Projekt. anytelek,, 2010

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Projekt. anytelek,, 2010"

Átírás

1 Pályázati azonosító TÁMOP-3.1.4/08/ Pályázat címe A kompetencia alapú oktatás, egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben Pályázó neve Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe 6640 Csongrád Kossuth tér 07. Feladat ellátási hely neve CS.K.E.A.O.I. Szent László Általános Iskola Innováció címe: Láthatatlan közi programja a felsı tagozaton a NAT kiemelt fejlesztési feladatainak megvalósítására: Környezettudatosságra nevelés projektje a 7. osztályban: Óh, dicsı természet! Innováció típusa: Projekt Készítette: Forgóné Balogh Erika, Kovács Andrea, Györgyiné Felföldi Éva, Mészárosné Lajos Ildikó, Varga Andrea, Sebıkné Bencsik Elvira, Szabó Ferenc 1

2 Projekt Cím: Környezettudatosságra nevelés projektje a hetedik osztályban: Óh, dicsı természet Készítette: Forgóné Balogh Erika,, Kovács Andrea, Györgyiné Felföldi Éva, Mészárosné Lajos Ildikó, Varga Andrea, Sebıkné Bencsik Elvira,, Szabó Ferenc (Idıpontja: Csanytelek anytelek,, május június 10.) 1. A téma megnevezése: A természeti környezet és az életpálya építés kapcsolatának erısítése. 2. Bevezetés: Csanytelek alföldi, mezıgazdasági beállítottságú település. Sajnos az utóbbi idıben itt is jellemzı a munkanélküliség. A falu jövıje függ attól, hogy gyermekeink itt találják meg azt a munkát, amibıl felnıttként megélnek. Fontos, hogy bármely fokú végzettséggel visszataláljanak szülıfalujukba munkalehetıséget találva, illetve teremtve. Mindehhez szükséges a szőkebb haza szeretete, megbecsülése. A természet témát ezért több részre bontottuk, hogy részletesen megismerjék a gyerekek a növényi, állati környezetet, a hozzá kapcsolódó munkalehetıségeket, valamint a természetvédelmet. A témát a hetedik osztálynak ajánljuk a közelgı pályaválasztásra gondolva. Innovációnak szánjuk, mert nkat hosszabb idıre foglaljuk le délutánonként szervezett, értelmes tevékenységgel, csökkentve ezáltal a tinédzserkor elejére tehetı csavargások, céltalan ténfergések lehetıségét. Mindemellett megfelelı társaságot, baráti kört biztosítunk a tevékenységek mellé. 2

3 A falu lakosainak bevonásával szorosabbá válik a kapcsolat intézményünk és a település között. Fontos, hogy a lakosság tudja, hogy milyen céllal tevékenykedünk, ezáltal betekintést nyernek iskolánk munkájába, kívülrıl támogatva céljaink elérését. 3. Projekt leírása: 3.1 Hosszú távú célok: Szeretnénk észrevetetni, hogy az iskolában a közvetlen tanuláson kívül a szabadidı hasznos eltöltésére is van jó lehetıség, hogy a burkolt formába öntött tanulás élményszerő is lehet. A hagyományos tanulási módszereken kívül új módszerekkel is kedvet szeretnénk szerezni a tanuláshoz. Szeretnénk egyre több végzıs gyermekünket úgy elbocsátani, hogy stabil jövıképpel rendelkezzenek, mely szükséges ahhoz, hogy kialakulhassanak szokásaik, megszilárduljon életvitelük, mindezek eredményeként a környezethez való pozitív érzelmi viszonyulásuk is erısödik. Törekvésünk, hogy a környezet ismeretén és a személyes felelısségen alapuló környezetkímélı magatartás a tanulók életvitelét meghatározó alapelv legyen. A környezeti tudatosság középpontjában a rövid távú profit- és növekedésközpontú gondolkodás helyett a hosszútávra tekintı fenntarthatóság gondolata van. Az ennek kialakítását célzó pedagógia középpontjában az ún. TÉT koncepció áll. A mozaikszó betői a következı tartalmakat jelölik: T = tudományos ismeretek: különbözı tantárgyakból származó háttértudás, É = értékrendszer: mindazon tényezık, amelyek alapvetıen meghatározzák az egyének döntéseit, T = társadalmi gyakorlatok: egyéni és társas szokások, melyek összefüggésbe hozhatók a környezethez és természethez való viszonnyal, valamint befolyásolják azokat. Mára a világ egyik központi problémájává vált az a tény, hogy a mindeni életünk szempontjából természetesként elfogadott tevékenységek sokasága alapvetıen befolyásolja a környezet állapotát. Az ember és természet kölcsönös függıségének megértése annak elfogadását jelenti, hogy az ember nem élhet úgy, mintha a természet 3

4 erıforrásai korlátlanok lennének, s tettei során saját maga hosszú távú érdekében is mindig mérlegelnie kell, miként hatnak tettei a természeti környezetre. Fontos a környezet védelméhez és megırzéséhez szükséges tudás. Alapvetı ebbıl a szempontból annak ismerete, hogy milyen helyet foglal el az ember az ökológiai rendszerben, s milyen hatással van az emberi tevékenység a természetben évezredek alatt kialakult egyensúlyokra. Nagy hangsúlyt helyezünk a környezetért felelıs magatartásformák kialakítására. A környezeti tudatosság cselekvésben megnyilvánuló formája a környezettudatos magatartás, amelynek vezérlı elve a Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan! ma már széles körben elfogadott gondolata. Az iskolai programunk jelentıs mértékben hozzájárulhat olyan apró, de a magatartásba szervesen beépülı, felelısséget kifejezı környezetkímélı szokásoknak a kialakításához, amelyek döntıek lehetnek a felnıttkori viselkedést átható környezettudatos szemlélet kialakulása szempontjából. A kívánt eredmény elérése szempontjából fontos, hogy a tanulás során szerepet kapjanak a megválaszolatlan, illetve kételkedést ébresztı tudományos kérdések, s a különbözı tudományos eredményeket ne megdönthetetlen igazságokként mutassuk be, hanem egy folyamatosan fejlıdı, változó rendszer részeként. Mindezek mellett szeretnénk, hogy gyermekeink örömüket leljék a kisebb tevékenységekben, melyek a természet megismeréséhez, alakításához szükségesek. Becsüljék meg mások fáradtságos munkáját! Leljék örömüket a közösen eltöltött órákban, építve ezáltal a közösségi szellemet, a csapatösszetartást. Meg kell tapasztaltatnunk, hogy milyen érzés az, mikor a résztvevık önmagukért és a közösségért is felelısséget vállalnak. 3.2 Közvetlen célok: Közvetlen célunk a szőkebb természeti környezet megismerése és védelme. A gyerekeknek útmutatást adni arra nézve, hogy hogyan lehet értelmesen eltölteni a délutáni szabadidıt közösségben, vidáman, építı jelleggel. 4

5 Különbözı tanulási munkaformákkal ismertetjük meg ıket, ami a hagyományostól (tankönyv, füzet) teljesen eltérı, kedvet szerezve az ismeretszerzéshez, továbbtanuláshoz. A széleskörő ismeretek tantárgyak feletti, alkalmazható, praktikus tudást eredményeznek, melyeket a hétközi életben is használni tudnak. Késztetjük nkat az önálló munkára, valamint a csoportokban történı ismeretfeldolgozásra egyaránt. A túrákkal, mozgással együtt járó, a szabadban folyó felfedezı tanulással, a manuális tevékenységek állandó jelenlétével új lehetıségek nyílnak meg a tanulók elıtt. Mindezzel fejlıdik az együttmőködési, kooperációs és kommunikációs, véleményalkotási képességük. Az ismeretszerzés élményszerővé válik, közelebb kerülnek a természet értékeihez, példát látnak azok gyarapítására. A lakosság bevonásával fejlıdik a gyerekek kapcsolatalakító, kommunikációs készsége, a felnıttek elfogadása erısödik az iskola munkájával szemben. Tevékenységeinken keresztül különösen fejlesztjük a kulcskompetenciákat: anyanyelvi, matematikai, természettudományos, idegen nyelvi, szociális, állampolgári, vállalkozói, hatékony önálló tanulási kompetenciákat Tartalom: A témát három fı részre bontottuk. Az elsı részben a tanulók a növényi környezettel ismerkednek. Külön okat szenteltünk a természetes környezetnek és külön a termesztett növényeknek. Mindkét területen keressük a kapcsolódási pontokat azokkal a foglalkozásokkal, melyek közvetlenül kapcsolódnak a témához. (termelı, kertész, gátır ) Foglalkozunk a vetésekkel, zöldségkertészettel, virágkertészettel, növényvédelemmel, valamint a természetes környezettel, és annak védelmével. A második részben az állati környezet kerül a középpontba. Házi haszonállatok, kedvencek, halak, vadállatok. Településünkön nagyon sok fajta háziállat elıfordul, így a gyerekek érdeklıdésére hagyatkozva szelektáltunk. A helyi vadásztársaságnak köszönhetıen a helyi vadállományról is képet kapnak a gyerekek, elıadás, mesélés formájában. 5

6 Falunkat szinte minden oldalról halastó övezi, így programunkból az ott folyó munkát, tevékenységeket sem hagyhattuk ki. A gyerekek egy-egy kirándulás alkalmával megismerik az állatok szükségleteit, ellátásuk módját, valamint a velük foglalkozó emberek életébe kapnak bepillantást. A harmadik részben az élettelen természet kerül a vizsgálódás középpontjába. A levegı, a víz, a talaj védelmérıl szerzünk ismereteket. Sajnálatos aktualitásként a Tisza folyó árvízvédelme, valamint a belvizes kártalanítás is bekerült a tanulmányozott területek körébe Kapcsolódási pontok: A legközvetlenebb kapcsolatot a hetedik osztályos természettudományos tantárgyakkal tudunk kialakítani. A téma sokrétőségének köszönhetıen leginkább a biológia, kémia tárgyak anyagát érintjük, de a technika, földrajz, fizika, sıt irodalom tantárgyakkal is megtalálni a közös pontokat. Így programunk szorosan illeszkedik a NAT-hoz. Maga a természetvédelem pedig minden tárgyon felüli, olyan ismeretanyag, mely az általános emberi tulajdonságok, értékek meglétét feltételezi, azokat alakítja, formálja. Megpróbáljuk a gyerekeknek megmutatni az iskolapadban tanult ismeretek természetbeni létezését, valamint alkalmazhatóságát, s mindezt úgy, hogy ne tudja milyen óra van. A pedagógiai programhoz igazodva elınyben részesítjük az egyéni képességekhez igazodó munkaformákat (önálló, páros, csoportmunka), kooperatív és projekt módszer. A módszerek széleskörő alkalmazásával is készítjük ıket az élethosszig tartó tanulásra, a toleranciára, széles természettudományos látókörre, a felnıtt életben való helytállásra. A pedagógiai programban megfogalmazott legfontosabb közvetítendı értékek között kiemelten szerepel az élı természet megırzése, védelme, az élet tisztelete, az ökológiai gondolkodásmód, személyes felelısségen alapuló környezetkímélı magatartás. Tanulóink összetétele nagyon heterogén, ezért igyekszünk a gyerekek valós tudásszintjéhez alkalmazkodni, s egyéni fejlıdési ütemet biztosítani az ismeretek elsajátításához. 6

7 Pedagógiai programunk szerint intézményünkben integrált oktatás folyik, folyamatosan segítjük a sajátos nevelési igényő, valamint hátrányos helyzető nk beilleszkedését, ismeretszerzését is, ehhez a projektünk kiválóan illeszkedik. Helyi tantervünkben is kiemelten megfogalmaztuk az adott korosztályra vonatkozóan, hogy: A 7-8. évfolyamon az orientációs szakasz alapvetı célja, hogy tudományosan rendszerezett ismeretek nyújtásával elıkészítjük a tanulókat a továbbtanulásra, a pályaválasztásra. Megkezdıdik az elvont, problémamegoldó gondolkodás kimővelése. Lehetıséget adunk a gyermekeknek önmaguk kipróbálására, érdeklıdésük minél teljesebb kielégítésére. Megalapozzuk emberismeretüket, erısítjük autonómiájukat. Segítjük megismerni képességeiket, lehetıségeiket, jó és rossz tulajdonságaikat. Ösztönözzük erkölcsi felfogásuk függetlenedését. Jövıképüket a vágyaik és a realitás együttes tiszteletben tartásával a képességek szerinti pályaválasztásnak megfelelıen törekszünk alakítani. A megfogalmazott célokhoz maximálisan illeszkedik ez a program Idıtartam: 4 hét 3.6. Résztvevık: Tanulók: hetedik évfolyamos gyerekek Tanárok: kémia, fizika, technika, angol, földrajz, biológia, szövegértésszövegalkotás tantárgyat tanító tanárok Külsısök: Csanyteleki zöldségkertész, gabona vetemény tulajdonos, virágkertész, a növénypatika szakembere, állattulajdonosok, halastó tulajdonos és halász, gátır, vadır Tanulásszervezés Szervezeti keretek helyszínek: A programok az iskolai órarendi tanulás és ebédelés után kezdıdnek, többnyire kor. Nagyobb részben az iskolai tantermeket természettudományos, 7

8 számítástechnika, könyvtári olvasó termeket - vettük igénybe. Ezen kívül látogatást tettünk egy paradicsomkertészetben, egy karfiol-paprika kertészetben, búzatermesztınél jártunk. Elıadásra kértük a helyi növénypatika mérnök végzettségő tulajdonosát, aki a helyszínen a virágkertészetét is megmutatta, valamint a helyi vadásztársaság képviselıjét, és kirándulást tettünk egyik halastavunkhoz is, valamint a Tisza gátra Módszerek: A program alatt alkalmazott módszerek: elıadás, kutató-, győjtımunka, megfigyelés, összehasonlítás, megbeszélés, vita, játék, rajzolás, plakátkészítés, kirándulás. Kooperatív csoport munka, szakértıi mozaik, képtárlátogatás, villantó kártya Munkaformák: a programunk során alkalmazott munkaformák: egyéni, páros, csoport, frontális munka, kooperatív Értékelés: Valamennyi ot csoportos és egyéni értékelés zár. Elıször a csoportok önértékelése hangzik el, majd az önként jelentkezı tanulók mondhatják el értékelésüket önmaguk munkájáról, majd társaikról is. Itt elıre felhívjuk a figyelmet arra, hogy a pozitívumokra vagyunk kíváncsiak, és csak az építı jellegő kritikára. Fejlıdik ezzel a gyerekek önértékelése, önkritikája, pozitív énképük kialakulása. A gyerekek értékelései után a ok is kiemelik a legfontosabb, legértékesebb momentumait. Minden elkészült produktumot egyesével is értékelünk. A program zárásaként kiállítást szervezünk az elkészült mővekbıl, amit az iskola többi tanulója, és a külsısök, illetve szülık is megtekinthetnek. Gyakorlatilag értékelésnek tekinthetı a kiállításunkat megnézı látogatók létszáma is. A végzett munkát a program zárásakor zöldség- és gyümölcssalátával jutalmazzuk minden résztvevı számára. (Termelık, szülık szíves hozzájárulása segítségével). 8

9 3.9. Eszközök, szükségletek: A program során természetesen felmerül némi eszköz, illetve anyagszükséglet. Rajzeszközök, papírok, kartonok, elızetesen győjtött képek, ragasztók, számítógép, internet, illetve természetesen kerékpárok, fényképezıgép. A talajmintához edények, a kiállításhoz rajzszögek, asztalok. A salátákhoz mőanyagpohár, mőanyag kanalak, zöldségek, gyümölcsök. Mivel ezek nagy része már korábban is rendelkezésre állt, illetve az ehetı része adományból származik, a beszerzés nem terhelte meg túlzottan a költségvetést. A teljes költség két-három ezer forintra tehetı Támogató rendszer: A program megvalósításához internet segítségre is szükségünk van. Internet: A kistérség és falunk térképe, gabonatípusok fotója, allergiát okozó növények, biokultúra jelentése, halak, vadak, madarak fotói, levegıszennyezıdés típusai, globális felmelegedés és okai. DVD: Pusztaszer c. természetfilm 4. Projekt menete: A gyerekeket és a külsı személyeket elızetesen tájékoztattuk a programról, annak céljairól, a tevékenységekrıl, a teljesítés kritériumairól, a szükséges idıkeretrıl. Felkértük ıket az aktív részvételre A szükséges eszközöket beszereztük, elıkészítettük. A szervezési kérdéseket, a résztvevı okat és azok idıbeosztását, feladatait egyeztettük az intézmény vezetıségével. Az érintett ok megbeszélése után minden rendelkezésre állt a problémamentes kezdésre. 9

10 4.1. Nyitókör: Beszélgetı kör: Vitaindító beszélgetés a témáról, annak fontosságáról. Ráhangolódás Motiváció: Szőkebb környezetünk tisztelete, megbecsülése mellett a közelgı pályaválasztás is aktualizálja a témát. A gyerekek is érzik a bizonytalanságot, természetes kíváncsiság van bennük. A sok természet közeli kirándulás, a szabadban tölthetı idı még azok számára is vonzó, akik már a pályaválasztásukban határoztak. 10

11 NÖVÉNYEK HETE 1. Kompet encia Természet tudományos Ismerettartalmak (tananyag) A falunkban termesztett növények fajtái. A növény fejlıdésének szakaszai: magnövény-termés Zöldségek Gabonák Virágok Gyümölcs Gyomok Feladat Felelıs Résztvevık köre munka -megosztás (tanulók, tanárok, egyéb ) Irányítás nélküli csoportalakítás: 3-5 fıs csoportokban Ötletroham: Sorold fel az összes növényt, ami eszedbe jut csomagolópapírra Húzzuk ki azokat, amelyek nincsenek Csanyteleken! Alkossunk csoportokat ( táblára): zöldség, gyümölcs, gabona, virág, gyom. Egy-egy csoport egy választott kategóriából a fejlıdés menetét bemutatja. Közös pontokat keresése. (mag, növény, termés) Különbözı gabona magvak (búza, zab, árpa, kukorica, raforgó) felismerése, a hozzá tartozó növényrıl internetes kép keresése. A választott kategóriáról rajz, plakát készítése. osztályfı nök Szükséges eszközök, anyagok gabona esetleg gyom magvak Rajzeszközök, ragasztó, elıre győjtött növényképek Végrehajtás módja (forma, módszer, technika) Győjtés Csoport munka, egyéni munka Tanórán kívüli idıtarta m 2 óra 2. Természettud ományos, vállalkozói, életpálya építés Gabonák típusai, Növénytermesztés, a növény fejlıdésének fázisai Munkatípusok a fóliás kertészetekben Kerékpártúra: -vetések keresése: búza, árpa, zab növényeinek megkülönböztetése, préseléshez, szárításhoz 1-1 darab győjtése -zöldségkertészet (paradicsom) meglátogatása, a munkálatok megfigyelése, kipróbálása, a termelı tájékoztatása a növény szükségleteirıl, gondozásáról, értékesítésérıl. -virágkertészet (szegfő) meglátogatása, a munkálatok megfigyelése, a termelı tájékoztatása a növény szükségleteirıl, gondozásáról, értékesítésérıl. Kémia tanár Zákány kertészet Szabados Pál virágkertészet Kerékpár, fényképezıgép Biciklizés, fotózás 3 óra 11

12 Természettud ományos, kommunikáci ós Természettud ományos, vállalkozói, matematikai, életpálya építés Természettud ományos Környezeti, vállalkozói, életpálya építés Természettud ományos, vállalkozói, életpálya építés, környezeti Növénytermesztés, a növény fejlıdésének fázisai A növény és a termés részei Növényvédelem, pl.:cu, S hatása a növényvédelemben. Biokertészet Biokertészet Gyümölcsök típusai Növények fejlıdési fázisai vitaminok Rendszerezés Virágok, gyomok szerepe az életünkben Az elızı on látott növényekbıl egy kiválasztása és bemutatása. Kirándulás a helyi növénypatikához. Elıadás meghallgatása Petı Sándor mg-i mérnöktıl, aki növényvédelemmel és értékesítéssel is foglalkozik. Internetes kutatás a biokertészet témakörben A biokertészetrıl talált ismeretek megbeszélése Hozott tapasztalatok megbeszélése a gyümölcstermesztéssel, és azok feldolgozásával kapcsolatban Film megnézése az aszalásról és lekvárkészítésrıl Internetes kutatás: parlagfő és társai hatásuk az egészségre, teendık kigyőjtése A találatok megbeszélése Az iskola környékének parlagfő mentesítése Plakátkészítés Biológia tanár Biológia tanár Technika tanár osztályfı nök 7. osztály Petı Sándor 7. osztály védını Rajz eszközök csoportos 2 óra internet internet ragasztó, rajzlapok Séta a növényvédı bolthoz Kutatás, csoportmunk a páros 2 óra 2,5 óra 2,5 óra 7. vállalkozói, életpálya építés, A feldolgozás módjai Egészséges táplálkozás higiénia Görög saláta készítése, elfogyasztása. Az elmúlt hét tapasztalatainak megbeszélése. Mirıl hallottál, mirıl nem (pedig szerettél volna)? osztályfı nök Pedagógus szülı Zöldségek, sajt Konyhaeszközök csoportos 2 óra 12

13 ÁLLATOK HETE 1. Kompetencia természettudo mányos Ismerettartalmak (tananyag) A falunkban élı állatok. Az állatok csoportosítása Feladat Felelıs Résztvevık köre munka -megosztás (tanulók, tanárok, egyéb ) Finoman irányított csoportalakítás: 3-5 fıs csoportokban Ötletroham: Sorold fel az összes állatot, ami eszedbe jut csomagolópapírra Húzzuk ki azokat, amelyek nincsenek Csanyteleken! Alkossunk csoportokat: haszonállat, házi kedvenc A gyerekeket érdeklı állatok kiválasztása. Rendszerezés. Hozott tollak felismerése. Rajzolás, plakátkészítés: madarak, halak, emlısök Fizika tanár Szükséges eszközök, anyagok Rajzeszközök, ragasztó, elıre győjtött képek Végrehajtá s módja (forma, módszer, technika) Győjtés Csoport munka, egyéni munka Tanórán kívüli idıtartam 2 óra Természettudo mányos, vállalkozói, életpálya építés Természettudo mányos, Természettudo mányos, vállalkozói, életpálya építés Halak, madarak élıvilága Védett énekes madarak Haszonállatok, munkaformák az állatok körül Kerékpár túra a helyi halastavakhoz, haltípusok és a madárvilág megfigyelése Beszélgetés a halásszal a munkájáról. Madártojásokat bemutató kiállítás megtekintése Kirándulás helyi állattartással foglalkozó vállalkozókhoz: tehén, birka, kecske Munkatevékenységek megfigyelése, kipróbálása. Házi kedvencek simogatása Testnevelés tanár osztályfınök Magyar tanár Tóth Zoltán halász Sebık Mihály Locskai Martin Balogh Mihályné állattartók, Kerékpár, fényképezıgép Diákigazolvány a belépéshez Kerékpár, fényképezıgép Biciklizés, fotózás csoportos Biciklizés, fotózás 3 óra 3 óra 3 óra 13

14 5. 6. Természettudo mányos, vállalkozói, életpálya építés, környezeti Természettudo mányos, vállalkozói, életpálya építés, környezeti vadállatok rendszerezés A falu határában lévı vadászház megtekintése. A vadásztársaság képviselıjének elıadása a helyben található vadak életérıl, a vadásztársaság munkájáról. Mi tetszett a legjobban a héten? Rajz elkészítése Történelem tanár rajz tanár Tápai Ervin vadır kerékpár csoportos 3 óra Ragasztó, rajzlapok rajzeszközök egyéni 2 óra 14

15 AZ ÉLETTELEN TERMÉSZET HETE Kompetencia Természettudom ányos, környezeti Természettudom ányos Természettudom ányos, környezeti, életpálya építés Természettudom ányos, környezeti Természettudom ányos, környezeti Ismerettartalmak (tananyag) A levegı szennyezıdései, védelme A talaj típusai, a talajtípusokhoz köthetı növényvilág A víz szennyezıdései és védelme Közlekedı edények a természetben környezetvédelem Feladat Felelıs Résztvevık köre munka -megosztás (tanulók, tanárok, egyéb ) Internetes kutatás a levegı szennyezıdés lehetıségeirıl, a globális felmelegedés okairól. A lehetséges szennyezıdések számbavétele, mit tehetünk mi, itt a faluban? Plakát készítése Szélsıséges talajtípusok győjtése a lakóhelyünkön: feketeföld, homok, szikes talaj. Hol virágzik a kamilla, mire használható? A lehetséges szennyezıdések számbavétele A Tisza cián szennyezésének tanulságai internetes tájékozódás, majd a találatok megbeszélése Plakát készítése Árvíz, belvíz, védekezés A gátır munkájának megismerése Gyöngyvirágtól lombhullásig c. film megnézése Film nézés: Az Ópusztaszeri Tájvédelmi Körzet ismeretterjesztı filmje Kémia tanár Földrajz tanár Kémia tanár fizika tanár Biológia tanár Nagy Pál gátır Szükséges eszközök, anyagok internet Rajzeszközök, ragasztó, elıre győjtött képek Kerékpár, Fényképezıgép dobozok internet Rajzeszközök, ragasztó, elıre győjtött képek Végrehaj tás módja (forma, módszer, technika) Győjtés Csoport munka, Biciklizés fotózás, győjtés Győjtés Csoport munka, Tanórá n kívüli idıtarta m 2 óra 2 óra 3 óra kerékpár csoportos 3 óra DVD, lejátszó, TV csoportos 2 óra Természettudom ányos, vállalkozói, életpálya építés, környezeti Kiállítás az elızı hetek munkáiból A munkák elhelyezése, rendszerezése osztályfınök esztétikai A kiállított munkák összegyőjtése A végzett munka értékelése, jutalmazása gyümölcssaláta készítése, elfogyasztása. osztályfınök 7. osztály Asztalok, rajzszögek Gyümölcsök, konyhaeszkö zök, poharak. csoportos csoportos 1 óra 1,5 óra 15

16 5. Óravázlatok, tevékenységvázlatok: 1. Növények hetének 3. órája: Látott és kipróbált tapasztalatok feldolgozása, növénytermesztés, a növény fejlıdésének fázisai, a növény és a termés részei. A biológiai tapasztalatszerzés. A foglalkozás célja: Környezeti kompetencia: szövegértés, rendszerezés, részegész észlelése, emlékezet, figyelem, megfigyelıképesség, összefüggéslátás, kooperatív és önálló munkavégzés, mozgáskoordináció, analízis, szintézis Idıkeret: 90 perc Ajánlott korosztály: 7. osztály, a kooperatív feladatoknál lehetıség szerint 3fıs heterogén csoportok létrehozása Tágabb környezetben: anyanyelvi nevelés, szociális nevelés Szőkebb környezetben: természetismereti, környezetvédelmi Kapcsolódási pontok: nevelés Megelızı tevékenységek: spontán beszélgetés, elızetes ismeretek felelevenítése Kompetenciafejlesztési szinten: földrajzi, biológiai, környezetvédelmi tapasztalatszerzés A képességfejlesztés fókuszai: NAT fejlesztési feladatok szintjén: természetismereti ismeretszerzés Mőveltségterületi fejlesztési feladatok szintjén: szóbeli információk megértése, gondolatok megfogalmazása, lényegkiemelés, összefüggések felismerése. Kooperatív technikák: Beszélgetı kör, szóforgó, csoportforgó, tárlatlátogatás Értékelés: Szóbeli: egyéni, csoport és tanári Támogatói rendszer: IKT eszköz Kooperatív tanulási módszerek ismerete 16

17 Modulvázlat Lépések, tevékenységek I. Ráhangolódás A kiránduláson közösen készített fényképek megtekintése számítógépen Beszélgetı kör: Mi tetszett legjobban az elmúlt on? Melyik növény és munkálatai állnak hozzád legközelebb és miért? Van-e olyan fejlıdési fázis, amit nem láttunk? Mely munkálatokban vennél részt szívesen? II.Jelentésteremtés 1..A hat csoport egyegy növényt kártyán kihúz (búza, árpa, paprika, paradicsom, szegfő, gerbera) és bemutatására felkészül. Kiemelt készségek, képességek Környezettudatosságra nevelés. Asszociációs készség, figyelem. Életpálya építés, Anyanyelvi kommunikáció, kifejezıkészség. kapcsolatteremtés. Önálló véleményalkotás, tolerancia. Megfigyelés, emlékezet Asszociációs készség, figyelem. Kifejezıkészség Célcsoport/a differenciálás lehetıségei Az osztály minden tagja szóljon hozzá a témához. Három fıs heterogén csoportok kialakítása Munkaformák Módszerek Eszköz/feladat/ győjtemény Frontális. kooperatív beszélgetés szóforgó Számítógép Körben elhelyezett székek Füzet, íróeszköz

18 2. Az adott növény és megfigyelt munkálatainak bemutatása A hat csoport egy-egy növényt rajzosan, plakát formában is megjelenít. Cél a növény fejlıdési fázisainak, termésének, esetleg munkálatainak a bemutatása. A rajzokhoz pár mondatos magyarázó szöveg készítése. A tanulás tanulása Kifejezıkészség, anyanyelvi kommunikáció, önbizalom erısítése Életpálya építés Kifejezıkészség, találékonyság, kreativitás. Ok-okozat viszony felismerése Rész-egész viszony, együttmőködés, kooperativitás. Feladatszétosztás Öndifferenciálással , csoportokban Feladatszétosztás öndifferenciálással -- Egyéni, csoportos Kooperatív Csoportos -- csoportforgó A csoportszóvivı bemutatja a csoport munkáját Rajzolás, festés, ragasztás győjtımunka gyurmaragasztó Csomagolópapír vagy rajzlap Rajz eszközök Internet, szakkönyvek, tankönyvek III. Reflektálás visszacsatolás Az elkészült produktumok bemutatása Kifejezıkészség Önálló véleményalkotás, tolerancia. Csoportos Tárlatlátogatás A vélemények kifejezésére alkalmas, képecskék. 18

19 IV. Levezetés Zárókör: 1. Téma a zöldségevés fontossága, a zöldségek elkészítésének lehetıségei, saláták recept cseréje Értékelés: a csoportok önértékelése, a tanulók visszajelzései, tanári összegzés Egészséges életmód, testi-lelki egészség önismeret, társismeret, tolerancia, önálló véleményalkotás, állásfoglalás Csoportos Frontális, csoportos és egyéni Kötetlen beszélgetés Értékelés Körben elhelyezett székek Körben elhelyezett székek 19

20 2. Állatok hetének 6. órája: A kirándulásokon megismert állatok rendszerezése A biológiai tapasztalatszerzés. A foglalkozás célja: Környezeti kompetencia: szövegértés, rendszerezés, szövegértelmezı, rész-egész észlelése, emlékezet, figyelem, megfigyelıképesség, összefüggéslátás, kooperatív és önálló munkavégzés, mozgáskoordináció, analízis, szintézis Idıkeret: 90 perc Ajánlott korosztály: 7. osztály, a kooperatív feladatoknál lehetıség szerint 4 fıs heterogén csoportok létrehozása Tágabb környezetben: anyanyelvi nevelés, szociális nevelés Szőkebb környezetben: természetismereti, környezetvédelmi Kapcsolódási pontok: nevelés Megelızı tevékenységek: spontán beszélgetés, elızetes ismeretek felelevenítése Kompetenciafejlesztési szinten: földrajzi, biológiai, környezetvédelmi tapasztalatszerzés A képességfejlesztés fókuszai: NAT fejlesztési feladatok szintjén: természetismereti ismeretszerzés Mőveltségterületi fejlesztési feladatok szintjén: szóbeli információk megértése, gondolatok megfogalmazása, lényegkiemelés, összefüggések felismerése. Kooperatív technikák: Szóforgó Csoportforgó Szakértıi mozaik Ötletelı kerekasztal Kooperatív mozaik Tárlatlátogatás Értékelés: Szóbeli: egyéni, csoport és tanári Támogatói rendszer: IKT eszköz Kooperatív tanulási módszerek ismerete 20

21 Modulvázlat Lépések, tevékenységek I. Ráhangolódás A.) a kiránduláson közösen készített fényképek megtekintése számítógépen B.) a kiránduláson látott állatok fotóinak kiosztása, csoportosítása fajok illetve élıhelyek szerint Kiemelt készségek, képességek Emlékezet, figyelem Figyelem, logikus gondolkodás, emlékezet Célcsoport/a differenciálás lehetıségei Munkaformák Módszerek Eszköz/feladat/ győjtemény Frontális Irányított csoportalakítás (heterogén csoportok kialakítása) Csoportos Csoportos Számítógép Fényképek II.Jelentésteremtés 1. a fotókon látott állatok rendszerezése fajok, élıhelyek, táplálkozás, szaporodás szempontjából. Tulajdonságok győjtése Rész, egész észlelése, megfigyelés, gondolkodás, emlékezet, megfigyelıképesség Csoportos, Szóforgó Fényképek, A/4- es lapok, íróeszközök 21

22 2. a győjtött tulajdonságok rendszerezése 3. Az információk megfigyelése, elhelyezése plakáton. Kiegészítés rajzzal, fényképekkel 4. Az elkészült plakátok megtekintése, ellenırzése, értékelése. 5. A győjtött információkból prezentáció készítése párokban 6. a prezentációk bemutatása III. Reflektálás 1. ismeretek rögzítése Problémamegoldás, figyelem, összefüggéslátás, gondolkodás Finom motorika, gondolkodás, emlékezet, figyelem, kooperatív munkavégzés Figyelem, megfigyelıképesség, empátia Szövegértés, szövegértelmezés, problémamegoldás Elıadókészség, empátia Emlékezet, megfigyelés Csoportos Csoportos Csoportos Páros Páros Kooperatív Szakértıi mozaik Ötletelı, kooperatív mozaik Tárlatlátogatás, megbeszélés, értékelés Prezentáció készítése Bemutatás Megbeszélés A/4-es lapok, íróeszközök Csomagolópapír, rajz és íróeszközök, fényképek Elkészített plakátok Prezentációk papíron, illetve számítógépen Számítógép, plakátok Füzet, íróeszköz 2. Értékelés: a csoportok önértékelése, a tanulók visszajelzései, tanári összegzés Logikus gondolkodás Emlékezet, önismeret, társismeret Frontális, csoportos és egyéni Megbeszélés Értékelı kártyák 22

PROJEKT. képességfejlesztést támogató program egy, a tanulók által választott projekt keretében. utazás hatodik osztály. Utazás

PROJEKT. képességfejlesztést támogató program egy, a tanulók által választott projekt keretében. utazás hatodik osztály. Utazás PROJEKT Cím: Partneri együttmőködést és sokoldalú képességfejlesztést támogató program egy, a tanulók által választott projekt keretében utazás hatodik osztály Készítette: Forgóné Balogh Erika, Kovács

Részletesebben

Innováció típusa: Projekt

Innováció típusa: Projekt Pályázati azonosító TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0136 Pályázat címe A kompetencia alapú oktatás, egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben Pályázó neve Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe 6640

Részletesebben

A Horváth István Általános Iskola

A Horváth István Általános Iskola A Horváth István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Nevelni csak úgy tudunk, ha látjuk a gyerekben a felnıttet, akivé lesz lássuk meg a felnıttben a gyereket, aki volt. Mérei Ferenc- V. Binét

Részletesebben

Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2132 Göd, Ifjúság út 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010.

Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2132 Göd, Ifjúság út 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010. Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2132 Göd, Ifjúság út 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010. TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM 4 1. Helyzetelemzés 5 1.1.

Részletesebben

T a n t e r v. Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák B típusú programcsomag. 1-8. évfolyam

T a n t e r v. Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák B típusú programcsomag. 1-8. évfolyam T a n t e r v Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák B típusú programcsomag 1-8. évfolyam 1 Tartalomjegyzék Általános tudnivalók A fejlesztés célrendszere A programcsomagok A programcsomagok

Részletesebben

Bogyiszló Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI / NEVELÉSI PROGRAMJA

Bogyiszló Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI / NEVELÉSI PROGRAMJA Bogyiszló Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI / NEVELÉSI PROGRAMJA 1 Tartalom 1. BEKÖSZÖNİ...3 AZ INTÉZMÉNY JOGI STÁTUSZA 4 1. 1. A PEDAGÓGIAI MUNKA FELTÉTELEI 5 1. 1. 1 Személyi feltételek

Részletesebben

Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934

Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934 Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934 Úgy kell tanítanunk, hogy tanítványaink megérezzék minden egyes részleten, hogy annak a megtanulása

Részletesebben

Pedagógiai program. Medgyessy Ferenc Általános Iskola. 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 2-4. 2013. március

Pedagógiai program. Medgyessy Ferenc Általános Iskola. 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 2-4. 2013. március Pedagógiai program Medgyessy Ferenc Általános Iskola 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 2-4. 2013. március 1 Tartalom Nevelési program... 4 Törvényi háttér... 5 Küldetésnyilatkozat... 6 Az intézmény mőködésére,

Részletesebben

Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program

Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program Nyíregyháza, 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. HELYZETÉRTÉKELÉS 1.1 Iskolatörténet 1.2 Tárgyi feltételek 1.3 A feltételrendszer

Részletesebben

Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskola H-1125 Budapest, Diana út 4. Tel: (36-1) 395-8167. Somogyiné Laczkó Mariann 2004.

Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskola H-1125 Budapest, Diana út 4. Tel: (36-1) 395-8167. Somogyiné Laczkó Mariann 2004. Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskola H-1125 Budapest, Diana út 4. Tel: (36-1) 395-8167 KÖRNYEZETI NEVELÉS Készítette: Hellnerné Nádor Ildikó Somogyiné Laczkó Mariann 2004. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...I

Részletesebben

Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kiskunfélegyháza. Pedagógiai program. Készült: 2007.

Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kiskunfélegyháza. Pedagógiai program. Készült: 2007. Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kiskunfélegyháza Pedagógiai program Készült: 2007. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 BEVEZETÉS... 4 Az összevont intézmény

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény bemutatása... II. Bevezetı. III. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, eszközei,

TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény bemutatása... II. Bevezetı. III. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, eszközei, TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény bemutatása... 6 II. Bevezetı. 9 III. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, eszközei, eljárásai.. 12 Alapelvek Közvetítendı értékek és megvalósításának

Részletesebben

Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda. 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a.

Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda. 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz. (Zsid. 13,8) PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

1. 5. 1. 5. 1. 1. 5. 2 1. 6. 2. NEVELÉSI PROGRAM

1. 5. 1. 5. 1. 1. 5. 2 1. 6. 2. NEVELÉSI PROGRAM Tartalomjegyzék 1. BEVEZETİ... 3 1. 1. Kedves Olvasó!... 3 1. 2. Rövid iskolatörténet... 3 1. 3. Intézményünk fı tevékenység-területei az alapító okiratunk alapján... 3 1. 3. 1. Alapvetı szakfeladataink:...

Részletesebben

AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV

AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı... 3 II. Az iskola tantárgyi rendszere és óraterve... 6 III. Kompetencia alapú oktatás... 19 IV.

Részletesebben

Delfi Koronája. Alapítványi Gimnázium és Szakképzı Iskola. Pedagógiai Program. 2 0 1 0. j ú l i u s. F e n n t a r t ó a

Delfi Koronája. Alapítványi Gimnázium és Szakképzı Iskola. Pedagógiai Program. 2 0 1 0. j ú l i u s. F e n n t a r t ó a Delfi Koronája Alapítványi Gimnázium és Szakképzı Iskola 2 0 1 0. j ú l i u s F e n n t a r t ó a Delfi Koronája Oktatási és Kulturális Alapítvány Szeged 1/196 Tartalomjegyzék Az intézmény fı jellemzıi...

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 3 II. Bevezetı

TARTALOMJEGYZÉK 3 II. Bevezetı S Z I G E T I J Ó Z S E F U T C A I Á L T A L Á N O S I S K O L A 034873 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı 3 II. Jogi státus 4 III. Az iskola értékrendje, alapelvei, célrendszere 5 1. Az iskola célja, pedagógiai

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2009 1 A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA A pedagógiai programot az iskola diákönkormányzata. napján tartott ülésén véleményezte,

Részletesebben

A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZİ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZİ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZİ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA 1.1. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1. TÉMAHÉT Tanulás tanulása

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1. TÉMAHÉT Tanulás tanulása Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1. TÉMAHÉT Tanulás tanulása Jeles napok, ünnepek: Állatok világnapja Készült: Damjanich János Általános Iskola Isaszeg

Részletesebben

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. ISKOLÁNKRÓL... 5 1. Az iskola mőködése, története...

Részletesebben

Comenius Szakközépiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Érvényes: 2013. 09. 01-jétıl visszavonásig

Comenius Szakközépiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Érvényes: 2013. 09. 01-jétıl visszavonásig Comenius Szakközépiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2013. 09. 01-jétıl visszavonásig PREAMBULUM Az iskola hivatalos elnevezése: Comenius Szakközépiskola és Szakiskola Címe: 7621 Pécs, Váradi

Részletesebben

Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola

Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola Pedagógiai Program Tartalomjegyzék 1. Az intézmény bemutatása... 4 1. 1. Jövıképünk... 4 1. 2. Küldetésnyilatkozatunk... 5 1. 3. Az iskola története... 6 1. 4. Az intézmény alaptevékenysége... 7 1. 5.

Részletesebben

A TORONYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A TORONYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TORONYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalomjegyzék A: Az iskolában folyó nevelı-oktató munka B: A személyiségfejlesztéssel és közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok C: A tehetség,

Részletesebben

Környezeti nevelés kooperatív technikákkal Jegyzet

Környezeti nevelés kooperatív technikákkal Jegyzet NYME Apáczai Csere János Fıiskolai Kar Gyır Környezeti nevelés kooperatív technikákkal Jegyzet 2010. Készítette: Kövecsesné dr. Gısi Viktória Adjunktus Készült a TÁMOP-4.1.2/b projekt keretében a Gyır-Moson-Sopron

Részletesebben

CSENGERSIMA OM: 201048

CSENGERSIMA OM: 201048 FREE DANCE ALAPFOKÚ MÜVÉSZETI ISKOLA ÉS SZAKISKOLA ALAPFOKÚ MÜVÉSZETOKTATÁS PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSENGERSIMA OM: 201048 A mővészet varázs, mely átalakít. A könnycseppet persze gyöngyszemmé nem. Az embert

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképzı Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2004 Gyır, Mártírok útja 13-15. Módosítva: 2007. december 17. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az iskola jogállása... 6 1.1.

Részletesebben

KIS TIGRIS GIMNÁZIUM ÉS SZAKISKOLA. Pedagógiai program

KIS TIGRIS GIMNÁZIUM ÉS SZAKISKOLA. Pedagógiai program KIS TIGRIS GIMNÁZIUM ÉS SZAKISKOLA Pedagógiai program Nevelési program 1. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka világnézeti és pedagógiai alapelvei: Iskolánk neve, a kis tigris azokra a keleti országokra

Részletesebben

A Pörbölyi Általános Iskola k i e g é s z í t é s e i a B-A-P MOK Kanizsai Dorottya Általános Iskola Nevelési Programjához. Küldetésnyilatkozat

A Pörbölyi Általános Iskola k i e g é s z í t é s e i a B-A-P MOK Kanizsai Dorottya Általános Iskola Nevelési Programjához. Küldetésnyilatkozat A Pörbölyi Általános Iskola k i e g é s z í t é s e i a B-A-P MOK Kanizsai Dorottya Általános Iskola Nevelési Programjához Küldetésnyilatkozat Mi, Pörbölyön tanító pedagógusok olyan iskola megteremtésén

Részletesebben

5.1. A tehetségfejlesztés lehetıségei tanórán belül... 29 5.2. A tehetségfejlesztés lehetıségei tanórán kívül... 30

5.1. A tehetségfejlesztés lehetıségei tanórán belül... 29 5.2. A tehetségfejlesztés lehetıségei tanórán kívül... 30 Tartalom Tartalom... 1 Bevezetı... 4 Az iskola bemutatása... 4 Az iskola adatai... 6 Az intézmény szerkezeti felépítése... 10 I. fejezet... 11 Az iskola nevelési programja... 11 1. Az iskolában folyó nevelı-oktató

Részletesebben