Tar ta lom. URI ASAF: kis je ruzsálemi növényhatározó JOHN COWPER POWYS: A bol dog ság mûvé sze te (Danyi Zol tán for dítása)...

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tar ta lom. URI ASAF: kis je ruzsálemi növényhatározó... 3. JOHN COWPER POWYS: A bol dog ság mûvé sze te (Danyi Zol tán for dítása)..."

Átírás

1 MÛHELY John Cowper Powys: A boldogság mûvészete Karátson Endre: Gyerekkorunk otthona II. Kitalálni egy otthont 18. Kétlakiságom em lékei La Verrière-bõl Uri Asaf, Bíró József, Czilczer Olga, Gellén-Miklós Gábor, Józsa Emõ, Takács Zsuzsa, Zalán Tibor és Zsávolya Zoltán versei Márton László és Zalka Csenge prózája a legjobb úton van a boldogság felé Beszélgetés Detlef B. Linke agykutatóval Sári László: Ázsiáról és a vég telenségrõl Motogoria avagy a kultúrakutatás évfordulói? A. Gergely Andrással a Sárkány-Festschrift kiegészítésérõl Szakál Gyula beszélgetett Hanti Krisztina: Költõ, az évek rémjáró szaká -ból Orbán Ottó összegyûjtött verseirõl Zoltán Sándor kollázsai

2

3 Tar ta lom URI ASAF: kis je ruzsálemi növényhatározó... 3 JOHN COWPER POWYS: A bol dog ság mûvé sze te (Danyi Zol tán for dítása)... 5 Olyan természeti jelenségeket is felfedezhetünk, amelyek révén a jól ismert egy szer csak is meretlenként tû nik fel elõt tünk már pedig éppen ez a boldogító érzés a legfõbb moz gatója azoknak a váratlanul ránk tö rõ, meg magyarázhatatlan hullámoknak, amelyek a vágyak országának felsejlõ partjai felé visznek bennünket. KARÁTSON END RE: Gye rek ko runk ott ho na II. Ki ta lál ni egy ott hont 18. Két lakiságom emlékei La Verrière-bõl Nem sejthet tem, hogy az ebéd nek foly ta tá sa is lesz. Nem is mer tem még a fran cia csa ládok vasárnap dél utáni együtt lötyögéseit, amelynek aznap moziba menés adott keretet. Kamaszkorom végén, Budapesten, mihelyt lehetett, leléptem a családi asztaltól, és mentem lóg ni a srá cokkal, a haverokkal. Franciáknál rituálisan szülõk és gyermekek, tetejébe gyakran a nagyszülõk is latin, tör zsi éle tet él nek ün nep nap okon, s ezek a kis fa lanxok belsõ egységüket biztonságosan õrizve, elõszeretettel vegyülnek el a kör nyezõ sokaság makrokozmoszában. TAKÁCS ZSUZSA: A kí sér le ti nyúl CZILCZER OL GA: Utóélet Lapok egy életregénybõl Családi tabló Távlat Az ember kedélye változik GELLÉN-MIKLÓS GÁ BOR: A tü kör mo no lóg ja egy bo rot vál ko zó fér fi hez Erõre kapva Világóra JÓZSA EMÕ: A múlt dal la mai Félkegyelem Szorongásban Tavaszi pánik Jövõkép Prá ga BÍRÓ JÓZSEF: Egetbíró sza badság Étouffé Álom fejtés Múlhatatlan tél Szembesülés ZSÁVOLYA ZOLTÁN: Vasistvánias Törött Áru ZALÁN TIBOR: Dünnyögés, félhangokra

4 MÁR TON LÁSZ LÓ: A du nai óri áshal ZALKA CSENGE: A kis gyõ ri bolt Az ál arc a leg jobb úton van a bol dogság felé Holger Fuß beszélgetése Detlef B. Linke agy ku ta tó val (Tillmann J. A. for dí tá sa) Aki képes a vi lág íze inek kiélésére és ezeket má sokkal is megosztja, a legjobb úton van a bol dogság felé. SÁRI LÁSZLÓ: Ázsiáról és a végtelenségrõl (Nyugat-keleti utazás) El kell ta nulnunk tõlük az»egy helyben topogás«mû vé sze tét, és úgy kell al kalmaznunk a kényszeres nyugati fejlõdéseszme helyett, ahogy õk tették: több év ezredes»fejlõdésképtelenségük«,»stagnálásuk«ide jén is biz tonsággal tartották kézben gazdaságukat, lelkesen ápolták, gazdagították kultúrájukat.»egy helyben topogtak«, még sem ma radtak le semmi rõl, mert nem si ettek sehová. Kár is lett vol na. Motogoria avagy a kul túrakutatás évfordulói? A. Ger gely And rás sal a Sárkány-Festschrift ki egészítésérõl Szakál Gyula beszélgetett A kulturális antropológia sokféleképpen mûvelhetõ, egyik vagy egyetlen irány zat sem le het ural kodó (vagy nem len ne jó, ha az len ne!), ezért a kul túrakutatás komplexitását a korábbi,»folklorista«látásmóddal szembehelyezõ antropológusi attitûd éppoly üdvös lehet, mint a szisztematikusan mütyürkézõ, aprólékos adatgyûjtögetésben örömét lelõ magatartás. HANTI KRISZTINA: Köl tõ, az évek rém járó szaká -ból (Orbán Ottó összegyûjtött verseirõl) BAÁN TI BOR: A tá vozás tere (Takács Zsuzsa: Üdvözlégy, utazás!) KEMSEI IST VÁN: Az idõ meg van (Ágh Ist ván: A meg talált idõbõl) SZALAI ZSOLT: Felületek tereiben élek (Tandori Dezsõ: Az éj fe lé, A Hon lap Utá ni) CSÛRÖS MIKLÓS: Bíró József: Trakta Asia HORVÁTH NÓRA: Életekrõl és világokról (Füzi László: La katlan Sziget; Maszkok, terek) PASS AND REA: Is mer itt en gem va laki? (Lear király a Gyõ ri Nem zeti Színházban) KÉPEK: ZOLTÁN SÁNDOR kol lá zsai 2

5 URI ASAF kis je ruzsálemi növényhatározó commiphora opobalsamum Télen a város zöl debb, mint bár mely si vatag. A Holt-ten ger fe lõl ti tok ter jed, balzsam, amelytõl édesanyám életre kel. Ha a köd fel száll, nem ta lálok vissza az imákhoz, arcom mozdulatot keres, amely a reggeltõl óv, apró szikrát, szõke pálmát vagy ehhez hasonlót. thymus vulgaris A Mó ri ja föld je kakukkfûvel varázsol, felette madárraj köröz az ég az õ kedvükért van. Amikor a mada rat te rem tet ték, a föld üres volt és ha szontalan. Azóta a varjak az urak és az a pár sor, ame lyen meg ágyazok. Vonásaim kisimulnak, két karom kö zé fész ket ra kok, a gyom rom mé lyén ál dozati máglyát. pimpinella anisum Illatos ánizs, ón szür ke ál do za ti ökör, a kar csú fá kon püs pök li la bougainvillea. Az ab lak ból né zem és még is kí vül va gyok, a szen tély szun nyad, küszöbön áll az engesztelõ nap. l l h ll 3

6 crocus sativus Az Olaj fák he gyén se füst, se ko rom, csak az élet, a sí rok tö vé ben sáf rá nyos krókusz. Lá tom, ahogy a föld be te szik õket, még be szélgetnek, a lé lek ásít, esik, kop pan, a ne héz esõcsepphez hasonlóan. ceratonia siliqua. A szentjánoskenyérfa ágai kö zött örök zöld szel lõ fúj dogál. A föld Je ru zsá lem ke mény sé gû, beszédre kényszerítem, kibontom, ráncba szedem. hyssopus officinalis Kis kö teg izsóp, vér be már tott ce ruza. Próbálom megérteni, de megfagy a gon do lat. A tûz kö rül ke ringek, egyre rövidülõ pályán. pinus halepensis Apám meg kötözött hangja meglazul, kibomlik, a vé konyabb fák állva ma radnak. A be teg fenyõ nyu gal mat lel a fi atalabb vállán, árnyékot vet és meleg nap foltot keres, amíg a földre nem ke rül. bulbus scillare Dá vid ki rály úgy jön ve lem szem ben, mint az utol só fény fo nál, a fel vil lanó lep ke, 4

7 JOHN COWPER POWYS A bol dog ság mû vé sze te (Részlet a Mun kák és na pok címû fejezetbõl) (1) A boldogság mûvészetérõl szóló könyvet úgy kellene megírnom, hogy a legfõbb mondanivalója mind a háromezer évvel ezelõtt, mind a háromezer évvel ezután élõk számára egy formán világos és érthetõ legyen. Nem afféle szertelen vágyakozás ez részemrõl, és nem is csu pán ön hitt kép zelgés, hiszen erõsen gyanítom egyszersmind szívbõl remélem, hogy ez zel a té mával, sajnos vagy hál istennek, örök emberi kérdést érintek. Erre vonatkozóan hadd idézzem Ho mé rosz egy so rát, amely ki sebb vál toztatásokkal több ször is elõ fordul az Odüsszeiában: ασµενοι εχ θανατοιο ϕιλουζ ολεσαντεζ εταιρουζ Mert bár de rék fi akat veszítettünk, örülünk, hogy élünk. 1 Ez az õszin te, meg könnyebbült sóhaj minden bizonnyal a legérzékletesebben példázza, hogy da cára a kétségbeeséskor ránk törõ ter méketlen ürességnek, milyen eleven lendülettel teli alapokon nyugszik a létezésünk. Nem hal tunk meg, egy elõre életben vagyunk. Ez aztán a meg könnyebbülés! A végzetes csa pás másvalakit ért, talán ép pen egy ked ves és közeli ismerõsünket. Minden pillanatban számos embertársunkra sújt le a baj, mi mégis to vább hajózunk, készen állva arra, hogy megbirkózzunk az élettel, hogy szem beszálljunk minden elénk kerülõ nehézséggel. En nek kap csán az a kér dés me rül fel ben nem, azon tû nõdöm egyre kíváncsibban, hogy mi féle lelki attitûddel rendelkeznek majd a háromezer év múlva meg születõ emberek. Va jon ezek nek a tá voli utódoknak, akik a tudomány vívmányainak, a rendezett társadalmi körülményeknek köszönhetõen sokkal könnyebben boldogulnak majd az élettel, mint mi, va jon ne kik is ugyan olyan fon tos lesz a bol dog ság? Õk is azt fog ják érez ni, amit Odüs szeusz és társai, hogy örül nek az élet nek, bár de rék tár sakat veszítettek? Vagy annyira megváltozik addigra a világ, hogy há romezer év múlva már nem fog nak különösebb je lentõséget tulajdonítani a személyes boldogságnak? Be kell val la nom, hogy ez utób bit nem igen tu dom el képzelni. Nem hiszem ugyan is, hogy a következõ évezredek tudományos kísérletezései, vagy a társadalom akár kommunista, akár anarchista rendszabályozásai következtében megváltoznának az emberi szív alapvetõ szükségletei, és sokkal másabbak lennének, mint manap ság, vagy mint Ho mérosz korában. Igaz ugyan, hogy a nyugati világot jelenleg a közösségi tudat megerõsödé se jel lem zi, és úgy tû nik, a nem zeti diktatúrák vagy az ipari tö megtermelés felé mutató folyamatok egyaránt a szociális szempontokat helyezik elõtérbe a személyes szem pontok rovására, mégis úgy vélem, súlyos mel léfogás volna azt hinni, hogy a Koz mos szal szembesülõ egyén sztoikus kultuszának napjainkban tapasztalható megrendülése véglegesnek tekinthetõ. Minden változásban van, mondja Hérakleitosz, kivéve az Örök Ellentétek harcát. Márpe dig nincs még egy olyan el szánt küz delem, mint amelyet az em ber azok el len az akadályok ellen folytat, amelyek gátolják az õ kiteljesedését. Hipnotikus áramütésként terjed ma az a felfogás, hogy mivel az Uni verzumnak nincs sem cél ja, sem je lentése, sem iránya vagy ér telme, és mivel nincs a vi lágban sem igazságosság, sem könyörületesség, sem pedig szá nalom, csupán zûrzavar, felfordulás, rendetlenség és esetle ges ség avagy a fe jetlenség fakó bája, ezért semmi okunk sincs ar ra, hogy bár mit is ko molyan vegyünk, vagy hogy bármirõl komolyan elgondolkodjunk. Ez zel szem ben min den okunk meg van, hogy hanyagul és könnyelmûen kószáljunk az élet ben er re-arra, folyton csak élcelõdjünk, elégedetlenkedjünk és gúnyolódjunk csúfos ostobasággal és ostoba csúfolódással még csak nem is valamiféle fennkölt, sátáni keserûséggel, hanem egyszerûen csak bohókás, jelentéktelen nemtörõdömséggel, amely túlontúl jelentéktelen ahhoz, hogy több legyen komikus együgyûségnél és reménytelen 1 Devecseri Gábor fordításában: Mert örömest éltünk, de derék fiakat veszítettünk. 5

8 6 naivitásnál, nagyjából úgy, mint amikor valaki kedveli ugyan az italozást, de minden komolyabb erkölcsi kihágás ellen hevesen tiltakozik. Ilyen semmitmondó, jelentéktelen ap róságokban fullad ki minden meg szállottságunk; mintha csupán ennyit érdemelne meg ez a vi lág. Korunk szellemiségét minden bizonnyal ez a légies reménytelenség fogja fémjelezni, amely egy részt ke vésbé agyafúrt, mint a francia for radalmat megelõzõ idõszak elegáns könnyelmûsége, másrészt jóval zavarosabb annál. Feltehetõen mindig is lesznek olyanok, akik eb bõl a szel lemiségbõl fognak ihletet meríteni, éppen úgy, ahogyan mások a kö zép kor vagy az ókor szel leméhez fordulnak ösztönzésképpen. Bármiben rejlik is azonban a szel lemi könnyelmûség és fakó reményvesztettség korának sajátos értéke és jelentõsége, a boldogsághoz vezetõ módszerek kidolgozásán fáradozó filozófus ebben az idõszakban semmi esetre sem találhat sok támpontot a munká já hoz; sõt mi több, szi gorúan ügyelnie kell arra, hogy a lel ki tisz tálkodáshoz használt szappanbuborékok elegendõ százalékban részesüljenek a boldogság szivárványszíneibõl, hogy eme bizonytalan és kétes idõ koc kázatos légköre egyáltalán elviselhetõ legyen. Mindenesetre érdemes volna egyszer felvázolni a boldogság világtörténetét, és ennek alapján kimutatni, hogy az embe rek mely tör ténelmi korszakokban szenvedtek a legtöbbet, és az éhe zéseket, a járványokat és a háborúkat leszámítva mely korban vol tak a legboldogtalanabbak. Jómagam úgy vélem, hogy a puritanizmus például sokkal súlyosabb csa pást mért a ter mészetes emberi kedélyre amelynek köszönhetõen mindig tovább ha jó zunk, mint a sze mélytelen könnyelmûséget istenítõ kor, amelyben jelenleg élünk, és amely sze rint még min dig jobb a Semmitmondás üres szem gödrének hódolva tréfálkozni és viccelõdni, semmint egy bosszúálló és vérszívó Jehova szigorának alárendelve könnyezni és nyüszíteni. Ezzel pedig máris felmerül egy újabb kulcsfontosságú kérdés: vajon a boldogság elérésének alapvetõ technikáit kutatva megkerülhetõ-e a vallás problémája? Te gyük fel, hogy én a kö vekhez, a Kegyes Olvasó pedig különféle ikonokhoz imádkozik. Még is, a je len könyv ben ki tûzött célok érdekében az lenne a leg elõnyösebb, ha mindketten úgy tennénk, mint ha meg rögzött ateisták volnánk. Tudom, ez nem könnyû, hiszen annyira bele vagyunk gabalyodva mind a saját éle tünk be, mind az em beri faj õsidõkig nyúló múltjába, hogy komoly erõfeszítést igényelne felszabadítani magunkat mindazon eszmék hatása alól, amelyek ér telmes célt tulajdonítanak a világmindenségnek. Néhány embernek viszont mégiscsak sikerült elérnie ezt a megszabadulást, ha ez sokak szá mára csupán reménytelenül elszánt különcködésnek tûnik is. Éppen ezért je lent ko moly ki hívást szá mom ra, hogy az alább ki fejtett technika érvényességét minél átfogóbbá tegyem, és még a val lási kábítószerek legszigorúbb elutasítóinak tetszését is elnyerjem vele. Kezdjük tehát azzal, hogy bárkik vagyunk is, ahogy Walt Whitman mon daná, tekintsünk magunkra úgy, mintha teljesen egyedül lennénk az irdatlan világmindenségben. A töb bi ek, te hát a töb bi el szigetelt ember, köztük azok, akik hozzánk a leg közelebb áll nak, szin tén csu pán an nak a cél talan, könyörtelen, vak káosznak az alkotóelemei, amely min den irány ból kö rül vesz min ket. Már most ha így áll a hely zet, ak kor az idegen dolgok rémisztõ hömpölygése közepette mi az egyetlen do log, ame lyet be folyásol ha tunk? Nem más, mint sa ját ma gunk! Szók ra tész is, a kí nai taoisták is ezt az ön magunk fe lett gya korolt hatalmat becsülték a legtöbb re, és az an golok olykor szinte bosszantó ele vensége ugyancsak ebbõl a felfogásból származik. Végsõ soron pedig ez az egyik legmélyebb vallási aktus is egyben, hiszen az élet leg mélyebb dicsõítésérõl szól, amelynek örök imá ja a kö vetkezõképpen hangzik: Fájdalmakat bocsátasz rám, de mégis örömet le lek ben ned! A korábbi fejezetekben körbejártuk a boldogság technikájának néhány sarkalatos pontját, és megtár gyaltuk a nemek kap csolatára vonatkozó legbölcsebb megoldásokat. A következõkben nem maradt más hát ra, mint hogy ki fejtsük a mindennapi munka ütemét meg szakító apró örömök és kikapcsolódások megszerzésének leghatékonyabb módját. Eb ben a te kintetben a termé szet áll az el sõ he lyen: nem csu pán a gran diózus, lenyûgözõ tüneményei miatt, hanem inkább a hétköznapi természeti jelenségeknek köszönhetõen, amelyeket mindannyian igen jól ismerünk, és amelyek bár melyikünk számára könynyen megtapasztalhatók. Ezek kö zött a je lenségek között mindenekelõtt a négy õselemet kell kiemelnünk. Boldogságunk érdekében ezekre a rejtélyes elemekre oly módon kel lene tekintenünk, ahogyan Spengler sze rint Goe the szem lélte õket, vagyis nem tu dományos, hanem fiziognómiai szemmel, hogy ezáltal érzékileg mutatkozzanak meg a számunkra; a tudomány ugyan is csu pán rez gé se ket lát ott, ahol a fény és sö tétség drámája zajlik.

9 A boldogság tekintetében kulcsfontosságú szerepet játszik az is, hogy fokozódó lelkesedéssel kutassunk olyan eleven je lenségek után, amelyek az õs régi vallásos áhítatot felválthatják. Lucretius semmibe vette ezt a természetes, noha gyakorta igencsak eltévelyedett haj la mot, és a val lásos érzékek megnyirbálását javasolta. Én azt mondom, in kább ala kít suk át õket oly mó don, hogy a négy elem hez, a föld höz, a men nyei éterhez, a tengerhez és mindenféle vízhez, a naphoz, a hold hoz, az égi testekhez, a szélhez és az esõhöz és a fagy hoz és a har mathoz, a felhõk gomolygásához és az évszakok váltakozásához, vagy az al ko nyok és a haj nalok közé rejtélyesen simuló sötétséghez való viszonyulásunk tartalmazza mindazokat az érzelmeket, amelyek jelenleg az imádság fogalomkörébe tartoznak, ugyanis éppen ebben a viszonyulásban lelhetjük fel a vallások igazi és le het, hogy az egyet len he lyettesítõjét. Attól a kegyeletteljes szánalomtól, amelyet két ke dõ ko runk a hús és a vér iránt érez, nyu godtan eltekinthetünk. A föld, a nap, a szél, a víz kü lönbözõ megnyilvánulási formái, az õselemeknek a hétköznapi gondok és bajok repedésein keresztül hozzánk átszivárgó aspektusai iránt érzett vonzalmaink mellett a következõ fontos mozzanatot az a leírhatatlan borzongás képezi, ame lyet az élet vé letlenszerû jelenségei okozhatnak, bizonyos dolgok, emberek és események vá ratlan elrendezõdései, amelyek nem feltétlenül varázsolnak el bennünket, de amelyek egy szem pillantás alatt mágikus atmoszférával lengik be a létezésünket. Ebben az atmoszférában gyakran érezzük úgy, hogy egy másik világba, egy nem mindennapi életbe billentünk át. Lehet, hogy ez csak káp rázat, és lehet, hogy a lel künket mé lyen át járó boldogság csupán a gyerekkori élmények feltörõ emléke de bármi is le gyen ez a ne hezen megfogható érzés, mindenképp valami olyasmirõl van szó, ami jóvátesz minden bánatot, és egy különös felismerés bûvös pillanatával ajándékoz meg bennünket: mintha valamilyen messzirõl érkezõ zarándokként már korábban is jártunk vol na ezen a tá jon. 7

10 8 Mielõtt tovább mennénk, érdemes megemlítenünk néhány kézzelfogható vonatkozását en nek a ho má lyos, ám rend kívül fontos érzületnek. Az egyik jelenség, amely csordultig te líthet bennünket ezzel az érzéssel, a vízfelszín fémes fehérsége valamivel napszállta elõtt, eb ben a kü lönös fehérségben ugyanis van valami, ami azokat a cso dálatos felépüléseket, azokat a misztikus újrakezdéseket idézi fel, amelyek a bu kott csa ták, az el veszett ügyek után kö vetkeztek az emberéletek végtelen láncolatában. A másik tünemény, amely újra és újra sokatmondó és különös érzéseket kavar a lelkünk mé lyén, egy szé lesen elterülõ háttérbe ágyazott, ódon, idõmarta emberi tárgynak a ké pe. Le het ez akár egy víz ben álló cölöp, vagy cölöpök sora a maguk rej télyes szívósságával, miközben mögöttük beláthatatlan égbolt vagy víztömeg vagy látha tár te rül el, amely a vég telen felé ragadja képzeletün ket. A be lát ha tat lan tér és ez a szú ette, elnyûtt cölöp akaratlanul is olyan jellegbeli egységet alkot, amelyben az emberkéz alkotta ódon tárgy ellensúlyozza az Élettelen sajátos sivárságát, ezáltal pedig mindkettõ kölcsönösen részesedik egymás örökkévalóságában. Ugyanilyen mélyreható erejû és szintén bárki ál tal meg figyelhetõ látvány az, amikor a fel ke lõ vagy a le bukó nap aranyló fé nyében vetünk pillantást egy háztetõre, vagy egy kerítésfalat lezáró cserépsorra. Ahogyan ez a cserép sor ott áll a ma ga szi lárd moz dulatlanságával ebben a különös megvilágításban, miközben mögötte a tér mérhetetlen örvényei ha tártalan messzeségébe vesznek, és ahogyan ott nyugszik a haj nal vagy a kö zelgõ alkonyat csendes misz tériumában, mindez olyan érzéseket kelt bennünk, mint ha egy elvarázsolt világ ragyogó küszöbénél állnánk, és képze let ben akár be is lép hetünk ebbe a bû vös vi lág ba, amely vá laszt ad az élet min den el lentmondására. Még a leg kietlenebb környéken is százával találhatók ehhez hasonló dolgok, de mindaddig nem tudjuk meg ragadni a rejtelmeiket, amíg a természetben bájt és festõi szép séget ke re sünk. Ezek a je lenségek ugyanis csak azután nyíl nak meg szá munkra, miután fogékonnyá váltunk a költõi sugallatokra, amelyek sejtelmes merengések hosszú ösvényeire terelhetik a gondolatainkat. Olyan ter mészeti jelenségeket is felfedezhetünk, amelyek révén a jól is mert egy szer csak ismeretlenként tû nik fel elõt tünk már pedig éppen ez a boldogító érzés a legfõbb mozgatója azoknak a váratlanul ránk törõ, meg magyarázhatatlan hullámoknak, amelyek a vá gyak országának felsejlõ partjai felé visznek bennünket. Ilyesféle érzéseket válthat ki egy mes szi fa egyet len hos szú, ki nyú ló ága, amely oly bá tû nik, mint ha a sze lek ti tokzatos óceánján ringatózna, miközben a leve gõ olyan tisz ta, át tetszõ és távolba tûnõ, hogy ez a hul lámzó faág szinte csak úgy szívja magá ba az élet és a ha lál min den tit kát a végte len bõl. Igen: az élet és a ha lál min den tit kát. Ugyan is ha még a ha lálunk elõtt szeretnénk megtudni, milyen a valódi boldogság, nem árt, ha megpróbáljuk a lehetõ legjobban meg ragadni azt az érzést, amely idõn ként a ha talmába kerít bennünket, olyankor például, amikor az egész égboltra sötétség borul, és csak nyugat felõl de reng még né mi halvány ró zsa szín az ég al ján; de szá mos más je lenséget is találhatunk, amelyek láttán úgy érez zük, hogy ezen a pon ton az élet és a ha lál an nyira közel kerültek egymáshoz, hogy szinte egybefolynak, elvegyülnek egymással és ekkor mintha a ha lálfélelmünk is feloldódna, és valami mássá alakulna át. Mindennél fontosabb az, amit ilyenkor ér zünk, még is, éle tünk meg fásult perceiben könnyelmûen semmibe vesszük ezt a lelkünket mélyen átjáró, vissza-visszatérõ érzést, amely több nyire a fény és sötétség mulandó jelenségeihez kapcsolódik, és amely azt su gall ja, hogy az élet és a ha lál nem ab szolút ellentétei egymásnak, hanem valójában egy harmadik, az ér te lem szá mára felfoghatatlan dolog két arca nyil vánul meg bennük, amelyek végzetesen össze vannak fonódva egymással. Minden tartós boldogság mélyén ezeknek a ritka, sajátos pillanatoknak a gyûjtõtégelye ta lálható, amelyek értékét a leginkább az igazolja, hogy amikor fel idézzük magunkban éle tünk va lamely elmúlt szakaszát, akkor a gondok és a nehézségek szinte teljesen eltûnnek elõlünk, és csupán valami megfoghatatlan, lebegõ, érzéki jellegû benyomások sejlenek fel bennünk, mint ha ezek je lentenék az elmúlt évek lé nyegét és valóban, ezekben összpontosul mindazoknak az éveknek, sõt egész éle tünknek az esszenciája. Ha ennek az aggastyán bolygónak van valamiféle planetáris emlékezete, amely a halálunk után is meg õrzi mindazt az érzést, amely va laha átjárt bennünket, akkor éppen ezek a bûvös pillanatok jelentik majd a földi em lékezet örök lényegét, ezekkel fogunk hozzájárulni bolygónk kollektív tudatához. Ezért talán az egyik leg fontosabb feladatunk, hogy az el múló pillanatot az örökkévalóság szolgálatába állítsuk. Ne hasonlítsuk a jelent a múlt hoz. És ne tá masszunk elvárásokat a jövõvel szemben. Tüstént fékezzük meg magunkat, mihelyt azon kezdenénk bánkódni, hogy éppen itt va gyunk, és nem pe dig ott.

11 Túlságosan nagyra értékeljük a reményt, pe dig mi nél jobb fi lozófus valaki, annál kevésbé reménykedik. Ugyanis minden lelki megnyilvánulás közül a remény a leg kevésbé filozofikus, hiszen arról tanúskodik, hogy nem sikerült megvalósítanunk a lehetõ legfontosabb dolgot, a pillanat átmentését az örökkévalóságba. Csal fa re mény tõl csüg ged a szív. Ör dög vi gye hát a re ményt! Ahe lyett, hogy üd vös képzeletbeli változásokban bizakodnánk, inkább nézzünk körül, vegyük szemügyre a dol go kat, és amint akad egy tisz ta per cünk, te gyünk meg min dent an nak ér dekében, hogy az elénk tá ruló képet bármily si vár is át alakítsuk valami mássá, valami olyasmivé, ami legalább né mi köl tõi su gallatot áraszt. Mindennél fontosabb ugyanis annak begyakorlása, hogy ebbõl a képbõl ki iktassuk avagy láthatatlanná te gyük a bos szan tó dolgokat, és csak arra összpontosítsunk, ami valamiféle távoli varázserõvel hat ha nem az ér zékeinkre, akkor legalább a képzeletünkre. Bármily kietlenek is, kényszerítsük a körülöttünk levõ dolgokat behódolásra a hajthatatlan akaratunk és eltökéltségünk elõtt, hogy akár ve lük, akár el lenük mindenképpen a javunkra fogjuk fordítani õket. Ragadjuk tor kon a pil la na tot! Ne hagy juk, hogy el uralkodjon rajtunk a gyenge ség, és már csak a ked vezõ fordulatokban reménykedjünk: hozzuk létre mi ma gunk az elõ nyös változásokat, még pedig a lényünk legmélyén rejlõ spirituális erõk segítségével. Kitartó gyakorlás ré vén ez a szel lemi beállítottság automatikussá tehetõ. Markoljuk meg erõsen az el futó per cet, hogy ne me nekülhessék soha többé; ha elég erõsen szorítjuk, talán éppen ez az eltompult pillanat nyit majd egérutat az örök kévalóság irányába. Soha ne várjuk a jö võt, és so ha ne bán kód junk az el múlt dol gok fe lett. A je len le gyen szá munk ra mind a múlt, mind a jö võ. Még ha csu pa kín és gyöt relem is a jelen pil lanat, nézzünk vele farkasszemet, bátran, emelt fõvel. Er re még a rossz lelkû Macbethnek is volt lel kiereje, mondván: Bár Birnam er de je fel jött Dunsinane-re, S te állsz elõt tem, kit nem anya szült: Megpróbálom a végsõt 2 Te gyük fel, hogy az ab lakunkon kopogó esõcseppeket figyeljük, vagy egy háztetõ töretlen egyenesét, háttérben a borongós éggel, vagy egy felszálló füstcsík hajladozását, vagy egy sö tét fel hõ tûz vörösre színezõdõ peremét, vagy egy tengeröböl algával és zöldmoszattal tarkított fenekét, vagy a varja kat, ahogy egy ba rázdát húzó eke mögött kerengenek: az öröm, ame lyet ezek bõl a tel jesen hétköznapi dolgokból meríthetünk a bennük lévõ költõi sugallatok révén, mégsem egészen hétköznapi. Hiszen ez a pillanat nem csak a mi ér zéseink foglalata, ott van benne mind az az öröm is, ame lyet az atyá ink éreztek, amikor a maguk ide jében ugyanígy elmerengtek ezeken a képeken. Elõdeink múltbéli érzéseit persze, amelyek ilyenkor elvegyülnek a jelen pil lanattal, nem tudjuk pontosan meghatározni; mindössze homályos sejtelem utal rá, hogy az a különös hangulat, amelyet a hétköznapok sodrásából kilépve megtapasztalunk, egyszersmind telítve van az elõt tünk élt nem zedékek hasonló élményének emlékezetével. Életfolyamunk kettõs sodrású: az egyik a cselek vés sós vi ze, a má sik a szem lélõdés friss áramlata. Egyikünk élete sem lehet tel jes mind ad dig, amíg nem szen telünk kellõ figyelmet mindkettõnek. Boldogok azok, akik midõn egy pil lanatnyi nyugalom adódik a na pi te endõik végzése során akár otthon, akár va lahol másutt, képesek eltávolodni a sürgetõ ügyeiktõl, és békésen visszavonulva képesek körülnézni, bármilyen groteszk vagy el lenszenves környezetben legyenek is éppen, mond ván: Adott egy fe lõl az én eleven tu datom, másfelõl pedig adott körülöttem ez a világ, amely a gyõz hetetlen léleknek csak al kalmi, átmeneti, tünékeny környezetét ké pe zi; de ha meg felelõen összpontosítva szemlélem a jelenségeit, akkor egy megdönthetetlen pillanatban ezt a mégoly gro teszk világot is magammal tudom emelni egy másik tar tományba, azok közé a dol gok kö zé, amelyek a kozmikus tudat halhatatlan emlékezetében örök idõkre megmaradnak. Danyi Zoltán fordítása 2 Shakespeare: Macbeth. Szabó Lõrinc fordítása. 9

12 KARÁTSON END RE Gyerekkorunk otthona II. Ki találni egy otthont 18. Kétlakiságom emlékei, La Verrière-bõl a) Az M.G.E.N. kas té lyában Úgy rém lik, gye rek ko rom óta elég nagy ké pesség élt bennem partnereim vagy ellenfeleim szándékainak intuitív megközelítésére, ha nem is átélésére. Nevezhetem ezt szí nészhajlamnak, megértési képességnek, írói beleélésnek, aminek az ügyes tolmács is szükségét érezheti. Aránylag rugalmas psziché kell hozzá és ma gabiztos azonosságtudat. No meg játékosság. Aránylag kevés ember van mind ezzel ellátva, illetve csak hosszas gyakorlatoztatással lehet rávezetni a kezdetben barátságtalanul értetlenkedõket. Egy kolozsvári ismerõsöm arról panaszkodott pár éve, hogy a ro mánokkal versenybe keveredõ magyarokat egyszerûen kiszorítják, ha állás be töltésérõl, hitel felvételérõl vagy bármiféle juttatás elnyerésérõl van szó. Visszagondolva hosszú idegenségi tapasztalatomra, csak félig tréfából azt véltem cél szerûnek javasolni, akik ilyen hátrányt szenvednek, követeljék erélyesebben az állást, a hitelt, a juttatást arra való hivatkozással, hogy õk is román állampolgárok, vagy csak úgy egyszerûen, hogy õk is románok. Ismerõsöm úgy nézett rám, mint egy bányarémre: Tu dod, ezt egyet len ma gyar sem fog ja mon dani. Hiába nyugtattam, hogy ettõl még meg maradhatnak ugyanolyan igaz ma gyarnak. A leg több em ber nem sze ret meg kettõzõdni, nem is hi szi el, hogy le hetséges. Nekem az e téren va ló gya korlatozás a rákövetkezõ hetekben kis híján az életembe került. Mint már em lítettem, a menekülttelepen, ahová tolmácsnak men tem, több ka masz az Egye sült Államokba akart továbbutazni, minek folytán a francia nyelv ta nulása nem érdekelte õket, és persze nem is gon doltak arra, hogy Franciaországban iskolába fognak járni, netalán munkát vállalni, letelepedni. Az M.G.E.N. vezetõsége, mi kor a fiatalok rakoncátlankodását ezzel magyaráztam, azt hajtogatta, õk nem erõltetnek senkit sem arra, hogy itt él je az éle tét, a baj csu pán an nyi, hogy tud tukkal az amerikaiak korlátozzák a magyar be vándorlók számát, nem szerveznek tovább szállítást sem, az USA konzulátusa tájékoztat ta õket a meg szorításról. Mivel más forrásból is hallottam a hírt, min den to vábbi nélkül fordítottam le az érdekelteknek, akik nem hitték el, azt gon dolva, a franciák ott akar ják fog ni õket, én pe dig a fran ciák alattomos ügynöke va gyok. Amit meg kell to rolni. Köralakú szobában laktam a kas tély egyik rotundájában, ágyam a szo ba közepén állt. Lámpaoltás után az összeesküvõk belopakodtak és nekiestek a tor komnak. Legalábbis annak, amit a sötétben annak néztek. Ugyanis alváshoz én nem a fejemet hajtom a párnára, hanem a párnát haj tom a fe jemre. Perlõim errõl nem tud tak. Lát ván, hogy a pár nán nincs fej, azt hit ték, fe jem az ágy má sik vé gén ta lálható. És nekiestek a bokámnak kemény szorításokkal. Aztán megfagyhatott a vérük, amikor on nan, ahol õk a bo kámat vélték, rémült ordítást hallot tak. Kis hí ján meg ölték a tolmácsot. Lehet jelképesnek is felfog ni a gyil kossági kísérletet. Nem csak cél jaik vélt akadályozójára támadtak õk, meg akarták fojtani a nem kívánt ide genhez való idomulást. Amerikát a boldogulás lehetõségének dicsfénye övezte, pláne ezeknek a szerény iskolázottságú lak liknak a szemében. Franciaország, amelynek történelmi fényérõl, kultúrájáról csak érintõlegesen tudtak, leginkább azt juttatta eszük be, hogy õk most ott hontalanok, mivel a sajátjukat elvesztették. Elsajátítani a franciák nyelvét, belekóstolni gondolkodásmódjukba egy idegen ott hon el fogadását jelenthette, a szerencsemalac nélkül, s erre õk nem álltak készen. Meg akarták semmisíteni ezt a lehetõséget, amit a tol mács tes te sí tett meg. És igaz, ami igaz, az én a kétnyelvûségem már csakugyan az ott honkereséssel próbálko zott. Bár a tu da to mig ez még nem igen ért el. Voltaképpen kétlakisággal való kísérletezésként jellemezhetem a La Verrière-i kastélyban töltött közel három hónapot. A magyar csoport diákokból, egy-két egyetemistából és néhány tanárból verõdött össze. Utóbbiak nevezetesen: Diener Péter, aki ta nár se géd volt már a Le nin In tézet ben, s aki bõl komparatista lett a toulouse-i egye temen, akkori felesége is, úgy tudom, orosz szakos volt, Nyéki La jos, aki fran ciatanár volt a balassagyarmati gimnázium ban, és az Ecole des Langues Orientales ma gyar professzoraként vonult nyugdíjba, felesége, a vele nem egyszer szi gorú Mimi késõbb a Centre Georges Pompidou zenetörténésze és könyvtárának egyik vezetõje lett, Kecskeméti Károly, aki igazából csak lakhelyként használta a tele pet, mert már a Fran cia Ál lami Levéltárban talált alkalmazásra, s ennek idõvel igaz gatója is lett, szóval arány lag válogatott társaság, amelyik békésen elvegyült a gimnazis ták siserehadával. Együtt ét kezett mindenki, szemünkben ak kor modernnek tetszõ menzaasztalokon. Közös tusolóhelyiségbe jártunk. Ezt az épület elõ zõ gaz dája, egy amerikai milliomos hollywoodi stílusban rendezte be: közé pen állt egy osz lop, me lyen kü lönféle magasságban elhelyezett tusrózsák több irányban és szög ben lö vellték a vizet, miközben a terem mert va lóságos terem volt sarkaiból és falaiból preckelt a víz a közép fe lé, úgy hogy amikor a készülék mûködött, a zuhanyozó, hajdan feltehetõen zuhanyozók langyos trópusi esõben és párában meztelenkedhettek. Többes számot használok, mert mindenki fel tételezte, hogy az ameri kai nem csak pu ritán tisztálkodásra használta az elmés víz egyveleget. Arról nem tudok, hogy a mi cso por tunk a tisz tálkodáson kívül élt volna a per metezõhelyiség egyéb kínálataival. A kamasz fiúk nyilván nyalták, falták a kamaszlányokat, de mindebbõl leg feljebb romantikus sétálások látszottak a parkban. 10

EMLÉKFÁT AVATTUNK A PEDAGÓGUSNAPON

EMLÉKFÁT AVATTUNK A PEDAGÓGUSNAPON KÖZÉLET EMLÉKFÁT AVATTUNK A PEDAGÓGUSNAPON Az általános iskola intézményvezetôjeként örömmel számolok be a Ked ves Ol va sók nak arról a jeles eseményrôl, mely május 30-án történt iskolánkban. Ekkor köszöntötte

Részletesebben

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol,

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol, evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 16. szám g 2014. április 20. g Húsvét ünnepe Ára: 275 Ft A kon cert ér zel mek re ha tó, és az Omega ed dig nem lá tott ar cát mu tat ja be. Koncert

Részletesebben

Tar talom. IVO ANDRIĆ: Je lek az út men tén (A jegyzetfüzetekbõl) (Borbély János István fordítása)... 3. LÁNG CSA BA: Vallomások és belátások...

Tar talom. IVO ANDRIĆ: Je lek az út men tén (A jegyzetfüzetekbõl) (Borbély János István fordítása)... 3. LÁNG CSA BA: Vallomások és belátások... MÛHELY Ivo Andrić: Je lek az út men tén Láng Csa ba: Vallo má sok és be lá tá sok Brokés Ág nes, Czigány György, Gál Fe renc, Gá ti Ist ván, Ke rék Im re, Láz ár Ben ce And rás, Me zei Gá bor, Pin tér

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

Somogyi Dénes SZOMOLYÁN HAJ DA NÁN

Somogyi Dénes SZOMOLYÁN HAJ DA NÁN Somogyi Dénes SZOMOLYÁN HAJ DA NÁN A kiadvány a Garamond Kft gondozásában készült A grafikákat Lelesziné Tarnai Irén készítette 2002. május TARTALOMJEGYZÉK Előszó Gyermekkorunk karácsonya...5. oldal Kivégzések

Részletesebben

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Állami forrásból valósult meg a 4605-ös számú út nyáregyházi szakaszának felújítása NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Idén számos olyan fejlesztés, építkezés, felújítás valósul meg településünkön, melyekre

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

A kormány a családok oldalán áll

A kormány a családok oldalán áll ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban XI. LAP évfolyam 11. szám 2013. június 6. A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A A kormány a családok oldalán áll A Fi desz nép sze rû sé ge min den köz

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22

Részletesebben

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI

Részletesebben

Közösségi önsegítõ klubok elsõ tapasztalatai

Közösségi önsegítõ klubok elsõ tapasztalatai Közösségi önsegítõ klubok elsõ tapasztalatai A Közösségi önsegítõ klub alkalom arra, hogy a helyi, valamilyen tudással rendelkezõ lakosok elõsegítsék a nehéz helyzetben élõk jobb életminõséghez való hozzájutását,

Részletesebben

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. - Las san vé get ér az idei tan év. Ho gyan ké szül Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za ta a kö vet ke zõ

Részletesebben

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE.

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE. A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE 1956-os Intézet A HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁGON (POLITIKA)TÖRTÉNETI KÖZELÍTÉSEK

Részletesebben

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE.

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE. A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE 1956-os Intézet A HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁGON (POLITIKA)TÖRTÉNETI KÖZELÍTÉSEK

Részletesebben

Ha tehetséges a gyerek

Ha tehetséges a gyerek Ha tehetséges a gyerek GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek alkotják. A sorozat célja,

Részletesebben

Tar ta lom. MIRKO KOVAČ: A (nem) be il lesz ke dõ Bor bély Já nos Ist ván for dí tá sa... 3. SZOBOSZLAI-KISS KA TA LIN: Az em ber a koz moszban...

Tar ta lom. MIRKO KOVAČ: A (nem) be il lesz ke dõ Bor bély Já nos Ist ván for dí tá sa... 3. SZOBOSZLAI-KISS KA TA LIN: Az em ber a koz moszban... MÛHELY Mirko Kovač: A (nem) be illeszkedõ Szoboszlai- Kiss Ka ta lin: Az em ber a koz moszban Deák Lász ló: Rep kény Uri Asaf, Böröndi La jos, Dalos Margit, G. István László, Ju hász At ti la, Kalász Orsolya,

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl KRÓ NI KA Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2007. május 12-én megtartott tisztújító közgyûlésérõl 2007. má jus 12-én, a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia vár be li Kong resszu - si ter mé ben tar tot

Részletesebben

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie.

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie. Ne ve zés: Ne vez het min den olyan, már mû kö dõ Ma gyar ze ne kar, aki je len leg még hi va ta lo san ki adott han ga nyag gal nem ren del ke zik. (Nem hi va ta los nak szá mít: ga rázs fel vé tel, de

Részletesebben

Dupla szülinap. Szombathely, Csepreg és Kõszeg fúvósai

Dupla szülinap. Szombathely, Csepreg és Kõszeg fúvósai Rövid hírek Iklanberény Kis te le pü lés az or szág leg na gyobb há zá ban Iklanberényben hos szú ide je szo kás, hogy a fa lu la kói kö zö sen men nek ki rán dul ni. Ez idén sem volt más ként. Az úti

Részletesebben

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 77. évfolyam, 39. szám g 2012. szeptember 30. g Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap Ára: 250 Ft Az, hogy ma már nem erő szak kal aka runk/akar nak val lá si

Részletesebben

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség 2010 2012 félidőben 2012. november A különkiadása sport, kultúra, egészség 2 köszöntő Tisztelt Bagi Polgárok! Az Önök bi zal má ból im má ron második pol gár mes teri meg bí za tá so mat tölt he tem, és

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk XXI. évfolyam 2012. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja A hónap mûvésze Képviselõ-testületi ülés Dunaharaszti Gazdakör Faragó Tibortól búcsúzunk 2. oldal 8. oldal 12. oldal 18. oldal 6.

Részletesebben

EGYETEMES ÉRTÉKEK AZ EGYETEMEN

EGYETEMES ÉRTÉKEK AZ EGYETEMEN EGYETEMES ÉRTÉKEK AZ EGYETEMEN Kutatási jelentés ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány Collegium Pannonicum Író Gergely Alapítvány Kulturális Sokszínűség Alapítvány Budapest, 2011 2 EGyETEMES

Részletesebben

Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001

Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001 GYÓGYÍTÓ ÉVTIZED 1 Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001 Kiadja a Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány Felelôs kiadó: Kalmár László Szerkesztette: Kalmár László, Rózsa András,

Részletesebben

Tar ta lom. Itt ugyan el sik lott mel let te ez a min den, és õ in kább a sem mi ben volt, de ez a sem mi ne vet is ka pott a fe jében. Vonat.

Tar ta lom. Itt ugyan el sik lott mel let te ez a min den, és õ in kább a sem mi ben volt, de ez a sem mi ne vet is ka pott a fe jében. Vonat. MÛHELY Tóth Károly fotója Tar ta lom VÖRÖS ISTVÁN: Egy õs em ber a vo nattal álmodik... 9 Itt ugyan el sik lott mel let te ez a min den, és õ in kább a sem mi ben volt, de ez a sem mi ne vet is ka pott

Részletesebben