XXXTH ANNDAL CONGRESS of

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XXXTH ANNDAL CONGRESS of"

Átírás

1 PROCEEDINGS of the XXXTH ANNDAL CONGRESS of Hungarz"an Scientzfic, Literary, and Artistic Assocz"atz"on P APERS PRESENTED by Hungarian Scientists, Writers, and Artists in the Western World EDITED by Dr. jános Nádas and Dr. Ferenc Somogyi Árpád Publishing Company Cleveland, Ohio 1991

2 AXXX. MAGYAR TALÁLKOZÓ KRÓNIKÁJA Szerkesztette DR. NÁDASJÁNOS és DR. SOMOGYI FERENC Árpád Könyvkiadó V állalat Cleveland, Ohio 1991

3 Copyright 1991 by Dr. Nádas Gyula Könyvkiadó Vállalata 1425 Grace Avenue, Cleveland, Ohio 44107, U.S.A. A közlemények - előadások és felszólalások - tartalmáért szerzóik felelősek! Minden jogot fenntartunk! A képek felvételeinek készít6it zárójelben rövidítéssel közöljük. Copyright 1991 by Árpád Publishing Company Ali rights reserved No part of this book may be used or reproduced in any manner whatsoever wlthout prior wrltten permission from the publisher except ln the case of brief quotatfons ernbodled in eritical artkies and reviews. Publisher Arpád Publishing C<Jmpany, 1425 Grace Avenue, Oeveland, Ohio Typographer C<Jmpsetting, Thomridge Ave., Cleveland, Ohio Library of Congress Catalog Card N umber: ISBN Printed in the United States of America 4

4 ASZERZÖK Abdovs7.ky Eliz rlr. Balló István rlr. Balogh Ferenc dr. Barki Éva Bethlendy György Borlnár Gábor vitéz Bozsokijános \.surka István dr. Dabas Rezső dr. Décsy Gyula dr. Domonkos Lás7Jó dr. Farlgya~ Lás7J6 Faluvégi Endre dr. Gál únrc dr. Gyallay-Pap Domokos Gyimesi Gyula Heb: Tibor fl Hit.cs Krist6f dr. Hunyadi István dr..jóka y Károly dr. vitézjuha Ferenc dr. Kállay István fl Ki~s Barnabás, OFM dr. Ki~s Gyula dr. KreC7lnger István Kovách G. István Könnöczy Zoltán Kúr Csaba dr. Lác7.ay Ervin dr. Lelbach Antal dr. vitéz Lengyel Alfonz fl Ligeti Angelus, OFM dr. Mariarász Pál dr. Magyar Kálmán dr. Mailáth István vitéz Martonfalvay Hugó dr. Meleghy Gyula dr. Mcster Fiore Mitnyán Lás7Jó Mózsi Ferenc fl MtL~tos István, Sch.P. d r. N á das Gyula dr. Nádas.János dr. Návori Kornél Nes7Jényi.Judit Németh Gyula Panajoth Z.oltánné P. dr. Percs7Jényi Márta Rokop.József dr. Somogyi Ferenc Somogyi Lél Stirling György Stolmár Aladár Staimár G. Dona T. Dombrády Dóra dr. Tóth István dr. Töttösy Emő dr. Töttösy Istvánné Ürmös Antal dr. Vizsolyi Dániel Záhonyijózsef dr. vitéz aigmond András előadásai, valamint az elhangzottfelszólalások vagy írásban beküldött hozzászólások, Javaslatok, beszámolók és párhuzamos ülések összefoglalói alapján sajtó alá rendezte: SOMOGYI FERENC DH. (A beküldött előadásokat lehetőleg teljes egészükben vagy legalább kivonatosan közöltük.) 5

5 ÁTTEKINTÉS EL6SZÓ HELYETT I. AJUBILEUMI MAGYAR KOGRESSZUS ÜNNEPÉLYES MEGNYITÁSA II. POUTIKAI KÉRDÉSEK III. GAZDASÁGI KÉRDÉSEK N. KÖZM0VEL6DÉS V. IIJÚSÁGI ÉRTEKEZLET VI. A KISEBBSÉGI MAGYARSÁG HELYZETÉNEK ISMERTETÉSE VII. A VOLT MAGYAR KIRÁLYI FEGYVERES ER6K ÉRTEKEZLETE VIII. JAVASLATOK ÉS ZÁRÓNYILATKOZAT IX. KIÁLLÍTÁSOK X. IRODALMI ÉS MŰVÉSZEST XI. TÁRSASEBÉD XII. DÍSZVACSORA XIII. MAGYAR BÁL XN. PÁRHUZAMOS ÜLÉSEK XV. AZ ÁRPÁD AKADÉMIA XXV. ÉVKÖNYVE XVI. BESZÁMOLÓK XVII. ÉLETRAJZI ADA TOK XVIII. FŰ GGELÉK XIX. NÉVMUTATÓ XX. RÉSZLETES TARTALOMMUTATÓ 6

6 ELŐSZÓ HEL YETI Gyz.m esz" Gyula (Scarborough, Ont., Kanada): TÜNDÖKLŐ V AR (Megnyitó a XXX. Magyar Kongresszus irodalmi és művészestjén) Harminc év! Időnek milyen sok! milyen kevés, munkának, gondnak Mennyi nemes gondolat, áldozat, fáradság kíséri ezt a harminc évet! A rendezők és a szere plők mennyi tevékenysége, buzgósága! S miért vállalták ezt? Csak azért, hogy szórakoztassák a megjelent közönséget vagy hogy szerepléshez jussanak azok, akik erre vágyódnak? Ó, dehogy! Tették ezt azért, hogy segítsenek fenntartani a magyarságtudatot és ápolják az igazi, hamisítatlan magyar kultúrát. Nagy feladatok, nagy célok. S mi volt az, ami bátorította a rendezőket, hogy eredménye lesz munkájuknak? Mi más, mint Petőfi szavai, amelyeket ugyan a színészekről írt, de amelyek a költőkre és írókra éppen úgy érvényesek: "Mienk a hatalom az emberszív felett." Nem a politikusoké, a gazdasági szakembereké, a tömegszervezők é, különböző társadalmi mozgalmak indítóié tehát, hanem az íróké és a költőké. Egy-egy irodalmi est megragadja és felemeli a résztvevők szívét és nem engedi azt elszakadni a hazától, néptől, édes szülőföldtől, drága anyanyelvtől De hát most nagy változások következtek be hazánkban, amelyeknek hatása alól mi sem vonhatjuk ki magunkat. Azt mondják, amikor a tenger háborog, akkor a tengerszemekben is megmozdul a víz. Ezeknek az irodalmi estéknek nem veszett el az értelmük, 7

