Dr. Markó Péter jegyzı ELİTERJESZTÉS. Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete november 26-i soros ülésére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dr. Markó Péter jegyzı ELİTERJESZTÉS. Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2009. november 26-i soros ülésére"

Átírás

1 Keszthely Város Polgármestere 8360, Keszthely, Fı tér 1. Tel.: 83/ , Fax.: 83/ Szám: 1/1-197/2009. Napirend:. Törvényességi szempontból kifogást nem emelek. Dr. Markó Péter jegyzı ELİTERJESZTÉS Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete november 26-i soros ülésére Tárgy: Tájékoztató Keszthely Város Önkormányzata harmadik negyedévi belsı ellenırzési tervének teljesítésérıl Elıterjesztı: Ruzsics Ferenc polgármester Elıterjesztésért felelıs: Dr. Markó Péter jegyzı Tisztelt Képviselı-testület! Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 296/2008. (X.30.) számú határozatával fogadta el a évi Polgármesteri Hivatal Belsı Ellenırzési Munkatervét és Intézményi Ellenırzési Munkatervet. Az ellenırzési munkatervek év harmadik negyedévében három vizsgálatot tartalmaznak, melyek végrehajtása megtörtént. (Határozat-kivonat: 1. sz. melléklet) Az ellenırzések lebonyolítása a költségvetési szervek belsı ellenırzésérıl szóló 193/2003.(XI.26.) Kormány rendelet (Ber.) aiban foglalt elıírások alapján történt, figyelembe véve a Pénzügyminisztérium útmutatását, illetve a hatályos Belsı ellenırzési kézikönyvben rögzítetteket. Az ellenırzésekre hitelesített megbízólevél és ellenırzési program adott felhatalmazást. A tapasztalatok ellenırzési jelentésben lettek összegezve, megfogalmazva az ellenırzés célját, részletesen bemutatva a megállapításokat, és ezek összefoglalását. Tartalmazta az érdemi következtetéseket, javaslatokat, melyeket mindegyik ellenırzés esetében az érintettek észrevételt nem téve záradékban elfogadtak. Az elıterjesztés kiemeli a fı megállapításokat és tapasztalatokat, az ellenırzési jelentések tételes következtetéseit és javaslatait pedig, a 2. sz. melléklet foglalja össze. További rendkívüli célvizsgálatra is sor került a Keszthely VSZK vonatkozásában, melynek megállapításait és következtetéseit a 3. sz. melléklet tartalmazza. I év harmadik negyedévi ütemezett vizsgálatai Belsı ellenırzés: 1. A Polgármesteri Hivatalban a pályázati eljárási rend szabályozottságának és gyakorlatának ellenırzése Fenntartói ellenırzés: 2. Goldmark Károly Mővelıdési Központ gazdálkodásának jogszabályi megfelelıssége utóvizsgálata 3. Goldmark Károly Mővelıdési Központ szakfeladatainál az ÁFA visszaigénylési gyakorlat utóvizsgálata 1

2 II. Ellenırzések megállapításai 1. A Polgármesteri Hivatalban a pályázati eljárási rend szabályozottságának és gyakorlatának ellenırzése A Hivatal szervezeti szerkezetének bıvítésére július 1-én került sor, létrejött a Polgármesteri Kabinet belsı szervezeti egységként. Tevékenységét és vezetıjének feladat-, hatás- és jogkörét a Szervezeti és Mőködési Szabályzat mellékletében szereplı Ügyrend mutatja be, amely legutóbb május 1-i hatállyal került módosításra. A Hivatal szervezeti tagozódásában a pályázatkezelés helyét és szerepét a Kabinet tölti be. Több feladata között a pályázatokkal kapcsolatban figyelemmel kíséri és feltárja az önkormányzat tevékenységét érintı, illetve ahhoz kapcsolódó pályázati lehetıségeket, javaslatokat tesz a pályázatok benyújtására, közremőködik elıkészítésükben és koordinálja azokat. Tevékenységeit a vizsgált idıszakban 5 fı állandó (kabinetvezetı, titkárnı, pályázati referens, sajtó referens, marketing referens), és 1 fı ideiglenes munkavállaló (közmunka keretében foglalkoztatott) látta el. A kabinetvezetınek utalványozási joga van, és köteles a feladatokkal összefüggésben a költségvetési koncepcióhoz, a költségvetési rendelet-tervezethez a bevételi és kiadási elıirányzatokat megtenni, javaslatot tenni a költségvetés évközi módosítására. A pályázati referens kötelezettségei és feladatai között kifejezetten a pályázati tevékenységgel összefüggı feladatok kerültek meghatározásra a munkaköri leírásában. Ki kell dolgoznia az önkormányzat pályázati stratégiáját. Fel kell tárnia az önkormányzat tevékenységét érintı pályázati lehetıségeket. Javaslatot kell tennie a pályázatok benyújtására, el kell készítenie, és koordinálnia kell azokat. Együtt kell mőködnie a Hivatal szervezeti egységeivel a pályázatok elıkészítése során. A pályázatokról nyilvántartást kell vezetnie. Kapcsolatot kell tartania a pályázati rendszereket mőködtetı szervezetekkel. Jelentısége miatt a Hivatal gondoskodott arról, hogy az Ügyrendben a rendelkezés kiegészítésre kerüljön, és elıírta a Hivatal dolgozóinak pályázatfigyeléssel kapcsolatos általános kötelezettségeit is. A Hivatal január 1-tıl célirányosan szabályzatban határozta meg az Európai uniós források igénybevételének felhasználásának eljárási rendjét. Ez tartalmazza az önkormányzati szintő feladatokat, rögzíti a pályázatkoordinálás feladatait és felelısét, a pályázati nyilvántartás vezetésének felelısét, az információk áramlásának rendjét, a pályázatfigyelést végzık és a döntési jogkörrel rendelkezık közötti információszolgáltatási kötelezettség elıírásait. Továbbá a pályázatfigyelés, pályázatkészítés ellenırzési kötelezettségét, rendjét, feladatait és felelıseit is. A Kabinet évben és év jelentıs részében a pályázatok figyelemmel kísérését elsı sorban a szervezeti egység keretében önállóan hajtotta végre. A figyelési információkat rendezetten, áttekinthetı módon tartották nyilván. A pályázati szabályzat feltételei szerint a pályázatfigyeléssel erre szakosodott szervezetek is megbízhatók október 15-én a Hivatal megbízási szerzıdést kötött a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht.-val. A közremőködés azzal a céllal jött létre, hogy a Hivatal jövıbeni fejlesztéseihez szükséges külsı forrásokat felkutassák, igénybe vegyék és hasznosítsák. A szerzıdéses kapcsolat feladatait ekben küldött figyelési tájékoztatókkal hajtották végre. Ezen kívül szinte havi rendszerességgel átfogó kimutatást készítettek a pályázati rendszerek állásáról. A vizsgált idıszakban 5 alkalommal megszervezték a projektfejlesztı mőhely szakmai rendezvényeket. A pályázati referens folyamatosan gondoskodott a pályázati nyilvántartás naprakészségérıl, a nyilvántartásban szereplı adatok szinkronban voltak a pénzügyi információs rendszer adataival. A pályázatok kimutatását a szabályozás melléklete szerinti formában, tartalommal és a kívánt részletezésben készítette el. A vizsgált idıszak nyilvántartásában 15 pályázat szerepelt Ft összegre nyújtottak be pályázatot, melyben Ft EU-s támogatás szerepelt. A pályázatok 73%-a nyert el támogatottságot, így Ft támogatásra számíthatnak, ez átlagosan 47,5% támogatási intenzitást eredményez. A pályázati szabályzat rendelkezései a polgármesteri hivatalra terjednek ki, ugyanakkor az önkormányzat fenntartásában mőködı költségvetési szervek részére iránymutatásul szolgál, a saját 2

