Coj. szám ú előterjesztés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Coj. szám ú előterjesztés"

Átírás

1 Budapest őváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Coj. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a pedagógus életpályamodell bevezetéséről I. Tartalmi összefoglaló A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) szeptember l-jén hatályba lépő szabályai értelmében a nevelési-oktatási intézményben pedagógusmunkakörben foglalkoztatottak az előmenetel és az illetmény megállapítás tekintetében kikerülnek a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) hatálya alól. Mindez aztjelenti, hogy a Kjt. besorolásra vonatkozó szabályai (fizetési osztály, fizetési fokozat, illetménynövekedés, pótlékok stb.) nem alkalmazhatók a pedagógus életpálya hatálya alá tartozókra. Ehelyett teljesen új szabályokat határoz meg az Nkt. "A pedagógus-munkakörben foglalkoztatott a munkakör ellátásához előírt iskolai végzettség, valamint állam által elismert szakképesítés, szakképzettség, továbbá a nevelő, oktató munkája ellátásához közvetlenül kapcsolódó, azt közvetlenül segítő doktori cím, tudományos fokozat, valamint akadémiai tagság, szakmai gyakorlat, publikációs tevékenység, minősítő vizsga és a minősítési eljárás keretében elnyert minősítés alapján az alábbi fokozatokba sorolható: a) Gyakornok, b) Pedagógus 1., c) Pedagógus II., d) Mesterpedagógus, e) Kutatótanár, A pedagógus-munkakörben foglalkoztatottat - a Gyakornok fokozatha tartozó pedagógus kivételével - a Kjt. 87 l A. (l)-(3) bekezdései szerint számított közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő alapján kell a megfelelő kategóriába sorolni. A közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő alapján a foglalkoztatott háromévenként eggyel magasabb fizetési kategóriába lép [64. (4) és (5) bekezdése]. Eszerint az Nkt.-ban rögzített, a minimálbér 180 és 200%-ának megfelelő illetményalap (ami a pályán töltött évekkel további szorzószámok alapján emelkedik), alacsonyabb összegű lesz, de a minimálbérhez kötöttsége megmarad, tehát a minimálbér emelkedésével is emelkedhet a jövőben. A jelenlegi bérekhez viszonyítva ez azt jelenti, hogy a pedagógusok alapilletménye szeptember l-jétől átlagosan 34%-kal nő szeptember l-jéig az egyes tanévekre érvényes illetményalapot a pedagógusok előrneueteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Er.) 38. határozza meg a következők szerint:

2 középfokú végzettség esetén az illetményalap mértéke a minimálbér havi összegének jogszabályban meghatározott %-a szeptember l. szeptember szeptember l. szeptember l és2014. l. és és és szeptember augusztus 31. augusztus augusztus 31. augusztus 3 l. l-jétől között 31. kőzött között között 118,5 %-a 118,9 %-a 119,3 %-a 119,6 %-a 120 %-a alapfokozat esetén 157,8 %-a 163,3 %-a 168,9 %-a 174,5 %-a 180 %-a mesterfokozat ese té n 172,9 %-a 179,6 %-a 186,4 %-a 193,2 %-a 200 %-a Az új pedagógus-bértáblát az Nkt. 7. számú melléklete tartalmazza. A bértábla 5 fokozatot és 15 kategóriát tartalmaz, Minden fokozat valamennyi kategóriájához tartozik egy arányszám, amely az illetményalap százalékában állapítja meg az illetmény garantált összegét. Kategória/év l. fokozat 2. fokozat 3. fokozat 4. fokozat 5. fokozat Gyakornok Pedagógus I. Pedagógus II. M esterpedagógus Kutatótanár (%) (%) (%) (%) (%) l. ü-2/ ll ll Az előterjesztés összegeket. 6. melléklete tartalmazza az egyes fokozatokhoz és kategóriákhoz tartozó 2

