A Nyíregyházi Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium szakképzési tájékoztatója érettségizettek számára

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Nyíregyházi Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium szakképzési tájékoztatója érettségizettek számára"

Átírás

1 A Nyíregyházi Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium szakképzési tájékoztatója érettségizettek számára a 2015/2016. tanévre

2 Kedves Érettségizı! A Nyíregyházi Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium (SZIKSZI) nappali tagozatán folytathatod tanulmányaidat és szerezhetsz emelt szintő szakmai végzettséget. Tudnod kell iskolánkról, hogy a megye pénzügyi, számviteli szakemberképzésének bázisa, s emellett komoly eredményeket ért el a számítástechnikai, illetve ügyviteli szakképesítések területén is óta folytatunk OKJ szerinti szakképzést, szakképzési kínálatunkat a minıségi szakképzés megvalósítása jegyében - évrıl évre, a munkaerı-piaci igényeknek megfelelıen kvalifikáltabb szakképesítésekkel bıvítjük. A 13. és 14. évfolyamon folyó képzés célja: alapvetı és speciális szakmai ismeretekkel rendelkezı szakemberek képzése, akik a képesítésüknek megfelelı munkakörben önállóan tudnak dolgozni, alkalmasak összetett feladatok megoldására és képesek eligazodni munkaterületük követelményeiben.

3 Általános tudnivalók az OKJ szerinti szakképzésrıl A szakmai képzés iskolarendszerő, nappali képzés, s államilag elismert szakképesítést nyújt. Idıtartama alatt a tanulók tanulói jogviszonnyal rendelkeznek, tehát minden olyan kedvezmény megilleti ıket, amely hasonló korú társaikat (utazási kedvezmény, jogosultság esetén iskoláztatási támogatás stb.). A tanulók számára étkezést, az iskola kollégiumában - korlátozott számban - kollégiumi elhelyezést tudunk biztosítani. Szakképzı iskolában az elsı és második szakképesítés megszerzésére irányuló elméleti és gyakorlati felkészítés a szakképzési törvény rendelkezései alapján ingyenes. Minden további szakma megszerzése tandíjköteles. Szakképesítést igazoló bizonyítványt az kaphat, aki eredményes szakmai vizsgát tett. A szakmai vizsga állami vizsga. Az érettségizettek számára szervezett OKJ szerinti iskolarendszerő szakképzésben a 2014/2015. tanévben, illetve az azt megelızı 1-2 évben érettségizettek vehetnek részt. A képzés emelt szintő szakképesítést adó szakmákban folyik. Idegen nyelv: angol, német. A jelentkezıknek a két nyelv egyikébıl érettségi vizsgával kell rendelkezniük. Jelentkezni a szakképzı évfolyamra az iskola által rendszeresített jelentkezési lapon lehet. A jelentkezési lap beszerezhetı az intézmény portáján, illetve letölthetı intézményünk WEB lapjáról: Megjegyzés: A 2015/2016. tanévben az egyes képzéseket csak a megfelelı létszámú jelentkezés esetén tudjuk indítani. A jelentkezési lapot személyesen június 24 - augusztus 12. között az iskola I. emelet 113. számú adminisztrációs szobájában kell leadni. Ügyfélfogadás: minden héten szerdán 9:00-12:00 óráig. Regisztrációs díj: 2000,- Ft. A jelentkezési laphoz mellékelni kell: - az érettségi (képesítı) bizonyítványt (vagy annak a középiskola által hitelesített fénymásolatát); - a középiskolai bizonyítványt (vagy annak évfolyamáról a középiskola által hitelesített fénymásolatát); - egy saját részre megcímzett és felbélyegzett (114x162 mm-es) normál mérető válaszborítékot (postabélyeggel ellátva). A felvételi döntésrıl augusztus 24-ig küldünk értesítést. A beiratkozás tervezett idıpontja: augusztus 26. Elérhetıségeink: Nyíregyházi Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Városmajor utca 4. Postafiók.: 106 : (42) , Fax: (42) cím: WEB cím:

4 A képzés idıtartama: A képzés szintje: 2 év emelt szintő Pénzügyi-számviteli ügyintézı OKJ száma: E szakképzés keretében olyan szakmai ismeretekre tesznek szert a tanulók, amely biztosítja számukra a kis- és közepes vállalkozásoknál jelentkezı pénzügyi és számviteli feladatok ellátását, illetve azok elvégzésében való aktív közremőködést. A pénzügyi-számviteli ügyintézı alkalmas a vállalkozás valamennyi pénzmozgással összefüggı nyilvántartásának vezetésére, pénzügyi mőveletek elıkészítésére, lebonyolítására, elszámolására. Elvégzi a mőködéssel kapcsolatos számviteli feladatokat, a gazdasági események kontírozását, fıkönyvi és analitikus nyilvántartások vezetését, a könyvvezetéssel kapcsolatos teendıket, továbbá a kapcsolódó gazdasági, pénzügyi számításokat (például: adó). A pénzügyi-számviteli ügyintézı szakképesítés megszerzése a mérlegképes könyvelı szakképzésben való részvétel egyik bemeneti követelménye azonosító számú Pénzügyi-számviteli ügyintézı megnevezéső szakképesítés szakmai követelménymoduljainak azonosítója megnevezése Foglalkozás I. (érettségire épülı képzések esetén) Foglalkozás II Munkahelyi egészség és biztonság Gazdálkodási alaptevékenység ellátása Gazdálkodási feladatok ellátása Könyvelés számítógépen Könyvvezetés és beszámolókészítés feladatai Vállalkozásfinanszírozási és adózási feladatok Projektfinanszírozás Projektfolyamatok követése A képzés tantárgyai: Pénzügy, Számvitel, Közgazdaságtan, Vállalkozások gazdálkodása, Marketing, Gazdasági jog, Komplex szakmai vizsga részei: Írásbeli; Gyakorlati Szóbeli A szakképesítéssel betölthetı egyéb munkakörök: Pénzügyi ügyintézı Számviteli ügyintézı Egyéb gazdasági ügyintézı Könyvelı Bérelszámoló Statisztika, Számítástechnikai alkalmazás, Gépírás, Idegen nyelv, Kommunikáció Adózási ismeretek Anyagnyilvántartó Pénzügyi, munkaügyi nyilvántartó Egyéb, analitikus jellegő számviteli foglalkozások

5 A képzés idıtartama: A képzés szintje: 2 év emelt szintő Ügyviteli titkár OKJ száma: nyelvvizsgára felkészítı 560 óra idegen nyelv (angol/német) oktatással A szakképesítéssel rendelkezı képes: számítógépes adatbeviteli feladatokat végezni külsı és belsı kapcsolatteremtı, kapcsolattartást és kapcsolat lezárását szolgáló iratokat, leveleket, egyéb dokumentumokat készíteni, szerkeszteni, sokszorosítani, kezelni, tárolni számítógépes ügyviteli programcsomagokat alkalmazni vezetni és kezelni a szervezet munkaerı-gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartásokat, iratokat ellátni a feladatkörébe tartozó irodai készletgazdálkodási, reprezentációs feladatokat ellátni a házipénztár kezeléséhez kapcsolódó feladatokat ügyviteli munkafolyamatokat szervezni és irányítani irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközöket, berendezéseket kezelni, használni feladatkörében önállóan PR tevékenységet végezni megfelelı rangsorolással kapcsolatot tartani munkatársakkal, ügyfelekkel, partnerekkel, külsı szervezetekkel magyar és egy idegen nyelven ügyintézıi feladatokat ellátni magyar és egy idegen nyelven leíró feladatokat végezni magyar és egy idegen nyelven szervezeten belüli és kívüli rendezvényeket, programokat szervezni magyar és egy idegen nyelven azonosító számú Ügyviteli titkár megnevezéső szakképesítés szakmai követelmény moduljainak azonosítója megnevezése Foglalkozás I. (érettségire épülı képzések esetén) Foglalkozás II Munkahelyi egészség és biztonság Gépírás és dokumentumkészítés, iratkezelés Munkahelyi kommunikáció Gazdálkodási alapfeladatok Titkári ügyintézés Rendezvény- és programszervezés Hivatali kommunikáció magyar ésa idegen nyelven A két tanév alatt összesen 560 óra idegen nyelv (angol/német) oktatásban részesülnek a tanulók. Komplex szakmai vizsga részei: Írásbeli Gyakorlati/interaktív Szóbeli A szakképesítésekkel betölthetı munkakörök, foglalkozások 4111 Titkár(nı) (Iskolatitkár, Óvodatitkár, Szerkesztıségi titkár, Színházi titkár stb.)

6 Gazdasági informatikus OKJ száma: A képzés idıtartama: A képzés szintje: 2 év emelt szintő A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik ismerik a makro- és mikroökonómiai rendszere, folyamatok mőködését és képesek az ezeken a területeken keletkezı információk feltárására, győjtésére, számítógépes feldolgozására. Használni tudják a különféle hardver- és szoftver eszközöket, programokat, melyeket tud installálni, üzemeltetni, frissíteni. Fontos szerepet tud vállalni projektekben, gazdasági számításokat végezni, kimutatásokat készíteni a vezetıi (felhasználói) igényeknek megfelelıen. A gazdasági informatikus a gazdasági, számviteli és statisztikai ismeretek mellett olyan perfekt informatikai ismeretek birtokába jutnak, mellyel vállalkozásoknál, gazdasági szervezeteknél, intézményekben gazdasági informatikusként helyezkedhetnek el. A képzési idı két év Kollégiumi elhelyezést igény esetén biztosítunk. A szakképzésben résztvevık diákigazolványra, családi pótlékra,ingyen tankönyvre (törvényi szabályozás szerint) jogosultak azonosító számú Gazdasági informatikus megnevezéső szakképesítés szakmai követelmény moduljainak azonosítója megnevezése Foglalkozás I. (érettségire épülı képzések esetén) Foglalkozás II Munkahelyi egészség és biztonság Információtechnológiai alapok Szakmai életpálya-építés, munkaszervezés, munkahelyi kommunikáció Hálózatok, programozás és adatbázis kezelés Gazdasági alapok és rendszerszervezés Az informatika alkalmazása Komplex szakmai vizsga részei: Írásbeli Gyakorlati/interaktív Szóbeli A szakképesítésekkel betölthetı munkakörök, foglalkozások 3139 Egyéb számítástechnikai foglalkozások 2

7 Sportedzı (sportág megjelölésével) OKJ száma: A képzés idıtartama: A képzés szintje: 2 év emelt szintő A Sportedzı (a sportág megjelölésével) célirányosan tervezi, szervezi és irányítja a sportolók, csapatok rövid-, közép- és hosszú távú felkészítését és versenyeztetését. Megtanítja a sportág technikai, taktikai és játékrendszer-ismereteit, játék- és versenyszabályait. Értékeli a sportolók edzéseken és a versenyeken nyújtott teljesítményét, a korszerő pedagógiai és edzéselvek, edzésmódszerek figyelembevételével fejleszti teljesítıképességüket és teljesítıkészségüket. Felméri sportolói állóképességét, technikai tudását, valamint edzéstervet készít, irányítja annak végrehajtását. Edzımérkızéseket és -versenyeket, illetve edzıtáborokat szervez. Megszervezi és koordinálja a rábízott sportolók felkészítésében együttmőködı szakemberek tevékenységét (sportorvos, pszichológus stb.). Részt vesz a sport és egyéb szabadidıs tevékenységet szervezı egység/intézmény munkájában azonosító számú Sportedzı (sportág megjelölésével) megnevezéső szakképesítés szakmai követelmény moduljainak azonosítója megnevezése Foglalkozás I. (érettségire épülı képzések esetén) Foglalkozás II Munkahelyi egészség és biztonság Pedagógiai, pszichológiai és kommunikációs alapok Egészségügy és elsısegélynyújtás Edzéselmélet és gimnasztika Szervezés és vállalkozás alapjai Sportági alapok Sportedzıi szakismeretek Komplex szakmai vizsga részei: Írásbeli Gyakorlati/interaktív Szóbeli 3

8 JELENTKEZÉSI LAP a Nyíregyházi Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium (Nyíregyháza, Városmajor u. 4.) szakképzı évfolyamára a 2015/2016. tanévre (NYOMTATOTT BETŐKKEL, OLVASHATÓAN KÉRJÜK KITÖLTENI!) 1. N É V : 2. Születési helye, ideje: 3. Anyja leánykori neve: 4. Állandó lakcíme (irányítószámmal): 5. Elérhetıség: 06 / /, 6. A középiskola neve, címe, ahol tanulmányait folytatta: 7. A szakképesítés megnevezése (ha már van szakképesítése): 8. Az érettségi éve: 9. Mely szakmai képzésre kéri a felvételét? Elsısorban: Másodsorban: Harmadsorban: 10. Az iskolába történı jelentkezéssel egyidejőleg adott-e be jelentkezési lapot más oktatási intézménybe? IGEN NEM Ha IGEN, hová: 11. Középiskolás évek alatt tanult idegen nyelv: nyelv óra/hét nyelv óra/hét 12. Van-e állami nyelvvizsga bizonyítványa? VAN NINCS Ha van, akkor: - mely nyelvbıl? - milyen típusú? 13. Tanult-e számítástechnikát? IGEN NEM Ha igen, akkor: - mely évfolyamokon? heti hány órában? Tanult-e gépírást? IGEN NEM Ha igen, akkor: - mely évfolyamokon? heti hány órában? Középiskolai és érettségi eredmények: Tantárgy 11. évfolyam 12. évfolyam Érettségi vizsga Irodalom Magyar nyelv Matematika Történelem nyelv 16. Kollégiumi elhelyezést igényel-e? IGEN NEM Kelt:, hó -n. jelentkezı aláírása A jelentkezési lapot személyesen június 22 - augusztus 12. között az iskola I. emelet 113. számú adminisztrációs szobájában kell leadni. Ügyfélfogadás: minden héten szerdán 9:00-12:00 óráig. Regisztrációs díj: 2000,- Ft. A jelentkezési laphoz mellékelni kell: - az érettségi (képesítı) bizonyítványt (vagy annak a középiskola által hitelesített fénymásolatát); - a középiskolai bizonyítványt (vagy annak évfolyamáról a középiskola által hitelesített fénymásolatát); - egy saját részre megcímzett és felbélyegzett (114x162 mm-es) normál mérető válaszborítékot (postabélyeggel ellátva). A felvételi döntésrıl augusztus 24-ig küldünk értesítést. A beiratkozás tervezett idıpontja: augusztus 26.

SZAKKÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ

SZAKKÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ SZAKKÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. TANÉV TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 79/524-670 KÉPZÉSEINK Képzés megnevezése A képzés szintje Képzési idő Nyári szakmai gyakorlat 54 344 01 Pénzügyi- számviteli

Részletesebben

TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA

TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA BAJA, Bácska tér 1. OM azonosító: 027971 BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ 2015-2016. tanév Türr sok éves múlt, versenyképes jövő! Iskolánk profiljához kapcsolódóan három ágazat

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ

SZAKKÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA SZAKKÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ 2013-2014-ES TANÉV Tartalomjegyzék OKJ KÉPZÉSEK... 3 Bevezető... 4 54 343 01 Pénzügyi termékértékesítő... 6 54 344 01 Pénzügyi-számviteli

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012. tanév. Tanulj a Türrben!

SZAKKÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012. tanév. Tanulj a Türrben! SZAKKÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ 2011-2012. tanév Tanulj a Türrben! A Türr István Gazdasági Szakközépiskola képzési ajánlata a 2011-2012. tanévre A képzés megnevezése A képzés szintje A képzési idő Közgazdasági

Részletesebben

Szakképzõ Iskola OM azonosító: 201038 (2700 CEGLÉD, ALKOTMÁNY U. 7-9.) Tel: 53/500-574, 70/633-7565 e-mail: info@gubody.t.online.hu www.gubody.

Szakképzõ Iskola OM azonosító: 201038 (2700 CEGLÉD, ALKOTMÁNY U. 7-9.) Tel: 53/500-574, 70/633-7565 e-mail: info@gubody.t.online.hu www.gubody. GUBODY FERENC Szakképzõ Iskola OM azonosító: 201038 (2700 CEGLÉD, ALKOTMÁNY U. 7-9.) Tel: 53/500-574, 70/633-7565 e-mail: info@gubody.t.online.hu www.gubody.hu TÁJÉKOZTATÓJA a 2014/2015 tanévre tervezett

Részletesebben

A BAJAI TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓJA. 2012-2013. tanév

A BAJAI TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓJA. 2012-2013. tanév A BAJAI TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓJA 2012-2013. tanév Egy új világ vár rád! Türr Gyere, tanulj nálunk! OM azonosító: 027971 Iskolánk Gólyatábor 2 A 2012/13. tanévben

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Telefonszám: 1/237-9872, 237-9873; Faxszám: 1/237-9871

Tartalomjegyzék. Telefonszám: 1/237-9872, 237-9873; Faxszám: 1/237-9871 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Okleveles könyvvizsgáló 5 Okleveles adószakértő 7 Adótanácsadó 9 Okleveles pénzügyi revizor 11 Pénzügyi tanácsadó 13 Pénzügyi és számviteli szakellenőr 15 Mérlegképes könyvelő

Részletesebben

16/1994. (VII. 8.) MKM rendelet

16/1994. (VII. 8.) MKM rendelet A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: szakképzési törvény) 5. -a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következıket rendelem el: 1. (1) E rendelet mellékletének

Részletesebben

Az Irodai asszisztens alap szakképesítés és a hozzá kapcsolódó egyéb szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek értékelı elemzése

Az Irodai asszisztens alap szakképesítés és a hozzá kapcsolódó egyéb szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek értékelı elemzése Az Irodai asszisztens alap szakképesítés és a hozzá kapcsolódó egyéb szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek értékelı elemzése Bertóthyné dr Végvári Erzsébet: A Magyar Tudomány Ünnepe 2014 november

Részletesebben

EURÓPAI Üzleti Szakközép- és Szakiskola. Szakmai programja

EURÓPAI Üzleti Szakközép- és Szakiskola. Szakmai programja EURÓPAI Üzleti Szakközép- és Szakiskola Szakmai programja 2013 1 EURÓPAI Üzleti Szakközép- és Szakiskola Készült: 2013. március 25 -én az 2012-es szakmai program átdolgozásával Jóváhagyta: Németh Eszter

Részletesebben

A 186. sorszámú Pénzügyi-számviteli ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 186. sorszámú Pénzügyi-számviteli ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 186. sorszámú Pénzügyi-számviteli ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 344 01 1.2.

Részletesebben

Szakmai nyílt nap - 2014. Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola

Szakmai nyílt nap - 2014. Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Szakmai nyílt nap - 2014 1 Országos Képzési Jegyzék OKJ jellemzői Modul Modulrendszerű képzés Tananyagegység Tananyagelem Iskolánkban emelt és középszintű képzések Nemzeti Munkaügyi Hivatal - www.nive.hu

Részletesebben

OM azonosítónk: 032609. Tagozatkódjaink:

OM azonosítónk: 032609. Tagozatkódjaink: FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A 2015/2016. TANÉVRE OM azonosítónk: 032609 Tagozatkódjaink: Gimnázium - nyelvi előkészítő évfolyammal induló gimnázium (1+4 év) 01-4 évfolyamos gimnázium (4 év) 02 Szakközépiskola

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító: 54 344 01

KÉPZÉSI PROGRAM Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító: 54 344 01 KÉPZÉSI PROGRAM Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító: 54 344 01 Szolnok 2015 KÉPZÉSI PROGRAM A képzési program Megnevezése Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító 54 344 01 A képzés során megszerezhető

Részletesebben

KÖSZÖNTİ - KEDVES FIATALOK!

KÖSZÖNTİ - KEDVES FIATALOK! KÖSZÖNTİ - KEDVES FIATALOK! A Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület nevében szeretettel köszöntelek Titeket! Néhány gondolat erejéig had kérjem figyelmeteket. Egyesületünk 2003 óta mőködik Csepregen, mint

Részletesebben

www.bkf.hu BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola képzési tájékoztató BKF Továbbképzési és Szakképzési Intézet

www.bkf.hu BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola képzési tájékoztató BKF Továbbképzési és Szakképzési Intézet www.bkf.hu BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Cím: 1148. Budapest Nagy Lajos király u. 1-9. Őrs vezér tere mellett www.bkf.hu BKF Továbbképzési és Szakképzési Intézet Cím: 1148. Budapest Nagy Lajos

Részletesebben

A HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA A HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ SZMSZ HATÁLYA Az intézmény meghatározása: A Hansági Ferenc

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budaörsi Tagintézmény órahálói

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budaörsi Tagintézmény órahálói .5. melléklet Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budaörsi Tagintézmény órahálói Szakiskolát végzettek középiskolája (2 évfolyamos) esti munkarend szerint I. (.) évf. II. (2.) évf. Magyar

Részletesebben

Felvételi tájékoztató. Tandíjmentes, iskolarendszerű képzések nappali és esti tagozaton akadálymentesített környezetben

Felvételi tájékoztató. Tandíjmentes, iskolarendszerű képzések nappali és esti tagozaton akadálymentesített környezetben Felvételi tájékoztató Tandíjmentes, iskolarendszerű képzések nappali és esti tagozaton akadálymentesített környezetben 2013 2014 Tisztelt Érdeklődő! Debrecenben, a belváros szomszédságában, 2002 februárjában

Részletesebben

Kökönyösi Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító: 201286

Kökönyösi Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító: 201286 Kökönyösi Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító: 201286 2015/2016. TANÉV Szecskaavató Évnyitó Osztály-daléneklési

Részletesebben

GAZDASÁGI INFORMATIKUS

GAZDASÁGI INFORMATIKUS GAZDASÁGI INFORMATIKUS 7. szakmacsoport Informatikus szakképesítésének elágazása OKJ SZÁM: 54 481 04 0010 54 01 Számítógépet kezel, szoftvereket használ Munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenységet végez

Részletesebben

VESZPRÉMI KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 8200 VESZPRÉM, Csap u. 9. SZAKMAI PROGRAM

VESZPRÉMI KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 8200 VESZPRÉM, Csap u. 9. SZAKMAI PROGRAM VESZPRÉMI KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 8200 VESZPRÉM, Csap u. 9. SZAKMAI PROGRAM ÉRVÉNYES: 2010. szeptember 1-től Készítette: Kissné Budai Katalin közgazdász szaktanár, igazgató-helyettes Wachtler Edina

Részletesebben

A 6. sorszámú Gazdasági informatikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 6. sorszámú Gazdasági informatikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 6. sorszámú Gazdasági informatikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 481 02 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Szervezeti és mőködési szabályzat

Szervezeti és mőködési szabályzat Szervezeti és mőködési szabályzat Stúdium Kereskedelmi, Igazgatási, Üzleti Szakközépiskola és Szakiskola OM:200335 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések...3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

1. sz. melléklet - A Vasvári Pál Közgazdasági Szakközépiskola Intézményi Minıségirányítási Kézikönyve (IMK)

1. sz. melléklet - A Vasvári Pál Közgazdasági Szakközépiskola Intézményi Minıségirányítási Kézikönyve (IMK) 1. sz. melléklet - A Vasvári Pál Közgazdasági Szakközépiskola Intézményi Minıségirányítási Kézikönyve (IMK) 1. oldal 1. SZ. MELLÉKLET - A VASVÁRI PÁL KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl 1 / 32 2010.06.14. 13:28 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (2)

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ZSÁMBÉKI PREMONTREI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2072 ZSÁMBÉK, PIAC KÖZ 8. ALKALMAZOTTI KÖZÖSSÉG JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA: 2008. április 7. FENNTARTÓI JÓVÁHAGYÁS DÁTUMA: 2008. április

Részletesebben

Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium SZAKMAI PROGRAM

Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium SZAKMAI PROGRAM Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium I. A szakképzés jogi háttere SZAKMAI PROGRAM Az iskola szakmai programja a szakképzési kerettanterv alapján készült. A szakképzési kerettanterv

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG

PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG Készítette: Tarjánné dr. Szabó Zsuzsanna ZALAEGERSZEG 2008 JANUÁR 1. Tarjánné dr Szabó Zsuzsanna igazgató 2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Részletesebben

Intézmény Címe: 3390 Füzesabony, ifjúság út 17. Telefon/Fax: 06-36/341-131, 06-36/343-320

Intézmény Címe: 3390 Füzesabony, ifjúság út 17. Telefon/Fax: 06-36/341-131, 06-36/343-320 Városi Intézményi Központ Füzesabony Remenyik Zsigmond Gimnázium és Szakközépiskola Intézmény Címe: 3390 Füzesabony, ifjúság út 17. Telefon/Fax: 06-36/341-131, 06-36/343-320 Igazgató neve: Valyon István

Részletesebben