Monoszló Község Önkormányzat Képviselõtestülete. 14/2007. (XII.20.) rendelete. az építményadóról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Monoszló Község Önkormányzat Képviselõtestülete. 14/2007. (XII.20.) rendelete. az építményadóról"

Átírás

1 Monoszló Község Önkormányzat Képviselõtestülete 14/2007. (XII.20.) rendelete az építményadóról Kihirdetve: 2007.december 20. Sólyom Béláné körjegyzõ 1

2 Monoszló Község Önkormányzata a helyi adókról szóló többszörösen módosított évi C. tv.(továbbiakban: Ht.) l.. /l/ bekezdésének felhatalmazása alapján a község illetékességi területére "Az építményadóról" január l-i hatállyal a következő rendeletet alkotja. Adókötelezettség l.. Adóköteles az Önkormányzat illetékességi területén lévő a.)nem lakás céljára szolgáló épület,lakóház b.)külterületi gazdasági épület /l/ Az építményadó alkalmazásában az építményhez tartozik az építmény rendeltetésszerű használatához szükséges a község rendezési tervében feltüntetett földrészlet. /2/ Az adókötelezettség az építmény valamennyi helyiségére kiterjed az építmény rendeltetésétől, illetőleg hasznosításától függetlenül a /4/ bekezdésben foglaltak kivételével. /3/ Az adókötelezettség kiterjed a jogi személyek által fenntartott építményekre (üdülőkre). /4/ Az adókötelezettség nem terjed ki az épülethez tartozó kiegészítő helyiségekre. Az adó alanya 2.. /l/ a.) magánszemély b.) jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, c.) magánszemélyek, jogi személyiséggel nem rendelkező személyi egyesülések, akik e rendelet hatályba lépésének napján, illetve azt követően a naptári év elsõ napján az építmény tulajdonosa. /2/ Több tulajdonos esetén megállapodása szerinti egy tulajdonos az adó alanya. Megállapodás hiányában a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. /3/ Ha az építményt az ingatlan nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. (A tulajdonos, vagyoni értékű jog jogosítottja a továbbiakban: tulajdonos) Az adó alanya az, aki a naptári év (továbbiakban: év) elsőnapján az építmény tulajdonosa. /4/ Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban rögzített tulajdonos az adóalany. Adómentesség 3.. Mentes az adó alól: a.) állandó lakás céljára szolgáló lakóház, (olyan építmény, amelyet az adóalany vagy legalább két családtagja állandó bejelentett lakcím mellett lakás céljára használ) 2

3 b.) az építményhez tartozó garázs 25 m2-ig. c.) Htv.3..(2.bek.)-ben felsorolt adóalanyok. d.) Terepszint alatt kizárólag bortárolására szolgáló helyiség,ha az építmény külterületen található, tulajdonosa hegyközségi tag, és gazdasági épülete egyszerűsített adóraktár (bortároló) Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése 4.. /l/ Az adókötelezettség a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély kiadását követő év első napján keletkezik. Az engedély nélkül épült, vagy anélkül használatba vett építmény esetében az adókötelezettség a tényleges használatba vételt követő év első napján keletkezik. /2/ Az adókötelezettség megszűnik az építmény megszűnése évének utolsó napján. Az építménynek az év első felében történő megszűnése esetén a második félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik. /3/ Az építmény használatának szünetelése az adókötelezettséget nem érinti. 4/ Évközi: változás (adás-vétel, ajándékozás, stb.) esetén az adókötelezettség a tulajdonosváltozást követő év január 1. napján kezdődik. /5/ Htv.14/A. -ában felsorolt adófelfüggesztés esetei. Az adó alapja 5.. Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete. Az adó mértéke 6.. Az adó évi mértéke: 600.-Ft/m2 Adókedvezmény 7.. /1/ 15 %-kal kell az adó évi mértékét csökkenteni, ha az építmény külterületen található, így az adó évi mértéke : 510.-Ft/m2 /2/ Az alapadót 50 %-kal csökkentett összegben kell megállapítani a nem lakás céljára szolgáló épület esetén, ha annak rendeltetése egész éven át tartó alapvető élelmiszerellátás 300,- Ft/m2 /3/ Az adóalapját 20 m2-el csökkenteni kell ha a lakóházba legalább egy fő az adóalany, vagy annak közeli hozzátartozója (Ptk b.pontja) monoszlói állandó lakcím mellett lakás céljára használ. /4/ Nem jár adókedvezmény, amennyiben az építményt engedély nélkül építették. 3

4 Méltányosságból történő adómérséklés és adóelengedés 8.. /l/ A jegyző (önkormányzati adóhatóság) kivételes méltánylást érdemlő esetben a magánszemély kérelme alapján az őt terhelő adótartozást, a bírságot, a pótlékot mérsékelheti vagy elengedheti. A méltányossági kérelmet a jegyzőhöz kell benyújtani. /2/ Kivételes méltánylást érdemlő esetnek minősül, ha a közös háztartásban élő családtagok l főre jutó tényleges jövedelme nem haladja meg a mindenkori minimál nyugdíj 50%.-át. /3/ A /2/ bekezdésben foglaltak elbírálásához a jegyző a kérelemben felhozott indokok igazolására felszólíthatja az adókötelezettet, vagy környezettanulmány készítésére kérheti fel az adózó állandó lakhelye, vagy tartózkodási helye szerinti Polgármesteri Hivatal jegyzőjét Eljárási szabályok 9.. /l/ Az e rendeletben megállapított adót az Monoszló Önkormányzat számú építményadó beszedési számlájára kell befizetni. /2/ Az adópótlék-mentes fizetési határidő: első félév: március 15., második félév: szeptember 15. /3/ Az adó késedelmes megfizetése esetén az esedékesség napjától késedelmi pótlékot kell fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A késedelmi pótlék után késedelmi pótlékot felszámítani nem lehet. Az adóhatóság kivételes méltánylást érdemlő körülmény esetén a határozatban a késedelmi pótlékot mérsékelheti. /4/ Fizetési halasztás vagy a részletfizetés engedélyezése esetén késedelmi pótlékot nem kell fizetni. /5/ Ha az adózó a bevallási kötelezettségét a bevallás határidejét követően, de az adóhatóság felszólítását, ellenőrzését megelőzően késedelmesen teljesíti és késedelmét nem menti ki (bevallási késedelem) önadózás esetén a bevallásban megállapított, adókivetés esetén a bevallás alapján megállapítható teljes évi adó a.) a 15 napot nem haladja meg 5 %, b.) a 30 napot nem haladja meg 20 %, c.) a 30 napot meghaladja 30 %, de legfeljebb Ft mulasztási bírságot fizet. /6/ Ha a bevallás (bejelentés) hiányos, valótlan vagy téves adatokat tartalmaz, az adóhatóság legfeljebb 15 napos határidő tűzésével az adózót hiánypótlásra hívja fel. /7/ Az e rendeletben nem szabályozott eljárási szabályokra az adózás rendjéről szóló többszörösen módosított évi XCI. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni. 4

5 Záró rendelkezések 10.. Ez a rendelet január l-én lép hatályba, egyidejűleg 8/2004. (IV.30.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti. E rendelet kihirdetéséről a körjegyző az SZMSZ-ben szabályozott módon gondoskodik. Értelmező rendelkezések 11.. E rendelet alkalmazásában: /l/ Önkormányzat illetékességi területe: az önkormányzat közigazgatási határa által behatárolt - bel- és külterületet magába foglaló - térség, amelyre az önkormányzati hatáskör kiterjed.(ht pontja) /2/ Építmény: Olyan ingatlan jellegű, végleges vagy ideiglenes műszaki alkotás (épület, műtárgy), amely általában a talajjal való egybeépítés vagy a talaj természetes állapotának megváltoztatása révén jött létre. Nem minősül építménynek a három évnél rövidebb időtartamra létesített építmény. (Ht pont.) /3/ Épület: Az olyan építmény, amely a környező külső tértől épületszerkezetekkel részben vagy egészben elválasztott teret alkot és ezzel az állandó vagy időszakos tartózkodás, illetőleg használat feltételeit biztosítja, ideértve az olyan önálló létesítményt is, amely részben vagy teljes belmagasságával a környező csatlakozó terepszint alatt van. Épületrész az épület műszakilag elkülönített, külön bejárattal ellátott része.(ht pontja) /4/ Hasznos alapterület: A végleges falsíkokkal határolt teljes alapterületnek olyan része, ahol a belmagasság legalább l,90 m, a teljes alapterületbe a helyiségek összegzett alapterülete és az épülethez tartozó fedett és három oldalról zárt külső tartózkodók (lodzsa, fedett és oldalt zárt erkélyek), és a fedett terasz, tornác, tetőtér, valamint a többszintes lakrészek belső lépcsőjének egy szinten számított vízszintes vetülete is beletartozik.(ht pont) /5/ Kiegészítő helyiség: amely a lakás- és az üdülőtulajdon rendeltetésszerű használatához szükséges, de huzamos emberi tartózkodásra részben és ideiglenesen sem szolgál (tüzelőtér, tüzelő- és salaktároló, szárító, padlás, szerszámkamra, szín, pince).(ht pont) /6/ Vagyoni értékű jog: A kezelői jog, a tartós földhasználat, a haszonélvezet, a használat joga - ideértve a külföldiek ingatlanhasználati jogát is-, a földhasználat és a lakásbérlet.(ht pontja.) /7/ Lakossági alapellátás, szolgáltatás: Olyan kereskedelmi alapellátási és szolgáltatási tevékenység, mely a lakosság mindennapi szükségleteit, igényeit elégíti ki. 5

6 /8/ Közszolgáltató szervezet: A Magyar Posta Részvénytársaság, a Magyar Rádió, a Magyar Televízió Rt., a Duna Televízió Rt., MTI Rt, Diákhitel Központ Rt, továbbá a helyi és helyközi menetrend szerinti tömegközlekedést lebonyolító szervezetek, a közüzemi ellátást alapellátásként végző szervezetek közül a villamos- és gázenergia -, távfűtés-, meleg víz -, ivóvíz-, csatornaszolgáltatást nyújtók, ideértve a Vizi közmű - társulatot is. Alapellátásként az a szervezet végez közüzemi ellátást, amelynek nettó árbevétele legalább 75 %- ban közvetlenül a fogyasztok számára történő szolgáltatás nyújtásából származik. (Ht pontja) /9/ Gazdasági épület: A község külterületén lévő olyan építmény, amely a környező külső tértől épületszerkezetekkel részben, vagy egészben elválasztott teret alkot és ezzel az állandó vagy időszakos tartózkodás, illetőleg használat feltételeit biztosítja, ideértve az olyan önálló létesítményt is, amely részben vagy teljes belmagasságával a környező csatlakozó terepszint alatt van. Épületrész az épület műszakilag elkülönített, külön bejárattal ellátott része. /10/ Állandó lakás céljára szolgáló építmény: Olyan építmény amelybe az adóalany családjából legalább 2 személy egyedülálló esetén az adóalany állandó lakosnak bejelentkezett. /11/ Állandó lakos: Aki a lakcímbejelentés szabályai szerint nyilvántartásba vett lakóhellyel nem magyar állampolgár esetén tartózkodási hellyel rendelkezik Monoszló illetékességi területén, amennyiben e lakcímet az adóévet megelőző év december 31-ig létesítette. /12/ Nem állandó lakás céljára szolgáló lakóház: Olyan ingatlan nyilvántartásba bejegyzett lakóház, amelybe állandóra nem jelentkezett be a tulajdonos, illetve közvetlen hozzátartozója. /13/ Építmény megszűnése: illetékes építésügyi hatóság a használatbavételi engedélyt visszavonta, vagy az épület lebontását engedélyezte. (Ht pontja) /14/ Nevelési, oktatási intézmény (Ht pontja). M o n o s z l ó, december 12. Simon György polgármester Sólyom Béláné körjegyzõ 6

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 27/1995. (XII. 1.) 1 RENDELETE 2 AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 27/1995. (XII. 1.) 1 RENDELETE 2 AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 27/1995. (XII. 1.) 1 RENDELETE 2 AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL A 3/1996. (I. 25.) 3, A 29/1996. (IX. 2.) 4, A 37/1996. (XI. 11.) 5, A 45/1997. (1998. I. 1.) 6,

Részletesebben

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/1996. (XII. 31.) számú rendelete a helyi idegenforgalmi adóról

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/1996. (XII. 31.) számú rendelete a helyi idegenforgalmi adóról Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/1996. (XII. 31.) a helyi idegenforgalmi adóról (az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) A helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1. (1) bekezdés

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2005. (XI.22.) rendelete A helyi adók megállapításáról és bevezetéséről

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2005. (XI.22.) rendelete A helyi adók megállapításáról és bevezetéséről Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2005. (XI.22.) rendelete A helyi adók megállapításáról és bevezetéséről (a 11/2013. (X.18.) és a 2/2014.(IV.11.) önkormányzati rendelettel módosított

Részletesebben

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2 /2001 (II. 13. ) számú és a 6 / 2001 ( IV.02.) számú rendeletével, és a 10 /2003 ( VIII.15.) számú rendeletével a 15 /2003. ( X.01.) számú, 13/2004.(XII.15.)

Részletesebben

ERCSI NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 25/1999.(XI.30.) Kt. számú rendelete. a helyi adókról (módosításokkal egységes szerkezetben)

ERCSI NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 25/1999.(XI.30.) Kt. számú rendelete. a helyi adókról (módosításokkal egységes szerkezetben) ERCSI NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/1999.(XI.30.) Kt. számú rendelete a helyi adókról (módosításokkal egységes szerkezetben) Ercsi Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi adókról

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008.(III.27.) számú rendelete ( az idegenforgalmi adóról szóló

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának 24/2002.(XII.20.) Ök. számú rendelete a helyi építményadóról 1

Gyál Város Önkormányzatának 24/2002.(XII.20.) Ök. számú rendelete a helyi építményadóról 1 Gyál Város Önkormányzatának 24/2002.(XII.20.) Ök. számú rendelete a helyi építményadóról 1 Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény

Részletesebben

Hajdúbagos Község Önkormányzata 10/1998. (XI.27). ÖR. sz. rendelete A HELYI ADÓKRÓL. Általános rendelkezések

Hajdúbagos Község Önkormányzata 10/1998. (XI.27). ÖR. sz. rendelete A HELYI ADÓKRÓL. Általános rendelkezések Hajdúbagos Község Önkormányzata 10/1998. (XI.27). ÖR. sz. rendelete A HELYI ADÓKRÓL Általános rendelkezések 1. Hajdúbagos Község Önkormányzata az Önkormányzati törvény 16.. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. november 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. november 27-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. november 27-i ülésére Tárgy: A helyi adókról szóló 49/2003. (XII.09.) ÖK. Rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Zalaszentgyörgy község önkormányzat képviselőtestületének. 7/1999. /XI.30./ számú rendelete a. magánszemélyek kommunális adójáról

Zalaszentgyörgy község önkormányzat képviselőtestületének. 7/1999. /XI.30./ számú rendelete a. magánszemélyek kommunális adójáról Zalaszentgyörgy község önkormányzat képviselőtestületének 7/1999. /XI.30./ számú rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról A 2010. évi módosításokkal egybeszerkesztve Zalaszentgyörgy Község Önkormányzat

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat. 55/2008. (XI. 06.) sz. önk. rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat. 55/2008. (XI. 06.) sz. önk. rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2008. november 6. Dr. Xantus Judit Jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 55/2008. (XI. 06.) sz. önk. rendelete az építményadóról

Részletesebben

Jásd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 8/1999. ( XI.26.) RENDELET. az idegenforgalmi adóról (egységes szerkezetben) Adókötelezettség 1..

Jásd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 8/1999. ( XI.26.) RENDELET. az idegenforgalmi adóról (egységes szerkezetben) Adókötelezettség 1.. Jásd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 8/1999. ( XI.26.) RENDELET az idegenforgalmi adóról (egységes szerkezetben) Jásd Község Önkormányzata a helyi adókról szóló 1990.C.törvény 1../1/ bekezdése

Részletesebben

Nagytőke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/1999.(XI. 25.) Ökt. rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról

Nagytőke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/1999.(XI. 25.) Ökt. rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról 1 Nagytőke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/1999.(XI. 25.) Ökt. rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról I. Fejezet Általános rendelkezések 1.. (1) E helyi adó bevezetésének célja, hogy

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 16/2005.(XI.30.) rendelete

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 16/2005.(XI.30.) rendelete Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének 16/2005.(XI.30.) rendelete a telekadóról, építményadóról és a magánszemélyek kommunális adójáról Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestülete a

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a helyi adóval kapcsolatos szabályokról

TÁJÉKOZTATÓ a helyi adóval kapcsolatos szabályokról TÁJÉKOZTATÓ a helyi adóval kapcsolatos szabályokról a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, és Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 20.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 20.-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 20.-i ülésére Tárgy: A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet megalkotása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Ügytípus: Építményadó

Ügytípus: Építményadó Ügytípus: Építményadó Eljáró belső szervezeti egység: Adóügyi Osztály Illetékességi terület: Szolnok város közigazgatási területe Az ügyintézéshez szükséges és honlapról letölthető dokumentumok, nyomtatványok:

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2010.(XII. 14.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2010.(XII. 14.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2010.(XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról a módosításáról szóló 2/2011. (I. 25.) rendelettel egységes szerkezetben Kőröshegy Község

Részletesebben

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009. (II. 26.) sz. rendelete az idegenforgalmi adóról

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009. (II. 26.) sz. rendelete az idegenforgalmi adóról Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009. (II. 26.) sz. rendelete az idegenforgalmi adóról Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2011. (XII.12.) rendelete a helyi építmény- és telekadóról. I.

A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2011. (XII.12.) rendelete a helyi építmény- és telekadóról. I. A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2011. (XII.12.) rendelete a helyi építmény- és telekadóról A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 1/2011 (I.11.) számú. r e n d e l e t e. a helyi adók bevezetéséről.

GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 1/2011 (I.11.) számú. r e n d e l e t e. a helyi adók bevezetéséről. GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2011 (I.11.) számú r e n d e l e t e a helyi adók bevezetéséről. Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete(a továbbiakban: önkormányzat) a település

Részletesebben

Orfű Község Képviselőtestületének 11/2009. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Orfű Község Képviselőtestületének 11/2009. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Orfű Község Képviselőtestületének 11/2009. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. fejezet 1.. Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi adókról

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzatának 15/2008. (XII.12.) sz. Önkormányzati rendelete a helyi adókról EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Újhartyán Község Önkormányzatának 15/2008. (XII.12.) sz. Önkormányzati rendelete a helyi adókról EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 Újhartyán Község Önkormányzatának 15/2008. (XII.12.) sz. Önkormányzati rendelete a helyi adókról EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. tv. 16..

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Építményadó bevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Építményadó bevalláshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Építményadó bevalláshoz Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának illetékességi területén lévő építmények után az építményadóval kapcsolatos adókötelezettséget a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2002. (XII.9.) önkormányzati rendelete 1 A helyi adókról és az alkalmazandó méltányossági eljárásról.. 1 Módosította a 10/2003. (XII.12.) önkormányzati

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2006./XII.27/, 20/2007./XII.19./, 25/2008./XII.17./, 21/2009.(XII.16.), 16/ 2010.(XII.15.), 21/2011(XII.15.) rendeletei egységes szerkezetben

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2006./XII.27/, 20/2007./XII.19./, 25/2008./XII.17./, 21/2009.(XII.16.), 16/ 2010.(XII.15.) rendeletei egységes szerkezetben a helyi adókról Balatonberény

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Hatályos: 2010. adóévre

Hatályos: 2010. adóévre Az Esztergomi Önkormányzat többször módosított* 52/2005.(XII.15.) ör. rendelete a helyi adókról egységes szerkezetbe foglalva a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.), és az adózás rendjéről szóló

Részletesebben

Cserkút Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2004./ I. 30./ rendelete a helyi építményadóról

Cserkút Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2004./ I. 30./ rendelete a helyi építményadóról Cserkút Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2004./ I. 30./ rendelete a helyi építményadóról Cserkút Község Önkormányzat képviselőtestülete a helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény 1.. (1) bekezdésében

Részletesebben