JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület július 28. napján órakor megtartott testületi ülésén.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. július 28. napján 14.00 órakor megtartott testületi ülésén."

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület július 28. napján órakor megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Városi Könyvtár és Művelődési Központ Polgárdi, Kossuth u Jelen vannak: Nyikos László polgármester, Szekeres Lajos alpolgármester. Dr. Pahola Tünde jegyző, Dr. Micheller Gyöngyi aljegyző, Bartalos Sándorné képviselő, Kiss Márta képviselő, Kovács József képviselő, Molnárné Rózsa Marianna képviselő, Polácska Mária képviselő, (15.45 órakor érkezett) Nyikos Lászlóné képviselő Takács Lajosné jegyzőkönyvvezető. Meghívott: Nagy Zsuzsanna pü. csop. vezető, Lóránt Jánosné iskola igazgató, Csókás Lajosné óvodavezető, Horváth József CKÖ elnöke, Pap József műv. ház vezető, Igazoltan távol van: Kozári Erika képviselő Nyikos László polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította az ülésen 8 képviselő jelen van, az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Molnárné Rózsa Mariann és Polácska Mária képviselőket javasolta. Kérte térjenek rá a napirendi pontokra. N A P I R E N D : 1./ Beszámoló a Széchenyi István Általános Iskola és Zeneiskola és Dolgozók Gimnáziuma évben végzett munkájáról. Meghívott: Lóránt Jánosné igazgató (Írásos anyag a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képezi.) 2./ Beszámoló az Eszterlánc Napközi Otthonos Óvoda 2010/2011. nevelési évben végzett munkájáról. Meghívott: Csókás Lajosné óvodavezető (Írásos anyag a jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét képezi.) 3./ Beszámoló a Városi Könyvtár és Művelődési Központ évi működéséről. Meghívott: Pap József intézményvezető (Írásos anyag a jegyzőkönyv 3. sz. mellékletét képezi.)

2 2 4./ Az önkormányzati vagyonról való rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló rendelet elfogadása. Dr. Pahola Tünde jegyző (Írásos anyag a jegyzőkönyv 4. sz. mellékletét képezi.) 5./ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet alkotása. Dr. Pahola Tünde jegyző (Írásos anyag a jegyzőkönyv 5. sz. mellékletét képezi.) 6./ A helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló önkormányzati rendelet szabályozása. Dr. Pahola Tünde jegyző (Írásos anyag a jegyzőkönyv 7. sz. mellékletét képezi.) 7./ Részvétel a KEOP azonosító számú Derogációs vízi közmű projektek előkészítése című pályázaton. Dr. Pahola Tünde jegyző (Írásos anyag a jegyzőkönyv 9. sz. mellékletét képezi.) 8./ Intézmények alapító okiratának módosítása. Dr. Pahola Tünde jegyző (Írásos anyag a jegyzőkönyv 10. sz. mellékletét képezi.) 9./ A Polgárdi 0271.hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának rendezése. (Írásos anyag a jegyzőkönyv 11. sz. mellékletét képezi.) 10./ A Polgárdi 0155/6. hrsz-ú ingatlan használatára irányuló kérelem elbírálása. (Írásos anyag a jegyzőkönyv 12. sz. mellékletét képezi.) 11./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről. 12./ Egyebek. Nyikos László polgármester kérte a képviselő-testület tagjait, aki a beterjesztett napirendi pontok megtárgyalásával, valamint a javasolt jegyzőkönyv hitelesítők személyével egyetért, kézfeltartással szavazzon. Polgárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással egyetértett fenti előterjesztéssel.

3 3 1./ Beszámoló a Széchenyi István Általános Iskola és Zeneiskola és Dolgozók Gimnáziuma évben végzett munkájáról. Meghívott: Lóránt Jánosné igazgató (Írásos anyag a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képezi.) Nyikos László polgármester elmondta, a testületi anyagot minden képviselő írásos formában megkapta, fenti napirendi ponttal kapcsolatosan átadta a szót Lóránt Jánosné iskola igazgató asszonynak. Lóránt Jánosné iskolaigazgató: köszöntött mindenkit, először néhány létszám és statisztikai adatot ismertetett az iskolai beszámolóból. Az Általános iskola tanulólétszáma 492 tanuló, ebből alsó tagozatos: 226 fő, felső tagozatos: 244 fő, SNI alsós: 12 fő, felsős: 10 fő, napközis: 45 fő, tanulószobás: 21 fő. A zenét tanulók száma: 20 fő, ebből zongorázni tanul 7 fő, szintetizátoron pedig 13 fő játszik. A Dolgozók Gimnáziumának: 9. évfolyamán: 25 fő, 11. évfolyamán: 36 fő tanul. A magántanulók száma: alsó tagozaton: 2 fő, felső tagozaton: 4 fő. A rászoruló tanulók a Nevelési Tanácsadó és a Szakértői Bizottság javaslata alapján logopédiai ellátásban részesülnek. Angol nyelvet tanul: 227 fő, német nyelvet pedig 77 fő, angol és német nyelvet tanul: 32 fő, a pedagógusok létszáma 44 fő. Szeptemberben az ötödik évfolyam túrán vett részt Balatonfüreden és Tihanyban. Ebben a hónapban akadályversenyt is rendeztek. Október 6-án az aradi vértanukra emlékeztek, október 23-án az 1956-os forradalom tiszteletére adtak műsort. Ősszel egészségvédelmi és bűnmegelőzési előadásokon vettek részt a gyerekek. Fogadták a bemutatkozó középiskolákat is. Az idősek napján a tanulók műsorral kedveskedtek a nyugdíjasoknak. Az őszi szünetben a cserkészek négy napos táborban vettek részt Zircen. Szerveztek játszóházat, irodalmi vetélkedőt. Novemberben régi tankönyvekből kiállítást rendeztek, bemutatva a tankönyveket az 1800-as évek közepétől 1951-ig. Erkel Ferenc születésének 200. évfordulóját zenei vetélkedővel ünnepelték. A felsős évfolyamon minden osztály indított csapatot a versenyre. Szerepeltek az adventi ünnepeken, részt vettek a környező települések tanulmányi és sportversenyein. A megyei környezetvédelmi versenyen ötödik helyezést értek el. Januárban megemlékeztek a kultúra napjáról. Megemlékeztek az es forradalomról és szabadságharcról. A zeneiskolások sikeres koncertet adtak. Sikeresen szerepeltek az Apáczai Kiadó népdaléneklő versenyén és szintén a kiadó által szervezett országos természetismereti versenyen. Májusban megrendezték a 12. Széchenyi hetet. Részt vettek május 18-án a Kihívás Napján, 21-én a Tiszta Magyarországért akcióban mozdult meg az egész iskola Polgárdiért. Június 17-én 23-an tettek sikeres előrehozott érettségi vizsgát a dolgozók gimnáziumának tanulói közül. A diákönkormányzat egész évben programokat szervezett a tanulóknak. A gyerekek havonta különböző játékos versenyeken mérhették össze tudásukat. Kétszer szervezett ebben a tanévben a diákönkormányzat papírgyűjtést. Az egyes osztályok többször látogattak színházi előadásokat. Kerékpártúrákon felkeresték a környező települések nevezetességeit. Műsorral szerepeltek a szomszéd település óvodájában. A sajátos nevelési igényű tagozaton jelenleg 21 tanuló van. Ebből 1 fő értelmileg akadályozott, halmozottan fogyatékos a többi gyerek a tanulásban akadályozott kategóriába sorolható a szakvélemények alapján. A szakirodalom szerint az es IQ-val rendelkezők sorolandók a tanulásban akadályozottak körébe.

