ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Minıségirányítási programja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Minıségirányítási programja"

Átírás

1 ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Minıségirányítási programja Készítették: Bordács Ivánné Kaibinger Pál Mátrai Józsefné Tálas Józsefné A nevelıtestület jóváhagyta: Szülıi munkaközösség véleményezte: Diákönkormányzat véleményezte: A fenntartó jóváhagyta: Budapest, Papházy Éva igazgató

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény bemutatása 1.2. Küldetésnyilatkozat 2. FENNTARTÓI ELVÁRÁSOK 3. MINİSÉGPOLITIKÁNK 4. CÉLKITŐZÉSEINK 4.1. Pedagógiai céljaink 4.2. Szervezeti céljaink 5. AZ INTÉZMÉNY MŐKÖDÉSÉNEK FOLYAMATAI 5.1. A vezetési folyamatok, a vezetés felelıssége, elkötelezettsége Törvényes és jogszerő mőködés biztosítása A vezetıi ellenırzés, értékelés eljárásrendjének kialakítása Feladat, felelısség és hatáskör átruházásának folyamata Humán erıforrás biztosítása és fejlesztése 5.2. Tervezési folyamatok, az intézményi munka tervezése 5.3. Partnerkapcsolatok irányítása, menedzselése A partnerközpontú mőködés lépései iskolánkban Kommunikáció a közvetlen- és közvetett partnerekkel A partneri igény- és elégedettségi mérés 5.4. Mérés, ellenırzés, értékelés rendszere az intézményi önértékelés A tanulók ellenırzése, mérése, értékelése Pedagógus- és vezetıértékelési rendszer Az intézményi önértékelés 6. A MINİSEGFEJLESZTÉSI RENDSZER MŐKÖDÉSE A PDCA/ SDCA REDSZER ALAPJÁN 6.1. A minıségirányítási szervezet felépítése, mőködése 6.2. Intézkedési terv megvalósításának, értékelésének folyamata 6.3. Az Intézményi Minıségirányítási Program beépítése az intézmény mőködésébe folyamatos fejlesztés 7. A MIP ELFOGADÁSA ÉS FELÜLVIZSGÁLATA 7.1. Felülvizsgálat módja, rendszere 7.2. A módosítás folyamata

3 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény bemutatása Az intézmény neve: ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Címe: 1071 Budapest Damjanich u Telefon: Fax: OM azonosító kódja: Az intézmény fenntartója: Eötvös Lóránd Tudományegyetem 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. Intézményünk 1981-ben létesült a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzı Fıiskola Gyakorló Intézményeként. Így többrétő feladatot lát el. A közoktatás rendszerében mint gyógypedagógiai-nevelési-oktatási intézmény, a tanköteles korú enyhén értelmi fogyatékos ( tanulásban akadályozott) és beszédfogyatékos tanulók nevelésétoktatását végzi. Mint gyakorló intézmény a gyógypedagógus képzésben, a szakterületnek megfelelıen az enyhén értelmi fogyatékos /tanulásban akadályozottak/ és a középsúlyos értelmi fogyatékos /értelmileg akadályozottak/ tanár és terapeuta szakos valamint beszédfogyatékos tanári szakos fıiskolai hallgatók gyakorlati képzésének is eleget tesz. Elsısorban Budapest VI. és VII. kerületi enyhén értelmi fogyatékosnak (tanulásban akadályozottnak) illetve beszédfogyatékosnak minısített tanulók nevelését és oktatását végzi, de a szülık szabad iskolaválasztási jogukkal élve (Kjt. 13. ) nagy számban kérik a fıváros más kerületeibıl és vonzáskörzetébıl gyermekeik felvételét. Eredményes gyógypedagógiai munkánk alapján a különféle tanulási problémát, személyiségzavart és más fogyatékosságot mutató tanulók felvételének igényei is megfogalmazódnak a szülık részérıl. A szülıi háttérre jellemzı, hogy a sok család szociálisan rendkívül hátrányos helyzető. Jellemzıek a gyermekvédelmi problémák, melyek megoldása szoros együttmőködést igényel a kerületi gyámhatóságokkal és gyermekjóléti szolgálatokkal. Az intézményben a gyógypedagógiai feladat nagyon összetett. Tanórákon a fogyatékosságnak, a fejlettségi szintnek megfelelı differenciált foglalkozás - esetenként egyéni fejlesztés történik. A tanulók sajátos nevelési szükségletéhez igazodó fejlesztés a habilitációs, rehabilitációs, az egyéni korrekciós és logopédiai órákon, fejlesztı foglalkozásokon történik. A tehetséggondozást, az épen maradt és jól mőködı pszichés funkciók továbbfejlesztését a nem kötelezı, választható tanórák és tanórán kívüli tevékenységek biztosítják. Tanulóinkat, a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs Bizottság valamint a Beszédvizsgáló Országos Szakértıi és Rehabilitációs Bizottság javaslata alapján iskolázzuk be. Ebben az értelemben iskolánk bemenet szabályozott intézmény. Az iskolában nyolc évfolyamon, osztályban folyik az oktatás. Délutánonként napközis csoport illetve 1-2 tanulószobai csoport programjának keretei között változatos szabadidıs tevékenységre nyílik lehetıség, melyeken a tanulók képességeiknek és érdeklıdési körüknek megfelelıen vesznek részt. Az intézményben a szakos ellátottság teljes körő, 33 gyógypedagógus, 4 pedagógiai asszisztens és 1 gyermekfelügyelı látja el a pedagógiai munkát. Több kolléga 2-3 diplomával is rendelkezik. A

