147/2007. (XII. 4.) FVM rendelet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "147/2007. (XII. 4.) FVM rendelet"

Átírás

1 147/2007. (XII. 4.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 3. és 4. tengelyének keretében megalakuló helyi akciócsoportok elismerési rendjével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet alapján előzetesen elismert helyi közösségek tervezési folyamatával, és a LEADER csoportok kiválasztásával kapcsolatos egyes kérdésekről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló évi XVII. törvény 81. -a (3) bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. -ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el: A rendelet célja 1. A rendelet célja az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoportok által készítendő helyi vidékfejlesztési stratégiák elkészítésének, valamint a Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok kiválasztásának szabályozása. Értelmező rendelkezések 2. E rendelet alkalmazásában: a) LEADER helyi akciócsoport: az Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH) által az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoportok közül az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 3. és 4. tengelyének keretében megalakuló helyi akciócsoportok elismerési rendjével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet [a továbbiakban: 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet] alapján kiválasztott, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1698/2005/EK rendelet) 62. cikkének megfelelő helyi közösség, valamint a korábban már elismert, az 1698/2005/EK rendelet 62. cikkének megfelelő, a helyi vidékfejlesztési stratégia végrehajtását segítő helyi közösség; b) Helyi Vidékfejlesztési Közösség: az 1698/2005/EK rendelet 59. cikk e) pontjának megfelelő helyi közösség, valamint a korábban már elismert, az 1698/2005/EK rendelet 59. cikk e) pontjának megfelelő, a helyi vidékfejlesztési stratégia végrehajtását segítő helyi közösség; c) helyi vidékfejlesztési stratégia (a továbbiakban: HVS): az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport által az általa lefedett területre kidolgozott fejlesztési stratégia; d) felzárkóztatási terv: az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport által lefedett, e rendelet 2. számú melléklete szerinti listán szereplő leghátrányosabb helyzetű kistérségekhez tartozó települések felzárkóztatására szolgáló terv, melyet a tervezésre rendelkezésre álló 120 nap leteltével a Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának Kistérségi Fejlesztési Bizottságával jóvá kell hagyatni; e) főbb tervezési döntési pontok: az indítandó intézkedések száma és ütemezése, intézkedések közötti belső forrásallokáció; f) tervezést koordináló csoport: az IH által kiválasztott előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport tagságából, valamint az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport által lefedett területen található, a 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendeletben meghatározott területileg illetékes Helyi Vidékfejlesztési Iroda (a továbbiakban: területileg illetékes HVI) irodavezetőiből álló, a tervezési folyamat lebonyolításáért felelős csoport. A tervezés és a kiválasztás folyamata 3. (1) A stratégia tervezési időszaka (2) A tervezés és a kiválasztás az alábbi szakaszokban történik: a) az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoportok helyi vidékfejlesztési stratégiáinak elkészítése; b) a helyi vidékfejlesztési közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok IH által történő kiválasztása. A tervezés előkészítése 4. (1) Az IH az előzetes elismerésről szóló határozatát (a továbbiakban: elismerő határozat) a 93/2007. (VIII. 29.) FVM

2 rendelet 10. -ának (1) és (2) bekezdéseiben meghatározottak szerint hozza meg. (2) Az IH által kiválasztott előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoportok elismerő határozat szerinti tagjainak gyűlése az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport képviselője útján, az elismerő határozat közlésétől számított 10 munkanapon belül köteles az 5. (1) bekezdése szerinti tervezést koordináló csoport megalakításáról az IH részére írásban nyilatkozatot tenni az IH által a 7. számú melléklet szerinti adattartalommal rendszeresített, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: FVM) honlapján közzétett formanyomtatványon. (3) A tervezés elektronikus felületen történik. A tervezési dokumentáció eléréséhez szükséges hozzáférést az IH a tervezést koordináló csoport felállításáról tett nyilatkozat kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül a tervezést koordináló csoport vezetője vagy hivatalos meghatalmazottja rendelkezésére bocsátja, amennyiben a csoport megfelel az 5. -ban található formai feltételeknek. (4) Azon települések esetében, amelyek adott helyi közösséghez csatolását az IH a 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet 10. (4) bekezdése alapján az elismerés feltételéül szabta, a települést egyéb helyi közösséghez regisztráló bármely tag a kiválasztott előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport tagjává válhat, ha taggá válási szándékát az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport képviselőjének bejelenti. A bejelentést az IH által a 7. számú melléklet szerinti adattartalommal rendszeresített, az FVM honlapján közzétett formanyomtatványon, az IH előzetesen elismert akciócsoportokról szóló közleményének az FVM honlapján történő megjelenéstől számított 10 munkanapon belül kell megtenni a település területe szerint illetékes HVI egyidejű tájékoztatása mellett. (5) A (4) bekezdés rendelkezését kell alkalmazni azon helyi közösség tagjai esetében is, amelyek előzetes elismerés iránti kérelmét az IH a közöttük kialakult teljes területi átfedés miatt utasította el. (6) Azon helyi közösségek, amelyeket az IH a 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet 10. -ának (4) bekezdése alapján az előzetes elismerés feltételeként a közöttük fennálló átfedések egyeztetéssel történő megszüntetésére utasított, e rendelet hatálybalépésétől számított 14 napon belül, de legkésőbb december 20-áig kötelesek az átfedés megszüntetése céljából legalább egy egyeztető megbeszélést lefolytatni, illetve a korábban az IH-nak benyújtott stratégiai vázlatukat a változásnak megfelelően átdolgozni. Az egyeztető megbeszélést a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet (a továbbiakban: FVM VKSZI) illetékes regionális koordinátora hívja össze. (7) A (6) bekezdésben meghatározott egyeztető megbeszélésen valamennyi átfedéssel érintett helyi közösség képviselője, a képviselők helyettesei, valamint az FVM VKSZI-nek a helyi közösség területe szerint illetékes regionális koordinátorai vesznek részt. Az egyeztető megbeszélés eredményeként született megállapodást az átfedéssel érintett valamennyi helyi közösség tagjainak gyűlésén a jelen levő tagok több mint felének egybehangzó szavazatával jóvá kell hagyni. A szavazásról az IH által a 7. számú melléklet szerinti adattartalommal rendszeresített, az FVM honlapján közzétett formában jegyzőkönyvet kell készíteni. (8) Az átfedéssel érintett helyi közösségek az egyeztetés során a 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet 4. -ának (2)-(3) bekezdésének megfelelő, az IH által még el nem ismert helyi közösséghez tartozó településeket is tagjukká tehetnek, amennyiben a helyi közösség az új taggal kiegészülve is eleget tesz a 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet 9. -ának (4) bekezdésében meghatározott feltételeknek. (9) Az egyeztető megbeszélés eredményeképpen megváltozott területi hatályú helyi közösségek kötelesek a 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet 6. -ának (2) bekezdésében meghatározott, korábban az IH-nak benyújtott stratégiai vázlatukat a változásnak megfelelően átdolgozni, és a helyi közösség tagjainak gyűlése által jóváhagyatni. (10) A helyi közösség vezetője által a területileg illetékes HVI részére eljuttatott, az egyeztető megbeszélésről szóló dokumentációt, valamint a helyi közösség módosított stratégiai vázlatát a területileg illetékes HVI köteles az IH-nak legkésőbb december 21-éig hivatalos úton eljuttatni. (11) Az IH a benyújtott stratégiai vázlat alapján, a 4. (9) bekezdésében foglalt dokumentumok benyújtásától számított 20 munkanapon belül határozatban dönt az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoportokról. (12) Az IH a (11) bekezdés alapján hozott határozatában úgy is rendelkezhet, hogy azon átfedéssel érintett helyi közösségek, amelyeknek a (6) bekezdés szerinti egyeztető megbeszélése nem vezetett eredményre, az IH ezen átfedéssel érintett helyi közösségekről szóló közleményének az FVM hivatalos honlapján történő megjelenésétől számított 14. napig további, a (6)-(7) bekezdés szerinti egyeztető megbeszélést folytassanak le. A (8)-(10) bekezdésben foglaltakat e helyi közösségek vonatkozásában is megfelelően kell alkalmazni azzal, hogy az egyeztető megbeszélésről szóló dokumentációt, továbbá a helyi közösség módosított stratégiai vázlatát a területileg illetékes HVI legkésőbb az IH közleményének az FVM hivatalos honlapján történő megjelenését követő 15. napig köteles az IH-nak eljuttatni. (13) Azon településeken, amelyek egyik előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport által sem kerültek lefedésre, a LEADER-tervbe vagy a helyi vidékfejlesztési tervbe integrált intézkedés nem indítható el. A tervezést koordináló csoport 5. (1) Az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport képviselője köteles az IH által megküldött elismerő határozat közlésétől számított 10 munkanapon belül az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport tagjainak gyűlését összehívni, amelyen az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport a tagjai több mint felének egybehangzó szavazata alapján köteles - a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - tervezést koordináló csoportot, ezen belül egy csoportvezetőt, valamint csoportvezető-helyettest választani. Az ülésről az IH által a 7. számú melléklet szerinti adattartalommal rendszeresített, az FVM honlapján közzétett formában jegyzőkönyvet kell készíteni. (2) Azon előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoportokat, amelyek a tervezést koordináló csoportot nem, vagy nem az (1) bekezdésnek megfelelően hozták létre, az IH 10 munkanapos határidővel hiánypótlásra szólítja fel. (3) A tervezést koordináló csoport tagságát az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport által lefedett területen található valamennyi területileg illetékes HVI irodavezetője, valamint az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport legalább 5 megválasztott tagja alkotja. A tervezést koordináló csoport tagjai között a 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendeletben

3 meghatározott civil-, köz- és üzleti szféra képviselőjének egyaránt jelen kell lenni. (4) A tervezést koordináló csoport vezetője a tervezést koordináló csoport megválasztásától számított 10 munkanapon belül köteles az első ülést összehívni. A tervezést koordináló csoport üléseire az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport által lefedett területhez tartozó valamennyi érintett HVI-t, a többcélú kistérségi társulások munkaszervezeteinek egy-egy képviselőjét, egy megyei hatáskörű környezetvédelmi vagy természetvédelmi, és egy esélyegyenlőségi célokért tevékenykedő civil szervezet egy képviselőjét, valamint az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport által lefedett területhez tartozó, e rendelet 2. számú mellékletében szereplő leghátrányosabb helyzetű kistérségekhez tartozó többcélú kistérségi társulások tanácsai fejlesztési bizottságainak egy képviselőjét tanácskozási joggal meg kell hívni. (5) A megyei hatáskörű környezetvédelmi, természetvédelmi és esélyegyenlőségi célokért tevékenykedő civil szervezetek a tervezést koordináló csoport ülésein való részvételi szándékukat az IH által megküldött elismerő határozat előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport általi közlésétől számított 8 munkanapon belül írásban jelenthetik be a HVI-nél. Ha több megyei hatáskörű környezetvédelmi és természetvédelmi civil szervezet is jelzi részvételi szándékát, a tervezést koordináló csoport az első ülésén tagjai több mint felének egybehangzó szavazatával dönt arról, hogy melyik környezetvédelmi vagy természetvédelmi, és melyik esélyegyenlőségi célokért tevékenykedő szervezet vesz részt a tervezést koordináló csoport munkájában. (6) A tervezést koordináló csoport vezetőjének az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport csak azon tagja választható, aki felsőfokú végzettséggel, valamint fejlesztési terv kidolgozásában tapasztalattal rendelkezik. A HVI irodavezetője nem lehet a tervezést koordináló csoport vezetője. A vezetővé választás feltételeit igazoló dokumentumokat az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport a 4. (2) bekezdésében meghatározottak szerint köteles az IH-nak megküldeni. (7) A tervezést koordináló csoport vezetője köteles a HVS aktuális állapotáról a tervezést koordináló csoport megalakulásától számítva havonta egy alkalommal az előzetesen elismert akciócsoportot, valamint az FVM VKSZI regionális koordinátorát írásban tájékoztatni, a főbb tervezési döntési pontokat tartalmazó tervezési beszámolót elkészíteni, valamint az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport elé terjeszteni és szavazásra bocsátani, majd a jóváhagyott beszámolót a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) illetékes regionális kirendeltségének megküldeni. (8) Az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport a (6) bekezdésben meghatározott beszámolóról a tagok több mint felének egybehangzó szavazatával dönt. A szavazás során a tagok azonos szavazati joggal rendelkeznek. (9) A (7) bekezdésben meghatározott szavazásra a tervezést koordináló csoport vezetője köteles megfigyelőként meghívni az MVH illetékes kirendeltségének egy szakmai munkatársát. Amennyiben az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport egynél több régiót fed le, a területileg illetékes HVI székhelye szerinti regionális illetékességű kirendeltség képviselőjét kell meghívni. (10) A tervezést koordináló csoport valamely nem HVI tagja, valamint a területileg illetékes HVI heti rendszerességgel köteles az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport tagjai számára a területileg illetékes HVI székhelyén fogadónapot tartani. (11) Az IH, valamint az IH jóváhagyása után az FVM VKSZI az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport képviselőjének tájékoztatása mellett közvetlen kommunikációra jogosultak a tervezést koordináló csoport vezetőjével. A kommunikáció során csak az IH, illetve az FVM VKSZI által írásban adott tájékoztatás tekinthető hivatalosnak. Az IH és az FVM VKSZI megbízott szakértői jogosultak a tervezői munkacsoport ülésein részt venni. (12) A tervezést koordináló csoport feladata: a) a tervezési segédlet alapján az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport által lefedett terület helyzetelemzéshez szükséges információk, adatok begyűjtése, feldolgozása; b) a tervezést segítő felmérő kérdőívek feldolgozása, elemzése; c) az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport által meghatározásra kerülő fejlesztési intézkedések megvalósíthatóságának, valamint az esélyegyenlőségi és fenntarthatósági szempontok érvényesülésének vizsgálata, javaslatok készítése; d) a tervezési időszak végén az elkészített tervnek az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport tagjai számára véleményezésre, majd jóváhagyásra történő benyújtása; e) az IH által rendelkezésre bocsátott elektronikus tervezési felület folyamatos frissítése; f) a csoport kötelező képviselete az IH és az FVM VKSZI által szervezett tervezési képzéseken; g) a terv tartalmának megismertetése a tervezési területen élőkkel; h) a terv IH általi jóváhagyása után az IH által jelzett esetleges pontosításoknak a HVS-en való elvégzése. A tervezés folyamata 6. (1) Az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport köteles a 4. (3) bekezdésében meghatározott hozzáférés kézhezvételétől számított 120 napon belül a 7. (1) bekezdésében meghatározott főbb tartalmi elemek, valamint az e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott források figyelembevételével HVS-t készíteni. (2) A HVS két részből, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (a továbbiakban: ÚMVP) III. intézkedéscsoportjának mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása, a turisztikai tevékenység ösztönzése, falumegújítás és -fejlesztés, valamint a vidéki örökség megőrzése és fenntartható fejlesztése intézkedéseire építhető Helyi Vidékfejlesztési Tervből, valamint az 1698/2005/EK rendeletben foglaltaknak megfelelő támogatási konstrukciókra építhető LEADER-tervből áll. (3) E rendelet 3., 4. és 5. számú melléklete tartalmazza azon települések listáját, melyeken az ÚMVP III. intézkedéscsoportjának jogosultjai az ÚMVP III. intézkedéscsoportjának a 6. (2) bekezdésében meghatározott intézkedései vonatkozásában támogatási kérelmet nyújthatnak be. (4) A HVS elkészítésének és ütemezésének részletes szabályait tartalmazó formanyomtatványokat, a tervezési

4 segédleteket, útmutatókat az IH az FVM honlapján közleményben teszi közzé. A stratégia struktúrája és értékelése 7. (1) A stratégia az alábbi fő elemeket tartalmazza: a) helyzetelemzés; b) helyi gazdaságfejlesztési terv; c) helyi szolgáltatás-, valamint falu- és településfejlesztési terv; d) LEADER; e) felzárkóztatási terv. (2) A HVS-t az IH az alábbi szempontok szerint értékeli: a) a stratégiai vázlat célkitűzéseihez való igazodás leírása; b) a helyzetelemzés megalapozottsága, kapcsolódása a térség adottságaihoz; c) a fejlesztési prioritások kapcsolódása a helyzetfeltárás megállapításaihoz és az ÚMVP célrendszeréhez; d) a fejlesztési prioritások közötti szinergia, a fejlesztési intézkedések megalapozottsága, kidolgozottsága; e) a fő fejlesztési prioritások, fejlesztési intézkedéseknek a helyzet/adottság - probléma/lehetőség - megoldási javaslat hármashoz való kapcsolódása; f) a forrásallokáció indokoltsága (a terv értelmében a gazdaságfejlesztésre, falu- és szolgáltatásfejlesztésre fordítandó forrás aránya a rendelkezésre álló forrásokhoz viszonyítva); g) a gazdaság-, valamint a szolgáltatás- és falufejlesztési terv megvalósíthatósága, fenntarthatósága; h) a LEADER fejlesztési elképzelések illeszkedése a gazdaság-, a szolgáltatás- és a falufejlesztési tervhez; i) innováció a tervben; j) területközi együttműködések a LEADER-ben, azok illeszkedése a közösség fejlesztési tervéhez; k) a helyi partnerség, a civil-, üzleti és közszféra közötti együttműködés minősége, a fejlesztési terv helyi társadalmi vitájának kiterjedtsége, helyi szereplők bevonása a tervezési folyamatba; l) a fejlesztési elképzelések célrendszerének megalapozottsága, a célok egymásra épülésének logikája; m) az esélyegyenlőség érvényesülése a tervezés folyamán és az intézkedések tartalmában; n) a fenntarthatósági szempontok figyelembevétele a tervben; o) a fejlesztési elképzelések megvalósításából származó eredmények számszerűsítése, a monitoring indikátorok kidolgozottsága. Forrásmegosztás 8. (1) Az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport rendelkezésére álló forrása e rendelet 1. számú melléklete szerinti forrásokból áll. (2) Azon előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport, amely az IH döntése alapján LEADER akciócsoporttá válik, a rendelkezésére álló LEADER kiegészítő forrás legfeljebb 20%-át és a 6. (2) bekezdésében meghatározott, az ÚMVP III. intézkedéscsoportjához tartozó intézkedések terhére rendelkezésre álló forrás 15%-át, amely Helyi Vidékfejlesztési Közösséggé válik, a rendelkezésére álló forrás legfeljebb 15%-át a 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet 11. -a szerinti jogi személyiséggel rendelkező szervezeti forma működési költségeire fordíthatja, a fennmaradó összeg legalább 45%-át a helyi vidékfejlesztési tervben mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása, valamint a turisztikai tevékenység ösztönzése intézkedések megvalósítására, a LEADER-tervben gazdaságfejlesztési intézkedésekre köteles fordítani. (3) Az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport a (2) bekezdés szerinti, a jogi személyiséggel rendelkező szervezeti forma működési költségeire fordítható forrásának felhasználása december 31-ig arányaiban nem haladhatja meg a jogi személyiséggel rendelkező szervezeti forma e rendelet 1. számú melléklete szerinti források (2) bekezdés szerinti, működési költségre fordítható forrással csökkentett összegének (a továbbiakban: fejlesztési forrás) december 31-ig felhasznált mértékét. Az IH jogosult a működési költségre fordítható forrás és a fejlesztési forrás felhasználásának arányát évente ellenőrizni, és a nem arányos felhasználás esetén az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoportot az eltérés okáról írásban beszámoltatni. (4) Az e rendelet 2. számú mellékletében meghatározott forrásokat az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport kizárólag az általa lefedett területen található - e rendelet 2. számú mellékletének leghátrányosabb helyzetű/elmaradott települések megnevezésű oszlopában szereplő leghátrányosabb helyzetű kistérségekhez tartozó településekre fordíthatja. (5) Az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport rendelkezésére álló forrásból a gépkocsi, illetve ingatlan vásárlására fordított összeg el nem számolható költségnek minősül. (6) A LEADER terv keretein belül megvalósítandó fejlesztések támogatási intenzitásának maximumait az e rendelet 6. számú mellékletében szereplő táblázat tartalmazza, a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiákban meghatározott jogcímcsoportok szerinti bontásban. A HVI tervezésben betöltött feladata 9. (1) Az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport területéhez tartozó kistérségekben található valamennyi HVI az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport elismerést elfogadó nyilatkozatának IH-hoz érkezésével az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport tagjává válik. Az érintett HVI azon előzetesen elismert vidékfejlesztési

5 akciócsoportnak lesz a tagja, amely által lefedett területen lévő bármely település része az érintett HVI-hez tartozó statisztikai kistérségnek. Mind a területileg illetékes, mind az érintett HVI több előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoportnak is tagja lehet. (2) Azon HVI-ket, melyek több előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoportnak is tagjai, a tervezés vonatkozásában titoktartási kötelezettség terheli. (3) A területileg illetékes HVI köteles a hozzá az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoporttól írásban beérkezett valamennyi kérdést az FVM VKSZI részére írásban vagy elektronikus formában továbbítani. Az FVM VKSZI csak az IH által írásban jóváhagyott formában továbbíthat szakmai információt és válaszolhat meg kérdéseket. Az írásbeli tájékoztatás mellett kizárólag az IH által a tervezési időszakra létrehozott elektronikus felület tekinthető hivatalosnak. A tervezés hivatalos információs felülete az FVM VKSZI hivatalos honlapja. (4) A területileg illetékes HVI köteles a tervezés aktuális állapotáról az FVM VKSZI-t heti rendszerességgel tájékoztatni, az FVM VKSZI pedig köteles az IH által adott iránymutatás alapján minden szükséges információt a HVI rendelkezésére bocsátani. Az FVM VKSZI önálló, az IH jóváhagyása nélküli kommunikációra sem írásban sem szóban nem jogosult. (5) A területileg illetékes HVI a 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet 12. -ának (3) bekezdése szerint köteles az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport által elfogadott stratégiát véleményezni, majd az IH részére a 6. (1) bekezdésében meghatározott határidő lejártakor továbbítani. Záró rendelkezés 10. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba. (2) Az e rendelet végrehajtásához kapcsolódó formanyomtatványokat az IH közleményben teszi közzé. A formanyomtatványok használata az e rendelet által szabályozott eljárásban kötelező. Az Európai Unió jogának való megfelelés 11. Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg. 1. számú melléklet a 147/2007. (XII. 4.) FVM rendelethez A közötti tervezési időszakra az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoportok számára 2007 decemberében allokált fejlesztési források Tartalmazza az ÚMVP III. intézkedéscsoport nem ÚMVP III. horizontális végrehajtású intézkedéscsoport nemintézkedéseire jutó horizontális végrehajtásúforrásokat és az ÚMVP intézkedéseire jutóiv. intézkedéscsoport források (LEADER) megvalósítására allokált forrást. ACS név ACS településszám HVK fejlesztési forrás (euroban) LEADER fejlesztési forrás (euroban) 8Palóc A Bakonyért Helyi Közösség A Duna összeköt A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért ABAÚJ LEADER Akciócsoport Alpokalja-Ikva mente LEADER Helyi

6 Közösség Alsó-Tisza vidék Fejlesztéséért Bakony és Balaton Keleti Kapuja Bakonyalja-Kisalföld kapuja Balaton-Felvidéki Akciócsoport Bihar-Sárrét Összefogás Bonyhádi Helyi Közösség Borsod-Torna-Gömör Bükk-Miskolc Térségi Akciócsoport (BÜKK-MAK) Cserhátalja Helyi Közösség Dél-balatoni Helyi Közösség DÉL-MÁTRA Dél-borsodi Akciócsoport Déli Napfény + Helyi Közösség Dél-Zempléni Nektár LEADER Helyi Közösség DIPO Duna-Ipoly Határmeni Együttműködések Dunamellék-Felső-Kiskunság-Homokhátság- Sárköz Helyi Közösség Duna-Pilis-Gerecse, kalandra hív a régi vármegye! Eger vidék kincsei Érmelléki Helyi Közösség Észak-Hevesi Észak Tolna Hegyhát Helyi Közösség Észak-Borsodi LEADER Unió Helyi Közösség Észak-Kaposi Partnerek Észak-Kelet Pest Megyei Helyi Közösség Felső-Bácska Felső-Homokhátság Helyi Közösség

7 Felső-Szabolcsi LEADER Felső-Tisza Völgye Gerence-Marcal-Rába és Somló Környéke GERJE-SZTÖK Göcsej-Hegyhát Helyi Közösség Hajdúvölgy-Körösmente HAJT-A Csapat HA-VER Hajdúsági Versenyképesség Akciócsoport Homokhátság HORTOBÁGY Innovatív Dél-Zala Ipoly-menti Palócok Jászsági Kistérségi Kemenesalja-Hegyhát KERTESZEK FÖLDJE HELYI KÖZÖSSÉG Kis-Duna-menti Helyi Közösség Kiskunok Vidékéért Akciócsoport Koppányvölgye Körös Sárréti Helyi Közösség Körösök Völgye Akciócsoport Közép-Nyírségért és Rétközért Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Társaság LEADER Közösség Kunsági Helyi Közösség Maros-völgyi Helyi Közösség Mecsekvidék Mecsek-Völgység-Hegyhát MEZŐFÖLD Helyi Közösség Mezőföldi Híd Nagykunságért LEADER Helyi Közösség

8 Nyírség Fejlődéséért Nyírség Helyi Közösség NYUGAT KAPUJA Ormánságtól a Szársomlyóig Őrség Határok Nélkül Pannonhalmai-Sokoróaljai-Rábcatorok Helyi Közösség Rábaköz Rinya-Dráva Szövetség Sárköz-Dunavölgye-Siómente Helyi Közösség Sárvíz Helyi Közösség Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport Közhasznú Strázsa-Felső-Tápió Szatmár Helyi Közösség Szigetköz-Mosoni-sík Helyi Közösség SZINERGIA LEADER KÖZÖSSÉG Szobi Kistérségi Helyi Közösség Tisza-menti LEADER Helyi Közösség Tisza-tó Térsége Tisza-Tarna-Rima-Menti LEADER Akciócsoport TISZATÉR Tiszától a homokhátságig LEADER fejlesztési csoport Tiszazugért Vasi Őrtorony Velencei-tó Helyi Közösség Vértes-Gerecse VIDÉKÜNK A JÖVŐNK HELYI KÖZÖSSÉG Völgy Vidék Helyi Akciócsoport zagyvaság

9 Zala Termálvölgye Zala Zöld Szíve Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig ZALAI TÉMAUTAK Zempléni Tájak Helyi Közösség ZENGŐ-DUNA HELYI KÖZÖSSÉG Zselici Lámpások számú melléklet a 147/2007. (XII. 4.) FVM rendelethez Az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoportok által megalapított jogi személyiségű LEADER HACS szervezet neve Előzetesen elismert ACS neve Megalapított jogi személyiségű LEADER HACS szervezet név 1. 8 Palóc Jó Palóc Közhasznú 2. A Bakonyért Helyi Közösség A BAKONYÉRT Vidékfejlesztési Akciócsoport 3. A Duna összeköt Duna Összeköt 4. A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért 5. Abaúj Leader Akciócsoport Abaúj Leader 6. Alpokalja Ikva mente LEADER Helyi Alpokalja-Ikvamente Leader Közösség 7. Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért 8. Bakony és Balaton Keleti Kapuja Bakony és Balaton Keleti Kapuja 9. Bakonyalja-Kisalföld kapuja Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési 10. Balaton-Felvidéki Akciócsoport Éltető Balaton-felvidékért 11. Bihar Sárrét Összefogás Bihar-Sárrét Összefogás Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. 12. Bonyhádi Helyi Közösség Tolnai Hármas Összefogás Nonprofit Kft. 13. Borsod-Torna-Gömör Borsod-Torna-Gömör 14. Börzsöny-Duna-Ipoly (Szobi HK) Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési 15. Bükk-Miskolc Térségi Akciócsoport BÜKK-MAK LEADER Nonprofit Kft.

10 16. Cserhátalja Helyi Közösség Cserhátalja LEADER Nonprofit Kft. 17. Dél-balatoni Helyi Közösség Dél-balatoni LEADER Nonprofit Vidékfejlesztési Zrt. 18. Dél-Borsodi Akciócsoport Dél-Borsodi LEADER 19. Déli Napfény Déli Napfény Nonprofit Kft. 20. Dél-Mátra Dél-Mátra Közhasznú Dél-Zempléni Nektár LEADER HelyiDél-Zempléni Nektár LEADER Közösség Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. DIPO Duna-Ipoly HatármentiDIPO Duna-Ipoly Határmenti Együttműködés Együttműködések Helyi Közössége Közhasznú 23. Dunamellék-Felső-Kiskunság-Homokhátság- Sárköz Helyi Közösség Dunamellék LEADER Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési 24. Duna-Pilis-Gerecse, kalandra hív a vármegye! 25. Eger vidék kincsei Eger Vidék Kincsei Térségi Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. 26. Érmelléki Helyi Közösség Érmelléki Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. 27. Észak Hevesi Észak Hevesi Vidék Fejlődéséért Közhasznú Észak-Borsodi LEADER Unió Helyi Közösség 28. Észak-Borsodi LEADER Unió Helyi Közösség 29. Észak-Kaposi Partnerek Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési 30. Észak-Kelet Pest Megyei Helyi Közösség Észak-Kelet Pest Megyei Leader 31. Észak-Tolna Hegyhát Helyi Közösség 3-as KÉZFOGÁS Nonprofit Kft. 32. Felső-Bácska Felső-Bácska Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. 33. Felső-Homokhátság Helyi Közösség Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési 34. Felső-Szabolcsi LEADER Felső-Szabolcsi Vidékfejlesztési Közhasznú 35. Felső-Tisza Völgye Felső-Tisza Völgye Vidékfejlesztési 36. Gerence-Marcal-Somló 37. GERJE-SZTŐK Gerence-Marcal-Rába és Somló Környéke Vidékfejlesztési GERJE-SZTŐK Helyi Vidékfejlesztési Közösség 38. Göcsej-Hegyhát Göcsej-Hegyhát Leader

11 39. Hajdúvölgy - Körösmente Hajdúvölgy - Körösmente Térség Fejlesztéséért Közhasznú 40. HAJT-A Csapat HAJT-A Csapat 41. HA-VER Hajdúsági VersenyképességHA-VER Hajdúsági Versenyképesség Akciócsoport Nonprofit Kft. 42. Homokhátság Homokhátság Vidékfejlesztési 43. Hortobágy Hortobágyi LEADER Nonprofit Kft. 44. Innovatív Dél-Zala Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési 45. Ipoly-menti Palócok Ipoly-menti Palócok Térségfejlesztő e 46. Jászsági Kistérségi Jászsági Kistérségi Helyi Közösség e 47. Kemenesalja-Hegyhát Sághegy Leader 48. Kertészek Földje Helyi Közösség Kertészek Földje Akciócsoport 49. Kis-Duna-menti Helyi Közösség Kis-Duna-menti Vidékfejlesztési 50. Kiskunok Vidékéért Akciócsoport Kiskunok vidékéért 51. Koppányvölgye Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú 52. Körösök Völgye Akciócsoport Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. 53. