SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS TANÁRKÉPZŐ INTÉZET KUTATÁSI PORTFÓLIÓ GÖDÖLLŐ, 2014.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS TANÁRKÉPZŐ INTÉZET KUTATÁSI PORTFÓLIÓ GÖDÖLLŐ, 2014."

Átírás

1 SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS TANÁRKÉPZŐ INTÉZET KUTATÁSI PORTFÓLIÓ GÖDÖLLŐ, 2014.

2 Az egyéni és csoportos pályatanácsadáshoz kapcsolódó módszertani kutatás-fejlesztés. A téma aktualitása: 2015-től tervezzük elindítani a Pályatanácsadó BA szakot, amely keretében olyan szakemberek képzését szeretnénk elkezdeni, akik pszichológiai, pedagógiai és gazdaságtudományi ismereteik, tudásuk segítségével, interdiszciplináris szemléletükkel alkalmasak az egyének iskoláztatással, képzéssel, továbbképzéssel, pályával, szakmával, munkavállalással kapcsolatos döntéshozatalának előkészítésére. Alkalmasak továbbá a tanácskérők életút tervezését elősegíteni. Az életpálya-tanácsadás hangsúlyos területe az Európa 2020-as stratégiájának, ill. a as nemzeti reformtervek oktatási és foglalkoztatási célkitűzéseinek. Felfogásukban az életpálya-tanácsadás nem más, mint az egyéni tanulmányi és szakmai-munkavállalói életút egészét végigkísérő tevékenység koncepciója. A Pályatanácsadó szakember képzésünkben a leendő szakembereket csoportos és egyéni tanácsadási módszerek használatára kívánjuk felkészíteni. Kutatás-fejlesztésünkben egyéni és csoportos tanácsadási módszereket kívánunk létrehozni, amelyek alkalmasak felnőttek, gyermekek és megváltozott munkaképességű csoportok munkával, pályával és a foglalkoztathatóságukkal kapcsolatos személyiségjegyeinek értékelésére, ill. önértékelésre. A kutatás-fejlesztés eredményeként a pályatanácsadáshoz kapcsolódó új módszertan jön létre, amelyek segítségével sikeresebb iskola, munka, ill. pálya választás, pályamódosítás jöhet létre. Kutatási-fejlesztési területek: 1. Életpálya építési kompetenciákat mérő eljárások 2. Munkához kapcsolódó motivációkat (értékek, érdeklődés) feltáró eljárások 3. Pályákhoz kapcsolódó kompetenciákat mérő eljárások 4. Foglalkoztathatósági kompetenciákat mérő eljárások Várható eredmények EU kompatibilis önértékelő eljárások létrehozása különböző társadalmi csoportok (gyermekek, hátrányos helyzetű csoportok, megváltozott munkaképességűek) pályatanácsadásának elősegítése a pályatanácsadó szakember képzés szakmai támogatása Dr. Budavári-Takács Ildikó, egyetemi docens

3 Az új agrártársadalom munkaerő-piaci helyzete A téma aktualitása: A rendszerváltás óta az agrárszektor teljes mértékben átalakult. A szocializmusban jellemző nagyüzemi, kollektivizált mezőgazdasági előállítás mára már teljesen megváltozott. Ehhez a nagymértékű változáshoz egyrészt a képzési portfóliónak is alkalmazkodnia kell, hogy az EU konform új agrárgazdaság és agrártársadalom kialakulhasson hazánkban. Másrészt szükséges a leendő és a jövőbeli agrár-munkavállalók felkészítése a munkaerőpiac dinamikus változásaihoz. Kutatási célunk feltárni az egyéni életutak jellemzőit a pályaválasztás-felsőoktatásmunkaerőpiac folyamatában, különös tekintettel a hazai regionális különbségek jellemzőire, illetve a különböző munkavállalói korcsoportokra. A jelenlegi agrár-munkaerőpiacot nem csak a kínálati, tehát munkavállalói oldalról térképeznénk fel, hanem keresleti aspektusból is, a munkaáltatók szemszögéből. Magyarországon az utóbbi 25 évben jellemző munkaerő-piaci tendenciák elemzése különös tekintettel az ágazati átalakulás hatásaira Az agrárfoglalkoztatás alakulásának vizsgálata A regionális különbségek munkaerőpiacra gyakorolt befolyásának bemutatása A jelenleg mezőgazdasági felsőoktatási képzésben részt vevő hallgatók felmérése A 20 éve agrárdiplomát szerzett munkavállalók felmérése A munkáltatók véleménye az agrár-felsőoktatásról és a munkaerőpiacról Várható eredmények: a munkáltatói vélemények beépítése a képzésbe (az egyetemi karrierirodák működésén keresztül) társadalomtudományi, közgazdasági ismeretek oktatása az agrárvégzettségű hallgatóknak, hogy könnyebben tudjanak alkalmazkodni a munkaerő-piaci kihívásokhoz a különböző mezőgazdasági szakokon tanulók álláskeresési stratégiája és karrierelképzeléseinek javítása (állásbörze) a munkavállalók esetleges pályakorrekciójának segítése Csehné dr. Papp Imola, egyetemi docens Dr. Czeglédi Csilla, egyetemi docens

4 Szaktanárok és szakoktatók képzésének helyzete és pályakövetése a magyarországi mezőgazdasági szakképző intézményekben A téma aktualitása: A rendszerváltozást követő időszakra a felsőoktatás jelentős átalakulása, expanziója és a Bologna-folyamat elindulása a tanárképzés körülményeire, továbbá a tanári pályára is jelentős kihatással volt. A Magyarországon jelenleg dolgozó pedagógus-generációk között immár nemcsak a korcsoportok adta általános életpálya-szemlélet különbözőségei vehetők észre, hanem az új társadalmi berendezkedés adta értékrend (s annak közvetett meghatározó szerepe a pályaválasztásban, pályaváltoztatásban), valamint az átalakult képzések munkaerő-piaci viszonyainak visszahatásai is. Kellő bizonyossággal állítható az is, hogy a tanárképzés az elmúlt két évtizedben drasztikus helyenként saját válságát is előidéző módon próbálja megtalálni helyét a globalizálódott, piacorientált, információ-technológiai alapú korszak kezdetén. Így különös jelentősége lehet azon kutatásoknak, amelyek megpróbálják feltárni a jelenlegi helyzetet, a korábbi felfogásban szervezett képzés, valamint az elhelyezkedés, a beilleszkedés sikerességét, hatékonyságát. Az ilyen empirikus vizsgálatok eredményeinek körültekintő, sok szempontú elemzései fontosak lehetnek az oktatáspolitikai döntéshozók és a tanárképző intézmények számára is. Jelentős segítséget nyújthatnak a munkaerő-piaci felmérések kiegészítéséhez, azok eredményeinek pontosításához, továbbá e speciális terület kutatási eredményei alapján új trendek megalkotásához. Mindehhez természetesen olyan kutatás-módszertani háttér megalkotása szükséges, amely évről évre megfelel az összehasonlíthatóság, megismételhetőség, továbbfejleszthetőségátalakíthatóság követelményeinek, és amely könnyedén illeszthető a magyarországi és nemzetközi szintű elsősorban szociológiai jellegű felmérésekhez. Az eredményességet, a hatékonyságot és a fenntarthatóságot fő szempontként kezelve e pályakövetés megtervezésénél és a szervezés során fokozottan figyelembe kell venni a társadalmi támogatottságot, a partnerintézmények (fenntartók, koordináló intézmények) és a szakképző intézményekben dolgozók (elsődleges célcsoport) aktív részvételi hajlandóságát, az együttműködés elérését. Helyzetfeltárás a tanárképzés oldaláról: A szakmai tanárképzés jelenlegi helyzetének feltárása a felsőoktatási intézményekben, koncentrálva az agráriumot közvetlenül érintő szakok menedzsmentjére. A fő tájékozódási pontokat az oktatási hatékonyság, a tantervek, az oktatás módszertana, az oktatói állomány, a hallgatói létszámok alakulása, a minőségbiztosítási szempontok és jellemzők, valamint az intézményi jövőkép, stratégia és a pedagógus továbbképzések, fejlesztések lehetőségei alkotják. Helyzetfeltárás a mezőgazdasági szakképzésben: Komplex empirikus vizsgálat, ahol mérnöktanárok, agrár-mérnöktanárok és mezőgazdasági szakoktatók elhelyezkedési képe, létszámaránya, szakmai specializációja, a pályán eltöltött ideje, az intézményben betöltött szerepe, szerepének jelentősége, motivációi, orientációi, ambíciói, beilleszkedési körülményei, önfejlesztési szemlélete, továbbképzési lehetőségeinek megítélése alkotják a fő szempontokat. Várható eredmények Pontos piaci körkép a magyarországi mezőgazdasági szakpedagógiai területen; A szakmai tanárképzés hatékonyságközpontú monitoringjának megalkotása;

5 A hazai agrárszektor alakulását figyelembe vevő oktatáspolitikai döntéseket előkészítő eredmények és elemzések. Dr. Emőkey András, egyetemi docens

6 A kortárs vizuális kommunikáció változásainak analitikus feldolgozása, különös tekintettel a hirdetésekre, reklámkampányokra. A téma aktualitása: A globalizáció egyik hatásaként felgyorsult iramban árasztják el közterületeinket a vizuális kommunikáció valamennyi válfajának különböző megnyilvánulásai. Sorra tárulnak fel előttünk korábban a kommunikációban nem bevont felületeken is a hirdetések, mind többet kérve, illetve követelve az utcán közlekedő ember figyelméből. A mennyiségi változás nem minden esetben jelenti a megfelelő minőséget sem a külföldről származó termék, sem annak vizuális megjelenésében. Helyzetfeltárás: A hazai reklámkampányok technikáinak feltérképezése. Egyezések és különbözőségek a multinacionális reklámügynökségek magyarországi és külföldi stratégiájában. Módszer: A hazai fogyasztási környezetben bizonyos külföldi termékek preferenciájának mérése és összehasonlítása külföldi példákkal. A választás okainak vizsgálata, az elektronikus illetve az offline médiumok hatásának feltérképezése. Hatás és ellenhatás a professzionális produkciók és a kevésbé kvalitásos megnyilvánulások összevetése. Várható eredmények Valamely kép nyerése a hazai fogyasztók választásáról vizuális benyomások alapján. Egyes külföldi termékek és hasonló jellegű hazai megfelelőjük összehasonlításával esetenként a magyar cikk javára dől el a verseny. A vizuális kommunikáció ízlésformáló erejének hangsúlyozása. Annak bizonyítása, hogy a vizuális kommunikáció a hétköznapok minden területére beépült, tudatunkra jelentős hatással bíró diszciplína, melynek jelentős szerepe van a kommunikáció tudományán belül. Dr. F. Orosz Sára, adjunktus

7 A tudatos pénzügyi gondolkodás társadalmi szintű fejlesztése A téma aktualitása: A jövőre tekintve, Magyarország egyik legtartósabb fejlődési forrása fiataljainak szaktudása, tanulási, fejlődési képessége, tudatos gondolkodása, különös tekintettel a pénzkezelésre. Az egyéni és családi tudástőke kialakítását, megtartását, folyamatos fejlesztését melynek a tudatos pénzügyi gondolkodás szerves része többek között befolyásolja a gazdasági és politikai döntéshozói szféra szemlélete, és a társadalom (közvélemény) felé irányuló kommunikációs folyamat, amelyben kiemelt jelentőségű a belső (családi) megújult pénzügyi értékrend megteremtése. A családban jelen lévő hitek, nézetek, és a viselkedés változtatása pszichológiai intenzitást, és ehhez illeszkedő módszereket igényel. Formális és informális kommunikációs folyamaton keresztül lehet befolyásolni azt, hogy a magyar családok a pénzügyek terén hogyan gondolkodjanak, miként cselekedjenek. Ezen tényezők és folyamatok adekvát vizsgálata a komplexitás szem előtt tartását igényli: a különböző korosztályok kölcsönös függőségi viszonyának, gondolkodási és viselkedési jellemzőinek, valamint a viselkedésmintákat, elvárásokat közvetítő kommunikációs közeg és társadalmi befogadói attitűd összefüggéseinek a megismerését. Ezt a hosszú távú, a társadalom egészét érintő, bipoláris jellegű nevelő tevékenységet, annak tudatformáló hatását folyamatos mérésekkel szükséges kontrollálni. Saját fejlesztésű alkalmazott modellünk, és az erre kidolgozott kutatási metodika a társadalmi szintű pénzügyi gondolkodás megváltoztatására irányuló törekvések (makro szint) és a családi, egyéni szinten bekövetkező szemléletváltozás (mikro szint) mérésére, és a közvetítő közeg (Társadalmi Célú Kommunikáció) eszközrendszerének vizsgálatára alkalmazható. Kutatási fázisok 1. Minisztériumi briefing amelynek célja, megtudni, melyek a kiemelt oktatási/nevelési/szemléletformálási célok a lakosság (különös tekintettel a fiatal korosztályra) pénzügyi gondolkodásának területén. A briefing alapján kell meghatározni a súlyponti kérdésköröket, és az arra épülő részletező kérdések rendszerét. 2. A strukturált kérdőívek (interjú kérdéssor) kidolgozása a makro szintre. 3. Kérdőív tesztelési szakasz 1.: a véleményformáló szegmensek: pedagógusok, pszichológusok, banki, biztosítási, médiaszakemberek javasolt kérdéseinek beemelése az interjúk és fókusz csoport eredmények alapján. A makro szint kérdőívének véglegesítése. 4. A makro szint kérdőívének adaptálása mikro szintre. 5. Kérdőív tesztelési szakasz 2. fókusz csoport és interjútechnikával. A fókusz csoport résztvevőinek kiválasztása az életkori intervallum mérési változók mentén történhet. A fókusz csoport beszélgetés során a zárt és nyitott, skálás, és választási lehetőséges kérdések és itemek, megválaszoltatása történik. A mikro szint kérdőívének véglegesítése. 6. KUTATÁSI FÁZIS I.: MAKRO SZINT, ahol a vizsgálati cél a véleményformáló szegmensek, pénzügyi szolgáltatók megkérdezése a családi szinttel azonos kérdőív (interjú kérdéssor) mentén a lakosság pénzügyi tudatosságával kapcsolatos feltételezéseiről. 7. KUTATÁSI FÁZIS II.: MIKRO SZINT, ahol vizsgálati cél az egyes célcsoportok tudatos pénzügyi gondolkodási jellemzőinek és az ismeretnyújtáshoz szükséges leghatékonyabb kommunikációs eszközök preferenciáinak feltárása.

8 8. KUTATÁSI FÁZIS III.: ELEMZÉSKÉSZÍTÉS amelyben a rendelkezésre álló feldolgozott kvalitatív és kvantitatív adatok alapján összevethetőek az előzetes feltételezések a minta által mutatott képpel. Ennek alapján kijelölhetőek a véleményformáló és szolgáltató szegmensek számára azok az irányvonalak és kommunikációs eszköztár, amelynek mentén a szemléletváltási folyamat hatékonyan generálható. CIMIX számítás eredmények mintaösszesítő Kiinduló pontok Minisztéri umi briefing: Súlyponto k: - Milyen feltételezés ek vannak a lakosság pénzügyi gondolkodá smódjáról? - Melyek az elérendő célok a lakossági tudatos pénzügyi gondolkodá s fejlesztésén ek kapcsán, különös tekintettel a fiatal korosztályr a? Makro jelentések szintje Mikro jelentések szintje DI érték A véleményformáló szegmensek válaszainak értékei Pedagógusok OFOE Bank szektor A lakossági célcsoportok válaszainak értékei Veteránok Baby Boom X generáció 1. Y generáció Biztosítási szektor Pszichológus Médiaszakember Z generáció Kistérségi szegmentációk eltérés CIMIX DI Kommunikációs pára/köd jelenléte: Blindspot: Várható eredmények a tudatos pénzügyi gondolkodás társadalmi szintű fejlesztési irányainak meghatározása, hosszú távú társadalmi gondolkodásfejlődés- és tudatformálás a tudatos pénzügyi gondolkodásmód területén, az esélyegyenlőség növelése az egyes leszakadó társadalmi rétegek körében, EU kompatibilis fejlesztési módszertan kidolgozása tesztelése és fejlesztése (CIMIX). Gősi Imréné dr., egyetemi docens

9 A téma aktualitása: A pályatanácsadási szolgáltatások (strukturált csoportfoglalkozások) hatásmechanizmusának kutatása A Munkaügyi Hivatalok Európai Uniós vezetőinek találkozóján (HoPES, Head of PES) kiemelt témaként jelent meg az életpálya-tanácsadási szolgáltatások számának és minőségének növelése. A SZIE-GTK andragógia BA és emberi erőforrás tanácsadó MA szakok hallgatóinak munkaerő-piaci esélyeit nagyban növelheti, ha bizonyíték alapon ki tudjuk mutatni, hogy azok a szolgáltatások, melyeket végzettségük alapján nyújthatnak, hatékonyak, valóban érdemben tudják segíteni az álláskeresőket és a pályaválasztás előtt álló fiatalokat. A tanácsadás módszerei közül a csoportos tanácsadás az a szolgáltatásforma melyet vizsgálatunk fókuszának választunk. A csoportos tanácsadás költséghatékonysága miatt a személyes kapcsolatot igénylő szolgáltatások között a leggyakrabban finanszírozott és így az egyik legelterjedtebb szolgáltatásforma. A strukturált csoportfoglalkozás jellege lehetővé teszi, hogy a csoportvezetésből adódó különbségeket minimalizáljuk, így összevonhatóak legyenek az azonos tematikájú csoportok adatai. 1. Input változók mérése : szolgáltatás nyújtása előtti állapot felmérése (pályaválasztási bizonytalanság, önbecsülés, gondolkodásmód, stb.) 2. Folyamatváltozók mérése: szolgáltatás minőségére befolyással bíró tényezők vizsgálata 3. Output változók mérése: szolgáltatás lezárása utáni állapot felmérése, összehasonlítás a bemenettel 4. Utánkövetés: kb. 6 hónappal a szolgáltatás lezárása után utolsó vizsgálati pont, a hosszabb idő után jelentkező hasznok felmérésére A vizsgálat nemre, életkorra, iskolai végzettségre és munkaerő-paci státuszra illesztett kontrollcsoport bevonásával kerül lefolytatásra. A bevonható kísérleti minta nagyságának függvényében egy vagy több tematika kerül kidolgozásra a szolgáltatás lefolytatására, amelyet a szolgáltatást (csoportos tanácsadás) nyújtók azonos sorrendben, idői keretekkel és instrukciókkal vezetnek le. Több módszertan esetén azonos nagyságú alcsoportokat képzünk. Várható eredmények humánerőforrás fejlesztés EU kompatibilis fejlesztési módszertan kidolgozása bizonyíték alapú tanácsadási gyakorlat megalapozása a tanácsadás tudományterületén hiánypótló, alkalmazott kutatási eredmény Dr. Lukács Fruzsina, egyetemi tanársegéd

10 Pénzügyi tudatosság mérés és fejlesztés A téma aktualitása Kutatásunk elsősorban hiánypótló szándékkal készül. Ma Magyarországon ugyanis nem létezik tudományos vizsgálatsorozat, mely a pénzügyi kultúra, ill. pszichológiai/szociológiai aspektusok közötti összefüggéseket szisztematikusan elemezné. Ebből következik másik - nem kevésbé fontos szándékunk: olyan vonatkozó téziseket tudjunk megfogalmazni, melyek hatékonyan segítik a pénzügyi és állami szektor döntéshozóit. A téma aktualitását mutatja a pénzügyi tudatosság terén végzett külföldi kutatások megnövekedett száma; az igényt erősíti a gazdasági válság és ennek napjainkban is észlelhető hatásai az erősödő kényszer, hogy tudatosabb módon tervezzük és kezeljük megtakarításainkat; mind a polgárok, mind a pénzügyi intézményrendszer, illetve a gazdaság egészének érdekében.hosszú távú célunk, hogy mind közép, mind felsőfokon, országos szinten terjesszük és fejlesszük a pénzügyi tudatosságot erősítő tudásbázist és készségtárházat. Szeretnénk elérni, hogy az oktatás kötelező részét képezze a pénzügyi intelligencia fejlesztése. A kutatások koordinálása érdekében központi adatbázis kialakítására törekszünk. 1. Validált kérdőív kialakítása a pénzügyi attitűdök/pénzügyi személyiségtípusok mérésére hazai mintán. 2. A pénzügyi attitűd természetének feltérképezése demográfiai és egyéb tényezők (szubjektív jólét, értékrend, jövedelmi viszonyok, külső-belső kontroll etc.) függvényében. 3. A pénzügyi attribúciók megértése: a gazdagság/szegénység, gazdaggá válás/elszegényedés, sikeresség etc. mögött meghúzódó társadalmi oktulajdonítások diagnosztizálása. 4. A hazai pénzügyi kultúra (egyéni és vállalati megtakarítások, hitelvállalások, háztartásgazdálkodás etc.) általános vonásainak megismerése. Várható eredmények: Pénzügyi kultúra fejlődése Magasabb megtakarítási és hajlandóság a lakosság körében Tudatosabb befektetői döntések Dr. Mihály Nikolett, adjunktus

11 A szakképzésben résztvevő tanulók, illetve a szakmai tanárképzésben résztvevő hallgatók pedagógusképének és a pedagóguspályáról alkotott nézeteinek összehasonlító vizsgálata A téma aktualitása: A kutatás fontosságát alátámasztja az a tény, hogy mind a közoktatási mind a felsőoktatási rendszer napjainkban gyors ütemben változik. A Köznevelési Törvény és a Nemzeti Alaptanterv egyaránt átformálta a közoktatási rendszer szervezeti és tartalmi kereteit, amelynek hatására átalakulóban van pedagógus hivatás komplex rendszere. A Bolognaifolyamat valamint annak módosításai következtében új kihívásoknak kell a tanárképzésnek is megfelelnie. Az oktatáspolitika által preferált pedagógus-életpálya modell fokozatos bevezetése növelheti azok számát, akik a pedagógus pálya iránt elköteleződnek. A pedagógusképzés egyik sajátos területe a szakmai tanárképzés, amelynek keretében szervesen összekapcsolódnak a politika által olyan preferált területek, mint az oktatásügy és a mezőgazdaság. A jövő vidékfejlődését alapvetően meghatározzák a szakképzésből kikerülő szakemberek, ugyanakkor az sem elhanyagolható, hogy milyen felkészültségű szaktanárok vesznek részt a képzésben, illetve milyen tanárképet jelenítenek meg a tanulóik előtt. 1. Helyzetfeltárás a szakképzésben résztvevő tanulók körében A kutatás céljai: A szakképzésben résztvevő tanulók pedagógusképének feltárása. A szakképzésben résztvevő tanulók pedagóguspályáról alkotott nézeteinek feltérképezése. A szakképzésben résztvevő tanulók affinitása a pedagógus pálya iránt. 2. Helyzetfeltárás a szakmai tanárképzésben résztvevő hallgatók körében A kutatás céljai: A szakmai tanárképzésben résztvevő hallgatók pedagógusképének feltárása. A szakmai tanárképzésben résztvevő hallgatók pedagóguspályáról alkotott nézeteinek feltárása. A pedagógiai kurzusok szerepének feltérképezése a hallgatók tanárképének és a pedagóguspálya iránti attitűdjeinek változásában. Várható eredmények A szakmai tanári hivatás helyzetképe napjainkban. A szakmai tanárképzés pedagógiai és módszertani továbbfejlesztése. A szakképzésben dolgozó tanárok pedagógiai, szakmai és pályaorientációs munkájának segítése. Melisné Dr. Nagy Márta Enikő, egyetemi docens

12 Szervezeti siker és kudarc tényezők feltérképezése a hazai üzleti környezetben A téma aktualitása: Az üzleti élet velejárója a siker és kudarc. A kudarcnak általában nincs gazdája, a sikernek annál több. Mégsem foglalkozunk eleget a sikerrel, de a kudarcról sem szívesen beszélünk. Pedig jó lenne tudni, hogy mi vezet a sikerhez, és azt is, hogy mik a kudarc okozói. A vezetési szakirodalom szerint a fejlődésre törekvő emberek és vállalatok egyik legfontosabb képessége, hogy tanulnak a kudarcból. Meglepő módon azonban a sikerből való tanulás még ennél is nagyobb kihívást jelent. Központi fogalom a tanulás. Ugyanakkor a vállalkozások esetében a tanulás fogalmát szervezeti szinten is értelmezni kell. Időszerűvé vált, hogy ismeretrendszerek, fogalom rendszerek és magatartási szabályok elsajátítása szervezeti szinten miként megy végbe és ez tudásként, hogyan jelenik meg a vállalkozások mindennapi működésében. Sikeres szervezetek és vezetési gyakorlatok: A vállalkozások egyéni, csoport és szervezeti szintű folyamatainak elemzése, különös tekintettel a vezetés-irányítás, csoportdinamikai sajátosságok, csoportközi együttműködések viszonylatára. Sikeres vállalkozások közös tulajdonságainak meghatározása, kulturális sajátosságainak feltárása. Ezekre alapozva good practice jellegű üzleti modell és menedzsment gyakorlatok kidolgozása. Szervezeti tanulás: A vállalkozások tudásteremtő, tudás átadó és a szervezeti kultúrába történő beillesztési folyamatainak megismerése. Szükséges azonban meghatároznunk, hogy miként értelmezhetjük a kultúra dinamikáját a szervezeti tanulás szintjén. A kultúra dinamikája feltételez valamiféle változást, a változás pedig egyfajta tanulásként is értelmezhető. A szervezeti tanulás eredményességét nagyban meghatározza a jelenlévő szervezeti kultúra. A tanulás eredménye megjelenhet a szervezeti kultúrában. A két fogalom szervesen összefüggő rendszert képez, egymás meghatározói és egymás eredményei. Cél az ok-okozati folyamatok megismerése Várható eredmények: Szervezeti siker és kudarc tényezők feltárása Növekedési, fejlődési pályák kidolgozása Szervezeti tanulási folyamatok meghatározása Intézményi kompetencia szótárak kidolgozása Emberi erőforrás fejlesztési irányelvek meghatározása Vezető és humánképzési programok, technikák kidolgozása Szabó Katalin, tanszéki mérnök Kollár Péter, tanszéki mérnök

13 Doktorandusz életpálya-vizsgálat Téma aktualitása Európában és Magyarországon az utóbbi másfél évtizedben a doktori képzés jelentős átalakuláson ment keresztül, melynek fejleményeiről még kevés adat és szakirodalom áll rendelkezésre. Az utóbbi évtizedekben világossá vált, hogy a gazdasági-társadalmi és technológiai fejlődést alapvetően meghatározza a térségben működő tudósok, kutatók és egyéb szakemberek tevékenysége. A tudósképzés már nem csak az akadémiai szektor utánpótlását biztosítja, hanem a tudástársadalom kutatási-fejlesztési területen fellépő szakemberigényét is. Ezért kiemelt fontosságú a doktori képzés vizsgálata, hiszen hatékonysága, vonzereje hosszú távon hatást gyakorol az adott ország helyzetére. A doktori képzés körülményeit mindenképpen a doktoranduszok szemszögéből is kell vizsgálni, hiszen ők élik meg a képzés problémáit és belőlük lesznek a jövő tudományos szakemberei. Kutatási kérdések Hányan jutnak el a fokozatszerzésig a doktorandusz ösztöndíjasok közül? Doktoranduszok tanulmányi előéletének feltárása, fő hajtóerők feltérképézése. Milyen szférában helyezkednek el a fokozat megszerzését követően? Milyen mértékben képesek magyar doktoranduszok beágyazódni a tudományos társadalomba (melyek a legfontosabb problémáik)? Milyen arányban hagyják el az országot a fokozat megszerzését követően? Nők a tudományban! Várható eredmény Magyar doktorandusz helyzetkép Doktorandusz életpálya a fokozat megszerzését követően (nappali/levelező) Szabó Katalin, tanszéki mérnök Kollár Péter, tanszéki mérnök

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Segítség a jó döntés meghozatalához A munka fontos része az életünknek: felnőtt életünk jelentős részét munkával töltjük, megélhetést biztosít, fontos része az önbecsülésünknek, társadalmi megítélésnek.

Részletesebben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben dr. Rádli Katalin szakmai főtanácsadó Oktatásügy és pedagógus-továbbképzés Pedagógusképzés

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28.

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28. Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram Bernáth

Részletesebben

Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés

Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés A hazai pályaorientációs rendszer fejlesztésének bemutatása Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés Katona Miklós Nemzeti Munkaügyi Hivatal 2011. évi CLXXXVII. Szakképzési törvény

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu

Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu Küldetésünk A Salva Vita Alapítvány célja az értelmi sérült emberek önálló életvitelének és társadalmi beilleszkedésének

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

Tudományos tevékenység a Társadalomtudományi és Tanárképző Intézetben

Tudományos tevékenység a Társadalomtudományi és Tanárképző Intézetben Tudományos tevékenység a Társadalomtudományi és Tanárképző Intézetben Emőkey András egyetemi docens mb. intézetigazgató emokey.andras@gtk.szie.hu Társadalomtudományi és Tanárképző Intézet Az előadás vázlata

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

EU 2020 és foglalkoztatás

EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 fejlesztési stratégia egyik kiemelkedő célkitűzése a foglalkoztatási kapacitás növelése. A kijelölt problémák: munkaerő-piaci szegmentáció képzési kimenetek és munkaerő-piaci

Részletesebben

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata -

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata - ELŐKÉSZÍTÉS: 8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért - képzési program folyamata - A tanfolyam meghirdetése időpontok megjelölésével Jelentkezők regisztrálása A jelentkezők

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01

TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01 TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01 1 SZAKFELADATAINK 10 Területi Igazgatóságot tömörítő, országos állami felnőttképzési és kutatás-módszertani intézmény. Elsődleges célja a hátrányos helyzetű

Részletesebben

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Pályaválasztási Tanácsadási Központjának szervezeti és működési szabályzata

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Pályaválasztási Tanácsadási Központjának szervezeti és működési szabályzata 1653/2015.02.06. sz. szenátusi határozat A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Pályaválasztási Tanácsadási Központjának szervezeti és működési szabályzata Törvényes keretek: A Sapientia EMTE Pályaválasztási

Részletesebben

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról KEREKASZTAL BESZÉLGETÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA 2010. március 9. Kistérségi együttműködés a helyi gazdasági és foglalkoztatási potenciál erősítésére Projektazonosító:

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

A tanárok és a pályaorientáció Életút-támogató pályaorientációra való felkészítés a tanárképzésben Az MPT Pályaorientációs Szakosztályának konferenciája Budapest, 2015. október 27. Dr. Borbély-Pecze Tibor

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

Az üzleti versenyképességünk növelésének lehetőségei az ERASMUS programmal

Az üzleti versenyképességünk növelésének lehetőségei az ERASMUS programmal Felsőoktatási Tanácsadás Egyesület Szakmai Nap 2011. szeptember 1. Az üzleti versenyképességünk növelésének lehetőségei az ERASMUS programmal Nemeslaki András Infokommunikációs Tanszék Informatikai Intézet

Részletesebben

A LÁTÁSSÉRÜLTEK FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA SZAKMAI PROGRAMJA 2007.

A LÁTÁSSÉRÜLTEK FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA SZAKMAI PROGRAMJA 2007. KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNY 4087 HAJDÚDOROG NÁNÁSI U. 4. A LÁTÁSSÉRÜLTEK FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA SZAKMAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 2007. I. Fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.1.

Részletesebben

GARAY ÉVA mentálhigiénés szakember Békéscsabai Regionális Képző Központ. 2007. november 28-30. SZEGED

GARAY ÉVA mentálhigiénés szakember Békéscsabai Regionális Képző Központ. 2007. november 28-30. SZEGED Mentálhigiénés tréning pályakezdők részére Pályaorientációs programfejlesztés és kísérleti képzés Csoportot vezető szakemberek továbbképzési tapasztalatai GARAY ÉVA mentálhigiénés szakember Békéscsabai

Részletesebben

Tanulásfejlesztés, hálózati tanulás, tanuló szervezetek. Baráth Tibor, igazgató SZTE KÖVI

Tanulásfejlesztés, hálózati tanulás, tanuló szervezetek. Baráth Tibor, igazgató SZTE KÖVI Tanulásfejlesztés, hálózati tanulás, tanuló szervezetek Baráth Tibor, igazgató SZTE KÖVI Tanulás - a pályázat koncepciója Változó kapcsolat a munka világa és az iskola Ipari társadalom Tudástársadalom

Részletesebben

JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok

JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok Előadásvázlat Tények a JNSZ TISZK-ről Kiemelt céljaink a projektidőszakban A projektidőszak utáni fenntarthatóság feltételei Csak együtt sikerülhet

Részletesebben

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 ELŐZMÉNYEK A DDRFK PROGRAMTAPASZTALATAI OFA programok: Újra Dolgozom Program (tartós munkanélkülieknek) Roma referensi, Lépésről-lépésre Program (roma

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG KIVÁLÓSÁG PROFIL 2011. június A kiváló szervezetek elérik és fenntartják azt a teljesítményt, mely megfelel a partnereik elvárásainak. Ennek a célnak sikeres elérése

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

A korai iskolaelhagyás elleni küzdelem Európában és Magyarországon (Budapest - 2015. június 04.)

A korai iskolaelhagyás elleni küzdelem Európában és Magyarországon (Budapest - 2015. június 04.) A pályaorientáció rendszere Magyarországon A korai iskolaelhagyás elleni küzdelem Európában és Magyarországon (Budapest - 2015. június 04.) Kustán Péter képzésfejlesztési referens Képzésfejlesztési és

Részletesebben

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 A munkaerő-piaci esélyek javítása a kompetencia-alap alapú oktatás bevezetésével vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 3.1.3-05/1. 05/1.-2005-10-0421/1.00421/1.0 A Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. ISO 9000 FÓRUM XXII. NEMZETI KONFERENCIA Balatonalmádi, 2015. szeptember 17. ISOFÓRUM XXII. NK A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet

Részletesebben

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia mint tudomány Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia tárgya, jellegzetes vonásai A neveléstudomány tárgya az ember céltudatos, tervszerű alakítása. A neveléstudomány jellegét tekintve társadalomtudomány.

Részletesebben

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL Bander Katalin Galántai Júlia Országos Neveléstudományi

Részletesebben

A szaktanácsadói szerep változása napjaink köznevelésében

A szaktanácsadói szerep változása napjaink köznevelésében A szaktanácsadói szerep változása napjaink köznevelésében Kihívások és lehetőségek az új típusú szakértői és szaktanácsadói feladatokban RPI, Budapest 2013. október 25. Tartalom A szaktanácsadással kapcsolatos

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

Marie-Pascale BALCON. Koordinátor: oktatási és ifjúságpolitikai elemzések. EACEA/Eurydice. ADD PHOTO HRE and replace this box

Marie-Pascale BALCON. Koordinátor: oktatási és ifjúságpolitikai elemzések. EACEA/Eurydice. ADD PHOTO HRE and replace this box Marie-Pascale BALCON ADD PHOTO HRE and replace this box Koordinátor: oktatási és ifjúságpolitikai elemzések EACEA/ A korai iskolaelhagyás elleni küzdelem Európában Budapest/HU, 2015. június 4. Az hálózat

Részletesebben

Tájékoztatás a SPARK programról

Tájékoztatás a SPARK programról Hoippj^j Bnln jjjjkkk Társadalompolitikai Programok Értékelésének Támogatása Európában Tájékoztatás a SPARK programról Scharle Ágota/Váradi Balázs Vezető kutató, Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Hélène

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József Tervezet Magyar Elektrotechnikai Egyesület Program 2013-2016 Béres József Budapest, 2013. március 8. 2. oldal Bevezetés A MEE Alapszabályának 11 11.4. Jelölés pontjának értelmében a Jelölő Bizottság által

Részletesebben

A női erőforrás menedzsment fontossága és aktuális kérdései. Dr. Vámosi Tamás egyetemi adjunktus PTE FEEK

A női erőforrás menedzsment fontossága és aktuális kérdései. Dr. Vámosi Tamás egyetemi adjunktus PTE FEEK A női erőforrás menedzsment fontossága és aktuális kérdései Dr. Vámosi Tamás egyetemi adjunktus PTE FEEK Bevezető gondolatok A nők esélyegyenlőségi törekvései már régóta a társadalmigazdasági rendszer

Részletesebben

Budapest, 2013. október 25.

Budapest, 2013. október 25. Budapest, 2013. október 25. Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI Az előadás tematikája A pedagógus portfólió, munkaportfólió Elkészítése elkerülhetetlen A minősítésben betöltött szerepe Hogyan készítsük

Részletesebben

Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás

Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás 1 A felnőttképző oktatóval szemben támasztott követelmények 1.Tanácsadó szerep szakmai felkészültség oktatási módszerek ismerete és alkalmazása a tudás átadásának

Részletesebben

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3. Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0102 PÁLYÁZÓ: Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület

Részletesebben

Választható diplomadolgozati témák az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszakon

Választható diplomadolgozati témák az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszakon Választható diplomadolgozati témák az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszakon Dr. Vehrer Adél 1. Az idős emberek sajátosságai, helyzetük napjainkban; művelődési és felnőttképzési igényeik, lehetőségeik

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

A felsőoktatás-pedagógiai szakirány

A felsőoktatás-pedagógiai szakirány ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi mesterképzési szak A felsőoktatás-pedagógiai szakirány Tájékoztató anyag (2015.december) Tartalom A szakirány céljai... 2 A képzésben érdekeltek köre...

Részletesebben

A karrier útvonal 5 szakaszból áll: SZAKASZOK CÉLOK TARTALOM KULCSFONTOSSÁGÚ KOMPETENCIÁK 'PUHA' KÉSZSÉGEK

A karrier útvonal 5 szakaszból áll: SZAKASZOK CÉLOK TARTALOM KULCSFONTOSSÁGÚ KOMPETENCIÁK 'PUHA' KÉSZSÉGEK AZ AGRONOMA BEVÁLT GYAKORLATOK ADAPTÁCIÓJÁNAK VÁZLATA - DEMETRAE TÁRSADALMI NEMEK SZEMPONTJÁBÓL ÉRZÉKENY SZAKKÉPZÉSI KARRIER ÚTMUTATÓ A MEZŐGAZDASÁGI-KÖRNYEZETVÉDELMI ÁGAZATHOZ A karrier útvonal 5 szakaszból

Részletesebben

A benchmarking fogalma

A benchmarking fogalma Benchmarking Dr. Koczor Zoltán 1 A fogalma Összevetésként használt szervezet Felhasznált erőforrások ESZKÖZÖK CÉLOK Belső folyamatszabályozás Dr. Koczor Zoltán 2 1 A célja Értékelnünk kell a jelenlegi

Részletesebben

A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés

A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés FÉLÚTON... SZAKMAI KONFERENCIA Szeged, 2014. december 16. A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés Dina Miletta SZTE JGYPK egyetemi tanársegéd KÖVI oktató, tréner

Részletesebben

Felnőttképzési tájékoztató

Felnőttképzési tájékoztató Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00373-2010 Felnőttképzési tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok Felnőttképzési programjai és szolgáltatásai 2012. 1 Bemutatkozás A Jász-Nagykun-Szolnok t (a továbbiakban

Részletesebben

A tanári mesterképzés portfóliója

A tanári mesterképzés portfóliója A tanári mesterképzés portfóliója TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 Szakmai szolgáltató és kutatást támogató regionális hálózatok a pedagógusképzésért az Észak-Alföldi régióban Dr. Márton Sára főiskolai tanár

Részletesebben

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14.

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. Előadó: Nyemcsok Lászlóné, tanácsadó Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai

Részletesebben

Életpályaépítés AZ ÉLETPÁLYA-ÉPÍTÉS ÁLTALÁNOS MEGHATÁROZÁSA

Életpályaépítés AZ ÉLETPÁLYA-ÉPÍTÉS ÁLTALÁNOS MEGHATÁROZÁSA Életpályaépítés AZ ÉLETPÁLYA-ÉPÍTÉS ÁLTALÁNOS MEGHATÁROZÁSA Az életpálya-építés olyan tevékenység, amely arra szolgál, hogy az egyén ambícióinak és lehetőségeinek megfelelően, tudatosan, tervszerűen alakítsa

Részletesebben

Pedagógusok szakmai fejlődése az európai gondolkodásban

Pedagógusok szakmai fejlődése az európai gondolkodásban Pedagógusok szakmai fejlődése az európai gondolkodásban Stéger Csilla Oktatási Hivatal Konferencia a pedagógusképzés megújításáért Szombathely 2011. 03. 08. Oktatás és képzés 2010 munkaprogram klaszter

Részletesebben

Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008 -

Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008 - Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008-1. tétel a. A nevelés szerepe az egyén és a társadalom életében. b. A didaktika fogalma, tárgya, helye a tudományok rendszerében c.

Részletesebben

A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON

A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON Oktatás és Gyermekesély Kerekasztal munkájának első szakaszát bemutató szakmai konferencia Budapest, 2007. szeptember 25. Az Oktatási Kerekasztal célja Egyrészt tisztázni

Részletesebben

A szlovák és magyar határmenti munkaerő migrációs folyamatok, a munkaerő-áramlásból származó potenciális lehetőségek feltárása

A szlovák és magyar határmenti munkaerő migrációs folyamatok, a munkaerő-áramlásból származó potenciális lehetőségek feltárása A szlovák és magyar határmenti munkaerő migrációs folyamatok, a munkaerő-áramlásból származó potenciális lehetőségek feltárása HUSK/1101/1.2./0171 projekt nyitó rendezvénye Komárno, 2014.10.29. Kopint

Részletesebben

ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL 0564. 2011.

ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL 0564. 2011. ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL 0564 2011. évi KÉPZÉSI TERVE Jóváhagyta: Az alapítvány Szakmai Tanácsadó Testülete 2010.11.26-án

Részletesebben

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához avagy amiről a módszertanok nem írnak dr. Prónay Gábor 6. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2003. április 10. AZ ELŐADÁS CÉLJA

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS MOLNÁRNÉ DR. STADLER KATALIN SZAKMAI SZAKÉRTŐ TÁMOP-3.1.8. KIEMELT UNIÓS PROJEKT A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény

Részletesebben

Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15.

Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15. Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15. Mellearn Szekció Korszerű felsőoktatás? Hiányok és jó gyakorlatok a felsőoktatásban Kraiciné Szokoly Mária A felsőoktatásban dolgozók

Részletesebben

Esélyteremtés szakképzéssel az elmúlt évek integrációs programjai a gyakorlatban

Esélyteremtés szakképzéssel az elmúlt évek integrációs programjai a gyakorlatban Esélyteremtés szakképzéssel az elmúlt évek integrációs programjai a gyakorlatban Kovács Katalin szakképzési szakértő Trambulin záró konferencia 2012. október 24., Debrecen 1 Promotion of Social Inclusion

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

KÉPZÉS ÉS TUDOMÁNY KAPCSOLATA

KÉPZÉS ÉS TUDOMÁNY KAPCSOLATA Tudomány az iskola, tudományos a tanítás ott, de csakis ott, ahol tudósok tanítanak. Hozzátehetem, hogy tudósnak nem a sokat tudót, hanem a tudomány kutatóját nevezem.. Eötvös Loránd KÉPZÉS ÉS TUDOMÁNY

Részletesebben

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet A Nyugat-dunántúli technológiai régió jövőképe és operatív programja Győr, 2004. szeptember 30. A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli

Részletesebben

Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz?

Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz? Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz? Vezetői kompetenciafejlesztés lehetőségei az egészségügyben A KONETT Team komplex vezetőfejlesztési modelljének bemutatása Előadó: Salamon Hugó, KONETT Team vezető

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

Társasági képzések az üzleti stratégia szolgálatában

Társasági képzések az üzleti stratégia szolgálatában Társasági képzések az üzleti stratégia szolgálatában Budapest, 2010. március 25. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Kalocsai Katalin Oktatási Központ Alapok A humán n tőke t elemei képzettség végzett munkával

Részletesebben

A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ JELENLEGI HELYZETE DR. CSEH JUDIT

A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ JELENLEGI HELYZETE DR. CSEH JUDIT A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ JELENLEGI HELYZETE DR. CSEH JUDIT A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ MUNKAVÁLLALÓK INTEGRÁLT FOGLALKOZTATÁSA Megváltozott munkaképességű munkavállalók Makrogazdasági szint Társadalmi

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

Az iskolapszichológiai,

Az iskolapszichológiai, Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Készítette: Czirjákné Vértesi Marianna klinikai gyermek szakpszichológus B.-A.-Z. Megyei Ped.Szakszolg. Miskolci Tagintézményének igazgatója Pszichológiai

Részletesebben

Partnerségi felmérés kérdőíve

Partnerségi felmérés kérdőíve Partnerségi felmérés kérdőíve A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Helyi gazdaság- és közszolgáltatásfejlesztés hátrányos helyzetű munkanélküliek foglalkoztatásával a kőszegi és felső-répcementi

Részletesebben

Pályázatok - lehetőségek

Pályázatok - lehetőségek Pályázatok - lehetőségek Véleményezésre kiadott pályázatok TÁMOP 1.4.3-11/1 Innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok támogatása Célja: A pályázati kiírás célja az, hogy az innovatív kezdeményezések,

Részletesebben

A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében. Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet

A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében. Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet A TKKI szakmai feladatai a 3/2011. KIM rendelet hátrányos helyzetűek képzettségének,

Részletesebben

Az új típusú szaktanácsadás

Az új típusú szaktanácsadás Az új típusú szaktanácsadás Dr. Pompor Zoltán szakmai vezető TÁMOP 3.1.5/12 A TÁMOP 3.1.5/12-ben megvalósuló fejlesztések Az Oktatási Hivatal, az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft és az Oktatáskutató

Részletesebben

Nemzetközi perspektívából a statisztika oktatásáról

Nemzetközi perspektívából a statisztika oktatásáról Nemzetközi perspektívából a statisztika oktatásáról statisztikai jártasság és oktatás problémák és kihívások Dr. Kovács Péter Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar pepe@eco.u-szeged.hu Tartalom

Részletesebben

A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3)

A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3) A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3) 2011. december 7. Fejlesztés a minőségi oktatásért Minőség a felsőoktatásban

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak Osztálymenedzsment A tantárgy típusa DF DD DS DC x II. Tantárgy felépítése

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

A befektetőbarát önkormányzat. 2011 szeptember 23. Lunk Tamás

A befektetőbarát önkormányzat. 2011 szeptember 23. Lunk Tamás A befektetőbarát önkormányzat 2011 szeptember 23. Lunk Tamás Témakörök A befektetésösztönzési stratégia A stratégiakészítés folyamata és tartalma Beavatkozások, kulcsprojektek Gyakorlati teendők a befektetők

Részletesebben

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Érdekképviseleti szervezeteknek

Részletesebben

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés Sajtótájékoztató Budapest, 2009. október 29. Ez a dokumentum a sajtótájékoztatóra meghívott résztvevők használatára készült. A dokumentumban szereplő összes

Részletesebben

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC Martin János Szakképző Iskola A Martin János Szakképző Iskola felvállalta a sajátos nevelési igényű fiatalok speciális képzését és számtalan új ötlettel, differenciált

Részletesebben

statisztikai módszerekkel

statisztikai módszerekkel Statisztikai világnap 2010. október 20. Az oktatási kiválóság g mérése m statisztikai módszerekkel Sándorné dr. Kriszt Éva rektor A mérésrm sről l elméleti leti megközel zelítésben A A mérés m s fogalma,

Részletesebben

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében MEREK Guruló projekt műhely átadás Miskolc, 2010. november 17. Tartalomjegyzék 1. A Közalapítványról

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

Papíralapon nem beküldendő

Papíralapon nem beküldendő 2. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁSI JELENTÉS Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: Nem 1. Jelentés azonosító adatai: A jelentés tárgyát képező időszak kezdő dátuma 2013.09.26 A jelentés

Részletesebben

INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA

INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Informatikai vállalkozásoknak szóló pályázatok

Részletesebben

A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógiai kutatás jellemző sajátosságai A pedagógiai kutatás célja a személyiség fejlődése, fejlesztése során érvényesülő törvényszerűségek,

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és

Részletesebben

DÉMÉTER PROGRAM AZ ABA- NOVÁK KULTURÁLIS KÖZPONTBAN

DÉMÉTER PROGRAM AZ ABA- NOVÁK KULTURÁLIS KÖZPONTBAN DÉMÉTER PROGRAM AZ ABA- NOVÁK KULTURÁLIS KÖZPONTBAN TÁMOP 3.2.3/09/1-2009-0042 Építő közösségek, közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért 1.kör: Program a közművelődési intézményrendszer

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK TÁJÉKOZTATÓ PROGRAMFÜZET a Centroszet Szakképzés-szervezési NKft.-nél

FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK TÁJÉKOZTATÓ PROGRAMFÜZET a Centroszet Szakképzés-szervezési NKft.-nél FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK PROGRAMFÜZET a Centroszet Szakképzés-szervezési NKft.-nél Készítette: Marosvölgyi Ágnes A készítés dátuma: Budapest, 2011.07.08. Jóváhagyás dátuma: Budapest, 2011.07.11. Némedi

Részletesebben

EQUAL és "ÉRTÉKMŰHELY" 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 1

EQUAL és ÉRTÉKMŰHELY 08-05-14 ÉRTÉKMŰHELY 1 EQUAL és "ÉRTÉKMŰHELY" 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 1 Fő témáink EQUAL program bemutatása ÉRTÉKMŰHELY ismertetése 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 2 Az EQUAL program háttere A Strukturális Alapokból támogatott közösségi

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A

HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A MUNKATÁRSAK BEVÁLÁSA? A BELSŐ ÉRTÉKELŐ KÖZPONT MÓDSZEREI ÉS S BEVÁLÁSVIZSG SVIZSGÁLATA Budapest, 2010.03.25. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Besze Judit BÉK módszergazda. 1/28 BEVÁLÁS

Részletesebben