BÉKÉSCSABA MEGYEJ JOGÚ VAROS. NYILVANOS ÜLÉS napirendje

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉKÉSCSABA MEGYEJ JOGÚ VAROS. NYILVANOS ÜLÉS napirendje"

Átírás

1 lk!. sz.: V BÉKÉSCSABA MEGYEJ JOGÚ VAROS JEGYZŐjÉTŐL Békéscsaba, Szenl István fér 7. Ügyintéző: Nagy Árpód Mell.: Hiv. sz: dr. Urbán-Zsilák. Postacím: 560l Pf Telefon: (66) NYILVANOS ÜLÉS napirendje Telefax: (66) E mail: A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: Egyes közoktatási intézmények alapító okiratának módosítása Előkészítő: Oktatási, Közmüvelődési és Sport Osztály Véleménvező: Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzat Közgyülésének 20 l O. március l 8-án tartandó nyilvános üiésére Tisztelt Közgyűlés! \. A Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium az alábbi szakmákban képzést kíván indítani iskolarendszeren kívüli felnőttképzés keretében: Gázipari technikus (OKJ szám: Dala 54 02) és Megújuló energia-gazdálkodási technikus (OKJ szám: ). A két új szakképesítés alapító okiratba történő beemelését az intézmény a munkaerő-piaci igények megjelenése miatt kérvényezte. Az intézmény adott szakmák esetében a vizsgaszervezésre csak akkor jogosult, ha azok az alapító okiratában szerepelnek. A képzések költségét a képzésben résztvevők, illetve a munkáltatójuk fedezi, így a fenntartónak többletforrást nem kell biztosítania az intézmény számára. Az intézményvezető tájékoztatása alapján a képzések lebonyolítására mind a személyi, mind a tárgyi feltételek adoltak. A változást az alapító okirat 14. pontjában a és a szakfeladatszámok alatt kell feltűntetni, amelynek megfelelően módosításra kerűlt az érintett közoktatási intézmény alapító okirata. 2. A Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatóság Államháztartási Irodája több közoktatási intézményben végzett vizsgálatot. A vizsgálatok eredményéről készíten /1/2010. iktató számú jegyzőkönyvben[elhívta a fenntartót, hogy az Esélv Pedagógiai Központ Általános Iskola. Speciális Szakiskola, Egvséges Pedagógiai Szakszolgálat és Nevelési Tanácsadó alapító okiratát egészítse ki az Óvodai intézményi étkeztetés (feltételek biztosítása) szakfeladanal. Ez már több éve folyamatosan ellátott tevékenység, ezért nem tekinthető fcladatbővülésnek, nincs új költségvetési vonzata (az intézményi

2 költségvetésben folyamatosan tervezésre kerül), igya módosítás nem minősül intézményi átszervezésnek, és véleményezési eljárás lefolytatása sem szükséges. A felhívásának megfeleléen módosításra került az érintett közoktatási intézmény alapító okirata. A döntés végrehajtásában közremüködő felelős hivatali egység: Oktatási, Közmüvelódési és Sport Osztály. Kérem a Tisztelt Közgyülést, hogy az alábbi határozati javaslat alapján hozza meg döntését. HATÁROZATI,JAVASLAT: I. Békéscsabll Megyci.'Ogll Város Önkorml'inyzllt Közgyűlése engedélyezi :I Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium közoktatási intézményben a Gázip~H'i technikus (OKJ sz{lin: ) és Megújuló energia-gazdálko<hísi technikus (OKJ szám: S4 03) képzések szükség szerinti indítását a72al, hog)' önkormányzati forrás nem haszm'ilható fel a képzések hátterének megteremtéséhez. Felelős: Dr. Szvcrcsák Szilvia jegyző Határidő: 20 l o. március 18. II. Békéscsaba Mcgyei Jogú Város Önkorm:'inyzat Közgyülésc felkéri a Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium vezetőjét, hogy az intézmény alapdokumentumait az alapító okirat módosít:i.s:inak megfelelően vb'-.sgálja felül. Az oktatási és működési dokumentumok módosításának határideje: március 31. Felelős: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző Határidő: 20 l O. március 31. III. Békéscs~lba Mcgyei Jogú Város Önkorlt1ál1yz~lt Közgyűlése :IZ alábbi közoktatási intézmények alapító okiratának módosítását, valamint a módosítással cgységes szerkezetbe foglalt lall.lpító okiratát az alábbiak szerint hagyja jóv:.'i: t. A Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium alapító okirat módosítása és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat hatályos szövege: ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA Békéscsaba MCg)'ci Jogú Város Önkormányzata II Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium (székhclyc: 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1. sz.) alapító okiratát ~lz alábbiak szerint módosítja: l. Az alapító okirat 14. A) pontjában a és a szakfcladatokhoz tartozó OKJ-s kénzések felsorolása kieoészül az alábbiakkal: Szakképesítés OKJ szám Rész szakképesítés, Szakma- Iágazás, ráépülés csoport száma 2

3 Energiatermelő és -hasznosító Gázipari technikus 5 technikus Energiaternlelö és hasznosító Megújulóenergia- 5 technikus azdálkodási echnikus Az alapita okirat Jelen modositassal nem enntett rendelkezesci változatlanul hatályban maradnak. Ezen alapítóokirat-módosítás a közgyülés.../ (III. 18.) közgy. határozatával elfogadva, egyben egységes szerkezetbe foglalva. Békéscsaba, március 18. Vantara Gyula sk. polgármester Dr. Szvercsák. Szilvia sk. jegyzö ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokklll egységes szerkezetbell Az Alapító okirat kehe: III. 2. Egységes szerkezetbe foglalva: III. 18. Az Alapító okirat sorszáma: Intézmény neve: Békéscs:\bai Központi Szakképző Iskoll1 és Kollégium 2. Székhelye (pontos címe): Békéscsaba, Gyulai út 32/1. sz. (elméleti és gyakorlati oktatás) Tclcphelye: BékéscslIba, Puskin tér l. sz. (elméleti és gyakorlati oktatás) Békéscs:lba, Gábor köz I. sz. (elméleti és g)'akorl:lti oktat:ís) Békéscsaba, Kazinczy utca 7. sz. (elméleti és gyakorlati oktatás) Békéscsaba, Gyulai út 32. sz. (elméleti és gyakorlati oktatás) Békéscsaba, Lcncsési út 138. sz. (elméleti és g)'akorlah okt'atás) Békéscsl\ba, Baross u I-3. sz. (ehnéleti és b'yakorlati oktatás) Békéscsaba, Ipari út 5. sz. (elméleti és gy:\korj:lti oktatás) Gyom:lendród, Kis Lajos üdülőtelep (üdülő) 3. Törzsszáma: Szakágazati besorolás száma: Alapító szerv neve: Békéscsaba Mcgyci Jogú Város Önkormányzata Békéscsaba, Szent Ist"án tél' 7. A fenntartó, irányító szerv és felügyeleti szerv ne\'c, címe: Békéscsaba MCg)'ci Jogú Város Önkormányzata Békéscsaba, Szcnt István tér 7. 3

4 5. A költségvetési szerv besorolása tevékenységének jellege alapján: köz.szolgállató költségvetési szen' A közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény 6. Jogállása: Önálló jogi személy, a Kós Kliroly Építő-, F~I- és Szolgáltatóipari Szakképző Iskola (Békéscsab:l, Baross u. l-3.), a Trefort Ágoston ViII:1I110S- és Fémil)ari Szakképző Iskola és Kollégium (Békéscsaba, Puskin tér L), II Zwack József Kereskedelmi és Vcndéglátóipari Szakképző Iskola (Békéscsaba, Gyulai lit 32.), vahlmint a Közép-békési Térségi Integrált Szakképző Központ Központi Intézménye (Békéscsaba, Gyulai lit 32/1.) áltablnos jogutódja. 7. A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: Közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 12. évi xx..x.iij. tv. szerint, megbízási jogviszon)' a Polgári Törvénykönyvról szóló 15. évi IV. h. szerint, munkajogviszony a Munka Törvénykönyvéról szóló 12. évi XXII. tv. szerint és a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állomán)'ról szóló évi CXXII. tv. hatál)'a alá tartozó prémiumévek programban részi vevők foglalkoztatására irányuló jogviszony, \'alamint a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamini a g)'ermekek gondozásál, illetve családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá llz ösztöndíjas foglalkoztatásáról szóló évi CXXIlI. tv. hatálya alá tartozó ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony. 8. A költségvetési szerv feladatellátáshoz kapcsolódó funkció szerinti besorolása: Ön:í.llóan működő és g:lzdálkodó költségl'etési szerv. Illetékességi és működési köre: A közoklatásról szóló 13. évi LXXIX. tv (5) bek. szerint a működési (felvételi) körzele: Békéscsaba Meg)'ei Jogú Város közigazgatási lerülete és a Dél-alföldi Régió. Kötelező felvételi biztosító iskola békéscsabai lakóhellyel, ennek hi:ínyában larlózkodási hellyel rendelkező 8. osztál)'t vég-lett tanulók számánl. 10. Típusa: Közös igazgat:ísú közoktat:ísi intézmény T:lgja a Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Sz;"kközépiskolll, vlllamint ;,1 Gépészeti és Sz:ímíhlslcchnikai Szakközépiskola és Kollégium 4

5 intézményekkcl cgyütt a szakképzésről szóló 13. évi L~'<VI. h' 2. (2) b) pontja alapján létrchozott Békéscsabai I. Számú Térségi Intcgrált Szakképző Központnak. A közoktatásról szóló 13. évi LXXIX. tv. 67. (5) bekczdés szerint működő foglldó intézményként a szakképzési évfolyamán készíti fel cgészben a szakkél)zési évfolyam kövctclményeirc a Kcmény G~lbor Logisztikai és Közlckcdési Szakközépiskola valamint a Gépészcti és Számítástechnikai Szakközépiskola és Kollégium, mint küldő intézmények tanulóit. Sukképzési évfolyamára - az átvételre volultkozó rendclkezések szerint kötelező fclvételt biztosít a Kemény Gábor Logisztikai és Közlckcdési Szakközépiskola, valamint a Gépészcti és Számítástechnikai Szakközépiskola és Kollégium tanulói számára a küldő iskolában folytatott tanulmányok szakképzésbe történő beszámításával. Székhelyen ellátott feladatok: FclnŐlloktatási tagozat Nl\ppali munkarend szerint -12. évfolyam Esti DUlIlkarcnd szerint -12. évfolyam maximális létszám: 550 fő Központi Képzőhely múkődtetése (a Közép-békési Térségi Integrált Szakképzö Központ Központi Intézménye általános jogutódjaként) maximális létszám: 410 fő ll. A közös igazgatású közoktatási intézmény tagintézményei: Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium Trefort Ágoston Míisz~\ki Tagiskolája Feladatellátási helye: Békéscsaba, Puskin tér I. maximális létszám: 1300 fo Feladatellátási helyen ellátott feladatok: sz.akiskola általános múvellséget mcglllapozó oktatás -to. évfolyam szakképzés évfolyum clőrehozotl szakképzés -II. évfolyam szakközépiskola általános múvcltséget megalapozó -12., illetve -13. évfol)'am szakképző évfolyam Felnőttoktatás Szakképző 13., ilich'e évfolyam 5

6 II 1.2. Feladatellátási helye: Békéscsaba, Gábor köz I. maximális létszám: 220 ró Feladatellátási helyen ellátou Feladatok: szakiskola szakképzés évfolyam szakközépiskola sz:lkképző 13-1 S. évfoly:ml Feladatellátási helye: Békéscsab'l, K.tzinczy u. 7. maximális létszám: 150 fö Feladatellátási helyen ellátott feladatok: Sl..1kiskola szakképzés IJ-13. évfolyam szakközepiskola szakképző I3-J5. évfoly:lm Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium József Attila Kollégiumi Tagint(~zménye Feladatellátási helye: Békéscsaba, Puskin tér I. maximális létszám: 155 fó Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium ZW:lck József Kereskedelmi és Vendéglátóipari Tagiskolája Feladatellát'ási helye: Békéscsaba, Gyulai út 32. maximális létszám: 50 fo Feladatellátási helyen ellátott feladatok: szakiskola.'iltahinos műveltséget megalapozó oktah'is -10. évfolyam szakképzés évfolyam előrehozott szakképzés -II. évfolyam szakközépiskohl általános műveltséget mcgal:lpozó okt.hás -12., iiichc -J3. évfolyam szakképző évfoly:,"' 6

7 Feladatcl1átási hclye: Békéscsaba, Lcncsési út 138. maximális létszám: 10 ró Fcladatellátási helyen ellátott feladatok: szakiskola szakképzés évfolyam c1őrchozott szakképzés 11. évfol}'3m szakközépiskola szakképző évfolyam Békéscsaböli Központi Szakképző Iskola és Kollégium Kós Károly Építő-, Fa- és Szolgáltatóipari Tagiskolája Feladatellátási helye: Békéscsaba, Baross u maximális létszám: 510 ró Feladatellátási helyen ellátott feladatok: szakiskola áltulános műveltséget megalapozó oktahís -10. évfolyam szakképzés évfolyam felzárkóztató oktatás -10. évfolyam elórchozotl szakképzés -ll. é,'folyam sz;tkközépiskola szakképző évfoly:.tm Feladatellátási helye: Békéscs:.tba, Ipari út 5. maximális létszám: 140 fő Feladatellátási helyen ellátott fcladatok: 12. Felvehető maximális létszám: szakiskola áltulános műveltséget megalapozó oktatöis -10. évfolyam sz'lkképzés évfolyam felz:.'i.rkózt:lió oklatás -JO. évfolyam elórchozotl szakképzés -ll. é,'folyam. szakközépiskola, szakiskola: 3460 fő fclnóltoktalás: 550 fó kollégium: 155 fó 7

8 13. Jogszabályban meghalározou közfeladata: A közoktatásról szóló 13. évi LXXIX. tv. szerinti szakközépiskolai, szllkiskolai oktatás, kollégiumi fehldatellátás 14. Alaplevékenység TEÁüR száma: Szakmai középfokú oktatás Tevékenységek évi szakfeladatrend s7.erinti besorolása: Alaptevéken)'ség: A közoktat:l.sról szóló 13. évi LXXIX. ty., II gyermekek védelméröl és a gyámügyi igazgatásról szóló 17. évi XXXI. tv., II szakképzésröl szóló 13. hi LXXVI. tv., valamint a sportról szóló évi. I. tv. alapján. A) Nappali rendszerűszakközépiskolai oktatás (-12/13. évfolyam) (szakmai orientáció és szakmacsoportos alapozó képzések az alábbi szakmacsoportokban: vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport, gépészet sz:tkmacsoport, inform:ttika szakmacsoport, elektroteehniku-clektronika sz:lkmacsoport, faipar szakmacsoport, könnyűipar szakmacsoport, építészet szakmacsoport, közlekedés szakmacsoport, egyéb szolgáltatások szakmacsoport, kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport, kördyezetvédelemvizgazd:í1kodás szakmacsoport, ügyvitel szakmacsoport) Kötelező és nem kötelező tanórai foglalkodsok keretében felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, cgyéni foglalkozás szervezése Érettségi vizsga szen'c'".lése Oktatási, nevelési módszertani feladatok vég-lése Szabadidö eltöltését szolgáló foglalkozások szen'ezése (szakkör, érdeklődésikör stb.) Oktatáshoz kupcsolódó kiegészítő tevékenység: képesség-kibontakoztató és integrációs fclkészítés Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (-12/13. é\'folyam) (Fogyatékosság tipusai: mozgás-, ér.lékszervi- Ihallássérültl és beszédfogyatékos, a megismerö funkciók vagy a viselkedés fejlödésének organikus okra visszavezcthető, valamint organikus okra vissza nem vezethetó tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek láltalános tanulási zav:\r, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, súlyos figyelemzavar, hiperaktivitás, súlyos magat:trtási zavar, mutizmusl, autista gyermekek integrált szakközépiskolai nevelése, oktatása) Nappuli rendszerű sz:tkiskolai oktatás (-10. évfolyam) Szakmai vizsga szen'ezése Tanulók külsö gyakorlati helyen történő foglalkoztatása Oktatáshoz kapcsolódó kiegészítő tevékenység: képesség-kibontakoztató és integrációs fclkészítés Nappali rendszcrű szakiskol:1í felzárkóztató oktatás (-l0. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása ( 10. évfolyam) 8

9 (Fogyatékosság típusai: mozgás-, én;ékszervi- Ihallássérültl és beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethetó, valamint organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő g)'ermckek láltalános tanulási zavar, diszlcxia, diszgrmia, diszkalkulia, súlyos fig)'clemz:l\':ir, hiperaktivitás, súlyos magatartási zavar, mutizmusl, autista g)'crrnekek integrált szakiskolai nevelése, oktatás:t) Szakközépiskolai felnőttoktatás (-12/13. évfolyam) Szakiskolai felnőttoktatás (-to. évfolyam) Gimnáziumi felnőttoktatás (-12/13. évfolyam) Szakképesítés megszen;ésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás II szakképzési évfolyamokon A és a szakfeladatokhoz tartozó OKJ-s képzések felsorolás:l az alábbi szakm:'lkban: OK.l szám Ol Ol Ol Ol Ol Ol Ol Szakm:.t megnevezése Cserépkályha- és kandallóépítö Épületburkoló Épületszigetelő Kőfaragó Kőműves Szobafestő-mázolóés tapétázó Tetőfedő Szárazépítö Gipszmiotakészítö Vasbelon- és múkőkészítő Cípőkészítő Gépíró és szö,'egszerkesztö Ács-állványozó Fényező-mázoló Asztalos Faesztergályos Kárpitos Famüns Bőrdíszműves Cip ő felsőrész-készítő Ortopédiai cipész Szíjgyártó-nyerges Fodrász Műbútorasztalos Kozmetikus Fényképész és fotólermék kereskedő Bőrműves Cipőipari technikus Kárpitosipari technikus Informalikai hálózattelepílö és üzemeltető Szakmacsoport sz II II II II I 1 1 II II 7

10 Ol Ol Ol Ol Ol II Ol Ol Ol Ol Ol Bádogos és épülctb~ldogos 5 Gázvczcték- és készűlékszcrc]ó 5 Szcrkcutlak:lIos 5 Vízvezeték- és központifütés-szcrcló S Hőkezelő S Géplalmtos S Hegesztő 5 Fémforgácsoló 5 Ipari- és kereskedelmi hűtőgép-szerelő S Szellőző- és kjímabc...endczés-szercló S Kcrékpárszercló 5 Számitógép-kezelő (-haszn:\ló) 7 Villanyszerelő 6 Villamosgép- és készülékszcreló 6 Távközlésihálóz:lt-építö 6 Kötő- és varrógépmúszcrész 5 Mechanikai műszerész S Karosszérialakatos 13 Csatornamű-kczclő 14 Vízműkezeló 14 Elektronikai műszerész 6 Háztartás-elektronikai műszerész 6 Informatikai műszerész 6 Műholdl.ls- és kábeltelevíziós vétcltcchnik:li műszerész 6 R~'idió- és hangtcchnikai műszerész 6 Számítástechnikai műszerész 6 Tclevízió- és videotechnikai műszerész 6 Szerszámkészítő S Kötöttpályás jármű-viuamoss:ígi szerelő 13 KötöttpfilY11smotor- és crő:itvitcliberendczés-szerelö 13 Díszműkovács 4 Számítástechnikai szoftver-üzemellető 7 Autóelektronikai műszerész 13 Elektroteclmikai technikus 6 Ipari elektronikai technikus 6 ABC eladó 17 Cukrász 18 Élelmiszer és vegyi áru-kereskedő 17 Gyorsétkeztetési eladó 18 Idegenforgalmi technikus J8 Kereskedelmi technikus 17 Pincér J8 Ruházati kereskedő 17 Szakács 18 Vas- és műszaki kereskedő 17 Vendéglátó technikus 18 Vendéglátó eladó 18 I-'S"z"'a"kk"' "é"pe"s"i"té"s'--- I-'o=K"'J-'s"z"á"m'-- I Rész szakképesítés, 1 Szakma 10

11 elágazás, ráépülés -csoport száma Epülelgépészeli csőhálózat Energiah asznosiló 5 és berendezés-szerelő erendezés szerelőie Epületgépészcti csőhálózat Gázfog)'asztóberen- 5 és berendezés-szerelő ezés- és esőhálózatzerelő Epületgépészeli csőh:i1ózat Központifűtés-és 5 és berendezés-szerelő sőhálózat-szerelő Epületgépészeti csőhálózat Vízvezeték- és 5 és berendezés-szerelő ízkészülék-szerelő Géoi forl!ácsoló Géplakatos Szerkezetiakatos Heí!esztő II Hűtő- és klímaberendezés szerelő karbantartó Szerszámkészítő Kéményvizseáló Ol Elektromos gép- és készülékszerelő Kereskedelmi, háztartási és vendél!látóioari l!éoszerelö Kötő- és varrógép műszerész Elektronikai műszerész Ol Villan\'szerelö Automatikai műszerész Elektronikai technikus Ol Erősáramú Ol elektrotechnikus Számítógép-szerelő, Ol karbantartó Informatikai Ol I nfordultikai 7 rendszergazd:l hálózattelepitö és- zcmeltetö Informatikai Informatikai 7 rendszere.azd~l műszerész informatikai IT biztonság 7 rcndszere3zda technikus Informatikai IT kereskedő 7 rendszcreazda I nforma tikai Számítógéprendszer 7 rendszcnmzda -karbantartó Informatikai Szórakoztatótechnik 7 rendszerl!3zda ai műszerész Informatikai Webmester 7 rendszere.3zda 11

12 Epülct- és épitménybádogos Kálvhás Kőfaragó, mükővcs és épü Ictszo brász Kőműves JS Tetőfedő Acs állvánvozó Ol Burkoló Belsőépítési szerkezet- és burkolatszerelő Festő mázoló és tapétázó Bórdíszmúvcs Epületasztalos II Bútor:lsztalos II Kárnitos II Karosszérialakatos Járműfénvező Vasúti jármüszerelö Vasúti villamos 13 ármű szerelőie Vasúti jármüszerelő Dízelmotoros vasúti 13 :'irmú szerelő ie Autóelektronikai műszerész Irod~li asszisztens Bolti eladó Bútor- és 17 akástextil-cladó Bolti eladó Elelmiszer- és 17 ce;viáru-eladó BoUi eladó Műsz~lkieikk eladó 17 Bolti eladó Porcelán- és 17 dénváru-eladó BoUi eladó Ruházati eladó 17 Bolti eladó Zöldség-gyümölcs 17 Iadó Kereskedelmi üi!vintéző Kereskedő Marketing- és reklámüjn'íntéző Műszakidkk-kereskcdő Kultúrcikk-kereskedő Fényképész és fotóterrnék Eseményrögzítő 17 kereskedő Fényképész és fotótcrmék Filmlaborálls 17 kereskedő Cukrász I)incér Szakács

13 Vcndée1ős Fodrász Ol Kozmetikus Szabó Férfiszabó 10 Szabó Női sznbó 10 Biztonságtechnikai szerelő, kezelő Protokoll és Ol Protokollügyintézö 18 utazásül!vintéző Protokoll és Utazásügyintéző 18 utazásüevintéző Fényképész és fotóterrnék- SI 213 Ol kereskedő Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon felsőfokú SZltkképzés (nappali rendszerű és felnőttoktatás a felsorolt sz~lkmákban): OKJ szám SS 5423 Ol Ol SS 7862 Ol SS 7822 Ol Szakma megnevezése Villamosmérnök-asszisztens Idegenforgalmi szakmenedzser Kereskedelmi szakmenedzser Vendéglátó sz.'lkmencdzser Szakmacsoport 57_ Szakképesítés OKJ szám Rész szakképesítés, Szakma elágazás, r:íépiilés -csoport sz{lnm Mérnökasszisztens SS ViUamosmérnök- 6 asszisztens Kereskedelmi menedzser SS 02 Kereskedelmi 17 szakmenedzser Vcndéglátó- és SS Ol Idegenforgalmi 18 idegenforgalmi szakmel1edzser szakmenedzser Vcndéglátó- és Ol Vendéglátó 18 idegenforgalmi szakmened7.5er szaknlcnedzscr Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerloescre felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyal1lokon S~,játos nevelési igén)'ü tanulók szakképesítés megszen:ésére felkészítő nappali rendszeríi szakmai gyakorlati okt:'lüís:t a szakképzési évfolyamokon Sajátos ne,'elési igényű tanulók emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatása a szakképzési évfolyamokon 13

14 A , , SZl1krehldatokn:íl a Fogyatékosság típus:li: ljlozg::ís-, énékszervi-!hallássérült! és beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlódésének organikus okra visszavezethető, valamint organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek!általános tanulási zavar, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, súlyos figyelemzavar, hiperaktivitás, súlyos magatartási zavllr, mutizmus!, autista gyermekek integnílt szakképesítés megszerl.ésére felkészítő iskolai oktatása, a felsorolt szakokban Szakképesítés megszerlésére felkészítő szakmai elméleti felnótloktatás Szakképesítés megszenésére felkészítőszakmai gyakorlati felnőttoktatás A , szakfeladatoknál felnőttoktat:'i.sa felsorolt szakmákb:tn: OKJ szám SzaknUI megnevezése Szakmacsoport sz \ 02 Karosszérialakatos \ Kéményseprő és tüzeléstechnikai karbantartó 52524\ 0\ Autóelektronikai műszerész \ Elektrotechnikai technikus Ipari elektronikai technikus Gépésztechnikus 5 Szakképesítés OKJ szám Rész szakképesítés, Szakma eláe,azás. ráépülés csoport Kéménvvizse:áló \ Eoületl!énész technikus OI Erősánmú elektrotechnikus \ Elektronikai technikus Ol Karosszérialakatos \ Autóelektronikai műszerész Autószerelő \ Autószerelő 5\ 5250\ 000\ 54 Ol Autótechnikus 13 Vízmúkczeló Csatornamú-kezeló \ Energiatermelő és Gázipari tcehnikus S hasznosító technikus Energiatermelőés Megújulóenergia- 5 hasznosító technikus ~azdálkodási echnikus Emelt szintű szakközépiskolai fehlőtt szakképzés Napp::lli rendszerű iskolai oktat:ísbllll részt vevő (anulók kollégiumi, externátusi nevelése Felkészítő (felzárkóztató. tehetséggondozó, speciális ismereteket adó) foglalkozások tartása kollégiumban Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajálos nevelési igényű tanulók kollégiumi, extcrnátusi nevelésc (Fogyatékossl'i.g típusai: mozg.ls-, érzékszcrvi-!hallássérült! és beszédfogyatékos, a megismerö funkciók vagy a viselkedés fejlödésének organikus okra visszavezethetó, va1:1mint organikus okra 14

