5. számú melléklet A TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "5. számú melléklet A TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA"

Átírás

1 5. számú melléklet A TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA A támogatási szerződés aláírásával a tagszervezet nyilatkozik, hogy az alábbi feltételeket ismeri és elfogadja, illetve kötelezettséget vállal arra, hogy az elszámolás folyamán azok szerint jár el. - Kettős könyvvitel alkalmazása esetén a támogatást és felhasználást a könyvelésében elkülönítetten tartja nyilván, egyéb esetben pedig a könyvelés mellett külön, zárt nyilvántartást is vezet. - A teljes elszámolás benyújtására vonatkozó végső határidő november 30. A tagszervezet részelszámolást is készíthet, de a teljes támogatási összeg felhasználásáról összesítő elszámolást is el kell juttatnia a Szövetség részére. A részelszámolás(ok)ban már megküldött bizonylatokat az összesítő elszámoláshoz nem kell újra mellékelni. - A pályázati cél, célok függvényében a támogatási szerződés tartalmazhat konkrét elszámolási határidőt is. - Az elszámolást a Szövetség által letölthető formában biztosított mintanyomtatvány használatával kell teljesíteni, azt a képviseletre jogosultnak alá kell írnia. Az összesítéshez be kell csatolni azokat a számviteli bizonylatokat, amelyek igazolják az összesítésben felsorolt gazdasági eseményeket, így különösen a számlákat, a keletkezett szerződéseket és megrendeléseket, a nem számla alapján történő kifizetések bizonylatait (bérkarton, bankkivonat, stb.). A bizonylatokat záradékolni kell. Az összesítő, teljes körű elszámolás záró rendelkezésébe az Igazolom, hogy az elszámolásban bemutatott gazdasági események a hatályos pénzügyi és számviteli előírások szerint történtek." szöveget be kell foglalni. - A támogatás terhére a százezer forint értékhatárt meghaladó egyedi értékű beszerzés csak akkor számolható el, ha azt írásban rendelték meg. Beszerzés alatt ebben az esetben áru beszerzését, vagy szolgáltatás megrendelését kell érteni. Írásban történő megrendelésnek minősül a szerződés, és az elküldött és visszaigazolt megrendelés is. - A támogatás felhasználható a tagszervezettel munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló szakemberek bérére, bérjellegű költségeire, illetve magánszemélyként történő megbízásuk megbízási díjára, valamint e kifizetések közterheire is. Ennek feltétele, hogy a pályázat költségtervében szerepeljen ilyen igény.

2 Adott személy esetében az elszámolhatóság mértéke nem haladhatja meg azt az arányt, amilyen arányban a pályázati cél megvalósításában részt vett. E bér jellegű kifizetésekre vonatkozó elszámolást akkor lehet elfogadni, ha az elszámolásban szerepel az érintett személy által aláírt bérkifizetési jegyzék, vagy a megfizetéseket, közterhek átutalást igazoló bankbizonylat másolata. - A támogatás felhasználásával összefüggésben keletkezett gazdálkodás-számviteli bizonylatokat másolatban (az eredeti bizonylatot a másolás előtt záradékolni kell, melynek kőtelezően előírt szövege: Emberi Erőforrások Minisztériuma /2012. számú szerződésében meghatározott összegű állami támogatásaként elszámolva") kell az elszámoláshoz becsatolni. - Az elszámolásban szereplő másolt bizonylatokon igazolni kell, hogy azok az eredetivel mindenben megegyeznek, azaz a másolt bizonylatra kék színű tintával kell ráírni az alábbi szöveget: A másolat az eredetivel mindenben megegyezik dátum, aláírás (pecsét, ha van). - A számlák kontírozásánál a belső számviteli szabályokat kell alkalmazni. - Összesített személyi kifizetéseknél, illetve azok megfizetett közterheinél kiegészítő dokumentumokkal kell bemutatni, kik az érintettek (excel vagy word táblázatban fel kell tüntetni, hogy az adott közteher átutalás mely személyek bérének a közterhe). - Egy adott eseményhez (pl.: edzőtábor, népszerűsítő rendezvény) kapcsolódó elszámolási bizonylatokhoz kiegészítő dokumentumokban kell bemutatni az érintettek körét is. A beszerzések különböző típusaihoz előírt bizonylatok: - szolgáltatás megrendelése és eszközbeszerzés megrendelése esetén (ha annak értéke nagyobb 100 ezer Ft-nál): árajánlat-kérés, szerződés/megrendelő, teljesítési igazolás, minden esetben számla, kifizetést igazoló dokumentum; üzembehelyezési jegyzőkönyv (ha az releváns információkat tartalmaz); - ingatlanvásárlásnál: értékbecslés (kötelező tartalmi kellék: az értékbecslő nyilatkozata szerint a föld/ingatlan elszámolni kívánt vételára nem haladja meg a szokásos piaci értéket), adás-vételi szerződés, számla, kifizetést igazoló dokumentum, a tulajdon megszerzését igazolós ingatlan-nyilvántartáshoz kapcsolódó dokumentum (tulajdoni lap, érkeztetett, felülbélyegzett szerződés, stb.);

3 - építés, felújítás esetén: árajánlat / tervezői költségbecslés, kivitelezői szerződés, jogerős hatósági engedélyek (amennyiben szükséges), műszaki ellenőr igazolása a teljesítésről, építési napló első bejegyzése vagy kivitelező nyilatkozata a kezdés időpontjáról, teljesítési igazolás, üzembe helyezési okmányok (amennyiben releváns), kifizetést igazoló dokumentum; - Az elszámolásához csatolt számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény a, a számvitelről szóló évi C. törvény (Sztv.) ának (1) és (3) bekezdése, valamint a számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló 24/1995. (XI.22.) PM rendelet szerinti tartalmi és alaki követelményeknek és azt a pályázó nevére állították ki. Kettős könyvvitel alkalmazása esetén az Sztv a (1) bekezdésének h) és i) pontjainak megfelelően a számlán jól láthatóan fel kell tüntetni a számla kontírozási tételeit, valamint a könyvelés dátumát és a könyvelést végző személy aláírását. Ha a tételek sokasága miatt ez nem lehetséges, akkor külön kontírozó lapot kell a számla mellé csatolni. - A pályázónak elszámolásainál figyelembe venni a hatályos adó- és járulék fizetési kötelezettségek jogszabályi előírásait és annak megfelelően eljárni, illetőleg kiemelt figyelmet fordítania természetbeni juttatások elszámolási kötelezettségének dokumentálására. - Nem forintban történő elszámolás esetén a számlaösszesítőn a számla tárgyát magyar nyelven is, továbbá a számla összegét a számla teljesítése napján érvényes MNB középárfolyamán forintra átszámítva is fel kell tüntetni. Az árfolyamváltozásból eredő, a támogatási összeget meghaladó költségek a tagszervezet el nem számolható költsége. Árfolyam-nyereség a pályázót nem illeti meg, azt a támogatásból vissza kell fizetni. - A támogatás megszerzésével, felhasználásával kapcsolatos iratokat, valamint a számviteli bizonylatok eredeti példányait az elszámoláskor hatályos jogszabályi előírások szerint, de legalább 10 évig megőrzi, és biztosítja, hogy az MKKSZ és / vagy az EMMI képviselői azokba a támogatás átutalását követően, a vonatkozó jogszabályi előírások szerint betekinthessenek. - Pályázó biztosítja, hogy az MKKSZ és / vagy az EMMI képviselői a támogatás felhasználásának jogszerűségét - beleértve a támogatási szerződésnek való megfelelőségét is - folyamatosan ellenőrizhessék. Az ellenőrzést végzőkkel

4 együttműködik, az ellenőrzési tevékenységet a megfelelő dokumentumok, számlák, a megvalósítást igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, valamint a fizikai teljesítés vizsgálatában a helyszíni ellenőrzés során is segíti. Ha a tagszervezet az ellenőrzéssel összefüggő kötelezettségeit nem teljesíti, az ellenőrzést akadályozza, illetőleg a szükséges tájékoztatást nem adja meg, az MKKSZ és az EMMI a támogatási szerződésben biztosított támogatást visszavonja, és tagszervezet köteles azt a Polgári Törvénykönyv szerinti kamattal növelt összegben visszafizetni. - A támogatás felhasználásáról üzleti titok címén nem tagadja meg a tájékoztatást. - Legkésőbb 8 napon belül írásban értesíti a Szövetséget, ha a regisztráció, illetve a szerződéskötés során közölt bármely adatában, illetve a szerződést befolyásoló bármely körülményében lényeges változás következik be. - Pályázó elfogadja, a támogatásból megszerzett tárgyi eszközök, immateriális javak azok értékcsökkenési leírásáig csak az EMMI előzetes írásbeli jóváhagyásával idegeníthetők el, illetve terhelhetők meg, kérés esetén az értékcsökkenési leírásig köteles az eszközök meglétét az EMMI felé dokumentumokkal (leltár, tárgyi eszköz karton másolata stb.) igazolni, illetőleg az eszközök idő előtti megsemmisülése esetén annak okairól az EMMI-t írásban tájékoztatni. Az EMMI engedélye nélkül történő (értékcsökkenési leírás előtti) elidegenítése esetén a tagszervezetnek vissza kell fizetni az eszközbeszerzésre nyújtott támogatást a Polgári Törvénykönyv szerinti kamattal növelt összegben október 1-ig beérkező teljes elszámolás esetén a Szövetség annak elfogadásáról 30 napon belül írásban értesíti a tagszervezetet. Hiánypótlás szükségessége, korrekciós igény esetén a 30 napon belül a Szövetség indoklással, írásban kéri a változtatásokat. Támogatottnak a hiánypótlást 15 napon belül kell teljesítenie. Támogatott tudomásul veszi, a pótlás, korrekció elmulasztása lehetetlenné teszi annak megállapítását, hogy a támogatást a tagszervezet rendeltetésszerűen használta-e fel, tudomásul veszi továbbá, hogy mindaddig, amíg a vállalásainak teljes körűen eleget nem tesz, sem a Szövetségtől, sem más, közvetve, vagy közvetlenül közpénzből származó támogatásra nem jogosult. - Az előző pontban meghatározott elszámolási határidő-ponttól csak kivételesen lehet eltérni (abban az esetben, ha az nem veszélyezteti a Szövetség SZERZŐDÉS-ben vállalt, EMMI-vel szemben fennálló elszámolási

5 kötelezettsége teljesíthetőségét). A feltételre tekintettel a támogatási szerződésben a pályázónak nyilatkoznia kell az elszámolása várható idejéről. - A tagszervezet a támogatási szerződés aláírásával előzetesen nyilatkozik arról, hogy a pályázat keretében felhasznált támogatás más támogató felé nem számolja el.

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Sürgősségi indítvány Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzat SZMSZ-e lehetőséget ad sürgősségi indítvány

Részletesebben

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG Útmutató a 2014. II. félév sportágfejlesztési pályázatának szakmai és pénzügyi elszámolásához III. ütem Tartalomjegyzék Általános követelmények... 3 Formai követelmények... 4 Záradékolás...

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 24/2013. (IX. 20) önkormányzati rendelet 1.sz. melléklete TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött, egyrészről Kazincbarcika Város Önkormányzata (3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. sz., képviseli:. polgármester)

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS A szerződés-minta tájékoztatásul szolgál és a szerződés megkötésekor a pályázat és a pályázati döntés tartalma szerint egyediesítésre kerül. amely létrejött egyrészről: másrészről:

Részletesebben

ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ A 2014/2015-ÖS TÁMOGATÁSI IDŐSZAKRA a látvány-csapatsport támogatások felhasználására

ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ A 2014/2015-ÖS TÁMOGATÁSI IDŐSZAKRA a látvány-csapatsport támogatások felhasználására ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ A 2014/2015-ÖS TÁMOGATÁSI IDŐSZAKRA a látvány-csapatsport támogatások felhasználására ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ VÍZILABDA SPORTSZERVEZETEK RÉSZÉRE I. Bevezető Tájékoztatjuk a Tisztelt Sportszervezeteket,

Részletesebben

II. AZ ELLENŐRZÉS RÉSZEI

II. AZ ELLENŐRZÉS RÉSZEI Elszámolási útmutató A látvány-csapatsport támogatások felhasználására 2014/2015-ös támogatási időszakra (Elszámolási útmutató kézilabda sportszervezetek részére) I. Bevezető Tájékoztatjuk a Tisztelt Sportszervezeteket,

Részletesebben

I. Bevezető II. AZ ELLENŐRZÉS RÉSZEI

I. Bevezető II. AZ ELLENŐRZÉS RÉSZEI Elszámolási útmutató A látvány-csapatsport támogatások felhasználására 2013/2014-es támogatási időszak (Elszámolási útmutató kosárlabda sportszervezetek részére) I. Bevezető Tájékoztatjuk a Tisztelt Sportszervezeteket,

Részletesebben

Szabályzat kódja. Hatálybalépés. Utolsó módosítás - Verziószám 1/2015. Szabályozási felelős és kibocsátó. Főtitkár. Utoljára módosította

Szabályzat kódja. Hatálybalépés. Utolsó módosítás - Verziószám 1/2015. Szabályozási felelős és kibocsátó. Főtitkár. Utoljára módosította ELSZÁMOLHATÓSÁGI SZABÁLYZAT a 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 22/C. (1) bekezdés b)-d) pontjában meghatározott sportfejlesztési támogatás felhasználásának és elszámolásának szabályairól Szabályzat

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA Azonosító szám: Iktatószám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA amely létrejött egyrészről a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (1055 Budapest, Honvéd u 13-15.), mint a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program

Részletesebben

A Magyar Jégkorong Szövetség Szabályzata. a látvány-csapatsport támogatások felhasználására. és annak elszámolására

A Magyar Jégkorong Szövetség Szabályzata. a látvány-csapatsport támogatások felhasználására. és annak elszámolására A Magyar Jégkorong Szövetség Szabályzata a látvány-csapatsport támogatások felhasználására és annak elszámolására I. Bevezető Tájékoztatjuk a Tisztelt Sportszervezeteket, hogy 2014. január 1-től a Nemzeti

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Iktatószám: AL/.. /2013. TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: másrészről: a Gazdasági Versenyhivatal székhelye: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. adószáma: 15325275-1-41 számla száma: 10032000-01468223-00000000

Részletesebben

MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG

MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG ÚTMUTATÓ A KÖLTSÉGEK ELSZÁMOLHATÓSÁGÁRÓL 2014. május TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 4 II. A TÁMOGATÁS ELLENŐRZÉSÉNEK FÁZISAI 4 1. Negyedéves előrehaladási jelentések

Részletesebben

ZÖLD FORRÁS 2014 ZÁRÓJELENTÉS (SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS)

ZÖLD FORRÁS 2014 ZÁRÓJELENTÉS (SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS) ZÖLD FORRÁS 2014 ZÁRÓJELENTÉS (SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS) SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Vidékfejlesztési Minisztérium 2014. évi Zöld Forrás pályázati felhívására benyújtott és támogatásban részesített

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

HATÓSÁGI SZERZŐDÉS (minta)

HATÓSÁGI SZERZŐDÉS (minta) Szerződésszám: HATÓSÁGI SZERZŐDÉS (minta) amely a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 76. -ában, valamint a foglalkoztatás

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSHOZ

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSHOZ TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSHOZ 10. sz. melléklet A vissza nem térítendő támogatás folyósítását a Kedvezményezett kezdeményezi a Kifizetés-igénylés benyújtásával. A támogatás igénybevétele teljesítmény-

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítő szervezet:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítő szervezet: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

ÚTMUTATÓ a Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzatainak terhére kiírt 1

ÚTMUTATÓ a Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzatainak terhére kiírt 1 ÚTMUTATÓ a Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzatainak terhére kiírt 1 2009. évi pályázatok pénzügyi és szakmai beszámolójának elkészítéséhez 2009. december 15. Készítette: ESZA

Részletesebben

Elszámolhatósági útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014-es időszakára

Elszámolhatósági útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014-es időszakára az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014-es időszakára Jelen elszámolhatósági útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 keretében támogatott projektek tervezését segíti,

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. székhely: 1112 Budapest, Kánai út 2/d. törzskönyvi nyilvántartási száma: 312583 bankszámlaszáma: képviselő: mint Támogató,

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. székhely: 1112 Budapest, Kánai út 2/d. törzskönyvi nyilvántartási száma: 312583 bankszámlaszáma: képviselő: mint Támogató, TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amelyet egyrészről a Magyar Labdarúgó Szövetség székhely: 1112 Budapest, Kánai út 2/d. törzskönyvi nyilvántartási száma: 312583 bankszámlaszáma: képviselő: mint Támogató, másrészről

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-MHGY-M-15. A meghirdetés dátuma: 2015. július 28.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-MHGY-M-15. A meghirdetés dátuma: 2015. július 28. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2015. július 28. 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

Szülőföld Alap Oktatási, Kulturális, Szociális, Egyházügyi és Média Kollégiuma Pályázati Szabályzat Pénzügyi teljesítési és Elszámolási Szabályzata

Szülőföld Alap Oktatási, Kulturális, Szociális, Egyházügyi és Média Kollégiuma Pályázati Szabályzat Pénzügyi teljesítési és Elszámolási Szabályzata Szülőföld Alap Oktatási, Kulturális, Szociális, Egyházügyi és Média Kollégiuma Pályázati Szabályzat Pénzügyi teljesítési és Elszámolási Szabályzata A Határon Túli Magyarok Hivatala Szülőföld Alap Iroda

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSHOZ A GOP-2.1.1/M, KMOP-1.2.1/M MIKROVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSE TÁRGYÚ PÁLYÁZATOKHOZ

TÁJÉKOZTATÓ PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSHOZ A GOP-2.1.1/M, KMOP-1.2.1/M MIKROVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSE TÁRGYÚ PÁLYÁZATOKHOZ TÁJÉKOZTATÓ PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSHOZ A GOP-2.1.1/M, KMOP-1.2.1/M MIKROVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSE TÁRGYÚ PÁLYÁZATOKHOZ 1) A projektek támogathatóságának mértéke A megvalósítandó projekt vissza nem térítendő

Részletesebben

GOP-2.1.1-1 l/m -2012-5666

GOP-2.1.1-1 l/m -2012-5666 GOP-2.1.1-1 l/m -2012-5666 TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Gazdaságfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága a GOP-2011-2.1.1/M Mikrovállalkozások fejlesztése" című

Részletesebben

Ellenőrzési szempontok a 2007-2013 közötti programozási időszakra vonatkozó dokumentum mátrixban felsorolt projekt dokumentumokhoz

Ellenőrzési szempontok a 2007-2013 közötti programozási időszakra vonatkozó dokumentum mátrixban felsorolt projekt dokumentumokhoz Ellenőrzési szempontok a 2007-2013 közötti programozási időszakra vonatkozó dokumentum mátrixban felsorolt projekt dokumentumokhoz 1 1. Bevezetés Jelen dokumentum célja, hogy a Kedvezményezettek számára

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG SZABÁLYZATA AZ ÁLLAMI SPORT CÉLÚ TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL ÉS ELLENŐRZÉSÉRŐL (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014. november 3 tól 1 BEVEZETÉS A Magyar Olimpiai

Részletesebben

«keltezés» TÁMOGATÓI OKIRAT

«keltezés» TÁMOGATÓI OKIRAT ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (ESZA Nonprofit Kft.) Budapest, Váci út 45. 1134 Iktató szám: «Iktató_szám» Pályázó neve: «pályázó_neve» Pályázó címe: «irsz» «varos», «utca» «hsz» Tárgy: Támogatási

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések A Kormány 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelete a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról,a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének

Részletesebben

ROP pályázatok pénzügyi lebonyolítása

ROP pályázatok pénzügyi lebonyolítása ROP pályázatok pénzügyi lebonyolítása Az előadás felépítése I. Támogatási szerződés megkötéséhez kapcsolódó pénzügyi feladatok II. Projektmegvalósításhoz kapcsolódó feladatok III. Online számlakitöltő

Részletesebben