Projekt. anytelek,, 2010

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Projekt. anytelek,, 2010"

Átírás

1 Pályázati azonosító TÁMOP-3.1.4/08/ Pályázat címe A kompetencia alapú oktatás, egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben Pályázó neve Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe 6640 Csongrád Kossuth tér 07. Feladat ellátási hely neve CS.K.E.A.O.I. Szent László Általános Iskola Innováció címe: Láthatatlan közi programja a felsı tagozaton a NAT kiemelt fejlesztési feladatainak megvalósítására: Környezettudatosságra nevelés projektje a 7. osztályban: Óh, dicsı természet! Innováció típusa: Projekt Készítette: Forgóné Balogh Erika, Kovács Andrea, Györgyiné Felföldi Éva, Mészárosné Lajos Ildikó, Varga Andrea, Sebıkné Bencsik Elvira, Szabó Ferenc 1

2 Projekt Cím: Környezettudatosságra nevelés projektje a hetedik osztályban: Óh, dicsı természet Készítette: Forgóné Balogh Erika,, Kovács Andrea, Györgyiné Felföldi Éva, Mészárosné Lajos Ildikó, Varga Andrea, Sebıkné Bencsik Elvira,, Szabó Ferenc (Idıpontja: Csanytelek anytelek,, május június 10.) 1. A téma megnevezése: A természeti környezet és az életpálya építés kapcsolatának erısítése. 2. Bevezetés: Csanytelek alföldi, mezıgazdasági beállítottságú település. Sajnos az utóbbi idıben itt is jellemzı a munkanélküliség. A falu jövıje függ attól, hogy gyermekeink itt találják meg azt a munkát, amibıl felnıttként megélnek. Fontos, hogy bármely fokú végzettséggel visszataláljanak szülıfalujukba munkalehetıséget találva, illetve teremtve. Mindehhez szükséges a szőkebb haza szeretete, megbecsülése. A természet témát ezért több részre bontottuk, hogy részletesen megismerjék a gyerekek a növényi, állati környezetet, a hozzá kapcsolódó munkalehetıségeket, valamint a természetvédelmet. A témát a hetedik osztálynak ajánljuk a közelgı pályaválasztásra gondolva. Innovációnak szánjuk, mert nkat hosszabb idıre foglaljuk le délutánonként szervezett, értelmes tevékenységgel, csökkentve ezáltal a tinédzserkor elejére tehetı csavargások, céltalan ténfergések lehetıségét. Mindemellett megfelelı társaságot, baráti kört biztosítunk a tevékenységek mellé. 2

3 A falu lakosainak bevonásával szorosabbá válik a kapcsolat intézményünk és a település között. Fontos, hogy a lakosság tudja, hogy milyen céllal tevékenykedünk, ezáltal betekintést nyernek iskolánk munkájába, kívülrıl támogatva céljaink elérését. 3. Projekt leírása: 3.1 Hosszú távú célok: Szeretnénk észrevetetni, hogy az iskolában a közvetlen tanuláson kívül a szabadidı hasznos eltöltésére is van jó lehetıség, hogy a burkolt formába öntött tanulás élményszerő is lehet. A hagyományos tanulási módszereken kívül új módszerekkel is kedvet szeretnénk szerezni a tanuláshoz. Szeretnénk egyre több végzıs gyermekünket úgy elbocsátani, hogy stabil jövıképpel rendelkezzenek, mely szükséges ahhoz, hogy kialakulhassanak szokásaik, megszilárduljon életvitelük, mindezek eredményeként a környezethez való pozitív érzelmi viszonyulásuk is erısödik. Törekvésünk, hogy a környezet ismeretén és a személyes felelısségen alapuló környezetkímélı magatartás a tanulók életvitelét meghatározó alapelv legyen. A környezeti tudatosság középpontjában a rövid távú profit- és növekedésközpontú gondolkodás helyett a hosszútávra tekintı fenntarthatóság gondolata van. Az ennek kialakítását célzó pedagógia középpontjában az ún. TÉT koncepció áll. A mozaikszó betői a következı tartalmakat jelölik: T = tudományos ismeretek: különbözı tantárgyakból származó háttértudás, É = értékrendszer: mindazon tényezık, amelyek alapvetıen meghatározzák az egyének döntéseit, T = társadalmi gyakorlatok: egyéni és társas szokások, melyek összefüggésbe hozhatók a környezethez és természethez való viszonnyal, valamint befolyásolják azokat. Mára a világ egyik központi problémájává vált az a tény, hogy a mindeni életünk szempontjából természetesként elfogadott tevékenységek sokasága alapvetıen befolyásolja a környezet állapotát. Az ember és természet kölcsönös függıségének megértése annak elfogadását jelenti, hogy az ember nem élhet úgy, mintha a természet 3

4 erıforrásai korlátlanok lennének, s tettei során saját maga hosszú távú érdekében is mindig mérlegelnie kell, miként hatnak tettei a természeti környezetre. Fontos a környezet védelméhez és megırzéséhez szükséges tudás. Alapvetı ebbıl a szempontból annak ismerete, hogy milyen helyet foglal el az ember az ökológiai rendszerben, s milyen hatással van az emberi tevékenység a természetben évezredek alatt kialakult egyensúlyokra. Nagy hangsúlyt helyezünk a környezetért felelıs magatartásformák kialakítására. A környezeti tudatosság cselekvésben megnyilvánuló formája a környezettudatos magatartás, amelynek vezérlı elve a Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan! ma már széles körben elfogadott gondolata. Az iskolai programunk jelentıs mértékben hozzájárulhat olyan apró, de a magatartásba szervesen beépülı, felelısséget kifejezı környezetkímélı szokásoknak a kialakításához, amelyek döntıek lehetnek a felnıttkori viselkedést átható környezettudatos szemlélet kialakulása szempontjából. A kívánt eredmény elérése szempontjából fontos, hogy a tanulás során szerepet kapjanak a megválaszolatlan, illetve kételkedést ébresztı tudományos kérdések, s a különbözı tudományos eredményeket ne megdönthetetlen igazságokként mutassuk be, hanem egy folyamatosan fejlıdı, változó rendszer részeként. Mindezek mellett szeretnénk, hogy gyermekeink örömüket leljék a kisebb tevékenységekben, melyek a természet megismeréséhez, alakításához szükségesek. Becsüljék meg mások fáradtságos munkáját! Leljék örömüket a közösen eltöltött órákban, építve ezáltal a közösségi szellemet, a csapatösszetartást. Meg kell tapasztaltatnunk, hogy milyen érzés az, mikor a résztvevık önmagukért és a közösségért is felelısséget vállalnak. 3.2 Közvetlen célok: Közvetlen célunk a szőkebb természeti környezet megismerése és védelme. A gyerekeknek útmutatást adni arra nézve, hogy hogyan lehet értelmesen eltölteni a délutáni szabadidıt közösségben, vidáman, építı jelleggel. 4

5 Különbözı tanulási munkaformákkal ismertetjük meg ıket, ami a hagyományostól (tankönyv, füzet) teljesen eltérı, kedvet szerezve az ismeretszerzéshez, továbbtanuláshoz. A széleskörő ismeretek tantárgyak feletti, alkalmazható, praktikus tudást eredményeznek, melyeket a hétközi életben is használni tudnak. Késztetjük nkat az önálló munkára, valamint a csoportokban történı ismeretfeldolgozásra egyaránt. A túrákkal, mozgással együtt járó, a szabadban folyó felfedezı tanulással, a manuális tevékenységek állandó jelenlétével új lehetıségek nyílnak meg a tanulók elıtt. Mindezzel fejlıdik az együttmőködési, kooperációs és kommunikációs, véleményalkotási képességük. Az ismeretszerzés élményszerővé válik, közelebb kerülnek a természet értékeihez, példát látnak azok gyarapítására. A lakosság bevonásával fejlıdik a gyerekek kapcsolatalakító, kommunikációs készsége, a felnıttek elfogadása erısödik az iskola munkájával szemben. Tevékenységeinken keresztül különösen fejlesztjük a kulcskompetenciákat: anyanyelvi, matematikai, természettudományos, idegen nyelvi, szociális, állampolgári, vállalkozói, hatékony önálló tanulási kompetenciákat Tartalom: A témát három fı részre bontottuk. Az elsı részben a tanulók a növényi környezettel ismerkednek. Külön okat szenteltünk a természetes környezetnek és külön a termesztett növényeknek. Mindkét területen keressük a kapcsolódási pontokat azokkal a foglalkozásokkal, melyek közvetlenül kapcsolódnak a témához. (termelı, kertész, gátır ) Foglalkozunk a vetésekkel, zöldségkertészettel, virágkertészettel, növényvédelemmel, valamint a természetes környezettel, és annak védelmével. A második részben az állati környezet kerül a középpontba. Házi haszonállatok, kedvencek, halak, vadállatok. Településünkön nagyon sok fajta háziállat elıfordul, így a gyerekek érdeklıdésére hagyatkozva szelektáltunk. A helyi vadásztársaságnak köszönhetıen a helyi vadállományról is képet kapnak a gyerekek, elıadás, mesélés formájában. 5

6 Falunkat szinte minden oldalról halastó övezi, így programunkból az ott folyó munkát, tevékenységeket sem hagyhattuk ki. A gyerekek egy-egy kirándulás alkalmával megismerik az állatok szükségleteit, ellátásuk módját, valamint a velük foglalkozó emberek életébe kapnak bepillantást. A harmadik részben az élettelen természet kerül a vizsgálódás középpontjába. A levegı, a víz, a talaj védelmérıl szerzünk ismereteket. Sajnálatos aktualitásként a Tisza folyó árvízvédelme, valamint a belvizes kártalanítás is bekerült a tanulmányozott területek körébe Kapcsolódási pontok: A legközvetlenebb kapcsolatot a hetedik osztályos természettudományos tantárgyakkal tudunk kialakítani. A téma sokrétőségének köszönhetıen leginkább a biológia, kémia tárgyak anyagát érintjük, de a technika, földrajz, fizika, sıt irodalom tantárgyakkal is megtalálni a közös pontokat. Így programunk szorosan illeszkedik a NAT-hoz. Maga a természetvédelem pedig minden tárgyon felüli, olyan ismeretanyag, mely az általános emberi tulajdonságok, értékek meglétét feltételezi, azokat alakítja, formálja. Megpróbáljuk a gyerekeknek megmutatni az iskolapadban tanult ismeretek természetbeni létezését, valamint alkalmazhatóságát, s mindezt úgy, hogy ne tudja milyen óra van. A pedagógiai programhoz igazodva elınyben részesítjük az egyéni képességekhez igazodó munkaformákat (önálló, páros, csoportmunka), kooperatív és projekt módszer. A módszerek széleskörő alkalmazásával is készítjük ıket az élethosszig tartó tanulásra, a toleranciára, széles természettudományos látókörre, a felnıtt életben való helytállásra. A pedagógiai programban megfogalmazott legfontosabb közvetítendı értékek között kiemelten szerepel az élı természet megırzése, védelme, az élet tisztelete, az ökológiai gondolkodásmód, személyes felelısségen alapuló környezetkímélı magatartás. Tanulóink összetétele nagyon heterogén, ezért igyekszünk a gyerekek valós tudásszintjéhez alkalmazkodni, s egyéni fejlıdési ütemet biztosítani az ismeretek elsajátításához. 6

7 Pedagógiai programunk szerint intézményünkben integrált oktatás folyik, folyamatosan segítjük a sajátos nevelési igényő, valamint hátrányos helyzető nk beilleszkedését, ismeretszerzését is, ehhez a projektünk kiválóan illeszkedik. Helyi tantervünkben is kiemelten megfogalmaztuk az adott korosztályra vonatkozóan, hogy: A 7-8. évfolyamon az orientációs szakasz alapvetı célja, hogy tudományosan rendszerezett ismeretek nyújtásával elıkészítjük a tanulókat a továbbtanulásra, a pályaválasztásra. Megkezdıdik az elvont, problémamegoldó gondolkodás kimővelése. Lehetıséget adunk a gyermekeknek önmaguk kipróbálására, érdeklıdésük minél teljesebb kielégítésére. Megalapozzuk emberismeretüket, erısítjük autonómiájukat. Segítjük megismerni képességeiket, lehetıségeiket, jó és rossz tulajdonságaikat. Ösztönözzük erkölcsi felfogásuk függetlenedését. Jövıképüket a vágyaik és a realitás együttes tiszteletben tartásával a képességek szerinti pályaválasztásnak megfelelıen törekszünk alakítani. A megfogalmazott célokhoz maximálisan illeszkedik ez a program Idıtartam: 4 hét 3.6. Résztvevık: Tanulók: hetedik évfolyamos gyerekek Tanárok: kémia, fizika, technika, angol, földrajz, biológia, szövegértésszövegalkotás tantárgyat tanító tanárok Külsısök: Csanyteleki zöldségkertész, gabona vetemény tulajdonos, virágkertész, a növénypatika szakembere, állattulajdonosok, halastó tulajdonos és halász, gátır, vadır Tanulásszervezés Szervezeti keretek helyszínek: A programok az iskolai órarendi tanulás és ebédelés után kezdıdnek, többnyire kor. Nagyobb részben az iskolai tantermeket természettudományos, 7

8 számítástechnika, könyvtári olvasó termeket - vettük igénybe. Ezen kívül látogatást tettünk egy paradicsomkertészetben, egy karfiol-paprika kertészetben, búzatermesztınél jártunk. Elıadásra kértük a helyi növénypatika mérnök végzettségő tulajdonosát, aki a helyszínen a virágkertészetét is megmutatta, valamint a helyi vadásztársaság képviselıjét, és kirándulást tettünk egyik halastavunkhoz is, valamint a Tisza gátra Módszerek: A program alatt alkalmazott módszerek: elıadás, kutató-, győjtımunka, megfigyelés, összehasonlítás, megbeszélés, vita, játék, rajzolás, plakátkészítés, kirándulás. Kooperatív csoport munka, szakértıi mozaik, képtárlátogatás, villantó kártya Munkaformák: a programunk során alkalmazott munkaformák: egyéni, páros, csoport, frontális munka, kooperatív Értékelés: Valamennyi ot csoportos és egyéni értékelés zár. Elıször a csoportok önértékelése hangzik el, majd az önként jelentkezı tanulók mondhatják el értékelésüket önmaguk munkájáról, majd társaikról is. Itt elıre felhívjuk a figyelmet arra, hogy a pozitívumokra vagyunk kíváncsiak, és csak az építı jellegő kritikára. Fejlıdik ezzel a gyerekek önértékelése, önkritikája, pozitív énképük kialakulása. A gyerekek értékelései után a ok is kiemelik a legfontosabb, legértékesebb momentumait. Minden elkészült produktumot egyesével is értékelünk. A program zárásaként kiállítást szervezünk az elkészült mővekbıl, amit az iskola többi tanulója, és a külsısök, illetve szülık is megtekinthetnek. Gyakorlatilag értékelésnek tekinthetı a kiállításunkat megnézı látogatók létszáma is. A végzett munkát a program zárásakor zöldség- és gyümölcssalátával jutalmazzuk minden résztvevı számára. (Termelık, szülık szíves hozzájárulása segítségével). 8

9 3.9. Eszközök, szükségletek: A program során természetesen felmerül némi eszköz, illetve anyagszükséglet. Rajzeszközök, papírok, kartonok, elızetesen győjtött képek, ragasztók, számítógép, internet, illetve természetesen kerékpárok, fényképezıgép. A talajmintához edények, a kiállításhoz rajzszögek, asztalok. A salátákhoz mőanyagpohár, mőanyag kanalak, zöldségek, gyümölcsök. Mivel ezek nagy része már korábban is rendelkezésre állt, illetve az ehetı része adományból származik, a beszerzés nem terhelte meg túlzottan a költségvetést. A teljes költség két-három ezer forintra tehetı Támogató rendszer: A program megvalósításához internet segítségre is szükségünk van. Internet: A kistérség és falunk térképe, gabonatípusok fotója, allergiát okozó növények, biokultúra jelentése, halak, vadak, madarak fotói, levegıszennyezıdés típusai, globális felmelegedés és okai. DVD: Pusztaszer c. természetfilm 4. Projekt menete: A gyerekeket és a külsı személyeket elızetesen tájékoztattuk a programról, annak céljairól, a tevékenységekrıl, a teljesítés kritériumairól, a szükséges idıkeretrıl. Felkértük ıket az aktív részvételre A szükséges eszközöket beszereztük, elıkészítettük. A szervezési kérdéseket, a résztvevı okat és azok idıbeosztását, feladatait egyeztettük az intézmény vezetıségével. Az érintett ok megbeszélése után minden rendelkezésre állt a problémamentes kezdésre. 9

10 4.1. Nyitókör: Beszélgetı kör: Vitaindító beszélgetés a témáról, annak fontosságáról. Ráhangolódás Motiváció: Szőkebb környezetünk tisztelete, megbecsülése mellett a közelgı pályaválasztás is aktualizálja a témát. A gyerekek is érzik a bizonytalanságot, természetes kíváncsiság van bennük. A sok természet közeli kirándulás, a szabadban tölthetı idı még azok számára is vonzó, akik már a pályaválasztásukban határoztak. 10

11 NÖVÉNYEK HETE 1. Kompet encia Természet tudományos Ismerettartalmak (tananyag) A falunkban termesztett növények fajtái. A növény fejlıdésének szakaszai: magnövény-termés Zöldségek Gabonák Virágok Gyümölcs Gyomok Feladat Felelıs Résztvevık köre munka -megosztás (tanulók, tanárok, egyéb ) Irányítás nélküli csoportalakítás: 3-5 fıs csoportokban Ötletroham: Sorold fel az összes növényt, ami eszedbe jut csomagolópapírra Húzzuk ki azokat, amelyek nincsenek Csanyteleken! Alkossunk csoportokat ( táblára): zöldség, gyümölcs, gabona, virág, gyom. Egy-egy csoport egy választott kategóriából a fejlıdés menetét bemutatja. Közös pontokat keresése. (mag, növény, termés) Különbözı gabona magvak (búza, zab, árpa, kukorica, raforgó) felismerése, a hozzá tartozó növényrıl internetes kép keresése. A választott kategóriáról rajz, plakát készítése. osztályfı nök Szükséges eszközök, anyagok gabona esetleg gyom magvak Rajzeszközök, ragasztó, elıre győjtött növényképek Végrehajtás módja (forma, módszer, technika) Győjtés Csoport munka, egyéni munka Tanórán kívüli idıtarta m 2 óra 2. Természettud ományos, vállalkozói, életpálya építés Gabonák típusai, Növénytermesztés, a növény fejlıdésének fázisai Munkatípusok a fóliás kertészetekben Kerékpártúra: -vetések keresése: búza, árpa, zab növényeinek megkülönböztetése, préseléshez, szárításhoz 1-1 darab győjtése -zöldségkertészet (paradicsom) meglátogatása, a munkálatok megfigyelése, kipróbálása, a termelı tájékoztatása a növény szükségleteirıl, gondozásáról, értékesítésérıl. -virágkertészet (szegfő) meglátogatása, a munkálatok megfigyelése, a termelı tájékoztatása a növény szükségleteirıl, gondozásáról, értékesítésérıl. Kémia tanár Zákány kertészet Szabados Pál virágkertészet Kerékpár, fényképezıgép Biciklizés, fotózás 3 óra 11

12 Természettud ományos, kommunikáci ós Természettud ományos, vállalkozói, matematikai, életpálya építés Természettud ományos Környezeti, vállalkozói, életpálya építés Természettud ományos, vállalkozói, életpálya építés, környezeti Növénytermesztés, a növény fejlıdésének fázisai A növény és a termés részei Növényvédelem, pl.:cu, S hatása a növényvédelemben. Biokertészet Biokertészet Gyümölcsök típusai Növények fejlıdési fázisai vitaminok Rendszerezés Virágok, gyomok szerepe az életünkben Az elızı on látott növényekbıl egy kiválasztása és bemutatása. Kirándulás a helyi növénypatikához. Elıadás meghallgatása Petı Sándor mg-i mérnöktıl, aki növényvédelemmel és értékesítéssel is foglalkozik. Internetes kutatás a biokertészet témakörben A biokertészetrıl talált ismeretek megbeszélése Hozott tapasztalatok megbeszélése a gyümölcstermesztéssel, és azok feldolgozásával kapcsolatban Film megnézése az aszalásról és lekvárkészítésrıl Internetes kutatás: parlagfő és társai hatásuk az egészségre, teendık kigyőjtése A találatok megbeszélése Az iskola környékének parlagfő mentesítése Plakátkészítés Biológia tanár Biológia tanár Technika tanár osztályfı nök 7. osztály Petı Sándor 7. osztály védını Rajz eszközök csoportos 2 óra internet internet ragasztó, rajzlapok Séta a növényvédı bolthoz Kutatás, csoportmunk a páros 2 óra 2,5 óra 2,5 óra 7. vállalkozói, életpálya építés, A feldolgozás módjai Egészséges táplálkozás higiénia Görög saláta készítése, elfogyasztása. Az elmúlt hét tapasztalatainak megbeszélése. Mirıl hallottál, mirıl nem (pedig szerettél volna)? osztályfı nök Pedagógus szülı Zöldségek, sajt Konyhaeszközök csoportos 2 óra 12

13 ÁLLATOK HETE 1. Kompetencia természettudo mányos Ismerettartalmak (tananyag) A falunkban élı állatok. Az állatok csoportosítása Feladat Felelıs Résztvevık köre munka -megosztás (tanulók, tanárok, egyéb ) Finoman irányított csoportalakítás: 3-5 fıs csoportokban Ötletroham: Sorold fel az összes állatot, ami eszedbe jut csomagolópapírra Húzzuk ki azokat, amelyek nincsenek Csanyteleken! Alkossunk csoportokat: haszonállat, házi kedvenc A gyerekeket érdeklı állatok kiválasztása. Rendszerezés. Hozott tollak felismerése. Rajzolás, plakátkészítés: madarak, halak, emlısök Fizika tanár Szükséges eszközök, anyagok Rajzeszközök, ragasztó, elıre győjtött képek Végrehajtá s módja (forma, módszer, technika) Győjtés Csoport munka, egyéni munka Tanórán kívüli idıtartam 2 óra Természettudo mányos, vállalkozói, életpálya építés Természettudo mányos, Természettudo mányos, vállalkozói, életpálya építés Halak, madarak élıvilága Védett énekes madarak Haszonállatok, munkaformák az állatok körül Kerékpár túra a helyi halastavakhoz, haltípusok és a madárvilág megfigyelése Beszélgetés a halásszal a munkájáról. Madártojásokat bemutató kiállítás megtekintése Kirándulás helyi állattartással foglalkozó vállalkozókhoz: tehén, birka, kecske Munkatevékenységek megfigyelése, kipróbálása. Házi kedvencek simogatása Testnevelés tanár osztályfınök Magyar tanár Tóth Zoltán halász Sebık Mihály Locskai Martin Balogh Mihályné állattartók, Kerékpár, fényképezıgép Diákigazolvány a belépéshez Kerékpár, fényképezıgép Biciklizés, fotózás csoportos Biciklizés, fotózás 3 óra 3 óra 3 óra 13

14 5. 6. Természettudo mányos, vállalkozói, életpálya építés, környezeti Természettudo mányos, vállalkozói, életpálya építés, környezeti vadállatok rendszerezés A falu határában lévı vadászház megtekintése. A vadásztársaság képviselıjének elıadása a helyben található vadak életérıl, a vadásztársaság munkájáról. Mi tetszett a legjobban a héten? Rajz elkészítése Történelem tanár rajz tanár Tápai Ervin vadır kerékpár csoportos 3 óra Ragasztó, rajzlapok rajzeszközök egyéni 2 óra 14

15 AZ ÉLETTELEN TERMÉSZET HETE Kompetencia Természettudom ányos, környezeti Természettudom ányos Természettudom ányos, környezeti, életpálya építés Természettudom ányos, környezeti Természettudom ányos, környezeti Ismerettartalmak (tananyag) A levegı szennyezıdései, védelme A talaj típusai, a talajtípusokhoz köthetı növényvilág A víz szennyezıdései és védelme Közlekedı edények a természetben környezetvédelem Feladat Felelıs Résztvevık köre munka -megosztás (tanulók, tanárok, egyéb ) Internetes kutatás a levegı szennyezıdés lehetıségeirıl, a globális felmelegedés okairól. A lehetséges szennyezıdések számbavétele, mit tehetünk mi, itt a faluban? Plakát készítése Szélsıséges talajtípusok győjtése a lakóhelyünkön: feketeföld, homok, szikes talaj. Hol virágzik a kamilla, mire használható? A lehetséges szennyezıdések számbavétele A Tisza cián szennyezésének tanulságai internetes tájékozódás, majd a találatok megbeszélése Plakát készítése Árvíz, belvíz, védekezés A gátır munkájának megismerése Gyöngyvirágtól lombhullásig c. film megnézése Film nézés: Az Ópusztaszeri Tájvédelmi Körzet ismeretterjesztı filmje Kémia tanár Földrajz tanár Kémia tanár fizika tanár Biológia tanár Nagy Pál gátır Szükséges eszközök, anyagok internet Rajzeszközök, ragasztó, elıre győjtött képek Kerékpár, Fényképezıgép dobozok internet Rajzeszközök, ragasztó, elıre győjtött képek Végrehaj tás módja (forma, módszer, technika) Győjtés Csoport munka, Biciklizés fotózás, győjtés Győjtés Csoport munka, Tanórá n kívüli idıtarta m 2 óra 2 óra 3 óra kerékpár csoportos 3 óra DVD, lejátszó, TV csoportos 2 óra Természettudom ányos, vállalkozói, életpálya építés, környezeti Kiállítás az elızı hetek munkáiból A munkák elhelyezése, rendszerezése osztályfınök esztétikai A kiállított munkák összegyőjtése A végzett munka értékelése, jutalmazása gyümölcssaláta készítése, elfogyasztása. osztályfınök 7. osztály Asztalok, rajzszögek Gyümölcsök, konyhaeszkö zök, poharak. csoportos csoportos 1 óra 1,5 óra 15

16 5. Óravázlatok, tevékenységvázlatok: 1. Növények hetének 3. órája: Látott és kipróbált tapasztalatok feldolgozása, növénytermesztés, a növény fejlıdésének fázisai, a növény és a termés részei. A biológiai tapasztalatszerzés. A foglalkozás célja: Környezeti kompetencia: szövegértés, rendszerezés, részegész észlelése, emlékezet, figyelem, megfigyelıképesség, összefüggéslátás, kooperatív és önálló munkavégzés, mozgáskoordináció, analízis, szintézis Idıkeret: 90 perc Ajánlott korosztály: 7. osztály, a kooperatív feladatoknál lehetıség szerint 3fıs heterogén csoportok létrehozása Tágabb környezetben: anyanyelvi nevelés, szociális nevelés Szőkebb környezetben: természetismereti, környezetvédelmi Kapcsolódási pontok: nevelés Megelızı tevékenységek: spontán beszélgetés, elızetes ismeretek felelevenítése Kompetenciafejlesztési szinten: földrajzi, biológiai, környezetvédelmi tapasztalatszerzés A képességfejlesztés fókuszai: NAT fejlesztési feladatok szintjén: természetismereti ismeretszerzés Mőveltségterületi fejlesztési feladatok szintjén: szóbeli információk megértése, gondolatok megfogalmazása, lényegkiemelés, összefüggések felismerése. Kooperatív technikák: Beszélgetı kör, szóforgó, csoportforgó, tárlatlátogatás Értékelés: Szóbeli: egyéni, csoport és tanári Támogatói rendszer: IKT eszköz Kooperatív tanulási módszerek ismerete 16

17 Modulvázlat Lépések, tevékenységek I. Ráhangolódás A kiránduláson közösen készített fényképek megtekintése számítógépen Beszélgetı kör: Mi tetszett legjobban az elmúlt on? Melyik növény és munkálatai állnak hozzád legközelebb és miért? Van-e olyan fejlıdési fázis, amit nem láttunk? Mely munkálatokban vennél részt szívesen? II.Jelentésteremtés 1..A hat csoport egyegy növényt kártyán kihúz (búza, árpa, paprika, paradicsom, szegfő, gerbera) és bemutatására felkészül. Kiemelt készségek, képességek Környezettudatosságra nevelés. Asszociációs készség, figyelem. Életpálya építés, Anyanyelvi kommunikáció, kifejezıkészség. kapcsolatteremtés. Önálló véleményalkotás, tolerancia. Megfigyelés, emlékezet Asszociációs készség, figyelem. Kifejezıkészség Célcsoport/a differenciálás lehetıségei Az osztály minden tagja szóljon hozzá a témához. Három fıs heterogén csoportok kialakítása Munkaformák Módszerek Eszköz/feladat/ győjtemény Frontális. kooperatív beszélgetés szóforgó Számítógép Körben elhelyezett székek Füzet, íróeszköz

18 2. Az adott növény és megfigyelt munkálatainak bemutatása A hat csoport egy-egy növényt rajzosan, plakát formában is megjelenít. Cél a növény fejlıdési fázisainak, termésének, esetleg munkálatainak a bemutatása. A rajzokhoz pár mondatos magyarázó szöveg készítése. A tanulás tanulása Kifejezıkészség, anyanyelvi kommunikáció, önbizalom erısítése Életpálya építés Kifejezıkészség, találékonyság, kreativitás. Ok-okozat viszony felismerése Rész-egész viszony, együttmőködés, kooperativitás. Feladatszétosztás Öndifferenciálással , csoportokban Feladatszétosztás öndifferenciálással -- Egyéni, csoportos Kooperatív Csoportos -- csoportforgó A csoportszóvivı bemutatja a csoport munkáját Rajzolás, festés, ragasztás győjtımunka gyurmaragasztó Csomagolópapír vagy rajzlap Rajz eszközök Internet, szakkönyvek, tankönyvek III. Reflektálás visszacsatolás Az elkészült produktumok bemutatása Kifejezıkészség Önálló véleményalkotás, tolerancia. Csoportos Tárlatlátogatás A vélemények kifejezésére alkalmas, képecskék. 18

19 IV. Levezetés Zárókör: 1. Téma a zöldségevés fontossága, a zöldségek elkészítésének lehetıségei, saláták recept cseréje Értékelés: a csoportok önértékelése, a tanulók visszajelzései, tanári összegzés Egészséges életmód, testi-lelki egészség önismeret, társismeret, tolerancia, önálló véleményalkotás, állásfoglalás Csoportos Frontális, csoportos és egyéni Kötetlen beszélgetés Értékelés Körben elhelyezett székek Körben elhelyezett székek 19

20 2. Állatok hetének 6. órája: A kirándulásokon megismert állatok rendszerezése A biológiai tapasztalatszerzés. A foglalkozás célja: Környezeti kompetencia: szövegértés, rendszerezés, szövegértelmezı, rész-egész észlelése, emlékezet, figyelem, megfigyelıképesség, összefüggéslátás, kooperatív és önálló munkavégzés, mozgáskoordináció, analízis, szintézis Idıkeret: 90 perc Ajánlott korosztály: 7. osztály, a kooperatív feladatoknál lehetıség szerint 4 fıs heterogén csoportok létrehozása Tágabb környezetben: anyanyelvi nevelés, szociális nevelés Szőkebb környezetben: természetismereti, környezetvédelmi Kapcsolódási pontok: nevelés Megelızı tevékenységek: spontán beszélgetés, elızetes ismeretek felelevenítése Kompetenciafejlesztési szinten: földrajzi, biológiai, környezetvédelmi tapasztalatszerzés A képességfejlesztés fókuszai: NAT fejlesztési feladatok szintjén: természetismereti ismeretszerzés Mőveltségterületi fejlesztési feladatok szintjén: szóbeli információk megértése, gondolatok megfogalmazása, lényegkiemelés, összefüggések felismerése. Kooperatív technikák: Szóforgó Csoportforgó Szakértıi mozaik Ötletelı kerekasztal Kooperatív mozaik Tárlatlátogatás Értékelés: Szóbeli: egyéni, csoport és tanári Támogatói rendszer: IKT eszköz Kooperatív tanulási módszerek ismerete 20

21 Modulvázlat Lépések, tevékenységek I. Ráhangolódás A.) a kiránduláson közösen készített fényképek megtekintése számítógépen B.) a kiránduláson látott állatok fotóinak kiosztása, csoportosítása fajok illetve élıhelyek szerint Kiemelt készségek, képességek Emlékezet, figyelem Figyelem, logikus gondolkodás, emlékezet Célcsoport/a differenciálás lehetıségei Munkaformák Módszerek Eszköz/feladat/ győjtemény Frontális Irányított csoportalakítás (heterogén csoportok kialakítása) Csoportos Csoportos Számítógép Fényképek II.Jelentésteremtés 1. a fotókon látott állatok rendszerezése fajok, élıhelyek, táplálkozás, szaporodás szempontjából. Tulajdonságok győjtése Rész, egész észlelése, megfigyelés, gondolkodás, emlékezet, megfigyelıképesség Csoportos, Szóforgó Fényképek, A/4- es lapok, íróeszközök 21

22 2. a győjtött tulajdonságok rendszerezése 3. Az információk megfigyelése, elhelyezése plakáton. Kiegészítés rajzzal, fényképekkel 4. Az elkészült plakátok megtekintése, ellenırzése, értékelése. 5. A győjtött információkból prezentáció készítése párokban 6. a prezentációk bemutatása III. Reflektálás 1. ismeretek rögzítése Problémamegoldás, figyelem, összefüggéslátás, gondolkodás Finom motorika, gondolkodás, emlékezet, figyelem, kooperatív munkavégzés Figyelem, megfigyelıképesség, empátia Szövegértés, szövegértelmezés, problémamegoldás Elıadókészség, empátia Emlékezet, megfigyelés Csoportos Csoportos Csoportos Páros Páros Kooperatív Szakértıi mozaik Ötletelı, kooperatív mozaik Tárlatlátogatás, megbeszélés, értékelés Prezentáció készítése Bemutatás Megbeszélés A/4-es lapok, íróeszközök Csomagolópapír, rajz és íróeszközök, fényképek Elkészített plakátok Prezentációk papíron, illetve számítógépen Számítógép, plakátok Füzet, íróeszköz 2. Értékelés: a csoportok önértékelése, a tanulók visszajelzései, tanári összegzés Logikus gondolkodás Emlékezet, önismeret, társismeret Frontális, csoportos és egyéni Megbeszélés Értékelı kártyák 22

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika 6. osztály - 1 - Étkezés, egészséges táplálkozás Az innováció közvetlen célja táplálkozás témakörének bemutatása különböző tantárgyak bevonásával, minél szélesebb körű megismerése volt. Fejleszteni kívánt

Részletesebben

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások Környezetünk védelmében: A környezetbarát az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három oktatási intézményében PIARISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1.

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. SZKA_101_29 Barátaink az állatok Én és a világ A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 298 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

A témahét célja. A témahét kapcsolódási területei

A témahét célja. A témahét kapcsolódási területei A témahét célja - Az egészséges életmód területeinek megismertetése a tanulókkal - Egészségünk megőrzésének lehetőségei: egészséges táplálkozás, mozgás, egészségre káros szenvedélyek - Étkezési kultúra

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita A következı

Részletesebben

Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR:

Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR: Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR: Települési adottságok, helyi igények felmérése (mérlegelés). Tantestületi döntés. Felkészülés, elıkészítés.

Részletesebben

A TÁMOP-3.1.4/08/2 2008-0072 Kompetencia alapú oktatás egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben pályázat innovációi

A TÁMOP-3.1.4/08/2 2008-0072 Kompetencia alapú oktatás egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben pályázat innovációi A TÁMOP-3.1.4/08/2 2008-0072 Kompetencia alapú oktatás egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben pályázat innovációi Móricz Zsigmond Általános Iskola Nyíregyháza, Virág u. 65. Moduláris oktatás Irodalom-birodalom

Részletesebben

A kompetencia terület neve

A kompetencia terület neve Pomáz Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4/08-1-2008-0024 Kompetencia alapú oktatás bevezetése Pomáz Város Önkormányzata nevelési oktatási intézményeiben A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

PROJEKT. képességfejlesztést támogató program egy, a tanulók által választott projekt keretében. utazás hatodik osztály. Utazás

PROJEKT. képességfejlesztést támogató program egy, a tanulók által választott projekt keretében. utazás hatodik osztály. Utazás PROJEKT Cím: Partneri együttmőködést és sokoldalú képességfejlesztést támogató program egy, a tanulók által választott projekt keretében utazás hatodik osztály Készítette: Forgóné Balogh Erika, Kovács

Részletesebben

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14.

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14. TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK Kippkopp és Tipptopp Egyedül nem jó SZKB101_06 SZKB_101_06 Kippkopp és Tipptopp Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 64 Szociális, életviteli

Részletesebben

szka105_22 É N É S A V I L Á G Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5.

szka105_22 É N É S A V I L Á G Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. szka105_22 É N É S A V I L Á G Külföldi vendéggel Magyarországon Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. ÉVFOLYAM tanári Külföldi vendéggel Magyarországon

Részletesebben

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád.

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Újszászi Nevelési Központ A Vörösmarty Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja 2010. június T A R

Részletesebben

Alkossunk, játsszunk együtt!

Alkossunk, játsszunk együtt! SZKB_101_03 Gombamese II. lkossunk, játsszunk együtt! Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 30 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

KOMPETENCIA. Forrainé Kószó Györgyi

KOMPETENCIA. Forrainé Kószó Györgyi KOMPETENCIA Forrainé Kószó Györgyi Mi a kompetencia? ismeretek tudás + képességek + attitődök alkalmazás A kompetenciafejlesztés feltételei ismeretátadás túlméretezett tananyag pedagógusközpontú, egységes

Részletesebben

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat PROJEKTTERV 1. A projekt adatai: A projekt címe: A projekttervet készítette: A projekt megvalósításának helye: Tantárgy: Tantárgyi koncentráció: A víz szerepe az ember életében Víztakarékos megoldások

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

Gyakorlati tennivalók. Gyakorlati tennivalók. Szakmai megvalósítás egyéb feltételei. Pályázati pénz felosztása. Szövegértés.

Gyakorlati tennivalók. Gyakorlati tennivalók. Szakmai megvalósítás egyéb feltételei. Pályázati pénz felosztása. Szövegértés. TÁMOP..-08/- 009-005 Boldog gyermekkor, vidám tanulás, biztos munka elérhetésének segítése Tatabánya közoktatási intézményeiben Mit nyújt a pályázat? alkalmazásképes tudást motivált kat egyéni tanulási

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel

Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel tanári A MI TAVUNK I. 35 SZKb_102_04 A mi tavunk I. É N É S A M Á S I K Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel Készítette: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr.

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr. Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra Készítette: Dr.

Részletesebben

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása RAJZ TANTÁRGY 1. óra : Az európai népviseletek bemutatása A MODUL CÉLJA Az óra célja : Az egyes népviseletek jellegzetességeinek kiemelése, vizsgálatuk különböző szempontokból. Ruhadarabok funkciója az

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

I. JÁTÉK PROJEKT. Készítették: Laczkó Viktória. Gyányi Ibolya. Halászné Petrusz Erzsébet. Dölle Miklósné. Sikes Bernadett.

I. JÁTÉK PROJEKT. Készítették: Laczkó Viktória. Gyányi Ibolya. Halászné Petrusz Erzsébet. Dölle Miklósné. Sikes Bernadett. Németh László Általános Iskola I. JÁTÉK PROJEKT Készítették: Laczkó Viktória Gyányi Ibolya Halászné Petrusz Erzsébet Dölle Miklósné Sikes Bernadett Nyizsnyik Judit I/1. Projektleírás Kiemelt téma: együttműködés

Részletesebben

szka102_21 É N É S A V I L Á G Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_21 É N É S A V I L Á G Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_21 É N É S A V I L Á G Ismered Budapestet? Magyarország fővárosa Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM TANÁRI ÉN és a világ 2. évfolyam 221 MODULLEÍRÁS

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára 2/ számú melléklet Az óvodavezetı, vagy/illetve óvodapedagógus tölti ki! Alapfeltételek: a Zöld Óvodai

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

A dinamó felfedezésének nyomában Óravázlat Készült: Filep Otília óravázlatának alapján

A dinamó felfedezésének nyomában Óravázlat Készült: Filep Otília óravázlatának alapján A dinamó felfedezésének nyomában Óravázlat Készült: Filep Otília óravázlatának alapján A) Adatok Iskolatípus: általános iskola / felső tagozat Korosztály: 14 év Tantárgy: fizika Téma: Elektromágneses Indukció,

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

AZ ISTENEK A FEJÜKRE ESTEK

AZ ISTENEK A FEJÜKRE ESTEK P O L G Á R A D E M O K R Á C I Á B A N AZ ISTENEK A FEJÜKRE ESTEK A FÉLSIVATAGI NÉPEK ÉS KÖRNYEZETÜK Készítette: Tomory Ibolya SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 7. ÉVFOLYAM SZKA_207_15

Részletesebben

A tartalmi szabályozás változásai

A tartalmi szabályozás változásai A tartalmi szabályozás változásai Technika, életvitel és gyakorlat Kovács Október A tanév itt kezdődik! 2012. augusztus 31. NAT Műveltségi területek 1. Magyar nyelv és irodalom 2. Idegen nyelvek 3. Matematika

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint 1.) Négyosztályos gimnázium (általános tantervő) Kód: 01 a) Oktatott idegen nyelvek:

Részletesebben

SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK

SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK POLGÁR A DEMOKRÁCIÁBAN SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK Készítette: Sallai Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA 8. ÉVFOLYAM SZKA208_48 612 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

APRÓ LÉPÉSEK ÖKOPROJEKT

APRÓ LÉPÉSEK ÖKOPROJEKT TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0147 Kompetencia alapú oktatás, egyenlı hozzáférés innovatív intézményekben címő pályázat Nagybajomi Általános Mővelıdési Központ Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola Projekt idıtartama:

Részletesebben

Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése Klasszikus balett

Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése Klasszikus balett SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA Projekt az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Klasszikus balett tanszak (9-12. életév) Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30.

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. 1 Madárvárta Tematika Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. 1. témakör: Tavaszi Madárles (Spring Alive) Cél: tudományos jellegű, azt életkori sajátosságoknak

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola neve: ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola címe:9484 PERESZTEG Fİ u.76 Az iskola OM azonosítószáma: 030679 Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő 1 A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái Célok Feltételek, szükségletek Mikor? Elvárt eredmény Tevékenységek Tevékenykedtetés-

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA A PÁLYÁZAT TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁSA

PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA A PÁLYÁZAT TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁSA PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA Neve: Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola Címe: 1144 Budapest, Kerepesi út 124. Résztvevő diákok száma: 35 Tervezésben résztvevő pedagógusok száma: 5 Kapcsolattartó

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken?

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken? KOVÁCSNÉ DANI TÜNDE Projektfeladat Problémafelvetés Az alsó tagozatos gyerekek minden évfolyamon ismerkednek természetismeret órákon az erdő élővilágával. Vizuális nevelés terén is sokszor tananyag az

Részletesebben

SZKB_101_13. A modul szerzõje: Czincz Józsefné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM

SZKB_101_13. A modul szerzõje: Czincz Józsefné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM SZKB_101_13 Ezt együtt csináltuk...! Osztályfa Én és a MÁSIK modul szerzõje: Czincz Józsefné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 130 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

a gyermek jogai és az unicef

a gyermek jogai és az unicef P o l g á r a d e m o k r á c i á b a n a gyermek jogai és az unicef Készítette: Tomory Ibolya SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 9. ÉVFOLYM SZK_209_37 tanári a gyermekek jogai és az unicef

Részletesebben

Erdei iskola nálunk. Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 6. évfolyam. Programcsomag: Én és a világ Ember és környezete

Erdei iskola nálunk. Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 6. évfolyam. Programcsomag: Én és a világ Ember és környezete Erdei iskola nálunk Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 6. évfolyam Programcsomag: Én és a világ Ember és környezete A modul szerzője: Hegymeginé Nyíry Enikő MODULLEÍRÁS Ajánlott korosztály

Részletesebben

1 tanóra hetente, összesen 33 óra

1 tanóra hetente, összesen 33 óra Művelődési terület Tantárgy Óraszám Évfolyam Ember és társadalom Regionális nevelés 1 tanóra hetente, összesen 33 óra nyolcadik Iskolai végzettség ISCED 2 Tanítási nyelv Ez a tanmenet a Szlovák Köztársaság

Részletesebben

Projektterv. A projekt leírása. A projekt címe : Én és a természet - játékos egészség-, és környezetvédelmi témahét

Projektterv. A projekt leírása. A projekt címe : Én és a természet - játékos egészség-, és környezetvédelmi témahét Projektterv A projekt leírása A projekt címe : Én és a természet - játékos egészség-, és környezetvédelmi témahét A projekt megvalósításának idıtartama: 2010. 04.19-2010.04.23. A projekt írója és megvalósítója:

Részletesebben

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_27 É N É S A V I L Á G Séta a vízparton Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 300 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák Tanári MODULVÁZLAT

Részletesebben

KÖZLEKEDJ BIZTONSÁGOSAN! (Témahét tervezet)

KÖZLEKEDJ BIZTONSÁGOSAN! (Témahét tervezet) KÖZLEKEDJ BIZTONSÁGOSAN! (Témahét tervezet) 1. NARRATÍV BEVEZETÉS A témahét címe Közlekedj biztonságosan! Intézmény Felsbüki Nagy Pál Általános Iskola és Vendéglátóipari Szakiskola Bük 2. NARRATÍV BEMUTATÁS

Részletesebben

KOMPETENCIAALAPÚ TANMENET AZ 1. ÉVFOLYAM MATEMATIKA TANÍTÁSÁHOZ

KOMPETENCIAALAPÚ TANMENET AZ 1. ÉVFOLYAM MATEMATIKA TANÍTÁSÁHOZ TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba KOMPETENCIAALAPÚ TANMENET AZ 1. ÉVFOLYAM MATEMATIKA TANÍTÁSÁHOZ KÉSZÍTETTE: KURUCZNÉ BORBÉLY MÁRTA TANKÖNYVSZERZİ munkája

Részletesebben

Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ. 33/500-250 irisz@dunamuzeum.h u Duna Múzeum Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum

Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ. 33/500-250 irisz@dunamuzeum.h u Duna Múzeum Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Név Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendelés Telefon E-mail Név Telefon E-mail Fehér Györgyi 33/500-250 irisz@dunamuzeum.hu

Részletesebben

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM A projekt címe Tisza Motto: Iskolánk: Tisza-parti Általános Iskola a név kötelez Időtartama témahét: 4 nap Célcsoport 5.a, 5.b osztály tanulói 3-3 csoportban Célja Kompetencia

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei. A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja.

Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei. A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja. Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei Célkitűzések Kulcskompetenciák fejlesztése Anyanyelvi kommunikáció Matematikai kompetencia Digitális kompetencia A tanulás tanulása Személyközi

Részletesebben

szka102_10 É N É S A V I L Á G Készítette: Kovácsné Vojnovics Éva Solymos Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2.

szka102_10 É N É S A V I L Á G Készítette: Kovácsné Vojnovics Éva Solymos Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. szka102_10 É N É S A V I L Á G Iskolaorvosnál és iskolafogászaton Készítette: Kovácsné Vojnovics Éva Solymos Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 104 Szociális, életviteli

Részletesebben

SZKA_103_16. A modul szerzôje: Szebeni Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYAM

SZKA_103_16. A modul szerzôje: Szebeni Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYAM é n é s a v i l á g Lakóhelyünk felfedezése modul szerzôje: Szebeni Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM SZK_103_16 212 Szociális, életviteli és környezeti KOMPETENCIÁK

Részletesebben

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA. Szövegértés-szövegalkotás területen

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA. Szövegértés-szövegalkotás területen AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA Szövegértés-szövegalkotás területen Készítette: Horváth Erzsébet Borsos Miklós Általános Iskola Ajka A számítógép életünk része, mindenkinek aki ebben

Részletesebben

Történelem angol nyelven 5-8. évfolyam

Történelem angol nyelven 5-8. évfolyam Történelem angol nyelven 5-8. évfolyam Óraterv Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 5. 1 37 6 1 37 7. 1 37 8. 1 37 A fejlesztés célterületei - kompetenciák kompetenciakomponensek Személyes kompetenciák fejlesztése

Részletesebben

Kémia 10. Az alkánok homológ sora

Kémia 10. Az alkánok homológ sora Kémia 10. Az alkánok homológ sora Műveltségi terület: ember és természet Tantárgy: Kémia Iskolatípus: szakközépiskola, gimnázium Évfolyam:10. Téma, témakör: Az alkánok Készítette: Sivák Szilvia Az óra

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜNK ÉRTÉK (a témahét tervezete)

AZ EGÉSZSÉGÜNK ÉRTÉK (a témahét tervezete) AZ EGÉSZSÉGÜNK ÉRTÉK (a témahét tervezete) Készítették: Baánné Gruber Irén, Boros Rudolfné, Horváthné Pados Teréz, Ladányiné Karádi Róza, Molnár Edina, Varsányiné Horváth Erika A témahét célja: - A gyermek

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉG ÉRTÉK! Témagazda: Dr. Szücs Gáborné. moduláris oktatási program TÁMOP 3.1.4

AZ EGÉSZSÉG ÉRTÉK! Témagazda: Dr. Szücs Gáborné. moduláris oktatási program TÁMOP 3.1.4 AZ EGÉSZSÉG ÉRTÉK! moduláris oktatási program Témagazda: Dr. Szücs Gáborné TÁMOP 3.1.4 I. A modul célja Biztosítani a tanulók egészséges testi és mentális fejlődését. Felismertetni a rendszeres testmozgás

Részletesebben

Óravázlat Matematika. 1. osztály

Óravázlat Matematika. 1. osztály Óravázlat Matematika 1. osztály Készítette: Dr. Jandóné Bapka Katalin Az óra anyaga: Számok kapcsolatai, számpárok válogatása kapcsolataik szerint Osztály: 1. osztály Készség-és képességfejlesztés: - Megfigyelőképesség

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

Fejezetek a barokk életmódból és művészetekből

Fejezetek a barokk életmódból és művészetekből TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

SZKC 103_02. Motívumok különböző. Népek és tárgyaik. A modul szerzője: Dobrovitzky Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

SZKC 103_02. Motívumok különböző. Népek és tárgyaik. A modul szerzője: Dobrovitzky Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK SZKC 103_02 a z é n d i m e n z i ó i Motívumok különböző kultúrákban II. Népek és tárgyaik modul szerzője: Dobrovitzky Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM 18 Motívumok

Részletesebben

ÚÁMIPSZ Erkel Ferenc Tagintézménye 4244 Újfehértó Kodály Zoltán út 1.

ÚÁMIPSZ Erkel Ferenc Tagintézménye 4244 Újfehértó Kodály Zoltán út 1. Projektterv A projekt leírása A projekt címe : Játékos egészség-, és környezetvédelmi témahét A projekt írója és megvalósítója: Rubóczkiné Nagy Marianna A projektben résztvevık köre, száma: tanulók 33

Részletesebben

Ökoiskolai munkaterv. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2014.08.31.

Ökoiskolai munkaterv. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2014.08.31. 2014 Ökoiskolai munkaterv Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2014.08.31. 1. Ökoiskolai munkacsoport tagjai: Tápai Zsuzsanna Tamás Emilia Élő Márta Jobbágy Miklósné Felker Fruzsina Lecsek

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

HONFOGLALÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

HONFOGLALÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban HONFOGLALÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három

Részletesebben

A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN

A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN Egy kis ismétlés Nemzeti alaptanterv EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET (II.3.5) A, Alapelvek, célok Természettudományos

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem Egészségnap órarend 9/a 014.terem 9/b 014. terem 9/c 10/a Szív, ér és 10/b Szív, ér és 10/c 11/a játék, játék, játék, játék, 11/c játék, játék, 07.terem 12/b Elsősegély 016.terem 12/c 07.terem Elsősegély

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2 Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2 TÁMOP-3.1.4/08/2 projekt megvalósítás a Sugovica Általános Művelődési Központ

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Kritikai érzék fejlesztése GORDONKA

Kritikai érzék fejlesztése GORDONKA TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA Témahét az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve

Részletesebben

Jövőképformálás 4. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_104_21 30 év múlva szerintem

Jövőképformálás 4. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_104_21 30 év múlva szerintem SZK_104_21 30 év múlva szerintem Jövőképformálás Én és a világ modul szerzõje: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 4. ÉVFOLYM tanári 30 év múlva szerintem 4. évfolyam 355 MODUlVÁZLT

Részletesebben

A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya.

A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya. Téma: Téli ünnepkör, népszokások A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya. A projekt időtartama: 4 hét (nov. 30. dec. 22.) A projekt résztvevői:

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Kétegyháza KOMP-ra száll

Kétegyháza KOMP-ra száll Kétegyháza KOMP-ra száll Fekete Gabriella projektmenedzser Kétegyháza nagyközség Tartalmi-módszertani változás szükségessége Nemzeti alaptanterv Alapdokumentumok OKM Közoktatás-fejlesztési Stratégiája

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM A DEBRECENI EGYETEM PARTNERISKOLÁJA 4400 NYÍREGYHÁZA, KISS ERNİ u. 8. Tel.: 42/311-920 e-mail: nyhvpg@freemail.hu

Részletesebben