4 4 Egy tanuló a következő tanévtől a szakértői vélemény alapján az értelmileg akadályozottak tanterve szerint teljesíti majd tankötelezettségét. Két magántanuló van, az egyik bűncselekményt követett el, a másik beilleszkedési problémákkal küszködik. Az iskola lehetőségeit az anyagiak gátolják, korlátozzák, vagy lehetetlenné teszik. Amennyiben tudnak, hozzájárulnak ahhoz, hogy egy-egy program megvalósuljon. A tanulók magatartásával a kisebb gyerekcsínyeket eltekintve nincs probléma. Igazi baj a tanulással van, ami egyrészről az adottságok miatt komoly akadályokba ütközik, másrészről a szülői támogatottság hiánya miatt nem minősül értéknek. A tanulók 90%-a egyáltalán nem tanul otthon. Negyedik osztálytól már minden tanuló kitűnően kezeli a számítógépet. Ez is azt támasztja alá, hogy a gyakorlatban való tanulás sokkal könnyebben megy. Ettől a tanévtől van internetes elérhetőség is az SNI-s tanulók számára. Azok a tanulók, járnak fejlesztő foglalkozásra, akik a Nevelési Tanácsadó által megállapított és szakvéleménnyel dokumentált beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel (BTM) küzdenek. Illetve azok a tanulók, akik a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság által megállapítottan és szakvéleménnyel dokumentáltan sajátos nevelési igényűek (SNI), de integráltan oktathatók. A tanulókkal a fejlesztőpedagógus egyéni fejlesztési terv alapján foglalkozik. Az első félévben 23 tanuló járt egyéni illetve kiscsoportos foglalkozásra: A fejlesztőpedagógus feladata az ismeretelsajátítás folyamatát gátló, gyengébben fejlett, diszharmónikus működést mutató részképességek megerősítése, az ismeretanyag hatékony beépüléséhez szükséges jártasságok, készségek kialakítása illetve megerősítése, a megerősített alapfunkciók segítségével az összetettebb működést igénylő területek fejlesztése. Pl.: olvasáskészség, írás, helyesírás készség, számolás-készség fejlesztése. Fontos a sikerélményhez juttatás segítségével a teljesítmény-motiváció megerősítése, növelése reális én-kép kialakítása. A gyermekek sajátos, egyéni bánásmódot kívánó fejlesztési igénye mögött döntő többségben nem értelmi fogyatékosság áll. A mérések eredményei (részképességbeli hiányok, alacsony IQ szint) a hátrányos szociokulturális vagy ingerszegény környezetre mutatnak. A fejlesztés színterei a törvényben fejlesztésre, felzárkóztatásra biztosított órakereteken kívül; a tanórai differenciált oktatás; illetve a család lehetőségeinek irányított kihasználása lenne megfelelő. Nagyon fontos, hogy a gyermek motivációja belsővé váljon, ebben nagy szerepe lenne a családnak. Probléma a család bevonása a fejlesztést biztosító tevékenységekbe. Sajnos az ajánlott iskolai kereteken kívüli terápiák megvalósulására szinte egyáltalán nincs esély. Legtöbbször még a Bizottság ill. tanácsadó által felajánlott segítséget sem fogadják el a szülők. A legnagyobb probléma viszont, (pl. a kisebbeknél fedezhető fel a dobókocka használatával természetes módon kialakuló számfogalom hiányában) hogy a család a fejlesztés természetes közegének lehetőségeit sem aknázza ki. Éppen ezért fontos lenne, hogy minél korábbi évfolyamban, korban elkezdődhessen a fejlesztő foglalkozások. Később már aligha lehet pótolni az alapvető képességek hiányosságait. Illetve a nagyobbak (pl. az értékelés alóli felmentésük miatt is) teljesen érdektelenné válnak a jobb teljesítmény elérésével szemben.

5 5 A fejlődés leginkább olyan gyerekeknél tapasztalható, ahol a belső motiváció kialakult. Igyekezettel, odafigyeléssel dolgoznak és örülnek a sikeresen megoldott feladatnak, vagy dicséretnek. Az idei tanévben továbbra is fő cél az volt, hogy minél több sportágban, versenyszámban kipróbálják a diákok tehetségét, csapatformáló erejét. Dicséretes, hogy a diákok többsége nagy lelkesedéssel, kiváló eredményekkel zárta a különböző versenyeket. Nem csak résztvevőként, hanem többször is házigazdaként is jeleskedtek a sporteseményeken, pl.: a futsal megyei döntőjének házigazdája volt az iskola. Ez annyira jól sikerült, hogy a Fejér Megyei Diáksport Szövetsége külön kiemelte a színvonalas, problémamentes, mindenki által elismert rendezést. Kézilabda szakkör keretében lány és fiú kézilabdaedzésekre járnak a tanulók. Idén edzőmérkőzéseket játszottak és nyertek. A felkészítő: Rácz Katalin. Tankönyvellátás és étkeztetés. A 2010/2011. tanév kezdéskor az iskola statisztikai létszáma 492 fő volt. Az intézményi étkeztetésben résztvevők száma az előző tanévhez viszonyítva 16% - kal emelkedett, amelyet elsősorban az ingyenesen étkezők létszámának növekedése eredményezett. A növekedés 29% volt, míg ezzel szemben a kedvezményes és a teljes áras étkezők létszáma csökkent. Az étkezők között az ebédesek létszáma kismértékben csökkent, míg a 3xi étkezők létszáma jelentősen emelkedett. Az Iskolai könyvtárban a 2010/2011-es tanévben a kölcsönzések száma: 2301 volt. A kölcsönzések számát jelentősen emelte, hogy a támogatott tanulók számára könyvtári kölcsönzéssel biztosítják az ingyenes tankönyveket. Az ingyenes könyvek tulajdonbélyegzővel való ellátása, kiadása, nyilvántartása és visszavétele a könyvtár feladatkörébe tartozik. A könyvtári adminisztrációt érintette továbbá az intézményben található elektronikus dokumentumok feltérképezése, melyeket egy újonnan hitelesített leltárkönyvbe vételeztek be. Októberben az Országos Könyvtári Napok keretében részt vettek a városi könyvtár által szervezett vetélkedőn. Év közben többször részt vettek a városi könyvtár által szervezett kézműves foglalkozásokon. A Széchenyi-héten könyvtári vetélkedőt tartottak. A magatartási problémák kezelése az egyik legnehezebb feladat. A problémás viselkedésű tanulók számának növekedése országos jelenség. Eredmény igazán akkor érhető el, ha az iskola nem marad egyedül, a család is partner. Minden esetben igyekeznek felvenni a kapcsolatot a szülőkkel. Sok szülő nincs tisztában azzal, hogy a gyerek akkor érzi jól érzelmileg és fizikailag is magát, ha kiszámítható közegben él, ha tudja mi vár rá, meddig terjed az ő területe, mit szabad és mit nem. Sajnos az egészséges korlátok és rendszeresség hiányára vezethető vissza, hogy napjainkban annyi az öntörvényű felnőtt, kamasz és kisgyerek! Ha nincs törvény, korlát, szabály majd mindenki csinál magának öntörvényt, és csak az önös érdekeit veszi figyelembe, ez pedig a családi, az iskolai és később a társadalmi együttélés szempontjából csak hátrányt, kudarcot, konfliktust hordoz magával. Nap, mint nap tapasztalják, hogy a gyerekek egyre többet káromkodnak az iskola falai között is. Ugyanakkor persze látják, hogy a nyelvi szabadság, a gátlástalanság egyre jobban terjeszkedik a felnőttek hétköznapjaiban is. Oktatással és szemléletváltással csak akkor érhetnek el eredményeket, ha a folyamatban a pedagógusokkal együtt a szülő és a társadalom is együttműködik.

6 6 Minden év májusában országos kompetenciamérésben vesznek részt az ország 4., 6., 8. és 10. osztályos tanulói. Véleménye szerint a kompetenciamérés az iskolák megalázásához vagy felmagasztalásához, vagy egy egészséges közömbösséghez vezet. A gyerekek közül, akik komolyan veszik, azoknak négyszer 45 percnyi megállás nélküli erőfeszítés. Azoknak, akiknek minden mindegy, jó szórakozás. Az iskolában május 19-én előkompetenciamérésre választottak ki két osztályt, ezek az osztályok kis létszámú fejlesztőosztályok, elképzelhető, hogy a szerencsés véletlenszerű választás milyen eredményekhez vezet. Az iskola eseményeiről néhány képet mellékelt a képviselő uraknak és hölgyeknek, melyeken a tantermekbe is betekinthetnek, látszik, hogy igyekeznek olyanná tenni esztétikailag is, amely megfelel a gyermekek igényeinek. A jövőt illetően folytatni kívánják azt a tendenciát, mint pl. tavaly a matematika 5. osztályában nívócsoportokat alakítottak ki. Három részre osztották a tanulókat képesség terén, így a tehetséges gyermekekkel többet lehetett foglalkozni. Ha lehetséges, akkor ezt ha személyi feltételek lehetővé teszik - kiterjesztik a magyar nyelv és irodalomra. Kollégák javasolták, hogy november hónaptól azoknak a gyermekeknek, akik nagycsoportosok, úgynevezett tanodát szervezzenek. Hetente lennének olyan foglalkozások, amelyet pedagógusok tartanának, így az óvódás szülők is közelebb kerülnének az iskolához. Tekintettel arra, hogy a magatartási, beilleszkedési problémával küzdő tanulók száma nem kevés, fel szeretné venni a kapcsolatot a Kodolányi főiskola szociális tanszékével. Ők ingyen is biztosítanak szociális munkást, aki adott esetben ezekkel a gyermekekkel megfelelő módon tanítási órán kívül foglalkozik. A borgátai tábor lehetősége kapcsán felmerült, nem tartja kizártnak, hogy ott erdei iskolát hozzanak létre. A probléma a tanulók utaztatása lehet, de erre esetleg lehetne szponzorokat szerezni, illetve más erdei iskolával kooperálva megoldható lenne csereüdültetés is. Ebben továbbra is számítanak a szülők segítségére, valamint az önkormányzat támogatására. Nyikos László polgármester megköszönte Lóránt Jánosné iskolaigazgató részletes beszámolóját, kérte a képviselő-testület tagjait, akinek van hozzászólása, kérdése, tegye meg. Bartalos Sándorné képviselő elmondta, igazgató asszony sok dolgot felsorolt, ami történik az iskolában, és valóban foglalkoznak a gyermekekkel, annak ellenére, hogy nagyon sok a magatartási problémával küzdő gyermek. Szeretné a szülők felé megjegyezni, hogy vannak reál és humán tárgyak. A humán tárgyak megtanulásához több szorgalomra lenne szükség. Biztos abban, hogy a pedagógusok mindenben segítenek a tanulóknak. Kívánja, hogy továbbra is sikeres munkát érjenek el. Nyikos László polgármester külön kéri igazgató asszonyt, hogy nyilván Ő sem megy el ezek mellett az átlageredmények mellett, szeretne a szaktanárokkal beszélgetni ezekről a problémákról. Nem szabad elfelejteni, hogy egyes jegyek gyengébbek az átlagnál, attól még lehet nagyon jó a tanár. Az sem kizárt, hogy szigorúan megköveteli az anyagot, és így reális eredmények kerülnek a papírra. A magyar nyelv és irodalomnak a 8. osztályos átlaga 2,9 re sikeredett, nem éri el a hármas átlagot. Azt jelenti, hogy 8. osztályból a továbbtanulást elégségesnél alig jobb eredménnyel produkálják. Matematikából sokkal jobb eredmények vannak, 3,7 feletti az átlag. Örömmel hallotta igazgató asszonytól azt, hogy ki tudják emelni a jobb képességű gyermekeket, és külön tudnak foglalkozni velük. Itt köszöni meg a tanárok munkáját. De az eredmények nagyban függnek a szülőktől is. Kéri a szülőket, és a szülői munkaközösség tagjait, hogy dolgozzanak ki megoldási alternatívákat. Fel kell hívni a gyermekek figyelmét arra, hogy nagyon fontos a

7 7 nyelvtanulás is, valamint a történelmi hagyományőrzés. A jogszabályi előírásokat figyelembe véve jó útra kell téríteni ezeket a gyermekeket. Mindenki tisztában van az iskola anyagi helyzetével és az épületek rossz állapotával. Amennyiben sikerül a településen előrelépni, akkor ezek a területek elsőként kerülnek megoldásra. Önkormányzati és intézményi források hiányában társadalmi összefogásra szeretné hívni a szülőket, valamint Polgárdi lakosságát, vegyenek részt azokban a mozgalmakban, amelyek megkönnyítik az oktatási folyamatokat. Közös összefogással kellene megszüntetni a legsürgősebb gondokat. Ezzel kapcsolatosan levélben fogja megkeresni a szülőket, lakosokat, valamint vállalkozókat. Az önkormányzat megpróbálja előteremteni a szükséges eszközöket, hogy ezeket a munkálatokat az iskolánál meg tudják valósítani. Javasolja igazgató asszonynak, hogy az iskolai eredményeket, akár tanulmányi, akár sport folyamatosan állítsák össze, és a Hivatal titkárságán keresztül eljuttatják a kábel TV-re. Megköszönte igazgató asszony beszámolóját, kérte a képviselő-testület tagjait, aki fenti előterjesztéssel egyetért, kézfeltartással szavazzon. Polgárdi Város Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 102/2011. (VII. 28.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA Polgárdi Város Képviselő-testülete a Széchenyi István Általános Iskola és Zeneiskola és Dolgozók Gimnáziuma 2010/2011. tanévben végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadta. Határidő: július / Beszámoló az Eszterlánc Napközi Otthonos Óvoda 2010/2011. nevelési évben végzett munkájáról. Meghívott: Csókás Lajosné óvodavezető (Írásos anyag a jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét képezi.) Nyikos László polgármester köszöntötte Csókás Lajosné óvodavezető asszonyt és felkérte, tartsa meg beszámolóját. Csókás Lajosné óvodavezető köszöntött mindenkit, elmondta a részletes beszámolót mindenki megkapta írásos formában, reméli, hogy mindenki átlátható képet kapott az óvodai munkáról. Nem szeretné azt újra felolvasni, ha bárkinek hozzászólása, kérdése van, tegye fel, amelyre nagyon szívesen válaszol. Nyikos László polgármester elmondta, tekintettel az iskola helyzetére, hasonló jelzőkkel tudja illetni az óvoda helyzetét. Az intézményvezető asszony beszámolója teljesen átfogó, szakmailag helytálló, statisztikai adatokat tartalmazó komplett összefoglaló. A beszámolóban elhangzik a lényeg, hogy sürgősen szükség lenne egy új óvodára.

8 8 Ezzel kapcsolatosan el kell mondani, hogy az óvoda megvalósításának a realitása soha nem volt megteremtve. Nagyszerű kampány esemény volt, tudomásul kell venni, hogy ez egy mézesmadzag volt ebben a tekintetben. Az óvodapályázat még nem volt elbírálva, amikor átvették a város vezetését, és a milliós önrészt lehetetlen volt előteremteni. Ennek realitása nem volt, lett volna, mert amikor a pályázat be lett adva, mintegy 85 %-os intenzitással támogatott intézmény felépítés lett volna. Amely egy 300 milliós költségnél mintegy 45 milliós önrészt vont volna maga után. A pályázat elbírálása során már 50 %-os önrészt kellett volna biztosítani. Így a 45 milliós önrészt felugrott 150 millió forintra. Nyilvánvaló volt, hogy erre nincs pénzt. Most az új polgármesteren kérik számon az új óvodát, az óvodai dolgozók sem néztek rá jó szemmel. Azt gondolták, hogy Ő a kerékkötője ennek a dolognak. Ez a testület döntött úgy, hogy azonnal rendbe tetetik az óvoda ereszcsatornáit, valamint a tetőt. Az iskola belső udvaránál megszüntették a leázásokat. A legszükségesebb gondokat megoldották. Az óvoda része annak a koncepciónak, amely az iskola energetikai megújítási törekvéseiben helyet kapott. A jövőben - mindkét intézményvezetőnek felvetette az iskola, óvoda átszervezés alá kerülhet, ahol közös gazdasági irányítás alakulhat ki. Így az intézmények felelőssége lekerülne az intézményvezetők válláról. Egy intézményvezetőnek, ha nincs meg a megfelelő támogatottsága, akkor ott valakinek vállalni kell a felelősséget. Úgy nem lehet számon kérni az intézményvezetőket, hogy nem kapnak megfelelő forrást. Az átszervezés lényege az, hogy a felelősséget a képviselő-testületre, valamint a polgármesterre kell hárítani. Olyan átfogó koncepciót szeretnének kialakítani, amellyel a teljes fűtésrendszert átalakítanák, így az iskola és az óvoda közös fűtésrendszer alá kerülne. Ez egy milliós dolog, erre csak akkor van esély, ha az új Széchenyi Terv pályázati keretein belül támogatást nyernének, ezt más módon nem lehet megvalósítani. Csak a tervek elkészíttetése 15 millió forint. Meg kell várni a megfelelő időpontot, ezek között a célkitűzések között szerepel a közös fűtésrendszer, a homlokzati szigetelés és a tetőcsere is. Vitát szeretne nyitni arról, hogy jó helyen van-e az óvoda a jelenlegi helyén. A laktanya területére kivinni csak az óvodát, nem tartja helyesnek, vagy mindent ki kell vinni, vagy minden marad. Meg kell vizsgálni szakmailag, hogy itt helyben megoldható-e a bővítés. Csókás Lajosné óvodavezető elmondta, a 3 éves óvodáskorú gyermekek felvételét munkáltatói igazoláshoz kötötték. Csak az a 3 éves gyermek kerül felvételre, akinek dolgozik az anyukája. Szeptember elseje így fog indulni. Nagyon sok szülő visszalépett emiatt, esély sincs arra, hogy munkába tudjon állni. Amennyiben év közben sikerül elhelyezkedni, biztosítani kell a gyermeknek a felvételt. A gyermeklétszám, ha nem haladja meg induláskor a 200 főt, nagyon sok pályázati lehetőségtől elesik az óvoda. Sajnos az óvodai férőhely ugyanannyi, mint 30 évvel ezelőtt, a gyermeklétszám pedig nő. Nagyon sok gyermek nem kapja meg azt a nevelést a családban, amelyet kellene. Sok gyermeknek szüksége van nevelési tanácsadóra. Horváth József CKÖ elnöke kérdése, hány gyermeket érint a nevelési tanácsadás, akit vissza kellett tartani az óvodába. Csókás Lajosné óvodavezető elmondta, 45 gyermeket küldtek nevelési tanácsadóba, ennek a létszámnak a fele maradt még az óvodába egy évet. Nyikos László polgármester megköszönte óvodavezető asszony beszámolóját, valamint megköszönte az iskolának és az óvodának, hogy a városi rendezvényeken mindig aktívan részt vettek, ezáltal az ünnepek színvonalasabbak voltak. Kérte a képviselő-testület tagjait, aki fenti előterjesztéssel egyetért, kézfeltartással szavazzon.

9 9 Polgárdi Város képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 103/2011. (VII. 28.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA Polgárdi Város Képviselő-testülete az Eszterlánc Napközi Otthonos Óvoda 2010/2011-es nevelési évben végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadta. Határidő: július / Beszámoló a Városi Könyvtár és Művelődési Központ évi működéséről. Meghívott: Pap József intézményvezető (Írásos anyag a jegyzőkönyv 3. sz. mellékletét képezi.) Nyikos László polgármester elmondta, Városi Könyvtár és Művelődési Központ beszámolójának írásos anyagát minden képviselő megkapta. Megkérdezte a képviselő-testület tagjait, hogy a kiküldött előterjesztéssel kapcsolatosan van-e valakinek kérdése az intézmény. Tekintettel arra, hogy a képviselő-testület tagjai részéről kérdés a beszámolóval kapcsolatosan nem merült fel kérte a képviselő-testület tagjait, aki a fenti előterjesztéssel egyetért, kézfeltartással szavazzon. Polgárdi Város képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 104/2011. (VII. 28.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA Polgárdi Város Képviselő-testülete a Városi Könyvtár és Művelődési Központ évi munkájáról szóló beszámolót elfogadta. Határidő:

10 10 4./ Az önkormányzati vagyonról való rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló rendelet elfogadása. Dr. Pahola Tünde jegyző (Írásos anyag a jegyzőkönyv 4. sz. mellékletét képezi.) Nyikos László polgármester fenti napirendi ponttal kapcsolatosan átadta a szót Dr. Pahola Tünde jegyzőnek. Dr. Pahola Tünde jegyző elmondta, az előterjesztésre azért került sor, mert a Fejér megyei Kormányhivatal jelezte, hogy Polgárdi Város Önkormányzatának az önkormányzati vagyonról való rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 12/1993. (IX.01.) önkormányzati rendelete nem tartalmazza az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 108. (1) bekezdését. Az államháztartásról szóló törvény ezen rendelkezése tartalmazza azon előírást, miszerint az önkormányzatnak a helyi rendeletében kell szabályozni azt az értékhatárt, ami felett a vagyont értékesíteni, vagyonkezelési jogát, használatát, illetve a hasznosítás jogát átengedni csak versenyeztetés útján lehet. A versenyeztetés eredményeként csak a legjobb ajánlatot tevő részére lehet az ingatlant értékesíteni. Elmondta, a versenyeztetés értékhatáráról az adott évre vonatkozó költségvetésről szóló törvény rendelkezik, így évben ez az értékhatár 25 millió Ft. Ennél alacsonyabb összeget a képviselő-testület a rendeletben meghatározhat. A versenytárgyalás eljárási szabályairól nincs jogszabályi rendelkezés, ezért azt célszerű, ha a Képviselő-testület a vagyonrendeletében szabályozza. Az eljárási szabályok javasolt tartalmi elemeit az előterjesztés részletesen tartalmazza. Figyelembe kell venni továbbá, hogy az önkormányzati tulajdonban álló vagyon nem pénzbeli hozzájárulásként ún. apportként gazdasági társaság, egyesület részére történő szolgáltatásakor csak könyvvizsgáló által megállapított értékben vehető figyelembe. Szükséges a rendeletben szabályozni az önkormányzati vagyon, vagyon értékű jog ingyenes átruházásának, a követelésről lemondásnak a módját, eseteit, mivel szabályozás hiányában ingyenes átruházásra, követelésről lemondásra nincs lehetőség. Szükséges továbbá a rendeletben kitérni a felajánlott vagyon elfogadásának szabályaira. Mindezeket figyelembe véve az önkormányzat jelenleg hatályos rendeletét szükséges módosítani, vagy egy új vagyonrendeletet alkotni. A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009.(XII.14.) IRM rendeletben foglaltakat figyelembe véve - ami teljesen új alapokra helyezte a helyi jogalkotás szabályait célszerűbb új rendeletet alkotni. A vagyontárgyak értékét a kiküldött előterjesztés szerint - ingatlan értékesítése és hasznosítása esetén forgalmi értékbecslés alapján, ingó vagyon esetén pedig legalább a könyv szerinti érték figyelembe vételével kell meghatározni. Ingatlan vagyon esetében megfontolandó ezt a szabályozást átgondolni és az előzetesen véleményezett piaci értéket figyelembe venni, amelyet a Képviselő-testület határoz meg figyelembe véve a könyv szerinti értéket. Így meghatározásra kerülhetne egy értékhatár, ami felett lenne szükség az értékbecslés elkészíttetésére, ami nem jelenti azt, hogy az annál alacsonyabb könyv szerinti értéken nyilvántartott ingatlan esetében a képviselő-testület ne dönthetne az értékbecslés alkalmazása mellett. Ezt az összeghatárt célszerű lenne nettó 5 millió forintban meghatározni. Nyikos László polgármester elmondta, több szempontból is aggályos számára, úgy gondolja, hogy a rendelet előkészítése nem megfelelő, kérte a képviselő-testületet, vegyék le a napirendről és gondolják újra, tekintettel arra, hogy ez a rendelet jelentősen meghatározza az önkormányzat közeljövőben esedékes stratégiáját.

11 11 Kérte a képviselő-testület tagjait, aki fenti előterjesztéssel egyetért, kézfeltartással szavazzon. Polgárdi Város képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 105/2011. (VII. 28.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA Polgárdi Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az önkormányzati vagyonról való rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló rendeletet a képviselő-testület soron következő ülésén újra tárgyalja. Határidő: szeptember 30. Dr. Pahola Tünde jegyző 5./ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet alkotása. Dr. Pahola Tünde jegyző (Írásos anyag a jegyzőkönyv 5. sz. mellékletét képezi.) Nyikos László polgármester elmondta, fenti napirendi pontot a bizottságok megtárgyalták, átadta a szót Bartalos Sándorné Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökének. Bartalos Sándorné bizottság elnöke elmondta, aljegyző asszony jelen volt a bizottság ülésén, fenti rendeletnél is új rendeletalkotás történt. Javasolják a testület felé, hogy a szociális rászorultságnál az aktív korúak ellátásánál, akik rendszeres szociális segélyben részesülnek. Háromféle feltételnek kell megfelelniük, a bizottság javasolja még kiegészítésként belevenni a rendeletbe, hogy az aktív korúak, akik rendszeres szociális segélyben részesülnek, a környezetét is tartsa rendbe. A másik pont a lakásfenntartási támogatás 16 -ában a közös költség beszámítása a lakásfenntartási támogatásba. Ezzel nem értenek egyet, mert ez nem érinti azokat a rászorultakat, akik családi házban laknak. Fenti módosításokkal a bizottság elfogadásra javasolta a rendeletet a képviselő-testület előtt. Nyikos László polgármester annyival egészítené ki képviselő-asszony hozzászólását, hogy a módosítás miatt a paragrafusok száma megváltozik. Átadta a szót Dr. Micheller Gyöngyi aljegyző asszonynak. Dr. Micheller Gyöngyi aljegyző elmondta, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény szeptember 1-jétől újabb módosításokat hozott, ennek megfelelően módosítani kell az önkormányzati rendeletet is. Az alaprendeletet 2004-ben alkotta a képviselő-testület, azóta már számos alkalommal módosításra került, így célszerű egy új rendelet megalkotása. Az új rendelet megalkotása során felülvizsgálták az alaprendeletet, és a törvényből adódó módosítások mellé még az aktuális módosításokat is belefoglalták

12 12 javaslatként. Az első ilyen javaslat, az általános rendelkezések között beiktatásra került, hogy a közbenső intézkedésekre a szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke jogosult. Ugyanis a szociális hatásköröket a képviselő-testület által átruházott hatáskörben a Szociális és Egészségügyi Bizottság gyakorolja, az aktív korúak ellátása, illetve a közgyógyellátás kivételével. A bizottságok háromhetente üléseznek általában, ahhoz, hogy hatékonyabban menjen az ügyintézés, így célszerű volt ezt az intézkedést bevezetni. Ha valaki nem csatolja be a szükséges iratokat, akkor hiánypótlásra kell felszólítani, és várnak a következő bizottsági ülésig, akkor ez meghosszabbítja az ügyintézési határidőket. A következő módosítás az általános eljárási rendelkezések között, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett ellátás visszafizetésének a módja. Visszafizetés elengedése, vagy részletfizetés engedélyezése. Különböző szociális, méltányossági szempontokat vettek figyelembe, melyek azok az esetek, amikor lehetőség van az elengedésre, csökkentésre, illetve részletfizetésre. A legnagyobb módosítás a lakásfenntartási támogatásra való jogosultsági feltételnél következik be. Szeptember 1-jétől már nem egy főre jutó havi jövedelmet kell figyelembe venni, hanem egy fogyasztási egységre jutó jövedelmet. Ez azt jelenti, hogy ha valaki benyújtja a kérelmét, akkor a család jövedelme egy 4 tagú család esetében nem néggyel kerül elosztásra, hanem a családfő egységszáma 1 lesz, nagykorú hozzátartozó egységszáma 0,9, a gyermekeké pedig 08, további gyermekeké pedig 07. További változás, hogy a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250 %-át. Korábban ez a rendelkezés a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 200 %-ában került meghatározásra. További rendelkezés volt, hogy abban az esetben jogosult valaki a lakásfenntartási támogatásra, ha a lakásfenntartási kiadásainak a költsége meghaladta a család összjövedelmének a 30 %-át. Ez év szeptember1-től nincs ez a rendelkezés, tehát az önkormányzati rendeletből is ki kell venni. A következő nagyobb módosítás az ápolási díjra való jogosultság feltételeiben következik be. Korábban nem került szabályozásra az, hogy melyek azok az esetek, amikor az ápolási díjra jogosult személy nem teljesíti az ápolási kötelezettségét. Ezek a szabályok kerültek beépítésre a rendeletbe. A Gondozási Központ dolgozói fogják szeptember 1-jétől ellenőrizni az ápolási díjra jogosult személyek esetében, hogy az ápoló teljesíti-e az ápolási kötelezettségét. Amennyiben nem teljesíti, ez azt vonja maga után, hogy az ápolási díjra való jogosultsága megszűnik ennek következtében. Az aktív korúak ellátásában részesülők esetében a rendelettervezet kiegészülne még, bérpótló juttatásra való jogosultság további feltétele, hogy a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja a lakókörnyezetének rendezettségét biztosítja, melynek keretében köteles az általa életvitelszerűen lakott lakáshoz tartozó udvar rendben tartására, az ott található szemét, lom jogszerű módon történő eltávolítására, az ott található gyomnövény, illetve fű levágására, lekaszálására, férgektől, rágcsálóktól való mentesítésére. A ház, lakás előtti járda, illetve közterület, csapadékvíz elvezető árok tisztántartásáról folyamatosan gondoskodni köteles. Fenti módosítások kerülnének be kiegészítésként az alaprendeletbe. Bartalos Sándorné képviselő elmondta, nagyon örül annak, hogy az ápolási díjra jogosult személyeket is ellenőrzik. Sok esetben csak jövedelemszerzés céljából vállalták el ezt a feladatot. Nyikos László polgármester elmondta, örül neki, hogy a bizottság fenti dolgokat felvetette, bízik abban, hogy ez a rendelet is hozzájárul ahhoz, hogy a város rendezettebb összképet, és élhetőbb körülményeket tud biztosítani a lakosság számára. A héten is több felszólítás ment ki a lakosság felé, hogy a gondozatlan területeket az arra illetékesek tegyék rendbe. Közeledik az augusztus 20-i ünnepsorozat, külföldi vendégek is

13 13 érkeznek a településre, felkéri a lakosságot, hogy mindenfajta kötelezettség nélkül az udvarokat, közterületeket tegyék rendbe. Kérte a képviselő-testület tagjait, aki az elhangzott módosítási javaslatokkal, a rendelettervezettel egyetért, kézfeltartással szavazzon. Polgárdi Város képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 12/2011.(VII. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (A rendelet a jegyzőkönyv 6. sz. mellékletét képezi.) 6./ A helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló önkormányzati rendelet szabályozása. Dr. Pahola Tünde jegyző (Írásos anyag a jegyzőkönyv 7. sz. mellékletét képezi.) Nyikos László polgármester fenti napirendi ponttal kapcsolatosan átadta a szót az ügyrendi bizottság elnökének. Molnárné Rózsa Mariann elnök elmondta, a jogalkotók által készített előterjesztést az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag javasolta elfogadásra a képviselő-testület előtt. Dr. Pahola Tünde jegyző elmondta, hogy az Országgyűlés a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvétel szabályairól megalkotta a évi CXXXI törvényt. A jogszabály a helyi rendeletek tekintetében nem rendelkezik a jogszabály előkészítésében való társadalmi részvételről. Ennek lehetőségét a jogalkotó a helyi önkormányzatokról szóló LXV törvény kiegészítésével oldotta meg, ami szerint a helyi önkormányzatoknak rendeletben kell szabályozniuk a helyi jogszabályok előkészítése során alkalmazandó társadalmi részvétel szabályait. A szabályozás tekintetében részletszabályokat nem tartalmaz az Ötv., az önkormányzatokra bízza a helyi rendelet megalkotását. Célszerű a rendeletben meghatározni azon rendelettípusok körét, amelyek esetében nincs lehetőség a társadalmi egyeztetésre. Szükséges meghatározni a véleményezés határidejét, módját, vagyis azt, hogy a véleményeket milyen formában és meddig lehet kialakítani. A véleményezésre nyitva álló határidő a rendelettervezet szerint 7 nap. Rögzítésre került az is hogy melyek azok a vélemények, amelyeket nem veszünk figyelembe. Az előterjesztés tartalmazza a rendeletalkotás vizsgált hatásait. Nyikos László polgármester elmondta, a rendelet augusztus 1-jén lép hatályba. Az önkormányzat honlapja szeptember elején lesz működőképes az új verzióban, addig a régi honlapon kerül közlésre. Kérte a képviselő-testületet, aki egyetért fenti előterjesztéssel, kézfeltartással szavazzon.

14 14 Polgárdi Város képviselő-testülete 8 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 13/2011.(VII. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről (A rendelet a jegyzőkönyv 8. sz. mellékletét képezi.) 7./ Részvétel a KEOP azonosító számú Derogációs vízi közmű projektek előkészítése című pályázaton. Dr. Pahola Tünde jegyző (Írásos anyag a jegyzőkönyv 9. sz. mellékletét képezi.) Nyikos László polgármester elmondta, kormányhivatal kezdeményezésére tájékoztatóra hívták azzal kapcsolatosan, hogy a kormány által az Európai Unio felé vállalt köztelezettségek keretén belül a vízminőség javítási munkák elvégzésére előírt határidőt tartani lehessen. Ehhez biztosít pályázati lehetőséget a kormány. Az önkormányzatnak szándéknyilatkozatot kell benyújtani, hogy a pontos előkészítő tárgyalások, valamint a tervezés megkezdődhessen. Polgárdi esetében a Tekerespusztai intézmény vízellátásáról van szó, mivel nincs rajta a közműhálózaton, nem megfelelő a víz minősége. Nagycséri-pusztán a vezetékes víz nincs kiépítve. Az üzemeltetést az Állami Gazdaság vállalja. A kormány az ÁNTSZ mérései alapján készített fontossági sorrendet, viszont az Állami Gazdaság által kibocsátott víz minőségét nem találta az ÁNTSZ szennyezettnek. A lakosok jelezték, hogy a víz büdös, ez nem jelenti azt, hogy káros az egészségre, de semmiképpen nem normális ez az állapot. Az ÁNTSZ mérései, ha igazolják a felmerült problémát, akkor ennek a projektnek a keretein belül hozzá kellene csatolni a Nagycséri-pusztai szakaszt is. Nagyon fontos lenne ezt a kérdést megoldani. Nagycséri-puszta ivóvíz ellátása is olyan fontos, mint a Tekerespusztai vízellátás. Van egy problémás szennyvízrendszere Polgárdinak, amelyet fejleszteni kívánnak, nem szeretne abba a csapdába beleesni, hogy ha ebbe a KEOP projektbe belépnek, amely az ivóvíz rekonstrukcióra vonatkozik, akkor nehogy kizáródjanak a szennyvízdologból. Sajnos az önkormányzat épületének a felújítása kizárja az önkormányzatot a későbbi rekonstrukciós pályázatokból. Nem szeretne még egyszer ebbe a hibába beleesni. Dr. Pahola Tünde jegyző elmondta, a képviselő-testületnek augusztus 31. napján arról kell határozati formában döntést hoznia, hogy szándékában áll a KEOP azonosító számú, Derogációs víziközmű projektek előkészítése c. pályázaton a Polgárdi Tekeres-pusztai településrész egészséges ivóvízellátásának biztosítása érdekében részt venni. Az előkészítő pályázat benyújtásáról később, december 15. napjáig kell döntést hoznia. Ezen döntés meghozatalához szükség van a Megyei Önkormányzattal kötendő együttműködésre, tekintettel arra, hogy a rendszer üzemeltetője a megye. Nyikos László polgármester kérte a képviselő-testület tagjait, aki egyetért fenti előterjesztéssel, kézfeltartással szavazzon.

15 15 Polgárdi Város képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 106/2011.(VII. 28.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA KEOP azonosító számú Derogációs vízi közmű projektek előkészítése című pályázat Polgárdi Város Képviselő- testülete kifejezi azon szándékát, hogy kötelező önkormányzati feladatainak teljesítése céljából részt kíván venni a KEOP azonosító számú, Derogációs víziközmű projektek előkészítése c. pályázaton a Polgárdi Tekeres-pusztai településrész egészséges ivóvízellátásának biztosítása érdekében. Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert, hogy a döntésről a Fejér Megyei Kormányhivatal útján a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságot értesítse. Felhatalmazza továbbá a képviselő-testület a polgármestert, hogy a Fejér-megyei Önkormányzattal a pályázat benyújtásával kapcsolatosan egyeztető tárgyalásokat folytasson. Határidő: augusztus 31. dr. Pahola Tünde jegyző 8./ Intézmények alapító okiratának módosítása. Dr. Pahola Tünde jegyző (Írásos anyag a jegyzőkönyv 10. sz. mellékletét képezi.) Nyikos László polgármester fenti napirendi ponttal kapcsolatosan átadta a szót dr. Pahola Tünde jegyzőnek, hogy néhány mondatban ismertesse az alapító okiratok módosításának fontosságát. Dr. Pahola Tünde jegyző elmondta, a Közoktatási törvény ez év szeptember 1-jétől változtat a sajátos nevelési igényű fogalmak meghatározásán. Az alapító okiratban szerepelnie kell ennek az új fogalom meghatározásnak. Tekintettel arra, hogy a hatályos alapító okiratban a régi fogalom meghatározás szerepel, indokolt emiatt az alapító okiratok módosítása. Ezzel egyidejűleg módosítani kell még egy pontban az alapító okiratokat, ami az adószámok alapító okiratból történő törlését jelenti. A sajátos nevelési igényű gyermekek fogalma miatt az iskola, a hivatal és az óvoda alapító okiratát kell módosítani. Nyikos László polgármester kérte a képviselő-testület tagjait, aki egyetért fenti előterjesztéssel, kézfeltartással szavazzon.

16 16 Polgárdi Város képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 107/2011.(VII. 28.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat alapító Okiratának módosítása Polgárdi Város képviselő-testülete Polgárdi Város Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatának a képviselő-testület 45/2009. (V. 25.) önkormányzati határozatával elfogadott Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: Az Alapító okirat 1./ pontjából az szövegrészt hatályon kívül helyezi. - Adószám: Az Alapító Okirat Jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak. Határidő: július 31. dr. Pahola Tünde jegyző Nyikos László polgármester kérte a képviselő-testület tagjait, aki egyetért a Gondozási Központ alapító okiratának módosításával, kézfeltartással szavazzon. Polgárdi Város képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 108/2011.(VII. 28.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA Gondozási Központ Alapító Okiratának módosítása Polgárdi Város képviselő-testülete a Gondozási Központjának a képviselő-testület 44/2009. (V. 25.) önkormányzati határozatával elfogadott Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: Az Alapító Okirat 1. pontjából az szövegrészt hatályon kívül helyezi. - Adószám:

17 17 Az Alapító Okirat Jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak. Határidő: augusztus 31. dr. Pahola Tünde jegyző Nyikos László polgármester kérte a képviselő-testület tagjait, aki egyetért a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításával, kézfeltartással szavazzon. Polgárdi Város képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 109/2011.(VII. 28.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA Polgárdi Város Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása 1./ Polgárdi Város képviselő-testülete Polgárdi Város Polgármesteri Hivatalának a képviselő-testület 40/2009. (V. 25.) számú határozatával elfogadott Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: Az Alapító Okirat 1/ pontjából az szövegrészt hatályon kívül helyezi. - Adószám: / A képviselő-testület az Alapító Okirat 6. pontjából augusztus 31. napjával a - a testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók után - a beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók után. - a megismerő funkció, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók után. szövegrészt valamennyi előfordulási helyén hatályon kívül helyezi. 3/ Az Alapító Okirat 6. pontját a képviselő-testület szeptember 1. napjával - az alábbi rendelkezéssel egészíti ki:

18 18 A 6. pontban szereplő , , , , számú szakfeladatok tekintetében sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló az a gyermek, tanuló, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a) testi, érzékszervi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd b) a megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd. Az Alapító Okirat Jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak. Határidő: szeptember 1. dr. Pahola Tünde jegyző Nyikos László polgármester kérte a képviselő-testület tagjait, aki az általános iskola alapító okiratának módosításával egyetért, kézfeltartással szavazzon. Polgárdi Város képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 110/2011.(VII. 28.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA Széchenyi István Általános- és Zeneiskola és Dolgozók Gimnáziuma alapító Okiratának módosítása Polgárdi Város képviselő-testülete Széchenyi István Általános- és Zeneiskola és Dolgozók Gimnáziumának a képviselő-testület 41/2009. (V. 25.) önkormányzati határozatával elfogadott Alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: Az Alapító Okirat 1/ pontjából az szövegrészt hatályon kívül helyezi. - Adószám: / A képviselő-testület az Alapító Okirat 6. pontjából augusztus 31. napjától a - a testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók után

19 19 - a beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók után. - a megismerő funkció, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók után. szövegrészt valamennyi előfordulási helyén hatályon kívül helyezi. 3/ Az Alapító Okirat 6. pontját a képviselő-testület szeptember 1. napjával - az alábbi rendelkezéssel egészíti ki: A 6. pontban szereplő , , , számú szakfeladatok tekintetében sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló az a gyermek, tanuló, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a) testi, érzékszervi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd b) a megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd. Az Alapító Okirat Jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak. Határidő: szeptember 1. dr. Pahola Tünde jegyző Nyikos László polgármester kérte a képviselő-testület tagjait, aki a napközi otthonos óvoda alapító okiratának módosításával egyetért, kézfeltartással szavazzon. Polgárdi Város képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 111/2011.(VII. 29.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA Eszterlánc Napköz Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása

20 20 1./ Polgárdi Város képviselő-testülete Eszterlánc Napközi Otthonos Óvodának a képviselő-testület 42/2009. (V. 25.) önkormányzati határozatával elfogadott Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: Az Alapító Okirat 1/ pontjából az szövegrészt hatályon kívül helyezi. - Adószám: / Az Alapító Okirat 6. pontjában szeptember 1. napjával - a - a testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók után - a beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók után. - a megismerő funkció, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók után. szövegrészt hatályon kívül helyezi, helyébe a Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a gyermek, tanuló, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a) testi, érzékszervi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd b) a megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd szövegrész kerül. Az Alapító Okirat Jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak. Határidő: szeptember 1. dr. Pahola Tünde jegyző Nyikos László polgármester kérte a képviselő-testület tagjait, aki a Művelődési Központ alapító okiratának módosításával egyetért kézfeltartással, szavazzon. Polgárdi Város képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület február 02. napján órakor megtartott rendkívüli ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület február 02. napján órakor megtartott rendkívüli ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. február 02. napján 15.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Polgárdi Polgármesteri Hivatal Polgármesteri iroda Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. január 10. napján 17.30 órakor megtartott rendkívüli ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. január 10. napján 17.30 órakor megtartott rendkívüli ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. január 10. napján 17.30 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Városi Könyvtár és Művelődési Központ Polgárdi, Kossuth u. 128. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bartalos Sándorné képviselő Kovács József képviselő Molnárné Rózsa Marianna képviselő Dr. Micheller Gyöngyi aljegyző

JEGYZŐKÖNYV. Bartalos Sándorné képviselő Kovács József képviselő Molnárné Rózsa Marianna képviselő Dr. Micheller Gyöngyi aljegyző JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2012. március 22. napján 15.30 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: Meghívottak: Igazoltan távol: Polgárdi Város

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 41/2009. (V. 25.) ÖNK. SZ.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal félemeleti tárgyalóterme Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának november 21. napján órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának november 21. napján órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2011. november 21. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 8154 Polgárdi, Batthyány u. 132. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2010. április 30. napján 15.30 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2010. április 30. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2010. április 30. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal félemeleti tárgyalóterme Jelen vannak:

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 77/2011.(V.30.)ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, május 29-i ülésére. Tárgy: Óvodai csoportszám és iskolai osztályszám meghatározás

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, május 29-i ülésére. Tárgy: Óvodai csoportszám és iskolai osztályszám meghatározás ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. május 29-i ülésére Tárgy: Óvodai csoportszám és iskolai osztályszám meghatározás Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens

Részletesebben

5./ A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása.

5./ A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. szeptember 26. napján 16.00 órakor megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Polgárdi Polgármesteri Hivatal Polgárdi, Batthyány u. 132. Jelen

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének március 12. napján 16,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének március 12. napján 16,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 875-3/2015. JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12. napján 16,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. november 27. napján 15.30 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. március 24. napján 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. március 24. napján 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. március 24. napján 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Polgárdi Város Polgármesteri Hivatala Jelen vannak: Nyikos László

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. május 29-i ülésére. Tárgy: Óvodai csoportszám és iskolai osztályszám meghatározás

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. május 29-i ülésére. Tárgy: Óvodai csoportszám és iskolai osztályszám meghatározás ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. május 29-i ülésére Tárgy: Óvodai csoportszám és iskolai osztályszám meghatározás Az előterjesztést készítette: Verosztáné Csorba Mónika Előterjesztő:

Részletesebben

17/2011. Karancsság Község Önkormányzata és Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2011. november 30-án megtartott együttes

17/2011. Karancsság Község Önkormányzata és Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2011. november 30-án megtartott együttes 17/2011. Karancsság Község Önkormányzata és Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2011. november 30-án megtartott együttes ülésének jegyzőkönyve 1 Jegyzőkönyv Készült: Karancsság Község

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-11/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: , TELEFAX:

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: , TELEFAX: HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10.

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. Egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8293 Vigántpetend Száma: 270-4/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 29-én (csütörtökön) 17.00 órai

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA 1/2010.(I.21.) KT határozata A Damjanich János Általános Iskola Intézményi Társulás Cibakháza, Nagyrév 45/2008.(VII.30.) KT határozattal elfogadott, 36/2009. (VII.30.) KT határozatával, illetve 48/2009.(VIII.10.)

Részletesebben

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése szerint a jogszabályok előkészítése során

Részletesebben

Határozati javaslat: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2013.(...) határozata

Határozati javaslat: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2013.(...) határozata E LŐTERJESZTÉS a II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, megszüntető okiratának módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 29-i ülésére Előterjesztő: Stayer László

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013. JANUÁR 30. ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013. JANUÁR 30. ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013. JANUÁR 30. ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK a./ JEGYZŐKÖNYV, b./ TÁRGYSOROZATA c./ HATÁROZATA 1-5/2013.(I.30.) ÖK. sz. d./ RENDELETE 1 /2013. (II.6.) ÖK.

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 85/2014. (V. 28.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 85/2014. (V. 28.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása

Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET! (honlapra) Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása Budapest,

Részletesebben

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa juttatásról Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

pdfmachine trial version

pdfmachine trial version Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete 1. Az alapító okirat száma: 3/1998.(I. 29.) sz. KT. Határozat 2. Az intézmény neve: A L A P Í TÓ O K I R A T Tolcsvai Napközi Otthonos Óvoda OM. Azonosítója: 28791

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, a Mány Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2011. július 27-én, 17

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2005.(X.28.)

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól A rendelet megalkotásának napja: 2001. június 26. I. rész 1 Tata

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4-170/2/2011.

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Szám: I-1- /2012. ELŐTERJESZTÉS Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal ÁOl^h $ IJH / io

Polgármesteri Hivatal ÁOl^h $ IJH / io<vf Oktatási és Közművelődési Főosztálv f t == + -^3 > Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Polgármesteri Hivatal ÁOl^h $ IJH / io

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10 /2014. (XI. 11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi szabályairól Kápolnásnyék Község Önkormányzatának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. május 29-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. május 29-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. május 29-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének, 2013. július 31. napján, 19,30 órakor tartott rendkívüli ülésének könyvéből. A Képviselő-testület

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u 59. 9/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 9-én a bezi Községházban megtartott

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2328-3/2015. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

Határidő: 2012. augusztus 31.

Határidő: 2012. augusztus 31. Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. április 26. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből: IV-93/2681/2012. sz. határozat Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Egri Főegyházmegye

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u. 59. 11-A/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 3-án 19.00 órai kezdettel

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Többsincs Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítására

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 145/2012. (IX. 11.) számú határozata. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 145/2012. (IX. 11.) számú határozata. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET. a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003.(X.21.) Kt. számú rendelet módosításáról

ALPOLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET. a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003.(X.21.) Kt. számú rendelet módosításáról BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003.(X.21.) Kt. számú rendelet módosításáról Készítette: Szipőcsné dr. Molnár Éva

Részletesebben

(3) A Szt., valamint a Gyvt. rendelkezései alapján e rendelet 8. és 35. -ában foglalt ellátással kapcsolatos hatásköröket a jegyző gyakorolja.

(3) A Szt., valamint a Gyvt. rendelkezései alapján e rendelet 8. és 35. -ában foglalt ellátással kapcsolatos hatásköröket a jegyző gyakorolja. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 33/2011. (VIII.26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2004. (IV. 20.) ÖKT rendelet módosításáról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, Ludman Lajos TVG Kft.

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, Ludman Lajos TVG Kft. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. április 23-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatalban a Városi Önkormányzat képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre polgármester

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete. szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete. szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Előterjesztés. A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról

Előterjesztés. A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról A Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV törvény tartalmazza az a települési önkormányzatok

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárczay Anna Városi Óvoda 2012. július 13. napján kiadott, 86/2012.(VII.13.) számú önkormányzati határozattal elfogadott

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Módosítása. Az alapító okirat 12.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

Módosítása. Az alapító okirat 12.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: Száma: 1/ 2012. ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT Módosítása A bevezető szövegrész helyébe Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 87.,

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Ecsegfalva Község Önkormányzat 010. május 31-én tartandó Képviselő-testületi ülésére Tárgy: A 011/01. tanévben indítható iskolai osztályok, valamint napközis csoportok számának meghatározása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva - Sarud Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 19/a. sz. melléklet a / 2009. (IX.28.) számú határozathoz BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról szóló

Részletesebben

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata a Tornyospálcai Közös Fenntartású Óvoda és Könyvtár Alapító Okirata módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

Részletesebben

J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására

J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására Ó z d, 2011. szeptember 15. Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke Előkészítő: Oktatási, Művelődési és

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 2. A támogatás feltételei

1. Általános rendelkezések. 2. A támogatás feltételei Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2015.(X.27.) önkormányzati rendelete A szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi szabályairól Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról.

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. május 28-án (kedden) 15.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI X. JEGYZŐKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 15 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa juttatásról Monostorapáti község Önkormányzata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Javaslat a Baka István Általános Iskola alapító okiratának módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. július 4-i ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ: Amreinné

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2014.(XI.27) önkormányzati rendelet

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2014.(XI.27) önkormányzati rendelet Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2014.(XI.27) önkormányzati rendelet a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Lengyeltóti Városi Önkormányzat

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 1/2015.(I.05.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 2/2015.(I.05.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről Helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal, emeleti tanácskozó terme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

b./ Tanácskozási joggal résztvevők:

b./ Tanácskozási joggal résztvevők: Lovászpatona Község Önkormányzata Lovászpatona, Kossuth tér 2. Szám: 32-2/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. február 12-én 18,00 órai kezdettel

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről 170/2/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről Rendeletek: 2/2014.(II.28.) önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátásokról és a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 19/2005.

Részletesebben

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el.

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el. Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnökétől a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Az Aranykapu Óvoda alapító okiratának

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 18 órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselőtestületi

Részletesebben