3 szabályzatuk elkészítéséhez. Ha ezek a szervek nem készítenek önálló szabályzatot, akkor ennek a szabályzatnak az elıírásait kötelesek alkalmazni. Hiányzik azonban elıírás szerint a költségvetési szervek írásos nyilatkozata a szabályzat megismerésérıl, és hogy készítenek-e önálló szabályzatot. Továbbá a Kabinet pályázati nyilvántartása hiányosan tartalmazza az önkormányzat fenntartásában mőködı költségvetési szervek önálló pályázatait, ahol a saját források biztosításában közremőködött az önkormányzat. A FEUVE keretében folytatott ellenırzés keretében szükséges meggyızıdni arról is, hogy az intézményi pályázati nyilvántartások szinkronban vannak-e a polgármesteri hivatal szabályzatában foglaltakkal. Keszthely Város hivatalos honlapján külön menüpont alatt kerülnek bemutatásra az önkormányzat által elnyert pályázatok. Jelenleg 7 pályázat fıbb paraméterei lettek közzétéve. A város Fı tér rehabilitációja fejlesztési célkitőzéssel kapcsolatosan igazolódott, hogy lakossági és civil fórumokkal, vállalkozói workshopokkal, kérdıívekkel készítenek felméréseket a feladatok megoldásánál jelentkezı feszültségekrıl. A Csány-Szendrey Általános Mővelıdési Központ komplex akadálymentesítése címő és NYDOP /E kódszámú pályázat került mintavételezés alapján értékelésre. A Képviselı-testület március 29-én tárgyalta meg a város intézményeinek akadálymentesítési helyzetérıl szóló elıterjesztést. Ezt a programot az önkormányzat csak több lépcsıben, külsı, pályázati források bevonásával tudja csak megvalósítani. 175/2007.(V.31.) számú határozatában egyetértett a Csány- Szendrey ÁMK-ban történı 55% támogatási intenzitású beruházás végrehajtásával. A saját forrás összegét az egyéb pályázati önrészre elkülönített céltartalék terhére biztosították. A felhatalmazást követıen a pályázati kiírás alapján elkészítették a pályázati dokumentációt és augusztus 31-én 80050/2007. számon benyújtották. A projekttel kapcsolatos összes dokumentáció megtalálható volt a nyilvántartásban. A VÁTI Kht-vel kötött támogatási szerzıdés szerint a projekt összeg Ft, az igényelt támogatás Ft volt. A pályázatot október 17-én fogadták be. A projekt megvalósítás kezdete november 30., a tervezett befejezése pedig, május 25. volt. A Kabinet június 24-én megküldte a záródokumentumokat. Az idıközben átalakult VÁTI Nonprofit Kft július 7-én tartott helyszíni ellenırzést, ahol a projekt megvalósulásának becsült arányát 95%-ban állapították meg, és szükséges beavatkozásként 14 pontban határoztak meg intézkedési tervet augusztus 31-én került sor a projekt záró dokumentumok hiánypótlására az elszámolással kapcsolatban. A VÁTI Nonprofit Kft szeptember 11-én jóváhagyta a Záró Projekt Elırehaladási Jelentést, továbbá a Támogatási Szerzıdéshez benyújtott 1. számú Kifizetési Kérelmet is. A Ft elfogadott számlaérték figyelembe vételével Ft támogatás összegének átutalásáról intézkedtek. A pályázati cél megvalósult, a Kabinet gondoskodott a támogatási összeg célszerően ütemezett és szerzıdésszerő felhasználásáról, a szerzıdéses határidık betartásáról. A pénzügyi elszámolás teljes körő, a hiánypótlások minden esetben megtörténtek. Az elszámoló lapok és az eredeti okmányok összhangban voltak. A kapcsolódó és alátámasztó számviteli bizonylatokat a belsı szabályzatoknak és törvényi elıírásoknak megfelelıen lekezelték. A támogatás és annak felhasználása megfelelı tartalommal és módon szerepelnek a könyvelési rendszerben. Megoldották a támogatás elkülönített nyilvántartását. 2. Goldmark Károly Mővelıdési Központ gazdálkodásának jogszabályi megfelelıssége utóvizsgálata Az utóvizsgálat feltárta, hogy az intézmény gazdálkodása a jogszabályi elıírásoknak alapvetıen megfelel. A évi ellenırzési megállapításokban feltárt hiányosságok felszámolása érdekében tettek intézkedéseket, de a külsı függıség és az idıközben felmerült további jogszabályi körülmény miatt azonban ezek végrehajtása még nem történt meg. Azok az alapító okiratok kerültek áttekintésre, melyek az utóvizsgált 2008 és 2009 évben keletkeztek. Az ekkor történt változásokat mutatja be a megismert alapító okirat három módosítása. A vizsgált idıszakban bekövetkezett, aktuális jogszabály változások miatt végre kellett hajtani a 3

4 költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásról szóló évi CV. törvény értelmében az intézmény felülvizsgálatát a közfeladat ellátásának módját illetıen, továbbá a költségvetési szervet a Kt.44..(4) bekezdése szerint be kellett sorolni. Határidıben elvégzésre kerültek ezek a feladatok, a július 1-tıl hatályos alapító okiratot Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 157/2009.(V.27.) számú határozatával elfogadta. Az új jogállást és gazdálkodást tükrözı alapító okirat szerint a Goldmark KMK alapítói jog gyakorlója és fenntartója Keszthely Város Önkormányzata, irányító szerve a Képviselı-testület. Alapításának éve: Tevékenysége jellege alapján közszolgáltató, fajtája közintézmény, a feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint önállóan mőködı költségvetési szerv. Az intézmény irányítását a képviselı-testület által pályázat alapján kinevezett igazgató végzi. A 8 alaptevékenységét az alapító okirat részletezi. Három önkormányzati ingatlan van használatában, 2 telephelye van. A Goldmark KMK az utóvizsgált idıszakra vonatkozóan is csak a én hatályba lépett Szervezeti és Mőködési Szabályzatát tudta bemutatni. Az alapító okiratok változásai mutatják, hogy sok tekintetben változott az intézmény mőködése. Ezek a módosítások még nem kerültek átvezetésre. A szervezet mőködésének szakmai kidolgozásában az intézménynél folyamatban vannak az elıkészítések, viszont a gazdálkodás rendjének leírásában továbbra is függ a gazdálkodási tevékenységét ellátó GESZ által kidolgozandó együttmőködési megállapodásban és számviteli szabályozásokban megfogalmazott munkamegosztástól. Az említett szabályozások ismeretében tudnak véglegesíteni és elıterjeszteni. Az együttmőködési megállapodás már elkészült, de az utóvizsgált idıszakra vonatkozóan a számviteli szabályzatok még nem álltak rendelkezésükre. 4 fı végez pénzügyi-számviteli tevékenységet. Munkaköri leírásuk személyre szabottan, egyértelmően rögzíti a jogszabályi követelményeket, meghatározza a feladatokat, továbbá rögzíti a felelısségeket is. A GESZ-szel történı kapcsolattartást is átvezették rajtuk. A munkavállalók a leírásban foglaltakat aláírásukkal tudomásul vették január 1-tıl a Goldmark KMK gazdálkodással kapcsolatos tevékenységét a GESZ látja el. Önálló számviteli politikát nem alakíthat ki, a gazdálkodási jogkörében ellátandó feladatokat illetıen a GESZ számviteli politikájában és szabályzataiban foglaltakat kell alkalmaznia. Az alapító okirat szerinti kötelezettség március 26-án teljesült. A kellı tartalommal rendelkezı Együttmőködési megállapodás aláírására április 1-i hatállyal került sor a GESZ és a Goldmark KMK között, melyet a Képviselı-testület 69/2009.(III.26.) számú határozatával jóváhagyott. Az együttmőködési megállapodás azonban egy tekintetben nem felel meg az Ámr.18..(1) és (2) bekezdésében elıírtaknak. A pontban foglaltak szerint a kötelezettségvállalás és utalványozás ellenjegyzésére a GESZ hivatalvezetıje jogosult és csak akadályoztatása esetén gyakorolja a GESZ gazdasági vezetıje ezt a jogkört. A GESZ hivatalvezetı a költségvetési szerv vezetıje, akinek a fentiek szerint a kötelezettségvállalást, a szakmai teljesítésigazolást és az utalványozást kell elvégeznie. Mivel szabályozása nem egyezik meg a magasabb rendő jogszabállyal ezért haladéktalanul módosítani szükséges az együttmőködési megállapodást, és ismét lefolytatni a jóváhagyási folyamatot. A vizsgált idıszakra vonatkozóan a Goldmark KMK a 18 db közös gazdasági szabályzatot még nem tudta bemutatni, mert számára azt a GESZ még nem biztosította. A Képviselı-testület 294/2008.(X.30.) számú határozatában utasította a Gazdasági Ellátó Szervezet vezetıjét a gazdálkodásra irányuló szabályzatok elkészítésére január 31-i határidıvel. A feladat erre a határidıre nem lett végrehajtva, így a Képviselı-testület 11/2009.(I.29.) számú határozatában ismételten utasította az elkészítések haladéktalan végrehajtására szeptember 9-én megtartott helyszíni vizsgálat során még mindig folyt a szabályzatok tervezése, egyeztetése és kialakítása. Értékelhetı, végleges szerkezetük még nem került kidolgozásra. Ezen körülmények miatt a törvényes gazdálkodási szabályosságban hiányosság mutatkozik a Goldmark KMK esetében is. A vizsgált idıszakban, a könyvviteli nyilvántartásokban elszámolt gazdasági mőveletekrıl megfelelı számviteli bizonylatokat állítottak ki. A szúrópróbaszerően ellenırzött banki és pénztári 4

5 bizonylatok az alaki és tartalmi követelményeknek megfeleltek. A szigorú számadás alá vont bizonylatokról vezették az elıírt nyilvántartásokat. A bankszámla kivonatokon megjelenı pénzmozgásokhoz külön írásbeli rendelkezést utalványrendeletet mellékeltek. A házipénztári bizonylatokkal megvalósuló pénzmozgások esetében érvényesített okmányra történı rávezetett rendelkezést alkalmaztak. Minden esetben csatolták a be- és kifizetések bizonylatai mellé a megfelelı alapbizonylatokat. Az érvényesítések, ellenjegyzések, utalványozások, kontírozások, könyvelések, teljesítésigazolások minden esetben hitelesítve voltak a mintavételezéssel és véletlenszerően kiválasztott bizonylatokon. A hitelesítéseknél figyeltek az összeférhetetlenségi szabályok érvényesülésére is. A vizsgált pénztárzárások szabályosak voltak, az engedélyezett záró pénzkészlet összege nem lépte túl a meghatározott keretet. Az elızıleg felvázolt körülmények miatt még nincs jóváhagyott közös belsı szabályozás a kötelezettségvállalási, érvényesítési, utalványozási és ellenjegyzési jogkör gyakorlására, amely az általános szempontokon túl azonosítaná a jogosult személyeket. A tapasztalt gyakorlati alkalmazás alapján azonban megállapítható, hogy az Ámr aiban meghatározott jogszabályi kötelezettségek a gazdálkodási jogkörök alkalmazási rendjében teljesültek. Az automatikus ellenırzési rendszer mőködése tapasztalható a végrehajtásban, a munkafolyamatokban kiépített ellenırzési pontok alkalmazásra kerültek. Az intézménycsoporton belül folytatott FEUVE, azaz az elsı szintő pénzügyi irányítási és ellenırzési rendszer létrehozásáért és mőködtetéséért a GESZ a felelıs. Ezzel a közös, jóváhagyott FEUVE szabályzattal az intézmény még nem rendelkezett a vizsgált idıszakra vonatkozóan, így az Ámr ában felvázolt kötelezettség nem teljesült. Az intézménycsoport belsı ellenırzésének kialakítása és mőködtetése szintén a GESZ feladata, de jóváhagyott, közös Belsı ellenırzési kézikönyvvel a vizsgált idıszakra vonatkozóan még nem rendelkezett az intézmény. Továbbá a GESZ belsı ellenır éves ellenırzési munkatervében nem szerepelt a Goldmark KMK-val kapcsolatos vizsgálat. 3. Goldmark Károly Mővelıdési Központ szakfeladatainál az ÁFA visszaigénylési gyakorlat utóvizsgálata Az elızı fenntartói ellenırzés július hónapban került lefolytatásra. A vizsgálati jelentés megállapította, hogy a Goldmark KMK szakágazati besorolása ÁFA vonatkozásában adóköteles tevékenységnek minısül a szolgáltatások jegyzéke szerint. Az önkormányzat által meghatározott feladatként ellátandó alaptevékenységek között pedig, részben vagy egészben adómentes tevékenységek is szerepelnek. Az intézmény mőködéséhez szükséges teljes kiadások fedezéséhez jelentıs felügyeleti szervtıl kapott támogatásban részesül. Az ÁFA elszámolásának és nyilvántartásának vizsgálata érdekében év adatai teljes körően értékelésre kerültek. Az ÁFA törvény alap értelmezésén nyugvó ellenıri ÁFA levezetés szerint a fizetendı adó Ft, az elızetesen felszámított adó Ft, melybıl Ft levonható, így a befizetendı adó összege Ft. A vizsgált teljes éves mintavétel alapján a befizetendı adó összegét évben 32,6%-kal lehetett volna mérsékelni. Nem került sor egyszer sem a levonható ÁFA elszámolására és bevallására. Minden évben a fizetendı ÁFA összege teljes mértékben befizetésre került az APEH részére. Az utóvizsgált 2008 és 2009 években az alapító okirat három módosítása mutatja az ekkor történt változásokat. A Goldmark KMK az utóvizsgált idıszakra vonatkozóan is csak a én hatályba lépett Szervezeti és Mőködési Szabályzatát tudta bemutatni. Az alapító okiratok változásai mutatják, hogy sok tekintetben megváltozott a Goldmark KMK mőködése. Ezeket a módosításokat át kell vezetni a szabályzaton január 1-tıl a Goldmark KMK gazdálkodással kapcsolatos tevékenységét a GESZ látja el. Az alapító okirat 13. pontja szerinti kötelezettség március 26-án teljesült. A Képviselı-testület 69/2009.(III.26.) számú határozatával hagyta jóvá az intézmények közötti Együttmőködési megállapodást április 1-i hatállyal. Az 5.8 pontjában konkrét jelzés történik, hogy a Goldmark KMK vonatkozásában a GESZ készíti el az APEH bevallásokat. 5

6 A Goldmark KMK önálló számviteli politikát nem alakít ki, és a hozzá kapcsolódó szabályzatokat nem készíti el, a gazdálkodási jogkörében ellátandó feladatokat illetıen a GESZ számviteli politikájában és szabályzataiban foglaltakat kell alkalmaznia. A szeptember 9-én tartott helyszíni vizsgálat során, a vizsgált idıszakra vonatkozóan a Goldmark KMK a közös gazdasági szabályzatokat még nem tudta bemutatni, számára azt a GESZ még nem biztosította. Az alkalmazandó szabályzatokban azonban rögzíteni szükséges az ÁFA kezeléssel kapcsolatos elıírásokat is. Többek között a számviteli politikában kell dönteni az általános forgalmi adó megosztási módjáról, a választott arányosítási eljárás alkalmazásának módjáról. Az értékelési szabályzatban pedig, az egyes eszközök értékének tartalmát kell meghatározni, azaz mikor része és mikor nem az ÁFA. A Goldmark KMK bevételeit, illetve költségeit a könyvelési rendszerben minden évben besorolták egyrészt szakfeladatonként, másrészt azon belül egységekre (tevékenységekre) is vetítették. Az intézmény adóköteles tevékenységei: balett, nıi torna, nyári táborok, színház, konferencia. Megalapozott lehetısége és célszerősége miatt az elızı fenntartói ellenırzés javasolta, hogy körültekintı elıkészítést követıen az elkövetkezendı idıszakokban az ÁFA bevallások elkészítésénél a beszerzést terhelı, elızetesen felszámított, levonható adót határozzák meg és csökkentsék vele a befizetendı adót. Az intézmények a javaslatból kiindulva felvették a kapcsolatot a SALDO Tanácsadó Zrt-vel és május 27-én háromoldalú egyeztetést folytattak a Goldmark KMK költségszámláinak ÁFA megosztásáról. Errıl az egyeztetésrıl 11 pontból álló emlékeztetıt készítettek. Az ebben rögzített feladatok célirányosan és tételesen fogalmazzák meg az ÁFA kezelés munkamegosztását, az eljárásrendjét, a figyelembe veendı szempontokat a könyvelés és az adóbevallás során. Az elıírt feladatokat végrehajtották, illetve folyamatosan kezelik le az egyeztetésnek megfelelıen. Az elıkészítés után a május havi adóelszámolás keretében valósult meg a Goldmark KMK január 1-tıl történı levonási jogának érvényesítése. A január 1-tıl június 30-ig terjedı idıszakban az arányosítás meghatározása, az adó kiszámítása, az adó bevallása, megfizetése és visszaigénylése tételesen került értékelésre. Az arányosítás számítási módszerét és további feltételeit az 127/2007. számú ÁFA törvény 5. számú melléklete írja elı. Az alkalmazott számítógépes program (EcoStat) adott szervezeti egységre, intézményre kigyőjti az arányosítás számítási részeredményeit. Ezt alátámasztják a program által biztosított részletezı listák, kigyőjtések, melyek az alapbizonylatok megfelelı számviteli feldolgozását követıen a fıkönyvi könyvelés adatszolgáltatásából származnak zárt rendszert alkotva. Esetenként a pénzügyileg nem rendezett tételek, vagy a könyvelési dátumok értelmezése miatt figyelembe veszik az ÁFA analitikát, kézi kigyőjtéseket is és korrigálják a kalkulált részeredményeket. Az elıterjesztés 4. számú mellékletében található táblázatok vezetik le az arányosítást, az ÁFA kiszámítását, valamint mutatják az ÁFA bevallások adatait. Az intézménynek az elızetesen felszámított adó arányos megosztását ideiglenesen kellett elvégeznie és mivel nem rendelkezik elızı évi végleges levonási hányadossal, csak a göngyölített eljárást tudja alkalmazni. Két idıszakra lett kiszámítva a levonási hányad: hó: 0,12 és hó: 0,09. Az arányosítással levonható ÁFA göngyölítéssel figyelembe vett tárgyi idıszaki állapota csökkenı tendenciát is mutathat, így a tárgyi idıszakra vonatkozó változás negatív elıjelő is lehet, azaz a levonhatóságot csökkentı hatású. Erre példa a júniusi bevallási idıszak, ahol maga a visszaigényelhetı ÁFA értéke is negatív elıjelő, azaz értelmezésileg fizetendı ÁFA. Azoknál a tevékenységeknél, ahol a költségek tételesen elkülöníthetık teljesen levonásba tehetık. Az ÁFA kezelés májusi beindítása során a visszamenıleges idıszakra ( hó) szintén ezt a tételes elkülönítést alkalmazták, melyet önellenırzés keretében határoztak meg. Ezek csak a tárgyi idıszakra vonatkozó nem göngyölített adatok. A fizetendı ÁFA minden hónapban az alapbizonylatok alapján meghatározásra került májusban eseti jelleggel szerepel pénzügyileg nem rendezett ÁFA is, melyet szerepeltetni lehetett a következı idıszakra átvihetı tételek között. Ez június hónapban az elızı idıszakról való csökkentı tételként vehetı figyelembe. A befizetendı ÁFA értéke alapesetben megegyezik a fizetendı ÁFA értékével, de az elıbbi tételek 6

7 módosíthatják. Az ÁFA fizetés egyenlegét alapesetben a befizetendı ÁFA és a visszaigényelhetı ÁFA elıjelesen figyelembe vett különbsége adja, de ezt módosíthatja az átvihetı tétel. A Goldmark KMK-nak a bevallások alapján a május hónapot kivéve mindig befizetési kötelezettsége volt. Május hónapban pedig, a teljes összeg kiutalását kérték a hatóságtól. Az arányosítás alkalmazására tett intézkedés megtakarítási eredményét a I. félévben az fejezi ki, hogy alkalmazása nélkül csak befizetés történt volna (2.039 eft), míg alkalmazásával egyrészt csökkent a befizetendı rész (1.720 eft), másrészt visszaigénylési rész (3.346 eft) is keletkezett. Együttes hatásukkal így az elsı féléves megtakarítási eredmény: eft. Egész évre azonban nem várható a féléves kétszeres értéke, mert a évi adóbevallások adataiból párhuzamot vonva az intézmény mőködésében az elsı félévben 28%, míg a második félévben 72%-ot mutat a fizetendı ÁFA aránya. Azaz a megtakarítási eredmény intenzitása várhatóan csökken, mert az ebbıl levonható adó viszonylag egyenletesebben jelentkezik az évfolyamán. Ennek magyarázata, hogy ısszel jelentıs mértékben megnövekszik a bérletértékesítés. A bevallási adatokat összevetve az ÁFA kiszámítási táblázat adataival a június hónapot kivéve egyezıség állapítható meg. Június hónapban azonban nem a számszaki összefüggésnek megfelelıen lett megadva az arányosítással meghatározott levonható ÁFA idıszakra vonatkozó változása. Nem -28 eft, hanem +18 eft lett megadva, ezzel figyelmen kívül lett hagyva az ÁFA törvény göngyölítési szabálya. Végeredményben a 139 eft helyett csak 93 eft befizetendı ÁFA-t tartalmaz az adóbevallás. Az eltérés -46 eft (fizetési elmaradás). Az adóbevallásokkal és befizetésekkel kapcsolatos APEH levelezés évben gyakran vonatkozott hiánypótlásra, adóbevallás benyújtására. Tisztelt Képviselı-testület! Kérem az elıterjesztés megtárgyalását, a tájékoztatóban foglalt megállapítások tudomásulvételét és a határozati javaslat elfogadását. Határozati javaslat /2009. (XI. 26.) Képviselı-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta a Tájékoztató Keszthely Város Önkormányzata harmadik negyedévi belsı ellenırzési tervének teljesítésérıl címő elıterjesztést és az alábbi határozatot hozta. 1. Ütemezett helyszíni egyeztetésekkel fel kell tárni az önkormányzat fenntartásában mőködı költségvetési szervek önálló pályázatait, ahol a saját források biztosításában közremőködött az önkormányzat. A hiányosságot megszüntetve teljes körővé kell tenni a Kabinet pályázati nyilvántartását. Párhuzamosan meg kell gyızıdni arról, hogy az intézményi pályázati nyilvántartások szinkronban vannak-e a polgármesteri hivatal szabályzatában foglaltakkal. A megállapításokról és az elvégzendı feladatokról készüljön feljegyzés. Határidı: december 31. Felelıs: Dr. Markó Péter jegyzı (Kepli József János kabinetvezetı) 2. A mőködés részletei és a tevékenységek jelentısen megváltoztak, ezért szükséges a Goldmark Károly Mővelıdési Központ hatályos Szervezeti és Mőködési Szabályzatának tételes felülvizsgálata, módosítása és elıterjesztése jóváhagyásra. A kialakításnál általánosságban figyelemmel kell lenni az Ámr.13/A..(3) bekezdésben elıírt tartalmi követelményekre, az alapító okirat meghatározásaira, az együttmőködési megállapodásokban foglalt gazdálkodási jogkörök részleteire, továbbá az Ámr.145/A. (5) bekezdésének szabályozására. Határidı: december 15. Felelıs: Csengei Ágota Goldmark Károly Mővelıdési Központ igazgató 7

8 3. A Goldmark Károly Mővelıdési Központ szakfeladatainál az ÁFA visszaigénylési gyakorlat tekintetében az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. számú törvény 5. számú melléklet 8. pontjában megfogalmazott elıírást a GESZ-nél minden esetben be kell tartani. Az elızetesen felszámított adó arányos megosztása során az évközi adatokat az adómegállapítási idıszakok között göngyölíteni kell, és azt a levonható elızetesen felszámított adó összeget kell elıjelhelyesen megállapítani, amely a tárgyidıszaki és azt megelızı utolsó adómegállapítási idıszak eredményének különbözeteként adódik. Határidı: folyamatosan Felelıs: Dallos Csaba GESZ hivatalvezetı 4. A Goldmark Károly Mővelıdési Központ június havi adókiszámítása során megállapított adó befizetési különbség rendezését a GESZ-nek el kell végeznie. A kedvezıtlen jelenség feltárása és megelızése érdekében felül kell vizsgálni a júliusi, augusztusi és szeptemberi adókiszámításokat és adóbevallásokat is. Szükség szerint végre kell hajtani a felmerülı hiányosságok rendezését. Határidı: december 15. Felelıs: Dallos Csaba GESZ hivatalvezetı 5. Megfelelı ügykezeléssel az intézmény jelenlegi igazgatójára kell módosítani a Goldmark KMK képviseletét az APEH nyilvántartásában. Határidı: december 15. Felelıs: Dallos Csaba GESZ hivatalvezetı Csengei Ágota Goldmark Károly Mővelıdési Központ igazgató 6. Keszthely Város Vendéglátó, Idegenforgalmi, Kereskedelmi Szakképzı Iskolája és Kollégiuma alakítson ki belsı szabályzatot, melyben a kollégiumi szálláshelyek szabad kapacitásának értékesítése során követendı eljárásrendet kell tételesen meghatározni, különös tekintettel a belsı ellenıri célvizsgálat megállapításaira. Határidı: december 31. Felelıs: Fisli István Keszthely VSZK igazgató Keszthely, november 12. Ruzsics Ferenc polgármester A tájékoztatót készítette: Szabó Béla belsı ellenır Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás 8

9 2009. ÉV HARMADIK NEGYEDÉVI 2. számú melléklet ELLENİRZÉSI JELENTÉSEK TÉTELES KÖVETKEZTETÉSEI, JAVASLATAI 1. A Polgármesteri Hivatalban a pályázati eljárási rend szabályozottságának és gyakorlatának ellenırzése Az ellenırzés javaslatai voltak: Gondoskodni kell arról, hogy az önkormányzat fenntartásában mőködı költségvetési szervek megismerjék a Hivatal pályázati szabályozását. A költségvetési szervek vezetıinek a szabályzat elıírásai szerint írásban nyilatkozniuk kell, hogy készítenek-e önálló szabályzatot, vagy e szabályzat elıírásait alkalmazzák. Ütemezett helyszíni egyeztetésekkel fel kell tárni az önkormányzat fenntartásában mőködı költségvetési szervek önálló pályázatait, ahol a saját források biztosításában közremőködött az önkormányzat. A hiányosságot megszüntetve teljes körővé kell tenni a Kabinet pályázati nyilvántartását. A FEUVE keretében az intézményeknél tartandó helyszíni felülvizsgálat során meg kell gyızıdni arról, hogy az intézményi pályázati nyilvántartások szinkronban vannak-e a polgármesteri hivatal szabályzatában foglaltakkal. A megállapításokról és az elvégzendı feladatokról készüljön feljegyzés. 2. Goldmark Károly Mővelıdési Központ gazdálkodásának jogszabályi megfelelıssége utóvizsgálata Az ellenırzés javaslatai voltak: A mőködés részletei és a tevékenységek jelentısen megváltoztak, ezért a hatályos Szervezeti és Mőködési Szabályzatot tételesen felül kell vizsgálni. A kialakításnál általánosságban figyelemmel kell lenni az Ámr.13/A..(3) bekezdésben elıírt tartalmi követelményekre, az alapító okirat meghatározásaira, az együttmőködési megállapodásokban foglalt gazdálkodási jogkörök részleteire, továbbá az Ámr.145/A. (5) bekezdésének szabályozására. Módosítást követıen október 31-ig elı kell terjeszteni jóváhagyásra a Keszthely Város Önkormányzata érintett bizottságai számára. 3. Goldmark Károly Mővelıdési Központ szakfeladatainál az ÁFA visszaigénylési gyakorlat utóvizsgálata Az ellenırzés javaslatai voltak: A kialakítás alatt álló közös számviteli szabályzatok körültekintıen, minden lényeges ÁFA kezelést érintı döntésrıl, fogalmakról, eljárás és alkalmazás módokról adjanak rendelkezést. Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. számú törvény 5. számú melléklet 8. pontjában megfogalmazott elıírást be kell tartani, és az elızetesen felszámított adó arányos megosztása során az évközi adatokat az adómegállapítási idıszakok között göngyölíteni kell, és azt a levonható elızetesen felszámított adó összeget kell elıjelhelyesen megállapítani, amely a tárgyidıszaki és azt megelızı utolsó adómegállapítási idıszak eredményének különbözeteként adódik. A június havi adókiszámítás során megállapított adó befizetési különbség rendezését el kell végezni. A kedvezıtlen jelenség feltárása és megelızése érdekében november 15-ig felül kell vizsgálni a júliusi, augusztusi és szeptemberi adókiszámításokat és adóbevallásokat is. Szükség szerint végre kell hajtani a felmerülı hiányosságok rendezését. Megfelelı ügykezeléssel november 15-ig az intézmény jelenlegi igazgatójára kell módosítani a Goldmark KMK képviseletét az APEH nyilvántartásában. A évi gyakori hiánypótlások, bevallás elmaradások miatt felhívom a figyelmet a megfelelı tartalmú ÁFA bevallások és kötelezettségek megfizetésének idıbeni teljesítésére a mulasztási bírságok és késedelmi pótlékok csökkentése érdekében. 9

10 4. Keszthely VSZK kollégiumi szálláshelyek számlázási nyilvántartásának célvizsgálata 3. számú melléklet A célvizsgálatot Keszthely Város Jegyzıje július 10-én rendelte el, melyet a július 15- ig érvényes megbízólevél felhatalmazásával Bediné Makra Anikó belsı ellenır hajtott végre a 1/92/15/2009. iktatószámú ellenırzési program alapján. A helyszíni vizsgálatra július került sor. Az ellenırzés célja annak megállapítása volt, hogy az intézmény a kollégiumi szálláshelyek nyári idıszakában történı kiadását hogyan szabályozta, azzal kik lettek megbízva, a számlaadási kötelezettség és a vendégek nyilvántartásának ellenırzése. Az ellenırzés május 1-tıl július 10-ig terjedı idıszakra vonatkozott mintavétel alapján, illetve tételesen. Az ellenırzés megállapításai voltak: Az intézmény év nyarától adta saját dolgozói szervezésében ki a kollégiumi szálláshelyeket. Korábbi években bérleti szerzıdéssel végezte ezt a tevékenységet, amikor is tisztán eft körüli tiszta haszna származott az intézmények hasznosításából. Az elmúlt év tapasztalata azt bizonyította, hogy a saját dolgozókkal történı kollégiumi férıhelyek hasznosítása gazdaságos tevékenység, hiszen 4,3 millió Ft tiszta bevétele származott az intézménynek. A vizsgálat csak a évben eddig végzett kollégiumi férıhelyek értékesítésének szabályosságára terjedt ki. Elsısorban az indokolta a célvizsgálatot, hogy egy igazgatói ellenırzés keretében a Kollégiumban olyan szállóvendégek is elhelyezésre kerültek, melyekrıl az intézmény vezetıjének nem volt tudomása. Egy csoporttól elkérte azt a számlát, melyet a gondnoknı állított ki a részükre június 27-én és a számláról másolatot készített. A számla számának ellenırzésekor megállapításra került, hogy olyan számla került kibocsátásra, mely számlát tartalmazó számlatömb nincs az intézmény nyilvántartásában. A belsı vizsgálatok során megállapításra került, hogy ezt a számlatömböt a gondnoknı vásárolta az intézmény nevére kiállított számla alapján a Produktív Bttıl augusztus 8-án. A vásárolt számlatömbrıl kiállított számla nem került be az intézmény számviteli nyilvántartásába, fıkönyvi könyvelésébe. A vizsgálat során nem lehetett megállapítani, hogy hány számlát bocsátott ki a tévesen vásárolt számlatömbbıl, de a számla sorszámok alapján, amennyiben a számlák kiállítása folyamatosan történt, akkor legalább tizenhárom számla került kiállításra. A gondnoknı meghallgatása alkalmával úgy nyilatkozott, hogy amennyiben volt több számla is kiállítva, akkor azok rontottak voltak. A számlatömböt ugyanakkor nem tudta a vizsgálat részére átadni, mely alapján tudta volna tisztázni azt, hogy hány számla lett kiállítva szabályosan, illetve rontva, mert azt az igazgatói ellenırzés után otthon iratmegsemmisítıben megsemmisítette. Az intézménynél számlakiadásra a gazdasági vezetı volt jogosult, aki a szabálytalan számlakiadás idıpontjában nem látott el ügyeletet a Kollégiumban a vállalkozói szerzıdése szerint, illetve ebben az idıpontban nem is tartózkodott az intézményben, mert szabadságon volt. A szabadságról történı visszatérését követıen tájékoztatta az intézmény vezetıje az ellenırzés során tapasztaltakról, illetve annak megállapításairól. Az intézmény vezetıje kérte a gazdasági vezetıt, hogy vegyék elı azt a számlatömböt, melyben szabálytalanul kiállította a számlát a gondnoknı. A gondnoknı közölte a gazdasági vezetıvel, hogy a számlatömböt összetépte és elégette az igazgatói ellenırzés után. A gondnoknı súlyosan megsértette az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény 179. (1) bekezdését, mely elıírja, hogy minden személy, szervezet, aki (amely) e törvényben szabályozott jogot gyakorol, illetıleg akire (amelyre) e törvény kötelezettséget állapít meg, köteles az adómegállapítás hiánytalan és helyes volta ellenırizhetıségének érdekében az általa vagy nevében kibocsátott okirat másolati példányát, valamint a birtokában lévı vagy egyéb módon rendelkezésre álló okirat eredeti példányát, vagy ha azt e törvény nem zárja ki eredeti példány hiányában annak hiteles másolatát legalább az adó megállapításhoz való jog elévüléséig megırizni. Ugyanez a szakasz (2) bekezdése rendelkezik arról, hogy a megırzés egész idıtartama alatt folyamatosan biztosítani kell az okirat és az abban foglalt adattartalom sértetlenségét, eredetiségének hitelességét és olvashatóságát. Az okirat megsemmisítésével annak ellenırzését 10

11 zárta ki, hogy lehessen bizonyítani, hogy a tévesen vásárolt számlatömbbıl nem lett több számla kiállítva a Kollégiumban megszállt vendégek részére. A gondnoknı megsértette továbbá a számla, egyszerősített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló 24/1995.(XI.22) PM rendeletet, melynek 1/D. -a írja elı a nyomtatványt számlaként, nyugtaként felhasználó adóalany a nyomtatványt szigorú számadás alá vonja. Ennek keretében olyan nyilvántartást vezet, amely nyomtatvány fajtánként külön-külön tartalmazza: a. a nyomtatvány sorszámtartományát, az elsı sorszám (-tól) az utolsó sorszám (-ig) megjelölésével, b. a nyomtatvány beszerzését igazoló számla sorszámát, c. a nyomtatvány beszerzésének keltét, d. a nyomtatvány felhasználásának idıtartamát, az elsı felhasználás keltétıl az utolsó felhasználás keltéig, e. a nyomtatvány kiselejtezésének keltét. Az intézmény nevében vásárolt számlatömb átadásának elmulasztásával a gondnoknı megsértette a fenti jogszabályt. A gondnoknınek nem volt felhatalmazása arra, hogy számlát bocsásson ki az intézmény hivatalos számlatömbje alapján. A számlatömböt elkérte attól a személytıl, akinek a gazdasági vezetı átadta távolléte idejére ez idı alatt állította ki az intézmény hivatalos számlatömbjében azt a négy számlát, melyek az igazgatói ellenırzés során feltárásra kerültek. Az intézmény a szigorú számadású nyomtatványokat a jogszabályi elıírásoknak megfelelıen vezette, abban hiányosságot nem lehetett megállapítani. Az ellenırzés következtetései, javaslatai voltak: 1. Az intézmény készítsen a kollégiumi szálláshelyek nyári értékesítésére egy belsı szabályzatot, mely tartalmazza a szálláshelyek értékesítésére jogosultak körét, a jogosultak egymás tájékoztatási kötelezettségeinek formáit, a Kollégiumban nyáron ügyeletet vállalók feladatait tételesen felsorolva, felelısségüket, számlázási tevékenység végzésére ki (kik) jogosultak. A Kollégiumban jól látható helyen legyen elhelyezve a számlaadással kapcsolatos szolgáltatást igénybe vevık kötelezettségei, illetve a számlaadással kapcsolatosan nevesített személyek, aláírási címpéldányokkal. Kerüljön szabályozásra, hogy a vendégkönyv csak a Kollégium portán lehet elhelyezve, azt a vendégeknek kiadni nem szabad. A regisztrációkat a vendégek megérkezésekor kell elvégezni, illetve azt velük aláíratni. Kerüljön szabályozásra a vendégkönyv és a számla ellenırizhetıségének összefüggése, tehát a számlán kerüljön rögzítésre, hogy mely szobák után történt a számlázás és milyen idıszakra vonatkozóan. Kerüljön be a szabályzatba, hogy a Kollégiumot igénybe vevık után a szálláshely elhagyását követıen kinek kell a szoba berendezési tárgyainak hiánytalan meglétét ellenırizni, illetve a szobák mőszaki állapotát. Kerüljön rögzítésre, hogy milyen kártérítési kötelezettség terheli a szállást igénybe vevıt, károkozás esetén. 2. Kerüljön szabályozásra, és a dolgozók munkaköri leírásában legyen rögzítve, hogy ki jogosult számlakiadásra, illetve a kollégiumi szálláshelyek értékesítésére. 3. Egy esetleges késıbbi APEH vizsgálat kellemetlenségeinek megelızése érdekében a Produktív Bt. által értékesített számlatömb, mely késıbb megsemmisítésre került a gondnoknı által, kerüljön bejelentésre az APEH-hoz. Ehhez az intézmény kérje el a számla másolatot a Produktív Bt-tıl, és az APEH részére történı bejelentéshez csatolja azt. Az ellenırzés felelısséget vetett fel: Az elızıekben részletezett hiányosságokkal és szabálytalanságokkal kapcsolatban az alábbi dolgozó felelıssége merül fel: 11

12 Hegedős Csabáné gondnoknı A július közötti idıszakban lefolytatott célvizsgálat keretében megállapított szabálytalanságok miatt felelıssége fennáll: az intézmény nevére vásárolt AI8SA sorszámú számlákkal ellátott számlatömb megvásárlásáért, és az intézmény részére történı átadásának elmulasztásáért, az intézmény nevében szabálytalanul kibocsátott AI8SA as számú számláért, az intézmény nevére vásárolt AI8SA sorszámú számlatömb megsemmisítéséért, az intézmény Kollégiumában június 27-i éjszakára fogadott vendégek igazgató, vagy gazdasági vezetı részére történı tájékoztatás elmulasztásáért. Felelıssége fennáll, mert megsértette: Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvényt, mely szerint az intézménynek termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetén számla-kibocsátási kötelezettsége van a Kollégiumnak, melyet e törvény 159. (1) bekezdése szabályoz, mely szerint az adóalany köteles ha e törvény másként nem rendelkezik a 2.. a) pontja szerinti termékértékesítésrıl, szolgáltatásnyújtásáról a termék beszerzıje, szolgáltatás igénybevevıje részére, ha az az adóalanytól eltérı más személy vagy szervezet, számla kibocsátásáról gondoskodni, gondnoknınek nem volt felhatalmazása a számla kiállítására, sem a tévesen vásárolt számlatömbben számla kibocsátására. A számla, egyszerősített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló 24/1995.(XI.22) PM rendelet 1/D. -a írja elı a nyomtatványt számlaként, nyugtaként felhasználó adóalany a nyomtatványt szigorú számadás alá vonja. Ennek keretében olyan nyilvántartást vezet, amely nyomtatvány fajtánként külön-külön tartalmazza: a. a nyomtatvány sorszámtartományát, az elsı sorszám (-tól) az utolsó sorszám (-ig) megjelölésével, b. a nyomtatvány beszerzését igazoló számla sorszámát, c. a nyomtatvány beszerzésének keltét, d. a nyomtatvány felhasználásának idıtartamát, az elsı felhasználás keltétıl az utolsó felhasználás keltéig, e. a nyomtatvány kiselejtezésének keltét. Az intézmény nevére tévesen vásárolt számlatömböt nem adta át, így az nem kerülhetett be az intézmény nyilvántartásába. Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény 179. (1) bekezdését, mely elıírja, hogy minden személy, szervezet, aki (amely) e törvényben szabályozott jogot gyakorol, illetıleg akire (amelyre) e törvény kötelezettséget állapít meg, köteles az adómegállapítás hiánytalan és helyes volta ellenırizhetıségének érdekében az általa vagy nevében kibocsátott okirat másolati példányát, valamint a birtokában lévı vagy egyéb módon rendelkezésre álló okirat eredeti példányát, vagy ha azt e törvény nem zárja ki eredeti példány hiányában annak hiteles másolatát legalább az adó megállapításhoz való jog elévüléséig megırizni. Ugyanez a szakasz (2) bekezdése rendelkezik arról, hogy a megırzés egész idıtartama alatt folyamatosan biztosítani kell az okirat és az abban foglalt adattartalom sértetlenségét, eredetiségének hitelességét és olvashatóságát. A gondnoknı megsemmisítette ugyanakkor az általa tévesen az intézmény nevére vásárolt számlatömböt. Az intézmény igazgatója által adott belsı utasítást, mely szerint csoport csak az ı elızetes írásbeli engedélye alapján fogadható a Kollégiumban. Az intézmény azon belsı utasítását, mely szerint számla kiállításra csak a gazdasági vezetı jogosult. A gondnoknı aláírta a felelısségi záradékot. Ezt követıen augusztus 12-én megtörtént a rendırségi feljelentés. 12

13 4. számú melléklet I. félévi ÁFA arányosítás számításának összesítése: GOLDMARK KMK ÁFA ARÁNYOSÍTÁS SZÁMÍTÁSA I. FÉLÉV AK AM T Lh =AK/(AK+AM+T) ARÁNYOSÍTÁS Adóköteles nettó bevétel Adómentes nettó bevétel Támogatás I. FÉLÉV 01. hó 02. hó hó 03. hó hó 04. hó hó 05. hó hó 06. hó hó Tárgy idıszak Önellenırzésbıl Tárgy idıszak Önellenırzésbıl Tárgy idıszak Önellenırzésbıl Levonási hányad: , , , kerekítve: ,14 0,12 0, I. félévi ÁFA kiszámításának levezetése: GOLDMARK KMK ÁFA KISZÁMÍTÁSA I. FÉLÉV ADÓ KISZÁMÍTÁSA (Forint) I. FÉLÉV 01. hó 02. hó 03. hó 04. hó 05. hó 06. hó EFa Arányosítással megosztandó elızetesen felszámított adó Lh Levonási hányad - göngyölítéssel számolva 0,00 0,00 0,00 0,14 0,12 0,09 LAg = EFa * Lh Levonható ÁFA (arányos) - göngyölítéssel számolva LA Levonható ÁFA (arányos) - idıszakra vonatkozó változás LT Levonható ÁFA (teljes) - idıszakra vonatkozó LTön Levonható ÁFA (teljes) önellenırzés V=LA+LT+Ltö Visszaigényelhetı ÁFA összesen: Fnr Pénzügyileg nem rendezett ÁFA Fcs Csökkentı tétel elızı idıszakról F Fizetendı ÁFA - idıszakra vonatkozó Fát Átvihetı tétel következı idıszakra B=Fnr+Fcs+F+Fát Befizetendı ÁFA összesen: E= B - V + Fát EGYENLEG: (Befizetendı- Visszaigényelhetı+Átvihetı) A I. félévi ÁFA bevallások adatait az alábbi táblázat győjti össze. A tényleges értékeket a bevallásokban ezer forintra kerekítik. GOLDMARK KMK ÁFA BEVALLÁSOK I. FÉLÉV 01. hó 02. hó 03. hó 04. hó 05. hó 06. hó F Fizetendı ÁFA Tárgy idıszak LT Levonható ÁFA (teljes) Tárgy idıszak LA Levonható ÁFA (arányos) Tárgy idıszak Adó elszámolása ADÓBEVALLÁS (ezer Ft) ÉV Csökkentı tétel Elızı idıszakról Különbözet Tárgy idıszak B Befizetndı ÁFA Tárgy idıszak Pénzügyileg nem rendezett ÁFA Tárgy idıszak V Visszaigényelhetı ÁFA Tárgy idıszak Átvihetı tétel Következı idıszakra ÖSSZESEN Az alkalmazott arányosítási intézkedés megtakarítási eredménye I. félévben: F - (B - V) =

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETE. 2011. február 24-i soros ülésére. Tárgy:

ELİTERJESZTÉS KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETE. 2011. február 24-i soros ülésére. Tárgy: Szám: 1/20.046-25/2011... sz. napirend ELİTERJESZTÉS KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2011. február 24-i soros ülésére Tárgy: Tájékoztató Keszthely Város Önkormányzata 2010. negyedik negyedévi

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA: Javaslat a 2010. évi belsı ellenırzési terv jóváhagyására A Képviselı-testület 2009. november 17-i ülésére Elıterjesztés készítéséért felelıs ügyintézı:

Részletesebben

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza.

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza. Melléklet a. /2014. (XII. 16.) kt. határozathoz Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI RÉSZJELENTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat I-III. negyedévi költségvetés teljesítésének átvilágításáról

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI RÉSZJELENTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat I-III. negyedévi költségvetés teljesítésének átvilágításáról FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI RÉSZJELENTÉS Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat 2009. I-III. negyedévi költségvetés teljesítésének átvilágításáról (Jelentés az évközi pénzügyi információk átvilágításáról)

Részletesebben

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete Együttmőködési megállapodás mely létrejött egyrészrıl másrészrıl Sajószentpéter Városi Önkormányzat székhely: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. adószám: 15726085-2-05

Részletesebben

napirendi pont ELİTERJESZTÉS

napirendi pont ELİTERJESZTÉS Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Igazgatójától 7570 Barcs, Tavasz u. 3. napirendi pont ELİTERJESZTÉS A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények és a Szivárvány EGYMI között a gazdálkodással kapcsolatos

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a cigány kisebbségi önkormányzattal való együttmőködési megállapodás megkötésére

E L İ T E R J E S Z T É S a cigány kisebbségi önkormányzattal való együttmőködési megállapodás megkötésére E L İ T E R J E S Z T É S a cigány kisebbségi önkormányzattal való együttmőködési megállapodás megkötésére Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. december 14-én tartandó ülésére

Részletesebben

Dr. Markó Péter jegyzı. ELİTERJESZTÉS Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2009. április 30-i soros ülésére

Dr. Markó Péter jegyzı. ELİTERJESZTÉS Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2009. április 30-i soros ülésére Keszthely Város Polgármestere 8360, Keszthely, Fı tér 1. Tel.: 83/505-504, Fax.: 83/505-502 Szám: 1/1/57/2009. Napirend:. Törvényességi szempontból kifogást nem emelek. 1 Dr. Markó Péter jegyzı ELİTERJESZTÉS

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Kisfaludy

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

V. sz. melléklet 28. pontja KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT

V. sz. melléklet 28. pontja KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT V. sz. melléklet 28. pontja KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT Az utasítás hatálya: a.) alanyi vonatkozásában kiterjed az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola (továbbiakban: Fıiskola) Szervezeti és Mőködési Szabályzatában

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu

Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu Iktatószám: SZ/706/16/2009 ELİTERJESZTÉS a 2010. évre vonatkozó Éves i

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRE 4. IKTATÓSZÁM: 2-14/2012. MELLÉKLET: 2 DB TÁRGY: Javaslat a 2013. évi belsı ellenırzési terv jóváhagyására ELİTERJESZTİ: Törı Gábor

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 61. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. július 26-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Tündérkert

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

Részletesebben

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1.

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 1/9 KÉSZÍTETTE: dr. Tölli Katalin al ELLENİRIZTE: Nagy István osztályvezetı HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 2/9 I. Az osztályon ellátandó feladatokhoz tartozó munkakörök 1. osztályvezetı, városi

Részletesebben

Elıterjesztés. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

Elıterjesztés. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester Elıterjesztés Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Közoktatási feladatok ellátását szolgáló térítésmentes használatra átadott ingatlanokra vonatkozó megállapodás

Részletesebben

Alsónémedi Nagyközség J e g y z ı j é n e k

Alsónémedi Nagyközség J e g y z ı j é n e k 1 EL-SZÁM Ellenırzı és Számviteli Szolgálató Kft. 2310 Szigetszentmiklós, Szent Miklós u. 16/B. II/7. Tel.: 06-24-442-710 Alsónémedi Nagyközség J e g y z ı j é n e k Alsónémedi Fı u. 58. 2351 Ellenırzési

Részletesebben

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Gondozási

Részletesebben

Éves ellenırzési terv 2014. évre

Éves ellenırzési terv 2014. évre A 208/2013.(XI.21.) határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Ikt. szám: 80 /2013. Éves ellenırzési terv 2014. évre A hivatal a költségvetési szervek belsı kontrollrendszerérıl és belsı ellenırzésérıl

Részletesebben

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat az Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2015.

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Szeghalom, Szabadság tér 4-8. sz. Ügyszám: 16-19/2009/1. ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Az ellenőrzésre a Társulás 2009. évi ellenőrzési munkaterve alapján került sor. Az ellenőrzés

Részletesebben

Napirend:. Törvényességi szempontból kifogást nem emelek. Dr. Markó Péter jegyzı ELİTERJESZTÉS

Napirend:. Törvényességi szempontból kifogást nem emelek. Dr. Markó Péter jegyzı ELİTERJESZTÉS Keszthely Város Polgármestere 8360, Keszthely, Fı tér 1. Tel.: 83/505-504, Fax.: 83/505-502 Szám: 1/150/ Napirend:. Törvényességi szempontból kifogást nem emelek. Dr. Markó Péter jegyzı ELİTERJESZTÉS Keszthely

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETE. 2011. április 28-i soros ülésére. Tárgy:

ELİTERJESZTÉS KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETE. 2011. április 28-i soros ülésére. Tárgy: Szám: 1/20.04670/2011... sz. napirend ELİTERJESZTÉS KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETE 2011. április 28i soros ülésére Tárgy: Tájékoztató a évi belsı ellenırzési tevékenységrıl Elıterjesztı:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 11. Száma: 9214-12/2011. Elıkészítı: Dr. Nagy Attila revizor Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre jegyzı E L İ T E R

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 120. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsıde alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2009.

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/53-240 Fax: 47/3-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T a 204. évi belsı i terv jóváhagyására Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére Tárgy: Finanszírozási szerzıdés kötése a Váci Egyházmegyével Elıterjesztı: dr. Völner

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának február 11-i ülésére

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának február 11-i ülésére Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-12 / 2014. Sorszám: 5. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22-én tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére Elıterjesztés sorszáma: 2. Melléklet: 2 db ELİTERJESZTÉS Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére Tárgy: A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-i ülésére 8. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Lajosmizse Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ÁSZ ellenırzésérıl

Részletesebben

Belsı ellenırzési jelentés

Belsı ellenırzési jelentés Enying Város Önkormányzata Belsı Ellenırzés 8130 Enying Kossuth u. 26. Tel/fax: 22/372-002 Iktatószám: Ellenırzés száma: 9/2010 Azonosító: 9-3/2010 Belsı ellenırzési jelentés Enying Város Önkormányzata

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének március 21-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének március 21-i ülésére . Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. március 21-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

Dr. Markó Péter jegyzı ELİTERJESZTÉS. Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2009. április 30-i soros ülésére

Dr. Markó Péter jegyzı ELİTERJESZTÉS. Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2009. április 30-i soros ülésére Keszthely Város Polgármestere 8360, Keszthely, Fı tér 1. Tel.: 83/505-504, Fax.: 83/505-502 Szám: 1/1/54/2009. Napirend:. Törvényességi szempontból kifogást nem emelek. Dr. Markó Péter jegyzı ELİTERJESZTÉS

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 284. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2011. évi belsı i terve E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Az ellenırz. Statisztika

Az ellenırz. Statisztika Civil SzámAdó Konferencia Civil SzámAd madó Konferencia Az Állami Számvevıszéki ellenırzések tapasztalatai Jakab Éva Az ellenırz rzés s céljac Döntéshozókhoz, kezelı szervhez kapcsolódó az NCA-ból nyújtott

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 584 / 2011. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom megyei területi kisebbségi önkormányzatokkal

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETE. 2011. április 28-i soros ülésére. Tárgy:

ELİTERJESZTÉS KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETE. 2011. április 28-i soros ülésére. Tárgy: Szám: 1/20.046-71/2011... sz. napirend ELİTERJESZTÉS KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2011. április 28-i soros ülésére Tárgy: Tájékoztató Keszthely Város Önkormányzata 2011. elsı negyedévi

Részletesebben

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról Páty Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA

GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2010. január 1-tıl A szabályzat hatálya az önállóan mőködı és gazdálkodó Társulási

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 231. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat az Állami Számvevıszék Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenırzésérıl készült jelentésben foglalt megállapításokhoz

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezete gazdasági vezetı beosztására

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Polgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek - Az Árpád Vezér Gimnázium

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 145. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat köznevelési megállapodás kötésére a Négy Évszak Waldorf-pedagógiai Alapítvánnyal E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

MELLÉKLET KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2012. II. FÉLÉVI MUNKATERVE

MELLÉKLET KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2012. II. FÉLÉVI MUNKATERVE KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2012. II. FÉLÉVI MUNKATERVE MELLÉKLET 2012. szeptember 13. (csütörtök) soron kívüli 1. Tájékoztató az önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásáról 2. Részvétel

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület március 20-i ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület március 20-i ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2014. március 20-i ülésének könyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 38/2014. (III. 20.) ÖH. A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának

Részletesebben

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 99. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló a "Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának mőködésének átvilágítása és szervezetfejlesztésének megvalósítása" c.

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2391-2/2011. 13. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának december 17-i ülésére

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának december 17-i ülésére Elıterjesztés sorszáma: 18. Melléklet: 1 db ELİTERJESZTÉS Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. december 17-i ülésére Tárgy: Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu Levelezési cím: 3950 Sárospatak Pf.:218 E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselı-testület

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A Társulási Tanácsa a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 6. (1) bekezdése alapján közbeszerzési szabályzatát

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2006. DECEMBER 5-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN - 1 - 70/2006. (XII.05.) Tkt határozat: Tárgy: Napirendi pontok elfogadása 1./ A Homokháti Kistérség Többcélú

Részletesebben

Nyirád Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata Elnökétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/ ; 88/

Nyirád Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata Elnökétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/ ; 88/ 1. napirendi pont Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 9-8/2011. Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejő képviselı-testületi határozatok végrehajtásáról A Cigány Kisebbségi

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL E Lİ T E R J E S Z T É S - a Képviselı-testületnek - Intézkedési terv készítése a gazdálkodás hatékonyságának javítására Tisztelt Képviselı-testület! Az Állami Számvevıszék

Részletesebben

Ellend községi Önkormányzat 21/2004. (XII.20.) rendelete a helyi iparőzési adóról

Ellend községi Önkormányzat 21/2004. (XII.20.) rendelete a helyi iparőzési adóról Ellend községi Önkormányzat 21/2004. (XII.20.) rendelete a helyi iparőzési adóról A képviselı-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

Elszámolást alátámasztó dokumentumok (Az egyes elszámolható költségekhez, projektelem/tevékenység kategóriákhoz)

Elszámolást alátámasztó dokumentumok (Az egyes elszámolható költségekhez, projektelem/tevékenység kategóriákhoz) Elszámolást alátámasztó dokumentumok (Az egyes elszámolható költségekhez, projektelem/tevékenység kategóriákhoz) 1. Föld és ingatlan vásárlás Területszerzéssel kapcsolatos bizonylatok összesítıje Hatósági

Részletesebben

Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról

Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Dusnok Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról *

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. (1)

Részletesebben

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészrıl Budakeszi Város Önkormányzata (2092 Budakeszi, Fı utca 179.; törzsszáma: 390022000; adószáma: 15390022-2-13; képviseli: dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás és munkaszervezetének vagyonátadási javaslatáról

ELİTERJESZTÉS. Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás és munkaszervezetének vagyonátadási javaslatáról Összeállította: Kalapos Zoltánné Elıterjesztette: Csige Tamás ELİTERJESZTÉS Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás és munkaszervezetének vagyonátadási javaslatáról Tisztelt Polgármester Úr(ak)! A Hajdúsági

Részletesebben

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 29.

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 29. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 29. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával címő, DDOP- 4.1.1/D-09-2f-2009-0006 azonosítószámú

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére 1. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a hulladékkezelési

Részletesebben

a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására.

a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására. A 103/2011.(V.19.) KT határozat melléklete a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására. 1. A Társulási Megállapodás I. fejezetének /Általános

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2008. (IV. 3.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról (módosításokkal egységes szerkezetben) A szociális

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala 4. sz. melléklet ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK A tervezésre ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési Az előirányzat felhasználásra ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési A beszámolásra ellenőrzési pontok

Részletesebben

Módosító Okirat. Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás. Az intézmény alapítóinak/fenntartóinak neve és címe:

Módosító Okirat. Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás. Az intézmény alapítóinak/fenntartóinak neve és címe: 1 3. számú melléklet Módosító Okirat Marcali Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Polgármesteri Hivatal által végzett felülvizsgálat alapján indokoltnak tartja, hogy a Marcali, Barcs, Kadarkút,

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL JUHÁSZ LEJLA OKLEVELES PÉNZÜGYI REVIZOR H-6763 SZATYMAZ, KOSSUTH U.79/B. BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL Ellenőrzött szerv : Csanytelek Községi

Részletesebben

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 280. MELLÉKLET: - Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi Közbeszerzési tervének módosítására

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 280. MELLÉKLET: - Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi Közbeszerzési tervének módosítására AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 280. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010. évi Közbeszerzési tervének módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete költségvetési szerv vezetı

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Almáskert Napköziotthonos Óvoda

Almáskert Napköziotthonos Óvoda Almáskert Napköziotthonos Óvoda A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA Hatályba lépés időpontja: 2006. május 1. Készítette: Kiss Róbertné óvodavezető I. Bevezetés

Részletesebben

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet)

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet) Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról I. Fejezet Általános rendelkezések (Egységes szerkezet) 1.. Az adókötelezettség Bánd Községi Önkormányzat illetékességi területére

Részletesebben

Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı végrehajtásáról

Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı végrehajtásáról Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina Osztályvezetı Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZALKALMAZOTTAKAT MEGILLETİ JUTTATÁSOKRÓL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZALKALMAZOTTAKAT MEGILLETİ JUTTATÁSOKRÓL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZALKALMAZOTTAKAT MEGILLETİ JUTTATÁSOKRÓL Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország

Részletesebben

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ Tartalom Határidők a projekt megvalósításában Záró elszámolási csomag benyújtása Záró elszámolási csomag ellenőrzése Kötelező tevékenységek

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Pomáz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása és egységes szerkezető alapító okirat elfogadásáról

ELİTERJESZTÉS. Pomáz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása és egységes szerkezető alapító okirat elfogadásáról Pomáz Város Önkormányzat Polgármestere ELİTERJESZTÉS Pomáz Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása és egységes szerkezető alapító okirat elfogadásáról Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

TERJESZTÉS SORSZÁMA: 27. MELLÉKLET:

TERJESZTÉS SORSZÁMA: 27. MELLÉKLET: AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 27. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Városi Bölcsıde dolgozói létszámának bıvítése E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2014. február 20-i

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

BAKONY-VÖLGYE ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA

BAKONY-VÖLGYE ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA BAKONY-VÖLGYE ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Csehbánya Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Farkasgyepő Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Halimba Község

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Előterjesztés 3. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Tárgy: A Társulás által fenntartott Egészségügyi,

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa november 6-i ülésének 3. napirendi pontja

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa november 6-i ülésének 3. napirendi pontja Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 7100 Szekszárd, Tartsay u. 10. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2009. november 6-i ülésének 3. napirendi pontja Tárgy: Elıadó:

Részletesebben

Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról

Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról valamint az ezt módosító 8/1996 (IV. 16.), 13/1996 (XII. 20.), 1/1997 (II. 11.), 13/1997 (XII. 18.),

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

M E G H Í V Ó október 18. (kedd) napjára du órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó október 18. (kedd) napjára du órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (4) bekezdése alapján

Részletesebben

KÖVETELÉS FEJÉBEN ÁTVETT ESZKÖZÖK ÁFA JOGI MEGÍTÉLÉSE

KÖVETELÉS FEJÉBEN ÁTVETT ESZKÖZÖK ÁFA JOGI MEGÍTÉLÉSE APEH Közép-dunántúli Regionális Fıigazgatósága Jogi, Tájékoztatási és Törvényességi Fıosztály Tájékoztatási és Koordinációs Osztály Név: KNOW-HOW AUDIT Kft Cím: 2800 Tatabánya Ifjúmunkás út 23. fsz/2.

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása 1.

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: a Képviselı-testület 2012. május 22-i ülésén ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Tájékoztató az Önkormányzat által fenntartott intézményekben 2011. évben végzett ellenırzések

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

A Képviselı-testület 2010. november 15-i ülésére. Tárgy: Enying Város Önkormányzata 2011. évi belsı ellenırzési tervének tárgyalása.

A Képviselı-testület 2010. november 15-i ülésére. Tárgy: Enying Város Önkormányzata 2011. évi belsı ellenırzési tervének tárgyalása. E lıterjesztés A Képviselı-testület 2010. november 15-i ülésére Tárgy: Enying Város Önkormányzata 2011. évi belsı ellenırzési tervének tárgyalása. Az elıterjesztés készítésében részt vett: Mikóné Horváth

Részletesebben