Tar ta lom. URI ASAF: kis je ruzsálemi növényhatározó JOHN COWPER POWYS: A bol dog ság mûvé sze te (Danyi Zol tán for dítása)...

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tar ta lom. URI ASAF: kis je ruzsálemi növényhatározó... 3. JOHN COWPER POWYS: A bol dog ság mûvé sze te (Danyi Zol tán for dítása)..."

Átírás

1 MÛHELY John Cowper Powys: A boldogság mûvészete Karátson Endre: Gyerekkorunk otthona II. Kitalálni egy otthont 18. Kétlakiságom em lékei La Verrière-bõl Uri Asaf, Bíró József, Czilczer Olga, Gellén-Miklós Gábor, Józsa Emõ, Takács Zsuzsa, Zalán Tibor és Zsávolya Zoltán versei Márton László és Zalka Csenge prózája a legjobb úton van a boldogság felé Beszélgetés Detlef B. Linke agykutatóval Sári László: Ázsiáról és a vég telenségrõl Motogoria avagy a kultúrakutatás évfordulói? A. Gergely Andrással a Sárkány-Festschrift kiegészítésérõl Szakál Gyula beszélgetett Hanti Krisztina: Költõ, az évek rémjáró szaká -ból Orbán Ottó összegyûjtött verseirõl Zoltán Sándor kollázsai

2

3 Tar ta lom URI ASAF: kis je ruzsálemi növényhatározó... 3 JOHN COWPER POWYS: A bol dog ság mûvé sze te (Danyi Zol tán for dítása)... 5 Olyan természeti jelenségeket is felfedezhetünk, amelyek révén a jól ismert egy szer csak is meretlenként tû nik fel elõt tünk már pedig éppen ez a boldogító érzés a legfõbb moz gatója azoknak a váratlanul ránk tö rõ, meg magyarázhatatlan hullámoknak, amelyek a vágyak országának felsejlõ partjai felé visznek bennünket. KARÁTSON END RE: Gye rek ko runk ott ho na II. Ki ta lál ni egy ott hont 18. Két lakiságom emlékei La Verrière-bõl Nem sejthet tem, hogy az ebéd nek foly ta tá sa is lesz. Nem is mer tem még a fran cia csa ládok vasárnap dél utáni együtt lötyögéseit, amelynek aznap moziba menés adott keretet. Kamaszkorom végén, Budapesten, mihelyt lehetett, leléptem a családi asztaltól, és mentem lóg ni a srá cokkal, a haverokkal. Franciáknál rituálisan szülõk és gyermekek, tetejébe gyakran a nagyszülõk is latin, tör zsi éle tet él nek ün nep nap okon, s ezek a kis fa lanxok belsõ egységüket biztonságosan õrizve, elõszeretettel vegyülnek el a kör nyezõ sokaság makrokozmoszában. TAKÁCS ZSUZSA: A kí sér le ti nyúl CZILCZER OL GA: Utóélet Lapok egy életregénybõl Családi tabló Távlat Az ember kedélye változik GELLÉN-MIKLÓS GÁ BOR: A tü kör mo no lóg ja egy bo rot vál ko zó fér fi hez Erõre kapva Világóra JÓZSA EMÕ: A múlt dal la mai Félkegyelem Szorongásban Tavaszi pánik Jövõkép Prá ga BÍRÓ JÓZSEF: Egetbíró sza badság Étouffé Álom fejtés Múlhatatlan tél Szembesülés ZSÁVOLYA ZOLTÁN: Vasistvánias Törött Áru ZALÁN TIBOR: Dünnyögés, félhangokra

4 MÁR TON LÁSZ LÓ: A du nai óri áshal ZALKA CSENGE: A kis gyõ ri bolt Az ál arc a leg jobb úton van a bol dogság felé Holger Fuß beszélgetése Detlef B. Linke agy ku ta tó val (Tillmann J. A. for dí tá sa) Aki képes a vi lág íze inek kiélésére és ezeket má sokkal is megosztja, a legjobb úton van a bol dogság felé. SÁRI LÁSZLÓ: Ázsiáról és a végtelenségrõl (Nyugat-keleti utazás) El kell ta nulnunk tõlük az»egy helyben topogás«mû vé sze tét, és úgy kell al kalmaznunk a kényszeres nyugati fejlõdéseszme helyett, ahogy õk tették: több év ezredes»fejlõdésképtelenségük«,»stagnálásuk«ide jén is biz tonsággal tartották kézben gazdaságukat, lelkesen ápolták, gazdagították kultúrájukat.»egy helyben topogtak«, még sem ma radtak le semmi rõl, mert nem si ettek sehová. Kár is lett vol na. Motogoria avagy a kul túrakutatás évfordulói? A. Ger gely And rás sal a Sárkány-Festschrift ki egészítésérõl Szakál Gyula beszélgetett A kulturális antropológia sokféleképpen mûvelhetõ, egyik vagy egyetlen irány zat sem le het ural kodó (vagy nem len ne jó, ha az len ne!), ezért a kul túrakutatás komplexitását a korábbi,»folklorista«látásmóddal szembehelyezõ antropológusi attitûd éppoly üdvös lehet, mint a szisztematikusan mütyürkézõ, aprólékos adatgyûjtögetésben örömét lelõ magatartás. HANTI KRISZTINA: Köl tõ, az évek rém járó szaká -ból (Orbán Ottó összegyûjtött verseirõl) BAÁN TI BOR: A tá vozás tere (Takács Zsuzsa: Üdvözlégy, utazás!) KEMSEI IST VÁN: Az idõ meg van (Ágh Ist ván: A meg talált idõbõl) SZALAI ZSOLT: Felületek tereiben élek (Tandori Dezsõ: Az éj fe lé, A Hon lap Utá ni) CSÛRÖS MIKLÓS: Bíró József: Trakta Asia HORVÁTH NÓRA: Életekrõl és világokról (Füzi László: La katlan Sziget; Maszkok, terek) PASS AND REA: Is mer itt en gem va laki? (Lear király a Gyõ ri Nem zeti Színházban) KÉPEK: ZOLTÁN SÁNDOR kol lá zsai 2

5 URI ASAF kis je ruzsálemi növényhatározó commiphora opobalsamum Télen a város zöl debb, mint bár mely si vatag. A Holt-ten ger fe lõl ti tok ter jed, balzsam, amelytõl édesanyám életre kel. Ha a köd fel száll, nem ta lálok vissza az imákhoz, arcom mozdulatot keres, amely a reggeltõl óv, apró szikrát, szõke pálmát vagy ehhez hasonlót. thymus vulgaris A Mó ri ja föld je kakukkfûvel varázsol, felette madárraj köröz az ég az õ kedvükért van. Amikor a mada rat te rem tet ték, a föld üres volt és ha szontalan. Azóta a varjak az urak és az a pár sor, ame lyen meg ágyazok. Vonásaim kisimulnak, két karom kö zé fész ket ra kok, a gyom rom mé lyén ál dozati máglyát. pimpinella anisum Illatos ánizs, ón szür ke ál do za ti ökör, a kar csú fá kon püs pök li la bougainvillea. Az ab lak ból né zem és még is kí vül va gyok, a szen tély szun nyad, küszöbön áll az engesztelõ nap. l l h ll 3

6 crocus sativus Az Olaj fák he gyén se füst, se ko rom, csak az élet, a sí rok tö vé ben sáf rá nyos krókusz. Lá tom, ahogy a föld be te szik õket, még be szélgetnek, a lé lek ásít, esik, kop pan, a ne héz esõcsepphez hasonlóan. ceratonia siliqua. A szentjánoskenyérfa ágai kö zött örök zöld szel lõ fúj dogál. A föld Je ru zsá lem ke mény sé gû, beszédre kényszerítem, kibontom, ráncba szedem. hyssopus officinalis Kis kö teg izsóp, vér be már tott ce ruza. Próbálom megérteni, de megfagy a gon do lat. A tûz kö rül ke ringek, egyre rövidülõ pályán. pinus halepensis Apám meg kötözött hangja meglazul, kibomlik, a vé konyabb fák állva ma radnak. A be teg fenyõ nyu gal mat lel a fi atalabb vállán, árnyékot vet és meleg nap foltot keres, amíg a földre nem ke rül. bulbus scillare Dá vid ki rály úgy jön ve lem szem ben, mint az utol só fény fo nál, a fel vil lanó lep ke, 4

7 JOHN COWPER POWYS A bol dog ság mû vé sze te (Részlet a Mun kák és na pok címû fejezetbõl) (1) A boldogság mûvészetérõl szóló könyvet úgy kellene megírnom, hogy a legfõbb mondanivalója mind a háromezer évvel ezelõtt, mind a háromezer évvel ezután élõk számára egy formán világos és érthetõ legyen. Nem afféle szertelen vágyakozás ez részemrõl, és nem is csu pán ön hitt kép zelgés, hiszen erõsen gyanítom egyszersmind szívbõl remélem, hogy ez zel a té mával, sajnos vagy hál istennek, örök emberi kérdést érintek. Erre vonatkozóan hadd idézzem Ho mé rosz egy so rát, amely ki sebb vál toztatásokkal több ször is elõ fordul az Odüsszeiában: ασµενοι εχ θανατοιο ϕιλουζ ολεσαντεζ εταιρουζ Mert bár de rék fi akat veszítettünk, örülünk, hogy élünk. 1 Ez az õszin te, meg könnyebbült sóhaj minden bizonnyal a legérzékletesebben példázza, hogy da cára a kétségbeeséskor ránk törõ ter méketlen ürességnek, milyen eleven lendülettel teli alapokon nyugszik a létezésünk. Nem hal tunk meg, egy elõre életben vagyunk. Ez aztán a meg könnyebbülés! A végzetes csa pás másvalakit ért, talán ép pen egy ked ves és közeli ismerõsünket. Minden pillanatban számos embertársunkra sújt le a baj, mi mégis to vább hajózunk, készen állva arra, hogy megbirkózzunk az élettel, hogy szem beszálljunk minden elénk kerülõ nehézséggel. En nek kap csán az a kér dés me rül fel ben nem, azon tû nõdöm egyre kíváncsibban, hogy mi féle lelki attitûddel rendelkeznek majd a háromezer év múlva meg születõ emberek. Va jon ezek nek a tá voli utódoknak, akik a tudomány vívmányainak, a rendezett társadalmi körülményeknek köszönhetõen sokkal könnyebben boldogulnak majd az élettel, mint mi, va jon ne kik is ugyan olyan fon tos lesz a bol dog ság? Õk is azt fog ják érez ni, amit Odüs szeusz és társai, hogy örül nek az élet nek, bár de rék tár sakat veszítettek? Vagy annyira megváltozik addigra a világ, hogy há romezer év múlva már nem fog nak különösebb je lentõséget tulajdonítani a személyes boldogságnak? Be kell val la nom, hogy ez utób bit nem igen tu dom el képzelni. Nem hiszem ugyan is, hogy a következõ évezredek tudományos kísérletezései, vagy a társadalom akár kommunista, akár anarchista rendszabályozásai következtében megváltoznának az emberi szív alapvetõ szükségletei, és sokkal másabbak lennének, mint manap ság, vagy mint Ho mérosz korában. Igaz ugyan, hogy a nyugati világot jelenleg a közösségi tudat megerõsödé se jel lem zi, és úgy tû nik, a nem zeti diktatúrák vagy az ipari tö megtermelés felé mutató folyamatok egyaránt a szociális szempontokat helyezik elõtérbe a személyes szem pontok rovására, mégis úgy vélem, súlyos mel léfogás volna azt hinni, hogy a Koz mos szal szembesülõ egyén sztoikus kultuszának napjainkban tapasztalható megrendülése véglegesnek tekinthetõ. Minden változásban van, mondja Hérakleitosz, kivéve az Örök Ellentétek harcát. Márpe dig nincs még egy olyan el szánt küz delem, mint amelyet az em ber azok el len az akadályok ellen folytat, amelyek gátolják az õ kiteljesedését. Hipnotikus áramütésként terjed ma az a felfogás, hogy mivel az Uni verzumnak nincs sem cél ja, sem je lentése, sem iránya vagy ér telme, és mivel nincs a vi lágban sem igazságosság, sem könyörületesség, sem pedig szá nalom, csupán zûrzavar, felfordulás, rendetlenség és esetle ges ség avagy a fe jetlenség fakó bája, ezért semmi okunk sincs ar ra, hogy bár mit is ko molyan vegyünk, vagy hogy bármirõl komolyan elgondolkodjunk. Ez zel szem ben min den okunk meg van, hogy hanyagul és könnyelmûen kószáljunk az élet ben er re-arra, folyton csak élcelõdjünk, elégedetlenkedjünk és gúnyolódjunk csúfos ostobasággal és ostoba csúfolódással még csak nem is valamiféle fennkölt, sátáni keserûséggel, hanem egyszerûen csak bohókás, jelentéktelen nemtörõdömséggel, amely túlontúl jelentéktelen ahhoz, hogy több legyen komikus együgyûségnél és reménytelen 1 Devecseri Gábor fordításában: Mert örömest éltünk, de derék fiakat veszítettünk. 5

8 6 naivitásnál, nagyjából úgy, mint amikor valaki kedveli ugyan az italozást, de minden komolyabb erkölcsi kihágás ellen hevesen tiltakozik. Ilyen semmitmondó, jelentéktelen ap róságokban fullad ki minden meg szállottságunk; mintha csupán ennyit érdemelne meg ez a vi lág. Korunk szellemiségét minden bizonnyal ez a légies reménytelenség fogja fémjelezni, amely egy részt ke vésbé agyafúrt, mint a francia for radalmat megelõzõ idõszak elegáns könnyelmûsége, másrészt jóval zavarosabb annál. Feltehetõen mindig is lesznek olyanok, akik eb bõl a szel lemiségbõl fognak ihletet meríteni, éppen úgy, ahogyan mások a kö zép kor vagy az ókor szel leméhez fordulnak ösztönzésképpen. Bármiben rejlik is azonban a szel lemi könnyelmûség és fakó reményvesztettség korának sajátos értéke és jelentõsége, a boldogsághoz vezetõ módszerek kidolgozásán fáradozó filozófus ebben az idõszakban semmi esetre sem találhat sok támpontot a munká já hoz; sõt mi több, szi gorúan ügyelnie kell arra, hogy a lel ki tisz tálkodáshoz használt szappanbuborékok elegendõ százalékban részesüljenek a boldogság szivárványszíneibõl, hogy eme bizonytalan és kétes idõ koc kázatos légköre egyáltalán elviselhetõ legyen. Mindenesetre érdemes volna egyszer felvázolni a boldogság világtörténetét, és ennek alapján kimutatni, hogy az embe rek mely tör ténelmi korszakokban szenvedtek a legtöbbet, és az éhe zéseket, a járványokat és a háborúkat leszámítva mely korban vol tak a legboldogtalanabbak. Jómagam úgy vélem, hogy a puritanizmus például sokkal súlyosabb csa pást mért a ter mészetes emberi kedélyre amelynek köszönhetõen mindig tovább ha jó zunk, mint a sze mélytelen könnyelmûséget istenítõ kor, amelyben jelenleg élünk, és amely sze rint még min dig jobb a Semmitmondás üres szem gödrének hódolva tréfálkozni és viccelõdni, semmint egy bosszúálló és vérszívó Jehova szigorának alárendelve könnyezni és nyüszíteni. Ezzel pedig máris felmerül egy újabb kulcsfontosságú kérdés: vajon a boldogság elérésének alapvetõ technikáit kutatva megkerülhetõ-e a vallás problémája? Te gyük fel, hogy én a kö vekhez, a Kegyes Olvasó pedig különféle ikonokhoz imádkozik. Még is, a je len könyv ben ki tûzött célok érdekében az lenne a leg elõnyösebb, ha mindketten úgy tennénk, mint ha meg rögzött ateisták volnánk. Tudom, ez nem könnyû, hiszen annyira bele vagyunk gabalyodva mind a saját éle tünk be, mind az em beri faj õsidõkig nyúló múltjába, hogy komoly erõfeszítést igényelne felszabadítani magunkat mindazon eszmék hatása alól, amelyek ér telmes célt tulajdonítanak a világmindenségnek. Néhány embernek viszont mégiscsak sikerült elérnie ezt a megszabadulást, ha ez sokak szá mára csupán reménytelenül elszánt különcködésnek tûnik is. Éppen ezért je lent ko moly ki hívást szá mom ra, hogy az alább ki fejtett technika érvényességét minél átfogóbbá tegyem, és még a val lási kábítószerek legszigorúbb elutasítóinak tetszését is elnyerjem vele. Kezdjük tehát azzal, hogy bárkik vagyunk is, ahogy Walt Whitman mon daná, tekintsünk magunkra úgy, mintha teljesen egyedül lennénk az irdatlan világmindenségben. A töb bi ek, te hát a töb bi el szigetelt ember, köztük azok, akik hozzánk a leg közelebb áll nak, szin tén csu pán an nak a cél talan, könyörtelen, vak káosznak az alkotóelemei, amely min den irány ból kö rül vesz min ket. Már most ha így áll a hely zet, ak kor az idegen dolgok rémisztõ hömpölygése közepette mi az egyetlen do log, ame lyet be folyásol ha tunk? Nem más, mint sa ját ma gunk! Szók ra tész is, a kí nai taoisták is ezt az ön magunk fe lett gya korolt hatalmat becsülték a legtöbb re, és az an golok olykor szinte bosszantó ele vensége ugyancsak ebbõl a felfogásból származik. Végsõ soron pedig ez az egyik legmélyebb vallási aktus is egyben, hiszen az élet leg mélyebb dicsõítésérõl szól, amelynek örök imá ja a kö vetkezõképpen hangzik: Fájdalmakat bocsátasz rám, de mégis örömet le lek ben ned! A korábbi fejezetekben körbejártuk a boldogság technikájának néhány sarkalatos pontját, és megtár gyaltuk a nemek kap csolatára vonatkozó legbölcsebb megoldásokat. A következõkben nem maradt más hát ra, mint hogy ki fejtsük a mindennapi munka ütemét meg szakító apró örömök és kikapcsolódások megszerzésének leghatékonyabb módját. Eb ben a te kintetben a termé szet áll az el sõ he lyen: nem csu pán a gran diózus, lenyûgözõ tüneményei miatt, hanem inkább a hétköznapi természeti jelenségeknek köszönhetõen, amelyeket mindannyian igen jól ismerünk, és amelyek bár melyikünk számára könynyen megtapasztalhatók. Ezek kö zött a je lenségek között mindenekelõtt a négy õselemet kell kiemelnünk. Boldogságunk érdekében ezekre a rejtélyes elemekre oly módon kel lene tekintenünk, ahogyan Spengler sze rint Goe the szem lélte õket, vagyis nem tu dományos, hanem fiziognómiai szemmel, hogy ezáltal érzékileg mutatkozzanak meg a számunkra; a tudomány ugyan is csu pán rez gé se ket lát ott, ahol a fény és sö tétség drámája zajlik.

9 A boldogság tekintetében kulcsfontosságú szerepet játszik az is, hogy fokozódó lelkesedéssel kutassunk olyan eleven je lenségek után, amelyek az õs régi vallásos áhítatot felválthatják. Lucretius semmibe vette ezt a természetes, noha gyakorta igencsak eltévelyedett haj la mot, és a val lásos érzékek megnyirbálását javasolta. Én azt mondom, in kább ala kít suk át õket oly mó don, hogy a négy elem hez, a föld höz, a men nyei éterhez, a tengerhez és mindenféle vízhez, a naphoz, a hold hoz, az égi testekhez, a szélhez és az esõhöz és a fagy hoz és a har mathoz, a felhõk gomolygásához és az évszakok váltakozásához, vagy az al ko nyok és a haj nalok közé rejtélyesen simuló sötétséghez való viszonyulásunk tartalmazza mindazokat az érzelmeket, amelyek jelenleg az imádság fogalomkörébe tartoznak, ugyanis éppen ebben a viszonyulásban lelhetjük fel a vallások igazi és le het, hogy az egyet len he lyettesítõjét. Attól a kegyeletteljes szánalomtól, amelyet két ke dõ ko runk a hús és a vér iránt érez, nyu godtan eltekinthetünk. A föld, a nap, a szél, a víz kü lönbözõ megnyilvánulási formái, az õselemeknek a hétköznapi gondok és bajok repedésein keresztül hozzánk átszivárgó aspektusai iránt érzett vonzalmaink mellett a következõ fontos mozzanatot az a leírhatatlan borzongás képezi, ame lyet az élet vé letlenszerû jelenségei okozhatnak, bizonyos dolgok, emberek és események vá ratlan elrendezõdései, amelyek nem feltétlenül varázsolnak el bennünket, de amelyek egy szem pillantás alatt mágikus atmoszférával lengik be a létezésünket. Ebben az atmoszférában gyakran érezzük úgy, hogy egy másik világba, egy nem mindennapi életbe billentünk át. Lehet, hogy ez csak káp rázat, és lehet, hogy a lel künket mé lyen át járó boldogság csupán a gyerekkori élmények feltörõ emléke de bármi is le gyen ez a ne hezen megfogható érzés, mindenképp valami olyasmirõl van szó, ami jóvátesz minden bánatot, és egy különös felismerés bûvös pillanatával ajándékoz meg bennünket: mintha valamilyen messzirõl érkezõ zarándokként már korábban is jártunk vol na ezen a tá jon. 7

10 8 Mielõtt tovább mennénk, érdemes megemlítenünk néhány kézzelfogható vonatkozását en nek a ho má lyos, ám rend kívül fontos érzületnek. Az egyik jelenség, amely csordultig te líthet bennünket ezzel az érzéssel, a vízfelszín fémes fehérsége valamivel napszállta elõtt, eb ben a kü lönös fehérségben ugyanis van valami, ami azokat a cso dálatos felépüléseket, azokat a misztikus újrakezdéseket idézi fel, amelyek a bu kott csa ták, az el veszett ügyek után kö vetkeztek az emberéletek végtelen láncolatában. A másik tünemény, amely újra és újra sokatmondó és különös érzéseket kavar a lelkünk mé lyén, egy szé lesen elterülõ háttérbe ágyazott, ódon, idõmarta emberi tárgynak a ké pe. Le het ez akár egy víz ben álló cölöp, vagy cölöpök sora a maguk rej télyes szívósságával, miközben mögöttük beláthatatlan égbolt vagy víztömeg vagy látha tár te rül el, amely a vég telen felé ragadja képzeletün ket. A be lát ha tat lan tér és ez a szú ette, elnyûtt cölöp akaratlanul is olyan jellegbeli egységet alkot, amelyben az emberkéz alkotta ódon tárgy ellensúlyozza az Élettelen sajátos sivárságát, ezáltal pedig mindkettõ kölcsönösen részesedik egymás örökkévalóságában. Ugyanilyen mélyreható erejû és szintén bárki ál tal meg figyelhetõ látvány az, amikor a fel ke lõ vagy a le bukó nap aranyló fé nyében vetünk pillantást egy háztetõre, vagy egy kerítésfalat lezáró cserépsorra. Ahogyan ez a cserép sor ott áll a ma ga szi lárd moz dulatlanságával ebben a különös megvilágításban, miközben mögötte a tér mérhetetlen örvényei ha tártalan messzeségébe vesznek, és ahogyan ott nyugszik a haj nal vagy a kö zelgõ alkonyat csendes misz tériumában, mindez olyan érzéseket kelt bennünk, mint ha egy elvarázsolt világ ragyogó küszöbénél állnánk, és képze let ben akár be is lép hetünk ebbe a bû vös vi lág ba, amely vá laszt ad az élet min den el lentmondására. Még a leg kietlenebb környéken is százával találhatók ehhez hasonló dolgok, de mindaddig nem tudjuk meg ragadni a rejtelmeiket, amíg a természetben bájt és festõi szép séget ke re sünk. Ezek a je lenségek ugyanis csak azután nyíl nak meg szá munkra, miután fogékonnyá váltunk a költõi sugallatokra, amelyek sejtelmes merengések hosszú ösvényeire terelhetik a gondolatainkat. Olyan ter mészeti jelenségeket is felfedezhetünk, amelyek révén a jól is mert egy szer csak ismeretlenként tû nik fel elõt tünk már pedig éppen ez a boldogító érzés a legfõbb mozgatója azoknak a váratlanul ránk törõ, meg magyarázhatatlan hullámoknak, amelyek a vá gyak országának felsejlõ partjai felé visznek bennünket. Ilyesféle érzéseket válthat ki egy mes szi fa egyet len hos szú, ki nyú ló ága, amely oly bá tû nik, mint ha a sze lek ti tokzatos óceánján ringatózna, miközben a leve gõ olyan tisz ta, át tetszõ és távolba tûnõ, hogy ez a hul lámzó faág szinte csak úgy szívja magá ba az élet és a ha lál min den tit kát a végte len bõl. Igen: az élet és a ha lál min den tit kát. Ugyan is ha még a ha lálunk elõtt szeretnénk megtudni, milyen a valódi boldogság, nem árt, ha megpróbáljuk a lehetõ legjobban meg ragadni azt az érzést, amely idõn ként a ha talmába kerít bennünket, olyankor például, amikor az egész égboltra sötétség borul, és csak nyugat felõl de reng még né mi halvány ró zsa szín az ég al ján; de szá mos más je lenséget is találhatunk, amelyek láttán úgy érez zük, hogy ezen a pon ton az élet és a ha lál an nyira közel kerültek egymáshoz, hogy szinte egybefolynak, elvegyülnek egymással és ekkor mintha a ha lálfélelmünk is feloldódna, és valami mássá alakulna át. Mindennél fontosabb az, amit ilyenkor ér zünk, még is, éle tünk meg fásult perceiben könnyelmûen semmibe vesszük ezt a lelkünket mélyen átjáró, vissza-visszatérõ érzést, amely több nyire a fény és sötétség mulandó jelenségeihez kapcsolódik, és amely azt su gall ja, hogy az élet és a ha lál nem ab szolút ellentétei egymásnak, hanem valójában egy harmadik, az ér te lem szá mára felfoghatatlan dolog két arca nyil vánul meg bennük, amelyek végzetesen össze vannak fonódva egymással. Minden tartós boldogság mélyén ezeknek a ritka, sajátos pillanatoknak a gyûjtõtégelye ta lálható, amelyek értékét a leginkább az igazolja, hogy amikor fel idézzük magunkban éle tünk va lamely elmúlt szakaszát, akkor a gondok és a nehézségek szinte teljesen eltûnnek elõlünk, és csupán valami megfoghatatlan, lebegõ, érzéki jellegû benyomások sejlenek fel bennünk, mint ha ezek je lentenék az elmúlt évek lé nyegét és valóban, ezekben összpontosul mindazoknak az éveknek, sõt egész éle tünknek az esszenciája. Ha ennek az aggastyán bolygónak van valamiféle planetáris emlékezete, amely a halálunk után is meg õrzi mindazt az érzést, amely va laha átjárt bennünket, akkor éppen ezek a bûvös pillanatok jelentik majd a földi em lékezet örök lényegét, ezekkel fogunk hozzájárulni bolygónk kollektív tudatához. Ezért talán az egyik leg fontosabb feladatunk, hogy az el múló pillanatot az örökkévalóság szolgálatába állítsuk. Ne hasonlítsuk a jelent a múlt hoz. És ne tá masszunk elvárásokat a jövõvel szemben. Tüstént fékezzük meg magunkat, mihelyt azon kezdenénk bánkódni, hogy éppen itt va gyunk, és nem pe dig ott.

11 Túlságosan nagyra értékeljük a reményt, pe dig mi nél jobb fi lozófus valaki, annál kevésbé reménykedik. Ugyanis minden lelki megnyilvánulás közül a remény a leg kevésbé filozofikus, hiszen arról tanúskodik, hogy nem sikerült megvalósítanunk a lehetõ legfontosabb dolgot, a pillanat átmentését az örökkévalóságba. Csal fa re mény tõl csüg ged a szív. Ör dög vi gye hát a re ményt! Ahe lyett, hogy üd vös képzeletbeli változásokban bizakodnánk, inkább nézzünk körül, vegyük szemügyre a dol go kat, és amint akad egy tisz ta per cünk, te gyünk meg min dent an nak ér dekében, hogy az elénk tá ruló képet bármily si vár is át alakítsuk valami mássá, valami olyasmivé, ami legalább né mi köl tõi su gallatot áraszt. Mindennél fontosabb ugyanis annak begyakorlása, hogy ebbõl a képbõl ki iktassuk avagy láthatatlanná te gyük a bos szan tó dolgokat, és csak arra összpontosítsunk, ami valamiféle távoli varázserõvel hat ha nem az ér zékeinkre, akkor legalább a képzeletünkre. Bármily kietlenek is, kényszerítsük a körülöttünk levõ dolgokat behódolásra a hajthatatlan akaratunk és eltökéltségünk elõtt, hogy akár ve lük, akár el lenük mindenképpen a javunkra fogjuk fordítani õket. Ragadjuk tor kon a pil la na tot! Ne hagy juk, hogy el uralkodjon rajtunk a gyenge ség, és már csak a ked vezõ fordulatokban reménykedjünk: hozzuk létre mi ma gunk az elõ nyös változásokat, még pedig a lényünk legmélyén rejlõ spirituális erõk segítségével. Kitartó gyakorlás ré vén ez a szel lemi beállítottság automatikussá tehetõ. Markoljuk meg erõsen az el futó per cet, hogy ne me nekülhessék soha többé; ha elég erõsen szorítjuk, talán éppen ez az eltompult pillanat nyit majd egérutat az örök kévalóság irányába. Soha ne várjuk a jö võt, és so ha ne bán kód junk az el múlt dol gok fe lett. A je len le gyen szá munk ra mind a múlt, mind a jö võ. Még ha csu pa kín és gyöt relem is a jelen pil lanat, nézzünk vele farkasszemet, bátran, emelt fõvel. Er re még a rossz lelkû Macbethnek is volt lel kiereje, mondván: Bár Birnam er de je fel jött Dunsinane-re, S te állsz elõt tem, kit nem anya szült: Megpróbálom a végsõt 2 Te gyük fel, hogy az ab lakunkon kopogó esõcseppeket figyeljük, vagy egy háztetõ töretlen egyenesét, háttérben a borongós éggel, vagy egy felszálló füstcsík hajladozását, vagy egy sö tét fel hõ tûz vörösre színezõdõ peremét, vagy egy tengeröböl algával és zöldmoszattal tarkított fenekét, vagy a varja kat, ahogy egy ba rázdát húzó eke mögött kerengenek: az öröm, ame lyet ezek bõl a tel jesen hétköznapi dolgokból meríthetünk a bennük lévõ költõi sugallatok révén, mégsem egészen hétköznapi. Hiszen ez a pillanat nem csak a mi ér zéseink foglalata, ott van benne mind az az öröm is, ame lyet az atyá ink éreztek, amikor a maguk ide jében ugyanígy elmerengtek ezeken a képeken. Elõdeink múltbéli érzéseit persze, amelyek ilyenkor elvegyülnek a jelen pil lanattal, nem tudjuk pontosan meghatározni; mindössze homályos sejtelem utal rá, hogy az a különös hangulat, amelyet a hétköznapok sodrásából kilépve megtapasztalunk, egyszersmind telítve van az elõt tünk élt nem zedékek hasonló élményének emlékezetével. Életfolyamunk kettõs sodrású: az egyik a cselek vés sós vi ze, a má sik a szem lélõdés friss áramlata. Egyikünk élete sem lehet tel jes mind ad dig, amíg nem szen telünk kellõ figyelmet mindkettõnek. Boldogok azok, akik midõn egy pil lanatnyi nyugalom adódik a na pi te endõik végzése során akár otthon, akár va lahol másutt, képesek eltávolodni a sürgetõ ügyeiktõl, és békésen visszavonulva képesek körülnézni, bármilyen groteszk vagy el lenszenves környezetben legyenek is éppen, mond ván: Adott egy fe lõl az én eleven tu datom, másfelõl pedig adott körülöttem ez a világ, amely a gyõz hetetlen léleknek csak al kalmi, átmeneti, tünékeny környezetét ké pe zi; de ha meg felelõen összpontosítva szemlélem a jelenségeit, akkor egy megdönthetetlen pillanatban ezt a mégoly gro teszk világot is magammal tudom emelni egy másik tar tományba, azok közé a dol gok kö zé, amelyek a kozmikus tudat halhatatlan emlékezetében örök idõkre megmaradnak. Danyi Zoltán fordítása 2 Shakespeare: Macbeth. Szabó Lõrinc fordítása. 9

12 KARÁTSON END RE Gyerekkorunk otthona II. Ki találni egy otthont 18. Kétlakiságom emlékei, La Verrière-bõl a) Az M.G.E.N. kas té lyában Úgy rém lik, gye rek ko rom óta elég nagy ké pesség élt bennem partnereim vagy ellenfeleim szándékainak intuitív megközelítésére, ha nem is átélésére. Nevezhetem ezt szí nészhajlamnak, megértési képességnek, írói beleélésnek, aminek az ügyes tolmács is szükségét érezheti. Aránylag rugalmas psziché kell hozzá és ma gabiztos azonosságtudat. No meg játékosság. Aránylag kevés ember van mind ezzel ellátva, illetve csak hosszas gyakorlatoztatással lehet rávezetni a kezdetben barátságtalanul értetlenkedõket. Egy kolozsvári ismerõsöm arról panaszkodott pár éve, hogy a ro mánokkal versenybe keveredõ magyarokat egyszerûen kiszorítják, ha állás be töltésérõl, hitel felvételérõl vagy bármiféle juttatás elnyerésérõl van szó. Visszagondolva hosszú idegenségi tapasztalatomra, csak félig tréfából azt véltem cél szerûnek javasolni, akik ilyen hátrányt szenvednek, követeljék erélyesebben az állást, a hitelt, a juttatást arra való hivatkozással, hogy õk is román állampolgárok, vagy csak úgy egyszerûen, hogy õk is románok. Ismerõsöm úgy nézett rám, mint egy bányarémre: Tu dod, ezt egyet len ma gyar sem fog ja mon dani. Hiába nyugtattam, hogy ettõl még meg maradhatnak ugyanolyan igaz ma gyarnak. A leg több em ber nem sze ret meg kettõzõdni, nem is hi szi el, hogy le hetséges. Nekem az e téren va ló gya korlatozás a rákövetkezõ hetekben kis híján az életembe került. Mint már em lítettem, a menekülttelepen, ahová tolmácsnak men tem, több ka masz az Egye sült Államokba akart továbbutazni, minek folytán a francia nyelv ta nulása nem érdekelte õket, és persze nem is gon doltak arra, hogy Franciaországban iskolába fognak járni, netalán munkát vállalni, letelepedni. Az M.G.E.N. vezetõsége, mi kor a fiatalok rakoncátlankodását ezzel magyaráztam, azt hajtogatta, õk nem erõltetnek senkit sem arra, hogy itt él je az éle tét, a baj csu pán an nyi, hogy tud tukkal az amerikaiak korlátozzák a magyar be vándorlók számát, nem szerveznek tovább szállítást sem, az USA konzulátusa tájékoztat ta õket a meg szorításról. Mivel más forrásból is hallottam a hírt, min den to vábbi nélkül fordítottam le az érdekelteknek, akik nem hitték el, azt gon dolva, a franciák ott akar ják fog ni õket, én pe dig a fran ciák alattomos ügynöke va gyok. Amit meg kell to rolni. Köralakú szobában laktam a kas tély egyik rotundájában, ágyam a szo ba közepén állt. Lámpaoltás után az összeesküvõk belopakodtak és nekiestek a tor komnak. Legalábbis annak, amit a sötétben annak néztek. Ugyanis alváshoz én nem a fejemet hajtom a párnára, hanem a párnát haj tom a fe jemre. Perlõim errõl nem tud tak. Lát ván, hogy a pár nán nincs fej, azt hit ték, fe jem az ágy má sik vé gén ta lálható. És nekiestek a bokámnak kemény szorításokkal. Aztán megfagyhatott a vérük, amikor on nan, ahol õk a bo kámat vélték, rémült ordítást hallot tak. Kis hí ján meg ölték a tolmácsot. Lehet jelképesnek is felfog ni a gyil kossági kísérletet. Nem csak cél jaik vélt akadályozójára támadtak õk, meg akarták fojtani a nem kívánt ide genhez való idomulást. Amerikát a boldogulás lehetõségének dicsfénye övezte, pláne ezeknek a szerény iskolázottságú lak liknak a szemében. Franciaország, amelynek történelmi fényérõl, kultúrájáról csak érintõlegesen tudtak, leginkább azt juttatta eszük be, hogy õk most ott hontalanok, mivel a sajátjukat elvesztették. Elsajátítani a franciák nyelvét, belekóstolni gondolkodásmódjukba egy idegen ott hon el fogadását jelenthette, a szerencsemalac nélkül, s erre õk nem álltak készen. Meg akarták semmisíteni ezt a lehetõséget, amit a tol mács tes te sí tett meg. És igaz, ami igaz, az én a kétnyelvûségem már csakugyan az ott honkereséssel próbálko zott. Bár a tu da to mig ez még nem igen ért el. Voltaképpen kétlakisággal való kísérletezésként jellemezhetem a La Verrière-i kastélyban töltött közel három hónapot. A magyar csoport diákokból, egy-két egyetemistából és néhány tanárból verõdött össze. Utóbbiak nevezetesen: Diener Péter, aki ta nár se géd volt már a Le nin In tézet ben, s aki bõl komparatista lett a toulouse-i egye temen, akkori felesége is, úgy tudom, orosz szakos volt, Nyéki La jos, aki fran ciatanár volt a balassagyarmati gimnázium ban, és az Ecole des Langues Orientales ma gyar professzoraként vonult nyugdíjba, felesége, a vele nem egyszer szi gorú Mimi késõbb a Centre Georges Pompidou zenetörténésze és könyvtárának egyik vezetõje lett, Kecskeméti Károly, aki igazából csak lakhelyként használta a tele pet, mert már a Fran cia Ál lami Levéltárban talált alkalmazásra, s ennek idõvel igaz gatója is lett, szóval arány lag válogatott társaság, amelyik békésen elvegyült a gimnazis ták siserehadával. Együtt ét kezett mindenki, szemünkben ak kor modernnek tetszõ menzaasztalokon. Közös tusolóhelyiségbe jártunk. Ezt az épület elõ zõ gaz dája, egy amerikai milliomos hollywoodi stílusban rendezte be: közé pen állt egy osz lop, me lyen kü lönféle magasságban elhelyezett tusrózsák több irányban és szög ben lö vellték a vizet, miközben a terem mert va lóságos terem volt sarkaiból és falaiból preckelt a víz a közép fe lé, úgy hogy amikor a készülék mûködött, a zuhanyozó, hajdan feltehetõen zuhanyozók langyos trópusi esõben és párában meztelenkedhettek. Többes számot használok, mert mindenki fel tételezte, hogy az ameri kai nem csak pu ritán tisztálkodásra használta az elmés víz egyveleget. Arról nem tudok, hogy a mi cso por tunk a tisz tálkodáson kívül élt volna a per metezõhelyiség egyéb kínálataival. A kamasz fiúk nyilván nyalták, falták a kamaszlányokat, de mindebbõl leg feljebb romantikus sétálások látszottak a parkban. 10

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

Pan non hal ma, 2011.

Pan non hal ma, 2011. Meditációk a Szûzanya életérõl Szentóra-iMádSág Szûz Mária tiszteletére ös sze ál lí tot ta: Bán he gyi Mik sa OSB Pan non hal ma, 2011. 1. Szûz Má ria, is ten any ja Ének: Má ri át di csér ni... (SzVU

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből 68 Emlékek között Karinthy Gáborról Kö ze leb bi kap cso lat ba ti zen há rom éves ko rom ba ke - rül tünk egy más sal. Álom vi lág ban élt, ami ta lán nem lett vol na

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 14., szombat 18. szám TARTALOMJEGYZÉK 4/2009. (II. 14.) MNB ren de let Új biz ton sá gi elem mel el lá tott 500 fo rin tos cím le tû bank

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. május 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A nonprofit számvitel alapjai

A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Képzési Füzetek Dr. Baráth Katalin A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Szolgáltató Központ Zalaegerszeg, 2010 NONPROFIT KÉPZÉSI FÜZETEK Dr. Baráth Katalin Nonprofit számvitel alapjai Landorhegy

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24 2 0 1 2. F E B R U Á R egyenlítô M E L L É K L E T BÁ RÁN DY GER GELY PhD OR SZÁG GYÛ LÉ SI KÉP VI SE LÔ AZ IGAZ SÁG ÜGYI AL KOT MÁ NYO ZÁS KRONOLÓGIÁJA A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete 3048 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/48. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerûsítéséhez

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 31., péntek 35. szám I. kö tet Ára: 943, Ft TARTALOMJEGYZÉK 24/2006. (III. 31.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

Hírmondó. Fegyverneki. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok. Gránitdiploma. Zbrojnikyben jár tunk

Hírmondó. Fegyverneki. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok. Gránitdiploma. Zbrojnikyben jár tunk Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVIII. évfolyam 5. szám 2007. október 17. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok Szep tem ber 14-én há rom fegyverneki előadóművészeti cso port

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

Kedves Olvasóink! 2.- 3. ol dal: A ci gány ki sebb ség. vá ro sunk ban. 9. ol dal: éj jel-nap pal. Egy ne gye di kes gim na zis ta port - ré ja.

Kedves Olvasóink! 2.- 3. ol dal: A ci gány ki sebb ség. vá ro sunk ban. 9. ol dal: éj jel-nap pal. Egy ne gye di kes gim na zis ta port - ré ja. Ára: 30, Ft VII. évfolyam 1. szám W JÁSZAPÁTI ÉS KÖRNYÉKE FÜGGETLEN havilapja W 1996. január W Új évi kö szön tô Mint az Önök or szág gyû lé si kép vi se lô je, ez úton sze ret ném az új év al kal má ból

Részletesebben

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd 26. szám Ára: 1325, Ft TARTALOMJEGYZÉK 29/2008. (II. 19.) Korm. r. A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter feladat- és hatáskörérõl.

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét Az Alkotmánybíróság Határozatai utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tóra és

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 96. szám Ára: 3825 Ft 2009. évi LXXX. tör vény A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szóló 1978. évi IV. tör vény

Részletesebben

Cse resz nyés le pény

Cse resz nyés le pény HOZ ZÁ VA LÓK 6 FÔRE Elôkészítési idô: 15 perc Sütési idô: 35 perc Cse resz nyés le pény 75 dkg fe ke te cse resz nye 6 to jás 12 dkg cu kor 2,5 dl tej 10 dkg liszt 2 dkg vaj 1 kés hegy nyi só Mos suk

Részletesebben

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Egyéb nagyböjti énekek (hajnali istentisztelet) A Magyar Ortodox Egyházmegye tulajdona Tropárion a harmadik imaórán 6. hang U-ram, a - ki a Szent Lel-ke-det a

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2089-2192. OLDAL 2008. május 8. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

21. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1935, Ft. Oldal

21. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1935, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek 21. szám Ára: 1935, Ft TARTALOMJEGYZÉK 33/2009. (II. 20.) Korm. ren de let A he lyi ön kor mány za tok vis ma i or tá mo ga tá

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. 861 Ft. Jog sza bá ly

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. 861 Ft. Jog sza bá ly CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 861 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá ly 23/2006. (VI II. 30.) HM ren de let A mun ka ügyi el len

Részletesebben

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON Ta nul má nyok SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁ GON TA NUL MÁ NYOK Szerkesztette RAINER M.

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 9/2008. (I. 26.) Korm. r. Egyes épí té si tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról... 622 10/2008.

Részletesebben