FOGLALKOZTATÁS SZAKMAI PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FOGLALKOZTATÁS SZAKMAI PROGRAM"

Átírás

1 Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat Ápoló Gondozó Otthona Szakoly 4234 Szakoly, Hunyadi u. 2. Telefon, fax: 42/ Honlap: FOGLALKOZTATÁS SZAKMAI PROGRAM 2011.

2 Tartalomjegyzék 1. A szolgáltatás célja, feladata 2. Az ellátottak köre 3. Az ápolási, gondozási, rehabilitációs és fejlesztési feladatok jellege, tartalma. A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatás formái, köre, rendszeressége Az ápolási, gondozási, rehabilitációs és fejlesztési feladatok jellege, tartalma Akut történésekkel járó feladatok Krónikus betegségben szenvedők ellátása Szűrő- és kontroll vizsgálatok biztosítása A haldokló ápolása Teendők a fertőző megbetegedések esetén Gyógyszerelés, gyógyszerrendelés Veszélyes hulladékok kezelése, tárolása Táplálkozás körüli gondozói tevékenységek Testi higiénia biztosítása Ruházat biztosítása Textília és tisztálkodási szerek biztosítása Költőpénz osztás módja, szabályai Korlátozó intézkedések Rehabilitációs és fejlesztési feladatok jellege, tartalma Mentálhigiénés tevékenység az ellátórendszerben betöltött szerepének, hatásának ismertetése Egyéni gyógypedagógiai fejlesztés Társadalmi integráció elősegítése érdekében tett intézkedések Támogató szolgálat működtetése Szabadidős, kulturális és sport programok szervezése Képzés, oktatás 4. Szociális foglalkoztatás 4.1. Intézményen belüli foglalkoztatás formái 4.2. Szociális foglalkoztatásban résztvevők száma 4.3. Szociális foglalkoztatás keretében végzett tevékenységek 4.4. A tevékenységhez kapcsolódóan a szükséges személyi, tárgyi feltételek 4.5. Fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás esetén munkafolyamatok betanítására vonatkozó fejlesztő program tematikája 4.6. Az előállított termék, illetve szolgáltatás értékesítésének terve 4.7. Szociális foglalkoztatásban résztvevő személy munkavégzés terén történő továbblépéséhez biztosított lehetőségek 4.8. Szociális foglalkoztatásban résztvevő segítők, foglalkoztatás szervező és foglalkoztatás koordinátorok száma 5. A szociális ellátás igénybevételének módja 6. A gondozottak tájékoztatási kötelezettsége 7. Az ellátottak és a szociális szolgáltatást végzők jogainak védelmével kapcsolatos szabályok 8. Az intézmény szervezeti egységei, feladatkörei 2

3 1. A szolgáltatás célja, feladata Az intézményünk feladatkörében ellátja azoknak a 18 éven felüli, enyhe- vagy középsúlyos értelmi fogyatékos személyek ápolását, gondozását és foglalkoztatását 130 engedélyezett férőhelyen, akik nem, vagy csak részben oktathatók, képezhetők és ellátásukra, foglalkoztatásukra csak bentlakásos intézményi keretek között van lehetőség. Ápoló-gondozó célú lakóotthonunk családias jellegű ellátást nyújt, ápolást, gondozást és foglalkoztatást biztosít 18 éven felüli gyógypedagógiai vagy egyéb iskolarendszerű oktatás, nevelés körébe nem vonható enyhe- vagy középsúlyos értelmi fogyatékos személyek részére 2 x 10 engedélyezett férőhelyen. Intézményünk ápoló gondozó részlegének célja, hogy ezen ellátottak számára a legmagasabb szintű egyénre szabott, akadálymentesített környezetet, kliens centrikus ellátást biztosítson. Intézményünk a teljes körű ellátás biztosításának keretében gondoskodik a lakók étkeztetéséről, egészségügyi ellátásáról, lakhatási feltételeik optimális szintű biztosításáról, mentálhigiénés ellátásáról, szocioterápiás foglalkozás keretén belül terápiás készségfejlesztő foglalkozások szervezéséről, munkajellegű foglalkoztatásáról, egyéni és kiscsoportos gyógypedagógiai fejlesztő, illetve szintentartó foglalkoztatásáról, valamint társadalmi integrációjuk megteremtése érdekében programok, rendezvények szervezéséről, illetve a társadalmi élet szinterein való részvétel biztosításáról. Nem elhanyagolandó a szakmai professzionalizmus mellett az intézeti takarítási rend megalkotása, mely komplexitás eredményezheti az ellátottak és munkatársak által elvárható jó komfort érzetet. Az ápoló gondozó otthon a fenti célok elérése érdekében a toleráns intézmény valamennyi kritériumának megfelel, ennek értelmében nyitottak vagyunk a társadalmi élet szociális szereplői felé. Biztosítjuk a személyiség kibontakoztatásának lehetőségeit. Tevékenységünk kontrolálható és nyomon követhető. A jelenleg működő szociális ellátórendszeren belül jogszabályok és szakmapolitikai definíciók alapján jól körülhatárolt és egyéni szolgáltatási filozófiával is rendelkező intézményt működtetünk. Programok, tevékenységek bemutatása: Legfontosabb céljaink az ápolás gondozás területén: Az ellátottak részére személyre szabott, az egyéni szükségletekhez igazodó teljes körű ápolás gondozás biztosítása, A hagyományos paternalista gondozás helyébe lépő segítő gondozási modell gyakorlati alkalmazása, Önálló életvitelre, életmódra nevelés, Érdekképviselet, érdekérvényesítés, panasztétel és panaszgyakorlás lehetőségének biztosítása, Deviáns életviteli formák kialakulását megelőző prevenciós célú egészségügyi programok biztosítása, Adekvát adminisztrációs rendszer működtetése és naprakész vezetése, Szűrővizsgálati ütemterv készítése, gyakorlati megvalósítása, Szoros együttműködés más szakmai csoportok szakembereivel, Esetmegbeszélő csoportokon és belső továbbképzéseken való részvétel, Szakmai továbbképzéseken való részvétel és közreműködés. Legfontosabb céljaink a mentálhigiénés ellátás területén: A Rogersi klienscentrikus terápia alapján, a segítő beszélgetés technikáját alkalmazva segíteni az ellátottak egyéni problémáinak definiálását, megoldását, 3

4 Rehabilitációs program keretében: - Célorientált egyéni és kiscsoportos foglalkozások alkalmával segíteni az ellátottak beilleszkedését és együttélési folyamatai, - A fejlesztő csoporttal szorosan együttműködve feltérképezni az önellátás maximális határait az egyes területeken és az önálló életvitel és életmód elérése érdekében egyéni programok alapján segíteni az ellátottakat a minél teljesebb életminőség elérése érdekében, - Társadalmi integráció megteremtése érdekében programok, rendezvények felkutatása, szervezése, a részvétel biztosítása, - Aktív életvitel-, sport-, zene-, tánckultúra fejlesztése. Családi kapcsolatok felkutatása, erősítése, Kérelmezők esetén az előgondozás elvégzése, új ellátott esetében az ellátott fogadása, intézményi beilleszkedésének nyomonkövetése, támogatása, Adekvát adminisztrációs rendszer kiépítése és folyamatos aktualizálása, Az ellátottat érintő legfontosabb információkhoz, adatokhoz való hozzáférés biztosítása. Legfontosabb céljaink a gyógypedagógiai fejlesztés területén: Egyéni fejlesztési tervek készítése és felülvizsgálatuk ütemezett, határidőn belüli megvalósítása, Elővizsgálati tesztek felvétele, komplex iratanyag összeállítása a szakértői bizottságok részére, Élettörténeti naplók vezetése, aktualizálása közösen az ellátottakkal, Egyéni és kiscsoportos keretek között a fejleszteni kívánt területek szintentartása érdekében foglalkozások szervezése, Gyógypedagógiai terv készítése Adekvát adminisztrációs rendszer kiépítése és folyamatos aktualizálása. Legfontosabb céljaink a foglalkoztatás területén: Az ellátott képességét, készségét, teherbírását, egészségügyi, fizikális és mentális állapotát figyelembe véve, részére a legadekvátabb munkaforma, munkavégzés biztosítása, A munkavégzés tárgyi és személyi feltételeinek optimális biztosítása, Szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása érdekében terápiás foglalkoztatási lehetőségek tárgyi feltételeinek biztosítása (korongozás, gyertyaöntés, növényház működtetés, kertgazdálkodás, kézműves műhelyek működtetése), Munkajellegű foglalkoztatás biztosítása az intézménnyel kapcsolatban álló célszervezeteken keresztül, A foglalkoztatás lehetőséget biztosít a jövedelemszerzésen túl az egyéni kreativitás kiaknázására, a társadalmilag elfogadott és fontosnak ítélt értékrendnek való megfelelés, a hasznosság érzésének biztosításához. 2. Az ellátottak köre Intézményünkben 150 fő 18 éven felüli enyhe vagy középsúlyos értelmi fogyatékos személy számára biztosít minőségi lakhatási körülményeket. Intézményünk koedukált, női és férfi ellátottakat egyaránt fogad, élettársak elhelyezésére is lehetőség nyílik. 4

