Szervezeti és Működési Szabályzat. Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola Kál Rózsa út 8.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szervezeti és Működési Szabályzat. Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola. 3350 Kál Rózsa út 8."

Átírás

1 2013 Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 3350 Kál Rózsa út 8.

2 TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ... 4 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, feladata, hatálya Alapító okirat Az intézmény bélyegzőinek lenyomata Aláírási jogkör II. RÉSZ A vezetők kapcsolattartási rendje, formája, a vezetők közötti feladatmegosztás Az intézmény szervezeti felépítése Az intézmény irányítása A vezetők helyettesítésének rendje Az intézmény vezetősége Az igazgatóhelyettesek Munkaközösség-vezetők A kapcsolattartás rendje A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje Alkalmazotti közösségek Munkavállalók jogai A kapcsolattartás formái az alkalmazotti közösségen belül A nevelőtestület Nevelőtestületi jogkör Nevelőtestületi feladatok A jegyzőkönyv A nevelők szakmai munkaközösségei A szakmai munkaközösségek együttműködésének, kapcsolattartásának rendje Együttműködés területei Közös iskolai rendezvények lebonyolítása, szervezése Kapcsolattartás rendje Az alkalmi feladatokra alakult munkacsoportok A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés szempontjai Kapcsolattartás Diákönkormányzattal A szülői szervezet Helyi egyházközséggel III. RÉSZ MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK Az intézmény használati és működési rendje A létesítmények használati rendje Az iskola működési rendje Nyitvatartási rend A vezetők benntartózkodási rendje Nevelői ügyelet Tanulói ügyelet A tanítás rendje Tanórán kívüli foglalkozások

3 1.3. Tantárgyfelosztás órarend Tanügyi nyomtatványok Bizonyítványok Tanuló-nyilvántartó könyv Foglalkozási napló A helyettesítési napló A törzslap A tanórán kívüli foglalkozások rendje Hagyományápolás célja, nemzeti ünnepek Az intézmény hagyományos rendezvényei A hagyományápolás további formái Hagyományőrző feladatok, külsőségek Az iskolai tankönyvellátás helyi rendje Intézményi védő-óvó előírások Az intézmény dolgozóinak feladatai a gyermekbalesetek megelőzésében, illetve baleset esetén: Rendkívüli esemény, tűz és bombariadó esetén szükséges teendők A dohányzással kapcsolatos előírások A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok Az intézmény alapító okirata A pedagógiai program Szervezeti és Működési Szabályzat Házirend Munkaterv Külső intézményi kapcsolatok IV. RÉSZ A Szervezeti és Működési Szabályzat tájékoztatásával és nyilvánosságával kapcsolatos intézkedések

4 I. rész Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, feladata, hatálya 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg az intézmény szervezeti felépítését, működésének belső rendjét, a külső és belső kapcsolatára vonatkozó megállapodásokat és azon rendelkezéseket, melyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe Az SzMSz-ben foglaltak megismerése és megtartása feladata és kötelessége az iskola minden vezetőjének, pedagógusának, egyéb alkalmazottjának, az iskola tanulóinak. A szabályzatban foglaltak megtartása azoknak is kötelessége, akik kapcsolatba kerülnek az iskolával, részt vesznek feladatainak megvalósításában, illetőleg igénybe veszik, használják helyiségeit, létesítményeit Az SzMSz-ben foglalt rendelkezések megtartása mindenkinek közös érdeke: a szülőt, vagy más nem az iskolában dolgozó, illetve tanuló személyt az iskola dolgozójának tájékoztatnia kell a szabályzatban foglaltakról, kérve annak megtartását Az SzMSz alapjául szolgáló jogszabályok: évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről - 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről - 23/2004. (VIII.27.) OM-rendelet a tanulói tankönyvtámogatás és az iskola tankönyvellátás rendjéről - 26/1997. (IX.3.) NM-rendelet iskola-egészségügyi ellátásról 1.5. A káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola szervezeti felépítésére, működésének belső rendjére, külső és belső kapcsolataira vonatkozó szabályzatot az intézmény vezetőjének előterjesztése alapján a alkalmazotti értekezlet fogadja el Az intézmény fenntartója: Egri Főegyházmegye 1.7. A szervezeti és működési szabályzat az intézmény fenntartó általi jóváhagyás időpontjában lép hatályba. 4

5 2. Alapító okirat A Magyar Katolikus Egyház belső egyházi jogi személyeként 00001/ számon nyilvántartásba vett Egri Főegyházmegye megyéspüspökeként az Egyházi Törvénykönyv 802. kánonjából származó kötelezettségem és a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló évi CCVI. törvény, valamint a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (Nkt.) 21. (3) bekezdése alapján a 3.) pontban megjelölt intézmény (továbbiakban: Intézmény) alapító okiratát az alábbiak szerint állapítom meg: 1.) Az alapító neve és székhelye: Az Egyházi Törvénykönyv (CIC ) alapján az Egri Főegyházmegye Ordináriusa Eger, Széchenyi u ) A fenntartó neve és székhelye: Egri Főegyházmegye 3300 Eger, Széchenyi u. 1 3.) Az Intézmény hivatalos neve: Hivatalos neve: Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola Rövidített neve: Káli Kat. Ált. Isk. Alapításának éve: ) Az Intézmény típusa: A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 7. alapján: - általános iskola Az Intézmény létesítésének és működésének anyagi, tárgyi, technikai és személyi feltételei biztosítottak. 5.) Az Intézmény feladatellátási helyei: 5.1. Székhelye: 3350 Kál, Rózsa út Telephelyei: 3350 Kál, Rózsa út Kál, Rózsa út ) Alapfeladatának jogszabály szerinti megjelölése: Az Nkt pontja alapján: - általános iskolai nevelés-oktatás - a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű 5

6 gyermekek, tanulók iskolai nevelése-oktatása 6.2. Az Nkt pontja a következőket rögzíti: 25. sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd, A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/2012. (X.8.) EMMI rendelet alapján az intézmény vállalhatja- érzékszervi fogyatékosság esetén: - hallásfogyatékosság, - beszédfogyatékosság, értelmi fogyatékosság esetén: - enyhe értelmi fogyatékosság, - középsúlyos értelmi fogyatékosság, pszichés fejlődési zavarok tekintetében: - diszlexia, - diszortográfia, - diszkalkúlia, - diszgráfia és diszpraxia, - a fentiek együttjárása miatt a kevert specifikus zavarok, - hiperaktivitás és figyelemzavar ellátását. Az Nkt pontja a következőket rögzíti: 3. beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek. Az Intézmény vállalja a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók ellátását. Római katolikus elkötelezettségű általános iskola. Az Intézmény a fenntartó által jóváhagyott pedagógiai program és szervezeti és működési szabályzat alapján, működési engedélyének megfelelően működik. Az Intézményben folyó tevékenység célja elsősorban: a római katolikus szellemű nevelés-oktatás felkészítés a továbbtanulásra, tanulmányi és sportversenyekre tagozati és emelt szintű oktatás tehetséggondozás 6

7 szakkörök, tanórán kívüli önképzési és művelődési tevékenységek biztosítása iskola-egészségügyi és ifjúság-egészségügyi szolgáltatások nyújtása gyermek és ifjúságvédelmi feladatok ellátása sajátos nevelési igényű, BTMN-es, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók ellátása tankönyvellátás étkeztetés képesség-kibontakoztató felkészítés 6.2. Székhely: Az Nkt. 4. alapján: - általános iskolai nevelés-oktatás, - a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók iskolai nevelése-oktatása Alapfeladatai az 56/2011.(XII. 31.) NGM rendelet alapján: 8520 Alapfokú oktatás Általános iskolai nevelés, oktatás alsó tagozaton Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Általános iskolai nevelés, oktatás felső tagozaton Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Általános iskolai napközi otthoni nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése Általános iskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Egyéb feladatok: 5629 Egyéb vendéglátás Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 8560 Oktatást kiegészítő tevékenység 9101 Könyvtári, levéltári tevékenység Kál, Rózsa út alatti telephely: Az Nkt. 4. alapján: - általános iskolai nevelés-oktatás, - a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók iskolai nevelése-oktatása Alapfeladatai az 56/2011.(XII. 31.) NGM rendelet alapján: 7

8 8520 Alapfokú oktatás Általános iskolai nevelés, oktatás alsó tagozaton Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Általános iskolai nevelés, oktatás felső tagozaton Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Általános iskolai napközi otthoni nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése Általános iskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Egyéb feladatok: 5629 Egyéb vendéglátás Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 8560 Oktatást kiegészítő tevékenység 9101 Könyvtári, levéltári tevékenység Kál, Rózsa út 23. alatti telephely: Az Nkt. 4. alapján: - általános iskolai nevelés-oktatás, - a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók iskolai nevelése-oktatása Alapfeladatai az 56/2011.(XII. 31.) NGM rendelet alapján: 8520 Alapfokú oktatás Általános iskolai nevelés, oktatás alsó tagozaton Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)) Általános iskolai nevelés, oktatás felső tagozaton Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Általános iskolai napközi otthoni nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése Általános iskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Egyéb feladatok: 5629 Egyéb vendéglátás Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 8560 Oktatást kiegészítő tevékenység 9101 Könyvtári, levéltári tevékenység 8

9 7.) Feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek és tanulólétszám: Összesen: 432 fő 3350 Kál, Rózsa út 8. alatti székhelyen: 324 fő 3350 Kál, Rózsa út alatti telephelyen: 108 fő 3350 Kál, Rózsa út 23. alatti telephely: a tornatermet minden gyermek használja. 8.) Az évfolyamok száma és típusa: Általános iskolai évfolyamok száma nyolc évfolyam, nappali. 9.) A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés és használati jog: Az Intézmény a működéséhez szükséges vagyont egyrészt az Egri Főegyházmegye és a KLIK megállapodásán alapuló határozatlan idejű használati jog, másrészt az Intézmény, Kál Nagyközség Önkormányzata és az Egri Főegyházmegye tulajdonjoga alapján határozatlan ideig használhatja. Az Intézmény az Egri Főegyházmegye megállapodáson alapuló határozatlan idejű használati joga alapján használja az Intézmény Kál, Rózsa út 8. szám alatti, 313 helyrajzi számon nyilvántartott 1375,2 nm. hasznos alapterületű székhelyét, a Kál, Rózsa út szám alatti, 1286 helyrajzi számon nyilvántartott, 374,2 nm hasznos alapterületű telephelyét és a Kál, Rózsa út 23 szám alatti, 1288 helyrajzi számon nyilvántartott 175 nm hasznos alapterületű telephelyét. Az ingatlanok 1/1 arányú tulajdonosa Kál Nagyközség Önkormányzata. 10.) A gazdálkodással összefüggő jogosítványok: Önálló egyházi jogi személyként, a fenntartó által jóváhagyott szervezeti és működési szabályzat alapján működő egyházi intézmény. A fenntartó által jóváhagyott költségvetése alapján önállóan gazdálkodó szervezet. Gazdálkodási formakódja (GFO 2012 kód): 552 Egyházi intézmény. 9

10 3. Az intézmény bélyegzőinek lenyomata A bélyegzők használatára a következő beosztásban dolgozók jogosultak: Igazgató Igazgatóhelyettesek Gazdasági vezető Iskolatitkár Tanügyi dokumentumok adminisztrálásakor osztályfőnök A bélyegzők használatát a Bélyegző nyilvántartás tartalmazza. A bélyegzők használatának szabályzata: 10 sz. melléklet 3.1 Aláírási jogkör Aláírási joga az igazgatónak, távolléte esetén az igazgatóhelyetteseknek van. Az intézmény cégszerű aláírása az intézményvezető aláírásával és az intézmény pecsétjével érvényes. 10

11 II. rész Az intézmény szervezeti felépítése 1. A vezetők kapcsolattartási rendje, formája, a vezetők közötti feladatmegosztás 1.1 Az intézmény szervezeti felépítése INTÉZMÉNYVEZETŐ Igazgató helyettesek Alsós munkaközösség-vezető Felsős munkaközösség-vezető Iskolatitkár alsó tagozatban tanító pedagógusok napközis nevelők Gazdasági vezető felső tagozatban tanító pedagógusok napközis nevelő Technikai dolgozók ( karbantartó-portás takarítók) 1.2. Az intézmény irányítása Az intézmény vezetője az igazgató, aki munkáját a magasabb jogszabályok, a fenntartó, valamint az iskola belső szabályzatai által előírtak szerint végzi. Az igazgató munkáját az igazgatóhelyettesek, a munkaközösség vezetők, gazdasági vezető, az iskolatitkár segítik. Az intézményvezető feladatait munkaszerződése, a vonatkozó jogszabályok, az intézmény alapító okirata, szervezeti és működési szabályzata, pedagógiai programja, házirendje, munkaköri leírása, és a munkáltatói jogkört gyakorló utasításai szerint látja el a Katolikus Egyház előírásai és a köznevelési intézményekben dolgozók számára kiadott Pedagógus Etikai Kódex előírásainak megfelelően. 11

12 Az intézményvezető - irányítja és ellenőrzi az intézmény nevelő-oktató munkáját; - koordinálja a szakmai munkaközösségek tevékenységét; - felel a törvényes működésért; - felel a takarékos gazdálkodásért; - képviseli az intézményt, - felel: - a pedagógiai munkáért; - a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért; - a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, - a balesetek megelőzéséért; - az intézmény ellenőrzési, mérési, értékelési rendszerének kiépítéséért, működéséért; - a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, - az ünnepek méltó megszervezéséért. - feladatkörébe tartozik: - a nevelő és oktató munka irányítása és ellenőrzése; - a döntések előkészítése, végrehajtásuk megszervezése; - a rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása; - az érdekképviseleti szervekkel, szülői- és diákközösségekkel való együttműködés; Közvetlenül irányítja az - igazgatóhelyettesek - gazdasági vezető, - iskolatitkár, - gyermek és ifjúságvédelmi felelős munkáját. A diákönkormányzatot segítő tanár közvetlenül fordulhat hozzá. A köznevelési intézmény vezetője jogkörét esetenként, vagy az ügyek meghatározott körében helyetteseire vagy az intézmény más alkalmazottjára átruházhatja A vezetők helyettesítésének rendje Az igazgatót távollétében a megbízott igazgatóhelyettes helyettesíti. Az igazgató tartós távolléte esetén gyakorolja a kizárólagos jogkörébe fenntartott hatásköröket. Tartós távollétnek minősül a legalább kéthetes folyamatos távollét. Az igazgató és az igazgatóhelyettesek egyidejű akadályoztatása esetén a megbízott munkaközösség-vezető feladata a helyettesítés. Az igazgató helyettesek munkájukat munkaköri leírás, valamint az igazgató közvetlen irányítása alapján végzik. 12

13 Feladatuk- és hatáskörük, valamint egyéni felelőssége mindazon ügyekre kiterjed, melyeket munkaköre tartalmaz. (2. sz. melléklet) 1.4. Az intézmény vezetősége Az intézmény vezetőségének tagjai: az igazgató, az igazgatóhelyettesek alsós munkaközösség-vezető felsős munkaközösség-vezető 1.5. Az igazgatóhelyettesek Vezetői tevékenységüket az igazgató közvetlen irányítása, munkaköri leírásuk alapján egymással mellérendeltségi viszonyban látják el. Feladatuk és hatáskörük, valamint egyéni felelősségük mindazon ügyre kiterjed, melyet munkaköri leírásuk tartalmaz. Igazgatóhelyettesek feladatköre - Irányítja, szervezi, ellenőrzi az intézmény pedagógiai és szakmai munkáját, munkaközösségeit, a pedagógusok és más beosztott dolgozók tevékenységét. - Részt vesz az éves nevelési, oktatási terv elkészítésében. - A tantárgyfelosztás alapján elkészíti az iskola órarendjét. - Beosztja, ellenőrzi, elszámolja a túlórákat, helyettesítéseket, végzi az ezzel kapcsolatos adminisztratív teendőket. - Irányítja az intézmény adminisztratív tevékenységét. - Szakmai, gyakorlati, segítséget ad a pályakezdő pedagógusoknak. - Végzi az iktatást, figyelemmel kíséri az ügyiratok bonyolítási rendjét és a határidők betartását. - Vezeti a szabadság-nyilvántartást. - Javaslatot tesz a tantárgyfelosztásra, a tanmenetek, foglakozási tervek elfogadására. - Szervezi a tanulmányok alatti vizsgákat. - Ellenőrzi az intézmény vagyoni védelmét, a takarékosságot, ellenőrzi a leltározást, az eszközök tárolását, nyilvántartását. - Felügyeli a gyermek és ifjúságvédelmi munkát, a tanuló és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos tevékenységet. - Javaslatot tesz az intézmény dolgozóinak jutalmazására, felelősségvonására. - A tanulók érdeklődése és igénye alapján szervezi, irányítja, illetve ellenőrzi a szakkörök, érdeklődési körök munkáját. - Ellenőrzi az iskolai rendezvények előkészítését, szervezését, lebonyolítását. - Irányítja, ellenőrzi a továbbtanulási, pályaválasztási tevékenységet. - Szervezi a dolgozók és a tanulók egészségügyi vizsgálatát. - Az ellenőrzési terv alapján belső ellenőrzést végez Munkaközösség-vezetők Vezetői munkájukat munkaköri leírásuk és az igazgató és igazgató helyettes közvetlen irányítása alapján végzik. 13

14 A munkaközösségek főbb feladatai szakterületükön belül: - szakmai, módszertani kérdésekben segítik az iskola munkáját, - egységes követelményrendszer kidolgozása, - pályázatok, versenyek kiírása, szervezése, lebonyolítása, - segítik a pályakezdő pedagógusokat, - összeállítják saját munkatervüket, elemzik, értékelik munkájukat, - összeállítják a vizsgák feladatsorait, - javaslatot tesznek költségvetési előirányzatokra, taneszközökre, egyéb segédletekre, tanórán kívüli foglakozások programjaira Az iskolatitkár szakirányú képesítéssel rendelkező személy, hatásköre és felelőssége kiterjed mindazon feladatokra, amelyeket munkaköri leírása tartalmaz A kapcsolattartás rendje Az operatív vezetési ügyekben az igazgató, az igazgatóhelyettesek, a gazdasági vezető, az iskolatitkár naponta megbeszélést tart. Az igazgató közvetlen munkatársai az igazgatónak tartoznak felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel. A rendszeres szakmai kapcsolattartás a munkaterv szerint ütemezett értekezleteken, illetve rendkívüli nevelőtestületi értekezleteken valósul meg. A munkaközösségek az őket érintő ügyekben külön megbeszéléseket tartanak, ahol meghívott az igazgató és az igazgatóhelyettes. Az iskolatitkár munkája során közvetlen kapcsolatot tart az iskola közalkalmazottaival A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje. A nevelő-oktató munka belső ellenőrzése kiterjed a tanítási órákra, a választható foglalkozásokra, valamint a tanórán kívüli foglalkozásokra, iskolai rendezvényekre. Részleteit a Belső ellenőrzési szabályzat és az Ellenőrzési terv, valamint a munkaköri leírás tartalmazza. Az ellenőrzési tervben nem szereplő, eseti ellenőrzések lefolytatásáról az igazgató dönt. Rendkívüli ellenőrzések lefolytatásáról az igazgató dönt. Rendkívüli ellenőrzést kezdeményezhet az igazgatóhelyettes és a szakmai munkaközösség vezetője. A nevelő-oktató munka ellenőrzésére jogosultak: - Igazgató - Igazgatóhelyettes - Munkaközösség-vezető - Pedagógus külön megbízással Az igazgató az intézményben folyó valamennyi tevékenységet ellenőrzi. Az igazgatóhelyettesek ellenőrzési tevékenységét a vezetői feladatmegosztásból következő saját területén végzi. A munkaközösség-vezetők az ellenőrzési feladatokat a munkaközösség tagjainak munkájával kapcsolatban látják el. Tapasztalataikról tájékoztatják az igazgatót, igazgatóhelyettest. 14

15 Az ellenőrzés tapasztalatait a pedagógusokkal egyénileg ismertetni kell, amelyre a pedagógus észrevételt tehet. A belső ellenőrzés általánosítható tapasztalatait a feladatok meghatározásával a nevelőtestületi értekezleten összegezni, értékelni kell. 2. Alkalmazotti közösségek Alkalmazotti közösség tagjai a pedagógusok és a pedagógiai munkát segítő alkalmazott (iskolatitkár, gazdasági vezető), egyéb technikai dogozók. Az intézmény alkalmazottai munkájukat munkaköri leírásuk, valamint közvetlen irányítás mellett végzik. Munkakörük ellátásáért egyéni felelősséggel tartoznak Munkavállalók jogai A munkavállalók munkavégzésével kapcsolatos kötelességeket és jogokat a Munka törvénykönyve és a KJT szabályozza. A szakmai munkát végző pedagógusok mellett az intézményben dolgozók az oktató-nevelő munkát közvetlenül vagy közvetve segítik. Az alkalmazotti közösséget és azok képviselőit jogszabályokban meghatározott részvételi javaslattételi, véleményezési, egyetértési és döntési jogok illetik meg. A munkavállalók munkájukat a Katolikus Egyház tanításának figyelembe vételével végzik és a munkahelyükön kívül sem tanúsíthatnak egyházi alkalmazotthoz méltatlan magatartást. Egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyt a munkáltató írásbeli engedélyével létesíthetnek. 2.2.A kapcsolattartás formái az alkalmazotti közösségen belül Az intézmény közösségeit a megbízott vezetők és a választott közösségi képviselők segítségével az intézményvezető fogja össze. A kapcsolattartási formák közül azt kell alkalmazni, amelyik a leghatékonyabban szolgálja az együttműködést. A kapcsolattartás különböző formái közösségi értekezletek: - vezetőségi értekezlet - nevelőtestületi értekezlet - alkalmazotti értekezlet Szakmai megbeszélések: - munkaközösségek (alsós és felsős munkaközösség) - konkrét feladatokra szerveződött csoportok megbeszélései Az intézményi kapcsolattartás rendszeres és konkrét időpontjait a munkaterv tartalmazza. A teljes alkalmazotti értekezletet az intézményvezető akkor hívja össze, amikor ezt jogszabály előírja, vagy az intézmény egészét érintő kérdések tárgyalására kerül sor. Az alkalmazotti közösség értekezleteiről jegyzőkönyvet kell vezetni. Határozatképes, ha tagjainak legalább 2/3 része jelen van. 15

16 2.3. A nevelőtestület A nevelőtestület a nevelési-oktatási intézmény pedagógusainak közössége, az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. A nevelőtestület összehangolt pedagógiai munkával valósítja meg a pedagógiai program céljait és feladatait. A nevelőtestület tagja az intézmény valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja 2.4. Nevelőtestületi jogkör A nevelőtestület véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik minden intézményt érintő ügyben. Egyetértési joga szükséges a diákönkormányzat működési rendjéhez. A nevelőtestület döntési jogköre: - a pedagógiai program elfogadása és módosítása, - az SZMSZ és a Házirend elfogadása és módosítása, - környezeti-egészségnevelési program elfogadása - a minőségfejlesztési program elfogadása, - a tanév munkatervének elfogadása, módosítása, - átfogó értékelések és beszámolók elfogadása, - a tanulók magasabb évfolyamba lépésének és osztályozó vizsgára bocsátásának megállapítása, - a tanulók fegyelmi ügyeiben való eljárás, - a nevelőtestületet képviselő pedagógus kiválasztása 2.5. Nevelőtestületi feladatok A nevelőtestület jogköre és feladatai összhangban vannak. A nevelőtestületi közösség gyakorolja a jogokat, és tagjai hajtják végre a nevelőtestületi feladatokat, melyek a következők: - a pedagógiai program feladatainak minőségi megvalósítása, - a tanulók egységes szellemű nevelése, oktatása, - a tanulók személyiségének, képességeinek fejlesztése, munkájuk értékelése és minősítése, - a szülők, az alkalmazottak, a tanulók emberi méltóságának tiszteletben tartása és jogaik érvényre juttatása, - a közösségi élet szervezése és a hagyományőrzés ellátása, - a környezeti és egészségnevelési program megvalósítása, - minőségfejlesztési program végrehajtása, - a tanév munkatervének elkészítése, - átfogó értékelések és beszámolók készítése, - a törvények, a rendeletek, a belső szabályzatok és a munkafegyelem előírásainak betartása, - a létesítmények és környezet rendben tartása, védelme 16

17 Nevelőtestületi értekezleteken, illetve az intézményvezető külön kérése alapján: - Szóbeli tájékoztatás - Írásbeli beszámoló Egy tanév során a nevelőtestület az alábbi értekezleteket tartja: - Tanévnyitó, alakuló értekezlet - Tanévzáró értekezlet - Félévi értekezlet A nevelési oktatási tevékenység elemzése, értékelése, beszámolók. - Félévi és év végi osztályozó értekezlet Tantárgyi értékelések és érdemjegyek megállapítása, magatartás és szorgalom elbírálása. A tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása, javítóvizsgára vagy évismétlésre utalás. Osztályfőnök tájékoztatója osztálya helyzetéről, munkájáról. A tanuló tantárgyi értékeléséről és érdemjegyeiről a tantárgyat tanító pedagógus, tartós távollét esetén az ezzel megbízott nevelő dönt. A magatartás és szorgalom minősítéséről az osztályfőnök javaslata alapján a nevelőtestület dönt. - Nevelési értekezlet Az iskolát érintő nevelési-módszertani kérdések megvitatása. Témáját az iskolaközösség javaslatai alapján a munkatervben kell ütemezni. - Munkaértekezlet Aktuális kérdéseket megvitató konzultatív fórum. - Rendkívüli nevelőtestületi értekezletet kell összehívni, ha a(z) - Nevelőtestület 1/3-a, - Vezetőség, - Igazgató indokoltnak tartja. A nevelőtestületi értekezleteken való megjelenés minden nevelő kötelessége. A távollévőknek kötelessége tájékozódni az értekezlet tartalmáról. A nevelőtestületi értekezlet akkor határozatképes, ha azon tagjainak több mint 75%-a jelen van. A nevelőtestület döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A döntések és határozatok az intézmény iktatott iratanyagába kerülnek. A nevelőtestület legalább három tagjának kérésére titkos szavazás is elrendelhető. A nevelőtestület értekezleteiről jegyzőkönyvet kell készíteni A jegyzőkönyv Jegyzőkönyvet kell készíteni: - ha jogszabály előírja, - ha rendkívüli esemény indokolja, - ha az intézmény vezetője elrendeli, - ha az intézmény működésére, a tanulókra, a nevelő-oktató munkára vonatkozó kérdésben a testület határoz. 17

18 A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az elkészítése - helyét, - idejét, - a jelenlévőket, - az ügy megjelölését, - az ügyre vonatkozó lényeges megállapításokat, - a döntéseket, - a jegyzőkönyv készítőjének aláírását, - a hitelesítő alkalmazott aláírását A nevelők szakmai munkaközösségei Az iskolában az alábbi szakmai munkaközösségek működnek: -Alsó tagozatos munkaközösség -Felső tagozatos munkaközösség Szakmai munkaközösség hozható létre az iskolában dolgozó legalább 5 fő azonos tantárgyat (műveltségi területet) tanító pedagógus közreműködésével. A munkaközösség az iskola pedagógiai programja, munkaterve és a munkaközösség tagjainak javaslatai alapján összeállított munkaterv szerint tevékenykedik. A munkaközösség munkáját a munkaközösség-vezető irányítja. A munkaközösség vezetőjét az igazgató egyetértésével a munkaközösség tagjai választják A szakmai munkaközösségek együttműködésének, kapcsolattartásának rendje Intézményben két szakmai munkaközösség működik: egy alsó tagozatos és egy felső tagozatos, melynek tagjai az érintett osztályokban tanító nevelők, valamint a napközis nevelők Együttműködés területei - Közös munkaértekezletek a hatékony szakmai munka érdekében (félévente 2) illetve szükség szerint. - Az alsó tagozatból a felső tagozatba való átmenet koordinálása. - Az új felsős osztályfőnök folyamatos konzultációja az előző osztályfőnökkel. - Óralátogatások szervezése a két munkaközösség szakmai munkájának jobb megismerése érdekében. - Iskolai szintű fogadóórák egy időben történő megszervezése Közös iskolai rendezvények lebonyolítása, szervezése A Pedagógiai Program és az éves munkaterv tartalmazza Kapcsolattartás rendje A két munkaközösség-vezető legalább havonta, de szükség esetén többször is egyeztet az aktuális feladatokkal kapcsolatban. - Minden év elején új munkatervet készítenek, melyet a munkaközösség-vezetők egyeztetnek. 18

19 - Félévenkénti beszámoló készítése. - Vezetőségi illetve nevelőtestületi értekezletekre már közösen kidolgozott, egyeztetett programjavaslatokat ismertetnek. - Az intézményi munkatervben meghatározottak szerint ellenőrzési tevékenységet összehangoltan végzik Az alkalmi feladatokra alakult munkacsoportok Az iskolai munka egyes aktuális feladatainak megoldására a tantestület tagjaiból munkacsoportok alakulhatnak az igazgató megbízása alapján Az iskolában a pedagógus kötelező óráját a gyermekekkel, tanulókkal való közvetlen foglakozásra, illetőleg kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozásra kell fordítani. A pedagógus az óraközi szünetben a tanulók felügyeletével, a következő tanóra előkészítésével összefüggő feladatokat látja el. A teljes munkaidő fennmaradó részében munkaköri feladatként a pedagógus ellátja a nevelő illetve a nevelő és oktató munkával vagy a gyermekekkel, tanulókkal, a szakfeladatának megfelelő foglakozással összefüggő feladatokat, így különösen: felkészül a foglakozásokra, tanítási órákra, előkészíti azokat, értékeli a gyermekek, tanulók teljesítményét, elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet, továbbá munkáltató rendelkezései szerint ellátja azokat a nevelési-oktatási intézmény működésével összefüggő feladatokat, amelyek igénylik a pedagógus szakértelmét, így különösen: részt vesz a nevelőtestület munkájában, az iskola kulturális- és sportéletének megszervezésében, a gyermekek, tanulók felügyeletének ellátásában, a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével, a gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtásában. A pedagógus jogait és kötelességeit a Köznevelési törvény tartalmazza. Konkrét feladatait a munkaköri leírás tartalmazza. 19

