Kivonat a m. kir. honvédség szolgálati szabályzatának I-ső részéből.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kivonat a m. kir. honvédség szolgálati szabályzatának I-ső részéből."

Átírás

1 1.t!!I(!lo.'I hadosztá7!j eg(jszi)(jgiig!) i (lnfantel'ie - Divi:,;io118:-:anitatsal1stalt) intézet hegyi fcl:-:zerelés:,;el; l hegyi élelmező o:;zluli (Gebil'gsverpfteg s - kolollne) ; 3-4 heg!)i von(dszázad (Gebirgstraine:,;kadron) és j heg!)i t'o?wttelep (Gebirgstrainpark). II. FEJ EZET. Kivonat a m. kir. honvédség szolgálati szabályzatának I-ső részéből. KiU(löncz-szolg álat. A küldönez-szolgálat (Ordonanzdienst) lényegében meghagyások és jelentések átadásában áll, mely a ezé] és szükség szerint tisztek, egyéb tisztesek vagy katonák által végeztetik. A küldönezök vezél1ylése a magasabb paral1esnokságokhoz ez utóbbiak által történik. A küldönez-szolgálat rendszerint mindennapi felváltás mellett végeztetik és az őrségek elosztása alkalmával veszi kezdetét. Az irodákban több mint 24 óráig vezényelt küldöncz katonák kivételével, valamennyi a klildönez-szolgálatban álló az oldalfegyverrel és szolgálati jelvénnyel, a körülményekhez képest - főleg az ellenség előtt -- teljesen felszerelve, a tisztek jegyzőkönyvvel, az altisztek az előirt börtárezával ellátva kell lenniök. A küldönez-szolgálatot végzők, szolgálatuk megkezdését és hevégzését azoknál jelentik, kik-

2 55 hez utal va vannak és azt ugyanazoknak rendelkezérei szerint teljesitik. A hol vezérkari vagy :;egédtiszti szolgálattal megbizott tiszt van, a legénységi állományu ki.i.ldönczök a jelentéseket annál teszik és a parancsokat attól veszik. A vett szóbeli parancsok jól emlékezetben t artandók, a körülményekhez képest a bőrtárczába (a jegyzőkönyvben) előjegyzendők és minden módositás vagy halogatás nélkül teljesitendők. A felváltás, a küldöncz-szolgálat végzésére kiadott általános és részletes utasitásoknnk szabályszerü átadása és átvétele mellett történik. Ha egy küldöncz altiszt - őrvezető - vagy katona az előljárót vagy fölebbvalöt kiséri, ezt. ü lépés távolságnyira kell követnie. Oly kiildönczöket, kik előljáröikat löhútoll kisérik, kitartó lovakkal kell ellátni. Elfog'atál"ok. er~- ha- Minden előljárónak, valamint minden a kator.-fghpz nai állomány hoz (csendőrség) tartozó feljebbvalö \~élyek nak, a törvények nek s a katonai fegyelemnek e.oljarok " J\'dlók fi'- megovasa cze 'l"b'l' Ja o Joga van alárendelteknek. ' illetve alantosoknak elfogatását saját felelősségre elrendelni vagy azt önmaguknak foganatositani. Ezen jog kötelességgé válik, ha egy alárendelt (alantos) hüntett vagy sulyos vétség elkövetésén tetten éretik, vagy ezek egyikével nyoma- tékosan gyanusjttatik, valamint ha a magaviselete által a jelenlevő katonáknak rossz példát mutat vagy nyilvános megbotránkozásra alkalmat szolgáltat. Jogtalan elfogatások, valamint a fenforgó körülmények által nem indokolt kiméletlen eljárás az elfogásnál, mint a szolgálati hatalommal való visszaélés biintetés alá esik. Egyének szakaszvezetőtől lefelé rendszerint Elfogások ii gyele tl tj sz t p~t k. jól l' - előljáróik, feljebbvalóik vagy a legény;:;égi állo- i... ök. űl'sé~('k l;~ mány egyenrangu személyei által helyezendíík Ű I' "k ;illa\. őrizet alá. A többi egyének (hadapródok bezárásával) parancsot kapnak, hogy a reájuk kiszabott fogságba menjenek; ahol ez azonban szükségesnek mutatkozik, a rendfokozatuk szerint egyenranguak, tisztek azonban csak tiszt kiséretében, minden feltünés elkerülésével, fogságba helyezhetők. Ügyeleti tisztek és ügyeleti altisztek, valamint járörök, őrségek és őrök következő esetekben kötelezve vannak egyéneket hadapród-tiszthelyet-. testől lefelé elfogni: aj ha ezen egyéneket büntetteken vagy sulyos vétségeken érik; b) ha ily cselekményben őket sulyos gyanu terheli; c) ha garázda magaviselet által nyilvános botrányt idéznek elő; ti) ha az ügyeleti tiszteseknek, járőröknek, ő1'- ségek és őröknek, ezek hatáskörébe eső uta-

3 57 sitásaikban nem engedelmeskednek, valamint ha ezen közegeket szidalmazzák vagy tett legesen megtámadják ; ej ha az elfogásra nézve különös parancs lett kiadva; f) ha a fegyvere::; hatalomhoz és a csendőrség' hez tartozó ellenszegülő és garázdálkodö egyének elfogására hozzá.iuk a köriilmények által igazolt felszólítás intéztetik. Tiszteket, lelké::;zeket és tisztviselőket, cl XI. rangosztálytől felfelé föltétlenül csak az a), cl) és ej alatt megjelölt esetekben szabad elfogni; a többi esetekben az elfogás csak tisztek által vezénj elt járörök vagy iírségek közbelépése, vagy ha valamely a garázdálkodónál följebbvaló követeli az elfogást, ez utöbbinak közbenjárása mellett foganatositható. Az (~) és Ll) esetekben ügyeleti tisztesek, {)rségek és őrök polg'ári egyének letartóztatására is kötelezve vannak. ~J~:~ln;'j~;i:t:~: Azon felszólitásoknak, melyeket az állam slí gi, ki;zegp,inek és a városok közbiztúnsági közegei saját szolgákozbelepesp, lati hatásköri:ikben katonai egyénekhez intéznek, ez utóbbiak engedelmeskedni tartoznak. Katonai kincstári vagy a katonaság által megszállott épületekben azonban az emlitett biztonsági kö;t,egek hivatalos ügyködést csak az épület paranc::; nokának előzetes értesitése után, és csak ez utóbhinak vagy egy tisztnek kijzbenjárása mellett Vl' gezhetnek. Valamely erre felj'ogositott eo'yén őrség vuo'y EIJarás cllenszeb' b gli "I' PS cse t e 'I)C"n. járőr által foganatositandó elfogásnak ellenszegülni senkinek sem szabad. Ra ily eset mégis előfordulna, akkor az elfogás végrehajtása czéljából valamely őrségnek, készültségnek vagy egyéb rendelkezésre álló (hadtengerész, honvéd) legénységnek, ha ilyen nem áll rendelkezésre, a csendőrség nek vagy a közbiíltonság más közegeinek támogatását kell igénybe venni é::; a legvégső esetben erőszakot kell aik al-. maznl. Tisztektől és tisztviselőktől a Xl rano'- A rl'gyvcrpk ('Ib \"t:[plp osztály tól felfelé, az elfogás alkalmával a fegyverek csak akkor, ha ez okvetlenül szükséges, a többi egyénektől azon ban minden esetben elvétetnek. Az elrn~ottak Elfogott hadapród-tiszthelyettesek és ennél alattosabb egyének saját csapatte::;tük fogdájába, vagy a, legközelebbi őrségre hozatnak ; elfogott tiszteket (lelkészeket, tisztviselőket a Xl. rangosztálytöl felfelé) azonban a legközelebbi tiszti (írségnek, a hol ilyen ni.ncs, valamely laktanya ügyeleti tisztnek, vagy az állomás-(tér-) parallcsnokságnak kell átadni. Ez eljárás elmarad akkor, ha az elfogott az 5. bekezdés szerint csak parancsot kap arra, hogy a rászabott fogságba, menjen. Elfogott polgál'i egyének, kik a katonai igazságszolgáltatásnak nincsenek alávetve, biztos kíséret mellett, mihelyt csak lehet, az illetékes

4 59 polgári közbiztonsági hatóságnak vagy birósáp: nak átadandók.,jelentések a Ha az, a ki valamely egyén elfogását el- \,>grehajtolt elfo- f' f l tt f 't" gatasokról. rendelte vagy oganatosltotta, e o o enyl o hatalommal nem bir, akkor az elfogás okát és egyéb körülményeit a fenyitő hatalommal felruházott parancsnolrnak és ha az elfogott valamely őrségnek, laktanya ügyeleti tisztnek vagy az állomás-(tér-)parancsnokságnak lett átadva, ennek is be kell jelenteni, illetőleg tudomására hozni. Ha a fenyitő hatalommal felruházott parancsnok más állomás helyen van, vagy ha az elfogás valamely helyőrségi szolgálatban álló egyén által eszközöltetett, akkor az előbb emlitett jelentést az állomásparancsnokságnál is meg kell tenni; mely eljárás akkor is követendő, ha az eset a megnevezett pa.ra.ncsnokság ha.táskörh érinti vagy egyáltalában fontos jelentőségii. Az állomásparancsnokságnak szóló jelentések ott, hol térparancsnok van, ennek utján küldendők be. Valamely polgári egyénnek elfogásánál, ennek okát és egyéb köriilményeit ép ugy azon }Jolgári közbiztonsági hatóságnak vagy biróságnak, melynek a fogoly átadatott, valamint az állomásparancsnoksággal is haladéktalanul közcjjni, illet/heg jelenteni kell. Foglyok és hadifoglyok kisérése. Fogolyőrkíséretre lehetőleg csak teljesen A foglyok kisé megbizható emberek alkalmazandók. Az elindulás előtt a parancsnok a foglyoktól mindazt el véteti, a mi azoknak fegyverül vagy a szökést elősegitő eszközül szolgálhatna, figyelmezteti őket, hogy ellenszegülés esetében megkötözés vagy erőszak fogna alkalmaztatni, szökéskisérlet esetében pedig rájuk lőni fognak; egyszersmind a legénység ét különös kötelességeire oktatnia kell. Az őrkiséretek, a hol lehet, a szurony t feltii.zve, lóháton a kardot kihuzva hordják. A lőfegyvereket csak hadifoglyok vagy veszélyes egyének kisérésekor - és pedig ezek jelenlétében -.kell megtölteni. Az erre vonatkozó parancs az őrkiséret parancsnokának, a foglyok átadásakor szóval - és ha irásbeli parancsot vagy menetlevelet kapott, obben írásban is - kiadandó. Vasuton vagy gőzhajón való szállitásnál azonban a fegyverek megtöltése csak akkor engedhető meg, ha a vasuti vonatok vagy a hajók kizárólag katonai czélokra használtatnak. Menetközben az őrkíséret a foglyok körül megfelelően elosztandó; a parancsnok a kisér ondők mögött marad. Oly őrkíséret, mely csak egy vagy két emberből áll, a foglyok mögött megy.,'clc, összeüllitása és m,,~atarlása.

5 GO Ha a foglyok kocsin szállíttatnak, akkor a körülményekhez képest, kulönösen ha az őrizet czéljából szükséges, az őrkiséret vagy ennek egy része - legalább egy ember - az őrizendőkkel egy kocsin üljön. A foglyoknak az őrkíséret embereivel vagy más egyénekkel semmiféle oly közlekedést nem szabad megengedni, mely a, szökési kísérletet bármikép is e lő segithetné ; k i:i.lö n ösen ki vál() figyelemmel kell a fölött őrködni, hogy a foglyokhoz se il'ományok, se pénz, se fegyverek ne juttassanak. Födött vidéken, helységek közelében, élénk utczákban - melyek egyébiránt lehetőleg kerülendők - és egyáltalában mindenütt, hol a viszonyok a szökési kisérletnek kedveznek, fokozott elővigyázat alkalmazandó.. Vasutakon vagy hajókon a foglyokat lehetőleg elkülönitve kell elhelyezni; az őrkiséret a kijáratok és ablakok mellett foglal helyet. Rakonczátlanok vagy olyanok, kik szök(~sí kísérlettel gyanusithatók, kézi bilincscsel, és ezek hiányában kötelekkp] vagy szijakkal megkötözhetők. Ha egy fogoly, ki az őrkiséretnek mint veszélyes egyén lett megjelölvp, megszökik, fl fenyegető rákiáltás daczára sem állana meg, és ewreláthatólag már utól sem érhető, akkor a hol mások veszélyeztetésétől tartajli nem kell rá kell lőni. Hadifoglyok kisérésénél az előbbi rendelkezések szintén szem előtt tartandók. MáskUlönben a hadifoglyokkal minden meg- engedhető kimélettel és különösen tisztekkel a rallgjuknak megfelelő tekintettel kell bánni és az utóbbiakat a fogoly legénységtől lehetőleg el kell kihöniteni. Fogoly- és hadifogoly őrkiséretek tiszteletadást nem teljesitenek. (it semmiféle KülönitJnéllyek és szállitmállyok. Különitmények (mozgó különitmények) oly csapatrészek, melyek - csapattestüktől ideiglenesen elkülönítve (kikülönitve) - kii.lönös szolgálati rendeltetéssel birnak. Személyek, állatok vagy javak, kik vagy melyek tisztán helyváltoztatás czéljáb?l~ a szerves köteléken (élelmezési vagy táborozasi helyen) kivül ideiglenesen egyesittetnek, kiséretükkel egyli.tt sz állitm ány t képeznek. Az elindulás előtt a különitmény vagy a szállitmány a ruházatra, fólszerelésre, és egészségi állapotára (javak külső minőségükre és málházá:.mkra) nézve megvizsgáhtndó, és ha átadásról van szó, ezt szabályszerüen kell eszközölni. A parancsnok menetlevéllel, szli.kség esetén létszám-kimutatással és (termény- és anyagjáranc1ósági) fel vételi naplóval ellátandó. F ogalom., Eligazilás.

6 A kiadások fedezésére, a sziikséghez képest eh,zámolás köte]ezettség<' mellett, megfelelő pénzelőleget kap. Egyéb kötelességei, az élelmezés és elszámolás mó ijára, valamint a netán beküldendő jclentésekre nézve, a parancsnok a szükséges utasításokat attól kapja, a ki ez ügyben az eligazitásra hivatva van. A parancsnok szükség esetén a rendeltetésére vonatkozó szabályzatokkal és irásbeli utasitásokkal is ellátandó.,\it,dan", hatá Minden moz ó különitmén n k valarolyanyok a szol- g y e vagy g-álatril' \'oualko- mely nállitmánynak parancsnoka elvül szem zó)a,c:. előtt tartsa, hogy minden szükségleteit az állomás- (tér-, hadtáp- és pályaudval'-) parancsnokság utján - ott, hol hadtengerész vagy honvéd állomásparancsnokság van, ez utóbbiak utján. - minden más esetben pedig közvetlenül a községi elöljáróság utján kell kérnie, illetőleg beszereznie. Ez az elv érvényés hasonló módon a következő pontokban emlitett i:igyekben is, melyekre nézve a szállitmányparancsnok az állomásparancsnoksághoz, illetőleg a községi előljárösághoz van utalva, A szolgálat a parancsnokságok és szállitmányoknál beálló különös viszonyokra való teki n tettel, az általában érvényes szabályzatok értelmében kezelendő. Fontos esetekről azonnal az állom ár- és azon hadtest (katonai) (honvéd-kerületi) parancsnokságnál; melynek területén az eset előfordult _. a körülményekhez képest azonfelül az ehíljúró ~sapatp<lrancsnokságnál is - jelentést kell tenl1l. Az altiszt mint szállitmányparancsnok az alája rendelt legénységet egész két napig t:rjcdő laktanya-, szállás- va~y ~ábol'-, valammt szigoritott fogsággal fenyltheh; ezt az~nban esetről-esetre az előljáró parancsnokságnak Jelrnteni tartozik. Ba ez elégtelennek bizonyul, akkor a fenyitendőt a nagyobb fenyitő hatalommal felruházott legközelebbi állomásparanc~nokságnál kel,l fö: jelenteni, szükség esetén pedig oda fo.glyul ~.t~d~11. A parancsnok mindarról, a mit a kulom~mény vagy szállitmány számára fölvett, nyugtat állit ki másrészről beszerzi az elszámoláshoz szükség~s okmányokat, és közigazgatási tekintetben általában a szállitmány parancsnokok számára kiadott utasítás és a neki leadott kiilönleges meghagyás szerint viseli magát., Valamely menetállomásl'a való érke~:sk~r mindig előbb a gyülekező (riadóhely) helyul klszemelt téren kell felvonulni és az elszállásolás csak innen foganatositandó. Ha valamely menetállomáson tiizvész vagy lázadás támad, a különitmény vagy szállitmány azonnal a riadótéren gyülekezik. Ha egy ember megbetegedése esetén katona ~~~~~i~: aé~n~~;:; (hadtengerészeti, honvéd) orvos nem állna rendelkezésre és polgári orvos, valamint gyógyszerek beszerzése volna szükséges, akkol' az ily szolgál- psetébcn.

7 IH mányok kirendeléséért a községi hatótiághoz kell fordulni és azokról igazolványt (vagy nyugtm) kiállitani. Betegek vagy gyengélkedők tovaszállitására orvosi bizonyitvány alapján előfogatot lehet használni. Szükség esetén a betegeket áttekintési és ellenáttekintési lajstrommal (illetőleg átvételi elismervénynyel) a legközelebbi katonai (hadtengerész, honvéd esetleg polgári) egészségügyi intézetnek, és ilyenek hiányában a legközelebbi állomásparancsnokságnak (a községi előljáróságnak) kell átadnia. Az áttekintési lajstromban megjegyzendő, hogy az embernek felgyógyulása után hová kell bevonulnia. Ha egy ember meghal, e felől az erre hivatott lelk észtől halotti bizonyitványt kell kérni és ha a halál hirtelen állt be, erről a leg;közelebbi állomásparancsnokságnál (községi elöljáróságnál) a tényálladék föl vétele és a törvényszéki bonczolás foganatositása végett jelentést kell tenni. Ha azonban a haláleset lakott községektől nagyobb távolságra történt, akkor erről a parancsnok több tanu jelenlétében jegyzőkönyvet vesz föl és a holttestet a legközelebbi törvényszéki hatcísághoz szállíttatja. A temetésről a legközelebbi állomásparancsnokt:ág (községi hatóság) tartozik gondoskodni. Az elhaltnak ruházatát és szerelvényét, valamint tulajdon vagyonát a különítmény vagy szállitmány az illetékes csapattesthez való juttatás végett, ha csak lehet, magával vigye; ha pedig ez nem lehet, a legközelebbi állomásparancsnokságnak a,dja át. Ha a halál ragályos betegség folytán következett be, akkor az orvos véleménye és az általa. kiállitandó bizonyitvány alapján mindazt, a ml a ragályos anyagot tovább terjeszthetné, fertőtlenités vagy megsemmisités végett elismervény mellett, a helyszinén levő katonai (hadtengerész, honvéd esetleg polgári) egészségügyi intézetnek vagy az állomásparancsnokságnak (a községi előljáróságnak) kell átadni. Megbetegedett, de még menetképes lovak kézen vezetendők. Ha a betegség ragályosnak mutatkozik, ily lovak azonnal elkülönitendők és épugy mint sulyosan beteg lovak, a legközelebbi állomásparancsnokságnak vagy a legközelebbi helységben, a hol állatorvos vagy gyógykovács van, a községi hatóságnak átadandók. Békében szi:iksé.g esetére az ápolásra megkivántam emberek IS visszahagyhatók, kik aztán a lovakkal egyii.tt az állomásparancsnokságnak áttekintési és ellen-áttekintési lajstrommal, illetőleg a községi hatóságnak átvételi elismervénynyel élelmezésbe átadandók. Ha valamely lónál takony, bőrféreg vagy düh mutatkozik, vagy ha a lovat bebizonyithatólag dühös állat marta meg, akkor e betegségnek két szakértő köztük ha lehet egy katonai állat- Utasitás. Tábori csendőrség. 5 65

8 Eljál ás szökés e,etében. 66 orvos vagy gyógykovács - közbenjárása mellett történt megállapitása után, az a parancsnok jelenlétében kiirtandó és erről jegyzőkönyv felveendő. Azon lovak, melyek a ragályos betegekkel érintkeztek, mindennap megvizsgálandók, a többiek mögött vezetendők és ezektől elkülönitve elszállásolandók. Azonkivül az illető lóápolók elki:qönitése és egyéb szi:i.kséges óvó rendszabályok alkalmazása által, melyeket a «Lóügyi szabályok a m. kir. honvédség számára» tartalmaznak, a ragály tovább terjedése megakadályozandó. Elhullott lovakat, a hol lehet, katonai állatorvosok vagy gyógykovácsok által két tanu jelenlétében bonczoltatni kell és a bonczolás eredményéről az előirt jegyzőkönyv fel veendő. Alóápolók szerelvény ét, ruházatát, tisztitó eszközeit és egyéb holmiját illetőleg a «Lóiigyi szabályok a m. kir. honvédség számára» szerint kell eljárni. Ha egy ember megszökik, akkor a szökési beadvány a megszököttnek csapatához (intézetekhez) két példányban és a tényvázlat haladéktalanul beküldendő. Egyidejüleg az esetről a legközelebbi állomásparancsnokságok, községi hatóságok és közbiztonsági közegek a fogoly szökési napló egy példányának megküldése mellett értesitendők. Ugyanazon hatóságokat és közegeket keh egy lónak elfutamodásárói js, a leirás csatolása mellett, értesíteni. A visszamaradt ruháza.t, fegyverzet vagy szerelvény az illetékes csapattesthez juttatandó. Valamely szállitmánynak vagy ideiglenes Számadás. ktijönitménynek parancsnoka bevonulása után két nap alatt számadást tenni és a netán fenmaradt pénzösszeget beszolgáltatni tartozik. Fogoly- vagy hadifogoly-szállitmányoknál Különös határoz az előző fejezetben foglalt határozványok mellett vagy ványol k dfo;o'y" la IlOgO Y még a következők lépnek érvénybe: szállitmányokra vonatkozólag. A parancsnok megkapja a foglyok személyleirását és a szükséges egyéb adatokat. Ha menet közben az őrkiséret megerősitése válnék szükségessé, e végett a legközelebbi állomásparancsnoksághoz kell fordulni. Valamely éjjeli állomásra való érkezéskor, erről az állomásparancsnoksá.g (a községi előljáróság) azonnal értesítendő és a foglyok biztos őrizete czéljából elzárható helyiség kérendő; az őrkiséret számára ekkor a fogolyőrségek és fogolyörök részére előirt magatartás egész terjedelmében érvénybe lép. Ha egy fogoly annyira megbetegszik, hogy tovább nem sz állitható, akkor az a reá vonatkozó okmányokkal együtt a legközelebbi katonai, politikai hatóságnak vagy birórágnak elismervény mellett átadandó. Ha egy katona fogoly megszökik, róla azonnal a fogoly szökevény beadványok és jelentések beküldendők. 5* (j7

9 68 Valamely polgari fogolynak elszökését, hasonlóképen a legközelebbi allomasparancsnoksagnál, községi előljárósagoknal és közbiztonsagi közegeknél, tovabba azon hatásagoknal és hivataloknál is be kell jelenteni, a melyekhez a szallitmanyparancsnok, vett utasitasai szerint ily esetre utalva van. Hadifoglyok szallitasara nézve altalaban a fogolyszállitmányra vonatkozólag az imént elöirt hatarozvanyok is mérvadók. Hadifoglyoknak az atvételénél a magatartasukra vonatkozó szabalyokat, és ezek be nem t.artása esetére rájuk váró büntetéseket tudomásukra kell adni. A hadifoglyok bünügyekben a katonai biróságoknak és a fegyelmi szabályoknak épugy alá vannak vetve, mint a fegyveres hatalom egyénei. A hadifoglyok érintkezése fölött őrködni kell és levelezésük gondos ellenőrzésnek vetendő alá, hogy az azokban foglalt netán az ellenségről szóló hirek azonnal jelenthetők és összeesküvések idejekorán fölfedezhetők legyenek. J\Iálhaszállitmányoknál, a parancsnok a szálszállitmányok litandó javak biztositásáért és megtartásáért fe- "zámára. lelős; ennélfogva menetközben ép ugy mint a KÜ.lönöks ha~ározvan,o malha- pihenő (éjjeli) állomásokon, azoknak megfelelő elhelyezéséről, őrizetéről, valamint tiizvész elleni megóvásáról gondoskodni tartozik. Egyébi.ránt ily szállitmányok vezetésénél, különösen olyanoknál, melyek pénzt (értéktár- gyakat), lőszert, lőport, vagy robbanó anyagot tartalmaznak, az erre vonatkozó részletes utasltások szerint kell eljárni, melynek ügyében a parancsnok mindannyiszor ahhoz forduljon, a ki öt eligazitja. Az ől szolg'álat. Általános határozványok. Az őrségek lehetnek: disz örségek vagy biz- - Beosztás. tonsági őrségek ; az őrök: diszőrök és biztonsági őrök. Biztonsági őrségek és őrök az állományok 01- Biztonság.i ~rsét a lmara, a onal ag ontos ponto lztosltására, k t '1 f k b" gek és örok. foglyok őrzésére és más hasonló czélokra rendeltetnek ki. A biztonsági őrségekhez sorolnak az állo- Állomás örségek. más őrségek is, a melyek különösen a katonai rendőri szolgálat kezelésére vannak hivatva; ilyenek mindazon katonai állomásokon állittatnak fel, a melyek legalább egy század- (lovasszázad, üteg)-nyi helyőrséggel birnak és ott, a hol ez czélirányosnak mutatkozik, a laktanyákban helyezhetők el. Az állomás őrség főőrségnek ' neveztetik, ha Fő őrség. hozza még mas helyőrségi őrségek vannak utalva. Az őrségek fölváltása rendszerint naponként Fölváltás. történik. Az őrségek föl vonulása teljes felszereléssel, éles lőszerrel ellátva, közönséges viszonyok kö- 69 Az örségek fol szere'ése.

10 70 zött azonban tábori szerelék és kenyér tarisznya. nélkül történik; a gyalog kivonuló lovasság csak a fegyvereket és a lőszert viszí magával. A lőfegyverek Háboruban és zavaros viszonyok között mi'nt'illése. den őrség és őr, békében, ha máskép nem lett elrendelve, csak a foghelyiségek belsejében felállitottak lőfegyvere töltve, valamennyi őrnek p~dig a. tölténytáskája (forgópisztoly táskája) mindig nyltva legyen. Az nak örségek és kötelessé- jogai- Minde nnemu..", orsege k en é s orö " k ön kj vth a ge~nek ~ilerjesz- körjáratok, járőrök, továbbá a foglyok vagy tese :~~e~oze- államjavak őrkiséretére alkalmazott katonai állományu egyének, nemkülönben a szolgálatot tevő csendőrök is őrszolgálatban állóknak tekinten Általában. ~ők és ennélfogva általában az őrségekkel egyenlő Jogokkal és kötelességekkel bjrnak. Elig azitás. Az eligazitásnak az a czélja, hogy mindazon esetek~en, mint: éjjel, ködös időben, vagy veszélyes viszonyok között nappal is, mjdőn a. puszta látás nem elégséges, magunkat biztosltsuk_ ~áb~r~s vagy rendkivüli viszonyok között az. eh?azltasnál a legnagyobb elövigyázattal kell eljárlll és különösen az eligazitandónak személ~ére,,ruhájára, k~ejtésére beható figyelem ford.~tand? Ha az ellgazitás ismertető jelek által tortélllk, ezeket mindig hauran kell kiejteni. A katonai állomásparancsnokok, ott a hol honvéd csapatok is figyelembe jönnek, az állomásparancsnokok az időközi viszonyoknak megfelelőleg elrendelni tartoznak, mikor és ki által eszközlendő az eligazítás és mely esetekben történjék ez ismertető jelekkel. Rendes viszonyok között az őrök által takaródon tul: ha a járőrök a körjáratok és a vizsgáló tisztek azon őrök által, kik puskapor, robbanószerek vagy lőszerraktáraknál vannak felállítva, éjjel minden hozzájok közeledő eligazitandó. A) Az őrö'k és ő1"ségek magatartása. Az őr az eligazitandót megfelelő távolbóleligazitás egyes,..., Ől'öknél a jelhang «Allj! Ki vagy» szóval megszóljtja (megálhtja), megadása"nélkül. miközben egyidejiileg fegyverét lőkész helyzetbe hozza (fölfelé emelt csőtorkolattal «kész» helyzetbe, a nélkül azonban, hogyazárócsapó kinyittatnék). Ha erre minden gyanut kizáró felelet adatik, az őr azt kiáltja: «Mehet! l) és a megszól i - tottnak utját folytatni engedi, de azért azt még tovább szemmel kiséri. Ha a megszólitásra ki nem elégitő vagy - semmiféle válasz nem adatik, de különben gyanut keltő körülmények fön nem forognak, akkor a megáuitottat azon fenyegetéssel, hogy ellene a fegyver fog használtatni, visszafordulásra utasit ja; ha azonban a viszonyok veszedelmesek és

11 72 gyanus körülmcnyek merülnek fel, akkor a megállitottat el kell fogni és egy járőr vagy a felváltás megérkezéséig őrizet alatt fog tartatni. Ha ily megállitott vagy elfogott egyén az őrrel szemben tettlegességre vetemednék, akkor ellene a fegyver használandó. A megszólitott járőrök, körjáratok va.gy vizs gáló előljáróknak e minőségükben meg kell magukat ismertetni, mire az őr azt kiáltja: «Mehet!,) b) a jelhang meg- Ha ellenséges veszély idejében vagy külöadása nélkül. nös esetekben a járőrök, körjáratok vagy vizsgáló előljáróknak eligazitása a jelhang utján lett elrendelve, akkor az őrparancsnokot ezen szóval: «Parancsnok előre!)) vagy vizsgáló előljárókat csak ezen szóval: «Előre» - a közeledésre felszólitja és tőlük a jelhangot követeli. Ha ez helyesen adatott, akkor az őr azt kiáltja: «Meheb. Ha azonban a jelhang helytelenül vagy épen nem adatik, akkor az őrnek kötelessége az őrséget felriasztani, esetleg azonnal fegyvert használni, ha ellenséges viszonyok között a megszólitott kielégitő válasz nélkiij elmenekül. Eligazitás s'gnél. az ör- H a a sorompor,," egy Jaror "t áll' 1 t meg, a kk or a) Járörök eliga- tiszti őrségen azt kiáltja: «Altiszt kifelé), más zitása. őrségen pedig: «Fö lvezető kifelé», mirc a már előre kijelölt altiszt (fölvez ető) egy emberrel az eligazitáshoz előlép. Az utóbbi a sorompőr mellett állva marad és ezzel egyiitt a fegyvert lövésre készen veszi. l Az altiszt (fölvezető) fegyverét a7. előbb leirt módon tartva (a kardot kihuzva) 6 lépésnyire az őrtől előre és oldal vást áll fel és a járőrparancsnokot ezen szóval: «Para,ncsnok előre) a közeledésre felhívja. }\1ihelyt az előlépett, az el igazító a jelszót kéri, és ha ez helyesen adatott, azt a jelhanggal viszonozza. Ha semmi gyanus nem mutatkozík, akkor az eligazitó azt kiáltja: «Meheb - mire a j árőr utját folytatja. Ha ez a sorompőrtő l 30 lépésre távozott, a fegyver vállra vétetik. Az altiszt (fölvezető) erre az eligazításhoz előlépett emberrel az őrséghez visszatér és az őrparancsnoknak jelentést tesz. Lóháton az eligazítás kivont karddal történik. Ha az ismertető jel helytelenül vagy épen nem adatik, va,gy más körülmények gyanut keltenek, akkor az eligazitó az őrséget fegyverbe szólitja. Az őrparancsnok az őrségnél a fegyvereket «kész) helyzetbe vét.eti (kardot rántat) és ha az ismertető jel másodszori felhivásra ujra helytelenül vagy épen meg nem adatik, a járőrt elfogja. Ha ez ellenséges magatartást tanusitana, vagy ha ellenállást akarna kifejteni, akkor az őrség fegyverét használja. B) A já1'őró7c ma{/ata1'lása. 73 A járörök és kör Ha a J' árőrt _ vagy körj' áratot valamely ör tasa j.áratok egyes elig:;.zi örok ( sorompőr ) meg'szólitj' a, akkor a parancsnok oszta-. nél Ehgazl és ~I:ségeknél. tás. ha g át megáll i tj' a <, a fcgyvereket lővé s rc kész cn vétet] j.t"lirök Járatok vagy taiaikoznak. kör

12 Egyes egyének digazilása. 74 és «Járőr» minőségben jelentkezik; a további eligazitás ugy történik, mint az AJ alatt mondatott.. Ha járőrök találkoznak, akkor ellenséges viszonyok között, vagy ha az eligazitás külön el lett rendelve, az~n ember, ki a járőrt először ész:~veszi: azt «Allj ki vagy» kiáltással megálhtja, mue mindkét járőr megáll és a lőfegyvereket lövésre készen veszi. A megszólitott járőr parancsnoka «Járőr» minőségben jelentkezik.. "A m~sik p~rancsnok erre 15 lépésnyire saját,lárore ele lép es a megszólitott járőr parancsnokát ezen.szóval «Parancsnok előre» felszólitja, ho~y feléje közeledjék. Ha ez megtörtént, a megálhtott parancsnoktól a jelszót kérdi és ha ez helyesen megadatott, viszonzásul a jelhanggal felel. Erre, ha kölcsönösen semmiféle fennakadás nem mutatkozik, a parancsnokok netán tett észleleteiket egymással közlik, vagy pedig az alat tosab~ par.ancsnok a följebbvalónak jelentést tesz. A~ ehgazltó erre azt kiáltja: «Mehet» - mire mmdkét járőr utját folytatja. Ba a.z ismertetőjel helytelenül vagy épen nem adatik, vagy pedig a körülmén k á - k"l" b ye m s u on en ~'y~nut ébre.sztenek, akkor a járőr, melyet e korulmény miatt hibáztatni kell elfd', h ' o gan o es a ellenállást akarna kifejteni, erőszak alkalmazandó. Egyes egyének a járőröktől, ha az kiilönösen el van rendelve, szintén megszólittatnak és a parancsnok által eligazittatnak. Oltalmi őrs~g'ek aháborubau. Betegeknek, sebesülteknek és közvagyonnak oltalmára háboruban oltalm i őrségeket lehet felállitani. Ily őrségeknek magatartása különös utasi- Magatartás áltatasok által szabályoztatik. Igazolásuk végett lában. oltalmi levelet kapnak. Ha az oltalmi őrség azon meghagyást vette, Magatartás az ". ellenség meg~rogy az e II enség megérkezesét bevarja, ennek kezésekor. h ellenében minden ellenséges magatartástól tartózkodjék. Az oltalmi őrség parancsnoka, a hadikövetek számára előirt óvatossági rendszabályok betartása mellett, a közeledő ellenfél elővédjének elébe megy, a parancsnoknak tudtára -adja az oltalm i őrség felállitásának czélját, átadja az oltalmi levelet, szabad utat kér abevonuláshoz és minél előbb csapat jához jutni igyekezzék. Az ellenfélnek oltalmi őrségeivel, ha maguellenfél Magatartás oltalm az i kat kellőleg igazolják, sohasem szabad ellenséges őrsége i iránt. módon bánni, hanem miután megbizásukat teljesitették, nekik födezetet vagy kisérő levelet kell adni és azok egy pontosan meghatározott utvonalon csapat jukhoz visszaküldendők. Hadi czikkek. A hadi czikkek általános ismerete feltételeztetik. Azoknak időköz i ismétlése magyarázat tárgyát képezi. 75

13 76 A megkötözé s és guzsbakötésre vonatkozó ha tározványok. A megkötözés mint rendi fenyités és mint büntetés szigoritás csakis háboruban, a guzsbakötés mint büntetés szigoritás csakis a 690. pontbal1*) meghatározott viszonyok között alkalmazható. *) Ezen pont következőkép hangzik: Ha különös viszonyok miatt, nevezetesen menetek alatt és hadrareit seregnél a szakaszvezetőre és ennél alaltosabb legénységl'e kiszabott fogság sem a községi foghelyben, sem más arra alkalmas helyiségben végre nem hajtható, akkor, a mennyiben a büntetésnek végrehaj lása szolgálati okokból el nem halasztható, a büntetendő személy a fogság büntetés tartamára a szolgálat tovább folytatása mellett, a kiszabott fogságfenyités tartamára szolgálatmentes idejében valamely őrségen fogva tartandó. Ezzel kapcsolatban áll: aj ha a fogság fenyítés szigoritott fogság: a fogoly illetékre yaló szoritás és soron kivüli alkalmazás fárasztó vagy alacsonyabb szolgálati munkára; ljj ha a kiszabott fogság fenyités magánfogság : a fogoly illetékre való szoritás, hetenkin t megszakitolt napokon kétszeri böjt, kenyér és viz mellett, továbbá a guzsbakötés naponkint, megszakitás nélkűl 6 órára', e) ha a kiszabott fogság fenyités szigoru fogság: a fogoly illetékre való szoritás, hetenkint, a megszakilott napokon, kétszeri böjt kenyér és viz mellett, naponkint 3 órai megkölüzés, az első másfél óra után 1 órai félbeszakitással. A fenyilést kalonai fel ügydel alatt, a közönség szemeilől félreeső helyen kell végre hajtani. A megkötözés az egészségre nem hátrányos módon akként történik, hogy mindkét alkar - a büntetendőnek hátán akként keresztbe téve, hogy a tenyerek hátrafelé nézzenek - a kéz~sukl~.n felül továbbá mindkét alsó lábszár a bokan felul egy-~gy pár kéz- és lábguzsba tétetik: Erre az ember álló helyzetben hattal valamely fal (oszlop, fa stb.) felé fordul va I összetett kezeivel ahhoz köttetik, hogy a büntetést elszenvedő rendesen állhasson, azonban sem le ne ülhessen sem le ne fekhessen., Guzsok hiányában szijakat vagy hevedereket is lehet használni; csakhogy ezeket nem szabad oly erősen meghuznj, hogy a vérkeringés korlátoztassék és amellett még arra is tekintettel kell lenni, hogy a két belső boka között némi szabad tér maradjon.. A guzsbakötés akként történik, hogy a Jobb alkar a kézcsuklón felül és a bal alsó lábszár a bokán felii.l egy-egy vasguzsba tétet~k. ~rre min,d a kettő a guzskarikákkal lezáratik es a ket guzs a guzskengyelek lyukaiba akasztott lakattal egymással összekapcsoltatik. Kézguzsok átmérője 6 cm. 4 rmn. - 6 cm. 8 mm-j g, vastagsága 2-3 mm-nyi legyen. Lábguzsok átmérője 8 cm. 5 mm cm-ig és vastagsága 4 mm-nyi legyen. A megkötözéssel és guzsbakötéssel a dohállyzás tilalma, valamint az oldalfegyvernek és a kitüntetésel<nek letétele is egybe van kötve. 77

Nyomozás tűzvész esetében. L. Tüzesetek nyomozása.

Nyomozás tűzvész esetében. L. Tüzesetek nyomozása. 355 Ny Nyakszegély magán viselése. L Ruhadarabok készítése finomabb anyagból. Nyavalyatörésben szenvedő ápolása. L. Eskórban szenvedők ápolása. Nyájak meglépése. L. Gyanús helyek megközelítése. Nyári takaró.

Részletesebben

141. Az 1903. évi IV. törvényczikk:

141. Az 1903. évi IV. törvényczikk: 488 141. 1903: IV. t.-ez. dasági munkásökra, napszámosokra a jelen törvény hatálya nem terjed ki s ezekre az 1876: XIII. t.-cz., iile- ' tőleg az 1898: II. t.-cz. szabályai alkalmazandók.. 141. Az 1903.

Részletesebben

A HADIFOGLYOKKAL VALÓ BÁNÁSMÓDRA VONATKOZÓAN GENFBEN, 1949. AUGUSZTUS 12-ÉN KELT EGYEZMÉNY (III. GENFI EGYEZMÉNY)

A HADIFOGLYOKKAL VALÓ BÁNÁSMÓDRA VONATKOZÓAN GENFBEN, 1949. AUGUSZTUS 12-ÉN KELT EGYEZMÉNY (III. GENFI EGYEZMÉNY) A HADIFOGLYOKKAL VALÓ BÁNÁSMÓDRA VONATKOZÓAN GENFBEN, 1949. AUGUSZTUS 12-ÉN KELT EGYEZMÉNY (III. GENFI EGYEZMÉNY) Alulírottak, az 1929. július 27-én a hadifoglyokkal való bánásmódra vonatkozóan Genfben

Részletesebben

A TENGERI HADERŐK SEBESÜLTJEI, BETEGEI ÉS HAJÓTÖRÖTTEI HELYZETÉNEK JAVÍTÁSÁRA VONATKOZÓAN GENFBEN, 1949. AUGUSZTUS 12-ÉN KELT EGYEZMÉNY

A TENGERI HADERŐK SEBESÜLTJEI, BETEGEI ÉS HAJÓTÖRÖTTEI HELYZETÉNEK JAVÍTÁSÁRA VONATKOZÓAN GENFBEN, 1949. AUGUSZTUS 12-ÉN KELT EGYEZMÉNY A TENGERI HADERŐK SEBESÜLTJEI, BETEGEI ÉS HAJÓTÖRÖTTEI HELYZETÉNEK JAVÍTÁSÁRA VONATKOZÓAN GENFBEN, 1949. AUGUSZTUS 12-ÉN KELT EGYEZMÉNY (II. GENFI EGYEZMÉNY) Alulírottak, az 1929. július 27-én a hadrakelt

Részletesebben

80. A feljelentés féh'etétele.

80. A feljelentés féh'etétele. 1756 Kbp. VIII. A csendőr személyes helyzete a kat. igazságszolg.-b. i " 79. Az ügy áttétele. Az illetékes parancsnoki döntés ötödik lehetősége az lehet, hogy az illetékes parancsnok a maga illetéktelenségének

Részletesebben

AUSZTRIA ÉS MAGYARSZÁG HADSEREGE

AUSZTRIA ÉS MAGYARSZÁG HADSEREGE AUSZTRIA ÉS MAGYARSZÁG HADSEREGE ÍRTA PILCH JENŐ HONVÉDŐRNAGY KIADJA I lampel R. Kk. (WODIANER F. És FIAI) R. T. KÖNYVKIADÓVÁLLALATA BUDAPEST FRANKLIN TÁRSULAT NYOMDÁJA ELŐSZÓ. A mostan dúló világháború,

Részletesebben

r. FEJEZET. A k()zös hadseregbeli csa.patok.

r. FEJEZET. A k()zös hadseregbeli csa.patok. I ~ r. FEJEZET. A csász. és kir. közös hadsereg, a magy. kir. és a csász. kir. honvédség és a népfelkelés szervezete, különös tekintettel a hadrakelt seregre. A k()zös hadseregbeli csa.patok. 1. A csász

Részletesebben

MUNKAANYAG. Dr. Szelid Zoltán. Őr és járőrszolgálat ellátása I. A szolgálati feladatellátás szabályai. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Dr. Szelid Zoltán. Őr és járőrszolgálat ellátása I. A szolgálati feladatellátás szabályai. A követelménymodul megnevezése: Dr. Szelid Zoltán Őr és járőrszolgálat ellátása I. A szolgálati feladatellátás szabályai A követelménymodul megnevezése: Általános őr- és járőrszolgálati feladatok A követelménymodul száma: 0731-06 A tartalomelem

Részletesebben

A POLGÁRI LAKOSSÁG HÁBORÚ IDEJÉN VALÓ VÉDELMÉRE VONATKOZÓAN GENFBEN, 1949. AUGUSZTUS 12-ÉN KELT EGYEZMÉNY (IV. GENFI EGYEZMÉNY)

A POLGÁRI LAKOSSÁG HÁBORÚ IDEJÉN VALÓ VÉDELMÉRE VONATKOZÓAN GENFBEN, 1949. AUGUSZTUS 12-ÉN KELT EGYEZMÉNY (IV. GENFI EGYEZMÉNY) A POLGÁRI LAKOSSÁG HÁBORÚ IDEJÉN VALÓ VÉDELMÉRE VONATKOZÓAN GENFBEN, 1949. AUGUSZTUS 12-ÉN KELT EGYEZMÉNY (IV. GENFI EGYEZMÉNY) Alulírottak, a polgári lakosság háború idején való védelméről szóló Egyezmény

Részletesebben

MIT TEHET A TÖRVÉNY ÔRE?

MIT TEHET A TÖRVÉNY ÔRE? MIT TEHET A TÖRVÉNY ÔRE? Tájékoztató füzet a rendőri intézkedésekről, kényszerítő eszközökről és a hivatalos eljárásban való bántalmazásról S z e r k e s z t e t t e dr. Gyôzô Gábor Magyar Helsinki Bizottság

Részletesebben

1906. évi Genfi Egyezmény

1906. évi Genfi Egyezmény 1906. évi Genfi Egyezmény http://humanitarius.nemzetkozijog.hu EGYEZMÉNY A HADRAKELT SEREGEK SEBESÜLTJEI ÉS BETEGEI SORSÁNAK JAVÍTÁSA VÉGETT 1 I. fejezet Sebesültek és betegek 1. cikk A katonákat és hivatásuknál

Részletesebben

H O RT H Y I STVÁ N. M I HÁLY őrnagy. nagybá nyai. XXX I l. pvfolva.m. 1 942 szeptember. Besen) ói BEl\T H Y K Á LM Á N a)f>zr..

H O RT H Y I STVÁ N. M I HÁLY őrnagy. nagybá nyai. XXX I l. pvfolva.m. 1 942 szeptember. Besen) ói BEl\T H Y K Á LM Á N a)f>zr.. XXX l. pvfolva.m. Hll f1 a J. "f. 1 942 szeptember 1. 1 7. szám CSEnD órsé LAP O K Szerke!lztl : Besen) ói BEl\T H Y K Á LM Á N a)f>zr..rles Bzerkesztöllég és kht.dóbi vatal : " B U D A P EST, ll. K R

Részletesebben

A BUDAPESTI VÁROSPARANCSNOKSÁG LÉTREJÖTTE, FELADATRENDSZERÉNEK VÁLTOZÁSA AZ ŐSZIRÓZSÁS FORRADALOM ÉS A TANÁCSKÖZTÁRSASÁG ALATT

A BUDAPESTI VÁROSPARANCSNOKSÁG LÉTREJÖTTE, FELADATRENDSZERÉNEK VÁLTOZÁSA AZ ŐSZIRÓZSÁS FORRADALOM ÉS A TANÁCSKÖZTÁRSASÁG ALATT HADTUDOMÁNY HELGERT IMRE A BUDAPESTI VÁROSPARANCSNOKSÁG LÉTREJÖTTE, FELADATRENDSZERÉNEK VÁLTOZÁSA AZ ŐSZIRÓZSÁS FORRADALOM ÉS A TANÁCSKÖZTÁRSASÁG ALATT Az 1867-ben létrejött Osztrák Magyar Monarchia a

Részletesebben

62/2007. (XII. 23.) IRM rendelet. a Rendőrség Szolgálati Szabályzatáról

62/2007. (XII. 23.) IRM rendelet. a Rendőrség Szolgálati Szabályzatáról 62/2007. (XII. 23.) IRM rendelet a Rendőrség Szolgálati Szabályzatáról A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. -a (1) bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és

Részletesebben

CSENDÚRSÉGILAPOK Szet'keszti és kiadja a M. ki!'. Csendő!'ségi Zse bkönyv szerk esztő-b izott s ága.

CSENDÚRSÉGILAPOK Szet'keszti és kiadja a M. ki!'. Csendő!'ségi Zse bkönyv szerk esztő-b izott s ága. L 6víolyam. Budapest, 1907, julius 7-én, 27, szám, CSENDÚRSÉGILAPOK Szet'keszti és kiadja a M. ki!'. Csendő!'ségi Zse bkönyv szerk esztő-b izott s ága. ELŐFIZETÉ SI ÁRA: Félévre 6 korona. Egész évre 12

Részletesebben

. tl;rmrl i!ilfl lll' fili! I1111 ililiililiililii! lll!1111 iiifilill iii' 1111' /111111111' ilii Ilii! 111111 1111111111111111111111111111

. tl;rmrl i!ilfl lll' fili! I1111 ililiililiililii! lll!1111 iiifilill iii' 1111' /111111111' ilii Ilii! 111111 1111111111111111111111111111 sz.sm ÁG. HITV. GYETEMES I EVANG. EGYHÁZ J\LYRENDELE'rE AZ EGYHÁZI ALAPÍTV ÁNYOKRÖL S A RÁ VONATKOZÚ PÜSPÖKI UTASÍTÁS. HIV ATALOS KIADÁS. HORNYÁNSZKY BUDAPEST, V. CS. ÉS KIR. UDV. KÖNYVNYOMDÁJA 1905.....

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI ÁGOSTAI HITVALLÁSÚ EVANGÉLIKUS KERESZTYÉN EGYHÁZ 1934-1937. ÉVBEN BUDAPESTEN TARTOTT

A MAGYARORSZÁGI ÁGOSTAI HITVALLÁSÚ EVANGÉLIKUS KERESZTYÉN EGYHÁZ 1934-1937. ÉVBEN BUDAPESTEN TARTOTT t$ ib. A MAGYARORSZÁGI ÁGOSTAI HITVALLÁSÚ EVANGÉLIKUS KERESZTYÉN EGYHÁZ 1934-1937. ÉVBEN BUDAPESTEN TARTOTT O R S Z Á G O S ZSINATÁN ALKOTOTT EGYHÁZI TÖRVÉNYEK ÉS AZ 1891-1894. ÉVI BUDAPESTI ORSZÁGOS ZSINATON

Részletesebben

Csekk kezelés. :ll. Az Ily tal [allllú t!flgedlnélly~zés tudvillásui

Csekk kezelés. :ll. Az Ily tal [allllú t!flgedlnélly~zés tudvillásui :ll Az Ily tal [allllú t!flgedlnélly~zés tudvillásui vehető a Közszállítási Szabályzat vonatkozó rendelkezései mellet1. 21.. A bélyegek felülbélyegzése. 129. A különféle okmányokon (pénztári okmányok,

Részletesebben

CSENDŐRSÉGILAPOK 9!? .-""'''1t STOWASSER J. jogtalan elsajátitásról. Szerkeszti és kiadja a M. kir. Csendőrségi Zsebkönyv szerkesztő-bizottsága.

CSENDŐRSÉGILAPOK 9!? .-'''1t STOWASSER J. jogtalan elsajátitásról. Szerkeszti és kiadja a M. kir. Csendőrségi Zsebkönyv szerkesztő-bizottsága. 16. szám. BudapestI 1916 junius 1. X. évfolyam. CSENDŐRSÉGILAPOK Szerkeszti és kiadja a M. kir. Csendőrségi Zsebkönyv szerkesztő-bizottsága. 6 EL FIZETÉSI ÁRA Félévre Egész évre 12 korona. / A Negyedévre

Részletesebben

CSEnDőRSÉGILAPOK. Könyv az örsön. XXI V. étiolyam. Budapest, 1934 június 1. 11. szám.

CSEnDőRSÉGILAPOK. Könyv az örsön. XXI V. étiolyam. Budapest, 1934 június 1. 11. szám. @/,/,~ / (O);,,:,;,L)í/ XXI V. étiolyam. Budapest, 1934 június 1. 11. szám. CSEnDőRSÉGILAPOK FŐSZERKESZTŐ: PINCZÉS ZOLTÁN ŐRNAGY, SEGÉDSZERKESZTŐ : MOHÁCSY (MAHÁCS) LAJOS SZÁZADOS. SzerkeszlOség és kiadóhivalal

Részletesebben

MAGYARORSZÁG RENDŐRSÉGÉNEK TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁG RENDŐRSÉGÉNEK TÖRTÉNETE MAGYARORSZÁG RENDŐRSÉGÉNEK TÖRTÉNETE MÁSODIK BŐVÍTETT KIADÁS ÍRTA: TISZA MIKSA MINDEN JOG FENNTARTVA PÉCS, 1925 HALADÁS NYOMDA RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELŐSZÓ AZ ELSŐ KIADÁSHOZ. Nagy munkára vállalkoztam 1903-ban,

Részletesebben

Őrszolgálati, objektumvédelmi tudnivalók 1. Az őr és objektumvédelem alapjai

Őrszolgálati, objektumvédelmi tudnivalók 1. Az őr és objektumvédelem alapjai Dr. Beregnyei József Őrszolgálati, objektumvédelmi tudnivalók 1. Az őr és objektumvédelem alapjai A követelménymodul megnevezése: Rendészeti alapfeladatok A követelménymodul száma: 0725-06 A tartalomelem

Részletesebben

11/1996. (III. 29.) ORFK utasítás. a Rendőrség Körözési Munkájának Ideiglenes Szabályzata kiadásáról

11/1996. (III. 29.) ORFK utasítás. a Rendőrség Körözési Munkájának Ideiglenes Szabályzata kiadásáról 11/1996. (III. 29.) ORFK utasítás a Rendőrség Körözési Munkájának Ideiglenes Szabályzata kiadásáról Szám: 5-1/11/1996. TÜK A rendőri szervenéknél az elmúlt években végrehajtott átszervezések, a bűnügyi

Részletesebben

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT 2015.

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT 2015. Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT 2015. - TERVEZET - Az Üzletszabályzatot jóváhagyta: a Nemzeti Közlekedési Hatóság az. számú határozatával Tartalomjegyzék

Részletesebben

Gyalogosok be/kiléptetése, ellenőrzése, csomagjaik átvizsgálása

Gyalogosok be/kiléptetése, ellenőrzése, csomagjaik átvizsgálása Dr. Beregnyei József Gyalogosok be/kiléptetése, ellenőrzése, csomagjaik átvizsgálása A követelménymodul megnevezése: Személy- és vagyonvédelmi alapfeladatok A követelménymodul száma: 0701-06 A tartalomelem

Részletesebben

A VAROS = KÖZIGAZGATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖZGAZDASÁGI KÖZLÖNY. ==

A VAROS = KÖZIGAZGATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖZGAZDASÁGI KÖZLÖNY. == X*. évfolyam Debreezen, 1914. novtember ls. Éá. füzet. ELŐFIZETÉSI ÁR: Egész évre.... 6 kor. Egyes szám 20 fillér. Megjelenik minden hó l-ío és 15-ik napján. A VAROS SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: Városi

Részletesebben

HK19/1982min. ut. UTASÍTÁSA A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BEL ÜGYMINISZTERÉNEK. 1. számú. Budapest, 1964. január hó 2-án ÁBTL -4.2. - 10-22/ 1/ 1964 / 1

HK19/1982min. ut. UTASÍTÁSA A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BEL ÜGYMINISZTERÉNEK. 1. számú. Budapest, 1964. január hó 2-án ÁBTL -4.2. - 10-22/ 1/ 1964 / 1 BELÜGYMINISZTÉRIUM 10-22/1/1964. HK19/1982min. ut. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BEL ÜGYMINISZTERÉNEK 1. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1964. január hó 2-án ÁBTL -4.2. - 10-22/ 1/ 1964 / 1 BELÜGYMINISZTÉRIUM 10-22/1/1964.

Részletesebben

NEMZETKÖZI BÍRÁSKODÁS IRTA: EGYETEMI TANÁR

NEMZETKÖZI BÍRÁSKODÁS IRTA: EGYETEMI TANÁR /*f/r NEMZETKÖZI BÍRÁSKODÁS IRTA: EGYETEMI TANÁR KÜLÖN LEVONAT A KECSKEMÉTEN MŰKÖDŐ EGYETEMES REFORMÁTUS JOGAKADÉMIA SZÁZÉVES FENNÁLLÁSA ALKALMÁVAL KIADOTT ALMANACH"-BÓL o Első Kecskeméti Hirlapkiadó és

Részletesebben