KÁRTYAELFOGADÓI SZERZDÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÁRTYAELFOGADÓI SZERZDÉS"

Átírás

1 KÁRTYAELFOGADÓI SZERZDÉS Érvényes: március 15-tl 1. A Szerzd felek kötelezettségei ÁLTALÁNOS SZERZDÉSI FELTÉTELEK A Kártyaelfogadó a Szerzdés alapján az alábbiakat vállalja: 1.1. A Hitelintézet által a Kereskedi Adatlapon (továbbiakban: Adatlap) meghatározott bankkártyákat (ide értve a MasterCard PayPass fizetési eszközöket is) elektronikus kártyaelfogadó eszközzel (POS terminál PIN PAD-dal) rendelkez kereskedelmi egységeiben fizetési eszközként elfogadja A bankkártya elfogadásban résztvev kereskedelmi egységeit haladéktalanul értesíti a Szerzdés létrejöttérl, teljes kören tájékoztatja az abban foglaltakról, és rendelkezésükre bocsátja a Kereskedi Kézikönyvet A Hitelintézet által rendelkezésére bocsátott promóciós anyagokat, az elfogadható kártyák emblémáit, a kártyával történ fizetés lehetségeire utaló jelzéseket a kártyaelfogadó-helyként mköd egységeiben jól látható helyen elhelyezi Gondoskodik a kártyaelfogadáshoz szükséges kommunikációs vonal kiépítésérl, a POS terminál beszerzésérl, biztosítja a POS terminál mködéséhez az áramellátást, a telefonvonalat, a papírszalagot, valamint fedezi az üzemeltetés költségeit Amennyiben saját beszerzés POS terminált kíván üzembe helyezni, köteles a terminálra vonatkozó adatokat a Hitelintézet részére bejelenteni. A Kártyaelfogadói Szerzdés hatályát veszti, ha a Kártyaelfogadó a terminált a Szerzdés aláírását követ 20 napon belül nem szerzi be, az adatközlést elmulasztja, vagy valótlan adatot közöl A Kártyaelfogadó tudomásul veszi, hogy a Hitelintézet csak olyan saját beszerzés POS terminált fogad el, amely PIN-PAD-del van felszerelve, a Szolgáltató mszaki paramétereinek megfelel, rendszeréhez csatlakoztatható, valamint megfelel a bankbiztonsági követelményeknek. Ellenkez esetben a Hitelintézet nem köt Kártyaelfogadói Szerzdést A Szerzdés hatályát veszti, ha a megrendelt POS terminál telepítése a telepít céggel elre egyeztetett idpontok mindegyikében meghiúsul a Kártyaelfogadó hibájából. A meghiúsulás tekintetében a telepít cég nyilatkozata az irányadó A Kártyaelfogadó tudomásul veszi, hogy a Hitelintézet a saját nevében igénybevett/megvásárolt, de a Kártyaelfogadó részére megrendelt és továbbértékesített szolgáltatások (közvetített szolgáltatás) díját jogosult a Kártyaelfogadó felé továbbterhelni Kártyaelfogadó tudomásul veszi, hogy a POS terminált kizárólag úgy helyezheti el, hogy a kártyabirtokos a tranzakció lebonyolítását nyomon követhesse, a kártyáját szem ell ne tévessze.

2 1.10. A Kártyaelfogadó tudomásul veszi, hogy a POS terminál üzemeltetéséért, valamint az azon elforduló szoftver és hardver hibákból ered károkért a Hitelintézet nem vállal felelsséget A Kártyaelfogadó vállalja, hogy a kártyaelfogadói tevékenység fejlesztése, biztonságának fokozása, valamint a Nemzetközi Kártyatársaságok kötelez érvény elírásainak változása miatt szükségessé váló hardver, szoftver módosítás költségeit megfizeti A POS terminált kizárólag az Adatlapon megjelölt helyen üzemelteti. Amennyiben ettl eltér helyen kívánja üzemeltetni a terminált, a Hitelintézetet értesíti, és a hozzájárulását kéri A Kártyaelfogadó bankkártyát kizárólag a kártyabirtokostól, és csakis vásárlások, szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítésére fogad el. Biztosítja, hogy a bankkártyával fizet kártyabirtokost sem más bankkártyával, sem a készpénzzel fizet vásárlóval szemben nem éri semmilyen hátrány a vásárlás/szolgáltatás színvonalát és vételárát, illetve az eladás körülményeit illeten A Kártyaelfogadó tudomásul veszi, hogy a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. törvény január 1-tl hatályos 36. (4) bekezdése alapján, a bankkártya használatáért díjat, költséget vagy egyéb fizetési kötelezettséget nem számíthat fel Nem határoz meg olyan értékhatárt, amely összeg alatt nem fogadja el a bankkártyát fizetési eszközként A Kártyaelfogadó tudomásul veszi, hogy a bankkártya tranzakció lebonyolítását kizárólag bankkártya POS terminálon való egyszeri áthúzásával illetve MasterCard PayPass fizetési eszközök esetén a tranzakció egyszeri kezdeményezésével hajthatja végre. Kizárólag adatátviteli, technikai probléma miatt, illetve a Kereskedi Kézikönyvben meghatározott elutasítás esetén térhet el ettl A kártya elfogadása eltt megvizsgálja, hogy az adott kártya az általa elfogadható kártyák körébe tartozik-e a kártyán megtalálhatók-e a Kereskedi Kézikönyvben leírt kártya biztonsági jegyek a kártya érvényességi ideje nem járt-e le a kártyán észlelhet-e rongálásra utaló jel a kártyán szerepel-e a kártyabirtokos aláírása Amennyiben a kártya a fenti feltételek bármelyikének nem felel meg, a kártyát a Kártyaelfogadó fizeteszközként nem fogadhatja el. A PayPassfizetési módra vonatkozóan az pontban foglalt kikötések érvényesek A Kártyaelfogadó a kártyaelfogadás során köteles ellenrizni, hogy a kártyán lév adatok megegyeznek a POS által kiírt ill. kinyomtatott adatokkal. Amennyiben bárminem eltérés mutatkozik, a kártyát fizeteszközként nem fogadhatja el, és lehetség

3 szerint be kell vonnia. A PayPass fizetési módra vonatkozóan az pontban foglalt kikötések érvényesek Köteles ellenrizni, hogy a kártyabirtokos által aláírt kártyabizonylaton szerepl aláírás valamint a kártyán lév aláírás megegyezik-e. Amennyiben a két aláírás nem egyezik meg, illetve ha a kártyabirtokossal, a kártyával, vagy a vásárlás körülményeivel kapcsolatban bármilyen gyanú merül fel, a Kártyaelfogadónak jogában áll megkérni a kártyabirtokost, hogy a személyazonosság igazolására szolgáló okmánnyal igazolja magát. Amennyiben ezt a kártyabirtokos megtagadja, vagy személyazonossága nem állapítható meg, illetve ha a kártyafelhasználó nem azonos a kártyabirtokossal, a Kártyaelfogadó köteles a kártyával történ fizetést elutasítani, s a tranzakciót reversal tranzakcióval visszavonni A tranzakció sikeres lebonyolításával a Kártyaelfogadó felelsséget vállal arra vonatkozóan, hogy: a kártyán és a bizonylaton szerepl adatok megegyeznek a kártyán és a bizonylaton lév aláírás megegyezik a kártyabirtokos a fizetett árut átvette, illetve a szolgáltatást igénybe vette a kártyabirtokos a POS bizonylat egy példányát átvette. A PayPassfizetési módra vonatkozóan az pontban foglalt kikötések érvényesek A MasterCard PayPasstranzakciókra vonatkozó speciális feltételek: belföldi vásárlási limitet meg nem haladó tranzakciók esetében sem az ügyfél, sem a fizetési eszköz nem kerül ellenrzésre illetve beazonosításra; belföldi vásárlási limitet meg nem haladó tranzakciók esetében POS bizonylat nyomtatására kizárólag az ügyfél kérésére kerül sor, egyéb esetben nem. A belföldi vásárlási limitet meghaladó tranzakciók esetében a normál kártyaelfogadás szabályait kell alkalmazni. ( ) A Kártyaelfogadó tudomásul veszi, hogy az elfogadás során a POS terminál által adott utasításokat végre kell hajtani. A terminál által lopott, vesztett kártya, illetve más okból bevonásra jelölt kártyákat lehetség szerint be kell vonni és azokat a Hitelintézet részére jegyzkönyv kíséretében, átvágással vagy lyukasztással érvénytelenítve továbbítani kell A Kártyaelfogadó tudomásul veszi, hogy a Hitelintézet illetve megbízottja jogosult a Kártyaelfogadó POS terminálján végrehajtott tranzakciókat monitoring rendszerével folyamatosan ellenrizni, valamint a kártyaelfogadás szabályainak betartásáról helyszíni ellenrzéssel meggyzdni A Kártyaelfogadó tudomásul veszi, hogy a POS terminál által kiadott bizonylatokat 5 évig köteles megrizni - függetlenül attól, hogy a tranzakció sikeres volt-e -, és a Hitelintézet kérésére a megadott határidre rendelkezésre bocsátani. Amennyiben a Hitelintézet által bekért bizonylatot határidre nem bocsátja a Hitelintézet rendelkezésére, a keletkez anyagi kár a Kártyaelfogadót terheli, és a Hitelintézet jogosult az összeget a Kártyaelfogadóra terhelni.

4 1.25. Mindenkor a Kereskedi Kézikönyv szerint jár el, a Hitelintézet által kért információkat a határidk betartásával megadja és folyamatosan együttmködik a Hitelintézettel Az Adatlapon meghatározott bankkártyákkal végzett tranzakciók elszámolásával a Hitelintézetet bízza meg. Az Adatlapon elfogadásra nem jelölt bankkártyák elfogadása esetén a tranzakció összegét a Hitelintézet nem téríti meg A Kártyaelfogadói Szerzdés megsznésével egyidejleg kártyaelfogadó-helyeirl eltávolítja a kártyaelfogadásra, és a Hitelintézetre vonatkozó emblémákat, valamint a Hitelintézet tulajdonát képez eszközöket 8 napon belül visszaszolgáltatja Amennyiben a Kártyaelfogadó a Hitelintézettel szemben fennálló bárminem tartozását a lejárati határidn belül nem egyenlítené ki, a Hitelintézet jogosult az összeget a Kártyaelfogadónál bankkártyával végrehajtott tranzakciók összegébl levonni A Kártyaelfogadó a Kártyaelfogadói Szerzdéssel összefügg és harmadik személy által a Hitelintézettel szemben érvényesített követelésekért, a Kártyaelfogadói Szerzdés megsznését követ 5 évig köteles helytállni A Kártyaelfogadó ideértve a POS terminál kezelésére felhatalmazott alkalmazottakat is köteles a bankkártya elfogadás szabályait, a Kereskedi Kézikönyvben foglalt ismereteket elsajátítani, az erre vonatkozó oktatáson részt venni, és a hamis, hamisított vagy jogosulatlan kártyahasználat büntetjogi következményeinek megismerésérl írásban nyilatkozni. A Kártyaelfogadó köteles a Nyilatkozatokat (3.sz. melléklet) megrizni, és a nyilvántartást aktualizálni új alkalmazottak esetében. A Kártyaelfogadó a Takarékbank kérésére köteles rendelkezésre bocsátani a Nyilatkozatokat. A Hitelintézet a Szerzdés alapján az alábbiakat vállalja: A kártyaelfogadáshoz szükséges promóciós anyagokat, valamint a Kereskedi Kézikönyvet térítésmentesen a Kártyaelfogadó rendelkezésére bocsátja A Hitelintézet megbízottja helyszíni oktatáson ismerteti meg a Kártyaelfogadót, a POS terminál kezelésére felhatalmazott személyeket a Kereskedi Kézikönyvben foglaltakkal, a bankkártya elfogadás szabályaival. A bankkártya elfogadásban résztvev személyeket teljes kören tájékoztatja a hamis, hamisított vagy jogosulatlan kártyahasználat büntetjogi következményeirl, amelyrl az oktatásban résztvev személyeknek az pontban foglaltak szerint nyilatkozatot kell tenniük Elvégzi a Kártyaelfogadónál bankkártyával végrehajtott tranzakciók elszámolását A Kártyaelfogadóval kapcsolatos információkat bizalmasan, a Hitelintézetekrl és pénzügyi vállalkozásokról szóló, évi CXII. törvény titoktartásra vonatkozó VII. fejezete alapján kezeli. Azokat kizárólag a hivatkozott törvényben és egyéb jogszabályokban foglaltak alapján, a vonatkozó jogszabályokban felhatalmazott szervek felé, a jogszabályok által elírt esetekben, az elírt módon és tartalommal szolgáltatja ki.

5 1.35. A Hitelintézet a Kártyaelfogadói Szerzdés általa történ aláírását követen írásos visszaigazolást küld a Kártyaelfogadó levelezési címére, amely tartalmazza a Kártyaelfogadó regisztrálását a Hitelintézet kártyaforgalmi elszámolási rendszerében, valamint a Kártyaelfogadói Szerzdés Kártyaelfogadói példányát. 2. A szerzd felek közötti elszámolás 2.1. Az elszámolás alapja a Hitelintézethez elektronikus formában továbbított tranzakciós adat. Az egy kártyával végrehajtott tranzakciót a Kártyaelfogadó köteles a terminálon egy összegben lebonyolítani, függetlenül attól, hogy esetleg a kártyabirtokos több számla kiállítását, a teljes vásárlási összeg számlán történ tételes megbontását kéri. Amennyiben a Kártyaelfogadó a tranzakciót részösszegenként hajtja végre, vagyis megbontja az egyösszeg terhelést, a Hitelintézet az egyes tranzakciók összegét nem számolja el a Kártyaelfogadó számláján A bankkártyával végrehajtott tranzakciók után a Hitelintézetet jutalék illeti meg, melyet a kártyaelfogadás lehetségének megteremtése, illetve a bankkártyával végrehajtott tranzakciók általa történ elszámolásának ellenértékeként számol el A jutalék alapja a bankkártyával eszközölt és a Hitelintézet által elszámolt tranzakciók bruttó összege A jutalék mértéke a kártyaelfogadó-helyen üzemel POS terminálon lebonyolított forgalomtól, valamint az egyes kártyatípustól függen alakul, az Adatlapon rögzítettek szerint A költségviselés alapján a felek a náluk felmerül, de a másik felet terhel költségeket haladéktalanul kiszámlázzák egymásnak. A költségvisel fél az ilyen számla kézhezvételének napjától számított 8 munkanapon belül köteles a számlát kiegyenlíteni A Hitelintézet a bankkártyával lebonyolított tranzakciók jutalékkal csökkentett összegét számlavezetett Kártyaelfogadó esetén a vásárlás napját követ 3 banki munkanapon belül elszámolja a Kártyaelfogadó pénzforgalmi számláján. Amennyiben a Kártyaelfogadó más banknál vezeti pénzforgalmi számláját, akkor a vásárlás napját követ 3 banki munkanapon belül, a Hitelintézet a Kártyaelfogadó által a Szerzdésben megjelölt pénzforgalmi számlaszámra elindítja az átutalást A Hitelintézet nem számolja el azokat a tranzakciókat, amelyek esetében az Elfogadás nem a Szerzdésben, illetve annak elválaszthatatlan részét képez dokumentumokban elírt módon történt, illetve amelyekrl a Kártyaelfogadó nem tud a kártyabirtokos által aláírt bizonylatot a Hitelintézetnek bemutatni Visszaélés gyanúja (illetéktelen kártyahasználat, lopott, elveszett, hamis kártya használata, egyéb visszaélésre utaló körülmény) esetén a Hitelintézet jogosult a gyanús, illetve vitatott tranzakciók összegének elszámolását a gyanú kizárása illetve megersítése érdekében folytatott vizsgálat, illetve eljárás befejezéséig felfüggeszteni, továbbá a kártyaelfogadást a Kártyaelfogadónál szüneteltetni. A Hitelintézet értesíti a Kártyaelfogadót a függben tartott tranzakciós tételekrl, a kártyaelfogadás szüneteltetésérl, valamint a vizsgálat befejezésének várható idpontjáról.

6 Az elszámolás felfüggesztésének idtartama nemzetközi logoval ellátott bankkártyák esetén a vizsgálat megkezdésétl számított 180 napnál nem lehet hosszabb A Hitelintézet a vitatott, illetve visszaélés gyanúja miatt függben tartott tételeket az eljárás befejezéséig elkülönítetten kezeli, és az eljárás eredményétl függen a Kártyaelfogadó javára vagy terhére elszámolja A Kártyaelfogadó tudomásul veszi, hogy az elszámolás felfüggesztésének idtartamára késedelmi kamat nem jár. 3. Bejelentések, reklamációk kezelése 3.1. A Kártyaelfogadó haladéktalanul köteles bejelenteni a Hitelintézetnek, ha: a Kártyaelfogadó adataiban változás következett be, a Kártyaelfogadó a POS terminált nem az elzetesen bejelentett helyen kívánja üzemeltetni, a kártyabirtokos egyszer vásárolt, illetve a szolgáltatást egyszeri fizetési kötelezettséggel vette igénybe, de a kártya többször került sikeresen lehúzásra, a tranzakció összege nem egyezik meg a vásárlás valós összegével, a POS terminált ellopták. A bejelentést a Kártyaelfogadó megteheti a Hitelintézethez eljuttatott levél, illetve telefax üzenet formájában. Ennek elmulasztásából ered károkért a felelsség a Kártyaelfogadót terheli A Kártyaelfogadó a Kereskedi Kézikönyvben meghatározott módon reklamációt nyújthat be a Hitelintézethez az alábbi esetekben: a birtokában lév, kártyabirtokos által aláírt vásárlási tranzakció ellenértéke nem található a Hitelintézet által küldött ügyfélforgalmi értesítn, illetve egyenlegértesítn, a Hitelintézet által alkalmazott elszámolás felfüggesztés, illetve vitatott összeg visszatartásának indokoltságát vitatja A Kártyaelfogadó általi reklamáció benyújtásának határideje a vele Kártyaelfogadói szerzdést kötött Hitelintézetnél, a reklamált tranzakció dátumától számított 30 nap Amennyiben a fenti határidk elmulasztása, a Kártyaelfogadó akadályoztatása, illetve egyéb méltányolható körülmény folytán következett be, a tranzakció dátumától számított 1 éven belül nyújthat be a Kártyaelfogadó reklamációt A Hitelintézet a reklamáció regisztrációját követ 15 napon belül értesíti a Kártyaelfogadót, a reklamációjával kapcsolatban megtett intézkedésekrl, illetve alaptalan reklamáció esetén -, a reklamáció elutasításáról A bejelentések és reklamációk ügyintézésének határideje, a Hitelintézet általi befogadástól számított 30 nap. Ettl eltér ügyintézési határid vonatkozik az elszámolás felfüggesztésének esetére, amely esetben a nemzetközi kártyatársaságok kötelez szabályai és idkeretei a meghatározók.

7 4. A kártyaelfogadás Hitelintézet általi felfüggesztése 4.1. A Hitelintézet jogosult a Szerzdésben, illetve annak elválaszthatatlan részét képez dokumentumokban meghatározott szabályokat megsért Kártyaelfogadóval szemben az alábbi intézkedéseket megtenni: - személyes egyeztetés - írásbeli figyelmeztetés - kártyaelfogadás felfüggesztése - szerzdés felmondás - KHR lejelentés - rendrségi feljelentés A Hitelintézet idszakosan felfüggeszti a POS terminál mködtetését, ha: a Kártyaelfogadónál egy éven belüli kétszeri figyelmeztetés ellenére, ismételten figyelmeztetésre okot adó körülmény merült fel, vagy nemzetközi kártyatársaság Kártyaelfogadóra vonatkozó egyszeri figyelmeztetése esetén, vagy ha a Hitelintézet és a Kártyaelfogadó közötti személyes egyeztetés ellenére, újabb, figyelmeztetésre okot adó körülmény merül fel. A Hitelintézet a felfüggesztésrl értesíti a Kártyaelfogadót A felfüggesztés feloldásának feltételérl a Hitelintézet jogosult dönteni. Amennyiben indokoltnak látja a Kártyaelfogadó számára intézkedési terv készítését írhatja el az észlelt körülmények felszámolása érdekében, vagy egyéb intézkedést foganatosíthat A Kártyaelfogadó által megtett intézkedések alapján a Hitelintézet a felfüggesztést feloldhatja, legfeljebb hat havi idtartamig meghosszabbíthatja, vagy a Kártyaelfogadói Szerzdést felmondhatja. Amennyiben a Kártyaelfogadó által megtett intézkedések a Hitelintézet megítélése szerint nem alkalmasak a kifogásolt körülmények megszüntetésére, vagy a megtett intézkedések ellenére a kifogásolt körülmények nem szntek meg, vagy ismét felmerültek, a Hitelintézet jogosult a Kártyaelfogadói Szerzdés felmondására. 5. A Szerzdés hatályba lépése, módosítása, megsznése 5.1. A Szerzdés a felek általi aláírással lép hatályba A Kártyaelfogadó tudomásul veszi, hogy a Szerzdés hatályba lépésének feltétele, a Szerzdés 1. sz. mellékleteként szerepl, kitöltött Kereskedi Adatlap, valamint a 2. sz. mellékletben szerepl dokumentumok benyújtása a Hitelintézet felé A Szerzdés elválaszthatatlan részét képez Kereskedi Adatlapon az alábbi adatokat kell megadni: a Kártyaelfogadó Szervezet és Tulajdonosa adatai a kártyaelfogadó-hely adatai a Kártyaelfogadó forgalmi és készlet adatai a POS terminál kezelk adatai

8 az elszámolás-forgalommal kapcsolatos adatok 5.4. Amennyiben a Kártyaelfogadói Szerzdést a Kártyaelfogadóval a Hitelintézet erre felhatalmazott megbízottja köti meg, a Szerzdés az aláírásának napjáig visszamenleges hatállyal akkor jön létre, ha a Hitelintézet a Szerzdés aláírását követ 8 munkanapon belül eltéren nem nyilatkozik A Kártyaelfogadó tudomásul veszi, hogy a Hitelintézet jogosult egyoldalúan módosítani a Szerzdésben, illetve annak elválaszthatatlan részeit képez dokumentumokban (különösen jelen Általános szerzdési feltételekben) foglaltakat A Szerzdés módosítása történhet: A Hitelintézet által egyoldalúan az alábbi esetekben: - a jogviszonnyal összefügg, vagy a Hitelintézet tevékenységét érint jogszabályok, illetve a Hitelintézetre vagy a Kártyaelfogadóra nézve kötelez érvény egyéb szabályok változásával, - a kártyaelfogadással összefügg, a Hitelintézet által más szolgáltatókkal kötött szerzdések módosulásával, - a Szerzdéssel összefügg szolgáltatások költségeinek változásával, - a Hitelintézeti termék- üzletpolitika változásával, - a nemzetközi kártyatársaságok vonatkozó, és kötelez érvény szabályainak módosulásával. Kétoldalú, írásos jogügylet keretében Az egyoldalú módosítást a Hitelintézet a hatályba lépést megelz legalább 15 nappal, írásban közli a Kártyaelfogadóval. Amennyiben a Kártyaelfogadó a módosítást nem fogadja el, élhet a Szerzdés felmondásának jogával. Ha a módosítás hatályba lépésének napjáig a Hitelintézethez nem érkezik meg a felmondó nyilatkozat, a Hitelintézet a módosítást a Kártyaelfogadó részérl elfogadottnak tekinti A Kártyaelfogadói Szerzdés határozatlan idre szól, amelyet a felek írásban 30 napos felmondási idvel mondhatnak fel. A felmondási id a felmondási nyilatkozat kézhezvételének napján kezddik A Szerzdés megsznik közös megegyezéssel, a Hitelintézet és a Kártyaelfogadó által meghatározott idpontban, felmondás esetén, a felmondási id lejártával, a Kártyaelfogadó által megjelölt pénzforgalmi számla megsznésével, amennyiben nem közli új pénzforgalmi számlaszámát, a Kártyaelfogadó jogutód nélküli megsznésével, illetve halálával, vagy rendkívüli felmondással Amennyiben bármely fél a Szerzdésben foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget, vagy tevékenysége során jogszabályt sért, a Szerzdést a másik fél megszntetheti rendkívüli felmondással, a partner központjába ajánlott küldeményként küldött akaratnyilatkozattal. Ez esetben a Szerzdés a felmondás kézhezvételével megsznik, a felek közötti elszámolás azonnal esedékessé válik.

9 5.11. A Szerzdés megsznése esetén a felek kötelesek elszámolni a megsznt jogviszonnyal összefügg, egymással szemben fennálló követeléseiket. 6. Egyéb rendelkezések 6.1. A Kártyaelfogadói Szerzdés és az alábbiakban felsorolt dokumentumok egymástól elválaszthatatlanok és együtt érvényesek: Kereskedi adatlap (1.sz. melléklet) Benyújtandó dokumentumok listája (2.sz. melléklet) Terminál kezeli nyilatkozat (3.sz. melléklet) Általános Szerzdési Feltételek (4.sz. melléklet) Nyilatkozat a Kártyaelfogadó Szerzdés megkötését megelzen, a Központi Hitelinformációs Rendszerrl szóló évi CXXII. törvény szerinti tájékoztatás tudomásulvételérl (5.sz. melléklet) Kereskedi Kézikönyv (6.sz. melléklet) 6.2. A Kártyaelfogadó a Szerzdésben és mellékleteiben közölt adatok valódiságáért büntetjogi felelsséggel tartozik A Kártyaelfogadó tudomásul veszi, hogy a kártyával történ vásárlás a kártyabirtokos és az Kártyaelfogadó közötti jogügylet, ezért a két fél között felmerül, ezen jogügylettel összefügg vitákért a Hitelintézet nem tartozik felelsséggel A Kártyaelfogadó tudomásul veszi, hogy a nemzetközi bankkártyákkal végzett tranzakciók forgalmi adatai a nemzetközi kártyatársaságok rendelkezésére állnak, és a gyanúsnak vélt tranzakciókról a Kártyaelfogadó megjelölésével értesítik a Hitelintézetet Az együttmködés tényét, a bankkártya elfogadást, mindkét félnek jogában áll a nyilvánosság tudomására hozni. A Kártyaelfogadó ennek keretében tudomásul veszi és hozzájárul különösen ahhoz, hogy a Hitelintézet és a Takarékbank Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10., Cg ) a Kereskedi adatlapon megadott, Kártyaelfogadóra vonatkozó neveket (üzlet teljes neve, üzlet POS bizonylaton megjelen rövid neve és a Kártyaelfogadó fantázianeve) és az üzlet címét, ahol a kártyaelfogadás történik, mint kártyaelfogadó-hely, feltüntesse mindazon helyeket, ahol a kártyahasználatot népszersíti, a kártyaelfogadó-helyeket felsorolja (pl. szórólapok, internet). Ugyanakkor a felek tudomásul veszik, hogy a Kártyaelfogadói Szerzdés aláírását követen a Szerzdés feltételei harmadik fél tudomására csak a másik fél beleegyezésével hozhatók A Kártyaelfogadói Szerzdés tartalmát harmadik személynek nem továbbíthatják, kivéve, ha azt a hitelintézetekrl és pénzügyi vállalkozásokról szóló, évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.), vagy más jogszabály elírja A Kártyaelfogadói Szerzdésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a hitelintézetekrl és pénzügyi vállalkozásokról szóló, évi CXII. törvény, valamint a pénzforgalmi jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.

10 6.9. A Kártyaelfogadó tudomásul veszi, hogy a banküzemi tevékenység biztonságának növelése céljából a Hitelintézet, a Központi Hitelinformációs Rendszerrl szóló évi CXXII. törvény elírása szerint átadja a KHR-t kezel pénzügyi vállalkozás részére azon Kártyaelfogadó törvény által meghatározott referenciaadatait, amely bankkártya elfogadására irányuló szerzdésben vállalt kötelezettségét megszegte, és emiatt a bankkártya elfogadására irányuló szerzdését a Hitelintézet felmondta vagy felfüggesztette A Kártyaelfogadói Szerzdéssel kapcsolatban felmerül vitás kérdéseket a felek egyeztetés útján rendezik. Amennyiben az egyeztetés nem vezet eredményre, a jogvita eldöntésére a felek az illetékes bírósághoz fordulnak.

11 TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLET JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL, VALAMINT AZ ADATOK ÁTADÁSÁRÓL A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.,,mint referenciaadat-szolgáltató (továbbiakban: Referenciaadat-szolgáltató) a központi hitelinformációs rendszerrl szóló évi CXXII. (a továbbiakban: KHR tv.) alapján vállalkozásnak minsül ügyfeleirl az alábbi tájékoztatóban ismertetett esetekben a hitelképesség megalapozottabb megítélése, valamint a felels hitelezés feltételei teljesítésének és a hitelezési kockázat csökkentésének elmozdítása az adósok és a referenciaadat-szolgáltatók - többek között a pénzügyi intézmények - biztonságának érdekében, a jelen tájékoztatóban felsorolt, KHR tv. szerinti referenciaadatokat (továbbiakban: referenciaadat) adja át a Központi Hitelinformációs Rendszert (továbbiakban: KHR) kezel pénzügyi vállalkozás (BISZ Központi Hitelinformációs Zártkören Mköd Részvénytársaság) részére. I. Adatszolgáltatás szerzdéskötésrl A Referenciaadat-szolgáltató a pénzügyi szolgáltatásra - a hitelintézetekrl és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (Hpt.) 3. (1) bekezdés b)-c) és f)-g) pontjában foglalt pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerzdés, így - hitel- és pénzkölcsön-, - pénzügyi lízing-, - olyan papír alapú készpénz-helyettesít fizetési eszköz (például papír alapú utazási csekk, váltó) kibocsátása, illetve az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása, amely nem minsül pénzforgalmi szolgáltatásnak-, - kezesség és bankgarancia- és egyéb bankári kötelezettség vállalás nyújtására vonatkozó szerzdés (továbbiakban együtt: a pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerzdés) megkötését követen - 5 munkanapon belül - átadja a KHR részére a központi hitelinformációs rendszerrl szóló évi CXXII. törvény (KHR tv.) 5. (2) bekezdés b) pontja alapján az alábbi referenciaadatokat: - azonosító adatok: cégnév, név, székhely, cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói igazolvány szám, adószám; - szerzdéses adatok: a szerzdés típusa és azonosítója (száma); a szerzdés megkötésének, lejáratának, megsznésének idpontja; szerzdés megsznésének módja; a szerzdés összege, és devizaneme, valamint a törlesztés módja és gyakorisága; a szerzdéses összeg törleszt részletének összege és devizaneme. Tájékoztatjuk, hogy az adatátadási kötelezettség a már átadott referenciaadatok módosulása esetén is fennáll. Ebben az esetben a Referenciaadat-szolgáltató az adatot, az arról való tudomásszerzést követ öt munkanapon belül írásban átadja a KHR-t kezel pénzügyi vállalkozás részére. II. Adatszolgáltatás a tárgyhót követ hónap 5. munkanapjáig, valamint eltörlesztés esetén

12 A Referenciaadat-szolgáltató a tárgyhót követ ötödik munkanapig átadja a KHR-t kezel pénzügyi vállalkozás részére a pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerzdéssel kapcsolatosan az alábbi referenciaadatot: Az adatszolgáltatás tárgyát képez szerzdés adatai: fennálló tketartozás összege és pénzneme A szerzdéses összeg törleszt részletének összege és devizaneme Tájékoztatjuk, hogy amennyiben adatszolgáltatás tárgyát képez pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerzdés hatálya alatt eltörlesztést teljesít, a Referenciaadat-szolgáltató az eltörlesztést követ öt munkanapon belül átadja a KHR-t kezel pénzügyi vállalkozás részére az alábbi referenciaadatot: - Az adatszolgáltatás tárgyát képez szerzdés adatai: eltörlesztés ténye, ideje, az eltörlesztett összeg és a fennálló tketartozás összege, valamint pénzneme III. Adatszolgáltatás lejárt, meg nem fizetett tartozásról A Referenciaadat-szolgáltató a Khrtv. 14. alapján a KHR-t kezel pénzügyi vállalkozás részére átadja annak a vállalkozásnak az alábbi referenciaadatait, aki az adatszolgáltatás tárgyát képez pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerzdésben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozása több mint harminc napon keresztül fennállt. - azonosító adatok: cégnév, név, székhely, cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói igazolvány szám, adószám; - az adatszolgáltatás tárgyát képez szerzdés adatai: a szerzdés típusa és azonosítója (száma); a szerzdés megkötésének, lejáratának, megsznésének idpontja; a szerzdés megsznésének módja; a szerzdés összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja és gyakorisága; a Khrtv ban meghatározott feltételek bekövetkezésének idpontja; a Khrtv ban meghatározott feltételek bekövetkezésekor fennálló lejárt és meg nem fizetett tartozás összege; a lejárt és meg nem fizetett tartozás esedékességének idpontja és összege; a lejárt és meg nem fizetett tartozás megsznésének idpontja és módja; a követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére történ átruházására, perre utaló megjegyzés; eltörlesztés ténye, ideje, az eltörlesztett összeg és a fennálló tketartozás összege, valamint pénzneme; fennálló tketartozás összege és pénzneme; a szerzdéses összeg törleszt részletének összege és devizaneme. IV. Adatszolgáltatás sorba állított követelésrl A KHR-t kezel pénzügyi vállalkozás részére a KHR tv. 14. /B bekezdése alapján a Referenciaadat-szolgáltató átadja annak a vállalkozásnak az alábbi referenciaadatait, amelynek fizetési számlájával szemben fedezethiány miatt harminc napot meghaladó idszak alatt, megszakítás nélkül, egy millió forintnál nagyobb összeg sorba állított követelést tartanak nyilván. - azonosító adatok: cégnév, név, székhely, cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói igazolvány szám, adószám;

13 - azon pénzforgalmi számlákkal kapcsolatos adatok, amelyeken sorba állított követeléseket tartottak nyilván: a pénzforgalmi számla vezetésére vonatkozó szerzdés azonosítója (száma); a sorba állított követelések összege és devizaneme; a követelések sorba állításának kezd és megsznési idpontja; perre utaló megjegyzés. V. Adatszolgáltatás készpénz-helyettesít fizetési eszközzel kapcsolatosan bekövetkezett eseményrl A KHR-t mködtet pénzügyi vállalkozás részére a KHR. tv. 14. /A bekezdése alapján a Referenciaadat-szolgáltató átadja annak a vállalkozásnak alábbi referenciaadatait, amely készpénz-helyettesít fizetési eszköz elfogadására irányuló szerzdésben vállalt kötelezettségét megszegte, és emiatt a készpénz-helyettesít fizetési eszköz elfogadására irányuló szerzdését a referenciaadat-szolgáltató felmondta vagy felfüggesztette. - azonosító adatok: cégnév, név, székhely, cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói igazolvány szám, adószám; - készpénz-helyettesít fizetési eszköz elfogadására irányuló szerzdésre vonatkozó adatok: a szerzdés megkötésének, lejáratának, megsznésének, felfüggesztésének idpontja; perre utaló megjegyzés. VI. Az adatátadás célja Tájékoztatjuk, hogy a Referenciaadat-szolgáltató által a KHR tv. alapján történ adatátadás a zárt rendszer KHR adatbázisa részére történik, amelynek célja a hitelképesség megalapozottabb megítélése, valamint a felels hitelezés feltételei teljesítésének és a hitelezési kockázat csökkentésének elmozdítása az adósok és a referenciaadat-szolgáltatók - többek között a pénzügyi intézmények biztonságának érdekében. Az átadott adatok a KHR tv-ben meghatározott célra, pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerzdés megkötését megalapozó döntés meghozatalához vagy a vállalkozás által bármely referencia adatszolgáltatónál kezdeményezhet tájékoztatás megadásának céljára használhatóak fel. VII. Adatkezelés határideje A KHR-t kezel pénzügyi vállalkozás a referenciaadatokat az alábbiakban meghatározott idponttól számított 5 évig kezeli. Az 5 év letelte után a KHR-t kezel pénzügyi vállalkozás a referenciaadatokat véglegesen és vissza nem állítható módon törli. Az ezen 5 éves adatkezelésre meghatározott határid számításának kezdete: a) a jelen tájékoztató III. fejezetében meghatározott esetben, ha a tartozás nem sznt meg, az e fejezet szerinti adatátadás idpontjától számított ötödik év vége b) az adat átadásának idpontja a jelen tájékoztató V. fejezetében meghatározott esetben, c) a követelések sorba állításának megsznési idpontja a jelen tájékoztató IV. fejezetében meghatározott esetben, d) a vállalkozásnak a pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerzdése megsznésének idpontja. Ezzel összefüggésben tájékoztatjuk, hogy a KHR-t kezel pénzügyi vállalkozás haladéktalanul és véglegesen törli a referenciaadatot, ha a referencia-adatszolgáltató nem állapítható meg, vagy ha tudomására jut, hogy a referenciaadat jogellenesen került a KHR-be.

14 VIII. Jogorvoslat A rendelkezésére álló jogorvoslati lehetségeket a Khrtv. alábbi rendelkezései tartalmazzák: 16. (1) A nyilvántartott személy kifogást emelhet referenciaadatainak a KHR-t kezel pénzügyi vállalkozás részére történt átadása, azoknak a KHR-t kezel pénzügyi vállalkozás által történ kezelése ellen, és kérheti a referenciaadat-helyesbítését, illetve törlését. (2) A nyilvántartott személy az (1) bekezdésben foglalt kifogást a) a kifogásolt referenciaadatot a KHR-t kezel pénzügyi vállalkozásnak átadó referenciaadat-szolgáltatóhoz, vagy b) a KHR-t kezel pénzügyi vállalkozáshoz írásban nyújthatja be. (3) A KHR-t kezel pénzügyi vállalkozás a kifogást a nyilvántartott személy egyidej értesítése mellett annak kézhezvételét követ két munkanapon belül köteles ahhoz a referenciaadat-szolgáltatóhoz megküldeni, amely a kifogásolt referenciaadatot a KHR-t kezel pénzügyi vállalkozásnak átadta, kivéve, ha a referenciaadat-szolgáltató jogutód nélkül megsznt, és az adatszolgáltatás tárgyát képez szerzdésbl ered követelés átruházására másik referenciaadat-szolgáltató részére nem került sor, vagy a referenciaadat-szolgáltató személye nem állapítható meg. (4) A referenciaadat-szolgáltató, illetleg a KHR-t kezel pénzügyi vállalkozás köteles a kifogást annak kézhezvételét követ öt munkanapon belül kivizsgálni, és a vizsgálat eredményérl a nyilvántartott személyt írásban, kézbesítési bizonyítvánnyal feladott irat formájában haladéktalanul, de legkésbb a vizsgálat lezárását követ két munkanapon belül tájékoztatni. (5) Ha a referenciaadat-szolgáltató a kifogásnak helyt ad, haladéktalanul, de legkésbb öt munkanapon belül köteles a helyesbített vagy törlend referenciaadatot a nyilvántartott személy egyidejû értesítése mellett a KHR-t kezel pénzügyi vállalkozás részére átadni, amely a változást két munkanapon belül köteles átvezetni. (6) A KHR-t kezel pénzügyi vállalkozás vizsgálja ki a kifogást, ha a referenciaadatszolgáltató jogutód nélkül megsznt és az adatszolgáltatás tárgyát képez szerzdésbl ered követelés átruházására másik referenciaadat-szolgáltató részére nem került sor, vagy a referenciaadat-szolgáltató személye nem állapítható meg. (7) A KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozás a helyesbítésrl vagy törlésrl haladéktalanul, de legkésbb két munkanapon belül köteles értesíteni valamennyi olyan referenciaadatszolgáltatót, amelynek a nyilvántartott személyrl a helyesbítést vagy törlést megelzen referenciaadatot továbbított. 17. (1) A nyilvántartott személy referenciaadatainak jogellenes átadása és kezelése miatt, illetleg azok helyesbítése vagy törlése céljából a referenciaadat-szolgáltató és a KHR-t kezel pénzügyi vállalkozás ellen keresetet indíthat. A keresetlevelet a 16. (4) bekezdésében meghatározott tájékoztató kézhezvételét követ harminc napon belül a nyilvántartott személy lakóhelye szerint illetékes helyi bírósághoz kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. E határid elmulasztása miatt igazolásnak van helye. (2) A nyilvántartott személyt az (1) bekezdés szerinti keresetindítási jog akkor is megilleti, ha a referenciaadat-szolgáltató, illetve a KHR-t kezel pénzügyi vállalkozás az e törvényben meghatározott tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidt ez esetben a tájékoztatási kötelezettségre megállapított határid leteltétl kell számítani. (3) Az (1) (2) bekezdés szerinti perre a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) rendelkezéseit az e törvényben foglalt eltéréssel kell alkalmazni.

15 (4) A bíróság a keresetlevelet a Pp (1) bekezdésében meghatározottak tekintetében haladéktalanul, de legkésbb a bírósághoz érkezéstl számított három munkanapon belül megvizsgálja és amennyiben a keresetlevél a tárgyalás kitzésére alkalmas intézkedik a tárgyalási határnap kitzésérl. A tárgyalást úgy kell kitzni, hogy a keresetlevélnek az alperes részére történ kézbesítése a tárgyalás napját legalább három nappal megelzze. Az els tárgyalást legkésbb a keresetlevélnek a bírósághoz érkezésétl számított nyolcadik munkanapra kell kitzni. Ha a keresetlevél csak a bíróság intézkedése alapján válik alkalmassá a tárgyalás kitzésére [Pp ], a tárgyalás kitzésére elírt határid kezd idpontját ettl az idponttól kell számítani. A tárgyalás elhalasztása esetén a folytatólagos tárgyalást nyolc munkanapon belül kell megtartani. 18. (1) A KHR-t kezel pénzügyi vállalkozás a per megindítására vonatkozó adatot az eljárás jogers befejezéséig a vitatott referenciaadattal együtt köteles nyilvántartani. (2) A bíróság végzésével már a tárgyalás elkészítése során ideiglenes intézkedésként két munkanapon belül elrendeli a referenciaadatok zárolását, ha a rendelkezésre álló adatok alapján a kereseti kérelem megalapozottsága valószínnek mutatkozik. A végzés fellebbezésre tekintet nélkül elzetesen végrehajtható. (3) Ha a bíróság a referenciaadatok zárolását rendelte el, akkor az erre vonatkozó határozat kézhezvételét követen haladéktalanul, de legkésbb két munkanapon belül a referenciaadatokat zárolni kell. A referenciaadatok zárolása esetén azok referenciaadatszolgáltató részére nem továbbíthatók, azokat csak a bírósági eljárás lefolytatása céljából kezelheti a KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozás. (4) A perben a keresetet más keresettel összekapcsolni vagy a pert más perrel egyesíteni nem lehet, továbbá a perben viszontkeresetnek nincs helye. (5) A perben az eljárás szünetelésének csak a Pp (1) bekezdésének c) és d) pontja esetében van helye. 19. (1) A referenciaadat-szolgáltatót, illetve a KHR-t kezel pénzügyi vállalkozást terheli annak bizonyítása, hogy a referenciaadat átadásának, illetve KHR-ben történ kezelésének e törvényben meghatározott feltételei fennálltak. E körben a bizonyítás elmaradása vagy eredménytelensége a referenciaadat-szolgáltatót, illetleg a KHR-t kezel pénzügyi vállalkozást terheli. (2) Az ítélet jogerre emelkedéséig a referenciaadatot a 18. (3) bekezdése szerint kell kezelni, ha az elsfokú ítélet a referenciaadat törlését rendelte el. (3) A referenciaadat zárolását, a zárolás megszüntetését, illetve a referenciaadat helyesbítését, törlését a bíróság erre vonatkozó jogers határozatának kézhezvételét követen haladéktalanul, de legkésbb két munkanapon belül végre kell hajtani. (4) A bíróság a referenciaadat módosítására vagy törlésére vonatkozó jogers határozatát a Felügyeletnek is megküldi. 20. A ban foglalt rendelkezések a másodfokú eljárásban is megfelelen irányadók.

16 KERESKEDI KÉZIKÖNYV a POS terminálon történ bankkártya elfogadásról Tartalom 1. Bevezetés A bankkártya elfogadáshoz kapcsolódó fogalmak A bankkártya elfogadás szabályai A POS terminálon használható funkciók A keresked által elfogadható kártyák, és ismertet jegyeik A bankkártya ellenrzése A bankkártya vizsgálata A bankkártya elfogadás folyamata A leggyakrabban elforduló visszautasítási kódok Gyanús vásárlói magatartásformák 15

17 7. A bankkártya bevonása Reklamációkezelés Kereskedi reklamációk Kártyabirtokosi reklamációk PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standards) Követelmények A bankkártya elfogadással kapcsolatos telefonszámok 20

18 1. Bevezetés Tisztelt Kártyaelfogadó Partnerünk! Jelen Kereskedi Kézikönyv (a továbbiakban: Kézikönyv) a Kártyaelfogadói Szerzdés elválaszthatatlan részét képezi, kiadásával segíteni kívánjuk a bankkártyával történ vásárlás lehetségének magas szint biztosítását ügyfélkörében. A Kézikönyv olyan információkat, útmutatókat tartalmaz, amelyek betartása révén Ön a biztonságos, bankkártyával lebonyolított vásárlás elnyeit élvezheti. A bankkártya elfogadásból származó elnyök az Ön számára: Lehetsége nyílik a nemzetközi bankkártyák elfogadására, amelynek következtében megn üzletének a presztízse. A kártyabirtokosok szívesen használják bankkártyájukat vásárlásra, mivel ez számunkra díjmentes, szemben a készpénzfelvéttel járó költséggel, és a felmérések szerint a bankkártyával vásárlók többet költenek, mint a készpénzzel fizetk, így az Ön forgalma is emelkedik. Csökken a készpénztartás költsége. A POS terminál segítségével, valamint a Kézikönyvben leírtak betartásával lehetsége nyílik a biztonságos fizetési forgalom lebonyolítására.

19 2. A kártya elfogadáshoz kapcsolódó fogalmak Aláírás panel: A bankkártya hátoldalán található, a kártyabirtokos aláírására szolgáló sáv, amelyen a kártyabirtokos aláírásának minden esetben szerepelnie kell. Közvetlen mellette keretben található a CVC2 kód, mely egy háromjegy biztonsági kód. Autorizáció (engedélyezés): A kártyakibocsátó vagy a nevében eljáró engedélyezési központ által a tranzakciós kérésre adott válasz. Az engedélykérés papíralapú tranzakció esetén telefonon, POS terminál, illetve bankjegykiadó automata esetén automatikusan, elektronikus úton történik. Az autorizáció egyenleg, limit, és kártya státusza (tiltott, lejárt, blokkolt, stb.) alapján történik. A pozitív autorizáció egyben fizetési megbízás is a kártyabirtokos részérl. Bankkártya: készpénz-helyettesít fizetési eszköz, amellyel birtokosa rendszerint személyazonosító kód, illetleg más hasonló azonosító használata révén rendelkezhet a hitelintézettel szemben fennálló fizetési számla-követelésérl vagy a hitelintézet által nyújtott hitellehetségérl, és amely lehetvé teszi az ügyfél számára a fizetési megbízás megtételét. BIN, Prefix szám: A Nemzetközi Kártyaszervezetek által, minden tagbanknak adott egyedi, a kártyaszámban megjelen számsor általában a kártyaszám els 6 számjegye amely azonosítja az adott bankot és az általa kibocsátott bankkártyát. Chargeback: A kibocsátó bank által az elfogadó banknak küldött pénzügyi üzenet, amely jelzi, hogy a kibocsátó bank szerint a kérdéses tranzakció az érvényben lév szabályok megsértésével történt és az üzenettel visszaterheli a tranzakció összegét az elfogadó bankra. Egészségpénztári kártya: Olyan, távolról hozzáférést biztosító, készpénz-helyettesít fizetési eszköz, amellyel birtokosa rendelkezhet az egészségpénztárral szemben fennálló egészségpénztári számlakövetelésérl. A Kibocsátó Egészségpénztár logojával kibocsátott, - meghatározott kereskedi körben - elektronikus fizetési eszközként használható plasztik lap, amely hordozza a Kibocsátó Egészségpénztárra, a Kártyabirtokosra, valamint a kártya alapjául szolgáló számlára vonatkozó adatokat, és tartalmazza az adott kártyára vonatkozó biztonsági jegyeket. Kártyaelfogadó: Az a jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, és egyéni vállalkozó, amely (aki) a bankkártya elfogadására a kibocsátóval vagy más hitelintézettel szerzdést kötött. Kereskedelmi elfogadóhely (keresked): A Takarékbank Zrt.-vel, Számlavezet Hellyel vagy más hitelintézettel szerzdéses viszonyban álló kereskedelmi, illetve szolgáltatói egység, ahol a kártya elfogadás módjára vonatkozó szerzdés alapján a Kártyabirtokos a kártya segítségével termék/szolgáltatás ellenértékét egyenlítheti ki. Elfogadó Bank: Az a hitelintézet, amely a bankkártyák elfogadására Kártyaelfogadói Szerzdést kötött a kereskedvel. Jelen esetben elfogadó bank lehet a Takarékbank, és valamennyi erre jogosult Számlavezet Hely.

20 Embosszálás: A bankkártya megszemélyesítése dombornyomásos eljárással. A kártya síkjából kiemelked betket illetve számokat tartalmazó rész. Dombornyomással szerepelhet a Kártyaszám, a Kártyabirtokos neve, a kártya érvényességi ideje, a stilizált MasterCard illetve VISA jelek. Kártyabirtokos: Az a természetes személy, akinek a nevére a kártyát kiállították, és aki a Számlatulajdonos megbízása alapján kizárólagosan jogosult az készpénz-helyettesít fizetési eszköz használatára. Olyan jogalany, aki a fizetési számla tulajdonosaként fizetési számlájáról fizetési megbízást hagy jóvá, vagy fizetési számla hiányában fizetési megbízást ad. Kártyabizonylat (slip bizonylat): A kereskedelmi elfogadóhelyen, a bankkártyás vásárlás lebonyolítása során a POS terminál által kiadott 2 példányos bizonylat. A kártyabizonylat tartalmazza a kereskedre, a tranzakcióra és a kártyára vonatkozó adatokat. A bizonylat eredeti illetve els példányát a keresked köteles a Kártyabirtokossal aláíratni, az aláírást és a bizonylaton szerepl adatokat ellenrizni abban az esetben, amikor a tranzakció nem PIN kód köteles. A bizonylat másolati, vagy második példánya a Kártyabirtokos példánya. A keresked köteles a bizonylatok megrzésére vonatkozó Szerzdési Feltételeket betartani. Amennyiben a tranzakció PIN kód köteles akkor a bizonylaton nem szerepel aláírósáv, az ügyfélnek nem kell aláírnia. Kártyakibocsátó: A Takarékbank Zrt., amely a kártyabirtokossal kötött szerzdésben kötelezettséget vállal, hogy a kártyaigényl kérelmére készpénz-helyettesít fizetési eszközt (bankkártya) bocsát a rendelkezésére, és a bankkártyával fizetési mveletek végrehajtását biztosítja a kártyabirtokos számára. A Takarékbank Zrt. a vele szerzdött Szolgáltatón keresztül biztosítja az Integráció részére a nemzetközi kártyatársaságok hálózatához történ csatlakozást, a belföldi/külföldi kártyatranzakciók lebonyolítását, illetve elszámolását. A Takarékbank Zrt. képviseli a Számlavezet Helyeket, és a nevükben eljár a nemzetközi kártyatársaságokkal szemben. Kis összeg vásárlás: A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. törvény meghatározása szerinti összeget meg nem haladó vásárlás. Logo: Az a közös jel, embléma, amely a bankkártyákon és a kártyát elfogadó helyeken szerepel, és tájékoztatja a kártyabirtokost arról, hogy melyek azok a helyek, ahol a kártya felhasználható. MasterCard PayPass fizetési eszköz: A MasterCard PayPass Kártya, a MasterCard PayPass Karóra és a MasterCard PayPass TaPassz. MasterCard PayPass Kártya: Érintés nélküli vásárlásra is alkalmas MasterCard Unembossed típusú betéti bankkártya (bankkártya, MasterCard PayPass tranzakciót lehetvé tev beépített antennával). MasterCard PayPass Karóra: Olyan rádiófrekvenciás kommunikációra alkalmas eszköz, mely a hozzá kapcsolódóan kibocsátott és abba beillesztett chippel együtt alkalmas MasterCard PayPass tranzakciók végrehajtására. MasterCard PayPass Olvasó: A MasterCard PayPass tranzakciók indítását lehetvé tev elektronikus eszköz, mely a POS terminálhoz kapcsolható. A tranzakció végrehajtása

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről vállalkozások részére

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről vállalkozások részére Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről vállalkozások részére Tisztelt Ügyfelünk! Az Országgyűlés a 2011. évi CXXII. törvény megalkotásával szabályozza a Központi Hitelinformációs Rendszer

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK POS-TERMINÁLON KERESZTÜL TÖRTÉNŐ BANKKÁRTYA-ELFOGADÁSHOZ ÉS INTERNETES BANKKÁRTYA-ELFOGADÁSHOZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK POS-TERMINÁLON KERESZTÜL TÖRTÉNŐ BANKKÁRTYA-ELFOGADÁSHOZ ÉS INTERNETES BANKKÁRTYA-ELFOGADÁSHOZ 6. sz. melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK POS-TERMINÁLON KERESZTÜL TÖRTÉNŐ BANKKÁRTYA-ELFOGADÁSHOZ ÉS INTERNETES BANKKÁRTYA-ELFOGADÁSHOZ Érvényes: 2016. július 1-től Tartalomjegyzék 1. Fogalmi meghatározások...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. A Kártyaelfogadó a Szerződés alapján az alábbiakat vállalja:

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. A Kártyaelfogadó a Szerződés alapján az alábbiakat vállalja: 34/5. sz. melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. A Szerződő felek kötelezettségei A Kártyaelfogadó a Szerződés alapján az alábbiakat vállalja: 1.1. A Hitelintézet által a Kereskedői Adatlapon (továbbiakban:

Részletesebben

Tájékoztatjuk, hogy az átadást megelőzően az Ön hozzájárulása szükséges adatainak KHR-ből történő más referenciaadatszolgáltató

Tájékoztatjuk, hogy az átadást megelőzően az Ön hozzájárulása szükséges adatainak KHR-ből történő más referenciaadatszolgáltató TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Érvényes: 2014. július 15-től 1. A Szerződő felek kötelezettségei ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Kártyaelfogadó a Szerződés alapján az alábbiakat vállalja: 1.1. A Hitelintézet által a Kereskedői Adatlapon

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a központi hitelinformációs rendszerbe történő adatátadásról vállalkozásokra vonatkozóan A hatályba lépés napja: 2011. október 11.

TÁJÉKOZTATÓ a központi hitelinformációs rendszerbe történő adatátadásról vállalkozásokra vonatkozóan A hatályba lépés napja: 2011. október 11. TÁJÉKOZTATÓ a központi hitelinformációs rendszerbe történő adatátadásról vállalkozásokra vonatkozóan A hatályba lépés napja: 2011. október 11. Az Országgyűlés a 2011. évi CXXII. törvény megalkotásával

Részletesebben

JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL, VALAMINT AZ ADATOK ÁTADÁSÁRÓL TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL ESETÉN

JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL, VALAMINT AZ ADATOK ÁTADÁSÁRÓL TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL ESETÉN 1 10/A. sz. melléklet TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL

Részletesebben

bekövetkezése esetén átadható adatokat a Melléklet 1.1. és 1.3. pontja tartalmazza]

bekövetkezése esetén átadható adatokat a Melléklet 1.1. és 1.3. pontja tartalmazza] 10. sz. melléklet Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. ezúton tájékoztatjuk Önt a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) céljáról, az abba szolgáltatandó

Részletesebben

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről magánszemélyek részére

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről magánszemélyek részére Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről magánszemélyek részére Tisztelt Ügyfelünk! Az Országgyűlés a 2011. évi CXXII. törvény megalkotásával létre hozta a teljes lakossági hitelnyilvántartást,

Részletesebben

Tájékoztatjuk, hogy az átadást megelőzően az Ön hozzájárulása szükséges adatainak KHR-ből történő más referenciaadat-szolgáltató általi átvételéhez.

Tájékoztatjuk, hogy az átadást megelőzően az Ön hozzájárulása szükséges adatainak KHR-ből történő más referenciaadat-szolgáltató általi átvételéhez. TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KHR tv. által meghatározott adatszolgáltatások köre pozitív lista

TÁJÉKOZTATÓ A KHR tv. által meghatározott adatszolgáltatások köre pozitív lista TÁJÉKOZTATÓ a Központi Hitelinformációs Rendszerbe történő adatátadásról, a 2011. évi CXXII. törvény alapján. A hatályba lépés napja: 2011. október 11. Az Országgyűlés a 2011. évi CXXII. törvény megalkotásával

Részletesebben

Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR)

Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR) 5. sz. melléklet Kérjük az alábbi Tájékoztatást figyelmesen olvassa el! Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR) I. A KHR-be történő adattovábbítás célja: A központi hitelinformációs

Részletesebben

Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyfél tájékoztató

Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyfél tájékoztató sz. szerződés 1/1. sz. melléklete Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyfél tájékoztató A Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) Általános Üzletszabályzata

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Központi Hitelinformációs Rendszerről pénzügyi lízinggel kapcsolatosan

TÁJÉKOZTATÓ a Központi Hitelinformációs Rendszerről pénzügyi lízinggel kapcsolatosan TÁJÉKOZTATÓ a Központi Hitelinformációs Rendszerről pénzügyi lízinggel kapcsolatosan Az OTP Ingatlanlízing Zrt. a jelen Tájékoztatóban ismerteti az üzletfeleivel (továbbiakban Üzletfél), hogy az Üzletfél

Részletesebben

A KHR olyan zárt rendszerû adatbázis, amelyben kizárólag az e törvényben meghatározott referenciaadatok kezelhetõk.

A KHR olyan zárt rendszerû adatbázis, amelyben kizárólag az e törvényben meghatározott referenciaadatok kezelhetõk. TÁJÉKOZTATÁS A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATÁTADÁS, A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERBEN TÖRTÉNŐ ADATKEZELÉS SZABÁLYAIRÓL, VALAMINT A JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEKRŐL A Szarvas és Vidéke

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan mellékletei:

Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan mellékletei: .iktatószámú szerződés 1. számú függelékének 1. számú melléklete NYILATKOZAT Alulírott név:.. születési név: szül. helye, ideje:..,..év..hónap nap anyja születési neve:... lakcíme:. levelezési címe: személyazonosító

Részletesebben

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről magánszemélyek részére

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről magánszemélyek részére Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről magánszemélyek részére Tisztelt Ügyfelünk! Az Országgyűlés a 2011. évi CXXII. törvény megalkotásával létre hozta a teljes lakossági hitelnyilvántartást,

Részletesebben

KÁRTYAELFOGADÓI SZERZŐDÉS

KÁRTYAELFOGADÓI SZERZŐDÉS KÁRTYAELFOGADÓI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. A Szerződő felek kötelezettségei A Kártyaelfogadó a Szerződés alapján az alábbiakat vállalja: 1.1. A Hitelintézet által a Kereskedői Adatlapon

Részletesebben

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerrıl

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerrıl Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerrıl Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton tájékoztatjuk Önt a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) céljáról, az abba szolgáltatandó ügyféladatok körérıl, az ügyfelek

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK 40/7. sz. melléklet Érvényes: 2014. július 15-tıl 1. A Szerzıdı felek kötelezettségei ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Kártyaelfogadó a Szerzıdés alapján az alábbiakat vállalja: 1.1. A Hitelintézet által

Részletesebben

A Hitelpont Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Adatvédelmi és adatkezelési szabályzata

A Hitelpont Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Adatvédelmi és adatkezelési szabályzata A Hitelpont Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság a 1. Általános szabályok a. A HITELPONT Zrt. és az ügyfelei között létrejött, hitelnyújtásra irányuló szerződés megkötése során kezeli

Részletesebben

1. Kiegészítő fogalmi meghatározások (kizárólag a MasterCard PayPass fizetési eszközök vonatkozásában értendők)

1. Kiegészítő fogalmi meghatározások (kizárólag a MasterCard PayPass fizetési eszközök vonatkozásában értendők) BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE MASTERCARD PAYPASS FIZETÉSI ESZKÖZÖKHÖZ Érvényes: 2014. március 15-től 1. Kiegészítő fogalmi

Részletesebben

Általános szerződési szabályok 7.sz.mell. Cenzúraszámú szerződés 1. számú függeléke A szerződő felek megállapodnak, hogy a fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó szerződésük az alábbiakban meghatározott

Részletesebben

TAKARÉKBANK ZRT. KERESKEDŐI KÉZIKÖNYV a POS terminálon történő bankkártya elfogadásról

TAKARÉKBANK ZRT. KERESKEDŐI KÉZIKÖNYV a POS terminálon történő bankkártya elfogadásról 40/7. sz. melléklet TAKARÉKBANK ZRT. KERESKEDŐI KÉZIKÖNYV a POS terminálon történő bankkártya elfogadásról Tartalom 1. Bevezetés..3 2. A bankkártya elfogadáshoz kapcsolódó fogalmak.....4 3. A bankkártya

Részletesebben

KÁRTYAELFOGADÓI SZERZŐDÉS

KÁRTYAELFOGADÓI SZERZŐDÉS Hitelintézet tölti ki! Szerződés szám:... Elfogadóhelyi azonosító:. KÁRTYAELFOGADÓI SZERZŐDÉS POS-TERMINÁLON KERESZTÜL TÖRTÉNŐ BANKKÁRTYA- ELFOGADÁSHOZ ÉS INTERNETES BANKKÁRTYA- ELFOGADÁSHOZ mely egyrészről

Részletesebben

NYILATKOZAT. 1. Alulírott

NYILATKOZAT. 1. Alulírott iktatószám: NYILATKOZAT 1. Alulírott név: születési név: szül. helye, ideje:, év hónap nap anyja születési neve: lakcíme: levelezési címe: személyazonosító okmányának típusa: személyazonosító okmányának

Részletesebben

.. sz. szerződés 1/a. sz. melléklete NYILATKOZAT. Alulírott

.. sz. szerződés 1/a. sz. melléklete NYILATKOZAT. Alulírott K9. sz. melléklet.. sz. szerződés 1/a. sz. melléklete NYILATKOZAT Alulírott név:.. születési név: szül. helye, ideje:..,..év..hónap nap anyja születési neve:... lakcíme:. levelezési címe: személyazonosító

Részletesebben

Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyfél tájékoztató

Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyfél tájékoztató sz. szerződés 1/1. sz. melléklete Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyfél tájékoztató A Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) Általános Üzletszabályzata

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE MASTERCARD PAYPASS FIZETÉSI ESZKÖZÖKHÖZ Közzététel napja: 2015. május 25. Hatályos: 2015.

Részletesebben

A KHR részére történő adatátadás és a KHR-ben történő adatkezelés általános szabályai

A KHR részére történő adatátadás és a KHR-ben történő adatkezelés általános szabályai TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZER-RE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOKAT FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Vállalkozói számlavezetéshez kapcsolódó bankkártyák kondíciói Kiadás időpontja: 2014.08.22. Hatályos: 2014.08.25-től Hpt. 210.. 13. bekezdés értelmében tájékoztatjuk

Részletesebben

Természetes személyre vonatkozó Központi Hitelinformációs Rendszerrel kapcsolatos ügyféltájékoztató

Természetes személyre vonatkozó Központi Hitelinformációs Rendszerrel kapcsolatos ügyféltájékoztató Természetes személyre vonatkozó Központi Hitelinformációs Rendszerrel kapcsolatos ügyféltájékoztató A Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) a hitelintézetekről és pénzügyi

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE PAYPASS FIZETÉSI ESZKÖZÖKHÖZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE PAYPASS FIZETÉSI ESZKÖZÖKHÖZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE PAYPASS FIZETÉSI ESZKÖZÖKHÖZ Érvényes: 2011. augusztus 1-től 1. Kiegészítő fogalmi meghatározások

Részletesebben

Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyféltájékoztató

Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyféltájékoztató Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyféltájékoztató A Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) Általános Üzletszabályzata tartalmazza a Központi Hitelinformációs

Részletesebben

1.3. Biztosítja a kártyaelfogadáshoz szükséges informatikai hátteret, valamint fedezi az üzemeltetés költségeit.

1.3. Biztosítja a kártyaelfogadáshoz szükséges informatikai hátteret, valamint fedezi az üzemeltetés költségeit. 49/3. sz. melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. A Szerződő felek kötelezettségei A Kártyaelfogadó a Szerződés alapján az alábbiakat vállalja: 1.1. A Hitelintézet által a Kereskedői Adatlapon (továbbiakban:

Részletesebben

Alulírott (szül. hely, idő, a.n., személyigazolvány száma: )

Alulírott (szül. hely, idő, a.n., személyigazolvány száma: ) Tisztlelt ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a 2011. október 11. napján hatályba lépett, a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény (továbbiakban: KHR tv.) értelmében a központi

Részletesebben

KÁRTYAELFOGADÓI SZERZŐDÉS

KÁRTYAELFOGADÓI SZERZŐDÉS 40.sz. melléklet Hitelintézet tölti ki! Szerződés szám:... Elfogadóhelyi azonosító:. KÁRTYAELFOGADÓI SZERZŐDÉS mely egyrészről a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt (székhelye: 1122 Budapest, Pethényi

Részletesebben

iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete

iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete Alulírott név:.. születési név: szül. helye, ideje:..,..év..hónap nap anyja születési neve:... lakcíme:. levelezési címe: személyazonosító okmányának

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNETES KÁRTYAELFOGADÁSHOZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNETES KÁRTYAELFOGADÁSHOZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNETES KÁRTYAELFOGADÁSHOZ 1. A Szerződő felek kötelezettségei Érvényes: 2014. július 15-től A Kártyaelfogadó a Szerződés alapján az alábbiakat vállalja: 1.1. A Hitelintézet

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZRT.

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Ügyféltájékoztató a központi hitelinformációs rendszerrel kapcsolatos tudnivalókról Szerződés azonosító Családi és utó-/házassági név Anyja neve Születési hely, idő Állandó lakcím Az Erste Bank Hungary

Részletesebben

tudomásszerzést követő öt munkanapon belül írásban átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére.

tudomásszerzést követő öt munkanapon belül írásban átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére. TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL, VALAMINT AZ

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE PAYPASS FIZETÉSI ESZKÖZÖKHÖZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE PAYPASS FIZETÉSI ESZKÖZÖKHÖZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE PAYPASS FIZETÉSI ESZKÖZÖKHÖZ 1. Kiegészítı fogalmi meghatározások (kizárólag a PayPass

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2010. szeptember 1-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRŐL A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZER RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS

A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRŐL A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZER RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS Általános Üzletszabályzat a 2014. március 15-e előtt megkötött szerződésekre 4. sz. almelléklete: a központi hitelinformációs rendszerről A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRŐL A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS

Részletesebben

LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA HITELKERET SZERZŐDÉS

LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA HITELKERET SZERZŐDÉS AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet : 3346 Bélapátfalva, Május 1. út 2/a., Pf.:1. Telefon: 36/554-370 Fax: 36/554-371 Üzleti központ, postacím: 3300 Eger Katona tér 7-9.,Pf.: 227, Telefon: 36/514-510

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Takarékpont Lakossági számlacsomagokhoz kapcsolódó bankkártyák kondíciói Kiadás időpontja: 2015.02.02. Hatályos: 2015.02.02-től Hpt. 279.. 15. bekezdés értelmében

Részletesebben

Hibridlevél Bankkártyás fizetés tájékoztató

Hibridlevél Bankkártyás fizetés tájékoztató Hibridlevél Bankkártyás fizetés tájékoztató 1 / 5 Tartalomjegyzék 1. A szolgáltatás általános ismertetése... 3 2. Fizetés menete... 3 3. Elfogadott kártyatípusok... 3 4. Megrendelés lemondása, reklamáció...

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Érvényes: 2012.január 1-től ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK, DEFINÍCIÓK Authorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy a nevében eljáró

Részletesebben

VI. Az adatátadás célja VII. Adatkezelés határideje VIII. Jogorvoslat 17. 18.

VI. Az adatátadás célja VII. Adatkezelés határideje VIII. Jogorvoslat 17. 18. TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL RÉSZÉRE TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL,

Részletesebben

II. Adatszolgáltatás a tárgyhót követő hónap 5. munkanapjáig, valamint előtörlesztés esetén

II. Adatszolgáltatás a tárgyhót követő hónap 5. munkanapjáig, valamint előtörlesztés esetén TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

- Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: fennálló tőketartozás összege és pénzneme

- Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: fennálló tőketartozás összege és pénzneme TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

- Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: fennálló tőketartozás összege és pénzneme

- Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: fennálló tőketartozás összege és pénzneme TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

- azonosító adatok: név, születési név, születési idő, hely,

- azonosító adatok: név, születési név, születési idő, hely, TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

II. Adatszolgáltatás a tárgyhót követő hónap 5. munkanapjáig, valamint előtörlesztés esetén

II. Adatszolgáltatás a tárgyhót követő hónap 5. munkanapjáig, valamint előtörlesztés esetén TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

Tájékoztatjuk T. Ügyfeleinket, hogy a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény

Tájékoztatjuk T. Ügyfeleinket, hogy a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény KÖZLEMÉNY! A Cofidis Magyarországi Fióktelepe ( Cofidis ) ezúton értesíti Tisztelt Ügyfeleit, hogy 2014. január 1. napjától ügyfeleire nézve előnyösen, illetve nem hátrányosan (semlegesen), valamint az

Részletesebben

az arról való tudomásszerzést követő öt munkanapon belül írásban átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére.

az arról való tudomásszerzést követő öt munkanapon belül írásban átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére. TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.10.01-től érvényes kondícióiról

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.10.01-től érvényes kondícióiról III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak vállalkozások részére Mastercard Business 5 000,00 Ft 5 000,00 Ft Pótkártya díja (kártyaletiltást követően) 5 000,00 Ft Pótkártya díja (újragyártási díj sérülés

Részletesebben

KÖLCSÖNKÉRELEM KIEGÉSZÍTÉS Lakossági jelzáloghitel PIACI LAKÁSHITEL ELŐBÍRÁLATTAL ESETÉN

KÖLCSÖNKÉRELEM KIEGÉSZÍTÉS Lakossági jelzáloghitel PIACI LAKÁSHITEL ELŐBÍRÁLATTAL ESETÉN KÖLCSÖNKÉRELEM KIEGÉSZÍTÉS JKK003_01 Lakossági jelzáloghitel PIACI LAKÁSHITEL ELŐBÍRÁLATTAL ESETÉN A kölcsönkérelem kitöltése során a nem kitöltendő vagy nem releváns adat kihúzással/áthúzással jelölendő!

Részletesebben

Bankkártya Szolgáltatás: MasterCard PayPass fizetési eszközhöz kapcsolódó szolgáltatás.

Bankkártya Szolgáltatás: MasterCard PayPass fizetési eszközhöz kapcsolódó szolgáltatás. BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BETÉTI BANKKÁRTYÁHOZ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE MASTERCARD PAYPASS FIZETÉSI ESZKÖZÖKHÖZ Érvényes: 2012. január 1-tıl 1. Kiegészítı fogalmi

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2014. augusztus 25-től 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Élő, de már nem nyitható Lakossági bankszámlákhoz kapcsolódó bankkártyák kondíciói Kiadás időpontja: 2015.02.05. Hatályos: 2015.04.15.-től Hpt. 279.. 15. bekezdés

Részletesebben

Tájékoztatjuk, hogy az átadást megelőzően az Ön hozzájárulása szükséges adatainak KHR-ből történő más referenciaadat-szolgáltató általi átvételéhez.

Tájékoztatjuk, hogy az átadást megelőzően az Ön hozzájárulása szükséges adatainak KHR-ből történő más referenciaadat-szolgáltató általi átvételéhez. 22.iktatószámú szerződés 1. számú függelékének 4. számú melléklete TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a díjmentes készpénzfelvételt lehetővé tevő fogyasztói nyilatkozatok Központi Nyilvántartásáról

TÁJÉKOZTATÓ a díjmentes készpénzfelvételt lehetővé tevő fogyasztói nyilatkozatok Központi Nyilvántartásáról TÁJÉKOZTATÓ a díjmentes készpénzfelvételt lehetővé tevő fogyasztói nyilatkozatok Központi Nyilvántartásáról Tisztelt Ügyfeleink! A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (a

Részletesebben

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez Hatályos:2016.10.15-től LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez amely létrejött Számlavezető Hitelintézet

Részletesebben

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.06.01-től érvényes kondícióiról III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak lakosság részére

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.06.01-től érvényes kondícióiról III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak lakosság részére III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak lakosság részére Cirrus/Maestro Főkártya éves díja * 1 500,0 Társkártya éves díja 1 500,0 Pótkártya díja (kártyaletiltást követően) 1 500,0 Pótkártya díja (újragyártási

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA től kötött szerződések esetében

KONDÍCIÓS LISTA től kötött szerződések esetében KONDÍCIÓS LISTA 2016.04.01-től kötött szerződések esetében Megnevezés Díjtétel Készpénzkezelési díj 1 00 Átutalás kezelési díj Csoportos beszedéssel történőfizetés díja (alkalmanként) Csoportos beszedésről

Részletesebben

III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak lakosság részére

III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak lakosság részére III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak lakosság részére VISA Electron² Cirrus/Maestro Kártya kibocsátáshoz kapcsolódó díjak¹ Főkártya éves díja * 1 500,00 Ft 1 500,00 Ft Társkártya éves díja 1 500,00

Részletesebben

BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR)

BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) Bizalmas BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) ÜZLETSZABÁLYZAT KIVONAT KÉRELMEZŐK RÉSZÉRE Hatályos: 2013. január 1-től TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Hirdetmény. a Bak és Vidéke Takarékszövetkezet. Kártyaelfogadásra vonatkozó díjai és költségei. Érvényes: 2013. április 01-től

Hirdetmény. a Bak és Vidéke Takarékszövetkezet. Kártyaelfogadásra vonatkozó díjai és költségei. Érvényes: 2013. április 01-től Hirdetmény a Bak és Vidéke Takarékszövetkezet Kártyaelfogadásra vonatkozó díjai és költségei Közzététel: 2013.03.14 Takarékszövetkezetünk vállalati ügyfelei részére Kártyaelfogadói Szerződés alapján bankkártya

Részletesebben

A LAKOSSÁGI ÉS VÁLLALATI BANKKÁRTYÁK ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2016. július 1-től TARTALOMJEGYZÉK

A LAKOSSÁGI ÉS VÁLLALATI BANKKÁRTYÁK ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2016. július 1-től TARTALOMJEGYZÉK A LAKOSSÁGI ÉS VÁLLALATI BANKKÁRTYÁK ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2016. július 1-től TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 2 1.1. A Bankkártya ÁSZF hatálya... 2

Részletesebben

1/13 Hirdetmény Lakossági és vállalkozói bankkártyák kondíciói A hirdetmény módosításának oka: PayPass TaPassz termék értékesítésének megszüntetése. Hatályos 2015. február 02-től. Tájékoztatjuk Ügyfeleinket,

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.07.01-től érvényes kondícióiról

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.07.01-től érvényes kondícióiról III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak vállalkozások részére Mastercard Business 5 000,00 Ft 5 000,00 Ft Pótkártya díja (kártyaletiltást követően) 5 000,00 Ft Pótkártya díja (újragyártási díj sérülés

Részletesebben

A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL

A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL C) A bankkártyákra vonatkozóan Magánszemély számlatulajdonos esetén igényelhető chip kártyákra vonatkozóan

Részletesebben

Hirdetmény. Lakossági és vállalkozói bankkártyák kondíciói. A hirdetmény módosításának oka: bankkártyával történő vásárlás kondícióinak módosítása.

Hirdetmény. Lakossági és vállalkozói bankkártyák kondíciói. A hirdetmény módosításának oka: bankkártyával történő vásárlás kondícióinak módosítása. Hirdetmény Lakossági és vállalkozói bankkártyák kondíciói A hirdetmény módosításának oka: bankkártyával történő vásárlás kondícióinak módosítása. 7/2015. számú Ügyvezetői Testületi határozattal elfogadva

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink 2012.

Részletesebben

HIRDETMÉNY 1 A KÁRTYAALAPÚ FIZETÉSI MŰVELETEKKEL KAPCSOLATOS DÍJAZÁST ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOKRÓL 2

HIRDETMÉNY 1 A KÁRTYAALAPÚ FIZETÉSI MŰVELETEKKEL KAPCSOLATOS DÍJAZÁST ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOKRÓL 2 HIRDETMÉNY 1 A KÁRTYAALAPÚ FIZETÉSI MŰVELETEKKEL KAPCSOLATOS DÍJAZÁST ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOKRÓL 2 Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy a kártyaalapú fizetési műveletek bankközi jutalékairól szóló, kötelezően

Részletesebben

NHB Növekedési Hitel Bank. Bankkártya Hirdetmény

NHB Növekedési Hitel Bank. Bankkártya Hirdetmény NHB Növekedési Hitel Bank Bankkártya Hirdetmény Hatályos: 2016. október 17. 1 Tartalom 1. MASTERCARD LAKOSSÁGI ELEKTRONIKUS BETÉTI BANKKÁRTYA KONDÍCIÓK... 3 1.1. BANKKÁRTYA IGÉNYLÉS FELTÉTELEI... 3 1.2.

Részletesebben

Tájékoztató a díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve készpénzfelvétel lehetőségéről

Tájékoztató a díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve készpénzfelvétel lehetőségéről Tájékoztató a díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve készpénzfelvétel lehetőségéről Tisztelt Ügyfelünk! A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

NHB Növekedési Hitel Bank. Bankkártya Hirdetmény

NHB Növekedési Hitel Bank. Bankkártya Hirdetmény NHB Növekedési Hitel Bank Bankkártya Hirdetmény Hatályos: 2016. december 13. 1 Tartalom 1. MASTERCARD LAKOSSÁGI ELEKTRONIKUS BETÉTI BANKKÁRTYA KONDÍCIÓK... 3 1.1. BANKKÁRTYA IGÉNYLÉS FELTÉTELEI... 3 1.2.

Részletesebben

Általános szerződési feltételek bankkártya szolgáltatásokra vonatkozóan

Általános szerződési feltételek bankkártya szolgáltatásokra vonatkozóan 2194 Tura, Bartók tér 21. Tel: 28/466-002, Fax: 28/468-025 Adószám: 10045260-2-13 Cégjegyzékszám: Cg. 13-02-050296 Általános szerződési feltételek bankkártya szolgáltatásokra vonatkozóan Tartalom I. FOGALMI

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A KÁRTYAELFOGADÓI SZERZŐDÉSHEZ Hatályos: 2014. május 19-től Az ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 3525 Miskolc, Dózsa

Részletesebben

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok I. Takarékpont Számlacsomagok Számlacsomagok Nebuló Ugródeszka 14-27-évig Feltétel 14-18 év 18-27 év Számlanyitási díj Havi zárlati díj Számlavezetési díj Számlacsomag havi díja 105 Ft 205 Ft Számlakivonat

Részletesebben

A Pénzforgalmi Üzletszabályzat és Bankkártya üzletszabályzat(ok) 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL

A Pénzforgalmi Üzletszabályzat és Bankkártya üzletszabályzat(ok) 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL A Pénzforgalmi Üzletszabályzat és Bankkártya üzletszabályzat(ok) 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL C) A bankkártyákra vonatkozóan Magánszemély számlatulajdonos esetén igényelhető chip kártyákra

Részletesebben

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok I. Takarékpont Számlacsomagok Számlacsomagok Nebuló Ugródeszka 14-27-évig Feltétel 14-18 év 18-27 év Számlanyitási díj Havi zárlati díj Számlavezetési díj Számlacsomag havi díja 105 Ft 205 Ft Számlakivonat

Részletesebben

Ügyirat száma: Nyilatkozat a Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Konstrukcióban való részvételhez

Ügyirat száma: Nyilatkozat a Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Konstrukcióban való részvételhez Ügyirat száma: Nyilatkozat a Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Konstrukcióban való részvételhez A Vállalkozás neve (cégneve): A Vállalkozás cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: Képviseletre jogosultak

Részletesebben

FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLŐ LAP

FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLŐ LAP Lakossági/Mikrovállalati TeleBank:06 40 222 222 ERSTEBUSINESS24: 06 40 222 223 FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLŐ LAP Az igénylés típusa: Új igénylés, vagy Meglévő hitelkeret módosítása: hitelkeret emelés hitelkeret

Részletesebben

Bankkártya hirdetmény

Bankkártya hirdetmény Bankkártya hirdetmény 4.sz. melléklet Érvényes: 2014. augusztus 25-től Kártyatermékek: Kölyökkártya Maestro Ifjúsági Maestro MC Standard MC Business MC Electronic Business VISA Online Kártyadíjak Éves

Részletesebben

Kérdések és válaszok internetes kártyás fizetésről KÁRTYAELFOGADÁS

Kérdések és válaszok internetes kártyás fizetésről KÁRTYAELFOGADÁS Kérdések és válaszok internetes kártyás fizetésről KÁRTYAELFOGADÁS Milyen típusú kártyákkal lehet fizetni? A VISA és az Mastercard dombornyomott kártyáival, ill. egyes VISA Electron kártyákkal. A VISA

Részletesebben

JEDE ITALAUTOMATÁK BÉRLETI SZERZ DÉSÉNEK LEGFONTOSABB ELEMEI. 1. A Szerz dés határozott id tartamra, 1, vagy 2 évre köt dik

JEDE ITALAUTOMATÁK BÉRLETI SZERZ DÉSÉNEK LEGFONTOSABB ELEMEI. 1. A Szerz dés határozott id tartamra, 1, vagy 2 évre köt dik JEDE ITALAUTOMATÁK BÉRLETI SZERZDÉSÉNEK LEGFONTOSABB ELEMEI 1. A Szerzdés határozott idtartamra, 1, vagy 2 évre kötdik 2. A gépek bérleti díja: a JM Xpress italautomatákra: havi 4.000,- Ft + ÁFA a JM 40-es

Részletesebben

NAIH adatkezelési nyilvántartási számok- Kaposmenti Takarékszövetkezet

NAIH adatkezelési nyilvántartási számok- Kaposmenti Takarékszövetkezet NAIH adatkezelési nyilvántartási számok- Kaposmenti Takarékszövetkezet Adatkezelés megnevezése Ügyfélkapcsolat Pénzügyi szolgáltatás nyújtása Betét gyűjtése Hitel és pénzkölcsön nyújtása Pénzforgalmi szolgáltatások

Részletesebben

IGÉNYLŐLAP TÁRGYI FEDEZET NÉLKÜLI HITELEKHEZ KISVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE

IGÉNYLŐLAP TÁRGYI FEDEZET NÉLKÜLI HITELEKHEZ KISVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE Befogadás dátuma: IGÉNYLŐLAP TÁRGYI FEDEZET NÉLKÜLI KÉRJÜK, HOGY AZ ADATLAPOT NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL TÖLTSE KI! MINDEN KÉRDÉSRE VÁLASZOLJON, AZ ÖN VÁLLALKOZÁSÁRA NEM ÉRTELMEZHETŐ KÉRDÉSEKET KIHÚZÁSSAL

Részletesebben

I. A lakóépület építésének egyszer bejelentésérl szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet módosítása 1

I. A lakóépület építésének egyszer bejelentésérl szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet módosítása 1 I. A lakóépület építésének egyszer bejelentésérl szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet módosítása 1 5. (1) A lakóépület építésének egyszer bejelentésérl szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Részletesebben

A Kereskedőváltás részletes szabályai

A Kereskedőváltás részletes szabályai A Kereskedőváltás részletes szabályai A Társaság csak egyetemes szolgáltatásra nem jogosult Felhasználók részére nyújt szolgáltatásokat, így a kereskedőváltás szabályaira vonatkozó alábbi ismertetés nem

Részletesebben

2011. évi CXXII. törvény. a központi hitelinformációs rendszerről. I. Általános rendelkezések

2011. évi CXXII. törvény. a központi hitelinformációs rendszerről. I. Általános rendelkezések 2011. évi CXXII. törvény a központi hitelinformációs rendszerről Az Országgyűlés a közérdek által vezérelve a teljes körű hitelnyilvántartás - ezen belül a lakossági hitelnyilvántartás - létrehozásának,

Részletesebben

A Takarékszövetkezet panaszkezelési és fogyasztóvédelmi utasítása

A Takarékszövetkezet panaszkezelési és fogyasztóvédelmi utasítása VERESEGYHÁZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET A Takarékszövetkezet panaszkezelési és fogyasztóvédelmi utasítása 2013. Az Igazgatóság 2003. január 30-án elfogadta a 1-8/2003. számú határozattal Módosítva az

Részletesebben

Kérdések és válaszok internetes kártyás fizetésről

Kérdések és válaszok internetes kártyás fizetésről Kérdések és válaszok internetes kártyás fizetésről KÁRTYAELFOGADÁS Milyen típusú kártyákkal lehet fizetni? A VISA és az Mastercard dombornyomott kártyáival, ill. egyes VISA Electron kártyákkal. A VISA

Részletesebben

TAKARÉKPONT BANKKÁRTYÁK F BB KONDÍCIÓI. Hatályos: 2013. szeptember 1-jét l. Éves díj 330 Ft 330 Ft. Társkártya éves díja nem lehetséges nem lehetséges

TAKARÉKPONT BANKKÁRTYÁK F BB KONDÍCIÓI. Hatályos: 2013. szeptember 1-jét l. Éves díj 330 Ft 330 Ft. Társkártya éves díja nem lehetséges nem lehetséges TAKARÉKPONT BANKKÁRTYÁK F BB KONDÍCIÓI Kártyatermékek: Csemete számlacsomaghoz kapcsolódó bankkártya Kölyökkártya Nebuló számlacsomaghoz kapcsolódó bankkártya Maestro bankkártya Éves díj 330 Ft 330 Ft

Részletesebben

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés Az (Székhely H-2251 Tápiószecső, Deák Ferenc utca 32. Adószám: 11680235-2-13, bankszámla szám: Unicredit bank 10918001-00000107-91020006, bejegyezte: Fővárosi bíróság mint Cégbíróság: Cg.: 13-09-133542)

Részletesebben