A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA ELEKTRONIKUS LECKEKÖNYV SZABÁLYZATA. BUDAPEST 2011 (2015. június 26-tól hatályos változat)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA ELEKTRONIKUS LECKEKÖNYV SZABÁLYZATA. BUDAPEST 2011 (2015. június 26-tól hatályos változat)"

Átírás

1 A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA ELEKTRONIKUS LECKEKÖNYV SZABÁLYZATA BUDAPEST 2011 (2015. június 26-tól hatályos változat)

2 A felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet (továbbiakban: végrehajtási rendelet) 15/D. (1) bekezdés c) pontjában, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján a Budapesti Gazdasági Főiskola (a továbbiakban: Főiskola, Intézmény) az elektronikus leckekönyv vezetésének és alkalmazásának rendjét az alábbiak szerint határozza meg 1 : I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Főiskola a 2011/2012-es tanév I. félévében áttér az elektronikus leckekönyvre (továbbiakban: leckekönyv, e-index) oly módon, hogy a) A 2011/2012. tanév I. félévében és azt követően a Főiskolával bármely képzésen hallgatói jogviszonyt létesítettek esetén csak az elektronikus index használható, b) a 2011/2012. tanév előtt a Főiskolán hallgatói jogviszonyt létesített hallgatók esetén a korábbi hagyományos indexek a 2010/2011. tanév 2. félévét követően lezárásra és hitelesítésre kerülnek, melyet a Tanulmányi és Oktatásszervezési Hivatal Főosztály (továbbiakban: TOF) köteles megőrizni, és a hallgatónak a hallgatói jogviszony megszűnésekor át kell adni. A hagyományos index átvételét a hallgató aláírásával elismeri. 2 c) Az e-index bevezetésére nem kerül sor: ca) a 2011/2012. tanév 1. félévében a tantervben előírt kötelező szakmai gyakorlaton levő, cb) a nappali tagozat alapképzés idegenforgalom-vendéglátás szakon az idegenforgalom és szálloda szakirányon, valamennyi távokatás alapképzés és szakirányú továbbképzésen a 2011/2012. tanévben záróvizsgázó, cc) az ETR tanulmányi rendszerben nyilvántartott, cd) a hagyományos főiskolai képzésen részt vevő hallgatók esetén A Főiskola július 1. határidővel bevonja a korábban alkalmazott, nyomdai úton előállított hagyományos leckekönyveket, és ezzel egy időben az 1. szerint bevezeti a NEPTUN-ból kinyomtatott, a jelen Szabályzatban meghatározott rend szerint hitelesített és szétválaszthatatlanul összetűzött okiratként a Főiskolán előállított elektronikus leckekönyvet. 3. A leckekönyv használata során az Oktatási Hivatal által jóváhagyott nyomtatási képet és formát kell alkalmazni A NEPTUN-ból az Oktatási Hivatal által hitelesített formátumban nyomtatott leckekönyvet a hallgató a Főiskoláról való végleges távozásakor, illetve a hallgatói jogviszony megszűnésekor kell létrehozni. A nyomtatvány számozott lapjait nemzeti színű zsinórral kell összefűzni és ennek körcímkével leragasztott végét le kell pecsételni és a dékán aláírásával hitelessé és szétválaszthatatlanná kell tenni. 5. Az intézményen belül több párhuzamos képzés végzése esetén az utolsó képzés befejezése esetén adható ki a leckekönyv. Ez esetben a kinyomtatott okiratnak tartalmazni kell a hallgató valamennyi, a Főiskolán elvégzett tanulmányára vonatkozó adatot. Indokolt 1 A módosítást a Szenátus június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 184. számú határozatával fogadta el. Hatályos: június 27. napjától. 2 A módosítást a Szenátus június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 184. számú határozatával fogadta el. Hatályos: június 27. napjától. 3 Elfogadta a Szenátus december 9-én a 2011/2012. tanévi (XII. 9.) 20. számú határozatával. Hatályos december 9-től. 4 Ld. végrehajtási rendelet 15/D. (9) bekezdés. 2

3 esetben a hallgató kérheti a már lezárt tanulmányai (az adott szakon abszolutóriumot bizonyító) elektronikus index kiadását is. 3

4 II. A NEPTUN-BAN RÖGZÍTENDŐ ADATOK ÉS A LECKEKÖNYV KÖTELEZŐ TARTALMI ELEMEI 5 6. A leckekönyv az alábbiakat tartalmazza: a) a hallgató személyazonosító adatait (név, születési név, születési hely és idő, anyja születési neve, állampolgársága); b) a Főiskola nevét, székhelyét, intézményi azonosítóját, c) a hallgatói jogviszony adatait, törzskönyvi számát, hallgatói azonosító számát, Neptun kódját, leckekönyvének számát; 6 d) a hallgató képzésének adatait, e) a képzési időszaknak megfelelő bontásban a tanulmányok során felvett tantárgyakat (tantárgy neve, kódja, oktató neve) (tantárgyi egységeket), hozzárendelt kreditértékeket, értékelések adatait; f) a végbizonyítvány (abszolutórium) igazolását; g) a szakdolgozat(ok) adatait, illetve teljesítésének igazolását; h) a nyelvvizsga/nyelvvizsgák adatait; i) a záróvizsga, illetve szakmai vizsga részeit, eredményét; j) az oklevél, illetve bizonyítvány minősítését, részeredményeit, oklevél minősítésébe beszámítandó tárgyakat és azok eredményeit; k) a hallgató tanulmányait befolyásoló határozatokat; l) más felsőoktatási intézményekben folytatott tanulmányok igazolását; m) korábbi tanulmányok alapján beszámított tanulmányok igazolását (mely tárgyat, hány kredit értékben, milyen érdemjeggyel, honnan számítottak be); n) szakmai gyakorlatra vonatkozó adatokat; o) aktív, passzív félévek számát, azok finanszírozási formáját; p) az okirat egyedi sorszámát; q) a Főiskola a hallgató valamennyi képzési szinten folytatott tanulmányainak az adatait. 7. A tanulmányi időszak lezárását követően a hallgató által a felvett és megszerzett kreditek számát, a korrigált kreditindexet, a tanulmányi átlagot a NEPTUN-ban rögzíteni kell legkésőbb a vizsgaidőszak végét követő 15 munkanapon belül. 7 III. A LECKEKÖNYVHÖZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSI JOGOSULTSÁGOK, VALAMINT A LECKEKÖNYVBE TÖRTÉNŐ BEJEGYZÉSEK RÖGZÍTÉSÉNEK SZABÁLYAI 8 8. A 6. -ban meghatározottaknak megfelelően a leckekönyv adatbázisa a NEPTUN. A felhasználói körök és jogosultságok tekintetében a Neptun Szabályzatot kell alkalmazni jelen szabályzatban meghatározott kiegészítésekkel. A leckekönyvek adminisztrációs tevékenységének a koordinálása és a kiadással kapcsolatos feladatok pontos ellátására intézményi szinten felelős Neptun csoportot szükséges létrehozni. JOGOSULTSÁGOK 9. (1) Hallgatói jogosultságok: A Neptun Szabályzatban rögzített jogosultságokon túl a hallgató jogosult a) a tanulmányi adatbázisból, meghatározott tanulmányi időszakban, ún. kurzusteljesítési lapot kinyomtatni és azt teljesítései igazolására használni. b) a vizsga érdemjegyének rögzítését követő 5 munkanapon belül adminisztrációs hiba miatti jegyeltérés esetén az érdemjegyek korrekciójára kezdeményezést tenni a 5 Ld. végrehajtási rendelet 15/D. (2) bekezdés, valamint (5) bekezdés a) pont. 6 Elfogadta a Szenátus december 9-én a 2011/2012. tanévi (XII. 9.) 20. számú határozatával. Hatályos december 9-től. 7 Ld. végrehajtási rendelet 15/D. (5) bekezdés b) pont. 8 Ld. végrehajtási rendelet 15/D. (5) bekezdés c) pont. 4

5 tanszékvezetőnél, tanszéki osztályvezetőnél. Az erre vonatkozó kérelem a Modulo rendszerben online nyújtható be. (2) Oktatói jogosultságok: Az oktatói jogosultságokat a Neptun Szabályzat határozza meg. Az oktatási szervezeti egység vezetőjének (pl.: tanszékvezető) jogosultsága a vizsgáztató oktató által a Modulo rendszerben javasolt vizsgajegy javítás jóváhagyása. (3) Az intézeti/tanszéki adminisztrátor jogosultságai: Az intézeti/tanszéki adminisztrátor jogosultságait a Neptun Szabályzat határozza meg. (4) A TOF vezetőjének jogosultsága az oktató felelősségi körébe tartozó kurzusok vizsgalapjait ellenőrizni. 9 (5) A NEPTUN üzemeltetés jogosultságai: a) A NEPTUN üzemeltetésnek a leckekönyvbe írási jogosultsága nincs. b) Ha annak a gyanúja merül fel, hogy a rögzített vizsgajegyet valaki indokolatlanul kijavította, akkor ennek a vizsgálata az üzemeltetés hatáskörébe tartozik, amit az illetékes intézet vezető írásban rendel el. c) Rendszeres logolás, mivel közokirat-hamisítást követ el, aki a rögzített vizsgajegyet módosítja. 10 d) A regisztrációs időszakot követő munkanapon a kari/területi intézeti informatikus üzemeltetőnek a hallgatók kurzusainak felvételéről elektronikus mentést kell készítenie biztonságos adathordozóra. 12 e) A vizsgaidőszak lezárását követő 5. munkanapon a kari/területi informatikusüzemeletető köteles gondoskodni a rögzített vizsgaeredmények elektronikus mentéséről és archiválásáról Az ismeretek ellenőrzésének valamennyi teljesítését (lásd TVSZ 42. ) ideértve az aláírást, illetve annak megtagadását is maga az oktató vagy az oktató kérésére a tanszékvezető által írásban megbízott személy köteles a vizsgát követő 3. munkanapig rögzíteni a NEPTUN-ban. Azon tantárgyból, amelyből a hallgató a félév folyamán egyáltalán nem kísérelte meg a vizsgát, a nem jelent meg bejegyzés szerepel. 11. Az érdemjegy határidőre történő bejegyzésének és az érdemjegy pontos rögzítésének a felelőssége a vizsgáztatót terheli. Ha az oktató az eredeti aláírással ellátott vizsgalap alapján a vizsgajegyek elektronikus rendszerben történő rögzítésével más személyt bíz meg, abban az esetben is a felelősség az oktatót terheli. A Főiskolával közalkalmazotti jogviszonyban nem álló külsős vizsgáztató esetén a felelősség a tanszékvezetőt terheli, aki kijelöli azt a személyt, aki ez esetben az eredeti (vizsgáztató tanár által aláírt) vizsgalapról a Neptun rendszerben rögzíti a vizsgajegyet. Az esetleges rögzítési pontatlanságok kiszűrése érdekében össze kell olvasni a vizsgáztató tanár eredeti aláírásával ellátott és a Neptun rendszerben rögzített vizsgajegyet. Ennek az ellenőrzési folyamatnak a megszervezéséért az oktatási szervezeti egység vezetője (pl.: tanszékvezető) a felelős. 12. A vizsga eredményének hivatalos dokumentuma szóbeli vizsga esetén a vizsgáztató tanár eredeti aláírásával ellátott vizsgalap, írásbeli vizsga esetén az oktató által aláírt, 9 A módosítást a Szenátus június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 184. számú határozatával fogadta el. Hatályos: június 27. napjától. 10 A módosítást a Szenátus június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 184. számú határozatával fogadta el. Hatályos: június 27. napjától. 11 Elfogadta a Szenátus 2012.október 26-án a 2012/2013. tanévi (X.269.) 23. számú határozatával. Hatályos szeptember 1-től. 12 Elfogadta a Szenátus december 9-én a 2011/2012. tanévi (XII. 9.) 20. számú határozatával. Hatályos december 9-től. 13 Elfogadta a Szenátus december 9-én a 2011/2012. tanévi (XII. 9.) 20. számú határozatával. Hatályos december 9-től. 5

6 kinyomtatott vizsgalap, melynek megőrzéséről és az esetleges visszakereshetőségéről 3 éves időtartamig az oktatási egység vezetőjének kell gondoskodni. 6

7 13. A hallgató köteles a NEPTUN-ból kinyomtatott kurzusfelvételi lappal megjelenni a szóbeli vizsgán. A kurzusfelvételi lapokon, valamint az oktató által NEPTUN-ból nyomtatott vizsgalapokon az oktató köteles a hallgatók részére a szóbeli vizsgán elért érdemjegyet rögzíteni és mind a kurzusfelvételi lapot/kurzus listát, mind a vizsgalapot aláírásával ellátni. A szóbeli vizsga megkezdésekor még a tétel kihúzása előtt, a hallgatóval alá kell íratni a vizsgalapot. A szóbeli számonkérés értékelése esetén vitatott esetben az oktató által aláírt vizsgalapon szereplő adatokat kell elfogadni. Amennyiben a vizsgalapon korrigálni kell egy a hallgatót érintő adatot, arról a hallgatót még a vizsga lebonyolítása során amennyiben ez nem lehetséges azt követően haladéktalanul értesíteni kell. A hallgató személyazonosságának az igazolására a TVSZ vonatkozó -a szerint kell eljárni. 14. Az írásbeli számonkérés alapján született érdemjegyek utólagos ellenőrzésére maga a vizsgadolgozat szolgál, amelyen a vizsgáztató, a dolgozatot javító oktató aláírásának szerepelnie kell. 15. Szóbeli számonkérés esetén a hallgató a számonkérés értékelésének megállapításakor a kurzusfelvételi lapon írásbeli értékelés esetén vagy gyakorlati jeggyel záruló értékelés esetén a NEPTUN-ban történő megjelenítést követően 3 munkanapon belül értesítést kap az eredményről. Írásbeli számonkérés esetén az értesítést hirdetmény útján is kell kézbesíteni: az intézeti/tanszéki adminisztrátor 5 napra kifüggeszti a NEPTUN-ból kinyomtatott vizsgalapot az érintett intézet/tanszék hirdetőtábláján a hallgató kódjának feltüntetésével A hallgató legkésőbb a vizsga érdemjegyének rögzítése után 5 (14 napon belül) munkanapon belül adminisztrációs hiba miatti jegyeltérés esetén on-line kérelem útján kifogással élhet a nyilvántartásban szereplő értékelésre vonatkozó adattal szemben a tanszékvezetőnél/tanszéki osztályvezetőnél, melyet a tanszékvezető/tanszéki osztályvezető 3 munkanapon belül köteles elbírálni. 15 Amennyiben a hallgató nem él ezzel a lehetőséggel, a határidő lejárta után nem élhet kifogással az értékeléssel szemben. 17. A kifogásolt bejegyzést a bemutatott vizsgalap, illetve az írásbeli vizsgadolgozatra írt jegy alapján ha a kifogás jogosságáról meggyőződtek javítani kell. Amennyiben a tanszékvezető/tanszéki osztályvezető a kifogást megalapozottnak tartja, köteles saját hatáskörben a hiba kijavítását elvégezni, és erről a hallgatót a NEPTUN-on keresztül értesíteni. A megalapozatlan kifogás esetén is köteles a vizsgáztató a hallgatót a NEPTUN-on keresztül értesíteni, melynek formája a Modulo rendszerben rögzített oktatói indoklás rovatban rögzített megjegyzés. 18. A TOF 16 a hallgató kérésére félévente egy alkalommal köteles a hallgató által kinyomtatott ingyenes kivonatot hitelesíteni a hallgató leckekönyvéről. 17 A kivonatot a hallgató használhatja a képzésben való részvételének, illetve meghatározott tantárgy teljesítésének igazolására. Amennyiben a hallgató egy féléven belül ismételten kéri a kivonat kiadását, akkor különeljárási díj fizetésére köteles a Hallgatói térítések és juttatások szabályzatában (továbbiakban: HTJSZ) meghatározottak szerint. 19. Ha a hallgató tanulmányait átvétellel más felsőoktatási intézményben folytatja, akkor a TOF 18 a hallgatói jogviszony megszűnésének időpontját a leckekönyvbe bejegyzi és a 14 Ld. végrehajtási rendelet 15/D. (4) bekezdés a) pont. 15 Ld. végrehajtási rendelet 15/D. (4) bekezdés c) pont. 16 A módosítást a Szenátus június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 184. számú határozatával fogadta el. Hatályos: június 27. napjától. 17 Ld. végrehajtási rendelet 15/D. (5) bekezdés d) pont. 18 A módosítást a Szenátus június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 184. számú határozatával fogadta el. Hatályos: június 27. napjától. 7

8 leckekönyvet a hallgatói jogviszony megszűnését követő 15 munkanapon belül hivatalból megküldi az átvevő felsőoktatási intézményhez A tanulmányok folytatásától történő eltiltást, a Főiskoláról való kizárást vagy a tanulmányok sikertelen befejezését a TVSZ megfelelő rendelkezésére hivatkozva a leckekönyvbe be kell vezetni A hallgató részére hallgatói jogviszonyának megszűnésekor a leckekönyvet ki kell adni A vendéghallgatónak külön leckekönyvet kiadni nem lehet. Ez alól kivételt képeznek azok a külföldi felsőoktatási intézményben tanuló hallgatók, akik számára erre irányuló írásbeli kérelemre angol nyelvű vendéghallgatói leckekönyv adható ki, amely tartalmazza: a) a hallgató személyazonosító adatait; b) a hallgatói jogviszony adatait, törzskönyvi számát; c) a képzési időszaknak megfelelő bontásban a tanulmányok során felvett tantárgyakat (tantervi egységeket), hozzárendelt kreditértékeket, értékelési formák adatait; d) a hallgató tanulmányait befolyásoló határozat hivatkozási számát. 22 A külföldi vendéghallgatók esetén az elektronikus leckekönyv kiállítása a TOF 23 vezető feladata, azt a dékán aláírásával hitelesíti. IV. A LECKEKÖNYV HITELESEN TARTÁSÁNAK SZABÁLYAI TANTÁRGYAK FELVÉTELÉNEK, LEADÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE, MENTÉSE 23. A kurzusok felvételéről értesítést a regisztrációs időszak végén kap a hallgató az általa a NEPTUN-ból kinyomtatható kurzusfelvételi lapon. A nyomtathatóság kezdő időpontja a regisztrációs időszakot követő első munkanap. A kurzusfelvételi lap nyomtatása a hallgató felelőssége. A hallgató a nyomtathatóság kezdő időpontját követően 5 munkanapon belül on-line kérelem útján kifogással élhet a nyilvántartásban szereplő adateltéréssel szemben a TOF 24 vezetőjénél, melyet a TOF 25 vezetője 3 munkanapon belül köteles elbírálni. A kifogás megalapozottságának vizsgálata során a hallgató jogosult és köteles a vitatott tantárgyak foglalkozásainak látogatására A regisztrációs időszakot követő 5 27 munkanap elteltével a hallgatók kurzusainak felvételéről elektronikus mentést kell készítenie a kari/területi intézeti informatikus üzemeltetőnek biztonságos adathordozóra. Ez a mentett adatbázis biztosíték arra, hogy ellenőrizhetőek legyenek a hallgató által felvett kurzusokban későbbi időpontban létrehozott esetleges változtatások. 25. A mentést követően a félév további részében a nem hallgató által felvitt, vagy törölt kurzusokról, más tanulmányi bejegyzésekről, kérelmekről vagy határozatokról a tanulmányi ügyintéző készíti el a leckekönyvbe történő bejegyzést. 19 Ld. végrehajtási rendelet 15/D. (6) bekezdés. 20 Ld. végrehajtási rendelet 15/D. (7) bekezdés. 21 Ld. végrehajtási rendelet 15/D. (8) bekezdés. 22 Ld. végrehajtási rendelet 15/D. (10) bekezdés. 23 A módosítást a Szenátus június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 184. számú határozatával fogadta el. Hatályos: június 27. napjától. 24 A módosítást a Szenátus június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 184. számú határozatával fogadta el. Hatályos: június 27. napjától. 25 A módosítást a Szenátus június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 184. számú határozatával fogadta el. Hatályos: június 27. napjától. 26 Ld. végrehajtási rendelet 15/D. (4) bekezdés b) és d) pont. 27 Elfogadta a Szenátus 2012.október 26-án a 2012/2013. tanévi (X.269.) 23. számú határozatával. Hatályos szeptember 1-től. 8

9 TANTÁRGYAK TELJESÍTÉSÉNEK ELLENŐRZÉSE, MENTÉSE 26. A tárgyak teljesítéséről értesítést a vizsgaidőszak végén kap a hallgató az általa a NEPTUN-ból kinyomtatható kurzusteljesítési lapon. A nyomtathatóság kezdő időpontja a vizsgaidőszakot követő első munkanap. A kurzusteljesítési lap nyomtatása a hallgató felelőssége. 27. A vizsgaidőszak végét követő 10. munkanapon a hallgatók kurzusainak teljesítéséről elektronikus mentést kell készítenie a kari/területi intézeti informatikus üzemeltetőnek biztonságos adathordozóra (CD-re vagy DVD-re). Ez a mentett adatbázis biztosíték arra, hogy ellenőrizhetőek legyenek a hallgató által felvett és teljesített kurzusokban, vizsgaeredményekben későbbi időpontban létrehozott esetleges változtatások. 28. A vizsgakurzus hetében elért eredmények, továbbá az Erasmus vagy egyéb más külföldi felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok kredit elismerése a vizsgakurzus hetében a hallgató által benyújtott dokumentumok alapján lehetséges legkésőbb a regisztrációs hét utolsó napjáig. Mindkét esetben az eredmények rögzítésénél a 27. szerinti elektronikus mentési eljárást kell alkalmazni. 29. A mentést követően a nem hallgató által felvitt, vagy törölt kurzusteljesítményekről, más tanulmányi bejegyzésekről, kérelmekről vagy határozatokról a Tanulmányi Hivatalvezető készíti el a leckekönyvbe történő bejegyzést. V. ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK 30. A 2011/2012. tanév I. félévét megelőzően hallgatói jogviszonnyal rendelkezők nyomdai úton előállított leckekönyvüket kötelesek a 2010/2011. II. félévi vizsgaidőszak utolsó napját követően, a Kar által megadott határidőig minden érdemjegyet, nem jelent meg, bejegyzést teljes körűen beíratva a karon működő Hallgatói Szolgáltatási Osztályon leadni. A mulasztásért a hallgató felel, melyet díjfizetés mellett köteles pótolni, díjfizetési kötelezettségét a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat tartalmazza. Ezt követően a leckekönyvet a Tanulmányi és Oktatásszervezési Főosztály őrzi a tanulmányok folytatása alatt és elvégzi a leckekönyv kitöltését és hitelesítését a 6. pontban foglaltaknak megfelelően A hallgatói jogviszony megszűnésével a nyomdai úton előállított és az illetékes kar TOF 29 által hitelesített leckekönyvet ki kell adni a hallgatónak. 32. Az elektronikus hallgatói nyilvántartási rendszerben szereplő adatokkal megegyezően 1. szerint kitöltött leckekönyveket a dékán/területi intézeti igazgató, továbbá a TOF 30 vezetőjének aláírásával hitelesítetten kell kiadni. VI. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 33. A szabályzat a Szenátus általi elfogadás napján lép hatályba, annak rendelkezéseit július 1-jétől alkalmazni kell. 28 A módosítást a Szenátus június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 184. számú határozatával fogadta el. Hatályos: június 27. napjától. 29 A módosítást a Szenátus június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 184. számú határozatával fogadta el. Hatályos: június 27. napjától. 30 A módosítást a Szenátus június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 184. számú határozatával fogadta el. Hatályos: június 27. napjától. 9

10

11 1. számú melléklet Elektronikus leckekönyv nyomtatott változat a Neptun rendszer esetén 11

12 2. számú melléklet Kari/területi intézeti informatikus üzemeltetők által készítendő mentések és adatkörök Az elektronikus leckekönyv szabályzat 9. (5) bekezdés d) pontja alapján a regisztrációs időszakot követő 5. munkanapon a kari/területi intézeti informatikus üzemeltetőnek a hallgatók kurzusainak felvételéről elektronikus mentést kell készítenie biztonságos adathordozóra. A szabályzat 24. -a alapján a regisztrációs időszakot követő 5 munkanap elteltével a hallgatók kurzusainak felvételéről elektronikus mentést kell készítenie a kari/területi intézeti informatikus üzemeltetőnek biztonságos adathordozóra. Ez a mentett adatbázis biztosíték arra, hogy ellenőrizhetőek legyenek a hallgató által felvett kurzusokban későbbi időpontban létrehozott esetleges változtatások. A hallgatók kurzusainak felvételével kapcsolatosan az alábbi adatokat kell a kari/területi intézeti informatikus üzemeltetőnek biztonságos adathordozóra (CD-re vagy DVD-re) menteni: Hallgató neptunkód Hallgató nyomtatási neve Hallgató anyja neve Hallgató születési dátuma OM azonosító Képzéskód Képzés megnevezése Képzési szint Munkarend (=Tagozat) Törzsszám Telephely Felvétel féléve Félév Tárgykód Tárgynév Féléves óraszám Heti óraszám Kurzuskód Kurzustípus Nyelv Oktatók Jelentkezés dátuma Követelményellenőrzés dátuma Követelményellenőrzés eredménye Követelményellenőrzés típusa Tárgykövetelmény Létrehozás ideje Létrehozó A fenti adatkörökre vonatkozóan a NEPTUN tanulmányi és nyilvántartási rendszerben a Közös lekérdezések mappán belül az E-index mappában az E-index mentés (kurzusok) lekérdezés készült. 31 Elfogadta a Szenátus 2012.október 26-án a 2012/2013. tanévi (X.269.) 23. számú határozatával. Hatályos szeptember 1-től. 12

13 Azokban az esetekben, ha egy Karon belül több szervezeti egység készít mentést az e- leckekönyv adatokról vagy a lementendő adatok mennyisége matt (a NEPTUN max soros lekérdezést készít el egyszerre) több részletben kell a mentést elvégezni, az alábbi paraméterek megadása lehetséges (szöveges paraméter megadása esetén a %-jel használható): Hallgató neptunkódja Képzéskód Képzési szint Munkarend (=Tagozat) Félév Telephely Kurzuskód 2. A szabályzat 27. -a alapján a vizsgaidőszak végét követő 10. munkanapon a hallgatók kurzusainak teljesítéséről elektronikus mentést kell készítenie a kari/területi intézeti informatikus üzemeltetőnek biztonságos adathordozóra (CD-re vagy DVD-re). Ez a mentett adatbázis biztosíték arra, hogy ellenőrizhetőek legyenek a hallgató által felvett és teljesített kurzusokban, vizsgaeredményekben későbbi időpontban létrehozott esetleges változtatások. A hallgatók kurzusainak teljesítésével kapcsolatosan az alábbi adatokat kell a kari/területi intézeti informatikus üzemeltetőnek biztonságos adathordozóra (CD-re vagy DVD-re) menteni: Hallgató neptunkód Hallgató nyomtatási neve Hallgató anyja neve Hallgató születési dátuma OM azonosító Képzéskód Képzés megnevezése Képzési szint Munkarend (=Tagozat) Törzsszám Telephely Felvétel féléve Félév Félév státusza Tárgykód Tárgynév Tárgykredit Tárgykövetelmény Tárgyfelvétel dátuma Tárgyfelvétel típusa Tárgyfelvétel hányszor Elismert Elismerés típusa Teljesített TO ellenőrizte Érvényes Megajánlás típusa Bejegyzés értéke Bejegyzés típusa Bejegyzés dátuma Beírás dátuma 13

14 Bejegyzés létrehozó neptunkód Bejegyzés létrehozó nyomtatási neve Bejegyzést adó neptunkód Bejegyzést adó nyomtatási neve Oktató(k) neve Vizsga kezdete Vizsgaeredmény Vizsgáztató(k) A fenti adatkörökre vonatkozóan a NEPTUN tanulmányi és nyilvántartási rendszerben a Közös lekérdezések mappán belül az E-index mappában az E-index mentés (bejegyzések) lekérdezés készült. Azokban az esetekben, ha egy Karon belül több szervezeti egység készít mentést az e- leckekönyv adatokról vagy a lementendő adatok mennyisége matt (a NEPTUN max soros lekérdezést készít el egyszerre) több részletben kell a mentést elvégezni, az alábbi paraméterek megadása lehetséges (szöveges paraméter megadása esetén a %-jel használható): Hallgató neptunkódja Képzéskód Képzési szint Munkarend (=Tagozat) Félév Telephely 3. A neptun teljes adatbázisa (minden adat és a logok) minden éjszaka lementésre kerül és a legutóbbi 10 nap mentése kerül megőrzésre. A logok alapján 2007-ig visszamenőlegesen meg lehet nézni az összes módosítást a rendszerben. 14

15 3. számú melléklet Elektronikus leckekönyv nyomtatásának technikai részletei 32 Az elektronikus leckekönyvet a Neptun elektronikus hallgatói tanulmányi nyilvántartási rendszerből véglegesítést követően a E-okmányok/Teljes elektronikus index (32550) felületen kell kinyomtatni, A4-es méretű, sima, fehér papírra. Az első oldal, azaz a borító lap egyoldalas, színes nyomtatással, 160 g/m 2 súlyú, fehér papírra készül. A további oldalakat, azaz a belső lapokat 80 g/m 2 súlyú papírra (sima, fehér géppapír), kétoldalasan, fekete-fehér nyomtatási módon kell kinyomtatni. Az utolsó lap, azaz a záró lap 160 g/m 2 súlyú, fehér, üres papír. Az e-leckekönyv hitelesítését az alábbiak szerint kell elvégezni: 1. a lapokat (borítólap, belső lapok, hátsó záró lap) ki kell lyukasztani és nemzeti színű szalaggal kell átfűzni, 2. az átfűzött nemzeti színű szalagot a borítólapon 30 mm-es körcímkével kell leragasztani, és alsó, valamint felső részén címeres körbélyegzővel úgy lebélyegezni, hogy a bélyegző mindkét esetben fele részben a körcimkére, fele részben a borítólapra kerüljön. A kinyomtatás és a véglegesítés előtt elekrtonikus mentést kell késízteni a dokumentumtól annak érdekében, hogy ez esetleges hibák javítása után nyomtatható legyen a dolumentum. Nyomtatás után véglegesítés szükséges, ezt követően csak másodlat állítható ki! 32 Elfogadta a Szenátus 2012.október 26-án a 2012/2013. tanévi (X.269.) 23. számú határozatával. Hatályos szeptember 1-től. 15

16 4.számú melléklet A szakmai gyakorlat adatainak a rögzítése 33 Borító lap Ábra Megjegyzés E leckekönyv mezője Megjelenítés Neptun mező Pontos mezőnév Leckekönyv száma Alapadatok tab fül Törzsszám 1. ábra Hallgató neve Hallgatók(5400) Személyes adatok tab fül Születési neve 2. ábra Hallgató neptunkódja Hallgatók(5400) Személyes adatok tab fül Neptun kód 2. ábra Hallgató Oktatási azonosítója Hallgatók(5400) Személyes adatok tab fül OM-kód 2. ábra Intézmény neve Szervezeti egységek(28000) Alap adatok tab fül Elnevezés 3. ábra Intézmény azonosítója Szervezeti egységek(28000) Alap adatok tab fül OM-Azonosító 3. ábra Intézményi logo Szervezeti egységek(28000) / Nyomtatási templatek(113000) / Képek(4650) Név 4. ábra Kiállító felsőoktatási intézmény adatai E leckekönyv mezője Megjelenítés Neptun mező Pontos mezőnév Neve Szervezeti egységek(28000) Alap adatok tab fül Elnevezés 3. ábra Székhelye Szervezeti egységek(28000) Címek tab fül Állandó lakcím 5. ábra Intézményi azonosító Szervezeti egységek(28000) Alap adatok tab fül OM-Azonosító 3. ábra Hallgató személyes adatai E leckekönyv mezője Megjelenítés Neptun mező Pontos mezőnév Neve Hallgatók(5400) Személyes adatok tab fül Születési neve 2. ábra Neptun kódja Hallgatók(5400) Személyes adatok tab fül Neptun kód 2. ábra Hallgatói azonosító száma Hallgatók(5400) Személyes adatok tab fül OM-kód 2. ábra Állampolgársága Hallgatók(5400) Hivatalos adatok tab fül Állampolgárságok 6. ábra Születési neve Hallgatók(5400) Személyes adatok tab fül Születési neve 2. ábra Születési idő Hallgatók(5400) Személyes adatok tab fül Születés dátuma 2. ábra 33 Elfogadta a Szenátus 2012.október 26-án a 2012/2013. tanévi (X.269.) 23. számú határozatával. Hatályos szeptember 1-től. 16

17 Születési ország Hallgatók(5400) Személyes adatok tab fül Születési ország/megye 2. ábra Születési hely Hallgatók(5400) Személyes adatok tab fül Születési város 2. ábra Anyja születési neve Hallgatók(5400) Személyes adatok tab fül Anyja neve 2. ábra Szem. Szig. Szám Opcionális Hallgatók(5400) Hivatalos adatok tab fül Szem. Ig. szám 6. ábra TAJ szám Opcionális Hallgatók(5400) Hivatalos adatok tab fül TAJ szám 6. ábra Hallgatói jogviszonyra vonatkozó adatok E leckekönyv mezője Megjelenítés Neptun mező Pontos mezőnév Leckekönyv száma Alapadatok tab fül Törzsszám 1. ábra Törzskönyvi szám Alapadatok tab fül Törzsszám 7. ábra Hallgatói jogviszony kezdete Hallgatók(5400) Jogviszony adatok tab fül Jogviszony 8. ábra Hallgatói jogviszony keletkezés oka Opcionális Hallgatók(5400) Jogviszony adatok tab fül Jogv. Keletkezés indoka 8. ábra Hallgatói jogviszony vége Hallgatók(5400) Jogviszony adatok tab fül Jogviszony 8. ábra Államilag Int.ben hallgatói jogv.ban töltött Hallgatók(5400) Jogviszony adatok tab fül támogatott félévek államilag tám. félévek száma száma Hallgatói jogviszony megszűnés oka Opcionális Alapadatok tab fül Érettségi adatok Jogv. Megszűnés indoka E leckekönyv mezője Megjelenítés Neptun mező Pontos mezőnév Az e-leckekönybe nem szükséges, de a NEPTUNban kell. Az e-leckekönybe nem szükséges, de a NEPTUNban kell. 8. ábra Kézzel kell beírni! 7. ábra Intézmény neve Hallgató(5400) Előképzettségek tab fül Intézmény 9. ábra Az adott képzést össze kell rendelni az előképzettségével - BSC - Középiskola - MSC - BSC Az "Oklevélben megjelenjen" mezőben a 17

18 Intézmény OM kódja Hallgató(5400) Előképzettségek tab fül Intézmény OM Kód 9. ábra Érettségi bizonyítvány száma Hallgató(5400) Előképzettségek tab fül Azonosító 9. ábra Érettségi kiállításának időpontja Hallgató(5400) Előképzettségek tab fül Befejezés 9. ábra Munkarend Hallgató(5400) Előképzettségek tab fül Tagozat 9. ábra Típus Hallgató(5400) Előképzettségek tab fül Típus 9. ábra A bizonyítvány típusa Opcionális Hallgató(5400) Előképzettségek tab fül Bizonyítvány típusa 9. ábra A bizonyítvány foka Opcionális Hallgató(5400) Előképzettségek tab fül Bizonyítvány foka 9. ábra pipa kell. A Típus melletti mezőben az előképzettség / végzettség -et be kell állítani. Bizonyítvány típusa mező kimeneti értékei: 01; 02; 03. Bizonyítvány fokozata mező kimeneti értékei: 01; 02; 03. Leírás Opcionális Hallgató(5400) Előképzettségek tab fül Leírás 9. ábra Szabadszöveges mező. A BGF-en a jogviszonya alatt a hallgató az alábbi képzésekben vett részt / Képzésre vonatkozó adatok E leckekönyv mezője Megjelenítés Neptun mező Pontos mezőnév Képzés neve Képzések(115600) Alapadatok tab fül Név 10. ábra (és szervezeti egysége) Alapadatok tab fül Szervezeti egység 7. ábra Képzési szint Képzések(115600) Képzésspecifikus adatok tab fül Képzési szint 11. ábra Munkarend Képzések(115600) Képzésspecifikus adatok tab fül Tagozat 11. ábra Képzési jogviszony kezdete Alapadatok tab fül Jogviszony kezdete 7. ábra Képzési jogviszony vége Alapadatok tab fül Vége 7. ábra Képzési jogviszony megszűnésének Jogv. Megszűnés oka Alapadatok tab fül oka 7. ábra Aktív félévek Aktív / Passzív 7. ábra 18

19 Alapadatok tab fül félévek Támogattott félévek száma Államilag támogatott félévek Kiegészítő képzésadatok tab fül száma 12. ábra Teljes képzési idő Képzések(115600) Alapadatok tab fül Félévszám 10. ábra Képzés nyelve Képzések(115600) Alapadatok tab fül Nyelv 10. ábra Képzés helye Alapadatok tab fül Telephely 7. ábra Képzési jogviszony létrejöttének az Jogv. Létrejöttének Opcionális oka Alapadatok tab fül oka 7. ábra Anyaintézmény Opcionális Kiegészítő képzésadatok tab fül Anyaintézmény 12. ábra Vizsgaazonosító Opcionális Kiegészítő képzésadatok tab fül Vizsgaazonosító 12. ábra Szakmacsoport Opcionális Képzések(115600) Képzésspecifikus adatok tab fül Szakmacsoport 11. ábra Tudományterület Opcionális Képzések(115600) Képzésspecifikus adatok tab fül Tudomány terület 11. ábra Képzési terület Opcionális Képzések(115600) Képzésspecifikus adatok tab fül Képzési terület 11. ábra Képzési ág Opcionális Képzések(115600) Képzésspecifikus adatok tab fül Képzési ág 11. ábra Képzés státusza Opcionális Alapadatok tab fül Státusz 2 7. ábra A fentiek különböző tanulmányi félévekre részletezve / Képzés féléves adatok részletezése E leckekönyv mezője Megjelenítés Neptun mező Pontos mezőnév Képzés neve Képzések(115600) Alapadatok tab fül Név 10. ábra Félév Féléves adatok(6400) Alapadatok tab fül Félév 13. ábra Státusz Féléves adatok(6400) Alapadatok tab fül Státusz ábra Finanszírozási forma Féléves adatok(6400) Alapadatok tab fül Pénzügyi státusz ábra Az e-leckekönybe nem szükséges. Az e-leckekönybe nem szükséges. Az e-leckekönybe nem szükséges. Az e-leckekönybe nem szükséges. Az e-leckekönybe nem szükséges. Az e-leckekönybe nem szükséges. Az e-leckekönybe nem szükséges. Az e-leckekönybe nem szükséges. 19

20 Felvett kredit Féléves adatok / Féléves adatok(6400) Alapadatok tab fül Felvett kredit Teljesített kredit Féléves adatok / Féléves adatok(6400) Alapadatok tab fül Kredit Összes teljesített kredit Kumulált adatok / Féléves adatok(6400) Alapadatok tab fül Kredit Kreditindex Féléves adatok / Féléves adatok(6400) Alapadatok tab fül Átlag Korrigált kreditindex Féléves adatok / Féléves adatok(6400) Alapadatok tab fül Ösztöndíj index Kumulált kreditindex Kumulált adatok / Féléves adatok(6400) Alapadatok tab fül Átlag Státusz 2 Opcionális Féléves adatok(6400) Alapadatok tab fül Státusz 1 Finanszírozási forma 2 Opcionális Féléves adatok(6400) Alapadatok tab fül Pénzügyi státusz 1 Kumulált felvett kredit Opcionális Kumulált adatok / Féléves adatok(6400) Alapadatok tab fül Felvett kredit Extra mezők Opcionális Féléves adatok(6400) Alapadatok tab fül Megjegyzés Féléves tanulmányai a. tanév... félévében a... szakon/képzésen / Indexsor adatok E leckekönyv mezője Megjelenítés Neptun mező Pontos mezőnév Tárgykód Tárgyak kezelése(70400) / Tárgyak(70600) Alapadatok Tárgykód Tárgy megnevezése, oktatója Tárgyak kezelése(70400) / Tárgyak(70600) Alapadatok Tárgynév Kredit Tárgyak kezelése(70400) / Tárgyak(70600) Alapadatok Kreditpont Követelmény Tárgyak kezelése(70400) / Tárgyak(70600) Alapadatok Követelmény Óraszám EA / GY / L Tárgyak kezelése(70400) / Tárgyak(70600) Alapadatok Óraszámok / Heti 13. ábra 13. ábra 13. ábra 13. ábra 13. ábra 13. ábra 13. ábra 13. ábra 13. ábra 13. ábra 14. ábra 14. ábra 14. ábra 14. ábra 14. ábra 20

21 Érdemjegyek Dátum Vizsgáztató Eredeti tárgynév Opcionális Féléves adatok(6600) / Féléves indexsorok(6600) Eredmények a tárgyból tab fül Féléves adatok(6600) / Féléves indexsorok(6600) Eredmények a tárgyból tab fül Féléves adatok(6600) / Féléves indexsorok(6600) Eredmények a tárgyból tab fül Féléves adatok(6600) / Féléves indexsorok(6600) Részletes tárgyadatok tab fül Bejegyzés típusa, Érdemjegy Bejegyzés dátuma Oktató Eredeti tárgynév 15. ábra 15. ábra 15. ábra 16. ábra Nyelvvizsgára vonatkozó adatok E leckekönyv mezője Megjelenítés Neptun mező Pontos mezőnév Nyelv megnevezése Hallgatók(5400) Nyelvvizsga tab fül Nyelv 17. ábra Nyelvvizsga foka Hallgatók(5400) Nyelvvizsga tab fül Fok 17. ábra Nyelvvizsga típusa Hallgatók(5400) Nyelvvizsga tab fül Típus 17. ábra Nyelvvizsga bizonyítvány száma Hallgatók(5400) Nyelvvizsga tab fül Biz.szám 17. ábra Nyelvvizsga bizonyítvány kiállításának időpontja Hallgatók(5400) Nyelvvizsga tab fül Dátum 17. ábra Nyelvvizsga bizonyítványt kiállító intézmény Hallgatók(5400) Nyelvvizsga tab fül Nyelvvizsga hely 17. ábra Szakmai / Kétnyelvű Hallgatók(5400) Nyelvvizsga tab fül szakmai / kétnyelvű 17. ábra Felmentve Hallgatók(5400) Nyelvvizsga tab fül Felmentve - mentesség oka 17. ábra Nyelvi követelmény Opcionális Hallgatók(5400) Nyelvvizsga tab fül Nyelvi követelmény 17. ábra Honosított Opcionális Hallgatók(5400) Nyelvvizsga tab fül Honosított 17. ábra Honosított nyelvvizsga dátuma Opcionális Hallgatók(5400) Nyelvvizsga tab fül Honosított nyelvizsga dátum 17. ábra Honosított nyelvvizsga száma Opcionális Hallgatók(5400) Nyelvvizsga tab fül Honosított nyelvvizsga száma 17. ábra Kiegészítés mező Opcionális Hallgatók(5400) Nyelvvizsga tab fül Kiegészítés 17. ábra 21

22 Anyakönyvi szám Opcionális Hallgatók(5400) Nyelvvizsga tab fül Anyakönyvi szám 17. ábra Nyelvtudás típusa Opcionális Hallgatók(5400) Nyelvvizsga tab fül Nyelvtudás típusa 17. ábra 22

23 Szakmai gyakorlatok E leckekönyv mezője Megjelenítés Neptun mező Pontos mezőnév Képzés neve Képzések(115600) Alapadatok tab fül Név 10. ábra Szakmai gyakorlat helye Szakmai leírás Címe Gyakorlati időtartam Dátum (kezdete-vége) Igazoló neve Igazolás dátuma Szakmai gyakorlathoz tartozó tárgy Szakmai gyakorlat eredménye Szakmai gyakorlat(18350) Alapadatok tab fül Szakmai gyakorlat(18350) Alapadatok tab fül Szakmai gyakorlat(18350) Alapadatok tab fül Szakmai gyakorlat(18350) Alapadatok tab fül Szakmai gyakorlat(18350) Alapadatok tab fül Szakmai gyakorlat(18350) Alapadatok tab fül Szakmai gyakorlat(18350) Alapadatok tab fül Szakmai gyakorlat(18350) Alapadatok tab fül Szakmai gyakorlat(18350) Alapadatok tab fül Szakmai gyakorlat helye Leírás Kiválasztott cég címe Időtartam Kezdete / Vége Igazoló neve Igazolás ideje Index sor / kiválaszt Elfogad jelölőnégyzet 18. ábra 18. ábra 18. ábra 18. ábra 18. ábra 18. ábra 18. ábra 18. ábra 18. ábra A szakmai gyakorlathoz kapcsolódó cég címe csak akkor jelenik meg ha azt előtte az Adminisztráció(95400) / Külső szervezeti egységek(6850) részen a partnertörzsben rögzítjük. A cím típusának állandó lakcímnek kell lennie. Ez a NEPTUN partnertörzsből kiválasztással jön. 23

24 Hallgató hivatalos bejegyzései E leckekönyv mezője Megjelenítés Neptun mező Pontos mezőnév Képzés, Szak neve Képzések(115600) Alapadatok tab fül Név 10. ábra Határozat száma Hivatalos bejegyzések(6200) Alapadatok tab fül Határozat szám 19. ábra Határozat dátuma Hivatalos bejegyzések(6200) Alapadatok tab fül Dátum 19. ábra Határozat témája Hivatalos bejegyzések(6200) Alapadatok tab fül Téma 19. ábra Határozat típusa Hivatalos bejegyzések(6200) Alapadatok tab fül Típus 19. ábra Határozat Hivatalos bejegyzések(6200) Alapadatok tab fül Szöveges rész 19. ábra Végbizonyítvány / Abszolutórium E leckekönyv mezője Megjelenítés Neptun mező Pontos mezőnév Hallgató Neve Hallgatók(5400) Személyes adatok tab fül Születési neve 2. ábra Születési település Hallgatók(5400) Személyes adatok tab fül Születési város 2. ábra Születési ország Hallgatók(5400) Személyes adatok tab fül Születési ország/megye 2. ábra Születési dátum Hallgatók(5400) Személyes adatok tab fül Születés dátuma 2. ábra Hallgatói azonosító száma Hallgatók(5400) Személyes adatok tab fül OM-kód 2. ábra Intézmény neve Szervezeti egységek(28000) Alap adatok tab fül Elnevezés 3. ábra Képzés neve Képzések(115600) Alapadatok tab fül Név 10. ábra Szakirány neve Képzések(115600) / Szakirányok(149300) Alapadatok tab fül Név 20. ábra Első félév Modulok adatai tab fül Első félév 21. ábra A leckekönyvben megjelenítendő határozatok esetén a "Teljes elektronikus indexbe" mezőt be kell pipálni. 24

25 Utolsó félév Modulok adatai tab fül Utolsó félév 21. ábra Szakdolgozatok / Záródolgozatok E leckekönyv mezője Megjelenítés Neptun mező Pontos mezőnév Képzés neve Képzések(115600) Alapadatok tab fül Név 10. ábra Szakdolgozat / Záró dolgozat címe Hallgató szakdolgozatai(32250) Részletek tab fül Cím 22. ábra Benyújtás dátuma Elfogadás dátuma Védés eredménye Bíráló neve Típusa Eredmény Témakör Bejelentés dátuma Védés dátuma Szakdolgozat nyelve Szervezeti egység neve Opcionális Opcionális Opcionális Opcionális Opcionális Beadás dátuma Hallgató szakdolgozatai(32250) Részletek tab fül Elfogadás dátuma Hallgató szakdolgozatai(32250) Részletek tab fül Védés eredménye Hallgató szakdolgozatai(32250) Részletek tab fül Hallgató szakdolgozatai(32250) Bíráló / Bíráló Konzulens tab fül Hallgató szakdolgozatai(32250) Bíráló / Bíráló típus Konzulens tab fül Hallgató szakdolgozatai(32250) Bíráló / Eredménye Konzulens tab fül Hallgató szakdolgozatai(32250) Részletek tab fül Témakör Bejelentés dátuma Hallgató szakdolgozatai(32250) Részletek tab fül Védés dátuma Hallgató szakdolgozatai(32250) Részletek tab fül Hallgató szakdolgozatai(32250) Részletek tab fül Nyelv Szervezeti egység Hallgató szakdolgozatai(32250) Részletek tab fül 22. ábra 22. ábra 22. ábra 23. ábra 23. ábra 23. ábra 22. ábra 22. ábra 22. ábra 22. ábra 22. ábra Belső bíráló kiválasztható, külső bírálót fel kell rögzíteni. 25

26 Záróvizsga / Szakmai vizsga adatai és eredményei E leckekönyv mezője Megjelenítés Neptun mező Pontos mezőnév Szak, képzés neve Képzések(115600) Alapadatok tab fül Név 10. ábra Záróvizsga / Szakmai vizsga kezdete Záróvizsgáztatás(40600) / Jelentkezési időszak(40700) / Vizsgák(41100) Alapadatok tab Kezdő időpont 24. ábra fül Záróvizsga / Szakmai vizsga vége Záróvizsgáztatás(40600) / Jelentkezési időszak(40700) / Vizsgák(41100) Alapadatok tab fül Záró időpont 24. ábra Záróvizsga / Szakmai vizsga eredménye Záróvizsga / Szakmai vizsga értékelése Záróvizsga-bizottság / Szakmai vizsgabizottság elnöke Záróvizsga-bizottság / Szakmai vizsgabizottság tagjai Záróvizsga részeredmények és Oklevéleredmények Záróvizsga részeredmények és Oklevéleredmények Záróvizsgáztatás(40600) / Jelentkezési időszak(40700) / Vizsgák(41100) / Bizottság(41300) Alapadatok tab fül Záróvizsgáztatás(40600) / Jelentkezési időszak(40700) / Vizsgák(41100) / Bizottság(41300) Alapadatok tab fül Záróvizsga végeredménye ua. betűvel Név (Típus elnök) Név (Típus tag) 25. ábra 25. ábra 26. ábra 26. ábra TVSZ alapján szakonként kell a NEPTUN-ban a Képzések fülön kell definiálni. A számol gomb az előre definiállt adatok alapján kiszámolja. ((Szak.dolg+Szak.dolg. Védés+Komplex vizsga) átlaga) Hallgatók(5400) / Hallgató képzései(6000) Záróvizsga jelentkezések és eredmények - Időszak tab fül - végeredmény mezőben érdemes megadni A nagybetűvel írt "Elnök" értéket kell kiválasztani. A nagybetűvel írt "Tag" értéket kell kiválasztani. 26

27 Komplex záróvizsga Szakdolgozat értékelése Szakdolgozat védés eredménye Záróvizsga részeredményekés Oklevéleredmények Záróvizsga részeredményekés Oklevéleredmények Záróvizsga részeredményekés Oklevéleredmények Komplex záróvizsga Szakdolgozat értékelése Szakdolgozat védés eredménye 25. ábra 25. ábra 25. ábra TVSZ alapján szakonként kell a NEPTUN-ban a Képzések fülön definiálni. A számol gomb az előre definiállt adatok alapján kiszámolja. Hallgatók(5400) / Hallgató képzései(6000) Záróvizsga jelentkezések és eredmények - Időszak tab fül - végeredmény számmal mezőt érdemes megadni. Egyénileg definiállható mező. Ezt az érték a 155. sorban szereplő "Hallgatók(5400) / Hallgató képzései(6000) / Hallgató szakdolgozatai(32250) Bíráló / Konzulens tab fülről érdemes venni. Egyénileg definiállható mező. Ezt az értéket a 152. sorban szereplő "Hallgatók(5400) / Hallgató képzései(6000) / Hallgató szakdolgozatai(32250) Részletek tab fül" -ről érdemes venni. 27

28 Oklevél adatai és minősítése E leckekönyv mezője Megjelenítés Neptun mező Pontos mezőnév Intézmény neve Szervezeti egységek(28000) Alap adatok tab fül Elnevezés 3. ábra Képzés neve Képzések(115600) Alapadatok tab fül Név 10. ábra Szak képzési ideje Képzések(115600) Alapadatok tab fül Félévszám 10. ábra Határozat dátuma Szakképzettség neve Kiállítás dátuma Oklevél száma Oklevél minősítése Oklevél minősítése számmal Záradék Záróvizsgáztatás(40600) / Jelentkezési időszak(40700) / Vizsgák(41100) Alapadatok tab fül Oklevél tab fül Oklevél tab fül Oklevél tab fül Oklevél tab fül Oklevél tab fül Adminisztráció(95400) / Oklevél(35900) Záradékok tab fül Kezdő időpont (csak dátum) Végzettség Oklevél ideje Oklevél száma Oklevél eredménye Oklevél eredménye számmal Megfelelő jelölő négyzet 24. ábra 27. ábra 27. ábra 27. ábra 27. ábra 27. ábra 28. ábra 28

29 Borító lap Alapadatok tab fül 1. ábra Hallgatók(5400) Személyes adatok tab fül 2. ábra 29

30 Szervezeti egységek(28000) Alap adatok tab fül 3. ábra Szervezeti egységek(28000)/nyomtatási templatek(113000)/képek(4650) 4. ábra 30

31 Kiállító felsőoktatási intézmény adatai Szervezeti egységek(28000) Címek tab fül 5. ábra Hallgató személyes adatai Hallgatók(5400) Hivatalos adatok tab fül 6. ábra 31

32 Hallgatói jogviszonyra vonatkozó adatok Alapadatok tab fül 7. ábra Hallgatók(5400) Jogviszony adatok tab fül 8. ábra 32

33 Érettségi adatok Hallgató(5400) Előképzettségek tab fül 9. ábra A BGF-en a jogviszonya alatt a hallgató az alábbi képzésekben vett részt / Képzésre vonatkozó adatok Képzések(115600) Alapadatok tab fül 10. ábra 33

34 Képzések(115600) Képzésspecifikus adatok tab fül 11. ábra Kiegészítő képzésadatok tab fül 12. ábra 34

35 A fentiek különböző tanulmányi félévekre részletezve / Képzés féléves adatok részletezése Féléves adatok (6400) Alapadatok tab fül 13. ábra Féléves tanulmányai a. tanév... félévében a... szakon/képzésen / Indexsor adatok Tárgyak kezelése(70400) / Tárgyak(70600) Alapadatok 14. ábra 35

36 Féléves adatok(6600) / Féléves indexsorok(6600) Eredmények a tárgyból tab fül 15. ábra Féléves adatok(6600) / Féléves indexsorok(6600) Részletes tárgyadatok tab fül 16. ábra 36

37 Korábbi tanulmányok A Féléves adatok(6600) / Féléves indexsorok(6600) Részletes tárgyadatok tab fül alatt található az Elismerés típusa kódtétel. A kódtétellel az adott indexsor bejegyzésének típusát lehet megadni. Az elektronikus leckekönyv nyomtatványban lehetőség van arra, hogy a bejegyzéseket kódtétel típusonként jelenítsük meg. A beállítás függvényében az alábbi táblázatok jelennek meg: Kódtétel típusa Táblázat melyben megjelenik az indexsor Áthallgatás (engedélyezett +10%) Párhuzamos tanulmányok Áthallgatás más intézmény Párhuzamos tanulmányok Áthallgatás saját intézmény Párhuzamos tanulmányok Engedélyezett áthallgatás (nem saját mintaterv) Párhuzamos tanulmányok Belföldi akkreditáció Korábbi tanulmányok FSZ képzésből elismert Korábbi tanulmányok Intézményen belüli akkreditáció Indexsor adatok blokk Külföldi akkreditáció Indexsor adatok blokk Külföldi akkreditációt (Erasmus) Indexsor adatok blokk Mesterképzésen pótlandó Indexsor adatok blokk Munkatapasztalat alapján Indexsor adatok blokk Nyelvvizsgára vonatkozó adatok Hallgatók(5400) Nyelvvizsga tab fül 17. ábra 37

38 Szakmai gyakorlatok Szakmai gyakorlat(18350) Alapadatok tab fül 18. ábra Hallgató hivatalos bejegyzései Hivatalos bejegyzések(6200) Alapadatok tab fül 19. ábra 38

39 Végbizonyítvány / Abszolutórium Képzések(115600) / Szakirányok(149300) Alapadatok tab fül 20. ábra Modulok adatai tab fül 21. ábra 39

40 Szakdolgozatok / Záródolgozatok Hallgató szakdolgozatai(32250) Részletek tab fül 22. ábra Hallgató szakdolgozatai(32250) Bíráló / Konzulens tab fül 23. ábra 40

41 Záróvizsga / Szakmai vizsga adatai és eredményei Záróvizsgáztatás(40600) / Jelentkezési időszak(40700) / Vizsgák(41100) Alapadatok tab fül 24. ábra Záróvizsga részeredmények és Oklevéleredmények 25. ábra 41

42 Záróvizsgáztatás(40600) / Jelentkezési időszak(40700) / Vizsgák(41100) / Bizottság(41300) Alapadatok tab fül 26. ábra Oklevél adatai és minősítése Oklevél tab fül 27. ábra 42

43 Adminisztráció(95400) / Oklevél(35900) Záradékok tab fül 28. ábra 43

A szolgáltató Nyíregyházi Főiskola. A Bologna rendszerű tanulmányi tanácsadás fejlesztése

A szolgáltató Nyíregyházi Főiskola. A Bologna rendszerű tanulmányi tanácsadás fejlesztése A szolgáltató Nyíregyházi Főiskola A Bologna rendszerű tanulmányi tanácsadás fejlesztése Az oktatói web használata Az oktatói jogosultsággal rendelkező személy az, aki a kurzust felvett hallgatók félévi

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Főiskola Tanulmányi- és vizsgaszabályzat. Az AVKF szervezeti és működési szabályzatának V.1.1.sz. melléklete

Apor Vilmos Katolikus Főiskola Tanulmányi- és vizsgaszabályzat. Az AVKF szervezeti és működési szabályzatának V.1.1.sz. melléklete Apor Vilmos Katolikus Főiskola Tanulmányi- és vizsgaszabályzat Az AVKF szervezeti és működési szabályzatának V.1.1.sz. melléklete Vác, 2011 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TVSZ HATÁLYA... 6 ÉRTELMEZŐ

Részletesebben

79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet. a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról. A rendelet hatálya

79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet. a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról. A rendelet hatálya 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A Kormány a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: felsőoktatási

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA a 2012/2013-as tanévtől (a Szervezeti és működési szabályzat 3/B. számú melléklete) Elfogadva: 2012. október 16.,

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (Elfogadva a Szenátus 57/2010. (X.6.) sz. határozatával) (Utolsó módosítás: 2013. augusztus 23.) EGER 2006. Felelős kiadó: a főiskola rektora

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM TANULMÁNYI ÜGYRENDJE

AZ ÓBUDAI EGYETEM TANULMÁNYI ÜGYRENDJE 6. verzió Az Óbudai Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata melléklete AZ ÓBUDAI EGYETEM TANULMÁNYI ÜGYRENDJE BUDAPEST, 2013. február ÓBUDAI EGYETEM REKTORI HIVATAL OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG TANULMÁNYI ÜGYREND

Részletesebben

K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része

K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része - KIVONAT (a fejezet, cikkely és bekezdés számozások eltérnek

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Budapest 2006. (2015. június 27.

Részletesebben

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A Szenátus elfogadta: 2014. május 15. A határozat száma 245/2013-2014. (V. 15.) Szenátus határozat Hatálybalépés: 2014. július 1. A szabályzat

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA. A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA a 2006/2007-es tanévtől. Az SzMSz 3.

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA. A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA a 2006/2007-es tanévtől. Az SzMSz 3. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA a 2006/2007-es tanévtől Az SzMSz 3. számú melléklete 2006 1 Bevezetés A Nyíregyházi Főiskola (továbbiakban: Főiskola)

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA egységes szerkezetben a 1-40. számú módosításokkal

A DEBRECENI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA egységes szerkezetben a 1-40. számú módosításokkal A DEBRECENI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA egységes szerkezetben a 1-40. számú módosításokkal (A módosítások lábjegyzetben jelölve) 2014. szeptember 25. 2 BEVEZETÉS 1 A Debreceni Egyetem Szenátusa

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (egységes szerkezetben a 1-3. számú módosításokkal)

A DEBRECENI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (egységes szerkezetben a 1-3. számú módosításokkal) A DEBRECENI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (egységes szerkezetben a 1-3. számú módosításokkal) 2007. október 4. BEVEZETÉS A Debreceni Egyetem Szenátusa (a továbbiakban: Szenátus) az Egyetem Hallgatói

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Budapest 2006. (2014. szeptember

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/III. fejezet

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/III. fejezet III/III. fejezet SEMMELWEIS EGYETEM Egészségügyi Közszolgálati Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat hatálya 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) hatálya a Semmelweis

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Budapest 2006. (2014. február 28.napjától

Részletesebben

KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18.

KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18. KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K T A R T A L O M J E G Y Z É K... 2 E L Ő S Z Ó... 4 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA Debrecen, 2004. szeptember TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szabályzat hatálya 2. Tanulmányi

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Általános Orvostudományi Kar Kari Tanulmányi Ügyrendje

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Általános Orvostudományi Kar Kari Tanulmányi Ügyrendje SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Általános Orvostudományi Kar Kari Tanulmányi Ügyrendje 22.1.A jelen szabályzat hatálya alá eső ügyekben, a jogszabályok, az egyéb egyetemi szabályzatok, valamint a jelen szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT. 2013. október

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT. 2013. október SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT 2013. október N:\Főtitkár\WORD\1_SZABALY\Egyetemi Szabályzatok\Hatályos szabályzatok\hallgatói szabályzatok\tvsz\tvsz

Részletesebben

ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 2011. augusztus 1. TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 A Hallgatói Követelményrendszer hatálya...

Részletesebben

A SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓJA. 2014/2015-ös tanév

A SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓJA. 2014/2015-ös tanév A SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓJA 2014/2015-ös tanév SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA Budapest, 2014 SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete u. 16/A 1536 Budapest

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR. 2013/2014-es tanévre

Budapesti Gazdasági Főiskola PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR. 2013/2014-es tanévre új űrlap, egyetértünk azzal, hogy egységes legyen az útvonal Budapesti Gazdasági Főiskola PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR 2013/2014-es tanévre A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA Az 1999. évi LII. Törvény szerint

Részletesebben

K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része

K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része 2010. T A R T A L O M J E G Y Z É K T A R T A L O M J E

Részletesebben

Graduális képzés a Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán MF 11.NK

Graduális képzés a Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán MF 11.NK Változtatás átvezetésére: kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: Graduális képzés a Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán MF 11.NK Készítette: Nagy-Belgyár Zsuzsa folyamatgazda

Részletesebben

TOMORI PÁL FŐISKOLA TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

TOMORI PÁL FŐISKOLA TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT TOMORI PÁL FŐISKOLA TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Változat száma: 10. Elfogadás dátuma: 2014.10.21. Határozat száma: 2014/6/44. Hatályos: 2014. október 22-től Felelős személy: mindenkori oktatási rektorhelyettes

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Pécs 2006. 2013. december 19. napjától hatályos változat A Pécsi

Részletesebben

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM 2012 TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (Megjegyzés: Ha a hallgatóra nézve az előző tanulmányi és vizsgaszabályzat rendelkezése kedvezőbb, akkor azt kell irányadónak tekinteni!

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA 1

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA 1 A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA 1 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa az Egyetemi

Részletesebben

AZ SZTE TTIK TANULMÁNYI ÜGYRENDJE

AZ SZTE TTIK TANULMÁNYI ÜGYRENDJE AZ SZTE TTIK TANULMÁNYI ÜGYRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (MÓDOSÍTVA 2008.12.03) ALAPJÁN SZEGED, 2008. ELFOGADVA AZ SZTE TTIK KARI TANÁCS 2008. DECEMBER 12-I ÜLÉSÉN 11/2008-09-ES

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Budapest 2008 - 2 - I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat hatálya (1) A Tanulmányi

Részletesebben