5 Többnyire olyan halmozottan hátrányos helyzetű (roma népességhez tartozó, állami gondoskodásból érkezett, családi kapcsolatokkal nem rendelkező, értelmi és halmozottan sérült fogyatékos személy) csoportokhoz tartozó egyének ellátásáról gondoskodunk, ahol a jól szervezett és adekvát foglalkoztatás az egyetlen lehetőség a lakók életminőségének alapvető fejlesztésére, javítására. 3. Az ápolási, gondozási, rehabilitációs és fejlesztési feladatok jellege, tartalma. A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatás formái, köre, rendszeressége Az ápolási, gondozási feladatok jellege, tartalma: Az ápolás-gondozás során cél az egészség megőrzése, a betegség megelőzése, a beteg állapotromlásának megakadályozása, egészségének és munkaképességének helyreállítása, a gyógyíthatatlan beteg panaszainak enyhítése. A szociális gondozás során a gondozott korának, egészségi állapotának, fogyatékosságának megfelelő fizikai és egészségügyi ellátást, a pszichés gondozással, a gyógypedagógiai fejlesztéssel, és a foglalkoztatással szorosan együttműködve kell alkalmazni. Az ápolás gondozás több szakmai team hatékony együttműködésével valósulhat meg, amely csoportok munkájukat tekintve mellérendelt szakmai kapcsolatban állnak és kötelesek hatékonyan együtt tevékenykedni egy egy lakó fejlesztése, szintentartása érdekében. Az ápolás gondozás során fontos a rendszerszemlélet, az ellátottak komplex státuszát tekintve kell az egyére szabott fejlesztő programokat összeállítani. Az ápolás gondozás során meg kell vizsgálni, hogy melyek azok a külső illetve belső erőforrások, amelyet a lakók érdekében mobilizálni lehet és fenntartásáról folyamatosan gondoskodni kell. A gondozás ápolás lényege, hogy a szűken vett egészségügyi ellátáson kívül támogató, megerősítő jelleggel segítse az ellátottat kritikus élethelyzetei, krízisei, kiélezett döntési szituációi feloldásában. Az ápolás során a beteg fogyatékos ember ellátása, segítése történik mindazon tevékenységek elvégzésében, melyek egészsége visszanyeréséhez, felépüléséhez (vagy békés halálához) hozzájárulnak. Az ápolónak fel kell ismernie a fennálló, vagy lehetséges betegségek, rendellenességek jeleit, az ápolt személy szükségleteit. Az egészségügyi ellátás szerves részét képezi a különböző prevenciós célú tevékenységek végzése, pl. az egészséges életmódra, életvitelre nevelés érdekében felvilágosító célú programok szervezése. A gondozottak részére biztosítani kell a szakszerű orvosi ellátást, panaszaik kivizsgálásával biztonságérzetük nő. Akut megbetegedések esetén az azonnali ellátás és általános vizsgálat elvégzését biztosítjuk, krónikus betegségek esetén a folyamatos kontroll lehetősége adott. Az egészségügyi ellátás keretében intézményünk gondoskodik az ellátottak egészségmegőrzését szolgáló felvilágosításáról, széleskörű szűrővizsgálatok szervezéséről, rendszeres orvosi felügyeletéről, szükség szerinti ápolásáról, szakorvosi ellátáshoz való hozzájutásáról, kórházi kezeléshez való hozzájutásáról, 5

6 gyógyszer ellátásáról, gyógyászati segédeszközeinek biztosításáról. A rendszeres orvosi ellátás keretében biztosítjuk a lakó egészségügyi állapotának folyamatos ellenőrzését, az egészségügyi tanácsadást, a szűrést, az orvos által elrendelt vizsgálatok elvégzését, gyógykezelését. Intézményünk orvosa egyben házorvosa is gondozottjainknak. A házirend a jogszabályoknak megfelelően szabályozza az orvosi rendelés idejét. Mind a rendelési idő, mind a házirend tartalma az ellátottak számára ismert, ezen információk jól látható és elérhető helyen lett közzé téve az intézményben. Intézményünk orvosi szobával rendelkezik, amelybe vizsgálóasztal, kézmosó, zárható gyógyszeres szekrények, az ellátáshoz szükséges orvosi, ápolási segédeszközök találhatóak. Ha az ellátott egészségi állapota indokolja kórházba szállításáról, illetve kórházi ellátásának biztosításáról gondoskodunk. Fontos, hogy az ellátott állapotának megfelelő szakszerű gyógykezelésben, ápolásban és terápiás jellegű beavatkozásban részesüljön. Kórházi beutalásról az intézmény orvosa, illetve szakorvos rendelkezhet. A beutalás akkor indokolt, ha a megfelelő ellátást, ápolást, gyógykezelést intézményünkben és a szakellátás keretében működő járó beteg ellátás területén nem lehet biztosítani. A kórházi kezelésben részesülő lakó gondozásával kapcsolatos folyamatokról és feladatokról minőségbiztosítási eljárás rendelkezik. Az ápoló gondozó otthonban elhelyezett lakók személyre szabott, szükségleteik jellegéhez és mértékéhez igazodó ápolást gondozást biztosítunk. Ellátottjaink jelentős többsége aktívkorú, egészséges felnőtt, akiknek foglalkoztatása, gyógypedagógiai fejlesztése és mentálhigiénés segítségnyújtása legalább olyan mértékben indokolt, mint egészségi állapotának folyamatos nyomonkövetése. Fel kell készülnünk arra, hogy ellátottjaink jelentős része egy időben fog megöregedni, így az ápoló gondozó tevékenységre folyamatosan nő az igény. Leggyakrabban végzett ápolási tevékenységek köre: Mosdatás, testi higiénia biztosítása, Ágyazás, ágyhuzatcsere, Etetés, táplálás, Hőmérőzés, Vérnyomásmérés, Vércukorszint ellenőrzés, Testsúly, testméretek mérése, Injekciózás, Gyógyszerelés, Infúzió biztosítása, Haldokló ápolása, halott ellátása, Kezelések, pl. sebellátás, Akut történésekkel járó feladatok: Előre nem látható veszélyeztető körülmények fennállása, balesetek, traumák okozta sérülések, vagy egyéb történések esetén az ellátottat a lehető legrövidebb időn belül szakavatott 6

7 segítőhöz kell juttatni. A szolgálatban lévő bármilyen szakember köteles meggyőződni a tényleges helyzetről, elsősegélyt nyújtani, orvosi segítséget hívni. Legfontosabb a gyors és hatékony segítés, illetve az ellátottak körében a pánikhelyzet kialakulásának megakadályozása és kezelése Krónikus betegségben szenvedők ellátása: A krónikus betegségben szenvedő lakóval el kell fogadtatni betegsége tényét, arról őt részletesen tájékoztatni szükséges. Az ellátott napirendjébe be kell építeni a gyógyszereléssel vagy egyéb beavatkozásokkal, ápolási műveletekkel járó feladatok elvégzését. Tudatosítani kell az ellátottban, hogy mindez az ő érdekében történik, meg kell ismertetni vele a rizikófaktorokat és az elkerülésükre kidolgozott technikákat. A vezető ápoló szervezi és kontrollálja az ápolók ez irányú munkáját, egyben tájékoztatja a gondozottal foglalkozó egyéb szakembereket a krónikus beteg személyéről és a vele kapcsolatos feladatokról Szűrő- és kontroll vizsgálatok biztosítása: A betegségek mielőbbi felfedezése, az adekvát terápia meghatározása és az ellátott szövődménymentes mielőbbi gyógyulása érdekében szűrővizsgálatokon való részvételt biztosítunk. A szűrővizsgálati ütemtervet az intézményvezető ápoló állítja össze az intézményi igények ismertének függvényében. A szűrővizsgálati ütemterv lehetővé teszi a hatékonyan szervezett szűrővizsgálatok lebonyolítását, hogy minden ellátott az életkora és állapota alapján indokolt szűrővizsgálaton részt vegyen A haldokló ápolása: A haldokló személy gondozása során a holisztikus szemléletet gyakoroljuk: betegségben szenvedő személy testi, lelki ápolása, szenvedésének enyhítése és emberi méltóságának haláláig való megőrzése a cél. Az önrendelkezés elve figyelembe vételével az ellátott halálát követően megfelelő végtisztességet valamint az örökléssel, hagyatékkal kapcsolatos szakszerű és szabályszerű eljárást biztosítunk. A haldokló fájdalmának, testi tüneteinek és lelki szenvedéseinek enyhítése mellett törekedni kell arra, hogy lehetőség szerint hozzátartozói és a vele szoros érzelmi kapcsolatban álló személyek mellette tartózkodhassanak. A haldokló nyugalmának biztosítása 1 ágyas betegszobában történik. A haldoklás folyamatában is köteles biztosítani az intézmény az emberi, állampolgári és ellátotti jogokat. A személyzet gondoskodik a végtisztességre való felkészítésről, a haldoklóhoz kérésére vallási meggyőződésének megfelelő papot, lelki segítőt kell hívni. Az elhalálozást követően a vezető ápoló a halál bekövetkeztének előzményeiről és körülményeiről, a temetési szertartással kapcsolatos intézkedésekről részletes feljegyzést készít. A halott gondozott hagyatékáról leltárt készítünk, ingóságairól jegyzőkönyvet kell felvenni. Valamennyi ellátott lelki gyászmunkáját segíteni szükséges a mentálhigiénés csoport aktív bevonásával. 7

8 Teendők a fertőző megbetegedések esetén: Fertőző megbetegedések észlelése esetén, a fertőzés terjedésének megakadályozása, a gondozott mielőbbi szövődmény mentes gyógyulása érdekében a megfelelő terápia biztosítása és az elkülönítés megoldása a feladat. Fertőző betegség gyanújának észlelésekor értesíteni kell az orvost, aki rendelési időn kívül azonnal megvizsgálja a gondozottat. Az orvos megérkezéséig a beteget el kell különíteni, meg kell nyugtatni, felügyeletét biztosítani kell. Az orvos meghatározza a diagnózist, intézkedik a kórházba szállításról, vagy az intézményen belüli további elkülönítésről. A vezetőápoló feladata a gondozottak megnyugtatása, tájékoztatása, szükség esetén védőoltások rendelése az ÁNTSZ tájékoztatása Gyógyszerelés, gyógyszerrendelés: Valamennyi akut illetve krónikus beteg részére biztosítani szükséges a gyógyulásához, állapotromlásának megelőzéséhez szükséges gyógyszereket, gyógyászati segédeszközöket. Biztosítani szükséges a női ellátottak fogamzásgátló eszközeit, a gyenge ellenálló képességű gondozottak részére roboráló készítményeket, vitaminokat és ásványi sókat, nyomelemek pótlását célzó injekciókat, tablettákat. Az intézmény orvosa az alapgyógyszerek körét rendszeresen felülvizsgálja, aktualizálja. Az intézmény rendelkezik az ellátásban részesülők rendszeres, illetve eseti gyógyszer szükségletéhez igazodó megfelelő mennyiségű gyógyszerkészlettel. Az alap gyógyszerkör összeállításánál figyelemmel kell lenni a lakók egészségi állapotára, szükségletire, valamint az esetleg előforduló sürgős ellátás esetére. A gyógyszerek rendelésével, nyomon követésével, kiosztásával és adminisztrációs rendszerének vezetésével kapcsolatos feladatokat és kompetenciahatárokat részletesen a minőségügyi eljárás szabályozza Veszélyes hulladékok kezelése, tárolása: Azon anyagok szabályszerű kezelése érdekében, amelyek anyagi tulajdonságuk, fizikai kémiai jellemzőjük fertőző voltuk miatt a gondozottaknak szűkebb és tágabb életterükre káros hatást fejtenek ki, megfelelő belső szabályokat kell előírni, illetve foganatosítani. Intézményünk az ápolás gondozás során keletkezett veszélyes hulladékok rendszeres elszállítása, megsemmisítése érdekében szerződéses viszonyban áll a feladat ellátására alkalmas szolgáltatóval. A hulladékok szakszerű tárolásáért, gyűjtéséért valamennyi szakdolgozó felelős, a folyamat kontrollálása a vezetőápoló feladata Táplálkozás körüli gondozói tevékenységek: A táplálék kalóriaértékét, élvezeti értékét, egészségre gyakorolt hatását tekintve az ellátott korához, szükségleteihez alkalmazkodó, az egészséges táplálkozás szabályainak megfelelőnek kell lennie. Gyakran kell biztosítani zöldség és gyümölcs, valamint rostdús ételek fogyasztását. Ügyelni kell a megfelelő vitamin, ásványi anyag és nyomelemek folyamatos bevitelére, pótlására. Az ellátottak részére napi háromszori főétkezés biztosított, amelyet az intézmény központi ebédlőjében fogyaszthatnak el. Ebédlőnk önkiszolgáló jellegű, gondozói 8

9 segítség és jelenlét biztosított az építkezések alkalmával. Hetente egy - két alkalommal hidegvacsora van, délben és másnapokon az ebédre is és vacsorára is meleg ételt biztosítunk. A folyadék pótlására teát adunk az ellátottaknak. Beteg, ágyban fekvő gondozott számára az ételt a szobájában kell felszolgálni, az ápoló szükség szerint segédkezik az étkezésben. A gondozási feladat az étkezések alkalmával megtanítani az ellátottat a helyes táplálkozási szokásokra és kultúrára. Intézményünk tápanyag kimutatást vezet a készített ételekről. Az intézményben két ellátott bevonásával étlaptanács működik, akik hétről hétre az ellátott társaik bevonásával a következő heti menüsor javaslatot elkészítik és leadják az élelmezésvezető felé Testi higiénia biztosítása: Az ellátott részére biztosítani szükséges azt a szocializációs közeget, amelyben alapvető érték, norma a testápolás rendszeres gyakorlása. Az ápoló gondozó csoport egyik legfontosabb feladata az ellátottak helyes higiéniai szokásainak a kialakítása, az erre való nevelése. A rendszeres mosakodás, zuhanyzás, megfelelő lakókörnyezet kialakításának megvalósítása, ellenőrzése és segítése napi feladat. A szakdolgozó nyomon követi az ellátott körmeinek, frizurájának állapotát, fogápolási szokásait Ruházat biztosítása: Cél, hogy a ruházat mindig tiszta, rendezett, ízléses és az évszaknak megfelelő legyen. A gondozó személyzet feladata, hogy a gondozottakat segítse mindennapi ruházkodással járó feladatai elvégzésében. Meg kell tanítani az ellátottakat az évszaknak megfelelő ruhanemű kiválasztására, a réteges öltözködésre, az egyéni stílus és ízlés megjelenítésére, a ruhadarabok rendeltetésszerű használatára. Az ellátott önálló életvitelre nevelési programja keretébe illeszthető a ruházat tisztántartásával kapcsolatos feladatok elvégzésére való felkészítés. Az ellátottak többsége saját ruházattal rendelkezik, szükség esetén az egyéni ruhatárat intézményi raktárból egészítjük ki. A ruházat mosása az intézmény mosodájában történik Textília és tisztálkodási szerek biztosítása: Az ellátottak döntő többsége saját ágyneművel és ágyhuzattal rendelkezik, ennek hiányában az intézmény biztosítja azokat. Az ellátottak jelentős többsége maga kívánja megvásárolni tisztítószereit, saját ízlésének megfelelően. A jövedelemmel rendelkező ellátottak esetében, illetve igény szerint heti rendszerességgel biztosít az intézmény mosóport és tisztálkodási szereket (WC papír, szappan, sampon, cipőpaszta, fogkrém). A gazdasági felelős (szociális gondozó), felmérve az igényeket a gazdasági osztályról dokumentált keretek között átvételezi a tisztálkodási szereket, majd az igényeknek megfelelően szétosztja azokat. A szétosztásról nem készül dokumentáció, mivel gazdaságossági szempontokból intézményünk a nagy kiszerelésű tisztálkodási szereket vásárolja meg. A felhasználás a mindennapi igények alapján történik Költőpénz osztás módja, szabályai: Ellátottaink készpénzzel rendelkeznek, melyet saját belátásuk szerint használhatnak fel. Fontos számukra, hogy szükség esetén önállóan döntve, egyéni igényeiket realizálni tudják. Az ellátottak részére havi két alkalommal költőpénzt fizetünk ki, a pénz felvételét személyesen igazolják két tanú jelenlétében, akik a felvételt aláírásukkal hitelesítik. 9

10 A költőpénzükből elsősorban olyan árucikkeket vásárolnak, amelyeket intézményi költségvetésből biztosítani nem tudunk. A gondozók szükség esetén segítséget nyújtanak a költőpénz felhasználásában, beosztásában. A rendszeres költőpénzen kívül az ellátott vásárlásra, hazautazásra, kirándulásra vagy egyéb költségeinek fedezésére, előzetes egyeztetés alapján pénzt igényel a mentálhigiénés munkatárs segítségével a folyószámlájáról/gondnokától Korlátozó intézkedések az 1/2000. (I. 07.) SZCSM rendelet 101/A és a 1997/CLIV Eü. tv. rendelkezései alapján: Korlátozó intézkedések foganatosítására kerülhet sor, amennyiben az ellátott önmaga, vagy környezetére veszélyeztető magatartást tanúsít. Tájékoztatási kötelezettségünk ellátása során az intézménybe történő felvételkor erről részletesen tájékoztatni kell az ellátottat és törvényes képviselőjét. Az orvos és a vezető ápoló távollétében kritikus, veszélyeztető élethelyzet esetén a szakdolgozó önként hoz döntést a korlátozó intézkedés bevezetése, foganatosítása érdekében. Az intézkedés célja az érintett ellátott, és a többi ellátott és a személyzet testi épségének érdekében preventív jellegű beavatkozás. A szakdolgozó azonnal eleget tesz tájékoztatási, értesítési kötelezettségének és elvégzi adminisztratív feladatait. A korlátozó intézkedésről igazgatói utasítás, házirend, szakmai program valamint a munkaköri leírás részletesebben rendelkezik Rehabilitációs és fejlesztési feladatok jellege, tartalma: Munka-rehabilitációs foglalkoztatás célja: A fogyatékos, rokkant, megváltozott munkavégző képességű emberek emberi méltóságuk megtartásával egyéni szükségletüknek megfelelő, személyre szabott segítség mellett eljussanak a fejlesztőfelkészítő foglalkoztatásba, nyílt munkaerőpiacra, az elvégzett munka érékének megfelelő fizetésért dolgozhassanak. Munka-rehabilitációs foglalkoztatásra az intézményi jogviszony keretében kerül sor, az ellátott (illetve ha az ellátott cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt áll, akkor a törvényes képviselője) és az intézmény vezetője közötti megállapodás alapján. A munkarehabilitáció szolgálati időre jogosít, amennyiben az előírt nyugdíjjárulék megfizetésre kerül. Munka-rehabilitációnak minősül különösen az intézmény környezetében végzett kisegítő, kiegészítő jellegű, karbantartással, a külső-belső környezet rendben tartásával összefüggő feladatok ellátása. Foglalkoztatási szempontból jelenleg az értelmileg súlyos akadályozottsággal élők, a halmozottan fogyatékos emberek vannak a legnagyobb hátrányban, számukra szükséges a reintegrációjuk elősegítése érdekében biztosítani a folyamatos fejlesztő célú- munka-rehabilitációt. Ápoló-gondozó otthonunkban történő szociális foglalkoztatással az a célunk, hogy az érintett értelmi fogyatékos személyeknek a megmaradt képességeiket szintentartsuk és fejlesszük, a dementálódás minél későbbre való kitolása érdekében, de mind e mellett az esélyegyenlőség szem előtt tartásával azon joguk érvényesülésének adunk teret, ami a munkához és a foglalkoztatásban való részvételhez ad lehetőséget számukra. Munka-rehabilitáció keretében: az ellátott a segítő direktív irányítása mellett kisegítő, kiegészítő jellegű tevékenységet, valamint a környezet rendbetételére vonatkozó feladatokat lát el. A tevékenységek megválasztásánál: a kertgondozás, gyertyaöntés, kerámiakészítés, és takarítás elsődleges szempont volt az egyén egészségét nem károsító, biztonságos munkavégzés feltételeinek a biztosítása. Konkrét feladatok: lásd. lentebb 4. Szociális foglalkoztatás -azon belül Szociális foglalkoztatás tárgyi feltételei c.táblázat. 10

11 Fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás célja: A fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás a megváltozott munkaképességű személyek, továbbá az értelmi fogyatékossággal élő emberek, egyedi, egyéni munkára képzésében, felkészítésében alkalmazott szociális foglalkoztatási forma. A fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében intézményünk biztosítja azokat a feltételeket, amelyek révén a megváltozott munkaképességű személyek elsajátíthatják azt a tudást és technikákat, amelyek fejlesztik a munkaerő piaci alkalmasságukat. A fejlesztő-felkészítő foglalkoztatást koordináló szakembereknek arra kell törekedniük, hogy a foglalkozási rehabilitációban részt vevő személynek olyan foglalkoztatásban kell részesülnie, ahol a megmaradt képességeit a lehető legjobban tudja hasznosítani, valamint a foglalkoztatás révén kialakuljon önálló munkavégző képessége, felkészüljön a nyílt munkaerőpiacon történő önálló munkavégzésre. A fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás a Munka Törvénykönyve szerinti munkaviszony. Fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében: Az ellátott önérvényesülésének szem előtt tartása mellett a segítő személyek tájékoztatását követően a foglalkoztatott a fenti fejlesztési célú szempontok előtérbe helyezésévelönállóan, de kontroll alatt végzi a kertészeti, növénytermesztési és parkgondozási feladatokat valamint a barkácsolás tevékenységet. Konkrét feladatok: lásd. lentebb 4. Szociális foglalkoztatás -azon belül Szociális foglalkoztatás tárgyi feltételei c.táblázat. Mindkét foglalkoztatási forma keretén belül végzett tevékenységek megszervezéséhez, ellátásához szervesen hozzá tartozik a marketing tevékenység, ami az intézmény menedzsmentje és a foglalkoztatási koordinátor feladatai Mentálhigiénés tevékenység az ellátórendszerben betöltött szerepének, hatásának ismertetése: Valamennyi személyes gondoskodást végző személy végez mentálhigiénés tevékenységet a gondozottal való kommunikáció útján. A legtudatosabban és legcélirányosabban a fejlesztő és mentálhigiénikus csoport szakemberei gyakorolják a lelki gondozást, mivel munkakörük lényegét jelenti a fenti tevékenység. Mentálhigiénés ellátás körébe tartozik minden olyan tevékenység, amelynek segítségével a lakók lelki egyensúlya fennmarad, illetve visszaáll, interperszonális kapcsolatukkal elégedettek, harmonikusan, a közösségbe beilleszkedve, békésen és nyugodtan élik intézményi keretek közötti életüket. Klienseink körében végzett mentálhigiénés tevékenység specifikumát az értelmi fogyatékosságukból eredő jellegzetességek adják. A fogyatékos személlyel való foglalkoztatás során törekednünk kell a Maslowi szükségletpiramisban megjelenő szükségletek kielégítésére, illetve arra, hogy azokat ők maguk minél magasabb szinten képesek legyenek kielégíteni (fiziológiás szükséglete, biztonság szükséglete, társadalmi szükséglete, megbecsülés szükséglete, önmegvalósítás szükséglete). Mentálhigiéné keretén belül biztosítjuk: Személyre szabott bánásmódot, A konfliktushelyzetek kialakulása, megelőzése érdekében az egyéni, csoportos megbeszélést, A szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit, A szükség szerinti pszichoterápiás foglalkozást, 11

12 Az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatai fenntartásának feltételeit, A gondozási, illetve rehabilitációs tervek megvalósítását, A hitélet gyakorlásának feltételeit, Segíti, támogatja az intézményen belüli kis közösségek, társas kapcsolatok kialakulását és működését. Intézményünk szakemberei mindent megtesznek fentiek mellett rekreálódásáért, az ellátást igénybe vevő testi lelki aktivitása fenntartásának, megőrzésének érdekében. Az ellátást igénybe vevő korának, egészségi állapotának, képességeinek és egyéni adottságainak figyelembe vételével szükséges szervezni: Az aktivitást segítő fizikai tevékenységeket (séta, sporttevékenység, fekvőbetegek levegőztetése, ágytorna stb.), A szellemi és szórakoztató tevékenységeket (pl. előadások, olvasás, felolvasás, rádióhallgatás, tévénézés, kártya- és társasjátékok, vetélkedők, zenehallgatás stb.), A kulturális tevékenységeket (pl. rendezvényeken, ünnepségek, névnapok, színház-, mozi-, múzeumlátogatások, kirándulások, kiállítások stb.) Egyéni gyógypedagógiai fejlesztés: Az értelmi fogyatékos ember figyelmének terjedelme szűk, nem tartós, fáradékony, csapongó, szétszórt, hullámzó, a mennyiségi teljesítménnyel együtt nő a hibaszám viszont, amikor a teljesítmény minőségileg jobb, mennyisége csökken. A fogyatékosság súlyosságával párhuzamosan romlik a figyelmi teljesítmény, gyakori a hibás és kevés eredmény. Hiányzik a figyelem megosztására való képesség, azonban az értelmi fogyatékosság egy részének figyelme nem gyengébb az ép értelműeknél. Az emlékezet terjedelme a fogyatékosság súlyosbodásával párhuzamosan romlik, a súlyos fogyatékosoknál az akaratlagos felidézésre való képesség nincs meg, míg az enyhe értelmi fogyatékosok törekszenek a felidézésre. Az értelmi fogyatékos embereknek az átlagos képességével meggyőző eredmények eléréséhez nagyobb számú ismétlésére van szükség, azonos számú ismétlés esetén teljesítményszintjük jóval alul marad. Igazolható az emléknyom gyengesége, olykor a közvetlen emlékezet sérülése. A fogyatékos személyek iskolarendszerű oktatásból kikerülve, meglévő képességeik folyamatos szinten tartását igényelnék. Intézményünkben fejlesztőpedagógusok látják el a fogyatékos személyek egyénre szabott fejlesztését, illetve szinten tartását. Munkájukat segítik a mentálhigiénés csoport gyógypedagógiai asszisztens végzettségű tagjai. A gyógypedagógiai fejlesztés céljai egyénenként változnak. A célok elérése érdekében tett lépések hasonlóan egyénre szabottak. Az egyéni gyógypedagógiai fejlesztésről lapot vezet a munkahelyi csoporttag, tevékenysége időbeni ütemezése óratervben dokumentált. A gyógypedagógiai tevékenység végzésével megbízott mentálhigiénés csoporttag szakmai kontrolját a fejlesztő pedagógus látja el Társadalmi integráció elősegítése érdekében tett intézkedések: Intézményünk az Észak-alföldi régió délnyírségi területén található. Debrecen Nyírbátor Nyíregyháza által közrevett terület közepén. 12

13 A fogyatékos személy izoláltságának megszüntetése, a szűkebb és tágabb környezet előítéletes attitűdjének oldása érdekében, a fogyatékkal élő emberek helyzetének, lehetőségeinek bemutatásán közösségi programok szervezésén keresztül valósul meg. Ellátottainkat a minél önállóbb életvitelre ösztönözzük, próbáljuk megtanítani, bevezetni az átlagos népesség által tisztelt és elfogadott norma- és értékrendszert. Részt veszünk ellátottainkkal minden olyan rendezvényen, kulturális programon, ahol megmutathatjuk tudásunkat, értékeinket, elért eredményeinket. Részt veszünk különböző falunapokon, városi rendezvényeken, és nyílt napot szervezünk a hozzátartozók és a település lakói számára Támogató szolgálat működtetése: A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása révén. Feladatai: Az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása (speciális személyi szállítás, szállító szolgálat működtetése). Az általános egészségi állapotnak és a fogyatékosság jellegének megfelelő egészségügyi szociális ellátásokhoz, valamint a fejlesztő tevékenységhez való hozzájutás személyi és eszközfeltételeinek biztosítása. Információnyújtás, ügyintézés, tanácsadás, a tanácsadást követően a társadalmi beilleszkedést segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása. A jelnyelvi tolmácsszolgálat elérhetőségének biztosítása. Segítségnyújtás a fogyatékos személyek kapcsolatkészségének javításához, családi kapcsolatainak erősítéséhez speciális, önsegítő csoportokban való részvételükhöz. Egyes szociális alapszolgáltatási részfeladatok biztosítása a fogyatékos személyek speciális szükségleteihez igazodóan. Segítségnyújtás a fogyatékos emberek társadalmi integrációjának megvalósulásához, valamint a családi, a közösségi, a kulturális, a szabadidős kapcsolatokban való egyenrangú részvételhez szükséges feltételek biztosítása. A fogyatékos személy munkavégzését, munkavállalását segítő szolgáltatások elérhetőségének, igénybevételének elősegítése Szabadidős, kulturális és sport programok szervezése: Az intézmény jellegénél fogva közösségi életteret biztosít a lakóknak és csak bizonyos mértékig nyújt zártabb, személyesebb életteret. Ez nagyfokú alkalmazkodást kíván az ellátottaktól, számtalan feszültségbeli helyzetet teremt, amely agressziót szül. E feszültségek kezelésében a közösségi programoknak igen fontos szerepe van. A közösség alakítása jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy valamennyi tagja definiálhassa önmaga szerepét a közösségben, egyéni képességeit kibontakoztathassa, emberi kapcsolatait gazdagíthassa. Közösségi együttélést segítő programok: - nagycsoport (gondozási egységenként): intézményi szintű problémák, feszültségek feldolgozásának színtere, a középpontban az intézményi élet közös alapítása áll, a problémák felszínre hozása, konfliktusok feldolgozása, 13

14 - támogató jellegű tematikus kiscsoportok: 8 12 fős csoportok részvételével adott problémák állnak a középpontban, - átfogó közösségi programok: ünnepekhez kötött kulturális, illetve hagyományteremtő programok, szórakoztató programok, (otthonon kívüli, vagy otthonon belüli szórakoztató programok), közös kirándulások, üdülések, - A rekreációs jellegű csoportfoglalkozások: heti rendszerességgel fő részvételével kerül megszervezésre, célja a szabadidő hasznos eltöltése, az aktivitás megőrzése, a közösségi kapcsolatok erősítése Képzés, oktatás: Egyéni és intézményi képzési terv: A személyes gondoskodást végző szakdolgozók hatékony és magas színvonalú munkájának alapvető feltétele, hogy folyamatosan tájékozottak legyenek az új szakmai modellkísérleti programokról, módszerekről, szociálpolitikai fejlesztési irányvonalakról, jogszabályi változásokról és a segítő személyiségét karbantartó módszerekről. Ennek érdekében intézményünkben egyéni és intézményi képzési tervet készítettünk. Intézményünkben az ápolási gondozási egység, valamint a szociális és mentálhigiénés csoport között az ideális feedbacknek köszönhetően akkreditált, a szakmai szükségletekhez adaptálható képzési, továbbképzési programok folyamatosak. 4. Szociális foglalkoztatás A fogyatékos személyek kedvezőtlen munka erőpiaci helyzetét tényleges mentális és fizikai állapotukon kívül számos olyan tényező is befolyásolja, amelyen a megfelelő szintű társadalmi felelősségvállalással kívánunk változtatni. Megjegyezni kívánjuk, hogy a szociális foglalkoztatás terén közel 30 éves gyakorlati tapasztalattal rendelkezünk, mivel ápoló-gondozó otthonunk korábban Szociális Foglalkoztató Intézményként működött, nem kis eredményeket elérve. A törvény adta lehetőség biztosítja számunkra azt, hogy értelmes tevékenység végzésével teljenek az ellátottak mindennapjai. A különböző foglalkoztatási formák a fogyatékos ember számára a megmaradt képességeinek szintentartását, esetleg a hiányzó képességek részbeni pótlását, illetve fejlesztését szolgálják. Napirend szerint élnek, a segítő személyzet folyamatos rendelkezésre állása és támogatása mellett. Ellátottaink életkoruknak, egészségi állapotuknak és gondnoksági státuszuknak megfelelően az alábbi két foglalkoztatási területen terápiás célú, képességfejlesztő foglalkoztatásban és munkavégzés célú foglalkoztatásban vesznek részt. Az intézményben belső szociális foglalkoztatás: munka-rehabilitáció, fejlesztő felkészítő foglalkoztatás és szocioterápiás foglalkoztatás: munkaterápia foglalkozások működnek. Ápoló-gondozó otthonunk szakmai programjának 2.4. pontja Foglalkoztatás is bemutatja az intézményen belül történő szociális foglalkoztatási tevékenységi formáit. A foglalkoztatási szakmai program az intézmény szakmai programjára épül, bemutatja az intézményben folyó összetett szakmai munkát, a multidiszciplináris team által végzett tevékenységeket. 14

15 Szociális foglalkoztatás célja: - a fogyatékos személyek társadalmi integrációjának elősegítése, - jövedelemforrás biztosítása az ellátottak részére, - hasznos tevékenység szervezése számukra, - képességeik fejlesztése, szinten tartása, - új munkavégzési technikák elsajátítása, - új ismeretek szerzése, - munkaerő- piaci alkalmasságuk fejlesztése, - végső cél az egyén nyílt munkaerő piacra való integrálás elősegítése. Foglalkoztathatósági dimenziók, irányvonalak: Az EU Alapvető Jogok Chartajának első fejezete tartalmazza azokat az abszolút jogokat, amelyek semmilyen körülmények között nem korlátozhatók. Ilyen az emberi méltósághoz, az élethez, a személyi sérthetetlenséghez való jog, a kínzás, az embertelen és megalázó bánásmód és büntetés, valamint a rabszolgaság és kényszermunka tilalma. - A társadalmi kohézió és befogadás erősítésének kulcsfontosságú eszköze a foglalkoztatás munkaerő piaci részvétel elősegítése. - Fontos, hogy a kereseti - kínálati oldal találkozzon a foglalkoztatás szervezése során. - Hasznos tevékenység végzése esélyegyenlőség elvének érvényesítése révén. - Optimális munkakörülmények biztosítása - munkahelyi egészségvédelem, rugalmasság, biztonságérzet megteremtése, fenntartása. Jogszabályi háttér: 3/2006. (V.17.) ICsSzEM rendelet a szociális intézményen belüli foglalkoztatás szakmai követelményeiről, személyi és tárgyi feltételeiről és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet módosításáról. 112/2006. (V.12.) Korm. rendelet a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról. 92/2008. (IV.23.) Korm. rendelet a fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről Intézményen belüli foglalkoztatás formái 1.) Intézményünk korábbi pályázati lehetőségek útján (Phare program, ICsSzEM pályázati támogatás, FOKA pályázati támogatás) megteremtette a fejlesztő-felkészítő foglakoztatás tárgyi feltételrendszerének anyagi fedezetét, és kialakította a munkavégzés optimális tárgyi környezetét. Az ápoló-gondozó otthonunk 120 fő ellátottunk részére biztosít munkaterápiás, munkarehabilitációs és fejlesztő felkészítő foglalkoztatást 15

16 az alábbi területeken: - kézműves műhelyek: kerámiakészítő-, gyertyaöntő műhely és varróműhely - virágház, dupla borítású fóliaház, az intézmény parkja, és kertészet - barkácsműhely - épülettakarítás - portaszolgálat teljesítése - fejlesztő szoba speciális eszközpark biztosításával az alábbi tevékenységi körökben: - kézműves műhelyeinkben: gyöngyfűzés, agyagozás, kerámiakészítés, mártott papírkészítés, kézimunkázás, gyertyaöntés történik - a fóliaházban, üvegházban melegházi növények szaporítását, nevelését, gondozását végezzük - parkgondozás, kertgazdálkodás - rekreációs céllal az alábbi programokba vehetnek részt ellátottaink: - kulturális körök (színjátszó kör, néptánc, zene) - sportkörök (testépítés, futball, asztalitenisz, atlétika) - életmódprogramok - finommotorikát fejlesztő különböző kreatív foglalkozások. (Részletesen lásd: 4.3. fejezet) 2.) Külső foglalkoztató általi foglalkoztatási forma: a KÉZMŰ NONPROFIT KFT. biztosítja - intézményen belüli telephelyen 30 fő ellátottunk részére az alábbi fejlesztő-felkészítő tevékenységeket, mint: - labdavarrás, - szőnyegszövés Szociális foglalkoztatásban résztvevők száma évben a szociális foglalkoztatáson belül, 36 fő ellátott részére munka-rehabilitációs, 84 fő részére fejlesztő-felkészítő foglakoztatás személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása, ezzel párhuzamosan integrált munkavégzésre való felkészítésük egyéni fejlesztési és foglakoztatási terv elkészítése alapján. Intézményünk támogatja azon innovatív foglalkoztatási témájú megközelítéseket, amelyek a társadalmi kirekesztés csökkentését, megszüntetését segítik elő. Az ösztönző erejű attitűdnek a segítők / munkavezetők részéről pozitív szerepe van az egyén önálló munkavégző képességének kialakításában. Bővebben lásd: 4.4. fejezet táblázata. 16

17 4.3. A szociális foglalkoztatás keretében végzett tevékenységek A változó jogi és finanszírozási szabályozásnak megfelelően az alábbi tevékenységekkel valósul meg a munka-rehabilitációs és fejlesztő-felkészítő foglakoztatás: Fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás: Szakágazati besorolás száma Szakágazati megnevezése TEÁOR SZÁM: Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése TEÁOR SZÁM: Egyéb, nem évelő növény termesztése TEÁOR SZÁM: Zöldterület kezelés TEÁOR SZÁM: Egyéb m.n.s. feldolgozóipari tevékenység TEÁOR SZÁM: Egyéb fa-, parafa termékek fonottárú gyártása TEÁOR SZÁM: Háztartási kerámia gyártása TEÁOR SZÁM: Általános épülettakarítás TEÁOR SZÁM: Kefe és a seprő gyártása TEÁOR SZÁM: Szőnyeg gyártás TEÁOR SZÁM: Építményüzemeltetés TEÁOR SZÁM: M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás Munka-rehabilitáció: Szakágazati besorolás száma TEÁOR SZÁM: TEÁOR SZÁM: TEÁOR SZÁM: TEÁOR SZÁM: TEÁOR SZÁM: TEÁOR SZÁM: Szakágazati megnevezése Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése Egyéb, nem évelő növény termesztése Zöldterület kezelés Egyéb m.n.s. feldolgozóipari tevékenység Háztartási kerámia gyártása Általános épülettakarítás 17

18 4.4. Szociális foglalkoztatás személyi és tárgyi feltételei Helyszínek Kert 1 ha saját terület és 1 ha bérelt terület Üvegház, fólia amelyhez 9 m 2 -en raktározás céljára is alkalmas helyiség tartozik, valamint fűtő és szellőztető berendezéssel ellátott dupla borítású fóliaház 2x90 m 2 területen. Park 3 ha terület Rendelkezésre álló berendezések és munkaeszközök Létrák, metszőollók, sövényvágó ollók, locsoló tömlő, locsoló kanna, fűnyíró gép, talicskák, ásók, kapák, gereblyék, lapátok, cserepek és kaspók, fóliák, védőruházat, gumikesztyűk. Foglalkoztatott ellátottak száma, végzett tevékenység időtartama Munka-rehabilitáció keretében kertgondozás és takarítás: 2x10 fő = 20 fő, napi 6 órában Fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében: 40 fő, napi 6 órában Munkafolyamatok rövid ismertetése Munka-rehabilitáció keretében: az ellátott a segítő direktív irányítása mellett kisegítő, kiegészítő jellegű tevékenységet, valamint a környezet rendbetételére vonatkozó feladatokat lát el. Fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében: Az ellátott önérvényesülésének szem előtt tartása mellett a segítő személyek tájékoztatását követően a foglalkoztatott önállóan, de kontroll alatt végzi a kertészeti, növénytermesztési és parkgondozási feladatokat. Kertgazdálkodás: munkaterületein szakszerű szerszámokkal, eszközökkel dolgozunk. Növények (zöldségek, gyümölcsök) termesztését, gondozását végezzük a talaj előkészítéstől a betakarításig. Növénytermesztés: az intézményünk konyhájára termelünk növényeket, az ehhez kapcsolódó feladatok: a talajlazítástól, a rendszeres földművelésen, öntözésen át a betakarításig tartanak. Az üvegházban szintén az intézmény saját céljára termelünk, szaporítunk dísznövényeket. Parkgondozás: egész éven át tartó elfoglaltságot jelent. A feladatok jellegüktől függően évszakonként különbözőek. Az üvegházban termesztett dísznövényekből tavasztól fokozatosan szépítjük intézményünk parkját, épületeit, melyet nyáron öntözünk, gondozunk, ősszel a betakarítási 18

19 Intézményi takarítás 4000 m 2 területen. Feldolgozóipari tevékenységek akadálymentesített műhelyekben: - gyertya készítő műhely 50 m 2 terület - kerámia készítő műhely 40 m 2 terület - barkács műhely 45 m 2 területen - Raktár helyiségek 50 m 2 területen. - Mellékhelyiségek: összesen 50 m 2 területen. Takarításhoz: takarítógép, porszívó, felmosó moppok, seprők, tisztító- és fertőtlenítő szerek, portörlő, védőruházat, védőkesztyű. Gyertyaöntő gép, viaszolvasztó berendezés, színező tartályokat tartalmazó olvasztó berendezés, paraffin, sztearin, színező anyagok, díszítő elemek, - korongozó, kerámiaégető kemence, - a fa esztergálásához barkács asztal, reszelők, gyaluk, csiszoló papírok, fúró-, vágó eszközök, védőkesztyűk valamint védőruházat. Munka-rehabilitáció keretében gyertyaöntés, agyagozás: 2 x 8 fő = 16 fő, napi 6 órában Fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében gyertyaöntés, agyagozás: 2 x 5 fő = 10 fő, napi 6 órában Fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében barkácsolás: 20 fő, napi 6 órában munkák és a fák lehullott levelének az eltakarítása, komposztálása ad feladatot. Télen a parkgondozást, utak, járdák rendben tartását, adott esetben hó eltakarítását, síkosság mentesítését végezzük. Takarítás: A takarító személyzet irányításával kizárólag munka-rehabilitációs foglalkoztatás keretében az intézmény I-es szállásépületének, titkárság épületének és az ellátottak ebédlőjének teljes körű rendbetétele, az intézmény takarítási munkautasítása alapján. Munka-rehabilitáció keretében: az ellátott a segítő direktív irányítása mellett kisegítő, kiegészítő jellegű tevékenységet lát el: a gyertya öntőformák, vágó- és egyéb eszközök takarítása, kanóc behúzás, agyag előkészítése, puhítása. Fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében: Az ellátott önérvényesülésének szem előtt tartása mellett a segítő tájékoztatását követően a foglalkoztatott önállóan, de kontroll alatt végzi a gyertyák díszítésével, formából való kiszedésével, tárolásával, csomagolásával kapcsolatos feladatokat, a különböző kerámia tárgyak megformálása, készítése többnyire az ellátott kreatív elképzeléseit tükrözi. A kerámia tárgyak mázazása és az égető kemencébe való behelyezése, kiszedése kizárólag munkavezető által végzett feladatok. Barkácsolás során munkavezető irányítása mellett történik a különböző fa tárgyak kimérése, méretre vágása, festése, faanyag csiszolása, párosítása, összeillesztése és csomagolása, valamint seprő gyártása. Építményüzemeltetés, egyéb személyi szolgáltatás 4 ha területre kiterjedően Porta helyiség 4 fő, napi 6 órában Fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében: Portás az intézmény főbejáratánál teljesít napi 6 órában feladatot, a helyiséget ez idő alatt csak helyettesítés esetén 19

20 Portás ellátása munkafeladatok hagyhatja el. Feladata az intézménybe érkező vendégek, egyéb partnerek telephelyen való eligazítása, tájékoztatása. Feladatát a foglalkoztatási koordinátor szervezi és kontrollálja. Szőnyeggyártás Kézi szövőszék 10 fő, napi 6 órában Fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében: Szőnyegszövéshez elsődleges feladat az alapanyag szín és összetétel szerinti szelektálása, a szövőszékre történő fonal felvetését követően az előre megtervezett minta alapján történik a szőnyeg készítése. A feladatot a segítő a folyamatosan kontrollálja, bizonyos munkafázisokba szükség szerint besegít. 20

SZAKMAI PROGRAM 2010.

SZAKMAI PROGRAM 2010. Szabolcs Szatmár Bereg Megyei Önkormányzat Ápoló Gondozó Otthona 4234 Szakoly, Hunyadi u. 2. Telefon, fax: 42/561-086 E-mail: gondozootthon@gmail.com Honlap: www.gondozootthonszakoly.hu SZAKMAI PROGRAM

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁS SZAKMAI PROGRAM

FOGLALKOZTATÁS SZAKMAI PROGRAM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Ápoló-Gondozó Otthona 4234 Szakoly, Hunyadi u. 2. Tel.: 42/561-086, Fax.: 42/561-086 E-mail címünk: gondozootthon@gmail.com Honlap: www.gondozootthonszakoly.hu

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV PSZI-INT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV Készítették: Bugarszki Zsolt Dr. Gárdos Júlia Gordos Erika Marketti Judit PSZI-INT.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13.

Részletesebben

SZAKKÉPZÉS, FOGLALKOZTATÁS, KERESET, ÖNÁLLÓ ÉLET. Kaucsicsné Zsóri Katalin

SZAKKÉPZÉS, FOGLALKOZTATÁS, KERESET, ÖNÁLLÓ ÉLET. Kaucsicsné Zsóri Katalin SZAKKÉPZÉS, FOGLALKOZTATÁS, KERESET, ÖNÁLLÓ ÉLET Kaucsicsné Zsóri Katalin SZAKKÉPZÉS - informatikai képzés - kertészeti munkacsoport - háztartási tanfolyam HÁZTARTÁSI TANFOLYAM ELKÉSZÜLT A VACSORA SZOCIÁLIS

Részletesebben

/2006. ( ) ICSSZEM. r e n d e l e t e. a szociális intézményen belüli foglalkoztatás szakmai követelményeiről, személyi és tárgyi feltételeiről

/2006. ( ) ICSSZEM. r e n d e l e t e. a szociális intézményen belüli foglalkoztatás szakmai követelményeiről, személyi és tárgyi feltételeiről IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTER Szám: 9666-1/2006. TERVEZET /2006. ( ) ICSSZEM r e n d e l e t e a szociális intézményen belüli foglalkoztatás szakmai követelményeiről, személyi

Részletesebben

SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ... település,... irányító sz. (Előző név, ha van:. ) Születési hely:..., év: hó:. nap:.. Anyja neve:.

SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ... település,... irányító sz. (Előző név, ha van:. ) Születési hely:..., év: hó:. nap:.. Anyja neve:. A kérelmező intézmény neve: A kérelmező intézmény címe:.... település,... irányító sz.... utca, hsz., Tel.: Fax.:.. E-mail cím:. Tisztelt Bizottság! Kérem, hogy a nevű igénybe vevő (Előző név, ha van:.

Részletesebben

Foglalkoztatás és önálló közlekedés. Kaucsicsné Zsóri Katalin Down Alapítvány II. sz. Gondozóháza 06-20-260-2287

Foglalkoztatás és önálló közlekedés. Kaucsicsné Zsóri Katalin Down Alapítvány II. sz. Gondozóháza 06-20-260-2287 Foglalkoztatás és önálló közlekedés Kaucsicsné Zsóri Katalin Down Alapítvány II. sz. Gondozóháza 06-20-260-2287 Szociális foglalkoztatás 112/2006 (V.12.) Kormányrendelet alapján A szociális foglalkoztatás

Részletesebben

A foglalkoztatási rehabilitáció jelentősége Magyarországon: a rendszer sajátosságai

A foglalkoztatási rehabilitáció jelentősége Magyarországon: a rendszer sajátosságai A foglalkoztatási rehabilitáció jelentősége Magyarországon: a rendszer sajátosságai Dr. Sullerné Polgár Márta szakvizsgázott szociálpolitikus, pedagógus A Fény Felé Alapítvány elnöke A munkaerő-piaci helyzet

Részletesebben

54 762 02 0010 54 02 Pszichiátriai gondozó Szociális szakgondozó

54 762 02 0010 54 02 Pszichiátriai gondozó Szociális szakgondozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Készítette: Prorok Mihály intézményvezető. Tartalom 1. Az intézmény békési egységének adatai... 3. 2. Fenntartó adatai...

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

KÉRELEM ÉS ADATLAP. átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálathoz vagy felülvizsgálathoz (kérjük aláhúzni)

KÉRELEM ÉS ADATLAP. átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálathoz vagy felülvizsgálathoz (kérjük aláhúzni) KÉRELEM ÉS ADATLAP átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálathoz vagy felülvizsgálathoz (kérjük aláhúzni) Rehabilitációs intézményben, vagy rehabilitációs célú lakóotthonban elhelyezésre kerülő, illetve

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére 8891/2006. ELŐTERJESZTÉS A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Napraforgó Ápoló- Gondozó Otthona (Gara) Alapító Okiratának módosítása Az

Részletesebben

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 53-73/2011.ikt.sz. 6. sz. napirendi pont Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a HARMÓNIA Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2011.

SZAKMAI PROGRAM 2011. Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat Ápoló Gondozó Otthona Szakoly 4234 Szakoly, Hunyadi u. 2. Telefon, fax: 42/561-086 E-mail: gondozootthon@gmail.com Honlap: www.gondozootthonszakoly.hu SZAKMAI

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai.

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai. ESETTANULMÁNY Eset leírása: Fogyatékos személyeket ellátó bentlakásos intézményben az ellátottak napközben 40-45 fős csoportokban töltik szabadidejüket. A helyiségek tárgyi felszereltsége nem biztosítja

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Kisgyermekgondozó, -nevelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 61 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.

POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. bfuredph@t-online.hu Szám: /2008. Előkészítő: Váradi Gézáné/Végh Endréné E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

54 762 01 0010 54 01 Rehabilitációs nevelő, segítő Szociális segítő

54 762 01 0010 54 01 Rehabilitációs nevelő, segítő Szociális segítő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló Komplex szakmai vizsga A vizsgafeladat megnevezése: A bentlakásos szociális intézményben ellátott napi ápolási-gondozási feladatok

Részletesebben

NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA

NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA A.../2008. (VI.26.) Kgy. határozat melléklete NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

1. 1 Az ellátások formái

1. 1 Az ellátások formái Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2003. (II.03.) Kt. egységes rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról, azok igénybevételéről valamint az ezekért

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

2 0 1 4. S Z A K M A I P R O G R A M O P Á L H Á Z L A K Ó O T T H O N

2 0 1 4. S Z A K M A I P R O G R A M O P Á L H Á Z L A K Ó O T T H O N 9476 - Zsira, Rákóczi F. u. 12. Igazgató: 06-99/543-209 Titkárság: 06-99/543-201 Központ: 06-99/543-200 Fax.: 06-99/543-208 E-mail: fogyotthon@zsiraint.hu Honlap:www.efozsira.hu S Z A K M A I P R O G R

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Fin áros X. kerület Kőbányai SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTÖ, P. «stuict uiese KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ~4 j S2dj /Ior?f_ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-3621 onnn

Részletesebben

Házi segítségnyújtás a gyakorlatban. Márta Anna

Házi segítségnyújtás a gyakorlatban. Márta Anna Házi segítségnyújtás a gyakorlatban Márta Anna 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Házi segítségnyújtás 63. (1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE

IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE GÁDOROS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GONDOZÁSI KÖZPONT, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT GÁDOROS IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE Készült: 2012. december Kedves Klubtagok! Kérem Önöket, hogy

Részletesebben

Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei

Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei Név : Születési név: Születési hely: Születési dátum Anyja neve: Lakcím: Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei Teljesítendő gyakorlatok: Óraszám: Szociális

Részletesebben

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében. Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében. Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület bemutatása A Figyelj

Részletesebben

HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY

HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 2315 SZIGETHALOM, RÁKÓCZI FERENC U. 147. TEL.:24/404-573 HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY Idősek Klubja Szigethalom, Rákóczi u. 147. sz. Fogyatékosok Nappali

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Integrált Nappali Szociális Intézmény Pécs, Littke József u. 10. Foglalkoztatás Szakmai Program

Pécs Megyei Jogú Város Integrált Nappali Szociális Intézmény Pécs, Littke József u. 10. Foglalkoztatás Szakmai Program 1.sz. melléklet Pécs Megyei Jogú Város Integrált Nappali Szociális Intézmény Pécs, Littke József u. 10. Foglalkoztatás Szakmai Program I. Az intézmény célja, feladata: Az Intézmény neve és székhelye: Pécs

Részletesebben

Rövid ismertető a szakmai programunkról

Rövid ismertető a szakmai programunkról Rövid ismertető a szakmai programunkról A bentlakásos TÜKÖRHEGY NYUGDÍJAS HÁZ megvalósítása által az ellátottak a szociális ellátás legkorszerűbb európai és hazai alapelveivel teljesen összhangban lévő

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat a Tóth József Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési

Részletesebben

MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN

MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN MIT JELENT A PROGRAM A SZERVEZET OLDALÁRÓL? SZASZÁK TIBOR Mit

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Érettségi utáni képzések nappali képzés. Gyakorló ápoló (52 723 01)

Érettségi utáni képzések nappali képzés. Gyakorló ápoló (52 723 01) Érettségi utáni képzések nappali képzés 1. Gyakorló ápoló 2. Egészségügyi asszisztens A szakképesítés alapadatai Gyakorló ápoló (52 723 01) A szakképesítés azonosító száma: 52 723 01 A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám:1-2/2015. Sorszám: ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 12. napján tartandó ülésére Tárgy: Segítő

Részletesebben

Szenvedélybeteg-gondozó Szociális szakgondozó

Szenvedélybeteg-gondozó Szociális szakgondozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 0 /0. tanévre Szociális gondozó és ápoló szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 4 76 0 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

PSZICHIÁTRIAI OSZTÁLY

PSZICHIÁTRIAI OSZTÁLY PSZICHIÁTRIAI OSZTÁLY Ágyszám: Akut ágy 116, Alkohológia ágy10, Krónikus ágy 10, Pszichiátriai Rehabilitációs ágy 34. Évi átlagos fekvő betegforgalom: 3200 fő ( 2010. évi adat ) Évi átlagos járó / ambuláns

Részletesebben

Jogszabály alapján kötelező dokumentumok

Jogszabály alapján kötelező dokumentumok DOKUMENTÁCIÓ 2012 Jogszabály alapján kötelező dokumentumok Egészségi állapotra vonatkozó igazolás 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 1. számú melléklet I. rész Jövedelemnyilatkozat 9/1999. (XI. 24.) SzCsM

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. április 18-i ülésére Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2000. (V.30.) ÖK. rendelet felülvizsgálata

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2014

Közhasznúsági melléklet 2014 Adószám: 21886171-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-921653 Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Kft 1108 Budapest, Sütöde utca 4.

Részletesebben

1086 Budapest Balassa u. 6. Dr. Simon Lajos

1086 Budapest Balassa u. 6. Dr. Simon Lajos 1. Szervezet azonosító adatai 1.2. Székhely 1086 Budapest Balassa u. 6. 1.3. Bejegyző határozat száma: 1 6 P k 6 5 9 6 5 1 9 9 1 1 4 1.4. Nyilvántartási szám: 0 1 0 3 1 9 5 7 1.5. Szervezet adószáma: 1

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK INTÉZETE Sopron, Kossuth L. u. 10 Ciklámen Idősek Klubja Virágfüzér Sérültek Napközi Otthona

SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK INTÉZETE Sopron, Kossuth L. u. 10 Ciklámen Idősek Klubja Virágfüzér Sérültek Napközi Otthona SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK INTÉZETE Sopron, Kossuth L. u. 10 Ciklámen Idősek Klubja Virágfüzér Sérültek Napközi Otthona Sopron, Major-köz 3. Gondozási Központ: Étkeztetés Házi segítségnyújtás Lila Akác Idősek

Részletesebben

Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő

Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 231/2012. (IX. 27.) számú határozata a Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról, egységes szerkezetben történő elfogadásáról A Közgyűlés

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

b) szociális foglalkoztatás: az ellátottak Szt. szerinti szociális foglalkoztatása,

b) szociális foglalkoztatás: az ellátottak Szt. szerinti szociális foglalkoztatása, 92/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet a fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról

Részletesebben

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere Lőwné Szarka

Részletesebben

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata Az intézmény neve: Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat Telephely: 5932 Gádoros, Fő utca 30. Étkeztetés Szakmai Programja A szakmai

Részletesebben

Szy Ildikó DEMIN 2014.

Szy Ildikó DEMIN 2014. Szy Ildikó DEMIN 2014. Az azonos bánásmód és a szolidaritás elvének megfelelően a ritka betegségek multidiszciplináris megközelítésű diagnosztikájának és kezelésének fejlesztése, a racionalizált beteg

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

Támogatott lakhatás. Serafin József EMMI. Hajléktalanellátás Országos Konferenciája 2013.

Támogatott lakhatás. Serafin József EMMI. Hajléktalanellátás Országos Konferenciája 2013. Támogatott lakhatás Serafin József EMMI SZOLGÁLTATÁSOK FŐOSZTÁLYA KÉPVISELŐJÉNEK KÖSZÖNTŐJE, ÉS ELŐADÁSA: TÁMOGATOTT LAKHATÁS 1 Jogszabályi háttér Törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON KŐVÁRI EDIT VIDÉKFEJLESZTŐ SZOCIÁLIS MUNKÁS, AUTISTÁK ORSZÁGOS SZÖVETÉSÉNEK ELNÖKE SZÜKSÉGLETEK KIELÉGÍTETTSÉGE AUTIZMUSBAN Szint Jól

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján az Alsózsolcai Gondozási Központ alapító okiratát a következők

Részletesebben

SPECIÁLIS JOGOK. DR. KOTTMAN DEZSŐ Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ

SPECIÁLIS JOGOK. DR. KOTTMAN DEZSŐ Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ SPECIÁLIS JOGOK DR. KOTTMAN DEZSŐ Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. SZEPTEMBER 19. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL

NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL Szociális Főosztály 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Telefon: (1) 462-6615 E-mail: szocialisfo@nrszh.hu MELLÉKLET HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSHEZ 1. A Nemzeti Rehabilitációs

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 90/2013.(IV.25.) számú határozata A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában levő Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról

Részletesebben

Előterjesztői kiegészítés. Tisztelt Közgyűlés!

Előterjesztői kiegészítés. Tisztelt Közgyűlés! A közgyűlés időpontja: 2008. december 18. Az előterjesztés címe: Ügyiratszám: 63090/2008 Oldalszám a közgyűlési anyagban: 251. oldal Előterjesztés a támogató szolgáltatás biztosítására benyújtott pályázatról

Részletesebben

Hegyhát Integrált Szociális Intézmény Idősek Klubja Ozora. Házirend. Tamási, 2009. a Társulás Elnöke

Hegyhát Integrált Szociális Intézmény Idősek Klubja Ozora. Házirend. Tamási, 2009. a Társulás Elnöke Hegyhát Integrált Szociális Intézmény Idősek Klubja Ozora Házirend Tamási, 2009. a Társulás Elnöke Kedves Klubtagok! A házirend az idősek nappali ellátásának fontos szervezője. Szíveskedjenek figyelmesen

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. június 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS A KÖZÖTTI FEJLESZTÉSI IDŐSZAKBAN

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS A KÖZÖTTI FEJLESZTÉSI IDŐSZAKBAN SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS A 2014-2020 KÖZÖTTI FEJLESZTÉSI IDŐSZAKBAN SZAKMAI KERETEK Tanuljunk a korábbi 2007-13-as periódus problémáiból (aszinkronitás a támogatások, tevékenységek között,

Részletesebben

a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására

a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2328 /2015. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi

Részletesebben

Csendes Ősz Idősek Otthona 6237 Kecel, Szabadság tér 11. NAPPALI ELLÁTÁS HÁZIREND

Csendes Ősz Idősek Otthona 6237 Kecel, Szabadság tér 11. NAPPALI ELLÁTÁS HÁZIREND Csendes Ősz Idősek Otthona 6237 Kecel, Szabadság tér 11. NAPPALI ELLÁTÁS HÁZIREND 1 Kedves Ellátottak! Kérem Önöket, hogy ezen házirendet, amely a nappali ellátás életének fontos meghatározója, szíveskedjenek

Részletesebben

1. táblázat: Bébiszitter tanulási eredmény mátrix I-CARE projekt

1. táblázat: Bébiszitter tanulási eredmény mátrix I-CARE projekt Az alábbiakban az I-CARE projekt keretében fejlesztett bébiszitter szakképesítés kompetencia mátrixát elemezzük (1. táblázat). A bébiszitter szakképesítéshez két tanulási egységet alakítottak ki: A környezeti

Részletesebben

SZEDERFA OTTHO : LAKÓOTTHO, ÉS APPALI ELLÁTÁS

SZEDERFA OTTHO : LAKÓOTTHO, ÉS APPALI ELLÁTÁS SZEDERFA OTTHO : LAKÓOTTHO, ÉS APPALI ELLÁTÁS 28. évi Szakmai beszámolója Készítette: Turba Attila Székhely: 2181 Iklad, Szabadság u. 7. Ellátási terület appali Ellátás: Aszód, Bag, Domony, Galgahévíz,

Részletesebben

Rehabilitációs tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Rehabilitációs tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Rehabilitációs tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél 1. A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére 8196/2006. ELŐTERJESZTÉS A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Harmónia Szenvedélybetegek Otthona Országos Módszertani Központ, Kaskantyú

Részletesebben

18. Idősek szociális ellátása

18. Idősek szociális ellátása 18. Idősek szociális ellátása Pénzbeli ellátások időskorúak járadéka Célja: Jövedelem kiegészítése, pótlása Viszonyítási alap: öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege: 2008-tól- 28 500 Ft Időskorúak

Részletesebben

Ügyelet: a célcsoport folyamatos fogadása és szükségletfelmérés. Hátrányok leküzdését célzó tevékenységek

Ügyelet: a célcsoport folyamatos fogadása és szükségletfelmérés. Hátrányok leküzdését célzó tevékenységek A partnerszervezetek nevei és rövidítése: Belvárosi Tanoda Alapítvány - BTA Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekért Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola Leo Amici 2002 Addiktológiai

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A MÓRAHALMI RÉGIÓBAN ÁROP 1.A

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A MÓRAHALMI RÉGIÓBAN ÁROP 1.A TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A MÓRAHALMI RÉGIÓBAN ÁROP 1.A.3-2014 JOGSZABÁLYI KERETRENDSZER Jogszabályi keretrendszer: Az esélyteremtő programterv, illetve szélesebben véve, az

Részletesebben

Házirend. Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény Szent Rita Fogyatékosok Nappali Intézmény Esztergom, Dessewffy u. 20.

Házirend. Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény Szent Rita Fogyatékosok Nappali Intézmény Esztergom, Dessewffy u. 20. Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény Szent Rita Fogyatékosok Nappali Intézmény Esztergom, Dessewffy u. 20. Házirend Készítette: Horváthné Trepák Etelka telephely igazgató

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Mándoki Térségi Szociális Központ

Mándoki Térségi Szociális Központ Az intézmény székhelye: 4644 Mándok, Petőfi út 23. Székhely elérhetősége: e 06-45/535-032 E-mail: szockozp98@citromail.hu Mándoki Térségi Szociális Központ A székhelyen kívül az ellátottak számára nyitva

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 75/2005.( III. 30.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 75/2005.( III. 30.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 75/2005.( III. 30.) számú h a t á r o z a t a Támogató Szolgálat Társulás megalakításának hozzájárulásáról A Közgyűlés 1.) Az előterjesztést megtárgyalta és

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

Ellátottak köre: 1. Egyedül, vagy családban élő, önmaga ellátására nem, vagy csak részben képes fogyatékossággal

Ellátottak köre: 1. Egyedül, vagy családban élő, önmaga ellátására nem, vagy csak részben képes fogyatékossággal Támogató szolgáltatás Támogató szolgálat vezetője: NÉMETH HAJNALKA Az intézmény elérhetőségei: Telefon: 94/554-168, 94/554-169 Fax: 94/554-169 E-mail: gondkozpont@sztgnet.hu Támogató szolgáltatás ellátási

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. 2013. év

SZAKMAI PROGRAM. 2013. év Pszichiátriai Betegek Lakóotthona 9970 Május 1. út.19. SZAKMAI PROGRAM a pszichiátriai betegek lakóotthonának működéséhez 2013. év A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól

Részletesebben

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről Bejegyezve: 2009. október 06. Székhely: 1202 Budapest, Bessenyei u. 10. Cégjegyzék száma: 01-06-782373 Adószáma:

Részletesebben

Kérelem. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 4/2008.(II.12.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A tiszasasi Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (III. 04.) önkormányzati rendelete a szociális szolgáltatásokról, és azok igénybevételi szabályairól 1 Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő

Részletesebben

Az iskolapszichológiai,

Az iskolapszichológiai, Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Készítette: Czirjákné Vértesi Marianna klinikai gyermek szakpszichológus B.-A.-Z. Megyei Ped.Szakszolg. Miskolci Tagintézményének igazgatója Pszichológiai

Részletesebben

ÉFOÉSZ VÉDŐOTTHON BESZÁMOLÓ. 2012. év

ÉFOÉSZ VÉDŐOTTHON BESZÁMOLÓ. 2012. év ÉFOÉSZ VÉDŐOTTHON BESZÁMOLÓ 2012. év 1. Az intézmény feladata H-GYH/283-15/2011. számú működési engedély alapján az intézmény a következő ellátási formát biztosítja: Lakóotthoni ellátás Fogyatékos személyek

Részletesebben

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei A támogatott lakhatás jogszabályi keretei Csicsely Ágnes Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya Stratégia a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást

Részletesebben

HÁZIREND. Tamási és Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja Idősek Nappali Ellátást Nyújtó Intézménye 7093 Értény, Béke tér 329.

HÁZIREND. Tamási és Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja Idősek Nappali Ellátást Nyújtó Intézménye 7093 Értény, Béke tér 329. Tamási és Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja Idősek Nappali Ellátást Nyújtó Intézménye 7093 Értény, Béke tér 329. HÁZIREND Tamási, 2012...... igazgató Kedves Klubtagok! 1 A házirend

Részletesebben

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Kiskunmajsa Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben