2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS"

Átírás

1 Az Erdıért Egyesület 8000 Székesfehérvár, Tolnai u évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Elfogadva: 1/2012. (V.18.) közgyőlési határozatban. Székesfehérvár, február 17. Balsay Miklós egyesület elnöke

2 Az Erdıért Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendırıl 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az Erdıért Egyesület évben a gazdálkodásáról a számviteli politikájában rögzített szabályozásnak megfelelıen egyszerősített éves beszámolót készített, melynek összeállítására a évi C. törvény /a számvitelrıl/ és a 224/2000.(XII.19.) Korm.rendelet az irányadóak. A mérleg fıösszege ezer Ft, a saját tıke ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegbıl és a közhasznú szervezeti eredménykimutatásból. 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA Tárgyévben a szervezet 302 ezer Ft állami támogatást kapott és azt teljes egészében fel is használta. A 2010-es évben 340 ezer Ft, 2011-ben 172 ezer Ft az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft-tıl a mőködési költségek fedezetére kapott támogatás összege. A helyi Önkormányzattól 130 ezer Ft támogatást sikerült megkapni a költségek ellentételezésére. A kapott támogatásokat részletesen a 2. sz. melléklet mutatja be, a változások részleteit az 5. sz. mellékletben láthatjuk. 3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS Elızı évhez képest a szervezet tartaléka (vagyona) 258 ezer Ft összeggel növekedett. Az egyesület mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja közhasznú céljainak elérése érdekében. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be. 4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA Az Erdıért Egyesület nem nyújtott cél szerinti juttatást, ezért a cél szerinti juttatások tartalmi tagolására nincs kötelezı elıírás. 5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTİL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI

3 ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEZETITİL KAPOTT TÁMOGATÁSOK MÉRTÉKE Tárgyévben a szervezet 302 ezer Ft állami támogatást kapott és azt teljes egészében fel is használta. A kapott támogatás összege alacsonyabb az elızı esztendıhöz képest. A 2010-es évben 340 ezer Ft, 2011-ben 172 ezer Ft az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft-tıl a mőködési költségek fedezetére kapott támogatás összege. A helyi Önkormányzattól 130 ezer Ft támogatást sikerült megkapni a költségek ellentételezésére. A kapott támogatásokat részletesen a 2. sz. melléklet mutatja be, a változások részleteit az 5. sz. mellékletben láthatjuk. 6. A KIEMELTEN KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETİ TISZTSÉGVISELİINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE Az egyesület személyi jellegő ráfordítása 359 ezer Ft. A költségtakarékosság érvényesítésébıl adódóan kevesebb, mint elızı évben. A vezetı tisztségviselık 2011-ben csak a szükséges költségtérítésben részesültek, összegét tekintve 177 ezer Ft. A költségtérítés összege az elızı évhez képest 190 ezer Ft-tal kevesebb. Az adminisztrációs feladatokat ellátó személyek megbízási díjban részesültek. A kifizetett megbízási díj tárgyévben 143 ezer Ft, elızı évben 150 ezer Ft volt. A megbízási díjak közterhei 39 ezer Ft-ot tesznek ki. A kifizetések részletezését a 6. sz. melléklet tartalmazza. 7. A KIEMELTEN KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRİL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ 7.1. Az egyesület bemutatása Az egyesület céljai: közremőködés az ifjúság nevelésében, oktatásában, az elméleti biológia oktatás gyakorlati képzéssel történı kiegészítése környezetvédelem sporttevékenység egészségmegırzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység az erdı és az ember szorosabb kapcsolatának megteremtése Az egyesület kiemelkedıen közhasznú szervezetnek minısül, mert közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyrıl a törvény, vagy törvény

4 felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése szerint valamely állami szervnek, vagy a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia. A Fejér Megyei Bíróság a társadalmi szervezetet szeptember 17-én a Pk /2001/4. számú jogerıs végzésével nyilvántartásba vette és kiemelkedıen közhasznú szervezetté minısítette. Az egyesületnek magánszemélyek a tagjai Az egyesület évi tevékenysége 2011-ben az egyesület alapvetı célkitőzése változatlan volt: A természeti értékek benne az erdık és vizek védelme, a környezeti tudatformálás, nívós szakmai programok és rendezvények szervezése. Az egyesület a térség három kiemelt kiránduló központjának - a Gaja-völgyi Tájcentrumtájcentrum, a Pákozd-Sukorói Arborétum és a Sárréti Ökoturisztikai Centrum - megismertetésében vállalt jelentıs szerepet. A központok illetékes erdıgondnokát bevonta a fejlesztési pályázatok elıkészítésébe, a helyszínen tartandó rendezvények megszervezésébe évben is részt vettünk a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Civil Irodája által szervezett 1%-os kampányban. A székesfehérvári Alba Takarékszövetkezet anyagi segítségével évben tovább növeltük a Pákozd-Sukorói erdei iskola felszereltségét. A Fejér Megyei Hírlapban április és október között havonkénti megjelenéssel ERDİVÉDİ sorozat indult, melynek szerkesztésében részt vett egyesületünk elnöke is. A sorozat keretében rendezett gyermekrajz pályázaton melynek zsőrijében is képviseltettük magunkat remekmővek születtek. Áprilisban nagysikerő konferenciát szerveztünk a székesfehérvári óvodavezetık, általános- és középiskolai igazgatók részvételével Az erdı szerepe a környezeti tudatformálásban címmel a Soponyai Ökoturisztikai Centrumban, neves elıadókkal. Ezen rendezvény alapján kaptunk meghívást a Székesfehérvár -tóvárosi általános iskolába ahol a négy negyedik osztálynak összevont biológia órát tartottunk az erdık szerepérıl, életérıl. Májusban a Gaja-völgyben tartottuk meg a szokásos évi közgyőlésünket. Június között 44 fı résztvevı egy színvonalas szakmai tanulmányút keretében megismerkedhetett Erdély természeti értékeivel, a helyi magán erdıgazdálkodás, víz- és természetvédelem kérdéseivel, módszereivel, a turizmussal történı kapcsolataikkal. együttmőködésével. Útvonal: Nagyvárad-Kolozsvár-Marosvásárhely-Szováta-Székelyudvarhely- Hargitafürdı-Csíkszereda-Gyergyószentmiklós-Békás-szoros-Gyilkos tó Idegenvezetınk az út során Nagy Antal csíkszeredai biológia tanár volt. Erdélyi vendéglátóink: Szovátai Magánerdészet, Székelyudvarhelyi Magánerdészet. A szakmai bemutatókban segítségünkre volt Szakács Sándor erdész és munkatársai, Hegyi Barna természetvédı és Miklós Géza a vízügy részérıl. A tanulmányút megszervezése jelentıs energiákat kötött le, melyhez az egyesület nem kapott pályázati támogatást, a résztvevık hozzájárulással csökkentették a költségeket.

5 Az egyesület a Bakonyi Leader Közösség tagjaként közremőködika Móri Kistérség képviseletében közremőködött a természeti adottságokon alapuló turisztikai feladatok elıkészítésében, 2011-ben konkrét feladat nem volt. Az egyesület képviseltette magát a Soponyai Ökoturisztikai Centrumban a hagyományosan megrendezésre kerülı Erdei ételek asztala elnevezéső gasztronómiai fesztiválon, ahol ismét sikert értünk el. Az Erdıért Egyesület csapata érdemelte ki a nagydíjat, Az Erdei Ételek Mestere címet. A részvétel által a rendezvény látogatói megismerhették az egyesületet és tevékenységét egyesületünk itt is tovább bıvítette kapcsolatrendszerét. Október hónapban népes csoporttal tanulmányoztuk a közép-dunántúli régió Vértes tájegységében lévı Pusztavám - Malomerdı erdészeti, vadászati és turisztikai létesítményeit. Az egyesület évközi és évzáró tagsági üléseit az erdıben, természeti környezetben tartja, ezáltal is megvalósítva az egyesület céljait, célkitőzéseit a környezeti nevelés, példamutatás tekintetében. Az ülésekre az egyesületi tagok családjaikkal érkeznek, a közgyőlést követıen erdei programok szervezésével látja el az egyesület közhasznú tevékenységét. A tavaszi évnyitó tagsági ülés keretében a résztvevık végigjárhatták az Ökoturisztikai Centrum közelében létesített tanösvényt, melynek kialakításában az egyesület jelentıs mértékben vett részt. A novemberi évzáró program keretében egyesületünk tagsága részére Kovács Zoltán a Duna-Ipoly Nemzeti Park munkatársa helyszíni bemutatótelıadást tartott a Sárvíz-völgyi madárvilág megismertetése céljából, közben a soponyai víztározónál a folyamatban lévı lehalászás megtekintése is élményt jelentett. Késıbb A Sárrét vizes élıhelyeinek élıvilága és a természetvédelem aktuális kérdései címmel, majd Király Zoltán erdımérnök bemutatta az új természetfotóit az elıadóteremben, ahol az egyesület elnöke tájékoztatást adott az éves eseményekrıl és a következı évi elképzelésekrılerdészmérnök a természetfotózás rejtelmeibe avatta be az érdeklıdıket. Az év folyamán aktívan bekapcsolódtunk a székesfehérvári civil kerekasztal munkájába. Részt vettünk a székesfehérvári Civil Tanács megválasztásában. Meghívást kaptunk és részt vettünk a Kárpát-medencei Civil Együttmőködési Tanács konferenciáján a parlamentben. 8. MELLÉKLETEK 1. sz. melléklet Egyszerősített mérleg Egyszerősített eredménykimutatás Tájékoztató adatok 2. sz. melléklet Kimutatás a költségvetési támogatások felhasználásáról 3. sz. melléklet Kimutatás a vagyon felhasználásáról

6 4. sz. melléklet Kimutatás a cél szerinti juttatásokról 5. sz. melléklet Kimutatás a kapott támogatásokról 6. sz. melléklet Kimutatás a vezetı tisztségviselıknek nyújtott kutatásokról Székesfehérvár, február 17. Balsay Mikós az egyesület elnöke Záradék E közhasznúsági jelentést Az Erdıért Egyesület közgyőlése májusi ülésén tárgyalja meg és hagyja jóvá.

7 Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete Pk /2001. Nysz.:1719. Az Erdıért Egyesület 8000 Székesfehérvár, Tolnai u évi Egyszerősített éves beszámoló Tartalom: Egyszerősített mérleg Közhasznú eredménykimutatás Tájékoztató adatok Székesfehérvár, február 17. Balsay Miklós egyesület elnöke Az egyszerősített éves beszámolót Lautner Péterné mérlegképes könyvelı, az egyesület tagja állította össze, könyvvizsgálattal nincs alátámasztva.

8 Az Erdıért Egyesület Pk / Székesfehérvár, Tolnai u. 1. Nysz.:1719. KSH: Mérleg december 31. Adatok ezer Ft-ban Tétel megnevezése Elızı év Tárgyév A. Befektetett eszközök (I.+II.+III.) 85 4 I. Immateriális javak 22 II. Tárgyi eszközök 63 4 III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgó eszközök (I.+II.+III.+IV.) I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív idıbeli elhatárolások ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (A.+B.+C.) D. Saját tıke (I.+II+III.+IV.+V.+VI.) I. Induló tıke II. Tıkeváltozás III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék Tárgy évi eredmény alaptevékenységbıl V. (közhasznú tevékenységbıl) VI. Tárgy évi eredmény vállalkozási tevékenységbıl E. Céltartalékok F. Kötelezettségek (I.+II.+III.) I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív idıbeli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN D.+E.+F.+G.) A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Székesfehérvár, február 17. Balsay Miklós egyesület elnöke

9 Az Erdıért Egyesület Pk / Székesfehérvár, Tolnai u. 1. Nysz.:1719. KSH: A. Közhasznú eredménykimutatás december 31. Adatok ezer Ft-ban Tétel megnevezése Elızı év Tárgyév Összes közhasznú tevékenység bevétele ( ) Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás (a+b+c+d) a) alapítótól b) központi költségvetésbıl c) helyi önkormányzattól d) egyéb Pályázati úton elnyert támogatás 3. Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel 4 6. Pénzügyi mőveletek bevételei B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel (A.+B.) D. Közhasznú tevékenyég ráfordításai ( ) Anyagjellegő ráfordítások Személyi jellegő ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások 5. Pénzügyi mőveletek ráfordításai 8 6. Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai ( ) 1. Anyagjellegő ráfordítások 2. Személyi jellegő ráfordítások 3. Értékcsökkenési leírás 4. Egyéb ráfordítások 5. Pénzügyi mőveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások F. Összes ráfordítás (D.+E.) G. Adózás elıtti vállalkozási eredmény (B.-E.) H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.) J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.) A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Székesfehérvár, február 17. Balsay Miklós egyesület elnöke

10 Az Erdıért Egyesület Pk / Székesfehérvár, Tolnai u. 1. Nysz.:1719. KSH: Tájékoztató adatok december 31. Adatok ezer Ft-ban Megnevezés Elızı év Tárgyév A. Személyi jellegő ráfordítások Bérköltség ebbıl: - megbízási díj tiszteletdíjak 2. Személyi jellegő egyéb kifizetések Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások ebbıl: a 224/2000. (XII.19.) Korm.rendelet 16.. (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Székesfehérvár, február 17. Balsay Miklós egyesület elnöke

11 Közhasznúsági jelentés 2. számú melléklete KIMUTATÁS a költségvetési támogatások felhasználásáról év Támogatásnyújtó neve ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Székesfehérvári Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatás Felhasználás célja Felhasználás összege (Ft) Átvitel összege Elszámolás határideje idıpontja Összege (Ft) elızı évi tárgyévi Mőködési támogatás Mőködési támogatás Összesen:

12 Közhasznúsági jelentés 3. számú melléklete KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról év Megnevezés Induló tıke Elızı évi összeg (eft) Tárgyévi összeg Változás (eft) % eft Megjegyzés Tıkeváltozás Lekötött tartalék Értékelési tartalék Tárgyévi eredmény Közhasznú tev. tárgyévi eredménye Vállalkozási tev. tárgyévi eredménye Egyéb

13 Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete KIMUTATÁS a cél szerinti juttatásokról év Juttatás megnevezése Juttatás összege (Ft) Eltérés elızı évi tárgyévi % Ft Megjegyzés Közhasznú tev. keretében nyújtott Pénzbeli juttatások összesen - ebbıl adóköteles - ebbıl adómentes Természetbeni juttatások összesen - ebbıl adóköteles - ebbıl adómentes Egyéb juttatások ÖSSZESEN Egyéb cél szerinti, de nem közhasznú tev. keretében nyújtott Pénzbeli juttatások Nem pénzbeli juttatások Egyéb juttatások ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN

14 Közhasznúsági jelentés 5. számú melléklete KIMUTATÁS a kapott támogatásokról év Juttatás megnevezése Támogatott cél Támogatás összege (Ft) Változás elızı évi tárgyévi % Ft Központi költségvetési szervtıl Nemzeti Civil Alapprogram Mőködési támogatás FVM Mőködési támogatás Helyi önkormányzat és szervei Szfv. Megyei Jogú Város Mőködési támogatás Szfv. Megyei Jogú Város Konferencia támogatása Egyéb Magánszemélyektıl Egyéni vállalkozóktól Jogi személyiségő gazd.társaságtól Mőködési támogatás Jogi személyiségő gazd.társaságtól Erdei oktatás elısegítése Szja 1% (APEH) Közhasznú tev. tám Egyéb ÖSSZESEN

15 Közhasznúsági jelentés 6. számú melléklete KIMUTATÁS a vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatásokról év Juttatás megnevezése Juttatás összege (Ft) Eltérés Megjegyzés elızı évi tárgyévi % Ft Cél szerinti pénzbeli kifizetések Természetbeni juttatások Adóköteles Adómentes Értékpapír juttatások Tiszteletdíjak, megbízási díjak Könyvelı Megbízási díj Adminisztrátor Megbízási díj Költségtérítések Elnök Személygépkocsi használat Titkár Személygépkocsi használat Adott kölcsönök összege Kamatmentes kölcsönök Egyéb juttatások ÖSSZESEN:

Közhasznúsági jelentés. Készítette: Egészség Magyarország KH Nonprofit Kft.

Közhasznúsági jelentés. Készítette: Egészség Magyarország KH Nonprofit Kft. Közhasznúsági jelentés Készítette: Egészség Magyarország KH Nonprofit Kft. Egészség Magyarország KH Nonprofit Kft. 1149 Budapest, Egressy út 67/A. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011május

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2011 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01. - 2011 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerősített beszámoló) a) Mérleg

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Okány, 2012. február 18. Petri László elnök A Okányi Horgász Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

Részletesebben

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje)

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje) Lurkó Családi Napközi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság 5900 Orosháza, Szılı krt.34. Adóig. szám: 23277201-1-04 Cégjegyzék szám: 04-09-010615 Stat.sz: 23277201-8891-572-04 2011. évi közhasznúsági

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2012.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2010. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

3399 Andornaktálya, Kossuth u. 2/2. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

3399 Andornaktálya, Kossuth u. 2/2. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Kurul dobosok Kulturális és Hagyományırzı Közhasznú Egyesület 3399 Andornaktálya, Kossuth u. 2/2. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Andornaktálya, 2012. május 25. Barczi Zsolt elnök A Kurul dobosok Kulturális

Részletesebben

2012. évi Közhasznúsági jelentés

2012. évi Közhasznúsági jelentés Törökbálinti Városőrség Polgárőr Egyesület, Törökbálint Adószám: 18028049-1-13 Bírósági végzés száma: 13.Pk.60.467/2009/6.sz. Képviselő neve: Géczy Krisztián i Közhasznúsági jelentés Kelt: Törökbálint,

Részletesebben

Búzavirág Alapítvány

Búzavirág Alapítvány Búzavirág Alapítvány 3941 Vámosújfalu, Kossuth u 42/A 2011. évi Közhasznúsági jelentés.... Egyéb szervezet vezetıje (képviselıje) Vámosújfalu, 2012. március 31 Alapadatok Név: Búzavirág Alapítvány Székhely:

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2013-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2013.

Részletesebben

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 2013. évi BESZÁMOLÓ Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 Békéscsaba,2014-05-24 Lőrincz Frigyes elnök Az Orosházi Sakk Egyesület

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E A K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2010 Elfogadta a Kuratórium 2011. május 21-i ülésén. Pécs, 2011. május 21. T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai 3. oldal 2. Összefoglaló 5. oldal 3. Számviteli

Részletesebben

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY 4633 Lövőpetri Petőfi S. utca 116. sz. 2008. évi KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ Lövőpetri, 2009. május 19. Gonda Béláné Kuratórium elnöke, képviselő NÉZZ

Részletesebben

MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1222 Budapest, Mező u. 17.

MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1222 Budapest, Mező u. 17. MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1222 Budapest, Mező u. 17. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Tartalma: 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ / 1sz. melléklet/ 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA / 2sz. melléklet/

Részletesebben

Egészség és Egység a Természettel Egyesület Veszprém, Diófa u. 5. 8200

Egészség és Egység a Természettel Egyesület Veszprém, Diófa u. 5. 8200 Egészség és Egység a Természettel Egyesület Egészség és Egység a Természettel Egyesület 8200 2009. évi Közhasznúsági jelentéssel azonos tartalmú jelentése 2010. február 05. Stéger Ildikó A 2009. évi pénzügyi

Részletesebben

SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY

SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY 18707379-1-13 adószám 18707379-9133-569-01 statisztikai számjel SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY 2030 ÉRD JÚLIA U. 49. KETTİS KÖNYVVITELT VEZETİ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES

Részletesebben

2013. évi Közhasznúsági jelentése

2013. évi Közhasznúsági jelentése Napfény TáncSport Egyesület 1184 Budapest, Egressy Gábor u. 31. KSH azon: 18199820-9312-521-01 Bejegyezve: 16.Pk.60.550/2008. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2014. június 02. Fábián Zsuzsanna

Részletesebben

DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Mezőkövesd, 2013. május 31. Bolykó István ügyvezető A DUETT

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés KÁRPÁT EGYESÜLET 3300 EGER GALAGONYÁS ÚT 12/A. 2012 évi. Közhasznúsági jelentése Eger, 2013. április 30.. KÖVES GYULA elnök A Kárpát Egyesület, Eger 2012. évi Közhasznú jelentése

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011. év

Közhasznúsági jelentés 2011. év Egyesület megnevezése: Csányi Dinnye- és zöldségtermelı Védegylet Egyesület címe: 3015 Csány, Szövetkezet út 2. Adószám: 18580583-1-10 Közhasznúsági jelentés 2011. év Csány, 2012. május 21. 1 Tartalom:

Részletesebben

KELET-MAGYARORSZÁGI FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

KELET-MAGYARORSZÁGI FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. 2011. évi Közhasznúsági jelentése KELET-MAGYARORSZÁGI FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Nyíregyháza, 2012. május 08. Dr. Seszták István kuratóriumi elnök A Kelet-Magyarországi Fiatalokért

Részletesebben

A Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Gellért Karitász Alapítvány 2010. évi közhasznúsági jelentése

A Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Gellért Karitász Alapítvány 2010. évi közhasznúsági jelentése A Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Gellért Karitász Alapítvány 2010. évi közhasznúsági jelentése Általános információk: Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Gellért Karitász Alapítvány bírósági nyilvántartásba

Részletesebben

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 2072. Zsámbék Petőfi S.út 110

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 2072. Zsámbék Petőfi S.út 110 Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2072 Zsámbék Petőfi S. u. 110. Tel: +36 / 303-111-505 +36 / 309-660-704 fax: +36/23 342-120 e-mail: ote-zsambek@freemail.hu www.tuzoltosagzsambek.hu adószám: 18668621-1-13

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány 6000 Kecskemét, Petur bán u. 2/a. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány 6000 Kecskemét, Petur bán u. 2/a. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány 6000 Kecskemét, Petur bán u. 2/a. Pk. 60. 156/2011 2012. évi Közhasznúsági jelentése Kecskemét, 2013. március 21. Dr. Lestárné dr. Juharos Ágota képviseletre jogosult

Részletesebben

OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02. Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31.

OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02. Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31. OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02 Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31. OIKOSZ Nonprofit Kft. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Pécs,

Részletesebben

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés KSH: 18079052-9499-529-01 Adószám: 18079052-1-42 Bejegyezve: 1995.11.28. 9.Pk.61407/95 Közhasznú: 2001.05.11. Nytsz: 6761 IFELORE Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete 1105 Budapest, Előd utca

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A JÁSZBERÉNYI BARÁTOK TEMPLOMA KÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTVÁNYA az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2011 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01. - 2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló

Részletesebben