J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének július 21-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Juhász Gábor Marsovszky Lászlóné Simon Zoltán Tihanyi Tiborné Török Ferenc Loibl László Rumi László Szabó Patrik Török Gusztáv Andor Varga Nelli Képviselő 10 fő Távollévő képviselő: Dr. Filvig Géza Turi Tibor Tanácskozási joggal jelenlévők: Dr. Bedics Andrea jegyző Polgármesteri Hivatal irodavezetői, csoportvezetői: Dr. Kiss Csaba aljegyző Kovácsné Czinege Piroska Hajdu István Boromisza Viktor Bleszákné Korsós Hajnalka Zsiga Ferenc Köszönti az ülésen megjelent képviselőket, érdeklődőket, a Polgármesteri Hivatal dolgozóit. Megállapítja, hogy a testület határozatképes, mivel a 12 képviselőből 10 képviselő jelen van. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Szabó Patrik és Marsovszky Lászlóné képviselőket javasolja. A képviselő-testület a polgármester Szabó Patrik jegyzőkönyv-hitelesítőre tett javaslatát 9 igen és 1 tartózkodó szavazattal elfogadta A képviselő-testület a polgármester Marsovszky Lászlóné jegyzőkönyv-hitelesítőre tett javaslatát 10 igen szavazattal elfogadta. Javasolja, hogy a testület a meghívóban szerepelő napirendeket tárgyalja. Kiosztásra került a 2. és 11. számú napirendi ponthoz tartozó módosító anyag, ezeket az előterjesztéseket kívánja tárgyalni. Egyéb javaslat, hozzászólás nem lévén kéri a testület állásfoglalását napirendi pontokról. Képviselő-testület a napirendet egyhangúlag elfogadta. 1

2 NAPIREND: 1. Vagyonvédelmi Alapítvány titkárának és kuratóriumi tagjainak választása (zárt ülés keretében) 2. Helyi védettségről szóló önkormányzati rendelet módosítása 3. Helyi önkormányzati vagyonrendelet módosítása 4. Kalocsa-Dunaszentbenedek-Homokmégy-Öregcsertő-Szakmár-Újtelek-Uszód Óvodája és Bölcsődéje, és Kalocsa és Térsége Általános Iskolája létszámának és alapító okiratának módosítása 5. Nebuló Iskola átszervezése és alapító okiratának módosítása 6. Nebuló Iskola átszervezése és új helyen történő kialakítása 7. Nebuló Általános Iskola részvétele TÁMOP pályázaton 8. Pályázat kiírása Kalocsa város területén a települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére /2010. öh. számú határozat módosítása Kalocsa, mint kistérségi székhely integrált fejlesztése c. pályázat 10. Elnyert pályázat megvalósításáról történő lemondás 11. Pályázat Ifjúsági szálláshely kialakítása a Dózsa György Gazdasági, Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Diákfarmja területén (Foktő külterület) 12. Egyéb ügyek - Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítésének bemutatása - Polgármesteri tájékoztató Az első napirend tárgyalására zárt ülést rendel el. (zárt ülés anyaga külön jegyzőkönyvben!) 2

3 Ismerteti a képviselő-testület zárt ülésen hozott döntését: A Vagyonvédelmi Alapítvány titkárává Vörös Jánost - Kalocsa, Széchenyi u , a kuratórium tagjainak Fekete Imrét Kalocsa, Petőfi u és Szűcs Csabát Kalocsa, Semmelweis u. 11. választotta meg a képviselő-testület. 2.) Helyi védettségről szóló önkormányzati rendelet módosítása (előterjesztés írásban mellékelve) A Kalocsa Szíve programról már többször beszéltek, melyben az egyházzal közösen szeretnének turisztikai beruházásokat végezni. Az Érsekkerttel kapcsolatban az előző testület alkotott helyi védettségről szóló rendeletet, az új projektek miatt viszont ezt módosítani kell. Kikérték a Kiskunsági Nemzeti Park véleményét, akiktől a testületi anyag kiküldése után érkezett meg a szakvélemény. A most kiosztott anyagba már beépítették a javaslatot, melyet röviden ismertet. Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a testület állásfoglalását a rendelet-tervezettel kapcsolatban. A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja: Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2011 (VII.30.) számú önkormányzati rendelete az Érsekkert helyi jelentőségű természeti területté nyilvánításáról szóló 5/2010.(III.26) önkormányzati rendeletének módosításáról Kalocsa Város Önkormányzatának képviselő-testülete, a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében és az évi LIII. tv 24. (1) bekezdésének b.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmányról szóló 1949.évi XX. tv. 44/A. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Érsekkert helyi jelentőségű természeti területé nyilvánításáról szóló 5/2010.(III.26) önkormányzati rendeletét (továbbiakban : R ) a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságának véleményének figyelembe vételével az alábbiak szerint módosítja: 1. Az R. mellékletét képező kezelési terv I. fejezetének Építési tevékenységeket érintő kezelési előírások pontja az alábbira változik: Építési tevékenységeket érintő kezelési előírások A védett természeti területen tilos építési telket kialakítani. Beépítésre elsődlegesen a meglévő épületek helyét kell igénybe venni. Új épület létesítése, meglévő épület felújítása csak a tájra hagyományosan 3

4 jellemző módon, természetes építőanyagok felhasználásával, tájképvédelmi szempontok figyelembe vételével történhet. 2. A kezelési terv I. fejezet Fajok védelme, fenntartása következőkkel: pontja kiegészítésre kerül a A szökőkútban megrekedt kétéltűek és hüllők természetes meneküléséről ( vízszintemelés, további lépcsőfokok kiépítése), illetve szükség szerint a mesterséges úton történő kimentéséről gondoskodni kell. 3. A kezelési terv II. fejezet Terület- és földhasználat pontjának a - A védett természeti területen tilos építési telket kialakítani. Beépítésre a meglévő épületek helyét kell igénybe venni szövegrésze helyébe az alábbi szöveg lép: A védett természeti területen tilos építési telket kialakítani. Beépítésre elsődlegesen a meglévő épületek helyét kell igénybe venni. 4. A kezelési terv II. fejezet Gyep (rét és legelő) művelési ágú területek kezelése pontjának az utolsó mondata ( - A szökőkút melletti gyepterületek igénybevétele tilos, azon semmilyen burkolat nem helyezhető el ) hatályon kívül helyezésre kerül. 5. A kezelési terv II. fejezet Művelés alól kivett területek kezelése pontjának az - Új épület, építmény létesítése csak a meglévő építmények helyén, azok lebontása után lehetséges. Építmények elhelyezésére további élőhelyek nem vehetőek igénybe, kivéve természetvédelmi célból, a természetvédelmi kezelő hozzájárulásával. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: Új épület, építmény létesítése elsődlegesen a meglévő építmények helyén, azok lebontása után lehetséges. 6. Ahol az R. melléklete 3/2008 (II.15) Kormány rendelet elnevezést említ, a szövegrész 3/2008 (II.5) KvVm. rendeletre változik. A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba 7. Kalocsa, július 21. Török Ferenc sk. polgármester Dr. Bedics Andrea sk. jegyző 4

5 3.) Helyi önkormányzati vagyonrendelet módosítása (előterjesztés írásban mellékelve) Ismerteti az előzményeket és összefoglalja az előterjesztést. Szeretnék módosítani a vagyonrendeletet, mert az előző vezetés a rendelettől eltérő módon kötött szerződéseket pl.: ÁNTSZ, Földhivatal vonatkozásában. Nem azzal van baj, hogy odaadták az állami szerveknek az épületeket, hanem az a probléma, hogy ez nincs összhangban a rendelettel. A Tomori Pál Főiskolával kötendő szerződéssel kapcsolatban került előtérbe ez a hiányosság, ezért szükséges a rendelet-módosítás. Ezek után összefoglalja a rendelet-tervezetet. Török Gusztáv Andor képviselő: Ismét a régi vezetésre hivatkoznak, de ezt már megszokták. Itt most nagy tévedés van, mert a város épületeinek használati jogát senki sem adta át senkinek, hanem használatot biztosítottak. A használati jog a Földhivatalnál kerül bejegyzésre. A Földhivatal esetében örökölt használati jog van, nem a város adta át. Úgy kapta a város annak idején tulajdonba, hogy ingyenes használati jogot adott az állam törvényileg. Az ÁNTSZ-szel pedig tudomása szerint vagyoncsere volt, és vagyon értékű jogot adtak, de szerinte ez nincs bejegyezve. Véleménye szerint ezt ilyen felületesen nem kellene tárgyalni, vegyék le napirendről és nézzenek utána. A Főiskolának nincs használati joga bejegyezve, ez így nem stimmel. A régi vezetés használati jogot nem adott senkinek, csak használatot biztosított. Az ÁNTSZ pedig egy régi épületét adta a városnak és ezért cserébe kapták meg a mostani helyet itt vagyon értékű cseréről volt szó. Kéri, hogy vegyék le a napirendről az ügyet és nézzenek utána. Dr. Bedics Andrea jegyző: Körbejárták a kérdést, képviselő úr által említett esetben földhivatalnál bejegyzett használati jogról lenne szó, de nem így van. Félreérthető, mert a használati jogba beleérthető a bérleti jog, a hasznosítás, és úgy gondolták, hogy bebiztosítják az önkormányzatot. Ismételten szeretnének ingyenes használati szerződéseket kötni szervezetekkel, de a Főiskolával kötendő ingyenes használati szerződés megalapozásaként kibővítenék a listát. Török Gusztáv Andor képviselő: Érti a szándékot, de a szándék sem jó. A Főiskolának használati jogot akarnak adni? Ez a szándék? Eddig nem adtak, nem is volt soha, ez új szándék. A használati jog bejegyzés az vagyon értékű jog és ez kemény dolog, mert csak a két fél egyetértésével lehet visszavonni a Földhivatalnál. Míg egy egyszerű szerződésben lehet helyet biztosítani és nem adnak használati jogot. Dr. Bedics Andrea jegyző: A Főiskolával jelen pillanatban valóban nincs használati szerződés, ezért szeretnék ezt szerződéses alapokra helyezni. Jelenleg használják az épületet és tudomása szerint ingyenesen -, ezt készítik most elő. A félreértés abból adódhat, hogy most nem a Földhivatalnál bejegyzett használati jogról van szó egyébként a hatályos rendeletben is használati jog szerepel. Véleménye szerint megint arról van szó, hogy gyúrják a szavakat. Egyszerűen pontosítani szeretnének. 5

6 Török Gusztáv Andor képviselő: Felolvassa a hatályos rendelet 8 -át, majd kiemeli, hogy nem ruháztak át semmit. Használatot biztosítottak, kvázi ingyenesen bérbe adták az épületeket, de nem használati jog átruházás történt, ilyet nem adtak senkinek ingyen pláne nem. Azonban ha az új vezetés akar, akkor legyen. Úgy értelmezi, hogy az ingyenes használatba adást ami szerződéses keretben történik jelenleg a hatályos rendelet nem szabályozza. Erre szeretnének lehetőséget teremteni. Jelenleg úgy adták oda a Főiskolának szerződéses módon a használati jogot, hogy nincs rá rendelet. Úgy gondolja, hogy pontosítják a jelenlegi vagyonrendeletet, ami senkinek sem megy szembe, nagyon pontos keretek közé szorítja az önkormányzat lehetőségeit. Úgy gondolja, hogy a kákán is csomót keresnek jelenleg. Loibl László képviselő: Polgármester úr is azt mondta, hogy használati jog. A használati jog egy erős kategória. Amit Török képviselő úr mondott, hogy szerződés alapján, kvázi ingyenes bérletet, használatot biztosítanak egy intézménynek, ez teljesen rendben van. Az ÁNTSZ-nek hogyan adják át a használati jogot? Az önkormányzat épülete törzsvagyon. Nem szeretne jogászkodni, de több évtizedes rutin áll mögöttük, nem rossz szándékkal szólnak, csak nem szeretnék, hogy őrültséget csináljanak. Dr. Bedics Andrea jegyző: Úgy gondolja, hogy a használati jog kibővítésével nem származna senkinek sem kára az önkormányzatnál. Nem érti, hogy mi a képviselő urak problémája ezzel. Varga Nelli képviselő: Török képviselő úrnak volt módosító javaslata, kér, hogy szavazzanak róla, nehogy érdemi döntés nélkül menjenek tovább. Török Gusztáv Andor képviselő: Napirendről való levételt kért. Varga Nelli képviselő: Nem vehetik le a napirendről, mert már megszavazták a napirendet. Török Gusztáv Andor képviselő: Azt javasolta, hogy ugyan most tárgyaltak az ügyről, de rendeletalkotás nélkül vegyék le a napirendről egyébként megtehetik, mert a testület dönt. Nézzenek utána, hogy a vagyon használati engedélye jogilag nem ugyanaz, mint hogy átruházzák ingyenesen a vagyon jogát, az érték. Két ügyről beszélnek, ő biztosan nem szavazza meg. Dr. Bedics Andrea jegyző: Továbbra is azt kéri, hogy értsék bele a használatot is, mert sok rendeletben nincsenek pontos szabályok. Úgy érzi, hogy biztosabban állnak, ha az ingyenes szerződések mögött van rendelet, ami szabályoz. Egyébként minden rendeletet módosítani szeretnének ősszel, mert szükséges a helyi rendeletek átvizsgálása. Most csak egy-egy ügy kapcsán módosítanak, de szeretnének minden rendeletet a jogszabályoknak megfelelővé tenni. Valóban lehet vitatkozni a használati jogon, de ő úgy gondolja, hogy az ingyenes szerződések bebiztosítása érdekében módosítsák a rendeletet. 6

7 Tehát nem földhivatali bejegyzésről van szó, hanem szerződéses keretek között ingyenes használatba adják az ingatlanokat. Szeretnék, ha ezek mögött a szerződések mögött állna rendelet is. Török Gusztáv Andor képviselő: De akkor az szerepeljen, hogy ingyenes használatot biztosítanak, nem pedig átruházzák a használati jogot. Az átruházás eleve földhivatali bejegyzést jelent. Dr. Bedics Andrea jegyző: Akkor bővítsék ki a mondatot azzal (8 ), hogy használati jogát és hasznosítását - - ingyenesen vagy kedvezményesen átruházni. Így talán a képviselő úrnak is megfelel a pontosabb megfogalmazás. Tehát a mondat a következő legyen: Az önkormányzatnak a vagyon használati jogát, ingyenes hasznosítását jogszabály, eltérő rendelkezés hiányában ingyenesen vagy kedvezményesen átruházni Más javaslat, hozzászólás nem lévén kéri a testület állásfoglalását a módosítással kapcsolatban. A képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a módosítást. Kéri a testület állásfoglalását a módosított rendelet-tervezettel kapcsolatban. A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja: Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 18/2011 (VII.30.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és vagyonhasznosításáról szóló 17/2004. (VII.21.) önkormányzati rendeletének módosításáról. Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 44/A. (2) bekezdésében és az önkormányzatokról szóló 1990.évi 16. (1) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 44/A. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat vagyonáról és vagyonhasznosításáról szóló 17/2004. (VII.21.) önkormányzati rendeletét ( továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja: 1. Az R. 8. -a (Az önkormányzati vagyon ingyenes ( kedvezményes) átengedése) az alábbiakra változik: (1) Az önkormányzatnak a vagyon tulajdonjogát, illetve használati és ingyenes hasznosítási jogát - jogszabály, eltérő rendelkezés hiányában - ingyenesen vagy kedvezményesen átruházni 7

8 a.) ajándékozás, b.) közérdekű kötelezettség vállalás, közalapítvány javára alapítványrendelés és alapítványi hozzájárulás jogcímén, közhasznú szervezet részére a közhasznú tevékenységhez kapcsolódóan, c.) egyházak részére, d.) társadalmi szervezet részére e.) más önkormányzat részére feladat- és hatáskör átszállása, ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése, f.) önkormányzati beruházásban készült közművek a közszolgáltató részére történő átadása g.) költségvetési szerv részére h.) Kalocsa városban székhellyel rendelkező oktatási intézmény részére oktatási és azzal kapcsolatos tevékenység ellátása kapcsán lehet. 2. A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Kalocsa, július 21. Török Ferenc sk polgármester Dr. Bedics Andrea sk jegyző 4.) Kalocsa-Dunaszentbenedek-Homokmégy-Öregcsertő-Szakmár-Újtelek-Uszód Óvodája és Bölcsődéje, és Kalocsa és Térsége Általános Iskolája létszámának és alapító okiratának módosítása (előterjesztés írásban mellékelve) Felkéri Simon Zoltán alpolgármestert, hogy ismertesse az előterjesztést. Simon Zoltán alpolgármester: Az előterjesztés két részből áll, két határozati javaslat is szerepel. Az első részben található, hogy a homokmégyi és uszódi tagóvodában emelkedett a gyereklétszám, a tanulók közül többen SNI-tanulók, ezért szükséges emelni az óvónők létszámát. A homokmégyi óvodába 1 fő felvételével biztosítják a szükséges létszámot, Uszódon pedig az általános iskola alkalmazásában álló gyógypedagógus kerül át az óvodába. Tehát gyakorlatilag 1 fővel emelkedik a létszám. Az előterjesztés második része pedig arról szól, hogy a közoktatási törvény SNI-tanulókra vonatkozó része megváltozott, ezzel kell összhangba hozni az intézmények alapító okiratát. Marsovszky Lászlóné biz. elnökhelyettes: A Humánerőforrás Bizottság tárgyalta az előterjesztést, örömükre szolgált, hogy létszámemelkedést tapasztalhattak az óvodákban. A bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot a testületnek. 8

9 Több kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a testület állásfoglalását a létszámváltozásokkal kapcsolatos határozati javaslatról. A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 158/2011. öh. Kalocsa-Dunaszentbenedek-Homokmégy-Öregcsertő-Szakmár-Újtelek-Uszód Óvodája és Bölcsődéje, és Kalocsa és Térsége Általános Iskolája létszámának módosítása H a t á r o z a t Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1. Kalocsa- Dunaszentbenedek- Homokmégy- Öregcsertő- Szakmár Újtelek- Uszód Óvodája és Bölcsődéje alkalmazotti létszámát 2, azaz kettő fővel 104,55 főről, 106,55 főre növeli, ezzel együtt a Homokmégyi Tagóvoda létszámát 4 főről, 5 főre, az Uszódi Tagóvoda létszámát 2,3 főről, 3,3 főre módosítja. 2. Kalocsa- Dunaszentbenedek- Homokmégy- Öregcsertő- Szakmár Újtelek- Uszód Általános Iskolája alkalmazotti létszámát 1, azaz egy fővel 160,2 főről, 159,2 főre csökkenti, ezzel együtt az Uszódi Tagiskola létszámát 7,7 főről 6,7 főre módosítja. Határidő: azonnal Felelős: Török Ferenc Értesülnek: a képviselő-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Humán Iroda Közgazdasági Iroda Kalocsa- Dunaszentbenedek- Homokmégy- Öregcsertő- Szakmár Újtelek- Uszód Óvodája és Bölcsődéje Kalocsa- Dunaszentbenedek- Homokmégy- Öregcsertő- Szakmár Újtelek- Uszód Általános Iskolája és általuk az érintettek. Kéri a testület állásfoglalását az alapító okirat módosításáról szóló határozati javaslattal kapcsolatban. A testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 159/2011. öh. Kalocsa-Dunaszentbenedek-Homokmégy-Öregcsertő-Szakmár-Újtelek-Uszód Óvodája és Bölcsődéje alapító okiratának módosítása H a t á r o z a t 9

10 Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1. Kalocsa- Dunaszentbenedek- Homokmégy- Öregcsertő- Szakmár Újtelek- Uszód Óvodája és Bölcsődéje alapító okiratát szeptember 1-jei hatállyal, az alábbiak szerint módosítja, és ezt követően egységes szerkezetbe foglalja: - Az alapító okirat 12. pont a) alpontjában Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása - testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd; - a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd szöveg helyébe Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása szöveg lép. - testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd; - a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd 2. Megbízza a polgármestert, hogy az alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalását végezze el, és a szükséges intézkedéseket a Magyar Államkincstár felé tegye meg. 3. A határozat szeptember 1. napján lép hatályba. Felelős: Török Ferenc Értesülnek: a képviselő-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal irodái Kalocsa- Dunaszentbenedek- Homokmégy- Öregcsertő- Szakmár Újtelek- Uszód Óvodája és Bölcsődéje és általuk az érintettek. 5.) Nebuló Iskola átszervezése és alapító okiratának módosítása (előterjesztés írásban mellékelve) Felkéri Simon Zoltán alpolgármestert, hogy ismertesse az előterjesztést. 10

11 Simon Zoltán alpolgármester: Röviden összefoglalja az előterjesztést, ezek után kiemeli, hogy egy hatékonyabban működő intézményt kívánnak létrehozni. Ez az átszervezés része egy nagyobb városi oktatási koncepciónak. A Nebuló Általános Iskola egyesített gyógypedagógiai módszertani intézménnyé válna, ami plusz normatívák ún. szakszolgálati normatíva - lehívását teszi lehetővé, emellett közös szakmai irányítás alá kerülnének a városi és környékbeli gyógypedagógusok, logopédusok, gyógytornászok. Ez a szakszolgálati normatíva Ft/fő/év pedagógusonként. Ez csak az átalakítással jelenleg 10 millió Ft körüli plusz bevételt jelentene. Az átalakításhoz szükséges véleményeket kikérték, mindenki egyetértett a tervezettel. Személyi változásokkal is jár az átalakítás: az iskolákban és óvodákban alkalmazott gyógypedagógusok átkerülnének az új intézménybe, de plusz két fővel kell számolni, mert a törvények értelmében az új tanulócsoport létrejöttével szükséges új nevelőket alkalmazni. Eddig heti 90 órányi túlórájuk volt a tanároknak, sokkal hatékonyabb és gazdaságosabb a túlóra helyett még egy pedagógust alkalmazni. Tehát ezekhez a változtatásokhoz kéri a testület támogatását. Marsovszky Lászlóné biz. elnökhelyettes: A Humánerőforrás Bizottság tárgyalta az előterjesztést, örömükre szolgált, hogy ez az iskola végre méltóbb helyre kerül és egységes intézménnyé alakul. Ennek értelmében a bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot a testületnek. Felkéri Hajdu Istvánt, hogy ismertesse a Megyei Önkormányzat szakvéleményét. Hajdu István (Humán Iroda): Az összegzést olvasná csak fel: Kalocsa Város Önkormányzata az átszervezéssel érintett közoktatási intézményét új székhelyre akarja költöztetni, ezzel jelentősen javítani kívánja az oktatás-nevelés infrastrukturális feltételeit. A fenntartó tervezett intézkedésének másik eleme, hogy az intézmény tevékenységét kibővíti egységes gyógypedagógiai módszertani intézményi feladatokkal. Mindkét tervezett intézkedés illeszkedik a megyei közoktatás-fejlesztési tervhez. A hozzám eljuttatott dokumentumok és az Oktatási Hivatal által javasolt szakértő véleményében foglaltak alapján megállapítható, hogy a fenntartó tervezett intézkedése nem ellentétes a közoktatásról szóló évi LXXIX. Tv. 88. (6) bekezdésében foglaltakkal, azaz nem jelent aránytalan terhet a gyermekeknek, tanulóknak, szülőknek, mivel Kalocsa város adottságait figyelembe véve az új helyre való költözés nem jár jelentős utazási többlet teherrel (lsd. Kt (1) bekezdés 3. pont). Az EGYMI feladatok felvállalásával pedig javulni fog a sajátos nevelési igényű tanulók ellátása, természetesen abban az esetben, ha a fenntartó szakmailag szükséges és jogszabályi előírásoknak megfelelő tárgyi és személyi feltételeket biztosítja. Bányai Gábor Több kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a testület állásfoglalását az alapító okirat módosításával kapcsolatban. A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 160/2011. öh. Nebuló Iskola alapító okiratának módosítása H a t á r o z a t 11

12 Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1. A Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskolát átszervezi, és a feladatát kiegészítve többcélú közös igazgatású közoktatási intézményként működteti. 2. Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: a) Az alapító okirat 1. pontja az alábbiak szerint módosul: 1. Intézmény neve: Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Rövidített név: Nebuló EGYMI Székhelye: 6300 Kalocsa, Tompa Mihály u Telephelye: 6300 Kalocsa, Hosszú Antal u. 23. b) Az alapító okirat 7. pontja az alábbiak szerint módosul: 7. Gazdálkodási besorolása: önállóan működő A költségvetési szerv szakmai és üzemeltetési előirányzatával maga rendelkezik, gazdálkodásával megállapodás alapján kapcsolódik a Kalocsa Város Oktatási Intézményei Gazdasági Szervezetéhez. c) Az alapító okirat 10. pontjában Az intézmény típusa: többcélú intézmény szöveg helyébe Az intézmény típusa: többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény szöveg lép. d) Az alapító okirat 11. pontja az alábbiak szerint módosul: 11. Az intézmény évfolyamainak száma: általános iskola: 8 speciális iskola: 4 készségfejlesztő szakiskola: 4 e) Az alapító okirat 13. pont a) alpontja az alábbiak szerint módosul: Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi vendéglátás Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése- sportcsarnok Módszertani szakirányítás Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 12

13 a.) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, b) megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd. Különös tekintettel az illetékes szakértői bizottság szakvéleménye alapján enyhén és középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók, magántanulók oktatásanevelése, továbbá azon tanulók oktatása-nevelése, akik az értelmi sérülés mellett testi, érzékszervi (látás, hallás), beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdenek Általános iskolai felnőttoktatás (1-4. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) a.) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, b) megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd. Különös tekintettel az illetékes szakértői bizottság szakvéleménye alapján enyhén és középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók, magántanulók oktatásanevelése, továbbá azon tanulók oktatása-nevelése, akik az értelmi sérülés mellett testi, érzékszervi (látás, hallás), beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdenek Általános iskolai felnőttoktatás (5-8. évfolyam) Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam) a.) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, b) megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd. Különös tekintettel az illetékes szakértői bizottság szakvéleménye alapján enyhén és középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók, magántanulók oktatásanevelése, továbbá azon tanulók oktatása-nevelése, akik az értelmi sérülés mellett testi, érzékszervi (látás, hallás), beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdenek. 13

14 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon a.) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, b) megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd. Különös tekintettel az illetékes szakértői bizottság szakvéleménye alapján enyhén és középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók oktatása-nevelése, továbbá azon tanulók oktatása-nevelése, akik az értelmi sérülés mellett testi, érzékszervi (látás, hallás), beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdenek Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon a.) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, b) megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd. Különös tekintettel az illetékes szakértői bizottság szakvéleménye alapján enyhén és középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók oktatása-nevelése, továbbá azon tanulók oktatása-nevelése, akik az értelmi sérülés mellett testi, érzékszervi (látás, hallás), beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdenek Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése a.) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, b) megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd. Különös tekintettel az illetékes szakértői bizottság szakvéleménye alapján enyhén és középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók oktatása-nevelése, továbbá azon tanulók oktatása-nevelése, akik az értelmi sérülés mellett testi, érzékszervi (látás, hallás), beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdenek. 14

15 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése a.) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, b) megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd. Különös tekintettel az illetékes szakértői bizottság szakvéleménye alapján enyhén és középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók oktatása-nevelése, továbbá azon tanulók oktatása-nevelése, akik az értelmi sérülés mellett testi, érzékszervi (látás, hallás), beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdenek Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése a.) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, b) megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd. Különös tekintettel az illetékes szakértői bizottság szakvéleménye alapján enyhén és középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók oktatása-nevelése, továbbá azon tanulók oktatása-nevelése, akik az értelmi sérülés mellett testi, érzékszervi (látás, hallás), beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdenek M.n.s. egyéb felnőttoktatás Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység (nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás, gyógytestnevelés, óvodai ellátásban, alap- és középfokú oktatásban az integrációt segítő utazó szakemberhálózat működtetése) Korai fejlesztés, gondozás Fejlesztő felkészítés Pedagógiai szakmai szolgáltatások - tanácsadás, mentorálás, melynek feladata az oktatási- nevelési módszerek megismertetése és terjesztése, különösen az integrált nevelést, oktatást végző pedagógusok részére; - a pedagógusok képzésének, önképzésének segítése és szervezése; - hazai és nemzetközi szakmai konferenciák szervezése, és kivitelezése; - tanulói tájékoztató, tanácsadó szolgáltatás, amelynek feladata a diákönkormányzatok segítése, jogaik érvényesítéséhez szükséges ismeretek nyújtásával. Tanügyigazgatási, közgazdasági, jogi információk közvetítése Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 15

16 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú foglalkoztatása Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári szolgáltatások Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása f) Az alapító okirat 13. pont b) és c) alpontjai törlésre kerülnek. g) Az alapító okirat 13. pont d) vállalkozási tevékenység és mértéke alpontja b) vállalkozási tevékenység és arányának felső határa a szerv kiadásaiban: Nincs alpontra módosul. h) Az alapító okirat 14. pont b) alpontja az alábbiak szerint módosul: b) ingatlan: 1895 hrsz. iskolaépület (Kalocsa, Hosszú A. u. 23.) 884 hrsz. iskolaépület (Kalocsa, Tompa Mihály u ) 3. Megbízza a polgármestert, hogy az alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalását végezze el, és a szükséges intézkedéseket a Magyar Államkincstár felé tegye meg. 4. A határozat 1.; 2/a), b), c), d), f), g), h), 3. pontjai augusztus 1. napján lépnek hatályba. A határozat 2/e) pontja szeptember 1. napján lép hatályba. Felelős: Török Ferenc Értesülnek: a képviselő-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal irodái Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kalocsa és általuk az érintettek. Kéri a testület állásfoglalását a létszámváltozásokkal kapcsolatos határozati javaslatról. A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 161/2011. öh. Nebuló Iskola létszám módosítása H a t á r o z a t Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1.) Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény létszámkeretét 9 fővel növeli meg és 45.5 főben állapítja meg. 16

17 2.) Kalocsa- Dunaszentbenedek- Homokmégy- Öregcsertő- Szakmár- Újtelek Uszód Iskolája létszámkeretét 6 fővel csökkenti ezért a kalocsai tagiskolák létszámkeretét főben határozza meg. Az iskola összes létszámkeretét 153,2 főben állapítja meg. 3.) Kalocsa- Dunaszentbenedek- Homokmégy- Öregcsertő- Szakmár Újtelek- Uszód Óvodája és Bölcsődéje alkalmazotti létszámát 1 fővel csökkenti, ezért a Kalocsai tagóvodák létszámkeretét 79, 75 főben határozza meg. Az óvoda összes létszámkeretét 105, 55 főre módosítja. Határidő: azonnal Felelős: Török Ferenc Értesülnek: a képviselő-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Humán Iroda Közgazdasági Iroda Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kalocsa Kalocsa- Dunaszentbenedek- Homokmégy- Öregcsertő- Szakmár- Újtelek Uszód Iskolája, Kalocsa Kalocsa- Dunaszentbenedek- Homokmégy- Öregcsertő- Szakmár Újtelek- Uszód Óvodája és Bölcsődéje, Kalocsa és általuk az érintettek. 6.) Nebuló Iskola átszervezése és új helyen történő kialakítása (előterjesztés írásban mellékelve) A szülők, a gyermekek és a város régi vágya, hogy a Nebuló iskola végre olyan helyen kerüljön kialakításra, ahol megfelelő körülmények között folyhat az oktatás. A régi vezetéshez is érkeztek a kérések, most reméli, hogy véget vethetnek az áldatlan állapotoknak. A jelenlegi épületet a Zöld pont iroda kialakításával kapcsolatosan fogják felújítani, az iskola pedig megfelelőbb helyre költözik. Simon Zoltán alpolgármester: A Nebuló iskola tanévzáró értekezletén jelentette be a változtatási szándékot, melyet a pedagógusok egyöntetű lelkesedéssel fogadtak. Egy ilyen munkát végző iskolához képest méltatlan körülmények között dolgoztak eddig az ott tanító pedagógusok, a nevelőtestület köszönetét fejezte ki a város vezetése felé. A Dózsa György Szakközépiskolában szeptembertől kevesebb osztályt indítanak, ezért a Tompa Mihály utcai épület szabadon marad, itt tudják elhelyezni a Nebuló iskola diákjait. Bizonyos átalakítások szükségessé váltak, ezeket az átalakításokat szükséges meglépni. A későbbiekben szeretnék becsatlakoztatni a nevelési tanácsadást is az intézményi rendszerbe, amely még költséghatékonyabbá, még jobb színvonalúvá teheti a munkát. Loibl László képviselő: A polgármester úr egyik tévedésére szeretné felhívni a figyelmet, ugyanis polgármester úr azt mondta, hogy ez az ötlet most jutott az eszükbe. Két évvel ezelőtt ők már foglalkoztak ezzel. 17

18 Egy dolgot kellett kivárni, hogy a létszám olyan mértékben csökkenjen, hogy megvalósítható legyen az átköltöztetés. Arra is végeztek vizsgálatokat, hogy ez az épület kevés a Nebuló iskola teljes létszámának befogadásához, más épületekre is szükség van. Tavaly már odáig jutottak, hogy a költségeket is elkezdték kikalkulálni valószínűleg ezek a számok köszönnek most vissza az előterjesztésben. Tehát az ötlet nem új. Az ötlet nem új, viszont a tett gyors volt és határozott. Nem arról kell most dönteni, hogy kinek az ötlete volt és kinek nem, hanem hogy a gyerekek végre normális helyre kerüljenek. Loibl László képviselő: 2011-re volt várható, hogy kifutnak az osztályok, és az épület felszabadul. Az a lényeg, hogy a gyermekeknek jobb lesz. Más kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslattal kapcsolatban. A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 162/2011. öh. Nebuló Iskola átszervezése és új helyen történő kialakítása A Képviselő-testület H a t á r o z a t 1.) a Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola tervezett székhelyének és feladatkörének változására tekintettel megkezdi az intézmény átszervezését, 2.) a Kalocsa Tompa Mihály u szám alatti ingatlan átalakításához és az iskola átköltöztetésével együttesen felmerülő járulékos költségek fedezeteként 5.200e Forintot biztosít az Oktatási Intézmények Gazdasági Szervezete részére, 3.) A határozat 2.) pontjában meghatározott feladatra a szükséges fedezetet a 2011.évi költségvetési rendelet 6. számú mellékletének II/II.14 sorában meghatározott 20 millió forintos keret terhére biztosítja ( intézmény-felújítási keret), 4.) felhatalmazza az Oktatási Intézmények Gazdasági Szervezetét, hogy a legalacsonyabb ellenszolgáltatást ajánló társasággal a kivitelezésre vonatkozó szerződést kösse meg. Értesülnek: a képviselő-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda Városüzemeltetési és Fejlesztési Iroda Oktatási Intézmények Gazdasági Szervezete Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kalocsa és általuk az érintettek. 18

19 7.) Nebuló Általános Iskola részvétele TÁMOP pályázaton (előterjesztés írásban mellékelve) Röviden összefoglalja az előterjesztést, majd kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslattal kapcsolatban. A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 163/2011. öh. Nebuló Iskola részvétele TÁMOP pályzaton A Képviselő-testület H a t á r o z a t 1.) mint Fenntartó, Kalocsa Város Önkormányzata hozzájárulását adja, hogy a Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola részt vegyen a TÁMOP /2 Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése és a szolgáltatást támogató eszközök beszerzése a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása érdekében c. pályázati felhíváson. 2.) egyetért azzal, hogy a pályázat előkészítéséhez és benyújtásához szükséges munkálatok megkezdődjenek. 3.) megbízza a polgármestert és az intézmény vezetőjét az 1-2 pontban meghatározottak lebonyolításával, kötelezettségek vállalásával. Határidő: folyamatos Felelős: Török Ferenc polgármester Csupor Zsolt Jánosné igazgató Értesülnek: a képviselő-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda Városüzemeltetési és Fejlesztési Iroda Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kalocsa és általuk az érintettek. 19

20 8.) Pályázat kiírása Kalocsa város területén a települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére (előterjesztés írásban mellékelve) Az előterjesztés összefoglalása után kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslattal kapcsolatban. A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 164/2011. öh. Pályázat kiírása Kalocsa város területén a települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére A Képviselő-testület H a t á r o z a t 1.) egyetért azzal, hogy Kalocsa Város Önkormányzata Kalocsa város területén a települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére pályázatot írjon ki. 2.) egyetért azzal, hogy a Gazdaságfejlesztési és Munkahely-teremtési Bizottság a pályázat kiírását jóváhagyja, előkészíttesse, a beérkező pályázatokat értékelje és a Képviselő-testület részére döntési javaslatot készítsen. 3.) Megbízza a polgármestert az 1-2 pontban meghatározottak lebonyolításával. Értesülnek: a képviselő-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda Városüzemeltetési és Fejlesztési Iroda és általuk az érintettek. 9.) 150/2010. öh. számú határozat módosítása Kalocsa, mint kistérségi székhely integrált fejlesztése c. pályázat (előterjesztés írásban mellékelve) Felkéri Boromisza Viktort, a Városüzemeltetési és Fejlesztési Iroda vezetőjét, hogy ismertesse az előterjesztést. Boromisza Viktor irodavezető: Röviden összefoglalja az előterjesztést, kiemelve a költségek módosulását. Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslattal kapcsolatban. 20

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének. november 9-i rendkívüli üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Juhász Gábor Rumi László Szabó Patrik Turi

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 11-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Rumi László Szabó

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA 1/2010.(I.21.) KT határozata A Damjanich János Általános Iskola Intézményi Társulás Cibakháza, Nagyrév 45/2008.(VII.30.) KT határozattal elfogadott, 36/2009. (VII.30.) KT határozatával, illetve 48/2009.(VIII.10.)

Részletesebben

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT 1.1. Az intézmény neve: ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

Határidő: 2012. augusztus 31.

Határidő: 2012. augusztus 31. Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. április 26. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből: IV-93/2681/2012. sz. határozat Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Egri Főegyházmegye

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 98/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozata intézményi alapító okiratok

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 6. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Fazekas Mihály Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Radnóti M. u. 29. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Fazekas Mihály

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 41/2009. (V. 25.) ÖNK. SZ.

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 7. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Garas u. 26. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Bárdos Lajos

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Hrvatski Vrtić, Osnovna Škola, Gimnazija i Učenički Dom Miroslava Krleže Székhelye:

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT

A L A P Í T Ó OKIRAT A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1.) Az intézmény megnevezése: Zalakomári Általános Iskola Az intézmény székhelye: 8752 Zalakomár, Tavasz u. 15. Az intézmény törzsszáma: 666600 Az intézmény

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt)

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) 5/A.sz. melléklet Az intézmény elnevezése: Az intézmény rövid neve: Az intézmény rövidített neve: Közgazdasági Szakközépiskola Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő Testületének szeptember 27-én megtartott n y í l t rendkívüli testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő Testületének szeptember 27-én megtartott n y í l t rendkívüli testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 2011. szeptember 27-én megtartott n y í l t rendkívüli testületi üléséről. Jelen vannak:, Lőrincz József, Nahóczki László, Dr.

Részletesebben

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 116/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-1/5/2012. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 16-án megtartott

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján Kaposvár Város Önkormányzata

Részletesebben

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 19/a. sz. melléklet a / 2009. (IX.28.) számú határozathoz BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról szóló

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8495/2006. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája

Részletesebben

17/2011. Karancsság Község Önkormányzata és Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2011. november 30-án megtartott együttes

17/2011. Karancsság Község Önkormányzata és Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2011. november 30-án megtartott együttes 17/2011. Karancsság Község Önkormányzata és Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2011. november 30-án megtartott együttes ülésének jegyzőkönyve 1 Jegyzőkönyv Készült: Karancsság Község

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat

37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat 37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő középfokú közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az irányításában

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 77/2011.(V.30.)ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 12. évfolyamra vagy/és érettségire épülő 10. évfolyamra vagy/és 16. betöltött életévre épülő 1;2 Szakképzés 2;3

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 12. évfolyamra vagy/és érettségire épülő 10. évfolyamra vagy/és 16. betöltött életévre épülő 1;2 Szakképzés 2;3 A L A P Í TÓ O K I R A T közép 1. számú melléklet A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján

Részletesebben

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4-170/2/2011.

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u. 59. 11-A/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 3-án 19.00 órai kezdettel

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a Patay István Általános Iskola alapítói okiratáról Módosító Okirat Nyírmada Város Önkormányzat

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-11/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény Iktatószám: 1679-13/2009. Fadd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete és Gerjen Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települések alapfokú oktatási-nevelési feltételeinek megteremtése, biztosítása

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Szám: 27983/2007. Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda,

Részletesebben

Határozati javaslat: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2013.(...) határozata

Határozati javaslat: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2013.(...) határozata E LŐTERJESZTÉS a II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, megszüntető okiratának módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 29-i ülésére Előterjesztő: Stayer László

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, a Mány Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2011. július 27-én, 17

Részletesebben

Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete március 28-ai soros üléséről

Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete március 28-ai soros üléséről Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 28-ai soros üléséről 38/2013.(III.28.) sz. önkormányzati határozat: Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése. /2012. (04.02.) számú állásfoglalása. A közoktatási intézmények alapító okiratának módosításáról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése. /2012. (04.02.) számú állásfoglalása. A közoktatási intézmények alapító okiratának módosításáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése OKTATÁSI ALBIZOTTSÁGÁNAK /2012. (04.02.) számú állásfoglalása A közoktatási intézmények alapító okiratának módosításáról Az Oktatási Albizottság javasolja

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 19-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 19-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. december 19-i ülésére Tárgy: Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okirat módosítása

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata a Tornyospálcai Közös Fenntartású Óvoda és Könyvtár Alapító Okirata módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

Részletesebben

23/2010. (III. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő egyes intézmények alapító okiratának módosítása

23/2010. (III. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő egyes intézmények alapító okiratának módosítása 23/2010. (III. 3.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő egyes intézmények alapító okiratának módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a fenntartásában működő

Részletesebben

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján

Részletesebben

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ Ügyszám: 326-28/2011. Napirend: Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ Ságvár, Som és Nyim községek képviselő-testületei 2011.

Részletesebben

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Szám: Tárgy: 40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Halmaj, Kiskinizs községek önkormányzatai a közös fenntartású Gárdonyi

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

JAVASLAT. Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására

JAVASLAT. Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-71 /2010. JAVASLAT Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 145/2012. (IX. 11.) számú határozata. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 145/2012. (IX. 11.) számú határozata. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

33/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat. Baranya megye gyógypedagógiai intézményrendszerének komplex átszervezése

33/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat. Baranya megye gyógypedagógiai intézményrendszerének komplex átszervezése 33/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat Baranya megye gyógypedagógiai intézményrendszerének komplex átszervezése 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a gyógypedagógiai és gyermekvédelmi intézményi ellátórendszer

Részletesebben

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 484/2012.(XII.10.) határozata

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 484/2012.(XII.10.) határozata Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 484/2012.(XII.10.) határozata a Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár Tornyospálca többcélú intézmény

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselőtestületének

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselőtestületének E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. május 10-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Tájékoztató a 2012/2013. évi óvodai, iskolai beíratásról Iktatószám:

Részletesebben

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003.

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003. A Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRATA A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma:

Részletesebben

Alapító okiratot módosító okirat

Alapító okiratot módosító okirat 324/2013. (VI. 19.) Tárgy: Varga Domokos ÁMK alapító okiratának módosítása Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) megtárgyalta Bődi Szabolcs polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva - Sarud Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90 -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90 -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90 -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Szász Márton Általános Iskola,

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: , TELEFAX:

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: , TELEFAX: HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án

Részletesebben

J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására

J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására Ó z d, 2011. szeptember 15. Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke Előkészítő: Oktatási, Művelődési és

Részletesebben

Határozat 2012.12.17. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületének 246/2012. (XII.17.) önkormányzati számú határozata:

Határozat 2012.12.17. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületének 246/2012. (XII.17.) önkormányzati számú határozata: Határozat 2012.12.17. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületének 246/2012. (XII.17.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 174/2012. (X.04.) önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 31-én 14,30 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 31-én 14,30 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 31-én 14,30 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozatok: HATÁROZAT

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Kisszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Nagyszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Pálfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete,

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda (OM azonosító: )

1. Az intézmény neve: Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda (OM azonosító: ) ALAPÍTÓ OKIRAT A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008.évi CV. tv.,továbbá a közoktatásról szóló többször módosított 1993.évi LXXIX.tv. felhatalmazása alapján Mezőzombor Község

Részletesebben

89/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat

89/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat 89/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat Intézményi struktúra változtatása a Baranya Megyei Önkormányzat Komló székhelyen fenntartott közoktatási intézményeiben 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése dönt

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Többsincs Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítására

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 1/2015.(I.05.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 2/2015.(I.05.)

Részletesebben

Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása

Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET! (honlapra) Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása Budapest,

Részletesebben

Alapító Okirat. b) Székhelye: 2660 Balassagyarmat-Nyírjes, Nyírjespuszta 5. Pf. 102.

Alapító Okirat. b) Székhelye: 2660 Balassagyarmat-Nyírjes, Nyírjespuszta 5. Pf. 102. Alapító Okirat A Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány Szakképző Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma 1997. július 31-i, többször módosított Alapító Okirata a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-136/2012. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT intézményi alapító

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Határidő: 2012. augusztus 31.

Határidő: 2012. augusztus 31. Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. április 26. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből: IV-94/2682/2012. sz. határozat Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nyitott Ajtó

Részletesebben

A táblázat az utolsó két tanévben logopédiai ellátásban részesítettek számát mutatja az intézmények tanév végi statisztikái alapján.

A táblázat az utolsó két tanévben logopédiai ellátásban részesítettek számát mutatja az intézmények tanév végi statisztikái alapján. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁN YZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 9/2010.(II.11.)

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8885/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Tárgy: BKMÖ Kecskeméti Közoktatási, Szakszolgálati és Gyermekvédelmi Intézménye (Kecskemét)

Részletesebben

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Bárczi Gusztáv

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt)

A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1./ Intézmény megnevezése: Zalakomári Napközi Otthonos Óvoda 2.1 Intézmény székhelye, címe: 8751 Zalakomár, Tavasz út 17. 2.a/ Tagintézmény megnevezése:

Részletesebben

A Selye János Humán és Zeneművészeti Szakközépiskola alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

A Selye János Humán és Zeneművészeti Szakközépiskola alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A Selye János Humán és Zeneművészeti Szakközépiskola alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a és az államháztartásról szóló

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Az Államháztartásról szóló, módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 66. -a, továbbá a közoktatásról szóló, módosított 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 19-i rendkívüli üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Juhász Gábor Marsovszky Lászlóné Simon

Részletesebben

Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 2. Tel.: 78/414-014 e-mail: kistersegkkoros@emitelnet.hu

Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 2. Tel.: 78/414-014 e-mail: kistersegkkoros@emitelnet.hu Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 2. Tel.: 78/414-014 e-mail: kistersegkkoros@emitelnet.hu 152-4./2007. Kivonat A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás 2007. december 5-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 85/2014. (V. 28.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 85/2014. (V. 28.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben