Derekegyház Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2006.(III.29.)Önk. határozata: Derekegyház Hosszútávú Településfejlesztési Koncepciója

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Derekegyház Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2006.(III.29.)Önk. határozata: Derekegyház Hosszútávú Településfejlesztési Koncepciója"

Átírás

1 Derekegyház Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2006.(III.29.)Önk. határozata: Derekegyház Hosszútávú Településfejlesztési Koncepciója 1. A fejlesztési koncepció alapelvei Településpolitikai elhatározások, prioritások 2. Társadalmi-gazdasági környezet 2.1. A népességszám és a lakáskörülmények alakulása 2.2. A gazdaság és a foglalkoztatás helyzete és jövője 2.3. Egészségügyi, szociális ellátás 2.4. Kultúra, oktatás, szabadidő, sport 2.5. Kommunális ellátás 3. Derekegyház műszaki jellemzői 3.1. Településszerkezet, területfelhasználás 3.2. Közlekedés, hírközlés 3.3. Energiagazdálkodás 3.4. Vízgazdálkodás 3.5. Hulladékgazdálkodás 4. A település ökológiai környezete 4.1. A természeti és az épített környezet jellemzői, kölcsönhatásai 4.2. Egyéb környezeti adottságok 5. Az önkormányzat lehetőségei és szerepvállalása 5.1. Az önkormányzati vagyon és működtetése 5.2. A településfejlesztés eszközrendszere Derekegyház, március hó 1

2 1. A fejlesztési koncepció alapelvei Településpolitikai elhatározások, prioritások Minden civilizált társadalom harmonikus működéséhez nélkülözhetetlenek az egyértelműen megfogalmazott és a többség által elfogadott hosszabb-rövidebb távra vonatkozó célok, valamint ezek eléréséhez szükséges szabályok meghatározása, továbbá az eszközök biztosítása. A települések demokratikus, tervszerű fejlesztési és működési feltételeinek tisztázását, az életkörülmények folyamatos jobbítását célzó egyben a településrendezési tervet megalapozó komplex társadalmi gazdasági műszaki ökológiai stratégia a Településfejlesztési koncepció. Kidolgozását a települési önkormányzatok településrendezési feladatait, annak eszközrendszerét is szabályozó, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény írja elő kötelező jelleggel. Fontos, hogy az önkormányzat településfejlesztési döntéseit rendszerbe foglaló dokumentum legalább évet átfogó időtávlatra készüljön. A település és környezete alakításának alapeszközei a Településfejlesztési koncepció és az arra épülő településrendezési tervek, azaz a Településszerkezeti terv, a Helyi Építési Szabályzat és a Szabályozási terv (továbbiakban együtt: Terv). A Terv feladata, hogy térbeli-műszaki-ökológiai kereteket biztosítson a koncepció célkitűzéseinek megvalósításához, kiteljesítéséhez. A Terv feladata továbbá a D e r e k e g y h á z területén elhelyezkedő ingatlanokkal kapcsolatos közösségi- és magánérdekek összehangolása. Fontos, hogy az önkormányzat településfejlesztési döntéseit rendszerbe foglaló dokumentum legalább évet átfogó időtávlatra készüljön. Erre a dokumentumra építhetők az egyes választási ciklusok programjai, valamint a helyi önkormányzat egyéb tárgykörben több évre megalkotott fejlesztési, intézkedési tervei, továbbá az adott gazdasági- költségvetési év fejlesztési tervei. A tágabb és szűkebb térségre jellemző politikai, társadalmi, gazdasági változások, a kultúra, a természeti környezet, az infrastruktúra helyzete, a foglalkoztatási, jövedelmi viszonyok átrendeződése együtt határozza meg a 21. század elején körvonalazható fejlődés mértékét és irányait. A koncepció a lakosság és a helyi társadalmi szervezetek bevonásával, az Étv. által megfogalmazott elsődleges cél: a településrendezési terv megalapozása, a község térbeli alakítására vonatkozó jövőkép felvázolása érdekében készült. A működő, élő települések állandó jellemzője a változás. Derekegyház község Önkormányzatának feladata a lakosság változó igényeinek minél teljesebb kielégítése, az emberhez méltó környezet és a folyamatos megújulás feltételeinek a megteremtése. Mindez a település szellemi, környezeti, tárgyi hagyományainak adottságainak tiszteletben tartását, illetve a lehető leghatékonyabb felhasználását és megújítását jelenti. 2

3 2. Társadalmi-gazdasági környezet 2.1. A népességszám és a lakáskörülmények alakulása Derekegyházra is jellemző az elöregedés. Ezen csak betelepítéssel lehetne segíteni. Ennek alapjai adottak: egyrészt a rendelkezésre álló, olcsó építési telkek, másrészt a könnyen elérhető, közeli városok (Szentes, Hódmezővásárhely, Orosháza). Utóbbiak kapcsolata tovább javul, ha megépül a 451 sz. út belterületet elkerülő szakasza, illetve a Hódmezővásárhely-Tompahát- Derekegyház összekötő út. Derekegyház családiházas falusias beépítettségű község. A régi építésű házakat általában idős emberek lakják, komfort fokozatuk a mai kor elvárásainak nem felel meg. Félő a házak további megüresedése is. Az elmúlt évtizedekben a lakásállomány csak nagyon kis mértékben növekedett és ez a folyamat várhatóan a távlatban sem módosul jelentősen. A népesség- és lakásszám, illetve az ezekből számítható viszonyszám alakulása az utóbbi évtizedek változásait tükröző népszámlálási adatok (KSH) alapján a következők szerint prognosztizálható: 1980 lakónépesség: fő lakás: 656 fő/lakás: 3,39 közp. belterületen: fő 458 fő/lakás: 3,37 Tompahát belterületen: 261 fő 82 fő/lakás: 3,18 külterületen: 416 fő 116 fő/lakás: 3, lakónépesség: fő lakás: 679 fő/lakás: 2,87 közp. belterületen: fő 470 fő/lakás: 3,06 Tompahát belterületen: 225 fő 85 fő/lakás: 2,65 külterületen: 284 fő 124 fő/lakás: 2, lakónépesség: fő lakás: 676 fő/lakás: 2,65 közp. belterületen: fő 486 fő/lakás: 2,85 Tompahát belterületen: 200 fő 82 fő/lakás: 2,44 külterületen: 206 fő 108 fő/lakás: 1, prognózis lakónépesség: fő lakás: 690 fő/lakás: 2,61 közp.belterületen: fő 530 fő/lakás: 2,74 Tompahát belterületen: 200 fő 85 fő/lakás: 2,35 külterületen: 150 fő 75 fő/lakás: 2,00 3

4 A vázolt adatok szerint a központi belterületen 2020-ra közel 50, míg Tompaháton csupán három új lakás építése szükséges. A Tervben a jelenlegi üres telkekre tekintettel új területeket nem kell lakóterületi célra kijelölni. A még beépítetlen részeken a már kiosztott telkek szükség szerinti átosztásával, növelésével lehetővé kell tenni a környezetre nem káros tevékenységet végző vállalkozók letelepedési lehetőségét A gazdaság és a foglalkoztatás jelene és jövője Derekegyházon jellemző, hogy a lakosság munkaképes rétege máshol, döntően a közeli településeken keres, illetve talál munkát. A helyben maradók általában mezőgazdasággal, vagy állattenyésztéssel foglalkoznak. Az alapvető ellátást szolgáló egységek megtalálhatók a faluban (élelmiszerbolt, vendéglátóegység, kereskedelmi egység, stb.), a fejlesztési lehetőségek azonban csekélyek, javulás, fejlődés évek óta nem tapasztalható. A közeljövőben az Ápoló Otthon új helyre költözése után számítani lehet a Kastély turisztikai célú hasznosítására, továbbá a tervezett önkormányzati építkezések (pl.: tompai Műv. Ház) beindulásával a helyi munkaerő egy részének foglalkoztatására. A foglalkoztatási szint emelkedése várható a DALERD Rt. által kezdeményezett ökoturizmus, továbbá az energianövények termesztésére és feldolgozására (pellet, biodízel, stb.) alapozott, betanított munkára épülő vállalkozások beindulásától Egészségügyi, szociális ellátás Az egészségügyi ellátást a közel központi helyen épült egészségház megfelelően ellátja. Itt működik a háziorvosi, fogorvosi, valamint a védőnői szolgálat. A szakrendelést Szentes látja el. A gyógyszerellátás is helyben biztosított. A betegszállítás megoldott. Az idősek házi szociális ellátását 2 fő végzi, akiknek kb. 80 idős embert kell ellátni. A hálózatot indokolt bővíteni, mivel az idősek száma is növekszik. A szociális ellátást a polgármester és a jegyző által a község Képviselő Testülete továbbra is biztosítja. Az ellátás jelenlegi formái: időskorúak járadéka, munkanélküliek jövedelempótló támogatása, rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatás, ápolási díj, átmenti segély, temetkezési segély, köztemetés, közgyógy-ellátás, valamint a gyermekvédelmi támogatások: kiegészítő családi pótlék, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Kultúra, oktatás, szabadidő, sport A Művelődési Ház a központban található. Az épület felújításra szorul. A toldalékrészre, (konyha) időszerű lenne az előző rendezési tervben ajánlott magastetőt megépíteni. A létesítmény kihasználtsága megfelelő. Működik könyvtár, dalkör, szakkörök, kiállítások, rendezvények (nyugdíjas találkozók, iskolai, óvodai rendezvények, falunapi rendezvények stb.) A konyha a Művelődési Ház toldalékszárnyában működik. Felújításra szorul. A 800 adag kapacitású üzem teljesítménye jelenleg 280 adag. Itt főznek az óvodának, 4

5 iskolának, a szociálisan rászorulóknak, valamint igény szerint a környező lakosságnak, üzemeknek. A konyha felszereltsége kielégítő, további üzemeltetése indokolt. A 48 férőhelyes óvoda kihasználtsága jelenleg 110 % (4 óvónő, és 3 dajka dolgozik). Az épület nagyobb felújítást igényelne, mind a belső és külső részén. Tavaly a csatornázásra és a sérült cserepek kicserélésére került sor, pályázati pénzből. Távlatban funkcióváltásra lehet számítani: az átalakítandó épületben az idősek otthona és gondozási központ kap helyet. A tompaháti óvodát - az épület állaga és a kis gyermeklétszám miatt be kellett zárni. Az épület más célú hasznosítását az önkormányzat elkezdte faluházként kívánja üzemeltetni. Az állapot javítás mellet azonban még létre kell hozni itt egy informatikai pontot, valamint az épületben megfelelő vizesblokk kialakítása is szükséges. Az Általános iskolába 106 gyermek jár, általában pedagógus látja el a tanítási feladatokat. Fontos lenne az iskola számítógép parkjának bővítése, cseréje, továbbá a gyermekek környezeti nevelése, a környezetvédelem, az állat- és növényszeretet. Távlatban összevont iskolaközpont kialakítása indokolt, az általános iskola és az óvoda összevonásával. A jelenlegi tornaterem korszerűsítése és bővítése szélesebb körű használatra (pl.: squash-pálya), felszereltségének javítása indokolt. További fejlesztési szándék az erdei iskola létrehozása, ahol közös programok rendezhetők a vadászházzal és a testvér-iskolákkal. A Könyvtár a Művelődési Házban működik, jelenleg 4200 kötet könyvvel. A könyvek bővítése folyamatos, az anyagi helyzet függvényében, vagy ajándékozás útján. Pályázaton nyert számítógépeken Internet elérhetőség is van. Szintén a lakosság rendelkezésére áll egy pályázaton nyert multifunkciós nyomtató. A feladatokat egy könyvtáros látja el, aki a havonta megjelenő Derekegyházi Híreket is szerkeszti. Távlatban informatikai bázisként működhetne a könyvtár, ahol a lakosság minden szükséges információt megtalálhat. A sportpálya öltöző épülete további felújításra szorul. A megyebajnokságban szereplő csapatnak helyet adó létesítmény fejlesztése érdekében folyamatosan pályázik az önkormányzat. A Nemzeti Sporthivatal pályázata keretében nyert összegből valósultak meg a tervezett fejlesztések. Így pl.: a közönség számára vizes-blokk épült, a pálya körüli fásítás, továbbá egy füves kispálya. A jelenleg nagyon rossz állapotban lévő lőtér felújítása, korszerűsítése indokolt. Igény van az íjászat és egyéb sportágak, pl.: paint-ball iránt Kommunális ellátás Derekegyház kommunális ellátottsága az ország községeit figyelembe véve jónak mondható. Egyedül a szennyvízcsatornahálózat hiányzik. A községben mintegy 1,3 km hosszú zárt csapadékvíz csatorna épült, továbbá vezetékes víz-, gáz- és villanyhálózat működik. A község úthálózata közel 100%-ban pormentes. A javítási munkákat pályázati pénzekből végzik. (A településen az AQUAPLUS Kft. szolgáltatja az ivóvizet. A vezetékes ivóvíz hálózat kiépítettsége 100%-os, a rákötések száma 94 %-os. Gázszolgáltatást a DÉGÁZ végzi, az ellátás 90%-os. A település elektromos hálózatának kiépítettsége 100 %, a szolgáltatást a DÉMÁSZ végzi. A szilárd burkolatú utak a Közútkezelő 5

6 Kht. és az önkormányzat kezelésében vannak. A belterületi utak hossza 8,7 km. Csapadékvíz csatorna 1,3 km) Szennyvízelvezetés: A településen nincs kiépített szennyvízhálózat, a szennyvizet egyedi szennyvízszikkasztókban elszikkasztják, illetve az újabb előírásoknak megfelelően zárt rendszerű aknában tárolják. A szennyvíz begyűjtését a Szentes Vízmű Kft. végzi. Szükség van egy központi szennyvíztisztítótelep létesítésére, illetve Tompaháton önálló egység kiépítése is megfontolandó. A település méreténél fogva célszerű a természetközeli tisztítási módokat figyelembe venni. Kommunális hulladék: a begyűjtést és elszállítást az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Rt. végzi, szerződés szerint. A 0459/2 hrsz-ú régi hulladéklerakó rekultiválandó. A szelektív hulladékgyűjtés bevezetése érdekében fontos egy hulladékudvar kialakítása (István majorban), valamint az elhullott állatok ideiglenes tárolása, továbbá a háztartásokban keletkező veszélyes hulladékok rendszeres gyűjtése és elszállítása. Javasolt az építési törmelék feldolgozása, ill. felhasználása (pl. mezőgazdasági utak felújítása során). 3. Derekegyház műszaki jellemzői 3.1. Településszerkezet, területfelhasználás Derekegyház község három fő részre tagolható: -Derekegyház központi belterület, -Tompahát -Paptelek, Ördöngös, Kláramajor A fenti egységeken kívül az igazgatási területen csak néhány tanyás ingatlan található. A község lakossága az elmúlt években csökkent. A csökkenés megállítását a betelepülés támogatásával lehetne elérni. Elő kell segíteni a meglévő építési telkek eladását. (Arany János utca, Köztársaság tér, Tompai út, valamint a Névtelen utca.) A község rendelkezik vállalkozásra alkalmas telkekkel is, melyek közül néhány már gazdára lelt, de építkezés még nem történt. Fontos lenne ezeknek a telkeknek a felmérése, esetleges visszavásárlása, valamint meghirdetése és újraértékesítése. Jelenleg a munkaképes lakosság többsége a környező városokba jár dolgozni, a községben maradók mezőgazdasággal, vagy állattenyésztéssel foglakoznak. A községet kelet-nyugati irányban keresztezi a 4405 jelű közút. Itt a jelentős átmenő forgalom miatt, illetve a balesetek megelőzése és a forgalom lassítása érdekében a létrehozott terelő-lassító szigetek, valamint gyalogátkelő helyek folyamatos biztonságossági felügyelete szükséges. Az út két oldalán találhatók a fontosabb létesítmények: Önkormányzat, Egészségház, Művelődési Ház, Gyógyszertár, Közért, Temető. A főútvonal mentén vállalkozói telkeket is kialakítottak az elmúlt évekbe. Vizsgálni kell ezek szükségességét, esetleges átalakításuk lehetőségét. A temető bővítése folyamatban van, a ravatalozó felújítása szükséges. Kegyeleti park kialakítása, a régi, értékes fejfák felmérése és rendszerezése indokolt. 6

7 Településszerkezeti célok: 1: A községközpont építészeti rekonstrukciója és kiteljesítése, minden új intézmény ide helyezése, a malom és környezetének rehabilitációja, közösségi célú igénybevétele. 2: Az előző rendezési tervben előirányzott, szabálytalanul kiosztott, szerkezeti jelentőségű zöldsáv védelme, illetve lehetséges helyreállítása. 3: Tilos meglévő közpark, vagy erdő területének csökkentése (pl.: beépítésre szánt területté minősítéssel). Ha ez kivételesen mégis indokolt és elkerülhetetlen, akkor a megszűnő terület dupláját kell pótolni. 4: A településre jellemző erdős jelleg megőrzése. 5: A helyi védelem kiterjesztése az épített értékeken túl a természeti értékekre is. 6: A külterületi termőföldek művelés alóli kivonását igénylő, ún. zöldmezős beruházások kerülése, a beruházások belterületi megvalósulásának támogatása. 7: Vállalkozások területi központosítása: a felvásárló telep mellett, a hűtőház, illetve a víztorony környékén Közlekedés, hírközlés Közlekedés A község kialakult közlekedés-szerkezetet érintő változást a tervezett 451 sz. út megvalósulása jelent. Csongrád Megye jóváhagyott Területrendezési Terve a térség megfelelő közúti feltárása, illetve a jelentős átmenő forgalom kiváltása érdekében a 451 sz. Kiskunfélegyháza-Csongrád-Szentes főút keleti folytatását irányozza elő. A belterületet délről kerülő út megvalósulása biztosítja a 4405 jelű közút forgalmával jelenleg túlterhelt központi területek tehermentesítését. A külterületi feltáróutak kiépítése az alábbi helyenen indokolt: Ördöngöst a 45. sz. főúttal összekötő út a Mihási úthoz vezetően, Tompahát Rárósi út Foltényi bekötőút. A belterületet átszelő kerékpárút folytatása szükséges Papptelekig, illetve a szentesi csatlakozás biztosítása érdekében a 45-ös útig. A település közúthálózatát alapvetően helyesen rögzíti a hatályos ÖRT. Ebből eredően az új tervben gyökeres változásokat nem kell javasolni. A gépjárművek várakozóhelyeinek lehetőségét tovább kell bővíteni. El kell érni, hogy új létesítmény csak a szükséges gépjárműszám saját telken történő elhelyezése esetén valósulhasson meg. A községet vasút nem érinti Hírközlés Az utóbbi évek leglátványosabb fejlődése ebben az ágazatban valósult meg. Az ellátottság mind a vezetékes, mind a mobil vonalak tekintetében teljeskörű, kialakult a kínálati piac, az igények azonnal kielégíthetők. Az alaplétesítmények megvalósultak, újabb, területigényes fejlesztésekkel nem kell számolni. Az alépítmény-hálózatot alkalmassá kell tenni a regionális és 7

8 országos telekommunikációs rendszerek, illetve a digitalizált és az optikai hálózatok fogadására. A kábel TV hálózat még ez évben kiépül. A továbbiakban elsődleges feladat a település érdekeinek előtérbe helyezése, kiemelten a hírközlési létesítmények által okozott településképi, vizuálisesztétikai problémák szem előtt tartása. Így pl. meg kell követelni a föld feletti műtárgyak számának minimálisra csökkentését és igényes, formatervezett kialakítását, továbbá a légvezetékek föld alattira történő fokozatos átépítését Energiagazdálkodás Derekegyház energiaellátása a tervezés távlatában változatlanul az elektromos energiára és a földgázra épül. Annak érdekében, hogy a környezeti minőség javuljon, alternatív helyi erőforrások bevonására kell felkészülni. Elsősorban a helyben található és hasznosítható, ún. megújuló energiák, természeti adottságok, természetes anyagok igénybevétele a cél. (pl.: alternatív energiahordozók, napenergia stb.) Érdemes átgondolni a település energiafüggőségének átalakítását, hiszen a környezetében adott a lehetőség a biomassza kihasználására Villamosenergia: A 20 kv-os alaphálózata község ellátását jelenleg megfelelően biztosítja. A távlatban várható igények kiszolgálására a rendszer bővítésével lehet biztosítani. A transzformátorok folyamatosan végzendő átépítése, korszerűsítése során a következőket kell biztosítani: az egyes létesítmények vagy egyedi, épített-házasra cserélendők, vagy a környező telekosztások adta lehetőségek függvényében a jelenlegi, településképileg kedvezőtlen közterületi helyükről a telektömbök (kerített) területére helyezendők. A kisfeszültségű hálózat folyamatos rekonstrukciója során a földkábel hálózat terjedését, minél nagyobb területeken történő kiépítését kell előirányozni. A közvilágítás bővítése, korszerűsítése, az energiatakarékos rendszer minél teljesebb kiépítése kívánatos Földgázellátás A földgázellátás jelenleg csaknem teljes, melyet a gázátadó állomás, valamint a középnyomású és hálózat biztosít. A földgázellátás területén a legfontosabb feladat a meglévő földgázellátó rendszer felújítása, rekonstrukciója Termálvíz A településen ez az energia-fajta nem jelenik meg, hasznosíthatóságát azonban a feltételezhetően kedvező lehetőségek miatt meg kell vizsgálni Vízgazdálkodás Alapvető cél, hogy a lakosságot kiszolgáló alapközművek a lehetőségekhez képest teljeskörűen, az egyes területek beépítettségi jellegéhez illeszkedően álljanak rendelkezésre. 8

9 3.4.1 Vízellátás Az egészséges ivóvízszükséglet biztosítására megfelelő mennyiségű és minőségű vízkészlet áll rendelkezésre, ami hosszú távra biztosítja a településen élők vízszükségletét. A vonatkozó rendeleteknek megfelelő ivóvízminőség biztosítása érdekében szükséges technológiai fejlesztéseket el kell végezni ig el kell készíteni a vízbázis védelmi programot, ki kell építeni a monitoring rendszert. Ki kell dolgozni a kijelölt védőidom, illetve vízbázis védelmét szolgáló intézkedéseket, az integrált vízügyi program keretében pedig felszíni vizek biztosításával, valamint a tisztított szennyvizek újrahasznosítása révén törekedni kell az ivóvíz más irányú használatának csökkentésére Szennyvízcsatornázás, szennyvíztisztítás A szennyvíztisztítás szükségessége évek óta ismert, egyre sürgetőbb feladat A jelenleg ellátatlan területeket az egyedi gyűjtés, illetve a szikkasztás jellemzi. Utóbbi nemcsak szennyezi a talajt és a felszín alatti vizeket, de magas talajvízszint esetében az egyes létesítmények használatát is ellehetetleníti. Mindemellett az EU direktívák is sürgetik a szennyvíztisztítás és csatornázás mielőbbi megvalósítását. A telep és a szennyvízhálózat kiépítését az önkormányzat önállóan kívánja megvalósítani. A tisztítótelep építése a megyei terv szerint, Derekegyház igazgatási területén, esetleg a Tompahátat szolgáló önálló egységgel tervezendő. Gondoskodni kell a szennyvíztisztítás megvalósulásáig szükséges közműpótló műtárgyak létesítésének és üzemeltetésének szabályozásáról Csapadék- és belvízvíz-elvezetés Csapadék- és belvízvíz-elvezetés Derekegyház csapadékvíz elvezetését döntően földmedrű nyílt árkok biztosítják. A lefolyó csapadékvizek befogadója a Kórógy-ér. A kiépített öntözési rendszerek jó lehetőséget biztosítanak a mezőgazdasági termeléshez a térségben. A további lehetőségek feltárása, a fejlesztések megtervezése és kivitelezése folyamatos feladat. Azonban az öntözéssel járó talajvízemelő hatás kedvezőtlen a központi belterület alsó harmadára (Béke u.- Arany J u. közötti terület). Ezért az öntözési időszakokon kívül ezen a részen a vízszint magasan tartását nem szabad engedélyezni. Derekegyház mélyebb fekvésű területein a csapadékos időjárás súlyos belvízkárokat okoz, amelyek a belvízvédelmi rendszerek teljesítőképességének növelésével enyhíthetők. A névleges kapacitás elérése érdekében rendszeresen el kell végezni a karbantartási és rekonstrukciós munkákat. A csapadékos évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a belvízelvezető rendszerek kapacitása esetenként kevésnek bizonyul, ezért térségi összefüggésekben is fel kell tárni, hol érdemes belvíztározókat kijelölni, hogy az értékes területek mentesülhessenek a belvizektől. A további fejlesztéseket a települési infrastruktúra-hálózat részeként, a településrendezési terv keretében kell összehangolni. 9

10 A belvízvédelemmel, a mezőgazdasági, ipari és kommunális vízhasználattal (vízellátással, tisztítással, csatornázással, feszíni és felszín alatti vizek hasznosításával és védelmével) kapcsolatos feladatokat hosszú távon integrált vízügyi rendszerek keretében érdemes megtervezni és elvégezni, ahol figyelemmel kell lenni az átadott vízügyi tulajdonra, a kialakult mezőgazdasági földbirtok-rendszerre, a meglévő meliorációs létesítményekre, az öntözési igényekre és a hévízkészletre. 3.5 Hulladékgazdálkodás Települési szilárd hulladékok A távlatban szükséges tennivalókat a 2.5 Kommunális ellátás című fejezet tartalmazza Települési folyékony kommunális hulladék A települési folyékony kommunális hulladék gyűjtését, szállítását, kezelését a Hulladéktörvény az önkormányzatnak, mint kötelező közműpótló településtisztasági szolgáltatás megvalósítását írja elő. Távlatban a tervezett szennyvíztisztító telepen kell biztosítani a települési folyékony kommunális hulladék kezelését. Ennek megvalósulásáig a szippantott szennyvíz valamelyik közeli város szennyvíztisztítójába szállítandó. Erről helyileg kell rendeletet alkotni, illetve szerződést kötni. Cél, hogy a csatornázatlan területekről minden szippantással eltávolított települési folyékony kommunális hulladék szennyvíztisztítóra kerüljön Veszélyes hulladékok A veszélyes hulladékok kezelése, ártalmatlanítása, elhelyezése az azt előállító feladata. Ezen a területen a mindenkori vonatkozó rendelet előírásainak hatósági betartatása a legfontosabb feladat. 4. A település ökológiai környezete 4.1. A természeti és az épített környezet jellemzői Derekegyház táji és természeti adottságai Derekegyház Csongrád megye északi harmadán, Szentestől 10 km-re helyezkedik el. A település benépesülése a XIII. század végén, a tatárjárás után közel ötven évvel kezdődött. A XVI. században háromszori török pusztítást követően megsemmisült, és a XVIII. század elején, mint puszta került Schlick Lipót császári tábornok, majd gróf Károlyi Sándor tulajdonába. A Károlyi család uradalmi központtá építette, kastéllyal és gazdasági épületekkel. A XX. sz. első felében határának felét a téglagyárral együtt báró Weiss Manfréd örökösei birtokolták, akik akkori modern megoldásaként különleges hajós öntözőrendszert építettek ki. A szabályos csatornákon közlekedő hajó az 1960-as évekig működött. 10

11 Derekegyház igazgatási területe hektár, melyből ha külterület. A külterület mezőgazdasági művelésre alkalmas, jó minőségű szántóterület. A szántóföldek átlagosan 30,4 aranykorona értékűek. A település alapvetően mezőgazdasági jellegű, a mezőgazdasági termékek közül jellemző a gabonafélék, az olajos növények és a cukorrépa, továbbá a szántóföldi és a hajtatott zöldségnövények termesztése. Van példa a hidegfóliás termesztésre is, mintegy 8 ha területen. A termőterület nagy részének öntözési lehetősége biztosított. A jó minőségű szántóterületek lehetőséget biztosítanak a biotermesztés, illetve az ún. energianövények meghonosítására és a keresletnek megfelelő termesztésére. Az állattenyésztés jellemzői és lehetőségei: a település egészére kiterjedően a szarvasmarha, sertés, baromfi, hal és vad tenyésztés volt jellemző. A meglevő szakértelem, valamint takarmánytermesztési lehetőségek adottak ma is. Az elmúlt évek kedvezőtlen gazdasági és jogi hatásai miatt azonban a tartási kedv és az állattartótelepek állagának nagyfokú romlása miatt kétséges az újbóli beindulás. A hal és vadtenyésztés jelenleg fejlődik és további növekedés várható. A többi állat tenyésztése sajnos hanyatló. A település védett részei a Kastélypark és a Natura 2000 területek. A védett településrészek élővé tétele és hasznosítása érdekében megfelelő önkormányzati stratégia kidolgozása szükséges (pl.: turizmus, oktatás fejlesztés). A Kórógy-ér partja és környezete folyamatos karbantartást igényel. A tervezés során vizsgálandók a helyi védettségre érdemes természeti értékek, kiemelten pl.: a polgármesteri hivatal mögötti öreg tölgyek, stb Az épített környezet jellemzői A belterület kisebb részére a nőtt jellegű, nagyobb részére a szabályos települési forma a jellemző. A beépítés jellemzően hagyományos családi házas, földszintes, oldalhatáron álló lakó- és melléképületekkel. A település fejlesztése során elsődlegesen az ún. foghíj-telkek beépítésével lehet számolni. Az országos műemléki védettségű Károlyi-kastély barokk-copf stílusban épült 1765-ben. Az uradalom egykori központja a 19. században a grófi család nyaralóhelyéül szolgált. Az eredetileg földszintes épületre 1869-ben húztak emeletet. A manzárdtető 1932-ben készült. Jelenlegi, egészségügyi (ápolási otthon) hasznosítása nem megfelelő, távlatban kulturális, vagy rekreációs célú funkcióváltása indokolt. A létesítmény új helyének biztosítására min. 5,0 hektár nagyságú terület tervezendő. A tervezés során vizsgálandók a helyi védettségre érdemes épített értékek, kiemelten pl.: a jelenleg is védett Malom és az Óvoda, illetve a Művelődési Ház, Paplak (Petőfi u 11.), ÁFÉSZ bolt, Polgármesteri Hivatal, Sárai vendégház, Ördöngősi harangláb, stb. 11

12 4.2. Egyéb környezeti adottságok A termőföld és a talaj védelme Talajvédelmi szempontból is fontos védőfasorok telepítése az eróziós hatások csökkentése miatt. Szükséges a szilárd és folyékony hulladékok talajba kerülésének megakadályozása, illetve mennyiségének csökkentése, a hígtrágya kezelés szabályainak betartása és betartatása (szervezett szemétszállítás bevezetése) Az intenzív mezőgazdasági tevékenységből származó kemikáliák mennyiségét hosszútávon csökkenteni kell. Elő kell segíteni az ökogazdálkodás meghonosítását, a biogazdálkodás mind szélesebb körben történő megismertetését. A termelés és a szállítás érdekében is fontos a mezőgazdasági feltáró utak rendszeres karbantartása Levegőtisztaság védelem A település légszennyezését elsősorban a helyi és az átmenő közlekedés, illetve a mezőgazdasági tevékenység okozza. A fűtési szezonban már csak néhány lakásban használnak hagyományos fűtési módot. Az avar, stb. égetését az önkormányzat rendelettel tiltja. Az intenzív mezőgazdálkodás okozza a nagyobb porterheléseket. Ezek csökkentése érdekében a fasorok hiányosságainak pótlása, illetve új fasorok telepítése indokolt. A települési klímát a földszintes beépítések jelentősen nem befolyásolják. A közterületen lévő allergén növényeket fokozatosan le kell cserélni. A parlagfűmentesítést a vonatkozó előírásokban szabályozottakon túl, akciók szervezésével és a védekezés fontosságának tudatosításával is segíteni kell Vízminőség védelem Felszíni vizek A területen átmenő felszíni folyóvíz a Kórógy-ér. A szükséges tennivalók: átfogó térségi összefogással megszüntetni a beáramló szennyeződéseket (szennyvíz, termálvíz, egyéb hulladékok, stb), valamint rendszerbe foglaltan karbantartani. Elő kell segíteni a már kiépült öntöző-csatornák hasznosításával, továbbá a halastavak nyitottabbá tételével a lehetőségek jobb kihasználását Felszín alatti vizek a.) Talajvíz Fokozott figyelmet érdemel a már kiépült belvízelvezető csatorna-rendszer karbantartása, illetve továbbépítése, a befogadók karbantartása, stb. A község talajvize a szennyvíz-szikkasztás és az intenzív mezőgazdasági művelés miatti nitrát tartalma miatt ivásra alkalmatlan, sőt öntözésre sem felel meg. 12

13 b.) Rétegvizek Az ivóvíz ellátást a talajvizek szennyezettsége miatt kizárólag a mélységi rétegekre telepített kutakkal lehet megvalósítani. Cél, hogy a szennyvízelvezető és tisztító rendszer kiépítésére mielőbb kerüljön sor Zaj- és rezgésvédelem A 4405 jelű út mentén a zaj- és rezgésterhelés gyakran jóval meghaladja a lakóterületen megengedett határértékeket. Az elkerülő út megépülésével várhatóan a forgalommal párhuzamosan a zaj- és rezgésártalom is jelentősen csökken. 5. Az önkormányzat lehetőségei és szerepvállalása Cél a csökkenő mennyiségű, de szerényen javuló minőségű alapellátás biztosítása. A fejlődés lehetőségét az országos, illetve térségi fejlesztési tervek, pályázatok teremthetik meg. A település társadalmi és gazdasági szereplőivel szorosan együttműködve kell megteremteni azokat a lehetőségeket, melyekből a település gazdasági fejlődése, lakosainak megélhetése is adódhat. (közös célok kialakítása, közös pályázatok ) 5.1. Az önkormányzati vagyon és működtetése Az alapellátáshoz rendelkezésre álló ingatlan-állomány mennyisége elegendő, a fejlesztési lehetőség esetén minőségi fejlesztésre kerül sor (pld.: iskola, tornaterem). Az épületek egy része elveszti funkcióját, kiürül, illetve módosul. A funkcióját vesztett épületek hasznosítását úgy kell megoldani, hogy az mielőbb tehermentesítse az önkormányzat működési költségvetését. A működési költségek csökkentését a meglévő épületállomány felhasználásával, a feladatok, intézmények összevonásával is meg kell valósítani. A önkormányzati vagyon felülvizsgálatát, a hasznosítás állapotát gyakrabban át kell tekinteni. A forgalomképes, illetve -képtelen vagyonkimutatás karbantartásával biztosítani kell a forgalomképes, de nem hasznosított ingatlanok hasznosítását, eladását A településfejlesztés eszközrendszere A helyi önkormányzat településfejlesztési elképzeléseit a már meglévő országos, megyei és térségi koncepciók, programok keretei közé kell illeszteni a Területfejlesztésről a Területrendezésről szóló 1996.évi XXI. Törvény rendelkezései szerint. A településfejlesztés eszközrendszerének az Országos Területfejlesztési Koncepcióra épülő regionális, megyei, kistérségi fejlesztési koncepció, stratégiai, operatív programok rendszeréhez kell illeszkedni. /Csongrád Megye Területfejlesztési Programja, Csongrád Megye Területrendezési Terve/ A településfejlesztés helyi dokumentumai: A kialakításra kerülő Fejlesztési Koncepció, az arra épülő ágazati tervek, programok pld: az önkormányzati intézményekre vonatkozó ellátási, működtetési és fejlesztési feladatterv, továbbá az önkormányzat által elfogadott vagyonpolitikai program, a vagyongazdálkodás szabályairól alkotott önkormányzati rendelet stb. 13

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Külsősárd Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az

Részletesebben

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Elfogadta: 198/2008. (III. 26.) Kt. hat. A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA A Nemzeti Környezetvédelmi Program a települési környezet védelmén belül egy kisebb környezet-, és stresszhatást

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata: Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata: Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Enying Város Szolgáltató Intézménye 186/2003.

Részletesebben

PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008.

PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. OKTÓBER Van-e a településnek hatályos környezetvédelmi programja? van nincs

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban A Területrendezés (1996. évi XXI. Törvény (Tftv.) alapján): A területrendezés az országra, illetve térségeire

Részletesebben

Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre

Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre 6. (1) A helyi önkormányzatokról szóló törvény alapján az önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: a településfejlesztés,

Részletesebben

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ 1 Sz: 5/2015. ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet 37. szerinti dokumentáció) Tervező: Kiszelovics

Részletesebben

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

Algyői-főcsatorna vízgyűjtőjének vízpótlása DAOP-5.2.1/B-09-2010-0007 A projekt támogatás tartalma: 696 421 086 Ft

Algyői-főcsatorna vízgyűjtőjének vízpótlása DAOP-5.2.1/B-09-2010-0007 A projekt támogatás tartalma: 696 421 086 Ft A megvalósítás tervezett ütemezése: 2012. december 21-2013. december 31. Projektgazda neve: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Projektgazda székhelye: 6720, Szeged, Stefánia 4. Közreműködő szervezet:

Részletesebben

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FŐ ÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: E 20543 11

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVES BESZÁMOLÓ KÖRNYEZETI ÁLLAPOTRÓL

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVES BESZÁMOLÓ KÖRNYEZETI ÁLLAPOTRÓL ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVES BESZÁMOLÓ KÖRNYEZETI ÁLLAPOTRÓL 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. IVÓVÍZELLÁTÁS... 3 2. SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS... 4 2.1. Kommunális szennyvízkezelés,

Részletesebben

2014-2019. Hegyesd község Önkormányzata

2014-2019. Hegyesd község Önkormányzata 2014-2019 Hegyesd község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

Határidő: folyamatos Felelős: Lóránt Beáta polgármester

Határidő: folyamatos Felelős: Lóránt Beáta polgármester Baglad Község Önkormányzata képviselő-testületének 20/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Baglad Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

2. Település szintű jellemzése: az ellátórendszerek helyzetére távlati fejlesztési feladatokra Előadás anyaga

2. Település szintű jellemzése: az ellátórendszerek helyzetére távlati fejlesztési feladatokra Előadás anyaga BME Közgazdaságtudományi Kar: TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉS szakirányt választott IV. éves hallgatók MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA szaktárgya keretében, a: TERÜLETI ENERGIAGAZDÁLKODÁS és ENERGIAELLÁTÁS és HÍRKÖZLÉS

Részletesebben

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Szijártóháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően

Részletesebben

MISKOLC DÉLI IPARI PARK

MISKOLC DÉLI IPARI PARK MISKOLC DÉLI IPARI PARK I. Elhelyezkedés Miskolc elhelyezkedése MISKOLC Miskolc Déli Ipari Park (MIDIP) elhelyezkedése A 93,5 hektáros Ipari Park címmel rendelkező terület Miskolc déli határában, az M30-as

Részletesebben

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 Győrsövényház HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 2 Győrsövényház HÉSZ módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza...

Részletesebben

PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER

PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER 1. oldal PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI KÉRDŐÍV Település

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 1 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (VII.6.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA USZT pályázati kírások 2012. I. félévében

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA USZT pályázati kírások 2012. I. félévében ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA USZT pályázati kírások 2012. I. félévében Önkormányzatok számára kiírt aktuális pályázati lehetőségek Témakör Nevelési intézmények fejlesztése Dél Alföld,

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2010. (III.13.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének

Részletesebben

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA H - 8291 Nagyvázsony, Kinizsi Pál u. 96. Telefon/fax: 88/264-011; E-mail: info@nagyvazsony.hu Szám:... / 2015. ELŐTERJESZTÉS Nagyvázsony község Önkormányzat képviselő -

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzati feladatokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2013. (VI.28.) önkormányzati

Részletesebben

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara A megújuló energiák alkalmazásának szerepe és eszközei a vidék fejlesztésében, a Vidékfejlesztési Program 2014-20 energetikai vonatkozásai Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági

Részletesebben

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat?

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Dr. Tompai Géza főosztályvezető Belügyminisztérium, Területrendezési és Településügyi Főosztály 2011. 1 Helyi és térségi érdekek A településrendezés helyi közügy

Részletesebben

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK FENNTARTHATÓSÁGI TERVE

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK FENNTARTHATÓSÁGI TERVE CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK FENNTARTHATÓSÁGI TERVE A cigándi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése 1 2010 2 I. ELŐZMÉNYEK Cigánd Város Önkormányzata 8.280.200 Ft forintot nyert az ÁROP-1.A2/A pályázati

Részletesebben

Települési jövőkép. Sárosd

Települési jövőkép. Sárosd Települési jövőkép Sárosd Problémák Szociális struktúra Kisebbség (10%) Bölcsőde hiánya Gyógyszertár szolgáltatása Hagyományőrzés, nem óvjuk történelmi értékeinket. Képzetlen munkaerő Helyi járatos busz

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra.

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. TÁJÉKOZTATÓ Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. I. A területre jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban: Sajóbábony Település-rehabilitációs

Részletesebben

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Alsómocsolád község KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL 2010.

TÁJÉKOZTATÓ Alsómocsolád község KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL 2010. Alsómocsolád Község Önkormányzata 7345 Alsómocsolád, Rákóczi utca 21. Telefon: 72/560-026, Telefax: 72/451-748 E-mail: mocsolad@t-online.hu TÁJÉKOZTATÓ Alsómocsolád község KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL 2010.

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 RÁBAPATONA Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 2 Rábapatona Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza.

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza. Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁG 2011. ÉVI MUNKATERVE

PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁG 2011. ÉVI MUNKATERVE Hort Község Önkormányzata 3014 Hort, Szabadság tér 40. 37/378-001, fax: 37/378-982 PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁG 2011. ÉVI MUNKATERVE 1 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság üléseit, a Testületi üléseket megelőzően

Részletesebben

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v Településszerkezeti tervi leírás 97/2010. Kt.sz. határozat 103/2011. Kt. sz. határozat 2/2013.Kt. határozat 4/2015.

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúhadházi

Részletesebben

Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban. Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28.

Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban. Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28. Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28. EU 2020 célok: Európa (2020) Intelligens ( smart ) Fenntartható ( sustainable

Részletesebben

Fizikai környezet KOHÉZIÓ

Fizikai környezet KOHÉZIÓ Települési jövőkép Sárszentágota Milyen lesz az élet Sárszentágotán 2010-ben? Vízió/Misszió Sárszentágota újra vonzó, lakosai számára otthont és megélhetést biztosító falu lesz, amely környezetével összhangban,

Részletesebben

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 FEKETEERDŐ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 2 Feketeerdő településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére. Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére. Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala 1686-2/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (a módosításokkal

Részletesebben

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Településszerkezeti terv (módosítás 2005.) Megállapította

Részletesebben

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP I. tengely A minőség és a hozzáadott érték növelése a mezőés erdőgazdaságban,

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Óbudai Zöld Szabadegyetem Szabó Magdolna 2011. december 1. főtanácsadó Törvényi háttér Európa Tanácsi alapelvek, Környezeti akcióprogramok 1990. évi LXV. trv.

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!)

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009(IX.15.) számú rendelet a Pölöske Község Önkormányzat a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2007(III.27.)

Részletesebben

LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG)

LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG) LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG) TERVEZŐ LUGOSI ÁGNES TT1-02-0141 PÉCS, 2013. JÚNIUS 30.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. február 23-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. február 23-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. február 23-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat településfejlesztési koncepciója, mint a településrendezési terv módosítás folyamatában

Részletesebben

TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK

TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK A természet mindennél és mindenkinél jobb vezető, ha tudjuk, hogyan kövessük. C. G. Jung Az előadás vázlata Természetvédelmi

Részletesebben

SZAJOL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚTÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE. 2013. január

SZAJOL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚTÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE. 2013. január SZAJOL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚTÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 2013. január 2 1. Bevezetés A folyamatosan változó társadalmi, gazdasági környezet, az átalakulás korszakát élő közszolgáltatások,

Részletesebben

Települési jövőkép. Csősz

Települési jövőkép. Csősz Települési jövőkép Csősz Problémák Szociális struktúra Alacsony képzettségi szint Szociális, kulturális élet hiánya Fizikai struktúra Infrastuktúra hiánya Elhanyagolt környezet Gazdasági struktúra Helyi

Részletesebben

Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 14./2004. (IX. 27.) sz. rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervrol

Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 14./2004. (IX. 27.) sz. rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervrol Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 14./2004. (IX. 27.) sz. rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervrol Kakucs Községi Önkormányzat Képviselo-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

Határidő: folyamatos Felelős: Balogh Ferenc polgármester

Határidő: folyamatos Felelős: Balogh Ferenc polgármester Gosztola Község Önkormányzata képviselő-testületének 19/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Gosztola Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1..

1. A rendelet hatálya 1.. 1 Jászboldogháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(VII. 02.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Jászboldogháza

Részletesebben

RAVAZD. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08

RAVAZD. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08 RAVAZD Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08 2 Ravazd Község Településrendezési tervének módosítása Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére 1.napirend: Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat

Részletesebben

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV ENYING VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSRÓL SZÓLÓ 2000. ÉVI 43. TÖRVÉNY 37. - A ÉRTELMÉBEN 2007. ÉVBEN ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓ Előzmények, általános bevezető A hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN

A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN Balassagyarmat, 2013.május 09. Mizik András erdőmérnök Ipoly Erdő Zrt. Miért Zöldgazdaság? A Zöldgazdaság alapelvei:

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról

Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Pátka község Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP-ÉS HOSSZÚTÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 1. BEVEZETÉS A folyamatosan változó társadalmi-gazdasági környezet, az átalakulások korszakát élő közszolgáltatások, a közigazgatási

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata 2. sz. melléklet a 114/2009. (VIII. 27.) sz. KT. határozathoz. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata /egységes szerkezetben / Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete az Eplény Helyi Építési Szabályzatáról szóló 13/2004. (XI. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Eplény

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

XVII. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA

XVII. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA XVII. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA ÚJ IRÁNYOK A SZENNYVÍZISZAP HASZNOSÍTÁSBAN - AVAGY MERRE MEGYÜNK, MERRE MENJÜNK? Farkas Hilda PhD C. egyetemi tanár Előzmények Magyarország első Vízgyűjtő-gazdálkodási

Részletesebben

K I V O N A T. Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17-ei testületi üléséről

K I V O N A T. Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17-ei testületi üléséről K I V O N A T Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17-ei testületi üléséről Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2013. (VI.17.) Kt. számú határozata

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! gondolkodj globálisan - cselekedj lokálisan CÉLOK jövedelemforrások, munkahelyek biztosítása az egymásra épülő zöld gazdaság hálózati keretein belül, megújuló energiaforrásokra

Részletesebben

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006.

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006. KD-TEÚT-133-2006 Sikeres pályázatok 2006 2010. években a.) Berhida Városi Önkormányzat 4. számú melléklet Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása 35.959.000,- Települési hulladék közszolgáltatásfejlesztési

Részletesebben

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 25/2004. (III.31.) határozat Településszerkezeti tervi leírás 142/2008.(X.14.

HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 25/2004. (III.31.) határozat Településszerkezeti tervi leírás 142/2008.(X.14. HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 25/2004. (III.31.) határozat Településszerkezeti tervi leírás 142/2008.(X.14.) számú határozat Településszerkezeti terv m=1:16 000 T-1 Belterület szerkezeti

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/1999./V. 26./ Ktr. számú rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatás igénybevételéről (egységes szerkezetben)

Részletesebben

Szentes és Környéke Vízgazdálkodási Társulat kezelésében lévő 8SZ jelű szivattyútelep fejlesztése

Szentes és Környéke Vízgazdálkodási Társulat kezelésében lévő 8SZ jelű szivattyútelep fejlesztése Szentes és Környéke Vízgazdálkodási Társulat kezelésében lévő 8SZ jelű szivattyútelep fejlesztése TARTALOMJEGYZÉK Szöveges munkarészek Tartalomjegyzék Tervezői nyilatkozat Iratok Műszaki leírás Üzemelési

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről és a szelektív hulladékgyűjtésről

Részletesebben

TERÜLETFELHASZNÁLÁS, LÉTREHOZÁS, SZABÁLYOZÁS. 3. Előadás (Dr Lányi Erzsébet) Az múlt és jelen civilizációs modell térbeli megjelenése.

TERÜLETFELHASZNÁLÁS, LÉTREHOZÁS, SZABÁLYOZÁS. 3. Előadás (Dr Lányi Erzsébet) Az múlt és jelen civilizációs modell térbeli megjelenése. TERÜLETFELHASZNÁLÁS, LÉTREHOZÁS, SZABÁLYOZÁS 3. Előadás 2007.02.27. (Dr Lányi Erzsébet) 1. Az épített környezet-mesterséges környezet. Az múlt és jelen civilizációs modell térbeli megjelenése. Elemei (újra):

Részletesebben

Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT

Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOT ELŐÍRÓ ELLÁTANDÓ FELADAT FELADAT JOGSZABÁLY EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS Háziorvosi ellátás, házi gyermekorvosi ellátás

Részletesebben

MIDIP MISKOLC DÉLI IPARI PARK

MIDIP MISKOLC DÉLI IPARI PARK MIDIP MISKOLC DÉLI IPARI PARK I. Elhelyezkedés Miskolc elhelyezkedése Miskolc Déli Ipari Park elhelyezkedése A 93,5 hektáros Ipari Park címmel rendelkező terület Miskolc déli határában, az M30-as autópálya

Részletesebben

Szekszárd a fejlődő, élhető város. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Szekszárd a fejlődő, élhető város. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Szekszárd a fejlődő, élhető város Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 2010-2013 Szekszárd fejlesztéseinek összértéke 2010-2013 között meghaladta a 15 milliárd Ft-ot!

Részletesebben

1997. évi CLIV. tv. 152. fenntartású háziorvosi szolgálat útján) - házi gyermekorvosi ellátás (önkormányzati

1997. évi CLIV. tv. 152. fenntartású háziorvosi szolgálat útján) - házi gyermekorvosi ellátás (önkormányzati 1. melléklet a../2011. (..)önkormányzati rendelethez Az önkormányzat kötelező- és önként vállalt feladatainak jegyzéke Egészségügyi ellátás - háziorvosi ellátás (önkormányzati 1997. évi CLIV. tv. 152.

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása /2015.( ) önkormányzati

Részletesebben

A Balaton részvízgyűjtő terv tervezetének kiemelt kérdései

A Balaton részvízgyűjtő terv tervezetének kiemelt kérdései A Balaton részvízgyűjtő terv tervezetének kiemelt kérdései Tóth Sándor (KÖDU KÖVIZIG) "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Siófok 2009. július 21. 4-2 Balaton közvetlen alegység 53

Részletesebben

A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI. Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. május 30.

A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI. Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. május 30. A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. május 30. BKSZT Tartalom Előzmények, új körülmények Tervezett jogszabály

Részletesebben

J a v a s l a t a HEROSZ Ózdi Szervezete területigényének elbírálására Ó z d, 2011. október 20.

J a v a s l a t a HEROSZ Ózdi Szervezete területigényének elbírálására Ó z d, 2011. október 20. J a v a s l a t a HEROSZ Ózdi Szervezete területigényének elbírálására Ó z d, 2011. október 20. Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítette: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály Előzmények

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok Dunapataj Nagyközség a által ellátott kötelező és önként vállalt 18/2014.(XI.21.)számú rendelet 2. számú melléklete sorszám Kormányzati funkció Feladat megnevezése Kötelező Önként vállalt Társulás útján

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 II. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY ÉS TÉRKÖRNYEZETE (NÖVÉNYI ÉS ÁLLATI BIOMASSZA)... 8 1. Jogszabályi háttér ismertetése... 8 1.1. Bevezetés... 8 1.2. Nemzetközi

Részletesebben

MOB-KJSZE-13. Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására

MOB-KJSZE-13. Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására MOB-KJSZE-13 Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására Pályázók köre: belföldi székhelyű a szabadidősport terén működő sportszövetségek és sportszervezetek Magyarországon,

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. augusztus

Pályázati figyelő 2010. augusztus Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 ot (célok) Támogatási keret Támogatás összege Nemzeti Kulturális Alapprogram Múzeumi Szakmai Kollégium Érvényes működési

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítások leírása. I. Ipari park további fejlesztési, bővítési területének (belterületbe vonandó terület) kijelölése

Településszerkezeti terv módosítások leírása. I. Ipari park további fejlesztési, bővítési területének (belterületbe vonandó terület) kijelölése Településszerkezeti terv módosítások leírása 294/2014.(IX.30.) Kt. határozat melléklete I. Ipari park további fejlesztési, bővítési területének (belterületbe vonandó terület) kijelölése Indoklás: A város

Részletesebben

2015. április 23. Környezet munkacsoport

2015. április 23. Környezet munkacsoport 2015. április 23. Környezet munkacsoport Újpest középtávú célrendszere Integrált Településfejlesztési Stratégia 1. Versenyképes helyi gazdaság és üzleti környezet 2. Hatékony közösségi infrastruktúrák

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Tolna Város Önkormányzata Képviselőtestületének 3/1997. (III.25.) Ör. rendelete a települési szippantott szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról Tolna Város

Részletesebben