2 Kertvárosi Krónika február

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2 Kertvárosi Krónika 2006. február"

Átírás

1 2 Kertvárosi Krónika február BETEGEK VILÁGNAPJA (február 11) XVI. Benedek pápa üzenetéből részlet: Most hozzátok szeretnék szólni, kedves Testvéreim, akiket próbára tesz a betegség és hívni benneteket, hogy ajánljátok fel szenvedéseiteket Krisztussal együtt az Atyának, biztosak lévén abban, hogy a béketűréssel fogadott szenvedés érdemszerző és Isten jóakaratát közvetíti az egész emberiség számára. Nagyrabecsülésemet fejezem ki azoknak, akik otthonokban, nappali ellátást biztosító intézményekben, fejlesztési és gondozási otthonokban gondoznak benneteket, és arra buzdítom őket, hogy tegyenek meg mindent, hogy ne kelljen szükséget szenvednie senkinek az emberi méltóságot tiszteletben tartó orvosi, szociális, valamint lelkipásztori ellátásban. Az Egyház a lelkipásztorok munkáján keresztül mindig fel fogja ajánlani segítségét, annak teljes tudatában, hogy a szenvedők és gondozóik felé Krisztus szeretetéről és gondoskodásáról kell tanúságot tennie. A lelkipásztori munkatársakat, valamint az önkéntes szervezeteket és alapítványokat arra buzdítom, hogy konkrét kezdeményezéseikkel segítsék azokat a családokat, ahol mentális beteget gondoznak, valamint azt kívánom, hogy a befogadás és az együttérzés kultúrája növekedjen és még jobban elterjedjen, amelyet adott formában egészségügyi törvények garantálnak és konkrét megvalósulásukhoz a szükséges erőforrásokat biztosítják. Óriási szükség van azoknak a személyeknek a képzésére és továbbképzésére, akik a társadalomnak e nehéz területén dolgoznak. Minden keresztény elsődleges feladata és felelőssége hozzájárulnia ahhoz, hogy ezeknek a testvéreinknek ne sértsék emberi méltóságukat, hanem mindenkor elismerjék és tartsák tiszteletben. Evezz a mélyre! Krisztusnak ezen szavaival, amelyeket Péterhez és az apostolokhoz intézett, hívom én is világ minden közösségét és különösképpen azokat, akik a betegek szolgálatában munkálkodnak, hogy Máriának, a Betegek Gyógyítójának segítségével tegyenek tanúságot Isten jóságáról és atyai gondoskodásáról. A Szent Szűz vigasztalja mindazokat, akiket a betegség megpróbál és őrizze meg azokat, akik a jó szamaritánus módjára, testi és lelki sebeiket enyhítve gondjukat viselik. Imáimban mindannyiukról megemlékezem, és mindannyiukra küldöm áldásomat. SZERVITÁK Mária mennybevételének ünnepén (1233. augusztus 15-én) a Firenzei Székesegyházban hét előkelő nemes férfinek látomásszerűen megjelent az Istenanya. Nevükön nevezve felszólította őket, hogy osszák szét vagyonukat a szegények között és magányba vonulva folytassák életüket. Egy távolabb fekvő erdős hegyre, a Montesenárióra költöztek, ahol napjaik nagy részét imádságban és elmélkedésben töltötték. Kunyhókat építettek maguknak s egy szegényes kápolnát. Később többen is csatlakoztak hozzájuk. Hét esztendő telt el így, s 1240 nagypéntek este Mária ismét megjelent a hét nemes úrnak és a legenda szerint így szólt: Szolgálatomra választottalak

2 2006. február Kertvárosi Krónika 3 tottalak ki benneteket. Lássátok fekete gyászruhámat, amely annak a fájdalomnak a jelképe, amit a kereszt tövében szenvedtem el. Ezt a ruhát adom nektek, mint fájdalmaim jelképét: emlékeztessen benneteket a tőlem kapott küldetésre, miszerint Krisztus szenvedéseit és az én fájdalmaim tiszteletét hirdessétek Mária kíséretében az egyik angyal kezében könyv volt, mely Szt. Ágoston reguláját tartalmazta. A másik angyal kezében papirusz tekercs volt, melyen arany betűkkel ez állt: Servi Mariae. Mária Szolgái. Az új rendet 1304-ben XI. Benedek pápa hagyta jóvá ben Falconieri Szent Elek, a hét szent alapító közül az utolsó halálakor a szervita rendnek közel tagja volt, a női rend és a harmadrend tagjain kívül. Apostoli célkitűzésük a lelkipásztori szolgálat, az evangelizálás és a Fájdalmas Szűz tiszteletének a terjesztése volt. V. Márton és VIII: Ince pápák a szervitákat a kolduló rendek közé sorolták. A reformáció idején a rend legtöbb kolostora megszűnt. Az 1600-as években ismét benépesítették Itália, Németország és Lengyelország kolostorait. VIII. Orbán pápa ( ) kiváltságot is adott a rendnek. A pápai udvar személyzetét mindig szerviták gyóntatták, s a pápai kápolnában vízkeresztkor és fekete vasárnap a szervita generális tartja a szentbeszédet. Még súlyosabb csapást mért a szervitákra a felvilágosodás nyomában kialakuló szerzetesellenesség. A XIX. századra a rend kiheverte a csapásokat és ismét fejlődésnek indult. Napjainkban már több mint 200 kolostorral rendelkeznek. A rend női ágát Falconieri Szent Julianna alapította 1332-ben, mely szigorú szemlélődő közösség volt. A szerviták az evangéliumot több területen terjesztik: búcsújáróhelyeken a zarándokoknak lelkipásztori szolgálatot nyújtanak, a harmadik világban küzdenek a társadalmi igazságosságért, prédikálnak, lelkigyakorlatot tartanak, imaköröket vezetnek, tanítanak saját és állami iskolákban, elősegítik a rendtársak és mások művészi adottságainak kibontakozását (irodalom, zene, festészet stb.), segítenek a munkások lelki életének elmélyítésében, előmozdítják a keresztények egységét, minden ember üdvösségéért munkálkodnak előítélet nélkül. Magyarországon 1649-ben telepedtek le a szerviták Lorettomban (a mai burgenlandi Lorettoban) ben Pesten és Egerben építettek kolostort. II. József a lorettomi kolostort megszüntette Újabb kolostort 1928-ban építettek Máriaremetén a kegytemplom ellátására ban Makkos Márián az egykori trinitárius templomot is birtokba vették től fiúinternátust vezettek Makón, lelkipásztori munkálatot teljesítettek a csatkai Szentkút kegyhelyen, 1947-ben plébániát vettek át Törökszentmiklóson ben a magyar rendtartománynak 41 fogadalmas tagja volt. Világszerte a rend 201 házában 1103 szervita élt 1989-es adat szerint. A rendi kalendáriumok tíz szentet és számos boldoggá avatottat tartanak számon. Szervita szentek: Benizzi Fülöp (+1285). Diplomás orvosként, a szerviták templomában a prédikáció alatt, ezen szentírási szavakból: Fülöp járulj elé és csatlakozzál a szekérhez. (Ap. Csel. 8.29) azt érezte ki, hogy Isten őt a szervita rendbe hívja. Látomásában egy fényes szekéren a Boldogságos Szűz az

3 4 Kertvárosi Krónika február angyalok és Szentek között ült és kezében a szervita rend ruháját tartva, így szólt hozzá: Fülöp csatlakozzál a szekérhez. Ezek a szavak minden kétségét eloszlatták. Buzgó szervita lett, s mint generális főnök fejezte be áldásos életét. Az orvosok védőszentje. Falconieri Julianna (+1341) Már 14-éves korában a szerviták női harmadrendjének első tagja, később vezetője. Benító Szt. Fülöp, a szerviták nagy generálisa, Júlia gondoskodásába ajánlotta az egész rendet. Nehéz munkájában az Úr Jézus gyakori elragadtatásokkal vigasztalta. Holttestén szíve fölött bevésődött a szentostya lenyomata, rajta a kereszttel. G-né Paulus Noémi FELNŐTT KATEKÉZIS Dr.Tarjányi Zoltán: A Tízparancsolat Tarjányi professzor úr a többi előadóhoz hasonlóan szívesen tett eleget a felkérésnek és örömmel érkezett közénk, mert emlékezett a tavalyi előadásán megjelent sok érdeklődőre. Az ösztöntörekvés célja az élővilágban a faj és az egyén érdekeinek védelme. Az embernek nincsenek ösztönei, csak un. ösztöntendenciái. Az, hogy ezeket a szükségleteket (evés, öltözködés, szaporodás, stb.) hogyan éljük meg, függ többek között a neveltetésünktől, kultúránktól, valamint a szabad akaratunktól. Az általunk kialakított erkölcs alakítja át bennünk az ösztöntörekvéseket, ami által képesek vagyunk a társadalomban értelmes emberi életet élni. A közösségben élnünk csak az írott és íratlan törvények betartásával lehetséges. Ezek nélkül a társadalom összeomlik. Az alapvető erkölcsi törvényeket Isten nyilatkoztatta ki a Sínai hegyen a Kr.e. XIII. században. Az igaz Isten úgy tud beavatkozni az ember életébe, hogy parancsokat ad neki, az ember pedig úgy tud Vele együttműködni, szövetségre lépni, hogy ezeket a törvényeket betartja. Az erkölcs tehát a HIT- ből származik, annak a következménye hit nélkül nincs erkölcs! Ha a társadalomban megroppan a hit, az erkölcs is szabadossá válik, ha pedig valaki erkölcsileg meg akar erősödni, először a hitben kell megerősödnie. A zsidó teológia szerint az Istentől Mózes által kapott mindkét kőtáblán 5-5 parancs van: 1. kőtábla, ami Isten és az ember kapcsolatára vonatkozik: I. Jahwe az igaz Isten, Ő mentette meg Izraelt a rabságból. II. Isten az egyedül létező Isten. III. Isten nevének tisztelete IV. szombat megtartása V. szülők tisztelete. 2. kőtábla, ami az emberi közösség életére vonatkozik: VI. gyilkosság tilalma VII. paráznaság tilalma VIII. lopás tilalma IX. hamis tanúskodás tilalma X. irigység tilalma Mivel a megmentő, szerető Isten tekintélye van a parancsok mögött, a zsidó ember nem kérdőjelezte meg a parancsokat. Mózes összesen 613 parancsot hirdetett ki a zsidó népnek. Ezek a jogi, vallási és etikai törvényeket foglalták magukba és lefedték az emberi

4 2006. február Kertvárosi Krónika 5 élet minden területét. A törvények egyenrangúak, éppen amiatt, hogy mindet Isten nyilatkoztatta ki ez a zsidó teológia tragédiája. (Egyenrangú pl. a szülők tisztelete a hús és tej öszszevegyítésének tilalmával ) Az évszázadok alatt kialakult egy második törvényi réteg a később felmerült kérdések miatt, amikről Mózes nem adott kinyilatkoztatott törvényt ez a Talmud, amit Kr.u. I. századtól a XVI. századig foglaltak írásba. Tehát az Újszövetségi Szentírás és a Talmud ugyanannak az Ószövetségi kinyilatkoztatásnak egy lehetséges értelmezése. Mindkettő ebből fakad. Jézus zsidó lévén nem változtatta meg a törvényt, hanem beteljesítette: az eredeti értelmét ragyogtatta fel. A normarendszerből célerkölcsöt formált. Törekednünk kell a jó megtételére. Nem elég a külső cselekedet, a szívünkben kell Isten parancsait megtartanunk. Törekednünk kell a tökéletesedésre. Az Újszövetségi Szentírás a Tízparancsolatot nem tartalmazza. Ennek oka az, hogy az ősegyház különbözni akart a Krisztust megtagadó zsidóságtól. Csak a Kr.u. IV. században, Szt. Ágoston munkássága nyomán került ismét előtérbe, aki a térségbe betörő barbárok (akik közül többen megtértek) fegyelmezésére vezette be az alapvető erkölcs könnyen megjegyezhető parancsrendszereként. Napjainkban az első áldozásra felkészítésben is nagy segítség, mivel a gyermekek először szintén ezt a könynyen megjegyezhető mércét igénylik a szentgyónás elvégzéséhez. Horváthné Kati Idősebbek teadélutánja Január 29-én délután jöttünk össze. Sajnos körünkben gyakoribbak a testi bajok, így imánk ismét betegeink gyógyulásáért, valamint plébánosunkért, László atyáért ajánlottuk fel, aki február elsején ünnepelte 70. Születésnapját. Az idősebbek átélhették 59. éves plébániánk lelki vezetőjének Brunáry Ferenc és Dr. Molnár János plébánosok után László atya áldásos tevékenységét, szolgálatát. A múltról és jelenről beszélgettünk, majd videón megnéztünk 2 filmet a januári szentekre emlékezve. Aquinoi Szent Tamás és a pálos rend ismertetése a jelennek szólt. Hitünk biztos ismeretével és tanúságtételével tudjuk csak a missziós feladatunkat megvalósítani és továbbadni. Mihály Péter Föltekintünk arra, akit keresztülszúrtak A nagyböjti szent időben szeretettel várunk mindenkit, aki vágyódik mélyebben átélni Jézus életének titkait, együtt lenni Vele szenvedésében és érezni feltámadása örömét. Otthon a Szentírás kijelölt részeinek imádkozása napi percben, összejövetel minden hétfőn 18 órakor a Plébánián. Első alkalom:február 27. hétfő 18 óra. Nincs léleküdvösség, örök életre nyíló remény, csak a keresztben. (Kempis: Krisztus követése II. 12.) Keszthelyi László és Ágnes

5 6 Kertvárosi Krónika február Ministránsokról 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Ministránsok száma a miséken 1,5 4,2 December 11. és január 15. között ministránsok vasárnapi szentmiséken való részvételi szokásairól készült egy kis statisztika. Az adatokat egy grafikon segítségével ábrázoltuk, amely jól szemlélteti a kialakult eredményt. Az oszlopok magassága az átlagos részvételi arányt jelenti, főben kifejezve. Tehát minden szentmisén átlagosan picit több mint hárman vagyunk (3,275), így egy átlagos vasárnap tizenhárman jövünk el ministrálni, a valamivel több mint 40 főből. Ezen jó lenne javítani. Előfordult azonban többször is, hogy csak egy ministráns volt. A legjobb eredmény 7 fő volt. Az ünnepi szentmisék természetesen nem szerepelnek a táblázatban. Sajnos sokszor előfordul olyan helyzet is, hogy olyanok, akik szoktak ministrálni, nem jönnek az oltárhoz, és a padokból vesznek részt a szentmisén. Pedig nagy szükség lenne rájuk az oltárszolgálatban. Ennek több oka is lehet. Van, aki későn jön. Őket kérjük szépen, hogy induljanak el pár perccel hamarabb otthonról, hogy időben megérkezzenek. Vannak olyanok is, akik a templomunk télen hűvös levegője miatt maradnak inkább a padokban. Ezt meg 3,6 3,8 7:30 9:00 11:00 18:00 Mise időpontja tudjuk érteni, mert mi is érezzük milyen hideg van és vannak akik könynyebben megfáznak. De mégis arra szeretnénk megkérni őket, hogy próbáljanak meg valamivel vastagabban öltözködni, ha ez megoldható és részt venni a szolgálatban, mert szükség van rájuk! Kérjük a Tisztelt szülőket is, hogy bíztassák gyermeküket a ministrálásra, valamint szeretettel várunk új fiatalokat is az oltár köré! Ministránsvezetők NEM VÁSÁROLHATÓ Fiatal pár lép be a város legszebb játéküzletébe. A férj és feleség hosszasan nézegetik a színes játékokat. Egyrészt fenn sorakoznak az állványokon, másrészt a mennyezetről lógnak le, vagy a pultokon fekszenek szívderítő tarkaságban. Vannak itt síró és nevető babák, elektronikus játékok, kicsinyke konyhák, melyekben lángost és süteményt sütnek. Nem tudják eldönteni, melyiket vegyék meg. A csinos eladónő hozzájuk lép. - Nézze kezdi magyarázni a feleség -, nekünk egy egészen kicsi lányunk van, és mi sokat vagyunk távol hazulról, gyakran még este is. - Olyan kislány, aki keveset mosolyog - folytatja a férj. - Szeretnénk venni neki valamit, ami boldoggá tenné - veszi át a szót újra az asszony -, akkor is, ha mi nem vagyunk mellette... Valamit, aminek örülne, ha egyedül van. - Nagyon sajnálom - szólal meg udvariasan az eladónő -, de mi nem árulunk szülőket. (Bruno Ferrero)

6 2006. február Kertvárosi Krónika 7 Pénzel vásárolhatunk: Egy ágyat, de nem alvást Könyveket de nem intelligenciát Ételt de nem étvágyat Ékszereket de nem szépséget Házakat de nem közösséget Orvosságot de nem egészséget Luxuscikkeket de nem örömet Minden mást de nem szerencsét Még talán egy templomot is De a mennyek országát sohasem. Lelkigyakorlatot tart templomunkban Ocsovai Gábor Grácián OFM ferences atya március 31. péntek, április 1. szombat és 2. vasárnap 18 h kor Családakadémia Legközelebb február 25-én, szombaton este 7 órakor találkozunk a hittanteremben. Vendégeink ezúttal Balatonfűzfőről érkeznek: Palásthy Imre és Bea vezetik az estét Házasságvédő vitaminok címmel. Szeretettel várunk minden házas és házasodni készülő testvérünket. Gerber Gábor és Zsuzsa Kis fejtörő: B A N E Y Í L Á N S O Ű N Á K. Y T E N N G E T D T T É K L E E A E T H O I R D R A Á G Y O A T D A M E N L Y B E N A C B É N Á A F O E K Ü S D T Mit mondott Jézus a béna embernek? Ha a bal felső sarokból elindulsz lóugrásban, L alakban, megkapod a választ! Felnőtt katekézis Időpont: március óra Előadó: Dr. Labanc Zsolt atya Téma: Kegyelem, mint ajándék. Tábori Hírek! Kedves Testvérek! A plébániai nagy tábor augusztus 4-7-ig lesz Szurdokpüspökiben. A festői Mátra tövében meghúzódó táborhely kényelmes szállást biztosít akár 200 főnek is. Akik kisgyerekkel érkeznek vagy idősebbek és egy kicsit nagyobb kényelemre vágynak, mint a tíz ágyas szobák a faházakban, azok megszállhatnak a négy ágyas zuhanyzós szobákban a főépületben. De az igazán lelkesek, akik szeretik a kalandot és élvezettel hallgatnák a fák susogását a holdfényes éjszakákon, azok aludhatnak sátorban vagy akár a tábortűz körül a csillagok alatt. A táborban, mely egy szép parkban van, teljes ellátást fogunk kapni, így bőven lesz energiánk a foci-, röp- vagy kosárlabdát kergetni, ütni, pattogtatni a pályákon. Az esztergomi szeminárium rektora, Blankenstein Miklós atya oly fontosnak tartja ezt a nyári tábort, hogy három kispapot is küld köztük Csépányi Gábort és Molnár Miklóst a lelki programok segítésére. Kérjük a testvéreket, hogy a padsorok végén elhelyezett előzetes jelentkezési lapokat kitöltve tegyék a gyűjtő dobozba, vagy adják le a plébánián. A várható létszám ismerete jelentősen megkönnyítené a további szervezést. Jöjjünk minél többen, hogy a krisztusi közösség sokféleségének erejét az egységben minél inkább megtapasztalhassuk. Sok szeretettel hívunk mindenkit a szervezők nevében. Gerber Gábor és László atya

KARÁCSONY ÜNNEPE. Gyermekemért. 1 Kertvárosi Krónika 2006. december

KARÁCSONY ÜNNEPE. Gyermekemért. 1 Kertvárosi Krónika 2006. december 1 Kertvárosi Krónika 2006. december KARÁCSONY ÜNNEPE Talán minden ember legkedvesebb ünnepe a Karácsony: a hatalmas Isten egészen közelinek, egészen embernek, sőt gyermeknek mutatkozik, - így "ajánlja

Részletesebben

A SZÉCSÉNYI FERENCES PLÉBÁNIA EGYHÁZKÖZSÉGI HELYZETÉRTÉKELÉSE ÉS LELKIPÁSZTORI TERVE

A SZÉCSÉNYI FERENCES PLÉBÁNIA EGYHÁZKÖZSÉGI HELYZETÉRTÉKELÉSE ÉS LELKIPÁSZTORI TERVE A SZÉCSÉNYI FERENCES PLÉBÁNIA EGYHÁZKÖZSÉGI HELYZETÉRTÉKELÉSE ÉS LELKIPÁSZTORI TERVE Összeállította: A Szécsényi Római Katolikus Plébánia Képviselőtestülete Szécsény, 2005 Előszó A szécsényi Római Katolikus

Részletesebben

Regina Krónika. A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja

Regina Krónika. A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja Regina Krónika reginamundiplebania.hu A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja XVI. évfolyam 2. szám 2015. február 8. A betegek világnapja az Istennel való találkozás ünnepe A világegyház II. János Pál

Részletesebben

F e l é d. Fel nagy örömre ma született! K A R Á C S O N Y! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep

F e l é d. Fel nagy örömre ma született! K A R Á C S O N Y! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Veled és K A R Á C S O N Y! F e l é d A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Fel nagy örömre ma született! XXII./7. (192.sz.) 2012. December Karácsony! Veled és Feléd

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja

Rózsafüzér Királynéja Rózsafüzér Királynéja 2014 - VIII. évf. 1. (52. sz.) Nagyböjt PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu Az evangélium öröme betölti azok szívét és egész életét, akik találkoznak

Részletesebben

SZÉCSÉNYI HARANGOK. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 1998. Advent - Karácsony

SZÉCSÉNYI HARANGOK. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 1998. Advent - Karácsony SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 1998. Advent - Karácsony Mi az Advent? Advent ( Adventus Domini, azaz az Úr eljövetele ) karácsony előkészületi időszaka. Az egyház a VI.

Részletesebben

TARTALOM: - Karácsonyi visszatekintés - Szentírás Éve - Ökumenikus imahét - Életünk, örömeink - Nagyböjti gondolatok

TARTALOM: - Karácsonyi visszatekintés - Szentírás Éve - Ökumenikus imahét - Életünk, örömeink - Nagyböjti gondolatok Bor162.qxd 2008. 02. 03. 20:13 Page 2 SZENTMISÉK TEMPLOMUNKBAN Hétfõ: 18.00 Kedd: 7.00 Szerda: 18.00 Csütörtök: 7.00 Péntek: 18.00 Szombat: 7.00 Vasárnap: 7.00, 9.30, 18.00 SZENTSÉGIMÁDÁS: Kedd reggel

Részletesebben

F e l é d N Y Á R! Gyertek velem külön valamilyen csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit! (Mk 6,31)

F e l é d N Y Á R! Gyertek velem külön valamilyen csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit! (Mk 6,31) N Y Á R! Veled és F e l é d A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc - Havanna lakótelep Gyertek velem külön valamilyen csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit! (Mk 6,31) XXIV/3. (201.sz.)

Részletesebben

A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE

A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE - A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE - Az Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepéhez legközelebb eső vasárnapon minden évben a szolgáló szeretet szentjének példáját követő Katolikus Karitász

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja. Advent PLÉBÁNIÁNK ÉLETE VÉGET ÉRT A HIT ÉVE

Rózsafüzér Királynéja. Advent PLÉBÁNIÁNK ÉLETE VÉGET ÉRT A HIT ÉVE Rózsafüzér Királynéja 2013 - VII. évf. 7. 50. Advent PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu VÉGET ÉRT A HIT ÉVE Ferenc pápa Krisztus király vasárnapján lezárta a XVI.

Részletesebben

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja VILÁGP STA Újfolyam, VII. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2011. tél Tegyünk tanúságot a szeretetről Aranymise az égben és a földön 8. oldal Majomtól vagy nem majomtól származunk? 10 11.

Részletesebben

VILÁGP. Ne féljetek a jóságtól és a gyengédségtől! Ferenc pápa. Missziós Imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból

VILÁGP. Ne féljetek a jóságtól és a gyengédségtől! Ferenc pápa. Missziós Imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból VILÁGP STA Újfolyam, IX. évf. 2. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2013. nyár Jelmondatok üzenete Három új missziós pap tanúságtétele 5-7. oldal A remény világossága A verbiták HIV és AIDS központja

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december A ELKEZDŐDÖTT A ZSINAT z október 11-i ünnepélyes megnyitó után elkezdődött az Egyházmegyei Zsinat témáinak a feldolgozása. Az Egyház,

Részletesebben

NAGYBÖJTI GONDOLATOK. Ároni áldás

NAGYBÖJTI GONDOLATOK. Ároni áldás 2 Kertvárosi Krónika 2011. március-április CSALÁDOK IMÁJA Mennyei Atyánk, hálát adunk neked az élet és a család ajándékáért. Adj nekünk erőt, hogy az első magyar szent család Szent István, Boldog Gizella

Részletesebben

Harangszó ÜNNEPI. Gondolatok a Betegek Világnapja alkalmából. A zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója.

Harangszó ÜNNEPI. Gondolatok a Betegek Világnapja alkalmából. A zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Harangszó ÜNNEPI A zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója XI. évfolyam 1. szám 2004. január február Tartalom Gondolatok a Betegek Világnapja alkalmából... 1 Mindszenty bíborosról

Részletesebben

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET 15 PERC SZERETET házaspárok számára P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Schönstatt-szentélyt Magyarországnak Alapítvány Óbudavár,

Részletesebben

A hetvenéves Felső-Krisztina utóbbi tíz éve

A hetvenéves Felső-Krisztina utóbbi tíz éve XIII. évfolyam 4. szám 2010. TE DEUM Felsõ-Krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9, telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6 órakor

Részletesebben

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2004. Nagyböjt Húsvét. Közép-európai Katolikus Találkozó

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2004. Nagyböjt Húsvét. Közép-európai Katolikus Találkozó LELKISÉG Korunk paradoxonja, hogy magasabbak az épületeink, de kicsinyesebb a természetünk, szélesebbek az autópályáink, de szűkebb a látókörünk. Többet vásárolunk, de azt kevésbé élvezzük. Nagyobbak a

Részletesebben

Áldott karácsonyt, békés, boldog új esztendőt!

Áldott karácsonyt, békés, boldog új esztendőt! w w w. p l e b i. h u 2013. Karácsonya XIV. évf. 4. szám (53) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Áldott karácsonyt, békés, boldog új esztendőt! Múlóban az éjszaka, a nappal pedig

Részletesebben

Szükség van a szolgálatra!

Szükség van a szolgálatra! Szükség van a szolgálatra! Önkéntesek a betegekért 10 éves a Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata 2. Vác 2015 Szükség van a szolgálatra!...3 Dr. Faragó Artúr Örökségtől kiscsoportig, azaz sokszínű

Részletesebben

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2010. IV. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele 2. Gorove László és Kriszta tanítása Álmom volt, hogy mi itt a csarnokban egymás felé kezdtünk fordulni és egymástól bocsánatot

Részletesebben

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2013. IV. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Az ICCRS nemzetközi prófétai találkozója Betlehemben A felső teremben folytattuk imánkat, ahol Istentől új pünkösdöt kértünk

Részletesebben

AVáci EgyházmEgyE zsinatán az Egyház és a helyi közösségek aktuális gondjairól

AVáci EgyházmEgyE zsinatán az Egyház és a helyi közösségek aktuális gondjairól zsinati homíliák a Váci EgyházmEgyEi zsinat témaköreihez Váci EgyházmEgyE, 2014. tartalom PüsPöki Előszó... 3 1. témakör: EVangElizáció... 4 2. témakör: szolgálattevők... 8 3. témakör: liturgia... 12 4.

Részletesebben

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! MEGEMLÉKEZÉS A tartalomból Héray András FSO: Búcsú Regőczi István atyától 2 Minden hónap 6-án Regőczi atya szentmisét mutatott be az Esztergomi Bazilika Kriptájában Mindszenty

Részletesebben

Léptét hallani, Hogy ébren legyen itt Mindig valaki

Léptét hallani, Hogy ébren legyen itt Mindig valaki L Á N C S Z E M Összekötő kapocs Isten és az emberek között Az Árpád-házi Szent Margit Plébánia lapja 2010. december KARÁCSONY Alapítva 1990 Karácsonyok Egyedül ülök a szobában. Kinézek az ablakon. Nagy

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 11. szám KARÁCSONY

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 11. szám KARÁCSONY LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 11. szám KARÁCSONY Karácsony ünnepe minden jóérzésű ember szívét megérinti, megnyitja, még akkor is, ha a mindennapi élet terhei zaklatottá, és bezárttá tesznek

Részletesebben

VILÁGP. Hűséges az Isten. (1Kor 1,9) Missziós Imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból. X., jubileumi évfolyam

VILÁGP. Hűséges az Isten. (1Kor 1,9) Missziós Imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból. X., jubileumi évfolyam VILÁGP X., jubileumi évfolyam STA Újfolyam, X. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2014. tél Hűséges az Isten (1Kor 1,9) Isten szava: fáklya és világosság A bibliaolvasás értékéről 5. oldal

Részletesebben

NAGYSZERŰ CSODAJELEKET MŰVEL

NAGYSZERŰ CSODAJELEKET MŰVEL POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXIX. évf. 5. szám (39. Jg. Nr. 5) Az európai magyar katolikusok lapja 2007. május A SZERETET SZENTSÉGE XVI. Benedek pápa szinódus utáni buzdítása A szeretet szentségében,

Részletesebben