A rekonverzió lehetõségei alulnézetbõl

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A rekonverzió lehetõségei alulnézetbõl"

Átírás

1 A rekonverzió lehetõségei alulnézetbõl Szabó István fõtörzsõrmester Az önkéntes katonai szolgálat bevezetésével egy idõben számtalan cikk és tanulmány jelent meg a vállalt szolgálati idõ letelte utáni visszailleszkedéssel kapcsolatban. A rekonverziót azonban többségében a stratégia kialakítása tekintetében vizsgálták. Egy az MH 37. II. Rákóczi Ferenc Mûszaki dandárnál elvégzett felmérés viszont az önkéntesek oldaláról világítja meg a visszaillesztés témakörét. A lot of publications and essays have been published at the same time with the establishment of the voluntary army in connection with adapting after duty. The reconversion was examined mostly in the light of strategy formation. A survey executed at the 37. II. Rákóczi Ferenc Engineering Brigade illustrates the topic of adapting from the volunteers side. A professzionális haderõ feltöltése az utóbbi években nagyobb sebességre váltott. Jelentõsen megnõtt az újonnan belépõk száma. Az önkéntes katonai szolgálatot vállaló állomány többsége az aktív kora elején levõ fiatal, akik a határozott idejû szolgálat leteltével még viszonylag fiatalon vissza kell lépjenek a civil munkaerõpiacra. A Magyar Honvédség, mint az ország egyik legnagyobb foglalkoztatója a szükséges számú és minõségû munkaerõ megszerzése érdekében, a vonzó bérezésen kívül, olyan többlet juttatások megtervezésére és biztosítására kényszerül ami a munkavállalók nagy tömege számára vonzó. A megfelelõ arculat kialakításának és fenntartásának fontos eleme a munkaerõpiaci marketing. Mivel egyre nagyobb számú szerzõdéses katona vállal szolgálatot, majd maximális szerzõdési ideje lejártával kiválik a hadseregbõl, szükséges újragondolni ezt a folyamatot, mert a kilépés helyzetének rendezetlensége elõrevetít toborzási vagy még inkább megtartási nehézségeket, többek között a szervezet számára szükséges emberi erõforrások biztosításának problémáját. A visszaillesztéssel kapcsolatban a mai napig megjelent publikációk csaknem mindegyike kizárólag a központi rekonverziós stratégia kialakításának lehetõségeit vizsgálta. Az MH. 37. II. Rákóczi Ferenc Mûszaki Dandár állománya körében 2005-ben és 2006-ban készült rekonverzióval kapcsolatos kérdõíves felmérések viszont a visszaillesztési képzésben részesülõk oldaláról világítják meg a programot, mutatnak rá az érintettek elképzeléseire, illetve az általuk értelmezett rekonverziós folyamatra. A felmérésre került csoport jellemzõi: Az átlagéletkor 28,4 év, amely majdnem azonos a dandár teljes állományának átlagéletkorával, így a vizsgált állomány esetében a majdani kiválás még aktív koruk derekán történhet. 165

2 A nemek aránya a csoporton belül 12 fõ (12%) nõ, illetve 85 fõ (88%) férfi. Ez az arány egyébként nem teljes mértékben tükrözi az alakulat teljes állományának nemenkénti összetételét, ugyanis az összlétszámra számolva 18,1%-os a nõi munkavállalók jelenléte. Állománykategória szerint 23% tiszthelyettes és 77% legénységi állományú katona vett részt a felmérésben. Bár ez a felmérés kizárólag a dandár tiszthelyettes és legénységi állományú katonáira irányult, az elemzés során levont következtetések az alakulat teljes (szerzõdéses) állományára nézve helytállóak. Kijelenthetjük ezt annál is inkább, mivel a szerzõdéses tisztek létszáma az alakulatnál mindössze 7 fõ és a résztvevõk körében 4%-a által megszólításra kerültek a felsõfokú végzettséggel rendelkezõk is. Az iskolai végzettségek megoszlása a vizsgált csoportban: A dandárnál szolgálatot teljesítõk iskolai végzettsége még az operatív szinten lévõk esetében is magasnak mondható. A tiszthelyettesi és legénységi állomány 6%-a rendelkezik felsõfokú, míg az alapfokú végzettségûek aránya csupán 5,6%. Döntõ többségük szakközépiskolai végzettségû, sokan több szakmával. A megkérdezettek 86%-a a felmérés idején 2 és 5 év közötti eltöltött szolgálati idõvel rendelkezett, mivel a mûszaki dandár önkéntesekkel való feltöltése 2002-ben kezdõdött meg. Az 5 10 év szolgálati idõvel rendelkezõk többségét, míg a 10 év szolgálati viszonnyal rendelkezõk már teljes egészében tiszthelyettesi állománykategória tagjai alkotják. Amennyiben a letölthetõ maximális szolgálati idõvel számolunk az elsõ jelentõs létszámmal történõ kiáramlás re prognosztizálható. A tervezett kiválás idõpontjával kapcsolatban feltett kérdésre a válaszadók döntõ többsége (86%) a lehetséges maximálisan vállalható szolgálati idõt jelölte meg. A kérdés egyébként összhonvédségi szinten is foglalkoztatja az állományt. A Párbeszéd 2005 rendezvénysorozat több helyszínén is kiemelt fontosságú kérdésként jelölték meg a résztvevõk, sõt a témával kapcsolatos kérdések nagy számban utaltak a szerzõdéses állomány nyugdíjkorhatár eléréséig való foglalkozatásának igényére. A válaszadók megfogalmazása szerint viszont ez az elvárás jelenleg nem találkozik a honvédség hosszú távú érdekeivel. A honvédség, mint a munkaerõpiac meghatározó nagyfoglalkoztatója a mindenkori munkaerõ-piaci versenynek megfelelõen speciális feladatra, határozott idejû munkavállalásra, speciális képességekkel rendelkezõ munkavállalókat toboroz. Természetesen az önkéntességen alapuló katonai szolgálat bevezetésének kezdetén valamiféle munkáltatói felvételi kényszer alakult ki. Ennek eredményeként nem minden esetben a feladatnak és a hadseregnek megfelelõ munkavállalók kerültek a szervezetbe. A kívánt minõségi és alkalmazhatósági mutatókat több esetben negatív irányba kényszerítették: a különbözõ személyes magatartási és munka- kompetenciaproblémákkal rendelkezõk; a többszörösen hátrányos helyzetûek; a nõi munkavállalók nem minden esetben átgondolt munkakörökre való toborzása; az idõsebb korú munkavállalók nagyszámú alkalmazása. 166

3 SZABÓ ISTVÁN: A rekonverzió lehetõségei alulnézetbõl Ezek a problémák rövidtávon kezelhetõek, de többek között a tárgyalt témával kapcsolatban is problémák forrásaivá válhatnak. A rekonverzió mint kiválást megkönnyítõ, illetve a civil munkaerõpiacra történõ visszatérést segítõ program mindenképpen csak elõre tervezett stratégia és csak különbözõ együttmûködések láncolatként képzelhetõ el és mûködtethetõ. Ennek a megközelítésnek egyik sarkalatos pontja a tervszerûség. A tervszerûség egyik kritériuma viszont az állandóság. Állandóságra azonban nem gondolhatunk, ha az egyik fõ befolyásoló tényezõ (jelen esetben a munkavállaló személyi és más egyéb kompetenciái) már a szervezetbe lépéskor hiányozik. A fent megemlítettek megfelelõ helyen és megfelelõ súllyal való kezelése döntõ befolyással bír a rekonverziós folyamat koordinálása során. A szervezetbe kerülés folyamatában a munkavállaló és munkáltató egyéni igényeinek és érdekeinek való kétoldalú megfeleltetés hiányának következménye az idõ elõtti pályaelhagyás, illetve a törvényi kényszer miatti pályán tartás lehet. A szentesi dandárnál a fluktuáció mértéke a legénységi állomány körében harmadik negyedévének végén 9,1%. Az idõszakon belül a kilépések száma az elsõ két negyedévében alacsonyabb, míg a harmadik negyedévben hirtelen emelkedés volt tapasztalható. Az állomány körében az utóbbi idõszakban a pályaelhagyási hajlandóság egyre növekvõ mértékben van jelen. A kiáramlás okait vizsgálva az alakulatra vonatkozóan könnyen meghatározhatóak a probléma forrásai: anyagi okok; az állomány által elvárt de nem megoldott lakhatás támogatási rendszer; zavaros jövõkép (a folyamatos átalakulás = bizonytalanság); a nem minden esetben kielégítõ (elsõsorban ruházati, felszerelési) ellátás, munkakörülmények. A kilépéskor alakulatunknál kérdõíves felmérés nem készül, azonban a személyes beszélgetések alkalmával többen említették, hogy a belépés elõtt megszerezett szakmai kompetenciáikat, gyakorlatukat nem, vagy csak elvétve alkalmazták szolgálatuk ideje alatt (az állomány 60%-a egyáltalán nem alkalmazta a belépése elõtt szerzett ismereteket, 26%-as alkalmazta ugyan, de nem függ össze szorosan jelenlegi munkakörével és csak 14% nyilatkozott úgy, hogy jelenlegi munkaköre betöltéséhez szükségesek a belépés elõtt szerzett szakmai kompetenciák. Bár a honvédség speciális feladatra toboroz, néhány munkakör a civil munkaerõpiacon meglévõ általános munkakörrel azonos követelményeknek való megfelelést igényel. Ezek a már meglévõ kompetenciák jól illeszkedhetnek a hadsereg néhány munkakörének követelményeihez. Ezekben az esetekben jelenik meg a belépõ szakértelem, amely sok esetben pozitív változást eredményez az adott szakterületen. A katonai szakma speciális kompetencia igényét viszont már nehezebb vagy legtöbb esetben nem is lehet megfeleltetni a civil munkakörökkel. Ebbõl következik tehát, hogy a visszatéréskor számos kimondottan katonai képzettség, megszerzett speciális tudás és tapasztalat gyakorlatilag értéktelenné válik a civil munkaerõ-piacon. Nem feledkezhetünk meg azonban azokról a hosszabb idejû katonai szolgálat alatt kialakult, vagy megerõsödött személyiségbeli tulajdonságokról, jellemzõkrõl, amelyek értékként jelennek meg a civil szféra bármely területén. 167

4 Egy a leszerelt és a civil munkaerõpiacon elhelyezkedett tisztek körében végzett vizsgálat során a megkérdezett katonák (logisztikai területen szolgálatot teljesített tisztek) munkavállalói tulajdonságai kapcsán a következõ rangsort állították fel: 1 1. Szervezõ képesség 2. Rendhez, fegyelemhez való viszony 3. Határidõk betartása 4. Vezetõi készségek 5. Határozottság, döntési képesség 6. Elvégzett munka minõsége 7. Problémák komplex kezelése 8. Csapatmunka 9. Szaktudás 10. Értékorientáció 11. Kooperatív légkör megteremtése 12. Innováció 13. Vállalkozó szellem Ha a mûszaki dandárnál jelenleg is meglévõ, képzéseket (speciális katonai, illetve a civil szférában is megtalálható képzéseket egyaránt) vizsgáljuk, megállapíthatjuk, hogy a képzési, továbbképzési lehetõségek adottak. A vizsgált csoportban van, azonban például több olyan katona is (40%), aki eddigi szolgálati ideje alatt (válasza alapján) még semmilyen képzésben nem részesült (!), 51% minden évben és 9% negyedévenként vesz részt kiegészítõ képzéseken. A kiválás utáni elhelyezkedés lehetõségei Arra a kérdésre, hogy a rekonverziós képzéseknek legyenek-e kiemelt területei (tehát egy szervezett kereteken belüli tömegképzés vagy egy sokkal inkább az egyéni kompetenciákat is figyelembe vevõ diverzifikáltabb rendszer mûködtetése lenne célszerûbb), érdemes figyelembe venni a munkaerõ-piac (különös figyelmet érdemel, hogy talán célszerû az összeurópai munkaerõpiacra is koncentrálni) igényeit is. A következõ oldalon lévõ táblázatban látható, hogy a megkérdezettek kiválásuk után milyen arányban választanának a kérdõíven felsorolt lehetõségek között. A válaszadók többsége maradna az állami alkalmazotti szektorban, illetve a pillanatnyi lehetõségek függvényében választana. A következõ két nagyobb százalékot kitevõ csoportba a hivatásos állományba kerülni szándékozók, illetve a saját vállalkozást indítók kerültek. Érdekes azon állománycsoport nagysága (15%!), akik nem szándékoznak elhelyezkedni a vállalt szolgálat letelte után. A diagramon megjelenõ adatok közül ugyancsak fontos lehet, hogy egyre többen vállalnának más országban (leginkább talán az EU területén belül) munkát. Többek között ezért lehet célszerû az esetleges országhatáron túl lévõ munkaerõ-piaci igények feltérképezését is. 1 Bányai Kornél Dr. Molnár Ferenc: Hadfogyatkozás: A logisztikai tisztek rekonverziója 2. rész Humán Szemle XXI. évfolyam, 2005/1. szám 168

5 SZABÓ ISTVÁN: A rekonverzió lehetõségei alulnézetbõl A kiválás után milyen területen szándékozik elhelyezkedni? Figyelembe véve, hogy az alakulatok szerzõdéses állománya gyakorlatilag túlnyomórészt a laktanyák körülbelül 50 km-es vonzáskörzetébõl toborzódik a kiválás utáni elhelyezkedési lehetõségek természetesen valamilyen szinten behatároltak. Ez különösen igaz például a vizsgált alakulat esetében. Szentes a Dél-alföld régióban helyezkedik el. Pontosabban majdnem régió mértani közepén. Amennyiben a laktanya fent említett 50 km-es vonzáskörzetrõl beszélünk, bármely irányban nézve a régió határain belül maradunk. Az önkéntes szolgálat vállalásának egyik oka lehet tehát a különbözõ régiók munkahelyszegénysége is. Ez magyarázat lehet a több fórumon megfogalmazott élethosszig való honvédségi alkalmazás igényének is. A rekonverziós képzések területei, keretei és a képzések beillesztése a szolgálat különbözõ idõszakaiba Az önkéntes szolgálatot választók túlnyomó többsége tisztában van azzal, hogy határozott idejû munkaszerzõdése lejártával újra a civil szférában kell érvényesülnie. Ezen a csoporton belül pedig megtalálhatóak azok a munkavállalók is, akik tudatosan tervezik ezt a visszatérést. A jelenlegi munkaerõpiaci és honvédségi rekonverziós ismereteik alapján kialakult véleményük és elvárásuk is van a kilépés utáni elhelyezkedést könnyítõ képzésekkel kapcsolatban. A legtöbben egy idegen nyelv ismeretét (27%) tartják legpiacképesebbnek. Valószínûleg õk azok, akik már érettségi bizonyítvánnyal, esetleg diplomával rendelkeznek, de a külföldön munkát vállalni akaró szakmunkások is nagy számban tanulnának nyelveket. A következõ nagy csoport a vezetõi engedély megszerzését tartja fontosnak az elhelyezkedés megkönnyítése érdekében. Kétségtelen tény, hogy a régióban több olyan bel- 169

6 Az állomány által leginkább szükségesnek tartott képzések földi, illetve nemzetközi szállítmányozással foglalkozó vállalkozás mûködik, amely bármikor képes munkalehetõséget biztosítani a jogosítvánnyal (elsõsorban C, illetve E jármûkategóriára érvényes) rendelkezõknek. Ennek oka valószínûleg, az hogy évrõl-évre kevesebb (egyik oka lehet például a honvédségi támogatási rendszer megszûnése is) a nagy jármûvekre érvényes jogosítvánnyal rendelkezõk száma, mivel megszerzése mára már tetemes összegbe kerül. Népszerû még az érettségi, illetve diplomaszerzés és természetesen az informatikai ismeretek gyarapítása is. Egyre többekben merül fel a különbözõ szakmák megszerzése iránti igény. Ezt a vonalat erõsíti az a tény is, hogy egyre több az állástalan diplomás és egyre kevesebb a már lassan vagyonokért dolgozó szakmunkás az országban. A képzések megszervezése és lebonyolítása terén a civil képzési intézmények honvédségi infrastruktúrára épülõ tanfolyamait részesítenék elõnyben. Ez valószínûleg a már évek óta jól mûködõ laktanyán belüli nyelvképzés pozitív tapasztalatain alapul. Az így szervezett képzés több szempontból is elõnyös mivel: munkaidõben és a munkahelyen történik, ezáltal plusz költségbe az egyén számára nem kerül (napi bejárás); a képzés ideje alatt sem esik ki az egyén a szervezet vérkeringésébõl; a közvetlen környezetében lévõk a csoporttársai (nincsenek beilleszkedési nehézségei). Viszont korlátja lehet például egy szakképzés esetén a megfelelõ anyagok eszközök, helyszín biztosítása. A második legnépszerûbb forma a választási lehetõségek közül, az egyénileg valamilyen képzési támogatás igénybe vétele. Munkáltatói szempontból talán a legcélszerûbb forma lehet ez mert: figyelembe vehetõek az egyéni igények; munkaidõn túli képzéssel számolva ez esetben lehet a legkevesebb a munkaidõ-kiesés; nem helyhez kötött (akár a munkavállaló lakhelyén is történhet, nem vesz igénybe honvédségi 170

7 SZABÓ ISTVÁN: A rekonverzió lehetõségei alulnézetbõl infrastruktúrát). Hátránya, hogy nehezebben kontrolálható és; a különbözõ egyéni igények drágíthatják a képzést. Arra a kérdésre, hogy milyen keretek között lenne legcélszerûbb megszervezni a rekonverziós képzéseket? a válasz során 14% szervezeten belüli tanfolyamok szervezésével, 14% külsõ (civil) képzési helyszíneken, 15% szervezeten belül, civil képzési intézmények által, és a többség 57% egyénileg, képzési támogatás biztosításával. A szolgálat idejében elhelyezve: a többség 77% úgy vélekedett, hogy a szerzõdéses szolgálat ideje alatt folyamatosan, 21% a vállalt szolgálat utolsó évében, és elenyészõen kevesen, 2% nyilatkozott úgy, hogy nincs szükség ilyen képzésre. A megkérdezettek túlnyomó többsége tehát részt venne képzéseken. Érdekes viszont, hogy ezeket a képzéseket csak úgy tudják elképzelni, hogy azt a munkáltató szervezi, finanszírozza, tehát túlnyomó többségük szerint ez kizárólag a munkáltató felelõssége. Az állomány nagy része erre sem, idõt sem pénzt nem áldozna. A rekonverziós képzések mikéntje, illetve az önkéntesen vállalt szolgálati idõbe való beillesztése több fórumon, illetve több írásos tanulmányban is megjelent. Feltételezve, hogy a kiválás az elõzetesen tervezetteknek megfelelõ idõben történik, a képzés pontosan tervezhetõ és idõben végrehajtható. Eddigi tapasztalataink alapján viszont ez csupán az esetek kis százalékában teljesül (az alakulatnál még nem fordult elõ). A több fórumon elhangzott minimálisan leszolgált idõ után alanyi jogon járó rekonverziós képzés irányszámának az 5 év megfelelõ lehet, viszont a munkavállalók számára egy egyszerû, többletköltséget nem igénylõ (akár belsõ PR-ként is értelmezhetõ) tervezési folyamat által ez még kedvezõbbé tehetõ. A bevallásuk szerint már képzésben részesültek 69%-a szerzett olyan új, illetve kiegészítõ ismereteket, amely a civil munkaerõpiacon is hasznosítható. Javaslat: mivel a kiképzési programokban már jelenleg is számtalan olyan új ismereteket tartalmazó, plusz képzettséget nyújtó képzés található, amely részben vagy teljesen megfelelõ (megfeleltethetõ) a civil munkaerõ-piaci igényeknek, megfontolandó ezek beépítése rekonverziós képzési folyamatba. A kiképzési feladatok ilyen formán való beintegrálódása a rekonverziós rendszerbe, létrehozna egy tervezett (az Európai Unióban jelenleg kiemelt prioritásként kezelt), Life Long Learning folyamatot. Ezen a síkon tovább gondolkodva: ez a LLL folyamat esetlegesen tárcaközi (OM HM) társfinanszírozott programmá is válhatna. Ez a gondolat (természetesen leegyszerûsítve) egyébként megjelenik a felmérésben is. Arra a kérdésre ugyanis, hogy a vállat szolgálat mely idõszakában tartaná szükségesnek (célszerûnek) az állomány a rekonverziós képzést, a megkérdezettek 77%-a egy valamiféle folyamatosságot tartana célszerûnek. A válaszadók 21%-a szerint viszont a vállalt szolgálat utolsó éve lenne a megfelelõ. Ez esetben mindenképpen érdemes figyelembe venni a képzésre fordított, és a munkával töltött idõ arányát. Abban az esetben, ha a képzés például egy új szakma elsajátítására irányul (szemben a folyamatos képzéssel) elõfordulhat, hogy ezt az utolsó idõszakot a katona folyamatosan az iskolapadban tölti, ami egyidejûleg nagyobb számú kiváló esetén veszélyeztetné az adott alegység(ek) szolgálatellátását. Elenyészõ azon válaszadók száma (2%), akik nem tartják szükségesnek a rekonverzió képzések alkalmazását. 171

8 A felmérés utóélete és folytatása Az elsõ (2005-ben elkészített) felmérés több esetben pozitív visszhangjának eredményeként 2006-ban egy kisebb csoport részvételével készült kérdõíves megkérdezésen, arról érdeklõdtünk, hogy a szerzõdéses állomány mennyire követi a civil munkaerõpiac változásait, készül-e tudatosan a kiválásra és visszailleszkedésre. Ez a kérdõív nem tartalmazott elõre elkészített válaszokat, itt kifejezetten az egyén saját véleményére helyeztük a hangsúlyt. A kérdések mindegyike a kiválás utáni elhelyezkedési lehetõségekre, esélyekre, illetve visszailleszkedést megkönnyítése céljából az egyén által eddig tett, vagy tervezett lépésekre irányult. Elõször érdemes megvizsgálni, hogy az állomány miért választotta a katonai pályát. A kép viszonylag vegyes. A megkérdezettek az alábbi sorrendet állították fel válaszaik alapján: 1. Megfelelõ bérezés 2. Nem volt más munkalehetõség 3. Biztos munkahely 4. Érdeklõdés a katonai pálya iránt 5. A munkahely közelsége, lehetõség külszolgálat vállalására 6. Fix munkaidõ 7. A honvédségrõl kialakult pozitív kép miatt 8. Továbbképzési lehetõség A kiválás utáni elhelyezkedési esélyek, lehetõségek A kiválás utáni elhelyezkedési esélyeiket viszonylag kevesen látják kilátástalannak. A legtöbben az önkéntes szolgálat vállalása elõtt megszerzett szaktudásuknak megfelelõen szándékoznak elhelyezkedni, de van, aki számításba veszi az esetleges visszaillesztési képzés során elsajátított új ismeretek, szaktudás áruba bocsátását is. A belépés elõtti szaktudás és a meglévõ gyakorlat azonban a szerzõdéses szolgálat ideje alatt (amennyiben ez nem a már meglévõ szakma alkalmazásával telik), megkophat, az új eljárások terén hiányozó képzés, gyakorlat pedig esetlegesen nehézségeket okozhat visszailleszkedéskor. A válaszadók között volt olyan felsõfokú végzettségû munkavállaló, aki a jelenlegi ismeretei alapján, közvetlen lakókörnyezetében csupán mezõgazdasági alkalmi munkavállalást lát lehetségesnek. A 2006-ban végzett felmérés egyik fontos kérdéscsoportja arra vonatkozott, hogy az egyén milyen módon kívánja elõsegíteni a civil munkaerõ-piacra történõ visszakerülést. A válaszadók többsége egyelõre nem képzi magát, sõt van, aki a közeljövõben sem tervezi. Ennek okai: az anyagi lehetõségek; a tanulás iránti igény hiánya. Többen azt sem tudják, hogy milyen irányban érdemes képezni magukat. Azok, akik válaszaik alapján tudatosan készülnek, elsõsorban a magasabb iskolai végzettségûek közül kerültek ki. Közülük többen egy második diploma, illetve a minél több idegen nyelv elsajátítását tûzték célul. Az alacsonyabb végzettségûek az érettségi bizonyítvány, illetve a gépjármûvezetõi engedélyek megszerzését választották. A külföldi munkavállalás gondolata is sok esetben megjelenik a válaszokban. Konkrét munkaterületet csak kevesen jelöltek meg, legtöbbször a bármilyen munka szerepel a válaszokban. A célországok között elsõsorban az Európai Unió orszá- 172

9 SZABÓ ISTVÁN: A rekonverzió lehetõségei alulnézetbõl gai, míg az okok között kizárólagosan a megszerezhetõ magasabb jövedelem szerepel. A külföldi munkát vállalni nem szándékozók a már meglévõ, vagy tervezett családot jelölték meg indoklásul. 2 Konklúzió A felmérések és azok elemzése folyamán azt vizsgáltuk, hogy a már több tudományos fórumon rekonverzióval kapcsolatban kialakult álláspontok és a program által megcélzott réteg elképzelései hogyan találkoznak, és ez által miként lehet egy tényleg eredményes visszaillesztési folyamatot útjára indítani. Nemzetközi tapasztalatok támasztják alá, hogy a minõségi munkaerõ, életének legaktívabb szakaszában, nem kötelezi el magát a katonai pálya iránt, ha a szolgálat alatt biztosított javadalmazáson túl a honvédségben nem szerez olyan képzettséget, képességet, gyakorlatot, amely további (polgári) életpályáján nagyobb foglalkoztatási biztonságot garantál, vagyis munkaerejének értékét, értékesíthetõségét növeli. 3 A megállapítás általános igazságként történõ elfogadása mellett érdemes a szerzõdéses szolgálat vállalását egészében áttekinteni. A megfelelõ számú és minõségû munkaerõ megszerzése minden munkáltató számára kulcsfontosságú. A bérezési rendszeren kívül szükségessé válik tehát egy olyan szociális ellátórendszer megtervezése és mûködtetése is, amely mind a szervezetbe történõ belépés, mind a megtartás tekintetében valóban versenyképes és a munkaerõ tervezett idejû alkalmazását teszi lehetõvé. Az említett szociális rendszer egyik része lehet a rekonverziós folyamat. Szociális rendszeren belüli folyamat, amely a honvédség munkaerõpiaci marketingjének részét is képezi így megfelelõ mûködtetésével döntõen képes a külsõ és belsõ PR hatásának kifejtésére. De semmiképpen nem feledkezhetünk meg arról, hogy a honvédség, mint munkáltató, és mint a Magyar Köztársaság katonai ereje semmiképpen nem válhat egy úgynevezett állami szociális igényeket kielégítõ intézménnyé, amely a munkaerõpiac veszteseit hadrendbe állítva saját feladatai ellátása helyett, a különbözõ munkaerõpiaci problémák kezelésére összpontosít. Természetesen a rekonverzió szükségessége megkérdõjelezhetetlen, de eredményes csupán fogadóképes, a saját személyes kompetenciáit helyesen felmérni képes, az egyéntõl elvárható maximális tenni akarással rendelkezõ állomány esetében lehet hatásos. Itt merül fel az állomány minõségének 4 kérdése. A minõségi munkaerõ ki- 2 Közülük kerülnek ki azok a személyek is, akik egy esetleges kötelezõ külszolgálat vállalása helyett a pályaelhagyást választanák. 3 Szekeres István nyá. dandártábornok 4 A minõség az önkéntes legénységi állomány szempontjából elsõsorban iskolázottságot, fizikai és kulturális hátteret jelent. Ezekre épülhet ezután a képzés. Konkrétabban: a hadseregnek elsõsorban minél kvalifikáltabb munkaerõt kell becsábítania a laktanyákba, ezeket az önkénteseket kell alkalmaznia, majd valamiféle többletképzés után visszaintegrálni a civil munkaerõpiacra. A minõség preferálását támasztja alá az a tény is, hogy a fejlett harci eljárások alkalmazásánál, illetve a korszerû haditechnika kezelésénél már inkább az ész, mint az erõ dominál. A nemzetközi béketeremtõ és békefenntartó mûveletek is megfelelõ kvalitású katonákat igényelnek. Végül mindenképpen meg kell említeni a minõség szerepét a katonai pálya presztízsének növelése, illetve a honvédség civil társadalom által történõ elfogadása és megbecsülése szempontjából. 173

10 választása meghatározó lehet a visszaillesztés sikeressége szempontjából is. Külön hangsúlyt érdemel abban az esetben, ha a rekonverzió a fentiekben már említett LLL folyamat részeként van értelmezve. A rekonverziós tervezési és végrehajtási folyamat követelményei (a sikeresség érdekében) lehetnek tehát: tömegeket megszólító toborzás; alapos kiválasztási folyamat; tervezhetõ alkalmazási (ezáltal kiválási) idõ; a célcsoport megnyerése (érdekeltté tétele) a folyamat iránt; együttmûködés az országos és regionális munkaügyi szervezetekkel. Fõbb megállapítások a felmérés alapján: a megkérdezettek csupán 17%-a használja polgári képzettségét jelenlegi beosztásában; 65% szeretné a törvényi szabályozásban meghatározott maximális szolgálati idejét a honvédség kötelékében tölteni (a mûszaki dandárnál szolgáló szerzõdéses állomány átlagéletkora alacsony, hosszúidejû alkalmazásának életkori korlátja nincs); 40% még nem részesült képzésben, a képzésben részesültek 69%-a viszont a polgári életben is használható ismereteket sajátított el; a megkérdezettek 100%-a szeretne valamilyen képzésben részt venni, viszont az állomány egy része úgy gondolja, ez csupán a munkáltató felelõssége, ezért õk erre sem pénzt, sem szabadidõt nem áldoznának; az állomány jelenleg még mindig nem rendelkezik (36% még nem is hallott róla) megfelelõ ismeretekkel a folyamatról, a meglévõ ismereteik nem minden esetben pontosak; bár a többség a minél hosszabb idejû önkéntes szolgálatot választaná, az utóbbi idõszakban (néha megfelelõ kommunikáció hiányában) kialakult bizonytalan légkör sokakat elõzetes elgondolásukkal ellentétben pályaelhagyásra késztet; nagy hányaduk csupán rövidtávú tervekkel rendelkezik, illetve mivel a belépés fõbb indokait jelentõ stabil munkahely és tisztes megélhetés ígérete egyre inkább meginogni látszik, a már viszonylag kevés többletbevételt ígérõ ajánlatokkal könnyen kilépésre csábíthatók; elhelyezkedési esélyeiket legtöbbször a tényleges helyzetnek megfelelõen ítélik meg, a magasabban iskolázottak pontosan ismerik korlátaikat; a visszaillesztési képzéseket inkább egy folyamatként, a szolgálattal párhuzamos ismeretszerzéssel, illetve ismeretelsajátítással tartják célszerûnek és elfogadhatónak. Mivel az alakulat szerzõdéses állományának döntõ többsége a laktanya 50 km-es vonzáskörzetébõl toborzódott, érdemes megvizsgálni a régió, illetve a kistérség munkaerõ-piaci viszonyait is. Az említett vizsgálat alapján megállapítható: a kistérségben jelenleg 1515 fõ regisztrált álláskeresõ van (nagy számuk fiatal pályakezdõ); a rendelkezésre álló munkalehetõségek többsége segéd, illetve betanított munka; 174

11 SZABÓ ISTVÁN: A rekonverzió lehetõségei alulnézetbõl ezek közül a munkák közül (például varrónõ) néhány már évek óta betöltetlen (alacsony bérezés); a honvédség népszerû foglalkoztató a kistérségben; a kistérségi munkaügyi szakemberek a rekonverzió honvédségi létérõl még semmilyen fórumon nem találkoztak; egy idõben nagy létszámú kilépõvel számolva a kistérség képtelen lenne munkalehetõséget biztosítani, bármilyen képzettséggel rendelkezõnek; a katonai feladatokhoz szükséges elméleti és gyakorlati tudás (kevés kivétellel) értéktelen kompetenciaként fog visszaáramlani a civil munkaerõpiacra; 5 az alakulatnál szolgálatot teljesítõ állomány elképzeléseinek leginkább megfelelõ nyelvtudás, számítógépes ismeretek (ECDL) fontos pluszt jelenthetnek a munkaerõpiacon, de önmagukban (akár az érettségi bizonyítvány) csaknem értéktelenek. A rekonverzió szükségessége tehát megkérdõjelezhetetlen, az elfogadása és sikeressége pedig véleményünk szerint az érintett állomány megfelelõ mértékben való tájékoztatása, bevonása nélkül kétséges. FELHASZNÁLT IRODALOM 1. Dr. Krizbai János: Gondolatok az önkéntes haderõrõl. Humán Szemle XIX. évfolyam 2003/3. szám 2. Dávid János: Az önkéntes hivatásos hadsereg létrehozásának munkaerõ kínálati lehetõségei és problémái. Humán Szemle XIX. évfolyam 2003/1. szám 3. Kovács Zoltán: Az önkéntes haderõ megtartó képességének néhány aspektusa a Magyar Honvédségben. Humán Szemle XXI. évfolyam, 2005/2. szám 4. Prof. dr. Szabó János: A társadalom megváltozott viszonya az önkéntes haderõhöz Szabó István Honvédség-munkaerõpiac Diplomadolgozat PTE FEEK Konzulens: Dr. Krisztián Béla Az önkéntes haderõrõl és a munkavállalók visszailleszkedésérõl Fekete Imre Szabó István: A szerzõdéses állomány rekonverziója. Felmérés az MH 37. II. Rákóczi Ferenc Mûszaki Dandár állománya körében Szentes Angyal István: A kiválás és rekonverzió 10. Szabó István: A honvédség mint nagyfoglalkoztató jelenlétének hatása a kistérség munkaerõpiacára. MH SZFP Természetesen értéket képvisel és hasznosíthatóak a szolgálat alatt megszerzett vezetõi, szervezõi és döntési, valamint stressztûrõ képességek, illetve ide sorolhatóak a különbözõ mûszaki gépek alkalmazása során megszerzett jártasságok is, melyek kifejezetten nem csak a szervezetszerû és a szándékos felkészítés eredményei. 175

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége Kérdőív Foglalkoztatási stratégia kidolgozása Abaújban, a helyi foglalkoztatási kezdeményezések

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Az képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A természettudomány képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által készített, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. AUGUSZTUS 2015. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.581 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. március 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Hegedűs Ferenc polgármester FOGLALKOZTATÁS BŐVÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGE A TÁMOP-1.1.2-11/1 PROJEKT KERETÉBEN

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Hegedűs Ferenc polgármester FOGLALKOZTATÁS BŐVÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGE A TÁMOP-1.1.2-11/1 PROJEKT KERETÉBEN RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Hegedűs Ferenc polgármester

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052

TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052 TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052 A projekt célja és létrejötte A projekt olyan tartós, alacsony végzettségű, munkanélküli csoportot célzott meg, melynek tagjai a Gyulai Kistérségben hátrányos helyzetük miatt

Részletesebben

IGÉNYFELMÉRÉS ELEMZÉS 2013.

IGÉNYFELMÉRÉS ELEMZÉS 2013. IGÉNYFELMÉRÉS ELEMZÉS 2013. 1/9 1. BEVEZETÉS A SECOND CHANCE IN HOSPITALITY - Második esély a szállodaiparban című projekt kivitelére létrejött partnerség azzal a céllal alakult, hogy a szállodaipari szakképzés

Részletesebben

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás 2007. SZEPTEMBER - OKTÓBER

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás 2007. SZEPTEMBER - OKTÓBER SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma Rövid távú

Részletesebben

Rövid távú munkaerő-piaci előrejelzés és konjunktúra kutatás

Rövid távú munkaerő-piaci előrejelzés és konjunktúra kutatás SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma Rövid távú

Részletesebben

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14.

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. Előadó: Nyemcsok Lászlóné, tanácsadó Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai

Részletesebben

Menni vagy maradni? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár. Eger, 2012. szeptember 28.

Menni vagy maradni? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár. Eger, 2012. szeptember 28. Menni vagy maradni? Ki fog itt dolgozni 15 év múlva? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár Eger, 2012. szeptember 28. 1 A HKIK az ezres nagyságrendű vállalati kapcsolatai alapján az alábbi területeken érzékel

Részletesebben

A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei

A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei Projekt azonosító: TÁMOP-4.1.2.D-12/KONV-2012-0013 A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei Készítették: Dr. Földi Katalin Dr. László Éva Dr. Máté

Részletesebben

Tájékoztató a programról

Tájékoztató a programról Tájékoztató a programról NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A program keretei, előzményei A szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésnek megakadályozása

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY CHILI ÉS MANGÓ INNOVATÍV ISKOLA FEJLESZTÉS AZ ÉLELMISZERIPAR JÖVŐBELI SZAKEMBEREI SZÁMÁRA

SAJTÓKÖZLEMÉNY CHILI ÉS MANGÓ INNOVATÍV ISKOLA FEJLESZTÉS AZ ÉLELMISZERIPAR JÖVŐBELI SZAKEMBEREI SZÁMÁRA 2015. 06. 22. Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakképző Iskola SAJTÓKÖZLEMÉNY CHILI ÉS MANGÓ INNOVATÍV ISKOLA FEJLESZTÉS AZ ÉLELMISZERIPAR JÖVŐBELI SZAKEMBEREI SZÁMÁRA TÁMOP 3.1.4.C 14-2015-0217 jelű projekt

Részletesebben

DÉMÉTER PROGRAM AZ ABA- NOVÁK KULTURÁLIS KÖZPONTBAN

DÉMÉTER PROGRAM AZ ABA- NOVÁK KULTURÁLIS KÖZPONTBAN DÉMÉTER PROGRAM AZ ABA- NOVÁK KULTURÁLIS KÖZPONTBAN TÁMOP 3.2.3/09/1-2009-0042 Építő közösségek, közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért 1.kör: Program a közművelődési intézményrendszer

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK A MÓDSZERTAN Telefonos megkérdezés központilag előírt kérdőív alapján Adatfelvétel ideje: 2013. November 20014.

Részletesebben

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata -

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata - ELŐKÉSZÍTÉS: 8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért - képzési program folyamata - A tanfolyam meghirdetése időpontok megjelölésével Jelentkezők regisztrálása A jelentkezők

Részletesebben

Magyarországi HRH kutatási adatok. Girasek Edmond

Magyarországi HRH kutatási adatok. Girasek Edmond Magyarországi HRH kutatási adatok Girasek Edmond EMK HRH kutatási aktivitások 2003. óta az egészségügyi emberi erőforrás kutatás fő profil Saját, hazai és nemzetközi HRH projektek Adatok és információk

Részletesebben

Munkahely, megélhetőségi tervek. Szlávity Ágnes. MTT, Szabadka, 2006. február 22.

Munkahely, megélhetőségi tervek. Szlávity Ágnes. MTT, Szabadka, 2006. február 22. Munkahely, megélhetőségi tervek Szlávity Ágnes MTT, Szabadka, 2006. február 22. Tartalom Vajdaság munkaerő-piacának bemutatása A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A magyar fiatalok továbbtanulással kapcsolatos

Részletesebben

Vállalkozások fejlesztési tervei

Vállalkozások fejlesztési tervei Vállalkozások fejlesztési tervei A 2014-2020-as fejlesztési időszak konkrét pályázati konstrukcióinak kialakítása előtt célszerű felmérni a vállalkozások fejlesztési terveit, a tervezett forrásbevonási

Részletesebben

2013. március 8.: Nemzetközi nőnap. A nők és a nemek közötti egyenlőtlenségek a válság idején

2013. március 8.: Nemzetközi nőnap. A nők és a nemek közötti egyenlőtlenségek a válság idején Kommunikációs Főigazgatóság KÖZVÉLEMÉNY-FIGYELŐ OSZTÁLY Brüsszel, 2013. február 26. 2013. március 8.: Nemzetközi nőnap A nők és a nemek közötti egyenlőtlenségek a válság idején Európai Parlament, Eurobarométer

Részletesebben

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május Pályázathoz anyagok a TÁMOP 4.1.1/AKONV2010-2019 Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1/b képzéskorszerűsítési alprojekt Munkaerőpiaci helyzetkép II. negyedév Negyed adatok régiókra bontva 2010. 1.

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról KEREKASZTAL BESZÉLGETÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA 2010. március 9. Kistérségi együttműködés a helyi gazdasági és foglalkoztatási potenciál erősítésére Projektazonosító:

Részletesebben

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A. Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.5-2013-2013-0102 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet várható alakulása a kutatás koncepciójának bemutatása, új elemek ismertetése

A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet várható alakulása a kutatás koncepciójának bemutatása, új elemek ismertetése A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet várható alakulása a kutatás koncepciójának bemutatása, új elemek ismertetése Tóth István János, PhD tudományos főmunkatárs, MTA KRTK KTI ügyvezető, MKIK GVI

Részletesebben

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT A TÁMOGATÁS RÉSZCÉLJA A TÁMOP 1.4.3 pályázati kiírás keretében olyan kezdeményezéseket támogattak amelyek innovatív megoldásokkal

Részletesebben

Pályára lépünk. Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft.

Pályára lépünk. Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. Pályára lépünk Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. Innovatív, integrált non-profit munkaerő-piaci modell kísérleti bevezetése a pályakezdő (és részben megváltozott munkaképességű) fiatalok nyílt munkaerőpiaci

Részletesebben

Karrierlehetőségek az OTP Bank Nyrt. Dél-dunántúli Régiójában. Jozipovics Tímea osztályvezető

Karrierlehetőségek az OTP Bank Nyrt. Dél-dunántúli Régiójában. Jozipovics Tímea osztályvezető Karrierlehetőségek az OTP Bank Nyrt. Dél-dunántúli Régiójában Jozipovics Tímea osztályvezető Toborzás 2 KIEMELT FIGYELEM A MEGFELELŐ SZAKMAI KVALITÁSOKKAL RENDELKEZŐ JELÖLTEK FELKUTATÁSÁSRA, VEZETŐI UTÁNPÓTLÁS

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

Bevándorlók Magyarországon. Kováts András MTA TK Kisebbségkutató Intézet

Bevándorlók Magyarországon. Kováts András MTA TK Kisebbségkutató Intézet Bevándorlók Magyarországon Kováts András MTA TK Kisebbségkutató Intézet Az elemzés fókusza Miben mások a határon túli magyarok, mint a többi bevándorolt? Kik a sikeres migránsok ma Magyarországon? A magyar

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu A tartós álláskeresők aránya nő 2005: 24,5%, 2007: 28,3% a tartósan álláskeresők

Részletesebben

Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés

Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés A hazai pályaorientációs rendszer fejlesztésének bemutatása Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés Katona Miklós Nemzeti Munkaügyi Hivatal 2011. évi CLXXXVII. Szakképzési törvény

Részletesebben

A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői

A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői Bács-Kiskun megyében, 2015 januárjában egy év távlatában csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma 1456 fővel (5,6%-kal). A nyilvántartott álláskeresők

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

Álláskeresés. Aktív. Passzív. Munkaügyi kirendeltség Álláshirdetések böngészése Újságban Neten Mindenhol Ismerősök mozgósítása

Álláskeresés. Aktív. Passzív. Munkaügyi kirendeltség Álláshirdetések böngészése Újságban Neten Mindenhol Ismerősök mozgósítása Aktív Passzív Munkaügyi kirendeltség Álláshirdetések böngészése Újságban Neten Mindenhol Ismerősök mozgósítása Bejelentkeztem a munkanélküli központban szóltam anyámnak Megfelelő állásajánlat Jogi értelmezés

Részletesebben

A szakképz lat rben. Hajdúszoboszl. szoboszló,2007.december 14

A szakképz lat rben. Hajdúszoboszl. szoboszló,2007.december 14 A szakképz pzés és s felnőttk ttképzés s hatása a foglalkoztatásra, az Állami Foglalkoztatási Szolgálat lat új j szerepkörben rben Hajdúszoboszl szoboszló,2007.december 14 1 A képzés és foglalkoztatás

Részletesebben

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon Munkaerőpiaci i rendszer Magyarországon Támogatás Feltételek Célcsoport formája mértéke % időtartama (hó) továbbfoglalkoztatá si kötelezettség nettó létsz. növelési kötelezettség felmond tilalom mindenkire

Részletesebben

Motivációs tesztek felépítése

Motivációs tesztek felépítése Motivációs tesztek felépítése Veresné dr. Somosi Mariann intézetigazgató, egyetemi docens 1 Motivációs vizsgálat típusa Képzési szint BSc/BA MSc/MA OSZTATLAN Bejövő Közbülső Kimenő TANULMÁNYOK MEGKEZDÉSEKOR

Részletesebben

Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató

Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató Az élethosszig tartó tanulás megalapozása: a regionális képző központok közreműködése a foglalkoztatási rehabilitációban Az oktatás a jövőről való gondoskodás Arisztotelész Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató

Részletesebben

EU 2020 és foglalkoztatás

EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 fejlesztési stratégia egyik kiemelkedő célkitűzése a foglalkoztatási kapacitás növelése. A kijelölt problémák: munkaerő-piaci szegmentáció képzési kimenetek és munkaerő-piaci

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK TÁJÉKOZTATÓ PROGRAMFÜZET a Centroszet Szakképzés-szervezési NKft.-nél

FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK TÁJÉKOZTATÓ PROGRAMFÜZET a Centroszet Szakképzés-szervezési NKft.-nél FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK PROGRAMFÜZET a Centroszet Szakképzés-szervezési NKft.-nél Készítette: Marosvölgyi Ágnes A készítés dátuma: Budapest, 2011.07.08. Jóváhagyás dátuma: Budapest, 2011.07.11. Némedi

Részletesebben

2008. évi közhasznúsági jelentés

2008. évi közhasznúsági jelentés Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 2008. évi közhasznúsági jelentés Ózd, 2009. május 19.. Dr. Török Béla ügyvezető PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSÚ KOMPLEX MUNKAERŐPIACI PROGRAMOK 1. Borsod-Gömör-Abaúj

Részletesebben

Holnaptól nekem jobb lesz. A felnttképzés és szakképzés kommunikálása - jó gyakorlat a Szolnoki Fiskola Felnttképzési Központjának programjában

Holnaptól nekem jobb lesz. A felnttképzés és szakképzés kommunikálása - jó gyakorlat a Szolnoki Fiskola Felnttképzési Központjának programjában A felnttképzés és szakképzés kommunikálása - jó gyakorlat a Szolnoki Fiskola Felnttképzési Központjának programjában Rendezvénysorozat az egész életen át tartó tanulás, mint esélynövel tényez szerepérl,

Részletesebben

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG!

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! TÁMOP 4.1.3 II. HALLGATÓI MOTIVÁCIÓS KÉRDŐÍVMODUL CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! A most következő kérdések az Ön felsőfokú tanulmányaival lesznek kapcsolatosak.

Részletesebben

JELENTÉS. Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 -

JELENTÉS. Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 - - 0 - HMTJ 25 /2015 Ikt. szám:1855/27.01.2015 JELENTÉS Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 - Előterjesztő: Elemző Csoport www.judetulharghita.ro www.hargitamegye.ro www.harghitacounty.ro HU

Részletesebben

Felnőttképzési tájékoztató

Felnőttképzési tájékoztató Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00373-2010 Felnőttképzési tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok Felnőttképzési programjai és szolgáltatásai 2012. 1 Bemutatkozás A Jász-Nagykun-Szolnok t (a továbbiakban

Részletesebben

TÉZIS FÜZETE NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA A HONVÉDSÉG, MINT NAGYFOGLALKOZTATÓ JELENLÉTÉNEK HATÁSA A DÉL-

TÉZIS FÜZETE NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA A HONVÉDSÉG, MINT NAGYFOGLALKOZTATÓ JELENLÉTÉNEK HATÁSA A DÉL- NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Szabó István őrnagy A HONVÉDSÉG, MINT NAGYFOGLALKOZTATÓ JELENLÉTÉNEK HATÁSA A DÉL- ALFÖLD RÉGIÓ MUNKAERŐPIACÁRA Doktori (PhD) értekezés TÉZIS FÜZETE

Részletesebben

Szakképzés, foglalkoztatás, kompetencia Kara Ákos Dr. Sólyom Andrea Dr. Stion Zsuzsa

Szakképzés, foglalkoztatás, kompetencia Kara Ákos Dr. Sólyom Andrea Dr. Stion Zsuzsa Szakképzés, foglalkoztatás, kompetencia Kara Ákos Dr. Sólyom Andrea Dr. Stion Zsuzsa TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0010 Előzmények az ország gazdasági igényei és a szakképzés lehetőségeinek közelítése közoktatás

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

A képzési formák 8. osztályt végzettek számára

A képzési formák 8. osztályt végzettek számára Kód A képzési formák 8. osztályt végzettek számára Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola, Veszprém, Március 15. utca 5. OM azonosító: 037223 KIK 178012 2015-2016. tanév A szakképesítés és OKJ szakképzettség

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A 2010. MÁJUS 31-TŐL 2012. DECEMBER 31-IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen Kisbér Város Önkormányzata az alábbi

Részletesebben

With the financial contribution of:

With the financial contribution of: With the financial contribution of: Egyéb szogáltatásokhoz kapcsolódó tevékenységek A jelen riportot Dr Cristina Calvi egészítette ki. A projekt első

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Foglalkoztatottság, gazdasági aktivitás 4. 208.700 fő van jelen a munkaerőpiacon (15-64) Aktivitási

Részletesebben

Az Önindító program záró konferencia 2014. 03. 26.

Az Önindító program záró konferencia 2014. 03. 26. Nemzeti Munkaügyi Hivatal A foglalkoztatási szolgálatok szerepe a vállalkozások élénkítésében nemzetközi kitekintés Az Önindító program záró konferencia 2014. 03. 26. Komáromi Róbert főigazgató Férfi

Részletesebben

MINTA. Oktatói kérdőív (munkaerő-piaci kutatócsoport)-támop 411-C [Új] PTE Munkaerő-piaci Kutatócsoport

MINTA. Oktatói kérdőív (munkaerő-piaci kutatócsoport)-támop 411-C [Új] PTE Munkaerő-piaci Kutatócsoport PTE Munkaerő-piaci Kutatócsoport Válasz megjelölése: Javítás: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül. Az optimális beolvasási eredmények érdekében kérem,

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28.

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28. Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram Bernáth

Részletesebben

központi programok Pályakezdők Ösztöndíjas Foglalkoztatási Programja) és a kapcsolódó gyakorlati tapasztalatok összegzése

központi programok Pályakezdők Ösztöndíjas Foglalkoztatási Programja) és a kapcsolódó gyakorlati tapasztalatok összegzése A KSZK részvételével megvalósuló központi programok (Roma Diplomások Programja Pályakezdők Ösztöndíjas Foglalkoztatási Programja) és a kapcsolódó gyakorlati tapasztalatok összegzése dr. Barta Zsuzsanna

Részletesebben

Diplomás pályakövető rendszer 2010. május-június KUTATÁSI TANULMÁNY. Tervezet

Diplomás pályakövető rendszer 2010. május-június KUTATÁSI TANULMÁNY. Tervezet Diplomás pályakövető rendszer 2010. május-június KUTATÁSI TANULMÁNY Tervezet MSC MSc mérnöki 3. A felmérés kérdéscsoportjainak kiértékelése 3.1. A végzést követő továbbtanulás az aktív hallgatók körében

Részletesebben

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE A Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum projekt tevékenységeinek bemutatása Petrovicsné Takács Rózsa

Részletesebben

Iskolai pályaválasztási tájékoztatók időpontjai: 2014. november 24. (hétfő) 15 óra 2015. január 05. (hétfő) 15 óra

Iskolai pályaválasztási tájékoztatók időpontjai: 2014. november 24. (hétfő) 15 óra 2015. január 05. (hétfő) 15 óra Igazgató: Pribelszki János E-mail: ig@vejsz.sulinet.hu Honlap: www.vejsz.sulinet.hu (Aktuális információk) www.facebook.com/jendrassik-venesz Középiskola és Szakiskola Telefon: 88/567-430, 88/426-866 Telefax:

Részletesebben

TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01

TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01 TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01 1 SZAKFELADATAINK 10 Területi Igazgatóságot tömörítő, országos állami felnőttképzési és kutatás-módszertani intézmény. Elsődleges célja a hátrányos helyzetű

Részletesebben

+36 20 316 6766 mail@adatkezelo.hu www.adatkezelo.hu 2015 Első Hazai Adatkezelő Kft. All Rights Reserved.

+36 20 316 6766 mail@adatkezelo.hu www.adatkezelo.hu 2015 Első Hazai Adatkezelő Kft. All Rights Reserved. Rólunk Az Első Hazai Adatkezelő Kft. contact center, HR és tréning, munkaerő-kölcsönzés valamint facility management szolgáltatások nyújtásával áll Megbízói rendelkezésére. A rábízott feladatokat 2002

Részletesebben

Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei

Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei Bacsó Orsolya Nemzetgazdasági Minisztérium 2013. február 13.

Részletesebben

Munkahely, megélhetőségi tervek

Munkahely, megélhetőségi tervek Munkahely, megélhetőségi tervek Tartalom Szerbia/Vajdaság munkaerő-piaca A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A magyar fiatalok továbbtanulással kapcsolatos meglátásai empirikus kutatás A magyar fiatalok

Részletesebben

Felsőoktatási intézmények tevékenységének minőségi dimenziói c. párbeszéd konferenciához

Felsőoktatási intézmények tevékenységének minőségi dimenziói c. párbeszéd konferenciához Felsőoktatási intézmények tevékenységének minőségi dimenziói c. párbeszéd konferenciához Bács-Kiskun Megyei Munkaügyi Központ Busch Irén Baja, 2005. szeptember 13. www.bacsmmk.hu,, e-mail: bacsmmk@lab

Részletesebben

FOGYATÉKOSSÁG-BARÁT MUNKAHELY ELISMERÉS JELENTKEZÉSI LAP NAGYVÁLLALATOK, ÉS 250 FŐ FELETT FOGLALKOZTATÓ KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

FOGYATÉKOSSÁG-BARÁT MUNKAHELY ELISMERÉS JELENTKEZÉSI LAP NAGYVÁLLALATOK, ÉS 250 FŐ FELETT FOGLALKOZTATÓ KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE FOGYATÉKOSSÁG-BARÁT MUNKAHELY ELISMERÉS JELENTKEZÉSI LAP NAGYVÁLLALATOK, ÉS 250 FŐ FELETT FOGLALKOZTATÓ KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 1. Pályázat benyújtására jogosultak köre: Fogyatékosság- barát

Részletesebben

Egy lehetséges megoldás a legális foglalkoztatás növelésére

Egy lehetséges megoldás a legális foglalkoztatás növelésére Egy lehetséges megoldás a legális foglalkoztatás növelésére Szolgáltatási csekk (utalvány) rendszer Belgiumban Mi a probléma? Alacsony a foglalkoztatás, elsősorban a képzettséggel nem rendelkezők esetében

Részletesebben

A munkaerőpiaci helyzet Magyarországon

A munkaerőpiaci helyzet Magyarországon A munkaerő-piac és a felnőttképzési programok Dr. Benkei-Kovács Balázs Phd egyetemi adjunktus ELTE PPK A munkaerőpiaci helyzet Magyarországon Év Foglalkoztatottak Munkanélküliek Gazdaságilag aktívak Gazdaságilag

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK

MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁR MENTI RÉGIÓ MAGYAROLDALÁN(2007ÉS2014 KÖZÖTT) LIII. KÖZGAZDÁSZ VÁNDORGYŰLÉS MISKOLC, 2015. SZEPTEMBER 4. A szlovák-magyar határmenti migráció/slovensko-maďarská

Részletesebben

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján Hétfa Kutatóintézet Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján A TÁMOP 1.4.7.-12/1-2012-0001 FoglalkoztaTárs

Részletesebben

Civil szervezetek a lakosok szemével, 2008 június

Civil szervezetek a lakosok szemével, 2008 június Civil szervezetek a lakosok szemével, 2008 június Az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet a Helyi Érték - Közép-Dunántúli Civil Szolgáltató Hírlevél felkérésére kutatást végzett Közép-Dunántúl három

Részletesebben

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA I. A KÉPZÉS PEDAGÓDIAI CÉLJA: Az általános műveltséget erősítő előképzettség, valamint a szakmacsoportos alapozó ismeretek megszerzése után a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek

Részletesebben

Nők a foglalkoztatásban

Nők a foglalkoztatásban projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest Nők a foglalkoztatásban Kőrösi Regina Nők foglalkoztatásban az UNIÓ-ban A nők és férfiak közötti esélyegyenlőség alapvető jog és az Európai Unió közös alapelve

Részletesebben

Széchenyi István Térségi Integrált. Szakképző Központ. Miskolc. Piackutatás

Széchenyi István Térségi Integrált. Szakképző Központ. Miskolc. Piackutatás Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ Miskolc Piackutatás Módszertan Kérdőíves kutatás, elemzés. A célcsoport elérése kvantitatív és kvalitatív elérési úton valósulhat meg a leghatékonyabban.

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.hu Készítette: Percze Szilvia jegyző Nagycenk Nagyközség Önkormányzatánál

Részletesebben

A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni:

A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - 5 év - 5 év -

Részletesebben

54 345 03 0000 00 00 Munkaerőpiaci szervező, elemző Munkaerőpiaci szervező, elemző 54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő

54 345 03 0000 00 00 Munkaerőpiaci szervező, elemző Munkaerőpiaci szervező, elemző 54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról:

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Bérpótló juttatás: A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére megállapított rendelkezésre

Részletesebben

Tréningszokások Európában 2012

Tréningszokások Európában 2012 Tréningszokások Európában 2012 A Cegos Németországban, Spanyolországban, Franciaországban, az Egyesült Királyságban, Olaszországban, Hollandiában és Magyarországon elvégzett kutatásának eredményei 2,800

Részletesebben

Dr. Konczosné dr. Szombathelyi Márta Tehetség- és motivációs modell kidolgozásának kérdései a SZE TMDK kapcsán

Dr. Konczosné dr. Szombathelyi Márta Tehetség- és motivációs modell kidolgozásának kérdései a SZE TMDK kapcsán Dr. Konczosné dr. Szombathelyi Márta Tehetség- és motivációs modell kidolgozásának kérdései a SZE TMDK kapcsán A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai a XXI. században

Részletesebben

INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ A A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése KULCSINDIKÁTORAIHOZ

INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ A A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése KULCSINDIKÁTORAIHOZ INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ A A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése KULCSINDIKÁTORAIHOZ A PROJEKTEK AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL, AZ EURÓPAI REGIONÁLIS

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Irányelvek a kiemelt célcsoportok (hátrányos helyzető munkavállalók) számára biztosítható támogatásokra A Dél-dunántúli régió a hátrányos helyzető munkavállalók

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatok beérkezési határideje: 2012. augusztus 25.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatok beérkezési határideje: 2012. augusztus 25. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár (MH 25. KGYLDD) parancsnoka pályázatot hirdet a Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár, Vezető Szervek, Gazdálkodás Támogató

Részletesebben

ELEKTRONIKUS MELLÉKLET

ELEKTRONIKUS MELLÉKLET ELEKTRONIKUS MELLÉKLET XXVI. ÉVFOLYAM 2010 VOCATIONAL TRAINING REVIEW RUNDSCHAU DER BERUFSBILDUNG Dávid János Horváth Gergely Munkapiaci esélyek és pályaelhagyás Ábrák és táblázatok 1 Dávid János Horváth

Részletesebben

A flexicurity EU-s modelljeinek gyakorlati szempontú bemutatása, és a hazai megvalósítás lehetıségei

A flexicurity EU-s modelljeinek gyakorlati szempontú bemutatása, és a hazai megvalósítás lehetıségei A flexicurity EU-s modelljeinek gyakorlati szempontú bemutatása, és a hazai megvalósítás lehetıségei Vojtek Éva, szociálpolitikus, PTE BTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék 2011. február 24. A

Részletesebben

Partnerségi felmérés kérdőíve

Partnerségi felmérés kérdőíve Partnerségi felmérés kérdőíve A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Helyi gazdaság- és közszolgáltatásfejlesztés hátrányos helyzetű munkanélküliek foglalkoztatásával a kőszegi és felső-répcementi

Részletesebben

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3. Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0102 PÁLYÁZÓ: Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület

Részletesebben

Foglalkoztatási lehetőségek megteremtése közösségi feladatok ellátása során.

Foglalkoztatási lehetőségek megteremtése közösségi feladatok ellátása során. FIATALOK FEHÉRVÁRÉRT - PÁLYAKEZDŐ MUNKANÉLKÜLIEK BEVONÁSA KÖZÖSSÉGI FELADATOK ELLÁTÁSÁBA PROJEKT BEMUTATÁSA MACZUCZÁNÉ FENYVESI VIKTÓRIA, PROJEKTVEZETŐ A TAMOP 1.4.1.-11/1 konstrukció célja Példák: A foglalkoztatási

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

A vasúti képzési rendszer átalakítása a megrendelői és szabályozói követelmények változása tükrében

A vasúti képzési rendszer átalakítása a megrendelői és szabályozói követelmények változása tükrében A vasúti képzési rendszer átalakítása a megrendelői és szabályozói követelmények változása tükrében Zsoldos Marianna Humán Erőforrás Igazgató MÁV ZRt. 1 Adottságaink Munkavállalók összetétele a végzett

Részletesebben

Rehabilitációs tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Rehabilitációs tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Rehabilitációs tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél 1. A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

PÉLDA. Társadalmi Hatás - Végzett hallgatókat foglalkoztató cégek

PÉLDA. Társadalmi Hatás - Végzett hallgatókat foglalkoztató cégek EvaSys MISKOLCI EGYETEM Válasz jelölése: Javítás: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül. Az optimális beolvasási eredmények érdekében kérem, kövesse

Részletesebben