KÖNYVELÉSBE BEKERÜLÉS IDŐPONTJA. 16 Beruházás 4. Kötelezettség. 2. Készlet 4. Kötelezettség

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2014.11.10. KÖNYVELÉSBE BEKERÜLÉS IDŐPONTJA. 16 Beruházás 4. Kötelezettség. 2. Készlet 4. Kötelezettség"

Átírás

1 KÖNYVELÉSBE BEKERÜLÉS IDŐPONTJA 16 Beruházás 4. Kötelezettség 4. INGATLANOK SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSA ( 90 PERC ) 2. Készlet 4. Kötelezettség Szt. 23. (1) A mérlegben eszközként kell kimutatni a vállalkozó rendelkezésére, használatára bocsátott, a vállalkozó működését szolgáló befektetett eszközöket és forgóeszközöket a bérbe vett eszközök kivételével, függetlenül attól, hogy azok tulajdonjoga csak törvényben, szerződésben rögzített feltételek teljesítése után kerül át a vállalkozóhoz, továbbá az aktív időbeli elhatárolásokat. (4) Az eszközöket rendeltetésük, használatuk alapján kell a befektetett eszközök vagy a forgóeszközök közé sorolni. 1 2 TÁRGYI ESZKÖZ VAGY KÉSZLET 16 Beruházás 4. Kötelezettség 2. Készlet 4. Kötelezettség TÁRGYI ESZKÖZ VAGY KÉSZLET 16 Beruházás 4. Kötelezettség Szt. 26. (1) A tárgyi eszközök között a mérlegben azokat a rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett anyagi eszközöket (földterület, telek, telkesítés, erdő, ültetvény, épület, egyéb építmény, műszaki berendezés, gép, jármű, üzemi és üzleti felszerelés, egyéb berendezés, ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok), tenyészállatokat kell kimutatni, amelyek tartósan közvetlenül vagy közvetett módon szolgálják a vállalkozó tevékenységét, továbbá az ezen eszközök beszerzésére (a beruházásokra) adott előlegeket és a beruházásokat, valamint a tárgyi eszközök értékhelyesbítését Készlet 4. Kötelezettség Szt. 28. (3) A készletek között kell kimutatni továbbá d) a használatba vétel időpontjától áruként azokat az értékesítési céllal beszerzett, előállított eszközöket, amelyeket a vállalkozó az értékesítésig (az állományból történő kivonásig) átmenetileg használatba vett. 4 1

2 TÁRGYI ESZKÖZ VAGY KÉSZLET Besorolás - Termelő tevékenységhez, szolgáltatáshoz, székhelyként, telephelyként használó társaságoknál (működéshez használt): tárgyi eszköz - Ingatlan fejlesztő/építő, illetve forgalmazó társaságoknál: készlet (akkor is, ha értékesítésig átmenetileg bérleti szerződéssel hasznosítják) INGATLANOK KÖZÖTT KELL KIMUTATNI SZTV 26 (2)-(3) Rendeltetésszerűen használatba vett földterületet és minden olyan anyagi eszközt, amelyet a földdel tartós kapcsolatban létesítettek: földterület, a telek, a telkesítés,az épület, az épületrész, az egyéb építmény, üzemkörön kívüli ingatlan, illetve ezek tulajdoni hányada, ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok, függetlenül attól, hogy azokat vásárolták vagy a vállalkozó állította elő, illetve azok saját tulajdonú vagy bérelt ingatlanon valósultak meg: földhasználat, a haszonélvezet és használat, bérleti jog, szolgalmi jog, ingatlanok rendeltetésszerű használatához kapcsolódó (jogszabályban nevesített ) hozzájárulások, díjak (víziközműfejlesztési hozzájárulás, villamos energia hálózati csatlakozási díj, gázhálózati csatlakozási díj megfizetése alapján szerzett használati jog, ingatlanhoz kapcsolódó egyéb jogok. 5 bérbe vett ingatlanokon végzett és aktivált beruházás (felújítás) 6 Art. 16. Art 16 (3) Az állami adóhatósághoz be kell jelenteni az adózó: a) nevét (elnevezését), rövidített cégnevét, a magánszemély adóazonosító jelét, külföldi vállalkozás esetén az illetősége szerinti állam hatósága által megállapított adóazonosító számát; b) címét, székhelyét, a cég székhelyétől különböző központi ügyintézés helyét, telephelyét vagy telephelyeit, illetve a cég honlapján való közzététel esetén a cég elektronikus elérhetőségét (honlapját), több államban illetőséggel rendelkező gazdasági társaság esetén a tényleges üzletvezetés helyét g) iratai, elektronikus alapon rendelkezésre álló bizonylatai és nyilvántartásai őrzésének helyét, ha az nem azonos az adózó székhelyével vagy lakóhelyével, valamint ha bizonylatot, könyvet, nyilvántartást online hozzáférést biztosítva, elektronikusan őrzi meg, ezt a tényt; 7 SAJÁT, VAGY BÉRELT INGATLAN Saját tulajdonú ingatlan bekerülési értéke: - az eszköz megszerzése, létesítése, üzembe helyezése érdekében az üzembe helyezésig felmerült, - az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolható tételek együttes összege, korrigálva: - az engedményekkel /-/, felárakkal /+/, - az eszköz beszerzésével, üzembe helyezésével, kapcsolatban felmerült szállítási és rakodási, alapozási, szerelési, üzembe helyezési, közvetítői tevékenység ellenértékével, - saját vállalkozásban történt végzése esetén a közvetlen önköltség aktivált értékével, a bizományi díjjal, a beszerzéshez kapcsolódó adókkal és adójellegű tételekkel, a vámterhekkel. SZTV 47 (1) 8 2

3 SAJÁT, VAGY BÉRELT INGATLAN Saját tulajdonú ingatlan bekerülési értéke: beszerzési, előállítási érték Illeték előzetes, le nem vonható áfa egyéb hatósági, igazgatási, szolgáltatási, eljárási díjak vásárolt opció díja: BEF.E-nél kötelező (FE-nél választható!) ingatlanhoz közvetlenül igénybe vett hitel, kölcsön díjak (felvétel előtt fizetett bankgarancia díja, kezelési díj, folyósítási jutalék, rendelkezésre tartási jutalék, közjegyzői díj, üzembehelyezésig felmerült kamat, biztosítás és deviza árfolyam különbözet) beruházás tervezési, előkészítési, lebonyolítási díja SZTV 47 (2)-(4) 9 SPECIÁLIS BEKERÜLÉSI ÉRTÉK TÉTELEK az ingatlan értékébe - szerződés alapján - beszámított, korábban a bérleti jog megvásárlása címén fizetett, bérleti jogként kimutatott összeget /SZTV 48 (4)/, A bekerülési (beszerzési) értéket csökkenti /SZTV47 (8)/: - a próbaüzemeltetés során előállított termék, szolgáltatás előállítási költsége, ennek hiányában az állománybavételkori piaci értéke, legfeljebb a próbaüzemeltetés - bekerülési (beszerzési) értékként figyelembe vett-költségéig, valamint - a bekerülési (beszerzési) értékben elszámolt kamat összegét csökkenti a beruházásra adott előleg után, annak elszámolásáig, a beruházásra elkülönített pénzeszköz után, annak felhasználásáig kapott kamatösszege. 10 SPECIÁLIS BEKERÜLÉSI ÉRTÉK TÉTELEK A bekerülési érték részét képező tételeket a felmerüléskor, a gazdasági esemény megtörténtekor (legkésőbb az üzembe helyezéskor) kell számításba venni a számlázott összegben SZTV/47 (9)/: - Amennyiben az üzembe helyezésig a megfelelő bizonylat nem érkezett meg, akkor az adott eszköz értékét a rendelkezésre álló dokumentumok alapján kell meghatározni - Az így meghatározott érték és a ténylegesen számlázott vagy később módosított fizetendő összeg közötti különbözettel: - a beszerzési értéket a végleges bizonylatok kézhezvétele időpontjában akkor kell módosítani, ha a különbözet összege jelentős - Amennyiben a különbözet összege jelentősen nem módosítja az adott eszköz bekerülési (beszerzési) értékét, egyéb ráfordításként, illetve egyéb bevételként kell elszámolni. 11 SPECIÁLIS BEKERÜLÉSI ÉRTÉK TÉTELEK - Alapításkor, tőkeemeléskor a jegyzett tőke fedezeteként, továbbá a kibocsátási érték és a névérték különbözeteként - a jegyzett tőkén felüli tőke fedezeteként - apportként átvett eszköznél: létesítő okiratban meghatározott érték - Átalakulás esetén a létesítő okiratban meghatározott érték: az átalakulással létrejövő gazdasági társaság végleges vagyonmérlegében szereplő érték SZTV 49. (1) 12 3

4 SPECIÁLIS BEKERÜLÉSI ÉRTÉK TÉTELEK Követelés fejében átvett eszközök esetén: SZTV50. (1) az eszköz csereszerződés, vagyonfelosztási javaslat szerinti értéke. Csere útján beszerzett eszköznél: SZTV 50 (2) az eszköz csereszerződés szerinti értéke, a cserébe adott eszköz eladási ára SZTV 50 (2) A térítés nélkül - véglegesen - átvett eszköz (ajándékként, hagyatékként kapott, a többletként fellelt, de nem adminisztrációs hibából származó többlet) eszköznél: SZTV50 (4) állományba vételkori piaci érték (ha jogszabály eltérően nem rendelkezik) A pénzügyi lízing keretében átadott, a részletfizetéssel, a halasztott fizetéssel értékesített és a szerződés szerinti feltételek teljesülésének meghiúsulása miatt később visszavett, a két időpont között a vevő által használt eszköznél: SZTV 50 (6) Lízingbeadó (eladó) által kiállított helyesbítő számla szerinti : piaci érték (legfeljebb az eredeti eladási ár) 13 ÉPÍTÉSI TELEK ÉS ÉPÜLET BEKERÜLÉSI ÉRTÉKE SZTV. 47 (5)-(6) 1/ Építési telek és rajta lévő épület egyidejű beszerzése esetén (ha az épületet rendeltetésszerűen nem veszik használatba): - az épület beszerzési, bontási költségeit, - a vásárolt teleknek építkezésre alkalmassá tétele érdekében végzett munkák költségeit a telek értékét növelő beszerzési költségként kell elszámolni: - a telek bontás utáni (az üres telek) piaci értékének megfelelő összegig - az ezt meghaladó költségeket, ráfordításokat a megvalósuló beruházás bekerülési értékeként kell figyelembe venni. 2/ Egy adott beruházás miatt lebontott és újraépített épület, építmény: - bontásának költségeit az adott beruházás bekerülési értékébe be kell számítani. - Az újraépítés költsége az újraépített eszköz bekerülési értékének minősül. 14 KAPCSOLAT AZ ALAPÍTÁS-ÁTSZERVEZÉS AKTÍVÁLT ÉRTÉKE MÉRLEGTÉTELLEL Alapítás-átszervezés aktivált értékeként a vállalkozási tevékenység indításával, megkezdésével, jelentős bővítésével, átalakításával, átszervezésével kapcsolatos - beruházásnak, felújításnak nem minősülő - a külső vállalkozók által számlázott, valamint a saját tevékenység során felmerült olyan közvetlen önköltségbe tartozó költségeket lehet kimutatni, amelyek az alapítás-átszervezés befejezését követően a tevékenység során a bevételekben várhatóan megtérülnek. Ide tartoznak - többek között - a minőségbiztosítási rendszer bevezetésével kapcsolatos tevékenység költségei, valamint az ásványkincs-kutatási tevékenység során felmerült olyan költségek, amelyek a kapcsolódó beruházás, felújítás bekerülési értékében nem vehetők figyelembe, feltéve, hogy e költségek a kutatási tevékenység eredményeképpen kitermelt ásványkincs hasznosításából származó bevételekben várhatóan megtérülnek. SZTV 25 (3) Tevékenység indításához, átalakításához kapcsolódó ráfordítások, melyek a beruházás, felújítás értékében nem vehetők figyelembe: például új ingatlan miatt lebontott épület nettó értéke 15 TELEK ÉS ÉPÜLET ÉRTÉKE Gyakori hiba: - Adás-vételi szerződésben elmulasztják az adásvétel tárgyát megbontani telekrészre és épületrészre - Jelentősége: telek után nem számolható el értékcsökkenés - Ha a szerződés és számla egy összegben tartalmazza a vételárat: javasolt ingatlanszakértő bevonásával értékbecslést készíteni a telekrész és épületrész megosztásának dokumentálására - Több, külön helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanhoz kapcsolódó ráfordításokat nem osztják meg az egyes ingatlanok között (megfelelő viszonyítási alap szükséges az arányszámokhoz) 16 4

5 PÉLDA 1/ Társaságunk eFt-ért telket vásárolt egy Kft-től, a szerződés szerint a vételár megállapításánál figyelembe vették a telekhez kapcsolódó korábbi bérleti jog nettó értékét (5.000eFt). 2/ Megvásárolt telken két épület található, az egyik a Kft. tulajdona volt, számla szerinti értéke 6.000eFt+Áfa, melyre nincs szükségünk, bontásáért 2.000eFt+Áfa összeget fizettünk. 3/ A telken lévő másik épület a tulajdonunk (bérelt ingatlanon lévő beruházás), melynek nettó értéke 4.000eFt, le kellett bontani, bontás közvetlen költsége(saját kivitelezés) 3.000eFt 4/ Ingatlanszakértő szerint a telek piaci értéke eFt. 5/ A telken épült beruházásra felmerült közvetlen költségek (anyag, bér stb.) eFt. 6/ Fővállalkozó részére utalt előleg után kapott kamat 700eFt, devizás beruházási hitel nem ellentételezett árfolyamvesztesége 1.000eFt, üzembe helyezésig felmerült hitelkamat 1.200eFt. 7/ Társaságunk 7.000eFt villamos fejlesztési hozzájárulást fizetett az ELMÜ részére. Feladat: állapítsa meg a mérlegben szereplő ingatlan tételek bekerülési értékét! ÁFA tételekkel ne számoljunk! 17 PÉLDA MEGOLDÁSA Telek bekerülési értéke: - beszerzés ellenértéke bérleti jog nettó értéke telekkel vásárolt épület értéke vásárolt épület bontási költsége Összesen: Telek bekerülési értéke (maximum: piaci érték!) Többletérték (Épület bekerülési értékében!) 18 PÉLDA MEGOLDÁS FOLYTATÁSA Épület bekerülési értéke: - telek értékében figyelembe nem vehető többletérték társaságunk tulajdonában lévő ingatlan bontási költsége felmerült közvetlen költségek adott előleg kapott kamata (-) fizetett kamat üz. helyezésig ber. hitel árfolyamvesztesége Épület bekerülési értéke: PÉLDA MEGOLDÁS FOLYTATÁS Társaságunk tulajdonában lévő (bontott) épület Nem növeli sem a telek, sem az új beruházás bekerülési értékét): Terven felüli érték csökkenés Villamos fejlesztési hozzájárulás: (külön mérlegtétel a ingatlanok között): Ingatlanhoz kapcs. vagyoni ért. jogok

6 BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS, KARBANTARTÁS 1/ Beruházások (bővítés, rendeltetés megváltoztatása, átalakítás, élettartam és teljesítőképesség közvetlen növelése): - Új épületrész (emelet, tetőtér) építése - Újabb tulajdoni hányadok vásárlása - Felvonó építése - Meglévő épületbe újabb vizesblokk építése - Egy helységből több helyiség kialakítása - Légkondicionáló rendszer kialakítása - Riasztórendszer kiépítése 21 BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS KARBANTARTÁS 2/ Felújítások (elhasználódott TE eredeti állaga helyreállítását szolgáló, időszakonként visszatérő tevékenység): - Régi ablakok, ajtók cseréje, - Fűtéskorszerűsítés - Tetőszigetelés cseréje - Vízcsövek cseréje - Elektromos hálózat cseréje - Korszerűsítés 3/ Karbantartások (TE folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítások, nagyjavítás is): - Eltörött csövek cseréje - Festés, mázolás - Homlokzat felújítás (eredeti állapot helyreállítása) - Kazán, felvonó javítása, burkolati elemek pótlása - Tartozékok folyamatos cseréje 22 BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS KARBANTARTÁS Gyakorlati problémák - Beruházás, felújítás: ingatlan értékét növelő De: eldöntendő, hogy külön egyedi eszközként kerüljön-e nyilvántartásba (az eszköz hasznos élettartama alapján) - Visszabontott eszközök kérdése: piaci értéken készletre kell venni, majd - értékesítésként, vagy - térítés nélküli átadásként (kivitelező részére ingyen átadják) számolják el. Szt. 23. (5) Amennyiben az eszközök használata, rendeltetése a (4) bekezdés szerinti besorolást követően megváltozik, mert az eszköz a tevékenységet, a működést tartósan már nem szolgálja vagy fordítva, akkor azok besorolását meg kell változtatni; a befektetett eszközt át kell sorolni a forgóeszközök közé vagy fordítva. - Karbantartás: anyagjellegű ráfordítás 23 Szt. 28. (3) A készletek között kell kimutatni továbbá 24 Készlet Tárgyi eszköz Tárgyi eszköz Készlet c) azokat az eszközöket, amelyeket a befektetett eszközök közül a 23. (5) bekezdése szerint átsoroltak, 6

7 Készletből értékesítés Értékesítés nettó árbevétele Eladott áruk beszerzési értéke Tárgyi eszközből értékesítés Egyéb bevétel Egyéb ráfordítás Átsorolás 2. Anyagkészlet 1.. Tárgyi eszköz 2. Árukészlet 1.. Tárgyi eszköz 2. Befejezetlen, félkész, 581 STKÁV késztermék 582 SEEAÉ 1.. Tárgyi eszköz Átsorolás, de milyen értéken?????? 57 Értékcsökkenési leírás 129 Tárgyi eszköz terv szerint elszámolt értékcsökkenése 86 Egyéb ráfordítás 128 Tárgyi eszköz terven felül elszámolt értékcsökkenése 129 Tárgyi eszköz terv szerint elszámolt értékcsökkenése 128 Tárgyi eszköz terven felül elszámolt értékcsökkenése Tárgyi eszköz 1 Tárgyi eszköz Átsorolás, de milyen értéken?????? 86 Egyéb ráfordítás 249 Készletek értékvesztése 249 Készletek 2. Készletek értékvesztése 16 Beruházás 2. Készletek Készlet 1 Tárgyi eszköz

8 Tárgyi eszköz Készlet Tao tv. 8. (1) Az adózás előtti eredményt növeli: u) azon beruházás, szellemi termék bekerülési értékéből az adózás előtti eredmény csökkentéseként a 7. (1) bekezdés zs) pontja alapján elszámolt összeg kétszerese, uc) amely beruházás alapján üzembe helyezett tárgyi eszközt az adózó az adózás előtti eredmény csökkentésének adóévét követő negyedik adóév végéig üzemkörön kívüli ingatlanként is használ, vagy az egyéb berendezések, felszerelések, járművek közé, a forgóeszközök közé sorol át, illetve amely szellemi terméket az adózó az adózás előtti eredmény csökkentésének adóévét követő negyedik adóév végéig a forgóeszközök közé sorol át, az említett első használat, illetve az átsorolás adóévéről készített bevallásban, kivéve, ha a forgóeszközök közé történő átsorolás az eszköz elháríthatatlan külső ok miatti megrongálódásának következménye, VÁSÁROLT INGATLAN SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSA Szt. 26 (2) Az ingatlanok között kell kimutatni (3) Az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok Vásárolt ingatlan számviteli elszámolása 16 Beruházás 4.. Kötelezettség 466 Előzetesen felszámított áfa 4 Kötelezettség Adólevonási jog korlátozása alóli kivételek ÁFA tv (2) c) a 124. (1) bekezdésének c) pontjában és (4) bekezdésében említett esetekben igazoltan egészben vagy túlnyomó részben úgy használja, egyéb módon hasznosítja, hogy az közvetlen anyagjellegű ráfordításként a b) pontban említett szolgáltatásnyújtás adóalapjába épül be; d) a 124. (1) bekezdésének h) pontjában említett esetben igazoltan egészben vagy túlnyomó részben úgy hasznosítja, hogy azt bérbe adja, feltéve, hogy a 88. szerinti választási jogával úgy élt, hogy a bérbeadást adókötelessé tette; 26 Áru 4.. Kötelezettség 466 Előzetesen felszámított áfa 4.. Kötelezettség 31 SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB ÁFA SZABÁLYOK ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK szerint ÁFA mentes: Ingatlanok bérbeadása Beépített ingatlan és a kapcsolódó földrészlet értékesítése (kivéve: új ingatlan és földrészlete) Beépítetlen ingatlan (kivéve: telek) Alakuláskor, ill. év végén (5 évente) választási lehetőségek adókötelessé tételre: Lakóingatlannak nem minősülő ingatlan bérbeadására Lakóingatlannak minősülő és lakóingatlannak nem minősülő ingatlan bérbeadására Lakóingatlannak nem minősülő beépített ingatlan és a földrészletének, továbbá a beépítetlen ingatlanok értékesítésére Lakóingatlannak minősülő és lakóingatlannak nem minősülő beépített ingatlan és a kapcsolódó földrészletüknek, továbbá beépítetlen ingatlanok értékesítésére 32 8

9 SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB ÁFA SZABÁLYOK Lakó- és nem lakóingatlannal rendelkező társaságok a bérbeadás és értékesítés tekintetében a fenti 4 variációk közül választhatnak, tehát Csak lakóingatlanra nem választható ÁFA kötelessé tétel (bérbeadás és értékesítés esetén sem) Választás 5 évig nem módosítható: azt is jelenti, hogy az ingatlanhoz kapcsolódó működési, fenntartási és beruházási kiadások ÁFA elszámolása is a választás szerinti ÁFA kötelessé tétel mellett fordított ÁFA-s számlát kell kiállítani, ha a vevő státusza eleget tesz a fordított adózás személyi feltételeinek (egyébként a számla ÁFA-val készítendő) Vásárolt ingatlan számviteli elszámolása 16 Beruházás 4.. Kötelezettség 466 Előzetesen 4.. Kötelezettség felszámított áfa Áfa levonhatóságának kérdése: Partner adószámának ellenőrzése (NAV lekérdezés, törzsadat) Ingatlan nyilvántartás ellenőrzése Adólevonási jog korlátozása Áfa tv (1) h) a lakóingatlant terhelő előzetesen felszámítottadó; i) a lakóingatlan építéséhez, felújításához szükséges terméket terhelő előzetesen felszámított adó; 16 Beruházás 4.. Kötelezettség Adókötelessé tétel: ÁFA kör 1 Általános szabályok alapján ÁFA kör P A lakóingatlannak minősülő és a lakóingatlannak nem minősülő beépített ingatlan(rész) és földrészlet értékesítése, a beépítetlen ingatlan(rész) értékesítése tevékenységünkre az adómentesség helyett az ált.szab. szerinti adókötelessé tételt választjuk. ÁFA kör S A lakóingatlannak nem minősülő ingatlan(rész) bérbeadása, haszonbérbeadása tevékenységünkre adómentesség helyett az általános szabályok szerinti adókötelessé tételt választjuk. ÁFA kör T A lakóingatlannak minősülő és a lakóingatlannak nem minősülő ingatlan(rész) bérbeadása, haszonbérbeadása tevékenységünkre adómentesség helyett az általános 35 szabályok szerinti adókötelessé tételt választjuk. Szervezet törzsadat lekérdezés Áfa fizetési 1 Az áfa fizetési kötelezettséget az kötelezettség általános szabályok alapján állapítjuk meg Áfa fizetési T A lakóingatlannak minősülő és a kötelezettség lakóingatlannak nem minősülő ingatlan ( ingatlanrész) bérbeadása, haszonbérbeadása tevékenységünkre adómentesség helyett az általános szabályok szerinti adókötelessé tételt választjuk. 14T201T BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP F-lap Áfa-nyilatkozatok; közösségi adószám igénylése, megszüntetése 36 9

10 1. kérdés --- lakóingatlan vagy nem lakóingatlan --- nem lakóingatlan esetén levonhatóba helyezhető az áfa összege (fordított ÁFA). 16 Beruházás 4.. Kötelezettség NEM ÚJ INGATLAN 466 Előzetesen felszámított áfa 467 Fizetendő áfa 2. kérdés --- ha lakóingatlan, akkor eladásra vette-e ---- igen, akkor levonhatóba helyezhető az áfa összege. 26 Áru 4.. Kötelezettség 466 Előzetesen felszámított áfa 467 Fizetendő áfa kérdés --- ha lakóingatlan, nem eladásra vette, bérbe akarja adni --- ha bejelentette az adókötelezettséget --- levonhatóba helyezhető az áfa összege. 16 Beruházás 4.. Kötelezettség 466 Előzetesen 467 Fizetendő áfa felszámított áfa ---- ha nem jelentette be az adókötelezettséget a bérbeadásra, akkor nem helyezhető levonhatóba az áfa összege. 16 Beruházás 4.. Kötelezettség 47. (2) A bekerülési (beszerzési) érték részét képezi az (1) bekezdésben felsoroltakon túlmenően az eszköz beszerzéséhez szorosan kapcsolódó b) az előzetesen felszámított, de le nem vonható általános forgalmi adó Le nem vonható áfa Szt. 47 (3) az általános forgalmi adóról szóló törvény szerint ellenérték arányában megosztott előzetesen felszámított általános forgalmi adó le nem vonható hányada: Egyéb ráfordítás 16 Beruházálezettség ráfordítás lezettség 4.. köte- 86 Egyéb 4...köte- 16 Beruházás 467 Fizetendő áfa

11 ILLETÉK 16 Beruházás 4.. NAV kötelezettség Itv./1990. évi 93. tv./ Az illetéktárgya 18. (2) Az illetékfizetési kötelezettség a következő vagyoni értékű jogokra és ingókra terjed ki: h) belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban fennálló vagyoni betét (részvény, üzletrész, szövetkezeti részjegy, befektetői részjegy, átalakítottbefektetői részjegy) megszerzésére. Szt.47 (2) A bekerülési (beszerzési) érték részét képezi az (1) bekezdésben felsoroltakontúlmenően az eszköz beszerzéséhez szorosan kapcsolódó a) illeték [vagyonszerzés (ajándék, öröklés, adásvétel, csere után járó) illetéke], Itv. Az illetékáltalános mértéke 19. (1) A visszterhes vagyonátruházási illeték általános mértéke ha a törvény másként nem rendelkezik a megszerzett vagyon terhekkel nem csökkentett forgalmi értéke után 4%, ingatlan, illetve belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban fennálló vagyoni betét41 megszerzése esetén ingatlanonként 1 milliárd forintig 4%, a forgalmi érték ezt meghaladó része után 2%, de ingatlanonként legfeljebb 200 millió forint Jelentős Bekerülési értéket módosítja Szt. 47 (9) Nem jelentős Egyéb bevétel vagy egyéb ráfordítás Szt. 47 (9) 42 ILLETÉKTÖRVÉNY TÁRGYA (2)h) belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban fennálló vagyoni betét (részvény, üzletrész, szövetkezeti részjegy, befektetői részjegy, átalakított befektetői részjegy) megszerzésére, ha a belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaság olyan gazdálkodó szervezet, amelynek a cégjegyzékben feltüntetett (ennek hiányában a létesítő okiratában megjelölt) főtevékenysége épületépítési projekt szervezése, lakó- és nem lakó épület építése, saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése vagy saját tulajdonú ingatlan adásvétele. BELFÖLDI INGATLANVAGYONNAL RENDELKEZŐ TÁRSASÁG ILLETÉK MEGHATÁROZÁSÁNAK LÉPÉSEI 1. Illeték tv. területi és személyi hatálya: Itv Illeték tv. tárgya: Itv. 18. (2) h) 3. Belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban fennálló vagyoni betét utáni illetékfizetési kötelezettség: Itv. 18. (4),19. (5) és 27. Tao.tv , új Ptk. 8:1. és 8:2. befolyás 4. Belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaság fogalma: Itv (1)o) 5. Mentességek: Itv. 26. és 17. (4) 6. Illeték számítása: Itv )o)

12 ILLETÉKTÖRVÉNY SZEMÉLYI HATÁLYA TERÜLETI ÉS 2. (2) Az ajándékozási és visszterhes vagyonátruházási illetékre vonatkozó rendelkezéseket az ingó, a vagyoni értékű jog, a belföldi ingatlan és a belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaság vagyoni betétje tekintetében kell alkalmazni, kivéve, ha nemzetközi szerződés másként rendelkezik. BELFÖLDI INGATLANVAGYONNAL RENDELKEZŐ TÁRSASÁGBAN FENNÁLLÓ VAGYONI BETÉT UTÁNI ILLETÉK 18. (4) A (2) bekezdés h) pontjában foglalt vagyonszerzés után akkor kell az illetéket megfizetni, ha a) a vagyonszerző, illetve - magánszemély vagyonszerző esetén - annak házastársa, bejegyzett élettársa, gyermeke, szülője, b) az a) pontban felsoroltak - önálló vagy együttes - többségi tulajdonában álló gazdálkodó szervezet, c) az a) és b) pontban felsoroltakkal a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti kapcsolt vállalkozási viszonyban lévő gazdálkodó szervezet, tulajdonában álló vagyoni betétek aránya önállóan vagy együttesen eléri vagy meghaladja az összes vagyoni betét 75%-át BELFÖLDI INGATLANVAGYONNAL RENDELKEZŐ TÁRSASÁGBAN FENNÁLLÓ VAGYONI BETÉT UTÁNI ILLETÉK 19. (5) A 18. (2) bekezdésének h) pontja szerinti vagyoni betét megszerzése esetén az illeték alapja a társaság tulajdonában álló ingatlanok forgalmi értékének olyan aránya, amekkora arányt a 18. (4) bekezdésében foglalt feltétel bekövetkeztének időpontjában az illetékfizetésre kötelezett tulajdonában lévő vagyoni betétek névértéke a társaság összes vagyoni betétje névértékének összegében képvisel, csökkentve az illetékfizetésre kötelezett tulajdonában lévő azon vagyoni betétekre eső forgalmi értékkel, melyeket az illetékfizetésre kötelezett a) 5 évnél régebben, illetve január 1-jét megelőzően, b) a 18. (4) bekezdésében foglalt feltétel bekövetkezését megelőző öt éven belül, de január 1-jét követően, visszterhes vagyonátruházási illetékfizetési kötelezettség alá eső módon vagy a 26. alapján illetékmentesen, c) öröklés vagy ajándékozás útján szerzett. 47 BELFÖLDI INGATLANVAGYONNAL RENDELKEZŐ TÁRSASÁGBAN FENNÁLLÓ VAGYONI BETÉT UTÁNI ILLETÉK 27. (1) A vagyonszerzési illetéket a szerző fél köteles megfizetni. (2) A 18. (2) bekezdésének h) pontján alapuló illetékkötelezettség esetén a 18. (4) bekezdésének a)-c) pontjaiban felsorolt személyek kötelesek az illetéket megfizetni a 19. (5) bekezdése szerint a tulajdonukban lévő vagyoni betét alapján számított illetékalap után

13 BELFÖLDI INGATLANVAGYONNAL RENDELKEZŐ TÁRSASÁGBAN FENNÁLLÓ VAGYONI BETÉT UTÁNI ILLETÉK KELETKEZÉSE Részvénytársaságok, kft-k, szövetkezetek, átalakított befektetői részjegyek megszerzése után, Főtevékenységtől függetlenül (2014-től), Illeték kötelezettség megítélésénél: összeszámítandók a vagyonszerző kapcsolt feleinek tulajdonában lévő vagyoni betétek is (75%-os mértéknél), Illeték alapja: az ingatlanok forgalmi értékéből a tulajdonos vagyoni betétjének névértékével arányos rész (csökkentés: korábbi szerzésekre jutó forgalmi értékkel) 49 Új ptk. 8:2. [Befolyás] (3) A többségi befolyás akkor is fennáll, ha a befolyással rendelkező számára az (1)-(2) bekezdés szerinti jogosultságok közvetett befolyás útján biztosítottak. (4) Közvetett befolyással rendelkezik a jogi személyben az, aki a jogi személyben szavazati joggal rendelkező más jogi személyben (köztes jogi személy) befolyással bír. A közvetett befolyás mértéke a köztes jogi személy befolyásának olyan hányada, amilyen mértékű befolyással a befolyással rendelkező a köztes jogi személyben rendelkezik. Ha a befolyással rendelkező a szavazatok felét meghaladó mértékű befolyással rendelkezik a köztes jogi személyben, akkor a köztes jogi személynek a jogi személyben fennálló befolyását teljes egészében a befolyással rendelkező közvetett befolyásaként kell figyelembe venni. (5) A közeli hozzátartozók közvetlen és közvetett tulajdoni részesedését vagy szavazati jogát egybe kell számítani. Új ptk. 8:1. [Értelmező rendelkezések] (1) E törvény alkalmazásában 1. közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és 50a testvér; KAPCSOLT VÁLLALKOZÁS FOGALMA Kiegészül: adózó és más személy, ha köztük az ügyvezetés egyezőségére tekintettel az üzleti és pénzügyi politikára vonatkozó döntő befolyásgyakorlás valósul meg BELFÖLDI INGATLANVAGYONNAL RENDELKEZŐ TÁRSASÁG FOGALMA ITV (1)O) olyan gazdálkodó szervezet (megszerzett gazdálkodó szervezet), melynek a mérlegében kimutatott eszközök (ide nem értve a pénzeszközöket és a pénzköveteléseket) mérleg szerinti értékének összegéből a belföldön fekvő ingatlan(ok), mérleg szerinti értéke több mint 75 százalék, vagy olyan gazdálkodó szervezetben (ingatlantulajdonnal rendelkező gazdálkodó szervezetben) rendelkezik legalább 75 százalékos - közvetett, vagy közvetlen - részesedéssel, melynek a mérlegében kimutatott eszközök (ide nem értve a pénzeszközöket és a pénzköveteléseket) mérleg szerinti értékének összegéből a belföldön fekvő ingatlan(ok) mérleg szerinti értéke több mint 75 százalék azzal, hogy

14 BELFÖLDI INGATLANVAGYONNAL RENDELKEZŐ TÁRSASÁG FOGALMA 102. (1)O) ITV. oa) mérleg alatt a vagyonszerzést megelőzően rendelkezésre álló utolsó beszámolóban elfogadott mérleget, ennek hiányában a nyitó mérleget kell érteni, ob) a közvetett részesedés arányát úgy kell meghatározni, hogy a megszerzett gazdálkodó szervezet tulajdonában álló gazdálkodó szervezetben (köztes vállalkozásban) fennálló tulajdoni hányadot meg kell szorozni a köztes vállalkozásnak az ingatlantulajdonnal rendelkező gazdálkodó szervezetben fennálló tulajdoni hányadával, oc) több köztes vállalkozás esetén a köztes vállalkozásonként megállapított közvetett részesedések arányait össze kell adni, 53 BELFÖLDI INGATLANVAGYONNAL RENDELKEZŐ TÁRSASÁG FOGALMA 102. (1)O) ITV. od) ha a megszerzett gazdálkodó szervezet és az ingatlantulajdonnal rendelkező gazdálkodó szervezet között több gazdálkodó szervezetből álló tulajdonosi láncolat (köztes tulajdonosi láncolat) áll, az e szervezeteket összekötő tulajdoni részesedések szorzatát - több köztes tulajdonosi láncolat esetén a láncolatonként megállapított szorzatok összegét- kell a közvetett részesedés arányának tekinteni, oe) a részesedés arányának meghatározásakor a közvetlen és közvetett részesedéseket együttesen kell figyelembe venni; 54 BELFÖLDI INGATLANVAGYONNAL RENDELKEZŐ TÁRSASÁG FOGALMA TŐL Vizsgált (megszerzett) társaság beszámolójának könyv szerinti ingatlanaránya a mérvadó (75%), Számításnál: figyelmen kívül kell hagyni a pénzeszközöket és a pénzköveteléseket, továbbá Belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban 75%-os (közvetlen és közvetett ) részesedés Közvetettnél: számítás a tulajdoni hányadok szorzatával Több köztesnél, ill. köztes láncolatnál: a közvetett részesedések összesítésével FORGALMI ÉRTÉK 102 (1)e) forgalmi érték: az a pénzben kifejezett érték, amely a vagyontárgy eladása esetén az illetékkötelezettség keletkezésekor volt állapotában - a vagyontárgyat terhelő adósságok, továbbá az ingatlanon a vagyonszerző javára az elidegenítéskor megszűnő bérleti jog figyelembevétele nélkül - árként általában elérhető, azzal, hogy: 102 (1)ed) a belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaság esetén a társaság ingatlanvagyonának forgalmi értéke a társaság tulajdonában lévő ingatlanok forgalmi értéke, növelve a társaság közvetett vagy közvetlen 75%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek tulajdonában álló ingatlanok forgalmi értékének olyan arányával, mint amekkora arányt az o) pontban foglaltak alapján a társaság közvetett vagy közvetlen részesedése a gazdálkodó szervezet összes vagyoni betétjéhez képest képvisel;

15 ILLETÉKKÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSE ÉS TELJES SZEMÉLYES ILLETÉKMENTESSÉG Illetékkötelezettség keletkezése: Vagyonszerzéskor Teljes személyes illetékmentesség ha a vagyonszerzést, illetőleg az eljárás megindítását megelőző adóévben folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme után társasági adófizetési kötelezettsége,. TELJES SZEMÉLYES ILLETÉKMENTESSÉG.illetve - költségvetési szerv esetében - eredménye után a központi költségvetésbe befizetési kötelezettsége nem keletkezett az alábbi szervezeteknél: a költségvetési szerv, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt, valamint a Tartalékgazdálkodási Kht., illetve annak tevékenységét folytató nonprofit gazdasági társaság, az egyesület, a köztestület, az egyházi jogi személy, az alapítvány, ideértve a közalapítványt is, a vízgazdálkodási társulat, a közhasznú, kiemelkedően közhasznú nonprofit gazdasági társaság, a közhasznú szociális szövetkezet, ha a költségvetési szerv, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., valamint a Tartalékgazdálkodási Kht., illetve annak tevékenységét folytató nonprofit gazdasági társaság, az egyesület, a köztestület, az egyházi jogi személy, az alapítvány, ideértve a közalapítványt is, a vízgazdálkodási társulat, a közhasznú, kiemelkedően közhasznú nonprofit gazdasági társaság, a közhasznú szociális szövetkezet ILLETÉKMENTESSÉG 26 (1)t) ingatlannak, valamint a belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban fennálló vagyoni betétnek 18 (4) szerinti kapcsolt vállalkozások közötti átruházása. Ingatlan átruházása esetén az illetékmentesség akkor alkalmazható, ha az illetékkötelezettség keletkezése időpontjában a vagyonszerző főtevékenysége saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése vagy saját tulajdonú ingatlan adásvétele; 26 (1)g) a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti kedvezményezett átalakulás keretében történő vagyonszerzés; 26 (1)o) az ügyvédi iroda olyan átalakulással (egyesülés, szétválás) bekövetkező vagyonszerzése, amikor a létrejövő iroda (irodák) a korábbinak jogutódja(i) lesz(nek); 26. (20) Az (1) bekezdés g), h), q) és t) pontja szerinti mentesség a 17. (4) bekezdésében említett feltételek fennállásakor vehető igénybe. ILLETÉKMENTESSÉG ÚJ FELTÉTELE 2014-TŐL 17. (4) Az (1) bekezdés n) pontja szerinti mentesség akkor vehető igénybe, ha a vagyonszerzőnek - nyilatkozata szerint - nem olyan külföldi államban van székhelye vagy üzletvezetése helye alapján illetősége a) amelyben a vagyonszerző által az adóévre fizetendő társasági adónak megfelelő adó és az adóalap [csoportos adóalanyiság esetén a csoportszinten fizetett (fizetendő) adóvisszatérítéssel csökkentett adó és az adóalap] százalékban kifejezett hányadosa nem éri el a 10 százalékot vagy b) amelynek jogszabályai szerint - nulla vagy negatív eredmény és adóalap esetén - a társasági adónak megfelelő adó mértéke, több adómérték esetén a legkisebb adómérték nem éri el a 10 százalékot vagy c) amelynek jogszabályai szerint a vagyoni betét, részesedés értékesítéséből származó jövedelmet nem terheli a társasági adónak megfelelő, legalább 10 százalékos mértéket elérő adó

16 ILLETÉKMENTESSÉG 2014-től: 26 (1)z) a vagyonszerzés, ha za) egyenes ági rokonok (ideértve az örökbefogadáson alapuló rokoni kapcsolatot is) egymás közötti vagyonátruházásából, zb) házastársak egymás közötti vagyonátruházásából, zc) a házastársi vagyonközösség megszüntetéséből származik. 61 PÉLDÁK: BELFÖLDI INGATLANVAGYONNAL RENDELKEZŐ TÁRSASÁGBAN SZERZETT VAGYONI BETÉT ILLETÉKÉRE Kiinduló adatok: Ingatlannal rendelkező társaságban az ingatlanok könyv szerinti értéke meghaladja a korrigált mérlegfőösszeg 75%-át Az alábbi részesedés szerzések alapján határozza meg mely társaságok minősülnek ingatlannal rendelkező társaságnak! R = BELFÖLDI INGATLANVAGYONNAL RENDELKEZŐ TÁRSASÁGBAN TULAJDONOS I = BELFÖLDI INGATLANNAL RENDELKEZŐ TÁRSASÁG 62 PÉLDÁK: BELFÖLDI INGATLANVAGYONNAL RENDELKEZŐ TÁRSASÁGBAN SZERZETT VAGYONI BETÉT ILLETÉKÉRE 1. eset: R társaság megszerzi I társaság 75%- os részesedését PÉLDÁK: BELFÖLDI INGATLANVAGYONNAL RENDELKEZŐ TÁRSASÁGBAN SZERZETT VAGYONI BETÉT ILLETÉKÉRE 2. eset: A társaság megszerzi R társaság 100%-os részesedését KÖZVETLEN R I 75% KÖZVETETT (egyvonalú) A 100% R 75% I Számítás: 1 x 0,75 = 75% A BELFÖLDI INGATLANVAGYONNAL RENDELKEZŐ TÁRSASÁG

17 PÉLDÁK: BELFÖLDI INGATLANVAGYONNAL RENDELKEZŐ TÁRSASÁGBAN SZERZETT VAGYONI BETÉT ILLETÉKÉRE 3. eset: A társaság megvásárolja B társaságot KÖZVETETT (láncolat) A 100% 60% R1 45% Új ptk. 8:2. [Befolyás]!!! B 100% I R2 50% Számítás: 1 x 1 x 0,5 = 50% 1 x 1 x 0,45 = 45% Együtt: 95% A INGATLANVAGYONNAL RENDELKEZŐ TÁRSASÁG 65 ÚJ PTK. 8:2. [BEFOLYÁS] Új ptk. 8:2. [Befolyás] (4) Közvetett befolyással rendelkezik a jogi személyben az, aki a jogi személyben szavazati joggal rendelkező más jogi személyben (köztes jogi személy) befolyással bír. A közvetett befolyás mértéke a köztes jogi személy befolyásának olyan hányada, amilyen mértékű befolyással a befolyással rendelkező a köztes jogi személyben rendelkezik. Ha a befolyással rendelkező a szavazatok felét meghaladó mértékű befolyással rendelkezik a köztes jogi személyben, akkor a köztes jogi személynek a jogi személyben fennálló befolyását teljes egészében a befolyással rendelkező közvetett befolyásaként kell figyelembe venni. 66 PÉLDÁK: BELFÖLDI INGATLANVAGYONNAL RENDELKEZŐ TÁRSASÁGBAN SZERZETT VAGYONI BETÉT ILLETÉKÉRE 4. eset: R1 társaság megszerzi R2 társaság 100%-os részesedését PÉLDÁK: BELFÖLDI INGATLANVAGYONNAL RENDELKEZŐ TÁRSASÁGBAN SZERZETT VAGYONI BETÉT ILLETÉKÉRE 5. eset: R1 társaság megszerzi I társaság 30%-os részesedését RÉSZESEDÉS (közvetlen és közvetett) 60% R1 I 100% R2 20% Számítás: 60% + 1 x 20% = 80% TÖBB KAPCSOLT CÉG EGYÜTTES RÉSZESEDÉSE R1 30% R2 25% R3 25% I

18 BELFÖLDI INGATLANVAGYONNAL RENDELKEZŐ TÁRSASÁG FOGALMA Ingatlanvagyon arányának számításánál a viszonyítási alap módosul, csökkenteni kell a mérleg szerinti eszközök értékét: - az aktív időbeli elhatárolások és - a kölcsönök összegével is. Bővül az ingatlanvagyonnal rendelkező cégek köre! 69 AJÁNDÉK ÉS VISSZTERHES VAGYONSZERZÉS BEJELENTÉSE Ingatlan tulajdonjogának, valamint az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jognak a megszerzését ingatlanügyi hatósághoz kell bejelenteni illetékkiszabásra (kérelem) Az ingatlanügyi hatóság a bejegyzéséről szóló határozatot megküldi az állami adóhatóságnak. Ha az illeték fizetésére kötelezett a kérelmet 30 napon túl, illetve hiányosan teljesíti, mulasztási bírság megfizetésére kötelezhető 70 AJÁNDÉK ÉS VISSZTERHES VAGYONSZERZÉS BEJELENTÉSE Az ingatlan-nyilvántartási eljárást nem igénylő jogügyletet a szerződő felek közvetlenül az állami adóhatóságnak kötelesek bejelenteni (30 napon belül), a vagyonszerzést rögzítő irat eredeti és másolati példányával Az okirat kiállítása nélkül is illetékköteles jogügyletet szóban is be lehet jelenteni. A szóbeli bejelentésről az adóhatóság igazolást köteles adni az ügyfél részére 71 AJÁNDÉK ÉS VISSZTERHES VAGYONSZERZÉS BEJELENTÉSE ÉS AZ ELÉVÜLÉS Az illeték, mint adónem elévülésévek kapcsolatban speciális szabályt állapít meg az Art (4) bekezdése. Eszerint az illeték megállapításához való jog (a pénzügyi tranzakciós illeték kivételével) annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év elteltével évül el, amelyben a vagyonszerzést illetékkiszabásra az állami adóhatóságnál bejelentették, illetve az a körülmény, hogy az illeték megfizetését vagy a kiszabás céljából elrendelt bejelentést elmulasztották, az állami adóhatóság tudomására jutott

19 Beruházáshoz kapcsolódó devizás kötelezettség kiegyenlítésének árfolyamkülönbözete üzembehelyezésig 16.. Beruházás 4.. Kötelezettség 4.. Kötelezettség 16 Beruházás Devizás kötelezettség kiegyenlítésének árfolyamkülönbözete üzembehelyzés után 87 Pénzügyi műveletek egyéb 4.. Kötelezettség ráfordítása 4.. Kötelezettség 97 Pénzügyi egyéb bevétele 48 (7) Ha a beszerzés ellenértékének kiegyenlítése számla alapján devizában, valutában történik, akkor a számla szerinti levonható általános forgalmi adót nem tartalmazó devizaösszegnek, valutaösszegnek a beszerzéskor, a szolgáltatás igénybevételekor (teljesítésekor) érvényes, a 60. (4) (6) bekezdése szerinti árfolyamon átszámított forintértéke a termék, illetve a szolgáltatás értéke. 47 (4) c) a beruházáshoz, a vagyoni értékű joghoz közvetlenül kapcsolódó devizaszámlán meglévő devizakészlettel nem fedezett devizakötelezettségnek az eszköz üzembe helyezéséig terjedő időszakra elszámolt árfolyamkülönbözete, függetlenül attól, hogy az árfolyamnyereség73 vagy árfolyamveszteség; 50. (1) Követelés fejében átvett eszköz bekerülési (beszerzési) értéke az eszköz megállapodás, csereszerződés, vagyonfelosztási javaslat szerinti (számlázott, bizonylatolt) értéke. 16 Beruházás 45 Kötelezettség 45 Kötelezettség Követelés Itv. 21. (2) Lakástulajdonok magánszemélyek közötti cseréje, valamint lakástulajdon vásárlása esetén, ha a magánszemély vevő a másik lakástulajdonát a vásárlást megelőző vagy azt követő egy éven belül eladja, az illeték alapja az elcserélt lakástulajdonok, illetve a vásárolt és az eladott lakástulajdon terhekkel nem csökkentett forgalmi értékéneka különbözete. Áfa tv. 10. Termék értékesítésének minősül továbbá: c) az adós és hitelező között a termék feletti tulajdonosként való rendelkezési jog átszállása, feltéve, hogy a hitelező a dologi biztosítékul szolgáló terméket lejárt követelésének érvényesítésére - a 9. (1) bekezdése értelmében - értékesíti, és az abból származó ellenérték közvetlenül őt illeti meg; 74 Új ptk. A szerződés megerősítése 1. A foglaló 6:185. [Foglaló] (1) A másik félnek fizetett pénzt akkor lehet foglalónak tekinteni, ha annak fizetésére a kötelezettségvállalás megerősítéseként kerül sor, és ez a rendeltetés a szerződésből egyértelműen kitűnik. 36 Egyéb követelés 38 Pénzeszköz X (2) Ha a szerződést teljesítik, a tartozás a foglaló összegével csökken. 4 (2).. Ha a szerződés teljesítése olyan okból hiúsul meg, amelyért egyik fél sem felelős, vagy mindkét fél felelős, a foglaló visszajár. 38 Pénzeszköz 36 Egyéb követelés X (3) A teljesítés meghiúsulásáért felelős fél az adott foglalót elveszti. 86 Egyéb ráfordítás 36 Egyéb követelés X (3) a kapott foglalót kétszeresen köteles visszatéríteni. 38 Pénzeszköz Egyéb követelés Egyéb bevétel (4) A foglaló elvesztése vagy kétszeres visszatérítése a szerződésszegés következményei alól nem mentesít. A kötbér és a kártérítés összege a foglaló Kötelezettség 36 Egyéb követelés X75 összegével csökken. 76 (5) A túlzott mértékű foglaló összegét a kötelezett kérelmére a bíróság mérsékelheti. X X 19

20 PÉLDA BERUHÁZÁSRA ADOTT DEVIZÁS ELŐLEGRE 1. eset: ÁFA tv. szerinti választott (számlán szereplő) árfolyam esetén 2. eset: MNB árfolyam választása esetén (amennyiben a számlán eltérő árfolyam szerepel) 35 Beruházásra adott előleg 466 Előzetesen felszámított áfa Beruházásra adott előleg (euróban) 38 Pénzeszköz 100 euro 38 Pénzeszköz 27 euro 386. Devizabetétszámla : 20 euro = Ft (305 Ft/euro) 300 euro = Ft ( 320 Ft/euro) Számviteli politika szerint: rögzített árfolyam: MNB árfolyam ( utalás napjára: 310 Ft/euro) deviza csökkenés FIFO módszer alapján alkalmazza az általános forgalmi adóról szóló törvénynek az adóalap forintban történőmegállapítására vonatkozó előírásai szerinti árfolyamot. A számlán szereplő áfa érték: Ft ( visszaszámolva az árfolyam Ft/ euro) Beruházásra adott előleg (Ft-ban), ÁFA tv. szerinti választásnál 38 Pénzeszköz Ft 35 Beruházásraadott előleg Ft 466 Előzetesenfelszámított áfa Ft 87 Pénzügyi m. egyéb ráf. 208 Ft A számlán szereplő áfa érték: Ft ( visszaszámolva az árfolyam 316 Ft/ euro) / 0,27 = Ft 386. Devizabetétszámla : 20 euro = Ft (305 Ft/euro) 300 euro = Ft ( 320 Ft/euro) Ft Ft = Ft Beruházásra adott előleg (ÁFA tv. szerinti árf. alkalmazásakor) 35 Beruházásra adott előleg 45 Szállító Ft 466 Előzetesenfelszámított áfa 45 Szállító Ft 45 Szállító Ft Ft 38 Pénzeszköz Ft 386. Devizabetétszámla : 20 euro = Ft (305 Ft/euro) 300 euro = Ft ( 320 Ft/euro) Számviteli politika szerint: rögzített árfolyam: MNB árfolyam ( utalás napjára: 310 Ft/euro) deviza csökkenés FIFO módszer alapján alkalmazza az általános forgalmi adóról szóló törvénynek az adóalap forintban történőmegállapítására vonatkozó előírásai szerinti árfolyamot. 80 A számlán szereplő áfa érték: Ft ( visszaszámolva az árfolyam 316 Ft/ euro) 20

2014.03.19. 3:174. [A saját üzletrész megszerzésének feltételei] 3:201. [A törzstőke felemelése törzstőkén felüli vagyonból]

2014.03.19. 3:174. [A saját üzletrész megszerzésének feltételei] 3:201. [A törzstőke felemelése törzstőkén felüli vagyonból] GYAKORLATI SZÁMVITELI KÉRDÉSEK 2014. 1 SZÁMVITELI TÖRVÉNY VÁLTOZÁSA ÉS ZÁRÁSI TEENDŐK 1990. évi C. törvény a helyi adókról = Htv. 2006. évi IV.törvény a gazdasági társaságokról = Gt. 2013. évi V. törvény

Részletesebben

III. AZ ÁTALAKULÁSOK ADÓ- ÉS KÖZTEHERVONZATAI 120 perc

III. AZ ÁTALAKULÁSOK ADÓ- ÉS KÖZTEHERVONZATAI 120 perc Pénzügyi és Könyvszakértő Kft Székhely: 1026 Budapest, Bimbó út 182. Telefon+Fax: 209-9373, Fax: 466-8409 Web: http://www.correct.hu/ e-mail: correct@correct.hu III. AZ ÁTALAKULÁSOK ADÓ- ÉS KÖZTEHERVONZATAI

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013 Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport 6721 Szeged, Osztrovszky utca 6. 18455405-1-06 Képviseletre jogosult személy neve: Purosz Alexandrosz

Részletesebben

Eszközök és források értékelési szabályzata

Eszközök és források értékelési szabályzata ... (társaság neve)... (adószám) Eszközök és források értékelési szabályzata Érvényes:...-tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. Az értékelési szabályzat célja...3 2. Társaság bemutatása...4 3. Az

Részletesebben

A VISSZTERHES VAGYONÁTRUHÁZÁSI ILLETÉK. I. Általános szabályok

A VISSZTERHES VAGYONÁTRUHÁZÁSI ILLETÉK. I. Általános szabályok A VISSZTERHES VAGYONÁTRUHÁZÁSI ILLETÉK I. Általános szabályok 1. A visszterhes vagyonátruházási illetékfizetési kötelezettség tárgyi, területi és személyi hatálya... 3 2. Az illetékfizetési kötelezettség

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMLAREND

SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMLAREND SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMLAREND 2014 1 Tartalom Bevezetés... 4 A KÖNYVVEZETÉS SZABÁLYAI... 5 1. Számlaosztály... 8 NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK... 8 11 IMMATERIÁLIS JAVAK... 15 1215 TÁRGYI

Részletesebben

Tisztelt Olvasó! SZÁMVITEL ADÓZÁS ELLENŐRZÉS OLVASÓI KÉRDÉS. Ön a Fórum Média Kiadó új szakmai folyóiratát olvassa.

Tisztelt Olvasó! SZÁMVITEL ADÓZÁS ELLENŐRZÉS OLVASÓI KÉRDÉS. Ön a Fórum Média Kiadó új szakmai folyóiratát olvassa. I. évfolyam 5. szám Tisztelt Olvasó! Ön a Fórum Média Kiadó új szakmai folyóiratát olvassa. Havonta megjelenő elektronikus szaklapunkban megtalálja a közpénzt felhasználó gazdálkodási szerveket érintő

Részletesebben

GYAKORLATI SZÁMVITELI KÉRDÉSEK

GYAKORLATI SZÁMVITELI KÉRDÉSEK GYAKORLATI SZÁMVITELI KÉRDÉSEK 2014. 1 GYAKORLATI SZÁMVITELI KÉRDÉSEK 1990. évi C. törvény a helyi adókról = Htv. 2006. évi IV.törvény a gazdasági társaságokról = Gt. 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

... (társaság neve)... (adószám) Számviteli politika

... (társaság neve)... (adószám) Számviteli politika ... (társaság neve)... (adószám) Számviteli politika Érvényes:...-tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A számviteli politika célja...4 2. Társaság bemutatása...5 3. Alkalmazott számviteli alapelvek...6

Részletesebben

Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport Számlarend 2013 SZÁMLAREND 2013

Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport Számlarend 2013 SZÁMLAREND 2013 SZÁMLAREND 2013 Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport 6721 Szeged, Osztrovszky utca 6. 18455405-1-06 Képviseletre jogosult személyek: Purosz Alexandrosz Jelen szabályzatban

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont. Számlarend. Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán. főigazgató

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont. Számlarend. Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán. főigazgató MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Számlarend Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán főigazgató 1 I. Befektetett eszközök 1. Fogalmak Befektetett eszköznek kell tekinteni értéküktől függetlenül

Részletesebben

SZÁMLAREND 2013. Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16

SZÁMLAREND 2013. Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16 SZÁMLAREND 2013 Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16 Képviseletre jogosult személy(ek) neve: Dr. Szakács Attila Jelen szabályzatban nem szabályozott

Részletesebben

AZ AJÁNDÉKOZÁSI ILLETÉK. I. Általános szabályok. Az ajándékozási illetékfizetési kötelezettség tárgyi, területi és személyi hatálya 1

AZ AJÁNDÉKOZÁSI ILLETÉK. I. Általános szabályok. Az ajándékozási illetékfizetési kötelezettség tárgyi, területi és személyi hatálya 1 1. Mikor kell ajándékozási illetéket fizetni? AZ AJÁNDÉKOZÁSI ILLETÉK I. Általános szabályok Az ajándékozási illetékfizetési kötelezettség tárgyi, területi és személyi hatálya 1 Ajándékozással történt

Részletesebben

1990. évi XCIII. törvény. az illetékekről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet AZ ILLETÉKFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

1990. évi XCIII. törvény. az illetékekről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet AZ ILLETÉKFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG Az illetékeket és díjakat ez a törvény tartalmazza: 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről Az Országgyűlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját

Részletesebben

Éves beszámolót Egyszerűsített éves beszámolót Összevont (konszolidált) éves beszámolót

Éves beszámolót Egyszerűsített éves beszámolót Összevont (konszolidált) éves beszámolót 14. tétel Az éves beszámoló részei, felépítése. Az éves beszámolóból nyerhető információk. A mérleg, eredmény-kimutatás elemzése, kapcsolatuk. Az összköltség- és forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről Az Országgyűlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása érdekében az illetékek

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem eszközök és források értékelési szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem eszközök és források értékelési szabályzata A Pécsi Tudományegyetem eszközök és források értékelési szabályzata Pécs 2014. 2014. július 22. napjától hatályos változat Preambulum A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban Egyetem) Eszközök és források

Részletesebben

AZ AJÁNDÉKOZÁSI ILLETÉK I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 2

AZ AJÁNDÉKOZÁSI ILLETÉK I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 2 AZ AJÁNDÉKOZÁSI ILLETÉK I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 2 1. MIKOR KELL AJÁNDÉKOZÁSI ILLETÉKET FIZETNI?... 2 2. AJÁNDÉKOZÁSI ILLETÉKMENTESSÉG, KEDVEZMÉNY... 3 2.1. A tárgyi illetékmentesség szabályai... 3 2.2.

Részletesebben

Vállalkozási szakterület

Vállalkozási szakterület Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése Vállalkozási szakterület 2011. Menedzser Praxis Szakkiadó és Gazdasági Tanácsadó Kft. Budapest Tartalom Aktuális számviteli kérdések... 5 A számviteli

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről a hivatkozott jogszabályhelyek szövegével egységes szerkezetben [a normál betűs szedés a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.), a bekeretezett

Részletesebben

2 0 1 3. Éves beszámoló

2 0 1 3. Éves beszámoló 1 1 3 0 2 8 0 1 4 9 3 9 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 5 4 3 Cégjegyzék száma VASI VOLÁN KÖZLEKEDÉSI Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe,

Részletesebben

Vállalkozásbarát Könyvelő, Oktató és Szolgáltató Betéti Társaság

Vállalkozásbarát Könyvelő, Oktató és Szolgáltató Betéti Társaság Vállalkozásbarát Könyvelő, Oktató és Szolgáltató Betéti Társaság 1075 Budapest, Wesselényi utca 4. IV. emelet 27. Telefon: 9 00 17 00 : 341 02 02, fax: 413 17 16 www.tomcsanyierzsebet.hu e-mail: tomcsanyi.erzsebet@t-online.hu

Részletesebben

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Szerzők: Keztyűs Mónika, a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. munkatársa (1., 3-5., 7-9. fejezet) Tóth

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az Országgyűlés ebben az évben két alkalommal fogadott el törvénycsomagot, melyekkel véglegesítették a 2010 évtől érvényes adózási szabályokat. Először 2009.

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Adózás, járulékfizetés. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Adózás, járulékfizetés. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése Szabóné Máger Dóra Adózás, járulékfizetés A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése A követelménymodul száma: 0003-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

REGISZTRÁLT M ÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐK ÉVES TOVÁBBKÉPZÉSE 2011.

REGISZTRÁLT M ÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐK ÉVES TOVÁBBKÉPZÉSE 2011. REGISZTRÁLT M ÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐK ÉVES TOVÁBBKÉPZÉSE 2011. Vállalkozási szakterület Minisztérium által meghatározott tematika alapján kidolgozott tananyag ISBN 978-963-87656-8-0 Budapest 2011 1. Aktuális

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész. 1. Társasági adó

Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész. 1. Társasági adó Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész Milyen törvényeket vettünk alapul: - 2012. évi CXLVI. törvény, A munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

EDUTAX Ügyviteli, Képzési, Oktatási és Tanácsadó Kft.

EDUTAX Ügyviteli, Képzési, Oktatási és Tanácsadó Kft. Ügyfél Hírlevél Adóváltozások 2013 Összefoglaló EDUTAX Ügyviteli, Képzési, Oktatási és Tanácsadó Kft. A tájékoztatókat írta és szerkesztette: Molnár Imre adószakértő, bejegyzett könyvvizsgáló 2012. december

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2014.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2014. A társasági adó legfontosabb szabályai 2014. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben