Vas megye közoktatási fejlesztési tervének módosítása és kiegészítése. 2007/2013-ig. Szombathely 2007.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vas megye közoktatási fejlesztési tervének módosítása és kiegészítése. 2007/2013-ig. Szombathely 2007."

Átírás

1 Vas megye közoktatási fejlesztési tervének módosítása és kiegészítése 2007/2013-ig Szombathely

2 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 3. oldal 1.1.Helyzetelemzés 4. oldal 1.2. A megyei önkormányzat feladatellátási kötelezettségei 9. oldal 1.3. A megyei önkormányzati közoktatás-irányítás legfontosabb céljai 10. oldal 1.4. Általános elvárások az intézményrendszerrel kapcsolatban 10. oldal 2. Nevelési-oktatási intézmények 12. oldal 2.1. Óvodai nevelés 12. oldal 2.2. Általános iskolai nevelés-oktatás 18. oldal 2.3. Gimnáziumi nevelés-oktatás 32. oldal 2.4. A szakképzõ iskolák, az iskolarendszerû szakképzés 36. oldal 2.5. Kollégiumok, diákotthonok 44. oldal 2.6. Mûvészetoktatási intézmények 46. oldal 2.7. Felnõttoktatás 47. oldal 3. Pedagógiai szakszolgálat Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértõi és Rehabilitációs Bizottság 48. oldal 4. Pedagógiai szakmai szolgáltatás 63. oldal 5. Együttmûködés a közoktatási feladatok ellátásában 64. oldal 6. A Vas Megyei Közoktatási Közalapítvány szerepe a fejlesztési források biztosításában 65. oldal 7. A fenntartói és az intézményi minõségirányítási programok 65. oldal 8. A közoktatási feladatok ellátása Vas megyében 66. oldal 9. Ajánlások az oktatás tartalmi orientálására, valamint a nevelés hangsúlyosabb teendõire, elemeire 67. oldal 10. Mellékletek 71. oldal

3 3 Bevezetés A közoktatási törvény évi módosítása a megyei- és a megyei jogú városok önkormányzatainak feladatává tette a feladat-ellátási, intézményhálózat-mûködtetési és fejlesztési terv elkészítését. A Vas Megyei Önkormányzat és Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata eleget tett ennek, és a törvényben meghatározott eljárás szerint az önkormányzatok saját területére elkészítették, majd az egyeztetõ bizottságban együttesen hagyták jóvá a dokumentumot. A megyei önkormányzat ajánlás formájában, határozattal adta ki a megyei közoktatás-fejlesztési tervet 1997-ben, majd 2001-ben felülvizsgálta és a szükséges kiegészítésekkel látta el. A közoktatási törvény szerint a helyi önkormányzatnak közoktatási intézmény létesítéséhez, feladatának bõvítéséhez, megszüntetéséhez, átszervezéséhez be kell szereznie a megyei önkormányzat közoktatás-fejlesztési tervre alapozott szakvéleményét döntése elõtt. Ha a szándék ellentétes a közoktatás-fejlesztési tervvel, akkor a képviselõtestület (közgyûlés) minõsített többségû döntése szükséges az intézményátszervezés érvényességéhez. A fentiekbõl kitûnik, hogy az önkormányzati intézményfenntartók számára meglehetõs szabadságot hagy a szoft (puha) törvényi szabályozás, amely nem változott jelentõs mértékben a legutóbbi felülvizsgálat óta. Fentieken túlmenõen nem alkalmaz szankciót a törvény a fejlesztési tervvel kapcsolatban. Jelentõs mérvû változások zajlottak le a megyei közoktatás-fejlesztési terv legutóbbi módosítása utáni idõszakban mind a társadalmi, gazdasági, politikai szférában, mind a közoktatás alrendszerében, amelyek szoros kapcsolatban is állnak egymással. A demográfiai mozgások Vas megyében is az országos átlaghoz hasonlóan érintették a megyei közoktatási intézményeket, fenntartókat, intézményhasználókat. A drasztikusan csökkenõ gyermeklétszám az óvodában, általános iskolában, a felduzzadó középiskolai ellátás lecsengése, a szakiskolai képzés rohamosan csökkenõ presztízse, a gyógypedagógiai nevelésben az intézmények alkalmazkodása az aktuális finanszírozási trendekhez (integrációszegregáció), a társulási hajlandóság növekedése a finanszírozási nehézségek növekedésének arányában mind jellemzõek voltak az utóbbi idõszakban. A sûrû jogszabály-változások nem segítették elõ az intézmények fenntartói, vezetõi számára, hogy a nevelés-oktatás tartalmi oldalára koncentrálhassanak, rengeteg idõt, energiát emészt fel a jogszabályoknak való megfeleltetés, az intézmények alapdokumentumait minduntalan módosítani szükséges, amit felesleges tehernek éreznek a közoktatás szereplõi, még akkor is, ha a változtatás szükségességével bizonyos esetekben egyet is értenek. A tartalmi megújulás elodázhatatlanságát pedig jelzik a közvéleményt megdöbbentõ olyan vizsgálatok, mint a tanulói teljesítményeket nemzetközi szinten összehasonlító PISA-vizsgálat eredménye, amelyek Magyarország lemaradását mutatják az országok versenyében. A kormányzati szintû közoktatás-politika a kihívásokra ún. modernizációs hullámot indított el, amely a jogalkotásban, a fejlesztési programok elindításában, az idegennyelv-oktatás ösztönzésében (a közeljövõben ha igény van rá kötelezõ lesz megszervezni a középfokú közoktatási intézményekben a nyelvi elõkészítõ osztályokat, akár vendégtanulói rendszerben is), a középfokú oktatás megreformálásában, az esélyegyenlõség kiemelésében nyilvánult meg. A közoktatás finanszírozásában is jelentõs változások történtek: a normatívákat a csoportilletve osztálylétszámokhoz próbálják kötni, a kötött felhasználású normatívák számát csökkentették, a társulásokat jelentõs mértékben ösztönzõ finanszírozási rendszer kiépítésére törekedtek, a pedagógusok számára 2002-ben 50%-os béremelést nyújtottak, amit azonban a fenntartóknak kell biztosítani egyre nagyobb önrésszel megtoldva a központi normatívákat.

4 4 A demográfiai és finanszírozási változásokra a fenntartó önkormányzatok ki korábban, ki késõbb, anyagi lehetõségei függvényében intézményeik racionalizálásával reagáltak, ami gyakran azok átszervezését jelentette. Újabb átszervezési hullámot indít el az a jogszabályi rendelkezés, amely újradefiniálta az általános iskola fogalmát. Önálló intézmény csak 8 évfolyamos iskola lehet, az ennél kevesebb évfolyammal mûködõ intézmények fenntartóira tagintézménnyé alakítási kötelezettség hárul. Nem minõsül az olyan intézmény sem általános iskolának, ahol a 7-8. évfolyamon a tanulók létszáma nem éri el a törvényben meghatározott maximális létszám felét. A többcélú kistérségi társulásokról szóló törvény nem kötelezõen lehetõséget adott az önkormányzatok számára a társulások megalakítására, amelyek a statisztikai kistérségekre épültek. Vas megyében mind a 9 kistérség megalakította a társulást, kistérségenként eltérõ részvételi aránnyal és eltérõ mélységben. A gazdasági-finanszírozási hatások azonban egyre népszerûbbé teszi ezt a társulási formát a települési önkormányzatok körében. A többcélú kistérségi társulások munkaszervezeteket állítottak fel, azoknak feladatokat adtak, hatáskört telepítettek. A kistérségek legalább két nem kötelezõ pedagógiai szakszolgálati feladat ellátását is vállalták, ezen a területen a megyei önkormányzat feladat-ellátási kötelezettsége megszûnt. Elkészítették a kistérség illetékességi területére a saját közoktatás-fejlesztési tervüket, amit a megyei önkormányzatnak furcsa módon nem, csak az akkor még Oktatási Minisztériumnak kellett megküldeni, ennek ellenére a Vas megyei kistérségek a megye rendelkezésére bocsátották a fejlesztési terveket. Érinti a megyei közoktatás-fejlesztési tervet az a törvénymódosítás, amely szerint szigorodtak a beiskolázási körzethatárokra vonatkozó szabályok. Az intézményfenntartóknak kellõ körültekintéssel kell meghatározniuk a beiskolázási körzeteket ezután. A pedagógiai szakszolgálati- és szakmai szolgáltatási feladat-ellátásban jelentõs változást hozott Vas megyében A megyei közgyûlés és a szombathelyi közgyûlés közös fenntartásában mûködõ Vas Megyei Pedagógiai Intézet, Szakmai és Szakszolgálat október 1-jével a fenntartók akaratából megszûnt. A pedagógiai szakszolgálati- és szakmai szolgáltatási feladatok ellátásáról az önkormányzatok saját intézményeikben, illetve a Berzsenyi Dániel Fõiskolával kötött megállapodás útján gondoskodnak. A megyei önkormányzat január 1-jétõl önálló intézményi formában létrehozta a Vas Megyei Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértõi és Rehabilitációs Bizottságot. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata közoktatási intézményrendszerének átszervezését határozta el a as tanévtõl. A fenti változások, valamint a közoktatási törvény rendelkezése, mely szerint a közoktatásfejlesztési terv hat éves idõszakra készül, szükségessé tették a terv felülvizsgálatát Helyzetelemzés A közoktatásnak mint a közszolgáltatások egyik alrendszerének változásait alapvetõen befolyásolják a hazai környezetben lezajló, valamint a nemzetközi szintû gazdasági és társadalmi folyamatok. Az oktatás középtávú tendenciáit körvonalazó megyei közoktatási fejlesztési terv mostani módosítása, kiegészítése során nélkülözhetetlen a közelmúltban és a jelenben ható változások számbavétele. Vas megye helyzetét alapvetõen meghatározza földrajzi elhelyezkedése, a több évszázados közvetítõ szerep kelet és nyugat között és az országhatár közelsége, természeti adottságai és hagyományai is. Ugyanakkor hazánknak az európai integrációs folyamatba való bekapcsolódása az utóbbi években a hagyományostól eltérõ szemléletmód kialakítását is magával hozta. Ma már a közfeladatok ellátásának nem csak települési és megyei szintje létezik, meg kell tanulni a kistérségi és a nagytérségi együttmûködések keretében

