Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.28.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.28.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E"

Átírás

1 Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.28.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 28.-án a községi önkormányzat tanácstermében tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: - Szuha község polgármestere: Tóth Zoltán István - 3 fő települési képviselő: Bakos Péter alpolgármester, Tóth László, Deák Csaba, Bakos Dezső - az önkormányzat jegyzője: Bata József jegyző - jegyzőkönyvvezető: Dománné Pádár Marianna adóügyi főelőadó Tóth Zoltán István polgármester tisztelettel köszönti a rendkívüli képviselő-testületi ülés valamennyi résztvevőjét. Megállapítja, hogy a képviselő-testületből 5 fő jelen van, így a testület határozatképes. Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítőkre Bakos Péter és Bakos Dezső személyében. A képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a javasolt személyeket. Ezt követően Tóth Zoltán István polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívón kiküldöttek alapján. Napirendi javaslat: 1./ Szuhai Tobóka Közhasznú Nonprofit KFT. civil törvény változásának megfeleltetése Előterjesztő: Tóth Zoltán István polgármester 2./ Beszámoló a évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Előterjesztő: Bata József jegyző Napirend tárgyalása: 1./ Szuhai Tobóka Közhasznú Nonprofit KFT. civil törvény változásának megfeleltetése Tóth Zoltán István polgármester: A civil törvény változása miatt március 15-ig meg kell emelni a törzstőkét 3 millió forintra, ez lehet apport, lehet pénzbeli befizetés, ellen esetben a közhasznúságot elveszíti a KFT. Javaslom, hogy a képviselő-testület eddig az időpontig vagy az egyik, vagy a másik eshetőséget teljesítse. Bakos Péter alpolgármester: Mi történik akkor, ha elveszik a közhasznúság? Tóth Zoltán István polgármester: Mentesülünk az ÁFA fizetése alól, a munkavállalóknak a minimálbér 50 %-ig nem kell személyi jövedelemadót fizetnie, továbbá csak akkor köthet közszolgáltatási megállapodást pl. hótúrás, ha közhasznú szervezetként van nyilvántartva. A képviselők részéről több hozzászólás, észrevétel nem volt. Tóth Zoltán István polgármester: Szavazásra bocsátja az első napirendi pontot. Aki a kiküldött határozati javaslattal egyetért, kérem kézfelnyújtással jelezze.

2 A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta. Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (V.28.) önkormányzati h a t á r o z a t a 1. Szuha Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szuhai Tobóka Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság vonatkozásában alapítóként döntött arról, hogy a Kft. továbbműködik a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény alapján, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény alapján az alapító kéri a közhasznú szervezetként való nyilvántartásba vételt. 2. Az alapító döntött arról, hogy a Ptk. alapján megemeli a társaság törzstőkéjét Ft-ról Ft-ra. A törzstőkeemelést az alapító, mint egyetlen tag pénzbeli hozzájárulással teljesíti, a Ft-ot legkésőbb március 15. napjáig a társaság rendelkezésére bocsátja oly módon, hogy az a bankszámlájára átutalja. 3. Az alapító az 1-2. pontban foglaltak teljesülése érdekében módosítja az alapító okiratot. 4. Az alapító az alapító okirat preambulumát az alábbiak szerint módosítja: mely létrejött nem jövedelemszerzésre irányuló közös gazdasági tevékenység folytatására, a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.), valamint a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) alapján és továbbműködik a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.) rendelkezései alapján a következők szerint: 5. Az alapító döntött arról, hogy az alapító okirat 2. pontja helyébe a következő lép: 2. A társaság jogállása A társaság a közhasznú jogállását a közhasznú szervezetként való nyilvántartásba vétellel szerzi meg. 6. Az alapító az alapító okirat 4. pontját az alábbiak szerint módosítja: 4.1. Az elérni kívánt cél érdekében a tevékenységi körök közül a társaság közhasznú tevékenységként az alábbi tevékenységet végzi az alábbi közfeladathoz kapcsolóadóan: Tevékenység Közfeladat Jogszabályhely M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése Művészeti létesítmények működtetése M.n.s. egyéb Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának/ művelődésre szerveződő közösségek tevékenységének/ a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása; művészeti évi XX. tv. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 121. a)-b)

3 szórakoztatás, szabadidős tevékenység Egyéb m.n.s. építés Víztermelés, -kezelés, -ellátás intézmények/lakossági művészeti kezdeményezések, önszerveződések támogatása, a művészi alkotó munka feltételeinek javítása, a művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése A katasztrófákra történő felkészülés, a katasztrófák elleni védekezés és a helyreállítás, újjáépítés feladataiban, valamint a polgári védelmi szervezetek tevékenységében, továbbá a környezet veszélyeztetésének, károsításának megelőzésében és elhárításában, következményeinek felszámolásában Egyéb m.n.s. építés Településüzemeltetés (helyi közutak és tartozékainak kialakítása/fenntartása) Zöldterület-kezelés Nem veszélyes hulladék gyűjtése Hulladék újrahasznosítása Egyéb sporttevékenység A közterület tisztántartásával és a lomtalanítási akciókkal kapcsolatos feladatok Helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, -kezelés és -ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás); hulladékgazdálkodás az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtése; sportfinanszírozás; a gyermek- és ifjúsági sport, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok sportjának támogatása Munkaközvetítés Felnőttképzési tevékenység: meghatározott jogalanyok e törvénynek megfelelő, saját képzési programja alapján megvalósuló iskolarendszeren kívüli olyan képzése, amely célja szerint meghatározott képzettség megszerzésére, kompetencia elsajátítására irányuló általános, nyelvi vagy szakmai képzés; a felnőttképzéshez kapcsolódó évi CXXVIII. tv. a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 2. (1) évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. (1) évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. (1) 11. és évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. (1) évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről 1. (2) bekezdés a)-d)

4 szolgáltatás M.n.s. egyéb oktatás Felnőttoktatás, fejlesztő nevelés, fejlesztő nevelés-oktatás, évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 4. (1) bekezdés n) és p) 4.2. A társaság közhasznú főtevékenysége a TEÁOR szerint: M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 4.3. A társaság további közhasznú célszerinti tevékenysége: Egyéb m.n.s. építés Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése Művészeti létesítmények működtetése Víztermelés, -kezelés, -ellátás M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység Zöldterület-kezelés Nem veszélyes hulladék gyűjtése Hulladék újrahasznosítása Egyéb sporttevékenység Munkaközvetítés M.n.s. egyéb oktatás 4.4. A társaság további, üzletszerű gazdasági tevékenységei: Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése Víz-, gáz-, fűtés-, légkondícionáló-szerelés Tejtermék gyártása Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése Egyéb épületgépészeti szerelés Cukorgyártás Kőmegmunkálás Édesség gyártása Egyéb m.n.s. feldolgozóipari tevékenység Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése Reklámügynöki tevékenység Használt eszköz bontása Egyéb évelő növény termesztése Kenyér; friss pékáru gyártása Juh, kecske tenyésztése Tésztafélék gyártása Vízi létesítmény építése Egyéb állat tenyésztése Fűrészárugyártás Vegyes gazdálkodás Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység Bontás Fakitermelés Építési terület előkészítése Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás 7. Az alapító döntött arról, hogy az alapító okirat 6-7. pontjának a helyébe a következő lép: 6. A társaság törzstőkéje, annak rendelkezésre bocsátása A társaság törzstőkéje Ft, azaz Hárommillió forint, amely teljes egészében készpénzből áll.

5 6.2. A tag pénzbetétjéből Ft-ot a társaság házipénztárába a cégbejegyzésig befizette. Az alapító a fennmaradó Ft-ot legkésőbb március 15-ig a társaság pénzforgalmi számlájára fizeti be Ha a pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatása körében a 6. pont lehetőséget ad arra, hogy a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig a tag a pénzbetétjének felénél kisebb összeget fizessen meg, vagy a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig be nem fizetett pénzbeli vagyoni betétjét a tag egy éven túli határidőig szolgáltassa, a társaság mindaddig nem fizet osztalékot a tagoknak, amíg a ki nem fizetett és a tagok törzsbetétére az osztalékfizetés szabályai szerint elszámolt nyereség a tagok által teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulással együtt el nem éri a törzstőke mértékét. A tagok a még nem teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulásuk összegének erejéig helytállnak a társaság tartozásaiért A törzsbetétek teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni. 7. A tag törzsbetétje 7.1. Név: Szuha Község Önkormányzata Törzsbetét összege: Ft Törzsbetét összetétele, a) Készpénz: Ft b) Nem pénzbeli hozzájárulás: 0.- Ft 8. Az alapító az alapító okirat pontját az alábbiak szerint módosítja: Az üzletrész a törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége. Az üzletrész a társaság nyilvántartásba vételével keletkezik. 9. Az alapító az alapító okirat pontját az alábbiak szerint módosítja: Az üzletrész átruházás, a jogi személy tag szétválása folytán az üzletrésze tekintetében bekövetkezett jogutódlás, öröklés, a házastársi közös vagyon megosztása, új jogosult hiányában a tag jogutód nélküli megszűnése esetén osztható fel. Az üzletrész felosztásához a taggyűlés hozzájárulása szükséges. 10. Az alapító az alapító okirat pontját az alábbiak szerint módosítja: A társaságban a tulajdonosi jogokat az alapító önkormányzat képviselő-testülete, az ügyvezető feletti egyéb munkáltatói jogokat a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester gyakorolja. Az alapító határozattal dönt a társaságot érintő kérdésekben, és erről a vezető tisztségviselőt írásban, igazolható módon, míg az egyéb érintetteket a társaság székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán való kifüggesztéssel értesíti. 11. Az alapító döntött arról, hogy az alapító okirat és pontját hatályon kívül helyezi. 12. Az alapító az alapító okirat pontját az alábbiak szerint módosítja:

6 12.6. A társaság éves beszámolójának és a közhasznúsági melléklet elfogadásáról az alapító vezető szerve a számviteli törvényben foglaltak betartásával köteles gondoskodni. A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a társaság legfőbb szerve csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat. 13. Az alapító az alapító okirat pontját az alábbiak szerint módosítja: Az ülést legalább évente egyszer össze kell hívni a számviteli törvény szerinti beszámoló és a közhasznúsági melléklet elfogadására. 14. Az alapító az alapító okirat pontját az alábbiak szerint módosítja: A társaság éves beszámolója, a közhasznúsági melléklet és a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel kötött megállapodás ugyancsak megtekinthető a társaság ügyvezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján. 15. Az alapító az alapító okirat 14. pontját az alábbiak szerint módosítja: 14. Az ügyvezető A társaság ügyvezetője: Név: Kinyó Mária Anyja neve: Nádasdi Mária Lakcím: 3154 Szuha, Kossuth út 279/3. A megbízatás kezdő időpontja: augusztus 23. A megbízatás lejárta: július 31. A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban látja el. 16. Az alapító az alapító okirat 15. pontját az alábbiak szerint módosítja: 15. Az ügyvezetőre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig, a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

7 15.3. A döntéshozó szerv, valamint az ügyvezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás A Ptk. vezető tisztségviselő összeférhetetlenségére, valamint a Ctv. vezető tisztségviselő eltiltására vonatkozó szabályai is értelemszerűen irányadóak a vezető tisztségviselőre. 17. Az alapító az alapító okirat pontját az alábbiak szerint módosítja: Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki a) a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az egyesület döntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be), b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást, illetve d) az a) c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. 18. Az alapító az alapító okirat pontját az alábbiak szerint módosítja: A felügyelő szerv köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően az alapítót vagy az ügyvezetőt tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a) a társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé; b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. A döntéshozó szervet vagy az ügyvezető szervet a felügyelő szerv indítványára annak megtételétől számított harminc napon belül intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén

8 a döntéshozó szerv és az ügyvezető szerv összehívására a felügyelő szerv is jogosult. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet. 19. Az alapító az alapító okirat pontját az alábbiak szerint módosítja: 20. A közhasznúsági melléklet nyilvánosságának biztosítása A társaság elfogadott beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezi és közzéteszi a hatályos jogszabályok szerint, továbbá a oldalon nyilvánosságra hozza. 21. Egyéb rendelkezések A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény rendelkezéseit kell alkalmazni Azokban az esetekben, amikor jogszabály a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Cégközlönyben tesz eleget. 20. Az alapító a hatályos cégtörvény érelmében döntött arról, hogy a társaság elektronikus kézbesítési címe: ezt a Cégbíróság felé bejelenti. 21. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen módosítással összefüggő, jogszabályból vagy egyéb, nem ismert körülményből eredő jelen határozat mellékletét képező létesítő okirathoz képest esetleges módosításokat is tartalmazó alapító okiratot aláírja, az alapító határozatot meghozza. Utasítja a polgármestert, hogy a módosítással összefüggő intézkedésekről a képviselő-testületet a július havi ülésen tájékoztassa. Felelős: Tóth Zoltán István polgármester Határidő: értelemszerű 2./ Beszámoló a évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Bata József jegyző: A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 96.. (6) bekezdése kimondja, hogy a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet 10. számú mellékletében meghatározott tartalommal átfogó értékelést készít, amelyet a Képviselő-testület, megtárgyal. Az értékelést minden év május 31. napjáig meg kell küldeni a gyámhivatalnak. A gyámhivatal az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a helyi önkormányzat felé. A helyi önkormányzat hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhivatal javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja évben Szuha község állandó lakossága 587 fő, melyből 0-18 évesek száma 78 fő. A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint e törvényben meghatározott hatósági intézkedések biztosítják. A gyermekvédelmi rendszer működtetése önkormányzati feladat is.

9 Szuha településen jegyzői hatáskörben évben 8 gyermeknek került megállapításra a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, elutasított kérelem nem volt. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás megállapítására nem került sor. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt kérők közül kettő egyedülálló szülő, a fennmaradó családokban munkanélküliségből adódó anyagi jellegű probléma van évben sem volt halmozottan hátrányos helyzetű gyermek a településen. Az önkormányzat 8/2011.(V.31.) számú rendelete értelmében rendkívüli gyermekvédelmi támogatás állapítható meg annak a rászoruló gyermeknek, akinek családja időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került évben rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra kérelem nem érkezett. A gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek pénzbeli támogatására felhasznált összeg volt, július és november hónapban egyszeri támogatás (összege évben Ft), amennyiben tárgyév július 1-jén és november 1-jén a kedvezményre való jogosultsága fennállt a gyermeknek évben a Képviselő-testület 4/2013.(III.12.) számú rendeletében döntött az oktatási intézményekben tanuló diákok tankönyvtámogatásáról: Szuha községben bejelentett állandó lakóhellyel rendelkező, általános, közép- és felsőfokú intézményekbe járó gyermekek részére egyszeri tankönyvtámogatást nyújtott gyermekenként 5.-eFt. Felsőfokú intézményekben (főiskola, egyetem) nappali rendszerű oktatatásban résztvevő 7 fő kapott a tanítási hónapokban 4 eft-ot. Az önkormányzat évi gyámhatósági tevékenységéről január 31. napjáig jelentést készítettünk a Központi Statisztikai Hivatal felé. A gyámhatósági ügyiratok száma jegyzői hatáskörben (a segélyek nélkül) nem volt. Nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak száma évben: 0 fő A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedés megtételére nem került sor. Az önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése jónak mondható. A civil szervezetek az önkormányzat által szervezett rendezvényeken is részt vesznek. A szabadidős programok megszervezésében és lebonyolításában is segítséget nyújtanak. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátását településünkön Bátonyterenye Kistérségi Szociális Központ végzi, amelynek fenntartója Bátonyterenye Önkormányzatainak Többcélú Kistérségi Társulása. A településen áprilisától a Gyermekjóléti Szolgálat családgondozója: Bozsonyík Mónika. Szuhán a gyermekjóléti szolgálat évben két családot gondozott alapellátás keretén belül, ahol 6 gyermek él. A szuhai Kikerics Tagóvoda biztosítja a 3. életévüket betöltött gyermekek napközbeni ellátását. Az óvoda férőhelye 25 fő évben beírt gyermekek száma 16 fő volt. Az óvodában 2 fő óvónő és 1 dajka dolgozik. A két óvónő főiskolai végzettséggel rendelkezik. A gyermekek rendszeresen járnak óvodába, igazolatlan hiányzás nem volt. Egy gyermek hátrányos helyzetű (anyagi jellegű), ő térítésmentesen étkezik. Halmozottan hátrányos helyzetű, veszélyeztetett gyermek nem volt az óvodában. SNI gyermek évben 1 fő volt. A szülőkkel nagyon jó a kapcsolat. A gyermekvédelmi feladat eredményesebb ellátása érdekében együttműködnek a gyermekjóléti, családsegítő szolgálattal, a védőnővel, háziorvossal, a körjegyzőség jegyzőjével. A védőnői szolgálatot Szuhán Kunné Galambosi Ágnes védőnő látja el. Rendszeres kapcsolatban van a gyermekjóléti és gyermekvédelmi munkákban résztvevő szervekkel, intézményekkel és munkatársakkal. Szociális okból veszélyeztetett nem volt. A dorogházai általános iskolába járó szuhai gyermekek tekintetében a védőnői szolgálatot Dorogházán július 1. napjától Répásné Fodor Klementina védőnő látja el. Rendszeres kapcsolatban van a gyermekjóléti és gyermekvédelmi munkákban résztvevő szervekkel, intézményekkel és munkatársakkal. Szuhai gyermek tekintetében részéről probléma nem merült fel. A dorogházai Móra Ferenc Általános Iskola ifjúságvédelmi felelőse Szűcsné Bakos Mónika pedagógus. Gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatok ellátása kapcsán más szervekkel, alapítványokkal, személyekkel rendszeres kapcsolatot tart. Az intézményben jelenleg 115 fő a létszám, melyből 15 fő a szuhai gyermek. Az intézményben szuhai gyermekek részéről igazolatlan hiányzás nem volt. Egy szuhai gyermek részesül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben.

10 Veszélyeztetettség, halmozott hátrányos helyzet miatt évben sem volt nyilvántartott szuhai gyermek. A mátramindszenti Mikszáth Kálmán Általános Iskola ifjúsági felelőse Hatvani Edit: évek óta látja el az ifjúságvédelmi feladatokat. Az intézményben jelenleg 84 fő a létszám, melyből szuhai gyermek 13 fő. Az intézményben szuhai gyermekek részéről igazolatlan hiányzás nem volt. Veszélyeztetettség, halmozott hátrányos helyzet miatt évében sem volt nyilvántartott szuhai gyermek. Kérem a képviselő-testületet, hogy a beszámolót tárgyalja meg, és a határozati javaslatot fogadja el. A képviselők részéről hozzászólás nem volt. Tóth Zoltán István polgármester: Kérem, kézfelemeléssel szavazzon, aki a határozati javaslatot elfogadja. A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Szuha Község Önkormányzati Képviselő-testületének 24/2014.(V.28.) h a t á r o z a t a Szuha község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló évi beszámolót megtárgyalta, és azt az írásos előterjesztés szerint elfogadta. Több hozzászólás, észrevétel nem volt. Bata József körjegyző: Zárt ülésre kérelem nem érkezett. Tóth Zoltán István polgármester megköszönte a képviselő-testület munkáját, testületi ülést órakor berekeszti. K.m.f. Tóth Zoltán István polgármester Bata József jegyző Jegyzőkönyv hitelesítők:...

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 190/2012.(IX.07.) Kt. határozata

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 190/2012.(IX.07.) Kt. határozata K I V O N A T Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 szeptember 7-i rendkívüli nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből: Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 190/2012.(IX.07.)

Részletesebben

Szolgáltató és Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Szolgáltató és Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szolgáltató és Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT Alapító Okirat Készítette és ellenjegyezte: Dr. Erıs Anikó ügyvéd - 1 - ALAPÍTÓ OKIRAT Lövő Község

Részletesebben

A társaság első ügyvezetője akinek a megbízatása határozatlan időre szól. A társaság 2010.december 8-án alakult és határozatlan időre jött létre.

A társaság első ügyvezetője akinek a megbízatása határozatlan időre szól. A társaság 2010.december 8-án alakult és határozatlan időre jött létre. Tarpai Talpasok Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Cím: 4931 Tarpa,Petőfi u. 1. Tel: 45/488/387, Mobil: 70/376-1932 Adószám: 23117262-2-15 Cégj.Sz.: 15-09-076977 E-mail címe:

Részletesebben

Kivonat. Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat. Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. DEMECSER VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1. Telefon: 42/533-500; Fax:42/533-509 E-mail: pm.hiv.demecser@gmail.com web: www.demecser.hu Kivonat Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A Szegedi Waldorf Társas Kör Egyesület. Alapszabálya

A Szegedi Waldorf Társas Kör Egyesület. Alapszabálya A Szegedi Waldorf Társas Kör Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. A Szegedi Waldorf Társas Kör Egyesület (továbbiakban Egyesület) jogi személyiséggel rendelkező egyesületként végzi tevékenységét.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 92/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Ferencvárosi Egészségügyi

Részletesebben

A Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA

A Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA A Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2.sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRATA Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése V-133/2876/2012.sz. határozatával az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Alapszabálya (egységes szerkezetben)

Alapszabálya (egységes szerkezetben) Kis Bocs Baba- Mama klub Baba- Mama Egészség, Életmód, Szabadidő és Szociális Információs Közhasznú Egyesület Alapszabálya (egységes szerkezetben) Kis Bocs Baba- Mama klub- Baba- Mama Egészség, Életmód,

Részletesebben

A társaság neve: Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság neve: Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság IX-265/3446/2012. sz. határozat 2. sz. melléklete A Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezet) A módosítások vastag, dőlt betűkkel szedve Miskolc

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. Együttműködés a középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai stratégia kialakításában

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. Együttműködés a középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai stratégia kialakításában TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS Előzmények: Az Euro-Régió Ház Közhasznú Társaság - amelyet a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. 57-60. -ai, valamint a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvénynek

Részletesebben

A Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület

A Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület ALAPSZABÁLYA A A Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület a 2011. évi CLXXV.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 3626-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 27-i ülésére Tárgy: Részvétel a Magyar Tanyasi Termék Nonprofit Kft. alapításában Az előterjesztést

Részletesebben

A FÉSZEK SZÍNHÁZ KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A FÉSZEK SZÍNHÁZ KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 A FÉSZEK SZÍNHÁZ KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Fejér Megyei Bíróság (új nevén Székesfehérvári Törvényszék) által a Pk. 63.361/2001/8. számú végzéssel 1787. sorszámmal nyilvántartásba vett UDVARszínHÁZ

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló l t' Cj- ' ' l "t. t' ~ szamu e o erjesz es Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére akókert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Alapító

Részletesebben

Egyesület Alapszabálya. /egységes szerkezetbe foglalva a 2008. március 31-én kelt Alapszabállyal/

Egyesület Alapszabálya. /egységes szerkezetbe foglalva a 2008. március 31-én kelt Alapszabállyal/ Egyesület Alapszabálya /egységes szerkezetbe foglalva a 2008. március 31-én kelt Alapszabállyal/ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület neve: Energetikai Szakkollégium Egyesület (továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

Börzsöny Múzeum Baráti Köre ALAPSZABÁLYA

Börzsöny Múzeum Baráti Köre ALAPSZABÁLYA Börzsöny Múzeum Baráti Köre Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A Börzsöny Múzeum Baráti Köre Egyesület a Budapest Környéki Törvényszék által 60012/2002 számon a 1997. évi CLVI. törvény

Részletesebben

Alapító okirat. I. Az alapítvány és alapítója. 1.2. Az alapítvány székhelye: 3155 Mátramindszent, Vasút út 10.

Alapító okirat. I. Az alapítvány és alapítója. 1.2. Az alapítvány székhelye: 3155 Mátramindszent, Vasút út 10. Alapító okirat Alulírott alapítványtevő /Alapító/ az általa határozatlan időre létesített Alapítványt az alábbiak szerint módosítja és foglalja egységes szerkezetbe: I. Az alapítvány és alapítója 1.1.

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 9-én megtartott közmeghallgatással egybekötött soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 9-én megtartott közmeghallgatással egybekötött soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 9-én megtartott közmeghallgatással egybekötött soros ülésének jegyzőkönyvéből. 13/2012. (II.09.) önkormányzati képviselő-testületi

Részletesebben

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET - ALAPSZABÁLY

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET - ALAPSZABÁLY BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET - ALAPSZABÁLY A Békéscsabai Keresztyén Ifjúsági Egyesület 2015. április 18. napján megtartott közgyűlése a Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény

Részletesebben

ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Az Észak-magyarországi Vadgazdálkodásért ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA ALAPÍTÓ OKIRAT Az Észak-magyarországi Vadgazdálkodásért Alapítvány létrehozásáról Alulírott jogi személyiségű alapítók: A Vadászok és

Részletesebben

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT Kft. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT Kft. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT Kft. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A társaság eddig is közhasznú szervezetként működött, a tevékenysége során olyan közfeladatot látott el, amelyről a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

AZ ABAÚJRAKEZDÉS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ABAÚJRAKEZDÉS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ABAÚJRAKEZDÉS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetben Az alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Preambulum

ALAPÍTÓ OKIRAT. Preambulum ALAPÍTÓ OKIRAT Preambulum Alapító a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény a továbbiakban: Gt. - valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján jogi személyiséggel

Részletesebben

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt* *(a módosítások félkövér, dőlt, aláhúzott betűtípussal jelölve) ALAPÍTÓ OKIRAT

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt* *(a módosítások félkövér, dőlt, aláhúzott betűtípussal jelölve) ALAPÍTÓ OKIRAT Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt* *(a módosítások félkövér, dőlt, aláhúzott betűtípussal jelölve) 3. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Gazdasági társaságokról szóló 2006.évi IV. törvény 365. (3) bekezdése

Részletesebben

A Csaba Kulturális Egyesület a Táncművészetért Alapszabálya

A Csaba Kulturális Egyesület a Táncművészetért Alapszabálya Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény valamint a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről felhatalmazása

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból: K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból: 32/2015. (IV. 24.) MÖK határozat A közgyűlés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

Aranyszív a gyermekekért közhasznú Alapítvány Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

Aranyszív a gyermekekért közhasznú Alapítvány Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) Aranyszív a gyermekekért közhasznú Alapítvány Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) Alulírott Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek, valamint az

Részletesebben

I. A társaság cégneve, székhelye. 2. A társaság székhelye: 7621 Pécs, Széchenyi tér 7. A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

I. A társaság cégneve, székhelye. 2. A társaság székhelye: 7621 Pécs, Széchenyi tér 7. A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is. 3. sz. Melléklet Pécsi Sport Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító Okirata (tervezet) Alulírott alapító a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.), a sportról

Részletesebben

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. ALAPÍTÓ OKIRATA egységes, hatályos szerkezetben. Preambulum

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. ALAPÍTÓ OKIRATA egységes, hatályos szerkezetben. Preambulum A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA egységes, hatályos szerkezetben Preambulum Csorvás Város Önkormányzata képviselő-testületének a 2000. október 25-én megtartott

Részletesebben

A TORDAS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A TORDAS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A TORDAS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Székhelye: 2463 Tordas Szabadság utca 87. I. Általános Rendelkezések 1 A TORDAS SPORTEGYESÜLET (a továbbiakban: Sportegyesület) az egyesülési jogról valamint a civil

Részletesebben