Radó Tibor Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Radó Tibor Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM"

Átírás

1 Radó Tibor Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013

2 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ Jelenlegi működési területek Általános iskola Gyógypedagógiai Módszertani Intézményegység Felsőoktatási gyakorlóhely Pedagógiai innováció-felkészülés referencia-intézményi működésre- TÁMOP NEVELÉSI PROGRAM Nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Pedagógiai értékeink Pedagógiai alapelvek Pedagógiai módszerek, eljárások, eszközök Sajátos feladatok Iskolai tevékenységek és szolgáltatások Az iskola nevelési-oktatási célja Az általános iskola célkitűzései Nevelési - oktatási és képzési célok életkori szakaszokhoz rendelten A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Az egészségfejlesztés iskolai feladatai Az elsősegély nyújtási alapismeretek A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A tanítási órán megvalósítható közösségfejlesztő feladatok Az egyéb foglalkozások közösségfejlesztő feladatai Radóságok diákkör közösségfejlesztő feladatai A szabadidős tevékenység közösségfejlesztő feladatai... 22

3 10. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, hagyományok ápolása A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai A pedagógusok legfontosabb helyi feladatai: Az osztályfőnök feladatai és hatásköre A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdők segítése A tanulási képességek fejlesztésének célja és feladata a habilitációs, rehabilitációs célú foglalkozásokon Az ifjúságvédelmi feladatok ellátása A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység Szülő, tanuló, pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolattartási formái A szülők közösségét érintő együttműködési formák A tanulók közösségét érintő kapcsolattartási formák Az iskola partneri kapcsolatai A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata A vizsgaszabályzat célja A vizsgaszabályzat hatálya Osztályozó vizsga Javítóvizsga Osztályozó és javítóvizsga lebonyolítása A vizsgák értékelési rendje Az iskolaváltás, valamint a tanuló felvételének és átvételének szabályai ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT TANULÓK TAGOZATA... 41

4 Tanulásban akadályozott tanulók fejlesztése Oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósításának részletes szabályai Mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja Erkölcstan, hit-és erkölcstan oktatás A tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban történő ellenőrzése és értékelési módja Magatartás és szorgalom minősítésének elvei A félévi és év végi szöveges értékelés tantárgyankénti kritériumai Érdemjegyes osztályzás tartalma alsó és felső tagozatban Az otthoni, vagy napközis felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai A továbbhaladás feltételei AZ ÉRTELMILEG AKADÁLYOZOTT TANULÓK TAGOZATA Oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósításának részletes szabályai Mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja A tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban történő ellenőrzése és értékelési módja Magatartás és szorgalom minősítésének elvei Tantárgyak félévi - év végi és szöveges és érdemjegyes értékelés A napközis felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása A továbbhaladás feltételei AUTIZMUSSAL ÉLŐ GYERMEKEK ISKOLAI FEJLESZTÉSE A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósításának szabályai Az autista tanulók fejlesztési igényeinek és lehetőségeinek összhangja A speciális fejlesztés szervezési feltételei Nevelési-oktatási célok A nevelés és oktatás feladatai Az autizmussal élő tanulók fejlesztésének pedagógiai szakaszai Speciális megközelítés a tanításban A fejlesztés speciális módszerei A mérés és értékelés formái, a magasabb évfolyamba lépés feltételei A magatartás és szorgalom értékelésének formája A minősítés lehetséges fokozatai, érdemjeggyel történő értékelés

5 A magasabb évfolyamba lépés feltételei Habilitációs csoport tantárgyak rendszere és óraszámok Iskolai csoportok tantárgyi rendszere és óraszámai Pedagógiai és egészségügyi célú habilitáció Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulási segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei: Autizmussal élő tanulók integrációja NYELVI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ZAVARRAL KÜZDŐ ÉP ÉRTELMŰ TANULÓK LOGOPÉDIAI OSZTÁLYAI 1-4 ÉVFOLYAM Logopédiai osztály jellemzői, felvétel a logopédiai osztályba A logopédiai osztály létrehozásának szakmai alapjai Oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósításának részletes szabályai Mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja Logopédiai osztályok működése Az egyes képzési pedagógiai szakaszok Szervezeti formák, alkalmazott módszerek Az iskola írásbeli beszámoltatásának formái, rendje, korlátai, az értékelésben betöltött szerepének súlya Témazáró, félévi és év végi felmérések százalékos értékelése: Magatartás és szorgalom minősítésének elvei A szöveges értékelés formái tantárgyaknál: A napközis felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása A továbbhaladás feltételei A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek Az iskola egészségnevelési elvei Környezetnevelési elvek Gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések A tanuló jutalmazásával összefüggő, a tanuló magatartásának, szorgalmának értékeléséhez minősítéséhez kapcsolódó elvek GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYEGYSÉG

6 1. BEVEZETŐ Az iskola hivatalos neve: Radó Tibor Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az iskola fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Az iskola OM azonosítója: Az iskola működési területe: Győr város Az intézmény típusa Többcélú köznevelési intézmény Az iskola beiskolázási körzete: Győr város egész területéről fogadjuk a tanulásban és értelmileg akadályozott, valamint autista és ép értelmű nyelvi és kommunikációs zavarral küzdő tanulókat. Ezen kívül, olyan Győr környéki településekről is járhatnak hozzánk tanköteles korú gyermekek, ahol nem hoztak létre az általános iskolában sajátos nevelési igényű tanulók számára speciális tanterv szerint működő csoportot, illetve az integrált oktatás nem megoldott. A beiskolázás kritériuma: Tanulóinkat a Győr-Moson-Sopron Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság javaslata alapján vesszük fel iskolánkba. Az autista tanulók esetében az Autizmus Kutatócsoport, illetve a Vadaskert Gyermek és Ifjúságpszichiátriai Kórház és Szakambulancia diagnózisa is elfogadható. Érzékszervi és mozgás fogyatékosság esetén az országos szakértői bizottságok szakvéleménye szükséges az intézménybe való felvételhez. Az iskola igazgatója, a program benyújtója: Reiger Andrea- szakvizsgázott oligophrén- pszichopedagógia szakos okleveles gyógypedagógiai tanár Az iskola telephelyei: Székhelye: 9028 Győr, József A. u. 4 Tel.: 96/ Tagiskolái: 9028 Győr, József A. u. 56. Tel.: 96/ Győr, József A. u. 58. Tel.: 96/ Az iskola címe: -1-

7 Az iskola története Győr városban elsőként Radó Tibor gyógypedagógus szervezte meg a gyógypedagógiai oktatást ben iskolát alapított, melynek ő lett az igazgatója. Az intézmény a kezdetekben a belvárosban a Szent István úton működött ben indult meg az iskolában a logopédiai kezelés ban költözött jelenlegi székhelyére a gyógypedagógiai iskola. Az új épületben, az első tanévben 90 értelmi fogyatékos gyermek oktatása folyt, 5 tanulócsoportban 10 nevelő irányításával. Az évek során egyre nőtt az iskola tanulólétszáma, ezért többször bővült a város különböző részein található tagiskolákkal a József Attila u. 4. sz. alatti központi épület ban az iskola belső szelekciójának eredményeként az enyhe fokban értelmi fogyatékos és a középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók már külön tanterv alapján haladtak től speciális szakiskolai osztály is működött intézményünkben.1993/94-es tanévtől kezdődően már iskolánktól függetlenül működik ez az iskolatípus. Az 1989/90-es tanévtől autista tanulók fejlesztését is végezzük től logopédusaink ellátják a város beszédhibás óvodásait és iskolásait, valamint 1990-től a tanulási zavarral- diszlexia, diszkalkulia, diszgráfia- küzdő gyermekek speciális megsegítése is feladataink közé tartozik tól a LXXIX. évi Közoktatási törvény lehetővé tette Logopédiai Szakszolgálat létrehozását, amely szabályozottabbá és szervezettebbé tette a logopédiai feladatok ellátását. Szervezeti működésünk az 1997/98-as tanévtől áttekinthetőbbé vált, mert telephelyeink egy helyre a József Attila utcába költözhettek. Azóta három külön jól felszerelt épületben végezzük a munkánkat. A 2005/06-os tanévtől ismét bővült intézményünk tevékenysége, az általános iskola mellett Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény lettünk. Így az integrált nevelésben részesülő gyermekek megsegítését is végezzük utazó gyógypedagógiai hálózat keretében. A 48/2012. (XII.12.) és a 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet alapján pedagógiai szakszolgálati feladatunk szeptember 1-től leválasztásra került és az új megyei pedagógiai szakszolgálatba beolvadt. A évi CXC. Köznevelési törvény 20.. (1) bekezdése kimondja, hogy a többcélú intézmény többek között egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény is lehet. A törvény biztosította lehetőségek alapján intézményünk neve nem változott meg, tevékenysége kizárólag a szakszolgálati feladatok leadásával módosult. -2-

8 2. Jelenlegi működési területek 2.1. Általános iskola 1. Tanulásban akadályozott tanköteles tanulók nevelése-oktatása 2. Értelmileg akadályozott gyermekek fejlesztése külön csoportban és integrált formában 3. Tanköteles korú autista fiatalok oktatása 4. Ép értelmű, súlyos nyelvi-kommunikációs zavarral küzdő tanköteles tanulók neveléseoktatása 1-4. évfolyamban 2.2. Gyógypedagógiai Módszertani Intézményegység Integrált nevelés 1. A fenntartó által kijelölt többségi óvodákba járó SNI gyermekek gyógypedagógiai szakellátása 2. Iskolákban integrált keretek között oktatott SNI gyermekek gyógypedagógiai, szurdo-tifloszomatopedagógiai megsegítése 3. Autista óvodások fejlesztése kis csoportban, ambuláns formában 4. A logopédiai ambulancián beszédészlelés- és megértés zavarával küzdő gyermekek szakterápiája és Ayres terápia biztosítása 5. Többségi iskolák gyógypedagógusaival konzultáció 6. Szakmai előadások tartása utazó tanári szolgáltatás keretében 2.3. Felsőoktatási gyakorlóhely Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán, a Nyugatmagyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar Gyógypedagógia Intézeti Tanszék tanulásban akadályozottak pedagógiája szakán, a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar logopédia szakán tanuló, valamint a gyógypedagógiai asszisztens szakképzésben résztvevő hallgatók gyakorlati képzésének is színtere intézményünk. -3-

9 2.4. Pedagógiai innováció-felkészülés referencia-intézményi működésre- TÁMOP Intézményünk 2010 decembere óta előminősített referencia-intézmény, amely két területen kíván példaértékűen tevékenykedni: 1. Egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény az integráció szolgálatában 2. Új típusú felsőoktatási gyakorlóhely Az iskola önmeghatározása Intézményünk minősített referencia-intézményként a TÁMOP-3.1.7/-11/2-2011/0134 sz. pályázat sikeres megvalósításával működhet majd. Amennyiben elnyerjük a minősített referencia-intézményi címet, a szervezeti-módszertani innováció alapján működünk a továbbiakban. Referencia-intézmény fogalma A referencia- intézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező és ezt szolgáltatásaiban publikálni, valamint átadni képes közoktatási intézmény. A referencia-intézmények a közoktatás fejlesztésének minősített bázisai lesznek. Az iskola pedagógia arculata, iskola alapelvek Az intézmény referencia-intézményi küldetésnyilatkozata Referencia-intézményként olyan intézmény kívánunk lenni, amely gyógypedagógiai nevelési-oktatási tevékenységében, szolgáltatásaiban példaértékű sérülés specifikus ellátást biztosít a szegregáltan és az integráltan nevelhető gyermekek/tanulók részére, jó gyakorlatai adaptálhatók, felsőoktatási gyakorlóhelyként az utánunk jövő gyógypedagógus nemzedék szakmai tudását gyarapítja és gyógypedagógiai szemléletet ad át. Az iskola nevelési-oktatási célja A referencia-intézmény működésének célja Az intézményi szervezet és a nevelő-oktató munka megújítása Működőképes szervezeti, oktatásszervezési, szolgáltatás-szervezési háttér létrehozása, működtetése. Koherens, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlat folytatása. Vállalt referencia-területeken a hálózati tanuláshoz rendszeres és folyamatos minta adása. Jó gyakorlatok kínálása - adaptált formában is- az érdeklődő intézmények, szervek részére. -4-

10 Felsőoktatási gyakorlóhelyi funkció ellátása pedagógiai hallgatók gyakorlóterepeként. Referencia-intézményi mentor pedagógus és felsőoktatási gyakorlóhelyi mentor pedagógus team működtetése. Szervezeti és pedagógiai innovációk publikálására képessé váló intézmény létrehozása. Intézményünk négy jó gyakorlatot tett fel az Educatio Kft honlapjára. 1. Érted(?) vagyok!- feladatgyűjtemény beszédészlelés, beszédértés fejlesztésére, módszertani segédlet pedagógusoknak, fejlesztőpedagógusoknak, gyógypedagógusoknak 2. Protetikus környezet kiépítése autizmussal élő gyermekek részére a többségi óvodákban 3. Szer-telenül Drogprevenciós program, tanulásban akadályozott tanulók számára 4. Furulyaoktatás SNI gyermekek részére Ulwila módszert használó kottakönyvvel Terveink szerint újabb jó gyakorlatot kívánunk feltenni közösségi felületre. A referencia-intézményi működésből eredő új pedagógusi szerepkör 1. Jó gyakorlatot átvevő intézmény pedagógusa felé mentorálási feladat A jó gyakorlat adaptálásának követése, segítése-reflektív visszajelzési technikák alkalmazása 2. Felsőoktatási gyakorlóhelyről érkező pedagógiai hallhatók gyakorlótanításának szakmai vezetése, pedagógiai hallgatók mentorálása Mentorálási terv alapján történő gyakorlatvezetés, gyakorlatra felkészítés, és értékelés Terveink szerint tovább alakítjuk kapcsolatainkat a felsőoktatási intézményekkel és kidolgozott gyakorlatvezetési szabályzat szerint fogadunk a jövőben pedagógiai hallgatókat. A felsőoktatásban vállalt gyakorlóhelyi munkánk elismeréseként, 2011 decemberében a Nyugatmagyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar Gyógypedagógiai Képzésének gyakorló helyi emléktábláját kaptuk meg. Referencia-intézmény működésében résztvevő team-ek a fenntartási időszakban 1. Jó gyakorlat gazdák team 2. Felsőoktatási gyakorlóhely gyakorlatvezető tanári team A szakmai teamek az igazgatóhelyettes vezetésével működnek Tárgyi feltételek Referencia-intézményi szerepünkre való felkészülés során létrehoztunk egy Workshop helyiséget a József A. u.58- sz. alatti épületünk tanácstermében. A helyiségben befogadóképessége kb. 70 ember. Szakmai előadások, műhelymunkák, társintézmények látogatóinak fogadására kiválóan alkalmas. Technikai -5-

11 felszereltsége jó: tárgyaló asztalok, kényelmes tárgyalószékek, számítógép, projektor, plazma tv, flipchart tábla, filctollal írható fémtábla található a teremben. Jó gyakorlataink bemutatására a módszertannak megfelelő termek állnak rendelkezésünkre. 1. Autista kisgyermekek tükör integrációjához, a József A. u. 4. sz. alatti épületünkben alakítottunk ki egy külön kis termet. Speciális kisméretű bútorok, speciális játékok, és a kisgyermekek méretéhez gyártott mellékhelyiség segíti a gyermekek fejlesztését. 2. Beszédészleléssel, beszédfejlesztéssel kapcsolatos jó gyakorlatunkat a logopédiai ambulancián (József A. u. 58.) tudjuk bemutatni, tükörrel és audiovizuális eszközökkel felszerelt foglalkoztató teremben. 3.- Drogprevenciós programunk bemutatására helyszínül a József A. u. 58. sz. épület Duma terme szolgál. 3. Ulwila-módszerre épülő furulyatanítási jó gyakorlatunk bemutatására a tanácstermünket használjuk. Közösségfejlesztés céljai és eszközei A közösségfejlesztés célja a tantestületi tagok közös tevékenységekbe történő bevonása, amelyek során egymástól tanulással, ötletteléssel, rögtönzéssel oldják meg a feladatokat. A közös feladatvégzésekor erősödik az egyének szakmai önbizalma, nő a cselekvési kedve és a felelősségérzete. A referencia-intézményi működés során az innovációt elindító szakmai teamek között illetve a teamek és a tantestület többi tagja között a közös munka során fejlődik a kooperációs képesség. Ennek segítségével lesznek képesek a különböző gondolkodású emberek a csoport tagjaiként együttdolgozni. A tantestületben nyílt és tiszta kommunikációra van szükség ahhoz, hogy a feladatokat megértsék, a tevékenységek átláthatóak legyenek, a problémákat meg lehessen beszélni. A feladatok megoldása során kialakul a z egymásért érzett felelősség, az egymás segítése. Referencia-intézményi működésünk feladatai Intézményünk két referencia-területen kíván működni: 1. Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény az integráció szolgálatában 2. Felsőoktatási gyakorlóhelyi funkció vállalása Mindkét referencia területen mentor pedagógusok végzik külső partnerekkel a szakmai szolgáltatást, amely jó gyakorlat átadásával, valamint gyakorlati képzésben részvevő pedagógiai hallgatók szakmai irányításával kapcsolatos. -6-

12 A referencia-intézmény szolgáltatásainak elérésére szakmai team-ok működnek, melyek egyrészt belső műhelymunka során fejlesztik tovább pedagógiai értékeiket, másrészt hálózatépítést végeznek társ és érdeklődő intézmények felé. A szakmai team-ek kiemelt fontossággal biztosítanak lehetőséget intézménylátogatásra, hospitálásra, adaptív tanulásra, saját szakmai értékeik megismerésére és elterjesztésére. A referencia-intézmény vezetősége tudatosan tervezett kommunikációs stratégiával kívánja tájékoztatni, informálni a nyilvánosságot és a szakmai érdeklődőket aktuális tevékenységeiről. A referencia-intézmények sajátos működési tartalma a maguk által kifejlesztett és publikált jó gyakorlataik, bevált oktatási- módszertani eljárásai. -7-

13 Referencia-intézményi működés szervezeti sémája Fenntartó Igazgató Igazgatóhelyettes Általános iskolai intézményegység- vezető Módszertani intézmény intézményegység - vezető Iskolatitkár, rendszergazda Referencia Intézményi szintű működést irányító team: iskolai felső vezető jó gyakorlat gazda, mentor pedagógus alsós munkaközösség felsős munkaközösség autista munkaközösség logopédiai integráló munkaközösség munkaközösség utazó gyógypedagógusok osztályfőnökök, gyógypedagógusok, gyógypedagógiai asszisztensek -8-

14 Referencia-intézményi kapcsolatrendszerünk Társ és többségi intézményekkel kialakított jól működő kapcsolatainkat továbbiakban még hatékonyabbá és nyitottabbá kívánjuk tenni. Jó gyakorlat után érdeklődő intézmények felé külön szabályzatban fogalmazzuk meg a látogatófogadás rendjét, valamint a jó gyakorlat átadás szabályzatát és szerződéseit. Velünk szerződésben álló felsőoktatási intézmények pedagógiai hallgatóinak gyakorlatvezetéséről folyamatosan konzultálunk a felsőoktatási hellyel. Iskolánk igazgatója a Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar Gyógypedagógiai Képzésében gyakorlatvezető koordinátori szerepet tölt be. Mindkét kapcsolatrendszer során figyelemmel vagyunk saját intézményünk működési zavartalanságának biztosítására. Referencia-intézményi működéshez rendelt erőforrások Emberi erőforrás A pályázati időszakban az Eötvös József Pedagógiai Szolgáltató Kft. felnőttképzésében részvett Referencia-intézményi működésre felkészített vezetők: 4 fő Kiképzett referencia-intézményi mentorpedagógusok: 7 fő Referencia-intézményi működésre és szolgáltatás nyújtására felkészített pedagógusok: 26 fő Látogatók fogadására létrejött team-ek- feladata: vendégfogadás, jó gyakorlat bemutatás, konzultáció a partnerekkel, látogatók elégedettségmérésre szolgáló kérdőívek összeállítása és értékelése, erről visszajelzés a tantestületnek. -9-

15 3. NEVELÉSI PROGRAM 3.1. Nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Pedagógiai értékeink Pedagógiai munkánk során a nevelés kiemelt szerepet kap. Az egyéni bánásmód alkalmazásával, a következetesség maximális betartásával kell megszervezni az oktatónevelő munkánkat. Olyan iskolai légkört kell teremteni, amelyben a felnőtt és a gyermek egyaránt jól érzi magát, ahol az emberi kapcsolatok a kölcsönös tiszteleten alapulnak. Tudomásul kell vennünk, hogy a családdal való kapcsolattartás az esetek nagy részében egyoldalú. A tanulók otthoni körülményeinek megismerése érdekében az iskolának, a pedagógusnak jut a kezdeményező szerep. Sokszor nem egyszerű kapcsolattartásra, hanem családgondozásra van szükség. Fontos, hogy a szülő elfogadja gyermekét, tisztában legyen képességeivel. Tanácsadással, ügyeik konkrét intézésével segítjük a családokat. Intézményünk arra törekszik, hogy minden tanulója a neki legmegfelelőbb pedagógiai ellátásban részesüljön. Tanítási módszereink lehetővé teszik, hogy a tanulók saját képességük szintjén tudják elsajátítani az ismeretanyagot. Pedagógiai tevékenységünkben kiemelt helyet kap a tanulók egyéni fejlesztése, megsegítése, melyben a gyógypedagógiai asszisztensek is segítségünkre vannak. Elköteleztük magunkat, tanulóink társadalmi beilleszkedésének megsegítése, valamint a szociális-kulturális hátrányaik ellensúlyozása mellett. Pedagógiai törekvésünk, hogy minden tanulónkat eljuttassuk a 8. osztály befejezéséig, képességeikhez mérten továbbtanulásukban segítséget nyújtsunk. Gyógypedagógiai módszertani intézményünk működtetése lehetőséget ad újabb pedagógiai tevékenységek felkutatására. A többségi iskolákban integráltan tanuló SNI gyermekek gyógypedagógiai megsegítése mellett, más gyógypedagógiai szaktudást igénylő feladatok ellátására is vállalkozunk Pedagógiai alapelvek A sajátos nevelési igényű tanulók különleges jellemzője a biológiai, pszichológiai és szociális tulajdonság együttes, amely az életkori sajátosságokhoz hasonlóan a tanuló nevelhetőségének, oktathatóságának, képezhetőségének mértékét határozza meg. -10-

16 Tanulóink részére a nevelés-oktatás során differenciált feladatvégzést, speciális eljárások alkalmazását, valamint habilitációs és rehabilitációs pedagógiai eljárások alkalmazását biztosítjuk Pedagógiai módszerek, eljárások, eszközök Az iskola nevelési-oktatási módszerei Tanulók magatartásának, szocializációs készségének fejlesztése - Osztályfőnöki órákon probléma megbeszélés, közösségi értékelés - Érzelmi intelligencia fejlesztés-helyzetgyakorlatok, esetmegbeszélések segítségével- (Lions-Quest foglalkozás) - Gyermekvédelmi tevékenység során felvilágosító előadások, drogprevenció, egészségnevelés Tananyag feldolgozás módszerei, eljárásai Differenciált, tanulók egyéni képességeihez alkalmazkodó tanítási tempó Tananyagsúlyozás Hangoztató- elemző-összetevő olvasástanítás Tanári módszertani szabadság által használt fonomimika Részképesség zavarok prevenciója, illetve kezelése Diszlexia, diszkalkulia kezelés speciális módszerei Rehabilitációs célú fejlesztő foglalkozások Diagnosztikus eljárási módszerek Figyelem, olvasás-számolás készséget vizsgáló tesztek Szomatopedagógiai eljárások, Ayres- és Delacato módszer Autista tanulóknál- PECS jelrendszer, babzsákozás, napirendi kártyák Eszközök-tanulásszervezési formák Frontális Kiscsoportos Kooperatív Egyéni Részlegesen integrált tanulóknál pedagógiai asszisztens bevonása -11-

17 Sajátos feladatok A különleges nevelési oktatási igény 1. a tanuló életkori sajátosságainak, az akadályozottság által okozott részleges vagy szélesebb körű módosulása 2. az iskolai tanuláshoz szükséges képességek részleges kiesése vagy fejletlensége, lassúbb ütemű és alacsonyabb szintű fejleszthetősége, az iskolába hozott ismeretek szűkebb köre miatt áll elő A különleges nevelési oktatási igény, sajátos fejlesztő, korrekciós, habilitációs és terápiás célú pedagógiai eljárások alkalmazását teszi szükségessé. A tanulók egyes korcsoportjainak életkori sajátosságait szem előtt tartva az oktatás tartalmi követelményeit pedagógiai szakaszokban fogalmazzuk meg. A nevelési feladatok felerősödése azt a célt szolgálja, hogy a tanulásban akadályozott, számottevően hátrányos szociokulturális környezetben élő tanulóban is kialakulhasson saját fejlődési szintjén a társadalomba, emberi közösségekbe történő beilleszkedés képessége. Sajátos feladatok a nevelő oktató munkában 1. differenciált készség és képességfejlesztést, 2. kiscsoportos foglalkoztatást, 3. speciális tanítási módszereket 4. terápiás gyógypedagógiai eljárásokat, 5. kiegészítő pedagógiai szolgáltatásokat logopédia, gyógytorna is igénybe veszünk. 4. Iskolai tevékenységek és szolgáltatások A tanórán kívüli iskolai szolgáltatások és programok, a szabadidős tevékenységek is a tanulók képességfejlesztését és szociális készségeinek fejlesztését szolgálják. a) A tanulók reggeli és tanórák közötti szünetek ügyeletének ellátása/ a reggeli ügyelet megszervezése, előzetes igényfelmérés alapján történik / b) Napi háromszori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna) biztosítása igény és rászorultság szerint. c) Szakkörök, sportköri foglalkozások képességfejlesztésre, tehetséggondozásra. d) Könyvtári foglalkozások igénybevétele e) Városi Gyermekkönyvtár, Iskolánk könyvtára -12-

18 f) Sportversenyek iskolai és iskolán kívüli megyei szintű (atlétika, futball, asztalitenisz, Kapkodd a lábad, terematlétika stb.) Költségvonzat: utazási költségek g) EMMI rendelet által meghirdetett tanulmányi versenyek pl.: Komplex tanulmányi verseny (Sopron) és Koncz Dezső tanulmányi verseny (megyei helyszín változó) Költségvonzat: utazási költségek h) Hagyományos iskolai versenyek: Vers és prózamondó verseny házi és megyei, Kulturális bemutató- házi és megyei, Kézműves-verseny házi és megyei, Szépíró verseny, házi és megyei, Rajzverseny- Matematika verseny-csorna Költségvonzat: utazási költség i) Egészségügyi ellátás iskolán belül (iskolaorvos, gyermekpszichiáter, iskolai védőnő) és a szakrendelések igénybevételéhez nyújtott segítség j) Kulturális szolgáltatások közös, csoportos igénybevétele k) Múzeum, kiállítás, mozi, színház - bábszínház, állatkert látogatás l) Tanulmányi kirándulások alsó tagozat számára a megyében, felső tagozat számára a régióban és egyszer Budapestre Költségvonzat: útiköltség és a kísérő pedagógusok díjazása a jogszabály szerint. m) Nyári táborok: állandó a Győrújbaráti Gyermektábor, további helyszínek szervezési lehetőségtől függően n) Segélyezési lehetőség biztosítása A szakkörök alkalmat adnak a szabadidő tartalmas és ugyanakkor szórakoztató eltöltésére, viselkedés mintát adva a sok esetben magatartási és beilleszkedési zavart mutató tanulóknak is. Sikerélményekhez juthatnak, bővülhetnek társas kapcsolataik. A tanórán kívüli tevékenységben számtalan lehetőség kínálkozik a szociális háttér miatt (cigány etnikum, veszélyeztetett, hátrányos helyzetű gyermek) hiányosságokat mutató tanulók felzárkóztatására. Kulturált étkezési szokások megtanításával, a közlekedési eszközökön, a nyilvános helyeken történő viselkedés szabályainak gyakorlásával, számtalan praktikus ismeret nyújtásával, sokat segítünk a tanulóink társadalmi beilleszkedését illetően. A különböző kulturális, sport és tanulmányi vetélkedők alkalmat adnak - az országon belül és kívüli - távolabbi településeken élő emberekkel való találkozásra, közös élményszerzésre. -13-

19 5. A tanórán és a tanórán kívüli foglalkozások szervezése Tanulóink között beiskolázáskor jelentős egyéni különbségek tapasztalhatók. Az eltérések elsősorban a tanulási képességek minőségében mutatkoznak meg. A képesség fejlődését mindezen túl erősen meghatározza a környezet, amelyből a tanuló érkezik. A súlyos környezeti elhanyagoltság hiányos fejlettséghez vezet. Hátrányokkal érkeznek azok a tanulók is, akik a kisebbségi, etnikai kultúrák más irányú szocializációs hatásaiban élnek. A beiskolázásnál, tanulócsoportok szervezésénél mindezt figyelembe kell vennünk. Az óvodából vagy családból érkező tanulókat hosszú első osztályba irányítjuk, amelyek legfőbb célja az iskolai életre való felkészültség elérése. A társuló részképesség zavarok esetén több tanulócsoportból képesség szerinti kiscsoportok szerveződnek korrekciós céllal, a súlyos tanulási zavar kezelésére. Működésük igény és szükséglet szerint, órarendi elfoglaltságba illesztve történik. A felsőbb évfolyamokban kiscsoportos felzárkóztató, valamint továbbtanulásra kiegészítő ismeretet nyújtó foglalkozások szerveződnek a tanórák után vagy a napközis foglalkozásokhoz kötötten. A szakkörök, sportkörök, szervezésénél mindig figyelembe vesszük a tanulói igényeket. Külsős sport- kulturális-és művészeti versenyekre kísérjük növendékeinket, biztosítva azt, hogy megmutathassák értékeiket, tudásukat, erősödjön önbizalmuk. 6. Az iskola nevelési-oktatási célja 6.1. Az általános iskola célkitűzései Az általános műveltség megalapozása az életkor, a tanulási akadályozottság, a fejlettség figyelembevételével. A tanulók viselkedésének, magatartásának formálása, annak érdekében, hogy a társadalom által elfogadott értékeknek, normáknak megfelelő magatartási szokásokat sajátítsanak el. Alapvető tanulási képességek fejlesztése, ismeretek megszerzése a továbbtanulás érdekében. A tanulók játék és mozgáskultúrájának megalapozása, testi és lelki képességek (erő, ügyesség, állóképesség, akaraterő, bátorság, becsületesség) egyidejű fejlesztése. Az egészséges életmód helyes szokásainak kialakítása, a testi és lelki egészség megóvása. -14-

20 Az önmaga és társai másságának elfogadása, felismerése, törekvés a fejlődésre. Az általános emberi értékek megismertetése, elfogadtatása, azonosulás a fejlettségnek megfelelően. Az önálló tanulás képességének fejlesztése, egyénre szabott tanulási módszerek és technikák kiépítése. A jól működő képességek tudatos fejlesztése, értékeik adottságaik megismerése, önbecsülésük erősítése. Nemzeti kultúránk és az európai kultúra értékeinek megismertetése, kötődések, azonosulások kiépítése. Humanizált, oldott légkör megteremtése a gyermekközpontú iskolában, ahol a nevelői személyiség megfelel a példamutatásra. A szülőkkel jól működő kapcsolat kiépítésére törekvés Nevelési - oktatási és képzési célok életkori szakaszokhoz rendelten A kisiskoláskor, az alsó tagozat a kisiskolás korosztály nevelését - oktatását látja el. A pedagógiai munka a családi és az óvodai nevelés eredményeire épül. Feladatunk az, hogy olyan kedvező iskolai feltételeket teremtsünk, amelyek lehetővé teszik a kisgyermekek egészséges, harmonikus testi-lelki-szellemi fejlődését. Célok: Az óvodai létből az iskolai életformára történő zökkenőmentes átvezetés. Az iskolai élet, a társkapcsolatok szokásrendjének pontos elsajátítása. Megfelelő társas magatartásformák megtanulása, pozitív jellemvonások kialakítása. A feladat és szabálytudat erősítése. Az érdeklődés, az aktivitás a tevékenység iránti igény felkeltése, ébrentartása. A játék megszerettetése, a játék örömének megélése, a kortárscsoport felfedezése. A személyiség értelmi, érzelmi, akarati oldalának erősítése. Hosszabb képzési idő biztosítása mellett a tanuláshoz nélkülözhetetlen pszichikus funkciók fejlesztése. Alapvető kultúrtechnikák eszközszintű elsajátítása, a kommunikáció fejlesztése. A kulturális a szociális háttérből adódó hátrányok csökkentése, felzárkóztatás, törekvés a nem fogyatékos gyermekek iskolai csoportjaiba történő visszahelyezésre. -15-

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.október 01. 1 1.1 A nevelő- oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

Zuglói Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó

Zuglói Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó Zuglói Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó OM azonosító: 038424 1141 Budapest, Álmos vezér útja 46. Tel: 363-1079, 460-0163 e-mail: zugloibenedek@gmail.com

Részletesebben

Pedagógiai Programja 2014.

Pedagógiai Programja 2014. Az Abonyi Montágh Imre Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda és Általános Iskola Pedagógiai Programja 2014. Készült: 2014. 2014. hó napján P.H. Jóváhagyta: fenntartó 1 TARTALOMJEGYZÉK AZ

Részletesebben

FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (iskola) (1095 Budapest, Gát u. 6. és Thaly Kálmán u. 17/I.) OM 038417 Készítette: Tőkés Sándor igazgató Hatályba lépés időpontja:

Részletesebben

GYŐRI KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYŐRI KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM "Az élet fő célja tett; Tehát tégy! S tégy minden jót, ami tőled telik s mindenütt, ahol alkalom nyílik;" /Kölcsey Ferenc : Parainesis / GYŐRI KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GYŐR 2013

Részletesebben

Pákozdi Nemeskócsag Általános Iskola. 8095 Pákozd, Arany János u. 1-5. OM azonosító: 202984 PEDAGÓGIAI PROGRAM

Pákozdi Nemeskócsag Általános Iskola. 8095 Pákozd, Arany János u. 1-5. OM azonosító: 202984 PEDAGÓGIAI PROGRAM 8095 Pákozd, Arany János u. 1-5. OM azonosító: 202984 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 PEDAGÓGIAI HITVALLÁSUNK... 5 ELŐSZÓ A FELÜLVIZSGÁLT ISKOLAI PEDAGÓGIAI PROGRAMHOZ... 5

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola

Móra Ferenc Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Helyi pedagógiai program 2013. Intézményi adatok 1 Az intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola OM azonosító: 035182 Székhelye: 1214 Budapest, Tejút u. 10. Fenntartó: Klebelsberg

Részletesebben

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 2840 Oroszlány Táncsics Mihály út 42. Telefon: 34/360-172 Fax: 34/360-965 Email: info@jozsefattila.hu Honlap: www.jozsefattila.hu

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Bélapátfalvai Petőfi Sándor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Bélapátfalvai Petőfi Sándor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Bélapátfalvai Petőfi Sándor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Készült: 2013. március 31. Módosítva: 2013. szeptember 01. 1 Tartalom 1. JOGSZABÁLYI ALAPOK... 4 2. INTÉZMÉNYI

Részletesebben

A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2014. Tartalom Az iskola adatai...

Részletesebben

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PEDAGÓGIAI PROGRAM DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM: 037313 Az iskola székhelye: 2120 Dunakeszi, Iskola sétány 18. Telefon,

Részletesebben

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 0 2013 Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 3 1.1.1 Az iskolánkban folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei

Részletesebben

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 nevelőtestületének PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gyermekeim, itt sok mindent megtanulhattok, de ez maga a kezdet, legyetek jók és tisztességesek a többire

Részletesebben

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület Szerencs, 2013.03.25. Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központ

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központ Budapest, 2008. április 1 Tartalom BEVEZETŐ...4 HELYZETELEMZÉS...6

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. Tartalomjegyzék I. Bevezető 1 II. Az intézmény önmeghatározása, koncepciója 3 III. A tanulóifjúság összetétele, szociológiai helyzetképe 5 IV. Személyi és tárgyi feltételek 6 V.

Részletesebben

Balmazújváros Általános Iskola Pedagógiai program

Balmazújváros Általános Iskola Pedagógiai program Balmazújváros Általános Iskola Pedagógiai program 2013. szeptember 10. 1 2013. március 28. Még nincs igazítva 1. Az iskola nevelési programja...3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM I. PREAMBULUM Az iskola hivatalos neve: Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az iskola fenntartója: KLIK Budapesti IV. kerületi Tankerülete Működési

Részletesebben

A SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ- SPECIÁLIS SZAKISKOLA

A SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ- SPECIÁLIS SZAKISKOLA Szélfútta levél a világ. De hol az ág? de Ki az ág?" /Zelk Zoltán/ A SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ- SPECIÁLIS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014.

Részletesebben

A NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalomjegyzék 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3.

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 4 A PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRVÉNYI HÁTTERE... 5 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 7 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI,

Részletesebben

Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye

Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM 2008. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 5

Részletesebben

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 6800 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENT ISTVÁN U.75. telefon /fax: 62/245-066 e-mail: iskola@szentistvanisk.hu szentistvanisk.hu

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013.

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 4 1. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSÉNEK TÖRVÉNYI HÁTTERE... 4

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

Pedagógiai program Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola 2014. szeptember

Pedagógiai program Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola 2014. szeptember Pedagógiai program Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola 2014. szeptember TARTALOMJEGYZÉK 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 4 1.2. Az intézmény

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola. Pedagógiai Programja

A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola Pedagógiai Programja Készítette: Némethné Gerecs Judit igazgató TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ GONDOLATOK... 6 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 7 1.Az intézmény

Részletesebben

Radnóti Miklós Általános Iskola

Radnóti Miklós Általános Iskola Radnóti Miklós Általános Iskola Pedagógiai Programja Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben