HATÓSÁGI CSOPORT. A épület, földszint. Csoportvezető: Szabóné Szakács Judit. Tel.: /145

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HATÓSÁGI CSOPORT. A épület, földszint. Csoportvezető: Szabóné Szakács Judit. Tel.: 511-151/145"

Átírás

1 Készült: augusztus 29. HATÓSÁGI CSOPORT A épület, földszint Csoportvezető: Szabóné Szakács Judit Tel.: /145 Engedélyezi az üzletek működését, ellenőrzi azok működését. Kiadja az előzetes hozzájárulást a II. kategóriájú játékterem létesítésére. Lefolytatja a telepengedélyezési eljárást, intézi a jegyzői szabálysértési ügyeket, ellátja a birtokvédelmi feladatokat. Ellenőrzi, nyilvántartja a fizető vendéglátó helyeket, ellenőrzi a javító-karbantartó szolgáltatást végző vállalkozókat. Nyilvántartja a tapolcai székhelyű, telephelyű egyéni vállalkozókat. Végzi az állattartással, állatvédelemmel összefüggő feladatokat /marhalevél kezelés, eb és méh nyilvántartás, eboltást szervez/. Ellátja a hagyatéki eljárással kapcsolatos teendőket. A köztemetőkben intézi a sírhelyek megváltásával, újraváltásával kapcsolatos feladatokat, nyilvántartást vezet a temetésekről, a sírhelyekről. Kiadja a tolmács igazolványokat, lefolytatja a talált tárgyakkal kapcsolatos eljárást. Hirdetményeket kezel. Lakásépítési, vásárlási kedvezményhez jegyzői igazolást állít ki. Eljár a korábbi lakáscélú kölcsönök ügyében, kezeli a munkáltatói kölcsön kérelmeket. Elvégzi a vadkárral, gyümölcs telepítéssel kapcsolatos feladatokat. Bonyolítja az anyakönyvi ügyintézést, névváltoztatási, névviselési ügyeket. Intézi a Városi és Körzeti Gyámhivatali feladatokat. Üzletek működési engedélye: Az eljárást a 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet szabályozza. A kereskedő csak működési engedéllyel rendelkező kiskereskedelmi, vendéglátó üzletben, idegenforgalmi, szolgáltató irodában, kereskedelmi szálláshelyen, nagykereskedelmi raktárban folytathat kereskedelmi tevékenységet. A kereskedő az üzlet működési engedélyének kiadását az üzlet helye szerint illetékes település jegyzőjétől kérheti. Tapolca Város Polgármesteri Hivatalban erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell a kérelmet előterjeszteni. A működési engedély kérelemhez szükséges iratok: Csatolni kell a kérelemhez a kereskedelmi tevékenység végzésére jogosító okiratok hiteles másolatát, így az egyéni vállalkozók esetében a vállalkozó igazolványt, társas vállalkozások esetében a cégkivonatot és az aláírási címpéldányt. Csatolni kell továbbá a helyszínrajzot, üzlethelyiség használatára való jogosultságot igazoló okirat hiteles másolatát, amely ez esetben bérleti szerződés, illetve az építésügyi hatóság által kiadott jogerős használatbavételi engedély- és a használati mód változását igazoló jogerős határozatot az ügyintéző kéri meg az Építéshatósági Csoporttól. A formanyomtatványon a jogszabályban meghatározottak szerint nyilatkozik a kereskedő. Amennyiben a kereskedő helyszíni szemle megtartását kérte, akkor az ügyintéző helyszíni szemlét tart, melyről értesíti a kérelmezőt, és az üzlettel közvetlenül szomszédos, közös

2 2 határvonalú, telekhatárú ingatlanokkal rendelkezni jogosultakat, az ÁNTSZ-t, első fokú építésügyi hatóságot, rendőrkapitányságot, és a kereskedelmi üzletkörtől függően a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területileg illetékes főállatorvosát, a Nemzeti Közlekedési Hatóságot, illetékes környezetvédelmi hatóságot, katasztrófavédelmi igazgatóságot, tűzvédelmi hatóságot. Akkor is az ügyintéző szerzi be a szakhatóságok állásfoglalásait, ha a kereskedő helyszíni szemlét nem kért, és ebben az esetben is értesíteni kell az üzlettel közvetlenül szomszédos ingatlanokkal rendelkezni jogosultakat. Az ügyintéző eljárása során szomszédok adatait az illetékes földhivatal útján szerzi be, továbbá az ügyintéző keresi meg a földhivatalt abban az esetben is, ha saját tulajdonú üzlet jogcímét kell igazolni. Illeték: - új üzlet engedélyének kiadása esetén: Ft - adatváltozás esetén: Ft. I. és II. kategóriába sorolt játéktermek Az I. és II. kategóriába sorolt játéktermek működésének engedélyezéséhez az illetékes jegyző ad szakhatósági hozzájárulást. Az eljárás a Szerencsejáték Felügyelet megkeresésére indul. A hatóság 15 napon belül helyszíni szemlét tart, és eljárása során megvizsgálja, hogy az üzlethelyiség megfelel-e az építésügyi és a szerencsejáték szervezésére vonatkozó jogszabályoknak, továbbá, hogy a helyiség megfelel-e a 18/1995. (VII. 21.) PM-IKM együttes rendeletében támasztott követelményeknek, az eladótér nagysága legalább 15 m2. Telepengedélyezés: Az eljárást a 80/1999. (VI.11.) Korm. rendelet szabályozza. A telepengedélyezési eljárást a tevékenység folytatójának kell kérelmezni, melyhez formanyomtatvány áll rendelkezésre. A kérelem benyújtásakor Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell befizetni az ügyintéző által rendelkezésre bocsátott készpénz átutalási megbízáson. A kérelemben meg kell jelölni, illetve mellékelni kell: a) a telep címét és helyrajzi számát, helyszínrajzát, továbbá a közvetlenül szomszédos ingatlanok rendeltetését, b) a telep tulajdonosát (használóját), c) a telep használata jogcímét (saját tulajdon, bérlet stb.) a jogcímre vonatkozó igazolással együtt, d) a telepen folytatni kívánt ipari, szolgáltató vagy raktározási tevékenységet (TEÁOR és SZJ szerinti besorolás számszerű feltüntetésével) e) a tevékenység végzéséhez szükséges a munkavédelemről szóló évi XCIII. Törvény (a továbbiakban: Mvt.) értelmezésében használt veszélyes munkaeszközöket, f) a telepen lévő vagy felhasználandó, illetve az alkalmazott technológia során keletkező hulladékot, egészségre vagy környezetre veszélyes anyagokat, azok gyűjtésének, kezelésének módját, g) a létesítendő munkahelyeket (irodák, raktárak, műhelyek stb.) az Mvt. Értelmezése szerint, valamint a telep üzemeltetésének (nyitva tartásának) időtartamát, műszakonként a napi munkavégzés idejének megjelölésével,

3 3 h) tervezett munkakörönként a munkavállalók számát, a szociális helyiségek biztosításának módját és kialakítottságát, i) ivóvíz, iparivíz-ellátást, a szennyvízgyűjtést és elhelyezést, a szennyvíztisztítási megoldásokat, j) az üzemeltetéshez és/vagy a létesítendő munkahely, tevékenység megjelölésével az egészséget nem veszélyeztető munkavégzéshez szükséges mesterséges szellőztetés módját, k) a szennyezett levegő elvezetésének és tisztításának helyét és módját, az elszívott levegő utánpótlásának módját, l) a telep üzemeltetéséhez szükséges hőtermelő berendezés egyedenkénti típusfűtőteljesítmény adatait, m) a környezetre gyakorolt hatást (talaj, felszíni és felszín alatti vizek, zaj, bűz, füst, tűz- és robbanásveszély, üzemszerű szennyezés kibocsátása stb.) és az esetleges üzemzavar miatt várható környezeti hatások elkerülésének módját, n) a környezetre veszélyes technológiák alkalmazása esetén a külön jogszabályban meghatározott környezeti kárelhárítási tervet, o) a munkavállalók egészségét veszélyeztető tevékenység esetén a külön jogszabályokban előírt munkavédelmi üzembe helyezés várható időpontját, p) amennyiben van, a környezetvédelmi minősítés (ISO 14000) tényét, r) a tevékenység végzését engedélyező már meglévő szakhatósági (ÁNTSZ, építési, tűzvédelmi, környezetvédelmi, vízügyi, természetvédelmi stb.) hozzájárulásokat, engedélyeket. A hatóság helyszíni szemle keretében vizsgálja meg a telep alkalmasságát, a helyszíni szemléről a kérelmezőt, szomszédokat, szakhatóságokat értesíti. A hatóság a szakhatósági állásfoglalások birtokában, - valamint vizsgálva azt, hogy a telep a környezetben élők szomszédjogi, birtokvédelmi értelemben vett nyugalmát nem zavarja adja ki a telepengedélyt. Szabálysértési ügyek: Az eljárást az évi LXIX. tv. és a 218/1999. /XII.28./ Korm.sz. rend. szabályozza. A bűncselekményhez képest enyhébb fokban sértik vagy veszélyezteti a társadalom általánosan eléfogadott normáit. Az eljárás feljelentésre indul vagy a szabálysértési hatóság észlelése alapján. A feljelentésnek tartalmaznia kell: - a cselekmény rövid leírását, - az elkövetés helyét, idejét, módját - ha ismert, az elkövető nevét, lakó vagy tartózkodási helyét - a rendelkezésre álló bizonyítékokat, a tanuk nevét, címét - anyagi kár keletkezése esetén annak forintban megjelölt mértékét ill. azt, hogy a károsult kártérítésre igényt tart-e. Becsületsértés és magánlaksértés esetében az eljárás megindításához sajátos feljelentésre, magánindítványra van szükség. Becsületsértés és magánlaksértés esetén az eljárás megindításához Ft illetéket kell leróni illetékbélyegben, az ilyen eljárásban hozott büntetést vagy intézkedést alkalmazó határozat elleni kifogás, valamint az eljárást megszüntető határozat elleni panasz illetéke Ft. Nincs helye a felelősségre vonásnak, ha a cselekmény elkövetése óta hat hónap eltelt.

4 4 Birtokvédelem: Az eljárást a Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény és az évi IV. tv.(polgári Törvénykönyv) rendelkezései szabályozzák. Az eljárás kérelemre indul, melyet a birtokos kezdeményezhet abban az esetben, -ha birtoklásában zavarják, vagy - birtokától megfosztják. Eljárásra akkor kerülhet sor, ha a sérelmezett állapot megtörténte óta egy év még nem telt el és a birtokláshoz való jog nem vitatott. Egy év eltelte után birtokvédelem közvetlenül bíróságtól kérhető. A beadványnak tartalmaznia kell: Az eljárás során a bizonyítás terhe a panaszosra hárul. Az eljárás illetékköteles, melynek összege Ft. - a panaszos és a panaszolt nevét, címét, - a sérelmezett magatartás, állapot rövid leírását, - mióta áll fenn a sérelmezett magatartás. Fizetővendéglátás Az eljárást a 110/1997. /VI.25./ Korm.sz. rend. szabályozza. A szállásadó a szállásadói tevékenységet akkor folytathatja, ha kérelmére a szálláshely szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője hatósági nyilvántartásba vette. A nyilvántartásba vételről a jegyző igazolást ad ki. A szállásadó köteles az erre a célra rendszeresített papírboltban beszerezhető - vendégkönyvet vezetni, melyet a használatbavétel előtt a jegyző hitelesít.. Illeték: Ft Marhalevél kezelés: Az eljárást a 21/1996. /VII.9./ FM. rendelet szabályozza. Egyedi marhalevél váltása kötelező ló, szamár, öszvér, bivaly esetén, ha az állat az egy hónapos kort elérte. Közös marhalevél váltása kötelező juh, kecske esetén. 1 marhalevélben 1-35 állat írható. Marhalevél kezelésére tulajdonos, tartási hely és létszám változásakor kerül sor, melyet az állattartó kezdeményez. A marhalevél kezelése díjköteles, melynek összegét készpénzben, számla ellenében, az eljáró ügyintézőnél kell fizetni. A marhalevél kiváltásáért, kezeléséért fizetendő díj mértéke 1. Ló, szamár, öszvér esetében a) a marhalevél első ízben történi kiváltásáért 300.-Ft b) a marhalevél másodlat kiállításáért 300.-Ft c) irányítási intézkedés rávezetéséért 200.-Ft d) állategészségügyi igazolás meghosszabbításáért 50.-Ft 2. Juh, kecske, valamint zárt körülmények között tenyésztett vadon élő, hasított körmű haszonállatok (pl. vaddisznó, dámvad, őz, szarvas, muflon) esetében a) az egyedi marhalevél első ízben történi kiváltásáért 100.-Ft b) az 1. pont b), c), d) pontjaiban felsorolt eljárási intézkedésekért egységesen 50.-Ft 3. A 2. pontban felsorolt állatoknál a) első ízben kiváltott közös marhalevélért,

5 db esetében 100.-Ft b) az 1. pont b), c), d) pontjaiban felsorolt eljárási intézkedésekért egységesen 50.-Ft 4. A közös marhalevélről történő lejegyzésért az állatok számától függetlenül, egységesen 100.-Ft 5. Elveszett marhalevél pótlásáért az első ízben történő kiváltásért fizetendő díj kétszeresét kell fizetni. 6. Megrongálódott marhalevél pótlásáért az első ízben történő kiváltásért fizetendő díjat kell fizetni. 7. A tulajdonosváltozás rávezetésért az első ízben történő kiváltásért fizetendő díjat kell szedni. 8. A díj magában foglalja a marhalevél nyomtatvány költségét is. Eb- és méhnyilvántartás: Az ebtartás szabályait a Képtviselőtestület 32/2004. (VI. 29.) Kt. rendelete szabályozza. A méhészet szabályait a 15/1969. /XI.6./ MÉM sz.rendelet tartalmazza. A tulajdonos úgy köteles ebét tartani, hogy az más testi épségét, egészségét ne veszélyeztesse, a szomszédos lakók nyugalmát ne zavarja, elkóborolni, közterületre felügyelet nélkül kijutni ne tudjon. Bekerítetlen ingatlanon ebet csak megkötve szabad tartani. Közös használatú udvaron a szomszédok beleegyezésével is csak megkötve tartható. Az ebtulajdonos haladéktalanul köteles bejelenteni, ha az állat - 3 hónapos kort elérte, - elhullott vagy elveszett - tartási helye három hónapnál hosszabb időre megváltozott, vagy - új tulajdonoshoz került. Az ebtulajdonos (ebtartó) köteles: - minden három hónaposnál idősebb ebet veszettség ellen beoltatni az alábbiak szerint: 1. a három hónapos kort elérteket 30 napon belül, 2. az első oltást követően 6 hónapon belül, 3. ezt követően évente. - az eboltási könyvet megőrizni, azt az oltás elvégzését ellenőrző hatósági állatorvos vagy rendvédelmi szerv felszólítására bemutatni, illetve tulajdonátruházás esetén az új tulajdonosnak átadni, - az eboltási könyv megrongálódása, elvesztése esetén az oltást végző állatorvostól pótlását kérni. Méhészetet többlakásos lakóház udvarán csak az összes lakó beleegyezésével lehet létesíteni,, háztömbök területén méhészkedni tilos. Kötelező védőtávolság: szomszéd ingatlan 4 m, közutak 10 m. Méhészet vándoroltatásakor a vándorterületre érkezést és távozást az állatorvosnak 48 órán belül jelenteni köteles a méhész.

6 6 Hagyatéki eljárás: Az eljárást a 6/1958. /VII.4./ IM. rendelet szabályozza. Abban az esetben indul, ha az elhunyt nevén a haláleset időpontjában hagyaték /ingatlan, gépkocsi, fenntartásos takarékbetét, takaréklevél, lakossági folyószámla, fel nem vett járandóság táppénz, fizetés devizaszámla, letéti jegy, kárpótlási jegy/ maradt. Belföldi hagyaték leltározása iránt az elhunyt személy utolsó belföldi lakóhelye, ha ez nem volt vagy nem állapítható meg, a hagyatéki vagyon fekvésének helye szerint illetékes hivatal jár el. Magyar állampolgár után belföldön maradt ingatlan vagyont leltározni kell. Az ingóságokról csak akkor kell leltárt készíteni, ha azok értéke a Ft-ot meghaladja, és - a hagyatékban szülői felügyelet alatt nem álló kiskorú, cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett vagy ismeretlen helyen távollévő személy érdekelt és ezek a körülmények a halottvizsgálati bizonyítványból megállapíthatóak, - nincs ismert örökös, - az örökösök között a devizajogszabály szerint külföldinek tekinthető személy van. A hagyatéki leltár felvételéhez az alábbiak szükségesek: - az örökösök személyazonosító igazolványa - az elhunyt halotti anyakönyvi kivonata - törvényes örökösök neve, születési adata, foglalkozása, pontos lakcíme - az elhunyt tulajdonában, használatában lévő ingatlanról 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap, esetleg szerződés, határozat - az elhunyt tulajdonában lévő gépkocsi, utánfutó, lakókocsi, stb. forgalmi engedélye - takaréklevél, fenntartásos betétkönyv, valuta, átutalási betétszámla okmányai - termelőszövetkezeti tagság utáni részarányról szóló értesítés - forgalomban lévő kárpótlásról értesítés, határozat. A felvett hagyatéki leltár a csatolt iratokkal a közjegyzőhöz kerül /páros hónapban elhunytak esetében Bartonné dr. Tóth Éva, páratlan hónapban elhunytak esetében Zsombokné dr. Pauer Piroska/. Köztemetők üzemeltetése, sírhelyváltás, újraváltás, sírhelyérvényesség: A temetők és a temetkezés rendjét Tapolca Város Képviselőtestületének 16/2006. (VI.19.) Kt.. rendelete szabályozza. A köztemetők nyitvatartása: április 01-től szeptember 30-ig 6 21 óra október 01-től március 31-ig 8 18 óra. Temetési napok: hétfőtől péntekig tavaszi-nyári időszakban óráig őszi téli időszakban óráig. A régi köztemetőben koporsósan temetkezni a korábban megváltott, illetve jogfolytonosan újraváltott sírhelyekben lehet, a lejárt, és jeletlen sírhelyeket pedig kizárólag urnás temetés céljára lehet értékesíteni. Az új köztemetőben a temetést megrendelő a kijelölt parcellában, a temetési sorban a soron következő sírhelyet válthatja meg. A ravatalozó és kiszolgáló helyiségek, berendezések (köztemetői létesítmények) használatáért a temetkezési szolgáltatást végző vállalkozó díjat fizet meg a Polgármesteri Hivatal költségvetési számlájára, melynek összege temetésenként Ft + áfa

7 7 A köztemetőkben vállalkozásszerűen munkát végző síremlékkészítő egyéni vállalkozó vagy gazdálkodó szervezet temetőfenntartási hozzájárulási díjat fizetnek, melynek összege a síremlék nagyságától függ, az alábbi táblázat szerint. A temetési hely megjelölésére sírjel használható, síremlék létesíthető. Síremléket, sírboltot a temetőfenntartó által kiadott engedély alapján, a helyi rendeletben meghatározott méretek betartásával lehet építeni. Sírhely használati díjak: /Ft/sírhely/ Alapdíj Használat időtartama Temetőfenntartási hozzájárulási díj síremlék készítése esetén 1. Egyes sírhely az új temetőben év Földcsere Kettes sírhely az új temetőben év Földcsere Hármas sírhely az új temetőben év Földcsere Négyes sírhely az új temetőben év Földcsere Urnafülke (kolombárium-fülke) év - Egyes 6. Keszonos urnasírhely (négyes) év - 7. Gyermeksírhely (földcserével) év Sírboltok / 100 év férőhely 9. 1-es sírhely váltása a diszeli és újraváltása a régi és a diszeli temetőben év es sírhely váltása a diszeli és újraváltása a régi és a diszeli temetőben as sírhely váltása a diszeli és újraváltása a régi és a diszeli temetőben 12. Urnasírhely váltása a régi temetőben 13. Gyermeksírhely váltása a régi és a diszeli temetőben év év év év - A díjak áfát nem tartalmaznak. Számlázáskor a megadott díjtételeket a mindenkori áfa értékével meg kell növelni. Lakásépítési- lakásbővítési kedvezmény, kiegészítő kamattámogatás személyi jogosultságának megállapítása Az eljárást a többször módosított 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet szabályozza. Szükséges okmányok: - gyermekek anyakönyvi kivonata

8 8 - házassági anyakönyvi kivonat - építési engedély, vásárlást igazoló adás vételi szerződés - férj, feleség személyazonosító igazolványa, személyi száma, lakcím igazolvány - kérelemben szereplők személyi számának igazolása, lakcím igazolvány Ft értékű illetékbélyeg. Anyakönyvi ügyintézés: Az eljárást az évi 17.törvényerejű rendelet valamint a 6/2003. (III. 7.) BM rendelet szabályozza. - Születéssel kapcsolatos feladatok A születést anyakönyvezés végett az anyakönyvvezetőnél be kell jelenteni. A kórházban történő születést az intézet vezetője, kórházon kívüli születést a szülők, továbbá a jelenlévő orvos jelenti be. Az újszülött anyakönyvezéséhez szükséges iratok: Házas családi állapotú szülőknél - a szülők személyi igazolványa - a szülők személyi számának igazolása - a szülők házassági anyakönyvi kivonata Hajadon családi állapotú anyánál - az anya személyi igazolványa - az anya személyi számának igazolása - az állandó lakóhely szerinti népesség nyilvántartó által kiadott igazolás a hajadon családi állapotról Elvált családi állapotú anyánál - az anya személyi igazolványa - az anya személyi számának igazolása - jogerős bontóítélet, vagy záradékolt házassági anyakönyvi kivonat Özvegy családi állapotú anyánál - az anya személyi igazolványa - az anya személyi számának igazolása - az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata Az újszülött születési anyakönyvi kivonatát csak közvetlen hozzátartozó veheti át. - Házasság kötéssel kapcsolatos feladatok A házasulók a házassági szándékot személyesen jelentik be az anyakönyvvezetőnél. A házassági szándék bejelentéséhez szükséges iratok: - születési anyakönyvi kivonatok, -érvényes személyazonosító igazolványok /külföldi állampolgár esetében érvényes útlevél/, - családi állapotra vonatkozó igazolás /nőtlen, hajadon esetén népesség nyilvántartástól lehet kérni, elváltak esetében jogerős bontóítélet, özvegyek esetében halotti anyakönyvi kivonat/. - személyi számot igazoló hatósági bizonyítvány illetve lakcímet igazoló hatósági igazolvány. Házasságot kötni legkorábban csak az anyakönyvvezetőnél történő bejelentkezést követő 31 napon lehet. A házasságkötést megelőző 30 napos várakozási idő alól felmentés indokolt esetben kérhető, melynek illetéke Ft.

9 9 A házasságkötés helye: Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terme, valamint a Tapolca Városi Művelődési Központ (Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.) színházterme. -Névadó és házassági évforduló Az anyakönyvvezető igény szerint közreműködik, megszervezi és lebonyolítja a névadókat, 25. és 50. éves házassági évfordulókat. -Halálozással kapcsolatos feladatok A haláleset anyakönyvezéséhez az alábbi okmányok szükségesek: Ha az elhalt házas családi állapotú: - halottvizsgálati bizonyítvány, - az elhalt és túlélő házastársa személyi igazolványa - az elhalt és házastársa személyi száma - az elhalt születési és házassági anyakönyvi kivonata. Ha az elhalt özvegy családi állapotú - halottvizsgálati bizonyítvány - az elhalt személyi igazolványa - az elhalt személyi száma - az elhalt születési anyakönyvi kivonata - az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata Ha az elhalt elvált családi állapotú - halottvizsgálati bizonyítvány - az elhalt személyi igazolványa - az elhalt személyi száma - az elhalt születési anyakönyvi kivonata - jogerős bontóítélet Ha az elhalt hajadon vagy nőtlen családi állapotú - halottvizsgálati bizonyítvány - az elhalt személyi igazolványa - az elhalt személyi száma - az elhalt születési anyakönyvi kivonata - családi állapot igazolása /a lakóhely szerinti népesség nyilvántartó által kiadott igazolás/ - Névváltozás A névváltozást a Belügyminisztérium engedélyezi. A kérelmet a lakóhely szerint illetékes anyakönyvvezetőnél kell benyújtani. A születési név megváltoztatására irányuló kérelem illetéke Ft. Ismételt kérelem esetén az illeték Ft. A kérelemhez csatolni kell: - a születési anyakönyvi kivonatot. A házassági név módosítására irányuló eljárás lefolytatására a házasságkötés helye szerinti anyakönyvvezető az illetékes, de a kérelem a lakcím szerint illetékes anyakönyvvezetőnél is előterjeszthető. A házassági név megváltoztatására irányuló kérelem illetéke Ft. A kérelemhez csatolni kell: - a házassági anyakönyvi kivonatot.

10 10 - Hazai anyakönyvezés Magyar állampolgárnak külföldön történt születését, házasságkötését, halálesetét Magyarországon hazailag anyakönyveztetni kell. Az anyakönyvvezető a magyar állampolgár külföldön történő anyakönyvi eseményeinek hazai anyakönyvezésére irányuló kérelmet a fővárosi főjegyzőhöz terjeszti fel. Külföldön élő magyar állampolgár kérelmét a külképviseletnél nyújthatja be. A kérelemhez csatolni kell a hiteles magyar fordítással ellátott külföldi anyakönyvi okiratot. - Apai elismerő nyilatkozat Rendezetlen családi jogállású valamint születendő gyermekre bármelyik anyakönyvvezetőnél jegyzőnél, gyámhivatalban lehet apai elismerő nyilatkozatot tenni. Szükséges: mind a két szülő személyi igazolványa mind a két szülő személyi számának igazolása az anya családi állapotának igazolása születendő gyermek esetén szakorvosi igazolás. - Honosítás visszahonosítás Az eljárást a magyar állampolgárságról szóló évi LV. törvény szabályozza. Magyarországon letelepedési engedéllyel rendelkező személy kérheti honosítását. A kérelemhez csatolni kell: - születési anyakönyvi kivonat - családi állapot igazolására: házassági anyakönyvi kivonat, elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, jogerős válóperes bontóítélet, - hatósági bizonyítvány /lakcím/ bevándorlás, letelepedés igazolása /Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal állítja ki/ - erkölcsi bizonyítvány - megélhetés igazolása - lakóhely /lakás/ igazolása - alkotmányos alapismeretekből tett vizsgáról szóló igazolás vagy a vizsga alóli mentesülés igazolása /vizsgára a Megyei Közigazgatási Hivatalnál kell jelentkezni/ - nagykorú kérelmező saját, kézzel írt önéletrajza és igazolvány -Állampolgársági eskű, fogadalomtétel A honosítási-visszahonosítási kérelmet a Belügyminiszter bírálja el. Az állampolgársági okirat megküldése után a leendő magyar állampolgárnak állampolgársági esküt kell tennie. Az eskütételnél a 14. életéven felüli gyermeknek is jelen kell lennie és esküt ill. fogadalmat tennie. A magyar állampolgárságot az eskü letételének napjával szerzik meg. Az eskü fogadalomtétel a polgármester előtt, ünnepélyes keretek között történik - Állampolgárság visszavétele, szerzése Az állampolgárság visszavétele, szerzése nyilatkozattétellel történhet: - ha elbocsátással, - ha megfosztással vesztette el a volt magyar állampolgár az állampolgárságát, - ha áttelepülésre kötelezett. Csatolni kell: - születési anyakönyvi kivonatot - házassági anyakönyvi kivonatot

11 11 - ha elvált, akkor a záradékolt házassági anyakönyvi kivonatot, - egyéb okmányokat, amelyekkel a volt magyar állampolgárságot igazolja a kérelmező - elbocsátás esetén az elbocsátó okiratot. A városi és körzeti gyámhivatali feladatok ellátását a többször módosított évi IV. tv., az évi IV. tv., az évi XXXI. tv. és végrehajtási rendeletei szabályozzák. A gyermekek védelme érdekében: elhelyezi a gyermeket ideiglenes hatállyal a különélő mások szülőnél, más hozzátartozónál vagy alkalmas más személynél, illetve nevelőszülőnél, gyermekotthonban, vagy más bentlakásos intézményben; megállapítja a szülői felügyeleti jog feléledését; dönt a más szerv által alkalmazott ideiglenes hatályú elhelyezés megszűntetéséről és megváltoztatásáról; átmeneti nevelésbe veszi a gyermeket és egyidejűleg gyámot (hivatásos gyámot) rendel; tartós nevelésbe veszi a gyermeket, és egyidejűleg gyámot (hivatásos gyámot) rendel; dönt az átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásáról; figyelemmel kíséri az átmeneti nevelésbe vett gyermek és a szülő kapcsolatának alakulását, a szülőnek a gondozó személlyel vagy intézménnyel való együttműködését; dönt a gyermek átmeneti vagy tartós nevelésbe vételének megszűntetéséről; dönt az utógondozás és az utógondozói ellátás elrendeléséről; dönt a gondozási díjfizetési kötelezettség megállapításáról illetve megszűntetéséről; megállapítja az átmeneti vagy a tartós nevelésbe vett gyermek lakóhelyét; dönt az átmeneti vagy a tartós nevelésbe vett, speciális szükségletű gyermeknevelési felügyeletről; közreműködik a bírósági végrehajtási eljárásban. Pénzbeli támogatásokkal kapcsolatban dönt: az otthonteremtési támogatás megállapításáról, a gyermektartásdíj megelőlegezéséről. A gyermek családi jogállásának rendezése érdekében: teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot vesz fel, megállapítja a gyermek családi és utónevét, hozzájárul cselekvőképtelen jogosult esetén a családi jogállás megállapítására irányuló per megindításához és egyidejűleg eseti gondnokot rendel. Örökbefogadással kapcsolatban: dönt a gyermeket örökbe fogadni szándékozók alkalmasságáról, és kérelemre elrendeli az örökbefogadásra alkalmas személyek nyilvántartásba való felvételét; dönt a gyermek örökbefogadhatónak nyilvánításáról; elbírálja és jóváhagyja a szülőnek azon jognyilatkozatát, amelyben hozzájárul gyermeke ismeretlen személy általi örökbefogadásához; dönt az örökbefogadás engedélyezéséről; dönt a felek közös kérelme alapján az örökbefogadás felbontásáról;

12 12 kérelemre felvilágosítást adhat a vér szerinti szülő adatairól. Pert indíthat, illetve kezdeményezhet: a gyermek elhelyezése, illetve kiadása; a gyermeket megillető tartási követelés érvényesítése; a szülői felügyelet megszűntetése vagy visszaállítása; a gyermek örökbefogadásának felbontása; a cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezés és annak megszűntetése; a számadási kötelezett, illetve a számadás helyességének megállapítása iránt. Feljelentést tesz: a gyermek veszélyeztetése vagy a tartás elmulasztása, a gyermek sérelmére elkövetett bűncselekmény miatt. A szülői felügyeleti joggal illetve a gyermektartásdíjjal kapcsolatban: dönt a gyermek és a szülő kapcsolattartásáról; intézkedik a bíróság valamint a gyámhivatal által szabályozott kapcsolattartás végrehajtásáról; dönt a szülő jognyilatkozatának érvényességéhez szükséges jóváhagyásról; dönt a szülői felügyeleti jogkörbe tartozó olyan kérdésről, amelyben a szülői felügyeletet együttesen gyakorló szülők nem jutottak egyetértésre; hozzájárul a gyermek családba fogadásához,; jóváhagyja a gyermek végleges külföldre távozására vonatkozó nyilatkozatot; engedélyezi a gyermek részére a szülői ház vagy a szülők által kijelölt más tartózkodási hely elhagyását, illetve a feltételek megváltozása esetén visszavonja az e tárgyban kiadott engedélyt; dönt a gyermek házasságkötésének engedélyezéséről; eljár a külföldön lakó vagy tartózkodó személy tartásdíj iránti igényével kapcsolatos ügyben; engedélyezi a tanköteles gyermek művészeti, sport, modell, vagy hirdetési tevékenység keretében történő foglalkoztatását. A gyámsággal és gondnoksággal kapcsolatban: a gyermek részére gyámot, hivatásos gyámot rendel; ideiglenes gondnokot, gondnokot, hivatásos gondnokot rendel; irányítja és felügyeli a gyám, a hivatásos gyám tevékenységét; felfüggeszti, elmozdítja, vagy felmenti a gyámot, a gondnokot; külön jogszabályban meghatározott esettekben zárlatot rendel el, zárgondnokot, eseti gondnokot, ügygondnokot az ügyei vitelében akadályozott személy képviseletére és méhmagzat részére gondnokot rendel és ment fel, továbbá megállapítja a munkadíjukat.

13 13 Vagyonkezeléssel kapcsolatban: dönt a gyermekek és gondnokoltak készpénzvagyonának gyámi fenntartásos betétben vagy folyószámlán történő elhelyezéséről illetve az elhelyezett pénz felhasználásáról államilag garantált értékpapírba, biztosítási kötvénybe történő befektetéséről,, letében kezeléséről, valamint egyéb tárgyak letétbe helyezéséről; dönt a gyám, a gondnok vagyon- és bérlakás kezeléséhez kapcsolódó jognyilatkozata érvényességéhez szükséges jóváhagyásról; rendszeres felügyeletet alá vonhatja a vagyonkezelést, ha a szülők a gyermek vagyonának kezelése tekintetében kötelességüket nem teljesítik; elbírálja a rendszeres és az eseti számadást, meghatározott esetekben a végszámadást, közreműködik a gyermekek, gondnokoltak ingó és ingatlan vagyonával és vagyonértékű jogával kapcsolatos ügyekben; közreműködik a hagyatéki eljárásban. Szakértőt rendel és ment fel, továbbá megállapítja a szakértői díjat.

I. számú melléklet. 2. számú táblázat Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesített gyermekek száma kor szerinti eloszlásban:

I. számú melléklet. 2. számú táblázat Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesített gyermekek száma kor szerinti eloszlásban: 29 I. számú melléklet 1. számú táblázat 0-18 éves gyermekek korcsoport szerinti megoszlása 2004. év 2005. év korosztály férfi (fő) nő (fő) összesen férfi (fő) nő (fő) összesen 0-2 éves 2265 2122 4387 2364

Részletesebben

Nagyatádi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala

Nagyatádi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala Nagyatádi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala Elérhetőségek: Hoffmann Andrea gyámhivatal vezető 82/504-053 126. mellék Nagyatád, Baross G. u. 5. fsz. 2. sz. iroda Molnár Orsolya gyámügyi ügyintéző 82/504-053

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése: Működési engedély tevékenységi köreinek bővítése Eljáró osztály: Illetékességi terület: Eljárási illeték: Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok)

Részletesebben

Vonatkozó jogszabály:a hagyatéki eljárásról szóló 6/1958,(VII.4.) számú IM rendelet

Vonatkozó jogszabály:a hagyatéki eljárásról szóló 6/1958,(VII.4.) számú IM rendelet Igazgatási iroda feladatai: - szabálysértési ügyek jogszerű elintézésének biztosítása a jegyző irányításával - telephely-engedélyezési eljárások lefolytatása, - üzletek működési engedélyének kiadása, felülvizsgálata,

Részletesebben

Hatáskörrel rendelkező szerv. Öttevény Község Jegyzője 9153 Öttevény, Fő utca 100. Illetékességi terület. Öttevény Község közigazgatási területe.

Hatáskörrel rendelkező szerv. Öttevény Község Jegyzője 9153 Öttevény, Fő utca 100. Illetékességi terület. Öttevény Község közigazgatási területe. Hatáskörrel rendelkező szerv Öttevény Község Jegyzője 9153 Öttevény, Fő utca 100. Illetékességi terület Öttevény Község közigazgatási területe. Elérhetőség Öttevényi Polgármesteri Hivatal 9153 Öttevény,

Részletesebben

1.1 Az ügyintézés helye, elérhetőségek: Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal 2856 Szákszend, Száki u. 91. Mezőfi Attiláné anyakönyvvezető

1.1 Az ügyintézés helye, elérhetőségek: Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal 2856 Szákszend, Száki u. 91. Mezőfi Attiláné anyakönyvvezető ANYAKÖNYVI ÜGYINTÉZÉS 1.1 Az ügyintézés helye, elérhetőségek: Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal 2856 Szákszend, Száki u. 91. Mezőfi Attiláné anyakönyvvezető telefonszám: 34/371-524, e-mail: anyakonyv@szakszend.hu

Részletesebben

K É R E L E M telepengedély kiadásához

K É R E L E M telepengedély kiadásához K É R E L E M telepengedély kiadásához Kérem, a telepengedélyezés rendjéről szóló 80/1999. (VI.11.) Kormány rendelet 4. ában foglaltak alapján a telepengedély kiadását. Az alábbiak szerint közlöm, illetve

Részletesebben

Ügyfélfogadás helye: Mátészalkai Polgármesteri Hivatal Jegyző Iroda Igazgatási Csoport 4700 Mátészalka, Hősök tere 9. (földszint 7 ablak)

Ügyfélfogadás helye: Mátészalkai Polgármesteri Hivatal Jegyző Iroda Igazgatási Csoport 4700 Mátészalka, Hősök tere 9. (földszint 7 ablak) ANYAKÖNYVVEZETŐI TEVÉKENYSÉGE Vonatkozó jogszabályok: az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII.

Részletesebben

Anyakönyvi ügyek. 1. Születés anyakönyvezése. Ügyleírás:

Anyakönyvi ügyek. 1. Születés anyakönyvezése. Ügyleírás: Anyakönyvi ügyek 1. Születés anyakönyvezése A születést a születés helye szerinti anyakönyvvezetőnek kell bejelenteni a születést követő első munkanapon. Az intézetben történt születést az intézet vezetője,

Részletesebben

Hagyatéki. Vonatkozó jogszabályok:

Hagyatéki. Vonatkozó jogszabályok: Hagyaték Vonatkozó jogszabályok: A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény A hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről szóló 29/2010. (XII.31.) KIM rendelet Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Igazgatási Osztály. Az üzemeltető adatai

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Igazgatási Osztály. Az üzemeltető adatai Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Igazgatási Osztály 1153 Bp., Bocskai u. 1-3. 1601 Bp. Pf. 46. Tel.: 305-3100 Fax.: 305-3194 igazgatas@bpxv.hu www.bpxv.hu Ügyfélfogadási

Részletesebben

dr. Bruzlai Jenő gyámhivatal vezető fsz. 5.sz. 79/542-922

dr. Bruzlai Jenő gyámhivatal vezető fsz. 5.sz. 79/542-922 A Bajai Járási Gyámhivatal illetékessége, elérhetősége, munkatársai A Bajai Járási Gyámhivatal illetékessége az alábbi településekre terjed ki: Baja, Bácsszentgyörgy, Bátmonostor, Csátalja, Csávoly, Dávod,

Részletesebben

Állampolgárság igazolása iránti KÉRELEM

Állampolgárság igazolása iránti KÉRELEM A Magyar Köztársaság Belügyminiszterének Budapest Állampolgárság igazolása iránti KÉRELEM Kérem a magyar állampolgárságom fennállásának, megszűnésének, illetve annak megállapítását, hogy nem voltam magyar

Részletesebben

ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez

ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez I. Kérelem Alulírott anya apa meghatalmazottként eljáró (neve) kérem külföldön történt születésnek hazai anyakönyvezését. II. A gyermek/ anyakönyvezendő

Részletesebben

Laczkóné Kottner Erzsébet gyámhivatal-vezető fszt. 14. sz. 47/ Balázs Ildikó ügyintéző fszt. 12. sz. 47/

Laczkóné Kottner Erzsébet gyámhivatal-vezető fszt. 14. sz. 47/ Balázs Ildikó ügyintéző fszt. 12. sz. 47/ GYÁMHIVATAL Ügyintézők Laczkóné Kottner Erzsébet gyámhivatal-vezető fszt. 14. sz. 47/565-276 Balázs Ildikó ügyintéző fszt. 12. sz. 47/565-278 ügyintéző fszt. 12. sz. 47/565-280 ügyintéző fszt. 13. sz.

Részletesebben

Ügytípus tájékoztató. általános igazgatás

Ügytípus tájékoztató. általános igazgatás Ügytípus tájékoztató általános igazgatás Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály 3600 Ózd, Városház tér 1., tel.: (48) 574-140, fax: (48) 574-149 Ügyfélfogadás rendje: hétfő szerda péntek 13-16

Részletesebben

Állampolgárság igazolása iránti KÉRELEM

Állampolgárság igazolása iránti KÉRELEM A Magyar Köztársaság belügyminiszterének Budapest Állampolgárság igazolása iránti KÉRELEM Kérem a magyar állampolgárságom fennállásának, megszűnésének, illetve annak megállapítását, hogy nem voltam magyar

Részletesebben

Személyazonosító okmány csere (rongált)

Személyazonosító okmány csere (rongált) Személyazonosító okmány csere (rongált) országos Amennyiben a fénykép azonosítható: a rongálódott személyazonosító igazolvány lakcímigazolvány (amennyiben rendelkezik vele) születési anyakönyvi kivonat

Részletesebben

ANYAKÖNYVI ÜGYINTÉZÉS

ANYAKÖNYVI ÜGYINTÉZÉS ANYAKÖNYVI ÜGYINTÉZÉS Az anyakönyvi események elektronikus anyakönyvi rendszerben történő rögzítése több időt vesz igénybe, a várakozási idő hosszabb, ezért szíves türelmüket és megértésüket kérjük. Születések

Részletesebben

A gyámhivatal ügyfélfogadási rendje a polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendjével azonos.

A gyámhivatal ügyfélfogadási rendje a polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendjével azonos. Tisztelt Látogató! Köszöntjük Fehérgyarmat Város Gyámhivatalában! Címünk: 4900 Fehérgyarmat, Kiss E. u. 2. szám e-mail: gyamhivatal@fehergyarmat. hu tel.: 06-44-510-236 fax: 06-44-510-232 A gyámhivatal

Részletesebben

A kérelemhez az alábbi iratokat kell csatolni:

A kérelemhez az alábbi iratokat kell csatolni: A nem üzleti célú közösségi szabadidős szálláshely szolgáltatás ügyintézése Az eljárás kérelemre indul. A kérelmet - a gyorsabb ügyintézés érdekében - (személyesen) írásban lehet benyújtani a tájékoztatókban

Részletesebben

Mit kell magunkkal vinni a személyazonosító igazolvány igényléséhez?

Mit kell magunkkal vinni a személyazonosító igazolvány igényléséhez? A személyes megjelenésében - egészségügyi okból - akadályozott és a 14 éven aluli kérelmező az állandó személyazonosító igazolvány kiadására irányuló kérelmét a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint

Részletesebben

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm.

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm. KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM Kérelmező adatai: családi és utóneve:... születési neve:... anyja neve:... születési helye, ideje:..., év... hó... nap... családi állapota:... személyi ig. száma:...

Részletesebben

Anyakönyvi ügyek: Letölthető nyomtatványok:

Anyakönyvi ügyek: Letölthető nyomtatványok: Anyakönyvi ügyek: 1. Tájékoztatás 2. Születés anyakönyvezése 3. Apai elismerő nyilatkozat felvétele 4. Házasságkötési szándék bejelentése 5. Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése 6. Haláleset anyakönyvezése

Részletesebben

Telepengedély kiadására irányuló kérelem a többször módosított ( 80 / 1999 (VI.11.) Korm. rendelet alapján )

Telepengedély kiadására irányuló kérelem a többször módosított ( 80 / 1999 (VI.11.) Korm. rendelet alapján ) Telepengedély kiadására irányuló kérelem a többször módosított ( 80 / 1999 (VI.11.) Korm. rendelet alapján ) 1. A kérelmező adatai 1.1. Jogállása: 1.Jogi személy (Kft. Rt. Kht. stb.) 2. Jogi személyiséggel

Részletesebben

1. számú melléklet a 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelethez HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI - KÉRELEM

1. számú melléklet a 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelethez HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI - KÉRELEM 1. számú melléklet a 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelethez A Magyar Köztársaság Elnökének Budapest HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI - KÉRELEM Alulírott... és házastársam,... kérem/kérjük, hogy... nevű kiskorú,

Részletesebben

1. Kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos eljárások. Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység

1. Kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos eljárások. Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység 2. 3. Az ügytípus 1. Kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos eljárások Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység A kereskedőnek a bejelentés-köteles termék forgalmazását kötelező adattartamú nyomtatványon

Részletesebben

Ügytípus tájékoztató információk lekérdezése

Ügytípus tájékoztató információk lekérdezése Szakrendszer: Összes szakrendszer Egyéni vállalkozói igazolvány ügyek: Időpontfoglalás Egyéni vállalkozói igazolvány igénylése Az eljárás díja: 10000 Ft értékű illeték - 3 hónapnál nem régebben kiállított

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES OKIRATOKRÓL (2011.01.01.):

TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES OKIRATOKRÓL (2011.01.01.): TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES OKIRATOKRÓL (2011.01.01.): 1. Ha a személyazonosító érvényességi ideje lejár 14-70 év között, és 70 év felett (addig, amíg érvényes az

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése: Működési engedély - Kis- és nagykereskedelmi, lakossági fogyasztási cikk javító szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató, idegenforgalmi és kölcsönző üzletekre Eljáró osztály:

Részletesebben

NYILATKOZAT HAGYATÉKI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁHOZ. Kérem szíveskedjék a nyilatkozatot olvasható betűkkel kitölteni!

NYILATKOZAT HAGYATÉKI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁHOZ. Kérem szíveskedjék a nyilatkozatot olvasható betűkkel kitölteni! Iktatószám: Bag Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2191 Bag, Szent Imre utca 52. Telefon: (28) 504-135/19-es mellék, Fax: (28) 504-136 muszaki@bagfalu.hu www.bagfalu.hu NYILATKOZAT HAGYATÉKI

Részletesebben

ADATLAP a külföldön kötött házasság hazai anyakönyvezéséhez

ADATLAP a külföldön kötött házasság hazai anyakönyvezéséhez Szerv megnevezése: EAK eseményazonosító: ADATLAP a külföldön kötött házasság hazai anyakönyvezéséhez I. Kérelmező(k) adatai Kérelmező 1 férj/feleség/érintett/egyéb kérelmező Családi és utóneve: Lakcíme:

Részletesebben

HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY KIADÁSA HIVATALBÓL TÖRTÉNIK, HA

HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY KIADÁSA HIVATALBÓL TÖRTÉNIK, HA A lakcímkártya kiadására irányuló eljárás hivatalból vagy kérelemre indul. A HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY KIADÁSA HIVATALBÓL TÖRTÉNIK, HA 1. a polgár a lakcímet is tartalmazó régi típusú személyazonosító igazolványát

Részletesebben

NYILATKOZAT - HAGYATÉKHOZ

NYILATKOZAT - HAGYATÉKHOZ NYILATKOZAT - HAGYATÉKHOZ 1. Az elhunyt neve: Születési neve: Születési helye, ideje: Családi állapota: Állampolgársága: Foglalkozása: Elhalálozás helye, ideje: Megjegyzés: kérjük csatolni a halotti anyakönyvi

Részletesebben

Tájékoztató. az anyakönyvi ügyekkel kapcsolatos eljárásokról

Tájékoztató. az anyakönyvi ügyekkel kapcsolatos eljárásokról Tájékoztató az anyakönyvi ügyekkel kapcsolatos eljárásokról A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal illetékességi területe: Komárom-Esztergom megye Alkalmazásra kerülő jogszabályok: - Az anyakönyvekről,

Részletesebben

b.) az a.) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője.

b.) az a.) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője. V. Kereskedelmi igazgatás 1.1. Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység bejelentése A kereskedelmi hatóság és a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság (a nemesfémből készült ékszekerek, díszműáruk

Részletesebben

KÉRELEM SZÜLETÉSI CSALÁDI ÉS/VAGY UTÓNÉV MEGVÁLTOZTATÁSÁRA

KÉRELEM SZÜLETÉSI CSALÁDI ÉS/VAGY UTÓNÉV MEGVÁLTOZTATÁSÁRA 1 KÉRELEM SZÜLETÉSI CSALÁDI ÉS/VAGY UTÓNÉV MEGVÁLTOZTATÁSÁRA Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Hatósági Főosztály Anyakönyvi Osztály 1357 Budapest, Pf.: 2. Tel.: 06-1-79-55191, Fax.: 06-1-79-50364

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából

Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL Tartózkodási kérelem családi együttélés biztosítása céljából Kérelmet átvevő hatóság: Gépi ügyszám: Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első

Részletesebben

Ügytípus megnevezése. Telepengedély kiadása iránti kérelem

Ügytípus megnevezése. Telepengedély kiadása iránti kérelem Ügytípus megnevezése Telepengedély kiadása iránti kérelem A telepengedély kiadására irányuló kérelmet a telep létesítési helye szerinti illetékes jegyzőnél, az arra rendszeresített formanyomtatványon kell

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 28/2005.(10.20.) sz. rendelete. a harminc napnál rövidebb határidő alatt intézendő közigazgatási ügyekről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 28/2005.(10.20.) sz. rendelete. a harminc napnál rövidebb határidő alatt intézendő közigazgatási ügyekről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 28/2005.(10.20.) sz. rendelete a harminc napnál rövidebb határidő alatt intézendő közigazgatási ügyekről 1. sz. melléklet Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

NYILATKOZAT. Nyújt-e be Európai öröklési bizonyítvány kiállítása iránti igényt (külön nyomtatvány): Igen - Nem

NYILATKOZAT. Nyújt-e be Európai öröklési bizonyítvány kiállítása iránti igényt (külön nyomtatvány): Igen - Nem Ügyiratszám: (a levelünk bal felső sarkában található) I. számú nyomtatvány NYILATKOZAT MINT ÖRÖKLÉSBEN ÉRDEKELT KÉREM AZ ELJÁRÁST LEFOLYTATNI: - A FELTÜNTETETT VAGYONTÁRGYAKRA; - ILLETVE HAGYATÉKI VAGYON

Részletesebben

Telepengedély kiadására irányuló kérelem a ( 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet alapján ) Copyright CIVILSOFT Bt

Telepengedély kiadására irányuló kérelem a ( 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet alapján ) Copyright CIVILSOFT Bt Telepengedély kiadására irányuló kérelem a ( 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet alapján ) Copyright CIVILSOFT Bt.1999-2003. Beadvány tárgya: Bejelentés ipari tevékenység folytatásáról Az 57/2013. (II. 27.)

Részletesebben

A házasságkötés: Bagi Polgármesteri Hivatal Az anyakönyvi kivonatok kiállításának illetéke: 2000 Ft (melyet illetékbélyegben kell leróni)

A házasságkötés: Bagi Polgármesteri Hivatal Az anyakönyvi kivonatok kiállításának illetéke: 2000 Ft (melyet illetékbélyegben kell leróni) Az anyakönyvi kivonatok kiállításának illetéke: 2000 Ft (melyet illetékbélyegben kell leróni) Illetékmentes a születési kivonat, ha a születés anyakönyvezésekor első ízben haláleset anyakönyvezéséhez van

Részletesebben

Működési engedély kiadására irányuló kérelem (a 133 / 2007. (VI.13.) Korm. rendelet alapján ) Copyright Civilsoft Bt. 2007. 1. A kérelmező adatai 1.1. Jogállása: 1.Jogi személy (Kft. Rt. Kht. stb.) 2.Jogi

Részletesebben

Személyazonosító igazolvány

Személyazonosító igazolvány Első személyazonosító igazolvány Személyazonosító igazolvány Állandó személyazonosító igazolványra az a személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozó, Magyarországon élő magyar állampolgár,

Részletesebben

Lakcímbejelentéssel kapcsolatos ügyek: Lakóhely bejelentése, hazatérők nyilvántartásba vétele Illetékesség:

Lakcímbejelentéssel kapcsolatos ügyek: Lakóhely bejelentése, hazatérők nyilvántartásba vétele Illetékesség: Lakcímbejelentéssel kapcsolatos ügyek: Ügyleírás: Lakóhely bejelentése, hazatérők nyilvántartásba vétele Szükséges okiratok: magyar állampolgárságot igazoló okirat (érvényes magyar útlevél vagy 1 évnél

Részletesebben

Járási gyámhivatal, anyakönyvvezető, integrált ügyfélszolgálat, bíróság, konzuli tisztviselő, közjegyző 1 (megnevezése, elérhetőség)

Járási gyámhivatal, anyakönyvvezető, integrált ügyfélszolgálat, bíróság, konzuli tisztviselő, közjegyző 1 (megnevezése, elérhetőség) Járási gyámhivatal, anyakönyvvezető, integrált ügyfélszolgálat, bíróság, konzuli tisztviselő, közjegyző 1 (megnevezése, elérhetőség) Iktatószám: Ügyintéző: 1. A személyesen megjelent apa: Jegyzőkönyv 2

Részletesebben

G y e r m e k e i n k

G y e r m e k e i n k G y e r m e k e i n k védelmében delmében A jegyzői i gyámhat mhatóság g feladat és hatásk sköre Jogszabályi háttér 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 149/1997.(IX.10.)

Részletesebben

A járművezetésre jogosító okmányok kiadására, cseréjére és pótlására irányuló eljárás kérelemre indul! Ügyleírás:

A járművezetésre jogosító okmányok kiadására, cseréjére és pótlására irányuló eljárás kérelemre indul! Ügyleírás: KÖZLEKEDÉSI ÜGYEK: Vezetői engedélyek kiadásával kapcsolatos hatósági ügyek: Vezetői engedély csere Amennyiben a vezetői engedély lejárt, betelt, megrongálódott, vagy új kategóriát szerzett valamint ha

Részletesebben

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. (3) és (3a) bekezdése, illetve 5.

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. (3) és (3a) bekezdése, illetve 5. A köztársasági elnöknek Budapest 1 fénykép helye fénykép helye HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. (3) és (3a) bekezdése, illetve 5. -a alapján

Részletesebben

I. A temetkezési szolgáltatási tevékenység végzőjének adatai

I. A temetkezési szolgáltatási tevékenység végzőjének adatai Heves Megyei Kormányhivatal Gyöngyösi Járási Hivatalának Hatósági Osztálya 3200 Gyöngyös, Fő tér 13. Telefon: 06-37/510-351, 510-354 Fax: 06-37/510-300/433 mellék K É R E L E M TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

ANYAKÖNYVEZÉSI ELJÁRÁSOK

ANYAKÖNYVEZÉSI ELJÁRÁSOK ANYAKÖNYVEZÉSI ELJÁRÁSOK Ügyintéző: Kákonyi Orsolya Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatala 8. sz. Iroda Fadd, Dózsa György utca 12. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8 00-12 00 ; 13 00-16 00

Részletesebben

HONOSÍTÁSI KÉRELEM. 1. Házassági neve:... Születési családi neve:... Születési utóneve(i):... Előző (születési) családi neve:... Előző utóneve(i):...

HONOSÍTÁSI KÉRELEM. 1. Házassági neve:... Születési családi neve:... Születési utóneve(i):... Előző (születési) családi neve:... Előző utóneve(i):... A Magyar Köztársaság Elnökének Budapest fénykép helye fénykép helye HONOSÍTÁSI KÉRELEM Alulírott....... és házastársam,... kérem/kérjük, hogy...... nevű kiskorú, cselekvőképtelen nagykorú gyermeke(immel/inkkel)

Részletesebben

Fogadja és tájékoztatja az ügyfeleket, átveszi a beadványokat. Közzéteszi és nyilvántartja a helyi önkormányzati rendeleteket.

Fogadja és tájékoztatja az ügyfeleket, átveszi a beadványokat. Közzéteszi és nyilvántartja a helyi önkormányzati rendeleteket. A FŐOSZTÁLYOK FELADATKÖREI 6.) Ügyfélszolgálati Főosztály főbb feladatai: a.)ügyfélszolgálati feladatok: Fogadja és tájékoztatja az ügyfeleket, átveszi a beadványokat. Közzéteszi és nyilvántartja a helyi

Részletesebben

2 Személyi igazolvány ügyek - Személyazonosító igazolvány, amennyiben azzal az ügyfél rendelkezik. - Érvényes útlevél, vagy kártya formátumú vezetői e

2 Személyi igazolvány ügyek - Személyazonosító igazolvány, amennyiben azzal az ügyfél rendelkezik. - Érvényes útlevél, vagy kártya formátumú vezetői e Tájékoztató Okmányirodai ügyintézéssel kapcsolatos legfőbb tudnivalókról Útlevél ügyek - személyazonosító igazolvány (SZIG hiányában kártya típusú vezetői engedély/állampolgársági bizonyítvány/, érvényes

Részletesebben

Szentes Város Polgármesteri Hivatal Gyámhivatala 2010. évi legfontosabb hatósági intézkedéseiről, feladatairól a következők szerint számolok be:

Szentes Város Polgármesteri Hivatal Gyámhivatala 2010. évi legfontosabb hatósági intézkedéseiről, feladatairól a következők szerint számolok be: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Gyámhivatala 6600 Szentes, Kossuth tér 6. J-16381-2/2011. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tárgy: Tájékoztató a gyámhivatal 2010. évi hatósági

Részletesebben

BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT LÉTESÍTÉSE MAGYARORSZÁGON, NEM MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGÚ SZEMÉLYEK ESETÉN

BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT LÉTESÍTÉSE MAGYARORSZÁGON, NEM MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGÚ SZEMÉLYEK ESETÉN 1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Nógrád Megyei Kormányhivatal 2. Illetékességi terület: Nógrád megye 3. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő Csütörtök: 8 00-16 30 Péntek: 8 00-14 00 4. Ügyintéző és elérhetőség:

Részletesebben

MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM. A kereskedő neve: A kereskedő címe: A kereskedő székhelye:

MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM. A kereskedő neve: A kereskedő címe: A kereskedő székhelye: MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM Kérem az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007. (VI.13.) Korm. rendelet

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem keresőtevékenység folytatása céljából

Tartózkodási engedély kérelem keresőtevékenység folytatása céljából BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL Tartózkodási kérelem keresőtevékenység folytatása céljából Kérelmet átvevő hatóság: Gépi ügyszám: Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első alkalommal

Részletesebben

ADATSZOLGÁLTATÁS A HAGYATÉKI LELTÁRHOZ a 2014. március 15. napjától bekövetkezett halálesethez

ADATSZOLGÁLTATÁS A HAGYATÉKI LELTÁRHOZ a 2014. március 15. napjától bekövetkezett halálesethez Ügyiratszám: VII/./ ADATSZOLGÁLTATÁS A HAGYATÉKI LELTÁRHOZ a 2014. március 15. napjától bekövetkezett halálesethez (A rovatokat kérem OLVASHATÓAN, NYOMTATOTT NAGY BETŰKKEL kitölteni!) I. AZ ELHUNYTRA (örökhagyóra),

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a hazai anyakönyvezés hatáskörébe tartozó esetekről

TÁJÉKOZTATÓ a hazai anyakönyvezés hatáskörébe tartozó esetekről TÁJÉKOZTATÓ a hazai anyakönyvezés hatáskörébe tartozó esetekről Egyszerűsített honosítási eljárást követő hazai anyakönyvezés Az 1993. évi LV. törvény (Áptv.) 4. (3) bekezdésében és a 4. (3a) és a 4. (3b)

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából

Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából Kérelmet átvevő hatóság: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal

Részletesebben

Z A L A M E G Y E I TÁJÉKOZTATÓ

Z A L A M E G Y E I TÁJÉKOZTATÓ Z A L A M E G Y E I K O R M Á N Y H I V A T A L E G É S Z S É G B I Z T O S Í T Á S I P É N Z T Á R I S Z A K I G A Z G A T Á S I S Z E R V E TÁJÉKOZTATÓ I. Utazási költségtérítés Ki jogosult az utazási

Részletesebben

Működési engedély. A kérelemhez eredetben, vagy hitelesítésre alkalmas másolatban /az eredeti bemutatása mellett / csatolni kell:

Működési engedély. A kérelemhez eredetben, vagy hitelesítésre alkalmas másolatban /az eredeti bemutatása mellett / csatolni kell: Működési engedély Eljáró hatóság: Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője Ügyintézés helye: Igazgatási Osztály földszint 7-8 számú iroda Ügyintéző: Gál Judit Elérhetősége: 56/470-017; 9/1-es mellék

Részletesebben

Üzlet m ködésének engedélyezése iránti KÉRELEM

Üzlet m ködésének engedélyezése iránti KÉRELEM 10.000,- Ft. Illetékbélyeg helye Üzlet m ködésének engedélyezése iránti KÉRELEM Illetékbélyeg helye Iktató bélyegz Az rlap minden rovatát olvashatóan, NYOMTATOTT BET KKEL szíveskedjen kitölteni! Kérem

Részletesebben

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI - KÉRELEM

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI - KÉRELEM A Magyar Köztársaság Elnökének Budapest fénykép helye fénykép helye HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI - KÉRELEM Alulírott... és házastársam,... kérem/kérjük, hogy... nevű kiskorú, cselekvőképtelen nagykorú

Részletesebben

ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA

ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA Azok a 16. életévét betöltött, nem egyéni vállalkozó magánszemélyek, akik a saját gazdaságában a meghatározott termékek előállítására irányuló tevékenységet

Részletesebben

A VÁROSI GYÁMHIVATAL FELADAT-ÉS HATÁSKÖRI JEGYZÉKE. A gyámhivatal a gyermekek védelme érdekében

A VÁROSI GYÁMHIVATAL FELADAT-ÉS HATÁSKÖRI JEGYZÉKE. A gyámhivatal a gyermekek védelme érdekében A VÁROSI GYÁMHIVATAL FELADAT-ÉS HATÁSKÖRI JEGYZÉKE A gyámhivatal a gyermekek védelme érdekében Elhelyezi a gyermeket ideiglenes hatállyal a különélő másik szülőnél, vagy más hozzátartozónál vagy alkalmas

Részletesebben

300/1993 T Ö R V É N Y

300/1993 T Ö R V É N Y 300/1993 T Ö R V É N Y a család- és utónévről *) A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa az alábbi törvényt alkotta: Az utónév 1. (1) A Szlovák Köztársaság területén született személy utónevét a szülők közösen

Részletesebben

Tájékoztató a telepengedélyezési eljárásról

Tájékoztató a telepengedélyezési eljárásról Tájékoztató a telepengedélyezési eljárásról Tisztelt Ügyfelünk! Az alábbiakban a telepengedélyezési eljárás legfontosabb tudnivalóiról szeretnénk tájékoztatni azzal a céllal, hogy tevékenységét az előírásoknak

Részletesebben

Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal. Anyakönyvi ügyek. Általános tájékoztató. Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal [Válasszon dátumot]

Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal. Anyakönyvi ügyek. Általános tájékoztató. Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal [Válasszon dátumot] Anyakönyvi ügyek Általános tájékoztató [Válasszon dátumot] Tartalomjegyzék 1. Anyakönyvi okiratok kiállítása... 2 2. Hazai anyakönyvezési ügyek... 4 3. Családi jogállás rendezésével, apai elismerő nyilatkozat

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem gyógykezelés céljából

Tartózkodási engedély kérelem gyógykezelés céljából BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL Tartózkodási kérelem gyógykezelés céljából Kérelmet átvevő hatóság: Gépi ügyszám: Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első alkalommal beutazás

Részletesebben

NYILATKOZAT. Az elhunyt neve: Születési neve: Születési helye, ideje: Anyja neve: Családi állapota: Állampolgársága: Elhalálozás helye, ideje:

NYILATKOZAT. Az elhunyt neve: Születési neve: Születési helye, ideje: Anyja neve: Családi állapota: Állampolgársága: Elhalálozás helye, ideje: 1 NYILATKOZAT Az elhunyt neve: Születési neve: Születési helye, ideje: Anyja neve: Családi állapota: Állampolgársága: Elhalálozás helye, ideje:. Állt-e gondnokság/gyámság alatt: Gondnok/gyám neve, címe:...

Részletesebben

Nemzeti tartózkodási engedély kérelem

Nemzeti tartózkodási engedély kérelem Nemzeti tartózkodási engedély kérelem _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Kérelmet átvevő hatóság: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal beutazás helye: Arcfénykép

Részletesebben

Nemzeti tartózkodási engedély kérelem

Nemzeti tartózkodási engedély kérelem Nemzeti tartózkodási engedély kérelem _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Kérelmet átvevő hatóság: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal Arcfénykép beutazás helye:

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem látogatás céljából

Tartózkodási engedély kérelem látogatás céljából Tartózkodási kérelem látogatás céljából Kérelmet átvevő hatóság: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első alkalommal beutazás helye: Arcfénykép beutazás

Részletesebben

HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA

HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA TÁRSASHÁZKEZELŐI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE 1. Az ügy rövid leírása A társasházkezelői tevékenység olyan, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM. gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez. Lakóhelye:...

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM. gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez. Lakóhelye:... Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez Kérelmező adatai: Kérelmező neve (leánykori név):... Születési hely, idő:...,...év,...hó,...nap

Részletesebben

NYILATKOZAT. Állt-e gondnokság/gyámság alatt:...gondnok/gyám neve: címe:...

NYILATKOZAT. Állt-e gondnokság/gyámság alatt:...gondnok/gyám neve: címe:... NYILATKOZAT 1. Az elhunyt neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje:... Családi állapota:... Állampolgársága:... elhalálozás helye, ideje:... Az örökhagyó tagja-e kamarának ( MOKK:

Részletesebben

Születés, házasságkötés, haláleset anyakönyvezése, rögzítése. Hazai anyakönyvezési eljárás magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi.

Születés, házasságkötés, haláleset anyakönyvezése, rögzítése. Hazai anyakönyvezési eljárás magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi. Születés, házasságkötés, haláleset anyakönyvezése, rögzítése. Hazai anyakönyvezési eljárás magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményeirõl Születés anyakönyvezése, családjogi helyzet rendezése,

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem kutatás céljából

Tartózkodási engedély kérelem kutatás céljából Tartózkodási kérelem kutatás céljából _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Kérelmet átvevő hatóság: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első alkalommal beutazás helye: Arcfénykép beutazás

Részletesebben

ÜGYMENETLEÍRÁS TELEPENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSHOZ

ÜGYMENETLEÍRÁS TELEPENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSHOZ ÜGYMENETLEÍRÁS TELEPENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSHOZ Vonatkozó jogszabályok: - 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem egyéb célból

Tartózkodási engedély kérelem egyéb célból Tartózkodási engedély kérelem egyéb célból _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Kérelmet átvevő hatóság: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal beutazás helye: Arcfénykép

Részletesebben

Ügymenetmodell. 1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Nógrád Megyei Kormányhivatal. 2. Illetékességi terület: Nógrád megye

Ügymenetmodell. 1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Nógrád Megyei Kormányhivatal. 2. Illetékességi terület: Nógrád megye 1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Nógrád Megyei Kormányhivatal 2. Illetékességi terület: Nógrád megye 3. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő - Csütörtök: 8 00-16 30 Péntek: 8 00-14 00 4. Ügyintéző és

Részletesebben

Gyermekvédelmi Gyámi Csoportvezető: Varga Gabriella. A gyámi csoport feladatai és működése

Gyermekvédelmi Gyámi Csoportvezető: Varga Gabriella. A gyámi csoport feladatai és működése Gyermekvédelmi Gyámi Csoportvezető: Varga Gabriella A gyámi csoport feladatai és működése A családjogi törvény fogalmazása szerint, Az a kiskorú, aki nem áll szülői felügyelet alatt, gyámság alá tartozik.

Részletesebben

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Kozármisleny Város Önkormányzat Szociális, Kulturális és Oktatási Bizottsága 7761 Kozármisleny, Pécsi út 124.. : 72/570-918. KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Kérelmező neve: Születési

Részletesebben

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről A Kormány a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

HONOSÍTÁSI KÉRELEM a magyar állampolgárságról szóló évi LV. törvény 4. (1)-(2), (4)-(7) bekezdése alapján

HONOSÍTÁSI KÉRELEM a magyar állampolgárságról szóló évi LV. törvény 4. (1)-(2), (4)-(7) bekezdése alapján A köztársasági elnöknek Budapest fénykép helye fénykép helye HONOSÍTÁSI KÉRELEM a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. (1)-(2), (4)-(7) bekezdése alapján Alulírott... és házastársam,...

Részletesebben

ujjnyomat adására állandó jelleggel fizikailag képtelen ujjnyomat adására átmenetileg fizikailag képtelen

ujjnyomat adására állandó jelleggel fizikailag képtelen ujjnyomat adására átmenetileg fizikailag képtelen ZALA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NAGYKANIZSAI JÁRÁSI HIVATALA KORMÁNYABLAK OSZTÁLY Ügy megnevezése és ismertetése: Útlevél kiállítása Az eljáró ügyintéző az arcképmás, aláírás, és ujjnyomat felvételezését a

Részletesebben

Adatlap a külföldön létesített bejegyzett élettársi kapcsolat hazai anyakönyvezéséhez

Adatlap a külföldön létesített bejegyzett élettársi kapcsolat hazai anyakönyvezéséhez Szerv megnevezése: EAK eseményazonosító: Adatlap a külföldön létesített bejegyzett élettársi kapcsolat hazai anyakönyvezéséhez I. Kérelmező(k) adatai Kérelmező 1 bejegyzett élettárs/érintett/egyéb kérelmező

Részletesebben

ADATLAP külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez

ADATLAP külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez Szerv EAK eseményazonosító: I. Kérelmezı(k) adatai ADATLAP külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez Kérelmezı 1 anya/apa/érintett/egyéb kérelmezı Családi és utóneve: Lakcíme: Elérhetısége: @

Részletesebben

KÖZÖS SZABÁLYOK A GYÁM ÉS A GONDNOK SZÁMADÁSÁVAL KAPCSOLATBAN

KÖZÖS SZABÁLYOK A GYÁM ÉS A GONDNOK SZÁMADÁSÁVAL KAPCSOLATBAN KÖZÖS SZABÁLYOK A GYÁM ÉS A GONDNOK SZÁMADÁSÁVAL KAPCSOLATBAN Számadás fajtái: - rendszeres számadás - eseti számadás - végszámadás Számadásra kötelesek: - hivatásos gyám - hivatásos gondnok - gondnok

Részletesebben

P. 1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez A fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat érkeztető bélyegzője NYOMTATVÁNY

P. 1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez A fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat érkeztető bélyegzője NYOMTATVÁNY P. 1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez A fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat érkeztető bélyegzője NYOMTATVÁNY Jogi segítségnyújtás engedélyezése iránti kérelemhez A) SZEMÉLYI ADATOK,

Részletesebben

Bejegyzett élettársi kapcsolat

Bejegyzett élettársi kapcsolat Bejegyzett élettársi kapcsolat Az ügyintézéshez szükséges: Magyar állampolgárok esetén mindkét fél részéről az alábbiak szükségesek: - az élettársak érvényes személyazonosító igazolványa (vagy más személyazonosításra

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem önkéntes tevékenység folytatása céljából

Tartózkodási engedély kérelem önkéntes tevékenység folytatása céljából Tartózkodási engedély kérelem önkéntes tevékenység folytatása céljából _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Kérelmet átvevő hatóság: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal

Részletesebben

Egyéni vállalkozói igazolvány

Egyéni vállalkozói igazolvány Egyéni vállalkozói igazolvány Egyéni vállalkozói igazolvány igénylése illetékmentes Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. Törvény (Evctv.), valamint a kapcsolódó végrehajtási

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem keresőtevékenység folytatása céljából

Tartózkodási engedély kérelem keresőtevékenység folytatása céljából Tartózkodási kérelem keresőtevékenység folytatása céljából Kérelmet átvevő hatóság: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első alkalommal beutazás helye:

Részletesebben

KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Nádudvar Város Önkormányzat 4181 Nádudvar, Fő u. 119. sz. Tel: 54/529-010 Fax: 54/528-551 E-mail: nadudvar@nadudvar.hu KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Alulírott azzal a kéréssel fordulok Nádudvar

Részletesebben