PEDAGÓGUS PORTFÓLIÓ. Fülöp Mária

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEDAGÓGUS PORTFÓLIÓ. Fülöp Mária"

Átírás

1 PEDAGÓGUS PORTFÓLIÓ Fülöp Mária

2 JOGI HÁTTÉR A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet 326/2013. (VIII. 30.) kormányrendelet

3 MINŐSÉGI FOKOZATOK

4 FOLYAMAT Felkészülés Jelentkezés E-portfólió feltöltése Óra/foglalkozás megtartása Felkészülés az e-portfólió védésére E-portfólió védése Magasabb fokozatba lépés a minősítést követő év január 1-jén

5 ELLENŐRZÉS ESZKÖZEI Dokumentumelemzés Óra-/foglalkozáslátogatás Interjúk Portfólió

6 A PEDAGÓGUS ÉRTÉKELÉSE (PED. I., II.)

7 KIT NEM KELL MINŐSÍTENI? Azt a pedagógus munkakörben, valamint pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó munkakörben foglalkoztatottat, aki a szeptember 1-jétől számított tizedik tanév végéig eléri a rá vonatkozó öregségi nyugdíjkorhatárt. A rendelet hatályba lépése előtt létesített közalkalmazotti jogviszonyok esetében a gyakornokra és a gyakornoki időre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy amennyiben ezek alapján a gyakornok megfelelt minősítést kap, őt a Pedagógus I. fokozatba kell besorolni.

8 LEHETŐSÉGEK A szeptember 1-jén Pedagógus I. fokozatba besorolt, több mint nyolc év szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógus először 2014-ben kezdeményezheti a minősítési eljárást. A pedagógus - szakvizsgával és tizennégy év szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógus április 30-ig kérelmezheti ideiglenesen a Pedagógus II. fokozatba január 1-jével történő besorolását január 1-jén ideiglenesen Pedagógus II. fokozatba besorolt pedagógus legkésőbb december 31-éig a minősítési eljárásban köteles részt venni.

9 PEDAGÓGUS PORTFÓLIÓ ped. jelölt képzési és kimeneti követelmények (15/2006. OM r.) a képzés során elsajátított tudás bizonyítására gyakor- nok mentori útmutatással a pedagógusi kompetenciák élesben tanár munkaportfólió bemutató portfólió minősítő portfólió tanuló folyamatos fejlődés láttatása (formatív értékelés) motiváció a további tanuláshoz

10 MUNKAPORTFÓLIÓ A pedagógus portfólió a tanári munkánk során felhalmozott dokumentumok, élmények, reflexiók elektronikus gyűjteménye, tulajdonképpen tanári létünk naplózása. Ezt a folyton változó, a pedagógus életutat, fejlődést bemutató gyűjteményt nevezi a szakirodalom munkaportfóliónak.

11 Ebből a munkaportfólióból kell majd elkészíteni a minősítési portfóliót, amelynek lesznek jogszabály által előírt kötelező tartalmi elemei. Tehát a portfólió egyrészt betekintést enged a munkánkba, másrészt a minősítés alapját fogja képezni.

12 TARTALMI ELEMEK Egyedi és közös tartalom Tartalmát a célja határozza meg (munka-, minősítő-, bemutató) A minősítő portfólió esetében várható kritériumrendszer ajánló lista kötelező dokumentumok

13 A PORTFÓLIÓ ELEMEI: szakmai önéletrajz; a nevelő-oktató munka dokumentumai, különösen legalább tíz tanóra, foglalkozás kidolgozott és utólagos reflexiókkal ellátott óraterve; a pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása, annak dokumentumai; önálló alkotói, művészeti tevékenységek bemutatása, annak dokumentumai; a pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása ; a szakmai életút értékelése.

14 HOGYAN KÉSZÜLJÜNK A PORTFÓLIÓ BEVEZETÉSÉRE? Már most kezdjük el gyűjteni az anyagokat. Alaposan tervezzük meg tanári tevékenységünket. Már most készítsünk reflexiókat. Készítsünk egy-egy képet a foglalkozásokról, órákról. Mellékeljük a prezentációkat (stb.) is. Informálódjunk a pedagógus kompetenciák felől, legyünk kritikusak magunkkal szemben és ahol szükséges, törekedjünk felzárkózni, fejlődni. Kezdjünk barátkozni az informatikával és az IKTeszközökkel. Olvassunk kapcsolódó irodalmakat, tanulmányokat, informálódjunk a témában.

15 A PORTFÓLIÓ SZERKEZETE A szakmai életpálya bemutatása A szakmai munka dokumentumai írott, (mozgó)képi, hanganyag, blog, honlap, stb. vázlat, tanórán kívüli program Reflexiók, önértékelés Külső értékelések A szakmai fejlődés útja (minősítő!)

16 TANÁRI KOMPETENCIÁK

17 A TANULÓ SZEMÉLYISÉGÉNEK FEJLESZTÉSE, AZ EGYÉNI BÁNÁSMÓD ÉRVÉNYESÜLÉSE Pedagógushivatásról vallott nézetek esszé formájában; 1-1 tanuló megismerésének dokumentumai (saját fejlesztésű feltáró eszközök, beszélgetés-leírás, környezettanulmány, családlátogatás dok., esetleírás, személyiségtérkép); egyéni fejlesztési terv, megvalósítása, eredmények; kiemelt figyelmet, egyéni bánásmódot igénylő tanulók fejlesztése.

18 A TANULÓI CSOPORTOK, KÖZÖSSÉGEK ALAKULÁSÁNAK SEGÍTÉSE, FEJLESZTÉSE Tanórán: osztályfőnöki nevelési tervek; közösségfejlesztési tervek; tanmenetek, óratervek; neveltségi mérések, szociometria dokumentumai (kérdőívek, elemzések, értékelések, beavatkozások); együttműködés a tanulásban (módszerek), óratervek, megvalósulások (video); átélt konfliktusok elemzése, értékelése; közösségi dokumentumok: osztályszabályzat, fényképek osztályteremről. Tanórán kívül: napközi, tanulószoba, szakkör dokumentumai; projektek dokumentumai, eredményei. Iskolán kívül: programokról készült dokumentumok, videofelvételek, képek, reflektív értékelés.

19 SZAKTUDOMÁNYOS, SZAKTÁRGYI, TANTERVI TUDÁS Tanmenetek, óratervek, óravázlatok, reflexiókkal; saját készítésű segédanyagok, szemléltető eszközök (PowerPoint bemutatók, feladatlapok, gyakorló feladatok, gyakorlatok leírásai); egyéni fejlesztési terv és beválása; saját készítésű mérőeszközök, feladatlapok javítókulccsal; hospitálás, óralátogatás dokumentumai; szakmai munkaközösség tantárgyhoz kapcsolódó programjai; önképzés a szakterületen.

20 A PEDAGÓGIAI FOLYAMAT TERVEZÉSE Különböző tervtípusok: óratervek, tematikus tervek, projekttervek, tanórán kívüli foglalkozások tervezetei; saját pedagógiai munka értékelése a tervezés szempontjából; látogatott tanórák, foglalkozások tapasztalatai.

21 A TANULÁS TÁMOGATÁSA Tematikus tervek, óratervek, tanórán kívüli tervek; napközi és tanulószobai foglalkozás dokumentálása; általános tanulásmódszertan; tanulásmódszertan az adott szaktárgyban, szakterületen, saját módszergyűjtemény; tanulással, tanítással kapcsolatos reflexió, esetelemzés; saját fejlesztésű videofelvételek, IKT-eszközök alkalmazása; diákok, szülők visszajelzései; együttműködés dokumentálása; mentorálás, tanulópárok, kooperativitás.

22 A PEDAGÓGIAI FOLYAMATOK ÉS A TANULÓI SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE 1-1 tanulócsoportban használt értékelési rendszer leírása (indoklások, reflexiók). Tanulói munkák (témazáró, projektmunka, tárgy, dig. dok., művészeti alkotások). Tanulói munkák eredményeinek elemzése, értékelése. Egyéni értékelési lapok. Jutalmazási, ösztönzési formák, formatív értékelések, diagnosztikus értékelések. Tanulói önértékelési, társértékelési formák. Óratervek, tématervek, melyek a témában igazolják a jártasságot vagy új kezdeményezést. Videofelvétel tanulói ön- és társértékelésről. Tanulói portfólió. Megfigyelt (hospitálás!) ped. folyamatok értékelése. Naplóbejegyzések.

23 SZAKMAI EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ Óralátogatás, hospitálás dokumentumai; munkaközösségi szakmai programok, megbeszélések; esetelemzések, konfliktusmegoldások, szakmai megbeszélések forgató-, jegyzőkönyvei; pedagógusi eseménynaptár; kommunikációs tervek; másfajta kommunikáció szülőkkel; családlátogatás dokumentumai; iskolán kívüli segítő szervezetekkel való együttműködés; térségi szakmai együttműködés.

24 ELKÖTELEZETTSÉG ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS A SZAKMAI FEJLŐDÉSÉRT Óratervek és továbbfejlesztésük; szakmai belső továbbképzések; videofelvétel támogatott felidézéssel, elemzés; továbbképzéseken való részvétel igazolása, beszámoló, helyi képzés megtartása; szakmai publikációk, kutatási beszámolók, szakmai előadások anyaga; önképzés dokumentálása; szakmai erősségek, hiányosságok feltérképezése, saját fejlesztési terv és megvalósítása, értékelése.

25 E-PORTFÓLIÓ bővíthető, változtatható könnyen rendszerezhető multimédia egyéb lehetőség hordozható, megosztható elérhető, kereshető programok, kész sablonok

26 A REFLEXIÓRÓL

27 A REFLEKTÍV GONDOLKODÁS SZEMLÉLET Hibázás lehetősége, folyamatos, tudatos elemző gondolkodás a saját tevékenységről. GYAKORLAT Biztosítja a nevelő-oktató tevékenység folyamatos önellenőrzését, és az ezen alapuló fejlesztést.

28 A REFLEKTÍV GONDOLKODÁS FÁZISAI, IDŐBELI DIMENZIÓI 1. A probléma felismerése. 2. A probléma összevetése hasonló esetekkel, adott helyzet sajátosságai. 3. A probléma újrafogalmazása, azonosítása. 4. Kívánt és nem kívánt következmények átgondolása. 5. Kísérletezés megoldásokkal (akár elméletben). gyors reflexió, átgondolt reflexió tev. közben, áttekintés, kutatás, hosszú távú reflexió ped. elméleti ismeretek felhasználásával

29 MÓDSZEREK, ESZKÖZÖK feljegyzés napló önértékelés gondolattérkép művészi kif. esszé megbeszélés, vita metaforatechnika problémafelvetés megoldás

30 A PORTFÓLIÓ LEHETSÉGES ÉRTÉKELÉSE

31 ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK, INDIKÁTOROK Világosság Gondolati mélység Egység Változatosság Forma Hitelesség, megbízhatóság Szakmai fejlődés bizonyítása pontos cél, ennek megfelelő tartalom magas szintű szakmai tudás és alkalmazása, szaknyelv koherencia, logikus felépítés módszerek,eszközök, dokumentumtípusok széles skálája formai követelményeknek megfelelő az, ami folyamatok megjelenítése, fejlesztési terv

32 PORTFÓLIÓ A PÁLYA KÜLÖNBÖZŐ SZAKASZAIN

33 GYAKORNOK Differenciált képe van a pedagóguspálya sajátosságairól, pedagógiai céljairól, azok megvalósítási lehetőségeiről, az iskola, mint szervezet működéséről. Szerepbiztonsága növekszik, de még szüksége van segítségre. Elsősorban az osztályszintű munkára koncentrál. Törekszik munkájában a gyermekek szempontjainak figyelembevételére. Képes a tapasztalatok szakszerű elemzésére, de nehézséget okoz a tárgyilagos, szakszerű értékelés.

34 PEDAGÓGUS I. Tanári képességek, tudás és attitűdök koherenciája; rendelkezik minden pedagógusi kompetenciával a feladatai ellátásához; képes önállóan dolgozni, és önállóan reflektálni munkájára; felismeri a pedagógiai folyamat pszichológiai, szociológiai és kulturális meghatározottságát, képes ezeket az összefüggéseket feltárni, és pedagógiai munkájában felhasználni; képes munkája tágabb intézményi, társadalmi kontextusával foglalkozni; együttműködik kollégáival az iskola munkájának fejlesztése érdekében, s integrálódik szakmai közösségekbe.

35 PEDAGÓGUS II. Oktató-nevelő munkája hatékony és eredményes; munkájában innovatív, kezdeményező; gyakorlata tanulás- és tanulóközpontú; pedagógiai munkájának intézményi és társadalmi kontextusáról kritikailag és konstruktívan gondolkodik; törekszik intézményi szinten az együttműködésre, kölcsönös segítségnyújtásra, tapasztalatainak megosztására; folyamatos önfejlesztés, továbbképzéseken való részvétel.

36 Mesterpedagógus bizonyos pedagógiai feladatok ellátását kiemelkedően magas szinten végzi, széles körű elméleti tudással és a gyakorlati megvalósításhoz szükséges képességek, attitűdök (pl. fejlesztő pedagógia, tehetséggondozás, művészeti tevékenység stb.) ; mások szakmai támogatása (mentori tevékenység, továbbképzések tartása stb.); tapasztalatainak és tudásának megosztása a tágabb (megyei, regionális, országos) szakmai közösség tagjaival. Kutatótanár a szakmai önmegvalósítás magas szintje, valamely tanári kompetencia vagy tevékenység alkotó jellegű művelése; az adott eredmények országos, esetleg nemzetközi szakmai terjesztése (pl. országos tantervi fejlesztés, tankönyvírás, taneszközfejlesztés, értékelési rendszer kidolgozása, pedagógusképzés, innovatív iskolai program készítése és megvalósítása); tudós tanár, aki szaktudománya vagy a neveléstudomány és társtudományai terén kiemelkedő tudományos eredményeket ér el (pl. tudományos fokozattal rendelkezik).

37 A PORTFÓLIÓ JELENTŐSÉGE ÉS ELŐNYEI Egyedi válogatás, számbavétel és reflexió, segíti az önértékelést, megmutatkozhatnak a pedagógus rejtett képességei, a külső értékelés statikus képéhez egy dinamikusat ad hozzá, a portfólió-készítés folyamata önfejlesztés,

38 KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET!

Az e-portfólió tartalmi elemei és gyakorlati megvalósítása

Az e-portfólió tartalmi elemei és gyakorlati megvalósítása Az e-portfólió tartalmi elemei és gyakorlati megvalósítása Műhelymunka iskolai területen Zuglói Pedagógiai Napok Helyszín: Zuglói Benedek Elek EGYMI Budapest, 2014. Március 19. Bitskey Klára továbbképzésért

Részletesebben

Kotschy Beáta. A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési folyamatában

Kotschy Beáta. A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési folyamatában Kotschy Beáta A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési folyamatában Tartalom A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési folyamatában... 3 Bevezetés... 3 A portfólió fogalma... 3 A portfólió tartalmi

Részletesebben

A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében

A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

Részletesebben

KUTATÓTANÁR MESTERPEDAGÓGUS PEDAGÓGUS II. PEDAGÓGUS I. GYAKORNOK. Választható, Leghamarabb 6 év után 85 %-os eredmény. Kötelező,

KUTATÓTANÁR MESTERPEDAGÓGUS PEDAGÓGUS II. PEDAGÓGUS I. GYAKORNOK. Választható, Leghamarabb 6 év után 85 %-os eredmény. Kötelező, 1 KUTATÓTANÁR MESTERPEDAGÓGUS PEDAGÓGUS II. PEDAGÓGUS I. Választható, Leghamarabb 6 év után 85 %-os eredmény Kötelező, 6-9 év után 75%-os eredmény GYAKORNOK Kötelező, 2 év után 60%-os eredmény 2 A kötelező

Részletesebben

A pedagógusok minősítési rendszere

A pedagógusok minősítési rendszere TÁMOP 3.1.5/12-2012 - 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA A pedagógusok minősítési rendszere Újbudai Pedagógiai Napok 2014. március 7. a céljaink akkor tudnak megvalósulni, ha képesek vagyunk elhinni, hogy

Részletesebben

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Második, javított változat Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag második, javított

Részletesebben

Gyakornoki Szabályzata

Gyakornoki Szabályzata Az Úri Szent Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Gyakornoki Szabályzata A gyakornoki szabályzatot a nevelőtestület 2014. október 22-én véleményezte. Úri, 2014. október 22. Demeterné Ecseri

Részletesebben

Gyakornoki Szabályzata

Gyakornoki Szabályzata Ikt.sz.: 677-3/2014. A Mezőtúri II. Rákóczi Ferenc Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Gyakornoki Szabályzata A gyakornoki szabályzatot a nevelőtestület 2014.

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A gyakornoki szabályzatot

Részletesebben

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez A gyermekvédelmi szakellátási intézményekben,

Részletesebben

Portfólió-készítés óvodapedagógusok részére

Portfólió-készítés óvodapedagógusok részére Portfólió-készítés óvodapedagógusok részére ÖSSZEÁLLÍTOTTA: LUKÁCS LÁSZLÓNÉ ÉS VASS KATALIN KÖZNEVELÉSI SZAKÉRTŐK, ÓVODAIGAZGATÓK 2014. MÁRCIUS A pedagógus-életpályamodell (PEM) életre hívása A jogszabályok

Részletesebben

A PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

A PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Amikor az ember határozott cél felé tart, nagyon fontos, hogy az útnak is szenteljen figyelmet. Az út az, amely mindig megmutatja a célba érés legjobb módját s útközben gazdagodunk. /Paulo Coelho/ A PÉTER

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A gyakornoki szabályzatot a nevelőtestület 2013. szeptember 05-i nevelőtestületi ülésén véleményezte. Tiszadada, 2013. szeptember 05. Petruska Zoltán igazgató Tartalomjegyzék Törvényi

Részletesebben

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális Pedagógiai Kutató és Szolgáltató Központ kialakítása pedagógusképző intézmények együttműködésére TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0002 13. alprojekt: Módszertani

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Oktatási Hivatal. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Szerkesztői előszó A 2012/2013. év során az Oktatási Hivatal szakértői csoportja a TÁMOP-3.1.5/12 kiemelt uniós projekt keretében kidolgozta

Részletesebben

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez A pedagógiai szakszolgálati intézményben

Részletesebben

1. A fogalmak meghatározása 2. 2.3.4.5.A szabályzat területi, személyi, időbeli hatálya,a szabályzat módosítása, a szabályzat célja 3

1. A fogalmak meghatározása 2. 2.3.4.5.A szabályzat területi, személyi, időbeli hatálya,a szabályzat módosítása, a szabályzat célja 3 0 Tartalomjegyzék 1. A fogalmak meghatározása 2 2.3.4.5.A szabályzat területi, személyi, időbeli hatálya,a szabályzat módosítása, a szabályzat célja 3 6.A gyakornok felkészítésének szakaszai 4 7.A gyakornoki

Részletesebben

2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK 5 SZINTJE (SZTENDERDEK) rövidített változat

2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK 5 SZINTJE (SZTENDERDEK) rövidített változat A TÁMOP 4.1.2-08/1/B pályázat 13. "Módszertani sztenderdek kidolgozása a pedagógusjelöltek pályaalkalmasságára és a képzés eredményességére irányuló kutatásokhoz" című alprojekt 2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthona GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

Komárom-Esztergom Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthona GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet A Komárom-Esztergom Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthona GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A szabályzat készült: 2014. augusztus 21. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Harmadik, javított kiadás Oktatási Hivatal Kiegészítés

Részletesebben

A pedagógusok előmeneteli rendszere. 2013. szeptember 1-jétől

A pedagógusok előmeneteli rendszere. 2013. szeptember 1-jétől A pedagógusok előmeneteli rendszere 2013. szeptember 1-jétől Budapest, 2013.12.02 dr. Gera Tibor Alkalmazott jogszabályok A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) A pedagógusok előmeneteli

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Érvényes: 2013. szeptember 1. napjától Kazi Mária intézményvezető Tartalomjegyzék Törvényi háttér... 3 Fogalmak... 3 A szabályzat területi hatálya... 3 A szabályzat személyi hatálya...

Részletesebben

Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet

Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerkesztői előszó A 2012/2013. év során az Oktatási Hivatal szakértői csoportja a TÁMOP-3.1.8 kiemelt uniós projekt keretében

Részletesebben

Budapest, 2013. október 25.

Budapest, 2013. október 25. Budapest, 2013. október 25. Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI Az előadás tematikája A pedagógus portfólió, munkaportfólió Elkészítése elkerülhetetlen A minősítésben betöltött szerepe Hogyan készítsük

Részletesebben

Országos tanfelügyelet

Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános iskolai tájékoztató anyag. KÉZIKÖNYV ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi, Jurecz Emil, Molnárné

Részletesebben

1. Fogalmak meghatározása

1. Fogalmak meghatározása Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten. Gyakornoki Szabályzat. Készítette: Sebestyén Györgyi

Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten. Gyakornoki Szabályzat. Készítette: Sebestyén Györgyi Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten Gyakornoki Szabályzat Készítette: Sebestyén Györgyi 2014 1 Tartalom 1. Fogalmak... 3 2. A szabályzat területi hatálya... 3 3. A szabályzat személyi hatálya... 3 4.

Részletesebben

Országos tanfelügyelet

Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁK SZÁMÁRA Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott alapfokú művészeti iskolai tájékoztató anyag.

Részletesebben

Tartalom Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik.

Tartalom Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hiba! A könyvjelző nem létezik. Gyakornoki Szabályzat Készítette: Szabó Zoltánné tagintézmény vezető Érvényes: 2013. szeptember 03. napjától Tartalom 1. Fogalmak... 3 2. A szabályzat területi hatálya... 3 3. A szabályzat személyi hatálya...

Részletesebben