Coj. szám ú előterjesztés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Coj. szám ú előterjesztés"

Átírás

1 Budapest őváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Coj. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a pedagógus életpályamodell bevezetéséről I. Tartalmi összefoglaló A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) szeptember l-jén hatályba lépő szabályai értelmében a nevelési-oktatási intézményben pedagógusmunkakörben foglalkoztatottak az előmenetel és az illetmény megállapítás tekintetében kikerülnek a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) hatálya alól. Mindez aztjelenti, hogy a Kjt. besorolásra vonatkozó szabályai (fizetési osztály, fizetési fokozat, illetménynövekedés, pótlékok stb.) nem alkalmazhatók a pedagógus életpálya hatálya alá tartozókra. Ehelyett teljesen új szabályokat határoz meg az Nkt. "A pedagógus-munkakörben foglalkoztatott a munkakör ellátásához előírt iskolai végzettség, valamint állam által elismert szakképesítés, szakképzettség, továbbá a nevelő, oktató munkája ellátásához közvetlenül kapcsolódó, azt közvetlenül segítő doktori cím, tudományos fokozat, valamint akadémiai tagság, szakmai gyakorlat, publikációs tevékenység, minősítő vizsga és a minősítési eljárás keretében elnyert minősítés alapján az alábbi fokozatokba sorolható: a) Gyakornok, b) Pedagógus 1., c) Pedagógus II., d) Mesterpedagógus, e) Kutatótanár, A pedagógus-munkakörben foglalkoztatottat - a Gyakornok fokozatha tartozó pedagógus kivételével - a Kjt. 87 l A. (l)-(3) bekezdései szerint számított közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő alapján kell a megfelelő kategóriába sorolni. A közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő alapján a foglalkoztatott háromévenként eggyel magasabb fizetési kategóriába lép [64. (4) és (5) bekezdése]. Eszerint az Nkt.-ban rögzített, a minimálbér 180 és 200%-ának megfelelő illetményalap (ami a pályán töltött évekkel további szorzószámok alapján emelkedik), alacsonyabb összegű lesz, de a minimálbérhez kötöttsége megmarad, tehát a minimálbér emelkedésével is emelkedhet a jövőben. A jelenlegi bérekhez viszonyítva ez azt jelenti, hogy a pedagógusok alapilletménye szeptember l-jétől átlagosan 34%-kal nő szeptember l-jéig az egyes tanévekre érvényes illetményalapot a pedagógusok előrneueteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Er.) 38. határozza meg a következők szerint:

2 középfokú végzettség esetén az illetményalap mértéke a minimálbér havi összegének jogszabályban meghatározott %-a szeptember l. szeptember szeptember l. szeptember l és2014. l. és és és szeptember augusztus 31. augusztus augusztus 31. augusztus 3 l. l-jétől között 31. kőzött között között 118,5 %-a 118,9 %-a 119,3 %-a 119,6 %-a 120 %-a alapfokozat esetén 157,8 %-a 163,3 %-a 168,9 %-a 174,5 %-a 180 %-a mesterfokozat ese té n 172,9 %-a 179,6 %-a 186,4 %-a 193,2 %-a 200 %-a Az új pedagógus-bértáblát az Nkt. 7. számú melléklete tartalmazza. A bértábla 5 fokozatot és 15 kategóriát tartalmaz, Minden fokozat valamennyi kategóriájához tartozik egy arányszám, amely az illetményalap százalékában állapítja meg az illetmény garantált összegét. Kategória/év l. fokozat 2. fokozat 3. fokozat 4. fokozat 5. fokozat Gyakornok Pedagógus I. Pedagógus II. M esterpedagógus Kutatótanár (%) (%) (%) (%) (%) l. ü-2/ ll ll Az előterjesztés összegeket. 6. melléklete tartalmazza az egyes fokozatokhoz és kategóriákhoz tartozó 2

3 Az illetmény további elemei a pótlék és a kereset-kiegészítés, illetve jutalom megállapítására is van lehetőség. Az előrneueteli rendszerben alkalmazott pótlékokat az Nkt. - módosított- 8. melléklete határozza meg. A nevelési-oktatási intézményekben alkalmazottak számára járó pótlékok és azok rnértéke az illetményalap százalékában szepternber l-jén: Pótlék megnevezése Pótlék alsó határa főiskolai végzettség egyetemi végzettség Pótlék Pótlék felső Pótlék alsó Pótlék alsó Pótlék felső felső határa határa határa határa határa intézményvezetői t t t t osztályfőnöki/kollégiumban csoportvezetői t t t t munkaközösség-vezetői t t t t intézményvezető-helyettesi t t t t nemzetiségi t t t t gyógypedagógiai t t t t nehéz körülmények között végzett munkáért járó t t t t Osztályfőnöki pótlékra jogosult az a pedagógus, aki iskolában osztályfőnöki feladatokat, kollégiumban, alapfokú rnűvészeti iskolában önálló tanulócsoport-vezetöi feladatot lát el. Munkaközösség-vezetői (tanszakvezetöi, tagozatvezetői, szakosztályvezetői) pótlékra az a pedagógus jogosult, aki intézményi rnunkaközösség-vezetői (tanszakvezetői, tagozatvezetői, szakosztályvezetői) vagy intézmények közötti rnunkaközösség-vezetői (tanszakvezetői, tagozatvezetői, szakosztályvezetői) feladatot lát el. Nemzetiségi pótlékra az a pedagógus jogosult, aki nemzetiségi nyelvű óvodában, iskolában, kollégiumban állandó jelleggel, neveléssel-oktatással lekötött rnunkaidejének legalább ötven százalékában nemzetiségi nyelven nevelő, oktató rnunkát végez. E pótlékra jogosult az a pedagógus is, aki óvodában, iskolában siket vagy nagyothalló gyermekek, tanulók nevelésénél, oktatásánál a jelnyelvet is alkalrnazza, feltéve, hogy rendelkezik a szakértő jeltolrnács, vagy fordító jeltolmács szakképzettséggel. Gyógypedagógiai pótlékra az a pedagógus jogosult, aki sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai nevelését, iskolai nevelés-oktatását, kollégiumi nevelését vagy fejlesztő nevelés-oktatását a szakértői bizottság szakvéleményében foglaltak szerint végzi, feltéve, ha kizárólag sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal foglalkozik, vagy ha az általa felkészített sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulókaránya az intézményben a nevelési év, tanév első napján eléri a harminchárom százalékot. A nehéz körülrnények között végzett rnunkáért járó pótlékra az a pedagógus jogosult, aki olyan köznevelési intézményben dolgozik, amely a társadalrni-gazdasági és infrastrukturális 3

4 szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló kormányrendelettel kiadott jegyzékben a társadalmigazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott települések között szereplő községben található. Az intézményvezetőt a fenntartó, az intézmény többi vezetőjét az intézményvezető keresetkiegészítésben részesítheti, amelynek éves összege nem haladhatja meg a vezető pótlékkal számított éves illetményének, munkabérének tíz százalékát [Nkt. 65. (5) bekezdése]. Az intézményvezetőt a fenntartó, az intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottakat az intézményvezető jutalomban részesítheti, amelynek éves összege vezető esetében nem haladhatja meg a vezető pótlékkal számított éves illetményének, munkabérének tizenöt százalékát, beosztott esetében éves illetményének, munkabérének tizenöt százalékát [Nkt. 65. (4) bekezdése]. Az óvodapedagógusok új besorolása szeptember hónapban megtörtént, aminek költségkihatása van. II. Hatásvizsgálat Óvodapedagógus álláshelyek bér kif"izetéséhez szükséges fedezet A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény módosításáról szóló évi CXXXVII. törvény értelmében a szeptember l-jétől bevezetésre kerülő életpályamodell rendelkezéseinek hatálya az óvodapedagógusokra is kiterjed. Az Nkt. 74. (2) bekezdése alapján a települési önkormányzatoknak kell gondoskodnia az óvodai nevelésről. E feladat ellátásához támogatást nyújt a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény. A központi költségvetés a Kjt., az Nkt. valamint a Kjt. végrehajtását a köznevelési intézményekben szabályozó kormányrendelet, továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbér alapú támogatást biztosít az óvodát fenntartó települési önkormányzat részére az általa foglalkoztatott óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bérének és az ehhez kapcsolódó, 27% mértékkel számított szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez. Az óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege: OOO H/számított létszám/év. A Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény módosításáról szóló évi CXLIV. törvény az óvodapedagógusok átlagbéréhez és közterheihez pótlólag elismert összeget állapított mely, ami a 2013/2014. nevelési évre: 263 l 00 t/ számított létszám/3 hónap. Az óvodapedagógusok keresetnövekedése 50 OO- 90 OO havonta. Az előterjesztés 7. melléklete tartalmazza intézményenként az adatokat. Az életpályamodell bevezetése t többletkiadást jelent az önkormányzatnak Az NGM tájékoztatása alapján, az önkormányzatok a három hónapra elismert pótlólagos összeget a júniusi felmérésben szereplő létszám (225 fő) után automatikusan megkapják az októberi nettó támogatás keretében. Így várhatóan t támogatást kapunk. Az önkormányzat várható többletkiadása t. 4

5 Intézmény Havi kereset 3 havi kereset Többletigény Járulék különbözet különbözet összesen Aprók Háza Óvoda t t l t t Bóbita Óvoda t t t t Csodafa Óvoda l t t l t t Csodapók Óvoda t t t t Csupa Csoda Óvoda 614 OO l 842 OO t t Gépmadár Óvoda t t t t Gesztenye Óvoda t t t t Gézengúz Óvoda t t t t Gyermekekháza Óvoda t t t t Gyöngyike Óvoda t l t t t Hásrlevelű Óvoda t t t t Kékvirág Óvoda l t t t t Kincskereső Óvoda t t t t Kiskakas Óvoda l t t l t t Mászóka Óvoda l t t t t Mocorgó Óvoda t t t 3 OOO 375 t Rece-fice Óvoda t t t t Zsivaj Óvoda t t t t Mindösszesen: OO t t t A Kékvirág Óvoda esetében a 3 havi kereset különbözet t-tal csökkentve lett, mivel egy státusz október 1-jétőllett betöltve. Az óvodavezetők keresetnövekedése már nem ilyen mértékű. Ennek oka, hogy a vezetők részére munkáltatói döntésen alapuló illetményrészt is megállapított a korábbi időszakban az Önkormányzat. A részletes adatok az előterjesztés 8. mellékletében olvashatók. ;;.-, különbség: az!=: o Illetmény a Kereset összesen augusztusi és a N összesen o töl szeptemberi kereset 31-ig. s közölt Aprók Háza Óvoda t t t Bóbita Óvoda t t t Csodafa Óvoda t t t Csodapók Óvoda t t t Csupa Csoda Óvoda 287 OO t t Gesztenye Óvoda t 348 OO t Gépmadár Óvoda t 317 OO t Gézengúz Óvoda 289 OO t t Gyermekek Háza Óvoda t t t Gyöngyike Óvoda 303 OO t t Hárslevelű Óvoda t t t Kékvirág Óvoda t t t 5

6 Kincskeresők Óvoda t t t Kiskakas Óvoda t t t Mászóka Óvoda t t 4/600t Mocor ó Óvoda t t t Rece-ice Óvoda t t t Zsiva Óvoda t 317 OO t Javasolom a Kőbányai Aprók Háza Óvoda vezetőjének, Baloghné Stadler Irénnek a csökkenő keresetét kompenzálni. Álláspontom szerint erre lehetőséget teremt az Nkt. 65. ának (5) bekezdése, amely alapján az intézményvezetőt a fenntartó kereset-kiegészítésben részesítheti. A kompenzáció mértéke t/hó. A kereset-kiegészítést határozott idejű időszakra november 1-jétől2013. december 31-éigjavasolom megállapítani. Az ehhez szükséges fedezet egy hónapra: t t tb-járulék, összesen tlhó. A garantált illetmény valamennyi óvodavezető esetében emelkedik, azonban az Önkormányzat által december 31-éig a vezetők részére megállapított - eltérő mértékű - magasabb vezetői pótlék és munkáltatói döntésen alapuló illetményrész csökken. A magasabb vezetői pótlék kategóriáinak kialakítása során korábban figyelembe vettük a csoportok számát, a gyermekek létszámát, a hátrányos és halmozottan hátrányos gyermek létszámot, valamint a hátrányos helyzetűek intézményi arányát, a sajátos nevelési igényűek számát, illetve arányát a kerületi létszámhoz viszonyítva, az intézményben dolgozók létszámát, valamint az intézményi költségvetést. A meghatározott szempontok alapján négy kategória került kialakításra az alábbiak szerint: Intézmény számítási tényező kategória pótlék mértéke (t) Csodapók Óvoda 3,00% Hárslevelű Óvoda 3,30% Rece-ice Óvoda 3,30% I. 46 OO Gyermekek Háza Óvoda 3,60% Csupa Csoda Óvoda 4,10% Kincskereső Óvoda 4,20% Mocorgó Óvoda 4,30% Il. 48 OO Zsivaj Óvoda 4,50% Mászóka Óvoda 4,80% Gézengúz Óvoda 5,00% Kiskakas Óvoda 5,20% Gesztenye Óvoda 5,80% III. 50 OO Csodafa Óvoda 6,00% Gépmadár Óvoda 6,20% Gyöngyike Óvoda 7,50% Bóbita Óvoda 8,50% Aprók Háza Óvoda 10,30% IV. 54 OO Kékvirág Óvoda 10,40% 6

7 A munkáltatói döntésen alapuló illetményrész meghatározásának számítási alapja az óvodai csoportok száma volt. Csoportonként 7 OO-ot állapított meg a Képviselő-testület. Intézmény Csoportok száma Munkáltatói döntésen alapuló illetményrész Aprók Háza Óvoda OO Bóbita Óvoda 6 42 OO Csodafa Óvoda 8 56 OO Csodapók Óvoda 4 28 OO Csupa Csoda Óvoda 4 28 OO Gépmadár Óvoda 7 49 OO Gesztenye Óvoda 4 28 OO Gézengúz Óvoda 4 28 OO Gyermekek Háza Óvoda 4 28 OO Gyöngyike Óvoda 4 28 OO Hárslevelű Óvoda 4 28 OO Kékvirág Óvoda 7 49 OO Kincskereső Óvoda 5 35 OO Kiskakas Óvoda 8 56 OO Mászóka Óvoda 6 42 OO Mocorgó Óvoda 5 35 OO Rece-ice Óvoda 4 28 OO Zsivaj Óvoda 4 28 OO Tekintettel arra, hogy a Kormány intézkedéseinek célja az egységes, kiszámítható és átlátható pedagógus előmeneteli rendszer kialakítása, ezért szükségesnek és indokoltnak tartom az intézményvezetői pótlékrendszer áttekintését és módosítását. Az intézményvezetői pótlék mértéke 40%-80% lehet. Az alsó és felső határok között a pótlék mértékét a fenntartó, munkáltatói jogkör gyakorlója határozza meg. Az intézményvezetői pótlék mértékét az óvodai csoportok száma alapján javasolom meghatározni. Az óvodavezetők vezetői munkáját álláspontom szerint jelentős mértékben nem befolyásolja a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű vagy sajátos nevelési igényű gyermekek létszáma. Ezen létszámok a csoportban dolgozó óvodapedagógusok, fejlesztőpedagógus és óvodapszichológus tevékenységét határozzák meg. A gyereklétszám, a csoportok száma, az alkalmazottak száma és a költségvetés pedig párhuzamosan együtt mozog. Ha magasabb a csoportok száma, ez nagyobb létszámú alkalmazotti kört eredményez, amelyhez nagyobb intézményi költségvetés is járul. Ezért indokolt a csoportszámhoz viszonyítani az intézményvezetői pótlékot. A pótlék összegét a mindenkori minimálbér határozza meg. A táblázat a 98 OO összegű minimálbér figyelembevételével tartalmazza a pótlék összegét: Óvodai Pótlék szeptember l. szeptember l. szeptember l. szeptember l csoportok mértéke és és és és2017. szeptember 1- száma (%) augusztus 31. augusztus 31. augusztus 31. augusztus 31. jétől kőzött között között közőtt t 64014t t t t t 72015t t t t t 80017t t t t t 88019t t 94056t 97020t t 96020t t t t t t t lll157t t 7

8 A táblázat az intézményvezetői pótlék egy évre jutó összegének változását mutatja 98 OO összegű minimálbérrel számolva: csoportok Intizmények száma száma 4 csoportos óvodák száma 5 csoportos óvodák száma 6 csoportos óvodák száma 7 csoportos óvodák száma 8 csoportos óvodák száma 13 csoportos óvodák száma szeptember l. szeptember l. szeptember l. szeptember l. és és2015. és2016. és augusztus 31. augusztus 31. augusztus 31. augusztus 31. között között között között szeptember l-jétől t t t t t t t t t t t t t 171 OlOt t t t t 188 lll t t t t t t t l t t t lll 157t ll t Összesen (l hónapra) t t t t t 12 hónapra t t t! t t tb-járulékkal (27 %-kal számolva) t t t t t eltételezve a minimálbér évenkénti emelkedését, a pótlék mértéke is évente növekszik. Az intézményvezetői pótlékok csoportszámhoz viszonyított megállapítását november l jétől az alábbiak szerint javasolom: sorszám intézmény csoportszám pótlék mértéke l. Aprók Háza Óvoda 13 65% 2. Bóbita Óvoda 6 50% 3. Csodafa Óvoda 8 60% 4. Csodapók Óvoda 4 40% 5. Csupa Csoda Óvoda 4 40% 6. Gesztenye Óvoda 4 40% 7. Gépmadár Óvoda 7 55% 8. Gézengúz Óvoda 4 40% 9. Gyermekek Háza Óvoda 4 40% 10. Gyöngyike Óvoda 4 40% ll. Hárslevelű Óvoda 4 40% 12. Kékvirág Óvoda 7 55% 8

9 13. Kincskeresők Óvoda 5 45% 14. Kiskakas Óvoda 8 60% 15. Mászóka Óvoda 6 50% 16. Mocorgó Óvoda 5 45% 17. Rece-ice Óvoda 4 40% 18. Zsivaj Óvoda 4 40% A táblázat az intézményvezetői tartalmazza: pótlék összegének változását és a szükséges fedezetigényt fedezet igény» intézményvezetői pótlék mértéke összesen s s:: il) N s tb cn o N járulék november l- il) november l- "'.5 különbség jétől l szeptember l. jétől hónapra c<! l. Aprók Háza Óvoda t t t t 49099t 2. Bóbita Óvoda t t t 4 175t t 3. Csodafa Óvoda t t t t t 4. Csodapók Óvoda t t 5. Csupa Csoda Óvoda t t 6. Gesztenye Óvoda t t 7. Gépmadár Óvoda t 85054t t t t 8. Gézengúz Óvoda t t 9. Gyermekek Háza Óvoda t t 10. Gyöngyike Óvoda t t ll. Hárslevelű Óvoda t t 12. Kékvirág Óvoda t 85054t t t t 13. Kincskeresők Óvoda t t t 2088t t 14. Kiskakas Óvoda t t t t t 15. Mászóka Óvoda t t t 4 175t t 16. Mocorgó Óvoda t t t 2088t t 17. Rece-ice Óvoda t t 18. Zsivaj Óvoda t t Összesen lll3444t l t t t t Óvodapszichológusok életpályamodell szerinti besorolása Az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló évi CXXIX. törvény kihirdetésével az óvodapszichológusi létszám meghatározásában és finanszírozásában szeptember l-jétől az alábbi változásokkal kell számolni. Az óvodapszichológus kötelező létszámát az óvoda gyermeklétszáma alapján kell meghatározni oly módon, hogy 500 gyermekenként egy, a teljes munkaidő ötven százalékában foglalkoztatott óvodapszichológust kell alkalmazni [Nkt. 61. (3) bekezdése]. Az óvodapszichológusi létszám kikerült az Nkt. 2. mellékletében felsorolt a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők finanszírozott létszámából Dr. Hoffman Rózsa köznevelésért felelős államtitkár szeptember 2-ai keltezéssel kiküldött körlevelében a polgármestereket arról tájékoztatta, hogy az óvodapszichológus 9

10 jogállását tekintve pedagógus-munkakörben alkalmazandó szakember. A körlevél az előterjesztés 9. melléklete, ami ugyanakkor nem jogforrás. Az Nkt. 3. melléklete határozza meg a nevelési-oktatási intézményekben pedagógusmunkakörben alkalmazottak végzettségi és szakképzettségi követelményeit. Ebbe a táblázatba azonban a jogalkotó nem emelte be az óvodapszichológusokat Nevelésioktatási mtézmén f--r"" Óvodai nevelés Pedagógusmunkakör óvodapedagógus iskolapszichológus fejlesztő pedagógus Az alkalmazáshoz szükséges szakképzettség óvodapedagógus pszichológus és tanító vagy tanár, pszichológus tanácsadás és iskolapszichológia szakiránnyal bármely pedagógus ( óvodapedagógus, tanító, tanár, szociálpedagógus) és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek, tanulók szűrésére, csoportos és egyéni foglalkoztatásárajogosító szakirányú továbbképzésben szerzett szakképzettség, gyógypedagógus a tanulásban akadályozottak vagy logopédia vagy szicho eda ó ia szakiránn al A nevelési-oktatási intézményben a pedagógus-munkakörökben dolgozó pedagógus heti teljes munkaidejének nyolcvan százalékát (a továbbiakban: kötött munkaidő), azaz 32 órát az intézményvezető által meghatározott feladat ellátásával köteles tölteni, a munkaidő fennmaradó részében, azaz nyolc órában a munkaideje beosztását vagy felhasználását maga Jogosult meghatározni [Nkt. 62. (5) bekezdése]. Az óvodapedagógusnak a kötött munkaidejét a gyermekekkel való közvetlen, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozásra kell fordítania, a munkaidő fennmaradó részében, legfeljebb heti négy órában a nevelést előkészítő, azzal összefüggő egyéb pedagógiai feladatok, a nevelőtestület munkájában való részvétel, gyakornok szakmai segítése, továbbá eseti helyettesítés rendelhető el az óvodapedagógus számára [Nkt. 62. (8) bekezdése]. Az Nkt 62. (ll a) bekezdése határozza meg az óvoda és iskolapszichológus teljes munkaidőben történő alkalmazása estén a munkaidő felosztását, e szerint: Az óvoda-, iskolapszichológus a neveléssel-oktatássallekötött munkaidőben végzi a gyermekek, tanulók egyéni vagy csoportos szűrésével, vizsgálatával, konzultációval, tanácsadással (a továbbiakban: közvetlen pszichológiai foglalkozás) kapcsolat os, továbbá a gyermekekkel, tanulókkal, pedagógusokkal es szülőkkel való hatékony együttműködés kialakítását célzó feladatokat. közvetlen pszichológiai foglalkozások szervezésével, előkészítésével kapcsolatos feladatokat látja el, részt vesz a pedagógiai szakszolgálat óvoda-, Iskolapszichológus koordinátora által szervezett szakmai feladatokban, szükség esetén előkészíti a gyermek, tanuló szakellátásba történő irányítását munkaköréhez szükséges információk feldolgozásával, az óvodai, iskolai dokumentáció elkészítésével kapcsolatos feladatokat, továbbá a szakmai fe.lődéséhez szüksé es tevékenysé eket vé ez '- 22 óra 10 óra 8 óra V éleményern szerint a fenti munkaidő-felosztásból közvetetten megállapítható, hogy az óvodapszichológus pedagógus-munkakörben alkalmazandó szakalkalmazott 10

11 A köznevelésért felelös államtitkári tájékoztató szerint az "óvoda gyermek létszáma: az óvoda (az intézmény) alapító okirata szerint meghatározott valamennyi feladat ellátási helyén (székhelyén + telephelyén + tagintézményben) az összes gyereklétszámot jelenti. Ezen elv alapján: Amennyiben az óvoda gyermeklétszáma az alapító okirat szerint eléri az 500 főt, de kevesebb, mint l OOO fő, akkor 0,5 fő óvodapszichológus alkalmazását írja elő kötelezően a jogszabály. Értelemszerűen, ha az óvoda gyermeklétszáma nem éri el az 500 főt, vagyis a létszám l fő közötti tartományba esik, akkor az óvodapszichológus foglakoztatása nem kötelező." Kőbányán a legnagyobb óvoda, amely 13 csoporttal működik, sem éri el az 500 főt. Az alapító okirat szerint csupán 331 gyermek elhelyezése engedélyezett. A tizennyolc óvodánkban az alapító okiratok szerint összesen 2608 gyermek felvétele biztosítható. A jogszabály szerinti kötelező foglalkoztatás alapján mind a 2608 gyermek óvodapszichológiai ellátás nélkül maradna. Budapest őváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 318/2013. (VI. 27.) KÖKT határozatában 9,5 óvodapszichológus álláshely engedélyezéséről döntött szeptember l-jei hatállyal. A Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény módosításáról szóló évi CXLIV. törvény (a továbbiakban: módosított költségvetési törvény) az óvodapedagógus létszám meghatározásába a 2013/2014. évre már beemeli az óvodapszichológusok létszámát is, amely egyben azt is jelenti, hogy az óvodapszichológus pedagógus munkakörben alkalmazandó. A normatíva-igénylést a jogszabály csak az 500 fő ellátottat elérő, vagy azt meghaladó intézményeknél kötelezően alkalmazandó óvodapszichológusok létszáma után teszi lehetövé, ezért állami támogatás nem igényelhető, de szakmailag indokolt az óvodapszichológusok alkalmazása. Bár a jogszabályok nem koherensek, azonban az államtitkári körlevél és a módosított költségvetési törvény egyértelműen utal a jogalkotó szándékára, amely szerint az óvodapszichológusnak jogállását tekintve pedagógus-munkakörben alkalmazandó szakembemek kellene lennie. Ezért az életpályamodellt a jogalkotási hiba ellenére szeptember l-jétől rájuk is alkalmazzuk. A fentiekre tekintettel javasolom az alkalmazott pszichológusok e szerinti besorolását visszamenőlegesen szeptember l-jétől. A évi költségvetésben ez további fedezetigényt nem jelent, mivel a 318/2013. (VI. 27.) KÖKT határozat az álláshelyekre már fedezetet biztosított a Budapest őváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2013. (IL 27.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 7. sora (közalkalmazottak és köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka) terhére. A számítást az előterjesztés l O. melléklete tartalmazza. III. A végrehajtás feltételei A Budapest őváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 7. sora (közalkalmazottak és köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka) terhére a többletkiadás fedezete biztosítható. ll

12 IV. Döntési javaslat Budapest őváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az előterjesztés 1-5. mellékletében foglalt határozatokat. Budapest, október"." Kovács Róbert Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 12

13 l. melléklet az előterjesztéshez Budapest őváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013. (X. 17.) határozata a Kőbányai Aprók Háza Óvoda vezetője kereset-kiegészítésének megállapításáról l. Budapest őváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Aprók Háza Óvoda (1108 Budapest, Újhegyi sétány 5-7.) vezetője, Baloghné Stadler Irén illetményét november l-jétől december 31-éig terjedő határozott időre tlhó kereset-kiegészítéssel egészíti ki. 2. A Képviselő-testület az l. pontban meghatározott kereset-kiegészítésre t összegű fedezetet biztosít ( t személyi juttatás t munkaadót terhelő járulék a Budapest őváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 7. sora (közalkalmazottak és köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka) terhére. 3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a munkaügyi intézkedések megtétel ére. 4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, valamint a költségvetési rendeletben történő szükséges intézkedések megtételére. átvezetés érdekében a Határidő: eladatkörében érintett: azonnal a humán szakterületért felelős alpolgármester a Humán Iroda vezetője a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője a Személyügyi és Bérszámfejtési Csoport vezetője 2. melléklet az előterjesztéshez Budapest őváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének... /2013. (X. 17.) határozata a pedagógus életpályamodell bevezetéséhez szükséges többletfinanszírozás biztosításáról l. Budapest őváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest őváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által fenntartott óvodákban engedélyezett pedagógus álláshelyek számáról szóló 317/2013. (VI. 27.) KÖKT határozatban engedélyezett pedagógus álláshelyeknek az életpályamodell bevezetéséből adódó többletfinanszírozásához t ( t személyi juttatást + l t munkaadót terhelő járulék) fedezetet biztosít a Budapest őváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 7. sora (közalkalmazottak és köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka) terhére. 2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-átcsoportosítás, valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtétel ére. Határidő: eladatkörében érintett: azonnal a humán szakterületért felelős alpolgármester a Humán Iroda vezetője a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 13

14 3. melléklet az előterjesztéshez Budapest őváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013. (X. 17.) határozata az óvodapszichológusok életpályamodell szerinti besorolásáról l. Budapest őváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest őváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által fenntartott óvodákban engedélyezett óvodapszichológus álláshelyek számáról szóló 318/2013. (VI. 27.) KÖKT határozatban engedélyezett óvodapszichológus álláshelyeket betöltő óvodapszichológus életpályamodell szerinti besorolását engedélyezi, amennyiben az alábbi végzettséggel, szakképzettséggel rendelkezik: a) pszichológus és óvodapedagógus vagy tanító vagy tanár, b) pszichológus tanácsadás iskola-, óvodapszichológiai szakiránnyal 2. Ez a határozat szeptember l-jén lép hatályba. 4. melléklet az előterjesztéshez Budapest őváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013. (X. 17.) határozata az Önkormányzat által fenntartott óvodák vezetőinek intézményvezetői pótléka mértékének meghatározásáról l. Budapest őváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat által fenntartott óvodákban az l. melléklet szerint állapítja meg az intézményvezetői pótlékok mértékét. 2. Ez a határozat november l-jén lép hatályba. 3. Hatályát veszti a Képviselő-testület egyes intézményvezetői illetmények rendezéséről szóló 468/2012. (XI. 15.) KÖKT határozata. 14

15 l. melléklet a (X 17.) KÖKT határozathoz Pótlék mértéke s ro a pedagógus N Csoportok cn Intézmény neve illetményalap ;... o száma cn %-ában kifejezve l. Aprók Háza Óvoda Bóbita Óvoda Csodafa Óvoda Csodapók Óvoda Csupa Csoda Óvoda Gépmadár Óvoda Gesztenye Óvoda Gézengúz Óvoda Gyermekek Háza Óvoda Gyöngyike Óvoda 4 40 ll. Hárslevelű Óvoda Kékvirág Óvoda Kincskeresők Óvoda Kiskakas Óvoda Mászóka Óvoda Mocorgó Óvoda Rece-i ce Óvoda Zsivaj Óvoda

16 5. melléklet az előterjesztéshez Budapest őváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének... /2013. (X. 17.) határozata az Önkormányzat által fenntartott óvodák vezetőinek intézményvezetői pótlékára forrás biztosításáról l. A Képviselő-testület a Budapest őváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által fenntartott óvodákban az intézményvezetői pótlékra november hónapra t ( t személyi juttatást t munkáltatói adót terhelő járulék) fedezetet biztosít a Budapest őváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 7. sora (közalkalmazottak és köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka) terhére. 2. A Képviselő-testület felkéri a polgármcstert az előirányzat-átcsoportosítás, valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: eladatkörében érintett: azonnal a humán szakterületért felelős alpolgármester a Humán Iroda vezetője a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 16

17 ó me/lek/cl o: ehill'l"{n:/(;1'/w: A pedagógus fokozatokhoz tartozó garantált illetmény az illetményalap százalékában 98 OO alap \ t 157,8% főiskola \ t 172.9% eb>yetem középfokú 116!30 t 118,5 végzettség

18 7 l me/ leklel oz elálerje.>zfnhez. r.l- P.- - cl- rl- r'l---- cll p.,_ f!l.- E- Pc-,li- t#'- JL- 29. ÖS9.1<S intézmény Aprók Háza Óvoda fizetési osztály fokozat G!4!3!O 7 5!O!2 7 G G 14 8 G 7 G 13 9 G 7 ll 3 2 G 13 ll ll l 7 G 5 A további szakképzettségért alapilletmény járó illetménynövekedés t!0 450 t! t t!49 100t t!40 OO! t! t 9 oon l t t t t t t t t t t t t t 201 OO l t t t t t t 201 OO t IX 1 sno t 122 OO t t t t s.1 tn t B c D E Rt!s:sste$1 munkaközösségv vezetőhelyettesi magasabb A+B ezetői pótlék pótlék vezetői pótlék 21935/J t 54 OO /Jt t.156$57I UOOOOI 0 t 166/fOOI 190 SIJOI U9c!OOI 174SOOI 26 OO U4600I! l O! I 0 t U9100t t JJ0800I t t 165 OO t 26 OO J 67475t 0 t ISSJOOI t IJO 800t J t 201 OO t /81 500t IZZ OO U9 100t JSJOOOt t l82 t t 52 OO ó'4 OOO f<t ig G H l J K L M nehéz munkáltatói körülmények Ré., z ihi'!izes: ÖSSZES: Kerekített döntésen gyógypedagógiai tanácsosi főtanácsdsl közölt végzett l>+e++(;+h+ A+B+O+E++ összeg alapuló pótlék címpótlék címpótlék munka után járó l+j+k G+H+I+J+K illetményrész póték 91 OO 0 t /4SIIIIIII t t 0 t! t t 0 t Of t t t t lit 140 OO 140 OO 0 t t t Of t! ln snn 1 r t t t t t t rt t t lit t t t t t O l t l t O l t t t rt 163 OO 16JOOOPt 0 t t t '.. l li t t t t 0 t t t 0 t lit t t 0 t lit t t II! 201 OO 20 l OO /II t!74 200t t.' '"''ll lit 122 OO 122 OOO l't /II t t 240/II t t 91 OO ll l ZOl SOü t 5 tlrp!82 l'! O!ll.wo l'! Személyiügyi és Bérszámft:itési Csoport által jóváhagyott adatok

19 7 l mel/i:klet az elálet:fe\ zte\'hez 'll intézmény Ol-től Oj fokozat N o p Q R ll Életpályn közalkalmazotti intézményvezetői l Kerekített összeg l Kíllönbség l kcr,z:b.hc:n fokozat fizetési szakmai gyakorlati életpálya munkaközösség gyógypedagógiai intézményvezet ő- ÖSSZES: különbségc jogviszonyban pótlék (kötelező (gyakomok, kategória idő fokozat (t) vezetői pótlék pótlék helyettesi pótlék N+O+I'+Q+R töltött idő minimum) Pi!) L P/ év ll hó t t t \,.J(} U\J l! t n L Pi! 13 37év 37 év t t c!li -!utj 1 t t $9 600 rt L P/ év 2 hó 24 nap 24 év IOhó!Onap t t ::55 ::un n t BB 100 n L P/1 6 17év5nap 14 év 6 hó 5 nap t t?:":,1::ui)h t 6' 6oo n.l_ Pl! 4 ll év 9 hó 26 nap ll év 9 hó 26 nap t t '16 -;Ul) H t 7650Qt L P/ év 5 hó 27 év 8 hó t 0 t t c:' 5 cuu H t s 1üO n 2_ P/ év l hó 30 év 4 hó 26 nap t t :?'7() 6UU H 80127t so tüo rt L P/1 7 18év4hó 16év3hó23nap t 0 t 2$1966t ej. uutj 1' t s. 900 rt L P/ év 10 hó 22 nap 15év5hó3nap t t t 76.: ;u{) H t 6.?...!()f) rt ll P/1 6!6 év!ohó!o nap 15év9hó t t -::>1 ::uu t t 79 6oo n ll P/1 ll 31 év!5 nap 26 év 9 hó 15 nap t t 26.: JUU H t s1 --wo n ll Pi! 8 22 év l hó 19év2hó!6 nap t 0 t t ::.l' ' :uu H 80198t BO 200 rt ll P ll 7 18 év 16év7h619nap t t t CJC) 7(}!) H 88198t B ö?.00 rt ll P ll 3 6évllhó 6 év ll hó t zot on t cui U!J{) l c t :o :vu n ll Aprók Háza Óvoda P/ év 28 nap 33 év 2 hó 17nap t t n.. 1un 1 t t 59 ()\)r) t ll P/ év!ohó IOnap 17 év 6 hó 10 nap t t 3<.1 '7UU H t 85 --wo n ll._ P/ év lo év t t 21.:(;()!.) l t t 6!) OOO P J.t.._ Pl! év 14nap 36 év 14 nap t t t 1zyl-:;un n t 7.' coo r: ll P/ év 28 nap 22 év 7 hó 28 nap t t ::-n H t 7'' 900 t 1L P/1 6 16év5 hó25nap 14 év 25 nap t 0 t t :;:;,1 ::uo It t 6 9C> l!c_ P/1 ll 30 év 16nap 28 év 4 hó 21 nap t t :;(<;')t; H t ss 7uo n ll P/1 3 óév 6hó 13 nap 6 év 6 hó 13nap t t 2U1 H t t ll Pl l 2 4 év ll hó ll nap 4 év ll hó ll nap t 0 t t ié, j ÓL l t t 5'' 300 n P/ év 8 hó 21 nap 33év7hó16nap t t nt: ic H t 77 "HJ 1L Pl! év 9 hó 22 nap 28év3hó10nap t f't :: 5 ::U lj \. i t S l CO<Jrt ll P/1 ll 31év5nap 27 év 5 hó 16nap t t ::6.? 'JU\J H t S l!00 t cr- Pi! l 2év 23 nap 2 év 23 nap t t i 5<l 6UU l t t 6oo n JL P ll 7 18év9hó 13nap 18 év 9 hó 13nap t t :?).? uuu H t 900 t 29. P ll 5 13 év l hó 27 nap 9 év 10hó23nap t t t :;.. J) t t 6 B Süü 'ft ÜSZl'S 6 S97 122t 15 -tú, f M 8:"8 l t 70.%!1#2 Pt 7ll1000t !1 t 1 ORR Személyiügyi és Bérszámfejtési Csoport által jóváhagyott adatok

20 7 2. me/idd,! az c/á/('/"f''zii:lh, z fizetési A li Bóbita Óvoda os.t:tály fokozal alapilletmény l. G 2. G G. 6. G ll ll. 16. :x,:;r;.:-;:r;;:,.':.::;,:;:;;r G G G ÜSSZ,ES 9 12 ll l 7 4 R \ t 193 OO t t 201 OO t 122 OO t t!61 620t t 18H 800 t t t.:! -Hl 60 1 B c D E további s.t.akképzettségért Rt&t.lhsr.es: munkaközösségv vezetőhelyettesi magasabb Járó A+ B. ezetői pótlék pótlék vezetői pótlék illetménynövekedés t 1811J8t 54 OO t t t JIJ43J5t JIJ6Ji10t 26 OO t l 5441t t /2)!100t JSSS!IOt IJS400I o t o t R OK 16970/It o t 196 Ji/ 1888!/0t U9Ji/OI 196 Ji/ 5:' %8 t 2.J()'i 82X l 2fl OfJ :;.t OH OS. JI-ig G H l J K L M nehé.t. munkáltató1 könilményck Ré z IJ.m;e.f: ÖSSZES: Kerekített döntésen gyógypedagógiai tanácsosi Jútamicsos i kö.tötl végtett D+E++G+H A+B+D+E+ OSS.t.cg alapuló pótlék címpótlék eimpótlék munka után járó +/+J+K +G+H+I+J+K illctményrés.t: póték 42 OO 96flllt/t t 27íl 700 t t t /II t!94 400t t t t o t o t O! o t 201 OO 201 OO o t t/t t t o t 122 OO 122 OO o t! t \ t o t ll l t t ll l! t!69 700t lit lit t l% 100t t 18& 800 t /II 149 to t lit t l% 100t 42 Oii H t ü t ll ft!22 H)() n l (d 9 2 t ;: ()19 ')(lu t S:t.cmélyiügyi és Bérszámfejtési Csoport által JÓváhagyott adatok

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére. Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő döntések

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére. Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő döntések 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő döntések

Részletesebben

Pedagógusbér a 2016/2017.tanévben

Pedagógusbér a 2016/2017.tanévben Pedagógusbér a 2016/2017.tanévben a jelenlegi, (2016.05.06.) még hatályos jogszabályok alapján - VÁLTOZÁS VÁRHATÓ(differenciálás)!!! 326/2013.Korm.rendelet 38. (3) 2016. szeptember 1. és 2017. augusztus

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: P-1570/2013 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: P-1570/2013 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: P-570/203 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tárgy: A 203/204. nevelési évben indítható

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére 10. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvári Gyermekvilág Óvoda igazgatói állásának betöltésére

Részletesebben

5. számú elıterjesztés. Szekszárd Szedres Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa november 19-i ülésére

5. számú elıterjesztés. Szekszárd Szedres Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa november 19-i ülésére 5. számú elıterjesztés Szekszárd Szedres Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa 2013. november 19-i ülésére Tárgy: Javaslat az óvodapedagógusokat megilletı kötelezı illetménypótlékok mértékének

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. augusztus 30., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi CXXXVII. törvény A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról 66434 326/2013.

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK MUNKAIDEJÉNEK BEOSZTÁSA

A PEDAGÓGUSOK MUNKAIDEJÉNEK BEOSZTÁSA A PEDAGÓGUSOK MUNKAIDEJÉNEK BEOSZTÁSA 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 17. (1) Nevelési-oktatási intézményben a pedagógus számára a kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással le nem kötött részében 1.

Részletesebben

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (módosításokkal!) Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

2. A javaslat 62. (1) bekezdés o) pontja elhagyását javaslom:

2. A javaslat 62. (1) bekezdés o) pontja elhagyását javaslom: ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Kövér László az Országgy űlés Elnöke részére Hrvata n, T(85 24 O 0.' 23. Módosító javaslat Helyben Tisztelt Elnök Úr! A nemzeti köznevelésről szóló, T/4856. számon benyújtott törvényjavaslathoz

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

(2a) A köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottakra a

(2a) A köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottakra a fl:i t149' 12 C 3 '. 2013. évi.... törvény a nemzeti köznevelésr ől szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról* A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban : Nkt.) 31. (6 ) bekezdése

Részletesebben

A pedagógusok előmeneteli rendszere. 2013. szeptember 1-jétől

A pedagógusok előmeneteli rendszere. 2013. szeptember 1-jétől A pedagógusok előmeneteli rendszere 2013. szeptember 1-jétől Budapest, 2013.12.02 dr. Gera Tibor Alkalmazott jogszabályok A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) A pedagógusok előmeneteli

Részletesebben

Köznevelési törvény. A hatályba lépés fontosabb dátumai

Köznevelési törvény. A hatályba lépés fontosabb dátumai Köznevelési törvény A hatályba lépés fontosabb dátumai 2012. szeptember 1. Ekkor lép hatályba a nemzeti köznevelésről szóló törvény, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre.

Részletesebben

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( )

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( ) Rozmis Attiláné Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak (2015.09.01.) Az elmúlt és az idei évben több ponton is megváltozott a köznevelést

Részletesebben

Tanévkezdő kiadvány kiegészítése a pedagógusok előmeneteli rendszerére vonatkozó szabályozásra vonatkozó tájékoztatóval

Tanévkezdő kiadvány kiegészítése a pedagógusok előmeneteli rendszerére vonatkozó szabályozásra vonatkozó tájékoztatóval Tanévkezdő kiadvány kiegészítése a pedagógusok előmeneteli rendszerére vonatkozó szabályozásra vonatkozó tájékoztatóval Tanévkezdő kiadványunkban ígértük, hogy a kihirdetéssel egyidejűleg részletes tájékoztatást

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2013. április 25-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2013. április 25-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat által fenntartott köznevelési intézményekben

Részletesebben

Óvodai nevelő munkát érintő jogszabályok gyűjteménye

Óvodai nevelő munkát érintő jogszabályok gyűjteménye Óvodai nevelő munkát érintő jogszabályok gyűjteménye 2016.08.02-án MÓDOSÍTOTT Összeállította: Aranyosiné Borsodi Éva kistérségi tanügy-igazgatási szakértő http://aranyoskozszolg.ininet.hu segedanyag.aranyosine@gmail.com

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

A pedagógusok előmeneteli rendszere a 2014/2015-ös tanévben. Emberi Erőforrások Minisztériuma

A pedagógusok előmeneteli rendszere a 2014/2015-ös tanévben. Emberi Erőforrások Minisztériuma A pedagógusok előmeneteli rendszere a 2014/2015-ös tanévben Emberi Erőforrások Minisztériuma EU-s ajánlások Európai Bizottság: A többi közalkalmazott és a magánszektorban dolgozók fizetéséhez viszonyított

Részletesebben

A Kormány /2014. ( ) Korm. rendelete

A Kormány /2014. ( ) Korm. rendelete 1 A Kormány /2014. ( ) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló

Részletesebben

A PMKH Oktatási Főosztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, továbbá a 2012/2012-as tanév rendjéről

A PMKH Oktatási Főosztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, továbbá a 2012/2012-as tanév rendjéről A PMKH Oktatási Főosztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, továbbá a 2012/2012-as tanév rendjéről Szabó Diána Oktatási és Közművelődési Osztályvezető Hatósági ellenőrzések megállapításai

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó a s z a k m a i g y a k o r l a t i i d ő s z á m í t á s á h o z 6. szakmai gyakorlatnak kell elfogadni össze kell számítani

T á j é k o z t a t ó a s z a k m a i g y a k o r l a t i i d ő s z á m í t á s á h o z 6. szakmai gyakorlatnak kell elfogadni össze kell számítani T á j é k o z t a t ó a s z a k m a i g y a k o r l a t i i d ő s z á m í t á s á h o z A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési

Részletesebben

{/.D. szám ú előterjesztés

{/.D. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere {/.D. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Csodafa Óvoda, a Kőbányai Mocorgó Óvoda, a Kőbányai Aprók

Részletesebben

T/11933. számú törvényjavaslat. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról

T/11933. számú törvényjavaslat. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/11933. számú törvényjavaslat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2013. augusztus 2013.

Részletesebben

.a~ t! Weeber Tibor /' alpolgármester. Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

.a~ t! Weeber Tibor /' alpolgármester. Törvényességi szempontból ellenjegyzem: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere :!J CO szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egyesített Bölcsődék alapító okiratának módosításáról

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI SZABÁLYZAT 2015

TOVÁBBKÉPZÉSI SZABÁLYZAT 2015 NYITNIKÉK NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZUHOGY OM azonosító:201762 TOVÁBBKÉPZÉSI SZABÁLYZAT 2015 Készítette: Fórisné Nagy Márta óvodavezető Elfogadta: és jóváhagyta: Fenntartó Önkormányzat Véleményezte:és elfogadta:

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

Tárgy: A Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosítása

Tárgy: A Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosítása Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnökétől a Képviselő-testület 2015. augusztus 28-án tartandó ülésére Tárgy: A Szivárvány Óvoda alapító

Részletesebben

A berendezkedés programja

A berendezkedés programja DÉLVIDÉK VISSZATÉRT A berendezkedés programja 1 9 4 1 k o r a t a v a s z á n H it le r t e r v e a S z o v j e t u n ió le r o h a - n á s á r a, a z is m e r t F a li B a r b a r o s s a e lő k é s z

Részletesebben

Általános iskolai nevelő-oktató munkát érintő jogszabályok gyűjteménye a márciusától hatályos

Általános iskolai nevelő-oktató munkát érintő jogszabályok gyűjteménye a márciusától hatályos ÁLTALÁNOS ISKOLA Általános iskolai nevelő-oktató munkát érintő jogszabályok gyűjteménye a 2016. márciusától hatályos jogszabályok alapján A megrendelő által történő felhasználásra. Jogszabályi háttér:

Részletesebben

Alapító okirat szerinti férőhely. Új beiratkozók száma

Alapító okirat szerinti férőhely. Új beiratkozók száma Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: P-152/2012 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tárgy: A 2012/2013. nevelési, ill.

Részletesebben

Előterjesztés. Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 28-i ülésére

Előterjesztés. Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 28-i ülésére Előterjesztés Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 204. május 28-i ülésére Tárgy: Az óvodai nevelés szakmai feladatellátásához köthető személyi változások, és az ehhez kapcsolódó kiadások

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

Város Jegyzője ELŐTERJESZTÉS

Város Jegyzője ELŐTERJESZTÉS Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/242 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyzo@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS A köztisztviselők

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló . számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Hárslevelű Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

7. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére

7. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére 7. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az Egyesített Szociális Intézmény kérelme a szakmai

Részletesebben

r-;(f-. számú előterjesztés

r-;(f-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere r-;(f-. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Aprók Háza Óvoda, a Kőbányai Gesztenye Óvoda, a Kőbányai

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ľ Ü Ő ľ ü ü ľ ľ ľ ő ź ő Ĺ ę ö ö ľ ľ ő ó ľ ľ ö Ĺ źýź ü ź ő ö ö ü ő ő ó ö ü źů ü ő ö ö ö ü ů ö ö ö Ĺ ő ü ö ö ü ů ź ó ý ű ö ę ő Ö ź ű ü ü ő ý ę ő ü ó ę ó ó ö ü ö ó ę ę Ü ö ü ź ü ń ľ ö ő ű ö ü ó

Részletesebben

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 13-i rendkívüli ülésére

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 13-i rendkívüli ülésére 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 13-i rendkívüli ülésére Tárgy: Közszolgálatban állók számára teljesítményértékelésen

Részletesebben

A táblázat az utolsó két tanévben logopédiai ellátásban részesítettek számát mutatja az intézmények tanév végi statisztikái alapján.

A táblázat az utolsó két tanévben logopédiai ellátásban részesítettek számát mutatja az intézmények tanév végi statisztikái alapján. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató

Részletesebben

)) 9?,, l "t. t, Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Apolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

)) 9?,, l t. t, Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Apolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló -------------------------------- Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Apolgármestere )) 9?,, l "t. t, ~..,:J szamu e o erjesz es Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Janikovszky

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület augusztus 30-ai RENDKÍVÜLI ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület augusztus 30-ai RENDKÍVÜLI ülésére Budakalász Város Polgármestere 148/2013.(VIII.30.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2013. augusztus 30-ai RENDKÍVÜLI ülésére Tárgy: Készítette: Javaslat az óvodai álláshelyek

Részletesebben

A Kormány 418/2015. (XII. 23.) Korm. rendelete egyes gyermekvédelmi és köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 418/2015. (XII. 23.) Korm. rendelete egyes gyermekvédelmi és köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról 27034 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 202. szám 5. melléklet a 417/2015. (XII. 23.) Korm. rendelethez 1. A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. melléklet 31. pontjában a Gyermekgondozási

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda és vadnai tagóvodája 2014.évi költségvetésének jóváhagyására.

Tárgy: Javaslat a bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda és vadnai tagóvodája 2014.évi költségvetésének jóváhagyására. ELŐTERJESZTÉS VADNA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. FEBRUÁR 4-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 164-3/2014./V. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB I. N API R E N D Tárgy: Javaslat a bánhorváti

Részletesebben

A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében

A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

Részletesebben

ú ľ ľ ä ú ľł Łř äľľ ź ź ó ľ ú Ö ö ó ó ó ź ę ő ö ő ö ó ö ę ó ó óö ö óö ö ő ő ő ő ć ö ó ő ő ó ö Á ľ ö ó ő ő ü ö ű ö ő ö ó ľ ú Ö ü ű ö ö ö ń ź ü ľ ö ľő ő ü ę ö ő ó ö ö ö ę ľü ľ ö ü ö ö ó ü ľ ö ö ú ö ő ő ź

Részletesebben

Gyakran ismételt kérdések az átsorolásokkal kapcsolatban

Gyakran ismételt kérdések az átsorolásokkal kapcsolatban Gyakran ismételt kérdések az átsorolásokkal kapcsolatban 1. Érvényben van-e még az a megállapodás, miszerint most minden munkáltatói döntésen alapuló illetményrész törlődik? A következő hónapban pedig

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének és Újhartyán Város Önkormányzat Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének és Újhartyán Város Önkormányzat Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének és Újhartyán Város Önkormányzat Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. május 29-ai ülésére 1. napirendhez

Részletesebben

ő ö ń ĺ ú ő ú ĺ Ż ó ú ő ł ĺ ű ó ť ź ö ó ő í ő ú í ú í ííé í ó łź ú ó ö ő ú ú ó ő ő ó ó ő ő ó ú ö ó ő í ő ú í ó Éł Ü í ö ű ö ő ö ó í ú ő ó ó ĺ ú źú í í ü í ö ĺ ó Í ú ú ő ő í í ő ő ő ź ő ó ű ö ő ö ü ű ó

Részletesebben

ú ľ Ę ú Ü ó Ą Í ő ź ť ö ľ í í ľ ú ý í ő ú ľ í ź ę í ľ ö ó Š źľ ĹÍ ö í ö ő ó ó ö í ú ł Á Á ľ Ü Ü ő í ő ú í ő ő Ó í Ü Ó Ü ú Ü Ö Ó Ö Ö Ö Ó í Ö í Ó Ö í Ü Ö Ó ó Ó ä Ö í Ö í Ü Ó í Ö Ü ö í ő Ö Ó Ü ó Ö Ó í Ó ó

Részletesebben

É ú ő ú Ö ő ü ü ú í í ö ő ő ő ü ć í Í ú í ű ü ő ő í ő ő ő ö ő í í ú í ű Ĺ ő í ő ő ú ő Ĺ ő Í í ő Ĺ ú ú í ű Í ü ő ő ę ü í í í í í ö Ĺ ő ö ő í ö ű Í ö ú í ű ő ö ú ú Ö ü ö í ö ű Ü ű ö ú Ö ü ę ę ő ú ü ę ő ö

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-i rendes ülésére 5. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-i rendes ülésére Tárgy: A 2014/2015. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 13/2015. K-t. Jegyzőkönyv

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 13/2015. K-t. Jegyzőkönyv Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 13/2015. K-t. Jegyzőkönyv A 2015. július 30-án megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. (112/2015.) sz. önkormányzati határozat) (-/2015. sz. önkormányzati

Részletesebben

A pedagógus minősítési rendszer

A pedagógus minősítési rendszer TÁMOP 3.1.5/12-2012 - 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA A pedagógus minősítési rendszer Thaisz Miklós Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet Jogszabályi háttér Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

Jogszabályi változások január 1-jei hatállyal

Jogszabályi változások január 1-jei hatállyal Jogszabályi változások 2016. január 1-jei hatállyal 2015. évi CCVI. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról 1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

TANÉVKEZDŐ KIADVÁNY. - kivonat. III. A pedagógus előmeneteli rendszerrel kapcsolatos fontosabb szabályok

TANÉVKEZDŐ KIADVÁNY. - kivonat. III. A pedagógus előmeneteli rendszerrel kapcsolatos fontosabb szabályok TANÉVKEZDŐ KIADVÁNY Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2015/2016. tanévre - kivonat III. A pedagógus előmeneteli rendszerrel

Részletesebben

ú ľ ú ľ Ż ł ľ ľ ő ľ ľ ő ü ü í ü ö ľ í ő Á ľ Íö ő ü ő ö ľ ő í ö ľ őí ľ ę Í öí Í ő í ő ľ ö ú ű ő ö ľ ę í ľ ľ ő ő Í í ľ ö ľ í őö ő ľ ľ í ľ ő ő ü ľ ľ ö ú ő ť ł ľ ű Í ő ö ö ő Í ć ö ő ř Í ę Ż ä ł ö ł đ ął É

Részletesebben

ő öí ő ę ť ó ľ ľ ľ ú ľ ŕ ľ ő ú ľ ő ü ľ ő ľó ľ ľ ľ ö ő ľ ó ľ ľ ó ő ü ő ö ö ö ő ľ ľő öľ őľ ľ ü ő ľ ő ü ö ü Ĺ ű ö ő ü ö ü ó ľ ö ü ö ö Ĺ ó Ą ö ö ä ź ö ő ľ ó ü ü ľ ö ö ü Ĺ ö ę ö Ĺ ľ ó ó ö ľ ú ö ö ü ö ľ ú ó

Részletesebben

5.1~ számú előterjesztés

5.1~ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 5.1~ számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1.

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. SZABÁLYOZÁS a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 64. a nevelési-oktatási intézmények működéséről

Részletesebben

ő ľ ľü ľ ľ ü Ü Ü ľ ő ľ Ő ń ľü ľ íľ ő ő źů ő í í ü ö ü ľ ź ő ö ü ő ľő ő ö ü źů ź ź í ö ľ ź ő ľ ü ö ö ź ő đí ź ľ ő ö ű í í ö ü ö í í ú ü í ź ő ő í ú í ő Ó ő ü ú í í ú í ú ő ú ľ ő ü ő ü ű ő ő í ü ö ő í ą

Részletesebben

S z e n t e s. Tisztelt Képviselő-testület!

S z e n t e s. Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete S z e n t e s Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 112/2009.(V.29.) Kt. számú határozatával döntött arról, hogy

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A törvény 2012. szeptember 1-jén lép hatályba, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre,

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i soros ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i soros ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS 2016. április -i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére kiírt pályázat elbírálása Tárgykört rendező jogszabály:

Részletesebben

ú ú Í Ó ú ĺ ő ĺ ő ĺ ö ó ĺĺ ů ú í í ü ó Í ń ó ő ő ĺ ó ő ő ó ĺĺ ő ő ĺő ö ő ó í ł ő ő ö ö ő ő ő ő ů ő ó ů ĺ ő ů ő ö ź í ő Ę ő ő ĺĺ ö ő ó ő ő ó ź ĺ ő ö ź ó í ł ő ő ó í ő ő í ú íĺ ő ö ö ĺ ö ó ó ů ő ö ö í ł

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 200-4/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el.

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el. Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnökétől a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Az Aranykapu Óvoda alapító okiratának

Részletesebben

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest,

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, 2017.03.02. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET augusztus 26-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET augusztus 26-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 160/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. augusztus 26-ai ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A vezetői munka értékelése

Részletesebben

A pályázatot a kinevezési jogkör gyakorlója írja ki, annak törvényességéért a jegyző felel.

A pályázatot a kinevezési jogkör gyakorlója írja ki, annak törvényességéért a jegyző felel. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere,~ (_J ~. l számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gyöngyike Óvoda és a Kőbányai Zsivaj Óvoda intézményvezetői

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület Készítette: Bucella Gézáné 203. június 26 -i ülésére! Tárgy: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által fenntartott

Részletesebben

Madarász Imre Egyesített Óvoda

Madarász Imre Egyesített Óvoda Madarász Imre Egyesített Óvoda 5300 Karcag, Táncsics krt. 17. 59/503-323 ovikozpont@ovikarcag.hu www.ovikarcag.hu OM 202329 Madarász Imre Egyesített Óvoda Gyakornoki Szabályzata Intézmény OM azonosítója:

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

Bérek, bérpótlékok 2017-ben

Bérek, bérpótlékok 2017-ben 2017.01.01. Bérek, bérpótlékok 2017-ben a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban Az összefoglaló a 2017. január 1-én hatályos jogszabályi rendelkezések alapján készült. MINIMÁLBÉR, BÉRMINIMUM

Részletesebben

S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1

S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1 S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1 (Átfogó felülvizsgálata és módosítása a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi

Részletesebben

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Oktatási és Közművelődési Főosztály kmiíet Kőbányai i ifi- :-testüiet ülése A$j 945"/ 5^/tooe. Tárgy: Javaslat közoktatási intézményvezetői

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

ú ú ę ű ő ĺ ő ĺ ü ö ö ó Ł ĺí ĺ ú ĺ Í ö í ĺ í ĺ ů ó ű ĺď ő ő ĺ ő ő ő Ż ó ĺí ĺ ö ő ó ő ő ö ő ó ě ů ő ń ő ő ő ó í ő í ő ź ő ó í ń ő ĺ ő ń ő ő ń ĺĺ ö ő ő ő ő í ő đ ó í í ő ö ź ó ő ő ő ü ĺĺ í ő ő ł ő ő ő ĺ

Részletesebben

Előterjesztés A 2016/2017-es nevelési évben az óvodai csoportok számának meghatározásáról és csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről

Előterjesztés A 2016/2017-es nevelési évben az óvodai csoportok számának meghatározásáról és csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről Előterjesztés A 2016/2017-es nevelési évben az óvodai csoportok számának meghatározásáról és csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről 1. előterjesztés száma: 251 /2016 2. előterjesztést készítő személy

Részletesebben

Előterjesztés. A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról

Előterjesztés. A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról A Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV törvény tartalmazza az a települési önkormányzatok

Részletesebben

ú ľ ú ź Ż ľ ľ ľ Í Ó ú ľ Ö ő óľ ľ ő ľ í ó ű ő ĺő ľ í ő ó ä ő ó ő ó ĺ ó ľ ź ľ ő ő ľ ő ő ő ó ő ľ ő ľ í í ő ľ Źő í ó ł Í ő ú Í ĺ ĺ ó ź ó ó ó ľ ó í ľ ľ ĺ ł Đ ő ľ ĺ ľ ő ő í Ö í ő ĺź Ü Ü ó ń ý ĺ ľ í ľ ó ő ĺí

Részletesebben

ű ó ó ó ü ü ó ó Ö ó ó Ü Ő ő Ú Á ó Á ő ő ó Á Á Ü Ö Ö ó Ö Ö ó Á ó ó Á Á Á ó Á Á ó Á Ú Á Ú Á ó Á Á ő e e, q ( e 0 ts!, l, e { 6 n rl 8 ó {! G ü,, r, r\. 9 l! 6, t\

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Iktató szám: 47/2015. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Csudafa Óvoda óvodavezetői

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÓ IV. NEGYEDÉVES ÉS ÉVES ADATOK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓK LÉTSZÁM ÉS BÉRHELYZETÉRŐL

ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÓ IV. NEGYEDÉVES ÉS ÉVES ADATOK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓK LÉTSZÁM ÉS BÉRHELYZETÉRŐL ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓK LÉTSZÁM ÉS BÉRHELYZETÉRŐL 2013. IV. NEGYEDÉVES ÉS 2013. ÉVES ADATOK A feldolgozás mintája: Azon intézmények létszám és béradatai, amelyek bérszámfejtését

Részletesebben

15. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére

15. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére 15. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére Tárgy: A 2015/2016. nevelési évben indítható óvodai csoportok

Részletesebben

/2015. (...) Korm. rendelet

/2015. (...) Korm. rendelet Melléklet a 4338/2015. számú kormány-előterjesztéshez /2015. (....) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési

Részletesebben

Segítségnyújtás. d) az Európai Iskolákban pedagógus-munkakörben munkaviszonyban,

Segítségnyújtás. d) az Európai Iskolákban pedagógus-munkakörben munkaviszonyban, Aranyosiné Borsodi Éva Közokt.szakértő 06 30 847 33 73 Segítségnyújtás Felmerült kérdések? Az egy-két évet határozott idővel, vagy kinevezéssel foglalkoztatott pedagógusok esetében mi a jogszabályi háttér,hogyan

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

ő ú Ö ő ü ę ő Í í ü ú ü ő ü Á ő ő Ĺ í í ő ő ő Ĺ ü ő ö ő ö ö Ę ő ü ö ő ü ő í ü í ü ü í ő ö ü ő ö í ő Á ő ö í őĺ ú ő ú ő ö ĺ ő í ő ę í đ í í í ę ę ő í í ü ő í ú ő ü ú ő í í ĺ ő ö ő í ő í í ű ő ő ę í ę ü

Részletesebben

Javaslat a 2015/2016. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezésére. Szegény Ákos Humán közszolgáltatási osztályvezető

Javaslat a 2015/2016. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezésére. Szegény Ákos Humán közszolgáltatási osztályvezető Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a 2015/2016. nevelési évben indítható

Részletesebben

ü ú Ö Ż ĺ ĺ ń ĺ ć ü ü ö ü Í Í ü Ĺ ü ĺ ü Ú ö Ú ü ö ĺ ĺ ü Ĺ ü ü ü ü öĺ ę ę ü ö ö ü ú ö ú Í ü ť ű ö ö ę ę ö ö ú ö ü ĺ ö Í ĺ ú ű ú ü Ż ü Ĺĺ ę ú ö ę Ó ü ö ę ö ę ú źą ü ü ö ú ú ö ĺĺ ĺ ü ö ú ĺ ü ť ö Ż Ż Ż ý ĺ

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-1/5/2012. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 16-án megtartott

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság részére autista gyermekek ellátásában résztvevő pedagógusok továbbképzéséről Budapest

Részletesebben

számfejtett ágazati pótlékhoz A nem állami szociális fenntartóknak kizárólag az Mt. alapján foglalkoztatottak után jár a támogatás.

számfejtett ágazati pótlékhoz A nem állami szociális fenntartóknak kizárólag az Mt. alapján foglalkoztatottak után jár a támogatás. Gyakran ismétlődő kérdések a nem állami szociális fenntartók ágazati pótlék támogatásával kapcsolatban 1. Kérdés: A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló kormányrendelet

Részletesebben