XXXTH ANNDAL CONGRESS of

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XXXTH ANNDAL CONGRESS of"

Átírás

1 PROCEEDINGS of the XXXTH ANNDAL CONGRESS of Hungarz"an Scientzfic, Literary, and Artistic Assocz"atz"on P APERS PRESENTED by Hungarian Scientists, Writers, and Artists in the Western World EDITED by Dr. jános Nádas and Dr. Ferenc Somogyi Árpád Publishing Company Cleveland, Ohio 1991

2 AXXX. MAGYAR TALÁLKOZÓ KRÓNIKÁJA Szerkesztette DR. NÁDASJÁNOS és DR. SOMOGYI FERENC Árpád Könyvkiadó V állalat Cleveland, Ohio 1991

3 Copyright 1991 by Dr. Nádas Gyula Könyvkiadó Vállalata 1425 Grace Avenue, Cleveland, Ohio 44107, U.S.A. A közlemények - előadások és felszólalások - tartalmáért szerzóik felelősek! Minden jogot fenntartunk! A képek felvételeinek készít6it zárójelben rövidítéssel közöljük. Copyright 1991 by Árpád Publishing Company Ali rights reserved No part of this book may be used or reproduced in any manner whatsoever wlthout prior wrltten permission from the publisher except ln the case of brief quotatfons ernbodled in eritical artkies and reviews. Publisher Arpád Publishing C<Jmpany, 1425 Grace Avenue, Oeveland, Ohio Typographer C<Jmpsetting, Thomridge Ave., Cleveland, Ohio Library of Congress Catalog Card N umber: ISBN Printed in the United States of America 4

4 ASZERZÖK Abdovs7.ky Eliz rlr. Balló István rlr. Balogh Ferenc dr. Barki Éva Bethlendy György Borlnár Gábor vitéz Bozsokijános \.surka István dr. Dabas Rezső dr. Décsy Gyula dr. Domonkos Lás7Jó dr. Farlgya~ Lás7J6 Faluvégi Endre dr. Gál únrc dr. Gyallay-Pap Domokos Gyimesi Gyula Heb: Tibor fl Hit.cs Krist6f dr. Hunyadi István dr..jóka y Károly dr. vitézjuha Ferenc dr. Kállay István fl Ki~s Barnabás, OFM dr. Ki~s Gyula dr. KreC7lnger István Kovách G. István Könnöczy Zoltán Kúr Csaba dr. Lác7.ay Ervin dr. Lelbach Antal dr. vitéz Lengyel Alfonz fl Ligeti Angelus, OFM dr. Mariarász Pál dr. Magyar Kálmán dr. Mailáth István vitéz Martonfalvay Hugó dr. Meleghy Gyula dr. Mcster Fiore Mitnyán Lás7Jó Mózsi Ferenc fl MtL~tos István, Sch.P. d r. N á das Gyula dr. Nádas.János dr. Návori Kornél Nes7Jényi.Judit Németh Gyula Panajoth Z.oltánné P. dr. Percs7Jényi Márta Rokop.József dr. Somogyi Ferenc Somogyi Lél Stirling György Stolmár Aladár Staimár G. Dona T. Dombrády Dóra dr. Tóth István dr. Töttösy Emő dr. Töttösy Istvánné Ürmös Antal dr. Vizsolyi Dániel Záhonyijózsef dr. vitéz aigmond András előadásai, valamint az elhangzottfelszólalások vagy írásban beküldött hozzászólások, Javaslatok, beszámolók és párhuzamos ülések összefoglalói alapján sajtó alá rendezte: SOMOGYI FERENC DH. (A beküldött előadásokat lehetőleg teljes egészükben vagy legalább kivonatosan közöltük.) 5

5 ÁTTEKINTÉS EL6SZÓ HELYETT I. AJUBILEUMI MAGYAR KOGRESSZUS ÜNNEPÉLYES MEGNYITÁSA II. POUTIKAI KÉRDÉSEK III. GAZDASÁGI KÉRDÉSEK N. KÖZM0VEL6DÉS V. IIJÚSÁGI ÉRTEKEZLET VI. A KISEBBSÉGI MAGYARSÁG HELYZETÉNEK ISMERTETÉSE VII. A VOLT MAGYAR KIRÁLYI FEGYVERES ER6K ÉRTEKEZLETE VIII. JAVASLATOK ÉS ZÁRÓNYILATKOZAT IX. KIÁLLÍTÁSOK X. IRODALMI ÉS MŰVÉSZEST XI. TÁRSASEBÉD XII. DÍSZVACSORA XIII. MAGYAR BÁL XN. PÁRHUZAMOS ÜLÉSEK XV. AZ ÁRPÁD AKADÉMIA XXV. ÉVKÖNYVE XVI. BESZÁMOLÓK XVII. ÉLETRAJZI ADA TOK XVIII. FŰ GGELÉK XIX. NÉVMUTATÓ XX. RÉSZLETES TARTALOMMUTATÓ 6

6 ELŐSZÓ HEL YETI Gyz.m esz" Gyula (Scarborough, Ont., Kanada): TÜNDÖKLŐ V AR (Megnyitó a XXX. Magyar Kongresszus irodalmi és művészestjén) Harminc év! Időnek milyen sok! milyen kevés, munkának, gondnak Mennyi nemes gondolat, áldozat, fáradság kíséri ezt a harminc évet! A rendezők és a szere plők mennyi tevékenysége, buzgósága! S miért vállalták ezt? Csak azért, hogy szórakoztassák a megjelent közönséget vagy hogy szerepléshez jussanak azok, akik erre vágyódnak? Ó, dehogy! Tették ezt azért, hogy segítsenek fenntartani a magyarságtudatot és ápolják az igazi, hamisítatlan magyar kultúrát. Nagy feladatok, nagy célok. S mi volt az, ami bátorította a rendezőket, hogy eredménye lesz munkájuknak? Mi más, mint Petőfi szavai, amelyeket ugyan a színészekről írt, de amelyek a költőkre és írókra éppen úgy érvényesek: "Mienk a hatalom az emberszív felett." Nem a politikusoké, a gazdasági szakembereké, a tömegszervezők é, különböző társadalmi mozgalmak indítóié tehát, hanem az íróké és a költőké. Egy-egy irodalmi est megragadja és felemeli a résztvevők szívét és nem engedi azt elszakadni a hazától, néptől, édes szülőföldtől, drága anyanyelvtől De hát most nagy változások következtek be hazánkban, amelyeknek hatása alól mi sem vonhatjuk ki magunkat. Azt mondják, amikor a tenger háborog, akkor a tengerszemekben is megmozdul a víz. Ezeknek az irodalmi estéknek nem veszett el az értelmük, 7

7 továbbra is megrendezésre kell kerülniük, d e m ost m ár m ás céllal. Eddig az volt a fő szempont, hogy a külföldön é l ő magyarság ne vesszen el az anyaország szá m á ra ; m ost az a cél, hogy megválaszoljuk a nagy kérdést: Mire van szüksége népünknek lelki, szellemi téren? Három dologra: Elmélyült vallásosságra, h e lyes h azafiságra és keresztény humanizmusra. Mindháromról szálnom kellene, de mivel m ég sok a n szerepelnek, ezért a három közül csak e gy rő l emlé ke zem meg kissé bővebben. Amely talán a legfontosabb a h á r o m közül? Vagy a legközelebb álló szívemhez? N em! H a n e m a r ról, amiben a legnagyobb hiányosság van b ennünk, m agyarokban, mind itt, a külföldön élőkb e n, mind az ottho nia k ban egyaránt. És ez a kereszt ény humanzz mus/ Mi is ez tulajdonképpen? Régebben, amikor m ég m é lyebb volt bennünk a kereszténység, úgy mondták, hogy f ele baráti szeretet. Knut Hamsunnak, a világhírű, Nobel-díjas norvég nove l laírónak van egy elgondolkoztató elbeszélése a havasi pásztorról, aki kint legelteti nyáját a hegyoldalon és a novembe ri ködben, a messze távolban mozgó alakot vesz észre. Valami vadállat, gondolja a pásztor és összébb tereli nyáj á t. K és őbb újra arra felé tekint és megnyugodva látja, hogy embe r közeledik. Valaki a falubeliek közül - állapítja m eg - talán állatait jött megnézni vagy a feljebblevő m en ed ékházba visz élelmet. És az a valaki egyre közeledik és amikor egésze n köze l ér, akkor ismer rá, hogy nem más az, mint sajá t testvé re. Azt nézte messziről vadállatnak, majd valami idegenne k. Igen, messziről nézve az emberek olyan közömbösek számunkra, mint az állatok. Nem egyszer kárt okozni k é szülő vadállatoknak tartjuk őket, akiktől ajánlatos óvakodnunk. Ha azután közelebbről megismerjük őket, rájövünk, hogy ők is emberek, gondok, bajok, szenvedések ke resztjét hordozó, szeretetre vágyó és azt érdemlő testvéreink. Valahol olvastam egyszer: "Hogy tudnám gyűlölni a másik embert, aki éppen úgy halott lesz egyszer, akárcsak én?" Elgondolkoztató szavak. És az egyik szent sokat hangoztatott mondása: " Olyan 8

8 rövid ez az emberi élet, hogy szinte nem volna szabad mással törődnünk, mint azzal, hogy jót tegyünk egymással." Imával fejezem be beszédemet. Áldottak legyenek azok, akik létrehozták, fenntartották és tovább viszik ezeket az irodalmi estéket (Magyar Kongreszszusokat), és áldottak legyenek, akik ezeken szerepelve tündökló várrá változtatják az esték (a napok) termeit. A magyarságtudatnak, a magyar kultúra ápolásának és a nagy igazság örökös hirdetésének tündöklő várává, mert elmélyült vallásosságra, helyes hazafiságra és keresztény humanizmusra van legnagyobb szükségünk nekünk és az otthoniaknak egyaránt. Csak ez menti meg a drága magyar hazát! Gy inwsi Gyula. a Kanadai Magyar f rók Szövetsf>gének elnöke, az irodalmi és művészes t megnyitó beszédét mondja. (Somogyi Ul) 9

9 ..., o A XX.X. (jubileumi) Magyar Kongremus megn)itó ünn ep~ égé n c k főaszta l á nfl/ ba/ró/ jobbra dr. N ft das János, dr. Nádas Rózsa, Cmrka Istvá n, Regéczy-Nagy Lhz/ó, dr. Töttösy Istvánn é, dr. Somolf)'i Ferenc és fl Ugeti Angelus, O.F.M. (Somogyi Ul)

10 I. AJUBILEUMI MAGYAR KONGRESSZUS ÜNNEPÉLYES MEGNYITÁSA A XXX. (jubileumi) Magyar Kongresszus november 22. és 25. között a Sheraton Cleveland Cüy Centre Hotel (a volt Bond Court nagyszálló) termeiben (777 St. Clair Avenue) folyt le. A z ünnepélyes megnyitásra november 23-án, pénteken d é l e lőtt került sor. A magyar himnusz eléneklése után Ft. Lzget z' Angelus, O.F.M. (Youngstown, OH): BEVEZETŐ IMA címmel a köv e tkezőket mondta: Atyánk! A teremtés hajnalán örök terveid megvalósításába fogtá!. Ebben ott szerepelt a képmásodra és hasonlatosságodra teremtett ember. Tudtál minden népről, fajtáról, törzsről Akartál magyart teremteni, s meg is tetted. Most ebből a n é pből vagyunk itt együtt. Összejöttünk a nagy szétszórtságból. Tekints ránk és add, hogy megdicsőítsük nevede t! Urunk, Jézus Krisztus! Szent kereszted által m egváltottad a világot s valamennyiünket magad mellé emelsz, örökséged részesévé teszel. Eleinket könnyű terhed és édes igád viselésére választottad, de bőven részeltettél bennünket kereszted súlyának ízleléséből Tekints ránk, akik legtöbben megpróbáltatásból jöttek, s add, hogy méltók legyünk őseink útján járni. Ez az út T e magad vagy, hiszen azt mondtad, "én vagyok az út, az igazság és az élet". Most azért vagyunk itt, hogy utadat válasszuk, a helyes irányba haladjunk, ami a népek közti igazságon keresztül a Te örök igazságodhoz vezet, s nemzetünk földi életén, létén túl az örökkévaló életre juttat el bennünket. ll

11 Könnyű terhedet és édes igádat ve tte fel s tette rá nk e l ső szent királyunk, István. Saját lelkén keresztül é rte tte m eg velünk, hogy nincs üdvösség égen s boldogulás a földö n r aj tad kivül. Könnyű terhed és édes igád leghűbb vis e lőj e, ke reszte d társhordozója, édesanyád, ma velünk van. Őt vá lasztotta anyánknak, nagyasszonyunknak az első szent király. So kunk hite ma is, hogy ő fogta nem sokkal ezelőtt e rős e bbr e Szent István jogarát és kardját, s szelíd, de kitartó, m eg n e m ro p panó anyai szívének szeretetével harcolta ki, hogy m a az anyaországban könnyebben lélegezzenek. Könnyű terhed és édes igád értékes volt szent kirá lyunknak, Lászlónak. Ma ő tanít bennünket arra, hogy n evedbe n érdemes harcolni a magyar népért. Könnyű terhed és édes igád oly erővel hatott Imrére, a szent trónörökösre, hogy mindenévé választott T éged, le mondott a családi élet tőled elgondolt és megálmodott szé p ségéről. Ő tanít ma minket arra, hogy igaz ifjúságat n e ve l jünk. Könnyű terhed és édes igád vonzása ellenállha tatlan volt a szent asszonynak, Erzsébetnek, aki ma azt üze ni n e künk: úgy adjunk, hogy közben magunk gazdagadju nk. Teljes mértékű volt könnyű terhed és édes igád a sze nt királylány, Margit életében. Röpke földi élete elégő gyertya volt a haza oltárán. Arra ösztökél ez a fény, hogy mindent érdemes feláldozni a legnemesbért: a szülőföldért, testvé re inkért, fajtánkért. Magyar hősök, vértanúk, hitvallók végtelen sora, serege buzdít ma bennünket arra, hogy bár sokszor fájdalmas a magyar sors, mégis nemes büszkeség, szent elkötelezettség az. Urunk, jézus, add, hogy ma velünk lélegezzenek, aggódjanak, törődjenek ők! Közelmúltunk fényes csillagai, a szent életű nagy magyar püspökök is: Apor Vilmos, aki példádon lelkesülve életét adta embertársaiért. Mindszenty József, aki megmutatta, hogy kell állnunk Istenért, egyházért, hazáért. Márton Áron, aki mint sudármagas erdélyi fenyő állt a végek viharában, amely inkább ketté törik, de meg nem hajol. 12

12 Urunk! Számtalan példaképet adtál nekünk. Most add az ő n agy lelküket, azt a lelket, amelyből ők merítettek: Szent Lelked e t! Ft. Ugcti An!fclus, O.F.M. Ft. Kiss Barnabás, O.F.M.. bevezet6 imát mond. a k ö zmű ve/6 d és i bizottság ülésén ad e/6. (dr. Somogyi FerencnéJ jöjj, Szentlélek, jöjj, kegyosztó Istenünk, add felülről, add nekünk égi fénysugarad. Küldd a bölcsesség lelkét, az értelem, a tudomány, a tanács lelkét. Öntsd belénk a jámborság, de az erősség lelkét is, s tedd, hogy az Úr félelmének lelke mindig velünk maradjon. A Szentlélek hét ajándéka legyen lelkünk töltete ezekben a magyar napokba n, messze a h azától, az idegenben. Hogy jól lássunk, ítéljünk, döntsünk és cselekedjünk. De ne felejtsük, amit mondott nekünk: " Nélkülem semmit sem tehettek, ám ahol ketten-hárman együtt vagytok az én nevemben, köztetek vagyok." Így hát Ővele, Őbenne, Őáltala legyünk együtt és kérjünk áldást életünkre, munkánkra. S most közösen, magyar szemjeinkkel egyesülve mondjuk el azt az imát, a legszentebbet, amelyre maga az Úr tanított bennünket. Miatyánk... 13

13 Dr. Nádas jános elnök: ÚjRA NAGY ÉS SZABAD LEGYEN A MAGYAR-' Megnyitó A XXX. jubileumi Magyar Kongresszust ünnepélyesen megnyitom. Tisztelettel és magyar szeretettel köszöntöm mindazokat, akik hívó szavunkat megértették és az idők hangját m eghallották, a világ minden tájáról eljöttek hozzánk. Mély tisztelettel és magyar szeretettel üdvözlöm Göncz Árpádnak, a Magyar Köztársaság e lnöké n e k személyes kiküldöttjét, Regéczy-Nagy László urat, dr. Töttösy Istvánné miniszteri biztos úrasszonyt, valamint Magyarországról érkezett több kiváló vendégünket, s azokat, akik Angliából, Argentínából, Ausztráliából, Európából, Kanadából, Németországból, Svájcból. V e nezuelából, valamint az Amerikai Egyesült Államok te rüle téről, városaiból érkeztek, akár mint kiküldöttek, akár mint a Magyar Kongresszus egyéni tagjai vagy vendégei. A hírközlő szervek tagjait, a társegyesületek képviselőit külön is szeretettel köszöntöm. Szeretném hangsúlyozni, hogy azok, akik a nagy távolság vagy a tetemes költség miatt maradtak távol, írásban z5 megtehetik várt és kért javaslataz-kat. Kedves kötelességet teljesítek, amikor beje lentem, hogy dr. Göncz Árpád, a Magyar Köztársaság elnöke, dr. Antall józsef magyar miniszterelnök, dr. Habsburg Oltó, a Pán Európai Unió elnöke és dr. Kada Lajos é rsek, a vatikáni Szentségek Kongregációjának titkára, valamint sok más közéleti vezető írásban üdvözölte a XXX. Magya r Kongresszust. Tekintetes Magyar Kongresszus! Mi már menekülésünk első éveiben felismertük, hogy szükségünk van keretre, amelyben magyar céljainkat megfelelően szolgálhatjuk, erre irányuló múködésünket egységesen kifejthetjük. Röviddel Amerikába érkezésünk után, 1952-ben ezért alakítottuk meg a clevelandi Magyar Társaságot, mint az innsbrucki Magyar Társaság megkezdett mun- 14

14 közmű kájának folytatóját, hogy abban ma gya rságm e ntő velődési tevékenységünket ki tudjuk fejteni. Önként kínálkozott az a feladat, hogy mint a magyar haza hű fiai, az összefogásban r ejlő erőt a szavjet törvénytelen megszállása következtében hallgatásra kényszerített ország felszabadítása érdekében latba vessük. A fejlődés bizonyos fokán úgy éreztük, hogy a sok hasonló céllal megalakult magyar egyesület között összefogást kell létrehoznunk. Így született meg 1961 novemberében, az amerikai hálaadás ünnepének hétvégén, a Magyar Talállwzó, k éső bbi nevén Magyar Kongresszus, amely évrő l évre a szabad világ egész magyarságának összejövetelévé, véleményt n yilvánító szervévé le tt. Tavaly a XXIX. Magyar Kongresszuson m ég a jaltai m egállapodás helytelen értelmezése ellen való tiltakozás jegyében gyűltünk egybe, de aztán otthonz kezdeményezés hövetheztében egyik napról a másikra megbukott a kommunista rendsze r, eltűnt a vasfüggöny, megszűnt a szöges drótakadály, sőt l e dőlt az egypártrendszer elválasztó fala is. A történ elmi Magyarország és a szabad világ területén élő magyarság egymásra talált. Az utóbbi tagjai - életük veszélyeztetése nélkül - újra szabadon kereshették fel szeretett szülőföldjüket, édes hazánkat, a szerencsétlenségében is áldott Magyarországot. A mostani XXX. jubileumi Magyar Kongresszus már azokat az utakat és módokat keresi, amelyeken és amelyekkel az - egykor puszta életét mentő - emigráció össze tud fogni, egybe tud olvadnz az otthoni magyarsággal. A clevelandi magyar vezetőket, a XXX. Magyar Kongresszus összehívóit, legalábbis azok a gondolatok indították, hogyan tudjuk mi, a szabad világon szétszórt magyarok, segíteni polz" tz"haz, gazdaságz és közművelőd ési vonalon most - otthon rekedt testvéreinket. Mert akik valamikor számkivetésbe kényszerültek, azok időközben tudásukkal kitűntek, rátermettségükkel jól elhelyezkedtek, ügyességükkel meggazdagodtak, sőt gyermekeiket is szülőhazájuk szeretetére és megbecsülésére nevelték s azok befogadó hazánkban talán nem is remélt, szép állásokba jutottak. 40 éven át azt hirdettük, hogy a külföldön minden ma- 15

15 gyar - akár akarja, akár nem - hazájának vagy szü le i hazájának, Magyarországnak elhivatott kóvele. Róla ítélik meg az otthon maradottakat s ő képviseli a magyarság olthatatlan szabadságvágyát. Ezt a munkánkat, amelyet 40 év óta folytatunk az Amerikai Egyesült Államokban, mi nem h agyhatjuk abba. Nem nézhetjük tétlenül azt a beolvadási és beolvasztási folyamatot, amely az előbb említett józan és n emes törekvéssel párhuzamosan végbe megy s amely csupán itt a másodnemzedékesek soraiban f elére csóhkentette a magyatság létszámát. Ez a tünet az elszakított területeken é l ő magyarság elnyomásával együtt joggal aggaszt bennünket. Örü- A XXX. Magyar Kongresszus titkársága. Balról jobbra Szabolcs Lászlóné, Alapi Endréné és Szabolcs Andrea. (Somogyi Lé/) 16

16 !ünk annak, hogy Magyarország az első volt azok közt, amelyet az Em-ópaz Ház tagjai sorába felvettek, de - megitélésünk szerint - addig, amíg az elszakított területek magyarságának helyzete, jövője biztosítottnak nem látszik, még ez a valóban örvendetes jelenség sem elégit ki bennünket. Nekünk az Amerikai Egyesült Államokban olyan átfogó szervezelel kell kiépítenünk, amely minden magyarellenes támadást kivédhet, minden hamis hírt, újságcikket megcáfolhat, őrt áll a világ magyarsága felett s ettől a sz e repétől semmi sem tántoríthatja el. Csak az érdekesség kedvéért említem meg, hogy éppen 1988-ban, amikor a magyar szabadság ügye otthon is kialakulóban volt, az amerikai magyarság vezetésével éppen ez a Magyar Kongresszus - a Szabadvilági Magyarak V. Világkongresszusa erre vonatkozó határozatának értelmében - hívta életre a Szabad Magyar Világlanács szervezetét. Örömmel állapíthatjuk meg, hogy ma már szinte az egész világon vannak cselekvő szervezetek és magyar vezetők, akik csatlakoztak hozzánk és önként vállalták az amerikai magyarság virrasztó szerepét. Persze a segités módja elsősorban az itt született és magyar szellemben felnevelkedett magyarokon múlik. Ne feledjük el, hogy az Amerikai Egyesült Államok területén 1, en vallották magukat magyaroknak. Olyan létszám ez, amelynél sokkal kisebb létszámmal rendelkező államok, országok is vannak, működnek és virágoznak. Ennek a magyarságnak megszervezése, személyi és anyagi támogatásának biztosítása, munkába állítása mielőbbi jövőnk feladata. Ennek az építő feladatnak önzetlen vállalására kell elsősorban felhívnunk honfitársaink figyelmét. És ezt kell vállalnunk az egész világon szétszóródott magyarság körében is. Mert csak arra számíthatunk, akiben magyar öntudat él. Mondanunk is felesleges, hogy ennek a feladatnak vállalásával történelmi küldetésünk is kibővül. Ezen a téren különösen a hírszalgátat - újság és rádz ó - szerepe felbecsülhetetlen, de azok munkája is felette értékes, akik a magyar ifjúság nevelésével, tájékoztatásával más úton foglalkoznak. Ezzel kezdődik a jövőért végzett munka, amelyet nekünk feltétlenül vállalnunk kell. 17

17 Ettől függetlenül azt mondjuk, mindenki, aki csak te h e ti, legalább nyugdíjas korában, menjen haza. Vigye m a ~-;áva l értékeit, hadd gazdagodjék az ország. Inkább Magyarország gyarapodjék, minthogy itt nyelje el az állam szemé lyes é le t művünk gyümölcsét. Kitűnő alkalom lesz erre az b e n Budapesten összeülő III. Magyar Világkongresszus. Az otthoni magyarság 40 év szörnyű mulasztásait, a ko m munista rendszer embertelen kegyetlenségeine k következ ményét, a társadalmi vezető réteg mesterséges kiirtását, a kommunista gazdasági rendszer több milliárdos kölcsöné nek súlyos terhét, a kamatok fizetésének k é ny szerű váll a lását vette át. A reményét vesztett magyar társadalom hit él kell visszaszereznie a kormánynak s az emberek munlwkedvél kell visszavezetnie az élet útjára, amelyről a világszerte legnagyobb mértékű öngyilkosság és az évente egy-egy nagyközség lélekszámát meghaladó magzatelhajtás le té rí tette. Úgy érezzük, nem nézhetjük tétlenül a közelmúltba n otthon megindult folyamatot. A Magyar Kong resszu s keretében keresnünk kell a segítés módját. Rá kell mutatnunk arra is, hogyan és miben látjuk ezt mosl, amikor feltétlenül igaz a régi magyar közmondás: kétszer ad, a ki gyorsan ad. A szerencsétlen harcok és még szerencsétlenebb b é kekötések után arra is rá kell mutatnunk, hogy az országtól e lszakí tott egykori magyar területeken embermilliók szörnyű sonol élnek, mert ott a magyarságat ezer év után arra ké nyszerítik, hogy ősi lelkiségével ellentétes világnézetet valljon. A mai magyar kormányzat feladata a jövő Magyarországának tudatos szervezése, a mienk ennek támogatása, e l sősorban azonban az ország határain kívül é lő magyarság dolgaival való törődés. Mindkettőhöz elszántság és akarat szükséges. Puszta sóhajtozással nem megyünk e lőr e. Ennek a Magyar Kongresszusnak vállalnia kell történelmz fel e l ősségé l. Fel kell osztania a feladatokat és javaslatokat ke ll te nnie a végrehajtás szerveinek, felhívást kell intéznie a világ magyarságához. Erre kötelez bennünket a magyar hősök példája és a vértanúk életáldozata. Mi nem kérjük senkitől sem, hogy m eghaljon a hazáért. Csak odaadó munkát ké rünk, a sokrétű 18

18 feladatok valamelyiké nek vállalását s annak becsületes elvégzését. Mécs Lászlót kell idéznem: "Egy magyar még semmi, száz magyar még semmi; mz"lhó magyar, ha lalállwzz"k egyszer: megbzüen a vén Föld s úf pályán kezd futni." Adja Isten, hogy segítő szándékunk őszinte megnyilvánulása otthon is, ittkinn is meghallgatásra találjon s mint ezeréves történelmünk folyamán vesztett csaták, nagy nemzeti tragédiák után a nnyiszor, úfra nagy és szabad legyen a magyar! Dr. Somogyz Ferenc, az Árpád Akadémia főtitkára: HARMINC ÉV A Magyar Találkozó ezen a néven először november 24-én, 25-én és 26-án a clevelandi Magyar Önképzőkör helyiségében ült össze, ma tartja tehát 30. évi rendes gyűlését, a melyet minden évben az első Magyar Találkozó alkalmából választott hagyománynak megfelelően az amerikaz hálaadás ünnepének h étvégén rendeztünk meg. Két alkalommal a Szabadföldz Magyarak Világszövetségének Kongresszusát is ebben az időben és vele együtt hívták össze. 30 év eseményeiről pár percen belül nehéz lenne számot adni. Erre azonban nincs is szükség, m ert 27 kötetben (öszszesen 7468 oldalon) évente megjelent a Krónika, amely kereken 900 előadást, számtalan fel- és hozzászólást tarta l maz, ezenkívül pontosan számot ad arról, milyen időszerű kérdés foglalkoztatta a Magyar Találkozó (1974 óta Magyar Kongresszus) közönségét s azon milyen események történtek. Rá kell mutatnom, hogy a Magyar Találkozó vagy Kongresszus fenntartó testülete a clevelandi Magyar Társaság, amely november 9-én alakult meg és addig tanfolyamokat rendezett, pályázatokat hirdetett, magyarságismereti akadémiát és egyetemi tanfolyamokat szervezett, 1961 nyarán életre hívta ezt a Magyar Találkozót, november 26-án megalapította a külföldi magyar tudósok, írók és művész e k Árpád AkadémiáJát, 1971-ben pedig az Árpád Szövetség 19

19 hűség- és hivatásrendjél Az előbbinek jelenleg 404, az utóbbinak 398 élő s működő tagja van. Az Árpád Akadémia tagjainak tevékenységéről 1982-ben 482 oldalas kötetben számolt be, az Árpád Szövetség lovagjairól szóló beszámoló Varga Sándor főszéktartó halála miatt késik, d e nyomdára kész állapotban van. "A Magyar Társaság három évtizedén e k vázlatos története" 96 oldalon már 1983-ban az e lnök 80. születésnapjára megjelent. A Magyar Társaság szabadegyetemi előadássorozata korábban indult. A Magyar Kongresszus legjelentősebb intézm é nye talán az évről évre megismétlődő tudományos, irodalmi és művészeti Árpád-pályázat, amelynek benyújtási határidej e minden évben Szent István napján van. A pályázat nyertesei között 166 arany, 86 ezüst, 63 bronz Árpád-érem kiadására került sor, számos díszoklevelet és oklevelet is kiállítottunk. Örömmel kell megállapítanom, hogy az Árpád-pályázatokon évről évre legkiválóbb tudósaink, nagy íróink és művészúnk vesznek részt. Időközben a Magyar Kongresszus más természetű pályázatokat is hirdetett és pénzadományozással jutalmazott. Kitüntetett 13 sokgyermekes magyar családot, 19 kz.váló magyarl és 18 kitűnően működő magyar szervezet et is. 30 alkalommalfényképészeti műveket jutalmazott. Miután megítélésünk szerint az Árpád Akadémia tagsága a legmagasabb kitüntetés, kiadványainkban mindig feltüntetjük, ha az Árpád Akadémia valamelyik tagja részt vett-e az Árpád-pályázatokon is. A külföldön élő magyar tudósok, írók és művészek Árpád Akadémiája 25 éven át előadássorozattal egybekötött évi rendes közgyűlést, két alkalommal rendkívüli közgyűlést tartott. Ezekről a Krónika köteteiben "Az Árpád Akadémzá évkönyve" címmel külön is beszámoltunk. Az Árpád Szövetség hűség- és hivatásrendjének lovagjai közül 83-at a nagy Árpád-csillaggal tüntettünk ki azért, mert a magyarság jó hírnevét különösképpen növelték. A Magyar Kongresszusokon nemcsak időszerű politikai és közművelődési kérdésekkel foglalkoztunk, hanem főleg ifjúsági problémákkal is. Kerestük az jövő útját. Nevelés- 20

20 ügy1 es nyelvészeti kérdések [elvetésével, a magyar nő külföldi hivatásának beható vizsgálatával, az új nemzedékek feladatainak megvilágításával igyekeztünk a külföldön, főként a szé tszórtságban é lő magyarság életbenmaradását biztosítani. Dr. Somogyi Ferenc, az Árpád Akadémia f6titkára, kongresszusi m egnyitó beszédét mondja. T6/e jobbra Regéczy-Nagy László, dr. G6ncz Arpád magyar köztársasági elnök személyes képvise/6je. (Somogyi Lé/) A Magyar Kongresszus üléseivel párhuzamosan helyet adtunk más szervezetek összejöveteleinek, előadássorozatának vagy közgyűlésének megrendezésére is. Az Árpád Akadémia orvosz', mérnökz' és orientalisztikai osztálya évek óta külön előadások megtartására vállalkozik. A Magyar M érnökök és Építészek Világszövetsége minden évben a Magyar Kong,reszszus kretében ül össze. Korábban az Amerz'kaz Magyar Szövetség, később az Amerikai Magyarak Országos Szövetsége, a Szabad Magyar Újságírók Szövetsége, a Szent László Társaság és Rend Il. tartománya, az Egyesült Magyar Alap, a Clevelandi Magyar Történelmz Társulat, újabban a Vitézi Rend Ohio és a környező államok területére illetékes tago- 21

21 zata, néhányszor a Magyar Cserkészszövetség pár intézm é nye ugyancsak nálunk rendezte meg évi összejövetelét. Szálnunk kell még azokról a könyv-, képzőműv észe t i, bélyeg- és fényképművészeti kiállításokról, táncbemutatókról és hangulatos Magyar Bálokról, amelyek mind a magyar közművelődés terjesztését s a külföldi magyar élet folytatását kívánták szolgálni_ A katolikus szentmisék és protestáns útentúztelet eh évről évre azt akarták igazolni, hogy a Magyar Kongresszusok valóban keresztény világnézetet vallanak. 30 év munkájából ezeket az eredményeket és szempontokat szeretném kiemelni és a Tekintetes Kongresszus figyelmé b e ajánlani. Meggyőződésem, hogy a Magyar Találkozók (Kongreszszusok) fáradozása nem volt hiábavaló. Az idő máris m egérlelte gyümölcsét. Hiszem, hogy az utókor tanul tőlünk s eszméinket a nemzet szolgálata érdekében fokozatosan megvalósítja. A XXX. Magyar Kongresszus ülésein megjelent külföldi vendégek és belföldi kiküldöttek Regéczy-Nagy László (Budapest) író, dr. Göncz Árpád magyar köztársasági elnök személyes képviselője, dr. Töttösy Istvánné (Budapest), a magyar műv e lődésügyi minisztériumnak a külföldi magyarak ügyeivel foglalkozó biztosa, Bodnár Gábor (Garfield, NJ), a Magyar Cserkész Szövetség ügyvezető elnöke, dr. Bonutti Kar/né (Cleveland, OH) férje, a Cleveland Sta.te University nemzetiségi kérdésekkel foglalkozó tanszékének vezető tanára, dr. Bonutti Karl képviseletében, Borbás Károly (Toronto, Ont., Kanada), a "Hadak Ú lj án" felelős szerkesztője, az MHK torontói fő csoportvezelőj e, Csurka István (Budapest) író, országgyűlési képviselő, 22

22 Eszte rgá ly El ő d (Budapes t), a Magyar Emlékérem Alapítvány ügyveze t őjc, dr. Fadgyas László (Ausztrália), az Ausztráliai Magyar Szövcl<;ég dnökc,, Fényes Mária (Los Angeles, CA), a "Californiai Magyar Ujság" tulajdo nos fős ze rkesztője, dr. Forra i Kristóf(Washington, DC), a magyar nagykövetség cls6 titká ra, dr. Gyallay-Pap D omokos (Toronto, Ont., Kanada), a Kanadai M agyara k Szövetségének volt elnöke és a Szabadvilági M agyarak Világkongresszusának megalapí tó ja, Gyimesi Gyula (Scarborough, Ont., Kanada), a Kanadai Magyar Írószövel<;ég elnöke, dr. Ha bánjenő (Argentína) közgazdász, vitéz Ham vas józsef (Toronto, Ont., Kanada) mérnök, a "Magyar Mérnökök és Építészek Világszövetségének ügyv e zető elnöke, vitéz Haraszthy Miklós (Sa lon, OI I), a Vitézi Rend "Ohio és a Körny e ző államok" székkapitánya, vitéz Haraszthy Miklósné (Sola n, OH), a clevelandi Egyesült Magyar Egyletek elnöke, dr. Kállay István (Buda pest), az Eötvös Lóránd Tudományegyetem jogi tanszékének v e ze tő tanára, a Szent Korona Szövetség elnöke, ft. Kiss Barnabás, O.F.M. (Youngstown, OH), a "Catholic Puhlishing" igazgatója, fl. Ligeti Angelus, O.F.M. (Youngstown, OH), a "Katolikus Mat,'Yarok Va<;árnapja" szerkesztője, dr. Magyar Kálmán (Kaposvár) archeológus történész, a Somogy M egy ei Múzeum igazgatója, vitéz Martonfalvay Hugó (Glen Cove, NY), a Magyar Harcosok Bajtársi Közösségének világelnöke, dr. Marx György (Budapest), az Eötvös Lóránd Tudományegy etern tanára, dr. Meleghy Gyula (Stuttgart., Németország) gyáros, dr. Mezei István (Washington, DC), a magyar nagykövetség kultúrattas~ja, 2}

23 dr. Mitnyán László {Montréal, Q)1 e. Kanada) egyete mi tanár, a Magyar Mérnökök és Epítészek VilágszöveL<>égénck volt r.lnöke Noe] Péter (Edmonton, Alta., Kanada) gépészm érnök, a Magyar Mérnökök és Építészek Világszövetségének volt elnöke, Orbán Sándor (Erdély) író, Perk J. Ral ph (Cleveland, OH), az "Ameri can N ationalities Movement in Ohio" elnöke, volt cl evelandi polgármester, Pust August (Cleveland, OH) a cl evelandi polgá rmcstcr képviselőj e, dr. Sasvári László (Lausanne, Svájc), a Lausannci Magyar Társaság elnöke, vitéz Serényi István (New York, NY) a Vitézi R end központi székkapitánya vitéz Simon István (Woodland, CA) a Vitézi R end amerikai törzskapitánya, Soósjózsef(Baltimore, MD), az "Amerikai Magyar Értes ítő " főszerk es ztőj e, Tálas Ernő (Stockholm, Svédország), a Svéd Királyi Operaház bariton énekművé s ze, Ű rmös Antal_ (Woodstock, Ont., Kanada) mérnök, a Magyar Mérnökök és Epítészek Világszöve tségének főtitkára és pénztáros a, dr. vitéz Zsigmond András (Liverpool, Anglia), a Magyar Szabadságharcos Világszövetség elnöke, Burgyán Aladár (Cleveland, OH) okl. vegyészmérnök, a Magyar Társaság alelnöke, a T ermésze ttudományi Kör képviseletében is, dr. Lelbach Antal (Rocky River, OH), a Délvidéki Felszabadító Tanács elnöke, Rokop József (Canonsburg, PA), a Foundation elnöke, Szige thy Attila Szarka Lajos (Philadelphia, PA), az Amerikai Magyarak Országos Szövetségének társelnöke. 24

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Politikaelmélet tanszék HERCZEGH GÉZA ARDAY LAJOS JOHANCSIK JÁNOS MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE SUB Göttingen 7 219 046 719 2006 A 6088 BUDAPEST,

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

Sebestyén Imre A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT KONGRESSZUSA

Sebestyén Imre A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT KONGRESSZUSA NEMZETKÖZI SZEMLE Sebestyén Imre A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT KONGRESSZUSA A FŐ IRÁNYVONAL VÁLTOZATLAN 1985. március 25-étől 28-áig Budapesten megtartotta XIII. kongreszszusát a Magyar Szocialista Munkáspárt.

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

Az Ellenzéki Kerekasztal ülése 1989. november 2.

Az Ellenzéki Kerekasztal ülése 1989. november 2. Helyszín: az Országház 55. sz. tanácsterme. Az Ellenzéki Kerekasztal ülése 1989. november 2. Résztvevők: Keresztes Sándor soros elnök Kereszténydemokrata Néppárt Antall József Magyar Demokrata Fórum Balsai

Részletesebben

Kossuth Ház Hírlap - Newsletter

Kossuth Ház Hírlap - Newsletter Kossuth Ház Hírlap - Newsletter rendkívüli kiadás ÁLLAMALAPÍTÓ SZENT ISTVÁN NAPI ÜNNEPI HÉTVÉGE A KOSSUTH HÁZBAN 2014. AUGUSZTUS 23. 24. Elnöki beszámoló Az augusztus 23. 24. Szent István napi ünnepünk

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Tisztelt Oktatási Bizottság!

Tisztelt Oktatási Bizottság! Tisztelt Oktatási Bizottság! Az Aranyalma Magyar Műveltség Egyesület 2011 április 5-én Biatorbágyi Ökumenikus Iskoláért című beadványban fordul Biatorbágy Város Önkormányzatához. A város képviselőtestülete

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15.

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15. 3. tanulmány A Hegyi Beszéd április 9-15. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 15:6; Mikeás 6:6-8; Máté 5 7; 13:44-52; Lukács 6:36; Róma 7:7; 8:5-10 Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, a

Részletesebben

A MAGYAR SZELLEM UTJA A TRIANONI ERDÉLYBEN

A MAGYAR SZELLEM UTJA A TRIANONI ERDÉLYBEN A MAGYAR SZELLEM UTJA A TRIANONI ERDÉLYBEN AZ ELMULT KÉT ÉVTIZEDRE ma már önkéntelenül is mint történelmi, lezárt korszakra gondolunk vissza. Öröksége azonban minden idegszálunkban továbbreszket s meghatározza

Részletesebben

Helyszín: Főemelet 11.

Helyszín: Főemelet 11. NYUGAT-EURÓPAI SZERVEZETEK REGIONÁLIS ÜLÉSE Elnök: Bihari Szabolcs KIM Nemzetpolitikai Államtitkárság munkatársai: Brendus Réka, Tóth László Helyszín: Főemelet 11. 1. Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek

Részletesebben

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1900-1994 Egyetemi tankönyv / Második, bővített kiadás Szerkesztők PÖLÖSKEI FERENC, GERGELY JENŐ, IZSÁK LAJOS Korona Kiadó, Budapest, 1997 TARTALOM I. A KIEGYEZÉS VÁLSÁGJELEI

Részletesebben

Elnökségi ülés vendégekkel

Elnökségi ülés vendégekkel Elnökségi ülés vendégekkel Nem volt hétköznapi esemény a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugdíjasainak Országos Szövetsége elnökségének novemberi értekezlete. Jeles vendégek érkeztek a Mátyás utcába Czikora

Részletesebben

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye)

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) 2008. január 5. Egyesületünk megalakulása. Az egyesület létrehozása egy baráti társaság kezdeményezéséből jött

Részletesebben

MAGYAR DIASZPÓRA TANÁCS 2011. NOVEMBER 17.

MAGYAR DIASZPÓRA TANÁCS 2011. NOVEMBER 17. EURÓPAI REGIONÁLIS ÜLÉS Levezető elnök: Brendus Réka Titkár: Tóth László Helyszín: Gobelin terem 1. Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége Deák Ernő elnök 2. Magyarok Angliai Országos Szövetsége

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE. (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART. Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat

MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE. (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART. Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat Mi, a magyar nemzet tagjai, az új évezred kezdetén, felelőséggel minden magyarért,

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret Örvendjetek, mert Isten úgy szeret il 4,4; Jn 3,16; Mt 24,42 Sz: r. Pálhegyi erenc : Pálhegyi ávid m é- két a- kar, Ör- vend- je- tek, m mert Is- ten úgy sze- ret. m m nem zord í- vend- té- le- tet! m

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

A MAGYAR ORVOSI LABORATÓRIUMI SZAKDOLGOZÓK EGYESÜLETÉNEK TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE

A MAGYAR ORVOSI LABORATÓRIUMI SZAKDOLGOZÓK EGYESÜLETÉNEK TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE A MAGYAR ORVOSI LABORATÓRIUMI SZAKDOLGOZÓK EGYESÜLETÉNEK TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE Twentieth birthday of the Society of the Hungarian Medical Laboratory Professional Staff From establishment to present days

Részletesebben

Idõpont Elnök Alelnök Titkár Ügyvezetõ alelnök

Idõpont Elnök Alelnök Titkár Ügyvezetõ alelnök V. AZ EGYESÜLET TISZTSÉGVISELÔI Az OMBKE vezetô tisztségviselôi (1892 2002) Idõpont Elnök Alelnök Titkár Ügyvezetõ alelnök Fõtitkár (f.t.) (ügyv.a.e.) Fõtitkárhelyettes (f.th.) Ügyvezetõ fõtitkár (ügyv.f.t.)

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal 23. Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal Egység a sokféleségben - 2008 a Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Éve A KultúrPont Iroda munkatársa a 2008: a Kultúrák Közötti Párbeszéd

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

Tartalom. Bevezető / 7

Tartalom. Bevezető / 7 bevezető Visszaemlékezéseimet írva halottak, halottaim közt bóklásztam. Jó volt őket rövidebb hosszabb ideig magamhoz hívni. Mint hajdanán, most is szeretettel néztek rám. Faggattam volna őket, de a múltba

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete A Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat. Bányászat, 67 kötet, (2004) p. 99-103 S E L M E C I Asz

Részletesebben

Az MSZP állásfoglalásai az 1956-os forradalomról és Nagy Imréről ( ) a) Népszabadság

Az MSZP állásfoglalásai az 1956-os forradalomról és Nagy Imréről ( ) a) Népszabadság Az MSZP állásfoglalásai az 1956-os forradalomról és Nagy Imréről (1989-2005) a) Népszabadság (?) Bossányi Katalin: Meddig engedünk 56-ból? 1991. június 15. Emlékmű a megbékélésért. Megbékélés Emlékmű Alapítvány

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Vasi Rendőr Sportsegély- és Sportegyesület Elnöksége Szám:.../ 2007 VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely 2007. május 30. 2 A Vasi Rendőr Sportsegély-

Részletesebben

IRATOK A MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK TÖRTÉNETÉHEZ

IRATOK A MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK TÖRTÉNETÉHEZ IRATOK A MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK TÖRTÉNETÉHEZ MAGYAR-JUGOSZLÁV KAPCSOLATOK 1956 Az állami- és pártkapcsolatok rendezése, az októberi felkelés, a Nagy Imre-csoport sorsa Dokumentumok MTA Jelenkor-kutató

Részletesebben

Krajsovszky Gábor: A kommunizmus áldozatainak emléknapjára 1

Krajsovszky Gábor: A kommunizmus áldozatainak emléknapjára 1 Krajsovszky Gábor: A kommunizmus áldozatainak emléknapjára 1 Az egyének talán megtérhetnek, de a kommunista rendszer lényegileg Isten gyűlölete és a kereszténység lerombolását célozza, tehát sohasem térhet

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány REFORMTÖREKVÉSEK A MAGYAR KÖZIGAZGATÁSBAN AZ EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás Egyházi Hírek Az Első Magyar Református Egyház (Kálvin, Vancouver 1955) lapja 2007. évi első kiadás Templom: Lelkipásztor: Nt. Szigeti Miklós Lelkészi hivatal: 2791. East 27 th Avenue Internet: http://members.shaw.ca/szigetim/index.htm

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2012. (IX. 07.) önkormányzati rendelete az önkormányzati kitüntetésekről és elismerő címekről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A Szemiotikai Tájékoztató (a Magyar Szemiotikai Társaság kiadásában) új folyamának bibliográfiája

A Szemiotikai Tájékoztató (a Magyar Szemiotikai Társaság kiadásában) új folyamának bibliográfiája A Szemiotikai Tájékoztató (a Magyar Szemiotikai Társaság kiadásában) új folyamának bibliográfiája Új folyam 1 (5), 1991. 1. szám (A4-es méretben) Voigt Vilmos: A magyar szemiotikai terminológia általános

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének j e g y z ő k ö ny v e 42/2008. sz. Képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

S. TURCSÁNYI ILDIKÓ BANNER JÁNOS EMLÉKSZOBA. Vezető a Jantyik Mátyás Múzeum állandó kiállításához (Békés, Széchenyi tér 6.)

S. TURCSÁNYI ILDIKÓ BANNER JÁNOS EMLÉKSZOBA. Vezető a Jantyik Mátyás Múzeum állandó kiállításához (Békés, Széchenyi tér 6.) S. TURCSÁNYI ILDIKÓ BANNER JÁNOS EMLÉKSZOBA Vezető a Jantyik Mátyás Múzeum állandó kiállításához (Békés, Széchenyi tér 6.) BÉKÉSI TÉKA 11.sz. A békési Jantyik Mátyás Múzeum tájékoztatója Szerkeszti: B.

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 4 példányban! /2013 1. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi

Részletesebben

Országgyűlés H vata t. A Házszabály 91..-a és a Magyar Köztársaság Alkotmányának 27. -a szerinti jogomnál fogva kérdést kívánok intézni

Országgyűlés H vata t. A Házszabály 91..-a és a Magyar Köztársaság Alkotmányának 27. -a szerinti jogomnál fogva kérdést kívánok intézni ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Szili Katalin úrasszonynak az Országgy űlés elnökének Helyben Országgyűlés H vata t irumá tyszám : /G h Érkezett : 2008 0 KT 0 2. Mellékletek : Írásbeli kérdés! Oldal : Tisztelt

Részletesebben

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. július 26. FŐVÉDNÖK: DR. VERES ANDRÁS szombathelyi megyéspüspök A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. 2014. július 26.

Részletesebben

működési költségek, közgyűlés 6,000,000 35. Regős Tábor 900,000 LAMOSZSZ II. Küldöttgyűlése költségeinek finanszírozása

működési költségek, közgyűlés 6,000,000 35. Regős Tábor 900,000 LAMOSZSZ II. Küldöttgyűlése költségeinek finanszírozása Nyugat-európai Országos Magyar Szervezetek működési költségek, közgyűlés 6,000,000 Külföldi Magyar Cserkészszövetség utazási költség 1,200,000 Külföldi Magyar Cserkészszövetség tetőcsere 3,000,000 dr.

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal KOSZORÚZÁSOK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK OKTÓBER 19-én pénteken 9.30 a Romek emlékoszlopnál (Szentpéteri kapu) Közreműködnek a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói 10.30 Ünnepi műsor a Miskolci Egyetemen 12.00

Részletesebben

Véndiák Találkozó 2016

Véndiák Találkozó 2016 Véndiák Találkozó 2016 A Kar 2016. szeptember 23-án rendezte meg éves Véndiák Találkozóját, immár hatodik alkalommal. Az esemény hivatalosan 18.00 órakor, egy eseménydús programmal várta a regisztrált

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének az önálló orvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 14/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének az önálló orvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 14/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének az önálló orvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 14/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

KERET Konferencia 2012. december 10. Európai Ifjúsági Központ. A segélyvonal: tények és következtetések (a segélyvonal munkatársai)

KERET Konferencia 2012. december 10. Európai Ifjúsági Központ. A segélyvonal: tények és következtetések (a segélyvonal munkatársai) KERET Konferencia 2012. december 10. Európai Ifjúsági Központ A segélyvonal: tények és következtetések (a segélyvonal munkatársai) Az adatokról A számok nem reprezentatívak, és nem is teljesek (nem mindenről

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Külügyi Bizottság. 21.3.2005 PE 355.681v01-00

EURÓPAI PARLAMENT. Külügyi Bizottság. 21.3.2005 PE 355.681v01-00 EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««Külügyi Bizottság 2009 21.3.2005 1-24.MÓDOSÍTÁS Véleménytervezet Gerardo Galeote Quecedo Az Európai Külügyi Szolgálat létrehozásának intézményi vonatkozásai (2004/2207(INI))

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben.

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Az Ötágú síp című sorozatban határon túli magyar kulturális műhelyeket mutattunk

Részletesebben

Ballagási ünnepség

Ballagási ünnepség Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta és szerkesztette: Molnár Máté Fotókat készítette: Lajos Abigél és Róka Zsófia Ballagási ünnepség 2016.04.29. Igen, elballagtak a SZISZKI végzős diákjai is. Könny,

Részletesebben

KUTATÁSI EREDMÉNYEK a BOM számára az olimpiával kapcsolatban készített telefonos közvélemény-kutatásból. Budapest, június

KUTATÁSI EREDMÉNYEK a BOM számára az olimpiával kapcsolatban készített telefonos közvélemény-kutatásból. Budapest, június KUTATÁSI EREDMÉNYEK a BOM számára az olimpiával kapcsolatban készített telefonos közvélemény-kutatásból Budapest, 2010. június 1 Bevezetés Az alábbiakban közöljük a kérdőívben szereplő kérdéseket és a

Részletesebben

Kollányi Károly (1905 1993) hagyatéka a Müncheni Magyar Intézet regensburgi könyvtárában. Leltár

Kollányi Károly (1905 1993) hagyatéka a Müncheni Magyar Intézet regensburgi könyvtárában. Leltár Kollányi Károly (1905 1993) hagyatéka a Müncheni Magyar Intézet regensburgi könyvtárában Leltár I. Magyar történelem A) Történelem szakaszonként 1. I. 955 Őstörténetünk, honfoglalás, kalandozások, Kárpát-medence

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. május 21-i ülésére Tárgy: 2007. évi Díszpolgári cím és Pro Urbe Emlékérem kitüntetési javaslatokat véleményező előkészítő bizottság

Részletesebben

Zenepedagógiai munkásságának állomásai: és között a Győri Zeneművészeti Szakiskola és Főiskola tanára, 1972-től 2006-ig volt a

Zenepedagógiai munkásságának állomásai: és között a Győri Zeneművészeti Szakiskola és Főiskola tanára, 1972-től 2006-ig volt a A JANOTA-MŰHELY 80 ÉVES RÖVID KRÓNIKÁJA ( Torda, 1936. január 27.) Iskolai tanulmányait Győrben végezte, kitűnő rendű érettségi és az ottani zenekonzervatóriumi tanulmányai (zongora és fagott főtanszak)

Részletesebben

Az ellenség dezinformálása, avagy egy állambiztonsági kompromittálási akció az 1950-es évekbôl

Az ellenség dezinformálása, avagy egy állambiztonsági kompromittálási akció az 1950-es évekbôl Múltunk, 2007/3. 155 165. 155 [ ] SZ. KOVÁCS ÉVA Az ellenség dezinformálása, avagy egy állambiztonsági kompromittálási akció az 1950-es évekbôl Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában az

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország címerének

Részletesebben

EURÓPA EMLÉKEZETE összefüggések, hatások, emlékezet

EURÓPA EMLÉKEZETE összefüggések, hatások, emlékezet BUDAPEST 2016 EURÓPA EMLÉKEZETE A 20. SZÁZAD TÖRTÉNETÉVEL FOGLALKOZÓ INTÉZETEK V. SZIMPÓZIUMA 1956 összefüggések, hatások, emlékezet (Program 2016. 05. 12-én frissítve) A konferencia helyszíne: Magyar

Részletesebben

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Társaság tagjai lehetnek: rendes tagok, tiszteletbeli tagok, pártoló tagok, ifjúsági tagok. 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG 2. SZAKASZ A

Részletesebben

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST 2012. május 8., 18 óra, Bécs Tisztelt (az eseményen jelenlévők függvénye). Különleges és talán minden másnál alkalmasabb két egymáshoz ezernyi szállal kötődő nemzet kapcsolatainak

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 15. július 21. FŐVÉDNÖK: P. DR. NÉMET LÁSZLÓ SVD NAGYBECSKEREKI MEGYÉSPÜSPÖK A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 17. 2012.

Részletesebben

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás MÁTÉTELKI HÍREK 25. szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei Képvisel -testületünk 2006. október 10-i ülésének anyagából 2006. október 17. Közérdek információk! A választási bizottság tájékoztatása

Részletesebben

Nemzedékek nevelői. Tanítók és tanítócsaládok a Kárpát-medencében. Könyvszalon, 2011. 11.12 Győr

Nemzedékek nevelői. Tanítók és tanítócsaládok a Kárpát-medencében. Könyvszalon, 2011. 11.12 Győr Nemzedékek nevelői Tanítók és tanítócsaládok a Kárpát-medencében Könyvszalon, 2011. 11.12 Győr Nemzedékek nevelői Tanítók és tanítócsaládok a Kárpát-medencében Szakmai lektor: Dr. Lanczendorfer Zsuzsanna

Részletesebben

Tátyi Tibor. Az alapszervezet története

Tátyi Tibor. Az alapszervezet története 217 Tátyi Tibor Az alapszervezet története Párkányban 1949. április 24-én alakult meg a CSEMADOK városi alapszervezete. Elsősorban lelkes, tenni akaró a magyar kultúra ápolásáért kész emberek fogtak össze,

Részletesebben

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek?

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? 1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? a). b) 2.) Az 1956 os forradalom és szabadságharc miniszterelnöke látható a képen. Ki ő? Életrajzi adatainak nézzetek utána! Neve Születési helye,

Részletesebben

A civil közösségfejlesztés A CIVIL szektor definíciója: Tágabb értelemben ide tartozik minden olyan szervezet, jogi személy, amely nem tartozik a tágabb értelembe vett államszervezetbe, és nem céljuk a

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról A BME Levéltár idei levéltári napjának apropóját az ország első integrált felsőoktatási intézménye megalakulásának 80. és felbomlásának 70. évfordulója

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. június 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. június 30-i ülésére BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŰLÉS ALELNÖKE 6021/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. június 30-i ülésére Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Nevelési Tanácsadója (Kiskunhalas)

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

Hung. Monitoring 19.5.89. (Kossuth Rádió, Hírek, 16 h ) - Megalakult a magyar Helsinki Bizottság, A ma már szerencsére természetes eseményről számol be Szilágyi Gabriella. - Az alakuló ülésen Schwarzenberg

Részletesebben

SZka 212_06 a Fordulat ÉVe

SZka 212_06 a Fordulat ÉVe a fordulat éve SZKA 212_06 tanulói a fordulat éve 12. ÉVFOLYAM 71 6/1 Egy fiatalember gondolatai Csoportos feladatlap Képzeljétek magatokat a pártkatonával találkozó Szabó Péter helyébe! Vajon milyen

Részletesebben

A Magyar-Német Fórum 21. éves közgyűlése

A Magyar-Német Fórum 21. éves közgyűlése Európa-Mozgalom Németországi Hálózata Németországi Európa-Szövetség Európa-Mozgalom Magyar Tanácsa Európai Intézet, Budapest A Magyar-Német Fórum 21. éves közgyűlése Szakmai Fórum: Kisebbségek társadalmi

Részletesebben

Ne feledd! A felvidéki magyarok üldözésével, kitelepítésével a haza egy darabja elveszni látszik!

Ne feledd! A felvidéki magyarok üldözésével, kitelepítésével a haza egy darabja elveszni látszik! Ne feledd! A felvidéki magyarok üldözésével, kitelepítésével a haza egy darabja elveszni látszik! A témaválasztás indoklása Felvidéki gyökerek Felvidék-Nagymácséd-Hajós (1947) Hajósra 16 felvidéki településről

Részletesebben

TISZTELET NAGYBÁNYÁNAK

TISZTELET NAGYBÁNYÁNAK TISZTELET NAGYBÁNYÁNAK A Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. tisztelettel meghívja Önt és művészetkedvelő barátait 2016. május 28-án, szombaton 18 órára Debrecenbe, a Kölcsey Központ Bényi

Részletesebben

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben?

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? Hol találjuk a 2009. évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? A hagyományoknak megfelelően közöljük, hogy a 2009. május júniusi történelem szóbeli érettségi

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Nbb-10/2011. (Nbb-29/ )

J e g y zőkönyv. Nbb-10/2011. (Nbb-29/ ) Nbb-10/2011. (Nbb-29/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottságának 2011. május 24-én, kedden, 11 óra 13 perckor a Képviselői Irodaház I. emelet III. számú tárgyalótermében

Részletesebben