5 5 gondolkodni, hiszen ez a jövõben a közszolgáltatások ellátásának átszervezését is maga után vonja majd. Vas megyében összesen 216 település található, város és község. A megye állandó népessége december 31-én fõ volt. Szombathely a megye székhelye megyei jogú város, melynek lakosságszáma ebben az idõpontban meghaladta a fõt, az utóbbi években mérsékelten csökkenõ tendenciát mutat. Jelenleg a megye lakosságának jelentõs hányadaél városban, csak Szombathelyen a 30%-a. Az elmúlt években a lakosságszám fogyása azonban több településre is jellemzõ volt. Vas megye vándorlási egyenlege a korábbi évtizedekhez hasonlóan továbbra is negatív tendenciát mutat. Állandó népesség alakulása fõ népesség száma év Az éves házasságkötési adatok a házasulási hajlandóság egyre jelentõsebb visszaesésérõl tanúskodnak. Az elmúlt két év során a megyében, de országosan is jellemzõ a házasságkötések számának csökkenése, és ezzel párhuzamosan az élettársi kapcsolatok növekvõ gyakorisága, valamint a házasságon kívüli születések számának emelkedése. A válások arányának növekedése együtt jár a gyermeküket egyedül nevelõ szülõk és az egyszemélyes háztartások arányának növekedésével. A megye lakossága és között mintegy 3100 fõvel lett kevesebb, ugyanakkor a lakosság természetes fogyásának üteme némileg csökkent, feltehetõen a halálozási statisztika javulásának köszönhetõen, ez azonban még mindig lényegesen kedvezõtlenebb az Európai Unió többi tagországához képest, beleértve az újonnan csatlakozott országokat is. A népességfogyás egyrészt a fiatal korosztályok létszámának és létszámarányának csökkenésében mutatkozik meg, befolyásolva a beiskolázási igényeket és a pedagógusok foglalkoztatását. Másrészt az elvándorlással együtthatva a népesség számának csökkenése a kistelepüléseken a lakosság teljes elöregedésének veszélyével fenyeget. Az ipari termelés némiképp ellentmondásosan alakult az elmúlt évek viszonylatában. Fõleg Szombathelyen csökkent a foglalkoztatottság, számottevõen csökkent a munkahelyek száma, egyes cégeknél a termelés csökkenése volt jellemzõ, amely leépítésekhez, csõdhöz vagy üzembezáráshoz vezetett.

6 6 A megye természeti adottságai közül a jellegzetes termálvíz, az erdõs szubalpesi táj értékei kedveznek az idegenforgalomnak, a gyógyturizmusnak és a nemzetközi kapcsolatoknak. Jelentõs tény, hogy az utóbbi években növekedett a nemzetközi forgalom a megyei határátkelõhelyeken. A beruházások alacsony szintje, a tõkebeáramlás hiánya és az infrastrukturális stagnálás nagy gátlója a jövõbeli gazdasági fejlõdésnek és a további infrastrukturális fejlesztéseknek. A közmûellátottság szempontjából nézve megállapítható, hogy a közüzemi vízellátás feltételei a megye valamennyi településén biztosítottak, 1996-tól pedig sor került a gázvezeték kiépítésére is. A csatornázottság területén még mindig érzékelhetõ a lemaradás annak ellenére, hogy ezen a területen az utóbbi években számottevõ fejlesztésre került sor. Különösen fontos lenne a közúthálózat javítása. Egyre nagyobb szerepe van napjainkban az elektronikus infrastruktúrának. Korszerû közoktatás ma már el sem képzelhetõ számítógép, korszerû multimédiás eszközök és internet nélkül, amelyek a felhasználói ismeretek és gyakorlat bõvítését is igénylik. E téren azonban fõleg Vas megye kistelepülésein még mindig némi lemaradás van, különösen az internethálózat elérésének technikai nehézségei miatt. A megye foglalkoztatottsági helyzetében az utóbbi években az idõszakonkénti kisebb ingadozásoktól eltekintve számottevõ változás nem volt tapasztalható. A gazdaságilag aktív népesség aránya január 1-jén a lakónépesség 59.4%-át jelentette. Gazdasági szektorokat tekintve a évi adatok szerint Vas megyében még mindig az ipar foglalkoztatja az alkalmazottak legnagyobb hányadát, a mezõgazdaságban csak néhány százalékuk dolgozik. A regisztrált munkanélküliek száma nõtt ugyan az elmúlt években (a munkanélküliségi ráta 2000-ben 4.6%, 2005-ben 8%) de az még mindig kedvezõbben változott, mint az ország átlaga. Jelzés értékû, hogy köztük is a legnagyobb mértékben a diplomás munkanélküliek száma emelkedett meg. A pályakezdõ munkanélküliek száma és a többi munkanélkülihez viszonyított aránya az elmúlt évekhez képest országosan is a tavalyi évben volt a legmagasabb. A munkáltatók által jelzett munkalehetõségek döntõ többsége az ipari szektorból érkezett. A jövõben várhatóan felértékelõdik az ipari szektorban a szakképesítés és a nyelvismeret, ezzel párhuzamosan pedig csökkenni fog a szakképzettséget nem igénylõ foglalkozások aránya. A szolgáltatási ágazat fejlõdése még mindig alacsonyabb a fejlett országokéhoz képest, de pár éven belül várhatóan nagy fejlõdésnek indul. A piacgazdaság és a fogyasztók igényei újabb területeket nyitottak ebben az ágazatban, mely a foglalkoztatás bõvülését is maga után vonta. A tartós demográfiai és munkaerõ-piaci viszonyok alakulásának legnagyobb negatívuma a közoktatásra nézve, hogy egyrészt egyre kevesebb gyermek lép be az oktatási rendszerbe, illetve csökken a benntartózkodók száma, másrészt az, hogy a pedagógusok foglalkoztatása, különösen a frissen végzettek elhelyezkedése sokszor kétségessé válik. A körülmények az iskolafenntartókat racionalizálási intézkedésekre, létszámleépítésre kényszerítik, ami hátrányosan érinti a megye oktatási rendszerét. A pedagógus-munkanélküliség valós veszély megyénkben is. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvényt (továbbiakban: közoktatási törvény) számos esetben módosította a Parlament az elmúlt évtizedben. A közoktatási törvény évi módosítása írta elõ elõször, hogy a megyei önkormányzatoknak a közoktatási feladatok megszervezéséhez szükséges önkormányzati döntés elõkészítését szolgáló feladatellátási, intézményhálózat-mûködtetési és fejlesztési tervet kell készíteniük. Az elsõ megyei közoktatási fejlesztési terv 1997-ben készült el, majd annak felülvizsgálatára 2001-ben került sor. A helyi önkormányzatok 2003-ban vizsgálták felül közoktatási intézkedési tervüket,