15 vissza nem vezethető tartós és slllyos rendellenességével küzdő gyermekek láltalános tanulási zavar, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, súlyos figyelemzavar, hiperaktivitás, súlyos magatart:isi zavar, mutizmus/, autista gyermekek integráll kollégiumi nevelése) Üdülői szálláshely-szolgáltatás Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára lskolai intézményi étkeztetés (feltételeinek biztosítása) Tanulók kollégiumi étkeztetése Munkahelyi étkeztetés 8560 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvánt:lrtása Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások ll) A közoktatási intézmény a sz:lkképzési évfolyamán egészben felkésziti a szakképzési évfolyam követelménveire a Keménv Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakközépiskola tanulóit az alábbi szakmákban: Szakképesítés megszer.f.ésére felkészítő n:tppali rendszerű szllkmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerlésére felkészítő nappali rendszerú szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon A t és a szakfeladatokhoz tartozó OKJ-s képzések felsorolása az alábbi szakmákban: OKJ szám Szakma mee:nevezése Autószerelő Szakrnacsoport sz Közlekcdésüzem-viteli, szállítmányozási technikus Közlekedésgépészeti technikus, közíttijármű-gépész Szakképesítés OKJ szám Rész szakképesítés, Szakma elágazás, ráépülés -csoport száma Közlekedés üzeluvitel Szállítm:inyoz:isi 13 ellátó üi!yintéző Autószerelő Autószerelő Ol Autótechnikus Emelt szintű nappllli rendszerü szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfol)'amokon Felsőfokú szakképzés (a felsorolt szakmákban): OKJ szám Szakké esítés Szakm~l megnevezése Szakmacsoport sz. Logisztikai műszaki menedzserasszisztens 17 OKJ szám ls

16 elágazás, ráépülés - csoport száma Kereskedelmi Ol Logisztikai műszaki 17 menedzser:lsszisztcns menedzser:tssziszten S Cl A kiizoktahísi intézmény a szakképzési évfolyamán egészben felkészíti a szakképzési évfolvam követelményeire a Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola és Kollégium tanulóit az alábbi szakmákban: SZ~lkképesítés megszer'úsére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon A és II szakfeladatokhoz tartozó OKJ-s képzések fclsorolás~, :liábbi szakmákban: az OKJ szám Ol Szaknm megnevezése Informatikus (oktatás) Multimédia-fejlesztö Szakmacsoport sz. 7 7 Szakképesítés OKJ sz:'im Szakma Rész szakképesítés, -csoport elágazás, ráépülés száma Énületf'énész technikus Gépgyártilstech Ilológiai technikus Ol Informatikai informatikai hálózattelepífőés - rendszergazda 7 Informatikai rendszen':lzda üzemeltető Webmester Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai sz;.,kmai oktatás a szakképzési évfoly'lmokoll D) Kiegészítő tevékenység: 8560 Egyéb oktatást kiegészítőtevéken)'ség Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Üdülői szálláshely-szolg:íltatás 550 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Szakmai továbbképzések Kötelező felkészítő képzések 16

17 85537 M.n.s. eg)'éb fclnőttokt:'ltás Szakképesítés megszerlésére felkészítő szakmai elméleti fejnőttoktatás Szakképesítés megszcrzésére fclkészítő szakmai gyakorlati fclnőttoktahís Emelt szintű sz:.lkközépiskolai fclnőtt szakképzés Iskolarendszeren kivüli nem szakjnjti oktatás Foglalkoztatást elősegítő képzések Megváltozott munkaképességüek rchabilitációs képzése Szakképzési és felnőtlképzési támog:ttások Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység (a Közép-békési Térségi Integrált Szakképző Központ Központi Intézménye általános jogutódaként végzendö feladat) utazó gyógypedagógiai hálózat működése feltételcinek biztosítása, pályaválasztás Pedagógiai szakmai szolgáltatások (a Közép-békési Térségi Integrált Szakképző Központ Központi Intézménye általános jogutódaként végzendő feladat) tanácsadó szolgáltatás tanulók, érdeklődök számára: karrier-tanácsadás, pályaorientáció, munkaerőpiacon való eredményes részvétel Ieszakadással fenyegettek, hátrányos helyzetűek szakképzésbe történő beléptetése, elhelyezkedésük, beilleszkedésük elősegítése családpedagógiai szolgáltatás pedagógus továbbképzés, továbbképzés a külső gyakorlóhelyeken dolgozó oktatók számára tanácsadó szolgáltatás pedagógusok számára Fémfeldolgozási tcrmék gyárhlsa Blltorgyárt::ís Lakó- és nem l:lkó épület é,pítésc Vakolás Épületasztalos-szerkezet szerelése Padló-. falburkolás Festés, üvegezés Tetőfedés, tetőszerkezet-építés 470 Egyéb ncol bolli, ncol piaci kiskcrcskedelem Éttermi, mozgó vendéglátás Rcndcnényi étkeztetés 15. Vállalkozási tevékenység: nincs 16. Alaptevékenység érdekeltségi rendszere: Maradvány-érdekcltségű költségvetési szerv 17. Intézmény vezetőjére vonatkozó szabályok Az intézmén)' fóigazgatóját a közgyűlés bízza mcg pályáz..11 útján 5 év határozotl idótartamra. Fclette az egyéb munkáltatói jogokat a polgármcstcr gyakorolja. 18. Feladat ellátására szolgáló vagyon: Az önkormán)"l3t által ing)'enes használatba adott korlátozottan forgalomképes törlsvagyonból: 17

18 - :1 békéscsabai 4070 IJrsz-ú Békéscsaba, Baross u. I-3. sz., - a békéscsabai 6144/6 hrsz-ú, 1876 m 2 Békéscsaba, Ipari u. S-7. sz., - a békéscsabai 6144/ hrsz-ú, Békéscsaba, Ipari u sz., - a békéscsabai 62 hrsz~ú, Békéscsaba, Puskin tér 1., Gyulai út 32., Gyulai út 32/1. sz. :llatti ing~ltlanok, - a békéscsabai 1700/6 hrsz-ú, 5 ha ingatlanból Békéscsaba, Lencsési u sz. 306 m 2 épület, - a békéscsabai 3262/1. hrsz-ú, Békéscsaba, Gábor köz I. sz. alatti ingatlan osztott használ:1ta, - a békéscsabai hrsz.-ú, Békéscsaba, Kazinczy u. 7. sz.. alatti ingatlan osztott használata, a gyomaendrődi 1300/17 hrsz-ú Gyomaendrőd, Kis Lajos üdülőtelepiingatlan. Az önkormányzati vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlását a (V. 2.) önkormányzati rendelet szabályozza. A közgyűlés (Ill. 2.) határozatával elfogadva, módosítva a (XI. 20.), a (I. 24.), a 276/2008. (IV. 24.), a 34/2008. (VI. 1.), a 44/2008. (VII. 10.), az 528/2008. (X. 16.), a (II. 1.), a (V. 14.), az 546/200. (IX. 24.), a (Il. 18.), valamint a.../ (Ill. 18.), közgy. határozattal. Békéscsaba, március 18. Vantara Gyula sk. polgármester Dr. Szvercsák Szilvia sk. jegyző 2. Az Esély Pedagógiai KÖZPOlll Általános Iskola. Speciális Szakiskola. Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Ncvelési Tanácsadó alapító okirat módosítása és a módosításokkal egységes szerkczetbe foglalt alapító akiral hatályos szövege: ALAl'íTÓ OKJRAT MÓDOSÍTÁSA Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata az Esély Pedagógiai Közponl Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolg:i1at, Nevelési Tan{lcsadó (székhelye: 5600 Békéscsaba, V:mdháti út 3. sz.) ahlpító okiratál az alábbiak szerini módosítja: l. Az alapító okirat 13. pontjában a Gyógypedagógiai nevelési-oktatási inlézményegység alcímnél felsorolt alaptevékenységek kiegészülnek az "Óvodai intézményi étkeztetés (feltételek biztosítása)'" szakfeladanal, amely már több éve folyamatosan ellátott tevékenység, ezért nem tekinthctő fcladatbövülésnek, nincs új költségvetési vonzata (az intézményi költségvetésben folyamatosan tervczésre kerül), így a módosítás nem minósül intézményi átszervezésnek, és véleményezési eljárás lefolytatása sem szükséges. 18

19 2. Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak. Ezen alapítóokirat-módosítás a közgyúlés.../2010. (III. 18.) közgy_ határozatával elfogadva. egyben egységes szerkezetbc foglalva. Békéscsaba, március 18. Vantara Gyula sk. polgármester Dr. Szvercsák Szilvia sk. jegyző ALAPÍTÓ OKIRAT mótlosításokka! egységes szerkezetbell Az Alapító Okirat kelte: 12. XIL 18. Egységes szerkezetbe foglalva: 20 IO. ill 18. Az Alapító Okirat sorszáma: 30/1 2. I. Intézmény neve: 2. Székhelye (pontos címe): Tclcphclye: Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Egységes Pedagógilli Szakszolgálat, Ncvclési Tanácsadó Békéscsaba, Vllmlháti út 3. (általános iskolai oktatás) Békéscsaba, Széchcnyi liget (elméleti és gyakorlati oktatás) Békéscsaba, Wlassics sétány 411. (logopédia) Békéscsaba, Madách u. 2. (szakszolgálat) Békéscsaba, Pásztor u. 70. (szakszolgálat) Békéscsaba, Szabó Pál tér 112. (szakszolgálat, ncvelési oktntlis) Békéscsab~l, Csabai út. 1. (szakszolgálat) Békéscsab~l, Kossuth L. u. 1. (szakszolgálat) 3. Törzsszám.: Szakágazati besorolás száma: Alapító szen' neve, címe: Békéscsaba MCg)'ci Jogú V11ros Önkormányzata, illetve jogclődjc Békéscsaba, SzcntIstván tér 7. A fenntartó, irányító szerv és felügyeleti szerv neve, címe: 1

20 Békéscsaba MCg)'ei Jogu Város Önkormányzata Békéscsaba, Szcnt István tér A költségvetési szervbesorolása tevékenységének jellege alapján: közszolgáitató költségvetési szen' A közszo!gáltató szerv fajtája: közintézmény 6. Jogállása: Önálló jogi szcmély. A Kós Károly Szakiskola és Általános Iskola (5600 Békéscsaba, B~lross u. l-3.) szám alatt nyilvántartott nappali rendszerü általános iskolai oktatás és 80l23-6 számon nyih'ántartott általános müveltségct mcgalapozó iskolarcndszerü fclnóttoktatás szakfehhtat jogutódja. A Békéscs~lba MCg)'ci Jogu Város Nevelési Tanácsadója (5600 Békéscsaba, Szabó Pál tér 1/2.) állalános jogutódja. 7. A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: Közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 12. évi XXXlII. tv. szerint, megbizási jogviszon)' a Polgári TÖn'énykönyvről szóló 15. évi IV. tv. szerint, munkajogviszony a Munka TÖn'énykönyvéről szóló 12. évi XXII. tv. szerint és a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló évi CXXlI. tv. hatálya alá tartozó prémiumévek programban "észt vevők foglalkoztatására irányuló jo~'iszonyi \'alamint a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermekek gondozását. illetve családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásáról szóló évi CXXIlI. tv. hatálya alá (artozó ösztöndíj~ls foglalkoztatási jogviszony. 8. A költségvetési szerv fcladatellátásnoz kapcsolódó funkció szerinti besorolása: Önállóan müködó és gazdálkodó költségvctési szerv. Ellátja a Békéscsabai Tanul:ísi Képességet Vizsgáló SZ:lké, tői és Rehabilitációs Bizottság (Békéscsaba, Vandh{lti út 3.) - mint gazdaságilag önállóan működő intézmény - gazdasági-pénzügyi fehldatait.. Illetékességi és működési köre: Gyógypedagógiai nevelési-oktatás intézmény: A közoktatásról szóló 13. évi LXXIX. tv (5) bek. valamint az óvodai cllátásban: Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területe, az áltahínos iskolai ellátásban: az Általános Iskolai Beiskol:ízási 20

Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804

Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZMŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66)

Részletesebben

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Bárczi Gusztáv

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/ A 33/2012. (VI. 13.) Többcélú Társ. határozat 2. számú melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. A költségvetési szerv 1.1. Neve: KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA,

Részletesebben

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat. Surányi Endre Gimnázium, PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat. Surányi Endre Gimnázium, PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kazincbarcika, 2011. augusztus 8. Szerkesztette: Vattay József intézményvezető 1 1.

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS SZAKKÉPZŐ ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

HUNYADI MÁTYÁS SZAKKÉPZŐ ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT 1.1. Az intézmény neve: HUNYADI MÁTYÁS SZAKKÉPZŐ ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA OM azonosítója: 030744 1.2. Az intézmény székhelye, címe: 9200 Mosonmagyaróvár Dr. Gyárfás J. u. 3. hrsz.: 1608 1.3. Az

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 98/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozata intézményi alapító okiratok

Részletesebben

Alapító okirat /Egységes szerkezetbe foglalva/

Alapító okirat /Egységes szerkezetbe foglalva/ Alapító okirat /Egységes szerkezetbe foglalva/ 1. Az intézmény neve: Dankó Pista Egységes Óvoda Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 2. Alapító neve: Közös Kincs Oktatási

Részletesebben

Napirend kapcsán meghívandó személyek: az intézmény igazgatója és tagintézményvezetői

Napirend kapcsán meghívandó személyek: az intézmény igazgatója és tagintézményvezetői Iktatószám:41-22108-3/2008. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: A Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola alapító okiratának módosítása Az

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 102/2011. (V. 30.) határozata

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 102/2011. (V. 30.) határozata Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. május 30. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 102/2011. (V. 30.) határozata

Részletesebben

TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA

TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA Melléklet a 41/2008. (VI.18.) számú Többcélú Társ. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv 1.1. Neve: KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 829/2008. MELLÉKLETEK: 5 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő közoktatási intézmények

Részletesebben

Határozat 2012.12.17. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületének 246/2012. (XII.17.) önkormányzati számú határozata:

Határozat 2012.12.17. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületének 246/2012. (XII.17.) önkormányzati számú határozata: Határozat 2012.12.17. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületének 246/2012. (XII.17.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 174/2012. (X.04.) önkormányzati

Részletesebben

címe: 3525. Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása

címe: 3525. Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása VI-181/3026/2012. sz. határozat melléklete 18. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Megyei Közgyűlés 2006.mácius 31-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Megyei Közgyűlés 2006.mácius 31-i ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 6263/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Megyei Közgyűlés 2006.mácius 31-i ülésére Tárgy: BKMÖ Garbai Sándor Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma új szakmák

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Száraznád Nevelési-Oktatási Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola, Pedagógiai

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Kollégium

ALAPÍTÓ OKIRAT Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Kollégium 293/2011. ( VIII. 24.) határozat 2. sz. melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT Tiszafüred Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LVI. Törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény,

Részletesebben

Fejlesztő és felzárkóztató nevelés, oktatás A többi tanulóval együtt nevelhető és oktatható

Fejlesztő és felzárkóztató nevelés, oktatás A többi tanulóval együtt nevelhető és oktatható Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5083.Kengyel, Szabadság u. 10. Telefon: 56/583-400. KENGYELI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Kengyel Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA melyet Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 37/2009. (VI. 26.) határozattal fogadott el Módosította Gyöngyösoroszi Községi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1986 ÉPÍTÕIPARI, FAIPARI SZAKKÉPZÕ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM OM: 034173 SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. szeptember 30-tól Kaposvár 2 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 8 I. FEJEZET... 9 1. A Szervezeti és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006.május 5- i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006.május 5- i ülésére Ikt. sz.: 7461/2006. ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006.május 5- i ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Bajai Közoktatási Intézménye alapító okiratának módosítása Az előterjesztést

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 29-i ülésére Intézmények Alapító Okiratainak módosítására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 29-i ülésére Intézmények Alapító Okiratainak módosítására Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/Fax: (53) 360-010 Telefon: (53) 361-571 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Jegyzői Titkárság Az előterjesztést megtárgyalta:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2010. február 25-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. 2010. február 25-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. február 25-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Rozgonyi Attila polgármester, Benicsák István és Várkonyi István

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére Tárgy: Javaslat a Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola

Részletesebben

XIX. évfolyam 5. szám 2009. november 6. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA

XIX. évfolyam 5. szám 2009. november 6. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA XIX. évfolyam 5. szám 2009. november 6. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM I. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS R E N

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90 -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90 -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90 -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Szász Márton Általános Iskola,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2011. június 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2011. június 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2011. június 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A A Réthy Pál Kórház-Rendelıintézet pályázatának benyújtása a Rehabilitációs

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben