JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület július 28. napján órakor megtartott testületi ülésén.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. július 28. napján 14.00 órakor megtartott testületi ülésén."

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület július 28. napján órakor megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Városi Könyvtár és Művelődési Központ Polgárdi, Kossuth u Jelen vannak: Nyikos László polgármester, Szekeres Lajos alpolgármester. Dr. Pahola Tünde jegyző, Dr. Micheller Gyöngyi aljegyző, Bartalos Sándorné képviselő, Kiss Márta képviselő, Kovács József képviselő, Molnárné Rózsa Marianna képviselő, Polácska Mária képviselő, (15.45 órakor érkezett) Nyikos Lászlóné képviselő Takács Lajosné jegyzőkönyvvezető. Meghívott: Nagy Zsuzsanna pü. csop. vezető, Lóránt Jánosné iskola igazgató, Csókás Lajosné óvodavezető, Horváth József CKÖ elnöke, Pap József műv. ház vezető, Igazoltan távol van: Kozári Erika képviselő Nyikos László polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította az ülésen 8 képviselő jelen van, az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Molnárné Rózsa Mariann és Polácska Mária képviselőket javasolta. Kérte térjenek rá a napirendi pontokra. N A P I R E N D : 1./ Beszámoló a Széchenyi István Általános Iskola és Zeneiskola és Dolgozók Gimnáziuma évben végzett munkájáról. Meghívott: Lóránt Jánosné igazgató (Írásos anyag a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képezi.) 2./ Beszámoló az Eszterlánc Napközi Otthonos Óvoda 2010/2011. nevelési évben végzett munkájáról. Meghívott: Csókás Lajosné óvodavezető (Írásos anyag a jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét képezi.) 3./ Beszámoló a Városi Könyvtár és Művelődési Központ évi működéséről. Meghívott: Pap József intézményvezető (Írásos anyag a jegyzőkönyv 3. sz. mellékletét képezi.)

2 2 4./ Az önkormányzati vagyonról való rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló rendelet elfogadása. Dr. Pahola Tünde jegyző (Írásos anyag a jegyzőkönyv 4. sz. mellékletét képezi.) 5./ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet alkotása. Dr. Pahola Tünde jegyző (Írásos anyag a jegyzőkönyv 5. sz. mellékletét képezi.) 6./ A helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló önkormányzati rendelet szabályozása. Dr. Pahola Tünde jegyző (Írásos anyag a jegyzőkönyv 7. sz. mellékletét képezi.) 7./ Részvétel a KEOP azonosító számú Derogációs vízi közmű projektek előkészítése című pályázaton. Dr. Pahola Tünde jegyző (Írásos anyag a jegyzőkönyv 9. sz. mellékletét képezi.) 8./ Intézmények alapító okiratának módosítása. Dr. Pahola Tünde jegyző (Írásos anyag a jegyzőkönyv 10. sz. mellékletét képezi.) 9./ A Polgárdi 0271.hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának rendezése. (Írásos anyag a jegyzőkönyv 11. sz. mellékletét képezi.) 10./ A Polgárdi 0155/6. hrsz-ú ingatlan használatára irányuló kérelem elbírálása. (Írásos anyag a jegyzőkönyv 12. sz. mellékletét képezi.) 11./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről. 12./ Egyebek. Nyikos László polgármester kérte a képviselő-testület tagjait, aki a beterjesztett napirendi pontok megtárgyalásával, valamint a javasolt jegyzőkönyv hitelesítők személyével egyetért, kézfeltartással szavazzon. Polgárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással egyetértett fenti előterjesztéssel.

3 3 1./ Beszámoló a Széchenyi István Általános Iskola és Zeneiskola és Dolgozók Gimnáziuma évben végzett munkájáról. Meghívott: Lóránt Jánosné igazgató (Írásos anyag a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képezi.) Nyikos László polgármester elmondta, a testületi anyagot minden képviselő írásos formában megkapta, fenti napirendi ponttal kapcsolatosan átadta a szót Lóránt Jánosné iskola igazgató asszonynak. Lóránt Jánosné iskolaigazgató: köszöntött mindenkit, először néhány létszám és statisztikai adatot ismertetett az iskolai beszámolóból. Az Általános iskola tanulólétszáma 492 tanuló, ebből alsó tagozatos: 226 fő, felső tagozatos: 244 fő, SNI alsós: 12 fő, felsős: 10 fő, napközis: 45 fő, tanulószobás: 21 fő. A zenét tanulók száma: 20 fő, ebből zongorázni tanul 7 fő, szintetizátoron pedig 13 fő játszik. A Dolgozók Gimnáziumának: 9. évfolyamán: 25 fő, 11. évfolyamán: 36 fő tanul. A magántanulók száma: alsó tagozaton: 2 fő, felső tagozaton: 4 fő. A rászoruló tanulók a Nevelési Tanácsadó és a Szakértői Bizottság javaslata alapján logopédiai ellátásban részesülnek. Angol nyelvet tanul: 227 fő, német nyelvet pedig 77 fő, angol és német nyelvet tanul: 32 fő, a pedagógusok létszáma 44 fő. Szeptemberben az ötödik évfolyam túrán vett részt Balatonfüreden és Tihanyban. Ebben a hónapban akadályversenyt is rendeztek. Október 6-án az aradi vértanukra emlékeztek, október 23-án az 1956-os forradalom tiszteletére adtak műsort. Ősszel egészségvédelmi és bűnmegelőzési előadásokon vettek részt a gyerekek. Fogadták a bemutatkozó középiskolákat is. Az idősek napján a tanulók műsorral kedveskedtek a nyugdíjasoknak. Az őszi szünetben a cserkészek négy napos táborban vettek részt Zircen. Szerveztek játszóházat, irodalmi vetélkedőt. Novemberben régi tankönyvekből kiállítást rendeztek, bemutatva a tankönyveket az 1800-as évek közepétől 1951-ig. Erkel Ferenc születésének 200. évfordulóját zenei vetélkedővel ünnepelték. A felsős évfolyamon minden osztály indított csapatot a versenyre. Szerepeltek az adventi ünnepeken, részt vettek a környező települések tanulmányi és sportversenyein. A megyei környezetvédelmi versenyen ötödik helyezést értek el. Januárban megemlékeztek a kultúra napjáról. Megemlékeztek az es forradalomról és szabadságharcról. A zeneiskolások sikeres koncertet adtak. Sikeresen szerepeltek az Apáczai Kiadó népdaléneklő versenyén és szintén a kiadó által szervezett országos természetismereti versenyen. Májusban megrendezték a 12. Széchenyi hetet. Részt vettek május 18-án a Kihívás Napján, 21-én a Tiszta Magyarországért akcióban mozdult meg az egész iskola Polgárdiért. Június 17-én 23-an tettek sikeres előrehozott érettségi vizsgát a dolgozók gimnáziumának tanulói közül. A diákönkormányzat egész évben programokat szervezett a tanulóknak. A gyerekek havonta különböző játékos versenyeken mérhették össze tudásukat. Kétszer szervezett ebben a tanévben a diákönkormányzat papírgyűjtést. Az egyes osztályok többször látogattak színházi előadásokat. Kerékpártúrákon felkeresték a környező települések nevezetességeit. Műsorral szerepeltek a szomszéd település óvodájában. A sajátos nevelési igényű tagozaton jelenleg 21 tanuló van. Ebből 1 fő értelmileg akadályozott, halmozottan fogyatékos a többi gyerek a tanulásban akadályozott kategóriába sorolható a szakvélemények alapján. A szakirodalom szerint az es IQ-val rendelkezők sorolandók a tanulásban akadályozottak körébe.

4 4 Egy tanuló a következő tanévtől a szakértői vélemény alapján az értelmileg akadályozottak tanterve szerint teljesíti majd tankötelezettségét. Két magántanuló van, az egyik bűncselekményt követett el, a másik beilleszkedési problémákkal küszködik. Az iskola lehetőségeit az anyagiak gátolják, korlátozzák, vagy lehetetlenné teszik. Amennyiben tudnak, hozzájárulnak ahhoz, hogy egy-egy program megvalósuljon. A tanulók magatartásával a kisebb gyerekcsínyeket eltekintve nincs probléma. Igazi baj a tanulással van, ami egyrészről az adottságok miatt komoly akadályokba ütközik, másrészről a szülői támogatottság hiánya miatt nem minősül értéknek. A tanulók 90%-a egyáltalán nem tanul otthon. Negyedik osztálytól már minden tanuló kitűnően kezeli a számítógépet. Ez is azt támasztja alá, hogy a gyakorlatban való tanulás sokkal könnyebben megy. Ettől a tanévtől van internetes elérhetőség is az SNI-s tanulók számára. Azok a tanulók, járnak fejlesztő foglalkozásra, akik a Nevelési Tanácsadó által megállapított és szakvéleménnyel dokumentált beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel (BTM) küzdenek. Illetve azok a tanulók, akik a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság által megállapítottan és szakvéleménnyel dokumentáltan sajátos nevelési igényűek (SNI), de integráltan oktathatók. A tanulókkal a fejlesztőpedagógus egyéni fejlesztési terv alapján foglalkozik. Az első félévben 23 tanuló járt egyéni illetve kiscsoportos foglalkozásra: A fejlesztőpedagógus feladata az ismeretelsajátítás folyamatát gátló, gyengébben fejlett, diszharmónikus működést mutató részképességek megerősítése, az ismeretanyag hatékony beépüléséhez szükséges jártasságok, készségek kialakítása illetve megerősítése, a megerősített alapfunkciók segítségével az összetettebb működést igénylő területek fejlesztése. Pl.: olvasáskészség, írás, helyesírás készség, számolás-készség fejlesztése. Fontos a sikerélményhez juttatás segítségével a teljesítmény-motiváció megerősítése, növelése reális én-kép kialakítása. A gyermekek sajátos, egyéni bánásmódot kívánó fejlesztési igénye mögött döntő többségben nem értelmi fogyatékosság áll. A mérések eredményei (részképességbeli hiányok, alacsony IQ szint) a hátrányos szociokulturális vagy ingerszegény környezetre mutatnak. A fejlesztés színterei a törvényben fejlesztésre, felzárkóztatásra biztosított órakereteken kívül; a tanórai differenciált oktatás; illetve a család lehetőségeinek irányított kihasználása lenne megfelelő. Nagyon fontos, hogy a gyermek motivációja belsővé váljon, ebben nagy szerepe lenne a családnak. Probléma a család bevonása a fejlesztést biztosító tevékenységekbe. Sajnos az ajánlott iskolai kereteken kívüli terápiák megvalósulására szinte egyáltalán nincs esély. Legtöbbször még a Bizottság ill. tanácsadó által felajánlott segítséget sem fogadják el a szülők. A legnagyobb probléma viszont, (pl. a kisebbeknél fedezhető fel a dobókocka használatával természetes módon kialakuló számfogalom hiányában) hogy a család a fejlesztés természetes közegének lehetőségeit sem aknázza ki. Éppen ezért fontos lenne, hogy minél korábbi évfolyamban, korban elkezdődhessen a fejlesztő foglalkozások. Később már aligha lehet pótolni az alapvető képességek hiányosságait. Illetve a nagyobbak (pl. az értékelés alóli felmentésük miatt is) teljesen érdektelenné válnak a jobb teljesítmény elérésével szemben.

5 5 A fejlődés leginkább olyan gyerekeknél tapasztalható, ahol a belső motiváció kialakult. Igyekezettel, odafigyeléssel dolgoznak és örülnek a sikeresen megoldott feladatnak, vagy dicséretnek. Az idei tanévben továbbra is fő cél az volt, hogy minél több sportágban, versenyszámban kipróbálják a diákok tehetségét, csapatformáló erejét. Dicséretes, hogy a diákok többsége nagy lelkesedéssel, kiváló eredményekkel zárta a különböző versenyeket. Nem csak résztvevőként, hanem többször is házigazdaként is jeleskedtek a sporteseményeken, pl.: a futsal megyei döntőjének házigazdája volt az iskola. Ez annyira jól sikerült, hogy a Fejér Megyei Diáksport Szövetsége külön kiemelte a színvonalas, problémamentes, mindenki által elismert rendezést. Kézilabda szakkör keretében lány és fiú kézilabdaedzésekre járnak a tanulók. Idén edzőmérkőzéseket játszottak és nyertek. A felkészítő: Rácz Katalin. Tankönyvellátás és étkeztetés. A 2010/2011. tanév kezdéskor az iskola statisztikai létszáma 492 fő volt. Az intézményi étkeztetésben résztvevők száma az előző tanévhez viszonyítva 16% - kal emelkedett, amelyet elsősorban az ingyenesen étkezők létszámának növekedése eredményezett. A növekedés 29% volt, míg ezzel szemben a kedvezményes és a teljes áras étkezők létszáma csökkent. Az étkezők között az ebédesek létszáma kismértékben csökkent, míg a 3xi étkezők létszáma jelentősen emelkedett. Az Iskolai könyvtárban a 2010/2011-es tanévben a kölcsönzések száma: 2301 volt. A kölcsönzések számát jelentősen emelte, hogy a támogatott tanulók számára könyvtári kölcsönzéssel biztosítják az ingyenes tankönyveket. Az ingyenes könyvek tulajdonbélyegzővel való ellátása, kiadása, nyilvántartása és visszavétele a könyvtár feladatkörébe tartozik. A könyvtári adminisztrációt érintette továbbá az intézményben található elektronikus dokumentumok feltérképezése, melyeket egy újonnan hitelesített leltárkönyvbe vételeztek be. Októberben az Országos Könyvtári Napok keretében részt vettek a városi könyvtár által szervezett vetélkedőn. Év közben többször részt vettek a városi könyvtár által szervezett kézműves foglalkozásokon. A Széchenyi-héten könyvtári vetélkedőt tartottak. A magatartási problémák kezelése az egyik legnehezebb feladat. A problémás viselkedésű tanulók számának növekedése országos jelenség. Eredmény igazán akkor érhető el, ha az iskola nem marad egyedül, a család is partner. Minden esetben igyekeznek felvenni a kapcsolatot a szülőkkel. Sok szülő nincs tisztában azzal, hogy a gyerek akkor érzi jól érzelmileg és fizikailag is magát, ha kiszámítható közegben él, ha tudja mi vár rá, meddig terjed az ő területe, mit szabad és mit nem. Sajnos az egészséges korlátok és rendszeresség hiányára vezethető vissza, hogy napjainkban annyi az öntörvényű felnőtt, kamasz és kisgyerek! Ha nincs törvény, korlát, szabály majd mindenki csinál magának öntörvényt, és csak az önös érdekeit veszi figyelembe, ez pedig a családi, az iskolai és később a társadalmi együttélés szempontjából csak hátrányt, kudarcot, konfliktust hordoz magával. Nap, mint nap tapasztalják, hogy a gyerekek egyre többet káromkodnak az iskola falai között is. Ugyanakkor persze látják, hogy a nyelvi szabadság, a gátlástalanság egyre jobban terjeszkedik a felnőttek hétköznapjaiban is. Oktatással és szemléletváltással csak akkor érhetnek el eredményeket, ha a folyamatban a pedagógusokkal együtt a szülő és a társadalom is együttműködik.

6 6 Minden év májusában országos kompetenciamérésben vesznek részt az ország 4., 6., 8. és 10. osztályos tanulói. Véleménye szerint a kompetenciamérés az iskolák megalázásához vagy felmagasztalásához, vagy egy egészséges közömbösséghez vezet. A gyerekek közül, akik komolyan veszik, azoknak négyszer 45 percnyi megállás nélküli erőfeszítés. Azoknak, akiknek minden mindegy, jó szórakozás. Az iskolában május 19-én előkompetenciamérésre választottak ki két osztályt, ezek az osztályok kis létszámú fejlesztőosztályok, elképzelhető, hogy a szerencsés véletlenszerű választás milyen eredményekhez vezet. Az iskola eseményeiről néhány képet mellékelt a képviselő uraknak és hölgyeknek, melyeken a tantermekbe is betekinthetnek, látszik, hogy igyekeznek olyanná tenni esztétikailag is, amely megfelel a gyermekek igényeinek. A jövőt illetően folytatni kívánják azt a tendenciát, mint pl. tavaly a matematika 5. osztályában nívócsoportokat alakítottak ki. Három részre osztották a tanulókat képesség terén, így a tehetséges gyermekekkel többet lehetett foglalkozni. Ha lehetséges, akkor ezt ha személyi feltételek lehetővé teszik - kiterjesztik a magyar nyelv és irodalomra. Kollégák javasolták, hogy november hónaptól azoknak a gyermekeknek, akik nagycsoportosok, úgynevezett tanodát szervezzenek. Hetente lennének olyan foglalkozások, amelyet pedagógusok tartanának, így az óvódás szülők is közelebb kerülnének az iskolához. Tekintettel arra, hogy a magatartási, beilleszkedési problémával küzdő tanulók száma nem kevés, fel szeretné venni a kapcsolatot a Kodolányi főiskola szociális tanszékével. Ők ingyen is biztosítanak szociális munkást, aki adott esetben ezekkel a gyermekekkel megfelelő módon tanítási órán kívül foglalkozik. A borgátai tábor lehetősége kapcsán felmerült, nem tartja kizártnak, hogy ott erdei iskolát hozzanak létre. A probléma a tanulók utaztatása lehet, de erre esetleg lehetne szponzorokat szerezni, illetve más erdei iskolával kooperálva megoldható lenne csereüdültetés is. Ebben továbbra is számítanak a szülők segítségére, valamint az önkormányzat támogatására. Nyikos László polgármester megköszönte Lóránt Jánosné iskolaigazgató részletes beszámolóját, kérte a képviselő-testület tagjait, akinek van hozzászólása, kérdése, tegye meg. Bartalos Sándorné képviselő elmondta, igazgató asszony sok dolgot felsorolt, ami történik az iskolában, és valóban foglalkoznak a gyermekekkel, annak ellenére, hogy nagyon sok a magatartási problémával küzdő gyermek. Szeretné a szülők felé megjegyezni, hogy vannak reál és humán tárgyak. A humán tárgyak megtanulásához több szorgalomra lenne szükség. Biztos abban, hogy a pedagógusok mindenben segítenek a tanulóknak. Kívánja, hogy továbbra is sikeres munkát érjenek el. Nyikos László polgármester külön kéri igazgató asszonyt, hogy nyilván Ő sem megy el ezek mellett az átlageredmények mellett, szeretne a szaktanárokkal beszélgetni ezekről a problémákról. Nem szabad elfelejteni, hogy egyes jegyek gyengébbek az átlagnál, attól még lehet nagyon jó a tanár. Az sem kizárt, hogy szigorúan megköveteli az anyagot, és így reális eredmények kerülnek a papírra. A magyar nyelv és irodalomnak a 8. osztályos átlaga 2,9 re sikeredett, nem éri el a hármas átlagot. Azt jelenti, hogy 8. osztályból a továbbtanulást elégségesnél alig jobb eredménnyel produkálják. Matematikából sokkal jobb eredmények vannak, 3,7 feletti az átlag. Örömmel hallotta igazgató asszonytól azt, hogy ki tudják emelni a jobb képességű gyermekeket, és külön tudnak foglalkozni velük. Itt köszöni meg a tanárok munkáját. De az eredmények nagyban függnek a szülőktől is. Kéri a szülőket, és a szülői munkaközösség tagjait, hogy dolgozzanak ki megoldási alternatívákat. Fel kell hívni a gyermekek figyelmét arra, hogy nagyon fontos a

7 7 nyelvtanulás is, valamint a történelmi hagyományőrzés. A jogszabályi előírásokat figyelembe véve jó útra kell téríteni ezeket a gyermekeket. Mindenki tisztában van az iskola anyagi helyzetével és az épületek rossz állapotával. Amennyiben sikerül a településen előrelépni, akkor ezek a területek elsőként kerülnek megoldásra. Önkormányzati és intézményi források hiányában társadalmi összefogásra szeretné hívni a szülőket, valamint Polgárdi lakosságát, vegyenek részt azokban a mozgalmakban, amelyek megkönnyítik az oktatási folyamatokat. Közös összefogással kellene megszüntetni a legsürgősebb gondokat. Ezzel kapcsolatosan levélben fogja megkeresni a szülőket, lakosokat, valamint vállalkozókat. Az önkormányzat megpróbálja előteremteni a szükséges eszközöket, hogy ezeket a munkálatokat az iskolánál meg tudják valósítani. Javasolja igazgató asszonynak, hogy az iskolai eredményeket, akár tanulmányi, akár sport folyamatosan állítsák össze, és a Hivatal titkárságán keresztül eljuttatják a kábel TV-re. Megköszönte igazgató asszony beszámolóját, kérte a képviselő-testület tagjait, aki fenti előterjesztéssel egyetért, kézfeltartással szavazzon. Polgárdi Város Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 102/2011. (VII. 28.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA Polgárdi Város Képviselő-testülete a Széchenyi István Általános Iskola és Zeneiskola és Dolgozók Gimnáziuma 2010/2011. tanévben végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadta. Határidő: július / Beszámoló az Eszterlánc Napközi Otthonos Óvoda 2010/2011. nevelési évben végzett munkájáról. Meghívott: Csókás Lajosné óvodavezető (Írásos anyag a jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét képezi.) Nyikos László polgármester köszöntötte Csókás Lajosné óvodavezető asszonyt és felkérte, tartsa meg beszámolóját. Csókás Lajosné óvodavezető köszöntött mindenkit, elmondta a részletes beszámolót mindenki megkapta írásos formában, reméli, hogy mindenki átlátható képet kapott az óvodai munkáról. Nem szeretné azt újra felolvasni, ha bárkinek hozzászólása, kérdése van, tegye fel, amelyre nagyon szívesen válaszol. Nyikos László polgármester elmondta, tekintettel az iskola helyzetére, hasonló jelzőkkel tudja illetni az óvoda helyzetét. Az intézményvezető asszony beszámolója teljesen átfogó, szakmailag helytálló, statisztikai adatokat tartalmazó komplett összefoglaló. A beszámolóban elhangzik a lényeg, hogy sürgősen szükség lenne egy új óvodára.

8 8 Ezzel kapcsolatosan el kell mondani, hogy az óvoda megvalósításának a realitása soha nem volt megteremtve. Nagyszerű kampány esemény volt, tudomásul kell venni, hogy ez egy mézesmadzag volt ebben a tekintetben. Az óvodapályázat még nem volt elbírálva, amikor átvették a város vezetését, és a milliós önrészt lehetetlen volt előteremteni. Ennek realitása nem volt, lett volna, mert amikor a pályázat be lett adva, mintegy 85 %-os intenzitással támogatott intézmény felépítés lett volna. Amely egy 300 milliós költségnél mintegy 45 milliós önrészt vont volna maga után. A pályázat elbírálása során már 50 %-os önrészt kellett volna biztosítani. Így a 45 milliós önrészt felugrott 150 millió forintra. Nyilvánvaló volt, hogy erre nincs pénzt. Most az új polgármesteren kérik számon az új óvodát, az óvodai dolgozók sem néztek rá jó szemmel. Azt gondolták, hogy Ő a kerékkötője ennek a dolognak. Ez a testület döntött úgy, hogy azonnal rendbe tetetik az óvoda ereszcsatornáit, valamint a tetőt. Az iskola belső udvaránál megszüntették a leázásokat. A legszükségesebb gondokat megoldották. Az óvoda része annak a koncepciónak, amely az iskola energetikai megújítási törekvéseiben helyet kapott. A jövőben - mindkét intézményvezetőnek felvetette az iskola, óvoda átszervezés alá kerülhet, ahol közös gazdasági irányítás alakulhat ki. Így az intézmények felelőssége lekerülne az intézményvezetők válláról. Egy intézményvezetőnek, ha nincs meg a megfelelő támogatottsága, akkor ott valakinek vállalni kell a felelősséget. Úgy nem lehet számon kérni az intézményvezetőket, hogy nem kapnak megfelelő forrást. Az átszervezés lényege az, hogy a felelősséget a képviselő-testületre, valamint a polgármesterre kell hárítani. Olyan átfogó koncepciót szeretnének kialakítani, amellyel a teljes fűtésrendszert átalakítanák, így az iskola és az óvoda közös fűtésrendszer alá kerülne. Ez egy milliós dolog, erre csak akkor van esély, ha az új Széchenyi Terv pályázati keretein belül támogatást nyernének, ezt más módon nem lehet megvalósítani. Csak a tervek elkészíttetése 15 millió forint. Meg kell várni a megfelelő időpontot, ezek között a célkitűzések között szerepel a közös fűtésrendszer, a homlokzati szigetelés és a tetőcsere is. Vitát szeretne nyitni arról, hogy jó helyen van-e az óvoda a jelenlegi helyén. A laktanya területére kivinni csak az óvodát, nem tartja helyesnek, vagy mindent ki kell vinni, vagy minden marad. Meg kell vizsgálni szakmailag, hogy itt helyben megoldható-e a bővítés. Csókás Lajosné óvodavezető elmondta, a 3 éves óvodáskorú gyermekek felvételét munkáltatói igazoláshoz kötötték. Csak az a 3 éves gyermek kerül felvételre, akinek dolgozik az anyukája. Szeptember elseje így fog indulni. Nagyon sok szülő visszalépett emiatt, esély sincs arra, hogy munkába tudjon állni. Amennyiben év közben sikerül elhelyezkedni, biztosítani kell a gyermeknek a felvételt. A gyermeklétszám, ha nem haladja meg induláskor a 200 főt, nagyon sok pályázati lehetőségtől elesik az óvoda. Sajnos az óvodai férőhely ugyanannyi, mint 30 évvel ezelőtt, a gyermeklétszám pedig nő. Nagyon sok gyermek nem kapja meg azt a nevelést a családban, amelyet kellene. Sok gyermeknek szüksége van nevelési tanácsadóra. Horváth József CKÖ elnöke kérdése, hány gyermeket érint a nevelési tanácsadás, akit vissza kellett tartani az óvodába. Csókás Lajosné óvodavezető elmondta, 45 gyermeket küldtek nevelési tanácsadóba, ennek a létszámnak a fele maradt még az óvodába egy évet. Nyikos László polgármester megköszönte óvodavezető asszony beszámolóját, valamint megköszönte az iskolának és az óvodának, hogy a városi rendezvényeken mindig aktívan részt vettek, ezáltal az ünnepek színvonalasabbak voltak. Kérte a képviselő-testület tagjait, aki fenti előterjesztéssel egyetért, kézfeltartással szavazzon.

9 9 Polgárdi Város képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 103/2011. (VII. 28.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA Polgárdi Város Képviselő-testülete az Eszterlánc Napközi Otthonos Óvoda 2010/2011-es nevelési évben végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadta. Határidő: július / Beszámoló a Városi Könyvtár és Művelődési Központ évi működéséről. Meghívott: Pap József intézményvezető (Írásos anyag a jegyzőkönyv 3. sz. mellékletét képezi.) Nyikos László polgármester elmondta, Városi Könyvtár és Művelődési Központ beszámolójának írásos anyagát minden képviselő megkapta. Megkérdezte a képviselő-testület tagjait, hogy a kiküldött előterjesztéssel kapcsolatosan van-e valakinek kérdése az intézmény. Tekintettel arra, hogy a képviselő-testület tagjai részéről kérdés a beszámolóval kapcsolatosan nem merült fel kérte a képviselő-testület tagjait, aki a fenti előterjesztéssel egyetért, kézfeltartással szavazzon. Polgárdi Város képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 104/2011. (VII. 28.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA Polgárdi Város Képviselő-testülete a Városi Könyvtár és Művelődési Központ évi munkájáról szóló beszámolót elfogadta. Határidő:

10 10 4./ Az önkormányzati vagyonról való rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló rendelet elfogadása. Dr. Pahola Tünde jegyző (Írásos anyag a jegyzőkönyv 4. sz. mellékletét képezi.) Nyikos László polgármester fenti napirendi ponttal kapcsolatosan átadta a szót Dr. Pahola Tünde jegyzőnek. Dr. Pahola Tünde jegyző elmondta, az előterjesztésre azért került sor, mert a Fejér megyei Kormányhivatal jelezte, hogy Polgárdi Város Önkormányzatának az önkormányzati vagyonról való rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 12/1993. (IX.01.) önkormányzati rendelete nem tartalmazza az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 108. (1) bekezdését. Az államháztartásról szóló törvény ezen rendelkezése tartalmazza azon előírást, miszerint az önkormányzatnak a helyi rendeletében kell szabályozni azt az értékhatárt, ami felett a vagyont értékesíteni, vagyonkezelési jogát, használatát, illetve a hasznosítás jogát átengedni csak versenyeztetés útján lehet. A versenyeztetés eredményeként csak a legjobb ajánlatot tevő részére lehet az ingatlant értékesíteni. Elmondta, a versenyeztetés értékhatáráról az adott évre vonatkozó költségvetésről szóló törvény rendelkezik, így évben ez az értékhatár 25 millió Ft. Ennél alacsonyabb összeget a képviselő-testület a rendeletben meghatározhat. A versenytárgyalás eljárási szabályairól nincs jogszabályi rendelkezés, ezért azt célszerű, ha a Képviselő-testület a vagyonrendeletében szabályozza. Az eljárási szabályok javasolt tartalmi elemeit az előterjesztés részletesen tartalmazza. Figyelembe kell venni továbbá, hogy az önkormányzati tulajdonban álló vagyon nem pénzbeli hozzájárulásként ún. apportként gazdasági társaság, egyesület részére történő szolgáltatásakor csak könyvvizsgáló által megállapított értékben vehető figyelembe. Szükséges a rendeletben szabályozni az önkormányzati vagyon, vagyon értékű jog ingyenes átruházásának, a követelésről lemondásnak a módját, eseteit, mivel szabályozás hiányában ingyenes átruházásra, követelésről lemondásra nincs lehetőség. Szükséges továbbá a rendeletben kitérni a felajánlott vagyon elfogadásának szabályaira. Mindezeket figyelembe véve az önkormányzat jelenleg hatályos rendeletét szükséges módosítani, vagy egy új vagyonrendeletet alkotni. A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009.(XII.14.) IRM rendeletben foglaltakat figyelembe véve - ami teljesen új alapokra helyezte a helyi jogalkotás szabályait célszerűbb új rendeletet alkotni. A vagyontárgyak értékét a kiküldött előterjesztés szerint - ingatlan értékesítése és hasznosítása esetén forgalmi értékbecslés alapján, ingó vagyon esetén pedig legalább a könyv szerinti érték figyelembe vételével kell meghatározni. Ingatlan vagyon esetében megfontolandó ezt a szabályozást átgondolni és az előzetesen véleményezett piaci értéket figyelembe venni, amelyet a Képviselő-testület határoz meg figyelembe véve a könyv szerinti értéket. Így meghatározásra kerülhetne egy értékhatár, ami felett lenne szükség az értékbecslés elkészíttetésére, ami nem jelenti azt, hogy az annál alacsonyabb könyv szerinti értéken nyilvántartott ingatlan esetében a képviselő-testület ne dönthetne az értékbecslés alkalmazása mellett. Ezt az összeghatárt célszerű lenne nettó 5 millió forintban meghatározni. Nyikos László polgármester elmondta, több szempontból is aggályos számára, úgy gondolja, hogy a rendelet előkészítése nem megfelelő, kérte a képviselő-testületet, vegyék le a napirendről és gondolják újra, tekintettel arra, hogy ez a rendelet jelentősen meghatározza az önkormányzat közeljövőben esedékes stratégiáját.

11 11 Kérte a képviselő-testület tagjait, aki fenti előterjesztéssel egyetért, kézfeltartással szavazzon. Polgárdi Város képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 105/2011. (VII. 28.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA Polgárdi Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az önkormányzati vagyonról való rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló rendeletet a képviselő-testület soron következő ülésén újra tárgyalja. Határidő: szeptember 30. Dr. Pahola Tünde jegyző 5./ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet alkotása. Dr. Pahola Tünde jegyző (Írásos anyag a jegyzőkönyv 5. sz. mellékletét képezi.) Nyikos László polgármester elmondta, fenti napirendi pontot a bizottságok megtárgyalták, átadta a szót Bartalos Sándorné Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökének. Bartalos Sándorné bizottság elnöke elmondta, aljegyző asszony jelen volt a bizottság ülésén, fenti rendeletnél is új rendeletalkotás történt. Javasolják a testület felé, hogy a szociális rászorultságnál az aktív korúak ellátásánál, akik rendszeres szociális segélyben részesülnek. Háromféle feltételnek kell megfelelniük, a bizottság javasolja még kiegészítésként belevenni a rendeletbe, hogy az aktív korúak, akik rendszeres szociális segélyben részesülnek, a környezetét is tartsa rendbe. A másik pont a lakásfenntartási támogatás 16 -ában a közös költség beszámítása a lakásfenntartási támogatásba. Ezzel nem értenek egyet, mert ez nem érinti azokat a rászorultakat, akik családi házban laknak. Fenti módosításokkal a bizottság elfogadásra javasolta a rendeletet a képviselő-testület előtt. Nyikos László polgármester annyival egészítené ki képviselő-asszony hozzászólását, hogy a módosítás miatt a paragrafusok száma megváltozik. Átadta a szót Dr. Micheller Gyöngyi aljegyző asszonynak. Dr. Micheller Gyöngyi aljegyző elmondta, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény szeptember 1-jétől újabb módosításokat hozott, ennek megfelelően módosítani kell az önkormányzati rendeletet is. Az alaprendeletet 2004-ben alkotta a képviselő-testület, azóta már számos alkalommal módosításra került, így célszerű egy új rendelet megalkotása. Az új rendelet megalkotása során felülvizsgálták az alaprendeletet, és a törvényből adódó módosítások mellé még az aktuális módosításokat is belefoglalták

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. május 30. napján 17.00 órakor megtartott testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. május 30. napján 17.00 órakor megtartott testületi ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. május 30. napján 17.00 órakor megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Városi Könyvtár és Művelődési Központ Polgárdi, Kossuth L. u. 128.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 27-én 16.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Napirend. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. terve Előadó: Nagy Józsefné polgármester

Napirend. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. terve Előadó: Nagy Józsefné polgármester Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, dr. Szikszai Elek Sándor alpolgármester,

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 23-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 23-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 23-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T

Részletesebben

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2009. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző Tárnok Lászlóné aljegyző Igazgatási osztály munkatársai Véleményező

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. február 12-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. április 28-án (csütörtökön) 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. augusztus 27- én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 458-14/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. szeptember 21-én, 14 00 órakor tartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületnek 2011. február 28-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületnek 2011. február 28-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületnek 2011. február 28-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Barta Miklós Ferenc polgármester, Buhajla János, Fazekas András, Kiss

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke (15 20 -kor érkezett)

Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke (15 20 -kor érkezett) Város Önkormányzat képviselő -testülete 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Iktatószám:T-

Részletesebben

Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2011. május 31-ei I. rendkívüli üléséről.

Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2011. május 31-ei I. rendkívüli üléséről. 40333-5/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2011. május 31-ei I. rendkívüli üléséről. Jelen vannak: képviselők, jegyző, aljegyző, köztisztviselők és vendégek a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 3-án, 13:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. június 26-i üléséről.

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. június 26-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 11. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. június 26-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ikt.szám: 188-10 /2012. JEGYZŐKÖNYV 10. Miháld Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. június 05.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ikt.szám: 188-10 /2012. JEGYZŐKÖNYV 10. Miháld Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. június 05. Ikt.szám: 188-10 /2012. JEGYZŐKÖNYV 10. Miháld Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. június 05. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma 32/2012.(VI.05.) 33/2012.(VI.05.) 34/2012.(VI.05.)

Részletesebben

Előzetes bejelentés mellett távolmaradt: Dr. Makai Gabriella 1 fő képviselő. Előzetes bejelentés nélkül távolmaradt: Fehér Lóránt 1 fő képviselő.

Előzetes bejelentés mellett távolmaradt: Dr. Makai Gabriella 1 fő képviselő. Előzetes bejelentés nélkül távolmaradt: Fehér Lóránt 1 fő képviselő. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. június 12-én megtartott soros nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett, Bagi Zsolt, Dr. Bakos

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány Kossuth L. u. 18. titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040., Fax: 24/521-056. www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Képviselő - testületének, 2008. április 24-én 15 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

Előadó: Mákos Istvánné jegyző. tájékoztatója feladatellátásáról. Előadó: Makra Sándorné Feladatellátási Hely vezető

Előadó: Mákos Istvánné jegyző. tájékoztatója feladatellátásáról. Előadó: Makra Sándorné Feladatellátási Hely vezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. május 19. napján, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár nagytermében (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) megtartott nyílt testületi üléséről.

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Rendeletek: 18/2011.(XI.30.) 19/2011.(XI.30.) 20/2011.(XI.30.) 21/2011.(XI.30.)

Részletesebben

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41.

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41. 1 BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 2010. november 9-én 17.00 órakor megtartott nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. május 14-én 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/187-2/2005. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. február 10-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Albertirsa Város Polgármesteri Hivatalának tanácstermében az Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 15-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 22-én a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

Átfogó értékelés az önkormányzat 2009. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Átfogó értékelés az önkormányzat 2009. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Kelebia Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Átfogó értékelés az önkormányzat 2009. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Tartalomjegyzék I. A TELEPÜLÉS DEMOGRÁFIAI

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611., Fax: 66/371-623. Iktatószám: 1006-5/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Amikor minden készülődés ízű, és várakozás illatú, a világnak azt kívánom, legyen a szívében karácsony!

Amikor minden készülődés ízű, és várakozás illatú, a világnak azt kívánom, legyen a szívében karácsony! XXI. évfolyam 5. szám Amikor minden készülődés ízű, és várakozás illatú, a világnak azt kívánom, legyen a szívében karácsony! 2014. december Advent a csodavárás, a reménység ideje. Ilyenkor bizalomteljes,

Részletesebben