3 Az illetmény további elemei a pótlék és a kereset-kiegészítés, illetve jutalom megállapítására is van lehetőség. Az előrneueteli rendszerben alkalmazott pótlékokat az Nkt. - módosított- 8. melléklete határozza meg. A nevelési-oktatási intézményekben alkalmazottak számára járó pótlékok és azok rnértéke az illetményalap százalékában szepternber l-jén: Pótlék megnevezése Pótlék alsó határa főiskolai végzettség egyetemi végzettség Pótlék Pótlék felső Pótlék alsó Pótlék alsó Pótlék felső felső határa határa határa határa határa intézményvezetői t t t t osztályfőnöki/kollégiumban csoportvezetői t t t t munkaközösség-vezetői t t t t intézményvezető-helyettesi t t t t nemzetiségi t t t t gyógypedagógiai t t t t nehéz körülmények között végzett munkáért járó t t t t Osztályfőnöki pótlékra jogosult az a pedagógus, aki iskolában osztályfőnöki feladatokat, kollégiumban, alapfokú rnűvészeti iskolában önálló tanulócsoport-vezetöi feladatot lát el. Munkaközösség-vezetői (tanszakvezetöi, tagozatvezetői, szakosztályvezetői) pótlékra az a pedagógus jogosult, aki intézményi rnunkaközösség-vezetői (tanszakvezetői, tagozatvezetői, szakosztályvezetői) vagy intézmények közötti rnunkaközösség-vezetői (tanszakvezetői, tagozatvezetői, szakosztályvezetői) feladatot lát el. Nemzetiségi pótlékra az a pedagógus jogosult, aki nemzetiségi nyelvű óvodában, iskolában, kollégiumban állandó jelleggel, neveléssel-oktatással lekötött rnunkaidejének legalább ötven százalékában nemzetiségi nyelven nevelő, oktató rnunkát végez. E pótlékra jogosult az a pedagógus is, aki óvodában, iskolában siket vagy nagyothalló gyermekek, tanulók nevelésénél, oktatásánál a jelnyelvet is alkalrnazza, feltéve, hogy rendelkezik a szakértő jeltolrnács, vagy fordító jeltolmács szakképzettséggel. Gyógypedagógiai pótlékra az a pedagógus jogosult, aki sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai nevelését, iskolai nevelés-oktatását, kollégiumi nevelését vagy fejlesztő nevelés-oktatását a szakértői bizottság szakvéleményében foglaltak szerint végzi, feltéve, ha kizárólag sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal foglalkozik, vagy ha az általa felkészített sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulókaránya az intézményben a nevelési év, tanév első napján eléri a harminchárom százalékot. A nehéz körülrnények között végzett rnunkáért járó pótlékra az a pedagógus jogosult, aki olyan köznevelési intézményben dolgozik, amely a társadalrni-gazdasági és infrastrukturális 3

4 szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló kormányrendelettel kiadott jegyzékben a társadalmigazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott települések között szereplő községben található. Az intézményvezetőt a fenntartó, az intézmény többi vezetőjét az intézményvezető keresetkiegészítésben részesítheti, amelynek éves összege nem haladhatja meg a vezető pótlékkal számított éves illetményének, munkabérének tíz százalékát [Nkt. 65. (5) bekezdése]. Az intézményvezetőt a fenntartó, az intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottakat az intézményvezető jutalomban részesítheti, amelynek éves összege vezető esetében nem haladhatja meg a vezető pótlékkal számított éves illetményének, munkabérének tizenöt százalékát, beosztott esetében éves illetményének, munkabérének tizenöt százalékát [Nkt. 65. (4) bekezdése]. Az óvodapedagógusok új besorolása szeptember hónapban megtörtént, aminek költségkihatása van. II. Hatásvizsgálat Óvodapedagógus álláshelyek bér kif"izetéséhez szükséges fedezet A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény módosításáról szóló évi CXXXVII. törvény értelmében a szeptember l-jétől bevezetésre kerülő életpályamodell rendelkezéseinek hatálya az óvodapedagógusokra is kiterjed. Az Nkt. 74. (2) bekezdése alapján a települési önkormányzatoknak kell gondoskodnia az óvodai nevelésről. E feladat ellátásához támogatást nyújt a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény. A központi költségvetés a Kjt., az Nkt. valamint a Kjt. végrehajtását a köznevelési intézményekben szabályozó kormányrendelet, továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbér alapú támogatást biztosít az óvodát fenntartó települési önkormányzat részére az általa foglalkoztatott óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bérének és az ehhez kapcsolódó, 27% mértékkel számított szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez. Az óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege: OOO H/számított létszám/év. A Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény módosításáról szóló évi CXLIV. törvény az óvodapedagógusok átlagbéréhez és közterheihez pótlólag elismert összeget állapított mely, ami a 2013/2014. nevelési évre: 263 l 00 t/ számított létszám/3 hónap. Az óvodapedagógusok keresetnövekedése 50 OO- 90 OO havonta. Az előterjesztés 7. melléklete tartalmazza intézményenként az adatokat. Az életpályamodell bevezetése t többletkiadást jelent az önkormányzatnak Az NGM tájékoztatása alapján, az önkormányzatok a három hónapra elismert pótlólagos összeget a júniusi felmérésben szereplő létszám (225 fő) után automatikusan megkapják az októberi nettó támogatás keretében. Így várhatóan t támogatást kapunk. Az önkormányzat várható többletkiadása t. 4

5 Intézmény Havi kereset 3 havi kereset Többletigény Járulék különbözet különbözet összesen Aprók Háza Óvoda t t l t t Bóbita Óvoda t t t t Csodafa Óvoda l t t l t t Csodapók Óvoda t t t t Csupa Csoda Óvoda 614 OO l 842 OO t t Gépmadár Óvoda t t t t Gesztenye Óvoda t t t t Gézengúz Óvoda t t t t Gyermekekháza Óvoda t t t t Gyöngyike Óvoda t l t t t Hásrlevelű Óvoda t t t t Kékvirág Óvoda l t t t t Kincskereső Óvoda t t t t Kiskakas Óvoda l t t l t t Mászóka Óvoda l t t t t Mocorgó Óvoda t t t 3 OOO 375 t Rece-fice Óvoda t t t t Zsivaj Óvoda t t t t Mindösszesen: OO t t t A Kékvirág Óvoda esetében a 3 havi kereset különbözet t-tal csökkentve lett, mivel egy státusz október 1-jétőllett betöltve. Az óvodavezetők keresetnövekedése már nem ilyen mértékű. Ennek oka, hogy a vezetők részére munkáltatói döntésen alapuló illetményrészt is megállapított a korábbi időszakban az Önkormányzat. A részletes adatok az előterjesztés 8. mellékletében olvashatók. ;;.-, különbség: az!=: o Illetmény a Kereset összesen augusztusi és a N összesen o töl szeptemberi kereset 31-ig. s közölt Aprók Háza Óvoda t t t Bóbita Óvoda t t t Csodafa Óvoda t t t Csodapók Óvoda t t t Csupa Csoda Óvoda 287 OO t t Gesztenye Óvoda t 348 OO t Gépmadár Óvoda t 317 OO t Gézengúz Óvoda 289 OO t t Gyermekek Háza Óvoda t t t Gyöngyike Óvoda 303 OO t t Hárslevelű Óvoda t t t Kékvirág Óvoda t t t 5

6 Kincskeresők Óvoda t t t Kiskakas Óvoda t t t Mászóka Óvoda t t 4/600t Mocor ó Óvoda t t t Rece-ice Óvoda t t t Zsiva Óvoda t 317 OO t Javasolom a Kőbányai Aprók Háza Óvoda vezetőjének, Baloghné Stadler Irénnek a csökkenő keresetét kompenzálni. Álláspontom szerint erre lehetőséget teremt az Nkt. 65. ának (5) bekezdése, amely alapján az intézményvezetőt a fenntartó kereset-kiegészítésben részesítheti. A kompenzáció mértéke t/hó. A kereset-kiegészítést határozott idejű időszakra november 1-jétől2013. december 31-éigjavasolom megállapítani. Az ehhez szükséges fedezet egy hónapra: t t tb-járulék, összesen tlhó. A garantált illetmény valamennyi óvodavezető esetében emelkedik, azonban az Önkormányzat által december 31-éig a vezetők részére megállapított - eltérő mértékű - magasabb vezetői pótlék és munkáltatói döntésen alapuló illetményrész csökken. A magasabb vezetői pótlék kategóriáinak kialakítása során korábban figyelembe vettük a csoportok számát, a gyermekek létszámát, a hátrányos és halmozottan hátrányos gyermek létszámot, valamint a hátrányos helyzetűek intézményi arányát, a sajátos nevelési igényűek számát, illetve arányát a kerületi létszámhoz viszonyítva, az intézményben dolgozók létszámát, valamint az intézményi költségvetést. A meghatározott szempontok alapján négy kategória került kialakításra az alábbiak szerint: Intézmény számítási tényező kategória pótlék mértéke (t) Csodapók Óvoda 3,00% Hárslevelű Óvoda 3,30% Rece-ice Óvoda 3,30% I. 46 OO Gyermekek Háza Óvoda 3,60% Csupa Csoda Óvoda 4,10% Kincskereső Óvoda 4,20% Mocorgó Óvoda 4,30% Il. 48 OO Zsivaj Óvoda 4,50% Mászóka Óvoda 4,80% Gézengúz Óvoda 5,00% Kiskakas Óvoda 5,20% Gesztenye Óvoda 5,80% III. 50 OO Csodafa Óvoda 6,00% Gépmadár Óvoda 6,20% Gyöngyike Óvoda 7,50% Bóbita Óvoda 8,50% Aprók Háza Óvoda 10,30% IV. 54 OO Kékvirág Óvoda 10,40% 6

