Készítette: Kovácsné Budai Éva Algyő, május 16.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készítette: Kovácsné Budai Éva Algyő, 2010. május 16."

Átírás

1 Szivárvány Óvoda 6750 Algyő, Kastélykert u. 17. Tel: 62/ Fax: TÁMOP / Differenciált fejlesztés a Hátrányos helyzetű tanulók számára a tanulási folyamat bemutatása, részképességek fejlesztése az interaktív tábla alkalmazásával Készítette: Kovácsné Budai Éva Algyő, május 16. 1

2 Együttnevelés, befogadás, tolerancia a nevelésben és az oktatásban az interaktív tábla segítségével Az oktatás egyik jelentős kulcskérdése: Az oktatási integráció sikeres megavalósítása. A szegregált és integrált nevelés- oktatás egyaránt fontos feladata a rászoruló gyermekek számára. Olyan fejlesztési lehetőség kihasználása, amely az objektív és személyi feltételek megléte nélkül nem valósulhat meg, vagy súlyos akadályokba ütközik. A Cél elérése érdekében a feladatok a következők: Megismerni és elfogadni az SNI gyermekeket, jelenlétüket az intézményben Az eltérő szociokultúrális környzetből érkező gyermekek segítése Ennek megvalósulása érdekében attitűdváltás a pedagógusok körében,innovációs lehetőségek kihasználása a fejlődés érdekében Segíteni a kompetencia területek alkalmazásának intézményi gyakorlattá válását, adaptálását az SNI tanulókra Új útvonalat kínálni a differenciált igények kielégítésére, az SNI igényű tanulók eredményes együttnevelésére Az együttnevelés megavalósítását segítő eszközök: Kompetencia alapú oktatás Hagyományostól eltérő oktatásszervezés Együttműködésen, tevékenységeken alapuló módszerek és munkaformák(projekt, témahét, kooperációs technikák) Interaktív tábla alkalmazásának, használatának bemutatása SNI gyermekek számára, ill. akiknek otthon esélyük sincs még a számítógéppel való megismerkedésre sem Az interaktív tábla hasznosságáról Fejlesztőpedagógusként kiemelt feladatomnak tekintem a hátránnyal érkező, részképességbeli elmaradással küzdő gyermekek fejlesztését. Ma már egyre több 2

3 olyan gyermekekkel foglalkozom, akik valamely képességterületen elmaradást mutatnak, életkorukhoz ill. kortársaikhoz képest. Az elmúlt években jelentősen megnőtt az írás, olvasás, és számolási nehézségekkel küzdő gyermekek száma. Ezen képességek hiánya (finommotorika fejletlensége, testtéri orientáció, számolási készségek fejletlensége stb.) nagy nehézséget okoz a gyermekeknek a kúltúrtechnikák elsajátításhoz. Nagyon fontosnak tartom a szülőkkel való munkát olyan helyzetekben, amikor a probléma súlya túl nagy teher, amikor már a szülők is elvesztik szülői kompetenciájukat, a bizalmat önmagukban. Nagy szükség mutatkozik a kapaszkodók, tanácsok vagy néhány bátorító szó nyújtására. Az iskolára való felkészületlenség egyre több családban nagy félelmet okoz. A kisgyermekek nagyon nyitottak a világra, újszerűen állnak hozzá az számukra ismeretlen dolgokhoz, azok megismeréséhez. Ehhez azonban az szükséges, hogy megfelelő időben megfelelő képességfejlesztésben részesüljenek. Rendkívül fontos a korai és pontos felismerés. Óvodánkban a DIFER, mérést alkalmazzuk már szükség esetén 4 éves kortól. De a gyermekek fejlettsége, a csoportnapló mellékleteként vezetett egyéni fejlődési lapon jól nyomon követhető. A gyermekek fejletségi szintjének megállapításához használjuk, még a Sindellár szűrőprogramot, valamint a Kelemen féle Képességmérés az óvodában c. vizsgálóeljárás egyes elemeit. Fontos a pontos diagnosztizálás a problémák kezelése és a fejlesztés megfelelő irányának kijelölése érdekében. Az egyes gyermekek tanulási képességei eltérnek egymástól. A feladatunk megismerni a tanulási felkészültséget, és összetevőit. Ennek következménye, hogy az eltérő képességű gyermekek eltérő oktatási módszereket igényelnek, és más- más tanulási környeztet. A mérési eredmények feltárása után, a gyermekek képességszintjeinek megfelelően kell szervezni az oktatást- és az egymástól lényegesen eltérő módszerek alkalmazását lehetővé kell tenni. A gyermekek fejlesztését mérés követi, mely természetesen nem standard, eredmény, hanem önmagukhoz képest történő fejlődést mutatja. A jó diagnosztizálás 3

4 nemcsak az eredményt mutatja meg számunkra, hanem kijelöli a további fejlesztés irányát. A komplex fejlesztés és a játékosság híve vagyok. A gyermekek számára a velük való foglalatosság csupán játéknak tűnik, de tudatos pedagógiai ráhatással jó eredmények érhetők el. Sokszor a gyermekek adják az ötletet, melyek jól beépíthetők a tanulási folyamatba. Az új forma az interaktív tábla, bevezetése során olyan eszköztárral bővül az oktatás rendszere, amely sajátos pedagógiai eszköztárat nyújt a kreatív pedagógusok számára ebben az időigényes oktatási folyamatban. A gyermek körében rendkívül nagy motiváló erővel bír, mert a ma gyermekei nagyon nyitottak az új technikai eszközökre. Jóval gyorsabban elsajátítják az eszköz használatát, mint a felnőttek. A foglalkozások motiválttá teszik a gyermekeket, és figyelmük tartóssága fokozatosan növelhető ez által. Könnyebb az érdeklődésüket, figyelmüket fenntartani, hiszen rövid idő alatt sokkal több és érdekesebb információkat kaphatnak, mint a hagyományos módszerekkel. A tábla azért válik kedvelt eszközzé, mert a korábban készített munkák, rajzok elmenthetők, és az újbóli találkozás a saját munkájukkal, nagy élményt nyújt a gyermekek számára. Benne rejlik a kontroll lehetősége, valamint a fantázia, memória, emlékezet, figyelem a gondolkodás fejlődése. Azt újra elővarázsolt munkák folytatása lehetségessé válik egy-egy, a feladat kiegészítése, kijavítása. Az általuk jól ismert mesék, a belső kép vizualizálása, a beszéd hanghallás fejlesztése, a a szókincsbővítés kiaknázatlan tárháza nyílik meg a gyermekek előtt az interaktív tábla használatával. A nagy képernyő amely a számítógép monitorjának többszöröse, óriási élményt nyújt a fejlesztésben résztvevő gyermekek számára. Jól kiválasztott hanganyaggal (audio) kiegészítve még hatékonyabb vizuális és hangélményt tud nyújtani a feldolgozáshoz. Ismerve a DIFER mérés eredményét, hogy milyen részképességzavar áll fenn a tanulásban akadályozott gyermeknél tervezhetővé válik lépésről lépésre a fejlesztés menete. Az SNI gyermekek fejlesztésénél a Szakértői Bizottság által meghatározott fejlesztési javaslat betartásával végezheti a munkáját a csoportban dolgozó óvodapedagógus, 4

5 ill. fejlesztő pedagógus, mellette az elrendelt időkeretben velük gyógypedagógus is foglalkozik. A fejlesztésben részvevő partnerek lehetnek: Fejlesztő pedagógus Óvodapedagógus Logopédus Gyógypedagógus Gyógytornász A kisgyermekek fejlesztésére az óvodai csoportban külön fejlesztési terv készül, mely megjelenik, a tervezésben, a kompetencia alapú oktatás szerves részét képezi, mely lehetőséget ad egyéni fejlesztési javaslatok megjelölésére. Az SNI gyermekkel való foglalkozás során, különös gondot kell fordítani a jutalmazásra, hiszen a jutalom karizmatikus erővel bír. A táblán megoldott feladatok összeállításánál is törekedni kell arra, hogy a jó megoldást siker övezze. Taps, nevetés, mosolygó arcocska. Különösen fontos szerepe van az SNI. ill. a HH. Gyermekeknél, mert a jutalmazás karizmatikus erővel bír. A dicséret és a buzdítás, ill., a szeretet, az hogy fontos vagy nekem elengedhetetlen Kelléke a sikernek. A tábla használata során könnyebb dolguk van a fejlődésbeli elmaradással küzdő gyermekeknek, mert miután megtanulják a használatát, Miután rá éreznek a feladatok megoldására sokkal hamarabb produkálják a jobb eredményt, mint a hagyományos asztali, ill. frontális munkánál. Mikro csoportos, ill. egyéni foglalkozások keretében több idő is jut a feladatok megértésére, ill. megoldására. Az együttdolgozás egymás segítése nagy hatással van a szociális kompetenciák, fejlődésére. 5

6 A tábla használatának bevezetése: Első és legfontosabb szabály: az elektronikus be és kikapcsolást, a vezetékeket csak az óvodapedagógus kezelheti. Balesetveszély forrásainak, megismertetése. A munka befejeztével áramtalanítani kell. Ezt rajzzal is szemléltetjük! (Áthúzott dug alj, és kéz) Ismerkedés a felülettel, a tábla tulajdonságaival. Először mindenképpen az ujjal való, nyomhagyást, rajzolást kell begyakorolni. Fokozatosan lehet megtanítani a ceruza használatát. A táblán való nyomhagyás nem könnyű feladat egyszerre a kezünkre, a tábla előtti elhelyezkedésre figyelni kell, valamint arra, hogy milyen erősen kell rányomni a tollat a táblára, hogy látszódjon a nyoma. Lassú időigényes folyamat, kitartásra, önfegyelemre nevel. Nagy hatást gyakorol a test-téri orientáció fejlődésére is, meg kell előzni. A kompetencia alapú oktatás és a tevékenységközpontú pedagógia alkalmazása ösztönöz a differenciálásra, az egyéni adottságok figyelembe vételére. A kooperatív módszerrel szervezett csoportfoglalkozásokon a kompetencia alapú programcsomag 5-6 éves korosztályra tervezett komplex fejlesztést biztosít minden gyermek számára a szociális kompetenciák fejlesztésével együtt. De lehetőséget biztosít egyénre szabott fejlesztési terv megvalósítására is, az SNI gyermekek esetében. A tevékenységközpontú pedagógiai elvek alkalmazásával biztosított a gyermekek számára a cselekvésen és a játékon keresztül történő tanulás, a differenciálás és az új tudás alkalmazásának megszervezése, a folyamatos tevékenykedtetés. A csoport Téma feldolgozásában helyet kap az SNI gyermek egyéni fejlesztési terve. Fejlesztendő területek: Mozgás- Test téri orientáció, 6

7 Beszéd, Észlelés, Figyelem, Képzelet, Emlékezet, Gondolkodás, Szerialitás, Intermodális Integráció, Tapasztalati következtetés, Ok-Okozati összefüggések megláttatása. Az együttnevelés folyamatában a tábla használata során is érvényesülni kell az általános pedagógai alapelveknek: A pedagógus támogató segítő szerepe A képesség és személyiségfejlesztés harmóniája Differenciálás és az esélyegyenlőség biztosítása Gyakorlat központúság Egyensúlyteremtés Motiváló tanulói környezet- beszélő környezet Tevékenységközpontúság Tantárgyi integráció A mérés, mint a képességfejlesztés alapeleme. Kovácsné Budai Éva Fejlesztőpedagógus 7

8 8

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Harmadik, javított kiadás Oktatási Hivatal Kiegészítés

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT

I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT 1 I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT Programunk célja: Nevelő munkánk az egyéni aktivitásból, a gyermekek egyéni megnyilvánulásaiból indul ki. Célunk: a 3-7 éves korú gyermekek társadalmi gyakorlatra való általános

Részletesebben

2. Jó gyakorlat: Segítő program az iskolai lemorzsolódás megakadályozására

2. Jó gyakorlat: Segítő program az iskolai lemorzsolódás megakadályozására 2. Jó gyakorlat: Segítő program az iskolai lemorzsolódás megakadályozására 1. A hátrányos helyzetű tanulók lemorzsolódását csökkentő program, amely adaptált helyi program a TÁMOP 3-2-3-08/1-2009-0008-as

Részletesebben

KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL

KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Kókayné Lányi Marietta KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Sajátos nevelési igényű gyerekek együttnevelése a Gyermekek Házában Kókayné Lányi Marietta KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Sajátos nevelési igényű gyerekek együttnevelése

Részletesebben

SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK

SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 3 SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK A MEGYE KÖZOKTATÁSÁÉRT A Gyôr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet lapja 2005/5. HOGYAN TOVÁBB? 2001/1 2 PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK Tartalom Szakmai szolgáltatások a megye

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VIDONYINÉ SÓLYMOS RITA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM 2010. Bevezető...

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

Új típusú fogadóóra kidolgozása

Új típusú fogadóóra kidolgozása NKI Árpád Fejedelem Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Nagyatád Új típusú fogadóóra kidolgozása Új típusú fogadóórák bevezetése a felső tagozaton Ha mindenki azt mondja, de én egyedül

Részletesebben

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez A pedagógiai szakszolgálati intézményben

Részletesebben

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1 1. számú hallgatói melléklet: Képek 2 1. számú hallgatói melléklet: Képek 3 1. számú hallgatói melléklet: Képek 4 2. számú hallgatói melléklet: A tevékenységközpontú

Részletesebben

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális Pedagógiai Kutató és Szolgáltató Központ kialakítása pedagógusképző intézmények együttműködésére TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0002 13. alprojekt: Módszertani

Részletesebben

A BUDAPESTI KORAI FEJLESZTŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÁTDOLGOZÁS

A BUDAPESTI KORAI FEJLESZTŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÁTDOLGOZÁS A BUDAPESTI KORAI FEJLESZTŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÁTDOLGOZÁS 2014 BEVEZETÉS... 2 AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSE... 2 AZ INTÉZMÉNY TÖRTÉNETE... 2 MUNKÁNKAT BEMUTATÓ, SZEMLÉLETÜNKET TÜKRÖZŐ PUBLIKÁCIÓINK,

Részletesebben

Inklúzió és integráció a közoktatásban Feladatgyűjtemény

Inklúzió és integráció a közoktatásban Feladatgyűjtemény Feladatgyűjtemény Inklúzió és integráció a közoktatásban Feladatgyűjtemény Tukacs Anita Pécsi Tudományegyetem, Pécs 2011 Tukacs Anita A tananyag megjelenését a TÁMOP 412-08/1/B-2009-0003 A kompetencia-alapú

Részletesebben

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben. Foglalkozástervek

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben. Foglalkozástervek Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Foglalkozástervek Visszacsatolás az alapképzésbe Tartalom Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben... 1 Tartalom... 2 Bevezető...

Részletesebben

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész 1 HITVALLÁS... 3 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI

Részletesebben

KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN

KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN Dr. Morvai Edit és Dr. Poór Zoltán 2006 Korai nyelvoktatás Európában az Európai Unió ajánlásai 2005.11.22-én hozta nyilvánosságra az Európai Közösségek

Részletesebben

MUNKAANYAG. Czigléné Farkas Katalin. A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt. eszközszükséglet, valamint berendezés.

MUNKAANYAG. Czigléné Farkas Katalin. A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt. eszközszükséglet, valamint berendezés. Czigléné Farkas Katalin A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt eszközszükséglet, valamint berendezés. A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai asszisztensi feladatok

Részletesebben

TEVÉKENYSÉG-KÖZPONTÚ PEDAGÓGIÁK

TEVÉKENYSÉG-KÖZPONTÚ PEDAGÓGIÁK TEVÉKENYSÉG-KÖZPONTÚ PEDAGÓGIÁK PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV ÍRTÁK: BAKSAY LÁSZLÓNÉ HORVÁTH H. ATTILA SCHMEHL JÚLIA KÖZREMÛKÖDTEK: HORVÁTHNÉ VALKÓ SZILVIA JUHÁSZ ORCHIDEA MURVAINÉ ÁDÁM ANETTA KÉSZÜLT

Részletesebben

A gyógypedagógiai fejlesztési tevékenységek összegzése a Baka István Általános Iskolában

A gyógypedagógiai fejlesztési tevékenységek összegzése a Baka István Általános Iskolában TÁMOP 3.1.4/08/2008-0150 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben A gyógypedagógiai fejlesztési tevékenységek összegzése a Baka István Általános Iskolában Készítették: Fetzer

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

Modellprogram az autizmussal élő gyerekek óvodai integrációjának elősegítéséhez

Modellprogram az autizmussal élő gyerekek óvodai integrációjának elősegítéséhez Modellprogram az autizmussal élő gyerekek óvodai integrációjának elősegítéséhez Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., Budapest 2011 Írta Rácz Zsuzsanna Közreműködtek Gelencsérné Tamási Márta

Részletesebben

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Második, javított változat Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag második, javított

Részletesebben

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában 1 Iktatószám: 323-I/2013 Kőbányai Aprók Háza Óvoda Tehetségpont Budapest Újhegyi sétány 5-7. 1108 Email: aprokovi@enternet.hu A 2012/2013-es nevelési év értékelése I. SZEMÉLYI FELTÉTELEK - Humánerőforrás

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Kiskunhalas OM:027803 Pedagógiai Program Nevelési Program 2013. március Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...4 I. AZ ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA...5 1. BEVEZETÉS...5

Részletesebben

Gombocz Jánosné A PEDAGÓGIA ALAPKÉRDÉSEI

Gombocz Jánosné A PEDAGÓGIA ALAPKÉRDÉSEI Gombocz Jánosné A PEDAGÓGIA ALAPKÉRDÉSEI TARTALOMJEGYZÉK: -A pedagógia tárgya 2. oldal -A nevelés lehetősége és szükségessége 3. oldal -A nevelés célja, feladata, módszerei 5. oldal -A nevelés szubjektív

Részletesebben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben MŰHELY Bruckner László Gulyásné Fehér Ildikó Kovács Anikó Nagy Orsolya A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben A tanulmány először bemutatja azokat az új

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban A küszöbön A küszöbön Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvódákban Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Budapest, 2008 A kötetet szerkesztette:

Részletesebben

megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, pontos használatát, a jelölésrendszer helyes alkalmazását írásban és szóban egyaránt.

megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, pontos használatát, a jelölésrendszer helyes alkalmazását írásban és szóban egyaránt. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERV

INTÉZKEDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERV INTÉZKEDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERV a Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény fejlesztési terve a kompetenciamérés eredményeinek javítására 2009 Készítette: Fodor Istvánné igazgató

Részletesebben

2013-2014-es nevelési év összegző elemzése és értékelése

2013-2014-es nevelési év összegző elemzése és értékelése Készítette: Icsu Ferencné intézményvezető 2013-2014-es nevelési év összegző elemzése és értékelése Napsugár Óvoda és Bölcsőde Minden pedagógia hamis, amely nem elsősorban arra a személyiségre támaszkodik,

Részletesebben