A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA ELEKTRONIKUS LECKEKÖNYV SZABÁLYZATA. BUDAPEST 2011 (2015. június 26-tól hatályos változat)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA ELEKTRONIKUS LECKEKÖNYV SZABÁLYZATA. BUDAPEST 2011 (2015. június 26-tól hatályos változat)"

Átírás

1 A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA ELEKTRONIKUS LECKEKÖNYV SZABÁLYZATA BUDAPEST 2011 (2015. június 26-tól hatályos változat)

2 A felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet (továbbiakban: végrehajtási rendelet) 15/D. (1) bekezdés c) pontjában, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján a Budapesti Gazdasági Főiskola (a továbbiakban: Főiskola, Intézmény) az elektronikus leckekönyv vezetésének és alkalmazásának rendjét az alábbiak szerint határozza meg 1 : I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Főiskola a 2011/2012-es tanév I. félévében áttér az elektronikus leckekönyvre (továbbiakban: leckekönyv, e-index) oly módon, hogy a) A 2011/2012. tanév I. félévében és azt követően a Főiskolával bármely képzésen hallgatói jogviszonyt létesítettek esetén csak az elektronikus index használható, b) a 2011/2012. tanév előtt a Főiskolán hallgatói jogviszonyt létesített hallgatók esetén a korábbi hagyományos indexek a 2010/2011. tanév 2. félévét követően lezárásra és hitelesítésre kerülnek, melyet a Tanulmányi és Oktatásszervezési Hivatal Főosztály (továbbiakban: TOF) köteles megőrizni, és a hallgatónak a hallgatói jogviszony megszűnésekor át kell adni. A hagyományos index átvételét a hallgató aláírásával elismeri. 2 c) Az e-index bevezetésére nem kerül sor: ca) a 2011/2012. tanév 1. félévében a tantervben előírt kötelező szakmai gyakorlaton levő, cb) a nappali tagozat alapképzés idegenforgalom-vendéglátás szakon az idegenforgalom és szálloda szakirányon, valamennyi távokatás alapképzés és szakirányú továbbképzésen a 2011/2012. tanévben záróvizsgázó, cc) az ETR tanulmányi rendszerben nyilvántartott, cd) a hagyományos főiskolai képzésen részt vevő hallgatók esetén A Főiskola július 1. határidővel bevonja a korábban alkalmazott, nyomdai úton előállított hagyományos leckekönyveket, és ezzel egy időben az 1. szerint bevezeti a NEPTUN-ból kinyomtatott, a jelen Szabályzatban meghatározott rend szerint hitelesített és szétválaszthatatlanul összetűzött okiratként a Főiskolán előállított elektronikus leckekönyvet. 3. A leckekönyv használata során az Oktatási Hivatal által jóváhagyott nyomtatási képet és formát kell alkalmazni A NEPTUN-ból az Oktatási Hivatal által hitelesített formátumban nyomtatott leckekönyvet a hallgató a Főiskoláról való végleges távozásakor, illetve a hallgatói jogviszony megszűnésekor kell létrehozni. A nyomtatvány számozott lapjait nemzeti színű zsinórral kell összefűzni és ennek körcímkével leragasztott végét le kell pecsételni és a dékán aláírásával hitelessé és szétválaszthatatlanná kell tenni. 5. Az intézményen belül több párhuzamos képzés végzése esetén az utolsó képzés befejezése esetén adható ki a leckekönyv. Ez esetben a kinyomtatott okiratnak tartalmazni kell a hallgató valamennyi, a Főiskolán elvégzett tanulmányára vonatkozó adatot. Indokolt 1 A módosítást a Szenátus június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 184. számú határozatával fogadta el. Hatályos: június 27. napjától. 2 A módosítást a Szenátus június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 184. számú határozatával fogadta el. Hatályos: június 27. napjától. 3 Elfogadta a Szenátus december 9-én a 2011/2012. tanévi (XII. 9.) 20. számú határozatával. Hatályos december 9-től. 4 Ld. végrehajtási rendelet 15/D. (9) bekezdés. 2

3 esetben a hallgató kérheti a már lezárt tanulmányai (az adott szakon abszolutóriumot bizonyító) elektronikus index kiadását is. 3

4 II. A NEPTUN-BAN RÖGZÍTENDŐ ADATOK ÉS A LECKEKÖNYV KÖTELEZŐ TARTALMI ELEMEI 5 6. A leckekönyv az alábbiakat tartalmazza: a) a hallgató személyazonosító adatait (név, születési név, születési hely és idő, anyja születési neve, állampolgársága); b) a Főiskola nevét, székhelyét, intézményi azonosítóját, c) a hallgatói jogviszony adatait, törzskönyvi számát, hallgatói azonosító számát, Neptun kódját, leckekönyvének számát; 6 d) a hallgató képzésének adatait, e) a képzési időszaknak megfelelő bontásban a tanulmányok során felvett tantárgyakat (tantárgy neve, kódja, oktató neve) (tantárgyi egységeket), hozzárendelt kreditértékeket, értékelések adatait; f) a végbizonyítvány (abszolutórium) igazolását; g) a szakdolgozat(ok) adatait, illetve teljesítésének igazolását; h) a nyelvvizsga/nyelvvizsgák adatait; i) a záróvizsga, illetve szakmai vizsga részeit, eredményét; j) az oklevél, illetve bizonyítvány minősítését, részeredményeit, oklevél minősítésébe beszámítandó tárgyakat és azok eredményeit; k) a hallgató tanulmányait befolyásoló határozatokat; l) más felsőoktatási intézményekben folytatott tanulmányok igazolását; m) korábbi tanulmányok alapján beszámított tanulmányok igazolását (mely tárgyat, hány kredit értékben, milyen érdemjeggyel, honnan számítottak be); n) szakmai gyakorlatra vonatkozó adatokat; o) aktív, passzív félévek számát, azok finanszírozási formáját; p) az okirat egyedi sorszámát; q) a Főiskola a hallgató valamennyi képzési szinten folytatott tanulmányainak az adatait. 7. A tanulmányi időszak lezárását követően a hallgató által a felvett és megszerzett kreditek számát, a korrigált kreditindexet, a tanulmányi átlagot a NEPTUN-ban rögzíteni kell legkésőbb a vizsgaidőszak végét követő 15 munkanapon belül. 7 III. A LECKEKÖNYVHÖZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSI JOGOSULTSÁGOK, VALAMINT A LECKEKÖNYVBE TÖRTÉNŐ BEJEGYZÉSEK RÖGZÍTÉSÉNEK SZABÁLYAI 8 8. A 6. -ban meghatározottaknak megfelelően a leckekönyv adatbázisa a NEPTUN. A felhasználói körök és jogosultságok tekintetében a Neptun Szabályzatot kell alkalmazni jelen szabályzatban meghatározott kiegészítésekkel. A leckekönyvek adminisztrációs tevékenységének a koordinálása és a kiadással kapcsolatos feladatok pontos ellátására intézményi szinten felelős Neptun csoportot szükséges létrehozni. JOGOSULTSÁGOK 9. (1) Hallgatói jogosultságok: A Neptun Szabályzatban rögzített jogosultságokon túl a hallgató jogosult a) a tanulmányi adatbázisból, meghatározott tanulmányi időszakban, ún. kurzusteljesítési lapot kinyomtatni és azt teljesítései igazolására használni. b) a vizsga érdemjegyének rögzítését követő 5 munkanapon belül adminisztrációs hiba miatti jegyeltérés esetén az érdemjegyek korrekciójára kezdeményezést tenni a 5 Ld. végrehajtási rendelet 15/D. (2) bekezdés, valamint (5) bekezdés a) pont. 6 Elfogadta a Szenátus december 9-én a 2011/2012. tanévi (XII. 9.) 20. számú határozatával. Hatályos december 9-től. 7 Ld. végrehajtási rendelet 15/D. (5) bekezdés b) pont. 8 Ld. végrehajtási rendelet 15/D. (5) bekezdés c) pont. 4

5 tanszékvezetőnél, tanszéki osztályvezetőnél. Az erre vonatkozó kérelem a Modulo rendszerben online nyújtható be. (2) Oktatói jogosultságok: Az oktatói jogosultságokat a Neptun Szabályzat határozza meg. Az oktatási szervezeti egység vezetőjének (pl.: tanszékvezető) jogosultsága a vizsgáztató oktató által a Modulo rendszerben javasolt vizsgajegy javítás jóváhagyása. (3) Az intézeti/tanszéki adminisztrátor jogosultságai: Az intézeti/tanszéki adminisztrátor jogosultságait a Neptun Szabályzat határozza meg. (4) A TOF vezetőjének jogosultsága az oktató felelősségi körébe tartozó kurzusok vizsgalapjait ellenőrizni. 9 (5) A NEPTUN üzemeltetés jogosultságai: a) A NEPTUN üzemeltetésnek a leckekönyvbe írási jogosultsága nincs. b) Ha annak a gyanúja merül fel, hogy a rögzített vizsgajegyet valaki indokolatlanul kijavította, akkor ennek a vizsgálata az üzemeltetés hatáskörébe tartozik, amit az illetékes intézet vezető írásban rendel el. c) Rendszeres logolás, mivel közokirat-hamisítást követ el, aki a rögzített vizsgajegyet módosítja. 10 d) A regisztrációs időszakot követő munkanapon a kari/területi intézeti informatikus üzemeltetőnek a hallgatók kurzusainak felvételéről elektronikus mentést kell készítenie biztonságos adathordozóra. 12 e) A vizsgaidőszak lezárását követő 5. munkanapon a kari/területi informatikusüzemeletető köteles gondoskodni a rögzített vizsgaeredmények elektronikus mentéséről és archiválásáról Az ismeretek ellenőrzésének valamennyi teljesítését (lásd TVSZ 42. ) ideértve az aláírást, illetve annak megtagadását is maga az oktató vagy az oktató kérésére a tanszékvezető által írásban megbízott személy köteles a vizsgát követő 3. munkanapig rögzíteni a NEPTUN-ban. Azon tantárgyból, amelyből a hallgató a félév folyamán egyáltalán nem kísérelte meg a vizsgát, a nem jelent meg bejegyzés szerepel. 11. Az érdemjegy határidőre történő bejegyzésének és az érdemjegy pontos rögzítésének a felelőssége a vizsgáztatót terheli. Ha az oktató az eredeti aláírással ellátott vizsgalap alapján a vizsgajegyek elektronikus rendszerben történő rögzítésével más személyt bíz meg, abban az esetben is a felelősség az oktatót terheli. A Főiskolával közalkalmazotti jogviszonyban nem álló külsős vizsgáztató esetén a felelősség a tanszékvezetőt terheli, aki kijelöli azt a személyt, aki ez esetben az eredeti (vizsgáztató tanár által aláírt) vizsgalapról a Neptun rendszerben rögzíti a vizsgajegyet. Az esetleges rögzítési pontatlanságok kiszűrése érdekében össze kell olvasni a vizsgáztató tanár eredeti aláírásával ellátott és a Neptun rendszerben rögzített vizsgajegyet. Ennek az ellenőrzési folyamatnak a megszervezéséért az oktatási szervezeti egység vezetője (pl.: tanszékvezető) a felelős. 12. A vizsga eredményének hivatalos dokumentuma szóbeli vizsga esetén a vizsgáztató tanár eredeti aláírásával ellátott vizsgalap, írásbeli vizsga esetén az oktató által aláírt, 9 A módosítást a Szenátus június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 184. számú határozatával fogadta el. Hatályos: június 27. napjától. 10 A módosítást a Szenátus június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 184. számú határozatával fogadta el. Hatályos: június 27. napjától. 11 Elfogadta a Szenátus 2012.október 26-án a 2012/2013. tanévi (X.269.) 23. számú határozatával. Hatályos szeptember 1-től. 12 Elfogadta a Szenátus december 9-én a 2011/2012. tanévi (XII. 9.) 20. számú határozatával. Hatályos december 9-től. 13 Elfogadta a Szenátus december 9-én a 2011/2012. tanévi (XII. 9.) 20. számú határozatával. Hatályos december 9-től. 5

6 kinyomtatott vizsgalap, melynek megőrzéséről és az esetleges visszakereshetőségéről 3 éves időtartamig az oktatási egység vezetőjének kell gondoskodni. 6

7 13. A hallgató köteles a NEPTUN-ból kinyomtatott kurzusfelvételi lappal megjelenni a szóbeli vizsgán. A kurzusfelvételi lapokon, valamint az oktató által NEPTUN-ból nyomtatott vizsgalapokon az oktató köteles a hallgatók részére a szóbeli vizsgán elért érdemjegyet rögzíteni és mind a kurzusfelvételi lapot/kurzus listát, mind a vizsgalapot aláírásával ellátni. A szóbeli vizsga megkezdésekor még a tétel kihúzása előtt, a hallgatóval alá kell íratni a vizsgalapot. A szóbeli számonkérés értékelése esetén vitatott esetben az oktató által aláírt vizsgalapon szereplő adatokat kell elfogadni. Amennyiben a vizsgalapon korrigálni kell egy a hallgatót érintő adatot, arról a hallgatót még a vizsga lebonyolítása során amennyiben ez nem lehetséges azt követően haladéktalanul értesíteni kell. A hallgató személyazonosságának az igazolására a TVSZ vonatkozó -a szerint kell eljárni. 14. Az írásbeli számonkérés alapján született érdemjegyek utólagos ellenőrzésére maga a vizsgadolgozat szolgál, amelyen a vizsgáztató, a dolgozatot javító oktató aláírásának szerepelnie kell. 15. Szóbeli számonkérés esetén a hallgató a számonkérés értékelésének megállapításakor a kurzusfelvételi lapon írásbeli értékelés esetén vagy gyakorlati jeggyel záruló értékelés esetén a NEPTUN-ban történő megjelenítést követően 3 munkanapon belül értesítést kap az eredményről. Írásbeli számonkérés esetén az értesítést hirdetmény útján is kell kézbesíteni: az intézeti/tanszéki adminisztrátor 5 napra kifüggeszti a NEPTUN-ból kinyomtatott vizsgalapot az érintett intézet/tanszék hirdetőtábláján a hallgató kódjának feltüntetésével A hallgató legkésőbb a vizsga érdemjegyének rögzítése után 5 (14 napon belül) munkanapon belül adminisztrációs hiba miatti jegyeltérés esetén on-line kérelem útján kifogással élhet a nyilvántartásban szereplő értékelésre vonatkozó adattal szemben a tanszékvezetőnél/tanszéki osztályvezetőnél, melyet a tanszékvezető/tanszéki osztályvezető 3 munkanapon belül köteles elbírálni. 15 Amennyiben a hallgató nem él ezzel a lehetőséggel, a határidő lejárta után nem élhet kifogással az értékeléssel szemben. 17. A kifogásolt bejegyzést a bemutatott vizsgalap, illetve az írásbeli vizsgadolgozatra írt jegy alapján ha a kifogás jogosságáról meggyőződtek javítani kell. Amennyiben a tanszékvezető/tanszéki osztályvezető a kifogást megalapozottnak tartja, köteles saját hatáskörben a hiba kijavítását elvégezni, és erről a hallgatót a NEPTUN-on keresztül értesíteni. A megalapozatlan kifogás esetén is köteles a vizsgáztató a hallgatót a NEPTUN-on keresztül értesíteni, melynek formája a Modulo rendszerben rögzített oktatói indoklás rovatban rögzített megjegyzés. 18. A TOF 16 a hallgató kérésére félévente egy alkalommal köteles a hallgató által kinyomtatott ingyenes kivonatot hitelesíteni a hallgató leckekönyvéről. 17 A kivonatot a hallgató használhatja a képzésben való részvételének, illetve meghatározott tantárgy teljesítésének igazolására. Amennyiben a hallgató egy féléven belül ismételten kéri a kivonat kiadását, akkor különeljárási díj fizetésére köteles a Hallgatói térítések és juttatások szabályzatában (továbbiakban: HTJSZ) meghatározottak szerint. 19. Ha a hallgató tanulmányait átvétellel más felsőoktatási intézményben folytatja, akkor a TOF 18 a hallgatói jogviszony megszűnésének időpontját a leckekönyvbe bejegyzi és a 14 Ld. végrehajtási rendelet 15/D. (4) bekezdés a) pont. 15 Ld. végrehajtási rendelet 15/D. (4) bekezdés c) pont. 16 A módosítást a Szenátus június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 184. számú határozatával fogadta el. Hatályos: június 27. napjától. 17 Ld. végrehajtási rendelet 15/D. (5) bekezdés d) pont. 18 A módosítást a Szenátus június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 184. számú határozatával fogadta el. Hatályos: június 27. napjától. 7

8 leckekönyvet a hallgatói jogviszony megszűnését követő 15 munkanapon belül hivatalból megküldi az átvevő felsőoktatási intézményhez A tanulmányok folytatásától történő eltiltást, a Főiskoláról való kizárást vagy a tanulmányok sikertelen befejezését a TVSZ megfelelő rendelkezésére hivatkozva a leckekönyvbe be kell vezetni A hallgató részére hallgatói jogviszonyának megszűnésekor a leckekönyvet ki kell adni A vendéghallgatónak külön leckekönyvet kiadni nem lehet. Ez alól kivételt képeznek azok a külföldi felsőoktatási intézményben tanuló hallgatók, akik számára erre irányuló írásbeli kérelemre angol nyelvű vendéghallgatói leckekönyv adható ki, amely tartalmazza: a) a hallgató személyazonosító adatait; b) a hallgatói jogviszony adatait, törzskönyvi számát; c) a képzési időszaknak megfelelő bontásban a tanulmányok során felvett tantárgyakat (tantervi egységeket), hozzárendelt kreditértékeket, értékelési formák adatait; d) a hallgató tanulmányait befolyásoló határozat hivatkozási számát. 22 A külföldi vendéghallgatók esetén az elektronikus leckekönyv kiállítása a TOF 23 vezető feladata, azt a dékán aláírásával hitelesíti. IV. A LECKEKÖNYV HITELESEN TARTÁSÁNAK SZABÁLYAI TANTÁRGYAK FELVÉTELÉNEK, LEADÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE, MENTÉSE 23. A kurzusok felvételéről értesítést a regisztrációs időszak végén kap a hallgató az általa a NEPTUN-ból kinyomtatható kurzusfelvételi lapon. A nyomtathatóság kezdő időpontja a regisztrációs időszakot követő első munkanap. A kurzusfelvételi lap nyomtatása a hallgató felelőssége. A hallgató a nyomtathatóság kezdő időpontját követően 5 munkanapon belül on-line kérelem útján kifogással élhet a nyilvántartásban szereplő adateltéréssel szemben a TOF 24 vezetőjénél, melyet a TOF 25 vezetője 3 munkanapon belül köteles elbírálni. A kifogás megalapozottságának vizsgálata során a hallgató jogosult és köteles a vitatott tantárgyak foglalkozásainak látogatására A regisztrációs időszakot követő 5 27 munkanap elteltével a hallgatók kurzusainak felvételéről elektronikus mentést kell készítenie a kari/területi intézeti informatikus üzemeltetőnek biztonságos adathordozóra. Ez a mentett adatbázis biztosíték arra, hogy ellenőrizhetőek legyenek a hallgató által felvett kurzusokban későbbi időpontban létrehozott esetleges változtatások. 25. A mentést követően a félév további részében a nem hallgató által felvitt, vagy törölt kurzusokról, más tanulmányi bejegyzésekről, kérelmekről vagy határozatokról a tanulmányi ügyintéző készíti el a leckekönyvbe történő bejegyzést. 19 Ld. végrehajtási rendelet 15/D. (6) bekezdés. 20 Ld. végrehajtási rendelet 15/D. (7) bekezdés. 21 Ld. végrehajtási rendelet 15/D. (8) bekezdés. 22 Ld. végrehajtási rendelet 15/D. (10) bekezdés. 23 A módosítást a Szenátus június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 184. számú határozatával fogadta el. Hatályos: június 27. napjától. 24 A módosítást a Szenátus június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 184. számú határozatával fogadta el. Hatályos: június 27. napjától. 25 A módosítást a Szenátus június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 184. számú határozatával fogadta el. Hatályos: június 27. napjától. 26 Ld. végrehajtási rendelet 15/D. (4) bekezdés b) és d) pont. 27 Elfogadta a Szenátus 2012.október 26-án a 2012/2013. tanévi (X.269.) 23. számú határozatával. Hatályos szeptember 1-től. 8

9 TANTÁRGYAK TELJESÍTÉSÉNEK ELLENŐRZÉSE, MENTÉSE 26. A tárgyak teljesítéséről értesítést a vizsgaidőszak végén kap a hallgató az általa a NEPTUN-ból kinyomtatható kurzusteljesítési lapon. A nyomtathatóság kezdő időpontja a vizsgaidőszakot követő első munkanap. A kurzusteljesítési lap nyomtatása a hallgató felelőssége. 27. A vizsgaidőszak végét követő 10. munkanapon a hallgatók kurzusainak teljesítéséről elektronikus mentést kell készítenie a kari/területi intézeti informatikus üzemeltetőnek biztonságos adathordozóra (CD-re vagy DVD-re). Ez a mentett adatbázis biztosíték arra, hogy ellenőrizhetőek legyenek a hallgató által felvett és teljesített kurzusokban, vizsgaeredményekben későbbi időpontban létrehozott esetleges változtatások. 28. A vizsgakurzus hetében elért eredmények, továbbá az Erasmus vagy egyéb más külföldi felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok kredit elismerése a vizsgakurzus hetében a hallgató által benyújtott dokumentumok alapján lehetséges legkésőbb a regisztrációs hét utolsó napjáig. Mindkét esetben az eredmények rögzítésénél a 27. szerinti elektronikus mentési eljárást kell alkalmazni. 29. A mentést követően a nem hallgató által felvitt, vagy törölt kurzusteljesítményekről, más tanulmányi bejegyzésekről, kérelmekről vagy határozatokról a Tanulmányi Hivatalvezető készíti el a leckekönyvbe történő bejegyzést. V. ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK 30. A 2011/2012. tanév I. félévét megelőzően hallgatói jogviszonnyal rendelkezők nyomdai úton előállított leckekönyvüket kötelesek a 2010/2011. II. félévi vizsgaidőszak utolsó napját követően, a Kar által megadott határidőig minden érdemjegyet, nem jelent meg, bejegyzést teljes körűen beíratva a karon működő Hallgatói Szolgáltatási Osztályon leadni. A mulasztásért a hallgató felel, melyet díjfizetés mellett köteles pótolni, díjfizetési kötelezettségét a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat tartalmazza. Ezt követően a leckekönyvet a Tanulmányi és Oktatásszervezési Főosztály őrzi a tanulmányok folytatása alatt és elvégzi a leckekönyv kitöltését és hitelesítését a 6. pontban foglaltaknak megfelelően A hallgatói jogviszony megszűnésével a nyomdai úton előállított és az illetékes kar TOF 29 által hitelesített leckekönyvet ki kell adni a hallgatónak. 32. Az elektronikus hallgatói nyilvántartási rendszerben szereplő adatokkal megegyezően 1. szerint kitöltött leckekönyveket a dékán/területi intézeti igazgató, továbbá a TOF 30 vezetőjének aláírásával hitelesítetten kell kiadni. VI. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 33. A szabályzat a Szenátus általi elfogadás napján lép hatályba, annak rendelkezéseit július 1-jétől alkalmazni kell. 28 A módosítást a Szenátus június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 184. számú határozatával fogadta el. Hatályos: június 27. napjától. 29 A módosítást a Szenátus június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 184. számú határozatával fogadta el. Hatályos: június 27. napjától. 30 A módosítást a Szenátus június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 184. számú határozatával fogadta el. Hatályos: június 27. napjától. 9

10

11 1. számú melléklet Elektronikus leckekönyv nyomtatott változat a Neptun rendszer esetén 11

12 2. számú melléklet Kari/területi intézeti informatikus üzemeltetők által készítendő mentések és adatkörök Az elektronikus leckekönyv szabályzat 9. (5) bekezdés d) pontja alapján a regisztrációs időszakot követő 5. munkanapon a kari/területi intézeti informatikus üzemeltetőnek a hallgatók kurzusainak felvételéről elektronikus mentést kell készítenie biztonságos adathordozóra. A szabályzat 24. -a alapján a regisztrációs időszakot követő 5 munkanap elteltével a hallgatók kurzusainak felvételéről elektronikus mentést kell készítenie a kari/területi intézeti informatikus üzemeltetőnek biztonságos adathordozóra. Ez a mentett adatbázis biztosíték arra, hogy ellenőrizhetőek legyenek a hallgató által felvett kurzusokban későbbi időpontban létrehozott esetleges változtatások. A hallgatók kurzusainak felvételével kapcsolatosan az alábbi adatokat kell a kari/területi intézeti informatikus üzemeltetőnek biztonságos adathordozóra (CD-re vagy DVD-re) menteni: Hallgató neptunkód Hallgató nyomtatási neve Hallgató anyja neve Hallgató születési dátuma OM azonosító Képzéskód Képzés megnevezése Képzési szint Munkarend (=Tagozat) Törzsszám Telephely Felvétel féléve Félév Tárgykód Tárgynév Féléves óraszám Heti óraszám Kurzuskód Kurzustípus Nyelv Oktatók Jelentkezés dátuma Követelményellenőrzés dátuma Követelményellenőrzés eredménye Követelményellenőrzés típusa Tárgykövetelmény Létrehozás ideje Létrehozó A fenti adatkörökre vonatkozóan a NEPTUN tanulmányi és nyilvántartási rendszerben a Közös lekérdezések mappán belül az E-index mappában az E-index mentés (kurzusok) lekérdezés készült. 31 Elfogadta a Szenátus 2012.október 26-án a 2012/2013. tanévi (X.269.) 23. számú határozatával. Hatályos szeptember 1-től. 12

13 Azokban az esetekben, ha egy Karon belül több szervezeti egység készít mentést az e- leckekönyv adatokról vagy a lementendő adatok mennyisége matt (a NEPTUN max soros lekérdezést készít el egyszerre) több részletben kell a mentést elvégezni, az alábbi paraméterek megadása lehetséges (szöveges paraméter megadása esetén a %-jel használható): Hallgató neptunkódja Képzéskód Képzési szint Munkarend (=Tagozat) Félév Telephely Kurzuskód 2. A szabályzat 27. -a alapján a vizsgaidőszak végét követő 10. munkanapon a hallgatók kurzusainak teljesítéséről elektronikus mentést kell készítenie a kari/területi intézeti informatikus üzemeltetőnek biztonságos adathordozóra (CD-re vagy DVD-re). Ez a mentett adatbázis biztosíték arra, hogy ellenőrizhetőek legyenek a hallgató által felvett és teljesített kurzusokban, vizsgaeredményekben későbbi időpontban létrehozott esetleges változtatások. A hallgatók kurzusainak teljesítésével kapcsolatosan az alábbi adatokat kell a kari/területi intézeti informatikus üzemeltetőnek biztonságos adathordozóra (CD-re vagy DVD-re) menteni: Hallgató neptunkód Hallgató nyomtatási neve Hallgató anyja neve Hallgató születési dátuma OM azonosító Képzéskód Képzés megnevezése Képzési szint Munkarend (=Tagozat) Törzsszám Telephely Felvétel féléve Félév Félév státusza Tárgykód Tárgynév Tárgykredit Tárgykövetelmény Tárgyfelvétel dátuma Tárgyfelvétel típusa Tárgyfelvétel hányszor Elismert Elismerés típusa Teljesített TO ellenőrizte Érvényes Megajánlás típusa Bejegyzés értéke Bejegyzés típusa Bejegyzés dátuma Beírás dátuma 13

14 Bejegyzés létrehozó neptunkód Bejegyzés létrehozó nyomtatási neve Bejegyzést adó neptunkód Bejegyzést adó nyomtatási neve Oktató(k) neve Vizsga kezdete Vizsgaeredmény Vizsgáztató(k) A fenti adatkörökre vonatkozóan a NEPTUN tanulmányi és nyilvántartási rendszerben a Közös lekérdezések mappán belül az E-index mappában az E-index mentés (bejegyzések) lekérdezés készült. Azokban az esetekben, ha egy Karon belül több szervezeti egység készít mentést az e- leckekönyv adatokról vagy a lementendő adatok mennyisége matt (a NEPTUN max soros lekérdezést készít el egyszerre) több részletben kell a mentést elvégezni, az alábbi paraméterek megadása lehetséges (szöveges paraméter megadása esetén a %-jel használható): Hallgató neptunkódja Képzéskód Képzési szint Munkarend (=Tagozat) Félév Telephely 3. A neptun teljes adatbázisa (minden adat és a logok) minden éjszaka lementésre kerül és a legutóbbi 10 nap mentése kerül megőrzésre. A logok alapján 2007-ig visszamenőlegesen meg lehet nézni az összes módosítást a rendszerben. 14

15 3. számú melléklet Elektronikus leckekönyv nyomtatásának technikai részletei 32 Az elektronikus leckekönyvet a Neptun elektronikus hallgatói tanulmányi nyilvántartási rendszerből véglegesítést követően a E-okmányok/Teljes elektronikus index (32550) felületen kell kinyomtatni, A4-es méretű, sima, fehér papírra. Az első oldal, azaz a borító lap egyoldalas, színes nyomtatással, 160 g/m 2 súlyú, fehér papírra készül. A további oldalakat, azaz a belső lapokat 80 g/m 2 súlyú papírra (sima, fehér géppapír), kétoldalasan, fekete-fehér nyomtatási módon kell kinyomtatni. Az utolsó lap, azaz a záró lap 160 g/m 2 súlyú, fehér, üres papír. Az e-leckekönyv hitelesítését az alábbiak szerint kell elvégezni: 1. a lapokat (borítólap, belső lapok, hátsó záró lap) ki kell lyukasztani és nemzeti színű szalaggal kell átfűzni, 2. az átfűzött nemzeti színű szalagot a borítólapon 30 mm-es körcímkével kell leragasztani, és alsó, valamint felső részén címeres körbélyegzővel úgy lebélyegezni, hogy a bélyegző mindkét esetben fele részben a körcimkére, fele részben a borítólapra kerüljön. A kinyomtatás és a véglegesítés előtt elekrtonikus mentést kell késízteni a dokumentumtól annak érdekében, hogy ez esetleges hibák javítása után nyomtatható legyen a dolumentum. Nyomtatás után véglegesítés szükséges, ezt követően csak másodlat állítható ki! 32 Elfogadta a Szenátus 2012.október 26-án a 2012/2013. tanévi (X.269.) 23. számú határozatával. Hatályos szeptember 1-től. 15

16 4.számú melléklet A szakmai gyakorlat adatainak a rögzítése 33 Borító lap Ábra Megjegyzés E leckekönyv mezője Megjelenítés Neptun mező Pontos mezőnév Leckekönyv száma Alapadatok tab fül Törzsszám 1. ábra Hallgató neve Hallgatók(5400) Személyes adatok tab fül Születési neve 2. ábra Hallgató neptunkódja Hallgatók(5400) Személyes adatok tab fül Neptun kód 2. ábra Hallgató Oktatási azonosítója Hallgatók(5400) Személyes adatok tab fül OM-kód 2. ábra Intézmény neve Szervezeti egységek(28000) Alap adatok tab fül Elnevezés 3. ábra Intézmény azonosítója Szervezeti egységek(28000) Alap adatok tab fül OM-Azonosító 3. ábra Intézményi logo Szervezeti egységek(28000) / Nyomtatási templatek(113000) / Képek(4650) Név 4. ábra Kiállító felsőoktatási intézmény adatai E leckekönyv mezője Megjelenítés Neptun mező Pontos mezőnév Neve Szervezeti egységek(28000) Alap adatok tab fül Elnevezés 3. ábra Székhelye Szervezeti egységek(28000) Címek tab fül Állandó lakcím 5. ábra Intézményi azonosító Szervezeti egységek(28000) Alap adatok tab fül OM-Azonosító 3. ábra Hallgató személyes adatai E leckekönyv mezője Megjelenítés Neptun mező Pontos mezőnév Neve Hallgatók(5400) Személyes adatok tab fül Születési neve 2. ábra Neptun kódja Hallgatók(5400) Személyes adatok tab fül Neptun kód 2. ábra Hallgatói azonosító száma Hallgatók(5400) Személyes adatok tab fül OM-kód 2. ábra Állampolgársága Hallgatók(5400) Hivatalos adatok tab fül Állampolgárságok 6. ábra Születési neve Hallgatók(5400) Személyes adatok tab fül Születési neve 2. ábra Születési idő Hallgatók(5400) Személyes adatok tab fül Születés dátuma 2. ábra 33 Elfogadta a Szenátus 2012.október 26-án a 2012/2013. tanévi (X.269.) 23. számú határozatával. Hatályos szeptember 1-től. 16

17 Születési ország Hallgatók(5400) Személyes adatok tab fül Születési ország/megye 2. ábra Születési hely Hallgatók(5400) Személyes adatok tab fül Születési város 2. ábra Anyja születési neve Hallgatók(5400) Személyes adatok tab fül Anyja neve 2. ábra Szem. Szig. Szám Opcionális Hallgatók(5400) Hivatalos adatok tab fül Szem. Ig. szám 6. ábra TAJ szám Opcionális Hallgatók(5400) Hivatalos adatok tab fül TAJ szám 6. ábra Hallgatói jogviszonyra vonatkozó adatok E leckekönyv mezője Megjelenítés Neptun mező Pontos mezőnév Leckekönyv száma Alapadatok tab fül Törzsszám 1. ábra Törzskönyvi szám Alapadatok tab fül Törzsszám 7. ábra Hallgatói jogviszony kezdete Hallgatók(5400) Jogviszony adatok tab fül Jogviszony 8. ábra Hallgatói jogviszony keletkezés oka Opcionális Hallgatók(5400) Jogviszony adatok tab fül Jogv. Keletkezés indoka 8. ábra Hallgatói jogviszony vége Hallgatók(5400) Jogviszony adatok tab fül Jogviszony 8. ábra Államilag Int.ben hallgatói jogv.ban töltött Hallgatók(5400) Jogviszony adatok tab fül támogatott félévek államilag tám. félévek száma száma Hallgatói jogviszony megszűnés oka Opcionális Alapadatok tab fül Érettségi adatok Jogv. Megszűnés indoka E leckekönyv mezője Megjelenítés Neptun mező Pontos mezőnév Az e-leckekönybe nem szükséges, de a NEPTUNban kell. Az e-leckekönybe nem szükséges, de a NEPTUNban kell. 8. ábra Kézzel kell beírni! 7. ábra Intézmény neve Hallgató(5400) Előképzettségek tab fül Intézmény 9. ábra Az adott képzést össze kell rendelni az előképzettségével - BSC - Középiskola - MSC - BSC Az "Oklevélben megjelenjen" mezőben a 17

18 Intézmény OM kódja Hallgató(5400) Előképzettségek tab fül Intézmény OM Kód 9. ábra Érettségi bizonyítvány száma Hallgató(5400) Előképzettségek tab fül Azonosító 9. ábra Érettségi kiállításának időpontja Hallgató(5400) Előképzettségek tab fül Befejezés 9. ábra Munkarend Hallgató(5400) Előképzettségek tab fül Tagozat 9. ábra Típus Hallgató(5400) Előképzettségek tab fül Típus 9. ábra A bizonyítvány típusa Opcionális Hallgató(5400) Előképzettségek tab fül Bizonyítvány típusa 9. ábra A bizonyítvány foka Opcionális Hallgató(5400) Előképzettségek tab fül Bizonyítvány foka 9. ábra pipa kell. A Típus melletti mezőben az előképzettség / végzettség -et be kell állítani. Bizonyítvány típusa mező kimeneti értékei: 01; 02; 03. Bizonyítvány fokozata mező kimeneti értékei: 01; 02; 03. Leírás Opcionális Hallgató(5400) Előképzettségek tab fül Leírás 9. ábra Szabadszöveges mező. A BGF-en a jogviszonya alatt a hallgató az alábbi képzésekben vett részt / Képzésre vonatkozó adatok E leckekönyv mezője Megjelenítés Neptun mező Pontos mezőnév Képzés neve Képzések(115600) Alapadatok tab fül Név 10. ábra (és szervezeti egysége) Alapadatok tab fül Szervezeti egység 7. ábra Képzési szint Képzések(115600) Képzésspecifikus adatok tab fül Képzési szint 11. ábra Munkarend Képzések(115600) Képzésspecifikus adatok tab fül Tagozat 11. ábra Képzési jogviszony kezdete Alapadatok tab fül Jogviszony kezdete 7. ábra Képzési jogviszony vége Alapadatok tab fül Vége 7. ábra Képzési jogviszony megszűnésének Jogv. Megszűnés oka Alapadatok tab fül oka 7. ábra Aktív félévek Aktív / Passzív 7. ábra 18

19 Alapadatok tab fül félévek Támogattott félévek száma Államilag támogatott félévek Kiegészítő képzésadatok tab fül száma 12. ábra Teljes képzési idő Képzések(115600) Alapadatok tab fül Félévszám 10. ábra Képzés nyelve Képzések(115600) Alapadatok tab fül Nyelv 10. ábra Képzés helye Alapadatok tab fül Telephely 7. ábra Képzési jogviszony létrejöttének az Jogv. Létrejöttének Opcionális oka Alapadatok tab fül oka 7. ábra Anyaintézmény Opcionális Kiegészítő képzésadatok tab fül Anyaintézmény 12. ábra Vizsgaazonosító Opcionális Kiegészítő képzésadatok tab fül Vizsgaazonosító 12. ábra Szakmacsoport Opcionális Képzések(115600) Képzésspecifikus adatok tab fül Szakmacsoport 11. ábra Tudományterület Opcionális Képzések(115600) Képzésspecifikus adatok tab fül Tudomány terület 11. ábra Képzési terület Opcionális Képzések(115600) Képzésspecifikus adatok tab fül Képzési terület 11. ábra Képzési ág Opcionális Képzések(115600) Képzésspecifikus adatok tab fül Képzési ág 11. ábra Képzés státusza Opcionális Alapadatok tab fül Státusz 2 7. ábra A fentiek különböző tanulmányi félévekre részletezve / Képzés féléves adatok részletezése E leckekönyv mezője Megjelenítés Neptun mező Pontos mezőnév Képzés neve Képzések(115600) Alapadatok tab fül Név 10. ábra Félév Féléves adatok(6400) Alapadatok tab fül Félév 13. ábra Státusz Féléves adatok(6400) Alapadatok tab fül Státusz ábra Finanszírozási forma Féléves adatok(6400) Alapadatok tab fül Pénzügyi státusz ábra Az e-leckekönybe nem szükséges. Az e-leckekönybe nem szükséges. Az e-leckekönybe nem szükséges. Az e-leckekönybe nem szükséges. Az e-leckekönybe nem szükséges. Az e-leckekönybe nem szükséges. Az e-leckekönybe nem szükséges. Az e-leckekönybe nem szükséges. 19

20 Felvett kredit Féléves adatok / Féléves adatok(6400) Alapadatok tab fül Felvett kredit Teljesített kredit Féléves adatok / Féléves adatok(6400) Alapadatok tab fül Kredit Összes teljesített kredit Kumulált adatok / Féléves adatok(6400) Alapadatok tab fül Kredit Kreditindex Féléves adatok / Féléves adatok(6400) Alapadatok tab fül Átlag Korrigált kreditindex Féléves adatok / Féléves adatok(6400) Alapadatok tab fül Ösztöndíj index Kumulált kreditindex Kumulált adatok / Féléves adatok(6400) Alapadatok tab fül Átlag Státusz 2 Opcionális Féléves adatok(6400) Alapadatok tab fül Státusz 1 Finanszírozási forma 2 Opcionális Féléves adatok(6400) Alapadatok tab fül Pénzügyi státusz 1 Kumulált felvett kredit Opcionális Kumulált adatok / Féléves adatok(6400) Alapadatok tab fül Felvett kredit Extra mezők Opcionális Féléves adatok(6400) Alapadatok tab fül Megjegyzés Féléves tanulmányai a. tanév... félévében a... szakon/képzésen / Indexsor adatok E leckekönyv mezője Megjelenítés Neptun mező Pontos mezőnév Tárgykód Tárgyak kezelése(70400) / Tárgyak(70600) Alapadatok Tárgykód Tárgy megnevezése, oktatója Tárgyak kezelése(70400) / Tárgyak(70600) Alapadatok Tárgynév Kredit Tárgyak kezelése(70400) / Tárgyak(70600) Alapadatok Kreditpont Követelmény Tárgyak kezelése(70400) / Tárgyak(70600) Alapadatok Követelmény Óraszám EA / GY / L Tárgyak kezelése(70400) / Tárgyak(70600) Alapadatok Óraszámok / Heti 13. ábra 13. ábra 13. ábra 13. ábra 13. ábra 13. ábra 13. ábra 13. ábra 13. ábra 13. ábra 14. ábra 14. ábra 14. ábra 14. ábra 14. ábra 20

21 Érdemjegyek Dátum Vizsgáztató Eredeti tárgynév Opcionális Féléves adatok(6600) / Féléves indexsorok(6600) Eredmények a tárgyból tab fül Féléves adatok(6600) / Féléves indexsorok(6600) Eredmények a tárgyból tab fül Féléves adatok(6600) / Féléves indexsorok(6600) Eredmények a tárgyból tab fül Féléves adatok(6600) / Féléves indexsorok(6600) Részletes tárgyadatok tab fül Bejegyzés típusa, Érdemjegy Bejegyzés dátuma Oktató Eredeti tárgynév 15. ábra 15. ábra 15. ábra 16. ábra Nyelvvizsgára vonatkozó adatok E leckekönyv mezője Megjelenítés Neptun mező Pontos mezőnév Nyelv megnevezése Hallgatók(5400) Nyelvvizsga tab fül Nyelv 17. ábra Nyelvvizsga foka Hallgatók(5400) Nyelvvizsga tab fül Fok 17. ábra Nyelvvizsga típusa Hallgatók(5400) Nyelvvizsga tab fül Típus 17. ábra Nyelvvizsga bizonyítvány száma Hallgatók(5400) Nyelvvizsga tab fül Biz.szám 17. ábra Nyelvvizsga bizonyítvány kiállításának időpontja Hallgatók(5400) Nyelvvizsga tab fül Dátum 17. ábra Nyelvvizsga bizonyítványt kiállító intézmény Hallgatók(5400) Nyelvvizsga tab fül Nyelvvizsga hely 17. ábra Szakmai / Kétnyelvű Hallgatók(5400) Nyelvvizsga tab fül szakmai / kétnyelvű 17. ábra Felmentve Hallgatók(5400) Nyelvvizsga tab fül Felmentve - mentesség oka 17. ábra Nyelvi követelmény Opcionális Hallgatók(5400) Nyelvvizsga tab fül Nyelvi követelmény 17. ábra Honosított Opcionális Hallgatók(5400) Nyelvvizsga tab fül Honosított 17. ábra Honosított nyelvvizsga dátuma Opcionális Hallgatók(5400) Nyelvvizsga tab fül Honosított nyelvizsga dátum 17. ábra Honosított nyelvvizsga száma Opcionális Hallgatók(5400) Nyelvvizsga tab fül Honosított nyelvvizsga száma 17. ábra Kiegészítés mező Opcionális Hallgatók(5400) Nyelvvizsga tab fül Kiegészítés 17. ábra 21

22 Anyakönyvi szám Opcionális Hallgatók(5400) Nyelvvizsga tab fül Anyakönyvi szám 17. ábra Nyelvtudás típusa Opcionális Hallgatók(5400) Nyelvvizsga tab fül Nyelvtudás típusa 17. ábra 22

23 Szakmai gyakorlatok E leckekönyv mezője Megjelenítés Neptun mező Pontos mezőnév Képzés neve Képzések(115600) Alapadatok tab fül Név 10. ábra Szakmai gyakorlat helye Szakmai leírás Címe Gyakorlati időtartam Dátum (kezdete-vége) Igazoló neve Igazolás dátuma Szakmai gyakorlathoz tartozó tárgy Szakmai gyakorlat eredménye Szakmai gyakorlat(18350) Alapadatok tab fül Szakmai gyakorlat(18350) Alapadatok tab fül Szakmai gyakorlat(18350) Alapadatok tab fül Szakmai gyakorlat(18350) Alapadatok tab fül Szakmai gyakorlat(18350) Alapadatok tab fül Szakmai gyakorlat(18350) Alapadatok tab fül Szakmai gyakorlat(18350) Alapadatok tab fül Szakmai gyakorlat(18350) Alapadatok tab fül Szakmai gyakorlat(18350) Alapadatok tab fül Szakmai gyakorlat helye Leírás Kiválasztott cég címe Időtartam Kezdete / Vége Igazoló neve Igazolás ideje Index sor / kiválaszt Elfogad jelölőnégyzet 18. ábra 18. ábra 18. ábra 18. ábra 18. ábra 18. ábra 18. ábra 18. ábra 18. ábra A szakmai gyakorlathoz kapcsolódó cég címe csak akkor jelenik meg ha azt előtte az Adminisztráció(95400) / Külső szervezeti egységek(6850) részen a partnertörzsben rögzítjük. A cím típusának állandó lakcímnek kell lennie. Ez a NEPTUN partnertörzsből kiválasztással jön. 23

24 Hallgató hivatalos bejegyzései E leckekönyv mezője Megjelenítés Neptun mező Pontos mezőnév Képzés, Szak neve Képzések(115600) Alapadatok tab fül Név 10. ábra Határozat száma Hivatalos bejegyzések(6200) Alapadatok tab fül Határozat szám 19. ábra Határozat dátuma Hivatalos bejegyzések(6200) Alapadatok tab fül Dátum 19. ábra Határozat témája Hivatalos bejegyzések(6200) Alapadatok tab fül Téma 19. ábra Határozat típusa Hivatalos bejegyzések(6200) Alapadatok tab fül Típus 19. ábra Határozat Hivatalos bejegyzések(6200) Alapadatok tab fül Szöveges rész 19. ábra Végbizonyítvány / Abszolutórium E leckekönyv mezője Megjelenítés Neptun mező Pontos mezőnév Hallgató Neve Hallgatók(5400) Személyes adatok tab fül Születési neve 2. ábra Születési település Hallgatók(5400) Személyes adatok tab fül Születési város 2. ábra Születési ország Hallgatók(5400) Személyes adatok tab fül Születési ország/megye 2. ábra Születési dátum Hallgatók(5400) Személyes adatok tab fül Születés dátuma 2. ábra Hallgatói azonosító száma Hallgatók(5400) Személyes adatok tab fül OM-kód 2. ábra Intézmény neve Szervezeti egységek(28000) Alap adatok tab fül Elnevezés 3. ábra Képzés neve Képzések(115600) Alapadatok tab fül Név 10. ábra Szakirány neve Képzések(115600) / Szakirányok(149300) Alapadatok tab fül Név 20. ábra Első félév Modulok adatai tab fül Első félév 21. ábra A leckekönyvben megjelenítendő határozatok esetén a "Teljes elektronikus indexbe" mezőt be kell pipálni. 24

25 Utolsó félév Modulok adatai tab fül Utolsó félév 21. ábra Szakdolgozatok / Záródolgozatok E leckekönyv mezője Megjelenítés Neptun mező Pontos mezőnév Képzés neve Képzések(115600) Alapadatok tab fül Név 10. ábra Szakdolgozat / Záró dolgozat címe Hallgató szakdolgozatai(32250) Részletek tab fül Cím 22. ábra Benyújtás dátuma Elfogadás dátuma Védés eredménye Bíráló neve Típusa Eredmény Témakör Bejelentés dátuma Védés dátuma Szakdolgozat nyelve Szervezeti egység neve Opcionális Opcionális Opcionális Opcionális Opcionális Beadás dátuma Hallgató szakdolgozatai(32250) Részletek tab fül Elfogadás dátuma Hallgató szakdolgozatai(32250) Részletek tab fül Védés eredménye Hallgató szakdolgozatai(32250) Részletek tab fül Hallgató szakdolgozatai(32250) Bíráló / Bíráló Konzulens tab fül Hallgató szakdolgozatai(32250) Bíráló / Bíráló típus Konzulens tab fül Hallgató szakdolgozatai(32250) Bíráló / Eredménye Konzulens tab fül Hallgató szakdolgozatai(32250) Részletek tab fül Témakör Bejelentés dátuma Hallgató szakdolgozatai(32250) Részletek tab fül Védés dátuma Hallgató szakdolgozatai(32250) Részletek tab fül Hallgató szakdolgozatai(32250) Részletek tab fül Nyelv Szervezeti egység Hallgató szakdolgozatai(32250) Részletek tab fül 22. ábra 22. ábra 22. ábra 23. ábra 23. ábra 23. ábra 22. ábra 22. ábra 22. ábra 22. ábra 22. ábra Belső bíráló kiválasztható, külső bírálót fel kell rögzíteni. 25

26 Záróvizsga / Szakmai vizsga adatai és eredményei E leckekönyv mezője Megjelenítés Neptun mező Pontos mezőnév Szak, képzés neve Képzések(115600) Alapadatok tab fül Név 10. ábra Záróvizsga / Szakmai vizsga kezdete Záróvizsgáztatás(40600) / Jelentkezési időszak(40700) / Vizsgák(41100) Alapadatok tab Kezdő időpont 24. ábra fül Záróvizsga / Szakmai vizsga vége Záróvizsgáztatás(40600) / Jelentkezési időszak(40700) / Vizsgák(41100) Alapadatok tab fül Záró időpont 24. ábra Záróvizsga / Szakmai vizsga eredménye Záróvizsga / Szakmai vizsga értékelése Záróvizsga-bizottság / Szakmai vizsgabizottság elnöke Záróvizsga-bizottság / Szakmai vizsgabizottság tagjai Záróvizsga részeredmények és Oklevéleredmények Záróvizsga részeredmények és Oklevéleredmények Záróvizsgáztatás(40600) / Jelentkezési időszak(40700) / Vizsgák(41100) / Bizottság(41300) Alapadatok tab fül Záróvizsgáztatás(40600) / Jelentkezési időszak(40700) / Vizsgák(41100) / Bizottság(41300) Alapadatok tab fül Záróvizsga végeredménye ua. betűvel Név (Típus elnök) Név (Típus tag) 25. ábra 25. ábra 26. ábra 26. ábra TVSZ alapján szakonként kell a NEPTUN-ban a Képzések fülön kell definiálni. A számol gomb az előre definiállt adatok alapján kiszámolja. ((Szak.dolg+Szak.dolg. Védés+Komplex vizsga) átlaga) Hallgatók(5400) / Hallgató képzései(6000) Záróvizsga jelentkezések és eredmények - Időszak tab fül - végeredmény mezőben érdemes megadni A nagybetűvel írt "Elnök" értéket kell kiválasztani. A nagybetűvel írt "Tag" értéket kell kiválasztani. 26

27 Komplex záróvizsga Szakdolgozat értékelése Szakdolgozat védés eredménye Záróvizsga részeredményekés Oklevéleredmények Záróvizsga részeredményekés Oklevéleredmények Záróvizsga részeredményekés Oklevéleredmények Komplex záróvizsga Szakdolgozat értékelése Szakdolgozat védés eredménye 25. ábra 25. ábra 25. ábra TVSZ alapján szakonként kell a NEPTUN-ban a Képzések fülön definiálni. A számol gomb az előre definiállt adatok alapján kiszámolja. Hallgatók(5400) / Hallgató képzései(6000) Záróvizsga jelentkezések és eredmények - Időszak tab fül - végeredmény számmal mezőt érdemes megadni. Egyénileg definiállható mező. Ezt az érték a 155. sorban szereplő "Hallgatók(5400) / Hallgató képzései(6000) / Hallgató szakdolgozatai(32250) Bíráló / Konzulens tab fülről érdemes venni. Egyénileg definiállható mező. Ezt az értéket a 152. sorban szereplő "Hallgatók(5400) / Hallgató képzései(6000) / Hallgató szakdolgozatai(32250) Részletek tab fül" -ről érdemes venni. 27

28 Oklevél adatai és minősítése E leckekönyv mezője Megjelenítés Neptun mező Pontos mezőnév Intézmény neve Szervezeti egységek(28000) Alap adatok tab fül Elnevezés 3. ábra Képzés neve Képzések(115600) Alapadatok tab fül Név 10. ábra Szak képzési ideje Képzések(115600) Alapadatok tab fül Félévszám 10. ábra Határozat dátuma Szakképzettség neve Kiállítás dátuma Oklevél száma Oklevél minősítése Oklevél minősítése számmal Záradék Záróvizsgáztatás(40600) / Jelentkezési időszak(40700) / Vizsgák(41100) Alapadatok tab fül Oklevél tab fül Oklevél tab fül Oklevél tab fül Oklevél tab fül Oklevél tab fül Adminisztráció(95400) / Oklevél(35900) Záradékok tab fül Kezdő időpont (csak dátum) Végzettség Oklevél ideje Oklevél száma Oklevél eredménye Oklevél eredménye számmal Megfelelő jelölő négyzet 24. ábra 27. ábra 27. ábra 27. ábra 27. ábra 27. ábra 28. ábra 28

29 Borító lap Alapadatok tab fül 1. ábra Hallgatók(5400) Személyes adatok tab fül 2. ábra 29

30 Szervezeti egységek(28000) Alap adatok tab fül 3. ábra Szervezeti egységek(28000)/nyomtatási templatek(113000)/képek(4650) 4. ábra 30

31 Kiállító felsőoktatási intézmény adatai Szervezeti egységek(28000) Címek tab fül 5. ábra Hallgató személyes adatai Hallgatók(5400) Hivatalos adatok tab fül 6. ábra 31

32 Hallgatói jogviszonyra vonatkozó adatok Alapadatok tab fül 7. ábra Hallgatók(5400) Jogviszony adatok tab fül 8. ábra 32

33 Érettségi adatok Hallgató(5400) Előképzettségek tab fül 9. ábra A BGF-en a jogviszonya alatt a hallgató az alábbi képzésekben vett részt / Képzésre vonatkozó adatok Képzések(115600) Alapadatok tab fül 10. ábra 33

34 Képzések(115600) Képzésspecifikus adatok tab fül 11. ábra Kiegészítő képzésadatok tab fül 12. ábra 34

35 A fentiek különböző tanulmányi félévekre részletezve / Képzés féléves adatok részletezése Féléves adatok (6400) Alapadatok tab fül 13. ábra Féléves tanulmányai a. tanév... félévében a... szakon/képzésen / Indexsor adatok Tárgyak kezelése(70400) / Tárgyak(70600) Alapadatok 14. ábra 35

36 Féléves adatok(6600) / Féléves indexsorok(6600) Eredmények a tárgyból tab fül 15. ábra Féléves adatok(6600) / Féléves indexsorok(6600) Részletes tárgyadatok tab fül 16. ábra 36

37 Korábbi tanulmányok A Féléves adatok(6600) / Féléves indexsorok(6600) Részletes tárgyadatok tab fül alatt található az Elismerés típusa kódtétel. A kódtétellel az adott indexsor bejegyzésének típusát lehet megadni. Az elektronikus leckekönyv nyomtatványban lehetőség van arra, hogy a bejegyzéseket kódtétel típusonként jelenítsük meg. A beállítás függvényében az alábbi táblázatok jelennek meg: Kódtétel típusa Táblázat melyben megjelenik az indexsor Áthallgatás (engedélyezett +10%) Párhuzamos tanulmányok Áthallgatás más intézmény Párhuzamos tanulmányok Áthallgatás saját intézmény Párhuzamos tanulmányok Engedélyezett áthallgatás (nem saját mintaterv) Párhuzamos tanulmányok Belföldi akkreditáció Korábbi tanulmányok FSZ képzésből elismert Korábbi tanulmányok Intézményen belüli akkreditáció Indexsor adatok blokk Külföldi akkreditáció Indexsor adatok blokk Külföldi akkreditációt (Erasmus) Indexsor adatok blokk Mesterképzésen pótlandó Indexsor adatok blokk Munkatapasztalat alapján Indexsor adatok blokk Nyelvvizsgára vonatkozó adatok Hallgatók(5400) Nyelvvizsga tab fül 17. ábra 37

38 Szakmai gyakorlatok Szakmai gyakorlat(18350) Alapadatok tab fül 18. ábra Hallgató hivatalos bejegyzései Hivatalos bejegyzések(6200) Alapadatok tab fül 19. ábra 38

39 Végbizonyítvány / Abszolutórium Képzések(115600) / Szakirányok(149300) Alapadatok tab fül 20. ábra Modulok adatai tab fül 21. ábra 39

40 Szakdolgozatok / Záródolgozatok Hallgató szakdolgozatai(32250) Részletek tab fül 22. ábra Hallgató szakdolgozatai(32250) Bíráló / Konzulens tab fül 23. ábra 40

41 Záróvizsga / Szakmai vizsga adatai és eredményei Záróvizsgáztatás(40600) / Jelentkezési időszak(40700) / Vizsgák(41100) Alapadatok tab fül 24. ábra Záróvizsga részeredmények és Oklevéleredmények 25. ábra 41

42 Záróvizsgáztatás(40600) / Jelentkezési időszak(40700) / Vizsgák(41100) / Bizottság(41300) Alapadatok tab fül 26. ábra Oklevél adatai és minősítése Oklevél tab fül 27. ábra 42

43 Adminisztráció(95400) / Oklevél(35900) Záradékok tab fül 28. ábra 43

HELLER FARKAS GAZDASÁGI ÉS TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK FŐISKOLÁJA AZ ELEKTRONIKUS LECKEKÖNYV BEVEZETÉSÉNEK ÉS ALKALMAZÁSÁNAK SZABÁLYZATA

HELLER FARKAS GAZDASÁGI ÉS TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK FŐISKOLÁJA AZ ELEKTRONIKUS LECKEKÖNYV BEVEZETÉSÉNEK ÉS ALKALMAZÁSÁNAK SZABÁLYZATA HELLER FARKAS GAZDASÁGI ÉS TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK FŐISKOLÁJA AZ ELEKTRONIKUS LECKEKÖNYV BEVEZETÉSÉNEK ÉS ALKALMAZÁSÁNAK SZABÁLYZATA 2009. június 30. 1 A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény

Részletesebben

Tantárgyak felvételének, leadásának ellenőrzése, mentése

Tantárgyak felvételének, leadásának ellenőrzése, mentése III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/1.6. Az e-leckekönyvről szóló szabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2010. február 8-i ülésén, 38.a/2009/10. számú határozatával támogatta az E-leckekönyvről

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA ELEKTRONIKUS LECKEKÖNYV SZABÁLYZATA. BUDAPEST 2011 (2013. június 21-től hatályos változat)

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA ELEKTRONIKUS LECKEKÖNYV SZABÁLYZATA. BUDAPEST 2011 (2013. június 21-től hatályos változat) A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA ELEKTRONIKUS LECKEKÖNYV SZABÁLYZATA BUDAPEST 2011 (2013. június 21-től hatályos változat) TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések... 3 II. A NEPTUN-ban rögzítendő adatok

Részletesebben

A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 5/C mellékletének a TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATNAK 1. számú melléklete LECKEKÖNYV SZABÁLYZAT Gödöllő, 2014. A felsőoktatásról szóló 2005. évi

Részletesebben

ÁOTK Kari kiegészítés

ÁOTK Kari kiegészítés A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 5/C mellékletének a TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATNAK 1. számú melléklete LECKEKÖNYV SZABÁLYZAT ÁOTK Kari kiegészítés Gödöllő, 2014. A felsőoktatásról

Részletesebben

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ELEKTRONIKUS LECKEKÖNYV SZABÁLYZATA. Hatályos április 20. napjától

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ELEKTRONIKUS LECKEKÖNYV SZABÁLYZATA. Hatályos április 20. napjától A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM ELEKTRONIKUS LECKEKÖNYV SZABÁLYZATA Hatályos 2015. április 20. napjától TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések... 3 II. A NEPTUN-ban rögzítendő adatok és a leckekönyv

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR HALLGATÓI

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR HALLGATÓI A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE SZABÁLYZAT A LECKEKÖNYV KEZELÉSÉNEK ÉS HASZNÁLATÁNAK

Részletesebben

E-OKMÁNYOK. Net. Riport és Fast Report alapú nyomtatási sablonok szerkesztése nyomtatása

E-OKMÁNYOK. Net. Riport és Fast Report alapú nyomtatási sablonok szerkesztése nyomtatása E-OKMÁNYOK Net. Riport és Fast Report alapú nyomtatási sablonok szerkesztése nyomtatása Elektronikusan tárolt és nyomtatott leckekönyv Elektronikus index Teljes elektronikus index Törzslap Felhasználói

Részletesebben

A 2015/2016. tanév I. (őszi) szemeszterének időbeosztása

A 2015/2016. tanév I. (őszi) szemeszterének időbeosztása A 2015/2016. tanév I. (őszi) szemeszterének időbeosztása A költségtérítés 40%-ának befizetési határideje: 2015. augusztus 24. Az átvétellel (intézmény-, tagozat-, szakváltoztatás stb.) kapcsolatos kérelmek

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MEZŐGAZDASÁGI KAR A ZÁRÓVIZSGA LEBONYOLÍTÁSÁNAK RENDJE. ALAPKÉPZÉS (BSc)

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MEZŐGAZDASÁGI KAR A ZÁRÓVIZSGA LEBONYOLÍTÁSÁNAK RENDJE. ALAPKÉPZÉS (BSc) SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MEZŐGAZDASÁGI KAR A ZÁRÓVIZSGA LEBONYOLÍTÁSÁNAK RENDJE ALAPKÉPZÉS (BSc) Hódmezővásárhely 2016 A ZÁRÓVIZSGA LEBONYOLÍTÁSI RENDJE A záróvizsga törvényi szabályozása a 2012 2013. tanév

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07.

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete út. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 FELVÉTELI

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL Budapest 2007 1 A Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai

Részletesebben

A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése

A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése 2 0 0 6 A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatát kiegészítő,

Részletesebben

i III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2.1. Díjtételek A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 60.ba/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat

Részletesebben

Szabályzat a diplomamunka készítés és a záróvizsgák rendjéről

Szabályzat a diplomamunka készítés és a záróvizsgák rendjéről Széchenyi István Egyetem Petz Lajos Egészségtudományi és Szociális Képzési Intézet Szociális Tanulmányok Tanszék Szabályzat a diplomamunka készítés és a záróvizsgák rendjéről Utolsó módosítás dátuma: 2014.09.30.

Részletesebben

2016. januári záróvizsgákra. és határidők

2016. januári záróvizsgákra. és határidők Edutus Főiskola 2016. januári záróvizsgákra vonatkozó teendők és határidők Oktatásszervezési Osztály 2015.11.25. Tartalomjegyzék 2016. januári záróvizsgákra vonatkozó teendők és határidők Az elektronikus

Részletesebben

i III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2.1. Díjtételek A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 60.ba/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat

Részletesebben

A szolgáltató Nyíregyházi Főiskola. A Bologna rendszerű tanulmányi tanácsadás fejlesztése

A szolgáltató Nyíregyházi Főiskola. A Bologna rendszerű tanulmányi tanácsadás fejlesztése A szolgáltató Nyíregyházi Főiskola A Bologna rendszerű tanulmányi tanácsadás fejlesztése NEPTUN adminisztrátor: Az adott intézet/tanszék által oktatott tantárgyak, kurzusok meghirdetését és kezelését végző

Részletesebben

A szervezett doktori és mesterképzésben résztvevők kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (továbbiakban: Doktori TVSZ)

A szervezett doktori és mesterképzésben résztvevők kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (továbbiakban: Doktori TVSZ) A szervezett doktori és mesterképzésben résztvevők kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (továbbiakban: Doktori TVSZ) 1. Általános rendelkezések Jelen szabályzat alapjául a felsőoktatásról szóló

Részletesebben

A KREDITÁTVITELI EJÁRÁS RENDJE A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KARÁN (PTE ÁOK)

A KREDITÁTVITELI EJÁRÁS RENDJE A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KARÁN (PTE ÁOK) A KREDITÁTVITELI EJÁRÁS RENDJE A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KARÁN (PTE ÁOK) 1. Kérelmezők (1) A PTE ÁOK-ra felvételt vagy átvételt nyert hallgató más felsőoktatási intézményben végzett

Részletesebben

Rendszeres kari feladatok éves ütemterve /2015

Rendszeres kari feladatok éves ütemterve /2015 2014/2015. tanév Általános információk: ŐSZI félév Szorgalmi időszak: 2014. szeptember 1. - 2014. december 5. Költségtérítés befizetésének határideje:őszi szünet: október27. - október 31. I. részlet: 2014.

Részletesebben

4.1 Az oktató feladatai a hallgatók kurzuson való részvételével kapcsolatban 4.2 Az oktató feladatai a hallgatók tájékoztatásával kapcsolatban

4.1 Az oktató feladatai a hallgatók kurzuson való részvételével kapcsolatban 4.2 Az oktató feladatai a hallgatók tájékoztatásával kapcsolatban AZ OKTATÓ ADMNISZTRÁCIÓS FELADATAI Az oktató tevékenységének elősegítése, a gyors pontos adminisztráció végrehajtása és nem utolsó sorban a hallgatók munkájának, tanulásának sikeressé, hatékonnyá és átláthatóvá

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar TANÉVNAPTÁR 2011/2012-es TANÉV. 2011/12-es tanév őszi félév szeptember augusztus 29.

Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar TANÉVNAPTÁR 2011/2012-es TANÉV. 2011/12-es tanév őszi félév szeptember augusztus 29. Időbeosztás/határidők tavaszi félév 2012/13-as tanév Kari sportnap Tanévnyitó ünnepség 2011.augusztus 30. 2012. április 20. HÖK 2011. szeptember 4. Beiratkozás 1. évf. teljes idejű képzések 1. évf. részidős

Részletesebben

BGE Biztos jövő ösztöndíj pályázati felhívás a 2016/2017. tanév 1. félévére

BGE Biztos jövő ösztöndíj pályázati felhívás a 2016/2017. tanév 1. félévére BGE Biztos jövő ösztöndíj pályázati felhívás a 2016/2017. tanév 1. félévére A pályázat célja A Biztos jövő ösztöndíj támogatás célja, hogy az Egyetem kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tehetséges, szakmailag

Részletesebben

Tanulmányi Tájékoztató. Előadó: Németh Péter tanulmányi koordinátor Egyetemi Tanulmányi Központ NYME-SEK

Tanulmányi Tájékoztató. Előadó: Németh Péter tanulmányi koordinátor Egyetemi Tanulmányi Központ NYME-SEK Tanulmányi Tájékoztató Előadó: Németh Péter tanulmányi koordinátor Egyetemi Tanulmányi Központ NYME-SEK Mi kell a beiratkozáshoz? Beiratkozási lap aláírva (2 példány) a TAJ, adókártya, személyi fénymásolata

Részletesebben

A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA SZERVEZETT DOKTORI KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐK KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA SZERVEZETT DOKTORI KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐK KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Jóváhagyom! Budapest, 2001. -n. (Dr. Szabó Miklós) rektor A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA SZERVEZETT DOKTORI KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐK KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KARI KIEGÉSZÍTÉSE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KARI KIEGÉSZÍTÉSE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KARI KIEGÉSZÍTÉSE A Tanulmányi és vizsgaszabályzat kari kiegészítése 62. (17) Korrekciós vizsga: sikeres vizsga javítása ugyanabban a félévben. Egy félévben egy tárgy

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE SZABÁLYZAT ÉVFOLYAMDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉRŐL Miskolc,

Részletesebben

A 2015-2016-OS TANÉV

A 2015-2016-OS TANÉV A 2015-2016-OS TANÉV I. FÉLÉVÉNEK IDŐBEOSZTÁSÁÓL 1. SZ. KIADÁS A HATÁLYBA LÉPÉS DÁTUMA: 2015. augusztus 28. HATÁLYOS: 2016. február 07. Azonosító: DU 3/2015. Iktatószám: KDH-14/3/2015. 1 1. AZ UTASÍTÁS

Részletesebben

NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Ikt. Szám: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar. sz példány NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Érvényes: 2015-2016-os tanévtől felmenő rendszerben A tanterv

Részletesebben

MODULO MK ZÁRÓVIZSGA JELENTKEZÉS ÜGYLEÍRÁS V.1.0.20140717. SZTE HSZI 2014. július 17.

MODULO MK ZÁRÓVIZSGA JELENTKEZÉS ÜGYLEÍRÁS V.1.0.20140717. SZTE HSZI 2014. július 17. MODULO 2 MK ZÁRÓVIZSGA JELENTKEZÉS ÜGYLEÍRÁS SZTE HSZI 2014. július 17. Tartalomjegyzék Kitöltés megkezdése 3 Személyes adatok 3 Jelentkezés 3 Nyilatkozatok 4 Szakdolgozat/diplomamunka/tanulmány 5 Beadás

Részletesebben

E-OKMÁNYOK. Net. Riport és Fast Report alapú nyomtatási sablonok szerkesztése nyomtatása

E-OKMÁNYOK. Net. Riport és Fast Report alapú nyomtatási sablonok szerkesztése nyomtatása E-OKMÁNYOK Net. Riport és Fast Report alapú nyomtatási sablonok szerkesztése nyomtatása Elektronikusan tárolt és nyomtatott leckekönyv Elektronikus index Teljes elektronikus index Törzslap Felhasználói

Részletesebben

Tájékoztató 2015.09.02. Schmuck Balázs Tanulmányi osztályvezető. Neumann János Informatikai Kar :: Beiratkozás

Tájékoztató 2015.09.02. Schmuck Balázs Tanulmányi osztályvezető. Neumann János Informatikai Kar :: Beiratkozás Tájékoztató Schmuck Balázs Tanulmányi osztályvezető 1 Napirend Tájékoztatás a diákigazolványról Tájékoztatás a nyelvi követelményekről Tájékoztatás a fogyatékkal élő hallgatók kedvezményeiről Tájékoztatás

Részletesebben

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK Az alábbiakban az egyes fejezetekhez kapcsolódó, a szabályzatban fellelhető fogalmak meghatározásait találhatjátok meg. 1. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Képzési és kimeneti követelmények:

Részletesebben

SZMSZ III. KÖTETE HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER. III.2.8. Corvinus Hallgatói Kompenzációs Program tanulmányi eredményen alapuló ösztöndíjszabályzata

SZMSZ III. KÖTETE HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER. III.2.8. Corvinus Hallgatói Kompenzációs Program tanulmányi eredményen alapuló ösztöndíjszabályzata SZMSZ III. KÖTETE HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III.2.8. Corvinus Hallgatói Kompenzációs Program tanulmányi eredményen alapuló ösztöndíjszabályzata A Szenátus 2013. május 13-i ülésén SZ-70/2012/13. (2013.

Részletesebben

Név: Tagozat: nappali / levelező Finanszírozási forma: államilag támogatott / költségtérítéses **

Név: Tagozat: nappali / levelező Finanszírozási forma: államilag támogatott / költségtérítéses ** SZENT PÁL AKADÉMIA FELVÉTELI KÉRELEM MESTERKÉPZÉSRE A SZENT PÁL AKADÉMIÁN SZERZETT TEOLÓGUSI FŐISKOLAI OKLEVÉL BIRTOKÁBAN * Jelentkezési határidő: 2011. május 15. Név: Tagozat: nappali / levelező Finanszírozási

Részletesebben

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet, valamint a Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

NÉV: NEPTUNKÓD: CÉGNÉV: SZÉKHELY CÉGJEGYZÉKSZÁM: ADÓSZÁM: STATISZTIKAI SZÁMJEL: ELÉRHETŐSÉG: KÉPVISELŐ: SZAKMAI FELELŐS:

NÉV: NEPTUNKÓD: CÉGNÉV: SZÉKHELY CÉGJEGYZÉKSZÁM: ADÓSZÁM: STATISZTIKAI SZÁMJEL: ELÉRHETŐSÉG: KÉPVISELŐ: SZAKMAI FELELŐS: MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar FOGADÓ NYILATKOZAT SZAKMAI GYAKORLATRA JELENTKEZÉS Felsőoktatási szakképzés LEADÁSI HATÁRIDŐ: 2016. november 30. LEADÁS HELYE: DÉKÁNI HIVATAL 1. sz. melléklet HALLGATÓRA

Részletesebben

Térítési és szolgáltatási díjak (1. számú melléklet jelen Szabályzat 51. -ához) Jogcím Megjegyzés Díjtétel

Térítési és szolgáltatási díjak (1. számú melléklet jelen Szabályzat 51. -ához) Jogcím Megjegyzés Díjtétel Térítési és szolgáltatási díjak (1. számú melléklet jelen Szabályzat 51. -ához) Jogcím Megjegyzés Díjtétel Bevétel felhasználása Leckekönyv késedelmes Adminisztratív kötelezettség elmulasztása, késedelmes

Részletesebben

SZABÁLYZAT AZ OKLEVÉLMELLÉKLETEK KIADÁSÁNAK RENDJÉ-

SZABÁLYZAT AZ OKLEVÉLMELLÉKLETEK KIADÁSÁNAK RENDJÉ- TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT AZ OKLEVÉLMELLÉKLETEK KIADÁSÁNAK RENDJÉ- RİL Változat száma: 1. Elfogadás dátuma: 2008.12.09. Határozat száma: 2008/5/49. Hatályos: 2008.12.09 Készítette: dr. Kohány András

Részletesebben

DE-BTK Tájékoztató az ELEKTRONIKUS LECKEKÖNYV (E-INDEX) (Hallgatói tanulmányi füzet) bevezetéséről és az azzal kapcsolatos tudnivalókról

DE-BTK Tájékoztató az ELEKTRONIKUS LECKEKÖNYV (E-INDEX) (Hallgatói tanulmányi füzet) bevezetéséről és az azzal kapcsolatos tudnivalókról DE-BTK Tájékoztató az ELEKTRONIKUS LECKEKÖNYV (E-INDEX) (Hallgatói tanulmányi füzet) bevezetéséről és az azzal kapcsolatos tudnivalókról Mint bizonyára már értesültek róla, a Debreceni Egyetem a NEFMI

Részletesebben

Ajánlások az intézményi kreditrendszerű tanulmányi és vizsgaszabályzatok (TVSz) elkészítéséhez

Ajánlások az intézményi kreditrendszerű tanulmányi és vizsgaszabályzatok (TVSz) elkészítéséhez Ajánlások az intézményi kreditrendszerű tanulmányi és vizsgaszabályzatok (TVSz) elkészítéséhez A TVSz-nek összhangban kell lennie a felsőoktatási törvénnyel, és szabályoznia kell minden olyan kérdést,

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLATI SZABÁLYZAT A (BSC) ALAPKÉPZÉSHEZ BIOLÓGIA, FIZIKA, FÖLDRAJZ, KÉMIA, KÖRNYEZETTTAN, MATEMATIKA

SZAKMAI GYAKORLATI SZABÁLYZAT A (BSC) ALAPKÉPZÉSHEZ BIOLÓGIA, FIZIKA, FÖLDRAJZ, KÉMIA, KÖRNYEZETTTAN, MATEMATIKA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZAKMAI GYAKORLATI SZABÁLYZAT A BIOLÓGIA, FIZIKA, FÖLDRAJZ, KÉMIA, KÖRNYEZETTTAN, MATEMATIKA (( (BSC) ALAPKÉPZÉSHEZ SZOMBATHELY 2010 Tartalomjegyzék

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

TÁRGYTEMATIKA RÖGZÍTÉSE A NEPTUN RENDSZERBEN

TÁRGYTEMATIKA RÖGZÍTÉSE A NEPTUN RENDSZERBEN TÁRGYTEMATIKA RÖGZÍTÉSE A NEPTUN RENDSZERBEN Elkészült a Neptun rendszerben az a fejlesztés, amely lehetővé teszi a tantárgyi tematikák berögzítését, illetve adott félévhez történő letárolását. Ennek a

Részletesebben

A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat kari kiegészítése

A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat kari kiegészítése A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat kari kiegészítése 62. (10) Gyakorlati jegy Félévközi jegy/gyakorlati jegy: a szorgalmi időszakban teljesített feladatok, megírt zárthelyik, elkészített beszámolók együttes

Részletesebben

HONORÁCIOR STÁTUSZ PÁLYÁZATI LAP A /1. FÉLÉVÉRE

HONORÁCIOR STÁTUSZ PÁLYÁZATI LAP A /1. FÉLÉVÉRE Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT Eötvös Loránd University Faculty of Humanities Students' Union Tudományos Bizottság Learned Committee 1088 Budapest, Múzeum

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A HATOSZTÁLYOS KÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA

JELENTKEZÉSI LAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A HATOSZTÁLYOS KÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA JELENTKEZÉSI LAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A HATOSZTÁLYOS KÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA Általános rész A felvételi eljárásban részt vevő tanuló tetszőleges számú Jelentkezési lapot állíthat ki. Egy Jelentkezési

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről az Nyugat-magyarországi Egyetem.Kar Cím:. Pf. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 08-0124-05, OM azonosítója: FI 21120 Képviseli: Prof. Dr. Faragó Sándor

Részletesebben

A FileZilla program beállítása az első belépés alkalmával

A FileZilla program beállítása az első belépés alkalmával 6. A záróvizsga-jegyzőkönyv készítése A záróvizsga-jegyzőkönyveketa Karok többsége a jegyzőkönyvkészítésre Dr. Tánczos László által kifejlesztett Access alkalmazás használatával készíti el. A záróvizsga-jegyzőkönyv

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Vizsgaidőszaki Kisokos 2012-2013

Vizsgaidőszaki Kisokos 2012-2013 Vizsgaidőszaki Kisokos 2012-2013 1 Bevezető Kedves Hallgatók! A KÖZGÁZ! Hallgatói Önkormányzata idén is szeretne Nektek segítséget nyújtani a vizsgaidőszakban, ezért elkészítettük számotokra a Vizsgaidőszaki

Részletesebben

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Hallgatói Önkormányzat ELJÁRÁSREND

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Hallgatói Önkormányzat ELJÁRÁSREND ELJÁRÁSREND AZ INTÉZMÉNYI SZAKMAI, TUDOMÁNYOS ÉS KÖZÉLETI ÖSZTÖNDÍJ KIFIZETÉSÉRE VONATKOZÓAN A Pázmány Péter Katolikus Egyetem ának Hallgatói Önkormányzata (továbbiakban: PPKE BTK HÖK) a Hallgatói Térítési

Részletesebben

AZ IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZATA a április 30-i módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZATA a április 30-i módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZATA a 2015. április 30-i módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Jelen Szabályzat a 2015/2016-os tanévre, ill. ezt követő tanévekre jelentkező,

Részletesebben

JELENTKEZÉSI ADATLAP bírósági fogalmazói álláshely betöltése iránt benyújtott pályázathoz

JELENTKEZÉSI ADATLAP bírósági fogalmazói álláshely betöltése iránt benyújtott pályázathoz JELENTKEZÉSI ADATLAP bírósági fogalmazói álláshely betöltése iránt benyújtott pályázathoz 1. Pályázó neve 2. Megpályázott bírósági fogalmazói álláshely(ek) bíróságonként, rangsorolva* 1. 2. 3. 3. Pályázó

Részletesebben

Vizsgaidőszaki Kisokos

Vizsgaidőszaki Kisokos Vizsgaidőszaki Kisokos 2013 1 Bevezető Kedves Hallgatók! A Közgáz Hallgatói Önkormányzata idén is szeretne Nektek segítséget nyújtani a vizsgaidőszakban, ezért elkészítettük számotokra a Vizsgaidőszaki

Részletesebben

(3) A komplex vizsga/vizsgák ismétlésének szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 34. - a tartalmazza.

(3) A komplex vizsga/vizsgák ismétlésének szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 34. - a tartalmazza. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar Melléklet I. a nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, politológus-közgazdász, szociológusközgazdász, szociálpolitikus-közgazdász, nemzetközi tanulmányok,

Részletesebben

Különleges szabályok a tantervváltáshoz ill. tanterv megszűnéséhez kapcsolódó átmeneti időszakra (Melléklet a Tanulmányi és Vizsga Szabályzathoz)

Különleges szabályok a tantervváltáshoz ill. tanterv megszűnéséhez kapcsolódó átmeneti időszakra (Melléklet a Tanulmányi és Vizsga Szabályzathoz) Különleges szabályok a tantervváltáshoz ill. tanterv megszűnéséhez kapcsolódó átmeneti időszakra (Melléklet a Tanulmányi és Vizsga Szabályzathoz) Bevezetés 1. (1) Jelen melléklet azon szabályok összefoglalása,

Részletesebben

Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP Kitöltési útmutató

Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP Kitöltési útmutató Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP Kitöltési útmutató A Jelentkezési lapok kétoldalas másolatként másolhatók. Csak azok a Jelentkezési lapok használhatók,

Részletesebben

A ES TANÉV

A ES TANÉV A 2014-2015-ES TANÉV II. FÉLÉVÉNEK IDŐBEOSZTÁSÁRÓL 1. SZ. KIADÁS A HATÁLYBA LÉPÉS DÁTUMA: 2015. február 09. HATÁLYOS: 2015. augusztus 31. Azonosító: DU 1/2015. Iktatószám: KDH-14/1/2015. 1 1. AZ UTASÍTÁS

Részletesebben

BGE Biztos jövő ösztöndíj pályázati felhívás 2015/2016. tanév 2. félévére

BGE Biztos jövő ösztöndíj pályázati felhívás 2015/2016. tanév 2. félévére A pályázat célja BGE Biztos jövő ösztöndíj pályázati felhívás 2015/2016. tanév 2. félévére A Biztos jövő ösztöndíj támogatás célja, hogy az Egyetem kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tehetséges, szakmailag

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK 2013/2014-es tanév tavaszi félév

HASZNOS TUDNIVALÓK 2013/2014-es tanév tavaszi félév HASZNOS TUDNIVALÓK 2013/2014-es tanév tavaszi félév JANUÁR 1. szerda Újév 2. csütörtök 3. péntek Téli rektori szünet utolsó. 4. szombat 5. vasárnap 6. hétfő Záróvizsga időszak első 7. kedd 8. szerda 9.

Részletesebben

KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18.

KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18. KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K T A R T A L O M J E G Y Z É K... 2 E L Ő S Z Ó... 4 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere

Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP Kitöltési útmutató A Jelentkezési lapok kétoldalas másolatként másolhatók. Csak azok a Jelentkezési lapok használhatók,

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ ÉS A ZÁZÓVIZSGÁRA VALÓ FELKÉSZÜLÉSHEZ 1. A SZAKDOLGOZATTAL KAPCSOLATOS FORMAI ÉS TARTALMI ELŐÍRÁSOK

ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ ÉS A ZÁZÓVIZSGÁRA VALÓ FELKÉSZÜLÉSHEZ 1. A SZAKDOLGOZATTAL KAPCSOLATOS FORMAI ÉS TARTALMI ELŐÍRÁSOK ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ ÉS A ZÁZÓVIZSGÁRA VALÓ FELKÉSZÜLÉSHEZ 1. A SZAKDOLGOZATTAL KAPCSOLATOS FORMAI ÉS TARTALMI ELŐÍRÁSOK A szakdolgozat szokásos terjedelme 40-60 A/4-es gépelt oldal. Az

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A GDF INTÉZMÉNYI NYELVI VIZSGÁHOZ

TÁJÉKOZTATÓ A GDF INTÉZMÉNYI NYELVI VIZSGÁHOZ TÁJÉKOZTATÓ A GDF INTÉZMÉNYI NYELVI VIZSGÁHOZ A felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 2012. szeptember 1-jén hatályba lépő 107. -a értelmében az állami mentesség az intézmény döntése és a törvényben

Részletesebben

Webes vizsgakezelés folyamata Oktatói felületek

Webes vizsgakezelés folyamata Oktatói felületek Vizsgakezelés az ETR megújult webes felületén Webes vizsgakezelés folyamata Oktatói felületek A vizsgák kezelésével kapcsolatban számos paraméterezési lehetőség áll rendelkezésre az ETR rendszerében. Jelen

Részletesebben

BGF Biztos jövő ösztöndíj pályázati felhívás a 2015/2016. tanév 1. félévére

BGF Biztos jövő ösztöndíj pályázati felhívás a 2015/2016. tanév 1. félévére BGF Biztos jövő ösztöndíj pályázati felhívás a 2015/2016. tanév 1. félévére A pályázat célja A Biztos jövő ösztöndíj támogatás célja, hogy a Főiskola kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tehetséges, szakmailag

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA SZAKFORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS (SZLÁV ÉS BALTI NYELVEK) SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 1.ASZAKOT GONDOZÓ INTÉZET:

TANEGYSÉGLISTA SZAKFORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS (SZLÁV ÉS BALTI NYELVEK) SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 1.ASZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység

Részletesebben

MODULO BTK ZÁRÓVIZSGA JELENTKEZÉS ÜGYLEÍRÁS V SZTE HSZI július 17.

MODULO BTK ZÁRÓVIZSGA JELENTKEZÉS ÜGYLEÍRÁS V SZTE HSZI július 17. MODULO 2 BTK ZÁRÓVIZSGA JELENTKEZÉS ÜGYLEÍRÁS SZTE HSZI 2014. július 17. Tartalomjegyzék Kitöltés megkezdése 3 Személyes adatok 3 Jelentkezés 3 Nyilatkozatok 4 Szakdolgozat/diplomamunka/tanulmány/portfólió

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi tájékoztató 2014.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi tájékoztató 2014. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Felvételi tájékoztató 2014. A JELENTKEZÉS MÓDJA e-jelentkezés e-felvételi keretében, amelyet a www.felvi.hu honlapon, regisztráció után lehet igénybe

Részletesebben

TUDNIVALÓK a 2012/13-as tanév I. félévéhez (nappali és levelező tagozatos hallgatóknak)

TUDNIVALÓK a 2012/13-as tanév I. félévéhez (nappali és levelező tagozatos hallgatóknak) TUDNIVALÓK a 2012/13-as tanév I. félévéhez (nappali és levelező tagozatos hallgatóknak) 1.) A TANÉV IDŐBEOSZTÁSA: Tanévnyitó ünnepség: I. FÉLÉV Regisztrációs hét: I. félévi szorgalmi időszak: I. félévi

Részletesebben

FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA TÁVOKTATÁS TAGOZATOS HALLGATÓI RÉSZÉRE

FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA TÁVOKTATÁS TAGOZATOS HALLGATÓI RÉSZÉRE 6. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 7. függelék FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA TÁVOKTATÁS

Részletesebben

TUDNIVALÓK a 2015/16-os tanév I. félévéhez (nappali és levelező tagozatos hallgatóknak)

TUDNIVALÓK a 2015/16-os tanév I. félévéhez (nappali és levelező tagozatos hallgatóknak) TUDNIVALÓK a 2015/16-os tanév I. félévéhez (nappali és levelező tagozatos hallgatóknak) 1.) A I. FÉLÉV IDŐBEOSZTÁSA: I. FÉLÉV Regisztrációs hét: 2015. szeptember 7 szeptember 11. (1 hét) I. félév szorgalmi

Részletesebben

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 12 Érvényes a 2015/2016-os tanévtől

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 12 Érvényes a 2015/2016-os tanévtől A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 12 Érvényes a 2015/2016-os tanévtől A Gábor Dénes Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) felvételi eljárását a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.

Részletesebben

Klebelsberg Képzési Ösztöndíj rendszer hallgatói felülete. Felhasználói kézikönyv

Klebelsberg Képzési Ösztöndíj rendszer hallgatói felülete. Felhasználói kézikönyv Klebelsberg Képzési Ösztöndíj rendszer hallgatói felülete Felhasználói kézikönyv Tartalomjegyzék 1. Webes felület használata... 2 2. Regisztráció, belépés... 2 3. Jelszó módosítása... 4 4. Kilépés... 5

Részletesebben

Kivonat a KTVSZ-ből vizsgáztatással érdemjegyek rögzítésével kapcsolatban

Kivonat a KTVSZ-ből vizsgáztatással érdemjegyek rögzítésével kapcsolatban Kivonat a KTVSZ-ből vizsgáztatással érdemjegyek rögzítésével kapcsolatban 29.. A VIZSGAIDŐSZAK ÉS A VIZSGÁK RENDJE (1) A vizsgaidőszak a félévi tanulmányok értékelésének koncentrált időszaka, a vizsgák

Részletesebben

Nyelvi szintfelmérők, Belső nyelvvizsgák, Kritériumtárgyak kezelése a Neptun rendszerben 3.6

Nyelvi szintfelmérők, Belső nyelvvizsgák, Kritériumtárgyak kezelése a Neptun rendszerben 3.6 Nyelvi szintfelmérők, Belső nyelvvizsgák, Kritériumtárgyak kezelése a Neptun rendszerben 3.6 1. A sikeres vizsgát tett hallgatók adatainak importálása a Neptun rendszerbe 1. A feladatot a nyelvi szakcsoport

Részletesebben

Kitöltési útmutató a beiratkozási laphoz

Kitöltési útmutató a beiratkozási laphoz Kitöltési útmutató a beiratkozási laphoz A Modulo indítása: https://modulo.kefo.hu/modulo FIGYELEM! A BÖNGÉSZŐ PROGRAMBAN ENGEDÉLYEZNI FELL A FELUGRÓ ABLAKOKAT, KÜLÖNBEN A FENTI HIBAÜZENET NEM JELENIK

Részletesebben

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács május 10-i ülésén meghozott határozatai Határozatok tára:

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács május 10-i ülésén meghozott határozatai Határozatok tára: Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács 2016. május 10-i ülésén meghozott határozatai Határozatok tára: 9/2016. (V.10.) KT. sz. határozat Dr. Rozsnyai Krisztina Közigazgatási Jogi Tanszékre benyújtott

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJRA A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) rektora pályázatot hirdet köztársasági ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre. 1. A pályázók köre

Részletesebben

A TMPK és a BMF karok közös képzéseinek ügyrendje

A TMPK és a BMF karok közös képzéseinek ügyrendje A Budapesti Műszaki Főiskola Tanárképző és Mérnökpedagógiai Központja gépészmérnök, villamosmérnök, had- és biztonságtechnikai mérnök, műszaki menedzser, könnyűipari mérnök valamint mérnök informatikus

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ BME KJK MUNKAVÉDELMI TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT MUNKAVÉDELMI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ BME KJK MUNKAVÉDELMI TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT MUNKAVÉDELMI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ BME KJK MUNKAVÉDELMI TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT MUNKAVÉDELMI SZAKMÉRNÖK SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Munkavédelmi

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

RUSZISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

RUSZISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

Tájékoztató a szakdolgozat elektronikus feltöltéséről

Tájékoztató a szakdolgozat elektronikus feltöltéséről Tájékoztató a szakdolgozat elektronikus feltöltéséről Tisztelt hallgató mielőtt belekezd a szakdolgozata feltöltésébe az elektronikus felületen kérem, hogy figyelmesen olvassa el a tájékoztatót. Csak akkor

Részletesebben

Szakdolgozat feltöltési útmutató

Szakdolgozat feltöltési útmutató Szakdolgozat feltöltési útmutató Tisztelt hallgatók mielőtt belekezdenének a szakdolgozatatuk feltöltésébe az elektronikus felületen kérem, hogy figyelmesen olvassák el a tájékoztatót. Feltölteni csak

Részletesebben

VIZSGAINDÍTÓ KÖRLEVÉL a 2015/2016. tanév I. félévére (felsőoktatási szakképzés, alapképzés, szakirányú továbbképzés)

VIZSGAINDÍTÓ KÖRLEVÉL a 2015/2016. tanév I. félévére (felsőoktatási szakképzés, alapképzés, szakirányú továbbképzés) SZOLNOKI FŐISKOLA Oktatási és tudományos rektorhelyettes Ikt. szám: Ügyintéző: SZF/4487/2015. Bakos Róbertné VIZSGAINDÍTÓ KÖRLEVÉL a 2015/2016. tanév I. félévére (felsőoktatási szakképzés, alapképzés,

Részletesebben

KECSKEMÉTI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR

KECSKEMÉTI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR 6000 KECSKEMÉT, KASZAP U. 6-14. TEL.: 76/501-770 FAX: 76/483-282 A záróvizsga rendjéről - portfólió alapú, pedagógiai alkalmasság vizsga - 2. SZ. KIADÁS A HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2014. DECEMBER 1. HATÁLYOS:

Részletesebben

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar. Melléklet

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar. Melléklet Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar Melléklet I. a nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, politológus-közgazdász, szociológusközgazdász, szociálpolitikus-közgazdász, nemzetközi tanulmányok,

Részletesebben

a 2011-ben és utána beiratkozott hallgatók számára

a 2011-ben és utána beiratkozott hallgatók számára VIZSGAIDŐSZAKI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017-es tanév őszi félév a 2011-ben és utána beiratkozott hallgatók számára A 2016/2017-es tanév őszi félévének vizsgaidőszakával kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatjuk:

Részletesebben

NAPPALI ÉS LEVELEZŐ TAGOZATOS HALLGATÓK TÁJÉKOZTATÓJA 2012/2013. tanév II. félév

NAPPALI ÉS LEVELEZŐ TAGOZATOS HALLGATÓK TÁJÉKOZTATÓJA 2012/2013. tanév II. félév Ikt.sz.: X-121-1-TO/2013. NAPPALI ÉS LEVELEZŐ TAGOZATOS HALLGATÓK TÁJÉKOZTATÓJA 1. számú tájékoztató Jelen dokumentum a következő tájékoztatókat tartalmazza: A) Általános információk minden hallgatónak

Részletesebben

Hallgatók tájékoztatása a 2014/15. tanévi díjtételekről (kiírások és fizetési határidők)

Hallgatók tájékoztatása a 2014/15. tanévi díjtételekről (kiírások és fizetési határidők) Hallgatók tájékoztatása a 2014/15. tanévi díjtételekről (kiírások és fizetési határidők) Tisztelt Hallgatók! A BGF szenátusa 2014. június 12-én az alábbi határozatot hozta: A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA

Részletesebben

Szakmai gyakorlat. a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karon. Dr. Koppány Krisztián PhD. egyetemi docens, vállalati kapcsolatokért felelős dékánhelyettes

Szakmai gyakorlat. a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karon. Dr. Koppány Krisztián PhD. egyetemi docens, vállalati kapcsolatokért felelős dékánhelyettes Szakmai gyakorlat a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karon egyetemi docens, vállalati kapcsolatokért felelős dékánhelyettes gyakorlat-orientáció Üzleti BA szakok képzési struktúrája, szakaszai elméleti alapképzés

Részletesebben

SSC specialista szakirányú továbbképzési szak

SSC specialista szakirányú továbbképzési szak Edutus Főiskola SSC specialista szakirányú továbbképzési szak Tanterv Farkas Beáta.09.16. A szak alapadatai: SSC specialista * SSC specialist Képzésért felelős intézmény Intézményi azonosító száma Edutus

Részletesebben

(Minőségirányítási eljárás) 3. sz. verzió. A kiadás dátuma: 2007. február 27. (Érvényes visszavonásig) Prof. Dr. Rudas Imre rektor

(Minőségirányítási eljárás) 3. sz. verzió. A kiadás dátuma: 2007. február 27. (Érvényes visszavonásig) Prof. Dr. Rudas Imre rektor BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ME 06 TOVÁBBKÉPZÉSI FOLYAMATOK (Minőségirányítási eljárás) 3. sz. verzió A kiadás dátuma: 2007. február 27. (Érvényes visszavonásig) FOLYAMATGAZDA: Dr. Francsovics Anna dékánhelyettes

Részletesebben

Pályázati felhívás - Károli Gáspár Tanulmányi Ösztöndíj 2015/2016. tanév őszi félév

Pályázati felhívás - Károli Gáspár Tanulmányi Ösztöndíj 2015/2016. tanév őszi félév Pályázati felhívás - Károli Gáspár Tanulmányi Ösztöndíj 2015/2016. tanév őszi félév Elsőéves, másodéves és harmadéves önköltséges hallgatók számára 1.) Kik pályázhatnak: Károli Gáspár Ösztöndíjban a 2015/2016.

Részletesebben

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható

Részletesebben

Kulturális menedzser szakirányú továbbképzési szak

Kulturális menedzser szakirányú továbbképzési szak Edutus Főiskola szakirányú továbbképzési szak Tanterv Farkas Beáta.09.28. A szak alapadatai: Cultural Manager Képzésért felelős intézmény Intézményi azonosító száma Edutus Főiskola FI38139 Címe 2800 Tatabánya,

Részletesebben

NAPPALI ÉS LEVELEZŐ TAGOZATOS HALLGATÓK TÁJÉKOZTATÓJA 2014/2015. tanév I. félév

NAPPALI ÉS LEVELEZŐ TAGOZATOS HALLGATÓK TÁJÉKOZTATÓJA 2014/2015. tanév I. félév Ikt. sz.: X-121-15-TO/2014. NAPPALI ÉS LEVELEZŐ TAGOZATOS HALLGATÓK TÁJÉKOZTATÓJA 1. számú tájékoztató Jelen dokumentum a következő tájékoztatókat tartalmazza: A) Általános információk minden hallgatónak

Részletesebben