ADÁSVÉTELI ELŐSZERZŐDÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ADÁSVÉTELI ELŐSZERZŐDÉS"

Átírás

1 ADÁSVÉTELI ELŐSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről OLIVA INVEST Kft. (cg , székhely 1039 Budapest Pünkösdfürdő u. 38., adószáma , stat.sz.jele , képviseli: dr. Hüse István ), továbbiakban, mint Eladó, másrészről: másrészről, -??????név?????? - sz.sz.:?-??????-???? (szh.:??????????, an.:??????????????????)??????????????????????????????????????????????????????????. sz. alatti lakos továbbiakban mint vevő között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: Bevezető Általános Rendelkezések, Nyilatkozatok: 1.1. A felek megállapodnak abban, hogy valamely szerződő félre vonatkozó rendelkezés jogutódlás esetében annak jogutódjára is vonatkozik. A felek megállapodnak abban, hogy kifejezett rendelkezés hiányában jelen előszerződés egyes számra vonatkozóan meghatározott rendelkezései valamennyi Vevőre vonatkoznak, az egyes szavak, vagy kifejezések többes számban történő alkalmazása nélkül is. A Vevők kölcsönösen meghatalmazzák egymást jelen szerződés teljesítésével, módosításával, egyezségkötéssel kapcsolatos jognyilatkozatok és cselekmények megtételére és elfogadására, különös tekintettel pénz és okiratok, valamint a társasházi ingatlan átadására és átvételére. A felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az Eladó a jelen szerződésből eredő kötelezettségeit így különösen a társasházi ingatlan átadás-átvételével kapcsolatos kötelezettségeit - bármely Vevő részére teljesíti, úgy a másik Vevővel szemben fennálló kötelezettségei teljesítése alól teljes egészében mentesül A felek megállapítják, hogy a szerződésben Eladói hitelre vonatkozó rendelkezések értelemszerűen akkor hatályosak és alkalmazandóak, amennyiben a teher, terhelés ténye a szerződés hatálya alatt fennáll, vagy létrejön A felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződéssel kapcsolatos valamennyi értesítést a felek jelen szerződésben írt lakcímére, illetve székhelyére ajánlott postai küldeményként kötelesek megküldeni egymásnak azzal, hogy az egyik Vevő részére megküldött értesítéssel az Eladó mindkét Vevővel szemben fennálló értesítési kötelezettségét teljesítettnek tekintik. Az esetleges lakcím-, vagy székhelyváltozást a felek - az értesítési kötelezettség teljesítésének lehetővé tétele érdekében írásban, a változást követően haladéktalanul, ajánlott postai küldeményben kötelesek egymással, valamint ellenjegyző ügyvéddel közölni. Az írásbeli értesítés kézhezvételéig a felek jogosultak a korábbi értesítési címre postázni küldeményeiket. A bejelentés elmulasztásából eredő károk a mulasztó felet terhelik. A felek megállapodnak abban, hogy a fentiekben írt rendelkezéseknek megfelelő értesítést a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Amennyiben a kézbesítés azért nem volt eredményes, mert a címzett az iratot nem vette át az a fhoz nem kereste vagy elköltözött jelzéssel érkezett vissza - az iratot a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik naptári napon kézbesítettnek kell tekinteni.

2 A felek megállapítják, hogy az Eladó a Debrecen Megyei Jogú Város Jegyzője, Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Műszaki Osztálya által /2012. szám alatt kiadott, jogerős építési engedély alapján a DEBRECEN II. ker hrsz. alatt felvett kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanon társasházat kíván építeni. Az Eladó kijelenti, hogy mint építtető a társasház alapítás szándékát a végleges adásvételi szerződés megkötését megelőzően az ingatlan tulajdoni lapjára feljegyezteti. A Felek megállapodnak, hogy a végleges adásvételi szerződés ezt követően, a jelen előszerződés 3.4. pontjában írt műszaki készültségi fok Vevő általi leigazolása után, a 3.4. pontban írt Vevői fizetési kötelezettség teljesítésével egyidejűleg kerül megkötésre az ott önálló helyrajzi számmal jelölt, önálló ingatlanra A Vevő tudomásul veszi, hogy a Thtv. 7. (2) bekezdése értelmében a feljegyzendő társasház társasházi alapító okiratának rendelkezései reá nézve kötelezőek lesznek Eladó tájékoztatja vevőket arról, hogy az ezen előszerződéssel érintett lakóépület kivitelezésének tervezett kezdő időpontja szeptember hó 01. Majdani vevők kikötik, hogy amennyiben a lakóingatlan kivitelezését legkésőbb október hó 30. napjáig nem kezdi meg, úgy vevők jogosultak minden további indoklás nélkül az ezen okirat 3.1./pontjában foglalt foglalóhoz fűződő jogkövetkezmények érvényesítése mellett e szerződéstől elállni. A felek megállapodnak, hogy az Eladó az általa felépíteni kívánt társasházat (adásvétel tárgyát képező ingatlant) legkésőbb napjáig 100% műszaki készültségben, használatba vételre alkalmas állagban és állapotban átadja, ill. a Vevő birtokába adja. Az Eladó előteljesítésre jogosult. A Szerződés Általános Rendelkezései: 2./ Az ügylet tárgyát képező ingatlan: 2.1./ Az Eladó eladja, a Vevő megvásárolja a felépítésre kerülő társasházból a terveken az épület földszinti és emeleti alaprajzán??? számmal jelölt,???? m2 alapterületű - az újonnan nyitandó társasházi különlapon Debrecen II. Kerület, 22052/A/? hrsz. alatt felvett (1. számú), e pontban lentebb részletezett helyiségekből álló lakás megnevezésű ingatlan 1/1 részét, valamint az osztatlan közös tulajdonból hozzá tartozó???/??? tulajdoni részilletőséget. Az ingatlan az alábbi helyiségekből áll: Földszint: közlekedő lépcsőház? m2, előtér? m2, nappali? m2, konyha? m2, WC? m2, gardrobe? m2, kamra? m2, garázs? m2, összesen a földszinten:? m2, továbbá terasz? m2, előlépcső? m2, összesen:? m2 valamint Emelet: gardrobe? m2, lépcsőház közlekedő? m2, WC? m2, gardrobe? m2, fürdőszoba? m2, háztartási helyiség? m2, szoba? m2, hálószoba?m2, összesen az emeleten:? m2, továbbá terasz? m2, terasz? m2, összesen:? m2 Mindösszesen:? m2, kerekítve:? m2,

3 3 A 22052/A/?. hrsz.-ú ingatlan mindenkori tulajdonosát illeti meg a telekalaprajzon K/? jelű? m2 alapterületű kertrész kizárólagos használati joga. A majdani adásvétel tárgyát képező ingatlan épület energetikai besorolása A kategóriájú. 2.2./ Az ingatlan vételára bruttó:???????????????,-ft, azaz?????????????????????? forint. A kikötött bruttó vételár összege az ÁFÁ-t tartalmazza. Az általános forgalmi adó mértékének esetleges emelkedése/csökkenése esetén a vételárat úgy kell meghatározni, hogy a forgalmi adónak a fenti vételárból történő levonása után megmaradó nettó vételár változatlan maradjon. 3./ Fizetési feltételek, fizetési ütemezés: 3.1./ A Vevő jelen előszerződés aláírásával egyidejűleg megfizet a vételár 10%-ának megfelelő, azaz?????????????????-ft összeget, mely egyben foglalónak minősül. A felek kijelentik, hogy a foglaló jogkövetkezményeivel tisztában vannak, arról ellenjegyző ügyvéd a feleket részletesen tájékoztatta. A foglaló a vételárba teljes összegében beszámításra kerül. Az Eladó a foglaló megfizetését az előírt számviteli bizonylatokkal, illetve a jelen előszerződés aláírásával nyugtázza. 3.2./ A fennmaradó vételárból a Vevő???????????????????,-Ft összeget az első szinti zárófödém kész állapotára vonatkozó Eladói értesítés Vevő általi kézhezvételét követő 8 munkanapon belül köteles megfizetni. 3.3./ A fennmaradó vételárból a Vevő??????????????????,-Ft összeget a tető kész állapotára vonatkozó Eladói értesítés Vevő általi kézhezvételét követő 8 munkanapon belül köteles megfizetni. 3.4./ A fennmaradó vételárból a Vevő????????????????,-Ft összeget a gépészeti és villamos alapszerelés, a vakolás és az aljzat elkészültének készre jelentéséről történő Eladói értesítés Vevő általi kézhezvételét követő 8 munkanapon belül köteles megfizetni. 3.5./ A fennmaradó vételárból a Vevő?????????????????Ft összeget a jelen előszerződés 2.1. pontjában körülírt ingatlan 100 %-os műszaki készültségi állapotának készre jelentéséről történő Eladói értesítés Vevő általi kézhezvételét követő 8 munkanapon belül köteles megfizetni. 3.6./ A fennmaradó vételárból a Vevő????????????????,-Ft forint összeget a jogerős használatbavételi engedély Eladó részére történő kézbesítésről történő Eladói értesítés Vevő általi kézhezvételét követő 5 munkanapon belül köteles megfizetni. 3.7./ Az Eladó kijelenti, hogy az adásvétel tárgyát képező ingatlan más jogügyletben lekötve nincs. 3.8./ A fizetés módja átutalás, vagy készpénz, amit a Vevő az Eladó kezéhez köteles teljesíteni. A Vevő a fizetési kötelezettségeit az Eladó jelen előszerződésben megadott, vagy az esedékes vételárrészre vonatkozó számlában megjelölt bankszámlára köteles átutalás útján teljesíteni. A felek megállapodnak abban, hogy a társasházi ingatlan vételárának megfizetésével kapcsolatos fizetési határidők amennyiben azokat a felek az egyes vételárrészletek megfizetését a felépítmény adott műszaki állapotának eléréshez kötötték - az Eladó felelős műszaki vezetője igazolt műszaki állapot elérése időpontjához igazodnak, azzal, hogy a műszaki készültségi fokot a Vevő által megbízott műszaki ellenőr ha van ilyen - írásbeli indokolás mellett felülbírálhatja. Ilyen esetben a műszaki készültségi fokhoz kötött fizetési határidő a Vevő által megbízott műszaki ellenőr igazolásához kötött. A műszaki ellenőr tevékenységéért a Vevő teljeskörű felelősséggel tartozik, mely felelősség kiterjed különösen de nem kizárólagosan - a Vevői késedelem okán keletkezett károk megtérítésére és a késedelmi kamatok megfizetésére is.

4 4 Amennyiben a felek az egyes vételárrészletek megfizetésének határidejét meghatározott naptári nap eléréséhez, vagy egyéb feltétel teljesüléséhez kötötték, úgy ez utóbbi határidő az irányadó. Az Eladó az egyes vételárrészek esedékességét megelőzően köteles az adott vételárrészekről a számviteli szabályokban előírt bizonylatokat kiállítani és azokat a Vevőnek átadni. 3.9./ Amennyiben a Vevő bármely esedékes vételár-részlet megfizetésével késedelembe esik, úgy a késedelembe esés napjától a megfizetésig a hátralékos összeg után - a késedelemmel érintett napokkal arányosan a Ptk-ban meghatározott mértékű késedelemi kamat megfizetésére köteles. A Vevő késedelmes fizetése esetén a társasházi ingatlan kulcsrakész állapota elérésének ideje a fizetési késedelem napjainak számával meghosszabbodik, mely esetben az Eladóval szemben a késedelem jogkövetkezményei nem alkalmazhatók / Amennyiben a Vevő bármely fizetési kötelezettségének az esedékességtől számított 30 napon belül sem tesz eleget, úgy az Eladó jogosult jelen szerződéstől a Vevőhöz intézett egyoldalú nyilatkozattal, külön fizetési felszólítási nélkül - egyéb a szerződésszegés esetére szerződésben kikötött, illetve törvényes szankciók alkalmazása mellett - elállni / Amennyiben a Vevő szerződésszegése miatt az Eladó a fentieknek megfelelően a jelen szerződéstől eláll, úgy a vételár már megfizetett (foglalóval csökkentett) részét az érintett társasházi ingatlan újbóli értékesítését, és az értékesítéshez kapcsolódó pénzügyi teljesítést követő 15 napon belül kamatmentesen fizeti vissza. Az Eladó elállása esetén a tulajdonviszonyok tekintetében felek kötelesek az eredeti állapotot haladéktalanul helyreállítani. Az eredeti állapot helyreállítása keretében a Vevő már jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó az elállási nyilatkozat, valamint annak postára adását igazoló ajánlott szelvény alapján Vevő tulajdonjogát, illetve a társasházi ingatlan a Vevő javára tulajdonjog fenntartással történt eladása feljegyzését, illetve az ezekre vonatkozó széljegyet az ingatlan-nyilvántartásból töröltesse. Az Eladó - elállása esetén - a foglalóra vonatkozó követelését jogosult beszámítani a Vevővel szembeni visszafizetési kötelezettségébe. Az Eladó a szerződés meghiúsulása folytán bekövetkezett egyéb kárait is érvényesítheti / A felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Vevő a jelen szerződés alapján fennálló bármely kötelezettségének teljesítésével késedelembe esik, úgy az az Eladó késedelmét kizárja / A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen előszerződés 1.6. pontjában meghatározott átadási határidő, mint véghatáridő, kötbérterhes. A késedelmi kötbér mértéke (hatezer) forint / nap, mely kötbért a Vevő az Eladóval szembeni aktuális fizetési kötelezettségébe beszámíthatja. 4./ Szavatosság, garancia: 4.1./ A Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben az Eladó pénzintézet által folyósított beruházási finanszírozás mellett valósítja meg az ingatlan beruházást, abban az esetben a hitelügylet biztosítékaként a hitelfolyósító javára vevő hozzájárulásával keretbiztosítéki jelzálogjog teher kerül bejegyzésre (a végleges adásvételi szerződések megkötését és feljegyzését megelőző rangsorban) az ügylet tárgyát képező önállóan kialakításra kerülő ingatlant is magában foglaló, jelenleg osztatlan építési telek ingatlanra.

5 5 Vevő a majdani adásvétel tárgyát képező ingatlan jelzálogjoggal történő megterheléséhez azzal a feltétellel fogja hozzájárulását adni, hogy azzal egyidejűleg a jelzálogjog jogosult pénzintézet vevő részére nyilatkozatot ad arra vonatkozóan, hogy amennyiben vevő a pénzintézet által meghatározott módon teljesíti a jelzálogjog bejegyzést követően esedékes vételárrészleteket, úgy a jelzálog jogosult minden további feltétel nélkül a használatbavételi engedély kiadását követő 8 napon belül az adásvétel tárgyát képező lakásingatlan tehermentesítésére vonatkozó nyilatkozatát kiadja. A Vevő kijelenti, hogy a hitelező terheinek bejegyzéséhez, módosításához szükséges esetleges külön hozzájáruló nyilatkozatokat Eladó felhívására a fenti feltételek esetén haladéktalanul megadja. Az Eladó szavatosságot vállal azért, hogy az önálló ingatlan tekintetében a Vevő tulajdonszerzése, egyidejű, követő rangsorban történő bejegyzése, biztosított legyen. A Vevő tudomásul veszi, hogy az Eladó a finanszírozó pénzintézetétől a megvalósult önálló ingatlan tehermentesítéséhez szükséges nyilatkozatot legkésőbb a használatbavételi engedély jogerőre emelkedését, illetve a társasház bejegyzését követően, a Vevő tulajdonjogának bejegyzési eljárásában köteles csatolni. 4.2/ Az Eladó tájékoztatja a Vevőt, hogy a társasházi ingatlan kivitelezési munkálatait a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) ában írt feltételeknek megfelelő fővállalkozó végzi, amely fővállalkozó a Hadházi 61 Projekt Kft. (székhely: 1039 Budapest, Pünkösdfürdő u. 38.). A fővállalkozót, mint a felépítésre kerülő épület generálkivitelezőjét, a felépítésre kerülő épület épületszerkezeteire, berendezéseire, valamennyi helyiségére és részére a megfelelő teljesítésért jótállási kötelezettség terheli a vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályok szerint. A felek egybehangzóan kijelentik, hogy tudomással bírnak arról, hogy a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról szóló 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. (2) bekezdése alapján a Vevő az őt jogszabály alapján megillető jótállási jogokat a fővállalkozóval szemben érvényesítheti. Az Eladó tájékoztatja Vevőt, hogy a társasházi ingatlannal kapcsolatos jótállási igényeket a Vevő a társasházi ingatlan birtokbaadásakor rendelkezésére bocsátandó jótállási jeggyel érvényesítheti. A közös tulajdonba kerülő ingatlanrészekre vonatkozó jótállási jegyet az Eladó a közös képviselő részére jogosult és köteles átadni, a közös képviselőről való tudomásszerzést követő 30 napon belül. A Vevő jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a hibás dologra, vagy annak részére vonatkozó jótállási kötelezettség megszűnik, ha a hibát jogszabályi felhatalmazás hiányában maga javítja ki, vagy mással javíttatja ki, vagy ha a hiba oka a rendelkezésére bocsátott kezelési és karbantartási útmutatókkal ellentétes használatból adódik. 5./ Műszaki tartalom, kivitelezés: 5.1./ Vevő jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a felépítésre kerülő felépítmény építési engedélyes terveivel és műszaki tartalmával teljes mértékben tisztában van. Vevő kijelenti, hogy a tervdokumentáció szakemberrel történő egyeztetésére jelen megállapodás aláírását megelőzően lehetősége volt, és tudomásul veszi, hogy ennek elmulasztása kizárólag az ő felelősségi körébe tartozik. Vevő már jelen előszerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy Eladó az építési és kivitelezési munkálatok sajátosságai, vagy bármely egyéb ok miatt a rendelkezésére bocsátott építési engedélytől és műszaki tartalomtól az építésügyi előírások betartásával eltérjen. Felek megállapodnak abban, hogy a módosított műszaki tartalom a Vevő rendelkezésére bocsátott műszaki tartalomhoz képest rosszabb minőségű anyagot, vagy berendezést nem tartalmazhat. Vevő kijelenti, hogy a műszaki tartalom jelen pont szerinti, esetleges módosítása miatt Eladóval szemben sem vételár-csökkentési, sem egyéb igényt sem most, sem a jövőben nem támaszt.

6 6 A Vevő tudomásul veszi, hogy a Vevő által a jelen előszerződés aláírását követően esetlegesen kért, a tervekben, műszaki tartalomban nem szereplő kivitelezési tétel megvalósítása csak előzetes írásbeli szerződés, illetve a műszaki tartalomra is kiterjedő kiegészítés esetén kerülhet kivitelezésre, a módosításokkal és kiegészítéssel együttjáró minden többlet költség Vevő részről történt viselése mellett. A szerződésben és annak vonatkozó mellékleteiben megjelölt mennyiségi paraméterek tekintetében a jogerős építési engedélyhez képest +/- 3,5% eltérés megengedett. Az Eladó vállalja, hogy az előzőekben megjelölt eltérési határt meghaladó, Vevőre nézve hátrányos eltérés esetén a többlet eltérést a szerződésben kikötött vételárral arányos Ft/m 2 ár alkalmazása mellett a Vevőnek megtéríti, legkésőbb a használatbavételi engedély jogerőre emelkedését követő 8 napon belül. Vevő kijelenti, hogy a mellékletek tartalmát megismerte, az abban foglaltakat jelen előszerződés elválaszthatatlan részeként elfogadta. 5.2./ A Vevő tudomásul veszi, hogy az adásvétel tárgyát képező ingatlan 1.2./ pont alatt megjelölt vételára tartalmazza az ingatlan építési engedélynek megfelelő műszaki tartalomban történő kivitelezését és az alapításra kerülő társasház közös használatú, közös tulajdonba kerülő részeinek és berendezéseinek használatra alkalmas állapotát is. Vevő kijelenti, hogy a felépítésre kerülő társasházi ingatlan jogi és jelenlegi fizikai állapotát beépítendő, üres telek - megismerte. Felek a társasházi ingatlan vételárát ezen ismereteik birtokában állapították meg, így Vevő ezzel kapcsolatosan - a jelen szerződés aláírását követően - kifogást, vételárvisszatartási-, vagy egyéb igényt nem támaszt. Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy Vevő Eladóval szemben a jelen előszerződés pontjában írtakon túl beszámítási igénnyel nem élhet. 5.3./ A Vevő tudomásul veszi, hogy az építési engedélynek megfelelő műszaki tartalom megvalósítása során az Eladó jogosult és köteles a tervezett anyagok beépítése során a kiviteli terveknek megfelelő, vagy azzal minden műszaki és minőségi paraméterében egyenértékű alapanyag felhasználására, illetve berendezés beépítésére. 5.4./ A Vevő abban az esetben jogosult a műszaki tartalom esetleges módosítását kezdeményezni ezen szerződés aláírását követően, ha az Eladó által kalkulált módosítás költségeit vállalja, illetve amennyiben azok megvalósítása az Eladó által ütemezett építési munkálatok tervezett menetrendjébe - az Eladó és a vele kapcsolatban álló fővállalkozó álláspontja alapján - beilleszthető, illetve amennyiben azok megvalósítása a folyamatban lévő beruházás határidőben történő megvalósítását - az Eladó ügydöntő állásfoglalása alapján - nem veszélyezteti. A Vevő köteles a módosítást írásban kezdeményezni, melyet követően az Eladó haladéktalanul megvizsgálja annak műszaki megvalósíthatóságát és többlet költségeit, melyekről a Vevőt értesíti. A módosítás csak az előszerződés alakszerű módosítását követően válik hatályossá. A szerződés módosításával, illetve a műszaki tartalom módosításával kapcsolatos valamennyi költség a Vevőt terheli. 5.5./ A Vevő tudomásul veszi, hogy az ingatlan a szerződés teljesítéséig az Eladó, ill. az általa megbízott vállalkozók kizárólagos felelőssége alapján igénybevett építési terület. Az ingatlanra - a vonatkozó munka-, balesetvédelmi és egyéb biztonsági előírásokra tekintettel - mint építési területre a Vevő kizárólag az Eladó, ill. az általa megbízott vállalkozók, mint birtokosok előzetes hozzájárulásával, egyeztetett időpontban jogosult belépni.

7 7 6./ Birtokba adás, műszaki átadás-átvétel: 6.1./ A Vevő tudomásul veszi, hogy az egyes külön tulajdoni egységek különböző időpontokban kerülnek birtokbaadásra. A Vevő már jelen előszerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy Eladó az ingatlanon az építkezés befejezéséig építési munkálatokat végezzen. Az Eladó a műszaki átadás-átvétel időpontjáról írásban (készrejelentés) tájékoztatja a Vevőt. A felek műszaki átadás-átvételről jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben rögzítik a társasházi ingatlan esetleges hibáit és hiányait. Az Eladó a Vevő által a műszaki átadás-átvételi eljárás során tett minden észrevételét, illetve kifogását köteles, mint minőségi felszólamlást megvizsgálni. Az átadás-átvétel során készült hibajegyzék alapján az ott megjelölt hibákat az Eladó köteles az erre előírt módon és időben kijavítani. A birtokba adás a sikeres műszaki átadás-átvétel eljárás lezárása után történik a Felek által egyeztetett időpontban. Az átvételt a Vevő a rendeltetésszerű használatot kizáró, vagy akadályozó hiba esetén tagadhatja meg. A birtokbaadásról a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben rögzítik a közmű-mérőórák állását és a társasházi ingatlan kulcsainak átadását. A jegyzőkönyv aláírásával a társasházi ingatlant átadottnak, illetve átvettnek kell tekinteni. 6.2./ A Vevő kijelenti, hogy ha az Eladó a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettségét teljesítette, úgy az ingatlant Eladói átadási szándék esetén - abban az esetben is átveszi, ha az valamely, a jelen szerződés tárgyát nem képező, szerződéstől független ok miatt az átadás-átvétellel egyidejűleg birtokba vehető nem volna. 6.3./ A Vevő jelen előszerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy az Eladó a társasházi ingatlant csak a teljes vételár megfizetését követő 5 munkanapon belül köteles a Vevő birtokába adni. Eladó jogosult arra, hogy a teljes vételár megfizetését megelőzően a társasházi ingatlant, annak 100%-os műszaki készültségének elérését követően a Vevő részére műszakilag - műszaki átadás-átvétel keretében átadja, azzal, hogy az Eladó az ingatlan kulcsainak átadására, és így az ingatlan tényleges birtokba bocsátására ez utóbbi esetben is csak a teljes vételár megfizetését követő 5 munkanapon belül köteles. 6.4./ A felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Vevőnek felróható ok miatt a társasházi ingatlan birtokbaadására, avagy a teljes vételár megfizetését megelőzően - a műszaki átadás-átvételre a társasházi ingatlan kulcsrakész állapotának elérését követő az Eladói vonatkozó értesítés kézhezvételétől számított - 8 napon belül nem kerül sor, úgy a 9. naptól kezdődően a lakás fenntartásával járó valamennyi költséget és díjat Vevő köteles viselni, annak ellenére, hogy a lakás ténylegesen nem került a birtokába. Ebben az esetben a társasházi ingatlan tényleges és végleges birtokbaadásának feltétele, hogy a Vevő e költségeket és díjakat is hiánytalanul megfizesse az Eladónak. 6.5./ A felek kifejezetten megállapodnak, hogy az átadás-átvételi eljárást megelőzően abban az esetben sem tekintik a társasházi ingatlant a Vevő birtokába adottnak, ha az Eladó jóváhagyásával (vagy esetleg annak hiányában) a Vevő a társasházi ingatlanban saját tulajdonában álló berendezési tárgyakat helyez el, vagy épít be. A Vevő tudomásul veszi, hogy az átadás-átvétel során feltehetően és várhatóan még nem kerül sor a használatbavételi engedély átadására. A felek kifejezetten megállapodnak, hogy ez nem feltétele sem a lakás átadás-átvételének, sem a társasházi ingatlan fenntartásával kapcsolatos költségek Vevő által történő megfizetésének, tekintettel arra, hogy a jogerős használatbavételi engedély megadására olyan közigazgatási eljárás keretében kerül sor, melynek időtartamát Eladó nem tudja befolyásolni.

8 8 6.6./ Az Eladó tájékoztatja a Vevőt, hogy a Vevő - a hatályos jogszabályi előírások alapján - csak a jogerős és végrehajtható használatbavételi engedély kiadását követően jogosult az ingatlanba beköltözni és ott lakni. A Vevő ezzel ellentétes eljárása következményei kizárólag a Vevőt terhelik. 6.7./ A Vevő jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a társasházi ingatlan közműmérőóráit a birtokbaadás napját követő 5 munkanapon belül a saját nevére átíratja. Amennyiben a Vevő ezen kötelezettségének teljesítését elmulasztja, úgy az Eladó külön felszólítás és értesítés nélkül is - jogosult a közmű-szolgáltatóknál a szolgáltatás megszüntetését, illetve felfüggesztését kezdeményezni. A mérőórák átírásáig felmerülő, esetleges, Vevőt terhelő közműköltségeket az Eladó a Vevő részére, közvetített szolgáltatásként, továbbszámlázza. A Vevő ezt elfogadja. 6.8./ Amennyiben a Vevő a birtokbaadás, illetve a műszaki átadás-átvétel érdekében kitűzött időpontban az értesítés ellenére sem jelenik meg, úgy az ingatlant az átadás-átvételi eljárás kitűzött napjával átadottnak kell tekinteni. Az így birtokba adottnak, illetve műszakilag átadottnak tekintett társasházi ingatlannal kapcsolatos valamennyi költséget és díjat így különösen a közüzemi szolgáltatások díját, a társasházi közös költséget, stb. az Eladó által felvett jegyzőkönyvben rögzített mérőóra állásoktól kezdődően, a jegyzőkönyv keltének napjától a Vevő köteles a jogosultaknak (Eladó, társasház stb.) megfizetni. Amennyiben a Vevő a társasházi ingatlannal kapcsolatos fizetési kötelezettségeinek teljesítését elmulasztja, úgy az Eladó jogosult a szolgáltatóknál a szolgáltatás megszüntetését, illetve felfüggesztését kezdeményezni. 7./ Szerződéskötéssel kapcsolatos költségek viselése: 7.1./ A felek megállapodnak, hogy jelen előszerződés és a jelen előszerződésben írt végleges adásvételi szerződés megkötésének ügyvédi költségeit a Vevő viseli. Amennyiben a szerződést bármely Fél érdekkörben felmerült okból módosítani kell, úgy a módosítás költségeit az a Fél köteles viselni, akinek az érdekkörében a módosításra okot adó tény, vagy körülmény felmerült. 7.2./ A Vevő tulajdonjog bejegyzésének földhivatali eljárásban felmerülő igazgatási szolgáltatási díját a Vevő viseli. Bármely a Vevő érdekkörben felmerült okból történő további földhivatali eljárás díját a Vevő köteles viselni. 7.3./ A társasház alapítás, annak feljegyzése, és bejegyzése költségeit az Eladó viseli. Amennyiben a Vevő érdekkörében felmerült bármely okból válik szükségessé a társasház alapító okiratának módosítása, abban az esetben ezen költségeket a Vevő köteles viselni. 8./ Szerződés jellegére vonatkozó kikötések megállapodások, nyilatkozatok: 8.1./ A felek kijelentik, hogy tisztában vannak jelen építés előtt álló ingatlan-beruházásra vonatkozó - adásvételi szerződés (úgyis, mint előszerződés) jellegével és joghatásaival. A Vevő kifejezetten kijelenti, hogy megismerte és tudomásul vette az ügylet tárgyát képező önálló ingatlan építés előtt alatt álló jellegét és az ezzel együttjáró speciális jogviszonyokat. Az ügylet tárgyát képező önálló ingatlan csak annak társasházi albetétesítését követően válik teljes mértékben bejegyzés alapjául szolgáló önálló ingatlanná.

9 9 8.2./ A felek kijelentik, hogy már jelen előszerződés aláírásával hozzájárulnak ahhoz, hogy az ingatlannyilvántartásról szóló évi CXLI. törvény 44. -ának (2) bekezdésének megfelelően, az ingatlan tulajdoni lapján széljegyként feltüntetett, tulajdonjog fenntartással történt eladás feljegyzése, vagy tulajdonjog bejegyzése iránti Vevői kérelmek elintézését megelőzően a kérelmek rangsorának megváltoztatásával a társasházi ingatlant magában foglaló épületen alapított társasház tényének feljegyzése, valamint a társasház ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem elintézésre kerüljön. A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben az a fenti rangsorcsere elintézéséhez bármely okból szükségessé válik, úgy a rangsorcserére vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatukat haladéktalanul - külön okiratban is megteszik. 9./ Az Ingatlan-nyilvántartási eljárásra vonatkozó kikötések nyilatkozatok: 9.1./ A felek meghatalmazzák a jelen okirat és a végleges adásvételi szerződés készítésére és ellenjegyzésére Dr. Berényi Levente (4400 Nyíregyháza, Váci Mihály út ) ügyvédet, akit egyben meghatalmaznak az ingatlan-nyilvántartási bejegyzési eljárásban való eljárásra is. 9.2./ A társasház bejegyzéséig az ügylet tárgyát képező ingatlanra a Vevő tulajdonjogának bejegyzése nem lehetséges. A Vevő tulajdonjogának bejegyzése csak a társasház bejegyzését követő rangsorban lehetséges. Az Eladó már most tájékoztatja a Vevőt, hogy a tulajdonjogát a teljes vételár megfizetéséig fenntartja. Az Eladó már most kötelezettséget vállal arra, hogy a vételár teljes megfizetését követően feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 2.1. pontban körülírt ingatlanra a Vevő 1/1 arányú tulajdonjoga vétel jogcímén az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön. 9.3./ A Vevő jelen előszerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a társasházi ingatlan pontos helyrajzi számát - a társasház bejegyzésével egyidejűleg az illetékes Körzeti Földhivatal állapítja meg. A Vevő kijelenti, hogy a társasházi ingatlan helyrajzi számának esetleges változásával kapcsolatban felmerülő többletköltségeivel kapcsolatban az Eladóval és ellenjegyző ügyvéddel szemben semmilyen igényt nem támaszt. A Vevő a társasházi ingatlant, mint önálló társasházi külön tulajdoni egységet vásárolja meg, így a tulajdonjog átszállására a jelen szerződés szerinti egyéb feltételek mellett a jogerős és végrehajtható használatbavételi engedély, valamint a társasház és a társasházi ingatlan, mint jogilag önálló társasházi külön tulajdoni egység ingatlan-nyilvántartási bejegyzésének feltételével és rangsorban a társasházbejegyzést követő ranghelyen kerül sor. 9.4./ A Vevő tudomásul veszi, hogy a használatbavételi engedély megszerzéséhez szükséges műszaki dokumentumok és tervek szerint pontosított alapító okirat a társasházi osztatlan közös tulajdoni hányadokat, a közös tulajdonban maradó részek felsorolását, valamint az egyes külön tulajdonban álló albetétekhez tartozó közös tulajdoni hányadokat megváltoztathatja.

10 / A Vevő jelen előszerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó a társasházi alapító okiratot a társasházi ingatlant magában foglaló épületre alapított társasház ingatlannyilvántartásba történő bejegyzését követő 12. hónap utolsó napjáig módosítsa. Vevő jelen előszerződés aláírásával meghatalmazza az Eladó képviseletében eljáró t, hogy a társasházi alapító okiratot, annak módosításait, a szintenkénti alaprajzokat, a szervezeti és működési szabályzatot, valamint minden egyéb kapcsolódó iratot helyette és nevében aláírja, továbbá arra, hogy a Vevő helyett és nevében a társasházi ingatlannal kapcsolatos valamennyi építési hatósági eljárásban eljárjon. Vevők kikötik, hogy a Társasházi Alapító Okirat nem módosítható olyan módon, amely korlátozza a társasházi ingatlanban az egyébként jogszabályi rendelkezéseken túlmenően a kisállatok tartását. A Vevő jelen szerződés aláírásával visszavonhatatlan kötelezettséget vállal arra, hogy a társasház ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését követő 12. hónap elteltét követően is - feltétel nélkül minden szükséges jogcselekményt megtesz annak érdekében, hogy az Eladó a tulajdonában maradó külön tulajdoni egységeken bármilyen építési, átalakítási munkálatokat végezzen, ill. a külön tulajdoni egységek rendeltetését, funkcióját, használatuk, vagy hasznosításuk módját megváltoztathassa. A Vevő tudomásul veszi, hogy az előzőekben vállalt kötelezettsége a társasházi alapító okirat és annak módosításai, a társasház szervezeti és működési szabályzata, valamint a fentiekkel kapcsolatos bármely jogszabály, vagy hatóság által előírt - hozzájáruló nyilatkozatok aláírására is kiterjed. A meghatalmazott a meghatalmazást elfogadja. 10./ Egyéb nyilatkozatok: 10.1./ A felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az Eladó rajta kívül álló esemény, vagy körülmény következtében, többek között, de nem kizárólag: természeti katasztrófa, árvíz, tűzvész, járvány, szokatlanul kedvezőtlen időjárás, háború, vagy más katonai, illetve terrorista tevékenység, sztrájk, vagy nyersanyaghiány, jogszabályváltozás (a továbbiakban együtt: vis maior) miatt részben, vagy egészben képtelenné válik a jelen szerződésből eredő kötelezettségeinek teljesítésére, akkor a vis maior miatti teljesítési képtelenség mértékének és időtartamának megfelelően az Eladói kötelezettséget az akadályozó tényező fennállásáig felfüggesztettnek kell tekinteni, és a határidők ezen időtartam alatt nyugszanak, így ezen időtartam vonatkozásában az Eladót késedelem okán bármely jogcímen - fizetési kötelezettség nem terheli. A felek megállapodnak abban is, hogy amennyiben jelen szerződés teljesítése olyan okból válik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelős így különösen: vis maior, vagy elháríthatatlan külső oknak nem minősülő egyéb természeti esemény, avagy harmadik személyek közrehatása (pl. forradalom, lázadás, zendülés, az építési engedély Eladónak fel nem róható okból történő visszavonása vagy hatályon kívül helyezése, stb.) -, úgy a jelen szerződés megszűnik. A szerződés teljesítésének lehetetlenné válásáról az arról tudomást szerző fél haladéktalanul köteles a másik felet tájékoztatni. A felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés e pontban írt okból történő megszűnése esetében meghiúsulásra vonatkozó fizetési kötelezettség, vagy egyéb kártérítési kötelezettség egyik Felet sem terheli, azonban az Eladó a Vevő által már megfizetett vételárrészeket köteles egyszeres összegben, kamatmentesen, a jelen szerződés megszűnéséről való tudomásszerzését követő 3 hónapon belül visszafizetni Vevő részére.

11 / A szerződő felek, mint az ügyvédi megbízás vonatkozásában megbízók ezen okiratot, tekintettel arra, hogy az az ügylet szempontjából lényeges minden körülményre kiterjed, egyben ügyvédi tényvázlatként is elfogadják. A szerződő felek, mint megbízók kijelentik, hogy ellenjegyző ügyvédtől részletes tájékoztatást kaptak a jelen szerződéssel kapcsolatos adó-, illetve illetékfizetési kötelezettséget, a jelen szerződés tárgyával kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat, úgyszintén a vonatkozó egyéb jogszabályokat illetően. A felek tudomásul vették, hogy az ellenjegyző ügyvéd személyi adataikat az ügyvédekre vonatkozó szabályoknak megfelelően azonosította, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerinti ügyfél-átvilágítást elvégezte. A felek tudomásul vették a tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy az okiratot készítő ügyvéd a felek megbízásából a szerződéskötésben működik közre, azaz a felek részére együttesen fejt ki okirat-szerkesztési tevékenységet, ezért a jelen szerződésből keletkező jogvitákban egyik fél képviseletét sem láthatja el / A felek tudomásul veszik, hogy ezen szerződés előszerződés. Mint ilyen okirat az ingatlannyilvántartási hatósághoz becsatolásra nem kerülhet, de a felek között teljes hatállyal jogokat és kötelezettségeket keletkeztet. A Felek megállapodnak, hogy a végleges adásvételi szerződés a társasház alapítás előzetes szándékának Földhivatali feljegyzését követően, a jelen előszerződés 3.4. pontjában írt műszaki készültségi fok Vevő általi leigazolása után, a 3.4. pontban írt Vevői fizetési kötelezettség teljesítésével egyidejűleg kerül megkötésre az ott önálló helyrajzi számmal jelölt, önálló ingatlanra. Felek a végleges adásvételi szerződés aláírásával kérik a Földhivatalt, hogy a Vevő javára a tulajdonjog vétel jogcímén történő bejegyzését az Eladó tulajdonjogról lemondó nyilatkozatának beérkezéséig, de legfeljebb 6 hónapig az ingatlan-nyilvántartásról szóló évi CXLI. törvény 47. (1) b) pontja értelmében tartsa függőben, majd a nyilatkozat beérkezése után a tulajdonjogot a végeleges adásvételi szerződésben meghatározott arányok szerint jegyezze be, melyhez az Eladó már a jelen előszerződés aláírásával hozzájárulását adja. A felek tudomásul veszik, hogy bizonyos jogi hatások (pl. illeték, adó stb.) kifejezetten a földhivatalba benyújtás időpontjához kötődnek / Az ezen előszerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. illetve az egyéb, a szerződés tárgya szerint irányadó jogszabályok az irányadóak. A Vevő jelen előszerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az építési engedély módosítása, vagy módosulása, illetve a használatbavételi engedély miatt a jelen adásvételi előszerződés, vagy a társasházi alapító okirat módosítása válik szükségessé, úgy a szerződés módosítását az Eladó értesítésétől számított 15 munkanapon belül aláírja. A felek megállapodnak abban, hogy amennyiben Vevő az e pontban írt kötelezettségét nem teljesíti, úgy ezen időszak alatt az Eladóval szemben a késedelem jogkövetkezményei nem alkalmazhatók és az Eladói teljesítési határidő ezen időszakkal meghosszabbodik / A felek kijelentik, hogy a jelen előszerződés valamely rendelkezésének esetleges érvénytelensége a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. Ha a részleges érvénytelenség miatt vagy egyéb okból jelen szerződésben szabályozási hiány keletkezik, akkor a felek kötelesek a jelen szerződést a megkötéskor fennálló szándékaiknak megfelelően az egyéb rendelkezések gazdasági tartalmával összhangban módosítani, illetőleg kiegészíteni.

12 / A felek kijelentik, hogy a szerződésre minden esetben a megkötésének időpontjában hatályos magyar jogot kell alkalmazni. A felek a közöttük felmerülő és peren kívül el nem rendezhető jogvitákra kikötik az Eladó székhelye szerint illetékes és hatáskörrel bíró bíróság illetékességét. A felek a szerződést, annak és mellékleteinek gondos áttanulmányozása után, jóváhagyólag aláírták. A felek kijelentik, hogy a szerződést és annak mellékleteinek egy példányát átvették. Mellékletek: Építési engedély (jogerős) Műszaki tartalom Alapító okirat tervezet Debrecen,... Készítettem, ellenjegyzem: Debrecen,.. OLIVA INVEST Kft. Képv.: Dr. Hüse István vevő

Ingatlan adásvételi előszerződés

Ingatlan adásvételi előszerződés 1 Ingatlan adásvételi előszerződés építés alatt álló ingatlanra, tulajdonjog fenntartásával és foglaló kikötésével Ingatlan adásvételi előszerződés 1. Eladó családi és utóneve: születési családi és utóneve:.

Részletesebben

Adásvételi szerződés

Adásvételi szerződés 1 Ingatlan-adásvételi szerződés haszonélvezeti jogról való ingyenes lemondással, foglaló kikötésével, tulajdonjog fenntartása mellett Adásvételi szerződés amely létrejött egyrészről eladó családi és utóneve:

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. szeptember 10. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Vételi jogot biztosító szerződés

Vételi jogot biztosító szerződés Vételi jogot biztosító szerződés ingatlanra Vételi jogot biztosító szerződés amely létrejött egyrészről családi és utónév: születési családi és utónév:. születési hely és idő:.. anyja neve:... lakcím:....

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. végelszámolás alatt (1095 Budapest, Kvassay Jenő út 1., Cg.: 01-09-913657,

Részletesebben

Ingatlan száma: Dátum: 2014-04.22.. FENNTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS

Ingatlan száma: Dátum: 2014-04.22.. FENNTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS Ingatlan száma: Dátum: 2014-04.22.. FENNTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészről Athina Kft. székhely: 1062 Budapest, Bajza utca 24., Cg. 01-09- 689218 Képviseli: Yair Biton ügyvezető helyett Jan

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. január 14. Dr. Pavlek Tünde sk.

Részletesebben

Kivitelezési szerződés

Kivitelezési szerződés Kivitelezési szerződés amely létrejött egyrészről: részben ERSTE BANK HUNGARY Zrt.által nyújtott kölcsönből, utófinanszírozással... (székhelye:...; cégjegyzékszáma:...,...; statisztikai azonosítója:...;

Részletesebben

Javaslat. ingatlan használati jogának átadására a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére.

Javaslat. ingatlan használati jogának átadására a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére. PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-185/2012. A döntés meghozatala minősített Szavazattöbbséget igényel! Javaslat ingatlan

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Képviselő-testületének 76/2013. (04.25.) Öh. sz. határozata A Biatorbágy, 04/26,

Részletesebben

Dorog Város Képviselő-testülete 2015. szeptember 2-án tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 122/2015.(IX.02.) Képviselő-testületi határozat

Dorog Város Képviselő-testülete 2015. szeptember 2-án tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 122/2015.(IX.02.) Képviselő-testületi határozat Dorog Város Jegyzője 2510 DOROG Bécsi u. 71. Tel:(36) 33 431-299 Fax:(36) 33 431-377 1/13/2015. KIVONAT Dorog Város Képviselő-testülete 2015. szeptember 2-án tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

Adásvételi szerződés

Adásvételi szerződés 1 Ingatlan-adásvételi szerződés haszonélvezeti jog alapításával (több vevő) Adásvételi szerződés amely létrejött egyrészről adóazonosító jel:. mint eladó (a továbbiakban: Eladó), másrészről adóazonosító

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. november 27. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Költségvetési Bizottsága elnöke Szám: 830-9/2011. Mellékletek: 2 db.

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Költségvetési Bizottsága elnöke Szám: 830-9/2011. Mellékletek: 2 db. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Költségvetési Bizottsága elnöke Szám: 830-9/2011. Mellékletek: 2 db. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Költségvetési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 17-én tartandó rendkívüli ülésének 4. számú Adásvételi szerződés jóváhagyása (Tiszalök Város Önkormányzata, mint

Részletesebben

BALATO FÜRED VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTER Szám: Előkészítő: dr. Lamperth Amarilla/Geiszler Éva Tárgy: Balatonfüredi Petőfi Sportkör kérelme Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Ügyiratszám: 08-8/609- /2011. 1.sz. melléklet ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről másrészről továbbá valamint és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) adószám:

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja 1 Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja Javaslat haszonélvezeti jog alapításáról szóló szerződés jóváhagyására Előadó: dr. Puskás

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 29-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 29-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-7/2012/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. - a továbbiakban a felek együttes említése esetén: Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. - a továbbiakban a felek együttes említése esetén: Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről (székhely: 1042 Budapest, István út 14., statisztikai számjele: 15504005-7511-321-01, adószáma: 15504005-2-41, képviseli: dr. Derce Tamás polgármester), mint

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. május 21-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. május 21-ei ülésére 1 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/129-4/2009. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA 1 a 69/2016. (IV. 29.) határozat 1. melléklete ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA melyet megkötöttek egyrészről: Kazincbarcika Város Önkormányzata (székhely: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4., adószám:

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. december 15. Szombathyné dr.

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről Budapest Főváros X. kerület Alpolgármestere j(; t. Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről I. Tartalmi összefoglaló Budapest

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Miskolci Egyetem (székhelye: 3515 Miskolc, Egyetemváros; képviseli: Dr. Patkó Gyula rektor) - mint bérbeadó, a továbbiakban bérbeadó, másrészről a Bartók

Részletesebben

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS amely létrejött Név: Születési név: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Személyazonosító jel: Személyi igazolvány szám: Adóazonosító jel: mint - a továbbiakban valamint

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÜLÉSÉNEK. 6/2014.(1.16.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÜLÉSÉNEK. 6/2014.(1.16.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÜLÉSÉNEK 6/2014.(1.16.) számú határozata a 296/2013.(XII.19.) számú határozattal kapcsolatos tájékoztató elfogadásáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta és a

Részletesebben

Telekalakítási és adásvétellel vegyes csereszerződés

Telekalakítási és adásvétellel vegyes csereszerződés Telekalakítási és adásvétellel vegyes csereszerződés amely létrejött egyrészről: Pécs M. J. Város Önkormányzata /7621 Pécs, Széchenyi 1./ KSH szám: 15478706-7511-321-02 Adószám: 15478706-2-02 PIR szám:

Részletesebben

Megbízási Szerződés. szerződő felek között alulírott napon, helyen az alábbi feltételek között

Megbízási Szerződés. szerződő felek között alulírott napon, helyen az alábbi feltételek között Megbízási Szerződés mely, létrejött egyrészről HORVÁTH ZOLTÁN mint Max - Quality Kft. / Adószáma: 12787957 2 43 Cégjegyzék száma: 01 09-942829 Székhelye 1184 Budapest Aranyeső u. 8. / ügyvezetője, mint

Részletesebben

I N G AT L A N ADÁSVÉTELI S Z E R Z Ő D É S amely létrejött,

I N G AT L A N ADÁSVÉTELI S Z E R Z Ő D É S amely létrejött, egyrészről: I N G AT L A N ADÁSVÉTELI S Z E R Z Ő D É S amely létrejött, SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (900 Sopron, Fő tér 1.)I, képviseli: dr. Fodor Tamás polgármester, kötelezettségvállalási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 599/2006. (11.30.) sz. határozata. a Tiborc utca feletti közút kialakításáról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 599/2006. (11.30.) sz. határozata. a Tiborc utca feletti közút kialakításáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 599/2006. (11.30.) sz. határozata a Tiborc utca feletti közút kialakításáról 1. A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Tiborc utca feletti, elsőrendű közlekedési

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

Törvényességi véleményezésre bemutatva: augusztus

Törvényességi véleményezésre bemutatva: augusztus Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 60933-5/2008. CÍM: A Sopron, Ágfalvi úti 8530/206 hrsz-ú ingatlan értékesítésére kiírt pályázatról Előterjesztő: Dr. Simon István

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 154/1998. (V.26.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 154/1998. (V.26.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 154/1998. (V.26.) számú h a t á r o z a t a a Nyíregyházi Repülõtér adásvételi szerzõdése jóváhagyásáról A Közgyûlés A Nyíregyházi Repülõtér tulajdonjoga megszerzésére

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1 TELEFON +36 84 504100 FAX:+36 84 504 103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2016. március 7... Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

INGATLAN ADÁSVÉTELI ELŐSZERZŐDÉS

INGATLAN ADÁSVÉTELI ELŐSZERZŐDÉS INGATLAN ADÁSVÉTELI ELŐSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Bárdos Garázssor Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszáma: 11-09-013351, székhelye: 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 16. 1. lh. I/6.,

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról Zsámbék Város Képviselő-testületének 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E a telekadóról A Helyi adókról szóló (továbbiakban: Htv.) többször módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1) bekezdése,

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (székhely: 1116 Budapest, Tomaj u. 4., aláírásra jogosult képviselője: Lehel László elnök-igazgató), továbbiakban mint

Részletesebben

10 LoÁh 3 4Í_ tnejlcli^í'^

10 LoÁh 3 4Í_ tnejlcli^í'^ 10 LoÁh 3 4Í_ tnejlcli^í'^ BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KEKOLETI ^ ÖNKORUANÍZAIA,0^^ KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI IRODA Dr. Lukács Titanilla Vagyonhasznosítási Iroda Tárgy: Budapest

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottsága 2006. február 8-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottsága 2006. február 8-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottsága Elnöke Szám: 280/2006 Melléklet: 5 db ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottsága

Részletesebben

Város Polgármestere. ELŐTERJESZTÉS Biatorbágy 1850, és 1853 hrsz-ú ingatlanok ajándékozásáról

Város Polgármestere. ELŐTERJESZTÉS Biatorbágy 1850, és 1853 hrsz-ú ingatlanok ajándékozásáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Biatorbágy 1850,

Részletesebben

Támogatási szerződés

Támogatási szerződés /2007. (..) Kgy. sz. határozat melléklete Támogatási szerződés Amely létrejött egyrészről a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: Szeged, Széchenyi tér 10-11.) képviselő: Dr. Botka László polgármester

Részletesebben

INGATLAN ADÁSVÉTELI ELŐSZERZŐDÉS

INGATLAN ADÁSVÉTELI ELŐSZERZŐDÉS INGATLAN ADÁSVÉTELI ELŐSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Bárdos Garázssor Korlátolt Felelősségű Társaság cégjegyzékszáma: 11-09-013351 székhelye: 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 16. 1. lh. I/6. adószáma:

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. - együttesen Felek (külön-külön a Fél) - között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. - együttesen Felek (külön-külön a Fél) - között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS A jelen szerződés létrejött egyrészről: Cégnév: Cardnet Zrt. Székhely: 1135 Budapest; Reitter Ferenc utca 46-48. Cégjegyzékszám: 01-10-042150 Adószám: 10821886-2-41 a továbbiakban:

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2008. december 18.-i ülésére

MÓDOSÍTOTT ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2008. december 18.-i ülésére Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt.sz.:13142-16/2008 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Jegyzői Titkárság Településfejlesztési osztály

Részletesebben

Ügyiratszám: SMÖ/422-6/2014.

Ügyiratszám: SMÖ/422-6/2014. SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: gelencser.attila@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/422-6/2014. ELŐTERJESZTÉS Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatával

Részletesebben

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 35/2010 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (V.21.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (V.21.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról 1 Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (V.21.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról Kihirdetve: 2014. május 21. Kifüggesztve: 2014. május

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK Tisztelt Ügyfelünk! ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK H I R D E T M É N Y A KDB Bank Európa Zrt. (a továbbiakban: Bank) csak a megfelelő jogi formában, az alábbi kötelező tartalmi elemeket

Részletesebben

ADÁSVÉTELI ELŐSZERZŐDÉS TERVEZET

ADÁSVÉTELI ELŐSZERZŐDÉS TERVEZET ADÁSVÉTELI ELŐSZERZŐDÉS TERVEZET Amely létrejött egyrészről a Hadházi 61 Projekt Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-936540, statisztikai számjel: 22629588-4110-113-01, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 179.,

Részletesebben

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS SZT-. ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Pér Község Önkormányzata mint engedményező (cím: 9099 Pér, Szent Imre utca 1.; törzsszám: 727837; adószáma: 15727835-2-08; képviseletében eljár:

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 11-i rendkívüli zárt üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 11-i rendkívüli zárt üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 15-12/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 11-i rendkívüli zárt

Részletesebben

VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2016. február 1. Alkalmazandó a 2014. március 15. után kötött vállalati ingatlan pénzügyi lízingszerződésekre TARTALOM

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

Előterjesztés. A Körzeti Megbízotti Iroda használati megállapodásáról

Előterjesztés. A Körzeti Megbízotti Iroda használati megállapodásáról Tisztelt Képviselő-testület! Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS KÖZÖS MEGEGYEZÉSSEL TÖRTÉNŐ ÁTRUHÁZÁSÁRÓL

MEGÁLLAPODÁS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS KÖZÖS MEGEGYEZÉSSEL TÖRTÉNŐ ÁTRUHÁZÁSÁRÓL MEGÁLLAPODÁS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS KÖZÖS MEGEGYEZÉSSEL TÖRTÉNŐ ÁTRUHÁZÁSÁRÓL amely létrejött egyrészről cím: 7632 Pécs, Széchenyi tér 1. adószám: 15478706-2-02 KSH törzsszám: 15 478706-7511-321-02 képviseli:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-i ülésére Tárgy: Zirc, Alkotmány és Állomás utca között megépült gyalog- és kerékpárút telekhatárrendezése Előadó:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Debrecen Megyei Jogú város Önkormányzata (4024 Debrecen, Piac u. 20. sz.) képviseletében Kósa Lajos polgármester. mint Megrendelő, másrészről a Komplex-D

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET a tulajdonát képező MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 10. SZÁM ALATTI KORONA ÜZLETI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT I. EMELET, 201-208-AS 51 m 2 ALAPTERÜLETŰ

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására 14253058 S algó Vagyon Kft. Salgótarján SV/2.411-2/2015 Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Szám:9033-7/2014. Javaslat a 01219 hrsz.-ú állami tulajdonú ingatlan önkormányzati tulajdonba vételéhez

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. június 14. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

Szolgáltatási Megállapodás

Szolgáltatási Megállapodás Szolgáltatási Megállapodás Jelen szolgáltatási megállapodás ( Megállapodás ) az alábbi felek között jött létre: (1) Radalko Technologies Limited (székhely: 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London,

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I. 2-345/2007. Tárgy: Makó - Rákosi ingatlanok pályázat útján Üi.: Joó Sz. történő értékesítése Melléklet: 1 db pályázati felhívás, 1 db pályázati

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

Oldal 1 / 5 MEGÁLLAPODÁS

Oldal 1 / 5 MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS tőkekivonás alapján teljesítendő kifizetés nem pénzbeli vagyoni juttatással követelés átruházásával történő teljesítéséről, és a követelés engedményezéséről Regionális Fejlesztési Zártkörűen

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

VIS MAIOR - SZABÁLYZAT

VIS MAIOR - SZABÁLYZAT VIS MAIOR - SZABÁLYZAT 1.) Hatáskör 1.1. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) hagyományosan látja el a vis maior hivatkozások érvényesítésének igazolására irányuló tevékenységét. A vis maior igazolások

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 200. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat a Garay téri volt általános iskola épületének iskolai célú hasznosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról Jegyzőkönyvi kivonat Készült Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 13. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. január 08. Dr. Pavlek Tünde sk.

Részletesebben

Salgó Vagyon Kft. Salgótarján

Salgó Vagyon Kft. Salgótarján 14253294 Salgótarján SV/645-h../2015. Javaslat az Ipari Park III. területén 7007,7016 hrsz.-on és Forgách településrészen 4990/3 hrsz.-on bejegyzett önkormányzati ingatlanok elidegenítésére Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére Tárgy: Szent Lázár Alapítvány kérelme a Békés, Petőfi u. 35. szám alatti ingatlan hasznosítására vonatkozóan Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezető-helyettes Gazdasági Osztály Véleményező

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 9275-4/2013 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat Somoskőújfalu Község Önkormányzat iskolaépületére vonatkozó használati szerződés megszüntetésére, és az ingatlan Hibó Tamás Művészeti

Részletesebben

Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek:

Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek: BKV Zrt. 61-es villamos vonal Ördög-árok menti 1.sz. és 2.sz. támfal átépítésének és Riadó utcai KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS NYÚJTÁSA (4. sz.) Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek: 1.) Kérdés/észrevétel:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének. a július 19-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének. a július 19-i ülésére 1 E L Ő T E R J E S Z T É S Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. július 19-i ülésére Tárgy:Döntés önkormányzati tulajdonú ingatlanrész haszonkölcsönbe adásáról a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi

Részletesebben

Árverési Hirdetmény. nyilvános árverés

Árverési Hirdetmény. nyilvános árverés Árverési Hirdetmény A(z) Alexander & Co Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-709122, székhely: 1042 Budapest, Árpád utca 57-59.., levelezési cím: 1042 Budapest, Árpád utca 57-59..), mint a(z) TRIS Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: A Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/906-1/2013/I. Üi.: dr. Vass Zoltán Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: F HOUSE Kft. Opciós Szerződésének

Részletesebben

16/2000. (III. 30.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képvisel - testületének rendelete

16/2000. (III. 30.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képvisel - testületének rendelete 16/2000. (III. 30.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képvisel - testületének rendelete Szentgotthárd Város Önkormányzatának tulajdonában lév lakások elidegenítésének szabályairól Módosítva: a 4/2002.

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÜLÉSÉNEK. 132/2014.(VI.26.) számú. határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÜLÉSÉNEK. 132/2014.(VI.26.) számú. határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÜLÉSÉNEK 132/2014.(VI.26.) számú határozata a MÁV Zrt-vel kötött adásvételi szerződés megszüntetéséről A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta és 1. A MÁV Magyar Államvasutak

Részletesebben

2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Amely létrejött, egyrészről

2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Amely létrejött, egyrészről 2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Amely létrejött, egyrészről ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. Székhelye: 1055 Budapest, Honvéd utca 20/A Cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-045985

Részletesebben

Mit jelent az elállási jog?

Mit jelent az elállási jog? Megszüntethetjük-e egyoldalúan a már megkötött, általunk aláírt üdülőhasználatra, hosszú távra szóló üdülési termékre vagy üdülési jog cseréjére vonatkozó szerződésünket? Igen, a hatályos jogszabályok

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/1040-1/2013/I. Üi.: dr. Vass Zoltán Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Mészáros Imre ingatlanrész vásárlási

Részletesebben

a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. május 3-i ülésére dr. Bácskai János polgármester dr. Paksi Ilona aljegyző

a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. május 3-i ülésére dr. Bácskai János polgármester dr. Paksi Ilona aljegyző Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 114/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. május 3-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Bp. IX. kerület 36838. hrsz.-ú ingatlan

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) SEDINA Kft. (cégjegyzékszám: 02-09-071721, székhely: 7623 Pécs, Rákóczi út 10.., levelezési cím: 7623 Pécs, Rákóczi út 10..), mint a(z) Kaposvári Nyomdaipari Szolgáltató Kft.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Megrendelő, Megrendelő: Cégjegyzékszám: Bankszámlaszám Képviseli: a továbbiakban mint Megrendelő, másrészről Vállalkozó: Nyilvántartási szám: Statisztikai számjel: Bankszámlaszám:

Részletesebben