NAPLÓ július 24. 9/1. melléklet Újságcikkek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NAPLÓ 2007. július 24. 9/1. melléklet Újságcikkek"

Átírás

1 NAPLÓ július 24. 9/1. melléklet Újságcikkek

2 NAPLÓ július 25.

3 Térségi Kilátó július 27.

4

5 Napló 2007.augusztus 3. EGY HÉT MÚLVA INDUL A LEADER

6 Megjelenés dátuma: augusztus :28.00 Szerzı: Gyırffy Árpád Devecser (gyá) - Várhatóan a hét végén jelenik meg az a rendelet, amely a Leader program második fordulójának indulási feltételeit rögzíti, jelentette be Kovács Attila, a vidékfejlesztési tárca illetékes fıosztályvezetıje. Az Új Atlantisz Kistérségi Társulás rendezvényén megjelent polgármestereket, civil szervezetek, vállalkozások képviselıit házigazdaként köszöntı Holczinger László elnök úgy vélte, a Leader program hatalmas lehetıség a térségfejlesztési tervek megvalósítására. Kovács Attila rész- letesen szólt a várható szabályokról, bár közben többször is hangsúlyozta, hogy a rendelet megjelenéséig még néhány dolog változhat. Annyi már biztosnak tőnik, hogy a Lea- deren indulni akaró szervezıdéseknek várhatóan október elejére kell megalakulni. A feltételeknek megfelelı csoportok közül mintegy kapja meg a potenciális Leader-közösség státust az irányító hatóságtól. Nekik kell elkészíteni a maguk vidékfejlesztési tervét, ami alapján február környékén kiválasztják közülük a 70 nyertes Leader akciócsoportot. A másik csoport helyi vidékfejlesztési közösség státust kap, ami az akciócsoportokénál kevesebb támoga- tással, korlátozottabb döntési jogkörrel jár, de az eddigiekhez képest így is jó lehetıséget biztosít a programok megvalósításához. Schwartz Béla országgyőlési képviselı úgy vélte, hogy a már megalakult Leader csoportok hátrányban vannak, mert más célokkal és szervezeti formában jöttek létre, mint amit a rendelet majd elıír. Kovács Attila úgy vélte, legfeljebb azt az idıt vesztik el, amit az egyesület létrehozására fordítottak, viszont elıbbre járnak a szervezéssel. A VESZTESEK IS NYERNEK Megjelenés dátuma: augusztus :28.00 Szerzı: Gyırffy Árpád Devecser, Budapest (gyá) - Várhatóan napokon belül eldördül a startpisztoly, hogy a Leader program 2013-ig tartó második ciklusához kapcsolódni akaró közösségek hivatalosan is megkezdjék az akciócsoportok szervezését. A támogatási program ki-emelkedıen jelentıs lesz a falvakban, kisvárosokban élık részére, hisz megyénkben akár 3-4 milliárd forintot is fel lehet majd használni, ha megfelelı számú és nagyságú akciócsoport alakul. A startjel a vidékfejlesztési tárca napokban megjelenı rendelete lesz, ami rögzíti majd a csoportok szervezésének, regisztrálásának és kiválasztásának feltételeit. Kovács Attila, a minisztérium illetékes fıosztályvezetıje egy minapi devecseri fórumon tájékoztatta lapunkat a fontosabb feltételekrıl. Mint elmondta, a jogszabály megjelenése után indulhat az önkormányzatokból, vállalkozásokból, civil szervezetekbıl álló, legalább húsztagú helyi közösségek bejelentkezése a kistérségi vidékfejlesztési irodáknál. Érdekesség: egy települést nemcsak a polgármester, hanem a vállalkozások és civilek közösen is regisztrálhatnak. Fontos kritérium lesz, hogy a csoport meghatározott számú tagjának vidékfejlesztési, igazgatási tapasztalattal kell rendelkezni.az irányító hatóság a feltételeknek megfelelıkbıl választja ki októberig a Leader-csoportot, amelyek elkészíthetik saját vidékfejlesztési terveiket. A leadott tervek alapján jövı februárban döntenek arról, mely csoportok nyerik el a Leader-akciócsoport státust, s melyek szerepelnek csak helyi vidékfejlesztési közösségként. Újdonság, hogy az utóbbi kör is önálló pénzügyi alapot kap programjához. Az összeg függ majd többek között az érintett települések számától, a lakosság nagyságától, a települések helyzetétıl és fejlesztésre való jogosultságától. A Leader-akciócsoportok nagyobb összegre számíthatnak, s az eddigi gyakorlattal szemben teljes önállóságot kapnak a pályázataik elbírálásánál.a helyi vidékfejlesztési közösségek is több száz millió forinttal rendelkezhetnek, hogy az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban a vidéki életminıség javításához kapcsolódjanak. Szerepet kapnak a pályázatok elbírálásában is, de esetükben a döntési jogkör 60 százalékban a vidékfejlesztési hivatalé marad - tájékoztatta lapunkat a fıosztályvezetı.

7 ÉREZTETI HATÁSÁT A LEADER Megjelenés dátuma: augusztus :29.00 Szerzı: Németh Sándor Pápa (ns) - Eredményes pályázati évet tudhat maga mögött a Gemara akciócsoport. A programban részt vevı önkormányzatok, vállalkozások, civil szervezıdések összesen huszonnyolc pályázatot nyújtottak be. Ebbıl huszonhárman már megkötötték a szerzıdést, öt pályázó pedig a napokban írhatja alá a finanszírozási megállapodást. Mindezeket megelızve már több településen elindultak azok a beruházások, a rendezvények, amelyek a Leader program támogatásával valósultak, illetve valósulnak meg. Csak néhány példa teljeség igénye nélkül: Mihályházán a veterán autók találkozóját tartották, Keme- neshıgyészen a Kemenes elınevő települések találkoztak, Vaszaron pedig sport- és kulturális nap megtartására került sor. Augusztus 11-én Vanyolán Vajda Péternapot rendeznek. Augusztus 19-én pedig az úgynevezett Rába-hí- di vásár keltheti fel a figyelmet. (Részletes programja a közeljövıben lát napvilágot.) Mindezekkel tulajdonképpen egy szakasz zárul le a Gemara akciócsoport életében. S hogy mi lesz a folytatás? Errıl kérdeztük az akciócsoport vezetıjét, Szabadi Jánost, aki egyúttal a vidékfejlesztési irodát is igazgatja. - Szeptember 15-éig egy úgynevezett vidékfejlesztési közösségek jönnek létre a kistérségekben, melyeket legalább 20 önkormányzattal, szervezettel kell megalakítani. Ezt követıen lehet az alapítók által létrehozott vidékfejlesztési közösségekhez csatlakozni. Az önkormányzatoknak tehát hamarosan el kell dönteni, hogy kikkel akarnak akciócsoportként együttmőködni. A vidékfejlesztési iroda feladata lesz a szeptember 15-ig tartó Leader-regisztráció lebonyolítása, melynek keretében lajstromba veszik mindazokat az akciócsoportokat és a hozzájuk csatlakozó tagokat, akik - felismervén a helyi közösségek együttmőködésében, a közös tervezésben és kivitelezésben rejlı lehetıségeket - részt kívánnak venni az új Leader programban. Az elızetes információk alapján arra számítottunk, hogy egyesületként kell tovább mőködni. A legújabb elképzelés szerint viszont nonprofit kft., illetve egyesülési formában jöhet létre az akciócsoport. Várhatóan mintegy hetven akciócsoport fog mőködni az országban. Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi akciócsoportoknak mindenképpen növelni kell a létszámot - mondta Szabadi János. A nemrégiben Farkasgyepőn megalakult a Somló-Marcalmente-Bakonyalja egyesülettel kapcsolatban kijelentette, hogy semmi akadálya, hogy egyesületként mőködjenek. Az viszont nem valószínő, hogy Leader akciócsoportként az említett for- mában mőködni tudnak. Arra a kérdésre is választ vártunk, hogy mi lesz azokkal az önkormányzatokkal, amelyek egyetlen akciócsoporthoz sem tartoznak. Vajon ık végérvényesen kiesnek a vidékfejlesztés adta lehetıségekbıl? - Természetesen nem, ık önállóan hozhatnak létre vidékfejlesztési közösségeket. Számukra a vidékfejlesztési iroda kezdeményezi a közösség megalakulását. Hátrány, hogy ık nem vehetnek részt a Leader programban, s így nem tudnak a negyedik tengelyben biztosított összegre pályázni. S ha már itt tartunk, érdemes elmondani, hogy a helyi vidékfejlesztési irodák egyik feladata az akciócsoportok alakulásának elısegítése - amennyiben ezt kérik -, továbbá összehangolják a vidékfejlesztési terveket, köz- remőködnek a tervek operatív megvalósításában, a képesség- és készségfejlesztés, valamint a helyi közösségépítés területén.

8 NAPLÓ LEADER-CSOPORTOK: TÁRGYALÁS VAGY ELHÓDÍTÁS? Megjelenés dátuma: január :28.00 Szerzı: Gyırffy Árpád Budapest (gyá) - Tovább-ra sem várható egyértelmő döntés a rendezet- len sorsú Somló környéki Leader-közösségek ügyében. Másfél hónappal ezelıtt adtunk hírt arról, hogy a Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumnál (FVM) mőködı irányító hatóság a Balaton-felvidéki, a Bakonyért, a Bakony és a Balaton Keleti Kapuja, valamint a Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig elnevezéső helyi közösségeknek jogot adott a program következı fordulójában való részvételhez. Ugyanakkor a Pápa-Somló- Ajka térségét átfogó Gerence-Marcal-Rába-Somló, valamint a Somló-Marcalmente- Bakonyalja Helyi Közösség újabb húsz napot kapott a határok tisztázására a jelentıs területi átfedések miatt. Az október végi állapotok szerint Adorjánháza, Bakonypölöske, Csögle, Dabrony, Devecser, Doba, Egeralja, Iszkáz, Kamond, Kerta, Somlójenı, Somlószılıs, Somlóvásárhely, Bakonyjákó, Pápakovácsi esetében a településen mőködı vállalkozók, civil szervezetek, önkormányzatok közül valamelyik mindkét kö- zösségbe felvételét kérte, miközben egy település csak egyetlen közösséghez tartozhatna. Tovább bonyolítja a helyzetet az átfedett és a tiszta jogállású települések földrajzi elhelyezkedése is, mert a különbözı területek több helyen is benyúlnak egymásba. Az irányító hatóság no-vember végén még azt tervezte, hogy sikertelen tárgyalások esetén központi döntéssel határozza meg a közösségek végleges határait. A tárgyalásokra adott húsz nap közben kétszer is letelt, a két csoport között mégsem született egyezség. Ugyanakkor a központi beavatkozás is elmaradt. Információink szerint az utóbbit végül azért nem vállalták, mert a döntés eredményeként egyes településeket elzártak volna a közösségüktıl. Így járna például a Somló-Marcalmente-Bakonyalja csoporthoz regisztrált Nagypirit és Kispirit, ha a jelenleg két helyre is tartozó Adorjánháza, Csögle, Iszkáz, Kerta, Kamond térséget a központi döntéssel a Gerence-Marcal- Rába-Somló közösséghez kapcsolnák. Ha ez bekövetkezne, akkor a zárványban maradó települések teljesen kimaradhatnának a vidékfejlesztési támogatások harmadik, negyedik tengelyének támogatásaiból. Hogy ezt elkerüljék, a döntést elıkészítı bizottság javaslatára az irányító hatóság várhatóan a jövı héten újabb hosszabbítással próbál idıt adni az érintetteknek a probléma tárgyalásos rendezésére. A Somló-Marcalmente- Bakonyalja csoportot képviselı Menyhárt Tibor kérdésünkre elmondta, továbbra sem zárják ki annak lehetıségét, hogy a két közösség egyesülésével teremtsenek tiszta helyzetet. Ezt három feltétel teljesülése esetén tartják megoldhatónak. Az új közösségbe a két korábbi csoport a képviselt lakosság arányában vihet be tagokat, a vezetıséget nem elızetes egyezséggel, hanem az új közösség tagjainak demokratikus szavazásával választják. Ragaszkodnak ahhoz is, hogy a késıbbi jogi személyiségő szervezet a már mőködı Somló-Marcalmente-Bakonyalja Leader Akciócsoport Közhasznú Egyesület jogutódjaként jöjjön létre, mert így nagyobb esélyük lenne a következı idıszak pozitív lezárására. A Gerence-Marcal-Rába-Somló közösséget képviselı Polczer Sándor az eddi-gi megbeszélések, illetve a másik csoport feltételei alapján nem lát esélyt a probléma tárgyalásos rendezésére. Amennyiben hivatalosan megnyílik újra a lehetıség a bıvülésre, akkor olyan településeken is akarnak tagokat győjteni, amelyeken jelenleg nincs érdekeltségük. Így azokon is, amelyek egy közpon- ti döntés esetén ma esetleg kikerülnének minden csoportból. A Gerence-Marcal-Rába-Somló csoport ezzel a lépéssel tágabb lehetıséget adna az irányító hatóságnak a határok rendezéséhez. Ugyan- akkor az sem várható, hogy a másik közösség szó nélkül szemléli majd tiszta területének esetleges csökkentését. Amennyiben továbbra sem születik mindegyik fél számára elfogadható döntés, könnyen lehet, hogy az érintettek a brüsszeli hatóságokhoz fordulnak. A tét magas, hisz egy-egy térség másfél milliárdos fejlesztési forrásra számíthat gyıztes pályázat esetén a következı hét évben.a tárgyalásokra adott 20 nap kétszer is letelt, a két csoport között még sincs egyezség

9 NAPLÓ

A SOMLÓ-MARCAL-BAKONY TÉRSÉG KITÖRÉSE

A SOMLÓ-MARCAL-BAKONY TÉRSÉG KITÖRÉSE A SOMLÓ-MARCAL-BAKONY TÉRSÉG KITÖRÉSE Somló-Marcalmente-Bakonyalja Leader Térség Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2007-2013 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 4 II. Stratégia célja... 7 III. Gazdasági,

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS CIVIL KONCEPCIÓJA

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS CIVIL KONCEPCIÓJA SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS CIVIL KONCEPCIÓJA 1. A civil koncepció célja, feladata Az elmúlt több mint egy évtizedben végbement demokratikus átalakulás egyik eredménye, egyben kimagasló teljesítménye

Részletesebben

ÚMVP III. tengely HOSSZABÍTÁS 2009 december 14., hétfı 11:27

ÚMVP III. tengely HOSSZABÍTÁS 2009 december 14., hétfı 11:27 ÚMVP III. tengely HOSSZABÍTÁS 2009 december 14., hétfı 11:27 Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengely kérelmeinek beadási határideje, 2009. december 16-ról 2009. december 20-ra módosult.

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 11817/2006. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2012. augusztus. Az MVH módosította a kifizetési kérelmek benyújtásának bizonyos szabályait

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2012. augusztus. Az MVH módosította a kifizetési kérelmek benyújtásának bizonyos szabályait Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitı, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. május 13-án megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. (Bánhidi László, Czifra Zsuzsanna és Ohr Alajos igazoltan távol, jelen van 8 fı képviselı.)

J E G Y Z İ K Ö N Y V. (Bánhidi László, Czifra Zsuzsanna és Ohr Alajos igazoltan távol, jelen van 8 fı képviselı.) J E G Y Z İ K Ö N Y V 42/201 Készült Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 12-én megtartott nyílt testületi ülésén. Jelen voltak: 8 fı képviselı a jelenléti ív szerint (Bánhidi

Részletesebben

Tisztelt Somló - Marcalmente - Bakonyalja LEADER Egyesületi Tagok!

Tisztelt Somló - Marcalmente - Bakonyalja LEADER Egyesületi Tagok! FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉK FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM SZAKÁLLAMTITKÁR Ügyiratszám: 3125/6/2009. Nagy Gábor Németbányai Kostajger Mihály Közhasznú Egyesület Németbánya Fő tér 3. 8581 Tisztelt Somló - Marcalmente

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 26-án megtartott ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 26-án megtartott ülésérıl. 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 26-án megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 16-os sz. terem. Jelen vannak: Cservenák Pál Miklós

Részletesebben

Kié lesz az általános iskola?

Kié lesz az általános iskola? Lannert Judit Németh Szilvia Sinka Edit Kié lesz az általános iskola? Kutatási jelentés a 2007 ısz elején lezajlott közoktatási intézményfenntartási változásokról 2008. február Tartalomjegyzék Vezetıi

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 260-10/2008.

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 260-10/2008. Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 260-10/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2008. október 30-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2007. november 29-én tartott, k ö z m e g h a l l- g a t á s s a l egybekötött ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Állami Számvevıszék Fejlesztési és Módszertani Intézet A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Tanulmány

Részletesebben

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési Zrt. Az NSRK 211-213-as akcióterveinek környezeti vizsgálata II. A Gazdaságfejlesztés Operatív Program, valamint a regionális

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. február 14-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Dr. Barta Zsuzsanna,

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2014. március

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2014. március Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitı, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 11.400-3/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/1/2010. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 10-16. Rendeletek száma: 3-5. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalában 2010. február 10-én a Pénzügyi Bizottság ülésén.

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalában 2010. február 10-én a Pénzügyi Bizottság ülésén. Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalában 2010. február 10-én a Pénzügyi Bizottság ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Feró István Ferenc elnök Szabó András Déry

Részletesebben

LEADER Zöld Könyv TERVEZET

LEADER Zöld Könyv TERVEZET Készítette: A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium megbízásából a Magyarországi LEADER Központ Magyarországi LEADER Közhasznú Egyesület 2007. január A Zöld Könyv tervezete a 2007-2013 pénzügyi

Részletesebben

A BÁBOLNA NEMZETI MÉNESBIRTOK KFT.

A BÁBOLNA NEMZETI MÉNESBIRTOK KFT. ORSZÁGGYŐLÉSI KÖNYVTÁR - KÉPV ISELİI KUTATÓSZOLGÁLAT A BÁBOLNA NEMZETI MÉNESBIRTOK KFT. SAJTÓSZEMLE KÉSZÍTETTE: HORVÁTH IRÉN 2008. MÁJUS A Képviselıi Kutatószolgálat információs szolgáltatásai: elemzések,

Részletesebben

A középfokú szakképzı intézményrendszer átalakulása a 2007. nyári törvénymódosítás után

A középfokú szakképzı intézményrendszer átalakulása a 2007. nyári törvénymódosítás után A középfokú szakképzı intézményrendszer átalakulása a 2007. nyári törvénymódosítás után Zárótanulmány Írta: Mártonfi György A kutatást vezette: Lannert Judit Közremőködtek: Békési Kálmán, Sinka Edit Budapest,

Részletesebben

2007. júniusi hírek. 1118 Budapest, Maléter Pál u. 4/G Tel.: +36-1/319 2707 Fax: +36-1/319 2702 e-mail: vanessia@vanessia.hu Internet: www.vanessia.

2007. júniusi hírek. 1118 Budapest, Maléter Pál u. 4/G Tel.: +36-1/319 2707 Fax: +36-1/319 2702 e-mail: vanessia@vanessia.hu Internet: www.vanessia. 2007. júniusi hírek A pályázók számára kedvezőbb és egyszerűbb biztosítéki rendszer Megszűnhet az uniós agrártámogatás Norvég Finanszírozási Mechanizmusok Egyszerűsített Norvég Alap Könnyítés az uniós

Részletesebben

HELYZETFELMÉRİ JELENTÉS AZ EGYENLİ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG JOGSZABÁLYI MANDÁTUMÁNAK TELJESÍTÉSÉHEZ

HELYZETFELMÉRİ JELENTÉS AZ EGYENLİ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG JOGSZABÁLYI MANDÁTUMÁNAK TELJESÍTÉSÉHEZ HELYZETFELMÉRİ JELENTÉS AZ EGYENLİ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG JOGSZABÁLYI MANDÁTUMÁNAK TELJESÍTÉSÉHEZ 1.1 tevékenység Készítették: Márta Hodász és Geraldine Scullion HU2004/IB/SO01-TL számú Twinning Light projekt

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. október 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, dr Almássy Antalné,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Önkormányzat Képviselı-testület 2006. január 24. napján 14.00 órakor megtartott ülésén.

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Önkormányzat Képviselı-testület 2006. január 24. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. JEGYZİKÖNYV Készült Polgárdi Város Önkormányzat Képviselı-testület 2006. január 24. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme Jelen vannak: Borbély István

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2011. november 23-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén.

JEGYZİKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2011. november 23-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. JEGYZİKÖNYV Készült: A Humán Bizottság 2011. november 23-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. Jelen vannak: a Humán Bizottság részérıl: Szvitankó Tamás, a bizottság Saláta László

Részletesebben

Az uniós költségvetési kapcsolatok elszámolásának szabályai: variációk egy témára

Az uniós költségvetési kapcsolatok elszámolásának szabályai: variációk egy témára Külgazdaság, LIII. évf., 2009. május június (5 41. o.) Az uniós költségvetési kapcsolatok elszámolásának szabályai: variációk egy témára BANAI PÉTER BENİ CSONKA GIZELLA Az európai uniós költségvetési kapcsolatok

Részletesebben

K E L L E G Y H E L Y Közkincs Kerekasztal a kulturális vidékfejlesztés szakmai mőhelye

K E L L E G Y H E L Y Közkincs Kerekasztal a kulturális vidékfejlesztés szakmai mőhelye 2010. OKTÓBER Az EÖTVÖS KÁROLY MEGYEI KÖNYVTÁR ÉS KÖZMŐVELİDÉSI INTÉZET KÖZMŐVELİDÉSI HÍRLEVELE - KÖZKINCSEINK - VISSZAPILLANTÓ - ELİRETEKINTİ - AJÁNLÓ - ÉRTÉKTEREMTİK A TARTALOMBÓL - KELL EGY HELY - KÖZKINCS-KEREKASZTAL

Részletesebben

A LEADER PROGRAM BEMUTATÁSA A SÜMEGI KISTÉRSÉG PÉLDÁJÁN

A LEADER PROGRAM BEMUTATÁSA A SÜMEGI KISTÉRSÉG PÉLDÁJÁN HOGYOR VERONIKA A LEADER PROGRAM BEMUTATÁSA A SÜMEGI KISTÉRSÉG PÉLDÁJÁN A LEADER, mint speciális vidékfejlesztési program A LEADER Liaison Entre Actions de Developpment de l Economie Rurale francia kifejezés

Részletesebben