7 7 fejlesztési elképzeléseiket, különös tekintettel arra, hogy azok összhangban vannak-e a megyei közoktatási fejlesztési tervekkel. A magyar társadalomban végbemenõ változások, valamint Magyarország 2004-es Európai Unióhoz való csatlakozása újabb feladatokat szabott mindazok számára, akik valamilyen szálon kapcsolódnak az oktatási rendszerhez. Kulcsszavakká váltak az alábbi fogalmak: minõség, hatékonyság, az oktatási-képzési rendszerhez történõ hozzáférhetõség, esélyegyenlõség, kompetencia alapú oktatás, nyitottság. Kiemelt középtávú céloknak, prioritásoknak a következõket tekinti az oktatási ágazat az elõttünk álló idõszakban: - az élethosszig tartó tanulás megalapozása a kulcskompetenciák fejlesztése révén, - az oktatási esélyegyenlõtlenségek mérséklése, - az oktatás minõségének fejlesztése, - a pedagógus szakma fejlõdésének támogatása, - az információs és kommunikációs technológiák alkalmazásának fejlesztése, - az oktatás tárgyi feltételeinek javítása, - a közoktatás költséghatékonyságának és irányításának javítása. A Vas Megyei Önkormányzat a közoktatási feladatok megszervezéséhez szükséges önkormányzati döntések elõkészítését szolgáló feladatellátási, intézményhálózatmûködtetési és -fejlesztési terve mostani, évi módosításával és kiegészítésével a fenti stratégiai célok helyi megvalósításához kíván segítséget adni a közoktatási intézmények fenntartóinak és a közoktatási intézményeknek. Nem tekinthetünk el attól, hogy az elõttünk álló tennivalók és a Magyarország helyzetébõl adódó nehézségek megyénk közoktatása számára is egy nehéz, kényszerû változásokkal és változtatásokkal terhelt idõszak problémáival való szembenézést jelentik. A várható változások és kihívások arra kötelezik az ágazat irányítóit és résztvevõit, hogy szakmailag a legmegfelelõbb megoldásokra törekedjenek. A legfontosabb kihívások: Demográfia (gyermeklétszám csökkenés, pedagógusok átlagéletkorának növekedése); Munkaerõpiac elvárásai egyre nagyobb nyomást gyakorolnak a szakképzésre és ezáltal a közoktatásra is (kulcskompetenciák); A közoktatási intézményhálózat egyfelõl összezsugorodik, másfelõl pedig vállalt funkcióiban bõvül. Az iskola egyre nyitottabb intézménnyé válik, a társadalmi környezet igényeinek megfelelõ szocializáció és a kulturált szabadidõ eltöltésének terepe; Tanuló-szülõ támogató rendszer kialakítására van igény, megerõsödik a szülõi kontroll. Közösségi neveléssel, oktatással szemben megjelenik az egyéni tanulási tervekre való építkezés; Differenciálódik a tanári tevékenység: A pedagógusok otthon, vagy az iskolában az internetre kapcsolódó számítógépek segítségével dolgozhatnak a tanórára való felkészülés során. Lehetõség lesz arra, hogy a pedagógus a kreatív ötleteket multimédiás eszközökkel mutassa be, interaktív tanulással a pedagógus által csoportra, osztályra vagy akár személyre szabottan kiosztott feladat lépéseit követve Rövid idõn belül széles körben létrejön a mikrotérségi multifunkcionális intézmények hálózata, amely kistérségi keretek közt, intézményfenntartó társulásban szervezett óvoda, általános (és esetleg középiskola) funkcióit magába foglaló szociális, egészségügyi, kulturális közösségi funkciókat ellátó intézményháló.

