Samling 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2009-2010. 2009.10.07 Samling 1"

Átírás

1 Adózás s rendje Samling 1

2 Adózás s rendje 2009 A 09VAMO nyomtatványt már nem kell aláírnia a meghatalmazónak, elég, ha a FairConto számára aláírt meghatalmazást csatoljuk. (Ez eddig is így lett volna, de az APEH a VAMO-n kereste a meghatalmazói aláírást, amelyen egyébként nincsenek tanuk.) A külföldi anyavállalattól Magyarországra huzamos idıre kirendelt dolgozó visszarendelését 30 nappal elıtte kell bejelenteni. A székhely-szolgáltatási szerzıdés adatait be kell jelentenie az adózónak, errıl az APEH értesítést küld az ügyvédi irodának Samling 2

3 Adózás s rendje 2009 Az adószám felfüggeszthetı tıl a következı esetekben is: ismételt 60 napos üzletlezárás, vagy tevékeny-ség felfüggesztés, 365 napot meghaladó adóbefizetési késedelem, felszólítás ellenére a beszámoló közzétételének elmulasztása. A felfüggesztett adószámú cég a feloldó határozat jogerıre emelkedéséig nem gyakorolhatja ÁFA levonási jogát. A felfüggesztett adószám 30 nappal késıbb törölhetı, ha az adózó nem bizonyítja, hogy megszőntek a körülmények. Az adózó kérheti, hogy felvegyék a nullás adózói adatbázisba, ezzel kiválthatóak a közbeszerzési adóigazolások Samling is. 3

4 Adózás s rendje 2009 A havi kifizetıi, munkáltatói igazoláson tıl fel kell tüntetni a számított és az elızı havi befizetett TB járulékot is. Az adókedvezményre jogosító igazolásokat január 31. helyett február 15-ig (idén: ig) kell kibocsátani. A nem e.v., nem ÁFÁS kérheti, hogy SZJA bevallásában szereplı 100 eft alatti tartozását 4 egyenlı részletben fizesse meg. A túlfizetés esetén az APEH elıször azt használja fel a tartozás rendezésére, mielıtt végrehajtást folytatná inkaszálással Samling 4

5 Adózás s rendje 2009 A számlatartási kötelezettséget megsértık (lásd. alább EVA alanyoknál) a beszerzés 20%-ig bírságolhatóak ( tıl). Az adóbírság max. 75% lehet, ha az a bevétel eltitkolásából, vagy más manipulálásból eredt ( után elkövetettekre). A számla-, és nyugtakibocsátás elmulasztása miatt az alkalmazott és a vezetı is 500 eft-ig bírságolható tıl. A biztosítottak be nem jelentéséért felelıs vezetı (munkaköre szerint) 500 eft-ig bírságolható tıl Samling 5

6 Adózás s rendje 2009 Igazolatlan eredető árut forgalmazó annak 40%-nyi értékéig bírságolható, de legalább 10 eft-ot kiszabnak ( tıl). Ha a bankszámlanyitásra kötelezett 250 eft felett vásárol egy adózótól a 250 eft feletti részre 20% bírságot fizet. Az egy ügylethez tartozó kifizetéseket (folyamatos teljesítésnél 1 hónapnyit) össze kell számítani ( tıl). A rendelkezés alkotmányellenes, azt jogszabály-módosítással törölték Samling 6

7 Adózás s rendje tıl A felszámolási eljárás alatt álló adózók adóbevallásukat a csıdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvény és e törvény rendelkezései szerint teljesítik. A végelszámolás alatt álló adózók a tevékenységüket lezáró adóbevallást - a végelszámolás kezdı idıpontját megelızı nappal - a végelszámolás kezdı idıpontját követı 30 napon belül, a záró adóbevallást a végelszámolást lezáró beszámoló letétbe helyezésére és közzétételére elıírt határidıben, a közzétételre való megküldéssel egyidejőleg, illetve a cégbejegyzésre nem kötelezett, de a végelszámolás szabályai szerint megszőnı adózók a végelszámolást lezáró beszámoló elkészítésének (elfogadásának) napját követı napon kötelesek benyújtani. A két bevallás közötti idıszakról e törvény általános rendelkezései szerint kell a bevallási kötelezettségüket teljesíteni. Az éves elszámolású adókról a két bevallás közötti idıszakban bevallást csak akkor kell benyújtani, ha az idıszak hosszabb, mint 12 hónap Samling 7

8 Adózás s rendje tıl Az Európai Bíróság április 23-án döntött a C-74/08. sz. PARAT ügyben (államháztartási támogatásokra jutó áfa levonhatósága). Az elmarasztaló döntés folyományaként az érintett adózói kör elviekben már az ítélet kihirdetésétıl áfa visszatérítési igénnyel léphet fel. Az adózás rendjérıl szóló törvény ugyan szabályozza a hasonló ügyekben követendı eljárási rendet, azonban az eddigi szakmai egyeztetések alapján úgy tőnik, hogy az a konkrét eset sajátosságaira tekintettel nem alkalmazható maradéktalanul, ezért az ítélet ismeretében így szükségessé válik annak korrekciója. Erre tekintettel az Art. egy új 124/D. -sal egészül ki, amely így a sajátos, a levonási jog tilalmára vonatkozó EUB, illetıleg AB marasztaló határozatok esetére ad egy generális szabályozást, amely alapján az adóhatóság az adózók kártalanítási eljárását le tudja bonyolítani. Tekintettel a dolog esetleges sürgısségére, célszerő ezt a rendelkezést a kihirdetést követı napon hatályba léptetni Samling 8

9 Adózás s rendje tıl Az adózó 1 mft-ig terjedı mulasztási bírsággal sújtható, ha a számla-, egyszerősített számla-, nyugta kibocsátási kötelezettségét elmulasztja, illetıleg a számlát, egyszerősített számlát, nyugtát nem a tényleges ellenértékrıl bocsátja ki. Az adózót 1 mft-ig terjedı mulasztási bírsággal kell sújtani, ha be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztat vagy foglalkoztatott. Ha az adózó a munkaviszony létesítésének bejelentésére vonatkozó bejelentési kötelezettségét az adóellenırzés megkezdéséig a tényleges foglalkoztatás teljes idejére vonatkozóan teljesítette, akkor méltányolható a kiszabható bírság Samling 9

10 Adózás s rendje tıl Telefonon keresztül lehet elızetes PIN kód kéréssel az APEH-nál hivatalos ügyintézést kezdeményezni. Az ügyintézéshez egy új 09T180-as lapot kell beküldeni, kivéve az állandó meghatalmazottak esetén. Várakoztak már 5 percen túl? Samling 10

11 Adózás s rendje tıl A hatályos szabályok alapján az adótartozás átvállalásához az adóhatóság azzal a feltétellel járulhat hozzá, ha az eredetileg kötelezett adózó az átvállalt tartozásért kezességet vállal. A kezességvállalásra bizonyos esetekben (pl. nem érhetı el az adózó) nincs lehetıség, ezért ha a tartozásátvállalónak különösen méltányolható érdeke főzıdik hozzá, a tartozás az eredeti kötelezett kezességvállalása nélkül egyoldalúan is átvállalható. Továbbra is él az a korlát, hogy a tartozásátvállaláshoz az adóhatóság csak akkor járul hozzá, ha a tartozás megfizetése az átvállaló személyében biztosított Samling 11

12 Adózás s rendje A köztartozás fogalma jóval tágabb értelmő, mint az adótartozás fogalma, ugyanis a köztartozásba beletartoznak pl. az adók módjára behajtandó köztartozás is. Tekintettel arra, hogy az együttes adóigazolás bevezetésének célja kizárólag az adózók tehermentesítése volt és nem szigorúbb követelmények felállítása az adózókkal szemben, egységesült a két típusú adóigazolás adattartalma, és az együttes adóigazolás is az állami adóhatóságnál nyilvántartott adótartozást valamint a vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozást vagy azok hiányát fogja tartalmazni Samling 12

13 Adózás s rendje tıl Az állami garancia beváltásához kapcsolódó ellenırzés határideje 90 napra nıt. E mellett a központosított ellenırzés, ami több regionális igazgatósághoz tartozó adózó egyidejő ellenırzését foglalja magába, szintén egy összetett, sokrétő vizsgálattípust jelent, ezért indokolt volt ilyen ellenırzés határidejét 120 napra emelni. A módosítás a kihirdetést követı napon lép hatályba, de csak a hatálybalépést követıen indult ellenırzéseknél lehet alkalmazni Samling 13

14 Adózás s rendje tıl A szokásos piaci ár megállapítása iránti eljárásban mind a három eljárástípusban jelentıs mértékben csökkenek a díjak. A díj: a) egyoldalú eljárás esetén legalább 500 ezer forint, legfeljebb 5 millió forint, ha a szokásos piaci ár az összehasonlító árak módszerével, a viszonteladási árak módszerével, vagy a költség és jövedelem módszerrel állapítható meg, b) egyoldalú eljárás esetén legalább 2 millió forint, legfeljebb 7 millió forint, ha a szokásos piaci ár egyéb módszer alapján állapítható meg, c) kétoldalú eljárás esetén legalább 3 millió forint, legfeljebb 8 millió forint, d) többoldalú eljárás esetén legalább 5 millió forint, legfeljebb 10 millió forint. Amennyiben az eljárásért fizetendı díj összegszerően nem állapítható meg, a díj - az eljárás típusától függıen - a díj minimumával egyezı összeg Samling 14

15 Adózás s rendje tıl Pontosították a köddé vált magánszemély adózók esetében a kijelölendı végrehajtó adóhatóságra vonatkozó szabályokat. A gépjármő-végrehajtás szabályai esetében enyhítı szabályokat vezetettek be. A törvénybıl törölték a POS terminálok díjainak szabályozására vonatkozó felhatalmazást (vélhetıen alkotmányellenes lett volna) Samling 15

16 Adózás s rendje tıl A hatályos szabály szerint az adóhatóság mulasztási bírsággal sújtja azt az adózót, aki/amely az ellenırzés idıpontjában az áru eredetét tanúsító bizonylattal vagy annak másolatával nem rendelkezik. Tekintettel azonban arra, hogy az adóhatóság ellenırzése során a kereskedelmi törvény rendelkezéseit már nem alkalmazhatja, indokolatlanná vált egy ott meghatározott kötelezettség megszegése esetére szolgáló szankciót fenntartani, így a módosítás hatályon kívül helyezi e bírság tényállást meghatározó rendelkezést Samling 16

17 Adózás s rendje tıl Az adóhatóság a magánszemély kérelme alapján az ıt terhelı adótartozást, valamint a bírság- vagy pótléktartozást mérsékelheti vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élı közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti. (kikerült a járulékra vonatkozó korlátozás) Samling 17

18 Adózás s rendje tıl Lehetıséget adott a jogalkotó az elektronikus úton történı ügyintézésre az állami adóhatóság mellett az önkormányzati adóhatóságoknál is, amennyiben a helyi önkormányzat rendelete úgy szabályoz Samling 18

19 Adózás s rendje tıl A törvény által választott megoldás - amellett, hogy megteremti az összhangot a végrehajtási jog rendszerével, és nem is húzza el az eljárást, nem ró arra újabb adminisztrációs terheket - már alkalmas az árverési piac élénkítésére, az árverseny erısítésére is, amely alapvetı követelmény a követelések tényleges, hatékony megtérüléséhez, továbbá a tisztességes eljáráshoz való jog érvényesüléséhez. Az árverésen részt vevı egyéb potenciális vevık számolhatnak ugyanis az elıvásárlási jogra jogosult részvételével, megismert vételi ajánlatával szemben pedig azzal versengı ajánlatot tehetnek Samling 19

20 Adózás s rendje tıl A nyugdíjat, rehabilitációs járadékot folyósító szerv - az állami adóhatóságnak az Art ának (2) bekezdése szerinti bevallásban lévı adatok alapján a nyugdíj mellett munkát vállaló személyekre a természetes személyazonosító adatok és az adóazonosító jel feltüntetésével az adóévet követı év január 31. napjáig teljesített elektronikus adatszolgáltatása alapján - az elızıekben megjelölt adatok feltüntetésével az adóévet követı év február 15. napjáig az állami adóhatóság felé elektronikus úton adatot szolgáltat a kifizetett nyugellátás, rehabilitációs járadék adóévi összegérıl. Az állami adóhatóság a kiegészítı tevékenységet folytató egyéni vállalkozókra az elızıekben meghatározott feltételek szerinti adatszolgáltatást az adóévet követı év március 15-ig, a nyugdíjat, rehabilitációs járadékot folyósító szerv pedig március 31-ig teljesíti Samling 20

21 Adózás s rendje tıl A családi pótlékot, anyasági támogatást folyósító szerv elektronikus úton az állami adóhatósághoz az adóévet követı január 31-éig adatot szolgáltat azon személyek természetes személyazonosító adatairól, lakcímérıl, adóazonosító jelérıl, akik részére családi pótlékot, anyasági támogatást fizetett ki, valamint az említett ellátás, támogatás adóévi összegérıl, továbbá a gyermekre tekintettel a családi pótlékra, szintén jogosult másik szülı, házastárs természetes személyazonosító adatairól, lakcímérıl, adóazonosító jelérıl vagy arról, hogy az igénylı az ellátást egyedülállóként vette igénybe Samling 21

22 Adózás s rendje tıl A közigazgatási szabályok alkalmazásának hozzáigazítását kellett elvégeznie, amely során a fogalmakat és a szabályozás helyét változtatta meg a jogalkotó, érdemi változtatás nélkül Samling 22

23 Adózás s rendje tıl A közigazgatási határidık munkanapra változtak, de a napban történı határidıszámítás kivételesen pl. az adóigazgatási eljárásban fennmaradhattak. A törvény ezért az Art.-t úgy egészíti ki, hogy megállapítja valamennyi olyan eljárási cselekmény határidejét, amelyek tekintetében egyébként a Ket. szabályozott volna. Amúgy a határidık maradtak a régiben Samling 23

24 Adózás s rendje tıl A pénzforgalmi törvény fogalmai átvezetésre kerülnek az Art. kifejezésein Samling 24

25 Adózás s rendje tıl A helyi iparőzési adót érintı adóztatási feladatok a 2010-tıl kezdıdı adóévek vonatozásában átkerülnek az állami adóhatóság hatáskörébe. E szerint az adózók az állami adóhatósághoz nyújtják be az iparőzési adó bevallásaikat, illetıleg az állami adóhatósághoz teljesítik a befizetéseiket. Az adózóknak, amelyek több telephellyel rendelkeznek egy, az állami adóhatósághoz benyújtott bevallással teljesítik a bevallást, illetve egy befizetést kell kezdeményezniük Samling 25

26 Adózás s rendje tıl A helyi iparőzési adóval kapcsolatos feladatok átadása, átvétele szempontjából a adóév azonban még átmeneti idıszak lesz. A 2009-es adóévet még az önkormányzati adóhatóságoknál kell lezárni, így a 2009-es évrıl (2010. május 31-éig) még az önkormányzati adóhatósághoz kell a bevallást benyújtani. Ezen kívül a 2010-ben teljesítendı elsı elıleget is még az önkormányzati adóhatósághoz kell megfizetni. Ebbıl következik az is, hogy a 2010-es adóévet megelızı adóévekkel kapcsolatos adóhatósági feladatok (ellenırzés, végrehajtás, stb.) szintén maradnak az önkormányzati adóhatóságnál. A kifuttatási idıszakot azonban lerövidítik, és két évre mérsékelik az elévülés idejét. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzati adóhatóságok adó-megállapítási joga 2 évre rövidül. A 2 éves elévülési idıszak bevezetése egyben azt is jelentené, hogy az adózók szintén 2 éves idıszakon belül tudnak önellenırizni Samling 26

27 Adózás s rendje tıl Annak érdekében, hogy az állami adóhatóság értesüljön arról, hogy egy adózónak helyi iparőzési adókötelezettsége keletkezett, az adózó köteles e kötelezettségének keletkezését, és megszőnését az állami adóhatósághoz bejelenteni oly módon, hogy a bejelentés alkalmával megjelöli a helyi iparőzési adó bevételre jogosult települési önkormányzatokat is. Az iparőzési tevékenységet ideiglenes, alkalmi jelleggel folytató adózóknak az adóköteles tevékenység megkezdése elıtt kell a bejelentést teljesíteniük Samling 27

28 Adózás s rendje tıl Az ingatlannal rendelkezı társaságnak bejelentést kell tennie e minıségének keletkezésérıl (megszőnésérıl) a társasági adóbevallás esedékességének napjától számított 90 napon belül. A bejelentésében nyilatkozni kell a társaság külföldi tagjai (részvényesei) általi részesedés elidegenítésérıl és az ügylet egyéb adatairól. A nyilatkozatot évente kell megtenni. Az ingatlannal rendelkezı társaság bejelentésében - a társasági adóbevallásban - nyilatkozik a társaság külföldi tagjai általi részesedés elidegenítésérıl, idıpontjáról, névértékérıl, illetve a tag illetıségérıl. Ez alapján az állami adóhatóság minden év szeptember 30-áig honlapján közzéteszi az ingatlannal rendelkezı társaságok listáját Samling 28

29 Adózás s rendje tıl A külföldi tagot (részvényest) külön adóelıleg bevallási és fizetési kötelezettség nem terheli, azonban az adót az adóévet követı év november 20-áig kell befizetni és bevallani. Ha az ingatlannal rendelkezı társaság tagja adókötelezettségét azért nem tudja megállapítani és bevallani, mert ezen minıségét nem jelentette be, az állami adóhatóság által megállapított a tagot emiatt késıbb terhelı adóért a társaságot korlátlan és egyetemleges kötelezettség terheli Samling 29

30 Adózás s rendje tıl A bevallás benyújtásával egyenértékő, ha az adózó az adóhatóság 09Ny (10Ny) lapon nyilatkozik, hogy a bevallás benyújtására az adott idıszakban azért nem került sor, mert adókötelezettsége nem keletkezett. E rendelkezés nem alkalmazható a soron kívüli bevallási kötelezettség esetén, továbbá felszámolás, végelszámolás esetén a tevékenységet lezáró adóbevallásra, valamint a felszámolás, végelszámolás befejezésekor benyújtandó adóbevallásra Samling 30

31 Adózás s rendje tıl Ha az építményadó, illetve telekadó alanya külföldön bejegyzett szervezet, az építményadóról, illetve telekadóról szóló bevallásban feltünteti - az adóév elsı napjának megfelelı állapot szerint - a szervezet tagjainak (részvényeseinek) nevét (elnevezését), lakóhelyét (székhelyét), és az egyes tagokat megilletı tulajdoni részesedés arányát Samling 31

32 Adózás s rendje tıl A helyi iparőzési adó fizetési kötelezettséget az állami adóhatóság által megnyitott egyetlen helyi iparőzési adó számlára kell teljesíteni az adózónak akkor is, ha több telephellyel rendelkezik. A helyi iparőzési adóhoz kapcsolódó késedelmi pótlékot, bírságot, mulasztási bírságot szintén az állami adóhatóság által nyitott külön számlákra kell megfizetni. Az állami adóhatóság az adókötelezettséget és a befizetést a bevallásban (határozatban) megállapított összes adó és az önkormányzatokat megilletı adó arányában a bevételre jogosult települési önkormányzatok között felosztja, és a kötelezettségeket és a teljesítéseket az adózó adószámláján önkormányzatonként kimutatja. A befizetés összegét a teljesítéstıl számított 30 napon belül osztja fel, és a felosztást követıen öt napon belül utalja át az arra jogosult önkormányzatok részére. Ha az adóhatóság az átutalást késedelmesen teljesíti, a késedelem minden napjára a késedelmi pótlékkal megegyezı mértékő kamatot fizet Samling 32

33 Adózás s rendje tıl Ha az adózó az ıt terhelı iparőzési adókötelezettségénél kevesebb adót fizet be a helyi iparőzési adó fıszámlára - miután ez egyösszegő befizetést jelent, a befizetés nincs önkormányzatonként megcímkézve - az állami adóhatóság a törvényben rögzített elszámolási szabály szerint osztja fel a befizetés összegét a jogosult települési önkormányzatok között, a kimutatott kötelezettségei alapján. Elıször a korábban esedékes tartozásokra, azonos esedékességő tartozások esetén pedig azok arányában kell a felosztást elvégezni. Ha viszont az adózó a kötelezettségeinél nagyobb összeget fizet be az iparőzési adó számlára, ami miatt túlfizetése keletkezik, a túlfizetés összege nem kerül az önkormányzatok között felosztásra. Ennek oka, hogy a túlfizetés összege nem illeti meg az önkormányzatokat, és ha az ennek ellenére felosztásra kerülne, majd az adózó utóbb rendelkezik ezen összeggel, az egyes önkormányzatoktól vissza kellene azt követelni Samling 33

34 Adózás s rendje tıl Ha kétséget kizáróan megállapítható, hogy a munkáltató a teljes munkaidıben foglalkoztatott munkavállaló részére, jogszabálysértı módon, a minimálbérnél alacsonyabb összeget fizetett ki, a munkáltatót bírságolják. A módosítás kiegészíti a munkáltató felelısségét megállapító rendelkezést a részmunkaidıben foglalkoztatott munkavállalóknak jogellenesen e meghatározott mértéknél alacsonyabb összegben teljesített kifizetések esetkörére is. A minısített adózókra kedvezıbb szabályként csak 20% bírság szabható ki elsı alkalomra (50% esetén) Samling 34

35 Adózás s rendje tıl Alapesetben az adóbírság mértéke - ha e törvény másként nem rendelkezik - az adóhiány 50%-a. Az adóbírság mértéke az adóhiány 75%-a, ha az adóhiány a bevétel eltitkolásával, a bizonylatok, könyvek, nyilvántartások meghamisításával, megsemmisítésével függ össze. Helyi iparőzési adót érintıen az adóhatóság az adóhiányt, és az ahhoz kapcsolódó adóbírságot települési önkormányzatonként állapítja meg Samling 35

36 Adózás s rendje tıl A külföldi személy adóköteles bevétele után a kifizetı a kifizetett összegbıl az adót megállapítja, levonja és a kifizetést követı hó 12-éig fizeti meg. A kifizetı állapítja meg, vallja be és fizeti meg a külföldi személyt terhelı adót, ha a kifizetés, juttatás nem pénzben történt. Ilyenkor a kifizetı a megfizetett adót könyveiben a külföldi személlyel szembeni követelésként mutatja ki. A társasági adót a kifizetı a társasági adóbevallásában, amennyiben társasági adóbevallási kötelezettsége nincs, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon az adóévet követı év május 31-éig vallja be Samling 36

2003. évi XCII. tv. 2009. évi LXXVII. tv. 2009. évi CX. tv. 2009. évi. CXV. tv. 2009. évi. CXVI. tv. Adózás rendjérıl szóló

2003. évi XCII. tv. 2009. évi LXXVII. tv. 2009. évi CX. tv. 2009. évi. CXV. tv. 2009. évi. CXVI. tv. Adózás rendjérıl szóló Jogszabályi háttér Adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. tv. változásai 2003. évi XCII. tv. 2009. évi LXXVII. tv. 2009. évi CX. tv. 2009. évi. CXV. tv. 2009. évi. CXVI. tv. Települési önkormányzat bevétele:

Részletesebben

Az Art személyi hatálya

Az Art személyi hatálya Adózás rendje Területi hatály 1. Székhellyel, telephellyel rendelkezı gazdasági tevékenységet folytató jogi személy 2. Lakóhellyel rendelkezı magánszemély 3. Vagyonnal rendelkezı vagy bevételt elérı magánszemély,

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az adóhatóságok jogainak és kötelezettségeinek

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az adóhatóságok jogainak és kötelezettségeinek

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérıl 1

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérıl 1 1. oldal 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjérıl 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók

Részletesebben

részére kell megfizetni. Az esetleges tagdíjtúlfizetés visszaigénylése közvetlenül a magánnyugdíjpénztártól történik

részére kell megfizetni. Az esetleges tagdíjtúlfizetés visszaigénylése közvetlenül a magánnyugdíjpénztártól történik Figyelem! Önellenırzés A pénztártag 2010. november 1-jét megelızı idıszakra vonatkozó tagdíjának önellenırzése (pótbevallása) esetén a bevallást az állami adóhatósághoz kell benyújtania. Az önellenırzés

Részletesebben

Költségvetési kapcsolatok Oktatási segédlet

Költségvetési kapcsolatok Oktatási segédlet Költségvetési kapcsolatok Oktatási segédlet 2010. Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Pénzügyi Intézeti Tanszék Dr. Bozsik Sándor egyetemi docens

Részletesebben

T E R V E Z E T. Kitöltési útmutató a 1308 számú havi bevalláshoz

T E R V E Z E T. Kitöltési útmutató a 1308 számú havi bevalláshoz T E R V E Z E T Kitöltési útmutató a 1308 számú havi bevalláshoz Jogszabályi háttér: az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.), a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló

Részletesebben

I. MINIMÁLBÉR II. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

I. MINIMÁLBÉR II. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ I. MINIMÁLBÉR A munkaadók és a munkavállalók megállapodtak a minimálbér és garantált bérminimum 2011. évi mértékében. Az országos minimálbér 2011.01.01-tıl havi 78.000 Ft, a garantált bérminimum pedig

Részletesebben

Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2010. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat.

Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2010. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat. KEDVES ÜGYFELEINK, BARÁTAINK! Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2010. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat. Minden év elején arra koncentráltunk, hogy legalább a legfontosabb

Részletesebben

Tisztelt Ügyfeleink! Kedves Barátaink!

Tisztelt Ügyfeleink! Kedves Barátaink! Tisztelt Ügyfeleink! Kedves Barátaink! Eddigi szokásunktól eltérıen már az óév utolsó napjaiban kiadjuk a 2008. január 1-jétıl bekövetkezı fontosabb adóváltozásokról szóló tájékoztatónkat. Ennek elsıdleges

Részletesebben

Összeállítás a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó 2009. évi LXXVII. törvény fontosabb törvénymódosításaiból

Összeállítás a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó 2009. évi LXXVII. törvény fontosabb törvénymódosításaiból Összeállítás a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó 2009. évi LXXVII. törvény fontosabb törvénymódosításaiból I. Személyi jövedelemadó törvény [Szja-tv.] II. Társadalombiztosításról szóló törvény

Részletesebben

Önellenırzés. 1. Az önellenırzés

Önellenırzés. 1. Az önellenırzés Önellenırzés Az önellenırzés adózói jog, sajátos lehetıség, amelyre az adózó önadózás esetén jogosult. Az önellenırzés joga az önadózásból következik, ha ugyanis az adózónak saját magának kell megállapítania

Részletesebben

MSZSZE előadás 2008.11.07. Madarasiné Szirmai Andrea

MSZSZE előadás 2008.11.07. Madarasiné Szirmai Andrea MSZSZE előadás 2008.11.07. T/6667. számú törvényjavaslat Az egyes adó- és járuléktörvények módosításáról 1. Személyi jövedelemadó 2. Gépjármű adóról szóló törvény 3. Különadóról szóló törvény 4. Társasági

Részletesebben

Az egyszerősített vállalkozói adó 2013. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerősített vállalkozói adó 2013. évi legfontosabb szabályai Az egyszerősített vállalkozói adó 2013. évi legfontosabb szabályai Az egyszerősített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 30 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

Társasági adó változásai 2009. és 2010.

Társasági adó változásai 2009. és 2010. Társasági adó változásai 2009. és 2010. Legutóbb módosította: 2008. évi LXXXI. törvény az egyes adó- és járuléktörvények módosításáról (Módtv.) 2009. évi LXXVII. törvény a közteherviselés rendszerének

Részletesebben

Tájékoztatás. A tájékoztató e törvényeken alapul, de azokat nem pótolja. A tájékoztató tartalma:

Tájékoztatás. A tájékoztató e törvényeken alapul, de azokat nem pótolja. A tájékoztató tartalma: Tájékoztatás a magánszemély 2012. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetıi feladatokról A 2012. január 1-jétıl alkalmazandó a magánszemélynek

Részletesebben

Önellenırzés. 1. Az önellenırzés feltételei: a) A tévedés feltárása és annak nyilvántartásba vétele.

Önellenırzés. 1. Az önellenırzés feltételei: a) A tévedés feltárása és annak nyilvántartásba vétele. Önellenırzés Az önellenırzésre az adózó önadózás esetén jogosult, de nem kötelezett. Az adózónak saját magának kell megállapítania és bevallania az adóját és költségvetési támogatását, ezért az ezekkel

Részletesebben

ADÓVÂLTOZÂSOK 2013. A béren kívüli juttatások adóterhei

ADÓVÂLTOZÂSOK 2013. A béren kívüli juttatások adóterhei ADÓVÂLTOZÂSOK 2013 A 2013. évre hatályos adózási szabályokat több törvény módosításával alakította ki a jogalkotó. Jellemzıen a szabályok a 2012. évi CLXXVIII. törvényben találhatóak, mely jogszabály november

Részletesebben

Az adózás rendje. 2003. évi XCII. törvény

Az adózás rendje. 2003. évi XCII. törvény Az adózás rendje 2003. évi XCII. törvény Adózás rendje Területi hatály Magyarország területén 1. Székhellyel, telephellyel rendelkező gazdasági tevékenységet folytató jogi személy 2. Lakóhellyel rendelkező

Részletesebben

T/9817. számú. törvényjavaslat. a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról

T/9817. számú. törvényjavaslat. a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/9817. számú törvényjavaslat a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról Elıadó: Dr. Oszkó Péter pénzügyminiszter Budapest, 2009. május 2 2009.

Részletesebben

2011. évi adó- és számviteli törvény változások

2011. évi adó- és számviteli törvény változások 2011. évi adó- és számviteli törvény változások Tartalomjegyzék 1. SZJA és járulékváltozások 2011... 1 1.1. Személyi jövedelemadó...1 1.2. Társadalombiztosítás...3 2. Egyéb adó és számviteli változások

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása (I. rész) a 2011. évi CLVI. törvény alapján

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása (I. rész) a 2011. évi CLVI. törvény alapján Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása (I. rész) a 2011. évi CLVI. törvény alapján 1. Az Art hatálya [Art. 4. -ának (4) bekezdése] A kiegészítő előírás szerint az Art.-ot kell alkalmazni

Részletesebben

2009. évi XXXV. törvény. Elsı rész. Az általános forgalmi adót és a jövedéki adót érintı módosítások. I. Fejezet

2009. évi XXXV. törvény. Elsı rész. Az általános forgalmi adót és a jövedéki adót érintı módosítások. I. Fejezet 2009. évi XXXV. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggı egyéb törvények módosításáról Elsı rész Az általános forgalmi adót és a jövedéki adót érintı módosítások I. Fejezet Az általános forgalmi

Részletesebben

I. Fejezet A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTİ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

I. Fejezet A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTİ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA 2013. évi CC. törvény az egyes adótörvények és azokkal összefüggı más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról I. Fejezet A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTİ

Részletesebben

Jövı évi adó- és járulékváltozások A 2011-re elfogadott fıbb változások, és azok leglényegesebb következményei

Jövı évi adó- és járulékváltozások A 2011-re elfogadott fıbb változások, és azok leglényegesebb következményei Az Országgyőlés november 16-án elfogadta a 2011. évi adósaláta-törvényt és a Nemzeti Adó-és Vámhivatalról szóló törvényt. Hírlevelünkben a jelentısebb változásokat foglaljuk össze. Jövı évi adó- és járulékváltozások

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnökének. tájékoztatója

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnökének. tájékoztatója A Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnökének tájékoztatója a magánszemély 2011. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetıi feladatokról A 2011. január

Részletesebben

Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2011. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat.

Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2011. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat. TISZTELT ÜGYFELEINK, KEDVES BARÁTAINK! Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2011. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat. A tájékoztatónk célja olyan átfogó képet adni Önöknek,

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló törvény aktualitásai

Az adózás rendjéről szóló törvény aktualitásai Az adózás rendjéről szóló törvény aktualitásai Sopron, 2014. október 2. Dr. Németh Mária Nemzeti Adó- és Vámhivatal Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2014. évi változásai rendelkezések pontosítása,

Részletesebben