AZ EGÉSZSÉGTUDATOS MAGATARTÁSRA NEVELÉS TÉMAHETÉNEK PROGRAMJA. Átfogó intézményfejlesztés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ EGÉSZSÉGTUDATOS MAGATARTÁSRA NEVELÉS TÉMAHETÉNEK PROGRAMJA. Átfogó intézményfejlesztés"

Átírás

1 TÁMOP / Kompetencia alapú oktatás a Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézményben AZ EGÉSZSÉGTUDATOS MAGATARTÁSRA NEVELÉS Átfogó intézményfejlesztés Pályázati azonosító TÁMOP / Pályázat címe Kompetencia alapú oktatás a Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézményben Pályázó neve Bonyhád Város Önkormányzata Pályázó címe 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12. Feladat-ellátási hely neve BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY Bölcsőde Óvodai Intézmény Egység Szélkakasos óvodája Összeállította: Genzler Szilvia és Lehoczkiné Gungl Mária ( )

2 2 Ó v o d á n k, a S Z É L K A K A S O S Ó V O D A a V ö l g y s é g k i s t é r s é g k ö z p o n t j á b a n, B o n y h á d o n m ű k ö d i k, a B o n y h á d i O k t a t á s i N e v e l é s i I n t é z m é n y B ö l c s ő d e Ó v o d a i I n t é z m é n y E g y s é g r é s z e k é n t, k é t n y e l v ű n é m e t n e m z e t i s é g i n e v e l é s i f e l a d a t o k a t i s e l l á t v a. 3 v e g y e s é l e t k o r ú c s o p o r t b a n n e v e l j ü k a g y e r e k e k e t, f é r ő h e l y e i n k s z á m a 7 2. R é g i p o l g á r i o t t h o n t a l a k í t o t t a k á t ó v o d a i c é l o k r a b e n, u d v a r u n k k ö z ö s e g y m á s i k ó v o d á v a l. É p ü l e t ü n k é s u d v a r u n k f o l y a m a t o s a n ú j u l, d e a k a d m é g t e n n i v a l ó b ő v e n. F e l s z e r e l t s é g ü n k j ó n a k m o n d h a t ó, s z e m é l y i e l l á t o t t s á g u n k m e g f e l e l a t ö r v é n y e s e l ő í r á s o k n a k. P e d a g ó g i a i s z e m l é l e t ü n k f o l y a m a t o s a n k o r s z e r ű s ö d i k ; a V a r á z s k a p u c í m e t v i s e l ő h e l y i n e v e l é s i p r o g r a m a l a p j á n d o l g o z u n k j ó l ö s s z e s z o k o t t c s a p a t t a l, h o s s z ú é v e k ó t a. A K o m p e t e n c i a a l a p ú n e v e l é s ó v o d a i p r o g r a m c s o m a g j á t a T Á M O P / p á l y á z a t k e r e t é b e n a / e s t a n é v b e n e g y c s o p o r t b a n v e z e t j ü k b e.

3 3 HELYZETELEMZÉS Az óvodás helyes életritmusának kialakításában igen hangsúlyos szerep jut a biológiai szükségletek kielégítésének, a növekedés és az egészség szempontjából pedig korántsem mindegy, mennyit mozog, és hogyan táplálkozik, a helytelen táplálkozás és a mozgásszegény életmód rossz szokásokat alakít ki, melyeket nehéz megváltoztatni, ami ezután az egész életre kihat. Mit tehet az óvoda? Átgondolhatja a problémásnak ítélt területeket, összefoghat a családokkal, programot alkothat és cselekedhet. Küzdhet, hogy a jövő generációi egészségesen nőjenek fel és a társadalom ne találja szembe magát év múlva azzal, hogy a fiatal generációkra többet kell költenie az egészségügynek, mint valaha. Mert az egészségtelen táplálkozás megbetegít. A fejlődő szervezetnek minőségi ételekre van szüksége ahhoz, hogy egészséges maradjon. Az óvodás elemi szükséglete a mozgás, mozgásigénye ötszöröse a felnőttének. Mert másképp nem jut elegendő oxigén a sejtekhez. AZ ÓVODÁS GYERMEK SZÜKSÉGLETEI Mozgásigény, egyéb biológiai, fiziológiai szükségletek Érzelmi biztonság iránti szükséglet Szeretet iránti vágy Szociális szükségletek Dicséret, elismerés iránti szükséglet Kíváncsiság, tudásvágy Esztétikum iránti szükséglet Alkotásvágy, felfedezés iránti vágy Önmegvalósítás vágya, önkifejezés vágya, szabadság iránti vágy. Az óvodás gyermeket kíváncsisága, tudásvágya ösztönzi arra, hogy minden alkalmat megragadjon új dolgok megélésére. A környezet megismerésébe beletartozik a biológiai szükségletek, így a táplálkozási, pihenési, mozgásigény kielégítésével kapcsolatos szükségletek kielégítésének a módja is. Napjaink gyermekei egyre növekvő százalékban küzdenek valamilyen táplálkozási problémával. Ilyenek a túlsúly, a rendszertelen táplálkozás, az alultápláltság, az ételallergia, különböző összetevőkre való érzékenység. Tapasztalataink szerint az óvodánkba járó gyermekek közül sokakra igaz a megállapítás: Táplálkozási szokásai nem az életkori szükségleteknek megfelelő.

4 4 Ez azt jelenti, hogy megfelelő mennyiségű gabonaféle, nyerskoszt, zöldség és gyümölcs helyett jelentős mennyiségű szénhidrátot, készételt, egészségkárosító anyagokkal teli ételeket fogyasztanak. TÁPLÁLKOZÁSI PIRAMIS Tovább súlyosbítja a helyzetet, hogy egyre több kisgyerek nem hajlandó megkóstolni kedvenc ételein kívül semmi mást. A rendszertelen táplálkozás viszonylag új jelensége az állandó napirend hiányával függ össze. Az egészségtudatos magatartásra nevelés másik fontos tényezője a mozgás. A mozgás a gyermek természetes szükséglete, ezen keresztül ismerkedik környezetével, a természettel, általa érzékeli, deríti fel, alkalmazkodik hozzá. A testi

5 5 aktivitás jelentősége óriási a gyermeki szervezet biológiai, egészségi, érzelmi, fejlődésében, de fontos szerepet játszik a szociális kapcsolatok fejlődésében is. Az izomrendszer egészséges fejlődése mellett a mozgás meghatározó szerepet játszik a belső szervrendszerek (szív-, keringési-, és légző rendszer) kifejlődésében is. A rendszeres testi aktivitás segíti a test-, és egészségtudat kialakulását, az immunrendszer stabilizációját. Minél több tapasztalatot szereznek a gyermekek a mozgásról, annál pontosabban képesek saját képességeiket és készségeiket reálisan felmérni és így a sérüléseket, baleseteket is el tudják kerülni. A sokoldalú mozgásfejlesztés segíti a mozgásbiztonságot, mozgásképességet, elősegíti a gyermekbalesetek számának csökkenését. Az egészséges mozgásfejlesztés nemcsak a motorikus, hanem a gyermek teljes személyiségfejlődése szempontjából nagy jelentőségű. A gyermekek testi aktivitáson keresztül pozitív érzelmeket, vidámságot és örömet közvetítenek. Annak felismerése, hogy valami újat tud, újra képes, fejleszti a gyermek önértékelését. A mozgás segít abban is, hogy negatív érzésekkel, (kudarccal, csalódással) megbirkózzanak, csalódásokat feldolgozzanak, és pozitív energiává alakítsanak. A mai gyerek motorikus képességei összehasonlítva a húsz évvel korábbakkal kb. 10 % - al csökkentek. A gyengébb motorikus képességek miatt a mozgás nem örömforrás: ügyetlennek és gyengének érzik magukat, ennek következtében bizonyos mozgásmintákat elkerülnek. A következmény tovább rosszabbodó motorika. Azok a gyermekek, akik kevés és nem variábilis észlelési-, és mozgásmintával rendelkeznek, nehezen oldanak meg helyzeteket, nehezen alkalmazkodnak. Mindezek következménye lehet izoláció, elégedetlenség, félelem a kinevetéstől, unalom, peremhelyzet, amely a társadalmi beilleszkedés problematikáját vetíti előre. A mozgáshiány koncentrációs zavarokhoz is vezet, mely a későbbiekben rossz iskolai teljesítményt vonhat maga után. Ezek a tények az egészségnevelési koncepció átgondolására késztetnek bennünket, szükségessé teszik az egészségtudatos magatartásra nevelés újragondolását. A TÉMAHÉT, MINT PROJEKTMÓDSZER A témahét lényegére az elnevezésből következtethetünk, adott héten az óvoda mindhárom csoportja ugyanazzal a témával foglalkozik, amit a lehető legkomplexebb módon dolgozunk fel. A projektpedagógia lényege, hogy nem a tényszerű ismeretekre, hanem az ismeretek megszerzésének folyamatára, a kivitelezés módjára helyezi a hangsúlyt, az elsajátítást egy alkotó folyamat részeként és eredményeként valósítja

6 6 meg. A mi esetünkben ez az óvodás gyermek gondolkodásának megfelelő cselekvő megismerést jelenti, a saját élményű tanulás hatékonysága messze meghaladja minden más módszerét. HOSSZÚTÁVÚ CÉLOK Figyelemfelkeltés, tájékoztatás az óvoda, a család és a közétkeztetés feladatait ellátó vállalkozó szintjén Szemléletformálás a család és az egyén szintjén Az életviteli szokások pozitív irányú befolyásolása Az egészségtudatos magatartás megalapozása A mozgás kiemelkedő élettani szerepének kihangsúlyozása KÖZVETLEN CÉLOK Egészségesebb, az életkornak megfelelő táplálkozás szokásainak kialakítása Ételfajták, alapanyagok, élelmiszerek változatosságának megismertetése Egészséges életviteli szokások megismertetése, gyakorlása Mozgásra ösztönzés, a mozgásigény kielégítése Egészségmegőrző szokások kialakítása, prevenció / betegségmegelőzés / A szülői aktivitás növelése. VÁRHATÓ EREDMÉNYEK Az életviteli szokásokra gyakorolt pozitív hatás, mely elsősorban a táplálkozással és mozgással összefüggésben nyilvánul meg. Az egészséges életmódra nevelés programjának kibővülése további témahetekkel A családok szemléletének befolyásolása A közétkeztetésre gyakorolt pozitív hatás KAPCSOLÓDÁSA A HELYI NEVELÉSI PROGRAMHOZ Az egészségtudatos magatartás szokáskialakító és személyiségformáló szerepének erősítése a saját élményű tapasztalással, tanulással. KAPCSOLÓDÁSA A KOMPETENCIA ALAPÚ PROGRAMCSOMAGHOZ A programcsomagban szereplő alapelvek alapvetően a megfelelő életvitel, az egészséges életmód iránti igény kialakítását célozzák meg. Legfőbb cél ezen a területen a gyermek adekvát és rendszeres életritmusának, a megfelelő napirendnek a kialakítása.

7 TÉMAHÉTAJÁNLÁSOK PROGRAMJÁHOZ TÉMAHÉT CÉL, FELADAT JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK ŐSZ GYÜMÖLCSHÉT Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack A gyümölcsök nyers ízének megszerettetése A mindennapos gyümölcsfogyasztás szokásának kialakítása A helyben termelt gyümölcsök előnyeinek megismertetése Munkára nevelés gyümölcsszüret alkalmával Higiénés szokások alakítása Mozgásigény kielégítése Gyümölcsszedés Gyümölcssaláta készítés Gyümölcsléfacsarás Kompótfőzés Sütés: pl.: almás pite, almás morzsatészta, almasütés fóliában Színes lisztgyurmából gyümölcs készítése Nyomdázás Csősz játék Sportdélután szervezése a családokkal ZÖLDSÉGHÉT Hagymácska A zöldségek megszerettetése A zöldségek nyers ízének megismertetése, megszerettetése Változatos és rendszeres zöldségfogyasztásra ösztönzés Nyers zöldségek élettani szerepe Zöldséges és piaclátogatás Veteményeskert látogatás Zöldségkóstolás nyersen Sült zöldségek készítése Burgonyanap Sütőtöknap 7

8 (rágás) megismertetése, megtapasztaltatása Mozgásigény kielégítése TÉL DÉLIGYÜMÖLCSÖK HETE Délibábos Karancson négy fán nő a narancsom. S hogyha jő a narancsszüret, gyújtok egy nagy örömtüzet,s harsány hangon harsogom a parancsot: Parancsoljon Karancson narancsot! Déligyümölcsök és kevésbé ismert egzotikus gyümölcsök megismerése Vitaminpótlás fontosságának tudatosítása Ízérzékelés fejlesztése Mozgásigény kielégítése TÉLI CSEMEGÉK Más népek kultúrájának, szokásainak megismertetése A teázás szokásainak megismertetése Esztétikai érzék fejlesztése Érzelmi, közösségi nevelés Mozgásigény kielégítése TAVASZ A TEJ HETE A tej- és tejtermékfogyasztás fontosságának tudatosítása Zöldségbábok készítése Zöldségszínház Sportdélután szervezése a családokkal Kóstolás, ízlelés Gyümölcslevek facsarása Gyümölcstorta sütés Narancsnap Banánnap Gyümölcsszínház Sportdélután szervezése a családokkal Teaszertartás hangulati elemekkel (terítés, gyertyafény, hangulatos zene, otthonról hozott csésze ) Gyümölcsaszalás Diákcsemege készítés Gyümölcskenyérsütés Papírcsésze, csészealj díszítése Sportdélután szervezése a családokkal Lásd a témahét kidolgozásánál 8

9 Cili cica a Tejúton A tej kalciumbevitelének, fog-, csonterősítő szerepének tudatosítása A tejtermékek változatosságának megismertetése Mozgásigény kielégítése A MÉZ HETE A telhetetlen méhecske A méz egészségvédő hatásának tudatosítása A méz sokoldalú felhasználásának megismertetése Mozgásigény kielégítése NYÁR GABONÁK ÉS MAGOK HETE A búzaszem A gabonafélék fogyasztása fontosságának tudatosítása, Gabonafélék és magvak megismertetése (búza, árpa, rozs, kukorica, zab, szezámmag, köménymag, napraforgómag) Teljes kiőrlésű lisztből készült pékáruk gyakoribb fogyasztására serkentés Mozgásigény kielégítése Különböző mézekkel való ismerkedés Méhész látogatása Mézes sütemény készítése Barkácsolás méhviaszból Méhkaptár készítése kasírozással Sportdélután szervezése a családokkal A gabonától a kenyérig - látogatása gabonaraktárban, malomban, pékségben Kenyérnap Sós-, magos kiflisütés Tésztanap Sportdélután szervezése a családokkal 9

10 10 EGÉSZSÉGHÉT - A TEJ CÉL: A tej és a tejtermékek fogyasztási szokásainak megváltoztatása. RÁHANGOLÓ, ELŐKÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK Emblémakészítés, figyelemfelhívás - egészséghét következik E G É S Z S É G H É T Az egészséghét témájának, tevékenységeinek megbeszélése a gyerekekkel A szülők tájékoztatása az adott hét tervezett programjáról / plakát készítése / Tejtermékek csomagolásainak / papírdoboz, zacskó, flakon, üveg / gyűjtése játékokhoz Alapanyagok gyűjtése, beszerzése TSZ látogatás megszervezése szülői közreműködéssel Tejeskocsi meghívása az óvodába

11 11 EGÉSZSÉGHÉT A TEJ PROGRAM HÉTFŐ: PROGRAMISMERTETÉS, MIÉRT FONTOS A TEJIVÁS, A TEJTERMÉKEK FOGYASZTÁSA, MELYIK ÁLLAT TEJÉT ISSZUK; TEHÉN BÁBOT KÉSZÍTÜNK, TEJTERMÉK-CÍMKÉKET GYŰJTÜNK KEDD: TÚRÓNAP - TÚRÓFALATOKAT KÉSZÍTÜNK ZÖLDSÉGGEL, BOLTOT RENDEZÜNK BE, SZERDA: SAJTNAP SAJTFALATOKAT KÍNÁLUNK GYÜMÖLCCSEL, TEHÉNLEGELŐT FESTÜNK CSÜTÖRTÖK: TEJNAP PUDINGOT FŐZÜNK, TEJESKANNÁT DÍSZÍTÜNK PÉNTEK: VETÍTÜNK: CILI CICA A TEJÚTON, TEJTERMÉKPOSZTERT RAGASZTUNK SZLOGEN: NAPONTA 5 X GYÜMÖLCS, ZÖLDSÉG!!! +MINDEN NAPRA TEJTERMÉK!!!

12 12 HÉTFŐ Amikor az embléma megjelenik a faliújságon, gyerekek és szülők egyaránt tudják, hogy egészséghét következik. BESZÉLGETŐKÖR Arról beszélgetünk, hogy: Miért fontos a tejivás, a tejtermékek fogyasztása? Honnan származik a tej? Melyik állat tejét isszuk? Hol él a tehén? Mely állatok adnak még tejet? Állatok és kicsinyeik Bia boci foltos, tarka, Szürkésfehér, kávébarna. Homlokán még nincsen szarva, Csetlik botlik, jobbra balra. AJÁNLÁSOK A SZABAD JÁTÉKHOZ Tehénbáb és tehénke barkácsolása papírzacskóból és papírból. A készített bábok felhasználásával a Török és a tehenek című mese dramatizálása a gyerekekkel. Ez az állat tarka - barka. Barna foltok vannak rajta. Kedvence a friss füvecske, Abból lesz a sok tejecske,

13 13 Többet nem is mondok én! A tarka tehén Minden gyermeknek rajzolunk egy nagy tehenet öt hat, esetleg több folttal. Színes dobókockával dobunk. Olyan színnel színezhet ki egy foltot, amilyet dobott. Minden foltnak más színűnek kell lennie. Aki fehéret dob, egyszer kimarad. Ki lesz kész elsőnek a tarka tehénnel? Dönci bácsi, me-e-e, Van e neki tehene? Van bizony, fekete, Mégis fehér a teje. Be az istállóba! A csoportszoba közepén székekből köralakban istállót alakítunk ki. Zenére a tehénkék mozognak, futkároznak. Ha a zene leáll, minél több tehénke próbál az istállóba beállni. Egyre szűkül a kör a székek számának csökkentésével. Elbújós A gyerekek fején állatos fejdísz vagy a nyakukban kártya van. Körben ülnek, megnézzük közösen, hogy milyen állatok szerepelnek. Egy gyermeket kiküldünk a szobából, addig valamelyik állatot egy nagy takaró alá elbújtatunk. Behívjuk a hunyót és mondjuk. Kint a mezőn jártunk keltünk, Egy állatot elvesztettünk, Mondd meg Dani, mondd meg nekünk, Ki az, akit elvesztettünk? Mi változott meg? Az ismert játékot kukoricaszemekkel játsszuk, különböző számosságú halmazokat képezve, azokat változtatva.

14 14 KEDD Ma túrónap van, az Égig érő borsófa és a túróházikó mesével kezdjük a napot. BESZÉLGETŐKÖR Hogyan lesz a tejből túró? Milyen élelmiszereket ismerünk még, amelyek tejből készülnek? A tej, tejtermékek útja a boltig, képeket nézegetünk és rakunk sorba. AJÁNLÁSOK A SZABAD JÁTÉKHOZ Boltos játék a babakonyhában a gyűjtött tejtermékes flakonokkal, dobozokkal stb. Túrófalatkákat készítünk kifli karikákra, uborkával, petrezselyemmel, paradicsommal díszítjük. A tevékenység során matematikai tapasztalatokat gyűjtünk.

15 15 Találós kérdések a zöldségfélékről Kerek vagyok mint a labda, Fagyasztanak száz alakba. Nyersen esznek, főzve is, Télen is, nyáron is, Megisszák a vérem is. Mi az? / paradicsom / Éget, de nem gyűjt lángot, Tüzes, vörös, de nem lángol. Mi az? / csípős paprika / Hosszan, hosszan nyújtózik, A fű közé borjazik. Mi az? / uborka / Mondd meg, mi az? Csukott szemmel mindenki kap a szájába zöldségfélét. Tornáztassuk a nyelvünket! - szájtéren belül, kívül, fogsor mögött, fogsor előtt - tenyér nyalogatása Mi van a kezedben? A hozott zöldségeket válogatjuk szét tapintással. Adj neki nevet! Nemcsak a zöldség nevét mondjuk, hanem vezeték- és keresztnevet is adunk ugyanazzal a hanggal. Pl.: Paradicsom Panni, Paprika Pál, Uborka Ubul, Petrezselyem Péter stb. Zöldségszínház Előadást rögtönözünk zöldségek felhasználásával. Színkeresés Válasszuk ki a színeket színes papírból / sárga, piros, zöld, narancssárga / és vágjunk ki egy egy csíkot mindegyikből. Párosan játszunk, az egyik gyerek húz egy színt, megnevezi és keres ugyanolyat a szobában. A másik gyerek segít neki és ellenőrzi. Színazonosító A gyerekek nyakában színes korong, szabadon futkosnak. Adott jelre meg kell keresniük a párjukat az ugyanolyan színt viselőt - és megállni.

16 16 SZERDA Ráhangolódás a sajtnapra A két kis bocs meg a róka című mesével. BESZÉLGETŐKÖR A sajt fontos tápanyag, gazdag kalciumban, csontjaink egészséges fejlődéséhez szükség van rá Milyen sajtokat hoztatok? Megfigyeljük, megízleljük, megszagoljuk a különböző sajtokat. AJÁNLÁSOK A SZABAD JÁTÉKHOZ Sajtból és gyümölcsből falatkákat készítünk. Találd meg a formákat! Geometriai alakzatokat /kört, háromszöget, négyzetet/ ragasztunk a földre, majd bejárjuk az alakzatokat. Ezután a teremben keresünk olyan formájú dolgokat, tárgyakat, mint a sajtok.

17 17 Találós kérdés Gyümölcs vagyok, édes vagyok, Ha megértem, piros vagyok. Télen elrejt jól a kamra, Mi volnék, ha nem az ( alma ) Feszülj, lazulj! Egy magas fára nyújtózkodunk az almák után, ha sikerül elérnünk, akkor betesszük őket a kosárba. Almás Egy kosárba teszünk három, egy másik kosárba pedig két almát. Mindkettőből öntsük ki az almákat egy tálba, és számoljuk meg. Fejezd be a mondatot! Dobja a játékvezető az almát a körben ülő gyermekek egyikének és mondja: az alma.... Mit rajzoltam a hátadra? A gyerekek hátára az ujjunkkal egy geometriai formát rajzolunk. Ki kell találniuk, hogy vajon milyen formát rajzoltunk a hátára. Sajtos Kisebb lányokat körbe ültetünk, ők a sajtok. Mindegyik mögé egy nagyobb áll, ő az árus. - Hogy a sajt? - Egy lófutás, egy szaladás, holdvilágos pruszlik-varrás. Tegye rá a garast! Ezalatt a kört körülszaladják ellenkező irányban, s aki hamarabb ér a sajthoz, az azé lesz; a másik pedig a vevő. / mozgásos játék / Találós kérdések - Melyik állat szereti legjobban a sajtot? Szürke színű a bundája, Hosszú vékony farkincája, Finom sajt a vacsorája, Ravasz macska les reája. / egér / Száraz a sajt, de rágást megér, Szól a kamrában a kis / egér / Egérfogó Néhányan kört alkotva elkészítik az egérfogót. A többiek a felemelt kezek alatt járnak ki és be. Az óvónő szavára: Kezeket le!, az egérfogó lecsapódik. Akit megfogtak, az is beáll a körbe. Minden egeret el kell fogni. Egérvadászat Kiválasztunk valakit, aki macska lesz. A többiek egerek lesznek. Megjelölünk két helyet, az egyik az egérlak, a másik a sajt. A gyerekek adott jelre négykézláb, cincogva elindulnak a sajtért. Amikor megkerülik, a macska is elindul vadászni szintén négykézláb. Igyekszik elkapni az egereket.

18 18 CSÜTÖRTÖK Ma tejnap van, mindenki fehér ruhát húz! BESZÉLGETŐKÖR Miért fontos a gyerekeknek mindennap elegendő tejet fogyasztani? Milyen ital készül tejből? AJÁNLÁSOK A SZABAD JÁTÉKHOZ Kék színű papírból, tejes kannát díszítünk szögesdúccal, nyomdázás fehér festékkel Pudingot főzünk Felforralt, házi tej kóstolunk

19 19 Éhes cicákkal találkoztam Így nyávogtak: miau, miau! Ti is nyávogjatok, mint a kiscicák! Éhesek vagytok? Langyos tejet adok nektek. Hol a kistányér? Csináljunk tányért a két kezünkből. Öntök bele tejet. Gyors nyelvmozgással lefetyelünk / kezünkkel ne takarják el a szájukat, hogy látható legyen a nyelv mozgása. Jaj, a gazdasszony meglátja, hogy tejes lett a bajuszod cicuskám! Nyalogassuk le a tejecskét a bajuszunkról. Fent lent, körbe körbe. Öntögető Tejet öntögetünk különböző méretű és formájú kancsóba, üvegbe, megbeszéljük, mit tapasztalunk. A csoportunkban nincs fehér! A csoportban nincs fehér szín. állítja valaki. Szétszaladva mindenki keres valamit, ami fehér. Cicabál A gyerekek szabadon futkároznak körbe a teremben. Amikor a zenét meghallják, abban a pillanatban cicákká változnak, és négykézláb másznak tovább a teremben. Ha a zene újra elhallgat, ismét futni kezdenek, közben utánozzák a cica hangját. Figyel a macska Megbeszéljük, ki lesz a macska, aki a kör közepére áll és becsukja a szemét. A gyerekek a macska körül felhúzott térdekkel ülnek és egy kis versike kíséretében a térdek alatt adogatják a kendőt. A versike végén a macska megpróbálja kitalálni, hogy hol lehet a kendő. Akinél sikerült megtalálnia, az lesz az új macska. A versike: Itt a macska, Hol a macska, Itt a macska, Hol a macska? Nyújtózó cica A gyerekek térdelőtámaszban vannak, fejüket behúzzák a karjaik közé, közben gömbölyítik a hátukat. Bal karjukat előre csúsztatják magas tartásba, mellkasukat közben leengedik. Majd jobb karjukat csúsztatják előre, szintén leengedve karjukat. Dörgölődző cica Törökülésben ülünk és választunk magunk közül egy cicát, aki négykézláb állva sorban odadörgölődzik a többiek lábához és közben mulatságos arcot vág. Mindenki megpróbál komoly maradni, de ha valaki mégis elneveti magát, az helyet cserél a cicával.

20 20 PÉNTEK BESZÉLGETŐKÖR Te mi lennél, ha tejtermék lennél? Mit kóstoltunk a héten? Milyen ételeket ismerünk még, melyek elkészítéséhez szükséges tej? Melyiket szereted a legjobban? Szerintetek mi történt azzal tejjel, amit a konyhában hagytunk? AJÁNLÁSOK A SZABAD JÁTÉKHOZ Kollázs A hét folyamán összegyűjtött tejtermékek és csomagolásainak rendszerezése és kollázs készítése közös munkával. Tehénlegelőt festünk, felragasztjuk a hét elején készült teheneket. Diafilmvetítés: Cili Cica a Tejúton

21 21 Milyen tejtermék vagyok? Minden játékos hátára egy tejtermékes képet tűzünk. A játékosok eldöntendő kérdéseket tesznek fel egymásnak és ennek alapján megpróbálnak rájönni, milyen tejtermék van a saját hátukra tűzve. SZOMBAT Sportszombattal fejeződik be a heti program, mely fakultatív mozgáslehetőséget kínál a családoknak - szülők és gyerekek együtt sportolnak.

22 22 ÖSSZEGZÉS, ÉRTÉKELÉS A színes, változatos, közös cselekvésre, tevékenykedésre lehetőséget teremtő program alapjául szolgálhat a teljes körű megvalósításnak és továbbfejlesztésnek. A gyermeki kíváncsiságra, megismerési vágyra, aktivitásra alapozó tervezés pozitív fogadtatásra talál, és módszerévé, eszközévé válik a célok megvalósításának. A témahét kiegészítő tevékenységeinek anyagát, mint a vizuális nevelés, irodalom, énekzene anyaga az irodalomjegyzékben található. IRODALOMJEGYZÉK Zilahi Józsefné: Mese vers az óvodában II. Gyermekirodalmi szöveggyűjtemény Óvodai nevelés, játékkal, mesével - Tavasz Zelk Zoltán: Tarka lepke, kis mese Forrai Katalin: Ének az óvodában Mesélj nekem! Varga Katalin: Gőgös Gúnár Gedeon Cini Cini muzsika Lukács Józsefné Ferencz Éva: A játék nemcsak játék? Lukács Józsefné Ferencz Éva: Elmúlt a nyár, itt az ősz, kampós bottal jár a csősz - játékgyűjtemény Lukács Józsefné Ferencz Éva: Megjött a tél, huja hó, nagy pelyhekben hull a hó játékgyűjtemény Lukács Józsefné Ferencz Éva: Itt a tavasz, fut a tél, kis méhecske döngicsél játékgyűjtemény Lukács Józsefné Ferencz Éva: Itt a meleg, itt a nyár, mezítláb jár a madár - játékgyűjtemény

23 Fájlnév: tamop-egeszseghet Könyvtár: C:\Documents and Settings\User\Dokumentumok Sablon: C:\Documents and Settings\User\Application Data\Microsoft\Sablonok\Normal.dot Cím: A TEVÉKENYSÉG HOSSZÚ TÁVÚ CÉLJA Tárgy: Szerző: pc Keresőszavak: Megjegyzések: Létrehozás dátuma: :36:00 Változat: 45 Utolsó mentés dátuma: :20:00 Utoljára mentette: BONI Szerkesztési idő: perc Utolsó nyomtatás: :53:00 Mint az utolsó teljes nyomtatáskor Oldalak száma: 22 Szavak száma: (kb.) Betűk száma: (kb.)

SAJÁT INNOVÁCIÓ. Kompetencia alapú oktatás a Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézményben. Pályázó címe 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12.

SAJÁT INNOVÁCIÓ. Kompetencia alapú oktatás a Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézményben. Pályázó címe 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12. 1 TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0123 Kompetencia alapú oktatás a Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézményben SAJÁT INNOVÁCIÓ Pályázati azonosító TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0123 Pályázat címe Kompetencia alapú oktatás a

Részletesebben

Egészséges életmód (mozgás, táplálkozás, napirend)

Egészséges életmód (mozgás, táplálkozás, napirend) TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0162 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Sükösd- Érsekcsanád Közoktatási Intézményfenntartó Társulás közoktatási intézményeiben Egészséges életmód (mozgás, táplálkozás,

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4. INNOVÁCIÓ. Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Óvodájának. Sükösdi Tagintézményében 3.1.4/08/2-2008-0162

TÁMOP 3.1.4. INNOVÁCIÓ. Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Óvodájának. Sükösdi Tagintézményében 3.1.4/08/2-2008-0162 TÁMOP 3.1.4. INNOVÁCIÓ A Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Óvodájának Sükösdi Tagintézményében 3.1.4/08/2-2008-0162 AZ INNOVÁCIÓ MEGNEVEZÉSE: A föld és az élő környezet Projekt ( A környezettudatos életmód kialakítása)

Részletesebben

APRÓFALVA CSOPORT EGÉSZSÉG-HÉT TÁMOP 3.1.2.08/2-2009-0083. Készítette : Hódos Zoltánné. Óvodapedagógus

APRÓFALVA CSOPORT EGÉSZSÉG-HÉT TÁMOP 3.1.2.08/2-2009-0083. Készítette : Hódos Zoltánné. Óvodapedagógus APRÓFALVA CSOPORT EGÉSZSÉG-HÉT TÁMOP 3.1.2.08/2-2009-0083 Készítette : Hódos Zoltánné Óvodapedagógus 2010 1 A TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA Mit is jelent az egészséges életmód? Egy régi újság szerint: tiszta

Részletesebben

EGÉSZSÉMEGŐRZŐ PROGRAMOK AZ

EGÉSZSÉMEGŐRZŐ PROGRAMOK AZ Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés- Innovatív intézményekben című pályázat, TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0004 projekt. Saját innováció. Mondják: a legnagyobb ajándék, Amit az ember az élettől kaphat

Részletesebben

DIMENZIÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

DIMENZIÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM DIMENZIÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM Változat Hatályba helyezve Változás 1.0 2008. Kiadás 2.0 2013. Kiadás Módosítva 1. 2009. Módosítva 2. 2013. Módosítva 3. 2014. 1 I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1. Alapadatok

Részletesebben

Helyi Nevelési Program

Helyi Nevelési Program Helyi Nevelési Program Ordacsehi Napsugár Óvoda Alkalmazotti közösség elfogadásának dátuma: 2013. március Fenntartói jóváhagyás dátuma: Tervezett felülvizsgálat időpontja: Készült: 2013. március 14. Készítette:

Részletesebben

A Waldorf-Óvodapedagógiai Program Megvalósításának helyi sajátosságai. 2011.szeptember 1. Készítette: Skripeczky Ilona

A Waldorf-Óvodapedagógiai Program Megvalósításának helyi sajátosságai. 2011.szeptember 1. Készítette: Skripeczky Ilona A Waldorf-Óvodapedagógiai Program Megvalósításának helyi sajátosságai 2011.szeptember 1. Készítette: Skripeczky Ilona Tartalomjegyzék I. Bevezető II. A mi óvodaképünk III. A mi gyermekképünk IV. Óvodánk

Részletesebben

Címe: A játékos nyelv

Címe: A játékos nyelv B-A-P Mikrotérségi Nevelési Oktatási Központ Városi Óvoda Bátaszék Városi Óvoda Alsónyéki Tagintézmény Pörböly Óvoda T Á M O P - 3. 1. 4 / 0 8 / 2 2 0 0 8-0 1 4 7 Átfogó Intézményfejlesztés Címe: A játékos

Részletesebben

T E V É K E N Y S É G K Ö Z P O N T Ú T A H I T Ó T F A L U I Ó V O D Á K S Z Á MÁ R A

T E V É K E N Y S É G K Ö Z P O N T Ú T A H I T Ó T F A L U I Ó V O D Á K S Z Á MÁ R A T E V É K E N Y S É G K Ö Z P O N T Ú Ó V O D A I P R O G R A M A T A H I T Ó T F A L U I Ó V O D Á K S Z Á MÁ R A . Bevezetés 3 AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI: 5 1. A tevékenységközpontú óvodai nevelés célja

Részletesebben

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KEREKERDŐ ÓVODA Helyi Óvodai Programja

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KEREKERDŐ ÓVODA Helyi Óvodai Programja ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KEREKERDŐ ÓVODA Helyi Óvodai Programja 2768. Telefon: (+36 53) 387-001 / 22 e-mail: ujszilvasovoda@gmail.com Web: www.ujszilvas.hu/kerekerdoovoda I. BEVEZETŐ 1. Törvényi előírások

Részletesebben

Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Hévíz. Pedagógiai Program 2014. Készítette: Brunszvik Teréz Óvoda

Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Hévíz. Pedagógiai Program 2014. Készítette: Brunszvik Teréz Óvoda Hévíz 2014. Készítette: Brunszvik Teréz Óvoda Nevelőtestülete 2 HITVALLÁSUNK Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, szaporítja tapasztalatait. Ő azt hiszi: csak játszik. De mi már tudjuk mire

Részletesebben

1. BEVEZETŐ GONDOLATOK ÓVODÁNKRÓL

1. BEVEZETŐ GONDOLATOK ÓVODÁNKRÓL Az újabb lélektan meggyőzően fejti ki, hogy a nevelésben a 3-7 éves kor sokkal fontosabb a következő éveknél. A mit ez a kor elront, vagy elmulaszt, később helyrehozni nem lehet. Ezekben az években eldől

Részletesebben

2009. szeptember 7-október 2-ig. Manó környezetvédelem (három hetes projekt) Pörbölyi óvoda vegyes életkorú csoportja

2009. szeptember 7-október 2-ig. Manó környezetvédelem (három hetes projekt) Pörbölyi óvoda vegyes életkorú csoportja B-A-P Mikrotérségi Nevelési-Oktatási Központ Városi Óvoda Óvoda Pörböly TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0062 2009. szeptember 7-október 2-ig Manó környezetvédelem (három hetes projekt) Pörbölyi óvoda vegyes életkorú

Részletesebben

OLVASUNK ÉS CSELEKSZÜNK EGÉSZSÉGÜNK MEGVÉDÉSÉÉRT TARTALOMJEGYZÉK

OLVASUNK ÉS CSELEKSZÜNK EGÉSZSÉGÜNK MEGVÉDÉSÉÉRT TARTALOMJEGYZÉK A Nevelési Tudásdepó projekt helye a közoktatás-fejlesztési stratégiában, különös tekintettel az innovációs potenciál fejlesztésének lehetőségei a nem formális és informális képzés területén TÁMOP 3.2.4

Részletesebben

H E L Y I P E D A G Ó G I A I

H E L Y I P E D A G Ó G I A I Ó V O D A I N E V E L É S A M Ű V É S Z E T E K E S Z K Ö Z E I V E L H E L Y I P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A OM azonosító: 036785 Jóváhagyta: Hujber Jánosné óvodavezető 2013. augusztus 27. 1 T

Részletesebben

A MÉZESKALÁCS ÓVODA ÜGYES KEZEK

A MÉZESKALÁCS ÓVODA ÜGYES KEZEK A MÉZESKALÁCS ÓVODA ÜGYES KEZEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA Készült: 1998, Módosítva: 2008 OM azonosító: 034641 Készítette: Az óvoda nevelőtestülete 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 2. 1. Óvodakép 3. 2. Gyermekkép

Részletesebben

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM Galagonya Waldorf Óvoda 2083 Solymár Pilisvörösvári u. 2. OM azonosító: 202871 Készítette: Für Ágnes óvodavezető Solymár, 2014. szeptember 1. Tartalom Programunk... 5 1. ÓVODÁNK

Részletesebben

Új módszerek, innovatív pedagógusok a XXI. század kisújszállási iskoláiban TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0046 EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD MODULÁRIS PROGRAM

Új módszerek, innovatív pedagógusok a XXI. század kisújszállási iskoláiban TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0046 EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD MODULÁRIS PROGRAM Új módszerek, innovatív pedagógusok a XXI. század kisújszállási iskoláiban TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0046 EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD MODULÁRIS PROGRAM VÁROSI ÓVODAI INTÉZMÉNY KISÚJSZÁLLÁS PETŐFI ÓVODA PITYPANG CSOPORT

Részletesebben

JÁTSSZUNK-MOZOGJUNK EGYÜTT

JÁTSSZUNK-MOZOGJUNK EGYÜTT JÁTSSZUNK-MOZOGJUNK EGYÜTT Csillagfürt Óvoda Helyi Nevelési Programja 2040. Budaörs, Ifjúság u. 8. 2010 Az építész tudja, hogy amit gonddal épít, talán évszázadokra megmarad. A pedagógus tudja, hogy amit

Részletesebben

INNOVÁCIÓ Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Óvodájának Sükösdi Tagintézményében

INNOVÁCIÓ Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Óvodájának Sükösdi Tagintézményében TÁMOP 3.1.4/08/2-2008-0162 INNOVÁCIÓ Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Óvodájának Sükösdi Tagintézményében A VÍZ AZ ÉLET EGYIK LÉTELEME (A KÖRNYEZETTUDATOS ÉLETMÓD KIALAKÍTÁSA) Készítette: Bócsa Barnabásné Kipróbálás

Részletesebben

Egészséges életmód Moduláris program

Egészséges életmód Moduláris program TÁMOP-3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben ÁMK Óvoda 2769 Tápiószőlős, Árpád u. 3. Egészséges életmód Moduláris program 2009. 1 A program előzményei A helyi

Részletesebben

Egészséges életmódra nevelés programja, az egészségtudatos iskolai táplálkozás

Egészséges életmódra nevelés programja, az egészségtudatos iskolai táplálkozás Egészséges életmódra nevelés programja, az egészségtudatos iskolai táplálkozás Debrecen, 2009. Tartalom 1. Bevezetés..3 2. Az egészséges életmódra való nevelés története..4 3. Az egészségnevelés jogi háttere...7

Részletesebben

Micimackó Óvoda Pedagógiai Program Középpontban a környezeti nevelés

Micimackó Óvoda Pedagógiai Program Középpontban a környezeti nevelés Micimackó Óvoda Pedagógiai Program Középpontban a környezeti nevelés Hatályos: 2014.09.01-től 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 3 2. ÓVODAI NEVELÉSÜNK ALAPELVEI... 4 3. GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP... 5 4. AZ ÓVODAI

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben

TÁMOP-3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓ 2010. Környezettudatos magatartás kialakítása KÉSZÍTETTE: Kaszás Ferencné Tubicsák

Részletesebben

Rábáné MészáRos Rita. a drámapedagógiai szerepe, lehetősége a keresztény nevelésben. brenner János nevelési központ szombathely 2005.

Rábáné MészáRos Rita. a drámapedagógiai szerepe, lehetősége a keresztény nevelésben. brenner János nevelési központ szombathely 2005. Rábáné MészáRos Rita VaRázstüköR a drámapedagógiai szerepe, lehetősége a keresztény nevelésben brenner János nevelési központ szombathely 2005. A drámapedagógia szerepe, lehetősége a keresztény nevelésben

Részletesebben

Napköziotthonos Óvoda Pedagógiai Program OM:032151. Szendehely 2013

Napköziotthonos Óvoda Pedagógiai Program OM:032151. Szendehely 2013 Napköziotthonos Óvoda Pedagógiai Program OM:032151 Szendehely 2013 1 Tartalomjegyzék I.Bevezető... 4 II. Gyermekkép, óvodakép... 5 1. Az óvoda értékei... 5 2. Az óvodai nevelés célja... 6 3. Az óvodai

Részletesebben

Szent Imre Katolikus Óvoda

Szent Imre Katolikus Óvoda Szent Imre Katolikus Óvoda NEVELÉSI PROGRAMJA DERÜS VAGYOK, LEGYETEK AZOK TI IS! (II. János Pál pápa) TÖRVÉNYI HÁTTÉR Törvények 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról és módosításai 1993. évi LXXVII.

Részletesebben

Környezeti nevelés játékkal, mesével, Freinet elemekkel

Környezeti nevelés játékkal, mesével, Freinet elemekkel Környezeti nevelés játékkal, mesével, Freinet elemekkel Visszhang Óvoda Tihany 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK: TARTALOMJEGYZÉK:...2 A A pedagógiai program jogszabályi háttere: 3 Bevezető gondolatok,az óvoda bemutatása...3

Részletesebben