AZ EGÉSZSÉGTUDATOS MAGATARTÁSRA NEVELÉS TÉMAHETÉNEK PROGRAMJA. Átfogó intézményfejlesztés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ EGÉSZSÉGTUDATOS MAGATARTÁSRA NEVELÉS TÉMAHETÉNEK PROGRAMJA. Átfogó intézményfejlesztés"

Átírás

1 TÁMOP / Kompetencia alapú oktatás a Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézményben AZ EGÉSZSÉGTUDATOS MAGATARTÁSRA NEVELÉS Átfogó intézményfejlesztés Pályázati azonosító TÁMOP / Pályázat címe Kompetencia alapú oktatás a Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézményben Pályázó neve Bonyhád Város Önkormányzata Pályázó címe 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12. Feladat-ellátási hely neve BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY Bölcsőde Óvodai Intézmény Egység Szélkakasos óvodája Összeállította: Genzler Szilvia és Lehoczkiné Gungl Mária ( )

2 2 Ó v o d á n k, a S Z É L K A K A S O S Ó V O D A a V ö l g y s é g k i s t é r s é g k ö z p o n t j á b a n, B o n y h á d o n m ű k ö d i k, a B o n y h á d i O k t a t á s i N e v e l é s i I n t é z m é n y B ö l c s ő d e Ó v o d a i I n t é z m é n y E g y s é g r é s z e k é n t, k é t n y e l v ű n é m e t n e m z e t i s é g i n e v e l é s i f e l a d a t o k a t i s e l l á t v a. 3 v e g y e s é l e t k o r ú c s o p o r t b a n n e v e l j ü k a g y e r e k e k e t, f é r ő h e l y e i n k s z á m a 7 2. R é g i p o l g á r i o t t h o n t a l a k í t o t t a k á t ó v o d a i c é l o k r a b e n, u d v a r u n k k ö z ö s e g y m á s i k ó v o d á v a l. É p ü l e t ü n k é s u d v a r u n k f o l y a m a t o s a n ú j u l, d e a k a d m é g t e n n i v a l ó b ő v e n. F e l s z e r e l t s é g ü n k j ó n a k m o n d h a t ó, s z e m é l y i e l l á t o t t s á g u n k m e g f e l e l a t ö r v é n y e s e l ő í r á s o k n a k. P e d a g ó g i a i s z e m l é l e t ü n k f o l y a m a t o s a n k o r s z e r ű s ö d i k ; a V a r á z s k a p u c í m e t v i s e l ő h e l y i n e v e l é s i p r o g r a m a l a p j á n d o l g o z u n k j ó l ö s s z e s z o k o t t c s a p a t t a l, h o s s z ú é v e k ó t a. A K o m p e t e n c i a a l a p ú n e v e l é s ó v o d a i p r o g r a m c s o m a g j á t a T Á M O P / p á l y á z a t k e r e t é b e n a / e s t a n é v b e n e g y c s o p o r t b a n v e z e t j ü k b e.

3 3 HELYZETELEMZÉS Az óvodás helyes életritmusának kialakításában igen hangsúlyos szerep jut a biológiai szükségletek kielégítésének, a növekedés és az egészség szempontjából pedig korántsem mindegy, mennyit mozog, és hogyan táplálkozik, a helytelen táplálkozás és a mozgásszegény életmód rossz szokásokat alakít ki, melyeket nehéz megváltoztatni, ami ezután az egész életre kihat. Mit tehet az óvoda? Átgondolhatja a problémásnak ítélt területeket, összefoghat a családokkal, programot alkothat és cselekedhet. Küzdhet, hogy a jövő generációi egészségesen nőjenek fel és a társadalom ne találja szembe magát év múlva azzal, hogy a fiatal generációkra többet kell költenie az egészségügynek, mint valaha. Mert az egészségtelen táplálkozás megbetegít. A fejlődő szervezetnek minőségi ételekre van szüksége ahhoz, hogy egészséges maradjon. Az óvodás elemi szükséglete a mozgás, mozgásigénye ötszöröse a felnőttének. Mert másképp nem jut elegendő oxigén a sejtekhez. AZ ÓVODÁS GYERMEK SZÜKSÉGLETEI Mozgásigény, egyéb biológiai, fiziológiai szükségletek Érzelmi biztonság iránti szükséglet Szeretet iránti vágy Szociális szükségletek Dicséret, elismerés iránti szükséglet Kíváncsiság, tudásvágy Esztétikum iránti szükséglet Alkotásvágy, felfedezés iránti vágy Önmegvalósítás vágya, önkifejezés vágya, szabadság iránti vágy. Az óvodás gyermeket kíváncsisága, tudásvágya ösztönzi arra, hogy minden alkalmat megragadjon új dolgok megélésére. A környezet megismerésébe beletartozik a biológiai szükségletek, így a táplálkozási, pihenési, mozgásigény kielégítésével kapcsolatos szükségletek kielégítésének a módja is. Napjaink gyermekei egyre növekvő százalékban küzdenek valamilyen táplálkozási problémával. Ilyenek a túlsúly, a rendszertelen táplálkozás, az alultápláltság, az ételallergia, különböző összetevőkre való érzékenység. Tapasztalataink szerint az óvodánkba járó gyermekek közül sokakra igaz a megállapítás: Táplálkozási szokásai nem az életkori szükségleteknek megfelelő.

4 4 Ez azt jelenti, hogy megfelelő mennyiségű gabonaféle, nyerskoszt, zöldség és gyümölcs helyett jelentős mennyiségű szénhidrátot, készételt, egészségkárosító anyagokkal teli ételeket fogyasztanak. TÁPLÁLKOZÁSI PIRAMIS Tovább súlyosbítja a helyzetet, hogy egyre több kisgyerek nem hajlandó megkóstolni kedvenc ételein kívül semmi mást. A rendszertelen táplálkozás viszonylag új jelensége az állandó napirend hiányával függ össze. Az egészségtudatos magatartásra nevelés másik fontos tényezője a mozgás. A mozgás a gyermek természetes szükséglete, ezen keresztül ismerkedik környezetével, a természettel, általa érzékeli, deríti fel, alkalmazkodik hozzá. A testi

5 5 aktivitás jelentősége óriási a gyermeki szervezet biológiai, egészségi, érzelmi, fejlődésében, de fontos szerepet játszik a szociális kapcsolatok fejlődésében is. Az izomrendszer egészséges fejlődése mellett a mozgás meghatározó szerepet játszik a belső szervrendszerek (szív-, keringési-, és légző rendszer) kifejlődésében is. A rendszeres testi aktivitás segíti a test-, és egészségtudat kialakulását, az immunrendszer stabilizációját. Minél több tapasztalatot szereznek a gyermekek a mozgásról, annál pontosabban képesek saját képességeiket és készségeiket reálisan felmérni és így a sérüléseket, baleseteket is el tudják kerülni. A sokoldalú mozgásfejlesztés segíti a mozgásbiztonságot, mozgásképességet, elősegíti a gyermekbalesetek számának csökkenését. Az egészséges mozgásfejlesztés nemcsak a motorikus, hanem a gyermek teljes személyiségfejlődése szempontjából nagy jelentőségű. A gyermekek testi aktivitáson keresztül pozitív érzelmeket, vidámságot és örömet közvetítenek. Annak felismerése, hogy valami újat tud, újra képes, fejleszti a gyermek önértékelését. A mozgás segít abban is, hogy negatív érzésekkel, (kudarccal, csalódással) megbirkózzanak, csalódásokat feldolgozzanak, és pozitív energiává alakítsanak. A mai gyerek motorikus képességei összehasonlítva a húsz évvel korábbakkal kb. 10 % - al csökkentek. A gyengébb motorikus képességek miatt a mozgás nem örömforrás: ügyetlennek és gyengének érzik magukat, ennek következtében bizonyos mozgásmintákat elkerülnek. A következmény tovább rosszabbodó motorika. Azok a gyermekek, akik kevés és nem variábilis észlelési-, és mozgásmintával rendelkeznek, nehezen oldanak meg helyzeteket, nehezen alkalmazkodnak. Mindezek következménye lehet izoláció, elégedetlenség, félelem a kinevetéstől, unalom, peremhelyzet, amely a társadalmi beilleszkedés problematikáját vetíti előre. A mozgáshiány koncentrációs zavarokhoz is vezet, mely a későbbiekben rossz iskolai teljesítményt vonhat maga után. Ezek a tények az egészségnevelési koncepció átgondolására késztetnek bennünket, szükségessé teszik az egészségtudatos magatartásra nevelés újragondolását. A TÉMAHÉT, MINT PROJEKTMÓDSZER A témahét lényegére az elnevezésből következtethetünk, adott héten az óvoda mindhárom csoportja ugyanazzal a témával foglalkozik, amit a lehető legkomplexebb módon dolgozunk fel. A projektpedagógia lényege, hogy nem a tényszerű ismeretekre, hanem az ismeretek megszerzésének folyamatára, a kivitelezés módjára helyezi a hangsúlyt, az elsajátítást egy alkotó folyamat részeként és eredményeként valósítja

6 6 meg. A mi esetünkben ez az óvodás gyermek gondolkodásának megfelelő cselekvő megismerést jelenti, a saját élményű tanulás hatékonysága messze meghaladja minden más módszerét. HOSSZÚTÁVÚ CÉLOK Figyelemfelkeltés, tájékoztatás az óvoda, a család és a közétkeztetés feladatait ellátó vállalkozó szintjén Szemléletformálás a család és az egyén szintjén Az életviteli szokások pozitív irányú befolyásolása Az egészségtudatos magatartás megalapozása A mozgás kiemelkedő élettani szerepének kihangsúlyozása KÖZVETLEN CÉLOK Egészségesebb, az életkornak megfelelő táplálkozás szokásainak kialakítása Ételfajták, alapanyagok, élelmiszerek változatosságának megismertetése Egészséges életviteli szokások megismertetése, gyakorlása Mozgásra ösztönzés, a mozgásigény kielégítése Egészségmegőrző szokások kialakítása, prevenció / betegségmegelőzés / A szülői aktivitás növelése. VÁRHATÓ EREDMÉNYEK Az életviteli szokásokra gyakorolt pozitív hatás, mely elsősorban a táplálkozással és mozgással összefüggésben nyilvánul meg. Az egészséges életmódra nevelés programjának kibővülése további témahetekkel A családok szemléletének befolyásolása A közétkeztetésre gyakorolt pozitív hatás KAPCSOLÓDÁSA A HELYI NEVELÉSI PROGRAMHOZ Az egészségtudatos magatartás szokáskialakító és személyiségformáló szerepének erősítése a saját élményű tapasztalással, tanulással. KAPCSOLÓDÁSA A KOMPETENCIA ALAPÚ PROGRAMCSOMAGHOZ A programcsomagban szereplő alapelvek alapvetően a megfelelő életvitel, az egészséges életmód iránti igény kialakítását célozzák meg. Legfőbb cél ezen a területen a gyermek adekvát és rendszeres életritmusának, a megfelelő napirendnek a kialakítása.

7 TÉMAHÉTAJÁNLÁSOK PROGRAMJÁHOZ TÉMAHÉT CÉL, FELADAT JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK ŐSZ GYÜMÖLCSHÉT Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack A gyümölcsök nyers ízének megszerettetése A mindennapos gyümölcsfogyasztás szokásának kialakítása A helyben termelt gyümölcsök előnyeinek megismertetése Munkára nevelés gyümölcsszüret alkalmával Higiénés szokások alakítása Mozgásigény kielégítése Gyümölcsszedés Gyümölcssaláta készítés Gyümölcsléfacsarás Kompótfőzés Sütés: pl.: almás pite, almás morzsatészta, almasütés fóliában Színes lisztgyurmából gyümölcs készítése Nyomdázás Csősz játék Sportdélután szervezése a családokkal ZÖLDSÉGHÉT Hagymácska A zöldségek megszerettetése A zöldségek nyers ízének megismertetése, megszerettetése Változatos és rendszeres zöldségfogyasztásra ösztönzés Nyers zöldségek élettani szerepe Zöldséges és piaclátogatás Veteményeskert látogatás Zöldségkóstolás nyersen Sült zöldségek készítése Burgonyanap Sütőtöknap 7

8 (rágás) megismertetése, megtapasztaltatása Mozgásigény kielégítése TÉL DÉLIGYÜMÖLCSÖK HETE Délibábos Karancson négy fán nő a narancsom. S hogyha jő a narancsszüret, gyújtok egy nagy örömtüzet,s harsány hangon harsogom a parancsot: Parancsoljon Karancson narancsot! Déligyümölcsök és kevésbé ismert egzotikus gyümölcsök megismerése Vitaminpótlás fontosságának tudatosítása Ízérzékelés fejlesztése Mozgásigény kielégítése TÉLI CSEMEGÉK Más népek kultúrájának, szokásainak megismertetése A teázás szokásainak megismertetése Esztétikai érzék fejlesztése Érzelmi, közösségi nevelés Mozgásigény kielégítése TAVASZ A TEJ HETE A tej- és tejtermékfogyasztás fontosságának tudatosítása Zöldségbábok készítése Zöldségszínház Sportdélután szervezése a családokkal Kóstolás, ízlelés Gyümölcslevek facsarása Gyümölcstorta sütés Narancsnap Banánnap Gyümölcsszínház Sportdélután szervezése a családokkal Teaszertartás hangulati elemekkel (terítés, gyertyafény, hangulatos zene, otthonról hozott csésze ) Gyümölcsaszalás Diákcsemege készítés Gyümölcskenyérsütés Papírcsésze, csészealj díszítése Sportdélután szervezése a családokkal Lásd a témahét kidolgozásánál 8

9 Cili cica a Tejúton A tej kalciumbevitelének, fog-, csonterősítő szerepének tudatosítása A tejtermékek változatosságának megismertetése Mozgásigény kielégítése A MÉZ HETE A telhetetlen méhecske A méz egészségvédő hatásának tudatosítása A méz sokoldalú felhasználásának megismertetése Mozgásigény kielégítése NYÁR GABONÁK ÉS MAGOK HETE A búzaszem A gabonafélék fogyasztása fontosságának tudatosítása, Gabonafélék és magvak megismertetése (búza, árpa, rozs, kukorica, zab, szezámmag, köménymag, napraforgómag) Teljes kiőrlésű lisztből készült pékáruk gyakoribb fogyasztására serkentés Mozgásigény kielégítése Különböző mézekkel való ismerkedés Méhész látogatása Mézes sütemény készítése Barkácsolás méhviaszból Méhkaptár készítése kasírozással Sportdélután szervezése a családokkal A gabonától a kenyérig - látogatása gabonaraktárban, malomban, pékségben Kenyérnap Sós-, magos kiflisütés Tésztanap Sportdélután szervezése a családokkal 9

10 10 EGÉSZSÉGHÉT - A TEJ CÉL: A tej és a tejtermékek fogyasztási szokásainak megváltoztatása. RÁHANGOLÓ, ELŐKÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK Emblémakészítés, figyelemfelhívás - egészséghét következik E G É S Z S É G H É T Az egészséghét témájának, tevékenységeinek megbeszélése a gyerekekkel A szülők tájékoztatása az adott hét tervezett programjáról / plakát készítése / Tejtermékek csomagolásainak / papírdoboz, zacskó, flakon, üveg / gyűjtése játékokhoz Alapanyagok gyűjtése, beszerzése TSZ látogatás megszervezése szülői közreműködéssel Tejeskocsi meghívása az óvodába

11 11 EGÉSZSÉGHÉT A TEJ PROGRAM HÉTFŐ: PROGRAMISMERTETÉS, MIÉRT FONTOS A TEJIVÁS, A TEJTERMÉKEK FOGYASZTÁSA, MELYIK ÁLLAT TEJÉT ISSZUK; TEHÉN BÁBOT KÉSZÍTÜNK, TEJTERMÉK-CÍMKÉKET GYŰJTÜNK KEDD: TÚRÓNAP - TÚRÓFALATOKAT KÉSZÍTÜNK ZÖLDSÉGGEL, BOLTOT RENDEZÜNK BE, SZERDA: SAJTNAP SAJTFALATOKAT KÍNÁLUNK GYÜMÖLCCSEL, TEHÉNLEGELŐT FESTÜNK CSÜTÖRTÖK: TEJNAP PUDINGOT FŐZÜNK, TEJESKANNÁT DÍSZÍTÜNK PÉNTEK: VETÍTÜNK: CILI CICA A TEJÚTON, TEJTERMÉKPOSZTERT RAGASZTUNK SZLOGEN: NAPONTA 5 X GYÜMÖLCS, ZÖLDSÉG!!! +MINDEN NAPRA TEJTERMÉK!!!

12 12 HÉTFŐ Amikor az embléma megjelenik a faliújságon, gyerekek és szülők egyaránt tudják, hogy egészséghét következik. BESZÉLGETŐKÖR Arról beszélgetünk, hogy: Miért fontos a tejivás, a tejtermékek fogyasztása? Honnan származik a tej? Melyik állat tejét isszuk? Hol él a tehén? Mely állatok adnak még tejet? Állatok és kicsinyeik Bia boci foltos, tarka, Szürkésfehér, kávébarna. Homlokán még nincsen szarva, Csetlik botlik, jobbra balra. AJÁNLÁSOK A SZABAD JÁTÉKHOZ Tehénbáb és tehénke barkácsolása papírzacskóból és papírból. A készített bábok felhasználásával a Török és a tehenek című mese dramatizálása a gyerekekkel. Ez az állat tarka - barka. Barna foltok vannak rajta. Kedvence a friss füvecske, Abból lesz a sok tejecske,

13 13 Többet nem is mondok én! A tarka tehén Minden gyermeknek rajzolunk egy nagy tehenet öt hat, esetleg több folttal. Színes dobókockával dobunk. Olyan színnel színezhet ki egy foltot, amilyet dobott. Minden foltnak más színűnek kell lennie. Aki fehéret dob, egyszer kimarad. Ki lesz kész elsőnek a tarka tehénnel? Dönci bácsi, me-e-e, Van e neki tehene? Van bizony, fekete, Mégis fehér a teje. Be az istállóba! A csoportszoba közepén székekből köralakban istállót alakítunk ki. Zenére a tehénkék mozognak, futkároznak. Ha a zene leáll, minél több tehénke próbál az istállóba beállni. Egyre szűkül a kör a székek számának csökkentésével. Elbújós A gyerekek fején állatos fejdísz vagy a nyakukban kártya van. Körben ülnek, megnézzük közösen, hogy milyen állatok szerepelnek. Egy gyermeket kiküldünk a szobából, addig valamelyik állatot egy nagy takaró alá elbújtatunk. Behívjuk a hunyót és mondjuk. Kint a mezőn jártunk keltünk, Egy állatot elvesztettünk, Mondd meg Dani, mondd meg nekünk, Ki az, akit elvesztettünk? Mi változott meg? Az ismert játékot kukoricaszemekkel játsszuk, különböző számosságú halmazokat képezve, azokat változtatva.

14 14 KEDD Ma túrónap van, az Égig érő borsófa és a túróházikó mesével kezdjük a napot. BESZÉLGETŐKÖR Hogyan lesz a tejből túró? Milyen élelmiszereket ismerünk még, amelyek tejből készülnek? A tej, tejtermékek útja a boltig, képeket nézegetünk és rakunk sorba. AJÁNLÁSOK A SZABAD JÁTÉKHOZ Boltos játék a babakonyhában a gyűjtött tejtermékes flakonokkal, dobozokkal stb. Túrófalatkákat készítünk kifli karikákra, uborkával, petrezselyemmel, paradicsommal díszítjük. A tevékenység során matematikai tapasztalatokat gyűjtünk.

15 15 Találós kérdések a zöldségfélékről Kerek vagyok mint a labda, Fagyasztanak száz alakba. Nyersen esznek, főzve is, Télen is, nyáron is, Megisszák a vérem is. Mi az? / paradicsom / Éget, de nem gyűjt lángot, Tüzes, vörös, de nem lángol. Mi az? / csípős paprika / Hosszan, hosszan nyújtózik, A fű közé borjazik. Mi az? / uborka / Mondd meg, mi az? Csukott szemmel mindenki kap a szájába zöldségfélét. Tornáztassuk a nyelvünket! - szájtéren belül, kívül, fogsor mögött, fogsor előtt - tenyér nyalogatása Mi van a kezedben? A hozott zöldségeket válogatjuk szét tapintással. Adj neki nevet! Nemcsak a zöldség nevét mondjuk, hanem vezeték- és keresztnevet is adunk ugyanazzal a hanggal. Pl.: Paradicsom Panni, Paprika Pál, Uborka Ubul, Petrezselyem Péter stb. Zöldségszínház Előadást rögtönözünk zöldségek felhasználásával. Színkeresés Válasszuk ki a színeket színes papírból / sárga, piros, zöld, narancssárga / és vágjunk ki egy egy csíkot mindegyikből. Párosan játszunk, az egyik gyerek húz egy színt, megnevezi és keres ugyanolyat a szobában. A másik gyerek segít neki és ellenőrzi. Színazonosító A gyerekek nyakában színes korong, szabadon futkosnak. Adott jelre meg kell keresniük a párjukat az ugyanolyan színt viselőt - és megállni.

16 16 SZERDA Ráhangolódás a sajtnapra A két kis bocs meg a róka című mesével. BESZÉLGETŐKÖR A sajt fontos tápanyag, gazdag kalciumban, csontjaink egészséges fejlődéséhez szükség van rá Milyen sajtokat hoztatok? Megfigyeljük, megízleljük, megszagoljuk a különböző sajtokat. AJÁNLÁSOK A SZABAD JÁTÉKHOZ Sajtból és gyümölcsből falatkákat készítünk. Találd meg a formákat! Geometriai alakzatokat /kört, háromszöget, négyzetet/ ragasztunk a földre, majd bejárjuk az alakzatokat. Ezután a teremben keresünk olyan formájú dolgokat, tárgyakat, mint a sajtok.

17 17 Találós kérdés Gyümölcs vagyok, édes vagyok, Ha megértem, piros vagyok. Télen elrejt jól a kamra, Mi volnék, ha nem az ( alma ) Feszülj, lazulj! Egy magas fára nyújtózkodunk az almák után, ha sikerül elérnünk, akkor betesszük őket a kosárba. Almás Egy kosárba teszünk három, egy másik kosárba pedig két almát. Mindkettőből öntsük ki az almákat egy tálba, és számoljuk meg. Fejezd be a mondatot! Dobja a játékvezető az almát a körben ülő gyermekek egyikének és mondja: az alma.... Mit rajzoltam a hátadra? A gyerekek hátára az ujjunkkal egy geometriai formát rajzolunk. Ki kell találniuk, hogy vajon milyen formát rajzoltunk a hátára. Sajtos Kisebb lányokat körbe ültetünk, ők a sajtok. Mindegyik mögé egy nagyobb áll, ő az árus. - Hogy a sajt? - Egy lófutás, egy szaladás, holdvilágos pruszlik-varrás. Tegye rá a garast! Ezalatt a kört körülszaladják ellenkező irányban, s aki hamarabb ér a sajthoz, az azé lesz; a másik pedig a vevő. / mozgásos játék / Találós kérdések - Melyik állat szereti legjobban a sajtot? Szürke színű a bundája, Hosszú vékony farkincája, Finom sajt a vacsorája, Ravasz macska les reája. / egér / Száraz a sajt, de rágást megér, Szól a kamrában a kis / egér / Egérfogó Néhányan kört alkotva elkészítik az egérfogót. A többiek a felemelt kezek alatt járnak ki és be. Az óvónő szavára: Kezeket le!, az egérfogó lecsapódik. Akit megfogtak, az is beáll a körbe. Minden egeret el kell fogni. Egérvadászat Kiválasztunk valakit, aki macska lesz. A többiek egerek lesznek. Megjelölünk két helyet, az egyik az egérlak, a másik a sajt. A gyerekek adott jelre négykézláb, cincogva elindulnak a sajtért. Amikor megkerülik, a macska is elindul vadászni szintén négykézláb. Igyekszik elkapni az egereket.

18 18 CSÜTÖRTÖK Ma tejnap van, mindenki fehér ruhát húz! BESZÉLGETŐKÖR Miért fontos a gyerekeknek mindennap elegendő tejet fogyasztani? Milyen ital készül tejből? AJÁNLÁSOK A SZABAD JÁTÉKHOZ Kék színű papírból, tejes kannát díszítünk szögesdúccal, nyomdázás fehér festékkel Pudingot főzünk Felforralt, házi tej kóstolunk

19 19 Éhes cicákkal találkoztam Így nyávogtak: miau, miau! Ti is nyávogjatok, mint a kiscicák! Éhesek vagytok? Langyos tejet adok nektek. Hol a kistányér? Csináljunk tányért a két kezünkből. Öntök bele tejet. Gyors nyelvmozgással lefetyelünk / kezünkkel ne takarják el a szájukat, hogy látható legyen a nyelv mozgása. Jaj, a gazdasszony meglátja, hogy tejes lett a bajuszod cicuskám! Nyalogassuk le a tejecskét a bajuszunkról. Fent lent, körbe körbe. Öntögető Tejet öntögetünk különböző méretű és formájú kancsóba, üvegbe, megbeszéljük, mit tapasztalunk. A csoportunkban nincs fehér! A csoportban nincs fehér szín. állítja valaki. Szétszaladva mindenki keres valamit, ami fehér. Cicabál A gyerekek szabadon futkároznak körbe a teremben. Amikor a zenét meghallják, abban a pillanatban cicákká változnak, és négykézláb másznak tovább a teremben. Ha a zene újra elhallgat, ismét futni kezdenek, közben utánozzák a cica hangját. Figyel a macska Megbeszéljük, ki lesz a macska, aki a kör közepére áll és becsukja a szemét. A gyerekek a macska körül felhúzott térdekkel ülnek és egy kis versike kíséretében a térdek alatt adogatják a kendőt. A versike végén a macska megpróbálja kitalálni, hogy hol lehet a kendő. Akinél sikerült megtalálnia, az lesz az új macska. A versike: Itt a macska, Hol a macska, Itt a macska, Hol a macska? Nyújtózó cica A gyerekek térdelőtámaszban vannak, fejüket behúzzák a karjaik közé, közben gömbölyítik a hátukat. Bal karjukat előre csúsztatják magas tartásba, mellkasukat közben leengedik. Majd jobb karjukat csúsztatják előre, szintén leengedve karjukat. Dörgölődző cica Törökülésben ülünk és választunk magunk közül egy cicát, aki négykézláb állva sorban odadörgölődzik a többiek lábához és közben mulatságos arcot vág. Mindenki megpróbál komoly maradni, de ha valaki mégis elneveti magát, az helyet cserél a cicával.

20 20 PÉNTEK BESZÉLGETŐKÖR Te mi lennél, ha tejtermék lennél? Mit kóstoltunk a héten? Milyen ételeket ismerünk még, melyek elkészítéséhez szükséges tej? Melyiket szereted a legjobban? Szerintetek mi történt azzal tejjel, amit a konyhában hagytunk? AJÁNLÁSOK A SZABAD JÁTÉKHOZ Kollázs A hét folyamán összegyűjtött tejtermékek és csomagolásainak rendszerezése és kollázs készítése közös munkával. Tehénlegelőt festünk, felragasztjuk a hét elején készült teheneket. Diafilmvetítés: Cili Cica a Tejúton

21 21 Milyen tejtermék vagyok? Minden játékos hátára egy tejtermékes képet tűzünk. A játékosok eldöntendő kérdéseket tesznek fel egymásnak és ennek alapján megpróbálnak rájönni, milyen tejtermék van a saját hátukra tűzve. SZOMBAT Sportszombattal fejeződik be a heti program, mely fakultatív mozgáslehetőséget kínál a családoknak - szülők és gyerekek együtt sportolnak.

22 22 ÖSSZEGZÉS, ÉRTÉKELÉS A színes, változatos, közös cselekvésre, tevékenykedésre lehetőséget teremtő program alapjául szolgálhat a teljes körű megvalósításnak és továbbfejlesztésnek. A gyermeki kíváncsiságra, megismerési vágyra, aktivitásra alapozó tervezés pozitív fogadtatásra talál, és módszerévé, eszközévé válik a célok megvalósításának. A témahét kiegészítő tevékenységeinek anyagát, mint a vizuális nevelés, irodalom, énekzene anyaga az irodalomjegyzékben található. IRODALOMJEGYZÉK Zilahi Józsefné: Mese vers az óvodában II. Gyermekirodalmi szöveggyűjtemény Óvodai nevelés, játékkal, mesével - Tavasz Zelk Zoltán: Tarka lepke, kis mese Forrai Katalin: Ének az óvodában Mesélj nekem! Varga Katalin: Gőgös Gúnár Gedeon Cini Cini muzsika Lukács Józsefné Ferencz Éva: A játék nemcsak játék? Lukács Józsefné Ferencz Éva: Elmúlt a nyár, itt az ősz, kampós bottal jár a csősz - játékgyűjtemény Lukács Józsefné Ferencz Éva: Megjött a tél, huja hó, nagy pelyhekben hull a hó játékgyűjtemény Lukács Józsefné Ferencz Éva: Itt a tavasz, fut a tél, kis méhecske döngicsél játékgyűjtemény Lukács Józsefné Ferencz Éva: Itt a meleg, itt a nyár, mezítláb jár a madár - játékgyűjtemény

23 Fájlnév: tamop-egeszseghet Könyvtár: C:\Documents and Settings\User\Dokumentumok Sablon: C:\Documents and Settings\User\Application Data\Microsoft\Sablonok\Normal.dot Cím: A TEVÉKENYSÉG HOSSZÚ TÁVÚ CÉLJA Tárgy: Szerző: pc Keresőszavak: Megjegyzések: Létrehozás dátuma: :36:00 Változat: 45 Utolsó mentés dátuma: :20:00 Utoljára mentette: BONI Szerkesztési idő: perc Utolsó nyomtatás: :53:00 Mint az utolsó teljes nyomtatáskor Oldalak száma: 22 Szavak száma: (kb.) Betűk száma: (kb.)

Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS. Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő.

Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS. Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd szüleid egészségét!- mert A múlton épül fel a jelen

Részletesebben

SMART DIET. Táplálkozási kézikönyv

SMART DIET. Táplálkozási kézikönyv SMART DIET Táplálkozási kézikönyv A Smart Diet diéta segítségével elégetheti a különböző területekről a zsírpárnákat, különösen a hasról, lábakról, és a karokról. Többféle diéta létezik. Vannak szétválasztó

Részletesebben

A témahét célja. A témahét kapcsolódási területei

A témahét célja. A témahét kapcsolódási területei A témahét célja - Az egészséges életmód területeinek megismertetése a tanulókkal - Egészségünk megőrzésének lehetőségei: egészséges táplálkozás, mozgás, egészségre káros szenvedélyek - Étkezési kultúra

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2 Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2 TÁMOP-3.1.4/08/2 projekt megvalósítás a Sugovica Általános Művelődési Központ

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA. Szeged, Földmíves u. 3

SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA. Szeged, Földmíves u. 3 SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA Szeged, Földmíves u. 3 CÉLOK Alakuljon és tudatosodjon a gyermekek környezetükhöz fűződő pozitív viszonya. Ismerjék meg a gyerekek a kulturált életvitel szokásait. Legyenek

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

Hogyan táplt. plálkozzunk lkozzunk. Parnicsán Kinga dietetikus

Hogyan táplt. plálkozzunk lkozzunk. Parnicsán Kinga dietetikus Hogyan táplt plálkozzunk lkozzunk egészs szségesen? Parnicsán Kinga dietetikus A táplálkozás jelentősége Táplálkozás: Az anyagcseréhez szükséges anyagok bevitele a szervezetbe. A táplálkozás célja: - energia

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜNK ÉRTÉK (a témahét tervezete)

AZ EGÉSZSÉGÜNK ÉRTÉK (a témahét tervezete) AZ EGÉSZSÉGÜNK ÉRTÉK (a témahét tervezete) Készítették: Baánné Gruber Irén, Boros Rudolfné, Horváthné Pados Teréz, Ladányiné Karádi Róza, Molnár Edina, Varsányiné Horváth Erika A témahét célja: - A gyermek

Részletesebben

A Zöld Óvoda cím jelentősége, a program eredményei és jövőbeli perspektívái. Kovács Lászlóné

A Zöld Óvoda cím jelentősége, a program eredményei és jövőbeli perspektívái. Kovács Lászlóné A Zöld Óvoda cím jelentősége, a program eredményei és jövőbeli perspektívái Kovács Lászlóné laszlone.kovacs@vm.gov.hu A Zöld Óvoda program jelentősége Jogi háttér tartalmában megtalálható Az Óvodai nevelés

Részletesebben

Az egészséges táplálkozás szokásainak kialakítása óvodáskorban

Az egészséges táplálkozás szokásainak kialakítása óvodáskorban Az egészséges táplálkozás szokásainak kialakítása óvodáskorban Kiskőrösi Batthyány úti óvoda prevenciós tevékenységei Weinhardt Krisztina Óvónő, Egészségnevelési munkaközösség-vezető Rólunk: 7 csoportos

Részletesebben

JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT

JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT A MOZGÁSFEJLESZTİ PROGRAM CÉLJA: MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT Rendszeres mozgással egészséges életvitel kialakítása,

Részletesebben

Egészséges táplálkozás. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

Egészséges táplálkozás. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Egészséges táplálkozás Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Szívbarát szivárvány Értelmezési példa A lényeg, hogy húsfélékből napi 2-3 egységet javasolt fogyasztani. 1 egységnyi mennyiségek: 5-10

Részletesebben

II. félév, 2 óra. Készült az Európai unió finanszírozásával megvalósuló iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014

II. félév, 2 óra. Készült az Európai unió finanszírozásával megvalósuló iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014 Oktatási anyag, oktatási segédlet az egészséges étkezési szokásokat érintő ismeretek fejlesztése és azok gyakorlati alkalmazása érdekében 1. osztályos tanulók részére II. félév, 2 óra Készült az Európai

Részletesebben

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 SPORTÁGVÁLASZTÓ 1-4. évfolyam Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 A tantárgy tanulásának legfontosabb feladata és ja, hogy a gyermekeket megismertesse a sportolási kel, bepillantást nyújtson a sport világába,

Részletesebben

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1.

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. SZKA_101_29 Barátaink az állatok Én és a világ A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 298 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári

Részletesebben

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre Készítette: Móczár Tiborné Munkaközösség vezető Százhalombattai Kipp-Kopp Óvoda Éves programjaink, ünnepeink, megemlékezések, hagyományok,

Részletesebben

Együtt az élő környezetért munkaközösség

Együtt az élő környezetért munkaközösség Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu Együtt az élő környezetért munkaközösség Éves terv 2013/2014 Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni haladás.

Részletesebben

S Z Í N E S JÁ T É K

S Z Í N E S JÁ T É K S Z Í N E S JÁ T É K 3 10 éves gyermekeknek Láttál már SZIVÁRVÁNYT? Ugye milyen szép? Hogyan keletkezik a szivárvány? Süt a nap és esik az eső, vagy eláll az eső és kisüt a nap. A levegőben sok a vízcsepp.

Részletesebben

III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló

III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló 1. Mennyi az eredmény 15+17 15+17 15+17=? A) 28 B) 35 C) 36 D)96 2. Melyik szám van a piramis csúcsán? 42 82 38 A) 168 B) 138

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év CSOPORTNAPLÓ a projektszemléletû óvodai élethez... csoport.../... nevelési év Tartalom: A csoportnapló törvényi háttere..................................................... 2 A csoportnapló megnyitása

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

SZKB_207_09. Kell egy csapat! I.

SZKB_207_09. Kell egy csapat! I. SZKB_207_09 Kell egy csapat! I. diak09.indd 55 2006.12.09. 22:01:12 DIÁKMELLÉKLET KELL EGY CSAPAT! I. 7. ÉVFOLYAM 57 DIÁKMELLÉKLET D1 Feladatlap a csoportmunkához b) A táblázat második oszlopában szereplő

Részletesebben

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010.

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Önálló intézményi innováció Medve hét A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Témahét feladata: Medve ( febr. 2) Áttekintő táblázat Téma Nevelési területek A környező világ tevékeny megismerése

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n.

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n. A projekt címe: Belebújunk maskarába farsang - témahét A projekt fő célja: A farsangi ünnepkör szimbólumainak, az ünnepkör eredetének megismertetése mellett az adott témát a lehető legváltozatosabb szemszögből

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATGYŐJTEMÉNY 2. osztályos tanulásban akadályozott tanulók részére TÉMA: alapmőveletek - összeadás

MATEMATIKA FELADATGYŐJTEMÉNY 2. osztályos tanulásban akadályozott tanulók részére TÉMA: alapmőveletek - összeadás Soós Luca és Szári Laura MATEMATIKA FELADATGYŐJTEMÉNY. osztályos tanulásban akadályozott tanulók részére TÉMA: alapmőveletek - összeadás 0. 0.. Ő. JÁTÉK A FORMÁKKAL Nézd meg jól a képet! Mit gondolsz,

Részletesebben

MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN. 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit

MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN. 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul: TESTRÉSZEINK 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

szka105_01 É N É S A V I L Á G Készítette: Szegediné Gonda Zsófia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5.

szka105_01 É N É S A V I L Á G Készítette: Szegediné Gonda Zsófia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. szka105_01 É N É S A V I L Á G Ételed az életed! Készítette: Szegediné Gonda Zsófia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. ÉVFOLYAM 8 Szociális, életviteli és környezeti

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda HODÁSZ

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda HODÁSZ TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0039 Kompetencia alapú oktatás fejlesztése Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda HODÁSZ Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázati program

Részletesebben

I. félév 2. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014

I. félév 2. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014 Oktatási anyag, oktatási segédlet az egészséges étkezési szokásokat érintő ismeretek fejlesztése és azok gyakorlati alkalmazása érdekében 5. osztályos tanulók részére I. félév 2. óra Készült az Európai

Részletesebben

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program. Városi Óvodák Tagóvodája Tókerti Óvoda Pápa, Ötödik u. 26. A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

Részletesebben

Mikor születtél?. év hónap.. nap..(pl.: )

Mikor születtél?. év hónap.. nap..(pl.: ) Mérési azonosító (Nem kell kitöltened!) Egészség kérdőív 6. osztályos tanulók részére Mikor születtél?. év hónap.. nap..(pl.: 2005.10.12.) Kérlek, hogy válaszodat jelöld így! (Ha elrontottad a választ,

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

szka102_10 É N É S A V I L Á G Készítette: Kovácsné Vojnovics Éva Solymos Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2.

szka102_10 É N É S A V I L Á G Készítette: Kovácsné Vojnovics Éva Solymos Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. szka102_10 É N É S A V I L Á G Iskolaorvosnál és iskolafogászaton Készítette: Kovácsné Vojnovics Éva Solymos Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 104 Szociális, életviteli

Részletesebben

Sütőipari termékkoncepciók

Sütőipari termékkoncepciók Sütőipari termékkoncepciók Ismerkedjen meg legsikeresebb és legkedveltebb koncepcióinkkal! A Zeelandia termékfejlesztése a nemzetközi fogyasztói piac felmérésein alapszik. Termékkoncepcióit ez alapján

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program CSOPORTNAPLÓJA Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek, és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre 1 Az óvoda bélyegzője

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

BIO ÉTELEK. Villach város gyermekgondozásában és oktatási intézményeiben

BIO ÉTELEK. Villach város gyermekgondozásában és oktatási intézményeiben BIO ÉTELEK Villach város gyermekgondozásában és oktatási intézményeiben Abteilung Kindergärten und Horte Sigrid Müller, Susanne Zimmermann 08. März 2013 1 Áttekintés 1. Tervezés 2. A projektszakasz 3.

Részletesebben

EGÉSZSÉGES, MINT A MAKK

EGÉSZSÉGES, MINT A MAKK EGÉSZSÉGES, MINT A MAKK 1 1. EGÉSZSÉGES, MINT A MAKK! őszi Egészséganimáció 2016.10.28. Péntek 18:00 20:00 Kreatív foglalkozás Nyomdázás 20:00 22:00 Gyermekfelügyelet : mese olvasás, Mini Disco - - Nyomdázás

Részletesebben

a képzelet útjain 1. ÉVFOLYAM a z é n d i m e n z i ó i A modul szerzõi: Korbai Katalin, mészáros János

a képzelet útjain 1. ÉVFOLYAM a z é n d i m e n z i ó i A modul szerzõi: Korbai Katalin, mészáros János Z ÉN ÚTJIM III. szkc_101_12 a z é n d i m e n z i ó i a képzelet útjain modul szerzõi: Korbai Katalin, mészáros János SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM tanári az én útjaim iii.

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Kisharang Keresztyén Családi Napközi. Bárány Keresztyén Családi Napközi

Kisharang Keresztyén Családi Napközi. Bárány Keresztyén Családi Napközi Kisharang Keresztyén Családi Napközi - Bárány Keresztyén Családi Napközi A Családi napközik 2012. évi működéséről A CSANA fenntartásának célja: a családban nevelkedő gyermekek számára életkoruknak megfelelő

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Legdrágább kincsünk az egészség

Legdrágább kincsünk az egészség Legdrágább kincsünk az egészség Három hetet meghaladó projekt A Lepsényi Fekete István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában 2015. május 7. 2015. május 29. A projekt célja: Az egészséges életmód

Részletesebben

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_27 É N É S A V I L Á G Séta a vízparton Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 300 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák Tanári MODULVÁZLAT

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szolnok, Baross út 1. Telefonos elérhetősége: 56/421-618 vagy 06/20/277-9990

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szolnok, Baross út 1. Telefonos elérhetősége: 56/421-618 vagy 06/20/277-9990 SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szolnok, Baross út 1. Telefonos elérhetősége: 56/421-618 vagy 06/20/277-9990 SZOLNOK 2014. Nekünk minden gyermek fontos Az óvodai ének, zene, énekes játék,

Részletesebben

mérőszám: hosszúság, tömeg és űrtartalom mérése alkalmi egységekkel

mérőszám: hosszúság, tömeg és űrtartalom mérése alkalmi egységekkel Matematika A 1. évfolyam mérőszám: hosszúság, tömeg és űrtartalom mérése alkalmi egységekkel 8. modul Készítette: bóta mária kőkúti ágnes matematika A 1. ÉVFOLYAM 8. modul mérőszám: hosszúság, tömeg és

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Bolygók és a hét napjai valamint az ember és az étkezés

Bolygók és a hét napjai valamint az ember és az étkezés Bolygók és a hét napjai valamint az ember és az étkezés HÉTFŐ HOLD A folyékony elemekre hat, és azt várja, hogy a vasárnapi gondolatokat átgondoljuk és nyugodtan megfontoljuk. Ilyen nyugodt és harmonikus

Részletesebben

VITAMINOK- EGÉSZSÉGÜNK JÓ BARÁTAI. Prim. mag. Branislava BeloviÊ, dr. med.

VITAMINOK- EGÉSZSÉGÜNK JÓ BARÁTAI. Prim. mag. Branislava BeloviÊ, dr. med. VITAMINOK- EGÉSZSÉGÜNK JÓ BARÁTAI Prim. mag. Branislava BeloviÊ, dr. med. 2 BIZTŐSÍTSUNK MAGUNKNAK ELEGENDO MENNYISÉGŰ VITAMINT! HOGYAN? VÁLTOZATOS ÉTREND SEGÍTSÉGÉVEL! A TÁPLÁLKOZÁS PIRAMIS MINDEN EGYES

Részletesebben

D1 Befőttesüveg-játék és az egészség fogalma

D1 Befőttesüveg-játék és az egészség fogalma diákmelléklet ÉN ÉS A VILÁG 5. évfolyam 5 D1 Befőttesüveg-játék és az egészség fogalma Egy filozófiaprofesszor azzal kezdte az egyetemi előadását, hogy fogott egy befőttesüveget, és megtöltötte 5-6 cm

Részletesebben

54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő

54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Life. High Premium A csúcsminőségű termékcsoport

Life. High Premium A csúcsminőségű termékcsoport Life High Premium A csúcsminőségű termékcsoport Tengerimalacok Mi az állatok tápláléka a természetben? Nyulak Gyógynövények Patkányok Bogarak Törpe Hörcsögök Bogarak Csincsillák Hörcsögök Bogarak Egerek

Részletesebben

A táplálkozási szokások és a dohányzás összefüggései. Károlyiné Csicsely Katalin Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet

A táplálkozási szokások és a dohányzás összefüggései. Károlyiné Csicsely Katalin Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet A táplálkozási szokások és a dohányzás összefüggései Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet A dohányzás emésztőrendszeri ártalmai Étvágytalanság. Ízérzékelés tompul. Emésztési panaszok. Gyakrabban

Részletesebben

Sporttáplálkozás. Készítette: Honti Péter dietetikus. 2015. július

Sporttáplálkozás. Készítette: Honti Péter dietetikus. 2015. július Sporttáplálkozás Készítette: Honti Péter dietetikus 2015. július Az egészséges ember számára megfogalmazott táplálkozási ajánlások érvényesek a különböző sporttevékenységet végzők számára is. Kiegyensúlyozott

Részletesebben

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7.

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. A korai nevelés a legfontosabb. Amit az ember gyermekként lát, Az segíti az egész életében, Hogy jó felé orientálódjék. /Brunszvik Teréz/

Részletesebben

Az egészséges gyerekekért

Az egészséges gyerekekért Wesley János Családi Napközi, Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő és Speciális Szakiskola, Kollégium és Szakképző Iskola Az egészséges gyerekekért című projekt I. A projekt célja A tantestület

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek Kedves Kolléga! Oszkár, a kistigris az óvodában című sorozatunk a cselekvő-felfedező tanulásszervezés támogatását vállalja fel, valamint a pedagógusok differenciáló, tervező munkáját is segíteni szeretnénk.

Részletesebben

IV. Matematikai tehetségnap 2013. szeptember 28. IV. osztály

IV. Matematikai tehetségnap 2013. szeptember 28. IV. osztály IV. osztály 1. feladat. Ha leejtünk egy labdát, akkor az feleakkora magasságra pattan fel, mint ahonnan leejtettük. Milyen magasról ejtettük le a labdát, ha ötödször 10 cm magasra pattant fel? 2. feladat.

Részletesebben

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika 6. osztály - 1 - Étkezés, egészséges táplálkozás Az innováció közvetlen célja táplálkozás témakörének bemutatása különböző tantárgyak bevonásával, minél szélesebb körű megismerése volt. Fejleszteni kívánt

Részletesebben

Étlap ( ) Felsõ tagozatos Étel név Korcsoport: Felsõ tagozatos Összetevõk: 1 adagra vonatkozóan!

Étlap ( ) Felsõ tagozatos Étel név Korcsoport: Felsõ tagozatos Összetevõk: 1 adagra vonatkozóan! Étel név Korcsoport: Összetevõk: 1 adagra vonatkozóan! 2017.01.02. HÉTFÕ Gyümölcs tea Zalai felvágott Magyaros karfiol leves Paprikás pulyka csíkok Fõtt tészta Kockasajt Félbarna kenyér 2017.01.03. KEDD

Részletesebben

Helena projekt. A projekt célja 12/04/2011. Campden BRI 1

Helena projekt. A projekt célja 12/04/2011. Campden BRI 1 Helena projekt Healthy Lifestyle in Europe by Nutrition in Adolescence A projekt célja A HELENA program EU FP 6-s kutatási program része volt, amely az európai fiatalok étkezési- és fogyasztási szokásainak

Részletesebben

Az én helyem, az én kuckóm III.

Az én helyem, az én kuckóm III. SZKC 103_12 a z é n d i m e n z i ó i z én helyem, az én kuckóm III. modul szerzője: Dallos Tamásné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM 128 z én helyem, az én kuckóm III. Tanári

Részletesebben

Fogyókúrák. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

Fogyókúrák. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Fogyókúrák Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Sztárok Sztárok fogyókúra után http://www.rtlklub.hu/bulvar/video/54598 Fatorexia Az újabb testkép zavar Míg a legtöbb ember tisztában van a súlyfeleslegével,

Részletesebben

TANMENET MATEMATIKA. 1. osztály 2009-2010. (modulos rendszerű) Készítette: Tóthné Szendrődy Réka

TANMENET MATEMATIKA. 1. osztály 2009-2010. (modulos rendszerű) Készítette: Tóthné Szendrődy Réka TANMENET 1. osztály MATEMATIKA (modulos rendszerű) Készítette: Tóthné Szendrődy Réka 2009-2010 IDŐ TANANYAG FEJLESZTENDŐ Szept. 1-7 1. modul Tájékozódj unk, tanuljunk! Megismerési képességek alapozása:

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés bevezetése Hévíz közoktatási-nevelési intézményeiben projekt ÉVES BESZÁMOLÓ

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés bevezetése Hévíz közoktatási-nevelési intézményeiben projekt ÉVES BESZÁMOLÓ ÉVES BESZÁMOLÓ INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Hévíz, Sugár u. 7. - székhely intézmény IDŐPONT 2012. 08. 31. A pályázatban résztvevő óvodai csoport ebben a nevelési évben is beépítette

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2.

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. SZKb_102_01 segítség, amit adhatok Bizalomjáték É N É S M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYM tanári SEGÍTSÉG, MIT DHTOK MODULVÁZLT tevékenység

Részletesebben

II. félév 2. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014

II. félév 2. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014 Oktatási anyag, oktatási segédlet az egészséges étkezési szokásokat érintő ismeretek fejlesztése és azok gyakorlati alkalmazása érdekében 5. osztályos tanulók részére II. félév 2. óra Készült az Európai

Részletesebben

HOSSZÚSÁGMÉRÉS SZABVÁNY MÉRTÉKEGYSÉGGEL Paradicsom paprika

HOSSZÚSÁGMÉRÉS SZABVÁNY MÉRTÉKEGYSÉGGEL Paradicsom paprika MATEMATIKA B 2. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 3. modul HOSSZÚSÁGMÉRÉS SZABVÁNY MÉRTÉKEGYSÉGGEL Paradicsom paprika Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 2. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 3. modul:

Részletesebben

Komplex foglalkozás

Komplex foglalkozás http://webovoda.blogspot.com/ Komplex foglalkozás Ezt a foglalkozást nyílt napra terveztem, középső és nagycsoportos korú gyermekek számára (12 gyermek) A célom az volt, hogy a szülők minél több területen

Részletesebben

Étlap ( )

Étlap ( ) 2015.11.02. HÉTFÕ Tavaszi leves Bakonyi sertés szelet Hántolt árpa Gyümölcslé Kõrözött Lilahagyma 2015.11.03. KEDD Tarhonya leves Grill csirkecomb Rizi-bizi Vegyes savanyúság Tojáskrém Barna kenyér Jégsaláta

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉS, PROGRAM, és EGY EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROJEKT BEMUTATÁSA 2013. KÖRMÖCI KATALIN

EGÉSZSÉGNEVELÉS, PROGRAM, és EGY EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROJEKT BEMUTATÁSA 2013. KÖRMÖCI KATALIN EGÉSZSÉGNEVELÉS, PROGRAM, és EGY EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROJEKT BEMUTATÁSA kormoci.katalin@gmail.com 2013. KÖRMÖCI KATALIN www.kormocikatalin.hu Bevezetés Amit én hiszek Tudok Megtapasztaltam, átéltem, működik

Részletesebben

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek Kedves Kolléga! Oszkár, a kistigris az óvodában című sorozatunk a cselekvő-felfedező tanulásszervezés támogatását vállalja fel, valamint a pedagógusok differenciáló, tervező munkáját is segíteni szeretnénk.

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem

Szegedi Tudományegyetem Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula pedagógusképző kar Tanító- és Óvóképző Intézet Óvóképző Szakcsoport Játékpedagógia Készítette: Szikora Andrea (SZAVAIF.SZE) 2014.12.01. Oktató: Dr. Sztanáné dr. Babics

Részletesebben

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015 Az egészséges életre nevelés Dr. Nyéki Lajos 2015 Bevezetés A tanulási idő fokozatos növekedése, a munkahelyeken a szellemi munka túlsúlyba kerülése, a mozgásszegény, ülő életmód egyre többször okoz neurotikus

Részletesebben

Alapvető játékformák és skálázás

Alapvető játékformák és skálázás TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) EGYÜTTMŰKÖDÉSI, SZOCIÁLIS

Részletesebben

Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC

Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC projekt az adventi ünnepkörhöz, karácsonyhoz kapcsolódóan (a projekt része a TÁMOP 3.1.4. projekt óvodai programcsomag helyi adaptációjának) TÁMOP

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

Grafomotoros fejlesztés

Grafomotoros fejlesztés Grafomotoros fejlesztés Nagyon sok szülőnek feltűnik az iskola megkezdése előtt, hogy gyermeke nem jól fogja a ceruzát, nem úgy rajzol, mint a többiek. Sőt, esetleg le sem lehet ültetni papír-ceruza feladatok

Részletesebben

ÚJSZERŰ MÓDSZEREKKEL A ZÖLD JÖVŐÉRT

ÚJSZERŰ MÓDSZEREKKEL A ZÖLD JÖVŐÉRT ÚJSZERŰ MÓDSZEREKKEL A ZÖLD JÖVŐÉRT Projekt bemutató Szarvas, 2014. március 20. A projekt témája Fenntarthatóság Környezettudatosság Egészségtudtosság Megatrendek Globalizáció és urbanizáció Energiahiány

Részletesebben

Zöld Óvodából ökoiskolába. Saly Erika Ökoiskola témavezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Zöld Óvodából ökoiskolába. Saly Erika Ökoiskola témavezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Zöld Óvodából ökoiskolába Saly Erika Ökoiskola témavezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet saly.erika@ofi.hu Fogalmi meghatározás Mit jelent az, hogy Zöld Óvoda? A Zöld Óvoda kritériumrendszere 1. Kapcsolat

Részletesebben

Termékeink. A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. által minősített 100%- ban bio alapanyagokból készülnek.

Termékeink. A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. által minősített 100%- ban bio alapanyagokból készülnek. 1 A Galgafarm Első Magyar Organikus Mezőgazdasági Szövetkezet alapítója Varga Géza a biokultúra mozgalom magyarországi meghonosításának és a Biokultúra Egyesület megalakításának egyik úttörője, vezetésével

Részletesebben

Alapvető játékformák

Alapvető játékformák TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészeti Iskola (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) MŰVÉSZETI, ESZTÉTIKAI, SZOCIÁLIS KOMPTETENCIA

Részletesebben

Budapest, 2005. november 12. SZSÉG. Dr. Badacsonyiné Kassai Krisztina dietetikus, védőnő MDOSZ

Budapest, 2005. november 12. SZSÉG. Dr. Badacsonyiné Kassai Krisztina dietetikus, védőnő MDOSZ Ételed az életed! TáplT plálkozás egészs szség megelőzés Budapest, 2005. november 12. EGÉSZS SZSÉGTUDAT(OSSÁG) G) A TUDÁS S EGÉSZS SZSÉG Dr. Badacsonyiné Kassai Krisztina dietetikus, védőnő MDOSZ ALAPVETŐ

Részletesebben

IceCenter Budapest. Dr Géczi Gábor

IceCenter Budapest. Dr Géczi Gábor IceCenter Budapest Dr Géczi Gábor A jégkorongozó céljai Minél jobb játékos legyen Válogatottság NHL? Edzésen való teljesítés Mérkőzésen való teljesítés Mindez nem olyan hatékony, ha nem fordít kellő figyelmet

Részletesebben

A B C D E F 1. Nyersanyag Korcsoportok év 4 6 év 7 10 év év 15. évtől

A B C D E F 1. Nyersanyag Korcsoportok év 4 6 év 7 10 év év 15. évtől melléklet a 37/014. (IV. 30.) EMMI rendelethez Nyersanyag-kiszabati előírás egy adagra/fő Nyersanyag Korcsoportok. 1 3 év 4 6 év 7 10 év 11 14 év évtől 3. 1 g 0 30 g 40 0 g 4. színhús: színhús: 60 80 g

Részletesebben

MI AZ ENERGIAEGYENSÚLY?

MI AZ ENERGIAEGYENSÚLY? MI AZ ENERGIAEGYENSÚLY? Az energiaegyensúly és szerepe a testtömegkontrollban (soványság, túlsúly, elhízás, különböző fizikai aktivitásformák energiaszükséglete) ÉVFOLYAM: 3 6. TANÁRI SEGÉDLET TANÁRI SEGÉDLET

Részletesebben

KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA - ÖKOISKOLA PROGRAM - Egészségnap. - témanap beszámoló -

KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA - ÖKOISKOLA PROGRAM - Egészségnap. - témanap beszámoló - KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA - ÖKOISKOLA PROGRAM - Egészségnap - témanap beszámoló - "Ha tudsz egy kézmozdulattal másokon segíteni, miért tartod karjaidat béna lustaságban." (Taitosz) időpontja:

Részletesebben

Az okoskocka eszközökről

Az okoskocka eszközökről Az okoskocka eszközökről Pszichológus, logopédus, fejlesztőpedagógus és tehetségfejlesztő szakemberek dolgozták ki az okoskocka fejlesztő eszközcsaládot azzal a céllal, hogy: az iskolaérettségi szintet

Részletesebben