& '(... 2 ) *+&+*,-./0, '

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "& '(... 2 ) *+&+*,-./0,10+2034.02... 5 33+0&.35*+63&&*+678-9+-::09&*/-3*.-27;<3)2=3:>.3-+9*+&&?/;-,&2-3?1&-27&0;420,6.4950:@&&*... 5 '7... 5 ..."

Átírás

1 !!" #$%

2 " & '(... 2 ) *+&+*,-./0, ' 'A'BA... 5 )A... 5 (C''7'D'... 5 (C''... 5 ''D'... 5 E8 (... 6 #F4/1'&4/.490G/ A!A;A(CH28' H& #A(CH!(( #&'(!' $ &.35*+63&&?+7:),&*+&+*,-..30/3I14.)80+&4&0+/0,1.30/&I+ &=/&4,I0+&4/4.+00&I J.3-+9*+&&*.&)94,650;0,,)2<;*,?80+.3,*+?.30/3I14.2=&4.) )94,60), J) '!!'! J&'(A '!!' J.'(C'B(' (7A(A!(! J8!''!C'! J.30/3I14.2=&4./0;-,&2-3?.35* J(C A' J(C A' KJ.30/3I14.&0+L0.<&4.4/0;-,&2-3?/0, JA(CH!" A!' AD'A7 M J07AA((7'(CC(78!!!'!'A7'(CA!! ''! AA((7A'' M'!'!!A'!D$'! E0(CH'('''! N:'(CC( O8!!!''A(A P0'(CA!! J:''7A''7A8!A '! J 'A M ''''('!(! J8A'A('A( MJ8A'A('!(Q'MA'7MA'A'(J JAA'!!!!''!('(!!( A!AAA7!!C!(D(

3 J;'!M!(!(!('( J.30/3I14.&0+L0.<&4.450,/4.3&;0;I/:1)2.30: ; J0+L*/*.30:3;/7.3,0& /+*&-3*.0.0&4, J2CC!C'(A(C' J'($!((C('!A J0 BH(C''('! J8!'(!(A'A M!'' '! J2=3.3-+9*+&&*.).30/3I14.:09.3>,4.4,027.3,0&0+4.4,027 :?1-.<&*.*,20.0&0) MJ'A!( MJ/!M!A MJ!!A"M!S!!AM!" ' '( MJ' H!''!( 'A MJ0' H!''! J.30/3I J'H'!''!(7! J' 8!'! ''A Q MMB '7(7A!!8! A(CH AJ J' 'A!!(( J!!AM!!'!' '( (C('!A J1&;410+0:71&5)3&-,.* JM'('A!((C J!'( C'7(A((( ( 'A(QM 7J J0!'(MH ( '''!Q8! A!!( $ AJ J8!A $ ('DA'!(''!A!'''!( A )JR,.396),&434./0;-,&2-3?/0, AJ'(D!(C '7A AJB(' '('!(($! AJ'AAA AJAA$!( (C('!A LJ *+& J*!B M' AA7!AAA7M( J M' AMA(A(7!A7M( J&M!(7D( JB M' A'(!' (' ''!('A!' A(C'!(7!! J;)&/0, (J)! ( C' (J5 A(A(C'( (J2CC!C''(!7A ))) :>.32)/0,

4 E502=&I;030& &*.:4/I7)++0&;0:4/I0+62)+2<&*.*,27 :0++42;<3:4/I30: ,027;+:),& *//+;+? 0++*&*.*,2/4.3+0&0..35*+6) )(C' &HA'"A(C' !!(C' :'(' /(C'A(C' #;<3)2=3:>.3-+9*+&&*..3,0&0+&0&4.0)/*,&)24/0+0:/4.3+0&0..35*+6) N;<3)2=3:>.3-+9*+&&?*+&+80+.3,*+?)2=/50,+2+:3-&&.30/3I14.:),&* C A' *!'AM'( O096452=;0&0+:4, O;A(CHM'A$ (A OA OE AAM O#0!(B(Q;AAJ ON. '8!!A(C'A!( OO/' ''!!' OP2CA' OT(!! A'A

5 # $%&$'()( *+,%-%./.-*&%%(+ 01#(2.3/ %-4&0%$(%4'%(+0)($)-.5 F4/1 ' &4/.490G / A!A ;A(CH 2 8' H & QK T NN#U'( 478'A"NV5K7A(!!)0(J : 0! A(A'2CHAA(AEE"H(C'A! ' D!!" A(CH 4&; 2M!( ' ( A!( M!' AA'!!''(' A'(!' '7 ' (' Q A(! J7!" (! H(A7 ((A7 A ' MA'A 'A M'A 6 "+ ' (CH A ' (CH!!' ' ('7 A! (CBA (D ('(C' (. ' 8!!(A!(C ' 4&;2M7A!. 8!(''!" A(CH ( A '!''!( ' M'A C( (CC M!A!( ' ''!( (C('!A7 A! (CBA A(C A '!'(BA Q!JA '!''!((C('!A : 98 BA. A! 'A! H(C'A B'7 'A. B A '!!! (7' 8!(7'4&;2M7 A!. (A 77#; 98 DAA! ('B7 : 0! A(A ' 2CHA A 'D '! 'D 7' A!A ''! L! " : 0! A(A ' 2CHA A #$%'!(B!" A : 0! A(A' 2CHA A 'D!(' ('D' (CC '(A(!A( < = +8 > < = 4&; 2M B M'M!A A' (! S! M' A )! S! A7 (''' (A!( A!!!!(' 7 ' D VVWWWAA$($ A!!! M''A <7 8 > 4&;2M '!'D'!!DD 'A!8!(!'A0!(B4&;2M'! 8!((C'(A!7 ABDB'A!! AD!7 ( M (C'! "!7 A!!!D!7 A! 5

6 M' A)!!A!!(C'A!('!'7 'A!!('(''D'AD! 8!( (C' ('''!(!D!D! B! (CCA( ''!''B( ''!'' ( M!A7 A A $ ' ''!''!(! ''!''!!AM 'C'!'D''7 (D!. '8! '('!. "!( 7 M (CC '!A'!!(A!BM'(PVTTTQ))#J2!!!('A!(MA ''M!! 4&;2MA(! "! 7 AC!'A!(U (CB'!A! (C( '! A!(U D'$7! ( ('D A '!''!( (CB'!AH(A(!(?, /8, A,B A(CH A(CH 'A KK)%C'!Q;(JA!A' A!('!A '!' A'7 A'A'!!(7(AQJA(CH (DA!!!'!C CA!!$! : B (BC! M!A $! '!!U 9 B''M!7(AA(CH! C A '(!' ('!7 7 BB7 '' A 7 '('!AA '!7A!'(C( B ' ' M!7 A' '('!((BC!!7A!M '(('M!A7(A! AAD!A(CH! (BC!CM'( A!', ; BM '('( A''!' B(A C'! A!A M '( A! 'B '7 (( 'A '(!'B'7'7(A!('' '' 'A(CH MMB '!!(((C!B'A $ 9 C=: 9D, B M 7 8!7 (A! A!B ( A M! A M!( Q(BC!C! '!A (('!7M!!( -!B D A D! C'! A!A ( ('!7 '! ( A M!('! ' '(!' (D A(CH A '!'J B MC P'A%+ C'!!('A!( ' TVTQ)J2!##VXA!AM! J!A (C!' C'! A!A 7! A(7 D AA!'A(AA!''!7(!$(D AAA!''!7'((' A$7 A C!(!AM!!"7 A C!(!AM((C!'A'!(A( 6

7 J (( ''' B A A C'! A!A C7 A!D(CA7 ((!A!7 (!A!7 (!7 (!7 $!A!'A!'7 A C!(!AM!!"7 A C!(!AM(A'!(A( B A(CH''! B'' A 'V!!' ' A QA(CH J ' A 7 A(CH 'A KK)% C'! Q A(! ;(J D! H(C'A! ' (DU!! F4/1 ' &4/.490G / A!A ;A(CH28' H& U 09=EB!(C'"A''!7 J DB' DB'((CH A7! B A'7 (D AA'7 A('7 7 ' 7 '7 M!A(C'!$7A!((D!HAA J (CH!!'! Q! '! D'(' A A'J!!C H''7''7A7A!!!7 '' 9 "B A(CH A '!''!(!''(('! ;( A! MA!7D'M!U A!!A' 7!!(C'(!!!!A' U,99= MA' 4&; 2M!(! (B QC!! D'!M! PVT Q;))) NJ:,5!!(!('AJ7 C 8!4&;2MD'!MAAU 9 9;B A(7 8! A(CH A '! 7!(A(U, 9 8 B A(CH (D A!!7! A(CH M!A '!A7U : 9 8 B M!A! B A!!7 C!!!( 'DB7 'DB'7 (7! ( ' A' 7 C!!! ''!U JA AD! JA(C'(!(M!MA' D!7 J A(CH B C! (CBA(C A '! 7 AD! ' D!7 JA(CH B!AD!7 J!!'A A D!!!(C'( M!MA ' D!7 J AA (C'( '! (! B7 M D!(!!(!7A!!((A!A7(A!! A"'D''!'DB(BM(7 AA!"'D''!A!!!7 J('!"!'! A A!!! ((!!A AA!! C $!!!A"!(!(!!7 7

8 AAA!!!!AA('!"!!C$! '! A" '' MB!B!! A"!(!(7!! 7 ($$D ('' MB!B($$DM!MCA7 J A(CH ' M!(CCA(CBA(C A '! D!7 J A(CH B C! (CBA(C A '! D!7 J!!!'!(AD!U =9!;B M!A A!!( ''' 7 A (C'( ' D! D '7 D7 '! D' (!(A( Q(B!J' ( A' A A!B!'M!!A' 'A!'AU.!;B(C'A'$!'D7(BC!A!''' 'U,;B!!A'!!!!A' ''' '(C D9!!;B(C'A'''('A'D!!A' '!( A '(C '!!( '(A D 9!;B A(CH ((CC!!A' A ''' 7AD!!'DA'7 D9;B CA!!(BC!CM!AAA!!( ''' 7 A (C'( ' D! A D!! (A( (C'A'(7 6D 6 9!;BA'"!'''A(C'( D (A (CBA A (C'A ' A(C'( D A(' (C'A ' (C A A D '('7 D =8 9!;B (C!B CA M!A (7 C( (CC(CBA'AD'U D 'D!!!!A' '!( (A '(C Q D'$ ('B'(7!'7HJ7A'!!('(AA D 9 '!!!( (A D!!7 C(C '(!7 '!7'D7(A!!!!A' '7 D =E! '!( ''' (7 M! A(CH 'D H 7!'7 M! ((A7 (A A$ A '!'' A AA$!7 ''B A ((AA$!' 'D! A''U *9 9!!8 B M!A AM A A!! ('' ('D'(7(A'AA A7A!!!((A 'AQ (BC!C!'!''' (!JU *9 B M!A!((!! C H'' A!! ('' ('D '(7 A!!!( (A ' A Q (BC!C!!!!!A' '7!!A!'!(!7!!(HJU 8

9 (=E" 9!+! A(CH (D (D!A (! A!! A(CH (CHM'A $ MA'' (C '' A A! (DA7!( ''( ' V!DU &"! B 8!!( M! ( ((7 ((! ' M, A!B M!(7!!'(B ' M QA ('(!DCC B A(CH( C'!!7!!7 '! C A '!'A7M!A!'!( '''!'(!' 7 'A (CH( D7 ( M!!A' '!(7 A!' '!( A7(C '' B A(C'!(7'A '' 7A! ((CMB '!'!(!((7A!(!(C' MB' '(.!(CH!(BC!C! A C'V (C'(A7 M A A Q(C("7 HDJ!!'H!7 '!B!AD$'!(B7'! '!'(B7 MA'!'(B C'! ''.'!, ( A M! '! (C A '! C!DA (!!A'!'!!!A' ''Q B A!!!((!!A('V D'(A( ' '7! 4&; 2M ' (CH A7 '! '!'(B7!!A MA'!'(B! C C'! '.'!, ( A M! '! (C A '!C!!A'!'!!!A' Q V!D7 VJ'!DA!!A'!A'DA" 9

10 D!( 'D'(. M ' 'B'!'(B! H! HH( Q(BC!C!YA! AM '(CGJ'!' ' D:20M H! '!' '7 6D!('(C!(Q7 HH7B 7J '!' '8!!A 7 'J7J7JM'(A('!((C(' D'!(''7 D ''D! A! '' $7 D!!$'7 D D7 A!('!A7 '(CC! A A!!!' 'D' A7 (A' ' ' A7 '' ' ' ( (!!! Q' ' (7 (" A!7!! 7$!7!!!!J7 '! A!!! M! A!!A' $ F ;B!!A! 8!! A!! $!7! A!! '!!7 ' 8!!7! C '!7 ('!MAA 4&;2M!(7" 4&;2M $(C'' A!!$!!''!!A 09=E/ B (CH A (D HA A7 (CH!!''A7A'!HD'( ' A7 '(!' (!A!$ ( (CB A(7 A!( A(CH 8! '' (CBA(C A A! ('!!"QA(! B A(CH A (J7 09=E/ A!!' J!!'A7(CHA' (!7 J! ((!! '!7 '! C'! ' '('!!!(C'(7!! (C'( ' (!! (A'DB *9BA(!( A8!$!! DBH MB MCB Q A!' (!(7!C'!(7 J7 MB (! CB (A(7!( M!!!!( M C!C' 'H B( AM!$!!72.M!D7 7!''('AVD: (' A!!!7 A(8!A!( (A. &C'!'7M!7 AQ'7MZ7A7J"! 6 B.!!'A (C A '!(7!!!!A' '!!( ( A M!!!(A!! A! (A A( C!C' '! ''A'' & 69 A!!! ('7 '!A Q' J ' '(' B!''A!$ 8!A D!!(!!( (' ( (A!!A7 A( 8!. A!' (A (A!" 10

11 A!'('!7 'DD! A!'(' A (AM D!!( $!!D$A' (7A!(A(!(. A!!!7A(8!A!( (A. 7 '!(A7'!D!&C'!'7M!7 AQ'7MZ7 A7J"! (CBAA!' '((' (' ('7 '! A (' Q'MA'7 MA'A 7 ( "MA' A$'J $!7(!' 8!! '''7!H!!(!' M A. AM(''!(AD! '(QD'7 '('DJ M! ('' 'A(7!' 7((D('' '!D!!A' AA '! A A(''!!'( QD(7A '!('7J 909=E(, ;E F4/1'&4/.490G/ A!A;A(CH28' H& TTM$O'! OC!(!DC'.!4''' A!( A7A!((!!A(C H''7'''A($ L!. P DB'!(! ' A ' E DB'!(!!!''A F4/1'&4/.490G/ A!A;A(CH28' H&.'( 478'A"NV5K K' '( TNN#.AA(A PTNONP PTNO R 478'A"NV5K &M! [N# 8Z [N# 0(!A($' $!D\AA$($!D WWWAA$($ ('A!A!A,)#EPNTV M'(!' '7(''7!!''SA.!"!!'DADA'(!' A' 7!(''('DA '!!' (D DB'(! '! (C'( $!(A7 A! ''DADA(AA' 'A H! 'M"" ($( ' KDA '( 4!7 &CC(A!!7 1A!7 &!(!7.("! ' R$!7 3'(A!!B' (A'A!''!A '' A. AA(A A!AH4'&'' ;A(CH2MM /(C' H'!(B'A 11

12 ,DA!(! M '!!7 A! O]. (''M""($(C'!A( 4&;2MACA!O("!7NC!TT# (DA"'!M( 'DH(C''' A!! A!MA (BC!' (A4!!'!!(((A BA!! $A. (CBB E# ' B7 ( ''('A (BC!C C((!' '('!7 'D ('! M!"(' B'AB A( A!A($!M' A7!''(H (CHM'7 C!! 'D'7!( '' 4&; 'D'A (DA. N! "7!'D'A! A' '(('D''!' A 7 A! 'D'A E ).- T A!' A!A!(' A'(!' ' '(!' (! (B. '!!AA ' A$AA (' 7 'D('!'(AM (A(. BAR$7&CC(A!7 '/! '!!A DA 0((CB! &CC(A!A.!!A&D7!D!!#!!AA B! 7OO(7'!CA!T!!''A' (A M(( ( '(! (H'(7 M"( '!! (B(' ''((!. (''!'AD(A M((!'( (A (!A(A A ' 7 A AA AA M(!H(CC7A' ((A7A!(''A "(!(M D ' A$A(A (DA!( 7 ((!!A(! $ M!A7'(AM(('D'! ((ADAAM(!( 7A!(DA ''# P. (A ' M'(!' A!(7 A! '7 7!! H B'7!!(''SAA!' (A!!!C'! ' ' 2BC!C MA M 8!A A '!( M'''7 8!(( D!A(D(A'D'''M!!7''!H(C'A. M!('! '" M 7 A!' (CH! (A' 8!(7 BA D!(7. $!(A7 A! $!A ' ' '. (C A(CH M A!' A M''!(! K' H(A7! AA' B M' A M( A! 7!!"';(!M D(!'!5A$!(( $!(7' '' ''7A!(C! (C!A '!(' ( A!( C((!''('! A!'(' C'! "A(! 2C!'AA$ ((A A AA!(''('! DN!,A((A&BA((AAA( '!A(!!(A AA!(!"!!' 'U 1$!DA;HD! $A($ M!'(A'D' ( '(A!(A!AA'('!U '! M (!(7MA! (!('!(A!!D!U. A!!D'!($'( H'C'!A( 12

13 7 4+.#$ $% &K')#,)&$'&K 2&)$K)&)*K)- +( AM!'!8!'. A' (C'!!!C (''M'(!!D, ( A 8! '!! ( A A '! 'A M'A H(A D'!B A A7 A A D!( A! A!(!. '!( A8!'!A D 0 A M'( ( '! A(CH (C (!A!!A7' A!!7 M'( M' '' A!A M'(!A!!D!7 ' B M' A A! B M' A A! (AMB '(! (! C'!A( 13

14 ## %-%(&).5 < D %- #-)$ 0$$# (10$4,*$4 &K')(2)# #-)$#$(() A(CHC!'!M(A!!(!(A(CHC'!(C'' 4&;2M!'A!!$! '!!A!!$!!( A$!(A(!('!AQA(! A '!!'J A(CHC!'! M( A!!(!( A(CH C'! (C'' 4&; 2M!' A!! $! '!! ('!A QA '!!'J A(C'7!!(C' A! ' (C' ( A'! ( A 8! '!! (A 'A B M' A A!!(CHA(C''V!!(C'!(A '!!!! (AC''7 A #PV Q))OJ 2!! '('! (CC( A!7! '!( ( (' ($!A AH!"' A '!!A M' AA'' '!A M' A) 478$ P &M! [N#O# 2K OP E# 0A $ M \AA$($ R PO A '!!'!!(CA M!A'7A '!!!AA!!A' '7! ( A M! '!!A!!!!A' '7!!( A!' AA7(BC!C(A!'A (BC''((7 (C''A!A!!'7A7$!''7A!S!!!SA!!$!!(!''(! A!A(D!A!!! '' ( 7 A A A '!! (A(!(! H(AA 4&;2MA '!!'('''(C!'8!(CC'C(CBA ' (C'. (C((A Q(!$(M'(J M!A!(AA '!!' ''7 M' '7 A(CH A '! '' ( 7!!( H(A D7 A(CHM'A$MA'A(C' M!!7 H(A '!('7 (C'('''A'''!(H(AM'A7 A!!! '7 A! A!! $!!( A $!( ''7!A!! '!!7' B '!!! A!' '' ' C!!A!' AD'A AD!!(!H(A '!(' 7 A!! $!!( A $7 A '!! 8! A!! '!!7 M!A!AH A!A! 4&;2MA '!!'$7A #$ % &'(&)%*+ &,-(./ 14

15 !!A! C H(A! '7 4&; 2M A '!!' $ A(CH A '!!'$7 CH(A!'7!!((DA!!A '! A7 (C'((A'D' 'D' B(' 7'!!((C' A!! 7 A(CHM'A$MA''(CM!$MA'A (C' '!(! 7 (C'((A(!(!A!!( H(AM'A7 M!A!AH AM!! AC(H (BC!A(C'(''' A(CH S(M'A ( S(C$!A7 HB('!!A' AA'HC!MB 'A! H (C'((BC!(C'A'(!A M!AM'(!( MA '!!''4&;2MA '!!'(CH : (BA (AA'!( '!7 A(CH M'A $MA''(C8!'!MA!M'A $ C ' '!! M ( 4&; 2M (C'!DA (CA( (C'!A(CHCA$'('!7 A!$ 7 A(CH(C'( 'D''7 ( ' B!'' 4&; 2M $B(' ($!AH(AA(C'!A )))MC A '!!'(C #!D! B 4&; 2M '(! 7 A '!!'! M ( '(! '' A! A M( ' MA'A (C' ((!A0'(('!4&;2M DA(CHM'A$C '7 (C'( ' B(' 7 C!( H(A D(7' ''A(A(!(H(AM'A! D! '(! ( '' 7!(A( ''A (A(7'!"!)))MA!A+( A'! ( AA'V!!(C'A!!!(CH B(' 7 B M' AA(!"!A 4&; 2M!" (!!(!" #!D! B!A(A( (C'! (7 4&; 2M A!( (A ''' "!"('A ) '!! (C'( ''' ($!A!( M! ('A ('A '(!7 ' ' A ' A (C'( '' B(' MC$!(( (C' ('BA $!(A. ) '!!!''!!A A(C'( 'V!!(C'( (A'D''7 A (C'( M!''7!A '7!D7 H(C('D' A' A D7 #$ % &'(&)%*+ &,-(./ #$ % #$ % &'(&)%*+ &,-(./ 15

16 'AA'''(C'A'''A '!!(C' '4&;2M (' A7(A AH (CA(C' A!(C ' C A '!!(C MA!A A(CH D$ (C'A '7 A(' '('7 D$ A '" A(' '('7 A!!!!!A' ' QA(! B D$ M 'J B '( A'(! (7 ' ( 'D ' ( A(CH $!'(B ' (C' '! 'D A(CH (C('!( C'! MA M AH 7!7 A! M ''! B(' A!A (7 (C' H(A D!(A('A(CH A!( '(!A! AC! (C'A ' M''7 ''7 ''7 A!(('''4&;2M' A A(CH A!(('' A A M!(CA A(CH $!'(B' (C'7!H!!D'( ' '(B ''!( B!''7 (C' CMB H 7!'7 M'!7 '' (7 A A A!!7 A (!''!(7 A! (C'A '7 '('!!!!A' '!(H'' 4&; 2M $ (' (C'' H :!A(A( 2BC!C! A!(!. S A '!!'' S A. $ AH (CA (C' ''' B(' $!(( Q(C' '7 'AA ''7 J!A '!D(C' A!(C '7!(C!A!" (!(! M MA H(A(7 4&; 2M $ (A '''7 M "!"(CA A(C'( 'V!!(C'( ''' ' B(' (CC(7H(A '!!(C' '4&;2M!(A( AC!(C'A'M''7''7''7A!( ('''4&;2M' A ))) M'! (CH ( M' A) (!"!A+( A'!( AA'V!!(C'A!!! (CH B(' ) '!! (C'( ''' ($!A!( M! ('A ('A '(!7 ' ' A ' A (C'( '' B(' MC$!(( (C' ('BA $!(A. ) '!!!''!!A +( AA'V!!(C''!4&;2M''F 6 9 "( MA!A (!('!7 (!('! A (BC! M!A!('! Q''('. A!!(! ' ) J (A'7 ) '!! MA' (! A(CH $!7 ' A (C'A('', ( A A 'V!!(C' '!!9=E/" 9 8"F MA! Q''('. A!!(! ') 7 #!$!!D : 0! A(A ' 2CHA A!D J 16