8 8 A multifunkcionális mikrotérségi intézményhez több intézményegység és tagintézmény is tartozhat. A tanügyirányítási szakemberek egységes képzése és továbbképzése, a naprakész irányítási információk biztosítása tudásportál és tudásbázis segítségével A tanulói eredményesség mérés-értékelése során fontos stratégiai cél a meglévõ központi mérés-értékelési rendszer eszközrendszerének a lehetõ legszélesebb körû elterjesztése oly módon, hogy a meglévõ eszközök felhasználásával az országos mérés-értékeléshez adekvát összehasonlítások szülessenek. Ezen kihívások olyan humánerõforrás-stratégiát kívánnak, amely hosszú távon biztosítja az oktatás stabilitását. A humánerõforrás-stratégiának az alábbi prioritásokat kell tartalmaznia: - egységes elvek alapján a megye közoktatási rendszerét stabilizálni szükséges - kistérségek (és települések) közoktatási ágazati irányításában résztvevõ szakemberek és döntéshozók képzése és továbbképzése, - a megye pedagógusellátottságának magas színvonalát biztosítani képes pedagógusképzés és továbbképzés, - pedagógusok és intézmények munkáját támogató teljes körû pedagógiai szakszolgálati és pedagógiai-szakmai szolgáltatási ellátás, - kistérségi és mikrotérségi szinten a pedagógusok közös foglalkoztatását, valamint helyettesítését lehetõvé tevõ rendszer létrehozása, - létszámcsökkenés miatt feleslegessé váló pedagógusok felnõttképzésbe való bevonása, - intézmények társadalmi környezetének tájékozódását és tájékoztatását segítõ rendszer kialakítása A megye intézményhálózatának és humánerõforrás fejlesztési irányvonalainak ismeretében a pedagógusképzõ felsõoktatási intézmény és szakmai szolgáltatók képesek közösen megtervezni a szükséges pedagógus szakok tartalmát, az egyes pedagógusképzési fokozatokra és szakokra célszerûen felveendõ hallgatói létszámot. A pedagógusok továbbképzése területén kiemelt szerepe legyen a felsõoktatási intézmény valamint a megye pedagógiai továbbképzésben szerepet vállaló szolgáltató közötti együttmûködésnek, amely a tartalom fejlesztésére, a továbbképzések kiajánlására, megszervezésére és lebonyolítására egyaránt kiterjedhet. A kistérségi intézkedési terveken alapuló humánerõforrás szükséglet felmérése alapján meg kell határozni azokat a pedagógiai feladatokat, amelyek az egyes intézményekben nem, vagy csak nagy ráfordítással tudnak biztosítani. E feladatok ellátására a kistérségi és/vagy mikrotérségi szinten a társult önkormányzatok pénzügyi hozzájárulásával létre lehet hozni az utazó pedagógus-szolgáltatást, amely az egyes intézményektõl tartósan távol lévõ pedagógusok helyettesítését is képes ellátni. A közeljövõben a tanulólétszám-csökkenés miatt a megyében is nagy számban maradhatnak munka nélkül jól képzett pedagógusok, ugyanakkor a megye lakossága iskolázottsági szintjének emelése, a munkaerõpiac igényei szükségessé teszik a felnõtt lakosság eddigihez képest növekvõ mértékû oktatását, képzését. Szükséges, hogy a hatékony tanulásszervezési eljárások és módszerek is elterjedjenek a közoktatási intézmények széles körében. A kompetencia-alapú oktatás hatékonyabbá tétele érdekében szükséges a képességek különösen az alapképességek fejlesztési programjainak

9 9 széles körû alkalmazása, a gondolkodási képességet fejlesztõ programok megismerése. Ebben kiemelkedõ feladatuk lehet a pedagógiai szakmai szolgáltatóknak. A sajátos nevelési igényû tanulók együttnevelésére és a halmozottan hátrányos helyzetû tanulók integrált oktatására, az erre vonatkozóan kidolgozott központi programok sikeres alkalmazására, továbbá az e feladatellátásból következõ speciális szakemberek intézményi alkalmazására valamennyi közoktatási intézménynek fel kell készülnie. A pedagógiai szakszolgálati intézménynek és a pedagógiai-szakmai szolgáltatónak biztosítania kell az e feladatellátásból következõ, megfelelõ színvonalú szolgáltatásokat. Az országos rendszerbe illeszkedõ, megyei szinten átlátható, a tanulók, a tanárok, illetve az intézmények munkájának eredményességét mérõ és értékelõ rendszerek kifejlesztésében szerepet vállalhat a megyei szakmai szolgáltatást ellátó intézmény. Minden iskolafenntartónak törekednie kell arra, hogy iskolája megfeleljen az intelligens iskola kritériumainak: a helyi közösségi, kulturális, közmûvelõdési élet szervezésének központja; alkalmas az egyéni ütem szerinti önálló tanulásra; a csoportmunkára, a csoportban való együttmûködés és a különbözõ csoportszerepek kipróbálására, együttmûködéseket lehetõvé tevõ kísérletek elvégzésére; mindenki számára biztosítja a különbözõ információhordozók útján a tanulási tartalmak könnyû, azonnali és folyamatos hozzáférését; olyan környezetet teremt, ahol mind a pedagógus, mind a diák, mind a betérõ felnõtt jól érzi magát A fenti célok megvalósulása érdekében a megyei önkormányzat ajánlásként teszi hozzáférhetõvé minden, a megye területén a közoktatáshoz kapcsolható szereplõ számára közoktatás-fejlesztési tervét A megyei önkormányzat feladatellátási kötelezettségei A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény pontosan meghatározza, hogy melyik önkormányzat milyen módon köteles részt venni a közoktatás feladatainak ellátásában, megszervezésében. A Kt (3) bekezdése a megyei önkormányzat kötelezõ feladatává tette: a) a kollégiumi és a nemzeti és etnikai kisebbségi kollégiumi ellátást, b) a középiskolai és szakiskolai ellátást, c) a nemzeti és etnikai kisebbség középiskolai és szakiskolai ellátását, d) a felnõttoktatást, e) az alapfokú mûvészetoktatást, f) a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadást, a nevelési tanácsadást, a logopédiai szolgáltatást, a gyógytestnevelést abban az esetben, ha a községi, városi önkormányzatok a feladat ellátását nem vállalják, illetve a feladat ellátása a megye területén nem megoldott. A Kt (1) bekezdése további feladatokat utal a megyei önkormányzat hatáskörébe. Így a megyei önkormányzat köteles gondoskodni: az általános iskolát követõen azoknak a tanulóknak különbözeti vizsga vagy évfolyamismétlés nélküli iskolaváltásáról, akiknek a lakóhelyén, ennek hiányában

10 10 tartózkodási helyén, a tankötelezettség végéig nem biztosítottak az iskolai nevelés és oktatás feltételei; a középiskolai és szakiskolai felvételekkel összefüggõ tájékoztató tevékenységrõl; az önkormányzati pedagógiai-szakmai szolgáltatásról; a gyermekgyógyüdülõben, egészségügyi intézményekben, rehabilitációs intézményekben tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek tankötelezettségének teljesítéséhez szükséges oktatásról; azoknak a sajátos nevelési igényû gyermekeknek, tanulóknak az óvodai, iskolai, kollégiumi ellátásáról, akik a többi gyermekkel, tanulóval nem foglalkoztathatók együtt; a képzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges feltételekrõl; gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás megszervezésérõl, a tanulási képességet vizsgáló szakértõi és rehabilitációs tevékenységrõl, továbbá a konduktív pedagógiai ellátásról; az e.) - f.) pontokban meghatározott feladatok, továbbá a gyógytestnevelés feladatainak ellátásához szükséges utazó szakember-hálózat mûködtetésérõl. A közoktatás rendszerének mûködtetéséért az állam felelõs, a közoktatás-szolgáltatások megszervezése és biztosítása a helyi önkormányzatok kötelezõ feladata A megyei önkormányzati közoktatás-irányítás legfontosabb céljai: az intézményhálózat stabilizálása; az intézményhálózat racionális tartalmi, szakmai fejlesztése; a közoktatási intézményhálózat és a vele kapcsolatos intézmények együttmûködésének fejlesztése; a szülõi-tanulói igények határozottabb érvényesítése a közoktatásban; a helyi jellemzõk erõteljesebb érvényesítése a közoktatásban; az intézmények épületbeli adottságainak, feltételeinek a javítása; a fenntartói irányítás szakszerûségének és hatékonyságának javítása; az intézmények személyi feltételeinek javítása, a pedagógusok szakmai felkészültségének, kompetenciájának növelése; a nevelési-oktatási intézmények helyi társadalmi-közéleti szerepének növelése; a közoktatási intézményi munka eredményességének, hatékonyságának növelése; a pályaválasztási tevékenység és a települési igények összehangolásának erõsítése 1.4. Általános elvárások az intézményrendszerrel kapcsolatban jogszerûen, törvényszerûen, költségorientáltan, hatékonyan, eredményesen mûködjenek; mûködésükben erõsödjön a tervezés szerepe; garantálják a minõségi, a gyermekek, tanulók fejlõdését folyamatosan segítõ nevelést, oktatást; rugalmasan alkalmazkodjanak a felmerülõ változásokhoz, segítsék az intézmény székhelyén, illetve beiskolázási körzetében élõ tanulók tankötelezettségének teljesítését; az átjárhatóság és a folytathatóság továbbépíthetõség elvének érvényesülését; a közoktatási rendszerbe kerüléstõl a közoktatási rendszerbõl kikerülésig kísérjék nyomon a tanuló elõmenetelét, egyéni tanulási útját;

11 11 a hozzáadott pedagógiai értékek mérhetõk, értékelhetõk, regisztrálhatók legyenek; alakítsanak ki stabil, innovatív nevelõ-oktató tantestületeket; mûködésükre legyen jellemzõ a minõségelvûség és partnerközpontúság, melynek alapja az intézmények minõségirányítási, minõségfejlesztési rendszere, programja; nyújtsanak segítséget minden rászoruló gyermeknek a mentális problémájuk kezeléséhez, az alapfokú képzés befejezéséhez, a középfokú képzésbe való bekapcsolódáshoz; alakítsanak ki hatékony gyermek- és ifjúságvédelmet; hatékonyan mûködjenek együtt a közoktatáshoz kapcsolódó intézményekkel mind a hátránykompenzációban, mind a prevenciós munkában, erõsítsék az iskolakultúra közvetítõ szerepét, megtartva sokszínûségét; fordítsanak kiemelt figyelmet a kliensi igények kielégítésére. Még tudatosabban készüljenek fel az óvoda-iskola átmenet problémáinak kezelésére. A törvényi elõírások lehetõséget biztosítanak az iskola bevezetõ és kezdõ szakaszában (1-2., illetve 3-4. osztály) a lassúbb ütemû, differenciált haladásra; éljenek ezekkel a lehetõségekkel; Az iskolai nevelés-oktatást minden szakaszában és mozzanatában erõteljesen hassa át a fejlesztõ-differenciáló szemlélet; Biztosítsák az esélyegyenlõséget, esélyteremtést segítõ, biztosító nevelési-oktatási formák alkalmazását; Fejlesszék a kommunikációs alapkészségeket, értelmi, szociális képességeket; Biztosítsák a kiemelkedõ képességû, a hátrányos helyzetû vagy túlkoros tanulók részére a fejlesztõ programokat; Igyekezzenek biztosítani a mindennapos testedzés követelményeit, Kiemelt feladatként kezeljék a tankötelezettség teljesítését, a pályaorientáció, a pályaválasztás segítését, Fejlesszék a tanulók önismeretét, együttmûködési készségét. A tanulók olyan ismeretekhez juttatása, amelyek lehetõvé teszik a késõbbi szakmai képzésbe történõ problémamentes bekapcsolódásukat. Minden évfolyamnál, foglalkoztatási csoportnál ki kell tûzni az egyes tantárgyak, témakörök ismeretanyagának elérendõ szintjét. Ki kell alakítani azokat a szokásrendszereket, amelyek az önálló életvitel lehetõségét biztosítják minden tanulónak.

12 12 2. Nevelési-oktatási intézmények 2.1. Óvodai nevelés Az óvodáskorú népességre vonatkozó korévfolyamos adatok az elmúlt években folyamatos csökkenést mutattak megyei szinten: a 3-5 éves korú lakosság száma a megyében január 1-jén 7373 fõ, január 1-jén 6973 fõ volt. Az egyes települések óvodás korú gyermeklétszámát tekintve azonban igen nagyok az eltérések. Azokon a településeken, ahol az óvodai ellátásban részesülõk száma folyamatosan csökkent, óvodák más intézménnyel történõ összevonására, óvodák és óvodai csoportok megszüntetésére került sor. Ennek következtében a 2000/2001-es nevelési évhez viszonyítva a 2005/2006-os nevelési évet a következõ megyei mutatók jellemzik: az óvodai csoportok száma 398-ról 356-ra, az óvodás gyermekek száma 8781-rõl 7886 fõre, az óvodai férõhelyek száma 9599-rõl 8989-re csökkent. Az egy gyermekcsoportra jutó gyermekek száma is mérséklõdött: a 2005/2006-ös nevelési évben 22,3 fõ volt a megyei átlag, s a férõhely-kihasználtság mutatója is változott. A megyei átlagmutatók azonban az egyes óvodák mutatói közötti nagy eltérésekbõl adódnak össze. Van a megyében maximális kihasználtságú, de még így is sok gyermek felvételét elutasítani kényszerülõ óvoda, s mûködik több óvoda kis gyermeklétszámmal. Az óvodás korú népesség és az óvodás gyermekek száma közötti eltérés is különbözõ településenként, így az ellátásért felelõs települési önkormányzatok is különbözõ célkitûzéseket és ellátási módokat határoztak meg a szolgáltatás biztosítása érdekében. Az iskolaérettség elérése szempontjából a több éven át tartó óvodai nevelés a kívánatos, az óvodai nevelésbe a csak 5 éves kortól történõ bekapcsolódás nem hozhat ugyanolyan eredményt gondos nevelõmunka esetén sem. Különösen fontos a 3 éves kortól való óvodáztatás a hátrányos helyzetû, ingerszegény környezetben élõ gyermekek esetében. A közoktatási törvény 6. (2) bekezdése biztosítja, hogy a tankötelezettség megkezdése a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségéhez igazodjon. A törvény adta lehetõséggel élve a megyében is tapasztalható az a szülõi törekvés, hogy gyermekeik tanulmányainak megkezdését halasztani kívánják. A gyermekek fejlettségüknek megfelelõ nevelésben, oktatásban való részesítése érdekében az óvodáknak, a nevelési tanácsadóknak fokozott felelõsséget kell tanúsítaniuk. A fenntartói kört vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a nem önkormányzati fenntartású intézmények száma elenyészõ.

13 13 Óvodai ellátási helyek fenntartók szerinti megoszlása 2% 1% 4% 4% községi önkormányzat városi önkormányzat 37% megyei önkormányzat megyei jogú városi önkormányzat 29% önkormányzatok fenntartói társulása önkormányzatok fenntartói társulása gesztor-tag) többcélú kistérségi társulás egyházi jogi személy 15% 2% 6% alapítvány Forrás: KIR, Óvodai ellátási helyek fenntartók szerinti megoszlása 3% önkormányzati fenntartók összesen nem önkormányzati fenntartók összesen 97% Forrás: KIR, 2006.

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FELÜLVIZSGÁLT ÉS MÓDOSÍTOTT KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVE

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FELÜLVIZSGÁLT ÉS MÓDOSÍTOTT KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVE MELLÉKLET A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FELÜLVIZSGÁLT ÉS MÓDOSÍTOTT KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2011 1 Tartalomjegyzék 1. Általános elvek, megállapítások 3. oldal 2. Helyzetelemzés 3. oldal 3. Demográfiai

Részletesebben

Makói Oktatási Központ Szakképző Iskola és Kollégium. Intézményi Esélyegyenlőségi Programja

Makói Oktatási Központ Szakképző Iskola és Kollégium. Intézményi Esélyegyenlőségi Programja Makói Oktatási Központ Szakképző Iskola és Kollégium a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelési, oktatási sikeressége érdekében Makó 2007. december 1 1. Bevezetés Az Európai Unió napjainkban fokozott

Részletesebben

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT- MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2007-2013

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT- MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2007-2013 BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT- MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2007-2013 Tartalomjegyzék Bevezetés 1 I. A közoktatás helyzete Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 2

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E KÖZOKTATÁSI FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2008-2014

S O M O G Y M E G Y E KÖZOKTATÁSI FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2008-2014 S O M O G Y M E G Y E KÖZOKTATÁSI FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2008-2014 (TERVEZET) Hivatal Készítette: Somogy Megyei Önkormányzati Humánszolgáltatási Főosztályának

Részletesebben

Kazincbarcika Városi Önkormányzat közoktatási intézményrendszere működésének minőségirányítási programja 2009-2013.

Kazincbarcika Városi Önkormányzat közoktatási intézményrendszere működésének minőségirányítási programja 2009-2013. A 372/2008. (XII.19.) sz. Ökt. határozat melléklete Kazincbarcika Városi Önkormányzat közoktatási intézményrendszere működésének minőségirányítási programja 2009-2013. Készítette: Euron Szolgáltató Kft.

Részletesebben

A Magyar Köztársaság Kormánya SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG

A Magyar Köztársaság Kormánya SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG Oktatási Minisztérium 1055-Budapest, Szalay u. 10-14. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium 1054-Budapest Alkotmány u. 3. Tel.: +36 (1) 473 7000 Fax:

Részletesebben

Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati PROGRAM 2009 2013. Alacska, Alsószuha, Alsótelekes, Bánhorváti, Berente, Dédestapolcsány,

Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati PROGRAM 2009 2013. Alacska, Alsószuha, Alsótelekes, Bánhorváti, Berente, Dédestapolcsány, Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati KISTÉRSÉGI MINÕSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009 2013 Alacska, Alsószuha, Alsótelekes, Bánhorváti, Berente, Dédestapolcsány, Dövény, Felsõkelecsény, Felsõnyárád,

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI TERV 2005/2006. 2008/2009.

INTÉZKEDÉSI TERV 2005/2006. 2008/2009. Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás közoktatási feladatainak megszervezéséhez szükséges döntéselőkészítést szolgáló feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terve INTÉZKEDÉSI

Részletesebben

KIVONAT. Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 03-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből.

KIVONAT. Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 03-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből. KIVONAT Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 03-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből. 344/2007. Kth Önkormányzati közoktatási intézményrendszer minőségirányítási programjának

Részletesebben

Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EGYEK 2014 T A R T A L O M INTÉZMÉNYI ADATOK 6 BEVEZETÉS 6 1. A program módosítás indokolása 6 2. Intézményi jövőkép 7 I. HELYZETELEMZÉS

Részletesebben

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. rész

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. rész A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. rész A Cecei Általános Iskola érvényben levő pedagógiai programjának felhasználásával összeállította és szerkesztette: Király

Részletesebben

TAPASZTALATOK, MEGOLDÁSOK A VÁLTOZÓ MUNKAHELYEN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOKAT FOGLALKOZTATÓK SZÁMÁRA UTAZÓ PEDAGÓGUSOK JÓ GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE

TAPASZTALATOK, MEGOLDÁSOK A VÁLTOZÓ MUNKAHELYEN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOKAT FOGLALKOZTATÓK SZÁMÁRA UTAZÓ PEDAGÓGUSOK JÓ GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE TAPASZTALATOK, MEGOLDÁSOK A VÁLTOZÓ MUNKAHELYEN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOKAT FOGLALKOZTATÓK SZÁMÁRA UTAZÓ PEDAGÓGUSOK JÓ GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE EUROPEAN UNION European Regional Development Fund 1 UTAZÓ PEDAGÓGUSOK

Részletesebben

8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU

8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/228-19/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Magyarország 2009/10-es kiadás European Commission AZ EURÓPAI OKTATÁSI ÉS KÉPZÉSI RENDSZEREK SZERKEZETE MAGYARORSZÁG 2009/10 Összeállította: Juhász

Részletesebben

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA A HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MUNKÁCSY MIHÁLY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek oktatási sikeressége érdekében

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város. Önkormányzati Minőségirányítási Program

Eger Megyei Jogú Város. Önkormányzati Minőségirányítási Program 1. számú melléklet Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Minőségirányítási Program - Eger - 2012 1 Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 3 1. Törvényi kötelezettség... 3 2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:... Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:... Fenntartói jóváhagyás dátuma:... Hatálybalépés dátuma:...

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program (Eltelt Időszak tapasztalatai, jellemzői)

Helyi Esélyegyenlőségi Program (Eltelt Időszak tapasztalatai, jellemzői) Helyi Esélyegyenlőségi Program (Eltelt Időszak tapasztalatai, jellemzői) A demográfiai adatok tükrében az lakosság elöregedését figyelhetjük meg. A két nem eltérő halandóságából adódóan az országos adatokhoz

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

Elek-Kevermes Közoktatási Társulás Dr. Mester György Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010-2011 es tanév készült: 2010. augusztus 31.

Elek-Kevermes Közoktatási Társulás Dr. Mester György Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010-2011 es tanév készült: 2010. augusztus 31. 1 Elek-Kevermes Közoktatási Társulás Dr. Mester György Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010-2011 es tanév készült: 2010. augusztus 31. 2 " Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon

Részletesebben

1 Pedagógiai Program

1 Pedagógiai Program 1 Pedagógiai Program 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető gondolatok... 4. Jogi státusz... 5. Legitimáció... 5. Jövőképünk... 8. Intézményi Pedagógiai Program 2013... 9. 1. Iskola bemutatása... 11. 2. Tárgyi feltételek...

Részletesebben

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület Szerencs, 2013.03.25. Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága BÉKÉS MEGYEI TISZA KÁLMÁN KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága 2011. szeptember 1. hatállyal, 182/2011. (VIII.30.) HÜB számú határozatával

Részletesebben

Pedagógiai Program 2009

Pedagógiai Program 2009 2009 Intézmény neve: Pitypang Utcai Általános Iskola Budapest, 1025 Pitypang u. 17. Tel: 325 8827, 06 309841324 www.pitypangiskola.hu OM: 034808 Készítették: Indráné Matolcsy Gabriella igazgató vezetésével

Részletesebben

PEDADÓGIAI PROGRAMJA

PEDADÓGIAI PROGRAMJA SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS-, ANGOL KÉTTANNYELVŰ ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA PEDADÓGIAI PROGRAMJA 1. HELYZETELEMZÉS 1.1 Iskolatörténet 1.2 Tárgyi feltételek 1.3 A feltételrendszer fejlesztése

Részletesebben

2013. Aggteleki Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

2013. Aggteleki Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Aggteleki Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Kondorné Sztojka Ágnes Tartalom I. HELYZETELEMZÉS... 4 INTÉZMÉNYI ADATOK... 5 AZ ISKOLA TÖRTÉNETE... 6 II. NEVELÉSI PROGRAM... 6 Személyiségfejlesztés...

Részletesebben

Tel.: Tel/fax: e-mail: P e d a g ó g i a i P r o g r a m 2012. május

Tel.: Tel/fax: e-mail: P e d a g ó g i a i P r o g r a m 2012. május Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 4110 Biharkeresztes, Hősök tere 15. Tel.: (54) 430-038.; Tel/fax: (54) 541-010 e-mail:

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban A küszöbön A küszöbön Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvódákban Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Budapest, 2008 A kötetet szerkesztette:

Részletesebben

Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015

Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015 Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015 Tartalomjegyzék Bevezető... 2 I. NEVELÉSI PROGRAM... 7 1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben