FINANSZÍROZÁSÚ SZERZİDÉSÜK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSÁNAK FONTOSABB

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FINANSZÍROZÁSÚ SZERZİDÉSÜK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSÁNAK FONTOSABB"

Átírás

1 NEM FOGYASZTÓNAK MINİSÜLİ ÜGYFELEK PÉNZÜGYI VEZETİINEK LOMBARD FINANSZÍROZÁSÚ SZERZİDÉSÜK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSÁNAK FONTOSABB TUDNIVALÓIRÓL Tisztelt Pénzügyi Vezetı! Az Önök Lombard Lízing Csoporttal kötött szerzıdésének pénzforgalommal összefüggı tudnivalóiról állítottuk össze alábbi tájékoztatónkat. Reméljük, kiadványunk hasznos segítségül szolgál a pénzügyek áttekinthetıbb kezeléséhez! Pénzforgalmi tájékoztatóink: Fizetési értesítı A szerzıdés megkötésének napjától számított 3 havi rendszerességgel Társaságunk Fizetési értesítı elnevezéső bizonylattal tájékoztatja Önöket aktuális fizetési kötelezettségükrıl (tartozás/ vagy túlfizetés), az értesítı keltét követı 3 hónapban fizetendı havi részletekrıl (esetleges kamatváltozásról, amennyiben a megelızı értesítı havi részleteihez mérten a törlesztés havi összege módosult), idıszaki árfolyam elszámolás esetén az értesítı keltét megelızı 3 hónap árfolyamváltozás alakulásáról (kivéve, ha annak elszámolására a Hirdetmény szerint havi gyakorisággal került sor), havi fix konstrukció esetén a futamidı alatt halmozódott árfolyamváltozás és annak kamata összegérıl szerzıdésük vevı folyószámlájának forgalmáról és egyenlegérıl. Hitelegyeztetı Szerzıdésük december 31. fordulónapon érvényes tıke, kamat és felhalmozott árfolyam összegek elszámolását Társaságunk minden év januárban évente egy alkalommal, költségmentesen - bocsátja Ügyfelei rendelkezésére, postai úton. Amennyiben Önöknek bármely más idıpontban van szüksége Hitelegyeztetı bizonylatra, az igény jelzésétıl számított 30 naptári nap határidıvel készítjük el és továbbítjuk az Önök részére, a hirdetményben "Minden olyan információ vagy dokumentum továbbítása, amely az ügyfelet illeti meg jogcímen közzétett hirdetményi díj felszámítása mellett. Havi lízingdíjak / törlesztı részletek (kamatváltozás) A havi lízingdíjak/törlesztı részletek összegét az Önök szerzıdésére irányadó kamatláb változása módosíthatja. A kamatláb pénzpiaci változását társaságunk az Önök szerzıdésére érvényes kamatperiódus hosszának megfelelı gyakorisággal vizsgálja felül, a kamatperiódus kezdete a szerzıdéskötés napjától számítódik. A szerzıdésre irányadó kamatperiódust a szerzıdéskötéskor hatályos Üzletszabályzat tartalmazta. A referencia kamatláb változása miatt bekövetkezett esetleges lízingdíj / törlesztı részlet módosulásról (emelkedés vagy csökkenés) a Fizetési értesítı elnevezéső bizonylat Következı idıszak díjai címszó alatt találnak információt. Havi fix konstrukció esetén a havi lízingdíj / törlesztı részlet összege a szerzıdés futamideje alatt nem változik, a kamatváltozás érvényesítése a futamidıt módosítja. Az Önök szerzıdésére aktuálisan érvényes referencia kamatláb és a szerzıdéskötéstıl a futamidı végéig érvényes (kivéve a rendkívüli kamatváltozás esetét) Lombard irányadó ráta %-os mértékét ebben az információs blokkban találják meg. A Fizetési értesítıben közzétett aktuális referencia kamatláb a referencia kamatláb változásáról való elızetes tájékozódás lehetıvé tétele érdekében - a kamatperiódus fordulónapját megelızı 15. nap referencia kamata. A kamatláb megváltozása következtében a fizetendı kamat összege változik, amelynek az a következménye, hogy a díjmódosulás hatására a tıke és kamat fizetési kötelezettség elızetesen meghatározott összege (megbontása) módosul. Ezért kérjük, hogy a lízingdíjat/törlesztı részletet Önök a Fizetési értesítı Folyószámla forgalom címszava alatt kiközölt lízingdíjak/törlesztı részletek tıke-kamat-adó részletezése alapján szíveskedjenek lekönyvelni! Rendkívüli kamatváltoztatás A Lombard Lízing Csoport az Üzletszabályzatban/Általános Szerzıdései Feltételekben a Rendkívüli kamatesemény fogalma alatt meghatározott feltételek bekövetkezése esetén jogosult csak a kamatváltoztatásra (a Lombard Irányadó Ráta módosítására), amennyiben ez bekövetkezik, abban az esetben errıl külön tértivevényes

2 értesítést küldünk Önöknek a változás okának megjelölésével. Rendkívüli kamatváltoztatás esetén Önök ingyenesen elıtörleszthetnek a megadott határidın belül. Felhívjuk szíves figyelmüket, ha Önök deviza alapú szerzıdést kötöttek, a havi lízingdíj/törlesztı részlet fizetésén túlmenıen további fizetési kötelezettségük is felmerül, amennyiben az árfolyamváltozásból eredıen árfolyam veszteségük keletkezik! Olyan esetben, amikor csak a havi lízingdíjat, vagy törlesztı részletet fizetik meg a Lombardnak, tartozásuk fog mutatkozni, illetve ha idıközben egyéb jellegő fizetési kötelezettségbıl eredıen keletkezik tartozásuk, a megfizetett havi lízingdíj / törlesztı részlet az egyéb lejárt tartozás teljesítésére kerül beszámításra. Árfolyamváltozás Az árfolyamváltozás kiszámításának módja: Fizetési kötelezettség (esedékes díj) x ((fizetés esedékesség napján aktuális Lombard deviza eladási árfolyam/mértékadó árfolyam) 1). Az idıszaki (negyedéves) árfolyam elszámolás sajátosságai: Az árfolyamváltozás kiterhelésének gyakorisága: a) háromhavi periódus, az elsı periódus kezdı napja a szerzıdéskötés napja. b) a kiterhelés minimum összege: 1.000,- Ft c) kivétel a háromhavi periódus alól, azaz a kiterhelés havonta történik: amikor az árfolyam különbözet nagyobb, mint az adott havi lízingdíj, illetve törlesztı részlet 20%-a és legalább a ,- Ft-ot eléri. Az árfolyamváltozás megfizetése utólag esedékes, a 3 havonta megküldött Fizetési értesítıben meghatározott fizetési határidıre. Az árfolyamváltozás számítását, részletezését a Fizetési értesítı Árfolyamváltozás elszámolás fejezete tartalmazza. Amennyiben az árfolyamváltozás kiterhelésére havi gyakorisággal került sor, a 3 havonta megküldött Fizetési értesítı Árfolyamváltozás elszámolás fejezete kizárólag a még nem számlázott és Önök részére ki nem közölt árfolyamváltozást tartalmazza! A havi fix konstrukció sajátosságai: A havi fix konstrukció lényege, hogy a futamidı alatt a havi díjak változatlanok, a kamatváltozás és árfolyamváltozás elszámolása a futamidı végén történik. Havi fix konstrukció esetén a kamatváltozás a futamidı alatt a szerzıdés lejáratát módosítja, például ha csökken a kamat és az által a fizetendı díj is, rövidül a futamidı és ugyanez igaz fordított esetben is, csak akkor a futamidı növekszik. A lényeg, hogy minden hónapban ugyanannyi összegő részletet kell fizetni, ezáltal elıre lehet tervezni a havi kiadásokat. A havi törlesztı részletekre jutó árfolyamváltozást nem havonta, vagy 3 havonta kell fizetni havi fix konstrukció esetén, a futamidı során felhalmozódott árfolyamváltozás teljes összegét csak az utolsó lízingdíj / törlesztı részlet esedékessége napjára számítjuk ki (elszámolás idıpontja). Az elszámolás idıpontjáig terjedı idıszakra a kalkulációs kamatlábnak megfelelı mértékő kamatot számítunk fel (BUBOR + 4 %) Az árfolyamváltozást Ügyfelünk a szerzıdés futamidejének lejáratát (elszámolást) követı hosszabbított futamidıben, kalkulációs kamatláb megfizetése mellett (BUBOR+4%), havi részletekben fizeti meg oly módon, hogy a fizetendı részletek nem haladják meg az addigi havi törlesztı részletek összegét. Havi fix konstrukció esetében az árfolyamváltozás futamidı során felhalmozódott összege a Fizetési értesítı Havi fix konstrukció árfolyam tájékoztatója blokkjában kerül kiközlésre. A fentiekben részletezett árfolyam elszámolás alól kivétel, amennyiben rendkívüli árfolyam esemény következik be és az esedékességkori árfolyam a szerzıdéskori árfolyamhoz képest 25%-kal magasabb. Ez esetben a számlázás és az árfolyamváltozás fizetési kötelezettség mindaddig a hirdetmény szerinti havi (esetleg negyedéves) gyakoriságú, amíg a rendkívüli árfolyam esemény feltétele fennáll. Befizetések teljesítése Banki átutalásaikat a szerzıdéshez tartozó 3x8 karakterő bankszámla számra szíveskedjenek teljesíteni! A bankszámlaszám a Fizetési értesítıkben, valamint az Extra Help Online Ügyfélszolgálatunk Folyószámla információk és Szerzıdés alapadatai menüpontjaiban is megtalálható. Amennyiben átutalásaikat euróban teljesítik, az OTP Banknál vezetett (IBAN szám: HU55), SWIFT kód : OTPVHUHB bankszámlaszámra, a közlemény rovatban a szerzıdésszám feltüntetésével szíveskedjenek utalni.

3 Ha Önöknek több szerzıdése is van, kétféle lehetıséget biztosítunk a teljesítéshez. Az alábbiak alapján mérlegelhetik, melyik megoldás kedvezıbb Önöknek. I. Szerzıdésenkénti utalás: Ebben az esetben törlesztı részleteiket a szerzıdésekhez tartozó egyes bankszámlaszámokra külön-külön kell utalniuk. A deviza átutalásokat az OTP Banknál vezetett bankszámlaszámra, a közlemény rovatban a szerzıdésszám feltüntetésével kérjük teljesíteni. II. Egyösszegő utalás folyamata forintban vagy devizában: 1. Kattintson a oldalunkról elérhetı Extra Help Online Ügyfélszolgálatunkra! 2. Az Önök cége regisztrált már? a) Ha még nem, kérjük, töltsék le a regisztrációs őrlapot!. Cégek, egyéni vállalkozók, ıstermelık regisztrációját úgy fogadjuk el, ha azt a weboldalról letölthetı regisztrációs dokumentum kitöltése és annak cégszerő aláírása után postai úton juttatják vissza címünkre, amelyet visszaigazolunk. b) Ha Önök már regisztrált felhasználók még a banki átutalás indítása elıtt - az átutalás részletezı menüpontban rendelkezzenek az átutalt összeg szerzıdésenkénti megbontásáról. (Rendelkezés hiányában a befizetett összeg szerzıdésenkénti megbontása Társaságunk által kerül meghatározásra.) Ezt követıen utalják át szerzıdésük esedékes törlesztı részletét egy összegben azon Lombard Társaság bankszámlájára, amellyel a szerzıdést kötötték. Ez esetben nem a 3x8 karakterő bankszámlaszámra kell az átutalást indítani, hanem annak elsı 16 számjegyére, tehát az utolsó nyolc szám ne kerüljön az átutalási bizonylatra, hiszen az egy adott szerzıdés azonosítója! 3x8 karakterő bankszámlára indított átutalás esetén az átutalás közlemény információja nem kerül feldolgozásra társaságunk által. Kérjük, hogy az átutalásról rendelkezı részletezést még az átutalást megelızıen, de legkésıbb azzal azonos napon szíveskedjenek megtenni, mert utólagosan, tehát a pénz bankszámlánkon történt jóváírását követıen sajnos már nem áll módunkban figyelembe venni azt. Tájékoztatjuk, hogy a rendelkezés érvényessége az Önök által az átutalás részletezıben megadott rendelkezés dátumától számított 5 naptári napot követıen lejár. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az Átutalás részletezı -ben feltüntetett összesen adatnak és az átutalt összegnek minden esetben meg kell egyeznie! Adateltérés esetén a befizetett összeg szerzıdésekre szétosztása Társaságunk által kerül meghatározásra. Fontos: a részletezni kívánt összeg utalása egy összegben, egy bankszámláról kell, hogy megtörténjen. Fontos továbbá tudni, hogy egyösszegő utalásra csak akkor van lehetıség, ha legalább két szerzıdésüket ugyanazon Lombard Társasággal kötötték. Különbözı Lombard cégekben (Lombard Lízing Zrt. / Lombard Ingatlan Zrt./ Lombard Bérlet Kft.) lévı szerzıdések teljesítéseinek összevonására nincs mód. Lízingdíj / törlesztı részlet átütemezése Kérjük, hogy fizetési nehézségüket idıben, még a pénzügyi esedékesség elıtt szíveskedjenek jelezni! Amennyiben cégük váratlan fizetési nehézségbe ütközik, átmeneti fizetési könnyítést kérhetnek, átütemezhetik jelenlegi fizetési kötelezettségeiket, a havi díjak csökkentésével, a szerzıdés futamidejének hosszabbításával, ha a szerzıdés jelenlegi futamideje azt lehetıvé teszi díjfizetésük átmeneti felfüggesztésével egy adott díj késıbbi idıpontban történı megfizetésével Válasszák Extra help Online ügyfélszolgálatunkat igénybejelentésük indításához, ahol a törlesztı részleteik átütemezési lehetıségeinek feltérképezésében kalkulátor segíti Önöket a legmegfelelıbb szerzıdésmódosítási igény benyújtásában. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy elmúlt esedékességő, tehát lejártnak minısülı tartozás átütemezése az Online Ügyfélszolgálaton keresztül nincs lehetıség, annak benyújtása a honlapunkon elérhetı átütemezési igénybejelentés formanyomtatványon történhet.

4 Lejárt tartozás átütemezése esetén az átütemezett tartozás a szerzıdésmódosítás hatályba lépésének napján érvényes, a szerzıdés devizanemének megfelelı deviza vételi árfolyamon kerül a díjakba beépítésre, melyre tekintettel a szerzıdésbıl hátralévı teljes tartozás mértékadó árfolyama változik, amely a tıkével súlyozott átlag árfolyam módszerével kerül megállapításra. A módszer alapján kiszámított (módosított mértékadó) árfolyamot, az átütemezést követıen megküldött Törlesztı részlet értesítıben tüntetjük fel. Az átütemezés további feltétele a szerzıdésmódosítási feltételt kiközlı Visszaigazolás elnevezéső dokumentumban szereplı kamatfelár megfizetésének vállalása, amely szintén a havi törlesztı részletekbe kerül beépítésre a szerzıdés módosítás értéknapjától. A tıkével súlyozott átlag árfolyam megállapításának számítása Új mértékadó árfolyam = (szerzıdés módosítás értéknapján fennálló forint összegő tıke + átütemezett folyószámla tartozás)/ ((átütemezett folyószámla tartozás / hatályba lépés napján érvényes deviza vételi árfolyam) + (szerzıdés módosítás értéknapján fennálló Forint összegő tıke /mértékadó árfolyam)) Amennyiben a Visszaigazolás elnevezés dokumentumunkban meghatározott feltétel(ek)et nem teljesíti, és ezért a szerzıdésmódosítás meghiúsul, abban az esetben Ön köteles megfizetni a Hirdetmény szerinti meghiúsítási díjat. Nem tudják tovább fizetni a hitelt? Minden felkínált lehetıséget mérlegeltek és egyiket sem tudják vállalni? Ilyen esetben célszerő sürgısen olyan vevıt keresni a finanszírozott eszközre, aki a hitelt tovább fizetné! Az átvállalás feltételeirıl tájékozódhatnak honlapunk Letölthetı kérelmek menüpontjának Hitelszerzıdéshez kapcsolódó tartozásátvállalás igénybejelentése, valamint Lízingszerzıdéshez kapcsolódó engedményezés-tartozásátvállalás igénybejelentése nyomtatványainkból! Ne feledjék, az eszköz értékesítéséhez Társaságunk engedélye szükséges! Továbbá figyelmébe ajánljuk a internetes oldalunkat, ahol a fizetési problémák kezelésére kínálunk megoldásokat. Adatváltozás bejelentése a finanszírozónak Kérjük, hogy a cégadataikban bekövetkezett változást hivatalos igazolással - haladéktanul szíveskedjenek jelezni társaságunk felé, mert késve bejelentett adatváltozás esetén nincs mód a már kiállított számlák utólagos módosítására! Ügyintézés Ügyfeleink számára több csatornán keresztül biztosítunk lehetıséget ügyeik intézésére, az elérhetıségeink és az aktuális nyitvatartási idıpontjaink megtalálhatóak a honlapunkon. Személyes ügyintézésre budapesti (1139 Budapest, Váci út ) és szegedi (6720 Szeged, Somogyi B.u.19.) ügyfélszolgálatunkon nyílik lehetıségük, azok nyitvatartási idejében. Telefonos ügyfélszolgálatunk - nyitvatartási idıben - a 62/ es telefonszámon érhetı el, valamint az címen. Egyszerő és gyors ügyintézésre nyújt lehetıséget a honlapunkról elérhetı Extra Help Online ügyfélszolgálatunk. Használatához postai úton továbbított formanyomtatványon kell regisztrálni. A regisztrációs adatlap letölthetı az Egyéni vállalkozók, İstermelık regisztrációja pdf fájlból, az Online ügyfélszolgálat felületérıl. A regisztrációhoz a Regisztráció Lombard online ügyfélszolgálat elnevezéső adatlapot kell hiánytalanul kitölteni, aláírni és eljuttatni társaságunkhoz. A belépéshez szükséges felhasználói azonosítót és jelszót ben küldjük meg a nyomtatványon Önök által megadott elérhetıségre. Az általunk megadott jelszó érvényessége idıben korlátozott! Amennyiben elmulasztják a jelszó módosíthatósági határidejét, vagy elfelejtették azt, hívják ügyfélszolgálatunkat (62/ ), vagy küldjenek t ahol ügyintézıink adategyeztetést követıen új jelszót küldenek ki a regisztrációkor megadott címre. A regisztráció alkalmával rögzített címet csak és kizárólag postai úton megküldésre kerülı, saját kező aláírással ellátott kérelem formájában tudjuk módosítani! A regisztráció törlése az eredetileg aláírt kérelem záradékolt megküldésével történik. Az Online ügyfélszolgálat az alábbi lehetıségeket biztosítja Önök számára: megtekinthetik szerzıdésük részleteit (alapadatok, bankszámlaszám, eszköz adatok) törlesztı részleteik ütemezését a teljes futamidıre (fizetési esedékesség, fizetendı díj összege, tıke-kamat megbontás), dokumentumot csatolhatnak,

5 módosítási igényeket indíthatnak, információt szerezhetnek a szerzıdés elıtörlesztésének esetére vonatkozó fizetési kötelezettségeikrıl, folyamatban lévı igényeik állapotáról, feldolgozottságáról és a kapcsolódó tennivalókról tájékozódhatnak, adatváltozást és káreseményt jelenthetnek be, dokumentum másolatot igényelhetnek: szerzıdés másolat, számlamásolat, tıke-kamat megbontás, Okmányirodai (záradékos) rendelkezı nyilatkozat, lekérdezhetik folyószámla egyenlegüket és adott idıszakra pénzforgalmi adataikat, rendelkezhetnek az egyösszegben történt átutalásuk szerzıdésekre történı szétosztásáról, tájékozódhatnak az árfolyam adatokról és a kamatlábakról. Szeged, június 09. Utolsó frissítés dátuma: július 03.

Preambulum. I. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak

Preambulum. I. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA PSZÁF engedély száma: 2138/1998/F Gépjármő és gép hitelezési tevékenységre HITT/2010.01.01. Preambulum A Takarékbank Zrt.

Részletesebben

CIB CREDIT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

CIB CREDIT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Érvényes: 2009.május.1. CIB CREDIT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŐVEK FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT KÖLCSÖN A CIB Credit Zrt. (1138 Budapest, Váci út 140, cégjegyzékszám:

Részletesebben

Preambulum. I. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak

Preambulum. I. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA PSZÁF engedély száma: 2138/1998/F Lakossági és vállalkozási hitelnyújtási tevékenységre HITI/2010.01.01. Preambulum A Takarékbank

Részletesebben

Preambulum. I. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak

Preambulum. I. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA PSZÁF engedély száma: 2138/1998/F Személyi kölcsön tevékenységre HITGdszk/2010.01.01. Preambulum A Takarékbank Zrt. 2010.

Részletesebben

Preambulum. I. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak

Preambulum. I. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA PSZÁF engedély száma: 2138/1998/F Személyi kölcsön tevékenységre HITGdszk/2010.03.01. Preambulum A Takarékbank Zrt. 2010.

Részletesebben

MCSK 0701 számú általános szerzıdési feltételek

MCSK 0701 számú általános szerzıdési feltételek Merkantil Bank Zrt. Kölcsönszerzıdés MCSK 0701 számú általános szerzıdési feltételek fix vagy változó törlesztırészletekkel, változó törlesztırészletek esetén forint, vagy deviza alapon változó törlesztırészletekkel

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerzıdéshez

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerzıdéshez ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerzıdéshez Lízingbevevı a Lízingszerzıdés, valamit a szerzıdéskötés idıpontjában hatályos Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: "ÁSZF") aláírásával

Részletesebben

Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Fegyvernek Felszabadulás út 138.

Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Fegyvernek Felszabadulás út 138. Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Fegyvernek Felszabadulás út 138. Hirdetmény a Takarékszövetkezet Általános Üzletszabályzatának módosításáról vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön

Részletesebben

Hiteliktatószám: sz. szerzıdés 1. számú függeléke

Hiteliktatószám: sz. szerzıdés 1. számú függeléke Hiteliktatószám: sz. szerzıdés 1. számú függeléke Általános Szerzıdési Feltételek Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hatálybalépés napja: 2015.02.01. A fenti hitel iktatószámú

Részletesebben

Preambulum I. Preambulum II.

Preambulum I. Preambulum II. LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA PSZÁF engedély száma: 2138/1998/F Gépjármő flotta lízing tevékenységre PLAFLOG/2009.08.01. Amely 2009.08.01. napjával az gépjármő

Részletesebben

MCSK 1203 számú általános szerzıdési feltételek

MCSK 1203 számú általános szerzıdési feltételek Merkantil Bank Zrt. Kölcsönszerzıdés MCSK 1203 számú általános szerzıdési feltételek fix vagy változó törlesztırészletekkel, változó törlesztırészletek esetén forint, vagy deviza alapon változó törlesztırészletekkel

Részletesebben

Tájékoztató a hitel átütemezési lehetıségekrıl

Tájékoztató a hitel átütemezési lehetıségekrıl TÁJÉKOZTATÓ A RAIFFEISEN BANKNÁL FIZETÉSI NEHÉZSÉG ESETÉN ELÉRHETİ HITEL ÁTÜTEMEZÉSI LEHETİSÉGEKRİL MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE Bankunknál 2008 óta érhetık el a lakossági Ügyfelek számára fizetéskönnyítési,

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl Hatályos 2009. november 1-jétıl a hivatalosan közzétett változtatásig AXA Bank Europe

Részletesebben

Tájékoztató a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérıl

Tájékoztató a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérıl Tájékoztató a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérıl Tisztelt Ügyfelünk! Az egyes devizák jelentıs árfolyam ingadozása egyre több Ügyfélnek okoz jelentıs törlesztési problémát. Az alábbiakban

Részletesebben

1. Fogalmak. Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Fegyvernek Felszabadulás út 138.

1. Fogalmak. Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Fegyvernek Felszabadulás út 138. Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Fegyvernek Felszabadulás út 138. Hirdetmény a Takarékszövetkezet Általános Üzletszabályzatának módosításáról fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön

Részletesebben

KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATI HITELEZÉS. Általános Szerzıdési Feltételek

KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATI HITELEZÉS. Általános Szerzıdési Feltételek : RAIFFEISEN BANK Zrt. Tevékenységi engedély száma: 22/1992 Tevékenységi engedély dátuma: 1992. április 3. Cégjegyzékszáma: 01-10-041042 Székhelye: 1054 Budapest, Akadémia u. 6. Kapcsolattartás címe: 1054

Részletesebben

A..sz. kölcsönszerzıdés 1. sz,. függeléke

A..sz. kölcsönszerzıdés 1. sz,. függeléke A..sz. kölcsönszerzıdés 1. sz,. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minısülı természetes személy ügyfelekkel kötendı szerzıdéshez Hatálybalépés napja: 2012.04.01. A jelen Általános Szerzıdési

Részletesebben

FINANSZÍROZÁSI KÉRELEM. Személygépjármő hitel KÖLCSÖNBEVEVİ ADATAI

FINANSZÍROZÁSI KÉRELEM. Személygépjármő hitel KÖLCSÖNBEVEVİ ADATAI LOMBARD Lízing Zrt. 6720 Szeged, Somogyi u. 19. Tel.:62/564-777, fax:62/564-760 FINANSZÍROZÁSI KÉRELEM Személygépjármő hitel Szerzıdésszám: KÖLCSÖNBEVEVİ ADATAI Családi és utónév: Elızı (leánykori) név:

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2009. október 26. napjától visszavonásig

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2009. október 26. napjától visszavonásig HIRDETMÉNY Az ÁHF Általános Hitel és Finanszírozási Zrt. hivatalos tájékoztatója az ügyfelekkel megkötött egyedi kölcsönszerzıdések esetén alkalmazott kondíciókról, kamatokról, díjakról, jutalékokról és

Részletesebben

HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. Fogalmak... 3 3. Általános tudnivalók... 4 4. A kölcsönszerzıdés létrejötte, a felek kötelezettségei... 5 5. A kölcsönszerzıdés

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK a fogyasztónak minısülı természetes személy ügyfelekkel kötendı szerzıdésére A jelen Általános Szerzıdési Feltétel (továbbiakban: ÁSZF) magában foglalja a Takarékszövetkezet

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ 3/2010. Lakossági devizára változtatható forint alapú lakáscélú jelzáloghitelhez

TÁJÉKOZTATÓ 3/2010. Lakossági devizára változtatható forint alapú lakáscélú jelzáloghitelhez LAKOSSÁGI DEVIZÁRA VÁLTOZTATHATÓ FORINT ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGHITELÜNK ELİNYEI A forintban felvett kölcsönt bármikor, külön költségek nélkül változtathatja át deviza alapú hitellé. A felajánlott ingatlanfedezethez

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT A Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet aláírásával vállalta, hogy betartja a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA. kivonata a 16/2003. IHM rendelet alapján

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA. kivonata a 16/2003. IHM rendelet alapján ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA kivonata a 16/2003. IHM rendelet alapján Cyber Systems Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság Hatályos: 2006.október 20.-tól A

Részletesebben

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A Takarékszövetkezet Igazgatósága a 2010. június 08-i ülésén a 18/2010. számú határozatával egységes szerkezetben elfogadta. Hatályos: 2010. június 11-tıl

Részletesebben

Raiffeisen Lízing Zrt. hirdetmény / Kondíciós lista

Raiffeisen Lízing Zrt. hirdetmény / Kondíciós lista RAIFFEISEN LÍZING ZRT. KONDÍCIÓS LISTA Gépjármő finanszírozás Hatályos: 2015. február 1-tıl visszavonásig Közzététel: Budapest, 2015. február 2. SZERZİDÉS TÍPUSA SZERZİDÉS TÁRGYA Finanszírozás pénzneme

Részletesebben

SOPRON BANK Zrt. Sopron. BETÉTI ÜGYLETEKRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT módosításokkal egységes szerkezetben. Hatályos: 2015. július 3.

SOPRON BANK Zrt. Sopron. BETÉTI ÜGYLETEKRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT módosításokkal egységes szerkezetben. Hatályos: 2015. július 3. SOPRON BANK Zrt. Sopron BETÉTI ÜGYLETEKRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT módosításokkal egységes szerkezetben Hatályos: 2015. július 3. napjától TARTALOM I. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA... 3 II. A LEKÖTÖTT BETÉT...

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a hitelhez, a bankgaranciához, a faktoringhoz és a pénzügyi lízinghez kapcsolódó készfizetı kezességvállalásról

ÜZLETSZABÁLYZAT. a hitelhez, a bankgaranciához, a faktoringhoz és a pénzügyi lízinghez kapcsolódó készfizetı kezességvállalásról ÜZLETSZABÁLYZAT a hitelhez, a bankgaranciához, a faktoringhoz és a pénzügyi lízinghez kapcsolódó készfizetı kezességvállalásról 2010 1. A GARANTIQA HITELGARANCIA ZRT. CÉLJA ÉS AZ ÁLTALA NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK IMPULZUS KOMMUNIKÁCIÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2005. január 3. Utolsó módosítás kelte: 2009. augusztus 7. Hatályba lépés kelte: 2009. október 1. Általános Szerzıdési Feltételek

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (Forintban végzett mőveletek)

KONDÍCIÓS LISTA (Forintban végzett mőveletek) Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet Kiszombor KONDÍCIÓS LISTA (Forintban végzett mőveletek) Kiadva: 2015. augusztus 01. Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2015. június 19. napján jelen Hirdetményben

Részletesebben