7 A munkáltatói döntésen alapuló illetményrész meghatározásának számítási alapja az óvodai csoportok száma volt. Csoportonként 7 OO-ot állapított meg a Képviselő-testület. Intézmény Csoportok száma Munkáltatói döntésen alapuló illetményrész Aprók Háza Óvoda OO Bóbita Óvoda 6 42 OO Csodafa Óvoda 8 56 OO Csodapók Óvoda 4 28 OO Csupa Csoda Óvoda 4 28 OO Gépmadár Óvoda 7 49 OO Gesztenye Óvoda 4 28 OO Gézengúz Óvoda 4 28 OO Gyermekek Háza Óvoda 4 28 OO Gyöngyike Óvoda 4 28 OO Hárslevelű Óvoda 4 28 OO Kékvirág Óvoda 7 49 OO Kincskereső Óvoda 5 35 OO Kiskakas Óvoda 8 56 OO Mászóka Óvoda 6 42 OO Mocorgó Óvoda 5 35 OO Rece-ice Óvoda 4 28 OO Zsivaj Óvoda 4 28 OO Tekintettel arra, hogy a Kormány intézkedéseinek célja az egységes, kiszámítható és átlátható pedagógus előmeneteli rendszer kialakítása, ezért szükségesnek és indokoltnak tartom az intézményvezetői pótlékrendszer áttekintését és módosítását. Az intézményvezetői pótlék mértéke 40%-80% lehet. Az alsó és felső határok között a pótlék mértékét a fenntartó, munkáltatói jogkör gyakorlója határozza meg. Az intézményvezetői pótlék mértékét az óvodai csoportok száma alapján javasolom meghatározni. Az óvodavezetők vezetői munkáját álláspontom szerint jelentős mértékben nem befolyásolja a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű vagy sajátos nevelési igényű gyermekek létszáma. Ezen létszámok a csoportban dolgozó óvodapedagógusok, fejlesztőpedagógus és óvodapszichológus tevékenységét határozzák meg. A gyereklétszám, a csoportok száma, az alkalmazottak száma és a költségvetés pedig párhuzamosan együtt mozog. Ha magasabb a csoportok száma, ez nagyobb létszámú alkalmazotti kört eredményez, amelyhez nagyobb intézményi költségvetés is járul. Ezért indokolt a csoportszámhoz viszonyítani az intézményvezetői pótlékot. A pótlék összegét a mindenkori minimálbér határozza meg. A táblázat a 98 OO összegű minimálbér figyelembevételével tartalmazza a pótlék összegét: Óvodai Pótlék szeptember l. szeptember l. szeptember l. szeptember l csoportok mértéke és és és és2017. szeptember 1- száma (%) augusztus 31. augusztus 31. augusztus 31. augusztus 31. jétől kőzött között között közőtt t 64014t t t t t 72015t t t t t 80017t t t t t 88019t t 94056t 97020t t 96020t t t t t t t lll157t t 7

8 A táblázat az intézményvezetői pótlék egy évre jutó összegének változását mutatja 98 OO összegű minimálbérrel számolva: csoportok Intizmények száma száma 4 csoportos óvodák száma 5 csoportos óvodák száma 6 csoportos óvodák száma 7 csoportos óvodák száma 8 csoportos óvodák száma 13 csoportos óvodák száma szeptember l. szeptember l. szeptember l. szeptember l. és és2015. és2016. és augusztus 31. augusztus 31. augusztus 31. augusztus 31. között között között között szeptember l-jétől t t t t t t t t t t t t t 171 OlOt t t t t 188 lll t t t t t t t l t t t lll 157t ll t Összesen (l hónapra) t t t t t 12 hónapra t t t! t t tb-járulékkal (27 %-kal számolva) t t t t t eltételezve a minimálbér évenkénti emelkedését, a pótlék mértéke is évente növekszik. Az intézményvezetői pótlékok csoportszámhoz viszonyított megállapítását november l jétől az alábbiak szerint javasolom: sorszám intézmény csoportszám pótlék mértéke l. Aprók Háza Óvoda 13 65% 2. Bóbita Óvoda 6 50% 3. Csodafa Óvoda 8 60% 4. Csodapók Óvoda 4 40% 5. Csupa Csoda Óvoda 4 40% 6. Gesztenye Óvoda 4 40% 7. Gépmadár Óvoda 7 55% 8. Gézengúz Óvoda 4 40% 9. Gyermekek Háza Óvoda 4 40% 10. Gyöngyike Óvoda 4 40% ll. Hárslevelű Óvoda 4 40% 12. Kékvirág Óvoda 7 55% 8

9 13. Kincskeresők Óvoda 5 45% 14. Kiskakas Óvoda 8 60% 15. Mászóka Óvoda 6 50% 16. Mocorgó Óvoda 5 45% 17. Rece-ice Óvoda 4 40% 18. Zsivaj Óvoda 4 40% A táblázat az intézményvezetői tartalmazza: pótlék összegének változását és a szükséges fedezetigényt fedezet igény» intézményvezetői pótlék mértéke összesen s s:: il) N s tb cn o N járulék november l- il) november l- "'.5 különbség jétől l szeptember l. jétől hónapra c<! l. Aprók Háza Óvoda t t t t 49099t 2. Bóbita Óvoda t t t 4 175t t 3. Csodafa Óvoda t t t t t 4. Csodapók Óvoda t t 5. Csupa Csoda Óvoda t t 6. Gesztenye Óvoda t t 7. Gépmadár Óvoda t 85054t t t t 8. Gézengúz Óvoda t t 9. Gyermekek Háza Óvoda t t 10. Gyöngyike Óvoda t t ll. Hárslevelű Óvoda t t 12. Kékvirág Óvoda t 85054t t t t 13. Kincskeresők Óvoda t t t 2088t t 14. Kiskakas Óvoda t t t t t 15. Mászóka Óvoda t t t 4 175t t 16. Mocorgó Óvoda t t t 2088t t 17. Rece-ice Óvoda t t 18. Zsivaj Óvoda t t Összesen lll3444t l t t t t Óvodapszichológusok életpályamodell szerinti besorolása Az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló évi CXXIX. törvény kihirdetésével az óvodapszichológusi létszám meghatározásában és finanszírozásában szeptember l-jétől az alábbi változásokkal kell számolni. Az óvodapszichológus kötelező létszámát az óvoda gyermeklétszáma alapján kell meghatározni oly módon, hogy 500 gyermekenként egy, a teljes munkaidő ötven százalékában foglalkoztatott óvodapszichológust kell alkalmazni [Nkt. 61. (3) bekezdése]. Az óvodapszichológusi létszám kikerült az Nkt. 2. mellékletében felsorolt a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők finanszírozott létszámából Dr. Hoffman Rózsa köznevelésért felelős államtitkár szeptember 2-ai keltezéssel kiküldött körlevelében a polgármestereket arról tájékoztatta, hogy az óvodapszichológus 9

10 jogállását tekintve pedagógus-munkakörben alkalmazandó szakember. A körlevél az előterjesztés 9. melléklete, ami ugyanakkor nem jogforrás. Az Nkt. 3. melléklete határozza meg a nevelési-oktatási intézményekben pedagógusmunkakörben alkalmazottak végzettségi és szakképzettségi követelményeit. Ebbe a táblázatba azonban a jogalkotó nem emelte be az óvodapszichológusokat Nevelésioktatási mtézmén f--r"" Óvodai nevelés Pedagógusmunkakör óvodapedagógus iskolapszichológus fejlesztő pedagógus Az alkalmazáshoz szükséges szakképzettség óvodapedagógus pszichológus és tanító vagy tanár, pszichológus tanácsadás és iskolapszichológia szakiránnyal bármely pedagógus ( óvodapedagógus, tanító, tanár, szociálpedagógus) és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek, tanulók szűrésére, csoportos és egyéni foglalkoztatásárajogosító szakirányú továbbképzésben szerzett szakképzettség, gyógypedagógus a tanulásban akadályozottak vagy logopédia vagy szicho eda ó ia szakiránn al A nevelési-oktatási intézményben a pedagógus-munkakörökben dolgozó pedagógus heti teljes munkaidejének nyolcvan százalékát (a továbbiakban: kötött munkaidő), azaz 32 órát az intézményvezető által meghatározott feladat ellátásával köteles tölteni, a munkaidő fennmaradó részében, azaz nyolc órában a munkaideje beosztását vagy felhasználását maga Jogosult meghatározni [Nkt. 62. (5) bekezdése]. Az óvodapedagógusnak a kötött munkaidejét a gyermekekkel való közvetlen, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozásra kell fordítania, a munkaidő fennmaradó részében, legfeljebb heti négy órában a nevelést előkészítő, azzal összefüggő egyéb pedagógiai feladatok, a nevelőtestület munkájában való részvétel, gyakornok szakmai segítése, továbbá eseti helyettesítés rendelhető el az óvodapedagógus számára [Nkt. 62. (8) bekezdése]. Az Nkt 62. (ll a) bekezdése határozza meg az óvoda és iskolapszichológus teljes munkaidőben történő alkalmazása estén a munkaidő felosztását, e szerint: Az óvoda-, iskolapszichológus a neveléssel-oktatássallekötött munkaidőben végzi a gyermekek, tanulók egyéni vagy csoportos szűrésével, vizsgálatával, konzultációval, tanácsadással (a továbbiakban: közvetlen pszichológiai foglalkozás) kapcsolat os, továbbá a gyermekekkel, tanulókkal, pedagógusokkal es szülőkkel való hatékony együttműködés kialakítását célzó feladatokat. közvetlen pszichológiai foglalkozások szervezésével, előkészítésével kapcsolatos feladatokat látja el, részt vesz a pedagógiai szakszolgálat óvoda-, Iskolapszichológus koordinátora által szervezett szakmai feladatokban, szükség esetén előkészíti a gyermek, tanuló szakellátásba történő irányítását munkaköréhez szükséges információk feldolgozásával, az óvodai, iskolai dokumentáció elkészítésével kapcsolatos feladatokat, továbbá a szakmai fe.lődéséhez szüksé es tevékenysé eket vé ez '- 22 óra 10 óra 8 óra V éleményern szerint a fenti munkaidő-felosztásból közvetetten megállapítható, hogy az óvodapszichológus pedagógus-munkakörben alkalmazandó szakalkalmazott 10

11 A köznevelésért felelös államtitkári tájékoztató szerint az "óvoda gyermek létszáma: az óvoda (az intézmény) alapító okirata szerint meghatározott valamennyi feladat ellátási helyén (székhelyén + telephelyén + tagintézményben) az összes gyereklétszámot jelenti. Ezen elv alapján: Amennyiben az óvoda gyermeklétszáma az alapító okirat szerint eléri az 500 főt, de kevesebb, mint l OOO fő, akkor 0,5 fő óvodapszichológus alkalmazását írja elő kötelezően a jogszabály. Értelemszerűen, ha az óvoda gyermeklétszáma nem éri el az 500 főt, vagyis a létszám l fő közötti tartományba esik, akkor az óvodapszichológus foglakoztatása nem kötelező." Kőbányán a legnagyobb óvoda, amely 13 csoporttal működik, sem éri el az 500 főt. Az alapító okirat szerint csupán 331 gyermek elhelyezése engedélyezett. A tizennyolc óvodánkban az alapító okiratok szerint összesen 2608 gyermek felvétele biztosítható. A jogszabály szerinti kötelező foglalkoztatás alapján mind a 2608 gyermek óvodapszichológiai ellátás nélkül maradna. Budapest őváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 318/2013. (VI. 27.) KÖKT határozatában 9,5 óvodapszichológus álláshely engedélyezéséről döntött szeptember l-jei hatállyal. A Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény módosításáról szóló évi CXLIV. törvény (a továbbiakban: módosított költségvetési törvény) az óvodapedagógus létszám meghatározásába a 2013/2014. évre már beemeli az óvodapszichológusok létszámát is, amely egyben azt is jelenti, hogy az óvodapszichológus pedagógus munkakörben alkalmazandó. A normatíva-igénylést a jogszabály csak az 500 fő ellátottat elérő, vagy azt meghaladó intézményeknél kötelezően alkalmazandó óvodapszichológusok létszáma után teszi lehetövé, ezért állami támogatás nem igényelhető, de szakmailag indokolt az óvodapszichológusok alkalmazása. Bár a jogszabályok nem koherensek, azonban az államtitkári körlevél és a módosított költségvetési törvény egyértelműen utal a jogalkotó szándékára, amely szerint az óvodapszichológusnak jogállását tekintve pedagógus-munkakörben alkalmazandó szakembemek kellene lennie. Ezért az életpályamodellt a jogalkotási hiba ellenére szeptember l-jétől rájuk is alkalmazzuk. A fentiekre tekintettel javasolom az alkalmazott pszichológusok e szerinti besorolását visszamenőlegesen szeptember l-jétől. A évi költségvetésben ez további fedezetigényt nem jelent, mivel a 318/2013. (VI. 27.) KÖKT határozat az álláshelyekre már fedezetet biztosított a Budapest őváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2013. (IL 27.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 7. sora (közalkalmazottak és köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka) terhére. A számítást az előterjesztés l O. melléklete tartalmazza. III. A végrehajtás feltételei A Budapest őváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 7. sora (közalkalmazottak és köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka) terhére a többletkiadás fedezete biztosítható. ll

12 IV. Döntési javaslat Budapest őváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az előterjesztés 1-5. mellékletében foglalt határozatokat. Budapest, október"." Kovács Róbert Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 12

13 l. melléklet az előterjesztéshez Budapest őváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013. (X. 17.) határozata a Kőbányai Aprók Háza Óvoda vezetője kereset-kiegészítésének megállapításáról l. Budapest őváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Aprók Háza Óvoda (1108 Budapest, Újhegyi sétány 5-7.) vezetője, Baloghné Stadler Irén illetményét november l-jétől december 31-éig terjedő határozott időre tlhó kereset-kiegészítéssel egészíti ki. 2. A Képviselő-testület az l. pontban meghatározott kereset-kiegészítésre t összegű fedezetet biztosít ( t személyi juttatás t munkaadót terhelő járulék a Budapest őváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 7. sora (közalkalmazottak és köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka) terhére. 3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a munkaügyi intézkedések megtétel ére. 4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, valamint a költségvetési rendeletben történő szükséges intézkedések megtételére. átvezetés érdekében a Határidő: eladatkörében érintett: azonnal a humán szakterületért felelős alpolgármester a Humán Iroda vezetője a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője a Személyügyi és Bérszámfejtési Csoport vezetője 2. melléklet az előterjesztéshez Budapest őváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének... /2013. (X. 17.) határozata a pedagógus életpályamodell bevezetéséhez szükséges többletfinanszírozás biztosításáról l. Budapest őváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest őváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által fenntartott óvodákban engedélyezett pedagógus álláshelyek számáról szóló 317/2013. (VI. 27.) KÖKT határozatban engedélyezett pedagógus álláshelyeknek az életpályamodell bevezetéséből adódó többletfinanszírozásához t ( t személyi juttatást + l t munkaadót terhelő járulék) fedezetet biztosít a Budapest őváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 7. sora (közalkalmazottak és köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka) terhére. 2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-átcsoportosítás, valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtétel ére. Határidő: eladatkörében érintett: azonnal a humán szakterületért felelős alpolgármester a Humán Iroda vezetője a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 13

14 3. melléklet az előterjesztéshez Budapest őváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013. (X. 17.) határozata az óvodapszichológusok életpályamodell szerinti besorolásáról l. Budapest őváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest őváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által fenntartott óvodákban engedélyezett óvodapszichológus álláshelyek számáról szóló 318/2013. (VI. 27.) KÖKT határozatban engedélyezett óvodapszichológus álláshelyeket betöltő óvodapszichológus életpályamodell szerinti besorolását engedélyezi, amennyiben az alábbi végzettséggel, szakképzettséggel rendelkezik: a) pszichológus és óvodapedagógus vagy tanító vagy tanár, b) pszichológus tanácsadás iskola-, óvodapszichológiai szakiránnyal 2. Ez a határozat szeptember l-jén lép hatályba. 4. melléklet az előterjesztéshez Budapest őváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013. (X. 17.) határozata az Önkormányzat által fenntartott óvodák vezetőinek intézményvezetői pótléka mértékének meghatározásáról l. Budapest őváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat által fenntartott óvodákban az l. melléklet szerint állapítja meg az intézményvezetői pótlékok mértékét. 2. Ez a határozat november l-jén lép hatályba. 3. Hatályát veszti a Képviselő-testület egyes intézményvezetői illetmények rendezéséről szóló 468/2012. (XI. 15.) KÖKT határozata. 14

Tanévkezdő kiadvány kiegészítése a pedagógusok előmeneteli rendszerére vonatkozó szabályozásra vonatkozó tájékoztatóval

Tanévkezdő kiadvány kiegészítése a pedagógusok előmeneteli rendszerére vonatkozó szabályozásra vonatkozó tájékoztatóval Tanévkezdő kiadvány kiegészítése a pedagógusok előmeneteli rendszerére vonatkozó szabályozásra vonatkozó tájékoztatóval Tanévkezdő kiadványunkban ígértük, hogy a kihirdetéssel egyidejűleg részletes tájékoztatást

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. augusztus 30., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi CXXXVII. törvény A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról 66434 326/2013.

Részletesebben

MOLNÁR FERENC RPI Országjáró 2014. 08. 28-29.

MOLNÁR FERENC RPI Országjáró 2014. 08. 28-29. MOLNÁR FERENC RPI Országjáró 2014. 08. 28-29. A létesítés feltételei, Nyugdíjas foglalkoztatása Határozott vagy határozatlan Az intézményvezetői megbízás, pályáztatás A próbaidő I. A munkaviszony létesítése

Részletesebben

1. A köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak fokozatokba történő besorolásához szükséges követelmények

1. A köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak fokozatokba történő besorolásához szükséges követelmények 66438 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 203. évi 43. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 326/203. (VIII. 30.) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 992.

Részletesebben

138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet. a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet. a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben A jogszabály mai napon hatályos állapota 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben A közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

A pedagógusok előmeneteli rendszere. 2013. szeptember 1-jétől

A pedagógusok előmeneteli rendszere. 2013. szeptember 1-jétől A pedagógusok előmeneteli rendszere 2013. szeptember 1-jétől Budapest, 2013.12.02 dr. Gera Tibor Alkalmazott jogszabályok A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) A pedagógusok előmeneteli

Részletesebben

Gyakran ismételt kérdések az átsorolásokkal kapcsolatban

Gyakran ismételt kérdések az átsorolásokkal kapcsolatban Gyakran ismételt kérdések az átsorolásokkal kapcsolatban 1. Érvényben van-e még az a megállapodás, miszerint most minden munkáltatói döntésen alapuló illetményrész törlődik? A következő hónapban pedig

Részletesebben

Tájékoztató a pedagógusok besorolásáról

Tájékoztató a pedagógusok besorolásáról Tájékoztató a pedagógusok besorolásáról 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 3. számú melléklete és a 98-99. - a tartalmazza a nevelési-oktatási intézményekben pedagógusmunkakörben

Részletesebben

2. A javaslat 62. (1) bekezdés o) pontja elhagyását javaslom:

2. A javaslat 62. (1) bekezdés o) pontja elhagyását javaslom: ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Kövér László az Országgy űlés Elnöke részére Hrvata n, T(85 24 O 0.' 23. Módosító javaslat Helyben Tisztelt Elnök Úr! A nemzeti köznevelésről szóló, T/4856. számon benyújtott törvényjavaslathoz

Részletesebben

4676 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 48. szám

4676 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 48. szám 4676 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 48. szám A Kormány 89/2015. (IV. 9.) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési

Részletesebben

2013. évi CCXXX. törvény Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről

2013. évi CCXXX. törvény Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről 2013. évi CCXXX. törvény Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről Bemutatja, véleményezi: dr. Horváth Péter Budapest, 2014. január 24. I. A miniszter az építkezés költségvetésének, a pénzügyi stabilitás

Részletesebben

2013. évi CCXXX. törvény. Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről 1

2013. évi CCXXX. törvény. Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről 1 2013. évi CCXXX. törvény Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről 1 Kivonat A KÖZPONTI ALRENDSZER ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI SZERVEZETEK KAPCSOLATA 16. Az egyházi jogi személyek, a nemzetiségi

Részletesebben

Dr. Zemplény Adrienne, munkaügyi szakjogász

Dr. Zemplény Adrienne, munkaügyi szakjogász Dr. Zemplény Adrienne, munkaügyi szakjogász Munkajogi kérdések és válaszok A következő kérdésemre szeretnék választ kapni. 2011.09.12.-én oklevél nélkül (nyelvvizsga hiányában- igazolással) óvónőként kezdték

Részletesebben

/2015. (...) Korm. rendelet

/2015. (...) Korm. rendelet Melléklet a 4338/2015. számú kormány-előterjesztéshez /2015. (....) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési

Részletesebben

4434 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám

4434 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám 4434 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám A Kormány 99/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

Részletesebben

2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról*

2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról* M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 116. szám 63681 2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról* 1. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. augusztus 30., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi CXXXVII. törvény A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról 66434 326/2013.

Részletesebben

A köztisztviselők, kormánytiszségviselők

A köztisztviselők, kormánytiszségviselők A köztisztviselők, kormánytiszségviselők jogállásáról a) a Miniszterelnökség, a minisztérium, a kormányhivatal, a központi hivatal (a továbbiakban: központi államigazgatási szerv), b) a kormányhivatal

Részletesebben

A köznevelési törvény aktuális változásai

A köznevelési törvény aktuális változásai 2015. A köznevelési törvény aktuális változásai Kozák András köznevelési szakértő A 2014/2015. tanévben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) több alkalommal módosult.

Részletesebben

Magyar Pszichológiai Társaság ÓIP Szekció Országos Iskolapszichológiai Módszertani Bázis Budapest. Kedves Kollégák!

Magyar Pszichológiai Társaság ÓIP Szekció Országos Iskolapszichológiai Módszertani Bázis Budapest. Kedves Kollégák! Magyar Pszichológiai Társaság ÓIP Szekció Országos Iskolapszichológiai Módszertani Bázis Budapest Kedves Kollégák! A köznevelés átalakítása, a Nemzeti Köznevelési Törvény (Nkt) az óvoda-, és iskolapszichológia

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. tanévre 1. A 2014/2015. tanév fontosabb időpontjait, feladatait a 2014/2015

Részletesebben

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 326/203. (VIII. 30.) Korm. rendelet - a pedagógusok elımeneteli rends... http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a300326.kor / 6 204.03.20. 3:23 A jogszabály mai napon (204.III.20.) hatályos állapota

Részletesebben

T/2085. számú törvényjavaslat. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról

T/2085. számú törvényjavaslat. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/2085. számú törvényjavaslat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2014. november 2014.

Részletesebben

A Kjt. értelmében: (2) A magasabb vezető megbízású közalkalmazottat évi tíz munkanap, a vezető megbízásút évi öt munkanap pótszabadság illeti meg.

A Kjt. értelmében: (2) A magasabb vezető megbízású közalkalmazottat évi tíz munkanap, a vezető megbízásút évi öt munkanap pótszabadság illeti meg. I. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 2014. július 24. napján hatályba

Részletesebben

2013. évi...törvény a nemzeti köznevelésr ől szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáró l. Az Nkt. 31. (2) bekezdése a következőf) ponttal egészül ki :

2013. évi...törvény a nemzeti köznevelésr ől szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáró l. Az Nkt. 31. (2) bekezdése a következőf) ponttal egészül ki : bt-aa :a '1 Á 5,13 (."t'.013 NOV 2 2, 2013. évi...törvény a nemzeti köznevelésr ől szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáró l Az Nkt. 31. (2) bekezdése a következőf) ponttal egészül ki : (Ha a nevelési-oktatási

Részletesebben

Változás az óvodát érintő szabályokban A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról 9267/2015/KOPKA

Változás az óvodát érintő szabályokban A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról 9267/2015/KOPKA Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság Előadás időpontja: 2015. március 08. Előadás helyszíne: Győr Árpád út 32 Változás az óvodát érintő szabályokban A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

A köznevelési törvény aktuális változásai

A köznevelési törvény aktuális változásai A köznevelési törvény aktuális változásai A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. évet érintő módosításai Kozák András köznevelési szakértő Miről lesz szó az előadáson? A köznevelési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Budapest, 2015. július. készítette: látta: jóváhagyta: Dr. Madarász Hedvig mb. főov. Dr. Halász Zsolt főov-h. Oktatási Jogi Osztály

ELŐTERJESZTÉS. Budapest, 2015. július. készítette: látta: jóváhagyta: Dr. Madarász Hedvig mb. főov. Dr. Halász Zsolt főov-h. Oktatási Jogi Osztály EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 39084/2015. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2015. július 16-án. ELŐTERJESZTÉS a pedagógusok előmeneteli

Részletesebben

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA 2. melléklet a 2015. évi C. törvényhez A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA 1. A települési önkormányzatok

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem. HR Kézikönyv. szakkönyv változat

Pécsi Tudományegyetem. HR Kézikönyv. szakkönyv változat Pécsi Tudományegyetem HR Kézikönyv szakkönyv változat Hatályos 2014. július 1. 1 Tartalom Bevezető... 6 HR Kézikönyv hatálya... 6 1. Alapelvek... 7 1.1. A jogok gyakorlásának és a kötelezettségek teljesítésének

Részletesebben