszer elősegítése a szociálisan elfogadhatatlan bérolló megelőzése érdekében és annak biztosítására, hogy a közszolgálat megmaradjon vonzó pályaválasztási opciónak A kompetenciák feltérképezése és ahol szükséges, fejlesztésük a szolgáltatási minőség javítására objektív és átlátható, a szakszervezetekkel egyeztetett módszer alapján. A munkaszervezet változtatása és fejlesztése: A munkával töltött élet minőségének javítása, a munka és a magánélet egyensúlyának elősegítése A fenntartható HR menedzsment feltételeinek megteremtése a közszolgálati munkáltatók társadalmi felelősségvállalása révén 5

6 Egyes feladatok sajátosságának figyelembe vétele a munkaszervezet megfelelő adaptációjával 4. A F O L Y A M A T O K Á R A M V O N A L A S Í T Á S A É S Á T L Á T H A T Ó V Á T É T E L E, VA L A M IN T A S Z O L G Á L T A T Ó S Z E R V E Z E T E K F E J L E S Z T É S E 1. Az áramvonalasítás és az egyszerűsítés járjanak együtt az új technológiák alkalmazásával, miközben felmérési módszerek is szükségesek a HR-politikák frissítéséhez. 2. Az áramvonalasítás céljai: - annak biztosítása, hogy a szabályok átláthatóak és hozzáférhetőek legyenek; - a jogszabályok alkalmazásának könnyítése és egyszerűsítése; - a várakozási idők csökkentése és a menedzsmentköltségek lefaragása; - folyamategyszerűsítés; - releváns minőségmutatók bevezetése a felhasználókkal és a munkavállalókkal folytatott konzultáció után. AKCIÓTERÜLETEK A jogszabályi standardok minőségének megfigyelése: Az elavult rendelkezések hatályon kívül helyezése A hasonló jogszabályok újracsoportosítása Annak biztosítása, hogy minden jogszabály közzététele megtörténjen A standardok inflálódásának ellenőrzése Új technológiák alkalmazása: A várakozási idők és a költségek csökkentése A testre szabott utánkövetés kiszélesítése A munka és a kapcsolatok megkönnyítése A folyamatok áramvonalasítása Minőségellenőrzési eljárások bevezetése az alábbi célokkal: A felhasználókkal való kapcsolat javítása A feladat megértésének javítása A pártatlan és jó igazgatási menedzsment javítása: Érdekkonfliktusok elkerülése Konzultációk a szakszervezetekkel, amelyek során elemzik a kiszervezési politikák relevanciáját a költségtúllépés elkerülésére és hatásvizsgálatot tartanak a szolgáltatások minősége és a munkafeltételek vonatkozásában. 3. Az áramvonalasítást a forrásokkal való pazarlás elleni harchoz is fel lehet használni. Az aktatologatás csökkentése és a folyamatok áramvonalasítása segíthetik a szervezeti egységeket abban, hogy tevékenységüket újrafókuszálják a felhasználók segítése érdekében. A fentiekben ismertetett minőségbiztosítási stratégia segíti a jogszerűség elvének erősítését. 6

7 5. A M E N E D Z S M E N T M O B I L I Z Á L Á S A 1. Életbevágóan fontos, hogy a személyzet valódi autonómiát kapjon, hogy a lehető legproaktívabban és leghatékonyabban reagálhasson a változásokra. 2. A szociális párbeszéden túlmenően a központi igazgatási szerveknek rá kell tudniuk hagyatkozni a menedzsment azon képességére, hogy minden szinten motiválják és bevonják a munkavállalókat. Minden érintettnek ki kell vennie a részét a hatékonyságvizsgálatból. Ez az a terület, ahol az értékek és a közös vízió életbevágóan fontosak. 3. A m enedzsmentmódszerek, amelyek ehhez a stratégiához alkalmazandók, egyebek mellett az alábbiakat foglalják magukban: együttműködésre törekvés és a felelősség világos körülhatárolása; hálózati munka és kollektív akciók; projektmenedzsment és befogadás-elősegítés; egyéni és kollektív feladatok gazdagítása. 4. A menedzsmentmódszereknek ez a változtatása járjon együtt a folyamatok megváltoztatásával és erősítésével a szinergiák elősegítése érdekében. 5. A szervezetek funkcionális elemeire van szükség az együttműködési módszerek bevezetéséhez, amelyeknek az alábbiakat kell tartalmazniuk: eljárások kifejlesztése a közpolitikák felmérésére olyan átlátható módszer alkalmazásával, amelyről konzultálni kell a felhasználókkal és a szakszervezetekkel; jobb minőségbiztosítás. AKCIÓTERÜLETEK A menedzsereknek nyújtott támogatás és a szervezetek hozzáigazítása a változásokhoz: Új menedzsmentmódszerek bevezetés a szervezeti változásokkal összefüggésben Minden vezető támogatása és bevonása a strukturális változások végrehajtásába Jobb képzést kell nyújtani a menedzsereknek a szociális párbeszédről és jobban be kell őket vonni a HR-terület munkájába. A munkavállalók számonkérhetősége: bevonás és átvétel: mindenki szereplője a változásnak és hozzájárul ahhoz; a munkavégzés megváltozása; az előmenetelhez értékelés és eredmény kell; az egyéni feladatok számának növelése és a személyzet autonómiájának kiterjesztése; Sikerre motiválás és jutalmazás középtávú innovációk tekintetében. 7

8 6. A Z Ú J T E C H N O L Ó G IÁ K A L K A L M A Z Á S Á N A K O P T I M A L I Z Á L Á S A 1. A szervezetek hatékonysága a kormányszerveket is beleértve, a gazdaságitársadalmi intelligencián alapul (hogy a változásokat racionálisan előkészíthessék), továbbá a tudásfejlesztésen (képzésen) és az infókommunikáció alkalmazásán annak érdekében, hogy: a tudást infókommunikációs rendszerek fejlesztése révén jobban lehessen menedzselni és megosztani; a nem érzékelhető, öröklött tudás fejlődjék a kollektív know-how hasznosítása révén (különösen a menedzsment-alkalmazások tudásának hasznosításával); az információk megosztása hatékonyabbá váljon; és javuljon a felhasználókkal való kapcsolat, különösen az online szolgáltatások alkalmazásával. AKCIÓTERÜLETEK Információmenedzsment és -megosztás: infókommunikációs rendszerek és menedzsment eszközök kifejlesztése; csoportos programok és távoli alkalmazások kifejlesztése; tudásmenedzsment-eszközök kifejlesztése; nyílt forrásvégű információ-megosztása; a személyzet kiképzése az új eszközök, alkalmazások stb. használatára. Az EUPAE/TUNED szociális partnerek népszerűsíteni kívánják ezt a HR-politikai stratégiát saját tagságuk körében, hogy elősegítsék az európai közszolgálati és közérdekű szolgáltatásokat nyújtó szervezetek változásokhoz való alkalmazkodását az Európai Unió polgárainak javára. *** --- ooo --- 8

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság VÉLEMÉNYE

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság VÉLEMÉNYE Európai Gazdasági és Szociális Bizottság SOC/331 Európai egészségügyi dolgozók Brüsszel, 2009. július 15. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság VÉLEMÉNYE Tárgy: Zöld könyv az európai egészségügyi

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1296/2013/EU RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1296/2013/EU RENDELETE L 347/238 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2013.12.20. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1296/2013/EU RENDELETE (2013. december 11.) az Európai Unió foglalkoztatás és társadalmi innováció programjáról és

Részletesebben

EU szociálpolitika - vizsgakérdések

EU szociálpolitika - vizsgakérdések EU szociálpolitika - vizsgakérdések MA-szociológia 2012. május 1.) Szociális jogok a közösségi jogforrási hierarchiában 2.) II. Világháború és a jóléti állam ideája 3.) Párizsi Szerződés (ESZAK) és a szociális

Részletesebben

CAF 2013 modell FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN Szervezeti önértékeléshez kapcsolódó módszertani útmutató

CAF 2013 modell FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN Szervezeti önértékeléshez kapcsolódó módszertani útmutató CAF 2013 modell FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN Szervezeti önértékeléshez kapcsolódó módszertani útmutató 2013. április 30. Készítette: A 6/A. Minőségmenedzsment CAF 2013 modell módszertani kézikönyve munkacsoport

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS AJÁNLÁSA. (2006. december 18.) az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról (2006/962/EK)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS AJÁNLÁSA. (2006. december 18.) az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról (2006/962/EK) L 394/10 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.12.30. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS AJÁNLÁSA (2006. december 18.) az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról (2006/962/EK) AZ

Részletesebben

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CAF MODELL JELENTŐSÉGE, FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE... 5 3. A CAF MODELL GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK MENETE... 7 4. AZ ADOTTSÁGOK ÉRTÉKELÉSE... 9 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS... 10 1.1.

Részletesebben

A Régiók Bizottsága véleménye A Duna régióra vonatkozó stratégia (2011/C 166/05)

A Régiók Bizottsága véleménye A Duna régióra vonatkozó stratégia (2011/C 166/05) 2011.6.7. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 166/23 A Régiók Bizottsága véleménye A Duna régióra vonatkozó stratégia (2011/C 166/05) A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA kimondottan üdvözli a Duna régióra vonatkozó európai

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1288/2013/EU RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1288/2013/EU RENDELETE L 347/50 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2013.12.20. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1288/2013/EU RENDELETE (2013. december 11.) az Erasmus+ : elnevezésű uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram

Részletesebben

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés)

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Wim Kok vezette Foglalkoztatási Speciális Munkacsoport jelentése: Munkahelyek, munkahelyek, munkahelyek Több munkahelyet teremteni Európában! (Jobs, jobs,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. Bevezetés (Kovács P.) 4.

Tartalomjegyzék. 1. Bevezetés (Kovács P.) 4. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés (Kovács P.) 4. 2. Partnerség az Európai Unióban (Farsang Z.) 7. 2.1. A partnerség elve 7. 2.2. A partnerség megjelenése a szabályozásban 8. 2.3. A partnerség szintjei 9. 2.4.

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA FEHÉR KÖNYV FEHÉR KÖNYV A SPORTRÓL. (a Bizottság előterjesztése)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA FEHÉR KÖNYV FEHÉR KÖNYV A SPORTRÓL. (a Bizottság előterjesztése) AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 11.07.2007 COM (2007) 391 végleges FEHÉR KÖNYV FEHÉR KÖNYV A SPORTRÓL (a Bizottság előterjesztése) {SEC(2007) 932} {SEC(2007) 934} {SEC(2007) 935} {SEC(2007)

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.16. COM(2010) 758 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum 2004-2006 Magyar Köztársaság Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium Egészségügyi Szociális és Családügyi

Részletesebben

A fiatalok foglalkoztatási válsága: Akciófelhívás

A fiatalok foglalkoztatási válsága: Akciófelhívás International Labour Organization Employment Promotion A fiatalok foglalkoztatási válsága: Akciófelhívás A Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 101. ülésszakának határozata és következtetései Genf, 2012 Nemzetközi

Részletesebben

Az állami foglalkoztatási szolgálatokkal kapcsolatos uniós elvárások, fejlesztési stratégiák. Nemzetközi kitekintés. Zárótanulmány

Az állami foglalkoztatási szolgálatokkal kapcsolatos uniós elvárások, fejlesztési stratégiák. Nemzetközi kitekintés. Zárótanulmány Foglalkoztatási Hivatal Kutatási Főosztály Az állami foglalkoztatási szolgálatokkal kapcsolatos uniós elvárások, fejlesztési stratégiák Nemzetközi kitekintés Zárótanulmány Készítette: Dr. Frey Mária Gerzsényi

Részletesebben

Brüsszel, 2002. február 20. 6365/02 EDUC 27. Forrás: A Tanács. Elõzõ dokumentum száma: 5828/02 EDUC 17

Brüsszel, 2002. február 20. 6365/02 EDUC 27. Forrás: A Tanács. Elõzõ dokumentum száma: 5828/02 EDUC 17 EURÓPAI TANÁCS Brüsszel, 2002. február 20. 6365/02 EDUC 27 AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE Forrás: A Tanács Elõzõ dokumentum száma: 5828/02 EDUC 17 Javaslat száma: 11762/01 EDUC 102 - COM (2001) 501 final Tárgy:

Részletesebben

EGYESÜLT NEMZETEK SZERVEZETE Gazdasági és Szociális Tanács

EGYESÜLT NEMZETEK SZERVEZETE Gazdasági és Szociális Tanács EGYESÜLT NEMZETEK SZERVEZETE Gazdasági és Szociális Tanács EURÓPAI GAZDASÁGI BIZOTTSÁG (Economic Commission for Europe UNECE) KÖRNYEZETPOLITIKAI BIZOTTSÁGA (Committee on Environmental Policy) A FENNTARTHATÓSÁGRA

Részletesebben

(Tájékoztatások) TANÁCS

(Tájékoztatások) TANÁCS 2006.10.17. C 251E/1 I (Tájékoztatások) TANÁCS 13/2006/EK KÖZÖS ÁLLÁSPONT a Tanács által 2006. július 24-én elfogadva az európai audiovizuális ágazatot támogató program (MÉDIA 2007) végrehajtásáról szóló,

Részletesebben

Az OECD multinacionális vállalkozásokra vonatkozó Irányelvei. 2011. évi kiadás

Az OECD multinacionális vállalkozásokra vonatkozó Irányelvei. 2011. évi kiadás Az OECD multinacionális vállalkozásokra vonatkozó Irányelvei 2011. évi kiadás Tartalomjegyzék NYILATKOZAT NEMZETKÖZI BERUHÁZÁSOKRÓL ÉS MULTINACIONÁLIS VÁLLALKOZÁSOKRÓL... 3 I. rész Az OECD multinacionális

Részletesebben

Erasmus+ Útmutató a programhoz. 2014. január 1-jétől érvényes

Erasmus+ Útmutató a programhoz. 2014. január 1-jétől érvényes Erasmus+ Útmutató a programhoz 2014. január 1-jétől érvényes 3. verzió: 04.06.2014 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 7 A. RÉSZ: ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ERASMUS+ PROGRAMRÓL... 9 Az Erasmus+ program céljai

Részletesebben

Az esélyegyenlõség javítását, az egyenlõ bánásmód érvényesítését szolgáló Uniós és nemzeti szintû stratégiák, ágazati politikák

Az esélyegyenlõség javítását, az egyenlõ bánásmód érvényesítését szolgáló Uniós és nemzeti szintû stratégiák, ágazati politikák Orbán Anikó Az esélyegyenlõség javítását, az egyenlõ bánásmód érvényesítését szolgáló Uniós és nemzeti szintû stratégiák, ágazati politikák Az EU 2020 stratégia 1 Az Európa 2020, az Európai Unió 10 évre

Részletesebben

ISSN 1725-6917. Általános jelentés. az Európai Unió tevékenységeiről EURÓPAI BIZOTTSÁG

ISSN 1725-6917. Általános jelentés. az Európai Unió tevékenységeiről EURÓPAI BIZOTTSÁG ISSN 1725-6917 Általános jelentés az Európai Unió tevékenységeiről EURÓPAI BIZOTTSÁG Európai Bizottság Általános jelentés az Európai Unió tevékenységeiről 2007 Brüsszel Luxembourg, 2008 Az Európai Bizottság

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2009.4.27. COM(2009) 200 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK

Részletesebben

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT MAGYAR NEMZETI ÉLELMISZER- TECHNOLÓGIAI PLATFORM AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT Innovációs Megvalósítási Terv Vitaanyag 4. tervezet 2010. május 6. Tartalomjegyzék 1. Előszó... 3 2. Vezetői összefoglaló... 5

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLATI SZAKSZERVEZETEK SZÖVETSÉGE VIII. KONGRESSZUSA

KÖZSZOLGÁLATI SZAKSZERVEZETEK SZÖVETSÉGE VIII. KONGRESSZUSA KÖZSZOLGÁLATI SZAKSZERVEZETEK SZÖVETSÉGE VIII. KONGRESSZUSA A KÖZSZOLGÁLATI SZAKSZERVEZETEK SZÖVETSÉGÉNEK PROGRAMJA 2013-2017. Budapest, 2013. május 10. A haza minden előtt! Kölcsey Ferenc A KSZSZ az 1990.

Részletesebben

A LISSZABONI STRATÉGIA VÉGREHAJTÁSA A 2005. MÁRCIUS 22 23-I EURÓPAI TANÁCS FELKÉRÉSÉRE BENYÚJTOTT JELENTÉSEK

A LISSZABONI STRATÉGIA VÉGREHAJTÁSA A 2005. MÁRCIUS 22 23-I EURÓPAI TANÁCS FELKÉRÉSÉRE BENYÚJTOTT JELENTÉSEK Európai Gazdasági és Szociális Bizottság A LISSZABONI STRATÉGIA VÉGREHAJTÁSA A 2005. MÁRCIUS 22 23-I EURÓPAI TANÁCS FELKÉRÉSÉRE BENYÚJTOTT JELENTÉSEK Az Európai Unió nemzeti GSZT-ivel együttműködésben

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 27.9.2007 COM(2007) 558 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR)

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) Európai Képesítési Keretrendszer Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni.

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR)

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) Európai Képesítési Keretrendszer Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni.

Részletesebben

Erasmus+ Pályázati útmutató

Erasmus+ Pályázati útmutató Erasmus+ Pályázati útmutató Amennyiben a különböző nyelvű változatok között jelentésbeli eltérések vannak, az angol nyelvű változat az irányadó a más nyelvű változattal szemben. 3. verzió (2015): 16/12/2014

Részletesebben