Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc"

Átírás

1 Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

2 A számviteli munka szakaszai 53 lecke

3 A SZÁMVITELI MUNKA SZAKASZAI A számvitel, olyan elszámolási és információs rendszer, amely a GAZDASÁGI ESEMÉNYEKET - MEGFIGYELI, - MÉRI ÉS - RENDSZEREZETTEN feljegyzi A számvitel CÉLJA a - vagyon és a - vagyonváltozás kimutatása Az alapításkor, illetve az üzleti év első napján a vagyont a nyitó mérleg és a leltár tartalmazza A számviteli munka során a nyitó mérlegben kimutatott vagyon változását jegyzik fel A vagyon változását a gazdasági események idézik elő A vagyon változását a számvitel a könyvviteli számlákon jegyzi fel Ezért a számviteli munka első szakasza: - a számlák megnyitása a mérleg alapján és - a gazdasági események elsődleges feljegyzése a bizonylatokon A számviteli munka szakaszai a nyitómérlegtől és a gazdasági eseményektől az üzleti év végén készítendő mérlegig, illetve beszámolóig vezet

4 A SZÁMVITELI MUNKA SZAKASZAINAK SEMATIKUS ÁBRÁZOLÁSA Beszámoló (Mérleg, Eredménykimutatás) Szigorú egymásra épülés Kötelező kapcsolat Nem mindig kötelező kapcsolat Szintetikus nyilvántartások Analitikus nyilvántartások Nyilvántartások természetes egységben Bizonylatok Mérleg, leltár Gazdasági események Induló vagyon

5 A SZÁMVITELI BIZONYLAT FOGALMA TÖMÖREN Számviteli bizonylatnak minősül a gazdasági esemény elsődleges, hitelt érdemlő feljegyzése A SZÁMVITELI TÖRVÉNY MEGFO- GALMAZÁSA SZERINT SZÁMVITELI BIZONYLAT MINDEN OLYAN A - GAZDÁLKODÓ ÁLTAL KÉSZÍ- TETT, illetve a - GAZDÁLKODÓVAL üzleti vagy egyéb KAPCSOLATBAN ÁLLÓ természetes személy vagy más gazdálkodó által készített okmány (számla, számlát helyettesítő okmány, szerződés, megállapodás, kimutatás, hitelintézeti bizonylat, bankkivonat, jogszabályi rendelkezés, egyéb ilyennek minősíthető irat) - függetlenül annak nyomdai vagy egyéb előállítási módjától -, AMELYET A - GAZDASÁGI ESEMÉNY SZÁMVITELI NYILVÁNTAR- TÁSA CÉLJÁRA KÉSZÍTET- TEK, és amely - RENDELKEZIK A SZÁMVI- TELI TÖRVÉNYBEN MEG- HATÁROZOTT ÁLTALÁNOS ALAKI ÉS TARTALMI KEL- LÉKEKKEL

6 A BIZONYLATI ELV FOGALMA TÖMÖREN A BIZONYLATI ELV LÉNYEGE: - MINDEN GAZDASÁGI ESEMÉNY- RŐL BIZONYLATOT KELL KIÁL- LÍTANI, - MINDEN BIZONYLATON SZEREP- LŐ GAZDASÁGI ESEMÉNYT EL KELL KÖNYVELNI, - KÖNYVELNI CSAK SZABÁLYSZE- RŰEN KIÁLLÍTOTT BIZONYLAT ALAPJÁN SZABAD A SZÁMVITELI TÖRVÉNY MEGFOGAL- MAZÁSA SZERINT RÉSZLETESEN - MINDEN GAZDASÁGI műveletről, ESEMÉNYRŐL, amely az eszközök, illetve az eszközök forrásainak állományát, vagy összetételét megváltoztatják BIZONYLA- TOT KELL KIÁLLÍTANI (készíteni) - A gazdasági műveletek (események) folyamatát tükröző ÖSSZES BIZONYLAT ADATAIT A KÖNYVVITELI NYILVÁNTAR- TÁSOKBAN RÖGZÍTENI KELL - A SZÁMVITELI (KÖNYVVITELI) NYILVÁNTARTÁSOKBA CSAK SZABÁLYSZERŰEN KIÁLLÍTOTT BIZONYLAT ALAPJÁN SZABAD ADATOKAT BEJEGYEZNI

7 A SZABÁLYSZERŰ BIZONYLAT KÖVETELMÉNYE SZABÁLYSZERŰ AZ A BIZONYLAT, AMELY az adott gazdasági eseményre vonatkozóan a - KÖNYVVITELBEN RÖGZÍTENDŐ ÉS A - MÁS JOGSZABÁLYBAN ELŐÍRT ADATOKAT a - VALÓSÁGNAK MEGFELELŐEN, - HIÁNYTALANUL TARTALMAZZA, MEGFELEL a BIZONYLAT általános ALAKI ÉS TARTALMI követelményeinek is, UTALVÁNYOZÁSI ELV Az utalványozási elv azt jelenti, hogy a gazdasági események egy részét (pl az eszközök átadását, a pénz kifizetését, munkavégzést) csak előzetesen írásban rögzített engedély alapján szabad végrehajtani és amelyet hiba esetén ELŐÍRÁSSZERŰEN JAVÍTOTTAK

8 A BIZONYLAT ÁLTALÁNOS ALAKI ÉS TARTALMI KELLÉKEI A bizonylat MEGNEVEZÉSE és SORSZÁMA, vagy egyéb más azonosítója okozta VÁLTOZÁSOK MENNYISÉGI, MINŐSÉGI ÉS ÉRTÉKBENI ADATAI A bizonylatot KIÁLLÍTÓ GAZDÁLKODÓ (ezen belül szervezeti egység) MEGNEVEZÉSE A gazdasági műveletet ELRENDELŐ SZEMÉLY, vagy szervezet MEGJELÖLÉSE, - AZ UTALVÁNYOZÓ, és a - RENDELKEZÉS VÉGREHAJTÁSÁT IGAZOLÓ személy, valamint az - ELLENŐR ALÁÍRÁSA A készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az ÁTVEVŐ, az ellennyugtákon a BEFIZETŐ ALÁÍRÁSA A bizonylat KIÁLLÍTÁSÁNAK IDŐPONTJA Kivételesen annak az időszaknak a megjelölése, amelyre a bizonylat adatai vonatkoznak A gazdasági művelet TARTALMÁNAK LEÍRÁSA, vagy megjelölése, a gazdasági művelet A KÜLSŐ BIZONYLAT esetében a bizonylatnak TARTALMAZNI KELL többek között: - A KIÁLLÍTÓ GAZDÁLKODÓ NEVÉT, - CÍMÉT stb ÖSSZESÍTŐ BIZONYLATOKON rögzíteni kell az ÖSSZESÍTÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ BIZONYLATOK körét, valamint az időszakot, amire az összesítés vonatkozik A KÖNYVELÉS MÓDJÁRA, AZ ÉRINTETT KÖNYVVITELI SZÁMLÁKRA VALÓ HIVATKOZÁS A könyvviteli NYILVÁNTARTÁSOKBAN TÖRTÉNT RÖGZÍTÉS IDŐPONTJA, IGAZOLÁSA TOVÁBBÁ minden olyan adat, amelyet JOGSZABÁLY ELŐÍR

9 A BIZONYLATOK CSOPORTOSÍTÁSA TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK SZERINT: - a befektetett eszközök bizonylatai, - a készletek bizonylatai, - az állattartás bizonylatai, - a munka- és munkabér-elszámolás bizonylatai, - a pénzügyi elszámolások bizonylatai, - a termeléssel kapcsolatos bizonylatok, - az értékesítéssel kapcsolatos bizonylatok, - a leltározás bizonylatai, - az ügyviteli, pénzforgalmi, könyvelési bizonylatok KELETKEZÉSI HELYÜK SZERINT: - belső bizonylatok, - külső bizonylatok JELLEGÜK SZERINT: - elsődleges vagy alap, - másodlagos, - összesítő bizonylatok TARTALMUK SZERINT: - egyszerű, - összetett bizonylatok

10 A BIZONYLATOKRA VONATKOZÓ SZIGORÚ SZÁMADÁSI KÖTELEZETTSÉG Szigorú számadási kötelezettség alá tartoznak azok a BIZONYLATOK (NYOMTATVÁNYOK), amelyek - AZ ILLETÉKTELEN FELHASZNÁ- LÓKNAK MEGKÖNNYÍTIK A CSA- LÁST, ILYENEK A PÉNZKEZELÉS, SZÁMLÁZÁS STB BIZONYLATAI, - amelyekért a nyomtatvány értékénél nagyobb összeget kell fizetni (pl ajándékutalvány, étkezési jegy, belépő jegy) A SZIGORÚ SZÁMADÁS ALÁ VONT BIZONYLATOKRÓL, nyomtatványokról a kezelésükkel megbízott, vagy a kibocsátásukra jogosult személynek OLYAN NYILVÁNTARTÁST KELL VEZETNI, AMELY BIZTO- SÍTJA AZOK ELSZÁMOLTA- TÁSÁT A szigorú számadási kötelezettség a bizonylatot, a nyomtatványt kibocsátót terheli

11 A BIZONYLAT KIÁLLÍTÁSÁNAK KÖVETELMÉNYEI I A BIZONYLAT SZERKESZTÉSEKOR a VILÁGOSSÁG ELVÉT szem előtt kell tartani A SZÁMVITELI BIZONYLAT ADATAINAK alakilag és tartalmilag HITELESNEK, MEGBÍZHATÓNAK ÉS HELYTÁLLÓNAK KELL LENNIE A számviteli BIZONYLATOT a GAZDASÁGI ESEMÉNY MEGTÖR- TÉNTÉNEK, illetve a gazdasági INTÉZKEDÉS MEGTÉTELÉNEK, vagy végrehajtásának IDŐPONTJÁBAN MAGYAR nyelven KELL KIÁLLÍTANI KÜLFÖLDI MEGRENDELŐNEK küldött és magyar nyelven kiállított számlán az adatok a megrendelő nyelvén is feltüntethetők A KÜLFÖLDI SZÁLLÍTÓ, szolgáltató SZÁMLÁJÁN AZOKAT AZ ADATOKAT, megjelöléseket KELL a feldolgozás előtt MAGYARUL IS FELTÜNTETNI, AMELYEK A BIZONYLAT HITELESSÉGÉHEZ, A MEGBÍZHATÓ, A VALÓSÁGNAK MEGFELELŐ ADATRÖGZÍTÉSHEZ, könyveléshez, UTÓLAGOS ELLENŐRZÉSHEZ FELTÉTLEN SZÜKSÉGESEK Az adatokat időtálló módon kell rögzíteni A bizonylatokat a szükséges példányban (minimum két példányban) kell elkészíteni

12 A BIZONYLAT KIÁLLÍTÁSÁNAK KÖVETELMÉNYEI II A SZÁMLA, az egyszerűsített számla, a számlát helyettesítő okmány alaki és tartalmi HITELESSÉGÉT, MEGBÍZHATÓSÁGÁT ha jogszabály eltérően nem rendelkezik a GAZDÁLKODÓ KÉPVISELETÉRE JOGOSULT SZEMÉLY a gazdálkodó adatainak feltüntetésével és ALÁÍRÁ- SÁVAL KÖTELES IGAZOLNI Ha a könyvviteli nyilvántartás, mint számviteli bizonylat technikai, optikai eljárás eredménye, biztosítani kell: - az adatok vizuális megjelenítése érdekében azoknak szükség esetén a késedelem nélküli kiírását, - az egyértelmű azonosítás érdekében a kódjegyzéket TÉVES BEJEGYZÉS esetén az UTÓLAGOS MÓDOSÍTÁST minden példányon ÚGY KELL VÉGREHAJTANI, hogy AZ EREDETI ADATOK IS OLVASHATÓK LEGYENEK A téves adatot ferde vékony vonallal át kell húzni és a JÓ ADATOKAT FÖLÉ KELL ÍRNI Feltüntetve a JAVÍTÁS IDŐPONTJÁT A JAVÍTÁST VÉGZŐ ALÁÍRÁSÁVAL igazolja az indokolt javítás tényét Pénztári és bankbizonylatokat nem szabad javítani Hibás kiállítás esetén át kell húzni, ráírni, hogy rontott (és a tömbben marad), új bizonylatot kell kiállítani

13 A számlakibocsátó neve, címe: SZÁMLA Száma: A vevő neve, címe: Adóigazgatási azonosító száma: A fizetés módja: A teljesítés időpontja: A számla kelte: A fizetés határideje: A termék vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma, egyéb jellemzői mennyiségi egysége mennyisége egységára (áfa nélkül) értéke (áfa nélkül) áfa kulcsa áthárított áfa összege értéke (áfával együtt) Számlaérték részletezése: Áfa-kulcsok 0% 12% 25% AM Összesen: Számlaérték áfa nélkül: Az áfa összege: Számlaérték áfával: Átvevő aláírása: Számlakibocsátó aláírása: 3 pédányos számla 1 példánya

14 A BIZONYLATOK FELDOLGOZÁSÁNAK ELŐÍRÁSAI A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ELŐÍRJA, HOGY A PÉNZESZKÖZÖKET ÉRINTŐ GAZDASÁGI ESEMÉNYEK BIZONY- LATAINAK ADATAIT KÉSEDELM NÉLKÜL - KÉSZPÉNZFORGALOM ESETÉN A PÉNZMOZGÁSSAL EGYIDE- JŰLEG, - BANSZKÁMLA FORGALOMNÁL A HITELINTÉZETI ÉRTESÍTÉS MEGÉRKEZÉSEKOR, - AZ EGYÉB PÉNZESZKÖZÖKET érintő tételeket legkésőbb a TÁRGYHÓT KÖVETŐ HÓ 15-IG a könyvekben rögzíteni kell AZ EGYÉB GAZDASÁGI ESEMÉNYEK BIZONYLATAINAK ADATAIT a gazdasági művelet megtörténte után, LEGKÉSŐBB NEGYEDÉVENKÉNT a számviteli politikában meghatározott időpontig, DE LEGKÉSŐBB A TÁRGYNEGYEDÉVET KÖVETŐ HÓ VÉGÉIG kell a könyvekben rögzíteni A FŐKÖNYVI KÖNYVELÉS, AZ ANALITIKUS NYILVÁNTARTÁSOK ÉS A BIZONYLATOK ADATAI KÖZÖTTI EGYEZTETÉS ÉS ELLENŐRZÉS LEHETŐSÉGÉT függetlenül a technikai megoldásoktól LOGIKAILAG ZÁRT RENDSZERREL BIZTOSÍTANI KELL

15 A BIZONYLAT ÚTJA A BIZONYLAT A KIÁLLÍTÁS- TÓL különböző feldolgozási fázisok után jut el az IRATTÁRIG Ezt az utat nevezik a bizonylat útjának A BIZONYLAT ÚTJÁNAK leggyakoribb ÁLLOMÁSAI: KIÁLLÍTÁS, UTALVÁNYOZÁS, ÁTADÁS-ÁTVÉTEL, ELLENŐRZÉS, SZÁMLAKIJELÖLÉS (KON- TÍROZÁS), KÖNYVELÉS, MEGŐRZÉS (IRATTÁROZÁS)

16 A BIZONYLATOK MEGŐRZÉSE A GAZDÁLKODÓ AZ ÜZLETI ÉVRŐL KÉSZÍTETT BESZÁMOLÓT (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet), az azt alátámasztó LELTÁRT, ÉRTÉKELÉST, FŐKÖNYVI KIVONATOT, NAPLÓFŐKÖNYVET, valamint MÁS a számviteli törvénynek megfelelő NYILVÁNTARTÁST, Az egyszerűsített beszámolót alátámasztó LELTÁRT és a RÉSZLETEZŐ NYILVÁNTARTÁST OLVASHATÓ FORMÁBAN, valamint AZ ADATOK FELDOLGOZÁSÁNÁL ALKALMAZOTT, MŰKÖDŐKÉPES ÁLLAPOTBAN TÁROLT SZÁMÍTÓ- GÉPES PROGRAMOT legalább 10 ÉVIG KÖTELES MEGŐRIZNI A KÖNYVVITELI ELSZÁMOLÁST közvetlenül és közvetve ALÁ- TÁMASZTÓ BIZONYLATOKAT (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus nyilvántartásokat is) legalább 8 ÉVIG KELL OLVASHATÓ FORMÁBAN, visszakereshető módon MEGŐRIZNI FOLYÓSZÁMLÁKNÁL AZ ELÉ- VÜLÉSI IDŐ A FOLYÓSZÁMLA MEGSZŰNÉSÉNEK IDŐPONT- JÁVAL KEZDŐDIK A SZIGORÚ SZÁMADÁSÚ BI- ZONYLATOK RONTOTT PÉLDÁ- NYAIT IS MEG KELL ŐRIZNI SZERVEZETI VÁLTOZÁS (ide- értve a jogutód nélküli megszűnést is) VÉGREHAJTÁSAKOR INTÉZKEDNI KELL A BIZONYLATOK MEGŐRZÉSÉRŐL

17 A BIZONYLATI REND SZABÁLYOZÁSA A számviteli törvény előírása szerint a kettős könyvvitelt vezető gazdálkodó számlarendet köteles készíteni, amelynek tartalmaznia kell A BIZONYLATI RENDET A BIZONYLATI RENDBEN A KÖVETKEZŐKET KELL MEGHA- TÁROZNI: A VÁLLALKOZÓNÁL A GAZDA- SÁGI MŰVELETEK RÖGZÍTÉSÉ- RE ELŐÍRT BIZONYLATOK - célját, - kiállításának helyét, - a kiállítás időpontját és módját, - a kiállítandó példányszámot, - a kiállítást végző munkakörét A MÁS VÁLLALKOZÓTÓL, SZERVTŐL ÉRKEZŐ BIZONYLA- TOK KEZELÉSÉNEK RENDJÉT A BIZONYLATOK ÚTJÁT, A FELDOLGOZÁS MÓDJÁT A BIZONYLATOK SZÁMOZÁSI, (kódolási), MEGJELÖLÉSI RENDSZERÉT A SZIGORÚ SZÁMADÁSI KÖ- TELEZETTSÉG ALÁ TARTOZÓ NYOMTATVÁNYOK FELSORO- LÁSÁT A BIZONYLATOK MEGŐRZÉSÉNEK MÓDJÁT, HELYÉT ÉS IDŐTARTAMÁT A vállalkozónál használt bizonylatokból, nyomtatványokból BIZONYLATI GYŰJTEMÉNYT (ALBUMOT) CÉLSZERŰ ÖSSZEÁLLÍTANI

18 NYILVÁNTARTÁS FOGALMA A bizonylatok alapján általában mennyiségi mértékegységben vezetett elsődleges összesítés, kimutatás VEZETÉSÉNEK HELYSZÍNE Az eszközök kezelésének, tárolásának, az állatok tartásának, a munkák végzésének helye A GYAKRABBAN VEZETETT FONTOSABB NYILVÁNTARTÁSOK raktárkönyv, raktári nyilvántartó lap, állatnyilvántartási könyv, tejkönyv, munkalap-összesítő, műhelynapló, stb

19 ANALITIKUS (RÉSZLETEZŐ) KÖNYVELÉS, NYILVÁNTARTÁS FOGALMA Bizonylatok alapján MENNYISÉGBEN ÉS ÉRTÉKBEN vezetett részletező nyilvántartás Az analitikus nyilvántartások (analitikus számlák) egy-egy csoportja egy megfelelő főkönyvi számlához kapcsolódik PÉLDÁUL: A munkabérről dolgozónként vezetett analitikus számlák adatairól havonként készített összesítő kimutatás (feladás) alapján könyvelik el a JÖVEDELEM ELSZÁMOLÁSI főkönyvi számlán a vállalkozás havi munkabér fizetési kötelezettségét AZ ANALITIKUS KÖNYVELÉS TERÜLETEI A tárgyi eszközök és az immateriális javak analitikus könyvelése A készletek analitikus nyilvántartása (Nem kötelező a nyilvántartás vezetése) A munkabér analitikus könyvelése A vevők, szállítók analitikus könyvelése ( a folyószámlák vezetése) stb

20 IDŐSOROS KÖNYVELÉS FOGALMA A gazdasági műveletek megtörténtük sorrendjében történő feljegyzése FORMÁJA a könyvviteli napló SZEREPE, hogy biztosítja: a könyvelés folyamatosságát, teljességét, ellenőrizhetőségét és a számszerű egyeztetés lehetőségét A NAPLÓ TARTALMAZZA: a hivatkozási számot (bizonylat száma, számla száma), a bizonylat keltét, a művelet megnevezését, a T és K összeget A GYAKORLATBAN ALKALMAZZÁK AZ: egy naplós és a több naplós eljárást A TÖBB NAPLÓS ELJÁRÁS ESETÉN VEZETETT NAPLÓK: Nyitónapló, Pénztár napló, Elszámolási betétszámla naplója, Beérkezett számlák naplója, Kimenő számlák naplója, Vegyes napló, Zárónapló

21 SZÁMLASOROS KÖNYVELÉS FOGALMA A gazdasági műveletek főkönyvi számlákon történő feljegyzése FORMÁJA a könyvviteli számla SZEREPE, hogy a gazdasági műveleteket tartalmuk szerint csoportosítja, a könyvelési tételek összefüggéseit áttekinthetővé teszi A KÉTOSZLOPOS SZÁMLA FORMÁJA A KÖNYVELÉSI TÉTEL RÉSZEI: a könyvelés kelte, a bizonylat száma, a gazdasági művelet megnevezése, a könyvelendő összeg (T vagy K), az ellenszámla száma Kelet Bizonylat száma Szöveg (művelet) Összeg T K Számlaszám (ellenszámla)

22 A KÖNYVVITELI ZÁRLAT FOGALMA Egy-egy naptári időszak (hónap, negyedév, év) végén a - folyamatos könyvelés teljessé és ellenőrizhetőbbé tétele érdekében végzett kiegészítő, helyesbítő, egyeztető, összesítő könyvelési munka, és év végén a - számlák technikai lezárása AZ ÉVES ZÁRLAT CÉLJA A könyvviteli számlák tartalmi teljességének biztosítása, olyan FŐ- KÖNYVI KIVONAT elkészítése, melynek adataira támaszkodva az éves BESZÁMOLÓ: mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet összeállítható

23 ANALITIKUS SZÁMLAKIVONATOK FOGALMA Egy-egy főkönyvi számlához kapcsolódó analitikus számlák értékadatait összesítik PÉLDÁUL az ANALITIKUS ANYAG- SZÁMLÁK KIVONATA AZ ANYAGOK FŐKÖNYVI SZÁM- LA főösszegét és egyenlegét tartalmazza anyagféleségenként AZ ANALITIKUS SZÁMLA- KIVONAT EGYEZŐSÉGE AZ ANALITIKUS SZÁMLA-KIVONAT TARTOZIK ÉS KÖVETEL FŐÖSSZEGE, valamint a tartozik, illetve követel EGYENLEGE MEG KELL, hogy EGYEZZEN a MEGFELELŐ FŐKÖNYVI SZÁMLA TARTOZIK ÉS KÖVETEL FŐÖSSZEGÉVEL, valamint a tartozik, illetve követel EGYENLEGÉVEL a VEVŐK FOLYÓSZÁMLA KIVONATA a VEVŐK FŐ- KÖNYVI SZÁMLA főösszegét és egyenlegét tartalmazza konkrét vevőnként

24 FŐKÖNYVI KIVONAT FOGALMA A főkönyvi számlákból készített összesítő, ellenőrző kimutatás Egy olyan KÉT HASÁBOS KIMUTATÁS, amely tartalmazza valamennyi főkönyvi számla nevét és számát, tartozik és követel főösszegét, tartozik, illetve követel egyenlegét A FŐKÖNYVI KIVONAT EGYEZŐSÉGEI Tartozik főösszeg = Követel főösszeg Tartozik egyenleg = Követel egyenleg AZ EGYEZŐSÉG ALAPJA A kettős könyvvitel hármas szabálya alapján végzett könyvviteli elszámolás

25 A FŐKÖNYVI KIVONAT SÉMÁJA Sorszám FŐKÖNYVI KIVONAT 2001 DECEMBER 31 A SZÁMLA FŐÖSSZEG EGYENLEG Me: e Ft száma megnevezése TARTOZIK KÖVETEL TARTOZIK KÖVETEL 1 12 INGATLANOK PÉNZTÁR JEGYZETT TŐKE SZÁLLÍTÓK ÖSSZESEN:

26 FORGALMI KIMUTATÁS FOGALMA A főkönyvi számlákból készített összesítő, ellenőrző kimutatás A forgalmi kimutatás az adott időszak FORGALMÁT IS BEMUTATJA Egy olyan HÁROM HASÁBOS KIMUTATÁS, amely tartalmazza valamennyi főkönyvi számla nevét és számát, nyitó egyenlegét, tartozik és követel forgalmát, záró egyenlegét A zárókimutatás egyezősége és az egyezőség alapja a főkönyvi kivonatnál leírtakkal elveiben megegyezik

27 A FORGALMI KIMUTATÁS SÉMÁJA Sorszám FORGALMI KIMUTATÁS 2001 DECEMBER 31 Me: e Ft A SZÁMLA NYITÓ EGYENLEG FORGALOM ZÁRÓ EGYENLEG száma megnevezése TARTOZIK KÖVETEL TARTOZIK KÖVETEL TARTOZIK KÖVETEL 1 12 INGATLANOK PÉNZTÁR JEGYZETT TŐKE SZÁLLÍTÓK ÖSSZESEN:

28 ZÁRÓKIMUTATÁS FOGALMA A főkönyvi számlákból készített összesítő, ellenőrző kimutatás Egy olyan NÉGY HASÁBOS KIMUTATÁS, amely tartalmazza valamennyi főkönyvi számla nevét és számát, tartozik és követel főösszegét, tartozik és követel egyenlegét, a mérleg (eszköz és forrás) számlák egyenlegét az eredmény (költség, ráfordítás és bevétel) számlák egyenlegét A ZÁRÓKIMUTATÁS EGYEZŐ- SÉGEI: Tartozik főösszeg = Követel főösszeg Tartozik egyenleg = Követel egyenleg Eszközök Források egyenlegének különbsége = Költségek (ráfordítások) Bevételek egyenlegének különbsége, ELLENTÉTES ELŐJELLEL

29 A ZÁRÓKIMUTATÁS SÉMÁJA SZÁMLA FŐÖSSZEG EGYENLEG MÉRLEG EREDMÉNY Száma Neve T K T K T K Költség (ráford) 1-4 Mérleg számlák 8, 9 Eredmény számlák ZÁRÓKIMUTATÁS 2001 DECEMBER 31 Bevétel ÖSSZESEN EREDMÉNY Me: e Ft MINDÖSSZESEN

30 Köszönöm a figyelmet!

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A bizonylatok 54. lecke TÖMÖREN A SZÁMVITELI BIZONYLAT FOGALMA

Részletesebben

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. Bizonylati szabályzata. 2012. augusztus 28.

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. Bizonylati szabályzata. 2012. augusztus 28. Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola a 2012. augusztus 28. Tartalomjegyzék A bizonylati szabályzat célja és tartalma... 3 Bizonylati elv, bizonylati fegyelem... 3 Számviteli bizonylat fogalma... 3 Számviteli

Részletesebben

BIZONYLATI REND ÉS ALBUM

BIZONYLATI REND ÉS ALBUM MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 1051 Budapest, Arany János utca 1. BIZONYLATI REND ÉS ALBUM Hatályos: 2013. január 01. napjától Jóváhagyta: Dr. Monok István főigazgató ph. BIZONYLATI

Részletesebben

BIZONYLATI SZABÁLYZAT

BIZONYLATI SZABÁLYZAT NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA BIZONYLATI SZABÁLYZAT (a Gazdálkodási szabályzat 9. sz. melléklete) Elfogadva 2009. április 7-én 2 1. Általános rész A Nyíregyházi Főiskola bizonylati rendjét a számvitelről

Részletesebben

TÁRSASÁG A SZABADSÁGJOGOKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SZÁMLAREND ÉS BIZONYLATOLÁSI ELJÁRÁSOK SZABÁLYZATA. Budapest, 2013. 11. 04.

TÁRSASÁG A SZABADSÁGJOGOKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SZÁMLAREND ÉS BIZONYLATOLÁSI ELJÁRÁSOK SZABÁLYZATA. Budapest, 2013. 11. 04. TÁRSASÁG A SZABADSÁGJOGOKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SZÁMLAREND ÉS BIZONYLATOLÁSI ELJÁRÁSOK SZABÁLYZATA Budapest, 2013. 11. 04. A SZÁMLAREND TARTALMAZZA: - Minden alkalmazásra kijelölt számla számlajelét (

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Könyvvezetési kötelezettség és számviteli politika... 5 3. Általános rész... 6 3.1. A számviteli politika

Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Könyvvezetési kötelezettség és számviteli politika... 5 3. Általános rész... 6 3.1. A számviteli politika Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Könyvvezetési kötelezettség és számviteli politika... 5 3. Általános rész... 6 3.1. A számviteli politika fogalma... 6 3.2. Értelmező rendelkezések és fogalmak... 7

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BIZONYLATI RENDJE 2003.

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BIZONYLATI RENDJE 2003. BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BIZONYLATI RENDJE 2003. BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BIZONYLATI RENDJE Érvényes: 2003. november 15. -tól Jóváhagyta: Dr. Roóz József főiskolai rektor A BGF FŐISKOLAI TANÁCS

Részletesebben

A számvitel olyan objektív információs rendszer, amely a vállalkozói tevékenységet kifejező

A számvitel olyan objektív információs rendszer, amely a vállalkozói tevékenységet kifejező SZÁMVITEL A számvitel fogalma A számvitel olyan objektív információs rendszer, amely a vállalkozói tevékenységet kifejező gazdasági műveletek (események) szervezett megfigyelését, számokkal történő kifejezését,

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT SOPRON 2013 TARTALOMJEGYZÉK Bizonylati elv, számviteli bizonylatok... 3 A bizonylatokkal szemben támasztott követelmények... 3 A bizonylatok fajtái...

Részletesebben

OpenMaps Alapítvány Számviteli politika

OpenMaps Alapítvány Számviteli politika OpenMaps Alapítvány Számviteli politika Elfogadta az Alapítvány Kuratóriuma 2012.06.24-ei ülésén Érvénybe lép: 2012. július 1-én Bevezetés A nemzetközi számviteli elvekkel alapvetően összhangban lévő számviteli

Részletesebben

SZÁMVITELI ÉS BERUHÁZÁSI ALAPISMERETEK [2000. ÉVI C TÖRVÉ Y A SZÁMVITELRŐL]

SZÁMVITELI ÉS BERUHÁZÁSI ALAPISMERETEK [2000. ÉVI C TÖRVÉ Y A SZÁMVITELRŐL] SZÁMVITELI ÉS BERUHÁZÁSI ALAPISMERETEK [2000. ÉVI C TÖRVÉ Y A SZÁMVITELRŐL] A gazdálkodási folyamatokról, a beruházások pénzügyi eredményéről csak úgy kapunk reális információkat ha ismerjük a számvitel,

Részletesebben

A törvényi előírások szerint tartja nyilván az Önök szervezete a tagságát és kezeli a tagdíj-befizetéseket?

A törvényi előírások szerint tartja nyilván az Önök szervezete a tagságát és kezeli a tagdíj-befizetéseket? A törvényi előírások szerint tartja nyilván az Önök szervezete a tagságát és kezeli a tagdíj-befizetéseket? Szeretnénk felhívni a figyelmét az IntelliMed - Magyarországon egyedülálló - online tagés tagdíj-nyilvántartási

Részletesebben

Ennek érdekében a legfontosabb, a Barterváltó működését alapvetően meghatározó, megmagyarázó, értelmező rendelkezéseket összegyűjtöttük.

Ennek érdekében a legfontosabb, a Barterváltó működését alapvetően meghatározó, megmagyarázó, értelmező rendelkezéseket összegyűjtöttük. 1 Jogi Kódex A Billbarter Hungaria Zrt. a Barterváltó-rendszer működésével kapcsolatban fontosnak tartja, hogy az a mindenkori törvényi és jogszabályi feltételeknek mindenben megfeleljen. Ennek érdekében

Részletesebben

2.1 Szakmai ismeretek

2.1 Szakmai ismeretek 2 Általános ismeretek 2.1 1 2.1.1 Könyvvezetési kötelezettség Könyvvezetés: az a tevékenység, amelynek során a gazdálkodó a tevékenysége során felmerülő gazdasági eseményekről a törvényben rögzített általános

Részletesebben

Név: Másság Alapítvány, Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda, NEKI Székhely: 1082. Budapest, Üllői út 68. II/15. Adószám: 18051922-2-42

Név: Másság Alapítvány, Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda, NEKI Székhely: 1082. Budapest, Üllői út 68. II/15. Adószám: 18051922-2-42 Név: Másság Alapítvány, Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda, NEKI Székhely: 1082. Budapest, Üllői út 68. II/15. Adószám: 18051922-2-42 SZÁMVITELI POLITIKA TARTALOMJEGYZÉK I. A SZÁMVITELI POLITIKA

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Dél-kelet Magyarországon működő M E N T Á L H I G I É N É S E G Y E S Ü L E T Fenntartó székhelye és telephelye: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06/66/643-991 E-mail: menta.bekes@igmail.com Honlap:

Részletesebben

CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület. 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. Tel/fax: 62/424-392 www.csemete.com, E-mail: csemete@csemete.

CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület. 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. Tel/fax: 62/424-392 www.csemete.com, E-mail: csemete@csemete. CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. Tel/fax: 62/424-392 www.csemete.com, E-mail: csemete@csemete.com Környezeti Tanácsadó Iroda: Szeged, 6720, Arany János

Részletesebben

MAGYAR SZAKKÉPZÉSI TÁRSASÁG SZÁMVITELI POLITIKA

MAGYAR SZAKKÉPZÉSI TÁRSASÁG SZÁMVITELI POLITIKA MAGYAR SZAKKÉPZÉSI TÁRSASÁG SZÁMVITELI POLITIKA 2006. Tartalomjegyzék SZÁMVITELI POLITIKA I. A Magyar Szakképzési Társaság ismertetése--------------------------------------------------------5 II. Éves

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA 2014. Mellékletek: - Számlakeret, számlarend - Házipénztár kezelési Szabályzat - Leltározási és selejtezési Szabályzat 1 MAGYAR TRIATLON SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATÁNAK FELÉPÍTÉSE

Részletesebben

Számlarend. Magyar Röplabda Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

Számlarend. Magyar Röplabda Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Adószám: 18158713-2-42 Bejegyző szerv: Fővárosi Törvényszék Regisztrációs szám: 30 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Kelt: Budapest, 2014.09.04 P.h. A gazdálkodó képviselője -1- Bevezető Jelen számlarend

Részletesebben

INTÉZMÉNYI SZABÁLYZATOK Eszközök és források leltározási, hasznosítási és selejtezési szabályzata. Hatályba lépés napja: 2013. augusztus 23.

INTÉZMÉNYI SZABÁLYZATOK Eszközök és források leltározási, hasznosítási és selejtezési szabályzata. Hatályba lépés napja: 2013. augusztus 23. Oldal: 1/33 ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI, LELTÁRKÉSZÍTÉSI, HASZNOSÍTÁSI, ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZATA A VAY ÁDÁM GIMNÁZIUM, MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYBEN BAKTALÓRÁNTHÁZA NAMÉNYI

Részletesebben

... (társaság neve)... (adószám) Számviteli politika

... (társaság neve)... (adószám) Számviteli politika ... (társaság neve)... (adószám) Számviteli politika Érvényes:...-tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A számviteli politika célja...4 2. Társaság bemutatása...5 3. Alkalmazott számviteli alapelvek...6

Részletesebben

1. tétel. A) A számvitel fogalma, feladata, területei, jellemzői. A vagyon csoportosítása, a mérleg és a leltár fogalma, összefüggései

1. tétel. A) A számvitel fogalma, feladata, területei, jellemzői. A vagyon csoportosítása, a mérleg és a leltár fogalma, összefüggései 1. tétel A) A számvitel fogalma, feladata, területei, jellemzői. A vagyon csoportosítása, a mérleg és a leltár fogalma, összefüggései B) Immateriális javak fogalma, jellemzői, fajtái, értékelése, aktiválás,

Részletesebben

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai A kötelezettségvállalásokról év közben analitikus nyilvántartást kell vezetni. A gazdasági műveletek, illetve események hatását a kötelezettségvállalások folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásból

Részletesebben

Cím: Tel/fax: E-mail: Honlap: (88) 210-150, (88) 214-971 kiralykft@drkiraly.hu www.drkiraly.hu. LEVELEZÉSI CÍM: 8400 Ajka, Kosztolányi D. u. 14/a.

Cím: Tel/fax: E-mail: Honlap: (88) 210-150, (88) 214-971 kiralykft@drkiraly.hu www.drkiraly.hu. LEVELEZÉSI CÍM: 8400 Ajka, Kosztolányi D. u. 14/a. Cím: Tel/fax: E-mail: Honlap: 8400 Ajka, Kosztolányi D. u. 14/a. (88) 210-150, (88) 214-971 kiralykft@drkiraly.hu www.drkiraly.hu A KÖNYVELŐ IRODA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI CÉGNÉV: Dr. Király György

Részletesebben

Számviteli politika A számvitel rendjének általános szabályzata

Számviteli politika A számvitel rendjének általános szabályzata Adószám: 18158713-2-42 Bejegyző szerv: Fővárosi Törvényszék Regisztrációs szám: 30 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Számviteli politika A számvitel rendjének általános szabályzata Hatályos: 2014. szeptember

Részletesebben

Az elektronikus számlázás jogszabályi háttere

Az elektronikus számlázás jogszabályi háttere Az elektronikus számlázás jogszabályi háttere Tartalomjegyzék MINISZTERELNÖKI HIVATAL JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY 2/44 1. Dokumentum célja... 3 2. Releváns jogszabályok... 3 2.1.2007. évi cxxvii törvény az általános

Részletesebben

MUNKAANYAG. Makrai Ferenc. Pénzügyi és számviteli programok használata a szépségszalonokban. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Makrai Ferenc. Pénzügyi és számviteli programok használata a szépségszalonokban. A követelménymodul megnevezése: Makrai Ferenc Pénzügyi és számviteli programok használata a szépségszalonokban A követelménymodul megnevezése: Szépészeti szolgáltatóegység üzemeltetése A követelménymodul száma: 1210-06 A tartalomelem

Részletesebben

Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA

Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA Érvényes: 2006. december

Részletesebben

127/2008. (XII. 18.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKEZELÉSI S Z A B Á L Y Z A T A

127/2008. (XII. 18.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKEZELÉSI S Z A B Á L Y Z A T A 127/2008. (XII. 18.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKEZELÉSI S Z A B Á L Y Z A T A BUDAPEST 2008 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 4 I. LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT... 4 1. A szabályzat célja...

Részletesebben