Dr. Markó Péter jegyzı ELİTERJESZTÉS. Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete november 26-i soros ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dr. Markó Péter jegyzı ELİTERJESZTÉS. Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2009. november 26-i soros ülésére"

Átírás

1 Keszthely Város Polgármestere 8360, Keszthely, Fı tér 1. Tel.: 83/ , Fax.: 83/ Szám: 1/1-197/2009. Napirend:. Törvényességi szempontból kifogást nem emelek. Dr. Markó Péter jegyzı ELİTERJESZTÉS Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete november 26-i soros ülésére Tárgy: Tájékoztató Keszthely Város Önkormányzata harmadik negyedévi belsı ellenırzési tervének teljesítésérıl Elıterjesztı: Ruzsics Ferenc polgármester Elıterjesztésért felelıs: Dr. Markó Péter jegyzı Tisztelt Képviselı-testület! Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 296/2008. (X.30.) számú határozatával fogadta el a évi Polgármesteri Hivatal Belsı Ellenırzési Munkatervét és Intézményi Ellenırzési Munkatervet. Az ellenırzési munkatervek év harmadik negyedévében három vizsgálatot tartalmaznak, melyek végrehajtása megtörtént. (Határozat-kivonat: 1. sz. melléklet) Az ellenırzések lebonyolítása a költségvetési szervek belsı ellenırzésérıl szóló 193/2003.(XI.26.) Kormány rendelet (Ber.) aiban foglalt elıírások alapján történt, figyelembe véve a Pénzügyminisztérium útmutatását, illetve a hatályos Belsı ellenırzési kézikönyvben rögzítetteket. Az ellenırzésekre hitelesített megbízólevél és ellenırzési program adott felhatalmazást. A tapasztalatok ellenırzési jelentésben lettek összegezve, megfogalmazva az ellenırzés célját, részletesen bemutatva a megállapításokat, és ezek összefoglalását. Tartalmazta az érdemi következtetéseket, javaslatokat, melyeket mindegyik ellenırzés esetében az érintettek észrevételt nem téve záradékban elfogadtak. Az elıterjesztés kiemeli a fı megállapításokat és tapasztalatokat, az ellenırzési jelentések tételes következtetéseit és javaslatait pedig, a 2. sz. melléklet foglalja össze. További rendkívüli célvizsgálatra is sor került a Keszthely VSZK vonatkozásában, melynek megállapításait és következtetéseit a 3. sz. melléklet tartalmazza. I év harmadik negyedévi ütemezett vizsgálatai Belsı ellenırzés: 1. A Polgármesteri Hivatalban a pályázati eljárási rend szabályozottságának és gyakorlatának ellenırzése Fenntartói ellenırzés: 2. Goldmark Károly Mővelıdési Központ gazdálkodásának jogszabályi megfelelıssége utóvizsgálata 3. Goldmark Károly Mővelıdési Központ szakfeladatainál az ÁFA visszaigénylési gyakorlat utóvizsgálata 1

2 II. Ellenırzések megállapításai 1. A Polgármesteri Hivatalban a pályázati eljárási rend szabályozottságának és gyakorlatának ellenırzése A Hivatal szervezeti szerkezetének bıvítésére július 1-én került sor, létrejött a Polgármesteri Kabinet belsı szervezeti egységként. Tevékenységét és vezetıjének feladat-, hatás- és jogkörét a Szervezeti és Mőködési Szabályzat mellékletében szereplı Ügyrend mutatja be, amely legutóbb május 1-i hatállyal került módosításra. A Hivatal szervezeti tagozódásában a pályázatkezelés helyét és szerepét a Kabinet tölti be. Több feladata között a pályázatokkal kapcsolatban figyelemmel kíséri és feltárja az önkormányzat tevékenységét érintı, illetve ahhoz kapcsolódó pályázati lehetıségeket, javaslatokat tesz a pályázatok benyújtására, közremőködik elıkészítésükben és koordinálja azokat. Tevékenységeit a vizsgált idıszakban 5 fı állandó (kabinetvezetı, titkárnı, pályázati referens, sajtó referens, marketing referens), és 1 fı ideiglenes munkavállaló (közmunka keretében foglalkoztatott) látta el. A kabinetvezetınek utalványozási joga van, és köteles a feladatokkal összefüggésben a költségvetési koncepcióhoz, a költségvetési rendelet-tervezethez a bevételi és kiadási elıirányzatokat megtenni, javaslatot tenni a költségvetés évközi módosítására. A pályázati referens kötelezettségei és feladatai között kifejezetten a pályázati tevékenységgel összefüggı feladatok kerültek meghatározásra a munkaköri leírásában. Ki kell dolgoznia az önkormányzat pályázati stratégiáját. Fel kell tárnia az önkormányzat tevékenységét érintı pályázati lehetıségeket. Javaslatot kell tennie a pályázatok benyújtására, el kell készítenie, és koordinálnia kell azokat. Együtt kell mőködnie a Hivatal szervezeti egységeivel a pályázatok elıkészítése során. A pályázatokról nyilvántartást kell vezetnie. Kapcsolatot kell tartania a pályázati rendszereket mőködtetı szervezetekkel. Jelentısége miatt a Hivatal gondoskodott arról, hogy az Ügyrendben a rendelkezés kiegészítésre kerüljön, és elıírta a Hivatal dolgozóinak pályázatfigyeléssel kapcsolatos általános kötelezettségeit is. A Hivatal január 1-tıl célirányosan szabályzatban határozta meg az Európai uniós források igénybevételének felhasználásának eljárási rendjét. Ez tartalmazza az önkormányzati szintő feladatokat, rögzíti a pályázatkoordinálás feladatait és felelısét, a pályázati nyilvántartás vezetésének felelısét, az információk áramlásának rendjét, a pályázatfigyelést végzık és a döntési jogkörrel rendelkezık közötti információszolgáltatási kötelezettség elıírásait. Továbbá a pályázatfigyelés, pályázatkészítés ellenırzési kötelezettségét, rendjét, feladatait és felelıseit is. A Kabinet évben és év jelentıs részében a pályázatok figyelemmel kísérését elsı sorban a szervezeti egység keretében önállóan hajtotta végre. A figyelési információkat rendezetten, áttekinthetı módon tartották nyilván. A pályázati szabályzat feltételei szerint a pályázatfigyeléssel erre szakosodott szervezetek is megbízhatók október 15-én a Hivatal megbízási szerzıdést kötött a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht.-val. A közremőködés azzal a céllal jött létre, hogy a Hivatal jövıbeni fejlesztéseihez szükséges külsı forrásokat felkutassák, igénybe vegyék és hasznosítsák. A szerzıdéses kapcsolat feladatait ekben küldött figyelési tájékoztatókkal hajtották végre. Ezen kívül szinte havi rendszerességgel átfogó kimutatást készítettek a pályázati rendszerek állásáról. A vizsgált idıszakban 5 alkalommal megszervezték a projektfejlesztı mőhely szakmai rendezvényeket. A pályázati referens folyamatosan gondoskodott a pályázati nyilvántartás naprakészségérıl, a nyilvántartásban szereplı adatok szinkronban voltak a pénzügyi információs rendszer adataival. A pályázatok kimutatását a szabályozás melléklete szerinti formában, tartalommal és a kívánt részletezésben készítette el. A vizsgált idıszak nyilvántartásában 15 pályázat szerepelt Ft összegre nyújtottak be pályázatot, melyben Ft EU-s támogatás szerepelt. A pályázatok 73%-a nyert el támogatottságot, így Ft támogatásra számíthatnak, ez átlagosan 47,5% támogatási intenzitást eredményez. A pályázati szabályzat rendelkezései a polgármesteri hivatalra terjednek ki, ugyanakkor az önkormányzat fenntartásában mőködı költségvetési szervek részére iránymutatásul szolgál, a saját 2

3 szabályzatuk elkészítéséhez. Ha ezek a szervek nem készítenek önálló szabályzatot, akkor ennek a szabályzatnak az elıírásait kötelesek alkalmazni. Hiányzik azonban elıírás szerint a költségvetési szervek írásos nyilatkozata a szabályzat megismerésérıl, és hogy készítenek-e önálló szabályzatot. Továbbá a Kabinet pályázati nyilvántartása hiányosan tartalmazza az önkormányzat fenntartásában mőködı költségvetési szervek önálló pályázatait, ahol a saját források biztosításában közremőködött az önkormányzat. A FEUVE keretében folytatott ellenırzés keretében szükséges meggyızıdni arról is, hogy az intézményi pályázati nyilvántartások szinkronban vannak-e a polgármesteri hivatal szabályzatában foglaltakkal. Keszthely Város hivatalos honlapján külön menüpont alatt kerülnek bemutatásra az önkormányzat által elnyert pályázatok. Jelenleg 7 pályázat fıbb paraméterei lettek közzétéve. A város Fı tér rehabilitációja fejlesztési célkitőzéssel kapcsolatosan igazolódott, hogy lakossági és civil fórumokkal, vállalkozói workshopokkal, kérdıívekkel készítenek felméréseket a feladatok megoldásánál jelentkezı feszültségekrıl. A Csány-Szendrey Általános Mővelıdési Központ komplex akadálymentesítése címő és NYDOP /E kódszámú pályázat került mintavételezés alapján értékelésre. A Képviselı-testület március 29-én tárgyalta meg a város intézményeinek akadálymentesítési helyzetérıl szóló elıterjesztést. Ezt a programot az önkormányzat csak több lépcsıben, külsı, pályázati források bevonásával tudja csak megvalósítani. 175/2007.(V.31.) számú határozatában egyetértett a Csány- Szendrey ÁMK-ban történı 55% támogatási intenzitású beruházás végrehajtásával. A saját forrás összegét az egyéb pályázati önrészre elkülönített céltartalék terhére biztosították. A felhatalmazást követıen a pályázati kiírás alapján elkészítették a pályázati dokumentációt és augusztus 31-én 80050/2007. számon benyújtották. A projekttel kapcsolatos összes dokumentáció megtalálható volt a nyilvántartásban. A VÁTI Kht-vel kötött támogatási szerzıdés szerint a projekt összeg Ft, az igényelt támogatás Ft volt. A pályázatot október 17-én fogadták be. A projekt megvalósítás kezdete november 30., a tervezett befejezése pedig, május 25. volt. A Kabinet június 24-én megküldte a záródokumentumokat. Az idıközben átalakult VÁTI Nonprofit Kft július 7-én tartott helyszíni ellenırzést, ahol a projekt megvalósulásának becsült arányát 95%-ban állapították meg, és szükséges beavatkozásként 14 pontban határoztak meg intézkedési tervet augusztus 31-én került sor a projekt záró dokumentumok hiánypótlására az elszámolással kapcsolatban. A VÁTI Nonprofit Kft szeptember 11-én jóváhagyta a Záró Projekt Elırehaladási Jelentést, továbbá a Támogatási Szerzıdéshez benyújtott 1. számú Kifizetési Kérelmet is. A Ft elfogadott számlaérték figyelembe vételével Ft támogatás összegének átutalásáról intézkedtek. A pályázati cél megvalósult, a Kabinet gondoskodott a támogatási összeg célszerően ütemezett és szerzıdésszerő felhasználásáról, a szerzıdéses határidık betartásáról. A pénzügyi elszámolás teljes körő, a hiánypótlások minden esetben megtörténtek. Az elszámoló lapok és az eredeti okmányok összhangban voltak. A kapcsolódó és alátámasztó számviteli bizonylatokat a belsı szabályzatoknak és törvényi elıírásoknak megfelelıen lekezelték. A támogatás és annak felhasználása megfelelı tartalommal és módon szerepelnek a könyvelési rendszerben. Megoldották a támogatás elkülönített nyilvántartását. 2. Goldmark Károly Mővelıdési Központ gazdálkodásának jogszabályi megfelelıssége utóvizsgálata Az utóvizsgálat feltárta, hogy az intézmény gazdálkodása a jogszabályi elıírásoknak alapvetıen megfelel. A évi ellenırzési megállapításokban feltárt hiányosságok felszámolása érdekében tettek intézkedéseket, de a külsı függıség és az idıközben felmerült további jogszabályi körülmény miatt azonban ezek végrehajtása még nem történt meg. Azok az alapító okiratok kerültek áttekintésre, melyek az utóvizsgált 2008 és 2009 évben keletkeztek. Az ekkor történt változásokat mutatja be a megismert alapító okirat három módosítása. A vizsgált idıszakban bekövetkezett, aktuális jogszabály változások miatt végre kellett hajtani a 3

4 költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásról szóló évi CV. törvény értelmében az intézmény felülvizsgálatát a közfeladat ellátásának módját illetıen, továbbá a költségvetési szervet a Kt.44..(4) bekezdése szerint be kellett sorolni. Határidıben elvégzésre kerültek ezek a feladatok, a július 1-tıl hatályos alapító okiratot Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 157/2009.(V.27.) számú határozatával elfogadta. Az új jogállást és gazdálkodást tükrözı alapító okirat szerint a Goldmark KMK alapítói jog gyakorlója és fenntartója Keszthely Város Önkormányzata, irányító szerve a Képviselı-testület. Alapításának éve: Tevékenysége jellege alapján közszolgáltató, fajtája közintézmény, a feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint önállóan mőködı költségvetési szerv. Az intézmény irányítását a képviselı-testület által pályázat alapján kinevezett igazgató végzi. A 8 alaptevékenységét az alapító okirat részletezi. Három önkormányzati ingatlan van használatában, 2 telephelye van. A Goldmark KMK az utóvizsgált idıszakra vonatkozóan is csak a én hatályba lépett Szervezeti és Mőködési Szabályzatát tudta bemutatni. Az alapító okiratok változásai mutatják, hogy sok tekintetben változott az intézmény mőködése. Ezek a módosítások még nem kerültek átvezetésre. A szervezet mőködésének szakmai kidolgozásában az intézménynél folyamatban vannak az elıkészítések, viszont a gazdálkodás rendjének leírásában továbbra is függ a gazdálkodási tevékenységét ellátó GESZ által kidolgozandó együttmőködési megállapodásban és számviteli szabályozásokban megfogalmazott munkamegosztástól. Az említett szabályozások ismeretében tudnak véglegesíteni és elıterjeszteni. Az együttmőködési megállapodás már elkészült, de az utóvizsgált idıszakra vonatkozóan a számviteli szabályzatok még nem álltak rendelkezésükre. 4 fı végez pénzügyi-számviteli tevékenységet. Munkaköri leírásuk személyre szabottan, egyértelmően rögzíti a jogszabályi követelményeket, meghatározza a feladatokat, továbbá rögzíti a felelısségeket is. A GESZ-szel történı kapcsolattartást is átvezették rajtuk. A munkavállalók a leírásban foglaltakat aláírásukkal tudomásul vették január 1-tıl a Goldmark KMK gazdálkodással kapcsolatos tevékenységét a GESZ látja el. Önálló számviteli politikát nem alakíthat ki, a gazdálkodási jogkörében ellátandó feladatokat illetıen a GESZ számviteli politikájában és szabályzataiban foglaltakat kell alkalmaznia. Az alapító okirat szerinti kötelezettség március 26-án teljesült. A kellı tartalommal rendelkezı Együttmőködési megállapodás aláírására április 1-i hatállyal került sor a GESZ és a Goldmark KMK között, melyet a Képviselı-testület 69/2009.(III.26.) számú határozatával jóváhagyott. Az együttmőködési megállapodás azonban egy tekintetben nem felel meg az Ámr.18..(1) és (2) bekezdésében elıírtaknak. A pontban foglaltak szerint a kötelezettségvállalás és utalványozás ellenjegyzésére a GESZ hivatalvezetıje jogosult és csak akadályoztatása esetén gyakorolja a GESZ gazdasági vezetıje ezt a jogkört. A GESZ hivatalvezetı a költségvetési szerv vezetıje, akinek a fentiek szerint a kötelezettségvállalást, a szakmai teljesítésigazolást és az utalványozást kell elvégeznie. Mivel szabályozása nem egyezik meg a magasabb rendő jogszabállyal ezért haladéktalanul módosítani szükséges az együttmőködési megállapodást, és ismét lefolytatni a jóváhagyási folyamatot. A vizsgált idıszakra vonatkozóan a Goldmark KMK a 18 db közös gazdasági szabályzatot még nem tudta bemutatni, mert számára azt a GESZ még nem biztosította. A Képviselı-testület 294/2008.(X.30.) számú határozatában utasította a Gazdasági Ellátó Szervezet vezetıjét a gazdálkodásra irányuló szabályzatok elkészítésére január 31-i határidıvel. A feladat erre a határidıre nem lett végrehajtva, így a Képviselı-testület 11/2009.(I.29.) számú határozatában ismételten utasította az elkészítések haladéktalan végrehajtására szeptember 9-én megtartott helyszíni vizsgálat során még mindig folyt a szabályzatok tervezése, egyeztetése és kialakítása. Értékelhetı, végleges szerkezetük még nem került kidolgozásra. Ezen körülmények miatt a törvényes gazdálkodási szabályosságban hiányosság mutatkozik a Goldmark KMK esetében is. A vizsgált idıszakban, a könyvviteli nyilvántartásokban elszámolt gazdasági mőveletekrıl megfelelı számviteli bizonylatokat állítottak ki. A szúrópróbaszerően ellenırzött banki és pénztári 4

5 bizonylatok az alaki és tartalmi követelményeknek megfeleltek. A szigorú számadás alá vont bizonylatokról vezették az elıírt nyilvántartásokat. A bankszámla kivonatokon megjelenı pénzmozgásokhoz külön írásbeli rendelkezést utalványrendeletet mellékeltek. A házipénztári bizonylatokkal megvalósuló pénzmozgások esetében érvényesített okmányra történı rávezetett rendelkezést alkalmaztak. Minden esetben csatolták a be- és kifizetések bizonylatai mellé a megfelelı alapbizonylatokat. Az érvényesítések, ellenjegyzések, utalványozások, kontírozások, könyvelések, teljesítésigazolások minden esetben hitelesítve voltak a mintavételezéssel és véletlenszerően kiválasztott bizonylatokon. A hitelesítéseknél figyeltek az összeférhetetlenségi szabályok érvényesülésére is. A vizsgált pénztárzárások szabályosak voltak, az engedélyezett záró pénzkészlet összege nem lépte túl a meghatározott keretet. Az elızıleg felvázolt körülmények miatt még nincs jóváhagyott közös belsı szabályozás a kötelezettségvállalási, érvényesítési, utalványozási és ellenjegyzési jogkör gyakorlására, amely az általános szempontokon túl azonosítaná a jogosult személyeket. A tapasztalt gyakorlati alkalmazás alapján azonban megállapítható, hogy az Ámr aiban meghatározott jogszabályi kötelezettségek a gazdálkodási jogkörök alkalmazási rendjében teljesültek. Az automatikus ellenırzési rendszer mőködése tapasztalható a végrehajtásban, a munkafolyamatokban kiépített ellenırzési pontok alkalmazásra kerültek. Az intézménycsoporton belül folytatott FEUVE, azaz az elsı szintő pénzügyi irányítási és ellenırzési rendszer létrehozásáért és mőködtetéséért a GESZ a felelıs. Ezzel a közös, jóváhagyott FEUVE szabályzattal az intézmény még nem rendelkezett a vizsgált idıszakra vonatkozóan, így az Ámr ában felvázolt kötelezettség nem teljesült. Az intézménycsoport belsı ellenırzésének kialakítása és mőködtetése szintén a GESZ feladata, de jóváhagyott, közös Belsı ellenırzési kézikönyvvel a vizsgált idıszakra vonatkozóan még nem rendelkezett az intézmény. Továbbá a GESZ belsı ellenır éves ellenırzési munkatervében nem szerepelt a Goldmark KMK-val kapcsolatos vizsgálat. 3. Goldmark Károly Mővelıdési Központ szakfeladatainál az ÁFA visszaigénylési gyakorlat utóvizsgálata Az elızı fenntartói ellenırzés július hónapban került lefolytatásra. A vizsgálati jelentés megállapította, hogy a Goldmark KMK szakágazati besorolása ÁFA vonatkozásában adóköteles tevékenységnek minısül a szolgáltatások jegyzéke szerint. Az önkormányzat által meghatározott feladatként ellátandó alaptevékenységek között pedig, részben vagy egészben adómentes tevékenységek is szerepelnek. Az intézmény mőködéséhez szükséges teljes kiadások fedezéséhez jelentıs felügyeleti szervtıl kapott támogatásban részesül. Az ÁFA elszámolásának és nyilvántartásának vizsgálata érdekében év adatai teljes körően értékelésre kerültek. Az ÁFA törvény alap értelmezésén nyugvó ellenıri ÁFA levezetés szerint a fizetendı adó Ft, az elızetesen felszámított adó Ft, melybıl Ft levonható, így a befizetendı adó összege Ft. A vizsgált teljes éves mintavétel alapján a befizetendı adó összegét évben 32,6%-kal lehetett volna mérsékelni. Nem került sor egyszer sem a levonható ÁFA elszámolására és bevallására. Minden évben a fizetendı ÁFA összege teljes mértékben befizetésre került az APEH részére. Az utóvizsgált 2008 és 2009 években az alapító okirat három módosítása mutatja az ekkor történt változásokat. A Goldmark KMK az utóvizsgált idıszakra vonatkozóan is csak a én hatályba lépett Szervezeti és Mőködési Szabályzatát tudta bemutatni. Az alapító okiratok változásai mutatják, hogy sok tekintetben megváltozott a Goldmark KMK mőködése. Ezeket a módosításokat át kell vezetni a szabályzaton január 1-tıl a Goldmark KMK gazdálkodással kapcsolatos tevékenységét a GESZ látja el. Az alapító okirat 13. pontja szerinti kötelezettség március 26-án teljesült. A Képviselı-testület 69/2009.(III.26.) számú határozatával hagyta jóvá az intézmények közötti Együttmőködési megállapodást április 1-i hatállyal. Az 5.8 pontjában konkrét jelzés történik, hogy a Goldmark KMK vonatkozásában a GESZ készíti el az APEH bevallásokat. 5

6 A Goldmark KMK önálló számviteli politikát nem alakít ki, és a hozzá kapcsolódó szabályzatokat nem készíti el, a gazdálkodási jogkörében ellátandó feladatokat illetıen a GESZ számviteli politikájában és szabályzataiban foglaltakat kell alkalmaznia. A szeptember 9-én tartott helyszíni vizsgálat során, a vizsgált idıszakra vonatkozóan a Goldmark KMK a közös gazdasági szabályzatokat még nem tudta bemutatni, számára azt a GESZ még nem biztosította. Az alkalmazandó szabályzatokban azonban rögzíteni szükséges az ÁFA kezeléssel kapcsolatos elıírásokat is. Többek között a számviteli politikában kell dönteni az általános forgalmi adó megosztási módjáról, a választott arányosítási eljárás alkalmazásának módjáról. Az értékelési szabályzatban pedig, az egyes eszközök értékének tartalmát kell meghatározni, azaz mikor része és mikor nem az ÁFA. A Goldmark KMK bevételeit, illetve költségeit a könyvelési rendszerben minden évben besorolták egyrészt szakfeladatonként, másrészt azon belül egységekre (tevékenységekre) is vetítették. Az intézmény adóköteles tevékenységei: balett, nıi torna, nyári táborok, színház, konferencia. Megalapozott lehetısége és célszerősége miatt az elızı fenntartói ellenırzés javasolta, hogy körültekintı elıkészítést követıen az elkövetkezendı idıszakokban az ÁFA bevallások elkészítésénél a beszerzést terhelı, elızetesen felszámított, levonható adót határozzák meg és csökkentsék vele a befizetendı adót. Az intézmények a javaslatból kiindulva felvették a kapcsolatot a SALDO Tanácsadó Zrt-vel és május 27-én háromoldalú egyeztetést folytattak a Goldmark KMK költségszámláinak ÁFA megosztásáról. Errıl az egyeztetésrıl 11 pontból álló emlékeztetıt készítettek. Az ebben rögzített feladatok célirányosan és tételesen fogalmazzák meg az ÁFA kezelés munkamegosztását, az eljárásrendjét, a figyelembe veendı szempontokat a könyvelés és az adóbevallás során. Az elıírt feladatokat végrehajtották, illetve folyamatosan kezelik le az egyeztetésnek megfelelıen. Az elıkészítés után a május havi adóelszámolás keretében valósult meg a Goldmark KMK január 1-tıl történı levonási jogának érvényesítése. A január 1-tıl június 30-ig terjedı idıszakban az arányosítás meghatározása, az adó kiszámítása, az adó bevallása, megfizetése és visszaigénylése tételesen került értékelésre. Az arányosítás számítási módszerét és további feltételeit az 127/2007. számú ÁFA törvény 5. számú melléklete írja elı. Az alkalmazott számítógépes program (EcoStat) adott szervezeti egységre, intézményre kigyőjti az arányosítás számítási részeredményeit. Ezt alátámasztják a program által biztosított részletezı listák, kigyőjtések, melyek az alapbizonylatok megfelelı számviteli feldolgozását követıen a fıkönyvi könyvelés adatszolgáltatásából származnak zárt rendszert alkotva. Esetenként a pénzügyileg nem rendezett tételek, vagy a könyvelési dátumok értelmezése miatt figyelembe veszik az ÁFA analitikát, kézi kigyőjtéseket is és korrigálják a kalkulált részeredményeket. Az elıterjesztés 4. számú mellékletében található táblázatok vezetik le az arányosítást, az ÁFA kiszámítását, valamint mutatják az ÁFA bevallások adatait. Az intézménynek az elızetesen felszámított adó arányos megosztását ideiglenesen kellett elvégeznie és mivel nem rendelkezik elızı évi végleges levonási hányadossal, csak a göngyölített eljárást tudja alkalmazni. Két idıszakra lett kiszámítva a levonási hányad: hó: 0,12 és hó: 0,09. Az arányosítással levonható ÁFA göngyölítéssel figyelembe vett tárgyi idıszaki állapota csökkenı tendenciát is mutathat, így a tárgyi idıszakra vonatkozó változás negatív elıjelő is lehet, azaz a levonhatóságot csökkentı hatású. Erre példa a júniusi bevallási idıszak, ahol maga a visszaigényelhetı ÁFA értéke is negatív elıjelő, azaz értelmezésileg fizetendı ÁFA. Azoknál a tevékenységeknél, ahol a költségek tételesen elkülöníthetık teljesen levonásba tehetık. Az ÁFA kezelés májusi beindítása során a visszamenıleges idıszakra ( hó) szintén ezt a tételes elkülönítést alkalmazták, melyet önellenırzés keretében határoztak meg. Ezek csak a tárgyi idıszakra vonatkozó nem göngyölített adatok. A fizetendı ÁFA minden hónapban az alapbizonylatok alapján meghatározásra került májusban eseti jelleggel szerepel pénzügyileg nem rendezett ÁFA is, melyet szerepeltetni lehetett a következı idıszakra átvihetı tételek között. Ez június hónapban az elızı idıszakról való csökkentı tételként vehetı figyelembe. A befizetendı ÁFA értéke alapesetben megegyezik a fizetendı ÁFA értékével, de az elıbbi tételek 6

7 módosíthatják. Az ÁFA fizetés egyenlegét alapesetben a befizetendı ÁFA és a visszaigényelhetı ÁFA elıjelesen figyelembe vett különbsége adja, de ezt módosíthatja az átvihetı tétel. A Goldmark KMK-nak a bevallások alapján a május hónapot kivéve mindig befizetési kötelezettsége volt. Május hónapban pedig, a teljes összeg kiutalását kérték a hatóságtól. Az arányosítás alkalmazására tett intézkedés megtakarítási eredményét a I. félévben az fejezi ki, hogy alkalmazása nélkül csak befizetés történt volna (2.039 eft), míg alkalmazásával egyrészt csökkent a befizetendı rész (1.720 eft), másrészt visszaigénylési rész (3.346 eft) is keletkezett. Együttes hatásukkal így az elsı féléves megtakarítási eredmény: eft. Egész évre azonban nem várható a féléves kétszeres értéke, mert a évi adóbevallások adataiból párhuzamot vonva az intézmény mőködésében az elsı félévben 28%, míg a második félévben 72%-ot mutat a fizetendı ÁFA aránya. Azaz a megtakarítási eredmény intenzitása várhatóan csökken, mert az ebbıl levonható adó viszonylag egyenletesebben jelentkezik az évfolyamán. Ennek magyarázata, hogy ısszel jelentıs mértékben megnövekszik a bérletértékesítés. A bevallási adatokat összevetve az ÁFA kiszámítási táblázat adataival a június hónapot kivéve egyezıség állapítható meg. Június hónapban azonban nem a számszaki összefüggésnek megfelelıen lett megadva az arányosítással meghatározott levonható ÁFA idıszakra vonatkozó változása. Nem -28 eft, hanem +18 eft lett megadva, ezzel figyelmen kívül lett hagyva az ÁFA törvény göngyölítési szabálya. Végeredményben a 139 eft helyett csak 93 eft befizetendı ÁFA-t tartalmaz az adóbevallás. Az eltérés -46 eft (fizetési elmaradás). Az adóbevallásokkal és befizetésekkel kapcsolatos APEH levelezés évben gyakran vonatkozott hiánypótlásra, adóbevallás benyújtására. Tisztelt Képviselı-testület! Kérem az elıterjesztés megtárgyalását, a tájékoztatóban foglalt megállapítások tudomásulvételét és a határozati javaslat elfogadását. Határozati javaslat /2009. (XI. 26.) Képviselı-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta a Tájékoztató Keszthely Város Önkormányzata harmadik negyedévi belsı ellenırzési tervének teljesítésérıl címő elıterjesztést és az alábbi határozatot hozta. 1. Ütemezett helyszíni egyeztetésekkel fel kell tárni az önkormányzat fenntartásában mőködı költségvetési szervek önálló pályázatait, ahol a saját források biztosításában közremőködött az önkormányzat. A hiányosságot megszüntetve teljes körővé kell tenni a Kabinet pályázati nyilvántartását. Párhuzamosan meg kell gyızıdni arról, hogy az intézményi pályázati nyilvántartások szinkronban vannak-e a polgármesteri hivatal szabályzatában foglaltakkal. A megállapításokról és az elvégzendı feladatokról készüljön feljegyzés. Határidı: december 31. Felelıs: Dr. Markó Péter jegyzı (Kepli József János kabinetvezetı) 2. A mőködés részletei és a tevékenységek jelentısen megváltoztak, ezért szükséges a Goldmark Károly Mővelıdési Központ hatályos Szervezeti és Mőködési Szabályzatának tételes felülvizsgálata, módosítása és elıterjesztése jóváhagyásra. A kialakításnál általánosságban figyelemmel kell lenni az Ámr.13/A..(3) bekezdésben elıírt tartalmi követelményekre, az alapító okirat meghatározásaira, az együttmőködési megállapodásokban foglalt gazdálkodási jogkörök részleteire, továbbá az Ámr.145/A. (5) bekezdésének szabályozására. Határidı: december 15. Felelıs: Csengei Ágota Goldmark Károly Mővelıdési Központ igazgató 7

8 3. A Goldmark Károly Mővelıdési Központ szakfeladatainál az ÁFA visszaigénylési gyakorlat tekintetében az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. számú törvény 5. számú melléklet 8. pontjában megfogalmazott elıírást a GESZ-nél minden esetben be kell tartani. Az elızetesen felszámított adó arányos megosztása során az évközi adatokat az adómegállapítási idıszakok között göngyölíteni kell, és azt a levonható elızetesen felszámított adó összeget kell elıjelhelyesen megállapítani, amely a tárgyidıszaki és azt megelızı utolsó adómegállapítási idıszak eredményének különbözeteként adódik. Határidı: folyamatosan Felelıs: Dallos Csaba GESZ hivatalvezetı 4. A Goldmark Károly Mővelıdési Központ június havi adókiszámítása során megállapított adó befizetési különbség rendezését a GESZ-nek el kell végeznie. A kedvezıtlen jelenség feltárása és megelızése érdekében felül kell vizsgálni a júliusi, augusztusi és szeptemberi adókiszámításokat és adóbevallásokat is. Szükség szerint végre kell hajtani a felmerülı hiányosságok rendezését. Határidı: december 15. Felelıs: Dallos Csaba GESZ hivatalvezetı 5. Megfelelı ügykezeléssel az intézmény jelenlegi igazgatójára kell módosítani a Goldmark KMK képviseletét az APEH nyilvántartásában. Határidı: december 15. Felelıs: Dallos Csaba GESZ hivatalvezetı Csengei Ágota Goldmark Károly Mővelıdési Központ igazgató 6. Keszthely Város Vendéglátó, Idegenforgalmi, Kereskedelmi Szakképzı Iskolája és Kollégiuma alakítson ki belsı szabályzatot, melyben a kollégiumi szálláshelyek szabad kapacitásának értékesítése során követendı eljárásrendet kell tételesen meghatározni, különös tekintettel a belsı ellenıri célvizsgálat megállapításaira. Határidı: december 31. Felelıs: Fisli István Keszthely VSZK igazgató Keszthely, november 12. Ruzsics Ferenc polgármester A tájékoztatót készítette: Szabó Béla belsı ellenır Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás 8

9 2009. ÉV HARMADIK NEGYEDÉVI 2. számú melléklet ELLENİRZÉSI JELENTÉSEK TÉTELES KÖVETKEZTETÉSEI, JAVASLATAI 1. A Polgármesteri Hivatalban a pályázati eljárási rend szabályozottságának és gyakorlatának ellenırzése Az ellenırzés javaslatai voltak: Gondoskodni kell arról, hogy az önkormányzat fenntartásában mőködı költségvetési szervek megismerjék a Hivatal pályázati szabályozását. A költségvetési szervek vezetıinek a szabályzat elıírásai szerint írásban nyilatkozniuk kell, hogy készítenek-e önálló szabályzatot, vagy e szabályzat elıírásait alkalmazzák. Ütemezett helyszíni egyeztetésekkel fel kell tárni az önkormányzat fenntartásában mőködı költségvetési szervek önálló pályázatait, ahol a saját források biztosításában közremőködött az önkormányzat. A hiányosságot megszüntetve teljes körővé kell tenni a Kabinet pályázati nyilvántartását. A FEUVE keretében az intézményeknél tartandó helyszíni felülvizsgálat során meg kell gyızıdni arról, hogy az intézményi pályázati nyilvántartások szinkronban vannak-e a polgármesteri hivatal szabályzatában foglaltakkal. A megállapításokról és az elvégzendı feladatokról készüljön feljegyzés. 2. Goldmark Károly Mővelıdési Központ gazdálkodásának jogszabályi megfelelıssége utóvizsgálata Az ellenırzés javaslatai voltak: A mőködés részletei és a tevékenységek jelentısen megváltoztak, ezért a hatályos Szervezeti és Mőködési Szabályzatot tételesen felül kell vizsgálni. A kialakításnál általánosságban figyelemmel kell lenni az Ámr.13/A..(3) bekezdésben elıírt tartalmi követelményekre, az alapító okirat meghatározásaira, az együttmőködési megállapodásokban foglalt gazdálkodási jogkörök részleteire, továbbá az Ámr.145/A. (5) bekezdésének szabályozására. Módosítást követıen október 31-ig elı kell terjeszteni jóváhagyásra a Keszthely Város Önkormányzata érintett bizottságai számára. 3. Goldmark Károly Mővelıdési Központ szakfeladatainál az ÁFA visszaigénylési gyakorlat utóvizsgálata Az ellenırzés javaslatai voltak: A kialakítás alatt álló közös számviteli szabályzatok körültekintıen, minden lényeges ÁFA kezelést érintı döntésrıl, fogalmakról, eljárás és alkalmazás módokról adjanak rendelkezést. Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. számú törvény 5. számú melléklet 8. pontjában megfogalmazott elıírást be kell tartani, és az elızetesen felszámított adó arányos megosztása során az évközi adatokat az adómegállapítási idıszakok között göngyölíteni kell, és azt a levonható elızetesen felszámított adó összeget kell elıjelhelyesen megállapítani, amely a tárgyidıszaki és azt megelızı utolsó adómegállapítási idıszak eredményének különbözeteként adódik. A június havi adókiszámítás során megállapított adó befizetési különbség rendezését el kell végezni. A kedvezıtlen jelenség feltárása és megelızése érdekében november 15-ig felül kell vizsgálni a júliusi, augusztusi és szeptemberi adókiszámításokat és adóbevallásokat is. Szükség szerint végre kell hajtani a felmerülı hiányosságok rendezését. Megfelelı ügykezeléssel november 15-ig az intézmény jelenlegi igazgatójára kell módosítani a Goldmark KMK képviseletét az APEH nyilvántartásában. A évi gyakori hiánypótlások, bevallás elmaradások miatt felhívom a figyelmet a megfelelı tartalmú ÁFA bevallások és kötelezettségek megfizetésének idıbeni teljesítésére a mulasztási bírságok és késedelmi pótlékok csökkentése érdekében. 9

Dr. Markó Péter jegyzı. ELİTERJESZTÉS Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2009. április 30-i soros ülésére

Dr. Markó Péter jegyzı. ELİTERJESZTÉS Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2009. április 30-i soros ülésére Keszthely Város Polgármestere 8360, Keszthely, Fı tér 1. Tel.: 83/505-504, Fax.: 83/505-502 Szám: 1/1/57/2009. Napirend:. Törvényességi szempontból kifogást nem emelek. 1 Dr. Markó Péter jegyzı ELİTERJESZTÉS

Részletesebben

A H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A. G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T É N E K (Gazdasági Igazgatóságának) Ü G Y R E N D J E

A H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A. G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T É N E K (Gazdasági Igazgatóságának) Ü G Y R E N D J E A H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T É N E K (Gazdasági Igazgatóságának) Ü G Y R E N D J E Gazdasági szervezet vezetıje: Jóváhagyom:..... Szalai Miklós gazdasági igazgató

Részletesebben

BELSİ ELLENİRI JELENTÉS

BELSİ ELLENİRI JELENTÉS BELSİ ELLENİRI JELENTÉS Péteri Község Önkormányzatának megbízásából készült vizsgálatról, az önkormányzat 2006-2007. évi gazdálkodásának átfogó felülvizsgálatáról, átvilágításáról Készítette: Vincent Auditor

Részletesebben

Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2009. április 23. napján tartandó ülésére

Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2009. április 23. napján tartandó ülésére Törvényességi ellenırzésre bemutatva: Jegyzı távollétében: Készítette: Réti-Nagy Lászlóné belsı ellenırzési vezetı Méhész Katalin aljegyzı E L İ T E R J E S Z T É S Edelényi Kistérség Többcélú Társulása

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. január 29 - i testületi ülésére a 1. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Kizárólag tájékoztatást szolgáló anyagok

Részletesebben

Kenderes. A költségvetési gazdálkodás eredményességének javítása

Kenderes. A költségvetési gazdálkodás eredményességének javítása ÁROP-3.A.1 Kenderes A költségvetési gazdálkodás eredményességének javítása A pénzügyi és gazdálkodási felelısségvállalás szabályozása A modern társadalmakban a legkomolyabb dolog a pénz. A demokratikus

Részletesebben

E lıterj e s z t é s. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2008. április 24-i ülésére

E lıterj e s z t é s. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2008. április 24-i ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/114-15/2008. E lıterj e s z t é s a Veszprém Megyei

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S 10. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22-i ülésére Tárgy: 2008. évi ellenırzési jelentés Az elıterjesztést készítette: dr. Balogh László belsı

Részletesebben

SZÁMVEVİI JELENTÉS. a Bátaszék Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó. 2007. november

SZÁMVEVİI JELENTÉS. a Bátaszék Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó. 2007. november Tervezet! TOLNA MEGYEI ELLENİRZÉSI IRODA - SZEKSZÁRD SZÁMVEVİI JELENTÉS a Bátaszék Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenırzésérıl 2007. november 3. Önkormányzati és Területi

Részletesebben

P é c e l V á r o s Ö n k o r m á n y z a t j e g y zıj z

P é c e l V á r o s Ö n k o r m á n y z a t j e g y zıj z Iktatószám: SZ/338/3/2009 P é c e l V á r o s Ö n k o r m á n y z a t j e g y zıj z j é tıl t 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 WEB: www.pecel-hivatal.hu E-mail: jegyzo@pecel.hu

Részletesebben

Belényesi Csaba Belsı ellenır 8300 Tapolca, Fı tar 1. II.em. 6. Mobil: (20) 9432-186, Tel./Fax: (87) 510-108, E-mail: belcsaba@hu.inter.

Belényesi Csaba Belsı ellenır 8300 Tapolca, Fı tar 1. II.em. 6. Mobil: (20) 9432-186, Tel./Fax: (87) 510-108, E-mail: belcsaba@hu.inter. Belényesi Csaba Belsı ellenır 8300 Tapolca, Fı tar 1. II.em. 6. Mobil: (20) 9432-186, Tel./Fax: (87) 510-108, E-mail: belcsaba@hu.inter.net Iktatószám: 1004/2/belsı/2013. ELLENİRZÉSI JELENTÉS SZİC KÖZSÉG

Részletesebben

Országos Sportegészségügyi Intézet Dr. Soós Ágnes Fıigazgató Levelezési cím: e-mail cím: Tel.: Fax.: SZÁMVITELI POLITIKA

Országos Sportegészségügyi Intézet Dr. Soós Ágnes Fıigazgató Levelezési cím: e-mail cím: Tel.: Fax.: SZÁMVITELI POLITIKA Országos Sportegészségügyi Intézet Dr. Soós Ágnes Fıigazgató 1123 Budapest, Alkotás u. 48 Levelezési cím: 1525 Bp. 114. Pf. 39. e-mail cím: foig@osei.hu Tel.: (1) 488-61-11 Fax.: (1)375-3292 SZÁMVITELI

Részletesebben

2009/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1069.

2009/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1069. 2009/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1069. TARTALOMJEGYZÉK ISSN 1215 4261 SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 9/2009. (IX. 11.) HBMÖK a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl

Részletesebben

Kiegészítı melléklet szöveges része a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és intézményei 2011. évi beszámolójához

Kiegészítı melléklet szöveges része a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és intézményei 2011. évi beszámolójához Kiegészítı melléklet szöveges része a Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és intézményei 2011. évi beszámolójához Név: Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ A BALATON FEJLESZTÉSI TANÁCS PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁMOGATÁSÁVAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ A családbarát szolgáltatások fejlesztésének támogatására kiírt

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 153. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának (Ügyrend és munkarend) módosítására (t e r v e z

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Alapvetı rendelkezések 1. A szervezetre vonatkozó adatok 1. oldal 2. Az intézet feladatai 4. oldal II. Szervezeti felépítés 1. Az intézet szervezeti és irányítási rendje

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 53. MELLÉKLET: - TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. augusztus 2-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. augusztus 2-i ülésére 2. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. augusztus 2-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri hivatalának beszámolója a 2009. évben végzett munkájáról, illetve

Részletesebben

35/2010. (IV. 29.) számú határozat SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA ÉS ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

35/2010. (IV. 29.) számú határozat SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA ÉS ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 35/2010. (IV. 29.) számú határozat SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA ÉS ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA B U D A P E S T 2010 Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a k 35/2010. (XII. 18.)

Részletesebben

2013.03.25. BIZONYLAT. Rezsabek Angéla 1. A számviteli bizonylat és a számla kapcsolata. Számviteli bizonylat. Számla.

2013.03.25. BIZONYLAT. Rezsabek Angéla 1. A számviteli bizonylat és a számla kapcsolata. Számviteli bizonylat. Számla. BIZONYLAT Rezsabek Angéla 1 A számviteli bizonylat és a számla kapcsolata Számviteli bizonylat Számla Rezsabek Angéla 2 1 Számviteli bizonylat kötelezı tartalmi elıírása Mikor kell bizonylatot kiállítani?

Részletesebben

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. A rendelet hatálya

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. A rendelet hatálya 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól A Kormány az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

24. FEJEZET A projektek számviteli elszámolása

24. FEJEZET A projektek számviteli elszámolása 24. FEJEZET A projektek számviteli elszámolása Ebben a fejezetben az érdeklıdı megismerkedhet a Nemzeti Fejlesztési Terv célrendszeréhez kapcsolódó támogatások könyvviteli elszámolásával. A bemutatott

Részletesebben

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről Zárszámadás B.) része SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Belső ellenőrzése Ikt. szám: 18/2014. Sajószentpéter Városi Önkormányzat Aljegyzője részére Helyben ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről 1. A BELSŐ

Részletesebben

v v-\. ll'- ~vács Róbert Tárgy: Javaslat összefoglaló jelentés elfogadására a 2010. évben végzett önkormányzati Tisztelt Képviselő-testület!

v v-\. ll'- ~vács Róbert Tárgy: Javaslat összefoglaló jelentés elfogadására a 2010. évben végzett önkormányzati Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Tárgy: Javaslat összefoglaló jelentés elfogadására a 2010. évben végzett önkormányzati belső ellenőrzésekről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Országos Sportegészségügyi Intézet Dr. Soós Ágnes Fıigazgató 1123 Budapest, Alkotás u. 48 Levelezési cím: 1525 Bp. 114. Pf. 39. e-mail cím: foig@osei.hu Tel.: (1) 488-61-11 Fax.: (1)375-3292 PÉNZKEZELÉSI

Részletesebben

A BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA SZÁMVITELI POLITIKÁJA

A BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA SZÁMVITELI POLITIKÁJA 3. verzió A Budapesti Mőszaki Fıiskola Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Mőködési Rend 16. függelék 1. melléklet A BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA SZÁMVITELI POLITIKÁJA BUDAPEST,

Részletesebben

Befektetı-védelmi Alap JELENTÉS. a Befektetı-védelmi Alap 2008. évi tevékenységérıl. 2009. május

Befektetı-védelmi Alap JELENTÉS. a Befektetı-védelmi Alap 2008. évi tevékenységérıl. 2009. május Befektetı-védelmi Alap JELENTÉS a Befektetı-védelmi Alap 2008. évi tevékenységérıl 2009. május 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETİ... 3 II. A BEFEKTETİ-VÉDELMI ALAP SZABÁLYOZÁSA... 5 1. A JOGI SZABÁLYOZÁS...

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. május 13-án megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. május 13-án megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 10/2010. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. május 13-án megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 38-39. Rendelet száma: 11. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

http://www.apeh.hu/print/adoinfo/afa080101_hatalyos/elektronikus_szamla.html

http://www.apeh.hu/print/adoinfo/afa080101_hatalyos/elektronikus_szamla.html Page 1 of 7 Az Adó- és Pénzügyi Ellenırzési Hivatal közleménye 2009.10.26. az elektronikus úton kibocsátott számlákra vonatkozó egyes rendelkezések értelmezésérıl I. Az elektronikus úton kibocsátott számlákról

Részletesebben