Virágvasárnap. Ma ünnepli Egyházunk Jézus

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Virágvasárnap. Ma ünnepli Egyházunk Jézus"

Átírás

1 1 10. évf. 3. szám márc. 24. Virágvasárnap Ma ünnepli Egyházunk Jézus Krisztus diadalmas bevonulását Jeruzsálembe, és ezzel megkezdõdik a nagyhét, amikor Urunk szenvedésére, halálára és feltámadására emlékezünk. Virágvasárnap a város nagy örömmel fogadja õt. Sokan a ruhájukat terítették eléje az útra, mások pálmaágakkal fogadták a Messiást, aki megszabadítja népét a rabságból.úgytûnt,mindenrendbenvan.a tanítványok is együtt örülnek a tömeggel, mi magunk is körmenettel veszünk részt az ünnepen. A mai vasárnapot az Egyház mégis a szenvedés vasárnapjának nevezi. Az ünnepélyes bevonulás után az Evangéliumban már Jézus Krisztus szenvedés- történetét hallhatjuk. A tömeg lelkesedése ugyanis gyorsan elmúlt. Legközelebb már másfajta tömeggel találkozunk. Olyannal, amely Pilátustól a halálát kéri ugyanannak a Jézusnak, akit néhány nappal korábban még messiásként ünnepelt. Bizony, kevesen tartottak ki Jézus mellett. Még a tanítványai közül is sokan elhagyták, elmenekültek. Kevesen álltak ott a keresztje alatt. Mégsem a tömeg hangulatának változása vagy a tanítványok viselkedése a legfontosabb, amire a mai nap tanít minket. Szemünket Jézusra emeljük, aki talán a jelenlévõk közül egyedüliként van tisztában azzal, hogy mi is van az emberek szívében, hogy mi is következik. Jézus igent mond. Igent arra a küldetésre, amire az Atya küldte, amit Õ önként, szeretetbõl vállalt, ami a mi üdvösségünkre szolgál. Messiásként vezeti, oltalmazza Isten akarata szerint a népet, megvalósítja Isten akaratát ebben a világban. A szabadulás ugyanis, amire a tömeg vágyott, és amit nem volt képes felismerni, elérkezett. Nem úgy, ahogy elképzelték, hanem Isten akarata szerint. Nem evilági értelemben a Római Birodalomból, hanem a bûn és a halál hatalmából. Ebbõl az örömhírbõl pedig senki sincs kizárva. Megtapasztalhatja Jézus Krisztus minden tanítványa. Nem csak azok, akik az Evangélium tanúsága szerint találkoztak a feltámadt Úrral, hanem mindenki, aki Jézussal akarja járni élete útját. Mert mi kitarthatunk mellette az élet minden körülményei között is. Örömben, bánatban, sikerben és kudarcban is. Lélekben odaállhatunk keresztje alá és megvallhatjuk a pogány századossal: Ez az ember valóban az Isten Fia volt (Mk 15,39). Abban biztosak lehetünk, hogy Õ mindvégig kitart mellettünk! Péter atya

2 2 Nagyböjti lelkigyakorlat Március között háromnapos lelkigyakorlaton vehettünk részt az etyeki Sarlós Boldogasszony-templomban. Mészáros Péter atya meghívására a három nap esti szentmiséin Gájer László atya, a budapesti Szent István-bazilika káplánja, szentszéki bíró lelkigyakorlatos elmélkedéseit hallgathattuk meg. László atya a napok témájának a hitet, a kinyilatkoztatást és az eredendõ bûnt választotta. Az elsõ nap hitrõl szóló elmélkedésében az aznapi evangélium kapcsán a kafarnaumi százados példáját hozta elénk az atya. A százados már akkor hitt, amikor nem is látta a csodát. A Dei verbum kezdetû enciklikában is ezt a hozzáállást tárják elénk: Tartozunk Istennek a hit engedelmességével! A hit tárgya Isten, aki bár az öt érzékszervvel fel nem ismerhetõ, mégis megtapasztalható az érzékszerveinken felül: akkor, amikor beléfektetjük bizalmunkat. A homíliában két szentírási példát állított elénk Gájer atya: Az egyik az ószövetségi Ábrahám, aki Isten hívására (ami nyilvánvalóan nem egy mennydörgõ szózat, hanem a szíve mélyén felismert igazság volt) otthagyta a helyet, ahol lakott, és a több ezer kilométerrel arrébb fekvõ Kánaánban telepedett le. A hite szavára Isten válaszolt, megszületett fia, Izsák, és az Ábrahámban kifejlõdõ hit akkor érte el csúcspontját, amikor Isten parancsának engedelmeskedve kételkedés nélküli hittel feláldozta volna szeretett fiát. Ábrahám a hit példaképe számunkra. Tehát a hit találkozás, amire válaszolnunk kell. A másik példa Szent Péter apostolé, aki Jézus szavára a Genezáreti-tavon kilépett a csónakból, és a vízen járt. A vízen járás a hit képe: a hit lehetõvé teszi számunkra a természetfölötti életet, a hittel Jézushoz leszünk hasonlók. Amikor Péter kilépett a vízre, nem tudta, mi lesz, de hitt Jézus szavának, és meglépte a lehetetlent. A hitünk nem egyfajta filozófiai rendszer gyûjteménye, hanem elsõsorban találkozás Krisztussal. Mi nem valamiben, hanem valakiben hiszünk. A kedd esti prédikációban a hit tárgyáról, a kinyilatkoztatásról volt szó. A kinyilatkoztatás Isten önfeltárása, amelyben Isten az ember segítségére siet, utánamegy a bûnben elveszett embernek. A kinyilatkoztatás a történelemben zajlik, Isten és az ember közös története, amelyben Isten fokozatosan tárja fel magát az emberek elõtt. Az Ószövetségben is kezdetben hatalmas, harcos, félelmetes Úr, majd az Újszövetségben a közöttünk lévõ Istent megismerhettük Jézus Krisztusban. Ez a kinyilatkoztatás csúcsa. Jézusban Istenrõl minden feltárult. A kinyilatkoztatás megértése, Isten igazsága azonban fokozatosan tárul fel elõttünk az idõ végezetéig. Szent Ágoston írta: Nem mi vesszük birtokba az igazságot, hanem az igazság keres, és õ vesz birtokába minket. Amikor tehát felismerünk Istenbõl valamit, akkor valójában nem a mi bölcsességünk nyilvánult meg, hanem Isten önmagát feltáró szeretete. Isten a közösségnek tárja fel magát, tehát a kinyilatkoztatásban megjelenõ Istent az Egyház közvetítésével ismerhetjük fel a lehetõ legteljesebb módon. Az Isten igazságát személyesen is meg kell tapasztalnunk: mindennapi imánkban, gondosan végzett munkánkban, a családunkkal való törõdésben is ezt az igazságot találjuk meg. És ezt az igazságot kell keresnünk. Az esti evangéliummal kapcsolatban a Bethesda partján történt csodáról szólva beszélt az atya az élet felszínes és a teljes dimenziójáról. Jézus az ember teljességét, a testi-lelki mivoltát látja. Mi se legyünk felszínesek, Isten szeretetét igyekezzünk nagylelkûen megélni! Isten igazsága és szeretete nemcsak kiváló, ritka pillanatokban mutatkozik meg, hanem végigkísér bennünket egész életünkben.

3 3 A harmadik nap elmélkedésében abból indult ki az atya, hogy: Istenrõl beszélni mindig könnyebb, mint Istennel beszélni. Amikor Istennel beszélünk, akkor tulajdonképpen találkozunk vele. Azonban a tér és az idõ kereti között nem adatik meg nekünk a teljes találkozás. Csak foszlányaiban ismerhetjük meg, az igazság egy-egy oldala tárul fel csupán elõttünk. Nem volt ez mindig így: a teremtés pillanatában az Istennel való teljes egységre teremttettünk. A bûnbeeséssel ez az egység megbomlott: mindenki láthatja saját életét szemlélve, hogy valami hiányzik, valami nem teljes. Az emberi életben valami megroppant. Elveszítettük az Istennel való közösséget, valami elszakít tõle. Ez a bûnbeesés, az áteredõ bûn. Tehát az az áteredõ bûn, hogy bár Isten nyitott a találkozásra, mi képtelenek vagyunk a teljességre eljutni. El vagyunk szakítva Istentõl. Ezt mondja Szent Pál is: a jóra törekszem, de a rosszat csinálom. Ahogy megjelenik a bûn, az ember összetûzésbe kerül a másik emberrel, Istennel és a természettel is. A keresztség ugyan eltörli az Istentõl való elszakítottságot, de a bûn hatását nem tudjuk lerázni. Ezért mindig úgy érezzük, hogy töredékes az életünk, és ezzel a tudattal együtt kell élnünk. Eszmékhez menekülünk, de ezek az eszmék is csorbát szenvednek, nem juttathatják az embert a teljes boldogságra. Emiatt az ember úgy érzi, hogy talán nincs is értelme ennek a keresésnek, belefáradtunk a teljesség utáni vágyba. Azonban nem szabad csüggednünk. Az igazságot nem lehet elrejteni, feltárul, és ha kitartóan keressük, megmutatkozik nekünk. Pilátus kérdése: Mi az igazság? azemberkérdése. És ott áll Pilátus elõtt az igazság, Jézus Krisztus, de nem ismeri fel. Mi is így vagyunk ezzel: Isten megmutatta magát nekünk,ésmisemismerjükföl.deamikorfel tudunk emelkedni földi természetünkön, feltárul elõttünk az Isten, és megerõsít minket. Kérjünk Istentõl erõt, hogy bûnünk homályát legyõzve be tudjuk õt fogadni, ki tudjunk lépni a vízre, mint Péter apostol, és tudjunk a hit emberei lenni! G. Á. Katekézis Február 18-án dr. Kerkovits Gábor bevezetõjével folytatódott a plébániai katekézis. Ezen az estén a betegek kenetérõl és a bûnbánat szentségérõl volt szó. A doktor úr számos példán keresztül szemléltette az orvos és a betegek kapcsolatát. Elõször Iuvenalistól idézett: Imádkozzatok azért, hogy ép lelketek legyen! Az orvosnak, akinek a kudarcot is át kell élnie, feladata, hogy reményt adjon a gyógyulásra, ezért a lélekkel is foglalkoznia kell. A gyógyító is akkor lesz igazán empatikus, ha maga is átéli a betegséget, elesettséget. Beszélt az orvos felelõsségérõl, akinek a gyógyítás és a szenvedés enyhítése mellett az is feladata, hogy a félelmet és az egyedüllét fájdalmát elûzze. Elmondta, milyen nehéz szóba hozni, megkérdezni azt, hogy a betegnek szüksége van-e papra, és hallhattunk a szentség-kiszolgáltatás különleges példáiról. Ezt követõen Péter atya arról beszélt, hogy a betegben Jézust láthatjuk, mert a beteg mellett mindig ott van Jézus is. Amikor fájdalom, betegség gyötri az embert, közel van Jézushoz. A betegek kenete a hit szentsége. Gyógyulást hozhat, megerõsíti az embert a hitében, a gonosz ellen, a halálfélelemmel szemben és tökéletessé teszi a bûnbánatot. Ezen az alkalmon a bûnbánat szentségérõl is beszélt Péter atya. Elmondta, hogy ennek a szentségnek az elõzõvel szemben azzal van kapcsolata, amirõl tehet az ember, a bûnnel. Keresztelõ Szent János felhívása a megtérésre eredeti jelentésében egy állandó, élethosszig tartó folyamat: az Istenhez való közeledés az ember állandó feladata. Ebben segít minket a szentgyónás szentsége. -pádi

4 4 Családjaink A Koleszár család Felszállt a fehér füst. Errõl útközben, a Koleszár családhoz menet értesültem, így miközben családjukról beszélgettünk a Bodnár család javaslatára izgatottan vártuk azt is, vajon ki jelenik meg új pápánkként a Szent Péter-bazilika erkélyén. Azoktól, akiket nem gyermekkorom óta ismerek, azt szoktam kérdezni bevezetõként, hogy honnan érkeztek, hogyan jutottak Biatorbágyra. Kázmér: Budaörsön laktunk egy lakótelepi lakásban, amikor megszületett harmadik gyermekünk. A lakás szûk lett, és szerettünk volna kertes házba költözni, különösen azért, mert nagyobbik fiunk, Balázs kis gyermekként is rendkívül természetszeretõ volt. Edit: Amikor aztán ide költöztünk, Balázs már hajnalban fent volt, és hallgatta a madarakat. Kázmér: Budapest környékén nézelõdtünk, így jutottunk el Biatorbágyra. Edit: Én rögtön beleszerettem, a szülõfalumra emlékeztetett. Tetszettek a rendezett házak, az emberek nyílt tekintete. Találkoztunk nagycsaládosokkal, akik nagyon barátságosak voltak, õk is hívtak, költözzünk ide. Elõször telket akartunk venni, de aztán az ingatlanos hölgy mutatott nekünk egy parasztházat, aminek óriási kertje volt, így kerültünk ide, a Munkás utcába. Kázmér: Egy kicsi ház volt, rossz elrendezéssel, de aztán elkezdtünk építkezni, és ideköltözésünk után öt évvel átköltözhettünk az új házba. Amit saját magatok építettetek... Edit: Itt mindent négy kézzel építettünk: amihez segítséget kértünk, csupán a kémény utolsó két métere, az ácsmunka, meg a víz- és fûtésszerelés. Az építkezés hatalmas élmény volt. Amit nem tudtunk, azt Kazi fellapozta egy könyvben, és aztán meg tudtuk csinálni. Budaörsiek voltatok eredetileg? Edit: Nem, Kazi zalaegerszegi, én pedig szolnoki vagyok. Félúton találkoztunk. Kázmér: Budapesten kezdtük közös életünket, de nem tudtuk elviselni, hogy házrengetegben élünk. Edit: És azt sem, hogy olyan emberekkel vagyunk körülvéve, akiknek részvéttelen, üres a tekintete. Én nyolcéves koromtól Budapesten éltem, semmiképp sem szerettem volna ott lakni. Amikor azonban megláttam Biatorbágyot, megdobbant a szívem, hiszen gyermekkorom nyarai jutottak eszembe, Tiszabõ, ahol dédszüleim éltek. Ezért költöztünk ide. Kázmér: Én emeleti gyerek vagyok, engem rá kellett beszélni, hogy idejöjjek. Városi létedre, mégis fel tudtál építeni egy házat. Kázmér: Ez nagyrészt Edit érdeme, amiért nagyon hálás vagyok. Edit: Jól összekovácsolt bennünket ez az építkezés. Sokat megtanultunk a házasságról, hogyan kell elviselni azt, hogy valamit az asszony tud jobban. Nekem olyan apukám volt, akivel együtt dolgoztunk a ház körül, és mivel én voltam a legidõsebb, én segítettem akkor, amikor betonozni kellett, vagy amikor éppen fûrészelni. Kazinak ilyen gyakorlata nem volt, így nekem kellett megmutatni, hogyan kell ezt csinálni. Neki pedig meg kellett tanulni, hogy hogyan viselje el azt, hogy az asszony mondja meg, hogyan fogja a fûrészt. Akkoriban estéket beszélgettünk gyertyafény mellett arról, hogy egy test, egy lélek..., és végig kellett gondolnunk, hogyan tegyük ezt rendbe. Sokszor lehet hallani arról, hogy az építkezésekbe házasságok roppannak meg. Edit: Minket is óvtak ettõl, de mi inkább megerõsödtünk. Nyilván nagy bátorság kellett ehhez a nagy munkához, hiszen egyikõtöknek sincs szakmai kapcsolata az építészettel. Kázmér: Én fizikus vagyok, bár évek óta számítástechnikával foglalkozom. A Tungsramnál dolgoztam, de a nagyhírû vállalat megszûnésével más helyet kellett

5 5 találnom. Így kerültem ahhoz a számítástechnikai céghez, ahol most is dolgozom. Itt statisztikai célszoftvereket csinálunk, illetve a MagyarOffice-t készítjük, és próbáljuk népszerûsíteni, bár nem olyan könnyû világcégekkel versenyezni. Edit, te mivel foglalkozol? Edit: Kémia szakos tanár vagyok. Az egyetemen azonban sok mindent kipróbáltam: az újságírást, az egyetemek közötti kapcsolatépítésben is munkálkodtam. A romániai forradalom idején egyike voltam azoknak a diákoknak, akik felvették a kapcsolatot a Babes-Bolyai Egyetemmel. Ez a kapcsolat azóta is megvan. Tanárként nem tevékenykedtem, mert az egyetem elvégzése után összeházasodtunk, és egy évre Amerikába mentünk, ahová Kazit kiküldte a Tungsram egy tanulmányútra. Aztán megszületett Balázs, és azóta itthon vagyok a gyerekekkel. Tervezed, hogy visszatérsz a tanári pályára, hiszen a te szakodra manapság nagy igény van. Edit: Igen, szeretnék tanítani, de mivel egy szak kémiával nagyon nehezen jön össze a kötelezõ óraszám, szeretném megszerezni a biológia szakos tanári képesítést is. Azért is érdekel ez a szak, mert nagyon sok olyan gyerek van, aki lelki problémákkal küzd. Biológia szakosként egy szakkör keretében egy-egy kirándulás alkalmával a beszélgetések szólhatnak a lélekrõl is: közvetlen helyzetben jobban megnyílnak talán a gyerekek, elmondják problémáikat, és én talán a meghallgatásukkal, tanácsadással tudok segíteni nekik. Az egyetemen ismerkedtetek meg? Kázmér: Igen, de egy ungvári kirándulás alkalmával. Közös ismerõsünk szervezett egy kárpátaljai utat, és ott találkoztunk. Edit azt hitte, hogy odavalósi vagyok. Ez még a Szovjetunió idõszakában volt. Egy hosszú sorban állás alatt kiderült, hogy mindkettõnk kedvence a húsleves. És aki a húslevest szereti, rossz ember nem lehet! Edit: Igen, de a legelsõ egy szemösszevillanás volt. A szeme barna színe megmaradt bennem. Aztán kétévi mély barátság következett, amibõl szerelem és házasság lett. Öt gyermeketek van, beszéljetek róluk is! Edit: Elsõ gyermekünk Balázs, 1995-ben született. A Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban tanul, 11.-es. Írogatja az OKTV-ket, közben szenvedélyesen madarászik, állatorvos szeretne lenni. Kázmér: Most fogott és gyûrûzött meg egy olyan madarat, amit az országban évente csak egyszer-kétszer sikerül fogni, egy vörös farkú egerészölyvet. Utánaolvasott, hogy milyen eljárással lehet ilyet ejteni, és megcsinálta. Edit: Csenge tizenöt éves. Õ is szeretett volna bencés diák lenni, mivel Gyõrben már van lehetõség arra, hogy lányok is a bencéseknél tanuljanak. Nagyon jó hatással van rá is a kollégium. Megtanulja az önállóságot, neki kell megszerveznie az életét, a különóráit. Az orsolyiták kollégiumában lakik, hetente jár haza. Nagyon szeret táncolni, jó érzéke van az emberekhez, pillanatok alatt észreveszi, hogyha valami nincs rendben az emberek között.

6 6 Boróka hetedikes, ide jár a Biatorbágyi Általános Iskolába öccseivel együtt. Az õ nagy talentuma az éneklés. Elõbb énekelt, minthogy megtanult beszélni. Népi hegedûn is játszik, de mindene az éneklés. Magdó Ildikó tanítványa már kicsi korától. Ez is a célja, énekes szeretne lenni. Kázmér: Csoma negyedikes, õ a mûszaki ember a családban. Meglátszik rajta, hogy építkezésen nõtt gyerek. Pici korában már együtt betonoztunk. Most legutóbb a kerékcserénél ámultam-bámultam, hogy milyen gyorsan, pillanatok alatt átlátja, mi következik, milyen szerszámra van szükség. Mindemellett szépen énekel is. Edit: Álmos elsõ osztályos, a gyerekek között õ a csibész. Igazán életrevaló kölyök. Volt úgy, hogy a tengerparti nyaralásunkkor elvitte a tenger, és õ visszaúszott. Vele mindig történik valami, de minden csávából kimászik. Az õ õrangyalának rendszeresen van munkája... Mindig közel voltatok az egyházhoz? Edit: Én felnõtt megtérõ vagyok, Kazival mentem elõször templomba. Kázmér: Pannonhalmán érettségiztem, de a gimnáziumi évek alatt nagyon távol kerültem Istentõl. Kamasz koromban történt, hogy meghalt a kishúgom, és ezt nem tudtam feldolgozni, teljesen hitetlen lettem. A templomba el-eljártam, de nem gyóntam, nem áldoztam. Edit volt az, aki érdeklõdött a kereszténység iránt, és az õ érdeklõdése engem is visszavonzott az egyházhoz. A Rózsák terére jártunk hittanra, majd jegyesoktatásra. Spányi Antal atya volt a plébános. Nagy hatása volt mindkettõnkre. Egy nagyszombati szertartáson lettem újra elsõáldozó. Sokat beszélgettünk errõl, hogy milyen érdekes, hogy Edit miattam kezdett templomba járni, és engem pedig az õ következetessége vezetett vissza a hitemhez. És itt, a biai közösségbe könnyen bekapcsolódtatok? Edit: Amikor ide költöztünk, akkor már gyakorló keresztények voltunk. Hamar elfogadtak minket, szeretünk ide járni. A legújabb számunkra az, hogy bekapcsolódtunk a MÉCS családi közösségbe, ami nagyon sokat jelent nekünk. Most voltunk MÉCS-hétvégén, ami óriási élmény volt, igazi lelki megújulás. Emellett apaimára jár Kazi, anyaimára én, és egy felnõtt hittanon is részt veszünk Bohn István atyánál, Torbágyon. A közéleti szereplésetek is jelentõs... Kázmér: A legutóbbi választások óta tagja vagyok az önkormányzat képviselõ-testületének. A közéleti szereplésem 2002-ben kezdõdött, amikor úgy éreztem, nem lehet tétlenül nézni, mi történik az országban. Bekapcsolódtam a helyi Fidesz-csoportba, és az érdeklõdésem fokozatosan a helyi közélet felé fordult. Nagyon sok idõt elvesz, kicsit féltem is tõle, de Edit bíztatott, támogatott. Edit te pedig aktív focista voltál. Edit: Ez a diákéveimben volt. A szüleim nem örültek neki, de aztán kialkudtam, hogy elmehessek a Fradi edzéseire, ahol aztán beválogattak a felnõtt csapatba is. A nõi válogatott jobb szélsõje voltam. Aztán a diákságommal ez hátra maradt egy sérülés miatt, de itt a Viaduktnál egy ideig a nõi csapat edzõje voltam. Beszélgetésünk közben sokszor elõjöttek a népi hagyományok, és amerre nézek, sok ilyen jellegû tárgyat is látok. Edit: Szeretjük a népi hagyományokat, amelyek élhetõk, amelyeket az õseink hagytak ránk. Az étkezéssel, a növénytermesztéssel. Meg lehet nézni, egy-egy viselet mennyit szépít a lányon, mennyire megváltoztatja tartását, amit a farmer, a póló összehúz. Felvesz a lány egy viseletet, és a görnyedt tartása pillanatok alatt szálegyenessé válik. Ami tõlünk idõben csak egy karnyújtásnyira van, amit nagyanyáink hagyományoztak ránk minden sallang nélkül, azok nagyon bölcs dolgok. Kár lenne ezeket elveszíteni. Közben megtudhattuk, hogy az új pápánk, I. Ferenc. Mi kivel folytassuk a sorozatunkat? Szebeni Angyalkáékra gondoltunk. Köszönöm a beszélgetést! Géczy Árpád

7 7 Aki szépen énekel... A szent három napra készülvén fontosnak tartottam, hogy közelebbrõl is megismerkedjünk Jeremiás próféta siralmaival, ugyanis az ünnepi elõkészületnek lényeges része annak felidézése. Más néven lamentációnak is szoktuk hívni, mely szó siralmat, jajgatást jelent. Maga a lamentáció a szent zsolozsma vigília-hórájának, éjszakai virrasztásának rövidített formája, melyet ezen ünnepnapok alatt az Egyház különös buzgósággal végzett, s ebbe a hívek is bekapcsolódtak. A zsolozsmát a nap elõéjszakáján vagy hajnalán kell végezni: nagycsütörtök elõtt a szenvedésre való elõkészületként, nagypénteken az Olajfák hegyén imádkozó Krisztus társaként, szombatra virradóan pedig az Úr koporsója melletti halotti virrasztást tartván. Szokás szerint a lamentáció végezhetõ úgy is, hogy egy gyertyatartón 15 gyertya ég, melyekbõl egyet-egyet jobbról és balról folyamatosan oltanak el a ministránsok, s végül csak egy gyertya marad: Krisztust szimbolizálván, akit elhagytak tanítványai. A lamentáció már a nagycsütörtöki szertartásban elkezdõdik, hiszen az oltárfosztás alatt énekeljük az elsõ antifónát: Elosztották maguk között ruháimat, s köntösömre sorsot vetettek. Az antifónát többször ismételgetjük a 21. zsoltár szakaszai között, mely a Messiás elhagyatottságáról, a Krisztust gyalázó tömegekrõl, ill. dicsõséget szerzõ haláláról szól. A további szakaszokban megjelenik elõttünk az elpusztult szent város képe (vagyis az eredeti bûnben levõ, megváltásra váró emberiség jelképe), a választott nép bûnei, és a szenvedõ Krisztus szava is. Az eddigi zsoltárszakaszok között többször hallhattuk a felszólítást: Jeruzsálem, Jeruzsálem, térj meg a te Uradhoz, Istenedhez!, mely minden emberhez szól... A záró könyörgések elõtt pedig elimádkozzuk az 50. zsoltárt: Könyörülj rajtam, Isten, a te nagy irgalmasságod szerint..., s ez a bûneit már felismerõ, megbánó és Krisztushoz megtérni vágyó ember imádsága. Krisztus egyedül gyötrõdött az Olajfák hegyén elfogatása elõtti utolsó percekben. Szomorú az én lelkem mindhalálig... Maradjatok itt együtt, és virrasszatok vélem! Mi ne hagyjuk õt magára! Szalai Péter Bibliai rejtvény Passió Az alábbi idézetek a Lukács evangéliumából valók. Milyen sorrendben követik egymást Jézus szenvedéstörténetében? A, Mi szükségünk van még tanúságtételre? B, Mert ha a zöldellõ fával ezt teszitek, mi lesz a termõvel? C, Asszony, nem ismerem õt. D, Magatokat és gyermekeiteket sirassátok! E, Nem félsz Istentõl? A megfejtést névvel ellátva a sekrestyében adják le április 14-ig! A helyes megfejtõk között értékes könyvet sorsolunk ki a Szent Anna Alapítvány támogatásával. Az elõzõ szám helyes megfejtése: A tékozló fiú, Zákeus, A négy jaj, A tíz leprás, A két testvér

8 Készüljünk a szentmisére! A szentmisék olvasmányai Márc. 24. Márc. 31. Ápr. 7. Ápr.14. Gyûjtés Kedves Testvérek! Az orgonával kapcsolatos munkálatok egy része befejezõdött. Ám azért, hogy a hangszer teljes egészében használható legyen, s ezáltal a templomunkban felcsendülõ szent zene méltó módon szolgálhassa a szent liturgiát, még további feladatokat kell rajta elvégezni. Ezért kérjük továbbra is a jószándékú hívek segítõ adományait! Köszönettel: a Biai Szent Anna Karitatív Alapítvány A Római Katolikus Egyház kódszáma: 0011 A Biai Szent Anna Karitatív Alapítvány száma: Olvasmány Szentlecke Evangélium Iz 50,4-7 Fil 2,6-11 ApCsel 10,34a ApCsel 5,12-16 ApCsel 5,27b-32.40b -41; Zs 29 Lk 22,14 23,56 Kol 3,1-4 Jn 20,1-9 Jel 1, Jn 20,19-31 Jel 5,11-14 Jn 21,1-19 NAPTÁR A szentmise minden vasárnap 8-kor és fél 10-kor kezdõdik, hétköznap kedden és pénteken este 6-kor. Kedden este szentségimádás van a templomban egyházközségünkért és hazánkért. A templomi énekkar csütörtökönként 18 órakor próbál a plébánián. A gyerekkórus próbái péntekenként 17 órakor kezdõdnek a plébánián Fogadóórák idõpontjai: hétfõ: ; kedd: ; péntek: Április : Képviselõ-testületi gyûlés Április 12-én 20.00: Katekézis elõadássorozat a plébánián Nagyhét és húsvét liturgikus rendje: nagycsütörtök: olajszentelés a székesfehérvári székesegyházban: szentmise: szentmise után virrasztás nagypéntek: keresztúti ájtatosság a temetõben csonkamise : nagyszombat: a szentsír látogatása: 9 órától feltámadási szentmise, körmenet: húsvét vasárnap: ünnepi szentmisék a vasárnapi miserend szerint Felelõs kiadó: a Biai Egyházközség Képviselõ-testülete Szerkesztõbizottság: Géczy Árpád, dr. Kerkovits Gábor, Nánási Tamás, Szalai Péter Tördelés: Horváth Árpád Sokszorosítás: Krónikás Bt. Következõ lapzárta: április 15. 8

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN 2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN SzentMihályFőplébánia 2014. ÁPRILIS 11. FÁJDALMAS PÉNTEK 18.00 Élő keresztút a Károly templomtól a Bazilikáig 10.30 Érseki szentmise, barkaszentelés,

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám.

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám. 9. évf. 5. szám. 2012. május 20. Az elsõ Az elsõ egyben az egyetlen is. Elsõbõl nincsen több, ezért életünk során végig egyben egyetlen is marad, ami meghatározza életünket. A házasság is családdá csak

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI HÚSVÉTI MISERENDEK 2010. CSONGRÁD MEGYE NAGYOBB TEMPLOMAIBAN SZEGEDI SZÉKESEGYHÁZ SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI Április 1. Nagycsütörtök 10.00 Olajszentelési szentmise, melyet Püspök úr és az egyházmegye papsága

Részletesebben

Forrás. Márk evangéliuma

Forrás. Márk evangéliuma Forrás 12. évf. 1. szám 2015. január 25. a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Márk evangéliuma Jézus Krisztus Isten Fia evangéliumának kezdete. Ezekkel a szavakkal kezdődik Márk evangéliuma,

Részletesebben

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Adventi idő olvasmányai... 1 Karácsonyi idő olvasmányai... 2 Nagyböjti idő olvasmányai... 3 Nagyheti olvasmányok... 4 Húsvéti idő olvasmányai... 5 Pünkösdi és ünnepi

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Megalakult a Szent Anna Oltáregylet

Megalakult a Szent Anna Oltáregylet 9. évf. 1. szám. 2012. jan. 22. Megalakult a Szent Anna Oltáregylet A legutóbbi képviselõ testületi ülésen örömmel jelezhettük, hogy megalakult a Szent Anna Oltáregylet. Az Egyletet és megalakulásának

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT

KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT Horváth Levente KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT Áhítatok vasárnapokra Válogatta és szerkesztette Daray Erzsébet 3 Horváth Levente, 2013 Textbridge, 2013 Koinónia, 2013 A bibliai idézeteket az 1975. évi Új fordítású

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia 2011. március megjelenik évente néhányszor CSALÁDI LELKINAP Apák napja (és márciusban)? Idei lelkinapunk egy kicsit másképp - családi lelkinap : - egy házaspár fogja tartani:

Részletesebben

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA IX. évf. 1. szám (100) 2011. December A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA Tartalomból: Miseszándékok 2. old. Részlet: Rainer Maria Rilke: Történetek a Jóistenrıl 3. old. E gy ház kö

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

Az időszak neve. Szokások

Az időszak neve. Szokások A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából Katolikus liturgiának megfelelő adventi koszorú, három lila és egy rózsaszín gyertyával. Advent (ádvent, úrjövet) a keresztény kultúrkörben a karácsonyt (dec.25-ét)

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

MISEREND. (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm.

MISEREND. (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm. MISEREND (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm. Dec. 26. Hétfő Karácsony 2. napja/szent István vrt. 9.30 Nm. Dec. 27. Kedd 7.30 Makrányi Antal; Id. Mátyók András

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére

ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére Ára: 960 Ft RP-001/2MFEI Hittan 1 Iskolai Munkafuzet Borito.indd All Pages 2014.07.04. 10:26:12 ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

LUKÁCS EVANGÉLIUMA io~- {. FORDÍTÁS ÉS MAGYARÁZAT DR. PRŐHLE KÁROLY. teológiai akadémiai tanár

LUKÁCS EVANGÉLIUMA io~- {. FORDÍTÁS ÉS MAGYARÁZAT DR. PRŐHLE KÁROLY. teológiai akadémiai tanár LUKÁCS EVANGÉLIUMA FORDÍTÁS ÉS MAGYARÁZAT 1990 - io~- {. DR. PRŐHLE KÁROLY teológiai akadémiai tanár EVANGÉLIKUS EGYETEMES SAJTÓOSZTALY Budapest, 1966 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés.,. 1. Lukács, a szerző 2.

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

Megújult az egyházközségi honlap

Megújult az egyházközségi honlap LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 3. szám 2014. március Megújult az egyházközségi honlap Amint a templomi hirdetésekben már hírül adtuk, megújult a plébánia honlapja. A

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció 2014. Március 16. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció II/11. szám Íme a totális kommunikáció! A tanítványok minden érzékszervükkel vesznek

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja A Körmendi Egyházközség 2017. évi tervezett programja Január 3. kedd 18.00 A Karitász csoport összejövetele 5. csütörtök 19.00 Felnőtt katekézis 7. szombat 19.00 A Családcsoport összejövetele 8. vasárnap

Részletesebben

Pál származása és elhívása

Pál származása és elhívása 11. tanulmány Szeptember 5 11. Pál származása és elhívása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6 De az Úr azt mondta neki:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

2. Ismerkedés a hittannal, a gyülekezettel, a templommal, 6 óra. 3. A világ, ami körülvesz bennünket, Isten teremtett világa, 10 óra.

2. Ismerkedés a hittannal, a gyülekezettel, a templommal, 6 óra. 3. A világ, ami körülvesz bennünket, Isten teremtett világa, 10 óra. Hittan kerettanterv. Általános iskola 1. osztály Téma: 1. Ismerkedés egymással, 2 óra. 1.hét: Gyerekek játékos ismerkedése egymással. 2. Ismerkedés a hittannal, a gyülekezettel, a templommal, 6 óra. 2.hét:

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

Egyházközségi Híradó. NINCS ITT, FELTÁMADT! (Lk 24,6)

Egyházközségi Híradó. NINCS ITT, FELTÁMADT! (Lk 24,6) Az Aszódi Római Katolikus Egyházközség időszaki tájékoztatója 2015. április Szent György hava XVIII. évf. 58. szám NINCS ITT, FELTÁMADT! (Lk 24,6) Amikor az asszonyok vasárnap hajnalban a sírhoz siettek,

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és BIBLIAISMERET A Bibliaismeret alapvető feladata a Biblia igazságainak megismertetése, a Teremtő és Gondviselő Mennyei Atya bemutatása, és ezek alapján a gyerekek társaikhoz, családjukhoz és környezetükhöz

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés;

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés; A keresztény egyház szertartásrendjének kialakulása Ószövetségi hagyomány: Páskabárány Újszövetség: Húsvéti Bárány páska-vacsora pontos szertartás Jézus a kovásztalan kenyeret és a harmadik serleg bort

Részletesebben

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 94. kötet 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger; Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : M. Maillot; Tammy S. 60/5. Történet

Részletesebben

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 9-1 2. É V F O L Y A M

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 9-1 2. É V F O L Y A M H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 9-1 2. É V F O L Y A M H I T T A N 9. é v f o l y a m Célok és feladatok A tanuló életkorának megfelelően (nem elvont fejtegetésekkel, hanem bibliai szemelvények segítségével)

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Tammy S. Franciáról fordította : Helga Himer Kiadta :

Részletesebben

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is.

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. E nap idén április 13-ára esik. Ekkor a szentmiséken világszerte

Részletesebben

bibliai felfedező C3 Ajánlott további olvasásra: Máté 4:23-25 Márk 1:32-34 János 5:17-27 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása

bibliai felfedező C3 Ajánlott további olvasásra: Máté 4:23-25 Márk 1:32-34 János 5:17-27 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása

Részletesebben

Tételek hittanból (2016. május 20.)

Tételek hittanból (2016. május 20.) Tételek hittanból (2016. május 20.) 1. Kinyilatkoztatás Biblia (jelentése, részei, felosztása, keresés benne, sugalmazás) 2. Egy XX. századi magyar boldog élete, jelentősége 3. Teremtéstörténet - bűnbeesés

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT*

HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT* Buji Ferenc HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT* A világ fiai nősülnek és férjhez mennek. Lk 20,34 Ha a keresztény ember a házasság és a szerzetesi, papi, valamint evangéliumi indíttatású világi nőtlenség

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

1. évfolyam. Bevezető órák Isten-én témakör

1. évfolyam. Bevezető órák Isten-én témakör 1. évfolyam Órakeret: 36 óra Az éves óraszám felosztása: Bevezető órák Isten-én témakör Én témakör Emberi kapcsolataim témakör Egyház témakör Társadalom témakör Teremtett világ és tárgyi környezet témakör

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség Egyházközség SZENTMISÉK, SZERTARTÁSOK, TUDNIVALÓK MINISTRÁNSOK CSERKÉSZEK JÓ MUNKÁT! SZENT MÓNIKA KÖZÖSSÉG ANYAI SZÍVVEL CARITAS GONDOSKODÓ SZERETET HÍRLEVÉL Adventi szombatok Az adventi időszak négy hete

Részletesebben

Az Országba vezető királyi út

Az Országba vezető királyi út XII. évfolyam különszám 2014. április Az Országba vezető királyi út A Szent napokban a Szentírás olyan közeggé válik, amelyen keresztül találkozunk Istenünkkel. Kinyilatkoztatják számunkra, hogy Isten

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1.

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. 6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: I. A Heidelbergi Káté II. Második Helvét Hitvallás. Kálvin Kiadó, Budapest. 2004;

Részletesebben

JÉZUS KRISZTUS A SZABADÍTÓ Bevezető óra az újszövetségi tematikába

JÉZUS KRISZTUS A SZABADÍTÓ Bevezető óra az újszövetségi tematikába TEOLÓGIAI ALAPVETÉS JÉZUS KRISZTUS A SZABADÍTÓ Bevezető óra az újszövetségi tematikába Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. JÉZUS KRISZTUS A SZABADÍTÓ Gyülekezeti óraszám, 1. Egyházi iskolák

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

A szolgálat lelki ajándékai

A szolgálat lelki ajándékai A szolgálat lelki ajándékai 0. Áttekintés Szolgálat Segítés Adakozás Könyörületesség Zene Vendégszeretet 1.1 Mit mond az Írás? Igehely: Róma 12,7; 1 Péter 4,11. Szolgálat = diakonia az Újszövetségben a

Részletesebben

3. AZ EMMAUSI TANÍTVÁNYOK ÚTJA Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. (Lk 23,26-49)

3. AZ EMMAUSI TANÍTVÁNYOK ÚTJA Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. (Lk 23,26-49) 3. AZ EMMAUSI TANÍTVÁNYOK ÚTJA Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. (Lk 23,26-49) TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Kálvin János: Tanítás a keresztyén vallásra, Budapest, 1986.;

Részletesebben

Január hónap kezdetével belépünk

Január hónap kezdetével belépünk XXVI. ÉVFOLYAM, 1. (299.) SZÁM, 2015. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Január hónap kezdetével belépünk egy új esztendőbe, melytől mindenki sok szépet és jót remél. Sokak számára ez az évkezdet hagyományosan

Részletesebben

Évközi II. hét liturgikus rendje január 20-tól, január 27-ig

Évközi II. hét liturgikus rendje január 20-tól, január 27-ig Évközi II. hét liturgikus rendje 2013. január 20-tól, január 27-ig Vasárnap 01.20 Évközi II. hét II. hét Balinka 8.00 Igeliturgia BP Söréd 8.00 Szentmise int. +Takács Ambrus KJ Isztimér 8.00 Szentmise

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés!

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés! 2014. Június 8. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele II/23. szám A terápia a küldetés! Milyen kevéssé látványos ez az elő-pünkösd! Se lángnyelvek, se nyelveken nem beszélnek

Részletesebben

Bibliaismeret. Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére

Bibliaismeret. Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére Bibliaismeret Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére A tantárgy órakerete: Évfolyam Hetek száma Heti órakeret Évi órakeret 9. 36 1 36 10. 36 1 36 11. 36 1 36 12. 32 1

Részletesebben

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr...

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... Pasarét, 2014. március 23. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László Lekció: Malakiás 3,1-6 Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... ELJÖN AZ ÚR Imádkozzunk! Dicsőítünk

Részletesebben

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra.

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A vendégek érkezését megelőző készülődés része, hogy

Részletesebben

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Pasarét, 2015. december 20. (vasárnap) családi karácsony PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Takaró János AZ ÉLET KENYERE Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Alapige: János 6,32-35 Jézus pedig így válaszolt nekik:

Részletesebben

Aki nélkül nem lehetne Karácsony

Aki nélkül nem lehetne Karácsony III. évf. 4. szám 2014. december A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa Aki nélkül nem lehetne Karácsony Bármikor, bárhol végbemehet egy ilyen kérdezz-felelek: - Mi kell a Karácsonyhoz?

Részletesebben

Az emberi élet értelme

Az emberi élet értelme Az emberi élet értelme Valószínü már mindegyikünk egyszer elgondolkozott azon, hogy miért élünk ezen a világon, s mi az életünk értelme. Röviden, hat ponton keresztül szeretnénk Isten tervét életünkre

Részletesebben