20 IPR Intézményi felépítés IPR MENEDZSMENT Feladata: Alapdokumentumok, szabályzatok, törvények folyamatos vizsgálata, módosítása A program működésének ellenőrzése Integrációs stratégia kialakítása Továbbképzések szervezése Pénzügyekkel kapcsolatos feladatok INTÉZMÉNYI KÖRNYEZETI CSOPORT Feladata. Együttműködések, kapcsolatok kiépítése, működtetése Hospitálásra épülő együttműködések Önálló tanulást segítő tevékenység A tanulási és magatartási zavarok kialakulását megelőző programok. A tanulás tanítása. Integrációt elősegítő módszertani elemek: Differenciált tanulásszervezés. MÓDSZERTANI ADAPTÁCIÓT SEGÍTŐ MUNKACSOPORT Eszközjellegű kompetenciák fejlesztése Tantárgyi képességel fejlesztő programok Multikulturális tartalmak Projektben feldolgozva EGYÉNI FEJLESZTÉS, MENTORÁLÁS Mentori rendszer működtetése Háromhavonta kompetenciaalapú szöveges értékelés INTEGRÁCIÓT SEGÍTŐ TAN-ÓRÁN KÍVÜLI PROGRAMOK ÉS SZABADIDŐ TEVÉKENY- SÉGEK MUNKACSOPORTJA Közösségfejlesztő, közösség építő programok Művészeti körök (Zene, tánc) ÓVODA- ISKOLA ÁTMENETET SEGÍTŐ MUNKACSOPORT PÁLYAORIENTÁCI ÓT SEGÍTŐ MUNKACSOPORT Továbbhaladás feltételeinek biztosítása 20

A tankönyvrendelés helyi rendje. 2014/2015-ös tanévre

A tankönyvrendelés helyi rendje. 2014/2015-ös tanévre A tankönyvrendelés helyi rendje 2014/2015-ös tanévre Jogszabályi háttér: A nemzeti köznevelésről szóló 2011.CXC. törvény A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény A tankönyvvé nyilvánítás,

Részletesebben

A Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Tagintézményének tankönyvellátási rendje

A Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Tagintézményének tankönyvellátási rendje A Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Tagintézményének tankönyvellátási rendje Jogszabályi háttér: A nemzeti köznevelésről szóló 2011.CXC. törvény A tankönyvvé

Részletesebben

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32.

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32. Alapító okirat ának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8..(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21..(3)

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

JÁSZKARAJENŐI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A 2015/16-OS TANÉVRE VONATKOZÓAN

JÁSZKARAJENŐI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A 2015/16-OS TANÉVRE VONATKOZÓAN JÁSZKARAJENŐI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A 2015/16-OS TANÉVRE VONATKOZÓAN A tankönyvellátás rendjét iskolánk a következő jogszabályok alapján szabályozza: A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE. Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095

AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE. Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095 AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095 Tankönyvellátási rendünket az alábbi jogszabályok alapján készítettük: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény A

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet A diákönkormányzatának szervezeti és működési Szabályzata Ezen szervezeti és működési Szabályzat a

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kedves Kollégák! Az iskolai dokumentumok (SzMSz, házirend, pedagógiai program, továbbképzési program, továbbképzési program, éves munkaterv, tantárgyfelosztás stb.) ellenőrzése során előfordult, hogy a

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2328-3/2015. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el.

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el. Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnökétől a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Az Aranykapu Óvoda alapító okiratának

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

Módosításokkal egybeszerkesztett ALAPÍTÓ OKIRAT

Módosításokkal egybeszerkesztett ALAPÍTÓ OKIRAT Módosításokkal egybeszerkesztett ALAPÍTÓ OKIRAT (megel z módosítás: 2013. május 29.) A (székhelye: 8500 Pápa, Széchenyi u. 15.), a Gyurátz Ferenc Evangélikus Általános Iskola alapító okiratát a nemzeti

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. június 21. napján kelt, 2013. július 1-től hatályos alapító

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1913. évben Budapest Székesfőváros által létesített (alapított)

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 5435 Martfű Május 1. út 2. Intézmény OM-azonosítója:

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A

A L A P Í T Ó O K I R A T A A Jó Pásztor Református Óvoda módosítással egységes szerkezetbe foglalt A L A P Í T Ó O K I R A T A Az óvodai nevelésünkben a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének, a gyermeki személyiség kibontakoztatásának

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE Készült 2012. augusztus 31. SZMSZ VI. fejezet Tóthné Seres Katalin intézményvezető 1 A Nagytarcsai Blaskovits Oszkár Általános Iskola belső ellenőrzési

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2015. (VI.29.) KT. sz.

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 6. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Fazekas Mihály Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Radnóti M. u. 29. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Fazekas Mihály

Részletesebben

Tárgy: A Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosítása

Tárgy: A Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosítása Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnökétől a Képviselő-testület 2015. augusztus 28-án tartandó ülésére Tárgy: A Szivárvány Óvoda alapító

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárczay Anna Városi Óvoda 2012. július 13. napján kiadott, 86/2012.(VII.13.) számú önkormányzati határozattal elfogadott

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 308/2004. (VII.08.) számú határozata alapján az 1995. évben Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata által létesített

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata Önkormányzata Képviselő-testületének 9/015. (V.7.) önkormányzati határozata a Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde alapító okiratának módosításáról A Képviselő-testület I. - elhatározza, hogy a Nyírbátori Óvoda,

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1982. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról és annak végrehajtására kiadott

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI

A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI Az intézményben a Munka Törvénykönyve 140/A. (1) bekezdése alapján munkaidőnyilvántartást kell vezetni a munkavállalók rendes és rendkívüli munkaidejével,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR

MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR 3. számú melléklet MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR Az intézmény neve/címe: Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium; Nyíregyháza, Széchenyi u. 29-37. Tanár Név: Születési hely, idő: Anyja neve:

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

A Püspökhatvani Bene József Általános Iskola tankönyvellátásának helyi rendje a 2014-2015-ös tanévre

A Püspökhatvani Bene József Általános Iskola tankönyvellátásának helyi rendje a 2014-2015-ös tanévre A Püspökhatvani Bene József Általános Iskola tankönyvellátásának helyi rendje a 2014-2015-ös tanévre A tankönyvellátás helyi rendjét az alábbi jogszabályok határozzák meg: a Nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Együttműködési megállapodás 1.sz.melléklet Együttműködési megállapodás mely létrejött az I. István Szakképző Iskola nevelőtestülete

Részletesebben

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltót, Zrínyi M. u. 2. Ügyiratszám: /2013 Előterjesztés Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Napirend: Előadó:

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2013/2014. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata

A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata 1 A Diákönkormányzat céljai: A diákönkormányzat célja, hogy olyan állapotot teremtsen és tartson fenn, mely lehetővé teszi, hogy a diákok jogai s érdekei

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Öttevényi

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30. 1 A szabályzat létrehozásának jogalapját a 2011. évi CXC. tv a köznevelésről, a 2013. évi CXXIX.

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T DEMECSERI TÜNDÉRKERT ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. Az óvoda általános adatai 1.1. Neve: Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodája 1.2. Címe: 1142 Budapest, Ungvár u. 12. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE Alakuló értekezlet 2012. augusztus 27. 9.00 Konzultációk 2012. augusztus 27. 10.00-13.00 2012. augusztus 28. 9.00-13.00 Osztályozó- és javítóvizsgák az esti tagozaton 2012.

Részletesebben

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata 2014. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 2. A diákönkormányzat célja,

Részletesebben

A Zrínyi Miklós-Bolyai János Általános Iskola tankönyvellátásának helyi rendje

A Zrínyi Miklós-Bolyai János Általános Iskola tankönyvellátásának helyi rendje A Zrínyi Miklós-Bolyai János Általános Iskola tankönyvellátásának helyi rendje Az iskolai tankönyvellátás rendjének jogszabályi háttere: 1. A 2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Az iskola feladatának tekinti az általános iskolai nevelés és oktatás keretében, hogy tanulóit művelt, jellemes keresztyén emberekké, az egyetemes emberi értékek tisztelőjévé,

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY erkölcstan illetve hit- és erkölcstan oktatására vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

A Budafoki Herman Ottó Általános Iskola tankönyvellátásának éves rendje a 2015-16-os tanévben

A Budafoki Herman Ottó Általános Iskola tankönyvellátásának éves rendje a 2015-16-os tanévben A Budafoki Herman Ottó Általános Iskola tankönyvellátásának éves rendje a 2015-16-os tanévben Az iskolai tankönyvellátás rendjének elkészítésénél a következő jogszabályokat vettük alapul: 2011. évi CXC.

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Szabóné Tóth Erika Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Mi is az a Házirend? Jogi forrás Intézményi belső normatív szabály. Jogi szabály, amelynek szükségszerű és nélkülözhetetlen tartalmi és eljárásbeli

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola 6088 Apostag, Hunyadi u. 9-11. Tel.: 78/428-077 Apostag, 2013. március 30. Jóváhagyta: Dudla Erzsébet intézményvezető Tartalom 1 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

Csongrád és Térsége Általános Iskola. Tankönyvellátási szabályzata

Csongrád és Térsége Általános Iskola. Tankönyvellátási szabályzata Csongrád és Térsége Általános Iskola Tankönyvellátási szabályzata 2014. Összeállította: Váradi Gáborné intézményvezető A tankönyvellátással kapcsolatos legfontosabb hatályos jogszabályi előírások A 2001.

Részletesebben

2013. évi CCXXXII. törvény. a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról

2013. évi CCXXXII. törvény. a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról 2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról 4. (1) A költségvetésről szóló törvényben kell meghatározni a) az Nkt. 46. (5) bekezdésben meghatározott állami támogatás fedezetét.

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. október 1. A Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Iskolai Diákbizottságának Szervezeti és Működési Jelen Szervezeti és

Részletesebben

03. szerda 16:30 Első osztályos szülői értekezlet 1.a osztályfőnök és a tanító néni

03. szerda 16:30 Első osztályos szülői értekezlet 1.a osztályfőnök és a tanító néni (1-e) a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait 2014/2015 tanév munkaterve: Szeptember

Részletesebben