4 tantestület 50 %-a már részt vett akkreditált továbbképzésben és az elıírt tanulmányi követelményeket teljesítette. Az iskola gyakorlatvezetı tanárai bekapcsolódnak a fıiskolai hallgatók elméleti képzésébe, a Nemzeti Alaptanterv bevezetésével összefüggı tanegységek oktatásába. Elıadásokat tartanak, külföldi és vidéki szakmai csoportoknak bemutató órákkal és megbeszélésekkel nyújtanak magas színvonalú szakmai segítséget. Szolgáltatásaink kiadványokon keresztül jutnak el az ország valamennyi gyógypedagógusához. Teljes körő valamennyi mőveltségi területre és évfolyamra elkészített - helyi tantervet kínálunk az enyhén értelmi fogyatékosokat (tanulásban akadályozottakat) nevelı-oktató gyógypedagógiai intézményeknek. A kerettanterv követelményrendszeréhez igazodva folyamatosan készítjük a tanmeneteket, segítve ezzel a speciális tantervvel dolgozó intézményeket. Az iskola pedagógusai a szakterület oktató-nevelı munkájához nélkülözhetetlen speciális tankönyveket, feladatlapokat, gyakorlólapokat, szöveggyőjteményeket, segédkönyveket, kézikönyveket és útmutatókat írtak és írnak melyek a Nemzeti Tankönyvkiadó Rt és a Logopédia Kiadó gondozásában jelentek meg. A gyógypedagógia területén jelenleg használt könyvek, segédletek, egyéb publikációk száma körülbelül Az épület szerkezeti, építészeti hibáiból adódó veszélyeket az elmúlt évek során a fenntartóval szorosan együttmőködve sikerült elhárítani. Így tornatermünk, tanmedencénk és gyakorlati mőhelyünk ismét tanulóink rendelkezésére áll, biztosítva a mindennapos testedzés és a mindennapi életre való felkészülés lehetıségét Küldetésnyilatkozat Iskolánk innovatív szemlélető intézmény. Arra törekszünk, hogy megırizzük országos szintő elismertségünket a gyógypedagógiai intézmények körében. Szakmai és szellemi mőhelyként szolgáljuk a gyógypedagógia ügyét. Célunk olyan iskolai légkör megteremtése, amelyben gyermek és felnıtt jól érzi magát, ahol az emberi és társas kapcsolatok kölcsönös tiszteleten alapulnak, ahol mindenki teljes értékő emberként élheti meg önmagát, a különösséget és a másságot is elfogadva. Iskolánk nevelıtestülete elkötelezett a sajátos nevelési igényő tanulók nevelése, oktatása és fejlesztı felkészítése mellett. Arra vállalkoztunk, hogy tanulóink életkorának, fejlettségi állapotának figyelembe vételével olyan lehetıségeket biztosítunk nekik, melyek segítik képességeik kibontakozását, felkészíti ıket az eredményes integrációra a többségi általános iskolákba, az önálló életvitelre, az eredményes szocializációra, szakmatanulásra Alapelveink megfelelnek a társadalmi és partneri igényeknek. Megvalósulásukat szakmailag jól felkészült, a minıségi munka iránt elkötelezett, igényes segítıkész nevelıtestület garantálja. 2. FENNTATÓI ELVÁRÁSOK Fenntartóink minıségfelfogásának középpontjában a partnerek elégedettségének biztosítása áll. Jogszerő, törvényes, biztonságos mőködésen túl a szakmai elvárásra helyezi a hangsúlyt. Problémamentes, hatékony munkavégzés. A sajátos nevelési igényő gyermekeket nevelı családok elvárásainak kielégítése oktatási, nevelési, egészségügyi, szociális szolgáltatások és kínálatok terén. A fıiskolai hallgatók gyakorlati képzésének magas színvonalú ellátása mellett bekapcsolódás az elméleti oktató- és kutatómunkába. A pedagógiai szakmai szolgáltatások területi és tartalmi bıvítése az ELTE regionális törekvéseivel összhangban. 3. MINİSÉGPOLITIKÁNK Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény alapfokú sajátos nevelési igényő tanulókat nevelı-oktató- közoktatási intézmény elkötelezi magát amellett, hogy a vele kapcsolatban álló valamennyi partnere igényét minél szélesebb körben igyekszik kielégíteni.

5 Ennek érdekében vállaljuk, hogy iskolánk valamennyi munkatársának bevonásával mőködtetjük és továbbfejlesztjük a partnerek elégedettségére és az intézmény önértékelésére épülı minıségirányítási rendszerünket. Célunk az, hogy a rendszer segítségével biztosítsuk a minıségi nevelést-oktatást. Minıségi a tantestület nevelı-oktató munkája, ha: iskolánk az empátia, a tolerancia, a szeretet, a törıdés és az emberiesség alapján mőködik a pedagógusok magas szakmai kompetenciával, lelkiismeretesen az etika szabályai szerint dolgoznak az egyéni bánásmód, a differenciálás és a speciális fejlesztés segítségével minden tanuló egyénisége kiteljesedik az iskola minden dolgozójának munkáját az odafigyelés és a felelısségérzet jellemzi a tanulók életre való felkészülése, társadalmi beilleszkedése megvalósul 4. CÉLKITŐZÉSEINK 4.1 Pedagógiai céljaink A pedagógiai programunkban megfogalmazott nevelési oktatási céljainkat mérhetı minıségcélokká alakítottuk át. Elsı osztályos tanulóink sikeresen teljesítsék az iskolai normarendszer elvárásait, épüljön be viselkedéskultúrájukba a feladat és szabálytudat, a kötelesség és felelısségérzet. Az alsó tagozatos tanulók a negyedik évfolyam végére sajátítsák el az alapvetı kultúrtechnikákat. Végzıs diákjaink folytassák tanulmányaikat speciális szakiskolákban. A tanári munkában a készségek és képességek fejlesztése gazdag élményanyaggal, szemléletesen, az érdeklıdés, az aktivitás felkeltése által, a diákok kreatív, alkotó részvételével valósuljon meg; a jelenleginél nagyobb hangsúlyt kapjon a tanulók egyéni szükségleteinek megfelelı differenciálás, egyéni és csoportmunka. Az osztályfınökök továbbra is mőködjenek együtt a magatartási vagy tanulási zavarral küzdı tanítványuk családjával. A pedagógusok az oktatási-nevelési folyamat szerves részeként biztosítsák az önálló tanulás lehetıségét, teremtsenek rendszeresen alkalmat az iskola közösségeinek életében az alapvetı társadalmi normák, viselkedésformák elsajátítására, az önálló életvitelre történı felkészítésre, egészségmegırzı, környezetóvó attitőd kialakítására a kitartás, az akarat fejlesztésére, az állóképesség, az erınlét fokozására, az egyéni különbségek, a másság elfogadtatására, toleráns viselkedésformák elsajátíttatására Szervezeti céljaink Iskolánk szervezeti kultúrájának alapja az intézmény közvetlen partnerei közötti jó kommunikáció és összehangolt tevékenység. Jó és kiegyensúlyozott a kapcsolat a munkaközösségekben és a munkaközösségek között. Erısödött az együttmőködés a tagozatok alsó és felsı tagozat- és a napközis csoportok esetében. Az elmúlt évben javult a team munka a COMENIUS I. intézményi modell kiépítése kapcsán. Egy-egy feladat megoldására szervezıdött munkacsoportok hatékonyan, harmonikusan együttmőködve dolgoztak.

6 Mindezt jól összeszokott iskolavezetıség segíti, koordinálja és értékeli. Az intézmény igazgatójának irányítását két helyettes munkája egészíti ki különbözı szervezeti felelısséggel. Szervezeti kultúránk fejlesztése érdekében az alábbi minıségi célokat fogalmaztuk meg: Változzon meg a szervezeti struktúránk. A mindenkori minıség irányítási vezetı kerüljön be az iskolavezetésbe, a minıségirányítási csoport egyenrangú helyet foglaljon el a szervezeten belül a módszertani munkaközösségekkel Erısödjön a vezetıi ellenırzés, növekedjen az óralátogatások és az egyéni szakmai beszélgetések száma A jövıben a munkamegosztás egyenletesebb és arányosabb legyen 5. AZ INTÉZMÉNY MŐKÖDÉSÉNEK FOLYAMATAI 5.1.A vezetési folyamatok,a vezetés felelıssége, elkötelezettsége Törvényes és jogszerő mőködés biztosítása Az intézményvezetés gondoskodik arról, hogy az intézmény mőködését szabályozó jogi dokumentumok, törvények, rendeletek, a fenntartó szerv és az intézmény belsı szabályozói hozzáférhetık legyenek, azokat az intézmény alkalmazottai ismerjék és betartsák. A vezetés felelıs a jogi szabályozás változásainak folyamatos nyomon követéséért. Ezekre a feladatokra felelısi rendszert dolgoztunk ki. A dokumentumok, szabályzatok elkészítésének, felülvizsgálatának rendje, hozzáférhetıség A szabályozó dokumentum neve A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény Közoktatási törvény Munka törvénykönyve Felelıs igazgató igazgatóhelyettesek igazgatóhelyettesek

7 Belsı szabályzatok felülvizsgálata Alapvetı dokumentumok A felülvizsgálat ideje Felelıs Hol található? Alapító okirat Fenntartói igény ELTE igazgatói iroda szerint SZMSZ jogszabály változások igazgató igazgatói iroda alapján igazgató-helyettesi iroda, könyvtár Házirend nov.30., szükség szerint osztályfınöki munkaközösség, igazgatói iroda tanári DÖK könyvtár Alapvetı szakmai dokumentumok Pedagógiai program június, kétévente igazgató Helyi tanterv szükség szerint igazgató-helyettesek MIP és kétévente Minıségfejlesztési minıségfejlesztési felelıs szabályzatok igazgatói iroda igazgató-helyettesi iroda, könyvtár, tanári szoba igazgatói iroda igazgató-helyettesi iroda, könyvtár igazgatói iroda igazgató-helyettesi iroda, tanári, könyvtár Továbbképzési terv Évente Igazgató Munkaterv Évente Igazgató Igazgatói iroda Igazgatói iroda Igazgató-helyettesi iroda, tanári

8 Az intézmény ügyintézési dokumentumai Igazgatói iroda Ügyintézési és Szükség szerint Igazgató iratkezelési szabályzat Igazgató-helyettesi Tanügyi nyomtatványok Szükség szerint Igazgató helyettes iroda Igazgató-helyettesi Diákigazolvány kezelési rendje Törvény módosításakor Igazgató helyettes iroda Védelmi jellegő szabályzatok Munkavédelmi szabályzat Szükség szerint Igazgató Igazgatói iroda Tőzvédelmi szabályzat Szükség szerint Szükség szerint Igazgatói iroda Évente ellenırizzük a dokumentumokat, hogy megfelelnek-e az elvárásoknak A vezetıi ellenırzés, értékelés eljárásrendjének kialakítás Iskolánk folyamatszabályozása állandó visszajelzések láncolatára épül. Az egyes területeken történı munka kontroll-mérésének elvégzését pedig belsı szabályzat garantálja. A minıségfejlesztést végzı intézményekben a vezetıi ellenırzés nem más, mint az önellenırzésen alapuló folyamatszabályozás irányítása. Az ellenırzés-értékelés rendszerében kiemelt területek négy csoportba sorolhatók: - pedagógiai - gazdálkodási - munkaügyi, munkáltatói - tanügy-igazgatási ellenırzés

9 A vezetıi ellenırzés folyamata Cél: adatgyőjtés, tapasztalatgyőjtés az értékeléshez és a fejlesztéshez. START 1. Az általános vezetıi ellenırzés területeinek, szempontjainak meghatározása Idı- és felelısség mátrix Szempontlista Indikátorrendszer Indikátorrendszer 2. Az ellenırzési területek kiválasztása Az ellenırzött területek listája Az ellenırzött területek listája 3. Éves ellenırzési terv elkészítése Ellenırzési terv Ellenırzési terv 4. Éves ell.-i terv ismertetése az alkalmazotti közösséggel Jegyzıkönyv Idıfelelısségmátrix Ellenırzési szempontlista és 5. Az ellenırzésért felelıs személyek megbízása 6. Az ellenırzés végrehajtása Megbízások Idıterv beszámoláshoz Feljegyzések a Feljegyzések az ellenırzésrıl 7. A tapasztalatok megbeszélése Ellenırzési lista Ellenırzési lista 8. Javaslat a feltárt hiányok pótlására Feljegyzés Ellenırzési lista 9. Az igazgató tájékoztatása az ellenırzés tapasztalatairól Feljegyzések Eredményes ellenırzés Nem Igen 10. Az eredmények adattárba helyezése Elektromos adatbázis STOP

10 A folyamat leírása a vezetıi kör a folyamat elején meghatározza az általános vezetıi ellenırzés területeit, szempontjait, delegálását, gyakoriságát és módszereit az iskolavezetés augusztus végén kiválasztja az ellenırzendı területeket az iskolavezetés szeptember elején elkészíti az éves ellenırzési tervet és értekezleten ismerteti az alkalmazotti közösséggel szeptember elején megbízza az ellenırzést végzı személyeket, ezzel egyidıben meghatározza a beszámolók idejét az ellenırzés idıben ütemezett végrehajtása az ellenırzés tapasztalatainak megbeszélése az ellenırzés után egy héten belül az ellenırzést végzı személy javaslatot tesz a feltárt hiányok pótlására az ellenırzést végzı személy beszámol az ellenırzés tapasztalatairól az igazgatónak A vezetés évente a részterületekre is kiterjedı belsı ellenırzési tervet készít. Ez a forma az egyes területeket havi lebontásban tünteti fel, megjelölve az ellenırzést végzı felelısöket is. Ellenırzési terv Terület IX.hó X.hó XI.hó XII.hó I.hó II.hó III.hó IV.hó V.hó VI.hó Oszt.fı mkv. ig.,ig.h. mkv. ig.h. Alsó tagozat I.évf. ig. IV.évf. ig.h. Magyar ig.h. mkv. Történelem Matematika ig.h. mkv. Termé- Ig.h. mkv. szet- és körny. ism. Készség mkv. ig.h. mkv. ig.h. mkv. tárgyak Napközi ig.h. ig, ig.h. mkv Új kol- ig. mkv. légák igh. Zárótanítás. ig.h. ig.h. Szak- ig.h. ig.h. körök Erdei iskola ig. ig.h. Munka- ig. tervek Naplók ig.h. ig.h. ig. Ellen- ig.h. ig.h. ig.h. ırzık Dolgozatok ig.h. mkv. ig.h. mkv. Füzetek ig.h. mkv.

11 Bizonyít ványok, Törzskönyvek ig.h. ig.h. ig.h Feladat, felelısség és hatáskör átadásának folyamata 1. Feladatot, felelısséget és hatáskört csak az a személy, vagy testület adhat át, amely rendelkezik a jogszabályok vagy belsı szabályozás által elıírt jogokkal. 2. A nevelıtestület hatáskörébe tartozó egyes feladatok és hatáskörök átruházásának szabályait a szervezeti és mőködési szabályzat tartalmazza. 3. Az intézmény zavartalan mőködésének biztosítása érdekében az intézmény vezetıje önállóan dönt egyes feladatainak átadásáról, a hozzákapcsolódó felelısségi és hatáskörök átruházásáról az alábbi területeken: a. Az intézmény képviselete külsı fórumon b. A többi munkavállalóval összefüggı operatív feladatok ellátása a szervezeten belül c. Intézményi dokumentumok elkészítése, felülvizsgálata, értékelése területén d. Vezetıi ellenırzés lefolytatása e. Egyéb, az intézmény által elfogadott területen 4. A feladat a felelısség és a hatáskör átruházása csak egyidejőleg történhet. 5. Az átruházás szóban és írásban is megtörténhet, mindkét esetben arról az intézmény valamennyi munkavállalóját tájékoztatni szükséges. 6. Az átruházott feladat ellátásáról az azt végrehajtó személy köteles beszámolni az intézményvezetıjének, illetve annak a testületnek, amelytıl a feladatot kapta Humán erıforrás biztosítása és fejlesztése A megfelelı szakképzett munkaerı kiválasztásával, a munkatársak tevékenységének ösztönzése, javítása és fejlesztése célkitőzéseink elérése érdekében. (melléklet: Eljárásrend az emberi erıforrások kiválasztási és betanulási rendjének mőködtetésére) A belépı új munkaerı kiválasztása és betanítása, szakmai megsegítése mentorokkal. A munkatársak szakmai tudásának fejlesztése Az emberi erıforrás szakmai fejlesztését a törvényi elıírásoknak megfelelıen és az alkalmazotti igénymérést szem elıtt tartva hajtjuk végre ben intézkedési tervet hoztunk létre kollégáink informatikai ismereteinek bıvítésére. Célul tőztük ki, hogy minden évben három kollégánk ECDL vizsgát tegyen. A továbbképzések ütemezésére iskolai továbbképzési tervet fogad el minden évben a nevelıtestület. Itt elınyt élveznek a szakvizsgára készülık, a másoddiplomás képzésre és a kötelezı 120 órás tanfolyamra jelentkezı kollégák. Nagyon fontosnak tartjuk kollégáink folyamatos szakmai megújulását, ezért iskolánk a továbbképzések finanszírozását is támogatja. A pedagógus továbbképzési normatíva összegét elsısorban a tandíjak, továbbképzési díjak, utazási költségek, tankönyvek fedezésére fordítjuk. Ez az összeg a kollégákra háruló költség 80%-át teszi ki. A helyettesítésekkel járó anyagi terheket nagyrészt az iskolai költségvetés vállalja magára Tervezési folyamatok, az intézményi munka tervezése A minıségfejlesztési munka során elsajátított PDCA ciklus szerinti folyamatszabályozás a vezetés stratégiai tervezı munkájában is érvényesül. A ciklus elsı eleme a tervezés, mely alapján történik a megvalósítás, annak ellenırzése, értékelése és a korrekció. Fontos célkitőzésünk az, hogy a kialakított minıségbiztosítási- minıségfejlesztési rendszerünk

12 beépüljön a mindennapi munkánkba, ezt tükrözzék az éves munkatervek is. Ezért a mőködés minden területén alapvetıen a PDCA ciklusokban kívánjuk szervezni a további feladatainkat. A stratégiai tervezés két fı forrása pedagógiai programunk alapelvei, valamint méréseink eredménye. Pedagógiai programunk alapján vesszük figyelembe a tervezésnél az emberi és a tárgyi erıforrásokat, saját szakmai elvárásainkat. Méréseink pedig közvetlen és közvetett partnereink elégedettségét, elégedetlenségét, igényeit vizsgálják. Kiemelt szerepet játszik méréseink között a 4 évente végrehajtandó irányított önértékelés. (Melléklet: Stratégiai tervezés szabályozása) Stratégiai tervezés A pedagógiai tervezés (a pedagógiai program felülvizsgálatának) folyamatszabályozása. A folyamat célja az intézmény pedagógiai programjának felülvizsgálata, módosítása. START Jogi szabályozások HPP 1. A KT és szükséges törvényi szabályozások megismerése 2. A HPP módosítandó, kiegészí-tendı területeinek számbavétele Azonosított területek, Támogatói kör listája Munkacsoportok listája Munkacsop.-ok listája 3. Munkacsoportok létrehozása a szabályozandó területekre 4. A területek szétosztása a csoportok között 5. Tantestület tájékoztatása a csop. ok megalakulásáról és az elsı olvasat Megalakult munkacsop.-ok A területekhez rendelt Jegyzıkönyv HPP Jogi szabályozások HPP Módosító javaslatok Módosító javaslatok, kiegészítések 6. A munkacsoportok elemzı munkája 7. A csoportok együttes és kölcsönös megbeszélése, a módosító javaslatok 8. Tantestületi értekezlet az elemzı munka és a módosító javaslatok megvitatása Javaslat a módosításokra Hiányok pótlása Módosító javaslatok, kiegészítések Javaslatok Nem elfogadása Igen

13 HPP Módosítások Igen 9. Módosítások, kiegészítések beépítése a programba Kiegészített PP. Kiegészített PP. Törvényi szabályozások Kiegészített PP. 10. A módosított PP elfogadtatása az iskolaszékkel és megismertetése a DÖKkel 11. A teljes program ellenırzése, összevetése a törvényi elıírásokkal Jegyzıkönyv A kiegészített PP lexkomform Nem Igen HPP fejlesztési módosításai 12. Testületi vita Jegyzıkönyv Elfogadott HPP Nem Módosítások Igen Elkészült HPP 13. A HPP-t megismerteti a közvetlen partnerekkel Jegyzıkönyv Új HPP 14. Felterjesztés az önkormányzathoz elfogadásra STOP

14 A folyamat leírása: 1. A HPP felülvizsgálata szeptemberben 5 évenként történik. Elsı lépésként az iskola vezetése áttanulmányozza a KT-t és a szükséges törvényi szabályozásokat. 2. A kibıvített iskolavezetıség feltérképezi, majd azonosítja a HPP módosításra, kiegészítésre szoruló területeit, ismerteti a tantestülettel. 3. Szeptember közepén megalakulnak a munkacsoportok a támogatói kör tagjaiból. 4. Szeptember végén a munkacsoportok felülvizsgálási témakört választanak maguknak. 5. Október elején az igazgató tantestületi értekezleten tájékoztatja a kollégákat a munkacsoportok megalakulásáról, és az elsı olvasat elkészítésének és elıterjesztésének idıpontjáról. 6. A munkacsoportok október végéig elvégzik a kijelölt területek elemzését. 7. November közepéig a csoportok együttesen és kölcsönösen megbeszélik módosító javaslataikat és összehasonlítják. 8. November közepén tantestületi értekezleten a munkacsoportok ismertetik elemzéseiket és módosító javaslataikat, melyeket a tantestület megvitat. 9. Amennyiben a tantestület elfogadja a javaslatokat, a módosítások, kiegészítések bekerülnek a programba. Ha korrekció szükséges, a munkacsoportok elvégzik azt egy héten belül. 10. Az így kiegészített pedagógiai programot iskolaszéki ülésen elfogadtatjuk, DÖK ülésen a tanulókkal is megismertetjük. 11. December közepén az iskolavezetés ellenırzi és összeveti a teljes programot a törvényi elıírásokkal. Ha a kiegészített pedagógiai program megfelel a törvényi elıírásoknak, akkor bıvíthetı. Ha, hiányok adódnak, a munkacsoportok pótolják. 12. Január közepén az igazgató testületi vitára és elfogadásra bocsátja a HPP fejlesztési módosításait. Ha a tantestület nem ért egyet a módosításokkal visszairányítja az adott munkacsoporthoz. 13. Elfogadás után, január végén a végleges programot az igazgató megismerteti közvetlen partnereinkkel (szülık, gyerekek) különbözı fórumokon. 14. Az igazgató a második félév elején a módosított HPP-t felterjeszti az fenntartóhoz elfogadásra. Felelısségek és hatáskörök Lépés Felelıs Érintett Informált 1. Igazgató Tantestület 2. Igazgató Kibıvített isk. vez. Nevelıtestület 3. Igazgató Támogatói kör Nevelıtestület 4. Igazgató Munkacsoportok Nevelıtestület 5. Igazgató Tantestület 6. Csoportvezetık Munkacsoport tagjai Igazgató 7. Csoportvezetık Munkacsoport tagjai Igazgató 8. Igazgató Tantestület 9. Munkacsoportok vezetıi Tantestület 10. Igazgató, DÖK vezetı Iskolaszék, DÖK 11. Igazgató Iskolavezetıség Tantestület 12. Igazgató Tantestület 13. Igazgató Szülık, gyerekek, tantestület 14. Igazgató ELTE Tantestület

15 A program alapján felépített 4 éves ciklusokra tervezett minıségfejlesztési munkatervünk aktuális feladatai beépülnek az éves intézményi munkatervbe, azzal harmonikus egységet alkotva. A tartalmi és az idıbeli összhang megteremtése a tervezés során a vezetés feladata. Az éves munkatervben stratégiai céljaink operatív célok és konkrét feladatokra bontva jelennek meg. Az éves munkaterv elkészítésének folyamata A folyamat célja: A munkaterv célja, hogy meghatározza az iskola oktató-nevelı munkáját. Szabályozza idıben és felelısökre lebontva az éves feladatokat. Elızetes tantárgy felosztás START Az elmúlt tanév értékelı beszámolója 1. Tájékoztatás a nevelési-oktatási célkitőzésekrıl Jegyzıkönyv Mk-ek tanév végi beszámolói Partneri igényfelmérés beszámolói Az adott év munkarendjérıl szóló rendelet 2. Személyi feltételek aktualizálása 3. Tárgyi és szervezeti feltételek aktualizálása 4. Feladatterv ismertetése 4/a. A DÖK vezetı és az ifj. védelmi felelıs elkészíti a munkatervet DÖK és ifj, védelmi munkaterv 5. Eseménynaptár összeállítása, felelısök hozzárendelése 6. Az éves munkaterv összeállítása, írásba foglalása 7. A nevelıtestület elfogadja az éves munkatervet és kiegészíti szept. 20-ig a munkaközösségek, a DÖK és az ifj. véd.-i 9. A munkaterv véglegesítése, elküldése a fenntartónak. Elhelyezése az igazgatói irodában

16 A folyamat leírása: 1. Az igazgató tájékoztatja a kollégákat az alakuló értekezleten a tanévre vonatkozó nevelési és oktatási célkitőzésekrıl, a szervezeti egységek munkaterveinek tartalmi és formai elvárásairól. 2. Az alakuló értekezleten az intézményvezetı tájékoztatást ad a személyi feltételekrıl. 3. Ugyanakkor az igazgató a tárgyi és szervezeti feltételeket is ismerteti, a nyár folyamán milyen fejlesztések történtek. 4. A fentieket figyelembe véve a munkaközösségek az elsı megbeszélésükön meghatározzák a célokat, célértékeket. 4/a. A DÖK és az ifjúságvédelmi felelısök elkészítik éves munkatervüket. 5. Ugyanezen a megbeszélésen a munkaközösségek cselekvési tervet állítanak össze a célok eléréséhez, felosztják a feladatokat, meghatározzák az idıkereteket, felelısöket rendelnek a feladatokhoz, azok ellenırzéséhez, értékeléséhez. 6. Egy héten belül a munkaközösség-vezetık összeállítják, és írásba foglalják a munkaközösségi terveket. 7. Ezután a munkaközösségek értékelik a terveket. Ha tartalmilag, formailag megfelelınek tartják, akkor elfogadják, és az igazgató elé terjesztik. Ha valamilyen igazítást javasolnak, akkor az adott lépésnél beavatkozás szükséges. 8. Ezt követıen az igazgató a munkaközösségi munkatervek alapján elkészíti az iskola feladattervét, amelyben rögzíti az adott tevékenység idıpontját és felelıseit is. 9. Ugyanakkor a munkaközösségi tervekkel összhangban az intézményvezetı elkészíti a mérési tervet, amely tartalmazza a mérések várható idejét, szereplıit és felelıseit. 10. Ezzel egy idıben az igazgató összeállítja a tanévben várható események naptárát. 11. Az aktualizált kommunikációs adatbázis szolgálja a tájékoztatási rendszer megtervezését. 12. Ezek után az igazgató összeállítja, és írásba foglalja az iskola éves munkatervét. 13. A tanévnyitó értekezleten a nevelıtestület dönt a munkaterv elfogadásáról. Ha tartalmilag, formailag megfelelınek tarják, akkor elfogadják, ha nem, akkor az adott területen beavatkozás szükséges. 14. Szeptember 15-ig az igazgató egy példányt elküld a fenntartónak, egyet pedig elhelyez az igazgatói irodában. Felelısségek és hatáskörök Felelıs Érintett Informált 1. Igazgató Mk. vezetık, ifj. véd Tantestület felelıs, DÖK vezetı 2. Igazgató Tantestület - 3. Igazgató Tantestület - 4. Mk. vezetık Tantestület - 5. Mk. vezetık Tantestület Mk. vezetık Tantestület Igazgató 8. Igazgató Mk. vezetık, ifj. véd - felelıs, DÖK vezetı 9. Igazgató Mk. vezetık Igazgató Mk. vezetık, DÖK vezetı Igazgató - Tantestület

17 12. Igazgató Igazgató Tantestület Fenntartó, szülı 14. Igazgató Iskolatitkár Partnerkapcsolatok irányítása, menedzselése A partnerközpontú mőködés lépései iskolánkban 1. A partnerek azonosítása 2. A partnerek igényeinek és elégedettségének felmérése 3. Az igények elemzése 4. Célok és prioritások meghatározása 5. Intézkedési tervek készítése 6. Az intézkedési tervek végrehajtása 7. Az intézkedések gyakorlati beépülésének elemzése 8. Korrekciós terv készítése és megvalósítása 9. Irányított önértékelés Kommunikáció a közvetlen és közvetett partnereinkkel A partneri csoportokkal folyamatos és szabályozott kommunikációra törekszünk. Ezek egy része a munkakapcsolatból adódik, egy része tervezett mérés, interjú, fókuszcsoportos megbeszélés formájában valósul meg. A szülıkkel fogadóórákon, szülıi értekezleteken, szülıi fórumokon, nyílt napokon, iskolai programok alkalmával rendszeresen tartjuk a kapcsolatot. Véleményüket a szülıi választmányon és az évente ismétlıdı elégedettségmérési kérdıíven keresztül fejthetik ki. Diákjaink számára a mindennapos közvetlen kapcsolaton túl a diák-önkormányzati közgyőlés, valamint a szintén évente megismételt kérdıíves elégedettségmérés teremt lehetıséget véleménynyilvánításra. Intézményünkben dolgozó munkatársaink szakmai és minıségfejlesztési munkacsoportokon keresztül, a folyamatos kommunikációt fenntartva és az éves igénymérés segítségével biztosítjuk a kapcsolattartást. A fenntartó képviselıivel a munkakapcsolaton túl interjúkkal informálódunk az elvárásokról.

18 A partneri igény- és elégedettségmérés A partneri igény- és elégedettségmérés elvégzésére a minıségfejlesztési csoport szabályzatot alkotott, melyet a nevelıtestület elfogadott. A partnerek megnevezése A mérés módszere Mintavétel Gyakoriság Mérést végzı felelıs neve Tanulók Kérdıív Reprezentatív (50%) Évente Minıségügyi Bizottság tagjai Nevelıtestület Kérdıív Teljes körő Évente Minıségügyi Bizottság tagjai Segítı munkatársak Fókusz csoport Teljes körő 2 évente Minıségügyi Bizottság tagjai Szülık Kérdıív Reprezentatív (50%) 2 évente Minıségügyi Bizottság tagjai ELTE rektor helyettese Kérdıív 4 évente Szükség szerint Minıségügyi Bizottság tagjai ELTE GYFK tanszékvezetı Kérdıív 4 évente Szükség szerint Minıségügyi Bizottság tagjai ELTE GYFK gazdasági igazgató Kérdıív 4 évente Szükség szerint Minıségügyi Bizottság tagjai Óvodák vezetıi Kérdıív 2 évente 2 évente Minıségügyi Bizottság tagjai Középfokú iskolák igazgatói, osztályfınökök Kérdıív 2 évente 2 évente Minıségügyi Bizottság tagjai Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs Bizottság Kérdıív 2 évente Minıségügyi Bizottság tagjai Beszédvizsgáló Országos Szakértıi és Rehabilitációs Bizottság Kérdıív 2 évente Minıségügyi Bizottság tagjai (Mellékletek: Partnerlista, Partnerazonosítás szabályozása, Kommunikációs háló) A panaszkezelés rendje az iskolában Célja: - hogy a tanulót érintı felmerülı problémákat, vitákat a legkorábbi idıpontban, a legmegfelelıbb szinten lehessen feloldani vagy megoldani.

19 A panaszkezelési eljárás folyamatábrája: START 1. Panasz I. szint 2. A panasz jogosságának vizsgálata Jogos Nem jogos Az osztályfınök tisztázza az ügyet a panaszossal 3. Az osztályfınök egyeztet az érintettel Az egyeztetés eredményes 4. Panasz leírása A probléma megnyugtatóan lezárult II. szint 5. Az igazgató egyeztet a panaszossal (megállapodás) 6. Az egyeztetést, megállapodást írásban rögzítik, és elfogadják az abban foglaltakat Türelmi idı szükséges 1 hónap múlva Nem 7. Probléma fennáll, panasz jelentése a fenntartó felé Az egyeztetés eredményes Igen A probléma megnyugtatóan lezárult, rögzítés, feljegyzés A probléma megnyugtatóan megoldódott; rögzítése feljegyzésben III. szint 8. Az iskola igazgatója a fenntartó bevonásával vizsgálja a panaszt; közös javaslat a probléma kezelésére 9. Egyeztetés a panaszossal, megállapodás írásban rögzítése A probléma megnyugtatóan lezárult, rögzítés, feljegyzés STOP

20 A folyamat leírása I. szint 1. A panaszos problémájával az osztályfınökhöz fordul. 2. Az osztályfınök aznap vagy másnap megvizsgálja a panasz jogosságát, amennyiben az nem jogos, akkor tisztázza az ügyet a panaszossal. 3. Jogos panasz esetén az osztályfınök egyeztet az érintettekkel. Ha ez eredményes, akkor a probléma megnyugtatóan lezárul. II. szint 4. Abban az esetben, ha az osztályfınök nem tudja megoldani a problémát, közvetíti a panaszt azonnal az igazgató felé. 5. Az igazgató 3 napon belül egyeztet a panaszossal. 6. Az egyeztetést, megállapodást a panaszos és az érintettek szóban v. írásban rögzítik és elfogadják az abban foglaltakat, így az egyeztetés eredményes. Amennyiben a probléma megoldásához türelmi idı szükséges, 1 hónap idıtartam után az érintettek közösen értékelik a beválást. III. szint 7. Ha a probléma ezek után is fennáll, a panaszos képviselıje jelenti a panaszt a fenntartó felé. 8. Az iskola igazgatója a fenntartó bevonásával 15 napon belül megvizsgálja a panaszt, közös javaslatot tesznek a probléma kezelésére. 9. A fenntartó egyeztet a panaszos képviselıjével, amit írásban is rögzítenek. A folyamat gazdája az igazgatóhelyettes, aki a tanév végén ellenırzi a panaszkezelés folyamatát, összegzi a tapasztalatokat. Ha szükséges, elvégzi a korrekciót az adott lépésnél, és elkészíti a beszámolóját az éves értékeléshez. Felelısségek és hatáskörök Felelıs Érintett Informált 2. Osztályfınök A panasz alanya Panaszos/képviselıje 3. Osztályfınök A panasz alanya Panaszos/képviselıje 4. Osztályfınök Panaszos/képviselıje Igazgató 5. Igazgató Panaszos/képviselıje Osztályfınök 6. Igazgató Panaszos/képviselıje Osztályfınök A dokumentumok és bizonylatok rendje A bizonylat Kitöltı / Megırzési hely Megırzési Másolatot kap megnevezése készítı idı 6. Jegyzıkönyv Iskolatitkár Iktató Végleg Panaszos képviselıje 9. Feljegyzés Fenntartó Iktató Végleg Panaszos képviselıje

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009.

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Aszód Város Önkormányzatai Képviselı Testülete részére 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tárgy: Beszámoló az iskola Minıségirányítási

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2010. április 14-én kelt értesítése alapján a 2009. évi országos kompetenciamérés eredményeihez viszonyítva a Lévay

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2009. május 8-án kelt értesítése alapján - melyet a Fenntartói Társulás az intézményfenntartó részére küldött - a 2008.

Részletesebben

Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE

Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE Iskolánk 6. osztálya a 2008. évi országos kompetencia mérés során az országos átlagos képességpont

Részletesebben

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr.

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr. A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN Dr. Iker János A pedagógusképzés alapvetı problémái közül kettı Hiányzik: kutatásra,

Részletesebben

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola Minıségirányítási program Móra Ferenc Általános Iskola 1. MINİSÉGPOLITIKA 1.1. Bevezetés A valkói Móra Ferenc Általános Iskola a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. Törvény 40. (10) bekezdése szerint intézményi

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és EGYMI. OM azonosító: 038541

Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és EGYMI. OM azonosító: 038541 Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és EGYMI OM azonosító: 038541 2100 Gödöllő Dobó Katica utca 2. Tel/Fax: 06/28 514-005, 06/28-414-984, e-mail:

Részletesebben

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Gyırné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetıje Elfogadva:

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201172 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Nagymágocs, 2016. szeptember 19. Reményi Ferencné intézményvezető ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 1. Jelen szabályzat a Nagymágocsi Hunyadi

Részletesebben

Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE...

Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE... Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 AZ INTÉZMÉNY MINİSÉGPOLITIKÁJA... 5 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE... 9 MINİSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZER...

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az intézmény neve: Nyíregyházi Fıiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium. Az intézmény rövidített

Részletesebben

Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolájának. 2010/2011. tanévi MUNKATERVE

Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolájának. 2010/2011. tanévi MUNKATERVE Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolájának 2010/2011. tanévi MUNKATERVE A munkaterv fı részei: I. Kiemelt célkitőzések, II. Meghatározó, kiemelt feladatok, III. A kiemelt

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér 14-16. A L A P Í T Ó O K I R A T Á N A K M Ó D O S Í T Á S A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A KKZKÁI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 1. Az önértékelés alapját képező szabályok Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA- BÖLCSŐDE PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Óvodavezető Kelt:. november 04. Oldal 1 A panaszkezelési rend az óvodában Az óvoda gyermekeit és szüleiket, gondviselőiket, valamint

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 1. számú melléklet OM: 202920 MUNKAKÖRI LEÍRÁS részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 2. A kinevezı szerv neve: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 3. A

Részletesebben

A Hetvehelyi Általános Iskola panaszkezelési szabályzata

A Hetvehelyi Általános Iskola panaszkezelési szabályzata A Hetvehelyi Általános Iskola panaszkezelési szabályzata A Hetvehelyi Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának melléklete Panaszkezelési rend a Hetvehelyi Általános Iskolában Az iskola tanulóit

Részletesebben

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE RÉSZÉRE SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programjáról Készítette: Balázs Tünde Lakcím: 4031 Debrecen, Kishegyesi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV 1 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére (A lista személyes adatokat nem tartalmazhat) Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

Intézményünk sikeresen kiépítette és mőködteti a COMENIUS 2000 közoktatási és minıségfejlesztési program COMENIUS I. intézményi modelljét

Intézményünk sikeresen kiépítette és mőködteti a COMENIUS 2000 közoktatási és minıségfejlesztési program COMENIUS I. intézményi modelljét Intézményünk sikeresen kiépítette és mőködteti a COMENIUS 2000 közoktatási és minıségfejlesztési program COMENIUS I. intézményi modelljét Széchenyi István Tagiskola minıségfejlesztési munkaterve 2011/2012

Részletesebben

Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE

Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE Iskolánk 6. osztálya a 2008. évi országos kompetencia mérés során az országos átlagos képességpont

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT V I AD O R O K Ö Z I G A Z G A T Á S F E J L E S Z T É S I T A N Á C S A D Ó É S S Z O L G Á L T A T Ó K F T. 82 30 B A L A T O N F Ü R E D, V A J D A J. U. 3 3. +36 (3 0 ) 55 5-9 09 6 A R O P.PA L Y A

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A tanulmányi munka értékelése 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése. a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban

Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése. a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban Kollégiumunkról Kollégistáink Székesfehérvár 23 iskolájába járnak, életkoruk 12-22 év közötti, létszámuk közel 400 fı.

Részletesebben

ÉRTÉKELÉS A VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK 2008/2009. TANÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL, INTÉZKEDÉSEK A 2009/2010.

ÉRTÉKELÉS A VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK 2008/2009. TANÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL, INTÉZKEDÉSEK A 2009/2010. ÉRTÉKELÉS A VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK 2008/2009. TANÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL, INTÉZKEDÉSEK A 2009/2010. TANÉVBEN 1. Intézményi minıségirányítási munkacsoportunk 4+1 fıvel mőködik.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Intézmény neve: Tarczy Lajos Általános Iskola OM azonosító: 037010 Készítették: Venczel Csaba Takácsné Piszker Éva Gicziné Horváth Katalin Dr.Kalmárné Bóka Ildikó Németh

Részletesebben

1. Törvényi hivatkozások, az érintettek köre

1. Törvényi hivatkozások, az érintettek köre 1. Törvényi hivatkozások, az érintettek köre A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtása a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X.8) Kormányrendelet és ennek 211/2007.

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

Intézményi kérdıív. Az iskolai agresszióra vonatkozó kérdések összegzése (72 intézmény válasza alapján)

Intézményi kérdıív. Az iskolai agresszióra vonatkozó kérdések összegzése (72 intézmény válasza alapján) Intézményi kérdıív Az iskolai agresszióra vonatkozó kérdések összegzése (72 intézmény válasza alapján) 1. Az önök iskolájában mi a legjellemzıbb megnyilvánulási formája a tanulók közötti agressziónak?

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2009 Készítette: Gruber Marianna igazgató Jóváhagyó: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2009. Tervezett felülvizsgálat dátuma:

Részletesebben

Kiskırös 2010 november 17. Fejlesztési si Terve (2006-2013) 2013) átszervezések sek (2007) Az oktatási. sa az integráci. cióba (HHH, SNI) gyógypedag

Kiskırös 2010 november 17. Fejlesztési si Terve (2006-2013) 2013) átszervezések sek (2007) Az oktatási. sa az integráci. cióba (HHH, SNI) gyógypedag Kiskırös 2010 november 17 Hódmezıvásárhely MJV KözoktatK zoktatási Feladat-ell ellátási Fejlesztési si Terve (2006-2013) 2013) Intézményi átszervezések sek (2007) Az oktatási si-nevelési intézm zmények

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2009. február 19-i ülésére 8. NAPIREND

E L İ T E R J E S Z T É S. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2009. február 19-i ülésére 8. NAPIREND E L İ T E R J E S Z T É S A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2009. február 19-i ülésére 8. NAPIREND Tárgy: A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye intézményi alapdokumentumainak

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Elkötelezettség a Kiválóságért Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 4. számú melléklet ANDRÁSSY GYULA SZAKKÖZÉPISKOLA TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 2013. 2 TANÁRMINŐSÍTÉS Andrássy Gyula Szakközépiskola Iskolahasználói elvárások és minőségpolitikai indikátorok 1. szint: alapvető

Részletesebben

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Tóthné Mohos Erika. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

Kalo l cs c a: : 1.652 5 33 Kis i kı k rös:1 :.168 7 30 Össze z sen: n 2 :.731 3.263 n gy g on o n kö k t ö ö t t ö t 768.7.

Kalo l cs c a: : 1.652 5 33 Kis i kı k rös:1 :.168 7 30 Össze z sen: n 2 :.731 3.263 n gy g on o n kö k t ö ö t t ö t 768.7. A 2011/2012 tanév elsı félévének értékelése Nevelési tanácsadó Személyi feltételekrıl Helyzetkép Kalocsa - Farkasné Bagó Emília, helyettesítések szükségessége Kiskırös - Bánsági Elza Tárgyi feltételek

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. 2009. november

A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. 2009. november A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009. november TARTALOMJEGYZÉK 1. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 1 2. MINİSÉGPOLITIKÁNK... 4 2.1. Minıségpolitikai nyilatkozat... 4 2.2 A fenntartói

Részletesebben

Intézményi Minıségirányítási Program Képes Géza Általános Iskola M á t é s z a l k a 2007.

Intézményi Minıségirányítási Program Képes Géza Általános Iskola M á t é s z a l k a 2007. Képes Géza Általános Iskola Mátészalka IMIP Készítette: Oláh András 2007. Intézményi Minıségirányítási Program Képes Géza Általános Iskola M á t é s z a l k a 2007. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Helyzetelemzés

Részletesebben

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata Ezen Szervezeti és Mőködési Szabályzat a Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2010/2011. TANÉV (A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet alapján)

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2010/2011. TANÉV (A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet alapján) Barcsa János Általános Iskola 4080 Hajdúnánás, Polgári u. 71.sz. Telefon: 52/ 570-748; 52/ 381-260 E-mail: barcsajanos@freemail.hu OM: 031023 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2010/2011. TANÉV (A 11/1994. (VI.8.)

Részletesebben

késıbbi önértékelés forrása pedagógiai ars poetica, egyéni fejlesztési terv, kettéosztott napló: saját reflexiók 1. kettéosztott napló:

késıbbi önértékelés forrása pedagógiai ars poetica, egyéni fejlesztési terv, kettéosztott napló: saját reflexiók 1. kettéosztott napló: 1.számú melléklet: Bemeneti hallgatói térkép Személyes kompetenciák Pontos önértékelés: Legyen tisztában értékeivel és gyengeségeivel! Önkontroll: Legyen képes hátráltató érzelmeinek és impulzusainak kordában

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ Módszerek A sportiskolai rendszer témafeldolgozása és kutatása során két fő módszert alkalmaztunk: az egyik a dokumentumelemzés,

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Mottó: Azok a csodálatos dolgok, melyeket iskoláitokban megismertek, sok nemzedék mőve, és amelyeket a föld minden országában

Részletesebben

Minőségirányítási Program

Minőségirányítási Program PITYPANG UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségirányítási Program 2009 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1.1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 3 1.2 A FENNTARTÓI ÖMIP-BŐL INTÉZMÉNYÜNKRE VONATKOZÓ FELADATOK...

Részletesebben

2011/2012 I. félév Iskolai beszámoló

2011/2012 I. félév Iskolai beszámoló ..9. / I. félév Iskolai beszámoló Markó Ibolya Általános ig. h. Pedagógiai programból adódó feladatok Alapelveink A pedagógiai munkánk középpontjában a tanulók tudásának, képességeinek, egész személyiségének

Részletesebben

1. Feltételek 1.1. Végzettsége beosztásának megfelel. Aspektusok: Diplomák Végzettsége, képesítése alapján az intézményi munkában mobilizálható

1. Feltételek 1.1. Végzettsége beosztásának megfelel. Aspektusok: Diplomák Végzettsége, képesítése alapján az intézményi munkában mobilizálható 1. számú függelék Óvodapedagógus értékelı lap Szempont Terület Aspektus Információforrás Indikátorok 1. Feltételek 1.1. Végzettsége beosztásának megfelel. Diplomák Végzettsége, képesítése alapján az intézményi

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 2. Minıségpolitika. 3. Minıségirányítási rendszer. 1. Általános rész

TARTALOMJEGYZÉK. 2. Minıségpolitika. 3. Minıségirányítási rendszer. 1. Általános rész TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rész 1.1 Az intézmény rövid bemutatása 1.2 Fogalomértelmezések 1.2.1 A MIP és a PP 1.2.2 A MIP és az 1.2.3. A MIP felépítése 1.3. Intézményi jövıkép 1.4 Az Önkormányzati MIP

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 3. számú függelék SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS 2011 Mihálovics Ferenc ÁMK igazgató ÁMK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A 220/2011. (V.25.) Kth. számú

Részletesebben

Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról *

Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról * Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról * A Képviselıtestület a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat két fő tartalmi részből áll: (a) általános jellegű, csoportos és

Részletesebben

Minıségirányítási Program

Minıségirányítási Program Minıségirányítási Program Intézmény neve: Tisza-parti Általános Iskola 6726. Szeged, Csanádi utca 4-6. Készítette: Máté Eszter igazgató vezetésével Samuné Lázár Éva Sallai Margit Alkalmazotti közösség

Részletesebben

MINİSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZER...8

MINİSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZER...8 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ...2 1.1. AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA...2 1.2. AZ INTÉZMÉNY MINİSÉGFEJLESZTÉSI MÚLTJÁNAK BEMUTATÁSA...2 1.3. ÖNKORMÁNYZATI MIP INTÉZMÉNYRE VONATKOZÓ FEJEZETE...2 1.4. MINİSÉGPOLITIKAI

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008.(XI.24.) a nevelési oktatási intézményekrıl szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola és Óvoda Igazgató:

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

1. Név: Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium 2. Székhely: 1145 Budapest, Uzsoki u. 34/a

1. Név: Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium 2. Székhely: 1145 Budapest, Uzsoki u. 34/a 1. 1. Név: Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium 2. Székhely: 1145 Budapest, Uzsoki u. 34/a 2. a; Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium tanulóinak érdekképviselete

Részletesebben

POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2008.

POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2008. A POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2008. TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. Jogszabályi háttér... 4 1.2. Minıségügyi elızmények... 6 1.3. Az intézmény bemutatása...

Részletesebben

Minıségirányítási Programja

Minıségirányítási Programja Minıségirányítási Programja Nagykanizsa Megyei Jogú Város Képviselı Testülete 136/2008. (IV. 24.) sz. határozatával a Pipitér Óvoda és az Általános Iskola Kiskanizsa intézmények közös igazgatás alá vonásáról

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

Márki Sándor Általános Iskola

Márki Sándor Általános Iskola Márki Sándor Általános Különös közzétételi lista 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú, többször módosított 138/1992. (X. 8.) Kormányrendelet

Részletesebben

Veres Péter Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium. Panaszkezelési szabályzata (MIP melléklete)

Veres Péter Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium. Panaszkezelési szabályzata (MIP melléklete) Veres Péter Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Panaszkezelési szabályzata (MIP melléklete) Tartalomjegyzék I. A szabályzat hatálya II. A panaszkezelési eljárás általános szempontjai III. Szülőkre

Részletesebben

Minıségirányítási Program

Minıségirányítási Program Minıségirányítási Program Nagybajomi Általános Mővelıdési Központ Napköziotthonos Óvodái 2009-2014 Nagybajom, 2009. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetı.3 1.1. A minıségirányítási program módosításának indoklása.3

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL

SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL - 1/76 - I. Intézmény képzési struktúrája A kaposvári Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola 2004- ben ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját.

Részletesebben

ÚJ MUNKATÁRSAK FELVÉTELÉRE ÉS BETANÍTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZAT

ÚJ MUNKATÁRSAK FELVÉTELÉRE ÉS BETANÍTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZAT Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája, Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája PANASZKEZELÉSI REND ÚJ MUNKATÁRSAK FELVÉTELÉRE ÉS BETANÍTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZAT 1. A szabályzat

Részletesebben

Weöres Sándor Általános Iskola és AZTI mérés-értékelési rendszere

Weöres Sándor Általános Iskola és AZTI mérés-értékelési rendszere Weöres Sándor Általános Iskola és AZTI mérés-értékelési rendszere A nevelő-oktató munka iskolánkra vonatkozó mérés-értékelési és minőségirányítási rendszerének kialakítása, amely hatékonyan segíti a nevelési-oktatási

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS MOLNÁRNÉ DR. STADLER KATALIN SZAKMAI SZAKÉRTŐ TÁMOP-3.1.8. KIEMELT UNIÓS PROJEKT A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény

Részletesebben