J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének július 21-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Juhász Gábor Marsovszky Lászlóné Simon Zoltán Tihanyi Tiborné Török Ferenc Loibl László Rumi László Szabó Patrik Török Gusztáv Andor Varga Nelli Képviselő 10 fő Távollévő képviselő: Dr. Filvig Géza Turi Tibor Tanácskozási joggal jelenlévők: Dr. Bedics Andrea jegyző Polgármesteri Hivatal irodavezetői, csoportvezetői: Dr. Kiss Csaba aljegyző Kovácsné Czinege Piroska Hajdu István Boromisza Viktor Bleszákné Korsós Hajnalka Zsiga Ferenc Köszönti az ülésen megjelent képviselőket, érdeklődőket, a Polgármesteri Hivatal dolgozóit. Megállapítja, hogy a testület határozatképes, mivel a 12 képviselőből 10 képviselő jelen van. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Szabó Patrik és Marsovszky Lászlóné képviselőket javasolja. A képviselő-testület a polgármester Szabó Patrik jegyzőkönyv-hitelesítőre tett javaslatát 9 igen és 1 tartózkodó szavazattal elfogadta A képviselő-testület a polgármester Marsovszky Lászlóné jegyzőkönyv-hitelesítőre tett javaslatát 10 igen szavazattal elfogadta. Javasolja, hogy a testület a meghívóban szerepelő napirendeket tárgyalja. Kiosztásra került a 2. és 11. számú napirendi ponthoz tartozó módosító anyag, ezeket az előterjesztéseket kívánja tárgyalni. Egyéb javaslat, hozzászólás nem lévén kéri a testület állásfoglalását napirendi pontokról. Képviselő-testület a napirendet egyhangúlag elfogadta. 1

2 NAPIREND: 1. Vagyonvédelmi Alapítvány titkárának és kuratóriumi tagjainak választása (zárt ülés keretében) 2. Helyi védettségről szóló önkormányzati rendelet módosítása 3. Helyi önkormányzati vagyonrendelet módosítása 4. Kalocsa-Dunaszentbenedek-Homokmégy-Öregcsertő-Szakmár-Újtelek-Uszód Óvodája és Bölcsődéje, és Kalocsa és Térsége Általános Iskolája létszámának és alapító okiratának módosítása 5. Nebuló Iskola átszervezése és alapító okiratának módosítása 6. Nebuló Iskola átszervezése és új helyen történő kialakítása 7. Nebuló Általános Iskola részvétele TÁMOP pályázaton 8. Pályázat kiírása Kalocsa város területén a települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére /2010. öh. számú határozat módosítása Kalocsa, mint kistérségi székhely integrált fejlesztése c. pályázat 10. Elnyert pályázat megvalósításáról történő lemondás 11. Pályázat Ifjúsági szálláshely kialakítása a Dózsa György Gazdasági, Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Diákfarmja területén (Foktő külterület) 12. Egyéb ügyek - Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítésének bemutatása - Polgármesteri tájékoztató Az első napirend tárgyalására zárt ülést rendel el. (zárt ülés anyaga külön jegyzőkönyvben!) 2

3 Ismerteti a képviselő-testület zárt ülésen hozott döntését: A Vagyonvédelmi Alapítvány titkárává Vörös Jánost - Kalocsa, Széchenyi u , a kuratórium tagjainak Fekete Imrét Kalocsa, Petőfi u és Szűcs Csabát Kalocsa, Semmelweis u. 11. választotta meg a képviselő-testület. 2.) Helyi védettségről szóló önkormányzati rendelet módosítása (előterjesztés írásban mellékelve) A Kalocsa Szíve programról már többször beszéltek, melyben az egyházzal közösen szeretnének turisztikai beruházásokat végezni. Az Érsekkerttel kapcsolatban az előző testület alkotott helyi védettségről szóló rendeletet, az új projektek miatt viszont ezt módosítani kell. Kikérték a Kiskunsági Nemzeti Park véleményét, akiktől a testületi anyag kiküldése után érkezett meg a szakvélemény. A most kiosztott anyagba már beépítették a javaslatot, melyet röviden ismertet. Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezettel kapcsolatban. A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja: Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2011 (VII.30.) számú önkormányzati rendelete az Érsekkert helyi jelentőségű természeti területté nyilvánításáról szóló 5/2010.(III.26) önkormányzati rendeletének módosításáról Kalocsa Város Önkormányzatának képviselő-testülete, a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében és az évi LIII. tv 24. (1) bekezdésének b.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmányról szóló 1949.évi XX. tv. 44/A. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Érsekkert helyi jelentőségű természeti területé nyilvánításáról szóló 5/2010.(III.26) önkormányzati rendeletét (továbbiakban : R ) a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságának véleményének figyelembe vételével az alábbiak szerint módosítja: 1. Az R. mellékletét képező kezelési terv I. fejezetének Építési tevékenységeket érintő kezelési előírások pontja az alábbira változik: Építési tevékenységeket érintő kezelési előírások A védett természeti területen tilos építési telket kialakítani. Beépítésre elsődlegesen a meglévő épületek helyét kell igénybe venni. Új épület létesítése, meglévő épület felújítása csak a tájra hagyományosan 3

4 jellemző módon, természetes építőanyagok felhasználásával, tájképvédelmi szempontok figyelembe vételével történhet. 2. A kezelési terv I. fejezet Fajok védelme, fenntartása következőkkel: pontja kiegészítésre kerül a A szökőkútban megrekedt kétéltűek és hüllők természetes meneküléséről ( vízszintemelés, további lépcsőfokok kiépítése), illetve szükség szerint a mesterséges úton történő kimentéséről gondoskodni kell. 3. A kezelési terv II. fejezet Terület- és földhasználat pontjának a - A védett természeti területen tilos építési telket kialakítani. Beépítésre a meglévő épületek helyét kell igénybe venni szövegrésze helyébe az alábbi szöveg lép: A védett természeti területen tilos építési telket kialakítani. Beépítésre elsődlegesen a meglévő épületek helyét kell igénybe venni. 4. A kezelési terv II. fejezet Gyep (rét és legelő) művelési ágú területek kezelése pontjának az utolsó mondata ( - A szökőkút melletti gyepterületek igénybevétele tilos, azon semmilyen burkolat nem helyezhető el ) hatályon kívül helyezésre kerül. 5. A kezelési terv II. fejezet Művelés alól kivett területek kezelése pontjának az - Új épület, építmény létesítése csak a meglévő építmények helyén, azok lebontása után lehetséges. Építmények elhelyezésére további élőhelyek nem vehetőek igénybe, kivéve természetvédelmi célból, a természetvédelmi kezelő hozzájárulásával. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: Új épület, építmény létesítése elsődlegesen a meglévő építmények helyén, azok lebontása után lehetséges. 6. Ahol az R. melléklete 3/2008 (II.15) Kormány rendelet elnevezést említ, a szövegrész 3/2008 (II.5) KvVm. rendeletre változik. A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba 7. Kalocsa, július 21. Török Ferenc sk. polgármester Dr. Bedics Andrea sk. jegyző 4

5 3.) Helyi önkormányzati vagyonrendelet módosítása (előterjesztés írásban mellékelve) Ismerteti az előzményeket és összefoglalja az előterjesztést. Szeretnék módosítani a vagyonrendeletet, mert az előző vezetés a rendelettől eltérő módon kötött szerződéseket pl.: ÁNTSZ, Földhivatal vonatkozásában. Nem azzal van baj, hogy odaadták az állami szerveknek az épületeket, hanem az a probléma, hogy ez nincs összhangban a rendelettel. A Tomori Pál Főiskolával kötendő szerződéssel kapcsolatban került előtérbe ez a hiányosság, ezért szükséges a rendelet-módosítás. Ezek után összefoglalja a rendelet-tervezetet. Török Gusztáv Andor képviselő: Ismét a régi vezetésre hivatkoznak, de ezt már megszokták. Itt most nagy tévedés van, mert a város épületeinek használati jogát senki sem adta át senkinek, hanem használatot biztosítottak. A használati jog a Földhivatalnál kerül bejegyzésre. A Földhivatal esetében örökölt használati jog van, nem a város adta át. Úgy kapta a város annak idején tulajdonba, hogy ingyenes használati jogot adott az állam törvényileg. Az ÁNTSZ-szel pedig tudomása szerint vagyoncsere volt, és vagyon értékű jogot adtak, de szerinte ez nincs bejegyezve. Véleménye szerint ezt ilyen felületesen nem kellene tárgyalni, vegyék le napirendről és nézzenek utána. A Főiskolának nincs használati joga bejegyezve, ez így nem stimmel. A régi vezetés használati jogot nem adott senkinek, csak használatot biztosított. Az ÁNTSZ pedig egy régi épületét adta a városnak és ezért cserébe kapták meg a mostani helyet itt vagyon értékű cseréről volt szó. Kéri, hogy vegyék le a napirendről az ügyet és nézzenek utána. Dr. Bedics Andrea jegyző: Körbejárták a kérdést, képviselő úr által említett esetben földhivatalnál bejegyzett használati jogról lenne szó, de nem így van. Félreérthető, mert a használati jogba beleérthető a bérleti jog, a hasznosítás, és úgy gondolták, hogy bebiztosítják az önkormányzatot. Ismételten szeretnének ingyenes használati szerződéseket kötni szervezetekkel, de a Főiskolával kötendő ingyenes használati szerződés megalapozásaként kibővítenék a listát. Török Gusztáv Andor képviselő: Érti a szándékot, de a szándék sem jó. A Főiskolának használati jogot akarnak adni? Ez a szándék? Eddig nem adtak, nem is volt soha, ez új szándék. A használati jog bejegyzés az vagyon értékű jog és ez kemény dolog, mert csak a két fél egyetértésével lehet visszavonni a Földhivatalnál. Míg egy egyszerű szerződésben lehet helyet biztosítani és nem adnak használati jogot. Dr. Bedics Andrea jegyző: A Főiskolával jelen pillanatban valóban nincs használati szerződés, ezért szeretnék ezt szerződéses alapokra helyezni. Jelenleg használják az épületet és tudomása szerint ingyenesen -, ezt készítik most elő. A félreértés abból adódhat, hogy most nem a Földhivatalnál bejegyzett használati jogról van szó egyébként a hatályos rendeletben is használati jog szerepel. Véleménye szerint megint arról van szó, hogy gyúrják a szavakat. Egyszerűen pontosítani szeretnének. 5

6 Török Gusztáv Andor képviselő: Felolvassa a hatályos rendelet 8 -át, majd kiemeli, hogy nem ruháztak át semmit. Használatot biztosítottak, kvázi ingyenesen bérbe adták az épületeket, de nem használati jog átruházás történt, ilyet nem adtak senkinek ingyen pláne nem. Azonban ha az új vezetés akar, akkor legyen. Úgy értelmezi, hogy az ingyenes használatba adást ami szerződéses keretben történik jelenleg a hatályos rendelet nem szabályozza. Erre szeretnének lehetőséget teremteni. Jelenleg úgy adták oda a Főiskolának szerződéses módon a használati jogot, hogy nincs rá rendelet. Úgy gondolja, hogy pontosítják a jelenlegi vagyonrendeletet, ami senkinek sem megy szembe, nagyon pontos keretek közé szorítja az önkormányzat lehetőségeit. Úgy gondolja, hogy a kákán is csomót keresnek jelenleg. Loibl László képviselő: Polgármester úr is azt mondta, hogy használati jog. A használati jog egy erős kategória. Amit Török képviselő úr mondott, hogy szerződés alapján, kvázi ingyenes bérletet, használatot biztosítanak egy intézménynek, ez teljesen rendben van. Az ÁNTSZ-nek hogyan adják át a használati jogot? Az önkormányzat épülete törzsvagyon. Nem szeretne jogászkodni, de több évtizedes rutin áll mögöttük, nem rossz szándékkal szólnak, csak nem szeretnék, hogy őrültséget csináljanak. Dr. Bedics Andrea jegyző: Úgy gondolja, hogy a használati jog kibővítésével nem származna senkinek sem kára az önkormányzatnál. Nem érti, hogy mi a képviselő urak problémája ezzel. Varga Nelli képviselő: Török képviselő úrnak volt módosító javaslata, kér, hogy szavazzanak róla, nehogy érdemi döntés nélkül menjenek tovább. Török Gusztáv Andor képviselő: Napirendről való levételt kért. Varga Nelli képviselő: Nem vehetik le a napirendről, mert már megszavazták a napirendet. Török Gusztáv Andor képviselő: Azt javasolta, hogy ugyan most tárgyaltak az ügyről, de rendeletalkotás nélkül vegyék le a napirendről egyébként megtehetik, mert a testület dönt. Nézzenek utána, hogy a vagyon használati engedélye jogilag nem ugyanaz, mint hogy átruházzák ingyenesen a vagyon jogát, az érték. Két ügyről beszélnek, ő biztosan nem szavazza meg. Dr. Bedics Andrea jegyző: Továbbra is azt kéri, hogy értsék bele a használatot is, mert sok rendeletben nincsenek pontos szabályok. Úgy érzi, hogy biztosabban állnak, ha az ingyenes szerződések mögött van rendelet, ami szabályoz. Egyébként minden rendeletet módosítani szeretnének ősszel, mert szükséges a helyi rendeletek átvizsgálása. Most csak egy-egy ügy kapcsán módosítanak, de szeretnének minden rendeletet a jogszabályoknak megfelelővé tenni. Valóban lehet vitatkozni a használati jogon, de ő úgy gondolja, hogy az ingyenes szerződések bebiztosítása érdekében módosítsák a rendeletet. 6

7 Tehát nem földhivatali bejegyzésről van szó, hanem szerződéses keretek között ingyenes használatba adják az ingatlanokat. Szeretnék, ha ezek mögött a szerződések mögött állna rendelet is. Török Gusztáv Andor képviselő: De akkor az szerepeljen, hogy ingyenes használatot biztosítanak, nem pedig átruházzák a használati jogot. Az átruházás eleve földhivatali bejegyzést jelent. Dr. Bedics Andrea jegyző: Akkor bővítsék ki a mondatot azzal (8 ), hogy használati jogát és hasznosítását - - ingyenesen vagy kedvezményesen átruházni. Így talán a képviselő úrnak is megfelel a pontosabb megfogalmazás. Tehát a mondat a következő legyen: Az önkormányzatnak a vagyon használati jogát, ingyenes hasznosítását jogszabály, eltérő rendelkezés hiányában ingyenesen vagy kedvezményesen átruházni Más javaslat, hozzászólás nem lévén kéri a testület állásfoglalását a módosítással kapcsolatban. A képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a módosítást. Kéri a testület állásfoglalását a módosított rendelet-tervezettel kapcsolatban. A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja: Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 18/2011 (VII.30.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és vagyonhasznosításáról szóló 17/2004. (VII.21.) önkormányzati rendeletének módosításáról. Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 44/A. (2) bekezdésében és az önkormányzatokról szóló 1990.évi 16. (1) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 44/A. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat vagyonáról és vagyonhasznosításáról szóló 17/2004. (VII.21.) önkormányzati rendeletét ( továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja: 1. Az R. 8. -a (Az önkormányzati vagyon ingyenes ( kedvezményes) átengedése) az alábbiakra változik: (1) Az önkormányzatnak a vagyon tulajdonjogát, illetve használati és ingyenes hasznosítási jogát - jogszabály, eltérő rendelkezés hiányában - ingyenesen vagy kedvezményesen átruházni 7

8 a.) ajándékozás, b.) közérdekű kötelezettség vállalás, közalapítvány javára alapítványrendelés és alapítványi hozzájárulás jogcímén, közhasznú szervezet részére a közhasznú tevékenységhez kapcsolódóan, c.) egyházak részére, d.) társadalmi szervezet részére e.) más önkormányzat részére feladat- és hatáskör átszállása, ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése, f.) önkormányzati beruházásban készült közművek a közszolgáltató részére történő átadása g.) költségvetési szerv részére h.) Kalocsa városban székhellyel rendelkező oktatási intézmény részére oktatási és azzal kapcsolatos tevékenység ellátása kapcsán lehet. 2. A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Kalocsa, július 21. Török Ferenc sk polgármester Dr. Bedics Andrea sk jegyző 4.) Kalocsa-Dunaszentbenedek-Homokmégy-Öregcsertő-Szakmár-Újtelek-Uszód Óvodája és Bölcsődéje, és Kalocsa és Térsége Általános Iskolája létszámának és alapító okiratának módosítása (előterjesztés írásban mellékelve) Felkéri Simon Zoltán alpolgármestert, hogy ismertesse az előterjesztést. Simon Zoltán alpolgármester: Az előterjesztés két részből áll, két határozati javaslat is szerepel. Az első részben található, hogy a homokmégyi és uszódi tagóvodában emelkedett a gyereklétszám, a tanulók közül többen SNI-tanulók, ezért szükséges emelni az óvónők létszámát. A homokmégyi óvodába 1 fő felvételével biztosítják a szükséges létszámot, Uszódon pedig az általános iskola alkalmazásában álló gyógypedagógus kerül át az óvodába. Tehát gyakorlatilag 1 fővel emelkedik a létszám. Az előterjesztés második része pedig arról szól, hogy a közoktatási törvény SNI-tanulókra vonatkozó része megváltozott, ezzel kell összhangba hozni az intézmények alapító okiratát. Marsovszky Lászlóné biz. elnökhelyettes: A Humánerőforrás Bizottság tárgyalta az előterjesztést, örömükre szolgált, hogy létszámemelkedést tapasztalhattak az óvodákban. A bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot a testületnek. 8

9 Több kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a testület állásfoglalását a létszámváltozásokkal kapcsolatos határozati javaslatról. A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 158/2011. öh. Kalocsa-Dunaszentbenedek-Homokmégy-Öregcsertő-Szakmár-Újtelek-Uszód Óvodája és Bölcsődéje, és Kalocsa és Térsége Általános Iskolája létszámának módosítása H a t á r o z a t Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1. Kalocsa- Dunaszentbenedek- Homokmégy- Öregcsertő- Szakmár Újtelek- Uszód Óvodája és Bölcsődéje alkalmazotti létszámát 2, azaz kettő fővel 104,55 főről, 106,55 főre növeli, ezzel együtt a Homokmégyi Tagóvoda létszámát 4 főről, 5 főre, az Uszódi Tagóvoda létszámát 2,3 főről, 3,3 főre módosítja. 2. Kalocsa- Dunaszentbenedek- Homokmégy- Öregcsertő- Szakmár Újtelek- Uszód Általános Iskolája alkalmazotti létszámát 1, azaz egy fővel 160,2 főről, 159,2 főre csökkenti, ezzel együtt az Uszódi Tagiskola létszámát 7,7 főről 6,7 főre módosítja. Határidő: azonnal Felelős: Török Ferenc Értesülnek: a képviselő-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Humán Iroda Közgazdasági Iroda Kalocsa- Dunaszentbenedek- Homokmégy- Öregcsertő- Szakmár Újtelek- Uszód Óvodája és Bölcsődéje Kalocsa- Dunaszentbenedek- Homokmégy- Öregcsertő- Szakmár Újtelek- Uszód Általános Iskolája és általuk az érintettek. Kéri a testület állásfoglalását az alapító okirat módosításáról szóló határozati javaslattal kapcsolatban. A testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 159/2011. öh. Kalocsa-Dunaszentbenedek-Homokmégy-Öregcsertő-Szakmár-Újtelek-Uszód Óvodája és Bölcsődéje alapító okiratának módosítása H a t á r o z a t 9

10 Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1. Kalocsa- Dunaszentbenedek- Homokmégy- Öregcsertő- Szakmár Újtelek- Uszód Óvodája és Bölcsődéje alapító okiratát szeptember 1-jei hatállyal, az alábbiak szerint módosítja, és ezt követően egységes szerkezetbe foglalja: - Az alapító okirat 12. pont a) alpontjában Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása - testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd; - a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd szöveg helyébe Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása szöveg lép. - testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd; - a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd 2. Megbízza a polgármestert, hogy az alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalását végezze el, és a szükséges intézkedéseket a Magyar Államkincstár felé tegye meg. 3. A határozat szeptember 1. napján lép hatályba. Felelős: Török Ferenc Értesülnek: a képviselő-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal irodái Kalocsa- Dunaszentbenedek- Homokmégy- Öregcsertő- Szakmár Újtelek- Uszód Óvodája és Bölcsődéje és általuk az érintettek. 5.) Nebuló Iskola átszervezése és alapító okiratának módosítása (előterjesztés írásban mellékelve) Felkéri Simon Zoltán alpolgármestert, hogy ismertesse az előterjesztést. 10

11 Simon Zoltán alpolgármester: Röviden összefoglalja az előterjesztést, ezek után kiemeli, hogy egy hatékonyabban működő intézményt kívánnak létrehozni. Ez az átszervezés része egy nagyobb városi oktatási koncepciónak. A Nebuló Általános Iskola egyesített gyógypedagógiai módszertani intézménnyé válna, ami plusz normatívák ún. szakszolgálati normatíva - lehívását teszi lehetővé, emellett közös szakmai irányítás alá kerülnének a városi és környékbeli gyógypedagógusok, logopédusok, gyógytornászok. Ez a szakszolgálati normatíva Ft/fő/év pedagógusonként. Ez csak az átalakítással jelenleg 10 millió Ft körüli plusz bevételt jelentene. Az átalakításhoz szükséges véleményeket kikérték, mindenki egyetértett a tervezettel. Személyi változásokkal is jár az átalakítás: az iskolákban és óvodákban alkalmazott gyógypedagógusok átkerülnének az új intézménybe, de plusz két fővel kell számolni, mert a törvények értelmében az új tanulócsoport létrejöttével szükséges új nevelőket alkalmazni. Eddig heti 90 órányi túlórájuk volt a tanároknak, sokkal hatékonyabb és gazdaságosabb a túlóra helyett még egy pedagógust alkalmazni. Tehát ezekhez a változtatásokhoz kéri a testület támogatását. Marsovszky Lászlóné biz. elnökhelyettes: A Humánerőforrás Bizottság tárgyalta az előterjesztést, örömükre szolgált, hogy ez az iskola végre méltóbb helyre kerül és egységes intézménnyé alakul. Ennek értelmében a bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot a testületnek. Felkéri Hajdu Istvánt, hogy ismertesse a Megyei Önkormányzat szakvéleményét. Hajdu István (Humán Iroda): Az összegzést olvasná csak fel: Kalocsa Város Önkormányzata az átszervezéssel érintett közoktatási intézményét új székhelyre akarja költöztetni, ezzel jelentősen javítani kívánja az oktatás-nevelés infrastrukturális feltételeit. A fenntartó tervezett intézkedésének másik eleme, hogy az intézmény tevékenységét kibővíti egységes gyógypedagógiai módszertani intézményi feladatokkal. Mindkét tervezett intézkedés illeszkedik a megyei közoktatás-fejlesztési tervhez. A hozzám eljuttatott dokumentumok és az Oktatási Hivatal által javasolt szakértő véleményében foglaltak alapján megállapítható, hogy a fenntartó tervezett intézkedése nem ellentétes a közoktatásról szóló évi LXXIX. Tv. 88. (6) bekezdésében foglaltakkal, azaz nem jelent aránytalan terhet a gyermekeknek, tanulóknak, szülőknek, mivel Kalocsa város adottságait figyelembe véve az új helyre való költözés nem jár jelentős utazási többlet teherrel (lsd. Kt (1) bekezdés 3. pont). Az EGYMI feladatok felvállalásával pedig javulni fog a sajátos nevelési igényű tanulók ellátása, természetesen abban az esetben, ha a fenntartó szakmailag szükséges és jogszabályi előírásoknak megfelelő tárgyi és személyi feltételeket biztosítja. Bányai Gábor Több kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a testület állásfoglalását az alapító okirat módosításával kapcsolatban. A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 160/2011. öh. Nebuló Iskola alapító okiratának módosítása H a t á r o z a t 11

12 Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1. A Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskolát átszervezi, és a feladatát kiegészítve többcélú közös igazgatású közoktatási intézményként működteti. 2. Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: a) Az alapító okirat 1. pontja az alábbiak szerint módosul: 1. Intézmény neve: Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Rövidített név: Nebuló EGYMI Székhelye: 6300 Kalocsa, Tompa Mihály u Telephelye: 6300 Kalocsa, Hosszú Antal u. 23. b) Az alapító okirat 7. pontja az alábbiak szerint módosul: 7. Gazdálkodási besorolása: önállóan működő A költségvetési szerv szakmai és üzemeltetési előirányzatával maga rendelkezik, gazdálkodásával megállapodás alapján kapcsolódik a Kalocsa Város Oktatási Intézményei Gazdasági Szervezetéhez. c) Az alapító okirat 10. pontjában Az intézmény típusa: többcélú intézmény szöveg helyébe Az intézmény típusa: többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény szöveg lép. d) Az alapító okirat 11. pontja az alábbiak szerint módosul: 11. Az intézmény évfolyamainak száma: általános iskola: 8 speciális iskola: 4 készségfejlesztő szakiskola: 4 e) Az alapító okirat 13. pont a) alpontja az alábbiak szerint módosul: Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi vendéglátás Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése- sportcsarnok Módszertani szakirányítás Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 12

13 a.) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, b) megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd. Különös tekintettel az illetékes szakértői bizottság szakvéleménye alapján enyhén és középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók, magántanulók oktatásanevelése, továbbá azon tanulók oktatása-nevelése, akik az értelmi sérülés mellett testi, érzékszervi (látás, hallás), beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdenek Általános iskolai felnőttoktatás (1-4. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) a.) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, b) megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd. Különös tekintettel az illetékes szakértői bizottság szakvéleménye alapján enyhén és középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók, magántanulók oktatásanevelése, továbbá azon tanulók oktatása-nevelése, akik az értelmi sérülés mellett testi, érzékszervi (látás, hallás), beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdenek Általános iskolai felnőttoktatás (5-8. évfolyam) Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam) a.) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, b) megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd. Különös tekintettel az illetékes szakértői bizottság szakvéleménye alapján enyhén és középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók, magántanulók oktatásanevelése, továbbá azon tanulók oktatása-nevelése, akik az értelmi sérülés mellett testi, érzékszervi (látás, hallás), beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdenek. 13

14 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon a.) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, b) megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd. Különös tekintettel az illetékes szakértői bizottság szakvéleménye alapján enyhén és középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók oktatása-nevelése, továbbá azon tanulók oktatása-nevelése, akik az értelmi sérülés mellett testi, érzékszervi (látás, hallás), beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdenek Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon a.) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, b) megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd. Különös tekintettel az illetékes szakértői bizottság szakvéleménye alapján enyhén és középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók oktatása-nevelése, továbbá azon tanulók oktatása-nevelése, akik az értelmi sérülés mellett testi, érzékszervi (látás, hallás), beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdenek Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése a.) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, b) megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd. Különös tekintettel az illetékes szakértői bizottság szakvéleménye alapján enyhén és középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók oktatása-nevelése, továbbá azon tanulók oktatása-nevelése, akik az értelmi sérülés mellett testi, érzékszervi (látás, hallás), beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdenek. 14

15 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése a.) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, b) megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd. Különös tekintettel az illetékes szakértői bizottság szakvéleménye alapján enyhén és középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók oktatása-nevelése, továbbá azon tanulók oktatása-nevelése, akik az értelmi sérülés mellett testi, érzékszervi (látás, hallás), beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdenek Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése a.) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, b) megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd. Különös tekintettel az illetékes szakértői bizottság szakvéleménye alapján enyhén és középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók oktatása-nevelése, továbbá azon tanulók oktatása-nevelése, akik az értelmi sérülés mellett testi, érzékszervi (látás, hallás), beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdenek M.n.s. egyéb felnőttoktatás Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység (nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás, gyógytestnevelés, óvodai ellátásban, alap- és középfokú oktatásban az integrációt segítő utazó szakemberhálózat működtetése) Korai fejlesztés, gondozás Fejlesztő felkészítés Pedagógiai szakmai szolgáltatások - tanácsadás, mentorálás, melynek feladata az oktatási- nevelési módszerek megismertetése és terjesztése, különösen az integrált nevelést, oktatást végző pedagógusok részére; - a pedagógusok képzésének, önképzésének segítése és szervezése; - hazai és nemzetközi szakmai konferenciák szervezése, és kivitelezése; - tanulói tájékoztató, tanácsadó szolgáltatás, amelynek feladata a diákönkormányzatok segítése, jogaik érvényesítéséhez szükséges ismeretek nyújtásával. Tanügyigazgatási, közgazdasági, jogi információk közvetítése Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 15

16 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú foglalkoztatása Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári szolgáltatások Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása f) Az alapító okirat 13. pont b) és c) alpontjai törlésre kerülnek. g) Az alapító okirat 13. pont d) vállalkozási tevékenység és mértéke alpontja b) vállalkozási tevékenység és arányának felső határa a szerv kiadásaiban: Nincs alpontra módosul. h) Az alapító okirat 14. pont b) alpontja az alábbiak szerint módosul: b) ingatlan: 1895 hrsz. iskolaépület (Kalocsa, Hosszú A. u. 23.) 884 hrsz. iskolaépület (Kalocsa, Tompa Mihály u ) 3. Megbízza a polgármestert, hogy az alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalását végezze el, és a szükséges intézkedéseket a Magyar Államkincstár felé tegye meg. 4. A határozat 1.; 2/a), b), c), d), f), g), h), 3. pontjai augusztus 1. napján lépnek hatályba. A határozat 2/e) pontja szeptember 1. napján lép hatályba. Felelős: Török Ferenc Értesülnek: a képviselő-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal irodái Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kalocsa és általuk az érintettek. Kéri a testület állásfoglalását a létszámváltozásokkal kapcsolatos határozati javaslatról. A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 161/2011. öh. Nebuló Iskola létszám módosítása H a t á r o z a t Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1.) Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény létszámkeretét 9 fővel növeli meg és 45.5 főben állapítja meg. 16

17 2.) Kalocsa- Dunaszentbenedek- Homokmégy- Öregcsertő- Szakmár- Újtelek Uszód Iskolája létszámkeretét 6 fővel csökkenti ezért a kalocsai tagiskolák létszámkeretét főben határozza meg. Az iskola összes létszámkeretét 153,2 főben állapítja meg. 3.) Kalocsa- Dunaszentbenedek- Homokmégy- Öregcsertő- Szakmár Újtelek- Uszód Óvodája és Bölcsődéje alkalmazotti létszámát 1 fővel csökkenti, ezért a Kalocsai tagóvodák létszámkeretét 79, 75 főben határozza meg. Az óvoda összes létszámkeretét 105, 55 főre módosítja. Határidő: azonnal Felelős: Török Ferenc Értesülnek: a képviselő-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Humán Iroda Közgazdasági Iroda Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kalocsa Kalocsa- Dunaszentbenedek- Homokmégy- Öregcsertő- Szakmár- Újtelek Uszód Iskolája, Kalocsa Kalocsa- Dunaszentbenedek- Homokmégy- Öregcsertő- Szakmár Újtelek- Uszód Óvodája és Bölcsődéje, Kalocsa és általuk az érintettek. 6.) Nebuló Iskola átszervezése és új helyen történő kialakítása (előterjesztés írásban mellékelve) A szülők, a gyermekek és a város régi vágya, hogy a Nebuló iskola végre olyan helyen kerüljön kialakításra, ahol megfelelő körülmények között folyhat az oktatás. A régi vezetéshez is érkeztek a kérések, most reméli, hogy véget vethetnek az áldatlan állapotoknak. A jelenlegi épületet a Zöld pont iroda kialakításával kapcsolatosan fogják felújítani, az iskola pedig megfelelőbb helyre költözik. Simon Zoltán alpolgármester: A Nebuló iskola tanévzáró értekezletén jelentette be a változtatási szándékot, melyet a pedagógusok egyöntetű lelkesedéssel fogadtak. Egy ilyen munkát végző iskolához képest méltatlan körülmények között dolgoztak eddig az ott tanító pedagógusok, a nevelőtestület köszönetét fejezte ki a város vezetése felé. A Dózsa György Szakközépiskolában szeptembertől kevesebb osztályt indítanak, ezért a Tompa Mihály utcai épület szabadon marad, itt tudják elhelyezni a Nebuló iskola diákjait. Bizonyos átalakítások szükségessé váltak, ezeket az átalakításokat szükséges meglépni. A későbbiekben szeretnék becsatlakoztatni a nevelési tanácsadást is az intézményi rendszerbe, amely még költséghatékonyabbá, még jobb színvonalúvá teheti a munkát. Loibl László képviselő: A polgármester úr egyik tévedésére szeretné felhívni a figyelmet, ugyanis polgármester úr azt mondta, hogy ez az ötlet most jutott az eszükbe. Két évvel ezelőtt ők már foglalkoztak ezzel. 17

18 Egy dolgot kellett kivárni, hogy a létszám olyan mértékben csökkenjen, hogy megvalósítható legyen az átköltöztetés. Arra is végeztek vizsgálatokat, hogy ez az épület kevés a Nebuló iskola teljes létszámának befogadásához, más épületekre is szükség van. Tavaly már odáig jutottak, hogy a költségeket is elkezdték kikalkulálni valószínűleg ezek a számok köszönnek most vissza az előterjesztésben. Tehát az ötlet nem új. Az ötlet nem új, viszont a tett gyors volt és határozott. Nem arról kell most dönteni, hogy kinek az ötlete volt és kinek nem, hanem hogy a gyerekek végre normális helyre kerüljenek. Loibl László képviselő: 2011-re volt várható, hogy kifutnak az osztályok, és az épület felszabadul. Az a lényeg, hogy a gyermekeknek jobb lesz. Más kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslattal kapcsolatban. A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 162/2011. öh. Nebuló Iskola átszervezése és új helyen történő kialakítása A Képviselő-testület H a t á r o z a t 1.) a Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola tervezett székhelyének és feladatkörének változására tekintettel megkezdi az intézmény átszervezését, 2.) a Kalocsa Tompa Mihály u szám alatti ingatlan átalakításához és az iskola átköltöztetésével együttesen felmerülő járulékos költségek fedezeteként 5.200e Forintot biztosít az Oktatási Intézmények Gazdasági Szervezete részére, 3.) A határozat 2.) pontjában meghatározott feladatra a szükséges fedezetet a 2011.évi költségvetési rendelet 6. számú mellékletének II/II.14 sorában meghatározott 20 millió forintos keret terhére biztosítja ( intézmény-felújítási keret), 4.) felhatalmazza az Oktatási Intézmények Gazdasági Szervezetét, hogy a legalacsonyabb ellenszolgáltatást ajánló társasággal a kivitelezésre vonatkozó szerződést kösse meg. Értesülnek: a képviselő-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda Városüzemeltetési és Fejlesztési Iroda Oktatási Intézmények Gazdasági Szervezete Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kalocsa és általuk az érintettek. 18

19 7.) Nebuló Általános Iskola részvétele TÁMOP pályázaton (előterjesztés írásban mellékelve) Röviden összefoglalja az előterjesztést, majd kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslattal kapcsolatban. A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 163/2011. öh. Nebuló Iskola részvétele TÁMOP pályzaton A Képviselő-testület H a t á r o z a t 1.) mint Fenntartó, Kalocsa Város Önkormányzata hozzájárulását adja, hogy a Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola részt vegyen a TÁMOP /2 Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése és a szolgáltatást támogató eszközök beszerzése a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása érdekében c. pályázati felhíváson. 2.) egyetért azzal, hogy a pályázat előkészítéséhez és benyújtásához szükséges munkálatok megkezdődjenek. 3.) megbízza a polgármestert és az intézmény vezetőjét az 1-2 pontban meghatározottak lebonyolításával, kötelezettségek vállalásával. Határidő: folyamatos Felelős: Török Ferenc polgármester Csupor Zsolt Jánosné igazgató Értesülnek: a képviselő-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda Városüzemeltetési és Fejlesztési Iroda Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kalocsa és általuk az érintettek. 19

20 8.) Pályázat kiírása Kalocsa város területén a települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére (előterjesztés írásban mellékelve) Az előterjesztés összefoglalása után kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslattal kapcsolatban. A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 164/2011. öh. Pályázat kiírása Kalocsa város területén a települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére A Képviselő-testület H a t á r o z a t 1.) egyetért azzal, hogy Kalocsa Város Önkormányzata Kalocsa város területén a települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére pályázatot írjon ki. 2.) egyetért azzal, hogy a Gazdaságfejlesztési és Munkahely-teremtési Bizottság a pályázat kiírását jóváhagyja, előkészíttesse, a beérkező pályázatokat értékelje és a Képviselő-testület részére döntési javaslatot készítsen. 3.) Megbízza a polgármestert az 1-2 pontban meghatározottak lebonyolításával. Értesülnek: a képviselő-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda Városüzemeltetési és Fejlesztési Iroda és általuk az érintettek. 9.) 150/2010. öh. számú határozat módosítása Kalocsa, mint kistérségi székhely integrált fejlesztése c. pályázat (előterjesztés írásban mellékelve) Felkéri Boromisza Viktort, a Városüzemeltetési és Fejlesztési Iroda vezetőjét, hogy ismertesse az előterjesztést. Boromisza Viktor irodavezető: Röviden összefoglalja az előterjesztést, kiemelve a költségek módosulását. Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslattal kapcsolatban. 20

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

9.) Kalocsa, Meszes Duna-part aktívturisztikai fejlesztése (DAOP pályázat) 184/2010. öh. módosítása

9.) Kalocsa, Meszes Duna-part aktívturisztikai fejlesztése (DAOP pályázat) 184/2010. öh. módosítása 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 19-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Rumi László Szabó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május 6-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Bagó Zoltán Dr. Deák Zoltán Katus Attila Kondéné

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke (15 20 -kor érkezett)

Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke (15 20 -kor érkezett) Város Önkormányzat képviselő -testülete 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Iktatószám:T-

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-576-4/2007. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2007. április 26-án megtartott üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ikt.szám: 188-10 /2012. JEGYZŐKÖNYV 10. Miháld Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. június 05.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ikt.szám: 188-10 /2012. JEGYZŐKÖNYV 10. Miháld Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. június 05. Ikt.szám: 188-10 /2012. JEGYZŐKÖNYV 10. Miháld Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. június 05. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma 32/2012.(VI.05.) 33/2012.(VI.05.) 34/2012.(VI.05.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. május 30. napján 17.00 órakor megtartott testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. május 30. napján 17.00 órakor megtartott testületi ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. május 30. napján 17.00 órakor megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Városi Könyvtár és Művelődési Központ Polgárdi, Kossuth L. u. 128.

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. április 29- i ülésének a. tárgysorozata b. jegyzőkönyve: c. határozata: 84 122 - ig d. rendelet: 7. T Á R G Y S O R O Z A T A Napirend: 1.) Beszámoló

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében.

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. Jelen vannak: dr.katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: C:\testuleti_ulesek\130627\2013 június 27 001.rep Ülés ideje: 2013.06.27. 13:04 Ülés helye: Városháza tanácsterme Testületi névsor: J E G Y Z Ő

Részletesebben

Napirendek: 4./ Beszámoló az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanácsban végzett tevékenységről

Napirendek: 4./ Beszámoló az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanácsban végzett tevékenységről 1415 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. június 28-án folytatólagos nyílt ülésének jegyzőkönyve tartott a./ tárgysorozata: b./ határozatai: 141-148/2010. c. rendelet: 16/2010 Napirendek: 3./.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2011. február 17-én megtartott soros üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2011. február 17-én megtartott soros üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2011. február 17-én megtartott soros üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-án, a Városháza Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott n y í l t üléséről. Jelen vannak:, Dr. Pálmai Tamás

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Faluház kistermében, a Képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Albertirsa Város Polgármesteri Hivatalának tanácstermében az Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 28-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. május 14-én 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 6-án megtartott testületi üléséről Helye: Velence Kastély Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

Részletesebben

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐ KÖNYV

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐ KÖNYV Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 685-2/2013. JEGYZŐ KÖNYV Készült: Szeghalom Város Képviselő Testületének 2013. március 25-én

Részletesebben

Dr. Tarr Lajos Lőkösháza polgármestere röviden bemutatkozott.

Dr. Tarr Lajos Lőkösháza polgármestere röviden bemutatkozott. JEGYZŐKÖNYV Iksz: 143/2008 Készült: Gyula Polgármesteri Hivatal (5700 Gyula, Petőfi tér. 3. sz..) Ovális tárgyaló termében 2008. június. 12. én 10. 00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-3/2009. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. június 26-i nyílt üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla

Részletesebben

Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2011. május 31-ei I. rendkívüli üléséről.

Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2011. május 31-ei I. rendkívüli üléséről. 40333-5/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2011. május 31-ei I. rendkívüli üléséről. Jelen vannak: képviselők, jegyző, aljegyző, köztisztviselők és vendégek a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2011. május 30-i rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2011. május 30-i rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2011. május 30-i rendkívüli üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Borbás Zsolt, Dobos László, Dr. Juhász Enikő, Kovács

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésről távol van: Koronka Lajos, Perneczky László, Szabó Gábor, Szalma Botond,

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésről távol van: Koronka Lajos, Perneczky László, Szabó Gábor, Szalma Botond, JEGYZŐKÖNYV Készült a 2012. május 24-én (csütörtök) 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal (Budapest, IV. ker. István út 14. II. em.) dísztermében tartott ülésének jegyzőkönyvéből A képviselők közül

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 71-11/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 12-én, 14 00 órakor tartott üléséről.

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének:

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének: 257 Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének: a.) tárgysorozata, b.) jegyzőkönyve, c.) határozata: 59-70-ig.

Részletesebben

Összesen: 22 képviselő-testületi tag. Rieder András, Dr. Szabó István

Összesen: 22 képviselő-testületi tag. Rieder András, Dr. Szabó István Ügyszám: 01/00005/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. január 13-án 14.30 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ülés helye: Polgármesteri Hivatal,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Az ülés helye: Tanácsterem. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Medve Éva, Meggyes

Részletesebben

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2007. március 29-én tartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2007. március 29-én tartott nyílt üléséről Szerencs Város Képviselő-testülete Szám: 31-5/2007. Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2007. március 29-én tartott nyílt üléséről Jelen vannak: Biró István, Danyi László, Fekete József,

Részletesebben

4. számú JEGYZŐKÖNYV (16.00)

4. számú JEGYZŐKÖNYV (16.00) 4. számú JEGYZŐKÖNYV (16.00) Készült: 2012. március 23-án pénteken 16.00 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester dr.katona

Részletesebben