17 $ (A ' A(CHM'A $ MA''!( ' A)))MO'OD! A 'V!!(C' B(' ' A! '( ' A '!!M('DA. (C'''(A C( A ' '! '( M' A )! C'! $!7 A! $ (AQ( A(C''!J7 A(CHM'A$Q!( A (C''!J MA'$!(A (C!'A'B A (CAA!!$!A!!A(CH C'!(C'' 0! $! A '' 4&; 2M$!( A(C'A 4&;2MF4'&'' GK! 28' H& Q47 8'A" NV5KU A(! 4&K. 2MJ '' B M' CMB '(!' (7!! A '!!!A(!8!( ('A7 A '!!'AM 7A 2CH(C'A! ' A!!! BA '!!!!" A. 7 B(' '! 7 (A '' ('7 (A (CH (C'A 'V (CH!!(C'A! ' (CH (C'A! ' MA! $ (A Q( A M '!J7 (CHM'A $ Q(CBA M '!JC '!'A$ 0A!A( A!A( 4&; 2M M A!!!(( AA '!7 A HAA '!A!!!AA '!(A' '!(H(A' ' A!A( (A (A! ('! B('!!. B M' AA!A '! C.!D (' A!!! '(('!!A ( N!D!! ' A '('D Q&2/,0&! QMCAA '('DJ MJ!!A! (' A MA (C'!(!(! M 7 " A!D. AA '!!!( ('A'MA(C'!(!( M7!('H(A A!MA(!!(!A((A7((. $A '!AA ('!!!A!A!H(A(!BM74&;2MA!A((A A!A(''!' AA'!'A$(A!A!.!A7 (C' (A!('B M!('B(C'('A!!!BA(!''! 'A. ^ 'DB( '! " $! 'DB! 'A! ''!( (A A! 'A $ (A!( M' $ (A Q( A M 8! '!J7 (CHM'A $ Q(CBA M! ( A 8! '!J MA''!(A 17

18 8. (C 'DB 'D' (A!!'A Q(AJ! ' (CH!A( (A!A7 S (BC!!'! 8!!A!!D7'('A A (A. (( $!A7. M' 8!!( '(' H(CBA! A!!7 ( (' " (C'!!A' '!( A '!!C''!A(CHM'A$MA'A(C' '!7 7!M(7!C((! (!'''!!HC'!(!A!('B7 A!!AA!(C'!7 8!M!A! '!'(B( A!! $! A(CH! B '' '! B (CA!!A(CH!(C!A7 (CH A (CH!!' ' A A B(' A(CH!(CB!A!!H(A '!(A'DB' H(A!('7' A!!!!A((CA( (C'A(C' 'A(CH!'!!!('' '!B(!A (C' M'A B(7. A!! A(CH! C'! (C''! A!! $! (C'A (C' '! A7 MA ' A (!AAQMA(BAJAQA(! AAJA(CA A!!(C'' A!!(A!'!!B$!! C'! (C'A(C' 7 A B'A! 'B'"''!7!!! C'! (C'A (C' 7 A B'A! ' B A!!( ''!7 A!! '"!!AD (C!'A' B A A!! $!(C'((CA A!! (C''7 ' A(CH A '!''7 '" ''!7 A!!(''! A!!(C '' B A7 (C!'A (AD!(D (CBA A (C A ' (C' 8! '' B(' A!AA( &''!7B'A!7B'A7A7(7!!U L A '7 A A 'A'!!( '!!!(!7 '(7' '(77('DA'!(!7(7!!U M!AAQ7J M!A!A '! 8!!( AM!'!,( A8!'!(CC(CHM'A(''( + (A 18 #$ %

19 . 8A'A.'(C' &' '(C!$!7$!AQ!'7B'A!'7(7!!7B'A7AJ 8 'Q(JA (CBA A(C A' (C'B(' A( - '! ( ($!$ Q'A A!7 '! A!7(("A! '7"'J A( - (( - 8 " 7 A! H!(AQ('!"7 B 'A! 'J7A(C A (AM : = F $!( A! H!(A Q('!" 7 B 'A! 'J7A(C A(AM $ - "! $!( A! H!(A Q('!" 7 B 'A! 'J7A(C A(AM $ A '!!D!!' A ' (A!7 '!A('!(AA!7 B7D!7 ' AA'! A ' '7AD'!7 B '! A! - 89 == >!9 ;A ==9 D (A7 (C H'AV( H'A (CC ('DA - M!AA '!!''!!(M - N!D!!' A$!ADQ&2/,0&! MJ - A!!$'Q'A7!'(A7JU '( ' 'U'A' '7!A ($!$ M!A(A(A A'!Q!!A!M!A($!$(!". M' A B M' A )! A! '! C'!A(7!A A$'D$!!A J. A!(7! ' A (! $ M!A(! " A!A!"!('($!$((C'.'!D( '('! M' A)!.!( '! (!A($'! MZ!A('!A8! (CBA A(C A ' 8!!(C ('!!A M (C(' A!!D! B A ((C(''! 8!''!7 2CC('DA''!7 (CBA A(C A'!MB! '! 19

20 ('( A ' MA!'! M A! ( '!. 8!A!D('AM A ( '!. ". A ' (C 8! 8!''!C'!'!7!(7AM!! '!( '! 8!!'!!A(' $'((C 8!!'!!R(NP#XJP XJ7JD!A!A! ("(CA A7 (''A '! (''A $(!A(!A0'A(CA(8!7! A(!7 CC(M (7 '! (7 CC(M 7 '!B7 A! 'U '7! A (! 7 7! A(!''7A!' 0 '(!A( '' ' MHA(7 8! $ ' ' 0 ' C!7!! '!A( C!''.!( ( (C' ( ' (( '' 8! (C' 8! A! H!(A (C(A M 7 ('DA"!A.!. ''(!A (A(A!''!'D AD!T#'A)))C'!QRDJT#TNX! M!('(A!( 9( ('DA'! ' (A!! D('DA ('DA A! H!(A (C(A M ' A. A!D!! (M!A!!( '7 D!! A! (!7!A('! $!A7 A (AM!!A(!A (! 7 ('DA & ('!AA( <D, 8! ''! 7 (A' " 8! A(A (C! M' ( = ; " =! 7 : (C '! M!!!7 $(!A(!! M' A B M' A )! A! '!.!(!!A B(' ($!$( Q$ '7!A$!AD7 '$! A ($!$7 'A (C!7 '( ' '7 'A 'J '( (A(! CC7 (A( A!!7 '(C'! B(' ' 'QD'7'A!7J!'$'!M!A!M!! MA''''. '((' (A' " Q B! A!!!A!JM 8!A(C' ( $ 8! '' ' '!( A!B7' (C ' B!''! "!!A(' A (C'. '' #(./ &+ 20

21 . 8! '!7 " 8! '(C'!7!!(M'('!!'!D!B7M!A!!'A(! M!A! M '! D '7 A(A (C!C!C $('D7A! N!D! (B. M!A! A(A (C!! D M ' A D'.!A!!D A M!A! A(A (C!! D '!7 A!.!(''$' M!A! A(A (C!! D ' D! D7 M $ A!D M ('! M ' A'A A 7 M '7 M ' '' (QDJ'B M!A!A B!7 (!!'(C' ' ( A 8!( '!. 7! ( A 8!('!"8!AA (A "8!' (C'((A('A!'7!!( ' ' M!A( A!!(C 0!!((C' '!'('(C A!A!A!'.!D!(A!!' '!' (C!!( C!A!'' (C!'!'! JD!!!A!.!'A(C' '!(!D! B! 7! A(! (CH!7 '!!! ''! A '! " 8!! A(CH!'A M!( M!!'' T!D! B! 7! A( M!A ' '7'!!!''! A '! M!!!!78!. MD!!A!'! A7!!( T!D! BA ' '('!! H(CA( B7 M!A(CBA A(C A'!C!' 8!A(!( M!!' ''!( A! 8!7!A!'(!(A!. A <;=+ 8!!' S '!!A!' S $!7 M'(B''!7"8!'(C.. " 8!!! A '(C7 M A (A!'! AA '!A 8! ''! (C( '! " 8! C'! '(C' AH ' A 8! M!! (CBA A(C A'$A($! H!A(.!( M!A!(! (A (CBA(C A 'D!!!(C'M!!7((M!(A!'! JD!!M (A!Q (J. 8!''!(C('!AA( $!D7A!(CBA A(C A' 21

22 H!' '! ' H!''!(!D ' (A7 ' 8!AA(!(!!!A!8!!'!C'!A( 7((. A A $!'V!A!! D 8!! ''!A!MB(C' (?>!9 &A(CC('DA7 ((CC' M('DA ''! (C( "('DA!(!D! B!(!!A7 C('DBV(C H''!(!( 22

23 < D&K')(2)&0%$(%4 %( <D=:9 9= 9; R( PO X N #NX A!(CBA(C A ' D!. (C AD!! A'(H!"78! M!'A!!8!A '!A! (CBA (BC!C! 7 A! A ' A!"!A7 8! DA (C A(!('! MA!A MA'' (C '(C'A (C' A. B'A'! (((CC7A(CH! ('D' '!( ''('A 8!( '' A(CH!"7 ' A(CH!"' A '!!!A(!(!(''.! M'(M!!'!!(C' (CHA'V!!''A M!A! 8! A(CH (D A!! (A!'!. ' ( A 8! (CC (CBA (C A A ' (C'' $ 7 A(CH A '!'' A 'C! 'C A(CH A A!! 7 A!!! A'(!'AM'AA!(!!A!. ' ( A 8!(CC ' A A! S (8!7(. A $!SA'!C!'7" 8( A A!R(7;(A!2!!!(A'M!'(BAA!(!!A!!( A8!'. (CCA(CBA(C A A'!A!7!( A8!!A(A(CH 'A KK)% C'! 7 4&; 2M!"! A!B (CH A 'V! A '(!'!(7 4&; 2M! ( D! D A 7! 7 (C' 'DB (A! ( A 8! M'!" (A H A 'V! A '(!'!(! MA'7 M!! (! S (CH!( S M'( MA! (B B!''.!( (D!(C8!C'!A(CBA A(C A' (C''. (!!!B' (C''!((C' 7 8! (C'7!' B('. A $ (! AM'(!('(C' H(A (C'!(!(!. ' M A 7 ' (C'' ('!A '! 'A! (B''!( AD!! ( A!(' M' '' '! '!A A(CH (D A!! (A!'!7. ' ( A 8! (CC (CBA 'A(CH A '!''A'C! <D=:9= 9;8 (CBA A(C A'. '8!'D 7'!A (''!( AD! A A " (C' '! A '!''!(!D7!!' '! '(C' AD!7!!A!!'A $ ('! A 23

24 !! ('' AD!! C( 8! '! Q M J A(A (C!C! C AD!7!!( A!!'!'!(. A!C'!!''!(AD! A '!''(!(A. ' 8! A!!!7 (CH!!' ' A A!$ A '!.!!! A! Q VE Q;)) J 2! " '('!J! ( M! B '' B M7! ( A 8!'. (CC (CC (CBA (C A ' A'( B A A(''!' A'(B A 8!!((!A ^ B '!!! C A!! ( (( (D 7 AH!! A B('!' B 7 '!!( AB'A! '''A!$ A!$!$!! H(!!' '! M!! A!' A!!7 (H! B' A!! A B('!' '''7 (H'' '!' MB''(CA 24

25 <MD&K')N1))&0%$(%4&$'()( >9+ A(CH( B''!( (C'!A V Q);#J 2C;A:! A(CH( B''!'(7 H( M H(C'''M!!. (C!(!A A A!' ' A A!' A(C'!A'!'!' V Q%#J 2!!. (( M A!' A (!(7!( A!' A D'(A 8!( A ('AA7 (A AA7 A AA A!( ' 7 A!A$ ' ZA$ ''(A DB'!('!.!D! WWWAA$($!M! (A!A(.!(A( )AA! A 7 - &AAMA A208EO#V!. A (C'(!( 8! MA ' D!A M A' ' ' A A!' A (C'!A '!'!'VQ%#J2!D!.!( AD!! " ''(( ' '((( ( A!A7 A!' A (C'!( B!( A7 'D '!(!'H! '( AM ' QM AJ('D!SM ''M A Q(AMDJ S (CCA '(( 8! $! ' M'!!( (! 8! (C! (!!( 'DB 'D'A!(!( ' (!( M (A( ' B' '!!A A A!!( '' 2BC!C!(A MA (C!A7!!A! $!" (BC!B8!(''AA!!A!. M A!Q(AMDJA!' A7A! A! M' Q(AM JD7 " (! A! (!A7. 7 8! (! M'!!A!. (! M' 7 " A! D!((!A! M' 8! (! M' 7((8!!'(!A( 7. A(C' ' A!' ''M' (CH A '!7 7#' M N A! 7 A D!A M!!7 (CH!!' ' SA '! A D!!!M 7A!'C'!''A M!!' QH(A A!((7 8! A '! AJ (CBA A(C A'7A (D($!$(C A(. M '('!.!(A(! $!(!7 B A7('!'A 7 A MB' '!!! $ (!A! ((' '('! A(CH( H(C''!(( A(!7 A (!A7 A 'D'A$!((!!''M!!(!A( 25

26 <6D + 99;+;==!+, @! 9+ ;= A(CH D' M! (''! ('! (B D: 0! A(A'2CHAA ' A(CH ' M A!A!!. H(C'AB'!A '7A!!!'''A'MA! A!!( A (.!D! ( QWWWAA$($J >" C '!( ( M '!'( MA ' A!(BC!' (!!AD8!(C MA!A7(A!D!M!A!. (CBA(C A A!! D(BC!M!A!('!MA!!!A! (BC!!!(A( '('7 "!! MA 'H '('!(!7! 'H (C'A '(DMA ''( D!AD!!A! (BC!!!!(A( '('7 ",* MA'!(!7!'H(C'A'(D MA ''( D!AD (CH!!''AA '!''!!!!A' 'C A7!!D'!' (DA(CC!!'!'(BA!!D A!AD(C'A'MA' 8!7(AM!A! A!7! ((CH (7! H QD M"("J '( QD D'( H J A 7 A M!A! (!7!!''A!('!(7 D(C MA!A, D!!D. ( '(7 ((A! HA!(!(' ' 8!!!( " MA''!( D A M '! ' '. C ''A '!7!!( A!!!!7!7 H(A D!!A' +A'"'('!'!!A' D!!! A. 'CA '('C (C'A '! '('! ' M!!!A' '7 A! A '"('! 0!!8!!('!! $ +( A! (A ' ' M!( 'B!( A (A' '! M!A(A'!. ( A( J!( ( A!A ' A '!7 J ('( '! A(CH A '!'' '( B'' ' (!7 J AAA 'AA(C'!A!A'!(!"!(AAA!''!' (7A! 0+,-%.1#$ % 26

27 J ((''' B AA C'!A!A ((!A!7 (!A!7 (!7 (!7 $!! ' A!''!7 $!M!!(CD!A(C' 'C'! A!A!'B M! ' ' (C (!( 'AH! ' '(CC'A'7' A!A'7 '(A( A!A!!A! M!A! ( A'! ( A A!A M A C'!A(7 M (!!A' '(BC! '( '!A7. A! D 0(BC!'A!!M!( AD! C'!A( 4&; 2M!" (C (CA( ' ' (DA! Q A(! B (C J "! $ ( A 8!7 A D! ( A ' Q A(! B AC((!' $J''7" ( A(!!A!(C!'(C!DM ' AH 4&;2M'' 7 AA(M A!!! A( ' (D! AC((!' $ ' M!((CC7" 4&;2M! D!(BC!(BC!(A A(CH (C ' '' AC((!' $ ' 8!( A(CH A (C! '(C!DA!!A74&;2M( 7!( AQ(CBAJ (A ( A (' A!A $ '! A AA AC((!' $(7 ( A '! ( A Q(CBAJ ( (BC!C'A(CH (C ('!!"'(C4&; 2MM' MA!A7!'! 4&; 2M A( $ (A!!A ('(! D(7(7A(! ;+!9 (!( ( A!(. 8!!('!' M!A!('!S(BC!(''C!!S'V!!'7A ( (A. D! 8! ''!7 DD D" (A7M! $A!''' $(MA'A A! B(A!(A!!(. D$( /' R$7.("7 / DB'(! ( (CCA ('!D7 DB' '!!D A A($( ('B 7!(!DM AD AA(D! D M 8! ('!!!A' Q!!7!!A!. $$7!!A!'!M!! 8!('!M!!A' '7. $ "!!!!A' ' '! M!!A' ' A!A' D!!AJ. AD!! 8! ' (BC 'Q!!A!8!. AD!!! 0+,-%.1#$ % 27

28 'A' A(A(C' '!(7. ' $A($! AA( M D!('AJ &(7((CC' (' M AC''!C 'C (A!! A'A A ' A'A D! (C'A M' A ' A'A. A '" '('!(! '! M A! '7 '! M'A7 '!! ('!.70.!A!!D8!'' 8! A( ' A! (' 7 AA(!(('(!A!!A! 8!. AD!!! A M ' 7. ' (A A A( M D!7!!M. 8!MA 'A' ' AD!7 '!!( 8! '((C'! (C( '!(!(C('!( :.(A (7!J (A!(A7*8OX! M'(!( M'('' (A!A(7!!( A((!((7(D$A 7 7! 0. D! 8! ''!7 DD D" (A7 8! M A ' $!!A! 8! A '!A S. '(D!'(!A($(A!Q1!J(B S. 8! '' (! (!A($ (A(!A($M!(AA7!$!( (D!(7A!DDD"!. ( A 8!( '' M!A (C Q!! ( A 8!(J '' (A ' DB' '! ( A 8!(!( A!' (B (A (A (A (! QD A D7! (BA (A'!J'!QA7('AJ. M!! 7!!7 'C!'A$87" A'! (B (A ' 8! MA! C (C(!!A( 7!!A! ((MA!' C 'A$80!!(A(7A(. M!''!(C( '!(A '!!!!A' D!(C!'A'A+%%%)%C'!! ( A!'AAMA!7. 8!!(A!!(MA! ((1 ((1 28

29 !!(A!M'''!'A. A (C' 'MAA *( '!7.! D AD!A M 7! D ' " (B ( 8!!D! ' ' (A (CA. 7((. M A('('!('' D$. 8!(MA '!S '!M (M!A''74&;2MA''AA '! A'' D(C #!D! B 'A M! ('! Q (C A '( A '!7!A(! '!J!!(A(7' '!C MA! 74&;2MAMAAM!''7!'A74&;2MM!!A(AM! '' #!D A $ '! M! A''A A '!( AD!!('A( $7 4&; 2MM!!A(AM!!!A!M!"!(A(7 MA! "MA'!('A A'!A7! "!(A(7 (( "MA' C ' (C((! (A(MA!C '!''!4&;2M7". "MA' C '(C('(Q(JC ' 8! $( "MA' C '!( A''' A(!!(''!A $( A!A(A M! ' 4&; 2M A!!! MH!A!!A! 8!!(!7 A A( A C (B A''. B M'('''7D'A 8!( '!!(7 A!!! DA ('' D'!A('D'!(AMA'A M!A!!!A' A'!'('!A &C8!(CC(C''!!( AM!(!(BC! A'('!A A!!!M!!A' D!=9!;A! (C'A''(BC!!(''('(''A(BC!C' DM A(BC!C'!(C'A'A!AM!(C.!( MA!A < A!!! M!!A' D! D! =9!; A! (C'A '' (BC!!( ' '('( ''A (BC!C('! DM $!A(CH A(C'A' A!AM!(C.!( MA!A A(CH D$ M '(C! ' M!A!!!A!M'!'!!A' D!C'!A(7" 4&; 2M (C'A ' ' '('( ($A ' 7 A!''A(BC!C A(C!(A'('! '((C'A'M! 29

30 ? " ;(#X QJ (' A! '( A '!( (BC!!( ('A(7 A(CH A!( D (A '('(C!'M! (' (CH '('' A '!'' (D! '! B M' A A!7 M! B M'! 4&; 2M!D! QWWWAA$($J(D'( A '!!' (D!A(A!7 ('DA ''!(!(AA! A! D B M'! ''!! M'(7 4&;2M!DQWWWAA$($JC( ('!"!(M'A (C'A'(BC!!((BC!!A' 'A ( (A A7 D ' '('((''( A'!(!(7' '('(C!'(C'A'!'M A(7A!!A!' D! ( A (! (! A'!'' (A!"!(' (''A!M!AQA!!J7A7 (C'A 'C 7 '( A '!( (BC!!(A!H!(A7!(CA(A(CH ('DAB(!'''!!!(!'7('7!!'7 B'A '' A'7 A '7 A 'A'!!( '!!!( '('7 ' '(7 7 ('DA'!(!'7 ('7!!' QA(! ('DAJ7! (C'A ' A!A M! (C'A'A!A(CC('DA7 ('DADAAM!'' 7!A!' D$ 7 ( A ( $A D7 $!((''7('!" T!D!!' AH(A($!AQDJ7 ('DA'(''M'A!( M'(ACC!A(7 '('(' (C'A ' AH!( AD!!( 4&;2M (C!!!"(' 4&; 2M!" (' A A Q M!A A7 (D '( A'( 'J!A!AC!!A7!!A! B(' (A ''7A!DA(BA!A7 (C'A'A!AM!!('(BC! M!(!( MA'A AH 'A! M!A (!!!!A! MA'AAH!A!7'A!M!A (!7 " (!''A (C A ' A : D Q(A '''J!(B M!A M'( M' '! ('('DA P!D! B 4&; 2M MA(D7AD! '' QM!!7.:.!7 A!J.A(! (DM' '!7 DA "!! '( 4&; 2M ('DA AD! '' '7('!"#!D!B,-,- #$ % &'(&)%*+ &,-(./,- #$ % &'(&)%*+ &,-(./,-,- 30

31 !!A! M!A M'(! B!( QA!7! M ('7 J" ('!"#!D!B4&;2M!'( ('('DAA!DA(C' 7!'!(B(' ' ' AD!!!" ($!A D! ('DA '''!A!' ' '!7 M!A (A!'!!' '! B(' AA!'!!7 A!! A7 ('!'!'!' A!!(((4&;2M!D!QWWWAA$($J( 0!!(!!A (C'A'''('((CCA(H(AD7 (C'A'(BC!!A(''A( (CH'''!( ''7 (BC! M!A ( C 'A ' '!( '(' C'! '''7 '('( A' ' ' A D ' ' 'B'! D7 DQ(J'D7 '('ADQMB A!'D'J7 '( HA C'!H(C('D' 'Q!'7M $!7J7 '(' M''(A A $! M (!( M' 7 (BC!!( A!A!!DA (BC!!(!( ('DAB(!(A!!(BC!!A! A!Q (AJ'(!!AB(!'.!!A! AD!! ('(! A( ' (CH!'7!!('!!'A (C!!C '(B('DA!'! "AD!A B!('DA#!D!BA' (AA "AD!! 74&;2M('$!A!'4&;2MA!!! (C!M!'! M! M' A A '! ((CC'!( (C' '! (!(!A7 (C! ('DA ' D! A' A ' '' (B7!!(('''#!D!B0'!!A!''! 4&;2M!!(CHA' D (C' '!!A!'(C #!D! B 4&; 2M(C " : D Q (C'A ' A!A M! (BC!!( ('DAJ '(! D A! D!7 7! M!7 B(' D'!!QA!A$AD'!J7('DA!( '!!A7 DA"! (B!A 'A!!M ( : D ('''(C #!DA (CA( : D!A (CC' A A! C'! A(B' '! : D!'! '(( 'D ''!7 ' (C A'(A ' D('!!!A!!A(CC' AA!B: D!(BA(B'7!C! ' #$ * 2! ((1 $3! 4524(16(16(177 2! ((1 $3! 4524(16(16(177 8! #$ %&' (&)%*+&,- (./ 2! ((1 $3! 4524(16(16(177 31

32 : D (C''A ' 'A! (BC! M!((CC (CC '( D! C'!A( : D (C''(C!7!A!'!' (CHD!4&;2M(C'A'' '('(((' ;(#XQJ';NXQ#J(''! M'(!( D B!AB( ( B(' A!'('( M! ' ('DA'(!$ A(Q(BC!C!"!'A('A!(A' ' '('D' '!( '7 A!! A '!'A! ''7 ('( A' (C'7(C'A'((' A((!J M'( B''! (C( '(!$ (!!A M' +77''((': DA (C'A '' '('( (CH (C A' '( A '( A!A (A ' A7 : D! C!AD!(!(CH' A'('DAM7 (('DA A!''!(B A ((CC7 (! MB! A(!A AD!(! '(7M!V(BC!!(A('( ('0!!(A!!'('B"' M AAD! 4&; 2M A ((CC (C'A ' A '('(C! ' C!(CC $((BC!C7 A! M ''A A[V#] ''(! (C'A'7A(BC!!(CM!((BC!C M ''AA7(A( ' '!('! 'A!( Q A(! B! 'J MBA '('!4&;2M(C' '!7!(BA!'' A!'$A(((''(C!D!B ((!A!A!((CC' : D('DA' (BC!!((CC!A((C'A'''('(7A! ( AH7'H(AMBA!(' '!!A! A ( (('' Q A J A!! A A C'!A(7! ((CC' : D ('DA A (C'A '' '('(7 A! ( AH7' H(A MBA!(' '" 4&;2M!A!' $ A (((''(C!D! B!!A A!( (A!A7'A'!AA!!A! (C!'M( BH(C''!(7! JD!!M (7 M!(!A(!!A!!A!((CC'!A (A M''C'(' AH7!''7"!(BA!'7 (C' ((CC' QJ '' 4&; 2M(A A!!( ((4&;2M!D!QWWWAA$($J( : D!C M ''AA ''('! (AA!!MS: D!C 7Q[VJ#] M ''AA''(MA(BC!C.!(!(C'A '' (A!A,-,- #$ %,-%*. #$ %&'.&)(9&,-.1: 32

33 !'! D(B7 (7 A A AA (! M ''A A M! ' (7!' B!''A (C'A'''('( CM A(BC!C'4&;2M7'(A(CH A!7! ''(! (BC!!( '' Q' J7 A!!(BA!'7 (C' ((CC' QJ '' (A 0!!. A '( D( (C'A '!(! M' A!A M! '' (A 4&;2MM ''AA M M ''A A!BA$!' H!''A (!' B!''!(!D((CC' : D('DA!D!B!(C!!A4&;2MM'7(AA(C' '!#$!(!D! B!(BA!''' 8!AV(BC!!A(C' (: DA A'('A7 '('''!(' '(C'!7 A (A!( M'!(BA(V!'(' '!( A7 AMA'AAC'! MA'7 (C'A'(CAA((''('(!!'7 (!7 M A( 7 '( 'A! H(A(!'7!'A' A7 '7 A A D 'B'7 A '! '''' '7!' AD 'B''!!!A ''7'' A'7 A 'A! " M!A (A(A A '! '!!!(! '' 7!''A' ((A7 ( A'!( AAM'A!(!!A!'7 M!A'('DA(A!C'!!'7!': D!M '(C' ('. (C' : DA (CH' 'A (A!( M!7 (C'A'''('(CM A(BC!C'!(MA '7 A (A 7 '('(A''!('A!(''!7 A!A!A!'! (CC : D! D M!( (BC!C'7 : D!C M ''AA ''('!S (AA!!MSAMA(BC!C!((BC!!(M'!''(!C'!(A '('(A''!('A!(''!7 '('( ''!( ' ' (BC!! D!7(BC!!(C' '7,-%1 ; %/1#$ % &'(&)%*+ &,-(./,-,-,-(./ #$ %,- <,- #$ % &'(&)%*+ &,-(./ 33

34 (CH ' ' A (A!( M! : D A!7 (C'A ' ' '('( C M A (BC!C'!( D7(BC!C(BC!(A!A7!'7A7 '( 'A! H(A (!'' (C! B(' A!!'' '7 ( A'!( AAM'A!('7 M!A'('DA(!'(C'7!': D!M '(C' (' D!( (BC!! M!( (7 MA'M''C'!A!!A! (CC: D!((BC!! ''B C'! ' (A(!!! A! B'('A'A'M!( (C(!A': DA!AAD!! '('7 N!D ('7 ' (C('!(A'H!A(C7 4&;2MM!A AM (7 MAA'!''A! (CC DM!!((A M((CC '7 M(A('!(!( M!'!(BAM!7 (C A'V '( A' H!'7 AC'!'(C''!A7 M((CCA'!C ' H!'A((C('!!A! (C'A ' (C! A!! (BC! M!A M A '(' 'A7 ' (C'A ' (A! ''A (BC!C ((A(7. M A!!!(A (C'A ' A!A 8!!(. AM'( AHB''!S8!(''' MA!(B (C'A'A!AM A!! A ' (BC! M!A! M '( AH. '' A7 (BC!C $ ( D!('B(7 M '(''!' 'AD(7A('!(7A'(! (7'!AD$AA!(7 H A D(B7 M '( H(C!(7!A!!( MM7''('(M!(7 A!!(BC!M!A''!'( A'!(A(7 7(A'(BC!!(A'(('A(0!!(A( 7 (C'A '! (C'A ' ' A '('( (CCA '((! AA((A((BC!C. (C'A ' ' '( A ' D$ '('(C! ' M!A!. 8! '((C'(BC!M!C M Q!!(A!! 'J (C! (A! '( (C'A ' M! '('!('!A'(A$,-(./ #$ %,- #$ % &'(&)%*+ &,-(./ #$ %,-,- 2! ((1 $3! 4524(16(16(177 8!,-%*.& '.&)(9&,-.1: 8!,-%*.#$ %&'.&) (9&,-.1: 34

35 !!'A!! H(B!!!!A' ''7 ''A!!DA!M!!A' D$''D 8! M!! A(CH!!A' '!(!!A! M! (CBA!! (B ''' 8!!( A M '(M!A D('D!!A' ( DC'! '7!!7!7 7 H(A,MA!!!!A' '!(! J!!!!A' 7AA'(B A! 'D!B7 '"!!H!!'7 J!!!!A' 7!( (CBA!! '' A!' A '((AA'(B A A7'(H7! ''M!A 7 J!!A' 7AA7A( A (C('!(C!!A 7 JA$!"A(CHA '!''CMB A('! A!AA!! A'"M!7A! J A A A(CH ' M A D D! D A '! ' (BC! A!7 J D! A!A('!A '!''!(B H : : 9+ 6 MA!!!!A' '!(! (BC! '' A!!7 A( C!C''! M!7(A $ ' DA A(!D$ AM '( '!!A' 4&;2MA(C!C''!B(' A! (BC! ''!'(B7!!A' A ((A "! A7 8! S!'' '!(''''C'!M!S('A L!'D''(C!C8!(''4&;2M (BC!''!'(BA7A!('!!(!A '!D$ DA"! 8!( '' A!('! A '!D & $!(''C'!A(B''!(ANDAA#7'(''! 4&;2M('!N$A('!4&;2M#' A!! C( A M! '' A M!A$ ' DA A(!!!A!A '!DNDAA#$!'(A(. 7" 4&;2M (BC! ''!'(BA7 A! ('!! (C( A DA$!A8!'' ^ M! '! A '!'A ' (C A '( A '(C'(A' (BC!B''!'(BA7A!('!A '!''!(M'A <A '!''('.!('DAA#A 7 8! ' A.!(7 A '!'M'A''!'(B,- #$ % &'(&)%*+ &,-(./ 35

36 !A 8! '7 A 'A '!!(A( QA(CH AA! 'J7 '!A! (BC! ' A M!A!A(C'A '('H(CA( ) '!!(A(. (CC ''!7 (C A '( A',A!M!(CH'('' 8!!(!A!!. M' 8! A(!!(A(0!!('!' A! 7!!A! 8!!!(A(7!( C" #( 78!!A(!A ('! B(' '!!A7 ('! (C A '( A'4&;2MM!A 8!A ' A( A!!.! D M!A AD!(!('!D$ ('AD!'A7! D ' (B ('! (! B 'A 7!(BA A ' 4&; 2M (BC! ''!'(BA7 A!('!(!!' *( '!7.! D AD!A M 7! D ' " (B ( 8!!D! ' ' (A (CA. 7 ((. M ('' D$. 8!(MA '!M!!A!. A('M (7A!(A 7AC D'!B A!'(C(('DD!C'!A( 8!!!(A(7 C (C('(C '(B7 8!(''' AMA'(B7 A'('A(!C C MA! A'' D ('D A( ( $! 8!( '! AD!7A((A''A'! '!!A!8!!(!7AA(AC : ; ; 9+: : 9 9! + ;;! : + ; =!; ;!! ;9 <P.;==!. $A!!!'M '((C A'!C (A "'!''7'A!8!(C'!!A :' C ''!(. A. A. M D! Q!J M ' 8! A '. C M D!!AD!!'.!(A(7!!A!8!$M!'!" 0+,-%.1#$ % 36

37 A( 8!.:. A( 8! (!A($ B M'! C'!A(0 'A(QM!!'!B A!'!(7A7DA'7 J'. (C A'!! D! 8!(7 (A(. 'A A (7 ('A A( (B''('!7M ($(AA(C('!A 'A A7 A ((CC A(!. ' (A7D"' M A. '8! (CC (CC (C A '! D A!!!A' 7 ('A A (A (B. A'"'('!(!'!M A! '7'!M'A7 '!!('! /' '!7!!A! (! M A!!A' S 8!!( M!! A '! M A ((7!! C HMA!(BC!C($(A7. ('!!A0!!((B''('!8!('!CCA ('A'!!!!A' 7.! AD!! A( '7!!A! 8!'. (C A'!! D. ' A ' (C!'( (CCA A(! 8!!(! "!MA!A'!A!A(''(CAA (C'( D!!A! ' (C! M C'!A(7 ' 8! '' #!D! B!!A 7. 7!!!(7(A!7. M!DA( M 7!!(!!A *! A ( A 8!( '!7 D. '8!(CC (CC(CBA A'! D!!!A' 7('!7 '!!(B. C M D!C'!''!7!!A!!!(!!A'!A '! M A((7((A$ MA!(BC!C ($(A7. ('!! A 0!!( (B' '('! 8! ( '! CC A ('A!!A' 9! M '!( (A. $ D!A 7 '! (7 8!('''! '! S 8!'' S(CM ' 8 '(( ' '! M!(!A!! D ( A M! ('A M ' A QA(CAJ A D! AD!!8!'4&;2MM! 'M!( M '(4&;2M(A7A (( B D! ' A(7 ' ' $!(( '! $(M'!('D!A!!A (. *!.'A 8'(! C!' 7 ( A 8!( 7 M!A(C '! 'M ' 8! AD!! (BC!''!'(B A(C ' (C''' ' A!A 37

38 !!A! 8!(''' M '. A! '! C'!A(7" (AD!!DA! '(!DA!(Q!$7DAA7"A$7(J! B' '7 M! (''' C'!! (BA '. M 4! (!!( 8!!( A7 (A ' A(7!MA'A7A!!('DD!'(!!A.. A'. '!(AD!Q #!DA C''J!MB!A!!A! M ' ' '! AD!!! $C!A'7(C''!A'('!! M! M!A! ''!. M 8! MA ' A( ('''!( A'7!!(! M' '! AD! ' ' ' 7 $!(!D! A ' A 7. AD! '('' '' ('AAD! AD!(A!'!. '8!(C!A MB! A AD! (C A' A '!!7. A!!A' 7 A( ('''!(!D!D M D$ ' D 7 A! #!D A C'' 'A'! '!7 ' A!. 8! MA 'M M('!D!BAA'' ''!(A' ''! C7AD! 'A'!AAD!!( ('!D!OA AA(!A''. AD! ' ( '' ' A ''!( P!DD C (AAAD!8!!(''(!A 8!(C 7 A ' ' BH(C!A7 M 'C M'' A!A7!!( A!7 M!A ''!(!A7 M '!! H(C''. '(!$ '!A!!A!''!'8!!'AD! '' '7! A ' ''7. '! A M' 7'. M'!7!!!(. ' A( A!!A 8! ' *!.'A 8'(!! '!'(!A(C' ( '7 A M # ]( M. 8! AH A(CH! '('DA (C#!D!B4&;2M! AH '(!A'( C'!'!('!'8!A =9!; : ; 9+ =9!; 9: 9+ =9!; @ 9 9"E Q, / 8" =9!; 38

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 51. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. június 28., hétfõ. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 51. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. június 28., hétfõ. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. június 28., hétfõ 51. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 7/2010. (VI. 28.) KIM utasítás a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

Részletesebben

!"#$!##%&%' ($"#)*+,-./012,+345 *+,>#%?8',345$($"#&6#865.

!#$!##%&%' ($#)*+,-./012,+345 *+,>#%?8',345$($#&6#865. !"#$!##%&%' ($"#)*+,-./012,+345 %546%4&$%(&7(%4897:#;2#:&00#%?8',345$($"#&6#865. 1 ,.25052:#070:&5$@4#$! #$!,.,. 0#%:5!2509($#.:5705,.*. 0#%:5!2509&A%?:6=!"$5#%:5!25020&5$@4#$!6B

Részletesebben

!"#$% $ &!'!()*+,-!+., -!&5 4!+ 32$$ 6,.32!$

!#$% $ &!'!()*+,-!+., -!&5 4!+ 32$$ 6,.32!$ !"#$% $ &!'!()*+,-!+., /0$!# -!1,!23-32*2$$1$'4 -!&5 4!+ 32$$ 6,.32!$ -!&7$$8+ -!&+92: +!'2:-3!$$22$;2-!$7$-3$2< #-439=*'$+$-3>>2>2-&.-3$!9390 9$-328!0!09$-;>:>0?$#+*'$*0'?$ $39'.#-$@0:$$>9-$:!*!-A;9-9$-3

Részletesebben

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartás szerinti besorolása: (lakás, lakóház, stb.) A Felhasználó neve:... A Felhasználási hely pontos címe:... ...

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartás szerinti besorolása: (lakás, lakóház, stb.) A Felhasználó neve:... A Felhasználási hely pontos címe:... ... SZALKA-VÍZ NYILATKOZAT a közüzemi szolgáltatási szerződéses jogviszony szerinti Felhasználó VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELTETÉSE iránti kérelméhez Felhasználó azonosító Felhasználási hely kódja Bekötési

Részletesebben

PRA/282000/M. SMART - HENGER Beépített szeleppel és érzékel vel PRA/282000/M Kétoldali m ködés Ø 32... 100 mm

PRA/282000/M. SMART - HENGER Beépített szeleppel és érzékel vel PRA/282000/M Kétoldali m ködés Ø 32... 100 mm ISO 6431 és VDMA 24562 szerinti szabványos henger Összeépített, kpl. egység LED kijelz vel ASI busz vagy multipólusú csatlakozás Beépített 5/2 vagy 5/3 útszelepek (többféle m ködéssel) Fojtószelepek sebességszabályozáshoz

Részletesebben

I/A. Az alkalmazottak adatai

I/A. Az alkalmazottak adatai A 2011. évi CCIV. törvény 3. melléklete alapján I. A felsőoktatási intézményekben nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok I/A. Az alkalmazottak adatai a) név, nem, születési név, születési

Részletesebben

Közüzemi szerződés minták

Közüzemi szerződés minták 2. számú melléklet Közüzemi szerződés minták Egyedi lakossági szerződés Szerződés száma: Fogyasztóhely kódja: Partnerkód: KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÓK SZÁMÁRA NYÚJTOTT VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÁSRA

Részletesebben

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének. 25/2004.(VII.14.) rendelete

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének. 25/2004.(VII.14.) rendelete Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 25/2004.(VII.14.) rendelete az önkormányzati tulajdonú közüzem vízmbl szolgáltatott ivóvízért és a közüzem csatornam használatáért fizetend

Részletesebben

8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól

8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól 8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól 9/2011.(II.15.) Korm. rendelet a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól 2. E rendelet alkalmazásában:

Részletesebben

a védelmi feladatokban részt vevő elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról

a védelmi feladatokban részt vevő elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról 1./2009. (.) MeHVM rendelet a védelmi feladatokban részt vevő elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi

Részletesebben

83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet. 1. Értelmező rendelkezések

83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet. 1. Értelmező rendelkezések 83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2011. évtől igényelhető támogatásról [Figyelem! Az itt elérhető módosításokkal

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT 1. sz. módosítása egységes szerkezetbe foglalva

ÜZLETSZABÁLYZAT 1. sz. módosítása egységes szerkezetbe foglalva Minőségbiztosítási pontot beírni és tisztázni! ÜZLETSZABÁLYZAT 1. sz. módosítása egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2014. május 26-tól Az 1. sz. módosítása jóváhagyásra benyújtva: 2016. január 15.

Részletesebben

FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS

FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS Szerződés száma:.. Felhasználási hely száma:. Bekötés szám:.... I. Szerződést kötő felek: FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 20 m 3 /h alatti gázmérő névleges összteljesítménnyel rendelkező alapdíjas, nem

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. a Pick-Up Kft.

Általános Szerződési Feltételek. a Pick-Up Kft. Általános Szerződési Feltételek a Pick-Up Kft. Internet hozzáférés szolgáltatásának igénybevételéhez. Az ügyfélszolgálat elérhetősége: 2900 Komárom, Táncsics M. u. 3/b Tel./Fax.: 34/222-222, 34/342-888,

Részletesebben

* 3 db bármilyen különálló Firefly, Etirel, vagy Magic M. márkájú bikinirész vásárlása esetén a legkedvezőbb árút ajándékba adjuk!

* 3 db bármilyen különálló Firefly, Etirel, vagy Magic M. márkájú bikinirész vásárlása esetén a legkedvezőbb árút ajándékba adjuk! A vn únu 8 V v dv n mőn üön bn* * 3 db bmn üön F E v M M mú bn v n dvőbb ú ndb du 3 P B üdőuő 538 BCun vő b nn ő B 53 3 BCu vő b nböő üdőuő BC 53 5 n üdőu 533 5 5 BCu üdőu 5333 n üdőu 53 3 m m An bn Pdd

Részletesebben

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. /4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós út. 1./ Üzletszabályzata 1. sz. melléklet

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. /4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós út. 1./ Üzletszabályzata 1. sz. melléklet Ügyfélkód/Mérőhelykód LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÓVAL KÖTÖTT VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Mely - egyrészről a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. (székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÍZIKÖZMŰ FEJLESZTÉSI DÍJAK RÉSZLETFIZETÉSI SZABÁLYZATA

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÍZIKÖZMŰ FEJLESZTÉSI DÍJAK RÉSZLETFIZETÉSI SZABÁLYZATA PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÍZIKÖZMŰ FEJLESZTÉSI DÍJAK RÉSZLETFIZETÉSI SZABÁLYZATA 1 Általános rész 1.1 A Szabályzat célja Jelen szabályzat célja a közműfejlesztési hozzájárulási díjak részletfizetési

Részletesebben

Felhívjuk Tisztelt Elõfizetõink figyelmét, hogy 2011. január 1-jétõl a Pénzügyi Közlöny megújult névvel és tartalommal jelenik meg.

Felhívjuk Tisztelt Elõfizetõink figyelmét, hogy 2011. január 1-jétõl a Pénzügyi Közlöny megújult névvel és tartalommal jelenik meg. Budapest, 2011. március 22. Ára: 4870 Ft 3. szám Felhívjuk Tisztelt Elõfizetõink figyelmét, hogy 2011. január 1-jétõl a Pénzügyi Közlöny megújult névvel és tartalommal jelenik meg. A Pénzügyi Közlönyt

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 13. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. február 15., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 13. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. február 15., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. február 15., kedd Tartalomjegyzék 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet 5/2011. (II. 15.) KIM rendelet 6/2011. (II. 15.) NGM rendelet 7/2011.

Részletesebben

HASZNÁLATBAVÉTELI HOZZÁJÁRULÁS-KÉRelem a megépített házi szennyvízhálózatra

HASZNÁLATBAVÉTELI HOZZÁJÁRULÁS-KÉRelem a megépített házi szennyvízhálózatra Ügyszám: 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4. Postacím: 1426 Bp., 72 Pf. 114 Telefon: 455-4303 E-mail: ufi@fcsm.hu Honlap: www.fcsm.hu HASZNÁLATBAVÉTELI HOZZÁJÁRULÁS-KÉRelem a megépített házi szennyvízhálózatra

Részletesebben

evision Általános Szerződési Feltételei

evision Általános Szerződési Feltételei evision Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Előfizetői hírközlési szolgáltatás (műsorterjesztés) nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei egységes szerkezetben Hatályba

Részletesebben

. NAPIREND Ügyiratszám: /2012.

. NAPIREND Ügyiratszám: /2012. . NAPIREND Ügyiratszám: /2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. szeptemberi 12-i nyilvános ülésére Tárgy:Monoszló Község Önkormányzatának 2012 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő:

Részletesebben

Célterület adatlap. I. Fogalom magyarázat. II. Támogatás vehető igénybe. III. Támogatás mértéke. növelése

Célterület adatlap. I. Fogalom magyarázat. II. Támogatás vehető igénybe. III. Támogatás mértéke. növelése Célterület adatlap Célterület azonosító: 1 017 320 Helyi Akciócsoport: Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség UMVP intézkedés: Versenyképesség Jogcím: Vállalkozás alapú fejlesztés Célterület megnevezése:

Részletesebben

csak csak4 csak3 csak1 sak csak2 NYERŐÁR

csak csak4 csak3 csak1 sak csak2 NYERŐÁR mn W FM K F v n d m n d K v d 3 p d 3p 0 d 0 0 0 ó vn g 0 p mb B x M hnő po pő 3 0 3 30 CLgnd 0 Mpo á E gán po á v p g őn gbó M 8 m 08 Nop nú ó K ú ó ú á mn nop n m o C pá bnph ó ü önbö ő m bn 8 0 P dá

Részletesebben

1.. NAPIREND Ügyiratszám: /2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 30.-i nyilvános ülésére

1.. NAPIREND Ügyiratszám: /2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 30.-i nyilvános ülésére 1.. NAPIREND Ügyiratszám: /2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 30.-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Monoszló Község Önkormányzatának 2012 évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2010.(XII. 13.) rendelete

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2010.(XII. 13.) rendelete JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2010.(XII. 13.) rendelete az önkormányzati tulajdonú vízi közműből szolgáltatott ivóvíz díjának, és az önkormányzati tulajdonú vízi közüzemű által biztosított

Részletesebben

Tárgyév adata 2013. december 31. Tárgyév adata 2014. december 31. A tétel megnevezése

Tárgyév adata 2013. december 31. Tárgyév adata 2014. december 31. A tétel megnevezése A tétel megnevezése Tárgyév adata 2013. december 31. Tárgyév adata 2014. december 31. 1. Pénzeszközök 19 798 163 488 2. Állampapírok 411 306 73 476 a) forgatási célú 411 325 73 408 b) befektetési célú

Részletesebben

Női/férfi póló Különböző modellek. [6810359, 6893171]

Női/férfi póló Különböző modellek. [6810359, 6893171] ó á C V MO NŐ FÉRF OUOOR ÓLÓ d á m ó á m ó ó h ó á m h ő d á őd á m d 5 555 OFHLL NŐ FÉRF ÚRC Ő V ő h ő m á 5 Nő óó übő md 5 5 Nő mődá m % m mődá b bő báhó 5 NO d C bddőő NO ú óábó md dá 5 Mx ő bddőő m

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete a településképi bejelentési eljárásról

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete a településképi bejelentési eljárásról Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete a településképi bejelentési eljárásról Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

! " #$%&'()*+,-./0123(#-45

!  #$%&'()*+,-./0123(#-45 ! " #$%&'()*+,-./0123(#-45 1 ! -/65756&0)78701(5%#9(4)%: )%: -/-/ 7);05:6572&($(%)(./05875 -/+/ 7);05:65721?;@0&AB:'%5);05:6576&71(5%#9(4)%:(AC(5(0&);6>(:'%3./05875 (5%#9(4)%:&'A$77#6)AA84D%)7&&7179(5'&(1(5%#9(4)%:&(1A&(#&(()

Részletesebben

FELHÍVÁS. Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése GINOP-5.1.3.-16

FELHÍVÁS. Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése GINOP-5.1.3.-16 FELHÍVÁS Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése GINOP-5.1.3.-16 Magyarország Kormányának Felhívása a társadalmi célú vállalkozások dinamizálása és stabilizálása piacképes termékek és szolgáltatások előállításának

Részletesebben

Egy csodálatos egyenesről (A Simson-egyenes) Bíró Bálint, Eger

Egy csodálatos egyenesről (A Simson-egyenes) Bíró Bálint, Eger Egy csodálatos egyenesről (A Simson-egyenes) Bíró Bálint, Eger. feladat Állítsunk merőlegeseket egy húrnégyszög csúcsaiból a csúcsokon át nem menő átlókra. Bizonyítsuk be, hogy a merőlegesek talppontjai

Részletesebben

VÁLTOZÁSBEJELENTŐ SZALKA-VÍZ MÁTÉSZALKA TÉRSÉGI VÍZ- ÉS. 4700 Mátészalka, Kisfaludy út 8.

VÁLTOZÁSBEJELENTŐ SZALKA-VÍZ MÁTÉSZALKA TÉRSÉGI VÍZ- ÉS. 4700 Mátészalka, Kisfaludy út 8. SZALKA-VÍZ VÁLTOZÁSBEJELENTŐ SZALKA-VÍZ MÁTÉSZALKA TÉRSÉGI VÍZ- ÉS CSATORNASZOLGÁLTATÓ a Felhasználó / KFT. számlafizető / tulajdonos 4700 Mátészalka, Kisfaludy út 8. személyében bekövetkezett változásról

Részletesebben

193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről

193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről Változások - 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet - az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről 1. oldal 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról

Részletesebben

HASZNÁLATBAVÉTELI HOZZÁJÁRULÁS-KÉRELEM

HASZNÁLATBAVÉTELI HOZZÁJÁRULÁS-KÉRELEM Ügyszám: 1087 Budapest, Kerepesi út 19. Postacím: 1426 Bp., 72 Pf. 114 Telefon: 455-4303 E-mail: ugyfelszolgalat@fcsm.hu Honlap: www.fcsm.hu HASZNÁLATBAVÉTELI HOZZÁJÁRULÁS-KÉRELEM a megépített házi szennyvízhálózatra

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

Általános szerződési feltételek Törzsrész. Hatálya: 2014. május 1. 1/92

Általános szerződési feltételek Törzsrész. Hatálya: 2014. május 1. 1/92 Törzsrész A Magyar Telekom Nyrt. egyéni előfizetők részére nyújtott, vezetékes telefonszolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: Egyéni vezetékes telefon ÁSZF) Hatálya: 2014.

Részletesebben

!"#$%&'()!"# $!# % &#' ( )*+#+$#, -!. /+/! 0 )! $$ +,*

!#$%&'()!# $!# % &#' ( )*+#+$#, -!. /+/! 0 )! $$ +,* !"#$%&'()!"# $!# % &#' ( )*+#+$#, -!. /+/! 0 )! $$ * 2/#$'3#$4 5-2/! /!/$##*-! 2#- +,* 23 #,1 $$4#!'"+1$5/ /#!'" 6#$#'!+#) $!'"!$!+'! /! /!)!!7*!!#/ $"/ -! 8,*!!+/,*!! % 231 $$4#!'"*9!+'+!! : ( ;

Részletesebben

4(' 6&!+7"1,!( 2)&("("!+7"!(/6%,(1% 2)&("#8#!(/#6%#4.(+(4 + -'%('#,#6*+&6 .#/(%! #"#(&!20!($# .#/(%!3("#$!)( #"#(& %.&',!,% #'.!.('"%!

4(' 6&!+71,!( 2)&((!+7!(/6%,(1% 2)&(#8#!(/#6%#4.(+(4 + -'%('#,#6*+&6 .#/(%! ##(&!20!($# .#/(%!3(#$!)( ##(& %.&',!,% #'.!.('%! !"#$ %& !" 2 !"#$#%&%#&'(!($#)(*+# *,-&%#&'(!($#.#/(%!+"0(,(1%.#/(%! #"#(&!20!($#.#/(%!3("#$!)( #"#(& %.&',!,% 456'&%#&'(!($# 4(/+"0($. 4(' 6&!+7"1,!( #'.!.('"%!5#8*(,% 2)&("("!+7"!(/6%,(1% 2)&("#8#!(/#6%#4.(+(4

Részletesebben

A próbafelvételi eredményei: (Minden feladat 5 pontos volt...)

A próbafelvételi eredményei: (Minden feladat 5 pontos volt...) A csoport: A próbafelvételi eredményei: (Minden feladat pontos volt...) Minta feladatsor (A) matematikából 014. december 1. (Feladat számolásra) Határozd meg a ; b és c értékét! a = ( 1 3 + 1 6) : 1 6

Részletesebben

ZÖLDÍTÉS TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2015

ZÖLDÍTÉS TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2015 ZÖLDÍTÉS TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2015 1. Vonatkozó rendelet: Az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület,

Részletesebben

ÉSREMEK L. csak1 NYERŐÁR

ÉSREMEK L. csak1 NYERŐÁR ó n g 0 5 ób g mgm p n GO MGYRORZ L R M GZ ÉRM L O JL h h d nn űu g ú d n m 3 3 hn óg m ó ó g m n g ő p g b 5 5 0 5 85 h n ú pő n m bő pő m u m ó pdó n m pp 3 0 ÉDLM ZÉLÉ LL ROZDO» «h d M n h h d nn űu

Részletesebben

Kiképzési Szabályzat

Kiképzési Szabályzat Szám: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Humán Szolgálat H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. : 1903 Budapest, 1) Pf.: 314 Tel.: (06-1)469-4150 Fax: (06-1)469-4151 - BM Tel.: 20-197

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 84/2/2013. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Előzetesen tárgyalja: Módosító

Részletesebben

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely egyrészről a székhelye: levelezési címe: számlavezető pénzintézete: számlaszáma: számlázási cím:

Részletesebben

VÁLTOZÁSBEJELENTŐ SZALKA-VÍZ MÁTÉSZALKA TÉRSÉGI VÍZ- ÉS. 4700 Mátészalka, Kisfaludy út 8.

VÁLTOZÁSBEJELENTŐ SZALKA-VÍZ MÁTÉSZALKA TÉRSÉGI VÍZ- ÉS. 4700 Mátészalka, Kisfaludy út 8. SZALKA-VÍZ VÁLTOZÁSBEJELENTŐ SZALKA-VÍZ MÁTÉSZALKA TÉRSÉGI VÍZ- ÉS CSATORNASZOLGÁLTATÓ a Felhasználó / KFT. számlafizető / tulajdonos 4700 Mátészalka, Kisfaludy út 8. személyében bekövetkezett változásról

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOK RÉSZLETFIZETÉSI SZABÁLYZATA

SZOLGÁLTATÁSOK RÉSZLETFIZETÉSI SZABÁLYZATA SZOLGÁLTATÁSOK RÉSZLETFIZETÉSI SZABÁLYZATA a módosítással egységes szerkezetben A Szolgáltatások Részletfizetési Szabályzatát a tulajdonosa, a Pátyi Önkormányzat a 211/2011. (VIII.30.) számú Képviselő-testületi

Részletesebben

Alulírott, mint a.., támogatást igénylő szervezet képviseletére jogosult személy a támogatást igénylő szervezet nevében az alábbiakról nyilatkozom:

Alulírott, mint a.., támogatást igénylő szervezet képviseletére jogosult személy a támogatást igénylő szervezet nevében az alábbiakról nyilatkozom: A támogatást igénylő adatai: név: székhely: képviselő neve: nyilvántartási szám: nyilvántartást vezető szerv neve: adószám: Az egyedi támogatás igénylőjének (jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező

Részletesebben

2/2013. (I. 22.) NGM rendelet a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről 2013.02.22

2/2013. (I. 22.) NGM rendelet a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről 2013.02.22 1. oldal, összesen: 11 oldal 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről 2013.02.22 2 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet a villamosművek,

Részletesebben

A FÜGGETLEN RENDŐR SZAKSZERVEZET A L A P S Z A B Á L Y A I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A FÜGGETLEN RENDŐR SZAKSZERVEZET A L A P S Z A B Á L Y A I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A FÜGGETLEN RENDŐR SZAKSZERVEZET A L A P S Z A B Á L Y A I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1) A szervezet neve: FÜGGETLEN RENDŐR SZAKSZERVEZET, a szervezet nevének rövidítése: FRSZ, további használt neve: Rendőrszakszervezet.

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2008. (XII.12.) rendelete a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2008. (XII.12.) rendelete a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2008. (XII.12.) rendelete a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról. Az árak megállapításáról szóló, az 1993. évi CIV. törvénnyel

Részletesebben

Tamaro GTX női/férfi túracipő Könnyű túra vagy kirándulócipő vízálló Gore Tex membránnal és strapabíró, jól tapadó talppal. [3410531, 3420737]

Tamaro GTX női/férfi túracipő Könnyű túra vagy kirándulócipő vízálló Gore Tex membránnal és strapabíró, jól tapadó talppal. [3410531, 3420737] ó v m u V ZV N Y Ö N Y Ö R Ű! ú pő K m bő pő m u v m ó pdó pp 3 D D ő ú pő V óú pő p pp pb óű ő m 3 55 pő pő ő vc ő d 5 óv m x ó ő m m ddő ü m m u ó ó pu m v ő 5 853 5 58 5 m M m d L ő ó ó v p ő d pup

Részletesebben

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2006. (XII.20.) számú rendelete a vízdíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2006. (XII.20.) számú rendelete a vízdíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2006. (XII.20.) számú rendelete a vízdíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről (módosítással egységes szerkezetben) Kistolmács Község Önkormányzatának

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 141. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 30., szerda. Tartalomjegyzék. 27/2011. (XI. 30.

MAGYAR KÖZLÖNY. 141. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 30., szerda. Tartalomjegyzék. 27/2011. (XI. 30. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 30., szerda 141. szám Tartalomjegyzék 27/2011. (XI. 30.) PSZÁF rendelet 42/2011. (XI. 30.) BM rendelet 43/2011. (XI. 30.) BM rendelet

Részletesebben

Igénybejelentő. Út, utca, stb. Házszám ép/lh/em/ajtó. Út, utca, stb. Házszám ép/lh/em/ajtó. Út, utca, stb. Házszám ép/lh/em/ajtó

Igénybejelentő. Út, utca, stb. Házszám ép/lh/em/ajtó. Út, utca, stb. Házszám ép/lh/em/ajtó. Út, utca, stb. Házszám ép/lh/em/ajtó Igénybejelentő Fogyasztói szám (bekötési főmérő) : I. Felhasználási hely adatai Cím: Irsz. Helyrajzi sz. 5 II. Igénylő adatai II/1. Igénylő adatai Természetes személy az elkülönítetten mért locsolási célú

Részletesebben

Fiat Ducato E6 árlista

Fiat Ducato E6 árlista Fiat Ducato E6 árlista Verzió Térfogat Sincomkód Terhelhetôség Tengelytáv Hengerûrtartalom Teljesítmény Nyomaték Nettó ár Bruttó ár m 3 kg mm cm 3 kw/le Nm Ft Ft Ducato 3.0t 2.0 Mjet 115 LE E6 CH1 290.0LU.6

Részletesebben

.../2007. (...) Korm. rendelete. az építésüggyel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

.../2007. (...) Korm. rendelete. az építésüggyel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról .../2007. (...) Korm. rendelete az építésüggyel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Amely létrejött, egyrészről

2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Amely létrejött, egyrészről 2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Amely létrejött, egyrészről ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. Székhelye: 1055 Budapest, Honvéd utca 20/A Cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-045985

Részletesebben

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról. ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK Bevezető rendelkezés

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról. ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK Bevezető rendelkezés 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról Az Országgyűlés - figyelemmel az államháztartás feladatainak ellátásához szükséges állandó, nem konjunktúraérzékeny és értékálló bevétel biztosítására,

Részletesebben

SZÉP-COMP KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG

SZÉP-COMP KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG ÁSZF 20160101 SZÉP-COMP KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTVA : 20160101 ÉRVÉNYES : 20160101 20060218 1 ÁSZF 20160101 Tartalomjegyzék 1 Általános adatok,

Részletesebben

INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2012. 10. 16. Hatályos: 2012. 10. 16.-tól Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség...

Részletesebben

T/10902. számú törvényjavaslat. egyes törvényeknek az elektronikus anyakönyv kialakításával összefüggésben szükséges módosításáról

T/10902. számú törvényjavaslat. egyes törvényeknek az elektronikus anyakönyv kialakításával összefüggésben szükséges módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10902. számú törvényjavaslat egyes törvényeknek az elektronikus anyakönyv kialakításával összefüggésben szükséges módosításáról Előadó: Dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi

Részletesebben

A mérőállások leolvasási dátuma: év hó nap. Fogyasztásmérő(k) gyári száma

A mérőállások leolvasási dátuma: év hó nap. Fogyasztásmérő(k) gyári száma Villamos energia közüzemi szerzôdés felmondása A fogyasztási hely címe: ir.szám város/község* út/utca/tér* házszám* em./fsz.,* ajtó rendeltetése (lakás, üdülô, kert, garázs, üzlet, mûhely stb.) A mérőállások

Részletesebben

Általános szerződési feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott Internet és adathálózati szolgáltatásra

Általános szerződési feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott Internet és adathálózati szolgáltatásra Teleline 95. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Teleline 95. Kft.) Általános szerződési feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott Internet és adathálózati szolgáltatásra HATÁLYOS: 2014. 09.18.-TÓL Kelt:

Részletesebben

Célterület adatlap. Szolgáltatáscsomag: azonos tevékenység, téma köré szerveződő szolgáltatások összekapcsolt halmaza.

Célterület adatlap. Szolgáltatáscsomag: azonos tevékenység, téma köré szerveződő szolgáltatások összekapcsolt halmaza. Célterület adatlap Célterület azonosító: 1 015 786 Helyi Akciócsoport: Abaúj Leader Egyesület Jogcím: Vállalkozási alapú fejlesztés Célterület megnevezése: Térségi szolgáltatásszervező központ létrehozása

Részletesebben

VIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2016. JANUÁR 29.

VIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2016. JANUÁR 29. VIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2016. JANUÁR 29. Az Oktatási és Kulturális Közlöny 2016. évi 1. számának tartalmából: 345/2015. (XI. 19.) Korm. rendelet az oktatást szabályozó egyes kormányrendeletek módosításáról,

Részletesebben

a) a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) szerinti felnőttképzést folytató intézményre,

a) a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) szerinti felnőttképzést folytató intézményre, 58/2013. (XII. 13.) NGM rendelet a felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszerről, valamint a Felnőttképzési Szakértői Bizottság tagjairól, feladatairól és működésének részletes szabályairól 2013.12.14

Részletesebben

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet. az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről (KIVONAT)

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet. az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről (KIVONAT) 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről (KIVONAT) IV. FEJEZET AZ EGYES MINISZTEREK ÁLTALÁNOS FELADATAI ÉS HATÁSKÖREI

Részletesebben

Szakorvosjelöltek Hiányszakmás ÖSZTÖNDÍJÁRA

Szakorvosjelöltek Hiányszakmás ÖSZTÖNDÍJÁRA Az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ Nyílt Pályázatot Hirdet Általános Orvosi Diplomával Rendelkezők Számára Szakorvosjelöltek Hiányszakmás ÖSZTÖNDÍJÁRA I. A PÁLYÁZAT CÉLJA Az egészségügyi

Részletesebben

ZNET-Mikronet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Általános Szerződési Feltételek

ZNET-Mikronet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Általános Szerződési Feltételek ZNET-Mikronet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Általános Szerződési Feltételek Műholdas műsorelosztási szolgáltatáshoz Előző módosítás: 2012.04.15 Előző módosítás: 2012.07.01, 2013.01.15.,2013.03.15, 2013.11.15.,

Részletesebben

2. Földgáz-kereskedelmi szerződés általános tartalmi elemei

2. Földgáz-kereskedelmi szerződés általános tartalmi elemei M3. számú melléklet Igénybejelentés és ajánlattételhez szükséges információ; a GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt. földgáz-kereskedelmi szerződéseinek általános tartalmi elemei A GDF SUEZ Energia Holding

Részletesebben

Szélessávú Internet szolgáltatás üzembe helyezésérl, szolgáltatás megkezdésérl SZOLGÁLTATÓ ADATAI ELFIZET ADATAI

Szélessávú Internet szolgáltatás üzembe helyezésérl, szolgáltatás megkezdésérl SZOLGÁLTATÓ ADATAI ELFIZET ADATAI Szélessávú Internet szolgáltatás üzembe helyezésérl, szolgáltatás megkezdésérl amely az alább megnevezett elektronikus hírközlési szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) és ügyfele (a továbbiakban: Elfizet)

Részletesebben

21/1998. (XII. 21.) HM rendelet. az állami légijármûvek nyilvántartásáról, gyártásáról és javításáról, valamint a típus- és légialkalmasságáról

21/1998. (XII. 21.) HM rendelet. az állami légijármûvek nyilvántartásáról, gyártásáról és javításáról, valamint a típus- és légialkalmasságáról 1. lap 21/1998. (XII. 21.) HM rendelet az állami légijármûvek nyilvántartásáról, gyártásáról és javításáról, valamint a típus- és légialkalmasságáról A légiközlekedésrôl szóló 1995. évi XCVII. törvény

Részletesebben

KockaKobak Országos Matematikaverseny 7. osztály

KockaKobak Országos Matematikaverseny 7. osztály KockaKobak Országos Matematikaverseny 7. osztály 2012. november 12. Feladatok: PÉCSI ISTVÁN, középiskolai tanár SZÉP JÁNOS, középiskolai tanár Lektorok: LADÁNYI ANDREA, középiskolai tanár TÓTH JÁNOS, középiskolai

Részletesebben

! " #$ % & '( & '+) $ (

!  #$ % & '( & '+) $ ( !"#$%&'(&) *'+) $(!"# $ " % KPMG Hungária Kft. Váci út 99. H-1139 Budapest Hungary Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 1 / 130 2016.04.20. 11:59 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 2016.01.01 2016.04.30 44 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról Az Országgyűlés figyelemmel az államháztartás

Részletesebben

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról A Kormány az épített környezet alakításáról

Részletesebben

M Sulyok Gábor A HUMANITÁRIUS INTERV ENC IÓ EL MÉ L ETE É S G Y AK O RL ATA P h.d. é r t e k e z é s t é z i s e i i s k o l c 2 0 0 3. M I. A KUTATÁSI FELADAT A k u t a t á s a h u ma n i t á r i u s

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához. Utolsó módosítás: 2012.03.15. Hatályos: 2012.04.15.

Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához. Utolsó módosítás: 2012.03.15. Hatályos: 2012.04.15. Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához Utolsó módosítás: 2012.03.15. Hatályos: 2012.04.15.-től Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség... Hiba! A könyvjelző

Részletesebben

SZOLGÁLTATÓI HOZZÁJÁRULÁS-KÉRELEM

SZOLGÁLTATÓI HOZZÁJÁRULÁS-KÉRELEM Ügyszám: 1087 Budapest, Kerepesi út 19. Postacím: 1426 Bp., 72 Pf. 114 Telefon: 455-4303 E-mail: ugyfelszolgalat@fcsm.hu Honlap: www.fcsm.hu SZOLGÁLTATÓI HOZZÁJÁRULÁS-KÉRELEM a törzshálózatba történő bekötéshez

Részletesebben

1/2004 (I.27.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelete. a lakásfenntartási kiadások körében keletkezett hátralékok rendezéséről

1/2004 (I.27.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelete. a lakásfenntartási kiadások körében keletkezett hátralékok rendezéséről 1/2004 (I.27.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a lakásfenntartási kiadások körében keletkezett hátralékok rendezéséről (a 11/2005. (IV.19.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt rendeletével módosított)

Részletesebben

Az adatbázisban rendelkezésre álló adatok áttekintése, a vizsgálati célhoz igazodó adatstruktúra kialakítása, az adatgyűjtési metodika meghatározása a

Az adatbázisban rendelkezésre álló adatok áttekintése, a vizsgálati célhoz igazodó adatstruktúra kialakítása, az adatgyűjtési metodika meghatározása a Az adatbázisban rendelkezésre álló adatok áttekintése, a vizsgálati célhoz igazodó adatstruktúra kialakítása, az adatgyűjtési metodika meghatározása a Munkaerő keresleti oldal elemzése a munkaügyi központ

Részletesebben

I. rész: Azonosító és címadatok

I. rész: Azonosító és címadatok KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1050-01 jelű, Állandó meghatalmazás és annak nyilvántartásba vétele iránti kérelem elnevezésű nyomtatványhoz Kérjük, olvassa el az Általános tájékoztató az Egységes Mezőgazdasági

Részletesebben

Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XI.30) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásnak rendjéről

Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XI.30) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásnak rendjéről Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XI.30) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásnak rendjéről Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Szakgyógyszerész-jelöltek Than Károly ÖSZTÖNDÍJÁRA

Szakgyógyszerész-jelöltek Than Károly ÖSZTÖNDÍJÁRA Az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ Nyílt Pályázatot Hirdet A Gyógyszerész Diplomával Rendelkezők Számára Szakgyógyszerész-jelöltek Than Károly ÖSZTÖNDÍJÁRA I. A PÁLYÁZAT CÉLJA Az egészségügyi

Részletesebben

ᔗ卷 á M x ó P B v Ch ág n v n v g g ó D, T M j n ú v ö n, 5000 1500- g ᔗ卷b n űv h n ó ág ᔗ卷 gᔗ卷 ú áv j, h gᔗ卷 v v ᔗ卷 ú á ö ö n ᔗ卷ᔗ卷 án n v, h gᔗ卷 n n á, ᔗ卷 v j ᔗ卷gᔗ卷 b n, h nb n M j b b n, n n v n ᔗ卷ö nᔗ卷

Részletesebben

DENINET Üzleti Kommunikációs Kft. Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához

DENINET Üzleti Kommunikációs Kft. Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához DENINET Üzleti Kommunikációs Kft. Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához utolsó módosítás: 2014.08.1 Hatályos: 2015.09.01.-től Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség...

Részletesebben

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés Az (Székhely H-2251 Tápiószecső, Deák Ferenc utca 32. Adószám: 11680235-2-13, bankszámla szám: Unicredit bank 10918001-00000107-91020006, bejegyezte: Fővárosi bíróság mint Cégbíróság: Cg.: 13-09-133542)

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Jelen ÁSZF hatályba lépésének napja:

Részletesebben

T/9244. számú törvényjavaslat. egyes törvényeknek a Magyary Egyszerűsítési Programmal és a területfejlesztéssel összefüggő módosításáról

T/9244. számú törvényjavaslat. egyes törvényeknek a Magyary Egyszerűsítési Programmal és a területfejlesztéssel összefüggő módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/9244. számú törvényjavaslat egyes törvényeknek a Magyary Egyszerűsítési Programmal és a területfejlesztéssel összefüggő módosításáról Előadó: Dr. Navracsics Tibor közigazgatási

Részletesebben

! " #$%&'()*+,-./01&23)-45

!  #$%&'()*+,-./01&23)-45 ! " #$%&'()*+,-./01&23)-45 1 ! -/65756&8)7978:(5%#;(4)%< )%< -/-/ 7)=85&($(%)?@A(./85975 -/+/ 7)=85:B=C8&2D

Részletesebben

2013. évi CXXVII. törvény egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról*

2013. évi CXXVII. törvény egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról* 63634 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 116. szám II. Törvények 2013. évi CXXVII. törvény egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról* 1. Az egészségügyi hatósági és igazgatási

Részletesebben