A rekonverzió lehetõségei alulnézetbõl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A rekonverzió lehetõségei alulnézetbõl"

Átírás

1 A rekonverzió lehetõségei alulnézetbõl Szabó István fõtörzsõrmester Az önkéntes katonai szolgálat bevezetésével egy idõben számtalan cikk és tanulmány jelent meg a vállalt szolgálati idõ letelte utáni visszailleszkedéssel kapcsolatban. A rekonverziót azonban többségében a stratégia kialakítása tekintetében vizsgálták. Egy az MH 37. II. Rákóczi Ferenc Mûszaki dandárnál elvégzett felmérés viszont az önkéntesek oldaláról világítja meg a visszaillesztés témakörét. A lot of publications and essays have been published at the same time with the establishment of the voluntary army in connection with adapting after duty. The reconversion was examined mostly in the light of strategy formation. A survey executed at the 37. II. Rákóczi Ferenc Engineering Brigade illustrates the topic of adapting from the volunteers side. A professzionális haderõ feltöltése az utóbbi években nagyobb sebességre váltott. Jelentõsen megnõtt az újonnan belépõk száma. Az önkéntes katonai szolgálatot vállaló állomány többsége az aktív kora elején levõ fiatal, akik a határozott idejû szolgálat leteltével még viszonylag fiatalon vissza kell lépjenek a civil munkaerõpiacra. A Magyar Honvédség, mint az ország egyik legnagyobb foglalkoztatója a szükséges számú és minõségû munkaerõ megszerzése érdekében, a vonzó bérezésen kívül, olyan többlet juttatások megtervezésére és biztosítására kényszerül ami a munkavállalók nagy tömege számára vonzó. A megfelelõ arculat kialakításának és fenntartásának fontos eleme a munkaerõpiaci marketing. Mivel egyre nagyobb számú szerzõdéses katona vállal szolgálatot, majd maximális szerzõdési ideje lejártával kiválik a hadseregbõl, szükséges újragondolni ezt a folyamatot, mert a kilépés helyzetének rendezetlensége elõrevetít toborzási vagy még inkább megtartási nehézségeket, többek között a szervezet számára szükséges emberi erõforrások biztosításának problémáját. A visszaillesztéssel kapcsolatban a mai napig megjelent publikációk csaknem mindegyike kizárólag a központi rekonverziós stratégia kialakításának lehetõségeit vizsgálta. Az MH. 37. II. Rákóczi Ferenc Mûszaki Dandár állománya körében 2005-ben és 2006-ban készült rekonverzióval kapcsolatos kérdõíves felmérések viszont a visszaillesztési képzésben részesülõk oldaláról világítják meg a programot, mutatnak rá az érintettek elképzeléseire, illetve az általuk értelmezett rekonverziós folyamatra. A felmérésre került csoport jellemzõi: Az átlagéletkor 28,4 év, amely majdnem azonos a dandár teljes állományának átlagéletkorával, így a vizsgált állomány esetében a majdani kiválás még aktív koruk derekán történhet. 165

2 A nemek aránya a csoporton belül 12 fõ (12%) nõ, illetve 85 fõ (88%) férfi. Ez az arány egyébként nem teljes mértékben tükrözi az alakulat teljes állományának nemenkénti összetételét, ugyanis az összlétszámra számolva 18,1%-os a nõi munkavállalók jelenléte. Állománykategória szerint 23% tiszthelyettes és 77% legénységi állományú katona vett részt a felmérésben. Bár ez a felmérés kizárólag a dandár tiszthelyettes és legénységi állományú katonáira irányult, az elemzés során levont következtetések az alakulat teljes (szerzõdéses) állományára nézve helytállóak. Kijelenthetjük ezt annál is inkább, mivel a szerzõdéses tisztek létszáma az alakulatnál mindössze 7 fõ és a résztvevõk körében 4%-a által megszólításra kerültek a felsõfokú végzettséggel rendelkezõk is. Az iskolai végzettségek megoszlása a vizsgált csoportban: A dandárnál szolgálatot teljesítõk iskolai végzettsége még az operatív szinten lévõk esetében is magasnak mondható. A tiszthelyettesi és legénységi állomány 6%-a rendelkezik felsõfokú, míg az alapfokú végzettségûek aránya csupán 5,6%. Döntõ többségük szakközépiskolai végzettségû, sokan több szakmával. A megkérdezettek 86%-a a felmérés idején 2 és 5 év közötti eltöltött szolgálati idõvel rendelkezett, mivel a mûszaki dandár önkéntesekkel való feltöltése 2002-ben kezdõdött meg. Az 5 10 év szolgálati idõvel rendelkezõk többségét, míg a 10 év szolgálati viszonnyal rendelkezõk már teljes egészében tiszthelyettesi állománykategória tagjai alkotják. Amennyiben a letölthetõ maximális szolgálati idõvel számolunk az elsõ jelentõs létszámmal történõ kiáramlás re prognosztizálható. A tervezett kiválás idõpontjával kapcsolatban feltett kérdésre a válaszadók döntõ többsége (86%) a lehetséges maximálisan vállalható szolgálati idõt jelölte meg. A kérdés egyébként összhonvédségi szinten is foglalkoztatja az állományt. A Párbeszéd 2005 rendezvénysorozat több helyszínén is kiemelt fontosságú kérdésként jelölték meg a résztvevõk, sõt a témával kapcsolatos kérdések nagy számban utaltak a szerzõdéses állomány nyugdíjkorhatár eléréséig való foglalkozatásának igényére. A válaszadók megfogalmazása szerint viszont ez az elvárás jelenleg nem találkozik a honvédség hosszú távú érdekeivel. A honvédség, mint a munkaerõpiac meghatározó nagyfoglalkoztatója a mindenkori munkaerõ-piaci versenynek megfelelõen speciális feladatra, határozott idejû munkavállalásra, speciális képességekkel rendelkezõ munkavállalókat toboroz. Természetesen az önkéntességen alapuló katonai szolgálat bevezetésének kezdetén valamiféle munkáltatói felvételi kényszer alakult ki. Ennek eredményeként nem minden esetben a feladatnak és a hadseregnek megfelelõ munkavállalók kerültek a szervezetbe. A kívánt minõségi és alkalmazhatósági mutatókat több esetben negatív irányba kényszerítették: a különbözõ személyes magatartási és munka- kompetenciaproblémákkal rendelkezõk; a többszörösen hátrányos helyzetûek; a nõi munkavállalók nem minden esetben átgondolt munkakörökre való toborzása; az idõsebb korú munkavállalók nagyszámú alkalmazása. 166

3 SZABÓ ISTVÁN: A rekonverzió lehetõségei alulnézetbõl Ezek a problémák rövidtávon kezelhetõek, de többek között a tárgyalt témával kapcsolatban is problémák forrásaivá válhatnak. A rekonverzió mint kiválást megkönnyítõ, illetve a civil munkaerõpiacra történõ visszatérést segítõ program mindenképpen csak elõre tervezett stratégia és csak különbözõ együttmûködések láncolatként képzelhetõ el és mûködtethetõ. Ennek a megközelítésnek egyik sarkalatos pontja a tervszerûség. A tervszerûség egyik kritériuma viszont az állandóság. Állandóságra azonban nem gondolhatunk, ha az egyik fõ befolyásoló tényezõ (jelen esetben a munkavállaló személyi és más egyéb kompetenciái) már a szervezetbe lépéskor hiányozik. A fent megemlítettek megfelelõ helyen és megfelelõ súllyal való kezelése döntõ befolyással bír a rekonverziós folyamat koordinálása során. A szervezetbe kerülés folyamatában a munkavállaló és munkáltató egyéni igényeinek és érdekeinek való kétoldalú megfeleltetés hiányának következménye az idõ elõtti pályaelhagyás, illetve a törvényi kényszer miatti pályán tartás lehet. A szentesi dandárnál a fluktuáció mértéke a legénységi állomány körében harmadik negyedévének végén 9,1%. Az idõszakon belül a kilépések száma az elsõ két negyedévében alacsonyabb, míg a harmadik negyedévben hirtelen emelkedés volt tapasztalható. Az állomány körében az utóbbi idõszakban a pályaelhagyási hajlandóság egyre növekvõ mértékben van jelen. A kiáramlás okait vizsgálva az alakulatra vonatkozóan könnyen meghatározhatóak a probléma forrásai: anyagi okok; az állomány által elvárt de nem megoldott lakhatás támogatási rendszer; zavaros jövõkép (a folyamatos átalakulás = bizonytalanság); a nem minden esetben kielégítõ (elsõsorban ruházati, felszerelési) ellátás, munkakörülmények. A kilépéskor alakulatunknál kérdõíves felmérés nem készül, azonban a személyes beszélgetések alkalmával többen említették, hogy a belépés elõtt megszerezett szakmai kompetenciáikat, gyakorlatukat nem, vagy csak elvétve alkalmazták szolgálatuk ideje alatt (az állomány 60%-a egyáltalán nem alkalmazta a belépése elõtt szerzett ismereteket, 26%-as alkalmazta ugyan, de nem függ össze szorosan jelenlegi munkakörével és csak 14% nyilatkozott úgy, hogy jelenlegi munkaköre betöltéséhez szükségesek a belépés elõtt szerzett szakmai kompetenciák. Bár a honvédség speciális feladatra toboroz, néhány munkakör a civil munkaerõpiacon meglévõ általános munkakörrel azonos követelményeknek való megfelelést igényel. Ezek a már meglévõ kompetenciák jól illeszkedhetnek a hadsereg néhány munkakörének követelményeihez. Ezekben az esetekben jelenik meg a belépõ szakértelem, amely sok esetben pozitív változást eredményez az adott szakterületen. A katonai szakma speciális kompetencia igényét viszont már nehezebb vagy legtöbb esetben nem is lehet megfeleltetni a civil munkakörökkel. Ebbõl következik tehát, hogy a visszatéréskor számos kimondottan katonai képzettség, megszerzett speciális tudás és tapasztalat gyakorlatilag értéktelenné válik a civil munkaerõ-piacon. Nem feledkezhetünk meg azonban azokról a hosszabb idejû katonai szolgálat alatt kialakult, vagy megerõsödött személyiségbeli tulajdonságokról, jellemzõkrõl, amelyek értékként jelennek meg a civil szféra bármely területén. 167

4 Egy a leszerelt és a civil munkaerõpiacon elhelyezkedett tisztek körében végzett vizsgálat során a megkérdezett katonák (logisztikai területen szolgálatot teljesített tisztek) munkavállalói tulajdonságai kapcsán a következõ rangsort állították fel: 1 1. Szervezõ képesség 2. Rendhez, fegyelemhez való viszony 3. Határidõk betartása 4. Vezetõi készségek 5. Határozottság, döntési képesség 6. Elvégzett munka minõsége 7. Problémák komplex kezelése 8. Csapatmunka 9. Szaktudás 10. Értékorientáció 11. Kooperatív légkör megteremtése 12. Innováció 13. Vállalkozó szellem Ha a mûszaki dandárnál jelenleg is meglévõ, képzéseket (speciális katonai, illetve a civil szférában is megtalálható képzéseket egyaránt) vizsgáljuk, megállapíthatjuk, hogy a képzési, továbbképzési lehetõségek adottak. A vizsgált csoportban van, azonban például több olyan katona is (40%), aki eddigi szolgálati ideje alatt (válasza alapján) még semmilyen képzésben nem részesült (!), 51% minden évben és 9% negyedévenként vesz részt kiegészítõ képzéseken. A kiválás utáni elhelyezkedés lehetõségei Arra a kérdésre, hogy a rekonverziós képzéseknek legyenek-e kiemelt területei (tehát egy szervezett kereteken belüli tömegképzés vagy egy sokkal inkább az egyéni kompetenciákat is figyelembe vevõ diverzifikáltabb rendszer mûködtetése lenne célszerûbb), érdemes figyelembe venni a munkaerõ-piac (különös figyelmet érdemel, hogy talán célszerû az összeurópai munkaerõpiacra is koncentrálni) igényeit is. A következõ oldalon lévõ táblázatban látható, hogy a megkérdezettek kiválásuk után milyen arányban választanának a kérdõíven felsorolt lehetõségek között. A válaszadók többsége maradna az állami alkalmazotti szektorban, illetve a pillanatnyi lehetõségek függvényében választana. A következõ két nagyobb százalékot kitevõ csoportba a hivatásos állományba kerülni szándékozók, illetve a saját vállalkozást indítók kerültek. Érdekes azon állománycsoport nagysága (15%!), akik nem szándékoznak elhelyezkedni a vállalt szolgálat letelte után. A diagramon megjelenõ adatok közül ugyancsak fontos lehet, hogy egyre többen vállalnának más országban (leginkább talán az EU területén belül) munkát. Többek között ezért lehet célszerû az esetleges országhatáron túl lévõ munkaerõ-piaci igények feltérképezését is. 1 Bányai Kornél Dr. Molnár Ferenc: Hadfogyatkozás: A logisztikai tisztek rekonverziója 2. rész Humán Szemle XXI. évfolyam, 2005/1. szám 168

5 SZABÓ ISTVÁN: A rekonverzió lehetõségei alulnézetbõl A kiválás után milyen területen szándékozik elhelyezkedni? Figyelembe véve, hogy az alakulatok szerzõdéses állománya gyakorlatilag túlnyomórészt a laktanyák körülbelül 50 km-es vonzáskörzetébõl toborzódik a kiválás utáni elhelyezkedési lehetõségek természetesen valamilyen szinten behatároltak. Ez különösen igaz például a vizsgált alakulat esetében. Szentes a Dél-alföld régióban helyezkedik el. Pontosabban majdnem régió mértani közepén. Amennyiben a laktanya fent említett 50 km-es vonzáskörzetrõl beszélünk, bármely irányban nézve a régió határain belül maradunk. Az önkéntes szolgálat vállalásának egyik oka lehet tehát a különbözõ régiók munkahelyszegénysége is. Ez magyarázat lehet a több fórumon megfogalmazott élethosszig való honvédségi alkalmazás igényének is. A rekonverziós képzések területei, keretei és a képzések beillesztése a szolgálat különbözõ idõszakaiba Az önkéntes szolgálatot választók túlnyomó többsége tisztában van azzal, hogy határozott idejû munkaszerzõdése lejártával újra a civil szférában kell érvényesülnie. Ezen a csoporton belül pedig megtalálhatóak azok a munkavállalók is, akik tudatosan tervezik ezt a visszatérést. A jelenlegi munkaerõpiaci és honvédségi rekonverziós ismereteik alapján kialakult véleményük és elvárásuk is van a kilépés utáni elhelyezkedést könnyítõ képzésekkel kapcsolatban. A legtöbben egy idegen nyelv ismeretét (27%) tartják legpiacképesebbnek. Valószínûleg õk azok, akik már érettségi bizonyítvánnyal, esetleg diplomával rendelkeznek, de a külföldön munkát vállalni akaró szakmunkások is nagy számban tanulnának nyelveket. A következõ nagy csoport a vezetõi engedély megszerzését tartja fontosnak az elhelyezkedés megkönnyítése érdekében. Kétségtelen tény, hogy a régióban több olyan bel- 169

6 Az állomány által leginkább szükségesnek tartott képzések földi, illetve nemzetközi szállítmányozással foglalkozó vállalkozás mûködik, amely bármikor képes munkalehetõséget biztosítani a jogosítvánnyal (elsõsorban C, illetve E jármûkategóriára érvényes) rendelkezõknek. Ennek oka valószínûleg, az hogy évrõl-évre kevesebb (egyik oka lehet például a honvédségi támogatási rendszer megszûnése is) a nagy jármûvekre érvényes jogosítvánnyal rendelkezõk száma, mivel megszerzése mára már tetemes összegbe kerül. Népszerû még az érettségi, illetve diplomaszerzés és természetesen az informatikai ismeretek gyarapítása is. Egyre többekben merül fel a különbözõ szakmák megszerzése iránti igény. Ezt a vonalat erõsíti az a tény is, hogy egyre több az állástalan diplomás és egyre kevesebb a már lassan vagyonokért dolgozó szakmunkás az országban. A képzések megszervezése és lebonyolítása terén a civil képzési intézmények honvédségi infrastruktúrára épülõ tanfolyamait részesítenék elõnyben. Ez valószínûleg a már évek óta jól mûködõ laktanyán belüli nyelvképzés pozitív tapasztalatain alapul. Az így szervezett képzés több szempontból is elõnyös mivel: munkaidõben és a munkahelyen történik, ezáltal plusz költségbe az egyén számára nem kerül (napi bejárás); a képzés ideje alatt sem esik ki az egyén a szervezet vérkeringésébõl; a közvetlen környezetében lévõk a csoporttársai (nincsenek beilleszkedési nehézségei). Viszont korlátja lehet például egy szakképzés esetén a megfelelõ anyagok eszközök, helyszín biztosítása. A második legnépszerûbb forma a választási lehetõségek közül, az egyénileg valamilyen képzési támogatás igénybe vétele. Munkáltatói szempontból talán a legcélszerûbb forma lehet ez mert: figyelembe vehetõek az egyéni igények; munkaidõn túli képzéssel számolva ez esetben lehet a legkevesebb a munkaidõ-kiesés; nem helyhez kötött (akár a munkavállaló lakhelyén is történhet, nem vesz igénybe honvédségi 170

7 SZABÓ ISTVÁN: A rekonverzió lehetõségei alulnézetbõl infrastruktúrát). Hátránya, hogy nehezebben kontrolálható és; a különbözõ egyéni igények drágíthatják a képzést. Arra a kérdésre, hogy milyen keretek között lenne legcélszerûbb megszervezni a rekonverziós képzéseket? a válasz során 14% szervezeten belüli tanfolyamok szervezésével, 14% külsõ (civil) képzési helyszíneken, 15% szervezeten belül, civil képzési intézmények által, és a többség 57% egyénileg, képzési támogatás biztosításával. A szolgálat idejében elhelyezve: a többség 77% úgy vélekedett, hogy a szerzõdéses szolgálat ideje alatt folyamatosan, 21% a vállalt szolgálat utolsó évében, és elenyészõen kevesen, 2% nyilatkozott úgy, hogy nincs szükség ilyen képzésre. A megkérdezettek túlnyomó többsége tehát részt venne képzéseken. Érdekes viszont, hogy ezeket a képzéseket csak úgy tudják elképzelni, hogy azt a munkáltató szervezi, finanszírozza, tehát túlnyomó többségük szerint ez kizárólag a munkáltató felelõssége. Az állomány nagy része erre sem, idõt sem pénzt nem áldozna. A rekonverziós képzések mikéntje, illetve az önkéntesen vállalt szolgálati idõbe való beillesztése több fórumon, illetve több írásos tanulmányban is megjelent. Feltételezve, hogy a kiválás az elõzetesen tervezetteknek megfelelõ idõben történik, a képzés pontosan tervezhetõ és idõben végrehajtható. Eddigi tapasztalataink alapján viszont ez csupán az esetek kis százalékában teljesül (az alakulatnál még nem fordult elõ). A több fórumon elhangzott minimálisan leszolgált idõ után alanyi jogon járó rekonverziós képzés irányszámának az 5 év megfelelõ lehet, viszont a munkavállalók számára egy egyszerû, többletköltséget nem igénylõ (akár belsõ PR-ként is értelmezhetõ) tervezési folyamat által ez még kedvezõbbé tehetõ. A bevallásuk szerint már képzésben részesültek 69%-a szerzett olyan új, illetve kiegészítõ ismereteket, amely a civil munkaerõpiacon is hasznosítható. Javaslat: mivel a kiképzési programokban már jelenleg is számtalan olyan új ismereteket tartalmazó, plusz képzettséget nyújtó képzés található, amely részben vagy teljesen megfelelõ (megfeleltethetõ) a civil munkaerõ-piaci igényeknek, megfontolandó ezek beépítése rekonverziós képzési folyamatba. A kiképzési feladatok ilyen formán való beintegrálódása a rekonverziós rendszerbe, létrehozna egy tervezett (az Európai Unióban jelenleg kiemelt prioritásként kezelt), Life Long Learning folyamatot. Ezen a síkon tovább gondolkodva: ez a LLL folyamat esetlegesen tárcaközi (OM HM) társfinanszírozott programmá is válhatna. Ez a gondolat (természetesen leegyszerûsítve) egyébként megjelenik a felmérésben is. Arra a kérdésre ugyanis, hogy a vállat szolgálat mely idõszakában tartaná szükségesnek (célszerûnek) az állomány a rekonverziós képzést, a megkérdezettek 77%-a egy valamiféle folyamatosságot tartana célszerûnek. A válaszadók 21%-a szerint viszont a vállalt szolgálat utolsó éve lenne a megfelelõ. Ez esetben mindenképpen érdemes figyelembe venni a képzésre fordított, és a munkával töltött idõ arányát. Abban az esetben, ha a képzés például egy új szakma elsajátítására irányul (szemben a folyamatos képzéssel) elõfordulhat, hogy ezt az utolsó idõszakot a katona folyamatosan az iskolapadban tölti, ami egyidejûleg nagyobb számú kiváló esetén veszélyeztetné az adott alegység(ek) szolgálatellátását. Elenyészõ azon válaszadók száma (2%), akik nem tartják szükségesnek a rekonverzió képzések alkalmazását. 171

8 A felmérés utóélete és folytatása Az elsõ (2005-ben elkészített) felmérés több esetben pozitív visszhangjának eredményeként 2006-ban egy kisebb csoport részvételével készült kérdõíves megkérdezésen, arról érdeklõdtünk, hogy a szerzõdéses állomány mennyire követi a civil munkaerõpiac változásait, készül-e tudatosan a kiválásra és visszailleszkedésre. Ez a kérdõív nem tartalmazott elõre elkészített válaszokat, itt kifejezetten az egyén saját véleményére helyeztük a hangsúlyt. A kérdések mindegyike a kiválás utáni elhelyezkedési lehetõségekre, esélyekre, illetve visszailleszkedést megkönnyítése céljából az egyén által eddig tett, vagy tervezett lépésekre irányult. Elõször érdemes megvizsgálni, hogy az állomány miért választotta a katonai pályát. A kép viszonylag vegyes. A megkérdezettek az alábbi sorrendet állították fel válaszaik alapján: 1. Megfelelõ bérezés 2. Nem volt más munkalehetõség 3. Biztos munkahely 4. Érdeklõdés a katonai pálya iránt 5. A munkahely közelsége, lehetõség külszolgálat vállalására 6. Fix munkaidõ 7. A honvédségrõl kialakult pozitív kép miatt 8. Továbbképzési lehetõség A kiválás utáni elhelyezkedési esélyek, lehetõségek A kiválás utáni elhelyezkedési esélyeiket viszonylag kevesen látják kilátástalannak. A legtöbben az önkéntes szolgálat vállalása elõtt megszerzett szaktudásuknak megfelelõen szándékoznak elhelyezkedni, de van, aki számításba veszi az esetleges visszaillesztési képzés során elsajátított új ismeretek, szaktudás áruba bocsátását is. A belépés elõtti szaktudás és a meglévõ gyakorlat azonban a szerzõdéses szolgálat ideje alatt (amennyiben ez nem a már meglévõ szakma alkalmazásával telik), megkophat, az új eljárások terén hiányozó képzés, gyakorlat pedig esetlegesen nehézségeket okozhat visszailleszkedéskor. A válaszadók között volt olyan felsõfokú végzettségû munkavállaló, aki a jelenlegi ismeretei alapján, közvetlen lakókörnyezetében csupán mezõgazdasági alkalmi munkavállalást lát lehetségesnek. A 2006-ban végzett felmérés egyik fontos kérdéscsoportja arra vonatkozott, hogy az egyén milyen módon kívánja elõsegíteni a civil munkaerõ-piacra történõ visszakerülést. A válaszadók többsége egyelõre nem képzi magát, sõt van, aki a közeljövõben sem tervezi. Ennek okai: az anyagi lehetõségek; a tanulás iránti igény hiánya. Többen azt sem tudják, hogy milyen irányban érdemes képezni magukat. Azok, akik válaszaik alapján tudatosan készülnek, elsõsorban a magasabb iskolai végzettségûek közül kerültek ki. Közülük többen egy második diploma, illetve a minél több idegen nyelv elsajátítását tûzték célul. Az alacsonyabb végzettségûek az érettségi bizonyítvány, illetve a gépjármûvezetõi engedélyek megszerzését választották. A külföldi munkavállalás gondolata is sok esetben megjelenik a válaszokban. Konkrét munkaterületet csak kevesen jelöltek meg, legtöbbször a bármilyen munka szerepel a válaszokban. A célországok között elsõsorban az Európai Unió orszá- 172

9 SZABÓ ISTVÁN: A rekonverzió lehetõségei alulnézetbõl gai, míg az okok között kizárólagosan a megszerezhetõ magasabb jövedelem szerepel. A külföldi munkát vállalni nem szándékozók a már meglévõ, vagy tervezett családot jelölték meg indoklásul. 2 Konklúzió A felmérések és azok elemzése folyamán azt vizsgáltuk, hogy a már több tudományos fórumon rekonverzióval kapcsolatban kialakult álláspontok és a program által megcélzott réteg elképzelései hogyan találkoznak, és ez által miként lehet egy tényleg eredményes visszaillesztési folyamatot útjára indítani. Nemzetközi tapasztalatok támasztják alá, hogy a minõségi munkaerõ, életének legaktívabb szakaszában, nem kötelezi el magát a katonai pálya iránt, ha a szolgálat alatt biztosított javadalmazáson túl a honvédségben nem szerez olyan képzettséget, képességet, gyakorlatot, amely további (polgári) életpályáján nagyobb foglalkoztatási biztonságot garantál, vagyis munkaerejének értékét, értékesíthetõségét növeli. 3 A megállapítás általános igazságként történõ elfogadása mellett érdemes a szerzõdéses szolgálat vállalását egészében áttekinteni. A megfelelõ számú és minõségû munkaerõ megszerzése minden munkáltató számára kulcsfontosságú. A bérezési rendszeren kívül szükségessé válik tehát egy olyan szociális ellátórendszer megtervezése és mûködtetése is, amely mind a szervezetbe történõ belépés, mind a megtartás tekintetében valóban versenyképes és a munkaerõ tervezett idejû alkalmazását teszi lehetõvé. Az említett szociális rendszer egyik része lehet a rekonverziós folyamat. Szociális rendszeren belüli folyamat, amely a honvédség munkaerõpiaci marketingjének részét is képezi így megfelelõ mûködtetésével döntõen képes a külsõ és belsõ PR hatásának kifejtésére. De semmiképpen nem feledkezhetünk meg arról, hogy a honvédség, mint munkáltató, és mint a Magyar Köztársaság katonai ereje semmiképpen nem válhat egy úgynevezett állami szociális igényeket kielégítõ intézménnyé, amely a munkaerõpiac veszteseit hadrendbe állítva saját feladatai ellátása helyett, a különbözõ munkaerõpiaci problémák kezelésére összpontosít. Természetesen a rekonverzió szükségessége megkérdõjelezhetetlen, de eredményes csupán fogadóképes, a saját személyes kompetenciáit helyesen felmérni képes, az egyéntõl elvárható maximális tenni akarással rendelkezõ állomány esetében lehet hatásos. Itt merül fel az állomány minõségének 4 kérdése. A minõségi munkaerõ ki- 2 Közülük kerülnek ki azok a személyek is, akik egy esetleges kötelezõ külszolgálat vállalása helyett a pályaelhagyást választanák. 3 Szekeres István nyá. dandártábornok 4 A minõség az önkéntes legénységi állomány szempontjából elsõsorban iskolázottságot, fizikai és kulturális hátteret jelent. Ezekre épülhet ezután a képzés. Konkrétabban: a hadseregnek elsõsorban minél kvalifikáltabb munkaerõt kell becsábítania a laktanyákba, ezeket az önkénteseket kell alkalmaznia, majd valamiféle többletképzés után visszaintegrálni a civil munkaerõpiacra. A minõség preferálását támasztja alá az a tény is, hogy a fejlett harci eljárások alkalmazásánál, illetve a korszerû haditechnika kezelésénél már inkább az ész, mint az erõ dominál. A nemzetközi béketeremtõ és békefenntartó mûveletek is megfelelõ kvalitású katonákat igényelnek. Végül mindenképpen meg kell említeni a minõség szerepét a katonai pálya presztízsének növelése, illetve a honvédség civil társadalom által történõ elfogadása és megbecsülése szempontjából. 173

10 választása meghatározó lehet a visszaillesztés sikeressége szempontjából is. Külön hangsúlyt érdemel abban az esetben, ha a rekonverzió a fentiekben már említett LLL folyamat részeként van értelmezve. A rekonverziós tervezési és végrehajtási folyamat követelményei (a sikeresség érdekében) lehetnek tehát: tömegeket megszólító toborzás; alapos kiválasztási folyamat; tervezhetõ alkalmazási (ezáltal kiválási) idõ; a célcsoport megnyerése (érdekeltté tétele) a folyamat iránt; együttmûködés az országos és regionális munkaügyi szervezetekkel. Fõbb megállapítások a felmérés alapján: a megkérdezettek csupán 17%-a használja polgári képzettségét jelenlegi beosztásában; 65% szeretné a törvényi szabályozásban meghatározott maximális szolgálati idejét a honvédség kötelékében tölteni (a mûszaki dandárnál szolgáló szerzõdéses állomány átlagéletkora alacsony, hosszúidejû alkalmazásának életkori korlátja nincs); 40% még nem részesült képzésben, a képzésben részesültek 69%-a viszont a polgári életben is használható ismereteket sajátított el; a megkérdezettek 100%-a szeretne valamilyen képzésben részt venni, viszont az állomány egy része úgy gondolja, ez csupán a munkáltató felelõssége, ezért õk erre sem pénzt, sem szabadidõt nem áldoznának; az állomány jelenleg még mindig nem rendelkezik (36% még nem is hallott róla) megfelelõ ismeretekkel a folyamatról, a meglévõ ismereteik nem minden esetben pontosak; bár a többség a minél hosszabb idejû önkéntes szolgálatot választaná, az utóbbi idõszakban (néha megfelelõ kommunikáció hiányában) kialakult bizonytalan légkör sokakat elõzetes elgondolásukkal ellentétben pályaelhagyásra késztet; nagy hányaduk csupán rövidtávú tervekkel rendelkezik, illetve mivel a belépés fõbb indokait jelentõ stabil munkahely és tisztes megélhetés ígérete egyre inkább meginogni látszik, a már viszonylag kevés többletbevételt ígérõ ajánlatokkal könnyen kilépésre csábíthatók; elhelyezkedési esélyeiket legtöbbször a tényleges helyzetnek megfelelõen ítélik meg, a magasabban iskolázottak pontosan ismerik korlátaikat; a visszaillesztési képzéseket inkább egy folyamatként, a szolgálattal párhuzamos ismeretszerzéssel, illetve ismeretelsajátítással tartják célszerûnek és elfogadhatónak. Mivel az alakulat szerzõdéses állományának döntõ többsége a laktanya 50 km-es vonzáskörzetébõl toborzódott, érdemes megvizsgálni a régió, illetve a kistérség munkaerõ-piaci viszonyait is. Az említett vizsgálat alapján megállapítható: a kistérségben jelenleg 1515 fõ regisztrált álláskeresõ van (nagy számuk fiatal pályakezdõ); a rendelkezésre álló munkalehetõségek többsége segéd, illetve betanított munka; 174

11 SZABÓ ISTVÁN: A rekonverzió lehetõségei alulnézetbõl ezek közül a munkák közül (például varrónõ) néhány már évek óta betöltetlen (alacsony bérezés); a honvédség népszerû foglalkoztató a kistérségben; a kistérségi munkaügyi szakemberek a rekonverzió honvédségi létérõl még semmilyen fórumon nem találkoztak; egy idõben nagy létszámú kilépõvel számolva a kistérség képtelen lenne munkalehetõséget biztosítani, bármilyen képzettséggel rendelkezõnek; a katonai feladatokhoz szükséges elméleti és gyakorlati tudás (kevés kivétellel) értéktelen kompetenciaként fog visszaáramlani a civil munkaerõpiacra; 5 az alakulatnál szolgálatot teljesítõ állomány elképzeléseinek leginkább megfelelõ nyelvtudás, számítógépes ismeretek (ECDL) fontos pluszt jelenthetnek a munkaerõpiacon, de önmagukban (akár az érettségi bizonyítvány) csaknem értéktelenek. A rekonverzió szükségessége tehát megkérdõjelezhetetlen, az elfogadása és sikeressége pedig véleményünk szerint az érintett állomány megfelelõ mértékben való tájékoztatása, bevonása nélkül kétséges. FELHASZNÁLT IRODALOM 1. Dr. Krizbai János: Gondolatok az önkéntes haderõrõl. Humán Szemle XIX. évfolyam 2003/3. szám 2. Dávid János: Az önkéntes hivatásos hadsereg létrehozásának munkaerõ kínálati lehetõségei és problémái. Humán Szemle XIX. évfolyam 2003/1. szám 3. Kovács Zoltán: Az önkéntes haderõ megtartó képességének néhány aspektusa a Magyar Honvédségben. Humán Szemle XXI. évfolyam, 2005/2. szám 4. Prof. dr. Szabó János: A társadalom megváltozott viszonya az önkéntes haderõhöz Szabó István Honvédség-munkaerõpiac Diplomadolgozat PTE FEEK Konzulens: Dr. Krisztián Béla Az önkéntes haderõrõl és a munkavállalók visszailleszkedésérõl Fekete Imre Szabó István: A szerzõdéses állomány rekonverziója. Felmérés az MH 37. II. Rákóczi Ferenc Mûszaki Dandár állománya körében Szentes Angyal István: A kiválás és rekonverzió 10. Szabó István: A honvédség mint nagyfoglalkoztató jelenlétének hatása a kistérség munkaerõpiacára. MH SZFP Természetesen értéket képvisel és hasznosíthatóak a szolgálat alatt megszerzett vezetõi, szervezõi és döntési, valamint stressztûrõ képességek, illetve ide sorolhatóak a különbözõ mûszaki gépek alkalmazása során megszerzett jártasságok is, melyek kifejezetten nem csak a szervezetszerû és a szándékos felkészítés eredményei. 175

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A pedagógusképzés diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége Kérdőív Foglalkoztatási stratégia kidolgozása Abaújban, a helyi foglalkoztatási kezdeményezések

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. július 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. október 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Az agrártudományi terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés 2009

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. június 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. JANUÁR 2013. január 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.851 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. november 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. DECEMBER 2011. december 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 13.706 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

INFORMÁCIÓK A RÖVID TÁVÚ MUNKAERŐPIACI PROGNÓZISHOZ 2005 szeptember (Az adatszolgáltatás nem kötelező!)

INFORMÁCIÓK A RÖVID TÁVÚ MUNKAERŐPIACI PROGNÓZISHOZ 2005 szeptember (Az adatszolgáltatás nem kötelező!) FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL INFORMÁCIÓK A RÖVID TÁVÚ MUNKAERŐPIACI PROGNÓZISHOZ 2005 szeptember (Az adatszolgáltatás nem kötelező!) Az adatszolgáltató megnevezése:....

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Az képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. okt jan.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. okt jan. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. SZEPTEMBER 2015. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.857 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. május 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2015. 2015. június 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.817 álláskereső szerepelt, amely az előző hónaphoz

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A természettudomány képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által készített, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. ÁPRILIS Tovább csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma. 2014. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi

Részletesebben

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Hegedűs Ferenc polgármester FOGLALKOZTATÁS BŐVÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGE A TÁMOP-1.1.2-11/1 PROJEKT KERETÉBEN

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Hegedűs Ferenc polgármester FOGLALKOZTATÁS BŐVÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGE A TÁMOP-1.1.2-11/1 PROJEKT KERETÉBEN RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Hegedűs Ferenc polgármester

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. OKTÓBER 2015. október 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.727 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. NOVEMBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. november 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. október 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye február

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye február CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központ Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. február 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. AUGUSZTUS 2015. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.581 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júli. márc. febr. júni. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júli. márc. febr. júni. ápr. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2015. ÁPRILIS 2015. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 10.137 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. március 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében július

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében július Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac bb folyamatairól Heves megyében 2012. ius A megye munkáltatói több mint ezer új álláshelyet jelentettek be kirendeltségeinken

Részletesebben

9. SZER GYORSJELENTÉS

9. SZER GYORSJELENTÉS 9. SZER GYORSJELENTÉS A Szolgáltatáselemző Rendszer (SZER) adatállományának elemzése a 2014. április 1. és 2016. november 30. közötti időszakra vonatkozóan Tartalom Bevezetés... 3 Álláskeresőkre vonatkozó

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. júli. máj. febr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. júli. máj. febr. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 215. MÁRCIUS 215. március 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 11.345 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. NOVEMBER 2011. november 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 12 842 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 4/2014.(I.30.) határozat a közfoglalkoztatás lehetőségeiről, a foglalkoztatottság

Részletesebben

Kérdőív - 50 év feletti álláskeresők munkaerő piaci helyzete Európában

Kérdőív - 50 év feletti álláskeresők munkaerő piaci helyzete Európában Kérdőív - 50 év feletti álláskeresők munkaerő piaci helyzete Európában 50 év feletti álláskeresők körében végzett kérdőív alapú felmérés, a Sikerünk kulcsa a tapasztalat ( EOS) című EU-projekt részeként

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. NOVEMBER 2015. november 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.743 álláskereső szerepelt, amely az

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. MÁJUS 2016. május 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 7.472 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében február február. máj. ápr. febr. márc jan.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében február február. máj. ápr. febr. márc jan. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. FEBRUÁR A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy egy éves távlatban tovább csökkent a nyilvántartott álláskeresők

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. OKTÓBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. október 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás OKTÓBER

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás OKTÓBER SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma Rövid távú munkaerőpiaci

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében április

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében április Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac bb folyamatairól Heves megyében 2012. ilis A megye munkáltatói 1,7 ezer új álláshelyet jelentettek be kirendeltségeinken

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép

Munkaerő-piaci helyzetkép A tartalomból: Főbb megyei adatok 2 Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2015. augusztus Álláskeresők száma 3 Álláskeresők aránya 3 Összetétel adatok 4 Ellátás, iskolai végzettség 5 Áramlási információk

Részletesebben

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás 2007. SZEPTEMBER - OKTÓBER

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás 2007. SZEPTEMBER - OKTÓBER SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma Rövid távú

Részletesebben

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN JÚLIUS

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN JÚLIUS A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. JÚLIUS 2016. július 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 7.464 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052

TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052 TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052 A projekt célja és létrejötte A projekt olyan tartós, alacsony végzettségű, munkanélküli csoportot célzott meg, melynek tagjai a Gyulai Kistérségben hátrányos helyzetük miatt

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. MÁRCIUS 2013. március 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.507 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. álláskeresők száma álláskeresők aránya* okt.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. álláskeresők száma álláskeresők aránya* okt. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. SZEPTEMBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Rövid távú munkaerő-piaci előrejelzés és konjunktúra kutatás

Rövid távú munkaerő-piaci előrejelzés és konjunktúra kutatás SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma Rövid távú

Részletesebben

Oktatási, továbbképzési útmutatás

Oktatási, továbbképzési útmutatás Oktatási, továbbképzési útmutatás Vállságtól napjainkig (2010. április) a foglalkoztat számának alakulása A válság a legnagyobb mértékben a fizikai munkaerőt igénylő ágazatokat sújtotta, így a feldolgozóipart

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. júli. aug. márc. febr. dec.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. júli. aug. márc. febr. dec. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 214. DECEMBER 214. december 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.465 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

IGÉNYFELMÉRÉS ELEMZÉS 2013.

IGÉNYFELMÉRÉS ELEMZÉS 2013. IGÉNYFELMÉRÉS ELEMZÉS 2013. 1/9 1. BEVEZETÉS A SECOND CHANCE IN HOSPITALITY - Második esély a szállodaiparban című projekt kivitelére létrejött partnerség azzal a céllal alakult, hogy a szállodaipari szakképzés

Részletesebben

aug jan. febr. júli. ápr. máj.

aug jan. febr. júli. ápr. máj. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. JÚNIUS 2016. június 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 7.220 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. márc. ápr. júni. júli.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. márc. ápr. júni. júli. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 215. JANUÁR 215. január 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.465 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. MÁJUS 2012. május 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.296 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében augusztus augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében augusztus augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. AUGUSZTUS Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

7. SZER GYORSJELENTÉS

7. SZER GYORSJELENTÉS 7. SZER GYORSJELENTÉS A Szolgáltatáselemző Rendszer (SZER) adatállományának elemzése a 2014. április 1. és 2016. május 31. közötti időszakra vonatkozóan Tartalom Bevezetés... 3 Álláskeresőkre vonatkozó

Részletesebben

Tájékoztató a programról

Tájékoztató a programról Tájékoztató a programról NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A program keretei, előzményei A szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésnek megakadályozása

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. ÁPRILIS 2016. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.073 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

Beszámoló. Tisztelt Képviselő-testület!

Beszámoló. Tisztelt Képviselő-testület! Beszámoló Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21. december 9-ei ülésére a foglalkoztatás helyzetéről, munkahely-teremtési és megtartási pályázatokról Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő-testület

Részletesebben

Menni vagy maradni? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár. Eger, 2012. szeptember 28.

Menni vagy maradni? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár. Eger, 2012. szeptember 28. Menni vagy maradni? Ki fog itt dolgozni 15 év múlva? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár Eger, 2012. szeptember 28. 1 A HKIK az ezres nagyságrendű vállalati kapcsolatai alapján az alábbi területeken érzékel

Részletesebben

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14.

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. Előadó: Nyemcsok Lászlóné, tanácsadó Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai

Részletesebben

2013&1&HU1&LEO05&09615!

2013&1&HU1&LEO05&09615! Beköszöntő* A! pályázat! célja! az! Informatikai! Szakmai! Társaságok! Európai! Tanácsa! (CEPIS)! által! kidolgozott!eucip!core!(european!certification!of! Informatics! Professionals)! képzési! program!

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. ÁPRILIS 2013. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.842 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A. Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.5-2013-2013-0102 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK A MÓDSZERTAN Telefonos megkérdezés központilag előírt kérdőív alapján Adatfelvétel ideje: 2013. November 20014.

Részletesebben

DÉMÉTER PROGRAM AZ ABA- NOVÁK KULTURÁLIS KÖZPONTBAN

DÉMÉTER PROGRAM AZ ABA- NOVÁK KULTURÁLIS KÖZPONTBAN DÉMÉTER PROGRAM AZ ABA- NOVÁK KULTURÁLIS KÖZPONTBAN TÁMOP 3.2.3/09/1-2009-0042 Építő közösségek, közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért 1.kör: Program a közművelődési intézményrendszer

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Munkaügyi Központja. álláskeresők száma álláskeresők aránya* júli. szept. jún. febr márc

Munkaügyi Központja. álláskeresők száma álláskeresők aránya* júli. szept. jún. febr márc Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. JÚLIUS 2012. július 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.186 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY CHILI ÉS MANGÓ INNOVATÍV ISKOLA FEJLESZTÉS AZ ÉLELMISZERIPAR JÖVŐBELI SZAKEMBEREI SZÁMÁRA

SAJTÓKÖZLEMÉNY CHILI ÉS MANGÓ INNOVATÍV ISKOLA FEJLESZTÉS AZ ÉLELMISZERIPAR JÖVŐBELI SZAKEMBEREI SZÁMÁRA 2015. 06. 22. Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakképző Iskola SAJTÓKÖZLEMÉNY CHILI ÉS MANGÓ INNOVATÍV ISKOLA FEJLESZTÉS AZ ÉLELMISZERIPAR JÖVŐBELI SZAKEMBEREI SZÁMÁRA TÁMOP 3.1.4.C 14-2015-0217 jelű projekt

Részletesebben

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május Pályázathoz anyagok a TÁMOP 4.1.1/AKONV2010-2019 Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1/b képzéskorszerűsítési alprojekt Munkaerőpiaci helyzetkép II. negyedév Negyed adatok régiókra bontva 2010. 1.

Részletesebben

Munkahely, megélhetőségi tervek. Szlávity Ágnes. MTT, Szabadka, 2006. február 22.

Munkahely, megélhetőségi tervek. Szlávity Ágnes. MTT, Szabadka, 2006. február 22. Munkahely, megélhetőségi tervek Szlávity Ágnes MTT, Szabadka, 2006. február 22. Tartalom Vajdaság munkaerő-piacának bemutatása A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A magyar fiatalok továbbtanulással kapcsolatos

Részletesebben

Pályaelhagyó logisztikai tisztek konverziója az üzleti logisztikába. Doktori (Ph.D.) értekezés szerzői ismertető

Pályaelhagyó logisztikai tisztek konverziója az üzleti logisztikába. Doktori (Ph.D.) értekezés szerzői ismertető Pályaelhagyó logisztikai tisztek konverziója az üzleti logisztikába Doktori (Ph.D.) értekezés szerzői ismertető Készítette: Tudományos témavezető: Bányai Kornél Dr. habil. Molnár Ferenc alezredes A Zrínyi

Részletesebben

Tájékoztató Szuhakálló község évi foglalkoztatás-politikai helyzetéről

Tájékoztató Szuhakálló község évi foglalkoztatás-politikai helyzetéről KAZINCBARCIKAI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI MUNKAÜGYI KIRENDELTSÉGE Ügyiratszám: 25869-0/2014-0503 Tárgy: Tájékoztató- Szuhakálló Ügyintéző (telefon): Zsuponyó Nikolett Melléklet: Tájékoztató Szuhakálló község

Részletesebben

GVK_Munkaerőpiac_2011

GVK_Munkaerőpiac_2011 Jelentéskészítő, GVK_Munkaerőpiac_0 GVK_Munkaerőpiac_0 Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % 0% 0% 0%

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Foglalkoztatottság, gazdasági aktivitás 4. 208.700 fő van jelen a munkaerőpiacon (15-64) Aktivitási

Részletesebben

Pályára lépünk. Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft.

Pályára lépünk. Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. Pályára lépünk Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. Innovatív, integrált non-profit munkaerő-piaci modell kísérleti bevezetése a pályakezdő (és részben megváltozott munkaképességű) fiatalok nyílt munkaerőpiaci

Részletesebben

Karrierlehetőségek az OTP Bank Nyrt. Dél-dunántúli Régiójában. Jozipovics Tímea osztályvezető

Karrierlehetőségek az OTP Bank Nyrt. Dél-dunántúli Régiójában. Jozipovics Tímea osztályvezető Karrierlehetőségek az OTP Bank Nyrt. Dél-dunántúli Régiójában Jozipovics Tímea osztályvezető Toborzás 2 KIEMELT FIGYELEM A MEGFELELŐ SZAKMAI KVALITÁSOKKAL RENDELKEZŐ JELÖLTEK FELKUTATÁSÁSRA, VEZETŐI UTÁNPÓTLÁS

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. SZEPTEMBER 2012. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.356 álláskereső

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Kecskeméti Regionális Kirendeltség

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Kecskeméti Regionális Kirendeltség Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Kecskeméti Regionális Kirendeltség 2-2007 MUNKAERŐPIACI HELYZETKÉP BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2007. JANUÁR Készítette: Szakmai Szolgáltató Osztály Kecskemét, 2007. február

Részletesebben

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT A TÁMOGATÁS RÉSZCÉLJA A TÁMOP 1.4.3 pályázati kiírás keretében olyan kezdeményezéseket támogattak amelyek innovatív megoldásokkal

Részletesebben

Beszámoló. A Dévaványa Város Képviselő-testületének december 12.-i ülésére.

Beszámoló. A Dévaványa Város Képviselő-testületének december 12.-i ülésére. Beszámoló A Dévaványa Város Képviselő-testületének 2013. december 12.-i ülésére. Tárgy: A foglalkoztatás helyzete. Tájékoztató a munkahely-teremtési és megtartási pályázatokról. Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata -

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata - ELŐKÉSZÍTÉS: 8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért - képzési program folyamata - A tanfolyam meghirdetése időpontok megjelölésével Jelentkezők regisztrálása A jelentkezők

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu A tartós álláskeresők aránya nő 2005: 24,5%, 2007: 28,3% a tartósan álláskeresők

Részletesebben

GINOP ÚT A MUNKAERŐPIACRA

GINOP ÚT A MUNKAERŐPIACRA ÚT A MUNKAERŐPIACRA ÚT A MUNKAERŐPIACRA Az Európai Unió a tagjai számára számos támogatási formát nyújt. Magyarország a csatlakozást követően jogosulttá vált ezen támogatási formák igénybevételére. A Széchenyi

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés

Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés A hazai pályaorientációs rendszer fejlesztésének bemutatása Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés Katona Miklós Nemzeti Munkaügyi Hivatal 2011. évi CLXXXVII. Szakképzési törvény

Részletesebben

JELENTÉS. Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 -

JELENTÉS. Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 - - 0 - HMTJ 25 /2015 Ikt. szám:1855/27.01.2015 JELENTÉS Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 - Előterjesztő: Elemző Csoport www.judetulharghita.ro www.hargitamegye.ro www.harghitacounty.ro HU

Részletesebben

Vállalkozások fejlesztési tervei

Vállalkozások fejlesztési tervei Vállalkozások fejlesztési tervei A 2014-2020-as fejlesztési időszak konkrét pályázati konstrukcióinak kialakítása előtt célszerű felmérni a vállalkozások fejlesztési terveit, a tervezett forrásbevonási

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. okt. febr. márc. nov 2012.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. okt. febr. márc. nov 2012. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. DECEMBER 2012. december 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 14.647 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

PE-GTK végzettek munkaerő-piaci helyzete

PE-GTK végzettek munkaerő-piaci helyzete Ad hoc jelentés PE-GTK végzettek munkaerő-piaci helyzete 2014. augusztus 7. Készítette: Gadár László Pannon Egyetem Projekt megnevezése: Zöld Energia - Felsőoktatási ágazati együttműködés a zöld gazdaság

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. júni.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. júni. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. SZEPTEMBER 2014. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.685 álláskereső

Részletesebben

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról KEREKASZTAL BESZÉLGETÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA 2010. március 9. Kistérségi együttműködés a helyi gazdasági és foglalkoztatási potenciál erősítésére Projektazonosító:

Részletesebben

Tanácsadók álláskeresési álmai. Dr. Budavári-Takács Ildikó - Csehné Dr. Papp Imola - Jekkel Orsolya

Tanácsadók álláskeresési álmai. Dr. Budavári-Takács Ildikó - Csehné Dr. Papp Imola - Jekkel Orsolya Tanácsadók álláskeresési álmai Dr. Budavári-Takács Ildikó - Csehné Dr. Papp Imola - Jekkel Orsolya Cél Megtalálni azokat a tényezőket, melyek befolyásolják a friss diplomások elhelyezkedési esélyeit. Ezek

Részletesebben

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Kisvárda, 2017. január 23. Szabó István a megyei közgyűlés alelnöke Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Fejlesztési feladatok

Részletesebben