& '(... 2 ) *+&+*,-./0, '

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "& '(... 2 ) *+&+*,-./0,10+2034.02... 5 33+0&.35*+63&&*+678-9+-::09&*/-3*.-27;<3)2=3:>.3-+9*+&&?/;-,&2-3?1&-27&0;420,6.4950:@&&*... 5 '7... 5 ..."

Átírás

1 !!" #$%

2 " & '(... 2 ) *+&+*,-./0, ' 'A'BA... 5 )A... 5 (C''7'D'... 5 (C''... 5 ''D'... 5 E8 (... 6 #F4/1'&4/.490G/ A!A;A(CH28' H& #A(CH!(( #&'(!' $ &.35*+63&&?+7:),&*+&+*,-..30/3I14.)80+&4&0+/0,1.30/&I+ &=/&4,I0+&4/4.+00&I J.3-+9*+&&*.&)94,650;0,,)2<;*,?80+.3,*+?.30/3I14.2=&4.) )94,60), J) '!!'! J&'(A '!!' J.'(C'B(' (7A(A!(! J8!''!C'! J.30/3I14.2=&4./0;-,&2-3?.35* J(C A' J(C A' KJ.30/3I14.&0+L0.<&4.4/0;-,&2-3?/0, JA(CH!" A!' AD'A7 M J07AA((7'(CC(78!!!'!'A7'(CA!! ''! AA((7A'' M'!'!!A'!D$'! E0(CH'('''! N:'(CC( O8!!!''A(A P0'(CA!! J:''7A''7A8!A '! J 'A M ''''('!(! J8A'A('A( MJ8A'A('!(Q'MA'7MA'A'(J JAA'!!!!''!('(!!( A!AAA7!!C!(D(

3 J;'!M!(!(!('( J.30/3I14.&0+L0.<&4.450,/4.3&;0;I/:1)2.30: ; J0+L*/*.30:3;/7.3,0& /+*&-3*.0.0&4, J2CC!C'(A(C' J'($!((C('!A J0 BH(C''('! J8!'(!(A'A M!'' '! J2=3.3-+9*+&&*.).30/3I14.:09.3>,4.4,027.3,0&0+4.4,027 :?1-.<&*.*,20.0&0) MJ'A!( MJ/!M!A MJ!!A"M!S!!AM!" ' '( MJ' H!''!( 'A MJ0' H!''! J.30/3I J'H'!''!(7! J' 8!'! ''A Q MMB '7(7A!!8! A(CH AJ J' 'A!!(( J!!AM!!'!' '( (C('!A J1&;410+0:71&5)3&-,.* JM'('A!((C J!'( C'7(A((( ( 'A(QM 7J J0!'(MH ( '''!Q8! A!!( $ AJ J8!A $ ('DA'!(''!A!'''!( A )JR,.396),&434./0;-,&2-3?/0, AJ'(D!(C '7A AJB(' '('!(($! AJ'AAA AJAA$!( (C('!A LJ *+& J*!B M' AA7!AAA7M( J M' AMA(A(7!A7M( J&M!(7D( JB M' A'(!' (' ''!('A!' A(C'!(7!! J;)&/0, (J)! ( C' (J5 A(A(C'( (J2CC!C''(!7A ))) :>.32)/0,

4 E502=&I;030& &*.:4/I7)++0&;0:4/I0+62)+2<&*.*,27 :0++42;<3:4/I30: ,027;+:),& *//+;+? 0++*&*.*,2/4.3+0&0..35*+6) )(C' &HA'"A(C' !!(C' :'(' /(C'A(C' #;<3)2=3:>.3-+9*+&&*..3,0&0+&0&4.0)/*,&)24/0+0:/4.3+0&0..35*+6) N;<3)2=3:>.3-+9*+&&?*+&+80+.3,*+?)2=/50,+2+:3-&&.30/3I14.:),&* C A' *!'AM'( O096452=;0&0+:4, O;A(CHM'A$ (A OA OE AAM O#0!(B(Q;AAJ ON. '8!!A(C'A!( OO/' ''!!' OP2CA' OT(!! A'A

5 # $%&$'()( *+,%-%./.-*&%%(+ 01#(2.3/ %-4&0%$(%4'%(+0)($)-.5 F4/1 ' &4/.490G / A!A ;A(CH 2 8' H & QK T NN#U'( 478'A"NV5K7A(!!)0(J : 0! A(A'2CHAA(AEE"H(C'A! ' D!!" A(CH 4&; 2M!( ' ( A!( M!' AA'!!''(' A'(!' '7 ' (' Q A(! J7!" (! H(A7 ((A7 A ' MA'A 'A M'A 6 "+ ' (CH A ' (CH!!' ' ('7 A! (CBA (D ('(C' (. ' 8!!(A!(C ' 4&;2M7A!. 8!(''!" A(CH ( A '!''!( ' M'A C( (CC M!A!( ' ''!( (C('!A7 A! (CBA A(C A '!'(BA Q!JA '!''!((C('!A : 98 BA. A! 'A! H(C'A B'7 'A. B A '!!! (7' 8!(7'4&;2M7 A!. (A 77#; 98 DAA! ('B7 : 0! A(A ' 2CHA A 'D '! 'D 7' A!A ''! L! " : 0! A(A ' 2CHA A #$%'!(B!" A : 0! A(A' 2CHA A 'D!(' ('D' (CC '(A(!A( < = +8 > < = 4&; 2M B M'M!A A' (! S! M' A )! S! A7 (''' (A!( A!!!!(' 7 ' D VVWWWAA$($ A!!! M''A <7 8 > 4&;2M '!'D'!!DD 'A!8!(!'A0!(B4&;2M'! 8!((C'(A!7 ABDB'A!! AD!7 ( M (C'! "!7 A!!!D!7 A! 5

6 M' A)!!A!!(C'A!('!'7 'A!!('(''D'AD! 8!( (C' ('''!(!D!D! B! (CCA( ''!''B( ''!'' ( M!A7 A A $ ' ''!''!(! ''!''!!AM 'C'!'D''7 (D!. '8! '('!. "!( 7 M (CC '!A'!!(A!BM'(PVTTTQ))#J2!!!('A!(MA ''M!! 4&;2MA(! "! 7 AC!'A!(U (CB'!A! (C( '! A!(U D'$7! ( ('D A '!''!( (CB'!AH(A(!(?, /8, A,B A(CH A(CH 'A KK)%C'!Q;(JA!A' A!('!A '!' A'7 A'A'!!(7(AQJA(CH (DA!!!'!C CA!!$! : B (BC! M!A $! '!!U 9 B''M!7(AA(CH! C A '(!' ('!7 7 BB7 '' A 7 '('!AA '!7A!'(C( B ' ' M!7 A' '('!((BC!!7A!M '(('M!A7(A! AAD!A(CH! (BC!CM'( A!', ; BM '('( A''!' B(A C'! A!A M '( A! 'B '7 (( 'A '(!'B'7'7(A!('' '' 'A(CH MMB '!!(((C!B'A $ 9 C=: 9D, B M 7 8!7 (A! A!B ( A M! A M!( Q(BC!C! '!A (('!7M!!( -!B D A D! C'! A!A ( ('!7 '! ( A M!('! ' '(!' (D A(CH A '!'J B MC P'A%+ C'!!('A!( ' TVTQ)J2!##VXA!AM! J!A (C!' C'! A!A 7! A(7 D AA!'A(AA!''!7(!$(D AAA!''!7'((' A$7 A C!(!AM!!"7 A C!(!AM((C!'A'!(A( 6

7 J (( ''' B A A C'! A!A C7 A!D(CA7 ((!A!7 (!A!7 (!7 (!7 $!A!'A!'7 A C!(!AM!!"7 A C!(!AM(A'!(A( B A(CH''! B'' A 'V!!' ' A QA(CH J ' A 7 A(CH 'A KK)% C'! Q A(! ;(J D! H(C'A! ' (DU!! F4/1 ' &4/.490G / A!A ;A(CH28' H& U 09=EB!(C'"A''!7 J DB' DB'((CH A7! B A'7 (D AA'7 A('7 7 ' 7 '7 M!A(C'!$7A!((D!HAA J (CH!!'! Q! '! D'(' A A'J!!C H''7''7A7A!!!7 '' 9 "B A(CH A '!''!(!''(('! ;( A! MA!7D'M!U A!!A' 7!!(C'(!!!!A' U,99= MA' 4&; 2M!(! (B QC!! D'!M! PVT Q;))) NJ:,5!!(!('AJ7 C 8!4&;2MD'!MAAU 9 9;B A(7 8! A(CH A '! 7!(A(U, 9 8 B A(CH (D A!!7! A(CH M!A '!A7U : 9 8 B M!A! B A!!7 C!!!( 'DB7 'DB'7 (7! ( ' A' 7 C!!! ''!U JA AD! JA(C'(!(M!MA' D!7 J A(CH B C! (CBA(C A '! 7 AD! ' D!7 JA(CH B!AD!7 J!!'A A D!!!(C'( M!MA ' D!7 J AA (C'( '! (! B7 M D!(!!(!7A!!((A!A7(A!! A"'D''!'DB(BM(7 AA!"'D''!A!!!7 J('!"!'! A A!!! ((!!A AA!! C $!!!A"!(!(!!7 7

8 AAA!!!!AA('!"!!C$! '! A" '' MB!B!! A"!(!(7!! 7 ($$D ('' MB!B($$DM!MCA7 J A(CH ' M!(CCA(CBA(C A '! D!7 J A(CH B C! (CBA(C A '! D!7 J!!!'!(AD!U =9!;B M!A A!!( ''' 7 A (C'( ' D! D '7 D7 '! D' (!(A( Q(B!J' ( A' A A!B!'M!!A' 'A!'AU.!;B(C'A'$!'D7(BC!A!''' 'U,;B!!A'!!!!A' ''' '(C D9!!;B(C'A'''('A'D!!A' '!( A '(C '!!( '(A D 9!;B A(CH ((CC!!A' A ''' 7AD!!'DA'7 D9;B CA!!(BC!CM!AAA!!( ''' 7 A (C'( ' D! A D!! (A( (C'A'(7 6D 6 9!;BA'"!'''A(C'( D (A (CBA A (C'A ' A(C'( D A(' (C'A ' (C A A D '('7 D =8 9!;B (C!B CA M!A (7 C( (CC(CBA'AD'U D 'D!!!!A' '!( (A '(C Q D'$ ('B'(7!'7HJ7A'!!('(AA D 9 '!!!( (A D!!7 C(C '(!7 '!7'D7(A!!!!A' '7 D =E! '!( ''' (7 M! A(CH 'D H 7!'7 M! ((A7 (A A$ A '!'' A AA$!7 ''B A ((AA$!' 'D! A''U *9 9!!8 B M!A AM A A!! ('' ('D'(7(A'AA A7A!!!((A 'AQ (BC!C!'!''' (!JU *9 B M!A!((!! C H'' A!! ('' ('D '(7 A!!!( (A ' A Q (BC!C!!!!!A' '7!!A!'!(!7!!(HJU 8

9 (=E" 9!+! A(CH (D (D!A (! A!! A(CH (CHM'A $ MA'' (C '' A A! (DA7!( ''( ' V!DU &"! B 8!!( M! ( ((7 ((! ' M, A!B M!(7!!'(B ' M QA ('(!DCC B A(CH( C'!!7!!7 '! C A '!'A7M!A!'!( '''!'(!' 7 'A (CH( D7 ( M!!A' '!(7 A!' '!( A7(C '' B A(C'!(7'A '' 7A! ((CMB '!'!(!((7A!(!(C' MB' '(.!(CH!(BC!C! A C'V (C'(A7 M A A Q(C("7 HDJ!!'H!7 '!B!AD$'!(B7'! '!'(B7 MA'!'(B C'! ''.'!, ( A M! '! (C A '! C!DA (!!A'!'!!!A' ''Q B A!!!((!!A('V D'(A( ' '7! 4&; 2M ' (CH A7 '! '!'(B7!!A MA'!'(B! C C'! '.'!, ( A M! '! (C A '!C!!A'!'!!!A' Q V!D7 VJ'!DA!!A'!A'DA" 9

10 D!( 'D'(. M ' 'B'!'(B! H! HH( Q(BC!C!YA! AM '(CGJ'!' ' D:20M H! '!' '7 6D!('(C!(Q7 HH7B 7J '!' '8!!A 7 'J7J7JM'(A('!((C(' D'!(''7 D ''D! A! '' $7 D!!$'7 D D7 A!('!A7 '(CC! A A!!!' 'D' A7 (A' ' ' A7 '' ' ' ( (!!! Q' ' (7 (" A!7!! 7$!7!!!!J7 '! A!!! M! A!!A' $ F ;B!!A! 8!! A!! $!7! A!! '!!7 ' 8!!7! C '!7 ('!MAA 4&;2M!(7" 4&;2M $(C'' A!!$!!''!!A 09=E/ B (CH A (D HA A7 (CH!!''A7A'!HD'( ' A7 '(!' (!A!$ ( (CB A(7 A!( A(CH 8! '' (CBA(C A A! ('!!"QA(! B A(CH A (J7 09=E/ A!!' J!!'A7(CHA' (!7 J! ((!! '!7 '! C'! ' '('!!!(C'(7!! (C'( ' (!! (A'DB *9BA(!( A8!$!! DBH MB MCB Q A!' (!(7!C'!(7 J7 MB (! CB (A(7!( M!!!!( M C!C' 'H B( AM!$!!72.M!D7 7!''('AVD: (' A!!!7 A(8!A!( (A. &C'!'7M!7 AQ'7MZ7A7J"! 6 B.!!'A (C A '!(7!!!!A' '!!( ( A M!!!(A!! A! (A A( C!C' '! ''A'' & 69 A!!! ('7 '!A Q' J ' '(' B!''A!$ 8!A D!!(!!( (' ( (A!!A7 A( 8!. A!' (A (A!" 10

11 A!'('!7 'DD! A!'(' A (AM D!!( $!!D$A' (7A!(A(!(. A!!!7A(8!A!( (A. 7 '!(A7'!D!&C'!'7M!7 AQ'7MZ7 A7J"! (CBAA!' '((' (' ('7 '! A (' Q'MA'7 MA'A 7 ( "MA' A$'J $!7(!' 8!! '''7!H!!(!' M A. AM(''!(AD! '(QD'7 '('DJ M! ('' 'A(7!' 7((D('' '!D!!A' AA '! A A(''!!'( QD(7A '!('7J 909=E(, ;E F4/1'&4/.490G/ A!A;A(CH28' H& TTM$O'! OC!(!DC'.!4''' A!( A7A!((!!A(C H''7'''A($ L!. P DB'!(! ' A ' E DB'!(!!!''A F4/1'&4/.490G/ A!A;A(CH28' H&.'( 478'A"NV5K K' '( TNN#.AA(A PTNONP PTNO R 478'A"NV5K &M! [N# 8Z [N# 0(!A($' $!D\AA$($!D WWWAA$($ ('A!A!A,)#EPNTV M'(!' '7(''7!!''SA.!"!!'DADA'(!' A' 7!(''('DA '!!' (D DB'(! '! (C'( $!(A7 A! ''DADA(AA' 'A H! 'M"" ($( ' KDA '( 4!7 &CC(A!!7 1A!7 &!(!7.("! ' R$!7 3'(A!!B' (A'A!''!A '' A. AA(A A!AH4'&'' ;A(CH2MM /(C' H'!(B'A 11

12 ,DA!(! M '!!7 A! O]. (''M""($(C'!A( 4&;2MACA!O("!7NC!TT# (DA"'!M( 'DH(C''' A!! A!MA (BC!' (A4!!'!!(((A BA!! $A. (CBB E# ' B7 ( ''('A (BC!C C((!' '('!7 'D ('! M!"(' B'AB A( A!A($!M' A7!''(H (CHM'7 C!! 'D'7!( '' 4&; 'D'A (DA. N! "7!'D'A! A' '(('D''!' A 7 A! 'D'A E ).- T A!' A!A!(' A'(!' ' '(!' (! (B. '!!AA ' A$AA (' 7 'D('!'(AM (A(. BAR$7&CC(A!7 '/! '!!A DA 0((CB! &CC(A!A.!!A&D7!D!!#!!AA B! 7OO(7'!CA!T!!''A' (A M(( ( '(! (H'(7 M"( '!! (B(' ''((!. (''!'AD(A M((!'( (A (!A(A A ' 7 A AA AA M(!H(CC7A' ((A7A!(''A "(!(M D ' A$A(A (DA!( 7 ((!!A(! $ M!A7'(AM(('D'! ((ADAAM(!( 7A!(DA ''# P. (A ' M'(!' A!(7 A! '7 7!! H B'7!!(''SAA!' (A!!!C'! ' ' 2BC!C MA M 8!A A '!( M'''7 8!(( D!A(D(A'D'''M!!7''!H(C'A. M!('! '" M 7 A!' (CH! (A' 8!(7 BA D!(7. $!(A7 A! $!A ' ' '. (C A(CH M A!' A M''!(! K' H(A7! AA' B M' A M( A! 7!!"';(!M D(!'!5A$!(( $!(7' '' ''7A!(C! (C!A '!(' ( A!( C((!''('! A!'(' C'! "A(! 2C!'AA$ ((A A AA!(''('! DN!,A((A&BA((AAA( '!A(!!(A AA!(!"!!' 'U 1$!DA;HD! $A($ M!'(A'D' ( '(A!(A!AA'('!U '! M (!(7MA! (!('!(A!!D!U. A!!D'!($'( H'C'!A( 12

13 7 4+.#$ $% &K')#,)&$'&K 2&)$K)&)*K)- +( AM!'!8!'. A' (C'!!!C (''M'(!!D, ( A 8! '!! ( A A '! 'A M'A H(A D'!B A A7 A A D!( A! A!(!. '!( A8!'!A D 0 A M'( ( '! A(CH (C (!A!!A7' A!!7 M'( M' '' A!A M'(!A!!D!7 ' B M' A A! B M' A A! (AMB '(! (! C'!A( 13

14 ## %-%(&).5 < D %- #-)$ 0$$# (10$4,*$4 &K')(2)# #-)$#$(() A(CHC!'!M(A!!(!(A(CHC'!(C'' 4&;2M!'A!!$! '!!A!!$!!( A$!(A(!('!AQA(! A '!!'J A(CHC!'! M( A!!(!( A(CH C'! (C'' 4&; 2M!' A!! $! '!! ('!A QA '!!'J A(C'7!!(C' A! ' (C' ( A'! ( A 8! '!! (A 'A B M' A A!!(CHA(C''V!!(C'!(A '!!!! (AC''7 A #PV Q))OJ 2!! '('! (CC( A!7! '!( ( (' ($!A AH!"' A '!!A M' AA'' '!A M' A) 478$ P &M! [N#O# 2K OP E# 0A $ M \AA$($ R PO A '!!'!!(CA M!A'7A '!!!AA!!A' '7! ( A M! '!!A!!!!A' '7!!( A!' AA7(BC!C(A!'A (BC''((7 (C''A!A!!'7A7$!''7A!S!!!SA!!$!!(!''(! A!A(D!A!!! '' ( 7 A A A '!! (A(!(! H(AA 4&;2MA '!!'('''(C!'8!(CC'C(CBA ' (C'. (C((A Q(!$(M'(J M!A!(AA '!!' ''7 M' '7 A(CH A '! '' ( 7!!( H(A D7 A(CHM'A$MA'A(C' M!!7 H(A '!('7 (C'('''A'''!(H(AM'A7 A!!! '7 A! A!! $!!( A $!( ''7!A!! '!!7' B '!!! A!' '' ' C!!A!' AD'A AD!!(!H(A '!(' 7 A!! $!!( A $7 A '!! 8! A!! '!!7 M!A!AH A!A! 4&;2MA '!!'$7A #$ % &'(&)%*+ &,-(./ 14

15 !!A! C H(A! '7 4&; 2M A '!!' $ A(CH A '!!'$7 CH(A!'7!!((DA!!A '! A7 (C'((A'D' 'D' B(' 7'!!((C' A!! 7 A(CHM'A$MA''(CM!$MA'A (C' '!(! 7 (C'((A(!(!A!!( H(AM'A7 M!A!AH AM!! AC(H (BC!A(C'(''' A(CH S(M'A ( S(C$!A7 HB('!!A' AA'HC!MB 'A! H (C'((BC!(C'A'(!A M!AM'(!( MA '!!''4&;2MA '!!'(CH : (BA (AA'!( '!7 A(CH M'A $MA''(C8!'!MA!M'A $ C ' '!! M ( 4&; 2M (C'!DA (CA( (C'!A(CHCA$'('!7 A!$ 7 A(CH(C'( 'D''7 ( ' B!'' 4&; 2M $B(' ($!AH(AA(C'!A )))MC A '!!'(C #!D! B 4&; 2M '(! 7 A '!!'! M ( '(! '' A! A M( ' MA'A (C' ((!A0'(('!4&;2M DA(CHM'A$C '7 (C'( ' B(' 7 C!( H(A D(7' ''A(A(!(H(AM'A! D! '(! ( '' 7!(A( ''A (A(7'!"!)))MA!A+( A'! ( AA'V!!(C'A!!!(CH B(' 7 B M' AA(!"!A 4&; 2M!" (!!(!" #!D! B!A(A( (C'! (7 4&; 2M A!( (A ''' "!"('A ) '!! (C'( ''' ($!A!( M! ('A ('A '(!7 ' ' A ' A (C'( '' B(' MC$!(( (C' ('BA $!(A. ) '!!!''!!A A(C'( 'V!!(C'( (A'D''7 A (C'( M!''7!A '7!D7 H(C('D' A' A D7 #$ % &'(&)%*+ &,-(./ #$ % #$ % &'(&)%*+ &,-(./ 15

16 'AA'''(C'A'''A '!!(C' '4&;2M (' A7(A AH (CA(C' A!(C ' C A '!!(C MA!A A(CH D$ (C'A '7 A(' '('7 D$ A '" A(' '('7 A!!!!!A' ' QA(! B D$ M 'J B '( A'(! (7 ' ( 'D ' ( A(CH $!'(B ' (C' '! 'D A(CH (C('!( C'! MA M AH 7!7 A! M ''! B(' A!A (7 (C' H(A D!(A('A(CH A!( '(!A! AC! (C'A ' M''7 ''7 ''7 A!(('''4&;2M' A A(CH A!(('' A A M!(CA A(CH $!'(B' (C'7!H!!D'( ' '(B ''!( B!''7 (C' CMB H 7!'7 M'!7 '' (7 A A A!!7 A (!''!(7 A! (C'A '7 '('!!!!A' '!(H'' 4&; 2M $ (' (C'' H :!A(A( 2BC!C! A!(!. S A '!!'' S A. $ AH (CA (C' ''' B(' $!(( Q(C' '7 'AA ''7 J!A '!D(C' A!(C '7!(C!A!" (!(! M MA H(A(7 4&; 2M $ (A '''7 M "!"(CA A(C'( 'V!!(C'( ''' ' B(' (CC(7H(A '!!(C' '4&;2M!(A( AC!(C'A'M''7''7''7A!( ('''4&;2M' A ))) M'! (CH ( M' A) (!"!A+( A'!( AA'V!!(C'A!!! (CH B(' ) '!! (C'( ''' ($!A!( M! ('A ('A '(!7 ' ' A ' A (C'( '' B(' MC$!(( (C' ('BA $!(A. ) '!!!''!!A +( AA'V!!(C''!4&;2M''F 6 9 "( MA!A (!('!7 (!('! A (BC! M!A!('! Q''('. A!!(! ' ) J (A'7 ) '!! MA' (! A(CH $!7 ' A (C'A('', ( A A 'V!!(C' '!!9=E/" 9 8"F MA! Q''('. A!!(! ') 7 #!$!!D : 0! A(A ' 2CHA A!D J 16

17 $ (A ' A(CHM'A $ MA''!( ' A)))MO'OD! A 'V!!(C' B(' ' A! '( ' A '!!M('DA. (C'''(A C( A ' '! '( M' A )! C'! $!7 A! $ (AQ( A(C''!J7 A(CHM'A$Q!( A (C''!J MA'$!(A (C!'A'B A (CAA!!$!A!!A(CH C'!(C'' 0! $! A '' 4&; 2M$!( A(C'A 4&;2MF4'&'' GK! 28' H& Q47 8'A" NV5KU A(! 4&K. 2MJ '' B M' CMB '(!' (7!! A '!!!A(!8!( ('A7 A '!!'AM 7A 2CH(C'A! ' A!!! BA '!!!!" A. 7 B(' '! 7 (A '' ('7 (A (CH (C'A 'V (CH!!(C'A! ' (CH (C'A! ' MA! $ (A Q( A M '!J7 (CHM'A $ Q(CBA M '!JC '!'A$ 0A!A( A!A( 4&; 2M M A!!!(( AA '!7 A HAA '!A!!!AA '!(A' '!(H(A' ' A!A( (A (A! ('! B('!!. B M' AA!A '! C.!D (' A!!! '(('!!A ( N!D!! ' A '('D Q&2/,0&! QMCAA '('DJ MJ!!A! (' A MA (C'!(!(! M 7 " A!D. AA '!!!( ('A'MA(C'!(!( M7!('H(A A!MA(!!(!A((A7((. $A '!AA ('!!!A!A!H(A(!BM74&;2MA!A((A A!A(''!' AA'!'A$(A!A!.!A7 (C' (A!('B M!('B(C'('A!!!BA(!''! 'A. ^ 'DB( '! " $! 'DB! 'A! ''!( (A A! 'A $ (A!( M' $ (A Q( A M 8! '!J7 (CHM'A $ Q(CBA M! ( A 8! '!J MA''!(A 17

18 8. (C 'DB 'D' (A!!'A Q(AJ! ' (CH!A( (A!A7 S (BC!!'! 8!!A!!D7'('A A (A. (( $!A7. M' 8!!( '(' H(CBA! A!!7 ( (' " (C'!!A' '!( A '!!C''!A(CHM'A$MA'A(C' '!7 7!M(7!C((! (!'''!!HC'!(!A!('B7 A!!AA!(C'!7 8!M!A! '!'(B( A!! $! A(CH! B '' '! B (CA!!A(CH!(C!A7 (CH A (CH!!' ' A A B(' A(CH!(CB!A!!H(A '!(A'DB' H(A!('7' A!!!!A((CA( (C'A(C' 'A(CH!'!!!('' '!B(!A (C' M'A B(7. A!! A(CH! C'! (C''! A!! $! (C'A (C' '! A7 MA ' A (!AAQMA(BAJAQA(! AAJA(CA A!!(C'' A!!(A!'!!B$!! C'! (C'A(C' 7 A B'A! 'B'"''!7!!! C'! (C'A (C' 7 A B'A! ' B A!!( ''!7 A!! '"!!AD (C!'A' B A A!! $!(C'((CA A!! (C''7 ' A(CH A '!''7 '" ''!7 A!!(''! A!!(C '' B A7 (C!'A (AD!(D (CBA A (C A ' (C' 8! '' B(' A!AA( &''!7B'A!7B'A7A7(7!!U L A '7 A A 'A'!!( '!!!(!7 '(7' '(77('DA'!(!7(7!!U M!AAQ7J M!A!A '! 8!!( AM!'!,( A8!'!(CC(CHM'A(''( + (A 18 #$ %

19 . 8A'A.'(C' &' '(C!$!7$!AQ!'7B'A!'7(7!!7B'A7AJ 8 'Q(JA (CBA A(C A' (C'B(' A( - '! ( ($!$ Q'A A!7 '! A!7(("A! '7"'J A( - (( - 8 " 7 A! H!(AQ('!"7 B 'A! 'J7A(C A (AM : = F $!( A! H!(A Q('!" 7 B 'A! 'J7A(C A(AM $ - "! $!( A! H!(A Q('!" 7 B 'A! 'J7A(C A(AM $ A '!!D!!' A ' (A!7 '!A('!(AA!7 B7D!7 ' AA'! A ' '7AD'!7 B '! A! - 89 == >!9 ;A ==9 D (A7 (C H'AV( H'A (CC ('DA - M!AA '!!''!!(M - N!D!!' A$!ADQ&2/,0&! MJ - A!!$'Q'A7!'(A7JU '( ' 'U'A' '7!A ($!$ M!A(A(A A'!Q!!A!M!A($!$(!". M' A B M' A )! A! '! C'!A(7!A A$'D$!!A J. A!(7! ' A (! $ M!A(! " A!A!"!('($!$((C'.'!D( '('! M' A)!.!( '! (!A($'! MZ!A('!A8! (CBA A(C A ' 8!!(C ('!!A M (C(' A!!D! B A ((C(''! 8!''!7 2CC('DA''!7 (CBA A(C A'!MB! '! 19

20 ('( A ' MA!'! M A! ( '!. 8!A!D('AM A ( '!. ". A ' (C 8! 8!''!C'!'!7!(7AM!! '!( '! 8!!'!!A(' $'((C 8!!'!!R(NP#XJP XJ7JD!A!A! ("(CA A7 (''A '! (''A $(!A(!A0'A(CA(8!7! A(!7 CC(M (7 '! (7 CC(M 7 '!B7 A! 'U '7! A (! 7 7! A(!''7A!' 0 '(!A( '' ' MHA(7 8! $ ' ' 0 ' C!7!! '!A( C!''.!( ( (C' ( ' (( '' 8! (C' 8! A! H!(A (C(A M 7 ('DA"!A.!. ''(!A (A(A!''!'D AD!T#'A)))C'!QRDJT#TNX! M!('(A!( 9( ('DA'! ' (A!! D('DA ('DA A! H!(A (C(A M ' A. A!D!! (M!A!!( '7 D!! A! (!7!A('! $!A7 A (AM!!A(!A (! 7 ('DA & ('!AA( <D, 8! ''! 7 (A' " 8! A(A (C! M' ( = ; " =! 7 : (C '! M!!!7 $(!A(!! M' A B M' A )! A! '!.!(!!A B(' ($!$( Q$ '7!A$!AD7 '$! A ($!$7 'A (C!7 '( ' '7 'A 'J '( (A(! CC7 (A( A!!7 '(C'! B(' ' 'QD'7'A!7J!'$'!M!A!M!! MA''''. '((' (A' " Q B! A!!!A!JM 8!A(C' ( $ 8! '' ' '!( A!B7' (C ' B!''! "!!A(' A (C'. '' #(./ &+ 20

21 . 8! '!7 " 8! '(C'!7!!(M'('!!'!D!B7M!A!!'A(! M!A! M '! D '7 A(A (C!C!C $('D7A! N!D! (B. M!A! A(A (C!! D M ' A D'.!A!!D A M!A! A(A (C!! D '!7 A!.!(''$' M!A! A(A (C!! D ' D! D7 M $ A!D M ('! M ' A'A A 7 M '7 M ' '' (QDJ'B M!A!A B!7 (!!'(C' ' ( A 8!( '!. 7! ( A 8!('!"8!AA (A "8!' (C'((A('A!'7!!( ' ' M!A( A!!(C 0!!((C' '!'('(C A!A!A!'.!D!(A!!' '!' (C!!( C!A!'' (C!'!'! JD!!!A!.!'A(C' '!(!D! B! 7! A(! (CH!7 '!!! ''! A '! " 8!! A(CH!'A M!( M!!'' T!D! B! 7! A( M!A ' '7'!!!''! A '! M!!!!78!. MD!!A!'! A7!!( T!D! BA ' '('!! H(CA( B7 M!A(CBA A(C A'!C!' 8!A(!( M!!' ''!( A! 8!7!A!'(!(A!. A <;=+ 8!!' S '!!A!' S $!7 M'(B''!7"8!'(C.. " 8!!! A '(C7 M A (A!'! AA '!A 8! ''! (C( '! " 8! C'! '(C' AH ' A 8! M!! (CBA A(C A'$A($! H!A(.!( M!A!(! (A (CBA(C A 'D!!!(C'M!!7((M!(A!'! JD!!M (A!Q (J. 8!''!(C('!AA( $!D7A!(CBA A(C A' 21

22 H!' '! ' H!''!(!D ' (A7 ' 8!AA(!(!!!A!8!!'!C'!A( 7((. A A $!'V!A!! D 8!! ''!A!MB(C' (?>!9 &A(CC('DA7 ((CC' M('DA ''! (C( "('DA!(!D! B!(!!A7 C('DBV(C H''!(!( 22

23 < D&K')(2)&0%$(%4 %( <D=:9 9= 9; R( PO X N #NX A!(CBA(C A ' D!. (C AD!! A'(H!"78! M!'A!!8!A '!A! (CBA (BC!C! 7 A! A ' A!"!A7 8! DA (C A(!('! MA!A MA'' (C '(C'A (C' A. B'A'! (((CC7A(CH! ('D' '!( ''('A 8!( '' A(CH!"7 ' A(CH!"' A '!!!A(!(!(''.! M'(M!!'!!(C' (CHA'V!!''A M!A! 8! A(CH (D A!! (A!'!. ' ( A 8! (CC (CBA (C A A ' (C'' $ 7 A(CH A '!'' A 'C! 'C A(CH A A!! 7 A!!! A'(!'AM'AA!(!!A!. ' ( A 8!(CC ' A A! S (8!7(. A $!SA'!C!'7" 8( A A!R(7;(A!2!!!(A'M!'(BAA!(!!A!!( A8!'. (CCA(CBA(C A A'!A!7!( A8!!A(A(CH 'A KK)% C'! 7 4&; 2M!"! A!B (CH A 'V! A '(!'!(7 4&; 2M! ( D! D A 7! 7 (C' 'DB (A! ( A 8! M'!" (A H A 'V! A '(!'!(! MA'7 M!! (! S (CH!( S M'( MA! (B B!''.!( (D!(C8!C'!A(CBA A(C A' (C''. (!!!B' (C''!((C' 7 8! (C'7!' B('. A $ (! AM'(!('(C' H(A (C'!(!(!. ' M A 7 ' (C'' ('!A '! 'A! (B''!( AD!! ( A!(' M' '' '! '!A A(CH (D A!! (A!'!7. ' ( A 8! (CC (CBA 'A(CH A '!''A'C! <D=:9= 9;8 (CBA A(C A'. '8!'D 7'!A (''!( AD! A A " (C' '! A '!''!(!D7!!' '! '(C' AD!7!!A!!'A $ ('! A 23

24 !! ('' AD!! C( 8! '! Q M J A(A (C!C! C AD!7!!( A!!'!'!(. A!C'!!''!(AD! A '!''(!(A. ' 8! A!!!7 (CH!!' ' A A!$ A '!.!!! A! Q VE Q;)) J 2! " '('!J! ( M! B '' B M7! ( A 8!'. (CC (CC (CBA (C A ' A'( B A A(''!' A'(B A 8!!((!A ^ B '!!! C A!! ( (( (D 7 AH!! A B('!' B 7 '!!( AB'A! '''A!$ A!$!$!! H(!!' '! M!! A!' A!!7 (H! B' A!! A B('!' '''7 (H'' '!' MB''(CA 24

25 <MD&K')N1))&0%$(%4&$'()( >9+ A(CH( B''!( (C'!A V Q);#J 2C;A:! A(CH( B''!'(7 H( M H(C'''M!!. (C!(!A A A!' ' A A!' A(C'!A'!'!' V Q%#J 2!!. (( M A!' A (!(7!( A!' A D'(A 8!( A ('AA7 (A AA7 A AA A!( ' 7 A!A$ ' ZA$ ''(A DB'!('!.!D! WWWAA$($!M! (A!A(.!(A( )AA! A 7 - &AAMA A208EO#V!. A (C'(!( 8! MA ' D!A M A' ' ' A A!' A (C'!A '!'!'VQ%#J2!D!.!( AD!! " ''(( ' '((( ( A!A7 A!' A (C'!( B!( A7 'D '!(!'H! '( AM ' QM AJ('D!SM ''M A Q(AMDJ S (CCA '(( 8! $! ' M'!!( (! 8! (C! (!!( 'DB 'D'A!(!( ' (!( M (A( ' B' '!!A A A!!( '' 2BC!C!(A MA (C!A7!!A! $!" (BC!B8!(''AA!!A!. M A!Q(AMDJA!' A7A! A! M' Q(AM JD7 " (! A! (!A7. 7 8! (! M'!!A!. (! M' 7 " A! D!((!A! M' 8! (! M' 7((8!!'(!A( 7. A(C' ' A!' ''M' (CH A '!7 7#' M N A! 7 A D!A M!!7 (CH!!' ' SA '! A D!!!M 7A!'C'!''A M!!' QH(A A!((7 8! A '! AJ (CBA A(C A'7A (D($!$(C A(. M '('!.!(A(! $!(!7 B A7('!'A 7 A MB' '!!! $ (!A! ((' '('! A(CH( H(C''!(( A(!7 A (!A7 A 'D'A$!((!!''M!!(!A( 25

26 <6D + 99;+;==!+, @! 9+ ;= A(CH D' M! (''! ('! (B D: 0! A(A'2CHAA ' A(CH ' M A!A!!. H(C'AB'!A '7A!!!'''A'MA! A!!( A (.!D! ( QWWWAA$($J >" C '!( ( M '!'( MA ' A!(BC!' (!!AD8!(C MA!A7(A!D!M!A!. (CBA(C A A!! D(BC!M!A!('!MA!!!A! (BC!!!(A( '('7 "!! MA 'H '('!(!7! 'H (C'A '(DMA ''( D!AD!!A! (BC!!!!(A( '('7 ",* MA'!(!7!'H(C'A'(D MA ''( D!AD (CH!!''AA '!''!!!!A' 'C A7!!D'!' (DA(CC!!'!'(BA!!D A!AD(C'A'MA' 8!7(AM!A! A!7! ((CH (7! H QD M"("J '( QD D'( H J A 7 A M!A! (!7!!''A!('!(7 D(C MA!A, D!!D. ( '(7 ((A! HA!(!(' ' 8!!!( " MA''!( D A M '! ' '. C ''A '!7!!( A!!!!7!7 H(A D!!A' +A'"'('!'!!A' D!!! A. 'CA '('C (C'A '! '('! ' M!!!A' '7 A! A '"('! 0!!8!!('!! $ +( A! (A ' ' M!( 'B!( A (A' '! M!A(A'!. ( A( J!( ( A!A ' A '!7 J ('( '! A(CH A '!'' '( B'' ' (!7 J AAA 'AA(C'!A!A'!(!"!(AAA!''!' (7A! 0+,-%.1#$ % 26

27 J ((''' B AA C'!A!A ((!A!7 (!A!7 (!7 (!7 $!! ' A!''!7 $!M!!(CD!A(C' 'C'! A!A!'B M! ' ' (C (!( 'AH! ' '(CC'A'7' A!A'7 '(A( A!A!!A! M!A! ( A'! ( A A!A M A C'!A(7 M (!!A' '(BC! '( '!A7. A! D 0(BC!'A!!M!( AD! C'!A( 4&; 2M!" (C (CA( ' ' (DA! Q A(! B (C J "! $ ( A 8!7 A D! ( A ' Q A(! B AC((!' $J''7" ( A(!!A!(C!'(C!DM ' AH 4&;2M'' 7 AA(M A!!! A( ' (D! AC((!' $ ' M!((CC7" 4&;2M! D!(BC!(BC!(A A(CH (C ' '' AC((!' $ ' 8!( A(CH A (C! '(C!DA!!A74&;2M( 7!( AQ(CBAJ (A ( A (' A!A $ '! A AA AC((!' $(7 ( A '! ( A Q(CBAJ ( (BC!C'A(CH (C ('!!"'(C4&; 2MM' MA!A7!'! 4&; 2M A( $ (A!!A ('(! D(7(7A(! ;+!9 (!( ( A!(. 8!!('!' M!A!('!S(BC!(''C!!S'V!!'7A ( (A. D! 8! ''!7 DD D" (A7M! $A!''' $(MA'A A! B(A!(A!!(. D$( /' R$7.("7 / DB'(! ( (CCA ('!D7 DB' '!!D A A($( ('B 7!(!DM AD AA(D! D M 8! ('!!!A' Q!!7!!A!. $$7!!A!'!M!! 8!('!M!!A' '7. $ "!!!!A' ' '! M!!A' ' A!A' D!!AJ. AD!! 8! ' (BC 'Q!!A!8!. AD!!! 0+,-%.1#$ % 27

28 'A' A(A(C' '!(7. ' $A($! AA( M D!('AJ &(7((CC' (' M AC''!C 'C (A!! A'A A ' A'A D! (C'A M' A ' A'A. A '" '('!(! '! M A! '7 '! M'A7 '!! ('!.70.!A!!D8!'' 8! A( ' A! (' 7 AA(!(('(!A!!A! 8!. AD!!! A M ' 7. ' (A A A( M D!7!!M. 8!MA 'A' ' AD!7 '!!( 8! '((C'! (C( '!(!(C('!( :.(A (7!J (A!(A7*8OX! M'(!( M'('' (A!A(7!!( A((!((7(D$A 7 7! 0. D! 8! ''!7 DD D" (A7 8! M A ' $!!A! 8! A '!A S. '(D!'(!A($(A!Q1!J(B S. 8! '' (! (!A($ (A(!A($M!(AA7!$!( (D!(7A!DDD"!. ( A 8!( '' M!A (C Q!! ( A 8!(J '' (A ' DB' '! ( A 8!(!( A!' (B (A (A (A (! QD A D7! (BA (A'!J'!QA7('AJ. M!! 7!!7 'C!'A$87" A'! (B (A ' 8! MA! C (C(!!A( 7!!A! ((MA!' C 'A$80!!(A(7A(. M!''!(C( '!(A '!!!!A' D!(C!'A'A+%%%)%C'!! ( A!'AAMA!7. 8!!(A!!(MA! ((1 ((1 28

29 !!(A!M'''!'A. A (C' 'MAA *( '!7.! D AD!A M 7! D ' " (B ( 8!!D! ' ' (A (CA. 7((. M A('('!('' D$. 8!(MA '!S '!M (M!A''74&;2MA''AA '! A'' D(C #!D! B 'A M! ('! Q (C A '( A '!7!A(! '!J!!(A(7' '!C MA! 74&;2MAMAAM!''7!'A74&;2MM!!A(AM! '' #!D A $ '! M! A''A A '!( AD!!('A( $7 4&; 2MM!!A(AM!!!A!M!"!(A(7 MA! "MA'!('A A'!A7! "!(A(7 (( "MA' C ' (C((! (A(MA!C '!''!4&;2M7". "MA' C '(C('(Q(JC ' 8! $( "MA' C '!( A''' A(!!(''!A $( A!A(A M! ' 4&; 2M A!!! MH!A!!A! 8!!(!7 A A( A C (B A''. B M'('''7D'A 8!( '!!(7 A!!! DA ('' D'!A('D'!(AMA'A M!A!!!A' A'!'('!A &C8!(CC(C''!!( AM!(!(BC! A'('!A A!!!M!!A' D!=9!;A! (C'A''(BC!!(''('(''A(BC!C' DM A(BC!C'!(C'A'A!AM!(C.!( MA!A < A!!! M!!A' D! D! =9!; A! (C'A '' (BC!!( ' '('( ''A (BC!C('! DM $!A(CH A(C'A' A!AM!(C.!( MA!A A(CH D$ M '(C! ' M!A!!!A!M'!'!!A' D!C'!A(7" 4&; 2M (C'A ' ' '('( ($A ' 7 A!''A(BC!C A(C!(A'('! '((C'A'M! 29

30 ? " ;(#X QJ (' A! '( A '!( (BC!!( ('A(7 A(CH A!( D (A '('(C!'M! (' (CH '('' A '!'' (D! '! B M' A A!7 M! B M'! 4&; 2M!D! QWWWAA$($J(D'( A '!!' (D!A(A!7 ('DA ''!(!(AA! A! D B M'! ''!! M'(7 4&;2M!DQWWWAA$($JC( ('!"!(M'A (C'A'(BC!!((BC!!A' 'A ( (A A7 D ' '('((''( A'!(!(7' '('(C!'(C'A'!'M A(7A!!A!' D! ( A (! (! A'!'' (A!"!(' (''A!M!AQA!!J7A7 (C'A 'C 7 '( A '!( (BC!!(A!H!(A7!(CA(A(CH ('DAB(!'''!!!(!'7('7!!'7 B'A '' A'7 A '7 A 'A'!!( '!!!( '('7 ' '(7 7 ('DA'!(!'7 ('7!!' QA(! ('DAJ7! (C'A ' A!A M! (C'A'A!A(CC('DA7 ('DADAAM!'' 7!A!' D$ 7 ( A ( $A D7 $!((''7('!" T!D!!' AH(A($!AQDJ7 ('DA'(''M'A!( M'(ACC!A(7 '('(' (C'A ' AH!( AD!!( 4&;2M (C!!!"(' 4&; 2M!" (' A A Q M!A A7 (D '( A'( 'J!A!AC!!A7!!A! B(' (A ''7A!DA(BA!A7 (C'A'A!AM!!('(BC! M!(!( MA'A AH 'A! M!A (!!!!A! MA'AAH!A!7'A!M!A (!7 " (!''A (C A ' A : D Q(A '''J!(B M!A M'( M' '! ('('DA P!D! B 4&; 2M MA(D7AD! '' QM!!7.:.!7 A!J.A(! (DM' '!7 DA "!! '( 4&; 2M ('DA AD! '' '7('!"#!D!B,-,- #$ % &'(&)%*+ &,-(./,- #$ % &'(&)%*+ &,-(./,-,- 30

31 !!A! M!A M'(! B!( QA!7! M ('7 J" ('!"#!D!B4&;2M!'( ('('DAA!DA(C' 7!'!(B(' ' ' AD!!!" ($!A D! ('DA '''!A!' ' '!7 M!A (A!'!!' '! B(' AA!'!!7 A!! A7 ('!'!'!' A!!(((4&;2M!D!QWWWAA$($J( 0!!(!!A (C'A'''('((CCA(H(AD7 (C'A'(BC!!A(''A( (CH'''!( ''7 (BC! M!A ( C 'A ' '!( '(' C'! '''7 '('( A' ' ' A D ' ' 'B'! D7 DQ(J'D7 '('ADQMB A!'D'J7 '( HA C'!H(C('D' 'Q!'7M $!7J7 '(' M''(A A $! M (!( M' 7 (BC!!( A!A!!DA (BC!!(!( ('DAB(!(A!!(BC!!A! A!Q (AJ'(!!AB(!'.!!A! AD!! ('(! A( ' (CH!'7!!('!!'A (C!!C '(B('DA!'! "AD!A B!('DA#!D!BA' (AA "AD!! 74&;2M('$!A!'4&;2MA!!! (C!M!'! M! M' A A '! ((CC'!( (C' '! (!(!A7 (C! ('DA ' D! A' A ' '' (B7!!(('''#!D!B0'!!A!''! 4&;2M!!(CHA' D (C' '!!A!'(C #!D! B 4&; 2M(C " : D Q (C'A ' A!A M! (BC!!( ('DAJ '(! D A! D!7 7! M!7 B(' D'!!QA!A$AD'!J7('DA!( '!!A7 DA"! (B!A 'A!!M ( : D ('''(C #!DA (CA( : D!A (CC' A A! C'! A(B' '! : D!'! '(( 'D ''!7 ' (C A'(A ' D('!!!A!!A(CC' AA!B: D!(BA(B'7!C! ' #$ * 2! ((1 $3! 4524(16(16(177 2! ((1 $3! 4524(16(16(177 8! #$ %&' (&)%*+&,- (./ 2! ((1 $3! 4524(16(16(177 31

32 : D (C''A ' 'A! (BC! M!((CC (CC '( D! C'!A( : D (C''(C!7!A!'!' (CHD!4&;2M(C'A'' '('(((' ;(#XQJ';NXQ#J(''! M'(!( D B!AB( ( B(' A!'('( M! ' ('DA'(!$ A(Q(BC!C!"!'A('A!(A' ' '('D' '!( '7 A!! A '!'A! ''7 ('( A' (C'7(C'A'((' A((!J M'( B''! (C( '(!$ (!!A M' +77''((': DA (C'A '' '('( (CH (C A' '( A '( A!A (A ' A7 : D! C!AD!(!(CH' A'('DAM7 (('DA A!''!(B A ((CC7 (! MB! A(!A AD!(! '(7M!V(BC!!(A('( ('0!!(A!!'('B"' M AAD! 4&; 2M A ((CC (C'A ' A '('(C! ' C!(CC $((BC!C7 A! M ''A A[V#] ''(! (C'A'7A(BC!!(CM!((BC!C M ''AA7(A( ' '!('! 'A!( Q A(! B! 'J MBA '('!4&;2M(C' '!7!(BA!'' A!'$A(((''(C!D!B ((!A!A!((CC' : D('DA' (BC!!((CC!A((C'A'''('(7A! ( AH7'H(AMBA!(' '!!A! A ( (('' Q A J A!! A A C'!A(7! ((CC' : D ('DA A (C'A '' '('(7 A! ( AH7' H(A MBA!(' '" 4&;2M!A!' $ A (((''(C!D! B!!A A!( (A!A7'A'!AA!!A! (C!'M( BH(C''!(7! JD!!M (7 M!(!A(!!A!!A!((CC'!A (A M''C'(' AH7!''7"!(BA!'7 (C' ((CC' QJ '' 4&; 2M(A A!!( ((4&;2M!D!QWWWAA$($J( : D!C M ''AA ''('! (AA!!MS: D!C 7Q[VJ#] M ''AA''(MA(BC!C.!(!(C'A '' (A!A,-,- #$ %,-%*. #$ %&'.&)(9&,-.1: 32

33 !'! D(B7 (7 A A AA (! M ''A A M! ' (7!' B!''A (C'A'''('( CM A(BC!C'4&;2M7'(A(CH A!7! ''(! (BC!!( '' Q' J7 A!!(BA!'7 (C' ((CC' QJ '' (A 0!!. A '( D( (C'A '!(! M' A!A M! '' (A 4&;2MM ''AA M M ''A A!BA$!' H!''A (!' B!''!(!D((CC' : D('DA!D!B!(C!!A4&;2MM'7(AA(C' '!#$!(!D! B!(BA!''' 8!AV(BC!!A(C' (: DA A'('A7 '('''!(' '(C'!7 A (A!( M'!(BA(V!'(' '!( A7 AMA'AAC'! MA'7 (C'A'(CAA((''('(!!'7 (!7 M A( 7 '( 'A! H(A(!'7!'A' A7 '7 A A D 'B'7 A '! '''' '7!' AD 'B''!!!A ''7'' A'7 A 'A! " M!A (A(A A '! '!!!(! '' 7!''A' ((A7 ( A'!( AAM'A!(!!A!'7 M!A'('DA(A!C'!!'7!': D!M '(C' ('. (C' : DA (CH' 'A (A!( M!7 (C'A'''('(CM A(BC!C'!(MA '7 A (A 7 '('(A''!('A!(''!7 A!A!A!'! (CC : D! D M!( (BC!C'7 : D!C M ''AA ''('!S (AA!!MSAMA(BC!C!((BC!!(M'!''(!C'!(A '('(A''!('A!(''!7 '('( ''!( ' ' (BC!! D!7(BC!!(C' '7,-%1 ; %/1#$ % &'(&)%*+ &,-(./,-,-,-(./ #$ %,- <,- #$ % &'(&)%*+ &,-(./ 33

34 (CH ' ' A (A!( M! : D A!7 (C'A ' ' '('( C M A (BC!C'!( D7(BC!C(BC!(A!A7!'7A7 '( 'A! H(A (!'' (C! B(' A!!'' '7 ( A'!( AAM'A!('7 M!A'('DA(!'(C'7!': D!M '(C' (' D!( (BC!! M!( (7 MA'M''C'!A!!A! (CC: D!((BC!! ''B C'! ' (A(!!! A! B'('A'A'M!( (C(!A': DA!AAD!! '('7 N!D ('7 ' (C('!(A'H!A(C7 4&;2MM!A AM (7 MAA'!''A! (CC DM!!((A M((CC '7 M(A('!(!( M!'!(BAM!7 (C A'V '( A' H!'7 AC'!'(C''!A7 M((CCA'!C ' H!'A((C('!!A! (C'A ' (C! A!! (BC! M!A M A '(' 'A7 ' (C'A ' (A! ''A (BC!C ((A(7. M A!!!(A (C'A ' A!A 8!!(. AM'( AHB''!S8!(''' MA!(B (C'A'A!AM A!! A ' (BC! M!A! M '( AH. '' A7 (BC!C $ ( D!('B(7 M '(''!' 'AD(7A('!(7A'(! (7'!AD$AA!(7 H A D(B7 M '( H(C!(7!A!!( MM7''('(M!(7 A!!(BC!M!A''!'( A'!(A(7 7(A'(BC!!(A'(('A(0!!(A( 7 (C'A '! (C'A ' ' A '('( (CCA '((! AA((A((BC!C. (C'A ' ' '( A ' D$ '('(C! ' M!A!. 8! '((C'(BC!M!C M Q!!(A!! 'J (C! (A! '( (C'A ' M! '('!('!A'(A$,-(./ #$ %,- #$ % &'(&)%*+ &,-(./ #$ %,-,- 2! ((1 $3! 4524(16(16(177 8!,-%*.& '.&)(9&,-.1: 8!,-%*.#$ %&'.&) (9&,-.1: 34

35 !!'A!! H(B!!!!A' ''7 ''A!!DA!M!!A' D$''D 8! M!! A(CH!!A' '!(!!A! M! (CBA!! (B ''' 8!!( A M '(M!A D('D!!A' ( DC'! '7!!7!7 7 H(A,MA!!!!A' '!(! J!!!!A' 7AA'(B A! 'D!B7 '"!!H!!'7 J!!!!A' 7!( (CBA!! '' A!' A '((AA'(B A A7'(H7! ''M!A 7 J!!A' 7AA7A( A (C('!(C!!A 7 JA$!"A(CHA '!''CMB A('! A!AA!! A'"M!7A! J A A A(CH ' M A D D! D A '! ' (BC! A!7 J D! A!A('!A '!''!(B H : : 9+ 6 MA!!!!A' '!(! (BC! '' A!!7 A( C!C''! M!7(A $ ' DA A(!D$ AM '( '!!A' 4&;2MA(C!C''!B(' A! (BC! ''!'(B7!!A' A ((A "! A7 8! S!'' '!(''''C'!M!S('A L!'D''(C!C8!(''4&;2M (BC!''!'(BA7A!('!!(!A '!D$ DA"! 8!( '' A!('! A '!D & $!(''C'!A(B''!(ANDAA#7'(''! 4&;2M('!N$A('!4&;2M#' A!! C( A M! '' A M!A$ ' DA A(!!!A!A '!DNDAA#$!'(A(. 7" 4&;2M (BC! ''!'(BA7 A! ('!! (C( A DA$!A8!'' ^ M! '! A '!'A ' (C A '( A '(C'(A' (BC!B''!'(BA7A!('!A '!''!(M'A <A '!''('.!('DAA#A 7 8! ' A.!(7 A '!'M'A''!'(B,- #$ % &'(&)%*+ &,-(./ 35

36 !A 8! '7 A 'A '!!(A( QA(CH AA! 'J7 '!A! (BC! ' A M!A!A(C'A '('H(CA( ) '!!(A(. (CC ''!7 (C A '( A',A!M!(CH'('' 8!!(!A!!. M' 8! A(!!(A(0!!('!' A! 7!!A! 8!!!(A(7!( C" #( 78!!A(!A ('! B(' '!!A7 ('! (C A '( A'4&;2MM!A 8!A ' A( A!!.! D M!A AD!(!('!D$ ('AD!'A7! D ' (B ('! (! B 'A 7!(BA A ' 4&; 2M (BC! ''!'(BA7 A!('!(!!' *( '!7.! D AD!A M 7! D ' " (B ( 8!!D! ' ' (A (CA. 7 ((. M ('' D$. 8!(MA '!M!!A!. A('M (7A!(A 7AC D'!B A!'(C(('DD!C'!A( 8!!!(A(7 C (C('(C '(B7 8!(''' AMA'(B7 A'('A(!C C MA! A'' D ('D A( ( $! 8!( '! AD!7A((A''A'! '!!A!8!!(!7AA(AC : ; ; 9+: : 9 9! + ;;! : + ; =!; ;!! ;9 <P.;==!. $A!!!'M '((C A'!C (A "'!''7'A!8!(C'!!A :' C ''!(. A. A. M D! Q!J M ' 8! A '. C M D!!AD!!'.!(A(7!!A!8!$M!'!" 0+,-%.1#$ % 36

37 A( 8!.:. A( 8! (!A($ B M'! C'!A(0 'A(QM!!'!B A!'!(7A7DA'7 J'. (C A'!! D! 8!(7 (A(. 'A A (7 ('A A( (B''('!7M ($(AA(C('!A 'A A7 A ((CC A(!. ' (A7D"' M A. '8! (CC (CC (C A '! D A!!!A' 7 ('A A (A (B. A'"'('!(!'!M A! '7'!M'A7 '!!('! /' '!7!!A! (! M A!!A' S 8!!( M!! A '! M A ((7!! C HMA!(BC!C($(A7. ('!!A0!!((B''('!8!('!CCA ('A'!!!!A' 7.! AD!! A( '7!!A! 8!'. (C A'!! D. ' A ' (C!'( (CCA A(! 8!!(! "!MA!A'!A!A(''(CAA (C'( D!!A! ' (C! M C'!A(7 ' 8! '' #!D! B!!A 7. 7!!!(7(A!7. M!DA( M 7!!(!!A *! A ( A 8!( '!7 D. '8!(CC (CC(CBA A'! D!!!A' 7('!7 '!!(B. C M D!C'!''!7!!A!!!(!!A'!A '! M A((7((A$ MA!(BC!C ($(A7. ('!! A 0!!( (B' '('! 8! ( '! CC A ('A!!A' 9! M '!( (A. $ D!A 7 '! (7 8!('''! '! S 8!'' S(CM ' 8 '(( ' '! M!(!A!! D ( A M! ('A M ' A QA(CAJ A D! AD!!8!'4&;2MM! 'M!( M '(4&;2M(A7A (( B D! ' A(7 ' ' $!(( '! $(M'!('D!A!!A (. *!.'A 8'(! C!' 7 ( A 8!( 7 M!A(C '! 'M ' 8! AD!! (BC!''!'(B A(C ' (C''' ' A!A 37

38 !!A! 8!(''' M '. A! '! C'!A(7" (AD!!DA! '(!DA!(Q!$7DAA7"A$7(J! B' '7 M! (''' C'!! (BA '. M 4! (!!( 8!!( A7 (A ' A(7!MA'A7A!!('DD!'(!!A.. A'. '!(AD!Q #!DA C''J!MB!A!!A! M ' ' '! AD!!! $C!A'7(C''!A'('!! M! M!A! ''!. M 8! MA ' A( ('''!( A'7!!(! M' '! AD! ' ' ' 7 $!(!D! A ' A 7. AD! '('' '' ('AAD! AD!(A!'!. '8!(C!A MB! A AD! (C A' A '!!7. A!!A' 7 A( ('''!(!D!D M D$ ' D 7 A! #!D A C'' 'A'! '!7 ' A!. 8! MA 'M M('!D!BAA'' ''!(A' ''! C7AD! 'A'!AAD!!( ('!D!OA AA(!A''. AD! ' ( '' ' A ''!( P!DD C (AAAD!8!!(''(!A 8!(C 7 A ' ' BH(C!A7 M 'C M'' A!A7!!( A!7 M!A ''!(!A7 M '!! H(C''. '(!$ '!A!!A!''!'8!!'AD! '' '7! A ' ''7. '! A M' 7'. M'!7!!!(. ' A( A!!A 8! ' *!.'A 8'(!! '!'(!A(C' ( '7 A M # ]( M. 8! AH A(CH! '('DA (C#!D!B4&;2M! AH '(!A'( C'!'!('!'8!A =9!; : ; 9+ =9!; 9: 9+ =9!; @ 9 9"E Q, / 8" =9!; 38

VÁLTOZÁSBEJELENTŐ SZALKA-VÍZ MÁTÉSZALKA TÉRSÉGI VÍZ- ÉS. 4700 Mátészalka, Kisfaludy út 8.

VÁLTOZÁSBEJELENTŐ SZALKA-VÍZ MÁTÉSZALKA TÉRSÉGI VÍZ- ÉS. 4700 Mátészalka, Kisfaludy út 8. SZALKA-VÍZ VÁLTOZÁSBEJELENTŐ SZALKA-VÍZ MÁTÉSZALKA TÉRSÉGI VÍZ- ÉS CSATORNASZOLGÁLTATÓ a Felhasználó / KFT. számlafizető / tulajdonos 4700 Mátészalka, Kisfaludy út 8. személyében bekövetkezett változásról

Részletesebben

Jogszabályok és elírások... 41. A bekötés elfeltételét képez víziközm-szolgáltatói hozzájáruláshoz szükséges terv... 42

Jogszabályok és elírások... 41. A bekötés elfeltételét képez víziközm-szolgáltatói hozzájáruláshoz szükséges terv... 42 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész... 3 I.1. Víziközm-szolgáltatóra vonatkozó adatok, tevékenység bemutatása... 3 I. 2. A szabályzat hatálya... 4 I.3.A szabályzat célja és kiadásának módja... 5 I.4. Fogalmi

Részletesebben

FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS

FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS Szerződés száma:.. Felhasználási hely száma:. Bekötés szám:.... I. Szerződést kötő felek: FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 20 m 3 /h alatti gázmérő névleges összteljesítménnyel rendelkező alapdíjas, nem

Részletesebben

A Bankárnet Befektetési és Tanácsadó Kft. Üzletszabályzata és Általános Szerz dési Feltételei

A Bankárnet Befektetési és Tanácsadó Kft. Üzletszabályzata és Általános Szerz dési Feltételei A Bankárnet Befektetési és Tanácsadó Kft. Üzletszabályzata és Általános Szerzdési Feltételei 1. Általános rendelkezések 1.1 A jelen üzletszabályzat és általános szerzdési feltételek (a továbbiakban: Üzletszabályzat)

Részletesebben

FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Oldalak száma: 1/117 FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TERVEZET! Azonosító szám: VSZ- /2015 kiadás: 2.0 Budapest, 2015. június. Oldalak száma: 2/117 TECHNIKAI OLDAL A szabályzat

Részletesebben

M.4. számú melléklet. Egyetemes szolgáltatói szerződés nem lakossági

M.4. számú melléklet. Egyetemes szolgáltatói szerződés nem lakossági M.4. számú melléklet Egyetemes szolgáltatói szerződés nem lakossági Hatályos: 2015.07.07. 1/7. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. Szerződésazonosító: amely létrejött egyrészről EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Kiadás/változat: 2.0. Kiadás dátuma: 2015.03.12. Oldalak száma: 2/101

TARTALOMJEGYZÉK. Kiadás/változat: 2.0. Kiadás dátuma: 2015.03.12. Oldalak száma: 2/101 Oldalak száma: 2/101 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I.1. Az üzletszabályzat személyi és területi hatálya.... 7 I.1.1. Az általános szerződési feltételek módosítása.. 7 I.2. Az üzletszabályzat alap fogalmai..

Részletesebben

FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A tervezet Azonosító szám: VSZ../2013 kiadás /változat Budapest, 2013. Oldalak száma: 2/93 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ TÁRGYA ÉS HATÁLYA, FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK,

Részletesebben

TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS EGYEDI FELTÉTELEI EGYEDI SZERZŐDÉS

TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS EGYEDI FELTÉTELEI EGYEDI SZERZŐDÉS Felhasználási hely azonosító: Szerződésszám: TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS EGYEDI FELTÉTELEI EGYEDI SZERZŐDÉS A jelen Egyedi Szerződés létrejött az alábbi Felek között,

Részletesebben

Soproni Vízmű Zrt. Üzletszabályzata. Hatályos: 2013.XX.XX-től

Soproni Vízmű Zrt. Üzletszabályzata. Hatályos: 2013.XX.XX-től Soproni Vízmű Zrt. Üzletszabályzata Tartalomjegyzék 1. Az üzletszabályzat hatálya, fogalom-meghatározások... 5 1.1. Az üzletszabályzat hatálya... 5 1.2. Az üzletszabályzat egyoldalú módosításának lehetősége,

Részletesebben

Soproni Vízmő Zrt. Üzletszabályzata. Hatályos: 2014...-jétıl

Soproni Vízmő Zrt. Üzletszabályzata. Hatályos: 2014...-jétıl Soproni Vízmő Zrt. Üzletszabályzata Hatályos: 2014....-jétıl Tartalomjegyzék 1. Az üzletszabályzat hatálya, fogalom-meghatározások... 10 1.1. Az üzletszabályzat hatálya... 10 1.2. Az üzletszabályzat egyoldalú

Részletesebben

M70 Group. Általános Szerződési Feltételei

M70 Group. Általános Szerződési Feltételei M70 Group Korlátolt Felelősségű Társaság Előfizetői hírközlési szolgáltatás (műholdas műsorterjesztés) nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei egységes szerkezetben Hatályba lépés kelte: 2015.

Részletesebben

Általános szerződési feltételek Törzsrész. Hatálya: 2015. április 1. 1/94

Általános szerződési feltételek Törzsrész. Hatálya: 2015. április 1. 1/94 A Magyar Telekom Nyrt. egyéni előfizetők részére nyújtott, vezetékes telefonszolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: Egyéni vezetékes telefon ÁSZF) Hatálya: 2015. április 1.

Részletesebben

OTP LAKÁSLÍZING IGÉNYLCSOMAG

OTP LAKÁSLÍZING IGÉNYLCSOMAG OTP LAKÁSLÍZING IGÉNYLCSOMAG 44/1 Tisztelt Ügyfelünk! Örömünkre szolgál, hogy lakásának finanszírozásakor az OTP Ingatlanlízing Zrt., mint a lakáslízing piac vezet pénzügyi vállalkozása mellett döntött.

Részletesebben

Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerz dési Feltételek. el fizet i szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás)

Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerz dési Feltételek. el fizet i szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) _ Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerzdési Feltételek elfizeti szolgáltatáshoz (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) Érvényes: 2010. március 1-étl Készítés idpontja: 2010.01.28. Utolsó

Részletesebben

Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. általános üzletszabályzata

Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. általános üzletszabályzata Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. általános üzletszabályzata A jelen általános üzletszabályzat (a továbbiakban: Üzletszabályzat) a hitelintézetekrl és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény

Részletesebben

Egyedi Előfizetői szerződés (INTERNET)

Egyedi Előfizetői szerződés (INTERNET) Egyedi Előfizetői szerződés (INTERNET) Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben foglalt

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI SZERZDÉS

ÜZEMELTETÉSI SZERZDÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZDÉS Amely létrejött egyrészrl Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Pécs, Széchenyi tér 1., (a továbbiakban: Önkormányzat), képviseli: Dr. Páva Zsolt polgármester, másrészrl az Önkormányzat

Részletesebben

M70 Group. Általános Szerződési Feltételei

M70 Group. Általános Szerződési Feltételei M70 Group Korlátolt Felelősségű Társaság Előfizetői hírközlési szolgáltatás (műholdas műsorterjesztés, helyhez kötött távbeszélő, ADSL Internet és mobilinternet) nyújtására vonatkozó Általános Szerződési

Részletesebben

Egyedi előfizetői adat szerződés

Egyedi előfizetői adat szerződés Egyedi előfizetői adat szerződés 1 Szolgáltató: Biatorbágyi Kábeltévé Kft. Cím: 2051 Biatorbágy, Táncsics utca 17. Postacím: 2051 Biatorbágy, Pf. 25. E-mail: ugyfel@biatv.hu; Cégjegyzék száma: 13-09-073988

Részletesebben

Informatikai és Szabadidő Szolgáltató

Informatikai és Szabadidő Szolgáltató inet SHIFT Informatikai és Szabadidő Szolgáltató Betéti Társaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET ÉS ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE: 2660 Balassagyarmat, Bajcsy út 10.

Részletesebben

SysCorp Kft. Internet protokollon nyújtott helyhez kötött telefonszolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (Telefon ÁSZF)

SysCorp Kft. Internet protokollon nyújtott helyhez kötött telefonszolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (Telefon ÁSZF) SysCorp Kft. Internet protokollon nyújtott helyhez kötött telefonszolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (Telefon ÁSZF) Oldal 1 / 79 Tartalom 1 Általános adatok, elérhetőség... 7 1.1 A

Részletesebben

evision Általános Szerződési Feltételei

evision Általános Szerződési Feltételei evision Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Előfizetői hírközlési szolgáltatás (műsorterjesztés) nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei egységes szerkezetben Hatályba

Részletesebben

A támogatás összege az általános forgalmi adót (a továbbiakban: áfa) is tartalmazza.

A támogatás összege az általános forgalmi adót (a továbbiakban: áfa) is tartalmazza. Iktatószám: / 2011-.. A program azonosítószáma: 2011-.. T ÁMOGAT ÁSI SZERZDÉS amely létrejött egyrészrl a Hajléktalanokért Közalapítvány (székhelye: 1067 Budapest, Szobi u 3.; képviseli: Varga Péter igazgató)

Részletesebben

Megújuló hitel. Valamennyi PÉLDÁNYT

Megújuló hitel. Valamennyi PÉLDÁNYT Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf.: 1140 Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési nyilvántartási azonosító:01498-0001,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Gergi Háló Kft Általános Szerződési Feltételek Telefon szolgáltatás igénybevételére 1.oldal Gergi Háló Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek Telefon

Részletesebben

3.A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA... 21

3.A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA... 21 M70 Group Korlátolt Felelősségű Társaság Előfizetői hírközlési szolgáltatás (műholdas műsorterjesztés, helyhez kötött távbeszélő, ADSL Internet és mobilinternet) nyújtására vonatkozó Általános Szerződési

Részletesebben

mmn 2013 NOV 21 frivoi-fi ügyi r a,sz ám: jmma^ Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Gazdálkodási Osztály Vr^ 2W5 WH 2Q15'JÜNU KÉRl.

mmn 2013 NOV 21 frivoi-fi ügyi r a,sz ám: jmma^ Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Gazdálkodási Osztály Vr^ 2W5 WH 2Q15'JÜNU KÉRl. ügyi r a,sz ám: jmma^ Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Gazdálkodási Osztály A szerződés tárgya: A jelenlegi bérelt vonal (Pétervárad u. 2. - Proserver) végpont módosítása az új helyre éspedig

Részletesebben

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartás szerinti besorolása: (lakás, lakóház, stb.) A Felhasználó neve:... A Felhasználási hely pontos címe:... ...

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartás szerinti besorolása: (lakás, lakóház, stb.) A Felhasználó neve:... A Felhasználási hely pontos címe:... ... SZALKA-VÍZ NYILATKOZAT a közüzemi szolgáltatási szerződéses jogviszony szerinti Felhasználó VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELTETÉSE iránti kérelméhez Felhasználó azonosító Felhasználási hely kódja Bekötési

Részletesebben