Boronkay György Műszaki Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium 2600 Vác, Németh László u HÁZIREND

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Boronkay György Műszaki Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium 2600 Vác, Németh László u. 4-6. http://boronkay.hu HÁZIREND"

Átírás

1 Boronkay György Műszaki Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium 2600 Vác, Németh László u HÁZIREND 2013

2 Be ve ze tés 1. A házirend célja biztosítani az iskola törvényes működését, az iskolai nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a tanulók iskolai közösségi életének megszervezését. 2. A házirend rögzíti a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket, hatálya kiterjed az iskola teljes területére, illetve a szervezett iskolai rendezvényekre, függetlenül azok helyszínétől. 3. A házirend érvényes a tanulókra, a pedagógusokra és az intézmény dolgozóira egyaránt. 4. A há zi ren det a ne ve lő tes tü let fo gad ja el a di á kön kor mány zat és a szü lői választmány egyetértésével, s a fenntartó hagyja jóvá. Módosítását meghatározott eljárás keretében bárki kezdeményezheti. 5. A házirendben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos jogszabályok az irányadóak (pl. az internet használatának szabályai, KRESZ stb.). 6. A Házirend összeállításának jogi hátterét a Köznevelésről szóló évi CXC. törvényhez kapcsolódó 20/2012 EMMI rendelet 4. -a adja. I. A tanuló jogai A tanuló felelősséggel, a jogok és kötelességek összhangjában gyakorolja jogait. A jogosultságok minden tanulót megilletnek a tanulói jogviszony alapján. 1. Az érvényes szabályok betartása mellett igénybe veheti az iskolában rendelkezésre álló eszközöket, az iskolai létesítményeket, helyiségeket (könyvtár, laboratóriumok, számítógéptermek, tantermek, sport- és szabadidő létesítmények stb.). 2. Szabadon választhat a fakultatív tantárgyak, foglalkozások és vizsgaformák közül. (Ezek azonban csak kellő létszám esetén kerülnek megszervezésre) 3. Kérelmére a jogszabályban meghatározott eljárás szerint független vizsgabizottság előtt adhat számot tudásáról. 1

3 4. Hoz zá jut hat a ta nul má nyai foly ta tá sá hoz és jogai gya kor lá sá hoz szük sé ges értesülésekhez, tájékoztatást kaphat a jogai gyakorlását biztosító eljárásokról. 5. Kérelmére kollégiumi és menzai ellátásban részesülhet (tanulmányi eredménye, szociális helyzete és lakhelyének figyelembe vétele mellett). 6. Tagja lehet diákkörnek, kérheti azok létrehozását, bekapcsolódhat művelődési, művészeti, ismeretterjesztő, sport- és más körök munkájába. Ha a törvény másképp nem ren del ke zik, tagja lehet az is ko lán kí vü li civil szer ve ze tek nek. 7. Kez de mé nyez he ti egyes tan tár gyak ból kor re pe tá lás szer ve zé sét, te het ség gon - dozó programok indítását, különböző versenyek szervezését, és egyes foglalkozások vezetését vállalhatja. 8. Tájékoztatást kérhet, és arra érdemi választ kell kapnia személyét és tanulmányait érintő kérdésekről. Javaslatot tehet az őt érintő ügyekben az iskola vezetőjének, pedagógusainak, a tantestületnek. Kérdést intézhet az iskolát fenntartóhoz, és arra érdemi választ kell kapnia. 9. Indokolt esetben kérheti áthelyezését másik azonos osztályba, tanulócsoportba, nevelési- oktatási intézménybe (18. életévét még be nem töltött tanuló esetében csak szülői jóváhagyás után). 10. Október 1-jéig, majd ezt követően február 05-éig kérheti a fakultatív tantárgyak tanulása alóli felmentését, amit az igazgató egyénileg bírál el. Az általa választott tantárgyakból osztályozó, majd előrehozott érettségi vizsgát tehet. 11. A diákképviseletben választó és választható. 12. A di á kön kor mány zat hoz (DÖK) for dul hat ér dek kép vi se le tért, il let ve a törvényben meghatározottak szerint kérheti az őt ért sérelem orvoslását. Szükség esetén akár közvetlenül is fordulhat az igazgatóhoz. 13. Rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesül, szükség esetén az iskola ifjúságvédelmi felelőséhez is fordulhat, aki igény szerint segít felvenni a kapcsolatot a megfelelő szervekkel (pl. iskolapszichológus). 14. Amennyiben szociális helyzete indokolja (szülők jövedelemigazolása alapján), se gít sé gért for dul hat az is ko la ala pít vá nyá hoz (pl. men za té rí té si díj, tan könyv, osz tály ki rán du lás stb.). A kér vényt az is ko la if jú ságvédelmi felelősének kell címezni. 2

4 15. Kérelmére indokolt esetben szociális támogatásban, ingyenes tankönyvellátásban részesülhet. 16. Kiemelkedő tanulmányi, közösségi, kulturális és sporttevékenységéért dicséretben, kitüntetésben és jutalomban részesülhet. 17. A gyakorlati képzés keretében megilletik mindazon jogok, amelyeket a Munka Törvénykönyve biztosít a diák munkavállalók részére. 18. A tanulót megilleti a személyi adatvédelem, ezért személyére vonatkozó adatok és egyedi fotók csak engedélyével hozhatók nyilvánosságra. (Ez alól az iskolai események dokumentálásának céljából készített hangi és képi felvételek a kivételek. Így pl. az iskola honlapján megjelenő csoportokat ábrázoló képeket nem lehet letiltatni, de amelyiken csak egy fő szerepel, azt érintett írásos kérése alapján eltávolítjuk a honlapról.) Az osztály ballagási tablóján való szereplést hozzájárultnak tekintjük, így azzal kapcsolatban utólag reklamációt nem fogadunk el. 19. A ta nu ló joga, hogy a té ma zá ró dol go zat ide jét és té má ját le ga lább 5 mun ka - nap pal ha ma rabb me gis mer je, és egy napon belül ne ke rül jön sor ket tő nél, egy tanítási héten belül hatnál több témazáró íratására. (Vita esetén a bejelentés sorrendje a mérv adó) 20. A ta nu ló nak joga, hogy a szó be li osz tály za tát és az írás be li mun ká já nak ér dem je gyét, to váb bá mun ká já ban el kö ve tett hi bá it meg tud ja, il let ve mun ká ját megnézhesse. Amennyiben a dolgozatot javító tanár 15 munkanapon belül nem mondja meg a tanulónak az érdemjegyet, a diák eldöntheti, hogy kéri-e a dolgozatra adott osz tály za tot vagy sem. Ez alól ki vé tel, ha a tanár ön hi bá ján kívül nem tudja tartani a határidőt. A szabályok a gyakorlati oktatásra is vonatkoznak. 21. A ta nu ló val lá si és vi lág né ze ti meggyő ző dé sét tisz te let ben kell tar ta ni, valamint annak megfelelően kérelmére hit- és vallásoktatásban részesülhet a tanítási időn kívül. (Ezen órák megtartása azonban nem az iskola feladata, csak a feltételeket te rem ti meg hozzá.) 22. Térítés ellenében kérheti hozott anyaga fénymásolását. 3

5 II. A tanuló kötelességei Ahogy a tanulói jogok gyakorlásának lehetősége együtt jár a tanulói jogviszonnyal, ugyanilyen természetes módon jár azzal együtt a kötelességek teljesítése is. Lényeges különbség azonban az, hogy ebben az esetben nem csupán lehetőségről (mindenki saját belátása szerint eldöntheti, hogy él-e vele vagy sem), hanem betartási kötelezőségről van szó, ennek elmulasztása, megszegése következményekkel jár. 1. Minden diák alapvető kötelessége a tanulás. Ennek érdekében a kötelező és szabadon választott foglalkozásokon legjobb tudása szerint aktívan vegyen részt. A tanítási órákra folyamatosan készüljön, írásbeli feladatait otthon és önállóan végezze. Tanulmányi nehézségek esetén forduljon szaktanárához, osztályfőnökéhez, nevelőtanárához. Vegye igénybe az iskolában és a kollégiumban szervezett különböző, tanulást segítő formákat. Ismeretei bővítésére használja a könyvtárat, a szakköröket, készítsen pályázatokat. 2. Az iskola jó hírnevének megőrzése, megvédése. 3. A ta nu ló min den al ka lom mal hozza ma gá val az ered mé nyes ta nu lás hoz szük sé ges (ál ta lá ban egy-egy szaktanár által konkrétan felsorolt) taneszközeit és felszerelési tárgyait. 4. Mindig legyen nála az ellenőrző könyve, abba az osztályzatait külön felszólítás nél kül írja be, s a szü le i vel ha von ta íras sa alá. 5. Védje a magán- és a köztulajdont, társai és saját személyi tulajdonát, felszereléseit. Óvja az iskola rendjét és tisztaságát, a rendelkezésére bocsátott eszközöket rendeltetésszerűen használja. 6. Amennyiben iskolai szervezésű foglalkozáson (tanóra, szakkör, kirándulás stb.) baleset éri őt vagy társát, azt haladéktalanul jelezze a felelős tanárnak. 7. Jelentse, ha sérült, megrongált (pl. leszakított kapcsolót) eszközt lát, vagy ha kirívóan durva viselkedést (lopás, szándékos rongálás, verekedés stb.) tapasztal. 8. Tart sa be a ta nu lás hoz szük sé ges fel té te le ket, sza bá lyo kat: a csen det, a ren det és a fe gyel met. 9. Az iskolában tiszta, ápolt, kulturált külsővel, a helyhez, az alkalomhoz illő s az idő já rás nak is meg fe le lő öl tö zék ben je len jen meg. Az is ko lai ün nep sé ge ken, tanműhelyi foglalkozásokon, testnevelés órán az előírt öltözéket viselje. 4

6 10. A tanításhoz nem tartozó felszerelést (játék, rádió, magnó, nagy értékű ékszer, számottevő mennyiségű pénz stb.) az iskolába és gyakorlati foglalkozásra bevinni, a kollégiumban tárolni nem ajánlatos. Az elveszett tárgyakért az iskola felelősséget nem vállal. 11. Óvja környezetét, saját és mások egészségét. Tartsa meg az egészségvédelmi, a közlekedési, a munka- és tűzvédelmi szabályokat, vegyen részt ezek oktatásán. 12. Megválasztott diákvezetőként köteles diáktársainak érdekeit képviselni, ügyeikben eljárni, őket rendszeresen és folyamatosan tájékoztatni. 13. A rábízott feladatot (hetesi, ügyeletesi) legjobb tudása szerint teljesítse. 14. Az aktuális tanévben érvényes rendelet szerint anyagi eszközökkel is járuljon hozzá az iskola működtetéséhez (egészségügyi papír, kéztörlő, fénymásoló anyag, tanulói biztosítás stb.). 15. Kötelessége a házirend előírása szerint igazolni hiányzását, a foglalkozásokról való távolmaradását. 16. Kötelessége, hogy a tanári utasításoknak megfelelően közreműködjön saját környezetének és az általa alkalmazott eszközöknek a rendben tartásában, a tanítási órák, kollégiumi foglalkozások, rendezvények előkészítésében, lezárásában. (Ezek az utasítások azonban nem lehetnek olyanok, amelyek szakképzettséget igényelnek.) 17. Mindenkinek a saját órarendje szerinti első tanítási óra kezdete előtt legalább 10 perc cel be kell érnie az adott épü let be. Ennek elmulasztása akkor is késésnek számít, ha egyéb ként az óra kez dés re beér a diák. 18. A gyakorlati jellegű foglalkozásokon az előírt védőfelszerelés viselése, valamint a munkavédelmi szabályok betartása kötelező. A biztonságos és balesetmentes tevékenykedés (ideértve az elméleti órákat, egyéb iskolai és iskolán kívüli rendezvényeket is) érdekében minden tanuló kötelező baleset-, munka- és tűzvédelmi oktatásban részesül az aktuális idő pon tok ban. Ennek tu do má sul vé te lét alá í rás sal hi te le sí ti. 5

7 III. Általános tudnivalók 1. Az is ko la és a ta nü zem nyit va tar tá sa: Tanítási napokon a diákok számára 7:00 és 18:00 óra között. Az ettől eltérő időpontokhoz igaz ga tói en ge dély szük sé ges. A ta ní tás ál ta lá ban a ki hir de tett csen ge té si rend szerint zajlik, de előre meghatározott napokon ettől eltérő is lehet, amiről az érintettek legalább két nappal korábban tájékoztatást kapnak. Az épületbe beérkező tanulók a tanítás megkezdéséig az előcsarnokban, a könyvtárban, a folyosón vagy a büfében tartózkodjanak. A tantermekbe kizárólag tanári engedéllyel szabad bemenni. 2. Ruhatár: A tanulók rendelkezésére áll az iskolai ruhatár, amelyet kamerával figyelünk. Az iskola az itt elhelyezett dolgok közül csak a felsőkabátért vállal anyagi felelősséget, november 01. és március 31. közötti időszak tanítási napjaira maximum Ft értékben. Ugyanezen időszakban a ruhatár használata a nappali tagozatosoknak kötelező is. A nem nappali tagozatosok (pl. tanfolyamokon résztvevők, esti tago za - to sok) vigyék magukkal kabátjaikat a tanterembe. 3. Érték me gőr zés: A rendkívüli alkalmak (ünnepség, testnevelési óra, egyéb külön meghatározott események) kivételével mindig mindenki tartsa magánál, illetve közvetlen közelében felszerelését, értékeit. Ezekért ugyanis az iskola felelősséget nem vállal. A menzás tanulók ebédidőben a táskájukat vigyék magukkal az ebédlőbe, s helyezzék el az ott ki a la kí tott pol con. A ta lált tár gya kat, ér té ke ket az is ko la por tá ján vagy az igaz ga tó - ságon kell leadni. Akinél valamilyen oknál fogva (pl. sítábori befizetés) nagyobb összegű pénz vagy nagy ér té kű tárgy van (pl. köl csön ka pott drága hang szer), adja le me gőr zés re az osztályfőnökének vagy az igazgatóságon. 4. Elektronikus eszközök: A mobiltelefon elsősorban telefonálásra, SMS küldésre vehető igénybe, kép és hang rögzítésére csak külön engedéllyel. Az órán, ünnepségen, vizsgán, egyéb iskolai rendezvényen pedig kikapcsolt állapotban kell lennie. Az egyéb elektronikai eszközök (MP3, laptop, PS2 stb.) kizárólag tanítási időn kívül használhatók. Általános szabály, hogy ezen eszközök használata nem zavarhat másokat. Kép és hangrögzítés bármilyen eszközzel csak külön engedéllyel az azon szereplők hozzájárulásával készíthető! 6

8 5. Köszöntés: A tanulók az osztályba lépő vagy onnan távozó tanárt hivatalos látogatót felállással köszöntik. Kivétel a műhelyterem, a labor, a számítástechnika- és a rajzterem. Tanúsítsanak tiszteletet az iskola minden dolgozója, vendége iránt, és mind az iskolában, mind az iskolán kívül köszöntsék tanáraikat, az iskola felnőtt dolgozóit a napszaknak megfelelő köszönéssel. (Diáktársaikat a kialakult szokásuknak megfelelően, amelyek ne tartalmazzanak illetlen kifejezéseket.) 6. Az épületek elhagyása: A tanulók az oktatás épületét (főépület, kollégium, tanüzem) tanítási idő alatt csak az osztályfőnök, a szaktanár, a műhelyfőnök és az igazgatóság engedélyével hagyhatják el. (Az órarend szerinti épületváltás engedélynek minősül). Ezekbe az épületekbe a ki- és belépés csak a főkapun keresztül történhet, ahol beléptető rendszer is működhet, melynek használata a feltételek megléte esetén kötelező. A vészkijáratot csak tűz ese tén sza bad hasz nál ni. 7. Délutáni foglalkozások: A tanítási nap befejezése után a tanulók tanítási órán kívüli foglalkozásokon vehetnek részt. A foglalkozásokat tanárok, edzők, szülők, ifjúsági-, illetve nagykorú diákfelelősök vezethetik. Előzetes egyeztetés után (bizonyos esetekben térítési díj ellenében) az iskola felszereléseit használhatják. A foglalkozást vezető utasítását a résztvevőknek mindig be kell tartaniuk. Az iskola sportlétesítményeit a tornaterem kivételével az arra kijelölt, megfelelő munkavédelmi ismeretekkel rendelkező nagykorú diákvezető irányításával a testnevelő tanárok engedélyével is lehet használni. A rendellenességet a diákvezetők megbízóiknak a legrövidebb időn belül kötelesek jelenteni. Ezen foglalkozások egy része ingyenes (amelyeket a fenntartó finanszíroz), egy része pedig csak térítési díj ellenében vehető igénybe (jellemzően a kis létszámú foglalkozások és amelyet a fenntartó nem finanszíroz). Ezek pontos listája tanévről tanévre változik. A foglalkozások többsége már szeptemberben beindul, de igény és a feltételek megléte esetén akár tanév közben is indulhatnak új foglalkozások. 7

9 8. Védőfelszerelések: A tanüzemben az iskola által adott vagy a tanuló saját tulajdonát képező köpeny, illetve munkaruha, valamint az előírásoknak megfelelő védősapka és zárt (lehetőleg bőr) cipő viselése kötelező. A laborfoglalkozásokon a tanár által előírt felszerelés használata kötelező. Testnevelési órákon és sportfoglalkozásokon az előírásoknak megfelelő felszerelést viseljenek a tanulók. Ezek hiányában a tanuló speciális jelet kap, amely a hi ány zá si sta tisz ti ká já ba nem szá mít bele, de a tan tár gyi 20%-osba igen. 9. Ünnepségek: Az iskolai és városi ünnepélyek, felvonulások alkalmával a tanuló ünnepi öltözékben (sötét nadrág/szoknya, fehér ing/blúz és az iskola egyen nyakkendője, esetleg zakó illetve blézer, de lehet pulóver is) jelenjen meg. Az egyensapka viselésére az igazgató, illetve az osztályfőnök esetenként ad utasítást. Az ünnepélyeken a tanulók a magyar Himnuszt és a Szózatot énekeljék, illetve hallgassák végig. Az iskola, a város, a magyar és más nemzetek zászlajának, ereklyéinek adják meg a tiszteletet. Ezen alkalmakkor az egyéni felszerelési tárgyakat a tanteremben (egyéb gyűjtő helyen) kell tárolni, amit a kísérő tanár zárjon be, vagy szervezze meg az ott lévő tárgyak őrzését. 10. Diákbulik: Egy-egy osztály, diáktársaság (elsősorban a DÖK szervezésében), kollégiumi csoport előzetes engedélyeztetés után klubdélutánt, iskolai bulit tarthat, más iskolák tanulóit vendégként fogadhatja. Ezek szombat és vasárnap kivételével a hét bármely napján szervezhetők 15:00 19:00 óra között. A hét utolsó tanítási napján 22 óráig. A rendezvényen minden esetben az iskola tanárai közül jelen kell lennie minden megkezdett 100 diákonként legalább egy főnek. Ennek megszervezése a rendezők feladata. 11. Hetesi szolgálat: Min den osz tály ban he ten te két he test kell ki je löl nie az osz tály fő nök nek. A hetes jelenti a tanárnak az osztály létszámát, a hiányzókat, a terem rendellenességeit (pl. pad fir ká kat) tisz tán tart ja a táb lát, kré tá ról, szi vacs ról, meg bí zás alap ján egyéb fel sze re lé sek ről gon dos ko dik. A he te sek el ső ként lép nek be a tan te rem be, szem re - vé te le zik, hogy min den rend ben van-e (pl. a pa dok ban nincs sze mét, a tábla le van tö röl ve, nincs ron gá lás stb.), s utol só ként hagy ják el a tan ter met. Az ab la ko kat becsukják, a villanyt lekapcsolják, s rendet hagy nak maguk után. Óraközi szünetekben szel lőz te tés vé gett az ablak nyit va ma rad hat, ha a tanár erre uta sí tást ad. Ha az órát tartó tanár öt perc cel a csen ge tés után sem ér ke zik meg, akkor azt az igaz ga tó he - lyet te si vagy mű hely fő nö ki iro dá ban kell je len te ni. A két hetes a fe la da to kat me g oszt ja, s a vég re haj tá sért együtt felelősek. A csoportbontásos órákon a szaktanár felel a szolgálat megszervezéséért. 8

10 12. Napló: A papír alapú osztálynaplót (haladási naplót) ha van a tanítás kezdetén a tanár veszi fel, napközben a naplófelelős kezeli, a szünetekben viszi magával, és a táskájában tartja. Az oktatás befejezésével az utolsó órát tartó tanár helyezi vissza a naplót az igazgatóságon kijelölt helyére. A napló állapotának megőrzéséért az egész osztály felelősséggel tartozik, ezért javasolt a bekötése (legalább házilag). Az elektronikus napló vezetéséért a szaktanárok felelősek, ezzel a diákoknak teendője nincs. 13. Dohányzás: Az iskola alkalmazottai, vendégei és nagykorú tanulói csak a számukra kijelölt helyeken dohányozhatnak. Ennek hiányában tilos a dohányzás. 14. Hiányzások: A tanuló szorgalmi időben csak betegség, rendkívüli családi esemény, állampolgári kötelességteljesítés, hatósági intézkedés, iskolai megbízás (versenyek, rendezvények, kirándulások, iskolán kívüli szervezett oktatás) esetén maradhat távol a foglalkozásokról. A hiányzást minden esetben orvosi vagy szülői igazolással, illetve hivatalos kikérővel vagy igazgatói engedély alapján az osztályfőnök igazolja. Előre nem látható eseményeket, kisebb betegségeket tanévenként maximum 3 tanítási napot a szülő is igazolhat. A hiányzás igazolását a legközelebbi osztályfőnöki órán, de legkésőbb 10 munkanapon belül le kell adni. Ha a tanuló ebbéli kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, hiányzását igazolatlannak tekintjük. Az első igazolatlan nap (de már az első ilyen óra) után értesítjük a szülőt, három igazolatlan óra után osztályfőnöki intő, a tizedik után igazgatói intő (és a gyermekjóléti szolgálat értesítése), a huszadik után nevelőtestületi intés jár, valamint a gyámhivatal is értesítést kap. Amennyiben nem tanköteles korú diák igazolatlan óráinak száma egy tanévben eléri a harminc órát, a tanulót külön fegyelmi eljárás lefolytatása nélkül töröljük a tanulók névsorából. A tanköteles korú diák esetében a megfelelő hivatal fog eljárást lefolytatni (50 óra felett szüneteltetésre kerül az iskoláztatatási támogatás folyósítása). Ha a diák késéseinek összeadott ideje meghaladja a 40 percet, akkor egy igazolatlan órát szerzett, és osztályfőnöki figyelmeztetést kap. Az igazolatlan hiányzás befolyásolja a tanuló magatartásának minősítését. Az igazolatlan hiányzásról és a fegyelmi büntetésről a szülőt levélben, az említett hivatalokat telefonon (ismétlődés esetén hivatalos levél útján) értesítjük. Ha a tanuló igazolt és igazolatlan mulasztott óráinak száma a tanév folyamán összesen 250 órát vagy egy-egy tantárgy éves óraszámának 20%-át eléri, tanulmányait csak sikeres osztályozóvizsga letételével vagy évfolyamismétléssel folytathatja. Aki nem hozza egy-egy adott órára az előírt felszerelését, akkor ez speciális (jele a naplóban: hiányzásnak minősül, a statisztikai hiányzásba nem, de a tantárgyiba (20%-os) beleszámít. 9

11 Ha a tanuló akkreditált nyelvvizsgán, iskolai színekben, külön engedéllyel tanulmányi vagy sportversenyen vesz részt, akkor hiányzását nem kell a naplóba bevezetni, távolmaradása igazolt. Nyelvvizsga letételéhez vagy országos versenyre való felkészüléshez a tanuló a megelőző napot, előzetes kérvényezés után szabadon felhasználhatja, melyet igazolt távolmaradásnak tekintünk. 15. Orvosi vizsgálatok: A tanulók orvosi vizsgálatát a lakóhelyük szerint illetékes háziorvos, az iskolaorvos és a rendelőintézeti szakorvos végzi. Iskolánkban ifjúsági egészségügyi szolgálat működik, ezt minden tanuló igénybe veheti. Minden szakképzésben részt vevő diáknak rendelkeznie kell a szakmai tanulmányok folytatásához szükséges, érvényes orvosi alkalmassági bizonyítvánnyal. A sportfoglalkozás és testnevelési órák alóli időszaki, tel jes vagy rész le ges men tes sé get or vo si iga zo lás alap ján kell kérni a test ne ve lő tanártól. A kollégisták egészségügyi ellátását a kollégium külön szabályzatban rögzítet te. Min den ta nu ló nak kö te le ző fo gá sza ti szű ré sen részt venni. Az is ko la szí ne i ben tör té nő sport ren dez vé nye ken való rész vé tel hez az is ko la or vos is ki ál lít hat ja az iga zo lást. Ezen vizs gá la to kon a rész vé telt az adott te rü le tért fe le lős tanár, vé dő nő és a vizs gá la tot végző orvos együt te sen ko or di nál ják. 16. Menza és kollégiumi térítési díjak: A menzás és kollégista tanuló a megállapított térítési díjat minden hónap 10. napjáig készpénzben, nyugta ellenében fizeti be. A térítési díj befizetésének elmulasztása vagy ismételt késedelmes befizetése az étkezési lehetőség megvonásával jár. A térítési díjak megállapítása a hatályos jogszabályi előírások alapján történik évről évre. Az igazolást megadott határidőre leadók térítési kedvezményt kapnak (nagycsaládosok és a hátrányos helyzetűek). 17. Átvett esz kö zök: A tanuló a részére kiadott anyagokat, felszerelési tárgyakat, könyvtári könyveket (pl. ingyen tankönyvek), eszközöket köteles megőrizni, szakszerűen kezelni és használat után visszaadni. Szándékos vagy gondatlanságból bekövetkező rongálás és károkozás esetén a kártérítés mértékét a évi CXC tv. határozza meg. 18. Por tai szol gá lat: A diákok az iskolában, a tanműhelyben és a kollégiumban külön beosztás szerint látnak el portai diákügyeleti szolgálatot. Feladataik a hivatalos portás munkájának segítése, ezért annak utasításait kötelesek végrehajtani, amelyek általában az alábbi tevékenységekre terjednek ki: tanár vagy diák megkeresése, vendégek kísérése, naplók rendezése, csapok elzárása, világítások lekapcsolása, ajtók, ablakok nyitásazárása, küldemények házon belüli szállítása stb. 10

12 19. Tilalmak és előírások: A tanulók egészséges fejlődése, testi épségének megóvása, valamint az iskola belső rendje és a tanítás zavartalanságának biztosítása érdekében az alábbi tilalmak és előírások betartására hívjuk fel a figyelmet: A dohányzás, a szeszesital és különböző narkotikumok fogyasztása szigorúan tilos! A durva, az egészséget és a testi épséget is veszélyeztető játéktól tartózkodjanak! Önvédelmi eszközt és fegyvert az iskola területére behozni tilos! Bármilyen tétre szerencsejátékot játszani (kártyázni, kockázni stb.) tilos! A ve szély for rást vagy til tást, va la mint a tűz- és egyéb biz ton sá got szol gá ló jelzések előírásait be kell tartani! Különböző gépeket, eszközöket, berendezéseket, sportszereket a felelős tanár engedélye, illetve felügyelete nélkül használni tilos. Az okozott kárért mindenki anya gi fe le lős ség gel tar to zik. Az iskolán és tanórán kívüli, az iskola és a tanműhely közötti csoportos tömegközlekedési eszköz igénybevétele során, kiránduláson, uszodában, üzemlátogatáson a foglalkozást vezető utasítását, a közlekedés szabályait maradéktalanul be kell tartani! Az iskolában, kollégiumban, tanüzemben pénzt gyűjteni (kirándulás, színházés mo zi jegy re, be lé pő jegy re, tab ló ra, kö zös sé gi cé lok ra stb.) csak a te rü le ti leg illetékes vezető, az osztályfőnök, valamint a kollégiumi nevelőtanár tudtával lehet. Az össze gyűj tött pénzt az arra hi va tot tak min den eset ben a pénz ü gyi elő í rá sok be tar tá sá val ke zel jék és do ku men tál ják. A törvény által tiltott jelképek használata, viselése tilos! A köz- és személyi tulajdont eltulajdonító, verekedő és önbíráskodó, a társait bántalmazó, becstelen és közösségellenes magatartást tanúsító, alapvető kötelességét nem teljesítő tanulót az iskola pedagógus- és tanulóközössége az iskolában (kollégiumban) nem fogadja el, ellene fegyelmi eljárást kezdeményezünk. A gépkocsival közlekedő tanuló nem parkolhat a főbejáratnál. 20. Házirend megsértése: Amennyiben a tanuló e házirendben vagy más jogszabályban foglalt kötelességét megszegi, a vétkesség súlyosságától függően fegyelmező intézkedésben, fegyelmi büntetésben részesülhet, melyek a magatartásának értékelésére, a jutalmazására, de akár a továbbhaladására is hatással lehetnek. 11

13 21. Öltözködés, viselkedés: A Házirend a tanulók kinézetére, magatartására nézve nem fogalmaz meg esztétikai és etikai szabályokat. Ezt külön etikai kódex tartalmazza, amelyet minden tanév elején az iskola vezetősége és a diákönkormányzat áttekint, majd az osztályfő nö kök is mer te tik meg a ta nu lók kal. Értelemszerűen a kódex általános szabályokat tartalmaz, amelyektől egyedi esetben (pl. diáknap, bolondballagás, orvosi előírás stb.), külön engedély alapján el lehet térni. IV. A diákok érdekképviselete 1. Az iskola és a kollégium tanulói tevékenységük megszervezésére, érdekképviseletük biztosítására különböző közösségeket, testületeket hozhatnak létre, működtethetnek. 2. A tanulók egyes közösségei döntési jogkört gyakorolnak saját közösségi életük tervezésében, szervezésében, valamint tisztségviselőik megválasztásában, és jogosul - tak képviseltetni magukat a diákönkormányzatban. Az önkormányzatot az igazga tó - helyettesek, (ha van akkor segítő tanár is, akit a diákok választhatnak) és a kollégium vezetője közvetlenül is segítik. 3. A tanulók a tanulóközösségek, a diákság érdekeinek képviseletére diákönkormány za to kat (DÖK) hoz hat nak létre. Egy DÖK akkor te kint he tő le gi tim nek, ha a diákság legalább 25 %-a támogatja. Reprezentatív az a DÖK, amely a diákság legalább 50 % + 1 fő tá mo ga tá sát bírja, ha ilyen nel egyik sem ren del ke zik, akkor az a tár su lás lesz reprezentatív, amelyik ezt az értéket eléri. A DÖK tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. A DÖK mun ká ját a ta nu lók által fel kért, az is ko lá ban ta ní tó tanár, il let ve szülő segítheti, aki eljárhat a diákok képviseletében. 4. Az iskola, illetve a kollégium külön diákönkormányzatot választhat (továbbiakban az iskolai: DÖK, a kollégiumi: KDÖK), melynek vezetője az elnök. 5. Az osztályszintű érdekképviseleti szerv az osztály diákbizottság (továbbiakban ODB). 12

14 6. Az iskola, illetve a kollégium valamennyi tanulójának képviseletében a reprezentatív DÖK járhat el (értelemszerűen egy DÖK esetén az reprezentatív is). 7. A DÖK a nevelőtestület véleményének kikérésével dönt a saját működéséről, vezetőinek megválasztásáról, a DÖK működéséhez biztosított anyagi eszközök (egy helyiség bebútorozva, számítógéppel felszerelve, hirdetőtábla, saját rendezésű események bevételei, rezsi) felhasználásáról, jogköre gyakorlásáról, a tanítás nélküli munkanap programjáról, a diákújság és a diákrádió szerkesztőbizottságának megbízásáról. 8. A DÖK Szervezeti és Működési Szabályzatát a választó tanulóközösség fogadja el, s a tantestület hagyja jóvá (ezt csak jogszabályi, házirendi ütközés esetén tagadhatja meg). 9. A DÖK diákokat érintő kérdésekre vonatkozóan véleményt nyilváníthat, ja vas lat tal élhet a ne ve lé si és ok ta tá si in téz mény mű kö dé sé vel és a ta nu lók kal kapcsolatos valamennyi, az oktatási törvényben szabályozott kérdésben. 10. A DÖK, igaz ga tó sá gi en ge dé lye zés után, té rí tés men te sen hasz nál hat ja az is ko la és a kol lé gi um he lyi sé ge it, be ren de zé se it. Fon tos fel té tel, hogy ezzel ne kor lá toz za az is ko la és a kol lé gi um alap fe la da ta i nak ellátását. 11. A DÖK vé le mé nyét ki kell kérni min den olyan kér dés ben, amely ben az is ko lai és a kollégiumi diákönkormányzatot egyetértési jog illeti meg a törvény szerint. 12. Az osztályok sportfelelőseiből álló közösség diáksportköri elnökséget hozhat létre, és munkájukat segítő elnöktanár választására tehetnek javaslatot. Diáktestületek, diákszervezetek: ODB: Osztály Diákbizottság DÖK: Iskolai Diákönkormányzat KDÖK: Kollégiumi Diákönkormányzat DSK: Diák Sportkör Iskolagyűlés Sportszakosztály Szakkör, Öntevékeny Diákkör Iskolai- és diákfórumok Az Osztály Diákbizottság osztálygyűlést hívhat össze a saját, valamint az osztály tagjainak kezdeményezésére. A Diákönkormányzat rendszerint havonta ülésezik és kezdeményezheti iskolai (kollégiumi) gyűlés összehívását. 13

15 Az iskolagyűlés a nappali tagozatos diákok legnagyobb közössége a középiskolában. Az iskolagyűlést az igazgató hívja össze a DÖK (KDÖK) kezde mé nye - zé se alapján (javasolt a tanévenként egy-két alkalom). Az iskolagyűlésen jelen vannak a diákok és az igazgató, valamint a tanári testület esetleg egyéb szervezetek meghívott tagjai. Az előzetesen egyeztetett kérdések alapján az iskolagyűlésen az igazgató tájékoztatja a diákokat, az intézményt érintő legfontosabb kérdésekről, változásokról, és ismerteti az érdekképviseleti szervek véleményét, állásfoglalását. Ezzel egy időben a DÖK választott vezetői is beszámolót tartanak az elvégzett munkáról. Az elhangzottakkal kapcsolatban az iskola bármely tanulója vagy dolgozója nyilvánosan is kifejtheti véleményét, feltehet az éppen tárgyalt témához kötődő kérdéseket. A kollégista tanulók nagyobb közösségének a kollégiumi közgyűlést tekintjük, ennek összehívására tanévenként két alkalommal kerül sor. A Diákparlament a törvényben szabályozott módon működik. Hatáskörük: ODB: az osztályközösségre kiterjedően DÖK: az is ko la egész é re ki ter je dő en KDÖK: a kollégium egészére kiterjedően V. A szülőkkel való kapcsolattartás formái Az is ko la és a szü lői ház közös célja, hogy a ta nu ló za var ta lan fej lő dé sét és eredményes tanulását rendszeres és folyamatos kapcsolattartással is biztosítsa. A kapcsolattartás formái: ellenőrző könyv útján történő értesítések, igazolások; levélben vagy telefonon egymás kölcsönös tájékoztatása; bizonyítványon keresztül való tájékoztatás a tanuló teljesítményéről; szaktanári, osztályfőnöki, nevelőtanári és igazgatói fogadóórákon a felmerülő problémák megbeszélése; 14

16 is ko la szin tű össze vont köz pon ti szü lői ér te kez le te ken (évi két al ka lom mal: novemberben a 9. és 12. évfolyam, márciusban 10. és 11. évfolyam) tájékoztatás a szülők részére az iskola életének egészéről és a kiemelt fontosságú feladatokról; az osztály-, illetve kollégiumi szintű szülői értekezleteken tájékoztatás (novemberben, és már ci us ban min den osz tály és ta nu ló cso port ré szé re) a ta nu lók mun ká já ról, magatartásáról; a gyámhatóság vagy más hivatalos szerv kérésére családlátogatás alkalmával tájékozódás a tanuló családi helyzetéről; indokolt esetben a szülői választmány tagjai révén kapcsolatfelvétel a szülőkkel; szükség szerint sürgős esetben intézkedések megtétele előtt megbeszélés a szülővel, gondviselővel; az iskolai rendezvények, ünnepségek (évnyitó, évzáró, ballagás, szalagavató, beiskolázás, beiratkozás stb.) alkalmával tájékoztatás az iskola céljairól, törekvéseiről, elképzeléseiről; a szülői választmányon keresztül a szülői és tanulói érdekek képviselete; Iskolai kiadványok útján a szülők és a diákok tájékoztatása; az iskolai eredmények közzété te le, a ta nu lói tel je sít mé nyek me gö rö kí té se. VI. Az iskolai hagyományok ápolása Az is ko la és a kol lé gi um tan tes tü le te, di ák kö zös sé ge a Bo ron kay jó hírnevének öregbítése, a kapcsolatok erősítése, az érzelmi kötődés folyamatosságának biztosítása céljából az alábbi hagyományok ápolását tartja fontos feladatának: az iskola névadója emlékének ápolása a Szent György napjához kötődő rendezvények, ünnepség és megemlékezés keretében; tanulók részvétele az iskolai, megyei, területi, országos és nemzetközi megmérettetéseken, tanulmányi, sport és kulturális versenyek, események szervezése, megrendezése; 15

17 ok ta tást se gí tő is ko lai ala pít vá nyok mű köd te té se; az iskola kitüntetési, elismerési rendszerének működtetése, díjak adományozása az arra érdemeseknek; az iskolai szimbólumok megismerése, tiszteletben tartása; a szalagavató, a ballagás megszervezése, a tablókészítés biztosítása; iskolai nyakkendő és jelvény beszerzése, alkalmankénti viselése; kapcsolattartás volt növendékeinkkel, érettségi találkozók szervezésének támogatása; tudományos, sport- és kulturális rendezvények szervezése diákok és tanárok közreműködésével; diáknapok (szecskaavató, diákigazgató és diákpolgármester választás) szervezése; kollégiumi diákrendezvények; technikusavató ünnepség megszervezése; más középiskolákkal (kollégiumokkal) testvériskola, testvérosztály és egyéb test vér kap cso la tok lé te sí té se, közös ren dez vé nyek meg szer ve zé se; az iskolában és a kollégiumban Mikulás-nap, illetve karácsonyi ünnepség rendezése; megemlékezés a történelmi évfordulókról valamint a jeles napokról iskolai rendezvényeken; is ko lai ki ad vá nyok meg je len te té se; iskolatörténeti és a névadónk családtörténeti kutatásának folytatása; videofelvételek készítése a ballagáson és a szalagavatón, továbbá az osztályokról osztályképek készítése; kap cso lat tar tás a fel ső ok ta tá si in téz mé nyek kel, kü lö nös te kin tet tel azok ra, amelyekben végzős diákjaink nagy része tovább tanul; tanulók és tanárok munkájából, alkotásaiból kiállítások (adventi, Szent György napi, pedagógusnapi stb.) szervezése; osztály- és iskolaszinten szervezett közös színház, opera, balett, hangverseny és kiállítások látogatásának szorgalmazása; iskolai és kollégiumi sportversenyek, bajnokságok szervezése; kiemelt ünnepeink: tanévnyitó; aradi vértanúk emléke; 1956 emléke; Mikulás nap; adventi kiállítás; karácsony; szalagavató; Magyar Kultúra Napja, márc. 15. emléke, diktatúrák áldozatainak emléknapjai; Szent György hét, ballagás; tanévzáró; technikusavató 16

18 VII. Kiegészítések, külön szabályok Az összefüggő termelési gyakorlat az érintett tanulók számára kötelező, és a tanév szerves részét képezi. Szervezésére és rendjére kiegészítő előírások vonatkoznak. A tor na ter mek, a spor tud var, a la bo ra tó ri u mok, a mű hely ter mek, az öl tö zők, va la mint a könyv tár és az ebéd lő hasz ná la tá ra külön elő í rá sok vo nat koz nak. Tanórák rendje (tájékoztató jellegű, időnként változhat) Tűz ese tén az órát tartó tanár vezetésével a folyosókon kifüggesztett rend szerint kell el hagy ni az épü le tet. A me ne kü lés rend jét és az irá nyo kat a tanév ele jén az osz tály fő nök is mer te ti ta nít vá nyi val. A tanulók iskolában elintézendő hivatalos ügyeiket (pl. menzadíj befizetés, iskolalátogatási igazolás kérése stb.), a szünetekben és a tanítási időn kívül tegyék, az adott feladatot ellátó dolgozók munkarendje szerint. Indokolt esetben (pl. baleset) a diákok az igazgatót, a helyettest, a műhelyfőnököt, az ügye le tes ta nárt, a por tai szol gá la tot azon nal is meg ke res he tik. Ven dé ge ket az is ko la é pü let be csak igaz ga tói en ge déllyel fo gad hat nak vagy hívhatnak a tanulók. Mindennemű üzenetet csak sürgős esetben továbbítunk diáknak. Az iskolában a tanulók étkezését a büfé (eset leg étel-ital au to ma ta) és a menza biztosítja. Az ebéd igénybevételére a tanítási órák befejezése után van lehetőség. 17

19 VIII. Etikai kódex Iskolánk minden tanulójától elvárható, hogy betartja az emberi együttélés írott és íratlan szabályait, védi és segíti fiatalabb diáktársait. Megadja a tiszteletet a felnőtteknek, tanárainak, szüleinek és diáktársainak. Előzékeny az idősebbekkel, a nőkkel és a betegekkel szemben. Tartózkodik a durvaságtól, jellemtelenségtől és a trágár beszédtől. aktív és kezdeményező az iskolai, a kollégiumi és az osztályközösségi feladatok tel je sí té sé ben. ragaszkodik jövőjét megalapozó iskolájához, ápolja annak hagyományait, elfogadja szokásait, belső rendjét, szabályait, megismeri történetét és becsületes, szorgalmas munkájával öregbíti jó hírnevét. tudása legjavát adva képviseli az iskoláját a különböző szaktárgyi, szakmai, sport, kulturális és egyéb versenyeken, rendezvényeken. az iskolában és azon kívül is tisztán és ízlésesen öltözködik. Tartózkodik mind ruházatban, mind hajviseletben a szélsőségektől. (Iskolai ruházata ne le gyen sza kadt, fol tos, ko szos még akkor sem, ha ez a divat. A lá nyok szok nyá ja legalább combközépig érjen. Zárt térben ne viseljen fejfedőt. A látható testékszerek korlátozódjanak a nyakláncra, karórára, karkötőre, bokaláncra, fülbevalóra, bár az utóbbi kettőt fiúk esetében nem javasoljuk. Sminket csak a lányok használjanak, s az is legyen szolid. Frizuránál, hajfestésnél a természetesen is előforduló hajformákat és haj szí ne ket ja va sol juk. Tehát pl. ne le gyen tüske vagy taraj mód já ra égnek álló piros vagy kék színű.) Az is ko lán kívül is kul tu rál tan vi sel ke dik, óvja az is ko la be csü le tét, nö ve li kö zös sé günk jó hír ne vét. Tanulóink tartózkodjanak a kocsmák, egyéb italkimérések látogatásától, és késő esti órákban csak nagykorú felügyeletével tartózkodjanak az utcán. Az iskola minden diákja végezze munkáját az ország hasznos polgáraként az iskolában és az iskolán kívül egyaránt. Tevékenységével szerezzen megbecsülést hazájának, lakóhelyének, iskolájának, családjának és önmagának. 18

20 IX. A testnevelésre és sportfoglalkozásokra vonatkozó kiegészítő rendelkezések 1. A tor na te rem, a le lá tó (ki vé ve, ha or vo si vizs gá lat ra vár nak) és az öl tö zők területén csak azok a diákok tartózkodhatnak, akiknek testnevelés órájuk vagy oda szervezett foglalkozásuk van (beleértve az előkészületi és lezárási részt is). 2. A délutáni sportfoglalkozást csak tanár, edző, megbízott szülő vagy nagykorú diák vezetheti. A tornatermet és az edzőtermet (balesetvédelmi okokból) sem tanuló, sem felnőtt nem használhatja egyedül. 3. A testnevelés órán a tanuló az előírt, tiszta felszerelésben jelenjen meg. 4. A sporteszközöket a tanulók csak tanári felügyelet mellett használhatják. 5. A tanítási órán a sportszerek használatára vonatkozó munkavédelmi szabályokat be kell tartani, ékszerek viselése tilos. A diákok értéktárgyaikat (óra, mobiltelefon, igazolványok, pénztárca, ékszer) a tanítási óra alatt az értékmegőrzőben vagy az órát tartó ta nár nál he lyez zék el. Az öl tö ző ben ma radt tár gyak közül az is ko la csak a ruházatra vállal anyagi felelősséget. 6. Az öltöző zárásáért és nyitásáért a szaktanár felel. 7. A testnevelés óráról felmentést kért tanulók kötelesek az osztályukkal tartózkodni. 8. A gyógy test ne ve lés re utal tak és az ál lan dó fel men tet tek a test ne ve lé si óra ideje alatt az is ko lát nem hagy hat ják el, a ta ní tást, és az egyéb ren dez vé nye ket nem zavarhatják. Kizárólag szakorvos által írt felmentési javaslatot fogadunk el, amelyet az első félévre vonatkoztatva szeptember 10-ig, a második félévre pedig február 1-jéig kell leadni a testnevelő tanárnak. 9. A tanuló sportfelszerelésének hiánya speciális hiányzásnak minősül. A lányok havi egy alkalommal kérhetnek könnyített testnevelést (egészségügyi okokból). 19

Érdi Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE

Érdi Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE Érdi Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE 2015. június 12-én a nevelőtestület által elfogadott. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 1. Az intézmény alapadatai... 4 2. Az iskola tanulóközösségei...

Részletesebben

A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium. Házirendje 2013.

A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium. Házirendje 2013. A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium Házirendje 2013. Tartalom 1. A házirend célja és feladata; törvényi háttere... 2 2. A házirend hatálya... 2 3. A házirend nyilvánossága... 3 4. A tanulók jogai... 3

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján

HÁZIREND. mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján HÁZIREND mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján Magasabb szintű jogszabályok: Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

HÁZIREND. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola

HÁZIREND. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola HÁZIREND 2013 Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 3 II. A TANULÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK MÓDJA... 5 II.1. A tanuló jogai... 5 II.2.

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM azonosító: 032551 H Á Z I R E N D Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett Tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Vörösmarty Mihály 1 Az érdi Vörösmarty

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola. Házirend

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola. Házirend Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola Házirend 2 Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 Az iskola egyházi jellege és a nevelés irányultsága... 3 A házirend elfogadásának és módosításainak

Részletesebben

A GUNDEL KÁROLY VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIRENDJE 2013/2014

A GUNDEL KÁROLY VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIRENDJE 2013/2014 A GUNDEL KÁROLY VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIRENDJE 2013/2014 1097 Budapest, Ecseri út 7. Tel.: 280-6820, 347-2301, 280-6810 Fax.: 347-2302, 348-0171 E-mail: titkarsag@gundeliskola.hu

Részletesebben

1. PREAMBULUM. A házirend célja és feladata

1. PREAMBULUM. A házirend célja és feladata 1. PREAMBULUM Ez a szabályzat a törökbálinti Zimándy Ignác Általános Iskola (2045 Törökbálint, Dózsa György utca 15.; OM azonosítója: 032 456) házirendje, mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve a

Részletesebben

BAJZA JÓZSEF GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIREND

BAJZA JÓZSEF GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIREND BAJZA JÓZSEF GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIREND 2013. Hatvan Tartalom 1. BEVEZETÉS... 3 2. A TANULÓI JOGOK... 4 3. A TANULÓI KÖTELESSÉGEK... 11 4. A TANULÓK JUTALMAZÁSÁNAK ELVEI ÉS FORMÁI... 14 5. A

Részletesebben

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TAGINTÉZMÉNYE KOSSUTH LAJOS KÖZGAZDASÁGI ÉS HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TAGINTÉZMÉNYE KOSSUTH LAJOS KÖZGAZDASÁGI ÉS HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TAGINTÉZMÉNYE KOSSUTH LAJOS KÖZGAZDASÁGI ÉS HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIRENDJE 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK: 1. ÁTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 2. TÁVOLMARADÁS,

Részletesebben

A Hunyadi M á tyá s Általá nos I s kola. Há zirendje 2013

A Hunyadi M á tyá s Általá nos I s kola. Há zirendje 2013 A Hunyadi M á tyá s Általá nos I s kola Há zirendje 2013 1 TAR TAL O M Oldal A köznevelési intézmények házirendjére vonatkozó jogszabályi előírások 3 Az iskolai házirend célja és feladata 3 A házirend

Részletesebben

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ MÓRA FERENC FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA HÁZIREND

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ MÓRA FERENC FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA HÁZIREND BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ MÓRA FERENC FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA HÁZIREND 2014 Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 3 Küldetésnyilatkozat... 4 Jogszabályi háttér... 5 A házirend hatálya... 5 A házirend

Részletesebben

2013. HÁZIREND. A Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola

2013. HÁZIREND. A Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola 2013. HÁZIREND A Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola 1 Tartalom A házirend célja és feladata... 4 A házirend jogforrásai... 5 Preambulum... 5 A házirend hatálya... 6 A házirend

Részletesebben

Miskolci Fazola Henrik Szakképző Iskola

Miskolci Fazola Henrik Szakképző Iskola Miskolci Fazola Henrik Szakképző Iskola HÁZIREND 2014. Tartalomjegyzék II. Jogok és kötelességek...5 1. A tanulók jogai...5 2. Tanulói jogok gyakorlása...6 3. A tanulók kötelességei hogy:...7 III. Az iskola

Részletesebben

ASBÓTH SÁNDOR TÉRSÉGI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY

ASBÓTH SÁNDOR TÉRSÉGI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY ASBÓTH SÁNDOR TÉRSÉGI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY ASBÓTH SÁNDOR SZÉKHELYINTÉZMÉNY, BÉRI BALOGH ÁDÁM TAGINTÉZMÉNY, NAGYVÁTHY JÁNOS TAGINTÉZMÉNY HÁZIREND 2009. 2 3 A házirend tartalma

Részletesebben

Nyíregyházi Széchenyi István. Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola. és Kollégium HÁZIREND

Nyíregyházi Széchenyi István. Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola. és Kollégium HÁZIREND Nyíregyházi Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium HÁZIREND 2014 1 BEVEZETÉS A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (Nkt.) 25. (2) bekezdése értelmében az

Részletesebben

BERG GUSZTÁV SZAKISKOLA HÁZIRENDJE

BERG GUSZTÁV SZAKISKOLA HÁZIRENDJE BERG GUSZTÁV SZAKISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Nagyné Szabó Nikoletta igazgató 1. A HÁZIREND - ÁLTALÁNOS ADATOK 1.1 A Házirend hatálya A Házirend az iskola diákjainak alkotmánya, belső jogszabály, melynek

Részletesebben

A Sztehlo Gábor Evangélikus Iskola házirendje

A Sztehlo Gábor Evangélikus Iskola házirendje Magyarországi Evangélikus Egyház - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium székhely: 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2 telephely: 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky utca 74 OM -201505

Részletesebben

WESSELÉNYI MIKLÓS MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA

WESSELÉNYI MIKLÓS MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA Mellékletek WESSELÉNYI MIKLÓS MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1149 Budapest, Várna u. 23. Telefon: 363-60-61, 220-86-92, 220-86-93 Honlap: http://www.wmszki.hu HÁZIREND Érvényes: 2013. szeptember

Részletesebben

HÁZIREND Bercsényi Miklós Közlekedési Középiskola, Szakiskola és Sportiskolai Módszertani Központ

HÁZIREND Bercsényi Miklós Közlekedési Középiskola, Szakiskola és Sportiskolai Módszertani Központ HÁZIREND Bercsényi Miklós Közlekedési Középiskola, Szakiskola és Sportiskolai Módszertani Központ Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 A házirend célja... 4 A házirend hatálya... 4 A házirend elfogadása... 4

Részletesebben

A MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

A MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE A MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE 2013 1 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A Házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása

Részletesebben

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Gimnázium és Gazdasági Szakközépiskola és Kollégium Székesfehérvár HÁZIREND

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Gimnázium és Gazdasági Szakközépiskola és Kollégium Székesfehérvár HÁZIREND Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Gimnázium és Gazdasági Szakközépiskola és Kollégium Székesfehérvár HÁZIREND 2013 A házirend jogszabályi alapjai - A közoktatásról szóló 1993.

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIREND

HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIREND HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIREND 2013 2 A HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja és feladata... 3 A házirend elfogadása és jóváhagyása... 3 A házirend hatálya... 4 A házirend

Részletesebben

A WOSINSKY MÓR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE TOLNA 2013.

A WOSINSKY MÓR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE TOLNA 2013. A WOSINSKY MÓR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE TOLNA 2013. Készítette: Hága Lászlóné igazgató Hatályba lépés időpontja: 2013. január 1. Tartalom I. Bevezető rendelkezések... 3

Részletesebben

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1028 Budapest Máriaremetei út 71. OM: 034800 HÁZIRENDJE 2014. Tartalom 1. Intézményi adatok 1 2. Bevezető rendelkezések 2 2.1.Házirend jogszabályi háttere 2.2.Házirend

Részletesebben

HÁZIREND. KIRÁLY ENDRE IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Naszály út 8. OM azonosító: 032620. mely a

HÁZIREND. KIRÁLY ENDRE IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Naszály út 8. OM azonosító: 032620. mely a HÁZIREND mely a KIRÁLY ENDRE IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Naszály út 8. OM azonosító: 032620 tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok

Részletesebben

Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon

Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon HÁZIREND 2013. 2 Tartalomjegyzék: 1. A Házirend jelentősége 4.o. 1.1. Mi a Házirend? 4.o. 1.2. A Házirend célja 4.o. 2. A Házirend hatálya 4.o. 3.

Részletesebben

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013.

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata 1 2. A házirend jogszabályi háttere 2 3. A tanulók jogai és kötelezettségei

Részletesebben

HÁZIREND. Zsámbéki Premontrei Keresztelő Szent János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

HÁZIREND. Zsámbéki Premontrei Keresztelő Szent János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Zsámbéki Premontrei Keresztelő Szent János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény HÁZIREND 2010 ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KUNGL GYÖRGY IGAZGATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

H Á Z I R E N D. I. Általános alapelvek

H Á Z I R E N D. I. Általános alapelvek 1 HÁZIREND 2 H Á Z I R E N D A Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium házirendje az Intézmény tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. I. Általános

Részletesebben