Szervezeti és Működési Szabályzat. Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola Kál Rózsa út 8.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szervezeti és Működési Szabályzat. Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola. 3350 Kál Rózsa út 8."

Átírás

1 2013 Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 3350 Kál Rózsa út 8.

2 TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ... 4 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, feladata, hatálya Alapító okirat Az intézmény bélyegzőinek lenyomata Aláírási jogkör II. RÉSZ A vezetők kapcsolattartási rendje, formája, a vezetők közötti feladatmegosztás Az intézmény szervezeti felépítése Az intézmény irányítása A vezetők helyettesítésének rendje Az intézmény vezetősége Az igazgatóhelyettesek Munkaközösség-vezetők A kapcsolattartás rendje A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje Alkalmazotti közösségek Munkavállalók jogai A kapcsolattartás formái az alkalmazotti közösségen belül A nevelőtestület Nevelőtestületi jogkör Nevelőtestületi feladatok A jegyzőkönyv A nevelők szakmai munkaközösségei A szakmai munkaközösségek együttműködésének, kapcsolattartásának rendje Együttműködés területei Közös iskolai rendezvények lebonyolítása, szervezése Kapcsolattartás rendje Az alkalmi feladatokra alakult munkacsoportok A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés szempontjai Kapcsolattartás Diákönkormányzattal A szülői szervezet Helyi egyházközséggel III. RÉSZ MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK Az intézmény használati és működési rendje A létesítmények használati rendje Az iskola működési rendje Nyitvatartási rend A vezetők benntartózkodási rendje Nevelői ügyelet Tanulói ügyelet A tanítás rendje Tanórán kívüli foglalkozások

3 1.3. Tantárgyfelosztás órarend Tanügyi nyomtatványok Bizonyítványok Tanuló-nyilvántartó könyv Foglalkozási napló A helyettesítési napló A törzslap A tanórán kívüli foglalkozások rendje Hagyományápolás célja, nemzeti ünnepek Az intézmény hagyományos rendezvényei A hagyományápolás további formái Hagyományőrző feladatok, külsőségek Az iskolai tankönyvellátás helyi rendje Intézményi védő-óvó előírások Az intézmény dolgozóinak feladatai a gyermekbalesetek megelőzésében, illetve baleset esetén: Rendkívüli esemény, tűz és bombariadó esetén szükséges teendők A dohányzással kapcsolatos előírások A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok Az intézmény alapító okirata A pedagógiai program Szervezeti és Működési Szabályzat Házirend Munkaterv Külső intézményi kapcsolatok IV. RÉSZ A Szervezeti és Működési Szabályzat tájékoztatásával és nyilvánosságával kapcsolatos intézkedések

4 I. rész Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, feladata, hatálya 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg az intézmény szervezeti felépítését, működésének belső rendjét, a külső és belső kapcsolatára vonatkozó megállapodásokat és azon rendelkezéseket, melyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe Az SzMSz-ben foglaltak megismerése és megtartása feladata és kötelessége az iskola minden vezetőjének, pedagógusának, egyéb alkalmazottjának, az iskola tanulóinak. A szabályzatban foglaltak megtartása azoknak is kötelessége, akik kapcsolatba kerülnek az iskolával, részt vesznek feladatainak megvalósításában, illetőleg igénybe veszik, használják helyiségeit, létesítményeit Az SzMSz-ben foglalt rendelkezések megtartása mindenkinek közös érdeke: a szülőt, vagy más nem az iskolában dolgozó, illetve tanuló személyt az iskola dolgozójának tájékoztatnia kell a szabályzatban foglaltakról, kérve annak megtartását Az SzMSz alapjául szolgáló jogszabályok: évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről - 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről - 23/2004. (VIII.27.) OM-rendelet a tanulói tankönyvtámogatás és az iskola tankönyvellátás rendjéről - 26/1997. (IX.3.) NM-rendelet iskola-egészségügyi ellátásról 1.5. A káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola szervezeti felépítésére, működésének belső rendjére, külső és belső kapcsolataira vonatkozó szabályzatot az intézmény vezetőjének előterjesztése alapján a alkalmazotti értekezlet fogadja el Az intézmény fenntartója: Egri Főegyházmegye 1.7. A szervezeti és működési szabályzat az intézmény fenntartó általi jóváhagyás időpontjában lép hatályba. 4

5 2. Alapító okirat A Magyar Katolikus Egyház belső egyházi jogi személyeként 00001/ számon nyilvántartásba vett Egri Főegyházmegye megyéspüspökeként az Egyházi Törvénykönyv 802. kánonjából származó kötelezettségem és a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló évi CCVI. törvény, valamint a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (Nkt.) 21. (3) bekezdése alapján a 3.) pontban megjelölt intézmény (továbbiakban: Intézmény) alapító okiratát az alábbiak szerint állapítom meg: 1.) Az alapító neve és székhelye: Az Egyházi Törvénykönyv (CIC ) alapján az Egri Főegyházmegye Ordináriusa Eger, Széchenyi u ) A fenntartó neve és székhelye: Egri Főegyházmegye 3300 Eger, Széchenyi u. 1 3.) Az Intézmény hivatalos neve: Hivatalos neve: Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola Rövidített neve: Káli Kat. Ált. Isk. Alapításának éve: ) Az Intézmény típusa: A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 7. alapján: - általános iskola Az Intézmény létesítésének és működésének anyagi, tárgyi, technikai és személyi feltételei biztosítottak. 5.) Az Intézmény feladatellátási helyei: 5.1. Székhelye: 3350 Kál, Rózsa út Telephelyei: 3350 Kál, Rózsa út Kál, Rózsa út ) Alapfeladatának jogszabály szerinti megjelölése: Az Nkt pontja alapján: - általános iskolai nevelés-oktatás - a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű 5

6 gyermekek, tanulók iskolai nevelése-oktatása 6.2. Az Nkt pontja a következőket rögzíti: 25. sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd, A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/2012. (X.8.) EMMI rendelet alapján az intézmény vállalhatja- érzékszervi fogyatékosság esetén: - hallásfogyatékosság, - beszédfogyatékosság, értelmi fogyatékosság esetén: - enyhe értelmi fogyatékosság, - középsúlyos értelmi fogyatékosság, pszichés fejlődési zavarok tekintetében: - diszlexia, - diszortográfia, - diszkalkúlia, - diszgráfia és diszpraxia, - a fentiek együttjárása miatt a kevert specifikus zavarok, - hiperaktivitás és figyelemzavar ellátását. Az Nkt pontja a következőket rögzíti: 3. beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek. Az Intézmény vállalja a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók ellátását. Római katolikus elkötelezettségű általános iskola. Az Intézmény a fenntartó által jóváhagyott pedagógiai program és szervezeti és működési szabályzat alapján, működési engedélyének megfelelően működik. Az Intézményben folyó tevékenység célja elsősorban: a római katolikus szellemű nevelés-oktatás felkészítés a továbbtanulásra, tanulmányi és sportversenyekre tagozati és emelt szintű oktatás tehetséggondozás 6

7 szakkörök, tanórán kívüli önképzési és művelődési tevékenységek biztosítása iskola-egészségügyi és ifjúság-egészségügyi szolgáltatások nyújtása gyermek és ifjúságvédelmi feladatok ellátása sajátos nevelési igényű, BTMN-es, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók ellátása tankönyvellátás étkeztetés képesség-kibontakoztató felkészítés 6.2. Székhely: Az Nkt. 4. alapján: - általános iskolai nevelés-oktatás, - a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók iskolai nevelése-oktatása Alapfeladatai az 56/2011.(XII. 31.) NGM rendelet alapján: 8520 Alapfokú oktatás Általános iskolai nevelés, oktatás alsó tagozaton Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Általános iskolai nevelés, oktatás felső tagozaton Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Általános iskolai napközi otthoni nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése Általános iskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Egyéb feladatok: 5629 Egyéb vendéglátás Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 8560 Oktatást kiegészítő tevékenység 9101 Könyvtári, levéltári tevékenység Kál, Rózsa út alatti telephely: Az Nkt. 4. alapján: - általános iskolai nevelés-oktatás, - a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók iskolai nevelése-oktatása Alapfeladatai az 56/2011.(XII. 31.) NGM rendelet alapján: 7

8 8520 Alapfokú oktatás Általános iskolai nevelés, oktatás alsó tagozaton Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Általános iskolai nevelés, oktatás felső tagozaton Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Általános iskolai napközi otthoni nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése Általános iskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Egyéb feladatok: 5629 Egyéb vendéglátás Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 8560 Oktatást kiegészítő tevékenység 9101 Könyvtári, levéltári tevékenység Kál, Rózsa út 23. alatti telephely: Az Nkt. 4. alapján: - általános iskolai nevelés-oktatás, - a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók iskolai nevelése-oktatása Alapfeladatai az 56/2011.(XII. 31.) NGM rendelet alapján: 8520 Alapfokú oktatás Általános iskolai nevelés, oktatás alsó tagozaton Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)) Általános iskolai nevelés, oktatás felső tagozaton Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Általános iskolai napközi otthoni nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése Általános iskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Egyéb feladatok: 5629 Egyéb vendéglátás Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 8560 Oktatást kiegészítő tevékenység 9101 Könyvtári, levéltári tevékenység 8

9 7.) Feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek és tanulólétszám: Összesen: 432 fő 3350 Kál, Rózsa út 8. alatti székhelyen: 324 fő 3350 Kál, Rózsa út alatti telephelyen: 108 fő 3350 Kál, Rózsa út 23. alatti telephely: a tornatermet minden gyermek használja. 8.) Az évfolyamok száma és típusa: Általános iskolai évfolyamok száma nyolc évfolyam, nappali. 9.) A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés és használati jog: Az Intézmény a működéséhez szükséges vagyont egyrészt az Egri Főegyházmegye és a KLIK megállapodásán alapuló határozatlan idejű használati jog, másrészt az Intézmény, Kál Nagyközség Önkormányzata és az Egri Főegyházmegye tulajdonjoga alapján határozatlan ideig használhatja. Az Intézmény az Egri Főegyházmegye megállapodáson alapuló határozatlan idejű használati joga alapján használja az Intézmény Kál, Rózsa út 8. szám alatti, 313 helyrajzi számon nyilvántartott 1375,2 nm. hasznos alapterületű székhelyét, a Kál, Rózsa út szám alatti, 1286 helyrajzi számon nyilvántartott, 374,2 nm hasznos alapterületű telephelyét és a Kál, Rózsa út 23 szám alatti, 1288 helyrajzi számon nyilvántartott 175 nm hasznos alapterületű telephelyét. Az ingatlanok 1/1 arányú tulajdonosa Kál Nagyközség Önkormányzata. 10.) A gazdálkodással összefüggő jogosítványok: Önálló egyházi jogi személyként, a fenntartó által jóváhagyott szervezeti és működési szabályzat alapján működő egyházi intézmény. A fenntartó által jóváhagyott költségvetése alapján önállóan gazdálkodó szervezet. Gazdálkodási formakódja (GFO 2012 kód): 552 Egyházi intézmény. 9

10 3. Az intézmény bélyegzőinek lenyomata A bélyegzők használatára a következő beosztásban dolgozók jogosultak: Igazgató Igazgatóhelyettesek Gazdasági vezető Iskolatitkár Tanügyi dokumentumok adminisztrálásakor osztályfőnök A bélyegzők használatát a Bélyegző nyilvántartás tartalmazza. A bélyegzők használatának szabályzata: 10 sz. melléklet 3.1 Aláírási jogkör Aláírási joga az igazgatónak, távolléte esetén az igazgatóhelyetteseknek van. Az intézmény cégszerű aláírása az intézményvezető aláírásával és az intézmény pecsétjével érvényes. 10

11 II. rész Az intézmény szervezeti felépítése 1. A vezetők kapcsolattartási rendje, formája, a vezetők közötti feladatmegosztás 1.1 Az intézmény szervezeti felépítése INTÉZMÉNYVEZETŐ Igazgató helyettesek Alsós munkaközösség-vezető Felsős munkaközösség-vezető Iskolatitkár alsó tagozatban tanító pedagógusok napközis nevelők Gazdasági vezető felső tagozatban tanító pedagógusok napközis nevelő Technikai dolgozók ( karbantartó-portás takarítók) 1.2. Az intézmény irányítása Az intézmény vezetője az igazgató, aki munkáját a magasabb jogszabályok, a fenntartó, valamint az iskola belső szabályzatai által előírtak szerint végzi. Az igazgató munkáját az igazgatóhelyettesek, a munkaközösség vezetők, gazdasági vezető, az iskolatitkár segítik. Az intézményvezető feladatait munkaszerződése, a vonatkozó jogszabályok, az intézmény alapító okirata, szervezeti és működési szabályzata, pedagógiai programja, házirendje, munkaköri leírása, és a munkáltatói jogkört gyakorló utasításai szerint látja el a Katolikus Egyház előírásai és a köznevelési intézményekben dolgozók számára kiadott Pedagógus Etikai Kódex előírásainak megfelelően. 11

12 Az intézményvezető - irányítja és ellenőrzi az intézmény nevelő-oktató munkáját; - koordinálja a szakmai munkaközösségek tevékenységét; - felel a törvényes működésért; - felel a takarékos gazdálkodásért; - képviseli az intézményt, - felel: - a pedagógiai munkáért; - a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért; - a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, - a balesetek megelőzéséért; - az intézmény ellenőrzési, mérési, értékelési rendszerének kiépítéséért, működéséért; - a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, - az ünnepek méltó megszervezéséért. - feladatkörébe tartozik: - a nevelő és oktató munka irányítása és ellenőrzése; - a döntések előkészítése, végrehajtásuk megszervezése; - a rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása; - az érdekképviseleti szervekkel, szülői- és diákközösségekkel való együttműködés; Közvetlenül irányítja az - igazgatóhelyettesek - gazdasági vezető, - iskolatitkár, - gyermek és ifjúságvédelmi felelős munkáját. A diákönkormányzatot segítő tanár közvetlenül fordulhat hozzá. A köznevelési intézmény vezetője jogkörét esetenként, vagy az ügyek meghatározott körében helyetteseire vagy az intézmény más alkalmazottjára átruházhatja A vezetők helyettesítésének rendje Az igazgatót távollétében a megbízott igazgatóhelyettes helyettesíti. Az igazgató tartós távolléte esetén gyakorolja a kizárólagos jogkörébe fenntartott hatásköröket. Tartós távollétnek minősül a legalább kéthetes folyamatos távollét. Az igazgató és az igazgatóhelyettesek egyidejű akadályoztatása esetén a megbízott munkaközösség-vezető feladata a helyettesítés. Az igazgató helyettesek munkájukat munkaköri leírás, valamint az igazgató közvetlen irányítása alapján végzik. 12

13 Feladatuk- és hatáskörük, valamint egyéni felelőssége mindazon ügyekre kiterjed, melyeket munkaköre tartalmaz. (2. sz. melléklet) 1.4. Az intézmény vezetősége Az intézmény vezetőségének tagjai: az igazgató, az igazgatóhelyettesek alsós munkaközösség-vezető felsős munkaközösség-vezető 1.5. Az igazgatóhelyettesek Vezetői tevékenységüket az igazgató közvetlen irányítása, munkaköri leírásuk alapján egymással mellérendeltségi viszonyban látják el. Feladatuk és hatáskörük, valamint egyéni felelősségük mindazon ügyre kiterjed, melyet munkaköri leírásuk tartalmaz. Igazgatóhelyettesek feladatköre - Irányítja, szervezi, ellenőrzi az intézmény pedagógiai és szakmai munkáját, munkaközösségeit, a pedagógusok és más beosztott dolgozók tevékenységét. - Részt vesz az éves nevelési, oktatási terv elkészítésében. - A tantárgyfelosztás alapján elkészíti az iskola órarendjét. - Beosztja, ellenőrzi, elszámolja a túlórákat, helyettesítéseket, végzi az ezzel kapcsolatos adminisztratív teendőket. - Irányítja az intézmény adminisztratív tevékenységét. - Szakmai, gyakorlati, segítséget ad a pályakezdő pedagógusoknak. - Végzi az iktatást, figyelemmel kíséri az ügyiratok bonyolítási rendjét és a határidők betartását. - Vezeti a szabadság-nyilvántartást. - Javaslatot tesz a tantárgyfelosztásra, a tanmenetek, foglakozási tervek elfogadására. - Szervezi a tanulmányok alatti vizsgákat. - Ellenőrzi az intézmény vagyoni védelmét, a takarékosságot, ellenőrzi a leltározást, az eszközök tárolását, nyilvántartását. - Felügyeli a gyermek és ifjúságvédelmi munkát, a tanuló és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos tevékenységet. - Javaslatot tesz az intézmény dolgozóinak jutalmazására, felelősségvonására. - A tanulók érdeklődése és igénye alapján szervezi, irányítja, illetve ellenőrzi a szakkörök, érdeklődési körök munkáját. - Ellenőrzi az iskolai rendezvények előkészítését, szervezését, lebonyolítását. - Irányítja, ellenőrzi a továbbtanulási, pályaválasztási tevékenységet. - Szervezi a dolgozók és a tanulók egészségügyi vizsgálatát. - Az ellenőrzési terv alapján belső ellenőrzést végez Munkaközösség-vezetők Vezetői munkájukat munkaköri leírásuk és az igazgató és igazgató helyettes közvetlen irányítása alapján végzik. 13

14 A munkaközösségek főbb feladatai szakterületükön belül: - szakmai, módszertani kérdésekben segítik az iskola munkáját, - egységes követelményrendszer kidolgozása, - pályázatok, versenyek kiírása, szervezése, lebonyolítása, - segítik a pályakezdő pedagógusokat, - összeállítják saját munkatervüket, elemzik, értékelik munkájukat, - összeállítják a vizsgák feladatsorait, - javaslatot tesznek költségvetési előirányzatokra, taneszközökre, egyéb segédletekre, tanórán kívüli foglakozások programjaira Az iskolatitkár szakirányú képesítéssel rendelkező személy, hatásköre és felelőssége kiterjed mindazon feladatokra, amelyeket munkaköri leírása tartalmaz A kapcsolattartás rendje Az operatív vezetési ügyekben az igazgató, az igazgatóhelyettesek, a gazdasági vezető, az iskolatitkár naponta megbeszélést tart. Az igazgató közvetlen munkatársai az igazgatónak tartoznak felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel. A rendszeres szakmai kapcsolattartás a munkaterv szerint ütemezett értekezleteken, illetve rendkívüli nevelőtestületi értekezleteken valósul meg. A munkaközösségek az őket érintő ügyekben külön megbeszéléseket tartanak, ahol meghívott az igazgató és az igazgatóhelyettes. Az iskolatitkár munkája során közvetlen kapcsolatot tart az iskola közalkalmazottaival A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje. A nevelő-oktató munka belső ellenőrzése kiterjed a tanítási órákra, a választható foglalkozásokra, valamint a tanórán kívüli foglalkozásokra, iskolai rendezvényekre. Részleteit a Belső ellenőrzési szabályzat és az Ellenőrzési terv, valamint a munkaköri leírás tartalmazza. Az ellenőrzési tervben nem szereplő, eseti ellenőrzések lefolytatásáról az igazgató dönt. Rendkívüli ellenőrzések lefolytatásáról az igazgató dönt. Rendkívüli ellenőrzést kezdeményezhet az igazgatóhelyettes és a szakmai munkaközösség vezetője. A nevelő-oktató munka ellenőrzésére jogosultak: - Igazgató - Igazgatóhelyettes - Munkaközösség-vezető - Pedagógus külön megbízással Az igazgató az intézményben folyó valamennyi tevékenységet ellenőrzi. Az igazgatóhelyettesek ellenőrzési tevékenységét a vezetői feladatmegosztásból következő saját területén végzi. A munkaközösség-vezetők az ellenőrzési feladatokat a munkaközösség tagjainak munkájával kapcsolatban látják el. Tapasztalataikról tájékoztatják az igazgatót, igazgatóhelyettest. 14

15 Az ellenőrzés tapasztalatait a pedagógusokkal egyénileg ismertetni kell, amelyre a pedagógus észrevételt tehet. A belső ellenőrzés általánosítható tapasztalatait a feladatok meghatározásával a nevelőtestületi értekezleten összegezni, értékelni kell. 2. Alkalmazotti közösségek Alkalmazotti közösség tagjai a pedagógusok és a pedagógiai munkát segítő alkalmazott (iskolatitkár, gazdasági vezető), egyéb technikai dogozók. Az intézmény alkalmazottai munkájukat munkaköri leírásuk, valamint közvetlen irányítás mellett végzik. Munkakörük ellátásáért egyéni felelősséggel tartoznak Munkavállalók jogai A munkavállalók munkavégzésével kapcsolatos kötelességeket és jogokat a Munka törvénykönyve és a KJT szabályozza. A szakmai munkát végző pedagógusok mellett az intézményben dolgozók az oktató-nevelő munkát közvetlenül vagy közvetve segítik. Az alkalmazotti közösséget és azok képviselőit jogszabályokban meghatározott részvételi javaslattételi, véleményezési, egyetértési és döntési jogok illetik meg. A munkavállalók munkájukat a Katolikus Egyház tanításának figyelembe vételével végzik és a munkahelyükön kívül sem tanúsíthatnak egyházi alkalmazotthoz méltatlan magatartást. Egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyt a munkáltató írásbeli engedélyével létesíthetnek. 2.2.A kapcsolattartás formái az alkalmazotti közösségen belül Az intézmény közösségeit a megbízott vezetők és a választott közösségi képviselők segítségével az intézményvezető fogja össze. A kapcsolattartási formák közül azt kell alkalmazni, amelyik a leghatékonyabban szolgálja az együttműködést. A kapcsolattartás különböző formái közösségi értekezletek: - vezetőségi értekezlet - nevelőtestületi értekezlet - alkalmazotti értekezlet Szakmai megbeszélések: - munkaközösségek (alsós és felsős munkaközösség) - konkrét feladatokra szerveződött csoportok megbeszélései Az intézményi kapcsolattartás rendszeres és konkrét időpontjait a munkaterv tartalmazza. A teljes alkalmazotti értekezletet az intézményvezető akkor hívja össze, amikor ezt jogszabály előírja, vagy az intézmény egészét érintő kérdések tárgyalására kerül sor. Az alkalmazotti közösség értekezleteiről jegyzőkönyvet kell vezetni. Határozatképes, ha tagjainak legalább 2/3 része jelen van. 15

16 2.3. A nevelőtestület A nevelőtestület a nevelési-oktatási intézmény pedagógusainak közössége, az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. A nevelőtestület összehangolt pedagógiai munkával valósítja meg a pedagógiai program céljait és feladatait. A nevelőtestület tagja az intézmény valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja 2.4. Nevelőtestületi jogkör A nevelőtestület véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik minden intézményt érintő ügyben. Egyetértési joga szükséges a diákönkormányzat működési rendjéhez. A nevelőtestület döntési jogköre: - a pedagógiai program elfogadása és módosítása, - az SZMSZ és a Házirend elfogadása és módosítása, - környezeti-egészségnevelési program elfogadása - a minőségfejlesztési program elfogadása, - a tanév munkatervének elfogadása, módosítása, - átfogó értékelések és beszámolók elfogadása, - a tanulók magasabb évfolyamba lépésének és osztályozó vizsgára bocsátásának megállapítása, - a tanulók fegyelmi ügyeiben való eljárás, - a nevelőtestületet képviselő pedagógus kiválasztása 2.5. Nevelőtestületi feladatok A nevelőtestület jogköre és feladatai összhangban vannak. A nevelőtestületi közösség gyakorolja a jogokat, és tagjai hajtják végre a nevelőtestületi feladatokat, melyek a következők: - a pedagógiai program feladatainak minőségi megvalósítása, - a tanulók egységes szellemű nevelése, oktatása, - a tanulók személyiségének, képességeinek fejlesztése, munkájuk értékelése és minősítése, - a szülők, az alkalmazottak, a tanulók emberi méltóságának tiszteletben tartása és jogaik érvényre juttatása, - a közösségi élet szervezése és a hagyományőrzés ellátása, - a környezeti és egészségnevelési program megvalósítása, - minőségfejlesztési program végrehajtása, - a tanév munkatervének elkészítése, - átfogó értékelések és beszámolók készítése, - a törvények, a rendeletek, a belső szabályzatok és a munkafegyelem előírásainak betartása, - a létesítmények és környezet rendben tartása, védelme 16

17 Nevelőtestületi értekezleteken, illetve az intézményvezető külön kérése alapján: - Szóbeli tájékoztatás - Írásbeli beszámoló Egy tanév során a nevelőtestület az alábbi értekezleteket tartja: - Tanévnyitó, alakuló értekezlet - Tanévzáró értekezlet - Félévi értekezlet A nevelési oktatási tevékenység elemzése, értékelése, beszámolók. - Félévi és év végi osztályozó értekezlet Tantárgyi értékelések és érdemjegyek megállapítása, magatartás és szorgalom elbírálása. A tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása, javítóvizsgára vagy évismétlésre utalás. Osztályfőnök tájékoztatója osztálya helyzetéről, munkájáról. A tanuló tantárgyi értékeléséről és érdemjegyeiről a tantárgyat tanító pedagógus, tartós távollét esetén az ezzel megbízott nevelő dönt. A magatartás és szorgalom minősítéséről az osztályfőnök javaslata alapján a nevelőtestület dönt. - Nevelési értekezlet Az iskolát érintő nevelési-módszertani kérdések megvitatása. Témáját az iskolaközösség javaslatai alapján a munkatervben kell ütemezni. - Munkaértekezlet Aktuális kérdéseket megvitató konzultatív fórum. - Rendkívüli nevelőtestületi értekezletet kell összehívni, ha a(z) - Nevelőtestület 1/3-a, - Vezetőség, - Igazgató indokoltnak tartja. A nevelőtestületi értekezleteken való megjelenés minden nevelő kötelessége. A távollévőknek kötelessége tájékozódni az értekezlet tartalmáról. A nevelőtestületi értekezlet akkor határozatképes, ha azon tagjainak több mint 75%-a jelen van. A nevelőtestület döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A döntések és határozatok az intézmény iktatott iratanyagába kerülnek. A nevelőtestület legalább három tagjának kérésére titkos szavazás is elrendelhető. A nevelőtestület értekezleteiről jegyzőkönyvet kell készíteni A jegyzőkönyv Jegyzőkönyvet kell készíteni: - ha jogszabály előírja, - ha rendkívüli esemény indokolja, - ha az intézmény vezetője elrendeli, - ha az intézmény működésére, a tanulókra, a nevelő-oktató munkára vonatkozó kérdésben a testület határoz. 17

18 A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az elkészítése - helyét, - idejét, - a jelenlévőket, - az ügy megjelölését, - az ügyre vonatkozó lényeges megállapításokat, - a döntéseket, - a jegyzőkönyv készítőjének aláírását, - a hitelesítő alkalmazott aláírását A nevelők szakmai munkaközösségei Az iskolában az alábbi szakmai munkaközösségek működnek: -Alsó tagozatos munkaközösség -Felső tagozatos munkaközösség Szakmai munkaközösség hozható létre az iskolában dolgozó legalább 5 fő azonos tantárgyat (műveltségi területet) tanító pedagógus közreműködésével. A munkaközösség az iskola pedagógiai programja, munkaterve és a munkaközösség tagjainak javaslatai alapján összeállított munkaterv szerint tevékenykedik. A munkaközösség munkáját a munkaközösség-vezető irányítja. A munkaközösség vezetőjét az igazgató egyetértésével a munkaközösség tagjai választják A szakmai munkaközösségek együttműködésének, kapcsolattartásának rendje Intézményben két szakmai munkaközösség működik: egy alsó tagozatos és egy felső tagozatos, melynek tagjai az érintett osztályokban tanító nevelők, valamint a napközis nevelők Együttműködés területei - Közös munkaértekezletek a hatékony szakmai munka érdekében (félévente 2) illetve szükség szerint. - Az alsó tagozatból a felső tagozatba való átmenet koordinálása. - Az új felsős osztályfőnök folyamatos konzultációja az előző osztályfőnökkel. - Óralátogatások szervezése a két munkaközösség szakmai munkájának jobb megismerése érdekében. - Iskolai szintű fogadóórák egy időben történő megszervezése Közös iskolai rendezvények lebonyolítása, szervezése A Pedagógiai Program és az éves munkaterv tartalmazza Kapcsolattartás rendje A két munkaközösség-vezető legalább havonta, de szükség esetén többször is egyeztet az aktuális feladatokkal kapcsolatban. - Minden év elején új munkatervet készítenek, melyet a munkaközösség-vezetők egyeztetnek. 18

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 3600 Ózd, Bem út 8. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 4.o. II. Az iskola általános jellemzői 5.o. III. Az intézményegység

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS KÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS KÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI KÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmény neve: Hild József Általános Iskola Készítette: Rajnainé Sima Etel A nevelőtestület testület elfogadásának dátuma: 2013. március 26. A Szülők közössége

Részletesebben

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat. Sopron

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat. Sopron Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Szervezeti és működési szabályzat Sopron 2013 Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja...

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szandaszőlősi Általános és Alapfokú (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szervezeti és működési szabályzat 2/67 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

Felsőcsatári Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola 2013.

Felsőcsatári Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola 2013. Szervezeti és Működési Szabályzat Felsőcsatári Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola 2013. Tartalomjegyzék 1. Az intézmény általános jellemzői... 4 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi

Részletesebben

Hevesi Sándor Általános Iskola

Hevesi Sándor Általános Iskola Hevesi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat A gyermek az elevenség, az öröm, a jövőbe ható ígéret, a bilincsbe nem vert ember, az igazán igaz Isten. Ady Endre 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...

Részletesebben

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA érvényes 2014. szeptember 9-től 1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. június Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma... 3 1.2. Jogszabályi háttér... 4 1.3. Az SZMSZ

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Fehérgyarmat, Május 14. tér 33. Telefon/fax: 44/510-193 e-mail: kolcseyiskola@fehergyarmat.hu OM: 201531 Szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. 1 Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. 2 Tartalom AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 6 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ)

Részletesebben

A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PAKS, PUSZTAHENCSE, NÉMETKÉR Paks, 2014. március 31. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TÖRVÉNYI HÁTTERE... 4 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

Gothard Jenő Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Gothard Jenő Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Gothard Jenő Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...1 Az intézmény jogállása...1 2009. december 31-ig alkalmazott szakfeladatok:...2 2010. január

Részletesebben

Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola

Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola 2013. Tartalomjegyzék Bevezető 3. 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 3.

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM EGER

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM EGER ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM EGER Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Készítette: Jakab Sándorné igazgató 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 178 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

A KISPESTI ERKEL FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KISPESTI ERKEL FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KISPESTI ERKEL FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2013. TARTALOM 2 Oldal I. rész: Általános rendelkezések 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi alapja

Részletesebben

BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61.

BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. Bucsa, 2013. március 1 Tartalomjegyzék 1. A SZERVEZETI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Tartalom 1. Bevezető rész 5 1.1. Az SZMSZ célja, feladata... 5 1.2. Jogszabályi háttér... 5 1.3. Az intézmény adatai... 5 1.4. Az alapító okirat adatai... 5 1.5.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM: 033405 2009. TARTALOMJEGYZÉK A Kertvárosi Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása és jóváhagyása 1. I. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A NÉRI SZENT FÜLÖP KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA (1161 Budapest, Béla u.23.) OM: 035100 Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyta: Budapest, 2013. év hónap nap. Fenntartó TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető...

Részletesebben

A Bátai Hunyadi János Általános Iskola

A Bátai Hunyadi János Általános Iskola 2013. 1 A Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Bátai Hunyadi János Általános Iskola 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 Tartalom Bevezető 1. Általános rendelkezések 3. 2. Intézményi jellemzők - az iskola

Részletesebben

A BESNYŐI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BESNYŐI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BESNYŐI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012 0 I. AZ SZMSZ CÉLJA 1. A szabályzat célja, tartalma A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja, hogy

Részletesebben

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata 6500 Baja, Bácska tér 1 A Türr István Gazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 6500 Baja, Bácska tér 1 Tartalom I Általános rendelkezések 6 1 A szervezeti és működési szabályzat célja,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola Cím: H-2400 Dunaújváros, Kőris utca 17. Tel / Fax: 06-25-431-890 OM azonosító: 200290 Nyilvántartási szám: 04-0051-05 Felnőttképzési

Részletesebben

Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.)

Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.) Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. március OM azonosító: 200931 1 Tartalomjegyzék I. Bevezető 1.Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 037313 Dunakeszi 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 6 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1 A szervezeti és működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: 2013. Tartalomjegyzék: 1. AZ SZMSZ CÉLJA... 4 1.1. A szabályzat tartalma és hatálya... 4 1.1.1. A szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Széchenyi István Katolikus Általános Iskola Füzesabony

SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Széchenyi István Katolikus Általános Iskola Füzesabony SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT Széchenyi István Katolikus Általános Iskola Füzesabony 2013 1. BEVEZETŐ 1.1. Jogszabályi háttér. A közoktatási intézmények működésének legfontosabb szabályait, a szervezeti

Részletesebben