7 továbbra is megrendezésre kell kerülniük, d e m ost m ár m ás céllal. Eddig az volt a fő szempont, hogy a külföldön é l ő magyarság ne vesszen el az anyaország szá m á ra ; m ost az a cél, hogy megválaszoljuk a nagy kérdést: Mire van szüksége népünknek lelki, szellemi téren? Három dologra: Elmélyült vallásosságra, h e lyes h azafiságra és keresztény humanizmusra. Mindháromról szálnom kellene, de mivel m ég sok a n szerepelnek, ezért a három közül csak e gy rő l emlé ke zem meg kissé bővebben. Amely talán a legfontosabb a h á r o m közül? Vagy a legközelebb álló szívemhez? N em! H a n e m a r ról, amiben a legnagyobb hiányosság van b ennünk, m agyarokban, mind itt, a külföldön élőkb e n, mind az ottho nia k ban egyaránt. És ez a kereszt ény humanzz mus/ Mi is ez tulajdonképpen? Régebben, amikor m ég m é lyebb volt bennünk a kereszténység, úgy mondták, hogy f ele baráti szeretet. Knut Hamsunnak, a világhírű, Nobel-díjas norvég nove l laírónak van egy elgondolkoztató elbeszélése a havasi pásztorról, aki kint legelteti nyáját a hegyoldalon és a novembe ri ködben, a messze távolban mozgó alakot vesz észre. Valami vadállat, gondolja a pásztor és összébb tereli nyáj á t. K és őbb újra arra felé tekint és megnyugodva látja, hogy embe r közeledik. Valaki a falubeliek közül - állapítja m eg - talán állatait jött megnézni vagy a feljebblevő m en ed ékházba visz élelmet. És az a valaki egyre közeledik és amikor egésze n köze l ér, akkor ismer rá, hogy nem más az, mint sajá t testvé re. Azt nézte messziről vadállatnak, majd valami idegenne k. Igen, messziről nézve az emberek olyan közömbösek számunkra, mint az állatok. Nem egyszer kárt okozni k é szülő vadállatoknak tartjuk őket, akiktől ajánlatos óvakodnunk. Ha azután közelebbről megismerjük őket, rájövünk, hogy ők is emberek, gondok, bajok, szenvedések ke resztjét hordozó, szeretetre vágyó és azt érdemlő testvéreink. Valahol olvastam egyszer: "Hogy tudnám gyűlölni a másik embert, aki éppen úgy halott lesz egyszer, akárcsak én?" Elgondolkoztató szavak. És az egyik szent sokat hangoztatott mondása: " Olyan 8

8 rövid ez az emberi élet, hogy szinte nem volna szabad mással törődnünk, mint azzal, hogy jót tegyünk egymással." Imával fejezem be beszédemet. Áldottak legyenek azok, akik létrehozták, fenntartották és tovább viszik ezeket az irodalmi estéket (Magyar Kongreszszusokat), és áldottak legyenek, akik ezeken szerepelve tündökló várrá változtatják az esték (a napok) termeit. A magyarságtudatnak, a magyar kultúra ápolásának és a nagy igazság örökös hirdetésének tündöklő várává, mert elmélyült vallásosságra, helyes hazafiságra és keresztény humanizmusra van legnagyobb szükségünk nekünk és az otthoniaknak egyaránt. Csak ez menti meg a drága magyar hazát! Gy inwsi Gyula. a Kanadai Magyar f rók Szövetsf>gének elnöke, az irodalmi és művészes t megnyitó beszédét mondja. (Somogyi Ul) 9

9 ..., o A XX.X. (jubileumi) Magyar Kongremus megn)itó ünn ep~ égé n c k főaszta l á nfl/ ba/ró/ jobbra dr. N ft das János, dr. Nádas Rózsa, Cmrka Istvá n, Regéczy-Nagy Lhz/ó, dr. Töttösy Istvánn é, dr. Somolf)'i Ferenc és fl Ugeti Angelus, O.F.M. (Somogyi Ul)

10 I. AJUBILEUMI MAGYAR KONGRESSZUS ÜNNEPÉLYES MEGNYITÁSA A XXX. (jubileumi) Magyar Kongresszus november 22. és 25. között a Sheraton Cleveland Cüy Centre Hotel (a volt Bond Court nagyszálló) termeiben (777 St. Clair Avenue) folyt le. A z ünnepélyes megnyitásra november 23-án, pénteken d é l e lőtt került sor. A magyar himnusz eléneklése után Ft. Lzget z' Angelus, O.F.M. (Youngstown, OH): BEVEZETŐ IMA címmel a köv e tkezőket mondta: Atyánk! A teremtés hajnalán örök terveid megvalósításába fogtá!. Ebben ott szerepelt a képmásodra és hasonlatosságodra teremtett ember. Tudtál minden népről, fajtáról, törzsről Akartál magyart teremteni, s meg is tetted. Most ebből a n é pből vagyunk itt együtt. Összejöttünk a nagy szétszórtságból. Tekints ránk és add, hogy megdicsőítsük nevede t! Urunk, Jézus Krisztus! Szent kereszted által m egváltottad a világot s valamennyiünket magad mellé emelsz, örökséged részesévé teszel. Eleinket könnyű terhed és édes igád viselésére választottad, de bőven részeltettél bennünket kereszted súlyának ízleléséből Tekints ránk, akik legtöbben megpróbáltatásból jöttek, s add, hogy méltók legyünk őseink útján járni. Ez az út T e magad vagy, hiszen azt mondtad, "én vagyok az út, az igazság és az élet". Most azért vagyunk itt, hogy utadat válasszuk, a helyes irányba haladjunk, ami a népek közti igazságon keresztül a Te örök igazságodhoz vezet, s nemzetünk földi életén, létén túl az örökkévaló életre juttat el bennünket. ll

11 Könnyű terhedet és édes igádat ve tte fel s tette rá nk e l ső szent királyunk, István. Saját lelkén keresztül é rte tte m eg velünk, hogy nincs üdvösség égen s boldogulás a földö n r aj tad kivül. Könnyű terhed és édes igád leghűbb vis e lőj e, ke reszte d társhordozója, édesanyád, ma velünk van. Őt vá lasztotta anyánknak, nagyasszonyunknak az első szent király. So kunk hite ma is, hogy ő fogta nem sokkal ezelőtt e rős e bbr e Szent István jogarát és kardját, s szelíd, de kitartó, m eg n e m ro p panó anyai szívének szeretetével harcolta ki, hogy m a az anyaországban könnyebben lélegezzenek. Könnyű terhed és édes igád értékes volt szent kirá lyunknak, Lászlónak. Ma ő tanít bennünket arra, hogy n evedbe n érdemes harcolni a magyar népért. Könnyű terhed és édes igád oly erővel hatott Imrére, a szent trónörökösre, hogy mindenévé választott T éged, le mondott a családi élet tőled elgondolt és megálmodott szé p ségéről. Ő tanít ma minket arra, hogy igaz ifjúságat n e ve l jünk. Könnyű terhed és édes igád vonzása ellenállha tatlan volt a szent asszonynak, Erzsébetnek, aki ma azt üze ni n e künk: úgy adjunk, hogy közben magunk gazdagadju nk. Teljes mértékű volt könnyű terhed és édes igád a sze nt királylány, Margit életében. Röpke földi élete elégő gyertya volt a haza oltárán. Arra ösztökél ez a fény, hogy mindent érdemes feláldozni a legnemesbért: a szülőföldért, testvé re inkért, fajtánkért. Magyar hősök, vértanúk, hitvallók végtelen sora, serege buzdít ma bennünket arra, hogy bár sokszor fájdalmas a magyar sors, mégis nemes büszkeség, szent elkötelezettség az. Urunk, jézus, add, hogy ma velünk lélegezzenek, aggódjanak, törődjenek ők! Közelmúltunk fényes csillagai, a szent életű nagy magyar püspökök is: Apor Vilmos, aki példádon lelkesülve életét adta embertársaiért. Mindszenty József, aki megmutatta, hogy kell állnunk Istenért, egyházért, hazáért. Márton Áron, aki mint sudármagas erdélyi fenyő állt a végek viharában, amely inkább ketté törik, de meg nem hajol. 12

12 Urunk! Számtalan példaképet adtál nekünk. Most add az ő n agy lelküket, azt a lelket, amelyből ők merítettek: Szent Lelked e t! Ft. Ugcti An!fclus, O.F.M. Ft. Kiss Barnabás, O.F.M.. bevezet6 imát mond. a k ö zmű ve/6 d és i bizottság ülésén ad e/6. (dr. Somogyi FerencnéJ jöjj, Szentlélek, jöjj, kegyosztó Istenünk, add felülről, add nekünk égi fénysugarad. Küldd a bölcsesség lelkét, az értelem, a tudomány, a tanács lelkét. Öntsd belénk a jámborság, de az erősség lelkét is, s tedd, hogy az Úr félelmének lelke mindig velünk maradjon. A Szentlélek hét ajándéka legyen lelkünk töltete ezekben a magyar napokba n, messze a h azától, az idegenben. Hogy jól lássunk, ítéljünk, döntsünk és cselekedjünk. De ne felejtsük, amit mondott nekünk: " Nélkülem semmit sem tehettek, ám ahol ketten-hárman együtt vagytok az én nevemben, köztetek vagyok." Így hát Ővele, Őbenne, Őáltala legyünk együtt és kérjünk áldást életünkre, munkánkra. S most közösen, magyar szemjeinkkel egyesülve mondjuk el azt az imát, a legszentebbet, amelyre maga az Úr tanított bennünket. Miatyánk... 13

13 Dr. Nádas jános elnök: ÚjRA NAGY ÉS SZABAD LEGYEN A MAGYAR-' Megnyitó A XXX. jubileumi Magyar Kongresszust ünnepélyesen megnyitom. Tisztelettel és magyar szeretettel köszöntöm mindazokat, akik hívó szavunkat megértették és az idők hangját m eghallották, a világ minden tájáról eljöttek hozzánk. Mély tisztelettel és magyar szeretettel üdvözlöm Göncz Árpádnak, a Magyar Köztársaság e lnöké n e k személyes kiküldöttjét, Regéczy-Nagy László urat, dr. Töttösy Istvánné miniszteri biztos úrasszonyt, valamint Magyarországról érkezett több kiváló vendégünket, s azokat, akik Angliából, Argentínából, Ausztráliából, Európából, Kanadából, Németországból, Svájcból. V e nezuelából, valamint az Amerikai Egyesült Államok te rüle téről, városaiból érkeztek, akár mint kiküldöttek, akár mint a Magyar Kongresszus egyéni tagjai vagy vendégei. A hírközlő szervek tagjait, a társegyesületek képviselőit külön is szeretettel köszöntöm. Szeretném hangsúlyozni, hogy azok, akik a nagy távolság vagy a tetemes költség miatt maradtak távol, írásban z5 megtehetik várt és kért javaslataz-kat. Kedves kötelességet teljesítek, amikor beje lentem, hogy dr. Göncz Árpád, a Magyar Köztársaság elnöke, dr. Antall józsef magyar miniszterelnök, dr. Habsburg Oltó, a Pán Európai Unió elnöke és dr. Kada Lajos é rsek, a vatikáni Szentségek Kongregációjának titkára, valamint sok más közéleti vezető írásban üdvözölte a XXX. Magya r Kongresszust. Tekintetes Magyar Kongresszus! Mi már menekülésünk első éveiben felismertük, hogy szükségünk van keretre, amelyben magyar céljainkat megfelelően szolgálhatjuk, erre irányuló múködésünket egységesen kifejthetjük. Röviddel Amerikába érkezésünk után, 1952-ben ezért alakítottuk meg a clevelandi Magyar Társaságot, mint az innsbrucki Magyar Társaság megkezdett mun- 14

14 közmű kájának folytatóját, hogy abban ma gya rságm e ntő velődési tevékenységünket ki tudjuk fejteni. Önként kínálkozott az a feladat, hogy mint a magyar haza hű fiai, az összefogásban r ejlő erőt a szavjet törvénytelen megszállása következtében hallgatásra kényszerített ország felszabadítása érdekében latba vessük. A fejlődés bizonyos fokán úgy éreztük, hogy a sok hasonló céllal megalakult magyar egyesület között összefogást kell létrehoznunk. Így született meg 1961 novemberében, az amerikai hálaadás ünnepének hétvégén, a Magyar Talállwzó, k éső bbi nevén Magyar Kongresszus, amely évrő l évre a szabad világ egész magyarságának összejövetelévé, véleményt n yilvánító szervévé le tt. Tavaly a XXIX. Magyar Kongresszuson m ég a jaltai m egállapodás helytelen értelmezése ellen való tiltakozás jegyében gyűltünk egybe, de aztán otthonz kezdeményezés hövetheztében egyik napról a másikra megbukott a kommunista rendsze r, eltűnt a vasfüggöny, megszűnt a szöges drótakadály, sőt l e dőlt az egypártrendszer elválasztó fala is. A történ elmi Magyarország és a szabad világ területén élő magyarság egymásra talált. Az utóbbi tagjai - életük veszélyeztetése nélkül - újra szabadon kereshették fel szeretett szülőföldjüket, édes hazánkat, a szerencsétlenségében is áldott Magyarországot. A mostani XXX. jubileumi Magyar Kongresszus már azokat az utakat és módokat keresi, amelyeken és amelyekkel az - egykor puszta életét mentő - emigráció össze tud fogni, egybe tud olvadnz az otthoni magyarsággal. A clevelandi magyar vezetőket, a XXX. Magyar Kongresszus összehívóit, legalábbis azok a gondolatok indították, hogyan tudjuk mi, a szabad világon szétszórt magyarok, segíteni polz" tz"haz, gazdaságz és közművelőd ési vonalon most - otthon rekedt testvéreinket. Mert akik valamikor számkivetésbe kényszerültek, azok időközben tudásukkal kitűntek, rátermettségükkel jól elhelyezkedtek, ügyességükkel meggazdagodtak, sőt gyermekeiket is szülőhazájuk szeretetére és megbecsülésére nevelték s azok befogadó hazánkban talán nem is remélt, szép állásokba jutottak. 40 éven át azt hirdettük, hogy a külföldön minden ma- 15

15 gyar - akár akarja, akár nem - hazájának vagy szü le i hazájának, Magyarországnak elhivatott kóvele. Róla ítélik meg az otthon maradottakat s ő képviseli a magyarság olthatatlan szabadságvágyát. Ezt a munkánkat, amelyet 40 év óta folytatunk az Amerikai Egyesült Államokban, mi nem h agyhatjuk abba. Nem nézhetjük tétlenül azt a beolvadási és beolvasztási folyamatot, amely az előbb említett józan és n emes törekvéssel párhuzamosan végbe megy s amely csupán itt a másodnemzedékesek soraiban f elére csóhkentette a magyatság létszámát. Ez a tünet az elszakított területeken é l ő magyarság elnyomásával együtt joggal aggaszt bennünket. Örü- A XXX. Magyar Kongresszus titkársága. Balról jobbra Szabolcs Lászlóné, Alapi Endréné és Szabolcs Andrea. (Somogyi Lé/) 16

16 !ünk annak, hogy Magyarország az első volt azok közt, amelyet az Em-ópaz Ház tagjai sorába felvettek, de - megitélésünk szerint - addig, amíg az elszakított területek magyarságának helyzete, jövője biztosítottnak nem látszik, még ez a valóban örvendetes jelenség sem elégit ki bennünket. Nekünk az Amerikai Egyesült Államokban olyan átfogó szervezelel kell kiépítenünk, amely minden magyarellenes támadást kivédhet, minden hamis hírt, újságcikket megcáfolhat, őrt áll a világ magyarsága felett s ettől a sz e repétől semmi sem tántoríthatja el. Csak az érdekesség kedvéért említem meg, hogy éppen 1988-ban, amikor a magyar szabadság ügye otthon is kialakulóban volt, az amerikai magyarság vezetésével éppen ez a Magyar Kongresszus - a Szabadvilági Magyarak V. Világkongresszusa erre vonatkozó határozatának értelmében - hívta életre a Szabad Magyar Világlanács szervezetét. Örömmel állapíthatjuk meg, hogy ma már szinte az egész világon vannak cselekvő szervezetek és magyar vezetők, akik csatlakoztak hozzánk és önként vállalták az amerikai magyarság virrasztó szerepét. Persze a segités módja elsősorban az itt született és magyar szellemben felnevelkedett magyarokon múlik. Ne feledjük el, hogy az Amerikai Egyesült Államok területén 1, en vallották magukat magyaroknak. Olyan létszám ez, amelynél sokkal kisebb létszámmal rendelkező államok, országok is vannak, működnek és virágoznak. Ennek a magyarságnak megszervezése, személyi és anyagi támogatásának biztosítása, munkába állítása mielőbbi jövőnk feladata. Ennek az építő feladatnak önzetlen vállalására kell elsősorban felhívnunk honfitársaink figyelmét. És ezt kell vállalnunk az egész világon szétszóródott magyarság körében is. Mert csak arra számíthatunk, akiben magyar öntudat él. Mondanunk is felesleges, hogy ennek a feladatnak vállalásával történelmi küldetésünk is kibővül. Ezen a téren különösen a hírszalgátat - újság és rádz ó - szerepe felbecsülhetetlen, de azok munkája is felette értékes, akik a magyar ifjúság nevelésével, tájékoztatásával más úton foglalkoznak. Ezzel kezdődik a jövőért végzett munka, amelyet nekünk feltétlenül vállalnunk kell. 17

17 Ettől függetlenül azt mondjuk, mindenki, aki csak te h e ti, legalább nyugdíjas korában, menjen haza. Vigye m a ~-;áva l értékeit, hadd gazdagodjék az ország. Inkább Magyarország gyarapodjék, minthogy itt nyelje el az állam szemé lyes é le t művünk gyümölcsét. Kitűnő alkalom lesz erre az b e n Budapesten összeülő III. Magyar Világkongresszus. Az otthoni magyarság 40 év szörnyű mulasztásait, a ko m munista rendszer embertelen kegyetlenségeine k következ ményét, a társadalmi vezető réteg mesterséges kiirtását, a kommunista gazdasági rendszer több milliárdos kölcsöné nek súlyos terhét, a kamatok fizetésének k é ny szerű váll a lását vette át. A reményét vesztett magyar társadalom hit él kell visszaszereznie a kormánynak s az emberek munlwkedvél kell visszavezetnie az élet útjára, amelyről a világszerte legnagyobb mértékű öngyilkosság és az évente egy-egy nagyközség lélekszámát meghaladó magzatelhajtás le té rí tette. Úgy érezzük, nem nézhetjük tétlenül a közelmúltba n otthon megindult folyamatot. A Magyar Kong resszu s keretében keresnünk kell a segítés módját. Rá kell mutatnunk arra is, hogyan és miben látjuk ezt mosl, amikor feltétlenül igaz a régi magyar közmondás: kétszer ad, a ki gyorsan ad. A szerencsétlen harcok és még szerencsétlenebb b é kekötések után arra is rá kell mutatnunk, hogy az országtól e lszakí tott egykori magyar területeken embermilliók szörnyű sonol élnek, mert ott a magyarságat ezer év után arra ké nyszerítik, hogy ősi lelkiségével ellentétes világnézetet valljon. A mai magyar kormányzat feladata a jövő Magyarországának tudatos szervezése, a mienk ennek támogatása, e l sősorban azonban az ország határain kívül é lő magyarság dolgaival való törődés. Mindkettőhöz elszántság és akarat szükséges. Puszta sóhajtozással nem megyünk e lőr e. Ennek a Magyar Kongresszusnak vállalnia kell történelmz fel e l ősségé l. Fel kell osztania a feladatokat és javaslatokat ke ll te nnie a végrehajtás szerveinek, felhívást kell intéznie a világ magyarságához. Erre kötelez bennünket a magyar hősök példája és a vértanúk életáldozata. Mi nem kérjük senkitől sem, hogy m eghaljon a hazáért. Csak odaadó munkát ké rünk, a sokrétű 18

18 feladatok valamelyiké nek vállalását s annak becsületes elvégzését. Mécs Lászlót kell idéznem: "Egy magyar még semmi, száz magyar még semmi; mz"lhó magyar, ha lalállwzz"k egyszer: megbzüen a vén Föld s úf pályán kezd futni." Adja Isten, hogy segítő szándékunk őszinte megnyilvánulása otthon is, ittkinn is meghallgatásra találjon s mint ezeréves történelmünk folyamán vesztett csaták, nagy nemzeti tragédiák után a nnyiszor, úfra nagy és szabad legyen a magyar! Dr. Somogyz Ferenc, az Árpád Akadémia főtitkára: HARMINC ÉV A Magyar Találkozó ezen a néven először november 24-én, 25-én és 26-án a clevelandi Magyar Önképzőkör helyiségében ült össze, ma tartja tehát 30. évi rendes gyűlését, a melyet minden évben az első Magyar Találkozó alkalmából választott hagyománynak megfelelően az amerikaz hálaadás ünnepének h étvégén rendeztünk meg. Két alkalommal a Szabadföldz Magyarak Világszövetségének Kongresszusát is ebben az időben és vele együtt hívták össze. 30 év eseményeiről pár percen belül nehéz lenne számot adni. Erre azonban nincs is szükség, m ert 27 kötetben (öszszesen 7468 oldalon) évente megjelent a Krónika, amely kereken 900 előadást, számtalan fel- és hozzászólást tarta l maz, ezenkívül pontosan számot ad arról, milyen időszerű kérdés foglalkoztatta a Magyar Találkozó (1974 óta Magyar Kongresszus) közönségét s azon milyen események történtek. Rá kell mutatnom, hogy a Magyar Találkozó vagy Kongresszus fenntartó testülete a clevelandi Magyar Társaság, amely november 9-én alakult meg és addig tanfolyamokat rendezett, pályázatokat hirdetett, magyarságismereti akadémiát és egyetemi tanfolyamokat szervezett, 1961 nyarán életre hívta ezt a Magyar Találkozót, november 26-án megalapította a külföldi magyar tudósok, írók és művész e k Árpád AkadémiáJát, 1971-ben pedig az Árpád Szövetség 19

19 hűség- és hivatásrendjél Az előbbinek jelenleg 404, az utóbbinak 398 élő s működő tagja van. Az Árpád Akadémia tagjainak tevékenységéről 1982-ben 482 oldalas kötetben számolt be, az Árpád Szövetség lovagjairól szóló beszámoló Varga Sándor főszéktartó halála miatt késik, d e nyomdára kész állapotban van. "A Magyar Társaság három évtizedén e k vázlatos története" 96 oldalon már 1983-ban az e lnök 80. születésnapjára megjelent. A Magyar Társaság szabadegyetemi előadássorozata korábban indult. A Magyar Kongresszus legjelentősebb intézm é nye talán az évről évre megismétlődő tudományos, irodalmi és művészeti Árpád-pályázat, amelynek benyújtási határidej e minden évben Szent István napján van. A pályázat nyertesei között 166 arany, 86 ezüst, 63 bronz Árpád-érem kiadására került sor, számos díszoklevelet és oklevelet is kiállítottunk. Örömmel kell megállapítanom, hogy az Árpád-pályázatokon évről évre legkiválóbb tudósaink, nagy íróink és művészúnk vesznek részt. Időközben a Magyar Kongresszus más természetű pályázatokat is hirdetett és pénzadományozással jutalmazott. Kitüntetett 13 sokgyermekes magyar családot, 19 kz.váló magyarl és 18 kitűnően működő magyar szervezet et is. 30 alkalommalfényképészeti műveket jutalmazott. Miután megítélésünk szerint az Árpád Akadémia tagsága a legmagasabb kitüntetés, kiadványainkban mindig feltüntetjük, ha az Árpád Akadémia valamelyik tagja részt vett-e az Árpád-pályázatokon is. A külföldön élő magyar tudósok, írók és művészek Árpád Akadémiája 25 éven át előadássorozattal egybekötött évi rendes közgyűlést, két alkalommal rendkívüli közgyűlést tartott. Ezekről a Krónika köteteiben "Az Árpád Akadémzá évkönyve" címmel külön is beszámoltunk. Az Árpád Szövetség hűség- és hivatásrendjének lovagjai közül 83-at a nagy Árpád-csillaggal tüntettünk ki azért, mert a magyarság jó hírnevét különösképpen növelték. A Magyar Kongresszusokon nemcsak időszerű politikai és közművelődési kérdésekkel foglalkoztunk, hanem főleg ifjúsági problémákkal is. Kerestük az jövő útját. Nevelés- 20

20 ügy1 es nyelvészeti kérdések [elvetésével, a magyar nő külföldi hivatásának beható vizsgálatával, az új nemzedékek feladatainak megvilágításával igyekeztünk a külföldön, főként a szé tszórtságban é lő magyarság életbenmaradását biztosítani. Dr. Somogyi Ferenc, az Árpád Akadémia f6titkára, kongresszusi m egnyitó beszédét mondja. T6/e jobbra Regéczy-Nagy László, dr. G6ncz Arpád magyar köztársasági elnök személyes képvise/6je. (Somogyi Lé/) A Magyar Kongresszus üléseivel párhuzamosan helyet adtunk más szervezetek összejöveteleinek, előadássorozatának vagy közgyűlésének megrendezésére is. Az Árpád Akadémia orvosz', mérnökz' és orientalisztikai osztálya évek óta külön előadások megtartására vállalkozik. A Magyar M érnökök és Építészek Világszövetsége minden évben a Magyar Kong,reszszus kretében ül össze. Korábban az Amerz'kaz Magyar Szövetség, később az Amerikai Magyarak Országos Szövetsége, a Szabad Magyar Újságírók Szövetsége, a Szent László Társaság és Rend Il. tartománya, az Egyesült Magyar Alap, a Clevelandi Magyar Történelmz Társulat, újabban a Vitézi Rend Ohio és a környező államok területére illetékes tago- 21

21 zata, néhányszor a Magyar Cserkészszövetség pár intézm é nye ugyancsak nálunk rendezte meg évi összejövetelét. Szálnunk kell még azokról a könyv-, képzőműv észe t i, bélyeg- és fényképművészeti kiállításokról, táncbemutatókról és hangulatos Magyar Bálokról, amelyek mind a magyar közművelődés terjesztését s a külföldi magyar élet folytatását kívánták szolgálni_ A katolikus szentmisék és protestáns útentúztelet eh évről évre azt akarták igazolni, hogy a Magyar Kongresszusok valóban keresztény világnézetet vallanak. 30 év munkájából ezeket az eredményeket és szempontokat szeretném kiemelni és a Tekintetes Kongresszus figyelmé b e ajánlani. Meggyőződésem, hogy a Magyar Találkozók (Kongreszszusok) fáradozása nem volt hiábavaló. Az idő máris m egérlelte gyümölcsét. Hiszem, hogy az utókor tanul tőlünk s eszméinket a nemzet szolgálata érdekében fokozatosan megvalósítja. A XXX. Magyar Kongresszus ülésein megjelent külföldi vendégek és belföldi kiküldöttek Regéczy-Nagy László (Budapest) író, dr. Göncz Árpád magyar köztársasági elnök személyes képviselője, dr. Töttösy Istvánné (Budapest), a magyar műv e lődésügyi minisztériumnak a külföldi magyarak ügyeivel foglalkozó biztosa, Bodnár Gábor (Garfield, NJ), a Magyar Cserkész Szövetség ügyvezető elnöke, dr. Bonutti Kar/né (Cleveland, OH) férje, a Cleveland Sta.te University nemzetiségi kérdésekkel foglalkozó tanszékének vezető tanára, dr. Bonutti Karl képviseletében, Borbás Károly (Toronto, Ont., Kanada), a "Hadak Ú lj án" felelős szerkesztője, az MHK torontói fő csoportvezelőj e, Csurka István (Budapest) író, országgyűlési képviselő, 22

22 Eszte rgá ly El ő d (Budapes t), a Magyar Emlékérem Alapítvány ügyveze t őjc, dr. Fadgyas László (Ausztrália), az Ausztráliai Magyar Szövcl<;ég dnökc,, Fényes Mária (Los Angeles, CA), a "Californiai Magyar Ujság" tulajdo nos fős ze rkesztője, dr. Forra i Kristóf(Washington, DC), a magyar nagykövetség cls6 titká ra, dr. Gyallay-Pap D omokos (Toronto, Ont., Kanada), a Kanadai M agyara k Szövetségének volt elnöke és a Szabadvilági M agyarak Világkongresszusának megalapí tó ja, Gyimesi Gyula (Scarborough, Ont., Kanada), a Kanadai Magyar Írószövel<;ég elnöke, dr. Ha bánjenő (Argentína) közgazdász, vitéz Ham vas józsef (Toronto, Ont., Kanada) mérnök, a "Magyar Mérnökök és Építészek Világszövetségének ügyv e zető elnöke, vitéz Haraszthy Miklós (Sa lon, OI I), a Vitézi Rend "Ohio és a Körny e ző államok" székkapitánya, vitéz Haraszthy Miklósné (Sola n, OH), a clevelandi Egyesült Magyar Egyletek elnöke, dr. Kállay István (Buda pest), az Eötvös Lóránd Tudományegyetem jogi tanszékének v e ze tő tanára, a Szent Korona Szövetség elnöke, ft. Kiss Barnabás, O.F.M. (Youngstown, OH), a "Catholic Puhlishing" igazgatója, fl. Ligeti Angelus, O.F.M. (Youngstown, OH), a "Katolikus Mat,'Yarok Va<;árnapja" szerkesztője, dr. Magyar Kálmán (Kaposvár) archeológus történész, a Somogy M egy ei Múzeum igazgatója, vitéz Martonfalvay Hugó (Glen Cove, NY), a Magyar Harcosok Bajtársi Közösségének világelnöke, dr. Marx György (Budapest), az Eötvös Lóránd Tudományegy etern tanára, dr. Meleghy Gyula (Stuttgart., Németország) gyáros, dr. Mezei István (Washington, DC), a magyar nagykövetség kultúrattas~ja, 2}

23 dr. Mitnyán László {Montréal, Q)1 e. Kanada) egyete mi tanár, a Magyar Mérnökök és Epítészek VilágszöveL<>égénck volt r.lnöke Noe] Péter (Edmonton, Alta., Kanada) gépészm érnök, a Magyar Mérnökök és Építészek Világszövetségének volt elnöke, Orbán Sándor (Erdély) író, Perk J. Ral ph (Cleveland, OH), az "Ameri can N ationalities Movement in Ohio" elnöke, volt cl evelandi polgármester, Pust August (Cleveland, OH) a cl evelandi polgá rmcstcr képviselőj e, dr. Sasvári László (Lausanne, Svájc), a Lausannci Magyar Társaság elnöke, vitéz Serényi István (New York, NY) a Vitézi R end központi székkapitánya vitéz Simon István (Woodland, CA) a Vitézi R end amerikai törzskapitánya, Soósjózsef(Baltimore, MD), az "Amerikai Magyar Értes ítő " főszerk es ztőj e, Tálas Ernő (Stockholm, Svédország), a Svéd Királyi Operaház bariton énekművé s ze, Ű rmös Antal_ (Woodstock, Ont., Kanada) mérnök, a Magyar Mérnökök és Epítészek Világszöve tségének főtitkára és pénztáros a, dr. vitéz Zsigmond András (Liverpool, Anglia), a Magyar Szabadságharcos Világszövetség elnöke, Burgyán Aladár (Cleveland, OH) okl. vegyészmérnök, a Magyar Társaság alelnöke, a T ermésze ttudományi Kör képviseletében is, dr. Lelbach Antal (Rocky River, OH), a Délvidéki Felszabadító Tanács elnöke, Rokop József (Canonsburg, PA), a Foundation elnöke, Szige thy Attila Szarka Lajos (Philadelphia, PA), az Amerikai Magyarak Országos Szövetségének társelnöke. 24

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

MAGYAR DIASZPÓRA TANÁCS 2011. NOVEMBER 17.

MAGYAR DIASZPÓRA TANÁCS 2011. NOVEMBER 17. EURÓPAI REGIONÁLIS ÜLÉS Levezető elnök: Brendus Réka Titkár: Tóth László Helyszín: Gobelin terem 1. Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége Deák Ernő elnök 2. Magyarok Angliai Országos Szövetsége

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Sebestyén Imre A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT KONGRESSZUSA

Sebestyén Imre A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT KONGRESSZUSA NEMZETKÖZI SZEMLE Sebestyén Imre A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT KONGRESSZUSA A FŐ IRÁNYVONAL VÁLTOZATLAN 1985. március 25-étől 28-áig Budapesten megtartotta XIII. kongreszszusát a Magyar Szocialista Munkáspárt.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. május 21-i ülésére Tárgy: 2007. évi Díszpolgári cím és Pro Urbe Emlékérem kitüntetési javaslatokat véleményező előkészítő bizottság

Részletesebben

Az Ellenzéki Kerekasztal ülése 1989. november 2.

Az Ellenzéki Kerekasztal ülése 1989. november 2. Helyszín: az Országház 55. sz. tanácsterme. Az Ellenzéki Kerekasztal ülése 1989. november 2. Résztvevők: Keresztes Sándor soros elnök Kereszténydemokrata Néppárt Antall József Magyar Demokrata Fórum Balsai

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

Helyszín: Főemelet 11.

Helyszín: Főemelet 11. NYUGAT-EURÓPAI SZERVEZETEK REGIONÁLIS ÜLÉSE Elnök: Bihari Szabolcs KIM Nemzetpolitikai Államtitkárság munkatársai: Brendus Réka, Tóth László Helyszín: Főemelet 11. 1. Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek

Részletesebben

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Társaság tagjai lehetnek: rendes tagok, tiszteletbeli tagok, pártoló tagok, ifjúsági tagok. 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG 2. SZAKASZ A

Részletesebben

Tisztelt Oktatási Bizottság!

Tisztelt Oktatási Bizottság! Tisztelt Oktatási Bizottság! Az Aranyalma Magyar Műveltség Egyesület 2011 április 5-én Biatorbágyi Ökumenikus Iskoláért című beadványban fordul Biatorbágy Város Önkormányzatához. A város képviselőtestülete

Részletesebben

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15.

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15. 3. tanulmány A Hegyi Beszéd április 9-15. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 15:6; Mikeás 6:6-8; Máté 5 7; 13:44-52; Lukács 6:36; Róma 7:7; 8:5-10 Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, a

Részletesebben

A MAGYAR SZELLEM UTJA A TRIANONI ERDÉLYBEN

A MAGYAR SZELLEM UTJA A TRIANONI ERDÉLYBEN A MAGYAR SZELLEM UTJA A TRIANONI ERDÉLYBEN AZ ELMULT KÉT ÉVTIZEDRE ma már önkéntelenül is mint történelmi, lezárt korszakra gondolunk vissza. Öröksége azonban minden idegszálunkban továbbreszket s meghatározza

Részletesebben

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete A Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat. Bányászat, 67 kötet, (2004) p. 99-103 S E L M E C I Asz

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal 23. Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal Egység a sokféleségben - 2008 a Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Éve A KultúrPont Iroda munkatársa a 2008: a Kultúrák Közötti Párbeszéd

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének j e g y z ő k ö ny v e 42/2008. sz. Képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

működési költségek, közgyűlés 6,000,000 35. Regős Tábor 900,000 LAMOSZSZ II. Küldöttgyűlése költségeinek finanszírozása

működési költségek, közgyűlés 6,000,000 35. Regős Tábor 900,000 LAMOSZSZ II. Küldöttgyűlése költségeinek finanszírozása Nyugat-európai Országos Magyar Szervezetek működési költségek, közgyűlés 6,000,000 Külföldi Magyar Cserkészszövetség utazási költség 1,200,000 Külföldi Magyar Cserkészszövetség tetőcsere 3,000,000 dr.

Részletesebben

Tartalom. Bevezető / 7

Tartalom. Bevezető / 7 bevezető Visszaemlékezéseimet írva halottak, halottaim közt bóklásztam. Jó volt őket rövidebb hosszabb ideig magamhoz hívni. Mint hajdanán, most is szeretettel néztek rám. Faggattam volna őket, de a múltba

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

Hung. Monitoring 19.5.89. (Kossuth Rádió, Hírek, 16 h ) - Megalakult a magyar Helsinki Bizottság, A ma már szerencsére természetes eseményről számol be Szilágyi Gabriella. - Az alakuló ülésen Schwarzenberg

Részletesebben

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret Örvendjetek, mert Isten úgy szeret il 4,4; Jn 3,16; Mt 24,42 Sz: r. Pálhegyi erenc : Pálhegyi ávid m é- két a- kar, Ör- vend- je- tek, m mert Is- ten úgy sze- ret. m m nem zord í- vend- té- le- tet! m

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. június 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. június 30-i ülésére BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŰLÉS ALELNÖKE 6021/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. június 30-i ülésére Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Nevelési Tanácsadója (Kiskunhalas)

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Külügyi Bizottság. 21.3.2005 PE 355.681v01-00

EURÓPAI PARLAMENT. Külügyi Bizottság. 21.3.2005 PE 355.681v01-00 EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««Külügyi Bizottság 2009 21.3.2005 1-24.MÓDOSÍTÁS Véleménytervezet Gerardo Galeote Quecedo Az Európai Külügyi Szolgálat létrehozásának intézményi vonatkozásai (2004/2207(INI))

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE. (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART. Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat

MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE. (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART. Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat Mi, a magyar nemzet tagjai, az új évezred kezdetén, felelőséggel minden magyarért,

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2012. (IX. 07.) önkormányzati rendelete az önkormányzati kitüntetésekről és elismerő címekről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Nemzedékek nevelői. Tanítók és tanítócsaládok a Kárpát-medencében. Könyvszalon, 2011. 11.12 Győr

Nemzedékek nevelői. Tanítók és tanítócsaládok a Kárpát-medencében. Könyvszalon, 2011. 11.12 Győr Nemzedékek nevelői Tanítók és tanítócsaládok a Kárpát-medencében Könyvszalon, 2011. 11.12 Győr Nemzedékek nevelői Tanítók és tanítócsaládok a Kárpát-medencében Szakmai lektor: Dr. Lanczendorfer Zsuzsanna

Részletesebben

A Szemiotikai Tájékoztató (a Magyar Szemiotikai Társaság kiadásában) új folyamának bibliográfiája

A Szemiotikai Tájékoztató (a Magyar Szemiotikai Társaság kiadásában) új folyamának bibliográfiája A Szemiotikai Tájékoztató (a Magyar Szemiotikai Társaság kiadásában) új folyamának bibliográfiája Új folyam 1 (5), 1991. 1. szám (A4-es méretben) Voigt Vilmos: A magyar szemiotikai terminológia általános

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország címerének

Részletesebben

KERET Konferencia 2012. december 10. Európai Ifjúsági Központ. A segélyvonal: tények és következtetések (a segélyvonal munkatársai)

KERET Konferencia 2012. december 10. Európai Ifjúsági Központ. A segélyvonal: tények és következtetések (a segélyvonal munkatársai) KERET Konferencia 2012. december 10. Európai Ifjúsági Központ A segélyvonal: tények és következtetések (a segélyvonal munkatársai) Az adatokról A számok nem reprezentatívak, és nem is teljesek (nem mindenről

Részletesebben

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás Egyházi Hírek Az Első Magyar Református Egyház (Kálvin, Vancouver 1955) lapja 2007. évi első kiadás Templom: Lelkipásztor: Nt. Szigeti Miklós Lelkészi hivatal: 2791. East 27 th Avenue Internet: http://members.shaw.ca/szigetim/index.htm

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Országgyűlés H vata t. A Házszabály 91..-a és a Magyar Köztársaság Alkotmányának 27. -a szerinti jogomnál fogva kérdést kívánok intézni

Országgyűlés H vata t. A Házszabály 91..-a és a Magyar Köztársaság Alkotmányának 27. -a szerinti jogomnál fogva kérdést kívánok intézni ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Szili Katalin úrasszonynak az Országgy űlés elnökének Helyben Országgyűlés H vata t irumá tyszám : /G h Érkezett : 2008 0 KT 0 2. Mellékletek : Írásbeli kérdés! Oldal : Tisztelt

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b.

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b. Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (107-113/2012.) TÁRGYSOROZAT 1./ Tudásoddal segítsd a vidéket

Részletesebben

A Magyar-Német Fórum 21. éves közgyűlése

A Magyar-Német Fórum 21. éves közgyűlése Európa-Mozgalom Németországi Hálózata Németországi Európa-Szövetség Európa-Mozgalom Magyar Tanácsa Európai Intézet, Budapest A Magyar-Német Fórum 21. éves közgyűlése Szakmai Fórum: Kisebbségek társadalmi

Részletesebben

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság HB elnöks kségg beszámol molója a 2009-es évben végzettv munkáról Szenes Zoltán bizottsági elnök Budapest, 2009. december 17-én MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság Tevékenységi

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás MÁTÉTELKI HÍREK 25. szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei Képvisel -testületünk 2006. október 10-i ülésének anyagából 2006. október 17. Közérdek információk! A választási bizottság tájékoztatása

Részletesebben

Krajsovszky Gábor: A kommunizmus áldozatainak emléknapjára 1

Krajsovszky Gábor: A kommunizmus áldozatainak emléknapjára 1 Krajsovszky Gábor: A kommunizmus áldozatainak emléknapjára 1 Az egyének talán megtérhetnek, de a kommunista rendszer lényegileg Isten gyűlölete és a kereszténység lerombolását célozza, tehát sohasem térhet

Részletesebben

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST 2012. május 8., 18 óra, Bécs Tisztelt (az eseményen jelenlévők függvénye). Különleges és talán minden másnál alkalmasabb két egymáshoz ezernyi szállal kötődő nemzet kapcsolatainak

Részletesebben

A civil közösségfejlesztés A CIVIL szektor definíciója: Tágabb értelemben ide tartozik minden olyan szervezet, jogi személy, amely nem tartozik a tágabb értelembe vett államszervezetbe, és nem céljuk a

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

N Y Í R E G Y H Á Z A Megyeháza Nyíregyházi Főiskola 2006. szeptember 22-23.

N Y Í R E G Y H Á Z A Megyeháza Nyíregyházi Főiskola 2006. szeptember 22-23. M E G H Í V Ó MGYR TUDOMÁNYOS KDÉMI SZBOLCS-SZTMÁR-BEREG MEGYEI TUDOMÁNYOS TESTÜLETE ÉS MGYR PROFESSZOROK VILÁGTNÁCS KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL MEGRENDEZI XV. KÖZGYŰLÉSSEL EGYBEKÖTÖTT TUDOMÁNYOS ÜLÉSÉT N Y Í R E

Részletesebben

EDWARD DE BONO POZITÍV HIT

EDWARD DE BONO POZITÍV HIT EDWARD DE BONO POZITÍV HIT E D W A R D D E B O N O POZITÍV HIT Emberség, boldogság, humor, segítőkészség, remény, egészség A fordítás alapja: Edward de Bono: H+ (Plus) A New Religion?: How to Live Your

Részletesebben

Az ellenség dezinformálása, avagy egy állambiztonsági kompromittálási akció az 1950-es évekbôl

Az ellenség dezinformálása, avagy egy állambiztonsági kompromittálási akció az 1950-es évekbôl Múltunk, 2007/3. 155 165. 155 [ ] SZ. KOVÁCS ÉVA Az ellenség dezinformálása, avagy egy állambiztonsági kompromittálási akció az 1950-es évekbôl Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában az

Részletesebben

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 15. július 21. FŐVÉDNÖK: P. DR. NÉMET LÁSZLÓ SVD NAGYBECSKEREKI MEGYÉSPÜSPÖK A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 17. 2012.

Részletesebben

S. TURCSÁNYI ILDIKÓ BANNER JÁNOS EMLÉKSZOBA. Vezető a Jantyik Mátyás Múzeum állandó kiállításához (Békés, Széchenyi tér 6.)

S. TURCSÁNYI ILDIKÓ BANNER JÁNOS EMLÉKSZOBA. Vezető a Jantyik Mátyás Múzeum állandó kiállításához (Békés, Széchenyi tér 6.) S. TURCSÁNYI ILDIKÓ BANNER JÁNOS EMLÉKSZOBA Vezető a Jantyik Mátyás Múzeum állandó kiállításához (Békés, Széchenyi tér 6.) BÉKÉSI TÉKA 11.sz. A békési Jantyik Mátyás Múzeum tájékoztatója Szerkeszti: B.

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet Tartalom Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet 1. fejezet: Egy új szemlélet Minden vágyad meghallgatásra talál, és

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány REFORMTÖREKVÉSEK A MAGYAR KÖZIGAZGATÁSBAN AZ EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK

Részletesebben

Monitoring FEJÉR MEGYEI HÍRLAP - 2014. 06. 03. (1,5. OLDAL)

Monitoring FEJÉR MEGYEI HÍRLAP - 2014. 06. 03. (1,5. OLDAL) FEJÉR MEGYEI HÍRLAP - 2014. 06. 03. (1,5. OLDAL) Árpád-ház program: ma jönnek Házi Péter Fehérvár A városba érkezik ma az Árpád-ház program szakmai testülete: mi lesz a Nemzeti Emlékhellyel? Az Árpád-ház

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. július 26. FŐVÉDNÖK: DR. VERES ANDRÁS szombathelyi megyéspüspök A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. 2014. július 26.

Részletesebben

Elnökségi beszámoló. A BUOD 3. ciklusának második két évéről. 2005. november 5.-6., Ulm (Baden-Württemberg) 8. BUOD-közgyűlés

Elnökségi beszámoló. A BUOD 3. ciklusának második két évéről. 2005. november 5.-6., Ulm (Baden-Württemberg) 8. BUOD-közgyűlés Elnökségi beszámoló A BUOD 3. ciklusának második két évéről 2005. november 5.-6., Ulm (Baden-Württemberg) 8. BUOD-közgyűlés 2005. november. 5.-6. 1 Tartalomjegyzék 1. Tagegyesületek 2. Közgyűlések 3. Elnökségi

Részletesebben

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót.

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót. Magyar Szociológiai Társaság 1014 Budapest, Országház u. 30. Paksi Veronika titkár részére Tárgy: szakosztályi beszámoló Tisztelt Titkár Asszony! Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei

Részletesebben

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének az önálló orvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 14/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének az önálló orvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 14/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének az önálló orvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 14/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben.

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Az Ötágú síp című sorozatban határon túli magyar kulturális műhelyeket mutattunk

Részletesebben

GHESAURUS. Tanulmányok Szentmártoni Szabó Géza hatvanadik születésnapjára. Szerkesztette CSÖRSZ RUMEN ISTVÁN

GHESAURUS. Tanulmányok Szentmártoni Szabó Géza hatvanadik születésnapjára. Szerkesztette CSÖRSZ RUMEN ISTVÁN GHESAURUS Tanulmányok Szentmártoni Szabó Géza hatvanadik születésnapjára Szerkesztette CSÖRSZ RUMEN ISTVÁN rec.iti Budapest 2010 3 A kötet megjelenését támogatta Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata és a szerzők

Részletesebben

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123)

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123) 2012. augusztus 23-án megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés a mamutfenyő környékén aranykorona vásárlása tárgyában

Részletesebben

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak A nép java Erdélyiek és magyarországiak Miközben valamennyien érezzük, hogy van valami másság közöttünk, igen nehéz ennek a jellegét, tartalmát megközelíteni. Biztos, hogy a különbség az átlagra vonatkozik,

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Kollányi Károly (1905 1993) hagyatéka a Müncheni Magyar Intézet regensburgi könyvtárában. Leltár

Kollányi Károly (1905 1993) hagyatéka a Müncheni Magyar Intézet regensburgi könyvtárában. Leltár Kollányi Károly (1905 1993) hagyatéka a Müncheni Magyar Intézet regensburgi könyvtárában Leltár I. Magyar történelem A) Történelem szakaszonként 1. I. 955 Őstörténetünk, honfoglalás, kalandozások, Kárpát-medence

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 14.-én megtartott soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester, Horváth Józsefné és Major Mária

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény-Szápár Község Önkormányzat Képviselőtestületei 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csetény és Szápár Község Önkormányzat Képviselőtestületeinek 2013. szeptember

Részletesebben

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A Congregatio Jesu egyetemes küldetése: Latin-Amerika - Argentína - Brazília - Chile - Kuba Küldetés az egész világra, minden néphez Európa - Ausztria

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Tátyi Tibor. Az alapszervezet története

Tátyi Tibor. Az alapszervezet története 217 Tátyi Tibor Az alapszervezet története Párkányban 1949. április 24-én alakult meg a CSEMADOK városi alapszervezete. Elsősorban lelkes, tenni akaró a magyar kultúra ápolásáért kész emberek fogtak össze,

Részletesebben

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet.

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet. Kutatási tárgykörök ROVATREND a történelemtanár-továbbképzésünk tanrendje alapján I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. a. Ásatási tudnivalók, az ásatásig vezető út, ásatás. b. Temetőfeltárás,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Javasolja az alábbi napirend tárgyalását:

Jegyzőkönyv. Javasolja az alábbi napirend tárgyalását: Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. április 3-án 8 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester,

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kobzai önkormányzat Képviselő-testület ulese

Budapest Főváros X. kerület Kobzai önkormányzat Képviselő-testület ulese Budapest Főváros X. kerület Kobzai önkormányzat Képviselő-testület ulese Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinet Tárgy: Javaslat a Hagar országa" című

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Budapest, 2011. február 18. Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Országos Igazoló Bizottság Cím/Address: H 1025 Budapest, Tömörkény u. 3/a. Levélcím/Letters: H 1255 Budapest, Pf.: 192 Tisztelt

Részletesebben

Hazaváró Családi Juniális

Hazaváró Családi Juniális DENGELEG 1999. PÜNKÖSD V. ÉVFOLYAM 5. SZÁM A Szentlélek egyik legf bb munkája, hogy a nyugtalan szív megnyugodjon, meger södjék. A Isten Áldott szép pünkösd embert nyugtató m ve, hogy a békétlenség idején,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. szeptember 27-én 9.30 órakor a Humán és Népjóléti Bizottság rendkívüli ülésén. Dorner László

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. szeptember 27-én 9.30 órakor a Humán és Népjóléti Bizottság rendkívüli ülésén. Dorner László A J K A V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A HUMÁN ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. (88) 521-111 fax:(88) 212-794 Ügyszám: 1/50-13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013.

Részletesebben

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2012. (III.07.) számú RENDELETE

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2012. (III.07.) számú RENDELETE Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III.07.) számú RENDELETE a díszpolgári cím adományozásáról Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Beszámoló a debreceni Magyar Finn Baráti Kör 2009. évi tevékenységéről

Beszámoló a debreceni Magyar Finn Baráti Kör 2009. évi tevékenységéről Beszámoló a debreceni Magyar Finn Baráti Kör 2009. évi tevékenységéről A Kör programjai: Január 21. Vezetőségi ülés. Tájékoztató a debreceni tiszteletbeli konzulátus alapításáról. Személyi javaslatok a

Részletesebben

ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban I. A koronázási jelvények A jogar A palást Országalma

ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban I. A koronázási jelvények A jogar A palást Országalma ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban História 2000/05-06. A szabad választások után 1990- ben összeülő magyar parlament egyik legádázabb vitája a körül forgott,

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Bordás Géza elnök köszönti a meghívott vendégeket, a megyei önkormányzat munkatársait és a képviselőket.

Jegyzőkönyv. Bordás Géza elnök köszönti a meghívott vendégeket, a megyei önkormányzat munkatársait és a képviselőket. Jegyzőkönyv Készült a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Cigány Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat 2008. július 3-i ülésén, melyre a Megyeháza Rákóczi termében került sor. Jelen vannak: A testület tagjai

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 25-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 25-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2014. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 25-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

Balázs Ferenc Kolozsváron született 1901 októberében. Székely származású szülõk gyermeke, négy testvér közül a második. Apja tisztviselõ volt, anyja

Balázs Ferenc Kolozsváron született 1901 októberében. Székely származású szülõk gyermeke, négy testvér közül a második. Apja tisztviselõ volt, anyja kiemelkedõ Szövetkezeti gondolkodók, személyiségek és szervezõk Erdélyben Balázs Ferenc (1901 1937) Balázs Ferenc Kolozsváron született 1901 októberében. Székely származású szülõk gyermeke, négy testvér

Részletesebben

2016. február INTERJÚ

2016. február INTERJÚ INTERJÚ Az Élet szép Az AMEGA beszélgetőpartnere: Dr. Kánitz Éva Főorvos Asszony, milyen családi indíttatással került az orvosi pályára? Mindig azt gondoltam, hogy az a legszebb dolog a világon, ha az

Részletesebben

Minap kurtán-furcsán váratlanul elment

Minap kurtán-furcsán váratlanul elment I A Remény illata Minap kurtán-furcsán váratlanul elment közülünk Eszes Tamás (Isten nyugosztalja) a Véderő egykori főparancsnoka, ma-holnap én, azután Te következel. Vagy fordítva. A lényegen nem változtat.

Részletesebben