ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Minıségirányítási programja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Minıségirányítási programja"

Átírás

1 ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Minıségirányítási programja Készítették: Bordács Ivánné Kaibinger Pál Mátrai Józsefné Tálas Józsefné A nevelıtestület jóváhagyta: Szülıi munkaközösség véleményezte: Diákönkormányzat véleményezte: A fenntartó jóváhagyta: Budapest, Papházy Éva igazgató

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény bemutatása 1.2. Küldetésnyilatkozat 2. FENNTARTÓI ELVÁRÁSOK 3. MINİSÉGPOLITIKÁNK 4. CÉLKITŐZÉSEINK 4.1. Pedagógiai céljaink 4.2. Szervezeti céljaink 5. AZ INTÉZMÉNY MŐKÖDÉSÉNEK FOLYAMATAI 5.1. A vezetési folyamatok, a vezetés felelıssége, elkötelezettsége Törvényes és jogszerő mőködés biztosítása A vezetıi ellenırzés, értékelés eljárásrendjének kialakítása Feladat, felelısség és hatáskör átruházásának folyamata Humán erıforrás biztosítása és fejlesztése 5.2. Tervezési folyamatok, az intézményi munka tervezése 5.3. Partnerkapcsolatok irányítása, menedzselése A partnerközpontú mőködés lépései iskolánkban Kommunikáció a közvetlen- és közvetett partnerekkel A partneri igény- és elégedettségi mérés 5.4. Mérés, ellenırzés, értékelés rendszere az intézményi önértékelés A tanulók ellenırzése, mérése, értékelése Pedagógus- és vezetıértékelési rendszer Az intézményi önértékelés 6. A MINİSEGFEJLESZTÉSI RENDSZER MŐKÖDÉSE A PDCA/ SDCA REDSZER ALAPJÁN 6.1. A minıségirányítási szervezet felépítése, mőködése 6.2. Intézkedési terv megvalósításának, értékelésének folyamata 6.3. Az Intézményi Minıségirányítási Program beépítése az intézmény mőködésébe folyamatos fejlesztés 7. A MIP ELFOGADÁSA ÉS FELÜLVIZSGÁLATA 7.1. Felülvizsgálat módja, rendszere 7.2. A módosítás folyamata

3 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény bemutatása Az intézmény neve: ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Címe: 1071 Budapest Damjanich u Telefon: Fax: OM azonosító kódja: Az intézmény fenntartója: Eötvös Lóránd Tudományegyetem 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. Intézményünk 1981-ben létesült a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzı Fıiskola Gyakorló Intézményeként. Így többrétő feladatot lát el. A közoktatás rendszerében mint gyógypedagógiai-nevelési-oktatási intézmény, a tanköteles korú enyhén értelmi fogyatékos ( tanulásban akadályozott) és beszédfogyatékos tanulók nevelésétoktatását végzi. Mint gyakorló intézmény a gyógypedagógus képzésben, a szakterületnek megfelelıen az enyhén értelmi fogyatékos /tanulásban akadályozottak/ és a középsúlyos értelmi fogyatékos /értelmileg akadályozottak/ tanár és terapeuta szakos valamint beszédfogyatékos tanári szakos fıiskolai hallgatók gyakorlati képzésének is eleget tesz. Elsısorban Budapest VI. és VII. kerületi enyhén értelmi fogyatékosnak (tanulásban akadályozottnak) illetve beszédfogyatékosnak minısített tanulók nevelését és oktatását végzi, de a szülık szabad iskolaválasztási jogukkal élve (Kjt. 13. ) nagy számban kérik a fıváros más kerületeibıl és vonzáskörzetébıl gyermekeik felvételét. Eredményes gyógypedagógiai munkánk alapján a különféle tanulási problémát, személyiségzavart és más fogyatékosságot mutató tanulók felvételének igényei is megfogalmazódnak a szülık részérıl. A szülıi háttérre jellemzı, hogy a sok család szociálisan rendkívül hátrányos helyzető. Jellemzıek a gyermekvédelmi problémák, melyek megoldása szoros együttmőködést igényel a kerületi gyámhatóságokkal és gyermekjóléti szolgálatokkal. Az intézményben a gyógypedagógiai feladat nagyon összetett. Tanórákon a fogyatékosságnak, a fejlettségi szintnek megfelelı differenciált foglalkozás - esetenként egyéni fejlesztés történik. A tanulók sajátos nevelési szükségletéhez igazodó fejlesztés a habilitációs, rehabilitációs, az egyéni korrekciós és logopédiai órákon, fejlesztı foglalkozásokon történik. A tehetséggondozást, az épen maradt és jól mőködı pszichés funkciók továbbfejlesztését a nem kötelezı, választható tanórák és tanórán kívüli tevékenységek biztosítják. Tanulóinkat, a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs Bizottság valamint a Beszédvizsgáló Országos Szakértıi és Rehabilitációs Bizottság javaslata alapján iskolázzuk be. Ebben az értelemben iskolánk bemenet szabályozott intézmény. Az iskolában nyolc évfolyamon, osztályban folyik az oktatás. Délutánonként napközis csoport illetve 1-2 tanulószobai csoport programjának keretei között változatos szabadidıs tevékenységre nyílik lehetıség, melyeken a tanulók képességeiknek és érdeklıdési körüknek megfelelıen vesznek részt. Az intézményben a szakos ellátottság teljes körő, 33 gyógypedagógus, 4 pedagógiai asszisztens és 1 gyermekfelügyelı látja el a pedagógiai munkát. Több kolléga 2-3 diplomával is rendelkezik. A

4 tantestület 50 %-a már részt vett akkreditált továbbképzésben és az elıírt tanulmányi követelményeket teljesítette. Az iskola gyakorlatvezetı tanárai bekapcsolódnak a fıiskolai hallgatók elméleti képzésébe, a Nemzeti Alaptanterv bevezetésével összefüggı tanegységek oktatásába. Elıadásokat tartanak, külföldi és vidéki szakmai csoportoknak bemutató órákkal és megbeszélésekkel nyújtanak magas színvonalú szakmai segítséget. Szolgáltatásaink kiadványokon keresztül jutnak el az ország valamennyi gyógypedagógusához. Teljes körő valamennyi mőveltségi területre és évfolyamra elkészített - helyi tantervet kínálunk az enyhén értelmi fogyatékosokat (tanulásban akadályozottakat) nevelı-oktató gyógypedagógiai intézményeknek. A kerettanterv követelményrendszeréhez igazodva folyamatosan készítjük a tanmeneteket, segítve ezzel a speciális tantervvel dolgozó intézményeket. Az iskola pedagógusai a szakterület oktató-nevelı munkájához nélkülözhetetlen speciális tankönyveket, feladatlapokat, gyakorlólapokat, szöveggyőjteményeket, segédkönyveket, kézikönyveket és útmutatókat írtak és írnak melyek a Nemzeti Tankönyvkiadó Rt és a Logopédia Kiadó gondozásában jelentek meg. A gyógypedagógia területén jelenleg használt könyvek, segédletek, egyéb publikációk száma körülbelül Az épület szerkezeti, építészeti hibáiból adódó veszélyeket az elmúlt évek során a fenntartóval szorosan együttmőködve sikerült elhárítani. Így tornatermünk, tanmedencénk és gyakorlati mőhelyünk ismét tanulóink rendelkezésére áll, biztosítva a mindennapos testedzés és a mindennapi életre való felkészülés lehetıségét Küldetésnyilatkozat Iskolánk innovatív szemlélető intézmény. Arra törekszünk, hogy megırizzük országos szintő elismertségünket a gyógypedagógiai intézmények körében. Szakmai és szellemi mőhelyként szolgáljuk a gyógypedagógia ügyét. Célunk olyan iskolai légkör megteremtése, amelyben gyermek és felnıtt jól érzi magát, ahol az emberi és társas kapcsolatok kölcsönös tiszteleten alapulnak, ahol mindenki teljes értékő emberként élheti meg önmagát, a különösséget és a másságot is elfogadva. Iskolánk nevelıtestülete elkötelezett a sajátos nevelési igényő tanulók nevelése, oktatása és fejlesztı felkészítése mellett. Arra vállalkoztunk, hogy tanulóink életkorának, fejlettségi állapotának figyelembe vételével olyan lehetıségeket biztosítunk nekik, melyek segítik képességeik kibontakozását, felkészíti ıket az eredményes integrációra a többségi általános iskolákba, az önálló életvitelre, az eredményes szocializációra, szakmatanulásra Alapelveink megfelelnek a társadalmi és partneri igényeknek. Megvalósulásukat szakmailag jól felkészült, a minıségi munka iránt elkötelezett, igényes segítıkész nevelıtestület garantálja. 2. FENNTATÓI ELVÁRÁSOK Fenntartóink minıségfelfogásának középpontjában a partnerek elégedettségének biztosítása áll. Jogszerő, törvényes, biztonságos mőködésen túl a szakmai elvárásra helyezi a hangsúlyt. Problémamentes, hatékony munkavégzés. A sajátos nevelési igényő gyermekeket nevelı családok elvárásainak kielégítése oktatási, nevelési, egészségügyi, szociális szolgáltatások és kínálatok terén. A fıiskolai hallgatók gyakorlati képzésének magas színvonalú ellátása mellett bekapcsolódás az elméleti oktató- és kutatómunkába. A pedagógiai szakmai szolgáltatások területi és tartalmi bıvítése az ELTE regionális törekvéseivel összhangban. 3. MINİSÉGPOLITIKÁNK Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény alapfokú sajátos nevelési igényő tanulókat nevelı-oktató- közoktatási intézmény elkötelezi magát amellett, hogy a vele kapcsolatban álló valamennyi partnere igényét minél szélesebb körben igyekszik kielégíteni.

5 Ennek érdekében vállaljuk, hogy iskolánk valamennyi munkatársának bevonásával mőködtetjük és továbbfejlesztjük a partnerek elégedettségére és az intézmény önértékelésére épülı minıségirányítási rendszerünket. Célunk az, hogy a rendszer segítségével biztosítsuk a minıségi nevelést-oktatást. Minıségi a tantestület nevelı-oktató munkája, ha: iskolánk az empátia, a tolerancia, a szeretet, a törıdés és az emberiesség alapján mőködik a pedagógusok magas szakmai kompetenciával, lelkiismeretesen az etika szabályai szerint dolgoznak az egyéni bánásmód, a differenciálás és a speciális fejlesztés segítségével minden tanuló egyénisége kiteljesedik az iskola minden dolgozójának munkáját az odafigyelés és a felelısségérzet jellemzi a tanulók életre való felkészülése, társadalmi beilleszkedése megvalósul 4. CÉLKITŐZÉSEINK 4.1 Pedagógiai céljaink A pedagógiai programunkban megfogalmazott nevelési oktatási céljainkat mérhetı minıségcélokká alakítottuk át. Elsı osztályos tanulóink sikeresen teljesítsék az iskolai normarendszer elvárásait, épüljön be viselkedéskultúrájukba a feladat és szabálytudat, a kötelesség és felelısségérzet. Az alsó tagozatos tanulók a negyedik évfolyam végére sajátítsák el az alapvetı kultúrtechnikákat. Végzıs diákjaink folytassák tanulmányaikat speciális szakiskolákban. A tanári munkában a készségek és képességek fejlesztése gazdag élményanyaggal, szemléletesen, az érdeklıdés, az aktivitás felkeltése által, a diákok kreatív, alkotó részvételével valósuljon meg; a jelenleginél nagyobb hangsúlyt kapjon a tanulók egyéni szükségleteinek megfelelı differenciálás, egyéni és csoportmunka. Az osztályfınökök továbbra is mőködjenek együtt a magatartási vagy tanulási zavarral küzdı tanítványuk családjával. A pedagógusok az oktatási-nevelési folyamat szerves részeként biztosítsák az önálló tanulás lehetıségét, teremtsenek rendszeresen alkalmat az iskola közösségeinek életében az alapvetı társadalmi normák, viselkedésformák elsajátítására, az önálló életvitelre történı felkészítésre, egészségmegırzı, környezetóvó attitőd kialakítására a kitartás, az akarat fejlesztésére, az állóképesség, az erınlét fokozására, az egyéni különbségek, a másság elfogadtatására, toleráns viselkedésformák elsajátíttatására Szervezeti céljaink Iskolánk szervezeti kultúrájának alapja az intézmény közvetlen partnerei közötti jó kommunikáció és összehangolt tevékenység. Jó és kiegyensúlyozott a kapcsolat a munkaközösségekben és a munkaközösségek között. Erısödött az együttmőködés a tagozatok alsó és felsı tagozat- és a napközis csoportok esetében. Az elmúlt évben javult a team munka a COMENIUS I. intézményi modell kiépítése kapcsán. Egy-egy feladat megoldására szervezıdött munkacsoportok hatékonyan, harmonikusan együttmőködve dolgoztak.

6 Mindezt jól összeszokott iskolavezetıség segíti, koordinálja és értékeli. Az intézmény igazgatójának irányítását két helyettes munkája egészíti ki különbözı szervezeti felelısséggel. Szervezeti kultúránk fejlesztése érdekében az alábbi minıségi célokat fogalmaztuk meg: Változzon meg a szervezeti struktúránk. A mindenkori minıség irányítási vezetı kerüljön be az iskolavezetésbe, a minıségirányítási csoport egyenrangú helyet foglaljon el a szervezeten belül a módszertani munkaközösségekkel Erısödjön a vezetıi ellenırzés, növekedjen az óralátogatások és az egyéni szakmai beszélgetések száma A jövıben a munkamegosztás egyenletesebb és arányosabb legyen 5. AZ INTÉZMÉNY MŐKÖDÉSÉNEK FOLYAMATAI 5.1.A vezetési folyamatok,a vezetés felelıssége, elkötelezettsége Törvényes és jogszerő mőködés biztosítása Az intézményvezetés gondoskodik arról, hogy az intézmény mőködését szabályozó jogi dokumentumok, törvények, rendeletek, a fenntartó szerv és az intézmény belsı szabályozói hozzáférhetık legyenek, azokat az intézmény alkalmazottai ismerjék és betartsák. A vezetés felelıs a jogi szabályozás változásainak folyamatos nyomon követéséért. Ezekre a feladatokra felelısi rendszert dolgoztunk ki. A dokumentumok, szabályzatok elkészítésének, felülvizsgálatának rendje, hozzáférhetıség A szabályozó dokumentum neve A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény Közoktatási törvény Munka törvénykönyve Felelıs igazgató igazgatóhelyettesek igazgatóhelyettesek

7 Belsı szabályzatok felülvizsgálata Alapvetı dokumentumok A felülvizsgálat ideje Felelıs Hol található? Alapító okirat Fenntartói igény ELTE igazgatói iroda szerint SZMSZ jogszabály változások igazgató igazgatói iroda alapján igazgató-helyettesi iroda, könyvtár Házirend nov.30., szükség szerint osztályfınöki munkaközösség, igazgatói iroda tanári DÖK könyvtár Alapvetı szakmai dokumentumok Pedagógiai program június, kétévente igazgató Helyi tanterv szükség szerint igazgató-helyettesek MIP és kétévente Minıségfejlesztési minıségfejlesztési felelıs szabályzatok igazgatói iroda igazgató-helyettesi iroda, könyvtár, tanári szoba igazgatói iroda igazgató-helyettesi iroda, könyvtár igazgatói iroda igazgató-helyettesi iroda, tanári, könyvtár Továbbképzési terv Évente Igazgató Munkaterv Évente Igazgató Igazgatói iroda Igazgatói iroda Igazgató-helyettesi iroda, tanári

8 Az intézmény ügyintézési dokumentumai Igazgatói iroda Ügyintézési és Szükség szerint Igazgató iratkezelési szabályzat Igazgató-helyettesi Tanügyi nyomtatványok Szükség szerint Igazgató helyettes iroda Igazgató-helyettesi Diákigazolvány kezelési rendje Törvény módosításakor Igazgató helyettes iroda Védelmi jellegő szabályzatok Munkavédelmi szabályzat Szükség szerint Igazgató Igazgatói iroda Tőzvédelmi szabályzat Szükség szerint Szükség szerint Igazgatói iroda Évente ellenırizzük a dokumentumokat, hogy megfelelnek-e az elvárásoknak A vezetıi ellenırzés, értékelés eljárásrendjének kialakítás Iskolánk folyamatszabályozása állandó visszajelzések láncolatára épül. Az egyes területeken történı munka kontroll-mérésének elvégzését pedig belsı szabályzat garantálja. A minıségfejlesztést végzı intézményekben a vezetıi ellenırzés nem más, mint az önellenırzésen alapuló folyamatszabályozás irányítása. Az ellenırzés-értékelés rendszerében kiemelt területek négy csoportba sorolhatók: - pedagógiai - gazdálkodási - munkaügyi, munkáltatói - tanügy-igazgatási ellenırzés

9 A vezetıi ellenırzés folyamata Cél: adatgyőjtés, tapasztalatgyőjtés az értékeléshez és a fejlesztéshez. START 1. Az általános vezetıi ellenırzés területeinek, szempontjainak meghatározása Idı- és felelısség mátrix Szempontlista Indikátorrendszer Indikátorrendszer 2. Az ellenırzési területek kiválasztása Az ellenırzött területek listája Az ellenırzött területek listája 3. Éves ellenırzési terv elkészítése Ellenırzési terv Ellenırzési terv 4. Éves ell.-i terv ismertetése az alkalmazotti közösséggel Jegyzıkönyv Idıfelelısségmátrix Ellenırzési szempontlista és 5. Az ellenırzésért felelıs személyek megbízása 6. Az ellenırzés végrehajtása Megbízások Idıterv beszámoláshoz Feljegyzések a Feljegyzések az ellenırzésrıl 7. A tapasztalatok megbeszélése Ellenırzési lista Ellenırzési lista 8. Javaslat a feltárt hiányok pótlására Feljegyzés Ellenırzési lista 9. Az igazgató tájékoztatása az ellenırzés tapasztalatairól Feljegyzések Eredményes ellenırzés Nem Igen 10. Az eredmények adattárba helyezése Elektromos adatbázis STOP

10 A folyamat leírása a vezetıi kör a folyamat elején meghatározza az általános vezetıi ellenırzés területeit, szempontjait, delegálását, gyakoriságát és módszereit az iskolavezetés augusztus végén kiválasztja az ellenırzendı területeket az iskolavezetés szeptember elején elkészíti az éves ellenırzési tervet és értekezleten ismerteti az alkalmazotti közösséggel szeptember elején megbízza az ellenırzést végzı személyeket, ezzel egyidıben meghatározza a beszámolók idejét az ellenırzés idıben ütemezett végrehajtása az ellenırzés tapasztalatainak megbeszélése az ellenırzés után egy héten belül az ellenırzést végzı személy javaslatot tesz a feltárt hiányok pótlására az ellenırzést végzı személy beszámol az ellenırzés tapasztalatairól az igazgatónak A vezetés évente a részterületekre is kiterjedı belsı ellenırzési tervet készít. Ez a forma az egyes területeket havi lebontásban tünteti fel, megjelölve az ellenırzést végzı felelısöket is. Ellenırzési terv Terület IX.hó X.hó XI.hó XII.hó I.hó II.hó III.hó IV.hó V.hó VI.hó Oszt.fı mkv. ig.,ig.h. mkv. ig.h. Alsó tagozat I.évf. ig. IV.évf. ig.h. Magyar ig.h. mkv. Történelem Matematika ig.h. mkv. Termé- Ig.h. mkv. szet- és körny. ism. Készség mkv. ig.h. mkv. ig.h. mkv. tárgyak Napközi ig.h. ig, ig.h. mkv Új kol- ig. mkv. légák igh. Zárótanítás. ig.h. ig.h. Szak- ig.h. ig.h. körök Erdei iskola ig. ig.h. Munka- ig. tervek Naplók ig.h. ig.h. ig. Ellen- ig.h. ig.h. ig.h. ırzık Dolgozatok ig.h. mkv. ig.h. mkv. Füzetek ig.h. mkv.

11 Bizonyít ványok, Törzskönyvek ig.h. ig.h. ig.h Feladat, felelısség és hatáskör átadásának folyamata 1. Feladatot, felelısséget és hatáskört csak az a személy, vagy testület adhat át, amely rendelkezik a jogszabályok vagy belsı szabályozás által elıírt jogokkal. 2. A nevelıtestület hatáskörébe tartozó egyes feladatok és hatáskörök átruházásának szabályait a szervezeti és mőködési szabályzat tartalmazza. 3. Az intézmény zavartalan mőködésének biztosítása érdekében az intézmény vezetıje önállóan dönt egyes feladatainak átadásáról, a hozzákapcsolódó felelısségi és hatáskörök átruházásáról az alábbi területeken: a. Az intézmény képviselete külsı fórumon b. A többi munkavállalóval összefüggı operatív feladatok ellátása a szervezeten belül c. Intézményi dokumentumok elkészítése, felülvizsgálata, értékelése területén d. Vezetıi ellenırzés lefolytatása e. Egyéb, az intézmény által elfogadott területen 4. A feladat a felelısség és a hatáskör átruházása csak egyidejőleg történhet. 5. Az átruházás szóban és írásban is megtörténhet, mindkét esetben arról az intézmény valamennyi munkavállalóját tájékoztatni szükséges. 6. Az átruházott feladat ellátásáról az azt végrehajtó személy köteles beszámolni az intézményvezetıjének, illetve annak a testületnek, amelytıl a feladatot kapta Humán erıforrás biztosítása és fejlesztése A megfelelı szakképzett munkaerı kiválasztásával, a munkatársak tevékenységének ösztönzése, javítása és fejlesztése célkitőzéseink elérése érdekében. (melléklet: Eljárásrend az emberi erıforrások kiválasztási és betanulási rendjének mőködtetésére) A belépı új munkaerı kiválasztása és betanítása, szakmai megsegítése mentorokkal. A munkatársak szakmai tudásának fejlesztése Az emberi erıforrás szakmai fejlesztését a törvényi elıírásoknak megfelelıen és az alkalmazotti igénymérést szem elıtt tartva hajtjuk végre ben intézkedési tervet hoztunk létre kollégáink informatikai ismereteinek bıvítésére. Célul tőztük ki, hogy minden évben három kollégánk ECDL vizsgát tegyen. A továbbképzések ütemezésére iskolai továbbképzési tervet fogad el minden évben a nevelıtestület. Itt elınyt élveznek a szakvizsgára készülık, a másoddiplomás képzésre és a kötelezı 120 órás tanfolyamra jelentkezı kollégák. Nagyon fontosnak tartjuk kollégáink folyamatos szakmai megújulását, ezért iskolánk a továbbképzések finanszírozását is támogatja. A pedagógus továbbképzési normatíva összegét elsısorban a tandíjak, továbbképzési díjak, utazási költségek, tankönyvek fedezésére fordítjuk. Ez az összeg a kollégákra háruló költség 80%-át teszi ki. A helyettesítésekkel járó anyagi terheket nagyrészt az iskolai költségvetés vállalja magára Tervezési folyamatok, az intézményi munka tervezése A minıségfejlesztési munka során elsajátított PDCA ciklus szerinti folyamatszabályozás a vezetés stratégiai tervezı munkájában is érvényesül. A ciklus elsı eleme a tervezés, mely alapján történik a megvalósítás, annak ellenırzése, értékelése és a korrekció. Fontos célkitőzésünk az, hogy a kialakított minıségbiztosítási- minıségfejlesztési rendszerünk

12 beépüljön a mindennapi munkánkba, ezt tükrözzék az éves munkatervek is. Ezért a mőködés minden területén alapvetıen a PDCA ciklusokban kívánjuk szervezni a további feladatainkat. A stratégiai tervezés két fı forrása pedagógiai programunk alapelvei, valamint méréseink eredménye. Pedagógiai programunk alapján vesszük figyelembe a tervezésnél az emberi és a tárgyi erıforrásokat, saját szakmai elvárásainkat. Méréseink pedig közvetlen és közvetett partnereink elégedettségét, elégedetlenségét, igényeit vizsgálják. Kiemelt szerepet játszik méréseink között a 4 évente végrehajtandó irányított önértékelés. (Melléklet: Stratégiai tervezés szabályozása) Stratégiai tervezés A pedagógiai tervezés (a pedagógiai program felülvizsgálatának) folyamatszabályozása. A folyamat célja az intézmény pedagógiai programjának felülvizsgálata, módosítása. START Jogi szabályozások HPP 1. A KT és szükséges törvényi szabályozások megismerése 2. A HPP módosítandó, kiegészí-tendı területeinek számbavétele Azonosított területek, Támogatói kör listája Munkacsoportok listája Munkacsop.-ok listája 3. Munkacsoportok létrehozása a szabályozandó területekre 4. A területek szétosztása a csoportok között 5. Tantestület tájékoztatása a csop. ok megalakulásáról és az elsı olvasat Megalakult munkacsop.-ok A területekhez rendelt Jegyzıkönyv HPP Jogi szabályozások HPP Módosító javaslatok Módosító javaslatok, kiegészítések 6. A munkacsoportok elemzı munkája 7. A csoportok együttes és kölcsönös megbeszélése, a módosító javaslatok 8. Tantestületi értekezlet az elemzı munka és a módosító javaslatok megvitatása Javaslat a módosításokra Hiányok pótlása Módosító javaslatok, kiegészítések Javaslatok Nem elfogadása Igen

13 HPP Módosítások Igen 9. Módosítások, kiegészítések beépítése a programba Kiegészített PP. Kiegészített PP. Törvényi szabályozások Kiegészített PP. 10. A módosított PP elfogadtatása az iskolaszékkel és megismertetése a DÖKkel 11. A teljes program ellenırzése, összevetése a törvényi elıírásokkal Jegyzıkönyv A kiegészített PP lexkomform Nem Igen HPP fejlesztési módosításai 12. Testületi vita Jegyzıkönyv Elfogadott HPP Nem Módosítások Igen Elkészült HPP 13. A HPP-t megismerteti a közvetlen partnerekkel Jegyzıkönyv Új HPP 14. Felterjesztés az önkormányzathoz elfogadásra STOP

14 A folyamat leírása: 1. A HPP felülvizsgálata szeptemberben 5 évenként történik. Elsı lépésként az iskola vezetése áttanulmányozza a KT-t és a szükséges törvényi szabályozásokat. 2. A kibıvített iskolavezetıség feltérképezi, majd azonosítja a HPP módosításra, kiegészítésre szoruló területeit, ismerteti a tantestülettel. 3. Szeptember közepén megalakulnak a munkacsoportok a támogatói kör tagjaiból. 4. Szeptember végén a munkacsoportok felülvizsgálási témakört választanak maguknak. 5. Október elején az igazgató tantestületi értekezleten tájékoztatja a kollégákat a munkacsoportok megalakulásáról, és az elsı olvasat elkészítésének és elıterjesztésének idıpontjáról. 6. A munkacsoportok október végéig elvégzik a kijelölt területek elemzését. 7. November közepéig a csoportok együttesen és kölcsönösen megbeszélik módosító javaslataikat és összehasonlítják. 8. November közepén tantestületi értekezleten a munkacsoportok ismertetik elemzéseiket és módosító javaslataikat, melyeket a tantestület megvitat. 9. Amennyiben a tantestület elfogadja a javaslatokat, a módosítások, kiegészítések bekerülnek a programba. Ha korrekció szükséges, a munkacsoportok elvégzik azt egy héten belül. 10. Az így kiegészített pedagógiai programot iskolaszéki ülésen elfogadtatjuk, DÖK ülésen a tanulókkal is megismertetjük. 11. December közepén az iskolavezetés ellenırzi és összeveti a teljes programot a törvényi elıírásokkal. Ha a kiegészített pedagógiai program megfelel a törvényi elıírásoknak, akkor bıvíthetı. Ha, hiányok adódnak, a munkacsoportok pótolják. 12. Január közepén az igazgató testületi vitára és elfogadásra bocsátja a HPP fejlesztési módosításait. Ha a tantestület nem ért egyet a módosításokkal visszairányítja az adott munkacsoporthoz. 13. Elfogadás után, január végén a végleges programot az igazgató megismerteti közvetlen partnereinkkel (szülık, gyerekek) különbözı fórumokon. 14. Az igazgató a második félév elején a módosított HPP-t felterjeszti az fenntartóhoz elfogadásra. Felelısségek és hatáskörök Lépés Felelıs Érintett Informált 1. Igazgató Tantestület 2. Igazgató Kibıvített isk. vez. Nevelıtestület 3. Igazgató Támogatói kör Nevelıtestület 4. Igazgató Munkacsoportok Nevelıtestület 5. Igazgató Tantestület 6. Csoportvezetık Munkacsoport tagjai Igazgató 7. Csoportvezetık Munkacsoport tagjai Igazgató 8. Igazgató Tantestület 9. Munkacsoportok vezetıi Tantestület 10. Igazgató, DÖK vezetı Iskolaszék, DÖK 11. Igazgató Iskolavezetıség Tantestület 12. Igazgató Tantestület 13. Igazgató Szülık, gyerekek, tantestület 14. Igazgató ELTE Tantestület

15 A program alapján felépített 4 éves ciklusokra tervezett minıségfejlesztési munkatervünk aktuális feladatai beépülnek az éves intézményi munkatervbe, azzal harmonikus egységet alkotva. A tartalmi és az idıbeli összhang megteremtése a tervezés során a vezetés feladata. Az éves munkatervben stratégiai céljaink operatív célok és konkrét feladatokra bontva jelennek meg. Az éves munkaterv elkészítésének folyamata A folyamat célja: A munkaterv célja, hogy meghatározza az iskola oktató-nevelı munkáját. Szabályozza idıben és felelısökre lebontva az éves feladatokat. Elızetes tantárgy felosztás START Az elmúlt tanév értékelı beszámolója 1. Tájékoztatás a nevelési-oktatási célkitőzésekrıl Jegyzıkönyv Mk-ek tanév végi beszámolói Partneri igényfelmérés beszámolói Az adott év munkarendjérıl szóló rendelet 2. Személyi feltételek aktualizálása 3. Tárgyi és szervezeti feltételek aktualizálása 4. Feladatterv ismertetése 4/a. A DÖK vezetı és az ifj. védelmi felelıs elkészíti a munkatervet DÖK és ifj, védelmi munkaterv 5. Eseménynaptár összeállítása, felelısök hozzárendelése 6. Az éves munkaterv összeállítása, írásba foglalása 7. A nevelıtestület elfogadja az éves munkatervet és kiegészíti szept. 20-ig a munkaközösségek, a DÖK és az ifj. véd.-i 9. A munkaterv véglegesítése, elküldése a fenntartónak. Elhelyezése az igazgatói irodában

16 A folyamat leírása: 1. Az igazgató tájékoztatja a kollégákat az alakuló értekezleten a tanévre vonatkozó nevelési és oktatási célkitőzésekrıl, a szervezeti egységek munkaterveinek tartalmi és formai elvárásairól. 2. Az alakuló értekezleten az intézményvezetı tájékoztatást ad a személyi feltételekrıl. 3. Ugyanakkor az igazgató a tárgyi és szervezeti feltételeket is ismerteti, a nyár folyamán milyen fejlesztések történtek. 4. A fentieket figyelembe véve a munkaközösségek az elsı megbeszélésükön meghatározzák a célokat, célértékeket. 4/a. A DÖK és az ifjúságvédelmi felelısök elkészítik éves munkatervüket. 5. Ugyanezen a megbeszélésen a munkaközösségek cselekvési tervet állítanak össze a célok eléréséhez, felosztják a feladatokat, meghatározzák az idıkereteket, felelısöket rendelnek a feladatokhoz, azok ellenırzéséhez, értékeléséhez. 6. Egy héten belül a munkaközösség-vezetık összeállítják, és írásba foglalják a munkaközösségi terveket. 7. Ezután a munkaközösségek értékelik a terveket. Ha tartalmilag, formailag megfelelınek tartják, akkor elfogadják, és az igazgató elé terjesztik. Ha valamilyen igazítást javasolnak, akkor az adott lépésnél beavatkozás szükséges. 8. Ezt követıen az igazgató a munkaközösségi munkatervek alapján elkészíti az iskola feladattervét, amelyben rögzíti az adott tevékenység idıpontját és felelıseit is. 9. Ugyanakkor a munkaközösségi tervekkel összhangban az intézményvezetı elkészíti a mérési tervet, amely tartalmazza a mérések várható idejét, szereplıit és felelıseit. 10. Ezzel egy idıben az igazgató összeállítja a tanévben várható események naptárát. 11. Az aktualizált kommunikációs adatbázis szolgálja a tájékoztatási rendszer megtervezését. 12. Ezek után az igazgató összeállítja, és írásba foglalja az iskola éves munkatervét. 13. A tanévnyitó értekezleten a nevelıtestület dönt a munkaterv elfogadásáról. Ha tartalmilag, formailag megfelelınek tarják, akkor elfogadják, ha nem, akkor az adott területen beavatkozás szükséges. 14. Szeptember 15-ig az igazgató egy példányt elküld a fenntartónak, egyet pedig elhelyez az igazgatói irodában. Felelısségek és hatáskörök Felelıs Érintett Informált 1. Igazgató Mk. vezetık, ifj. véd Tantestület felelıs, DÖK vezetı 2. Igazgató Tantestület - 3. Igazgató Tantestület - 4. Mk. vezetık Tantestület - 5. Mk. vezetık Tantestület Mk. vezetık Tantestület Igazgató 8. Igazgató Mk. vezetık, ifj. véd - felelıs, DÖK vezetı 9. Igazgató Mk. vezetık Igazgató Mk. vezetık, DÖK vezetı Igazgató - Tantestület

17 12. Igazgató Igazgató Tantestület Fenntartó, szülı 14. Igazgató Iskolatitkár Partnerkapcsolatok irányítása, menedzselése A partnerközpontú mőködés lépései iskolánkban 1. A partnerek azonosítása 2. A partnerek igényeinek és elégedettségének felmérése 3. Az igények elemzése 4. Célok és prioritások meghatározása 5. Intézkedési tervek készítése 6. Az intézkedési tervek végrehajtása 7. Az intézkedések gyakorlati beépülésének elemzése 8. Korrekciós terv készítése és megvalósítása 9. Irányított önértékelés Kommunikáció a közvetlen és közvetett partnereinkkel A partneri csoportokkal folyamatos és szabályozott kommunikációra törekszünk. Ezek egy része a munkakapcsolatból adódik, egy része tervezett mérés, interjú, fókuszcsoportos megbeszélés formájában valósul meg. A szülıkkel fogadóórákon, szülıi értekezleteken, szülıi fórumokon, nyílt napokon, iskolai programok alkalmával rendszeresen tartjuk a kapcsolatot. Véleményüket a szülıi választmányon és az évente ismétlıdı elégedettségmérési kérdıíven keresztül fejthetik ki. Diákjaink számára a mindennapos közvetlen kapcsolaton túl a diák-önkormányzati közgyőlés, valamint a szintén évente megismételt kérdıíves elégedettségmérés teremt lehetıséget véleménynyilvánításra. Intézményünkben dolgozó munkatársaink szakmai és minıségfejlesztési munkacsoportokon keresztül, a folyamatos kommunikációt fenntartva és az éves igénymérés segítségével biztosítjuk a kapcsolattartást. A fenntartó képviselıivel a munkakapcsolaton túl interjúkkal informálódunk az elvárásokról.

18 A partneri igény- és elégedettségmérés A partneri igény- és elégedettségmérés elvégzésére a minıségfejlesztési csoport szabályzatot alkotott, melyet a nevelıtestület elfogadott. A partnerek megnevezése A mérés módszere Mintavétel Gyakoriság Mérést végzı felelıs neve Tanulók Kérdıív Reprezentatív (50%) Évente Minıségügyi Bizottság tagjai Nevelıtestület Kérdıív Teljes körő Évente Minıségügyi Bizottság tagjai Segítı munkatársak Fókusz csoport Teljes körő 2 évente Minıségügyi Bizottság tagjai Szülık Kérdıív Reprezentatív (50%) 2 évente Minıségügyi Bizottság tagjai ELTE rektor helyettese Kérdıív 4 évente Szükség szerint Minıségügyi Bizottság tagjai ELTE GYFK tanszékvezetı Kérdıív 4 évente Szükség szerint Minıségügyi Bizottság tagjai ELTE GYFK gazdasági igazgató Kérdıív 4 évente Szükség szerint Minıségügyi Bizottság tagjai Óvodák vezetıi Kérdıív 2 évente 2 évente Minıségügyi Bizottság tagjai Középfokú iskolák igazgatói, osztályfınökök Kérdıív 2 évente 2 évente Minıségügyi Bizottság tagjai Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs Bizottság Kérdıív 2 évente Minıségügyi Bizottság tagjai Beszédvizsgáló Országos Szakértıi és Rehabilitációs Bizottság Kérdıív 2 évente Minıségügyi Bizottság tagjai (Mellékletek: Partnerlista, Partnerazonosítás szabályozása, Kommunikációs háló) A panaszkezelés rendje az iskolában Célja: - hogy a tanulót érintı felmerülı problémákat, vitákat a legkorábbi idıpontban, a legmegfelelıbb szinten lehessen feloldani vagy megoldani.

19 A panaszkezelési eljárás folyamatábrája: START 1. Panasz I. szint 2. A panasz jogosságának vizsgálata Jogos Nem jogos Az osztályfınök tisztázza az ügyet a panaszossal 3. Az osztályfınök egyeztet az érintettel Az egyeztetés eredményes 4. Panasz leírása A probléma megnyugtatóan lezárult II. szint 5. Az igazgató egyeztet a panaszossal (megállapodás) 6. Az egyeztetést, megállapodást írásban rögzítik, és elfogadják az abban foglaltakat Türelmi idı szükséges 1 hónap múlva Nem 7. Probléma fennáll, panasz jelentése a fenntartó felé Az egyeztetés eredményes Igen A probléma megnyugtatóan lezárult, rögzítés, feljegyzés A probléma megnyugtatóan megoldódott; rögzítése feljegyzésben III. szint 8. Az iskola igazgatója a fenntartó bevonásával vizsgálja a panaszt; közös javaslat a probléma kezelésére 9. Egyeztetés a panaszossal, megállapodás írásban rögzítése A probléma megnyugtatóan lezárult, rögzítés, feljegyzés STOP

20 A folyamat leírása I. szint 1. A panaszos problémájával az osztályfınökhöz fordul. 2. Az osztályfınök aznap vagy másnap megvizsgálja a panasz jogosságát, amennyiben az nem jogos, akkor tisztázza az ügyet a panaszossal. 3. Jogos panasz esetén az osztályfınök egyeztet az érintettekkel. Ha ez eredményes, akkor a probléma megnyugtatóan lezárul. II. szint 4. Abban az esetben, ha az osztályfınök nem tudja megoldani a problémát, közvetíti a panaszt azonnal az igazgató felé. 5. Az igazgató 3 napon belül egyeztet a panaszossal. 6. Az egyeztetést, megállapodást a panaszos és az érintettek szóban v. írásban rögzítik és elfogadják az abban foglaltakat, így az egyeztetés eredményes. Amennyiben a probléma megoldásához türelmi idı szükséges, 1 hónap idıtartam után az érintettek közösen értékelik a beválást. III. szint 7. Ha a probléma ezek után is fennáll, a panaszos képviselıje jelenti a panaszt a fenntartó felé. 8. Az iskola igazgatója a fenntartó bevonásával 15 napon belül megvizsgálja a panaszt, közös javaslatot tesznek a probléma kezelésére. 9. A fenntartó egyeztet a panaszos képviselıjével, amit írásban is rögzítenek. A folyamat gazdája az igazgatóhelyettes, aki a tanév végén ellenırzi a panaszkezelés folyamatát, összegzi a tapasztalatokat. Ha szükséges, elvégzi a korrekciót az adott lépésnél, és elkészíti a beszámolóját az éves értékeléshez. Felelısségek és hatáskörök Felelıs Érintett Informált 2. Osztályfınök A panasz alanya Panaszos/képviselıje 3. Osztályfınök A panasz alanya Panaszos/képviselıje 4. Osztályfınök Panaszos/képviselıje Igazgató 5. Igazgató Panaszos/képviselıje Osztályfınök 6. Igazgató Panaszos/képviselıje Osztályfınök A dokumentumok és bizonylatok rendje A bizonylat Kitöltı / Megırzési hely Megırzési Másolatot kap megnevezése készítı idı 6. Jegyzıkönyv Iskolatitkár Iktató Végleg Panaszos képviselıje 9. Feljegyzés Fenntartó Iktató Végleg Panaszos képviselıje

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ZSÁMBÉKI PREMONTREI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2072 ZSÁMBÉK, PIAC KÖZ 8. ALKALMAZOTTI KÖZÖSSÉG JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA: 2008. április 7. FENNTARTÓI JÓVÁHAGYÁS DÁTUMA: 2008. április

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Minıségirányítási Program Készítette: Az iskola minıségirányítási csoportja Budapest, 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLA Tartalomjegyzék: Bevezetés...4. 1. Az intézmény minőségpolitikája...4. 1.1. Székesfehérvár Megyei Jogú Város önkormányzati

Részletesebben

OROSZLÁNY VÁROS ÓVODÁI INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

OROSZLÁNY VÁROS ÓVODÁI INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM OROSZLÁNY VÁROS ÓVODÁI INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Kis Balázsné óvodavezetı Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2008.április. 24. Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma: 2008.

Részletesebben

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MÓDOSÍTOTT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011-2016 GUBÁNÉ CSÁNKI ÁGNES IGAZGATÓ

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MÓDOSÍTOTT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011-2016 GUBÁNÉ CSÁNKI ÁGNES IGAZGATÓ A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MÓDOSÍTOTT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011-2016 GUBÁNÉ CSÁNKI ÁGNES IGAZGATÓ Intézmény neve: Petőfi Sándor Általános Iskola Címe: Gödöllő, Munkácsy Mihály u. 1. Intézményvezető:

Részletesebben

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. ISKOLÁNKRÓL... 5 1. Az iskola mőködése, története...

Részletesebben

1. sz. melléklet - A Vasvári Pál Közgazdasági Szakközépiskola Intézményi Minıségirányítási Kézikönyve (IMK)

1. sz. melléklet - A Vasvári Pál Közgazdasági Szakközépiskola Intézményi Minıségirányítási Kézikönyve (IMK) 1. sz. melléklet - A Vasvári Pál Közgazdasági Szakközépiskola Intézményi Minıségirányítási Kézikönyve (IMK) 1. oldal 1. SZ. MELLÉKLET - A VASVÁRI PÁL KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 3 II. Bevezetı

TARTALOMJEGYZÉK 3 II. Bevezetı S Z I G E T I J Ó Z S E F U T C A I Á L T A L Á N O S I S K O L A 034873 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı 3 II. Jogi státus 4 III. Az iskola értékrendje, alapelvei, célrendszere 5 1. Az iskola célja, pedagógiai

Részletesebben

Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskola

Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskola Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskola Intézményi Minőségirányítási Program 2007 Tartalomjegyzék 1. Az intézmény bemutatása Küldetésnyilatkozat...3 2. Az intézmény minőségpolitikája...5

Részletesebben

Intézményi Minıségirányítási Program 2009.

Intézményi Minıségirányítási Program 2009. Intézményi Minıségirányítási Program 2009. Tartalom 1. BEVEZETÉS 4 2. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 6 3. AZ INTÉZMÉNY MŐKÖDÉSÉNEK HOSSZÚ TÁVRA SZÓLÓ ELVEI ÉS AZ AZOK MEGVALÓSÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ ELKÉPZELÉSEK 8 3.1.

Részletesebben

A Kunszállási KIKI Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Intézményi minıségirányítási programja

A Kunszállási KIKI Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Intézményi minıségirányítási programja A Kunszállási KIKI Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Intézményi minıségirányítási programja Jelen szabályzat a Kunszállási KIKI Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 23. számú mellékletét képezi. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Keszthely Város. Önkormányzati Közoktatási Minıségirányítási Programja 2009-2014

Keszthely Város. Önkormányzati Közoktatási Minıségirányítási Programja 2009-2014 Keszthely Város Önkormányzati Közoktatási Minıségirányítási Programja 2009-2014 Keszthely Város Önkormányzati Közoktatási Minıségirányítási Programja 2009-2014 Hatálya kiterjed: A Keszthely Város Önkormányzata

Részletesebben

A Zipernowsky Károly Általános Iskola Helyi Tanterve

A Zipernowsky Károly Általános Iskola Helyi Tanterve A Zipernowsky Károly Helyi Tanterve Tartalomjegyzék: I. Az iskola helyi óraterve 1. Kötelezı tanórai foglalkozások, nem kötelezı tanórai foglalkozások és szabadon felhasználható órakeret elosztása 2. Az

Részletesebben

1. Intézményi minőségpolitika 1.1. Küldetésnyilatkozat 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségfejlesztési célok

1. Intézményi minőségpolitika 1.1. Küldetésnyilatkozat 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségfejlesztési célok Az iskola alapadatai Bevezető Tartalomjegyzék I.ÖNKORMÁNYZAT MINŐSÉGPOLITIKAI ELVÁRÁSAI 1.1. Alapfokú, középfokú és felnőtt nevelést-oktatást folytató iskolák feladatai II. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS

Részletesebben

STÚDIUM KERESKEDELMI, IGAZGATÁSI, ÜZLETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (a 2003. évi program átdolgozott változata) 2012.

STÚDIUM KERESKEDELMI, IGAZGATÁSI, ÜZLETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (a 2003. évi program átdolgozott változata) 2012. STÚDIUM KERESKEDELMI, IGAZGATÁSI, ÜZLETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (a 2003. évi program átdolgozott változata) 2012. Ahhoz hogy jobb teljesítményt lehessen elérni egy elérendı

Részletesebben

KASTÉLYDOMBI ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségirányítási program

KASTÉLYDOMBI ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségirányítási program 1188 Budapest Nemes u. 56-60. Tel: 291-31-33; Fax: 290-1993 e-mail: kastelydomb@kastelydomb.axelero.net KASTÉLYDOMBI ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségirányítási program Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény bemutatása... II. Bevezetı. III. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, eszközei,

TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény bemutatása... II. Bevezetı. III. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, eszközei, TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény bemutatása... 6 II. Bevezetı. 9 III. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, eszközei, eljárásai.. 12 Alapelvek Közvetítendı értékek és megvalósításának

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Intézmény neve: Móricz Zsigmond Általános Iskola Nyíregyháza, Virág u. 65. Készítette:. Hrenkó Lászlóné ( tanító )vezetésével. Bátyiné Nagy Búza Mária ( tanító )..

Részletesebben

Minőségirányítási Program

Minőségirányítási Program Gyerekkuckó Óvoda 1165 Budapest Centenáriumi stny. 1. 1.sz. tagintézmény 1162 Budapest Hermina u- 66-68. 2.sz. tagintézmény 1162 Budapest Hársfa u. 54-56. Minőségirányítási Program Előzmények Az 1993.

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program KIRÁLY ENDRE IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Mészáros Ferenc Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2004. április 26. Fenntartóhoz

Részletesebben

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsöde Intézményi Minıségirányítási program

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsöde Intézményi Minıségirányítási program Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde 2013 Pomáz, Jókai u. 2. 06-26-325-325 postmaster@hetszinvilag. t-online. hu Hétszínvirág Óvoda és Bölcsöde Intézményi Minıségirányítási program Készítette: Elfogadás: 2011.

Részletesebben

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034800 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009-ES ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 2004-ben készült ot 2009. márciusában a következő rendelkezések szerint módosítottuk:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:... Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:... Fenntartói jóváhagyás dátuma:... Hatálybalépés dátuma:...

Részletesebben

A Lehel utcai Óvoda Minıségirányítási Programja

A Lehel utcai Óvoda Minıségirányítási Programja A Lehel utcai Óvoda Minıségirányítási Programja Készítette: Korláth Csabáné, óvodavezetı 2009. Lehel utcai Óvoda OM azonosító: 030886 4032 Debrecen, Lehel u. 18. Tel/Fax: 06-52-414-422 e-mail: lehel.ovi@gmail.com,

Részletesebben

Minőségirányítási program. Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Készítette: Gazdikné Kasa Csilla igazgató

Minőségirányítási program. Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Készítette: Gazdikné Kasa Csilla igazgató Minőségirányítási program Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Készítette: Gazdikné Kasa Csilla igazgató 1 1. MINŐSÉGPOLITIKA 3 1.1. Bevezetés 2 A gyáli Ady Endre Általános Iskola a

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet 6900 Makó, Kálvin tér 6. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2007. augusztus 15. TÁRGYMUTATÓ 1. Helyzetelemzés 2. Az intézményi

Részletesebben

CSENGERSIMA OM: 201048

CSENGERSIMA OM: 201048 FREE DANCE ALAPFOKÚ MÜVÉSZETI ISKOLA ÉS SZAKISKOLA ALAPFOKÚ MÜVÉSZETOKTATÁS PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSENGERSIMA OM: 201048 A mővészet varázs, mely átalakít. A könnycseppet persze gyöngyszemmé nem. Az embert

Részletesebben

Egyetem téri Óvoda 2103 Gödöllő, Egyetem tér 14. Tel/fax: 06-28-422-071 OM: 032711 e-mail: egyovi@vipmail.hu honlap: www.ovi.extra.

Egyetem téri Óvoda 2103 Gödöllő, Egyetem tér 14. Tel/fax: 06-28-422-071 OM: 032711 e-mail: egyovi@vipmail.hu honlap: www.ovi.extra. Egyetem téri Óvoda 2103 Gödöllő, Egyetem tér 14. Tel/fax: 06-28-422-071 OM: 032711 e-mail: egyovi@vipmail.hu honlap: www.ovi.extra.hu EGYETEM TÉRI ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Legitimációs eljárás

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1. Az intézményi minőségirányítási alapjai... 3 1.1 Helyzetelemzés... 3 1.2 Fenntartói minőségpolitika, különösen az intézményre vonatkozó feladatok... 4 1.3 Fenntartó

Részletesebben

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. Gyakornoki szabályzata

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. Gyakornoki szabályzata Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola Gyakornoki szabályzata Készült 1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdése alapján (Tv), illetve 2. A

Részletesebben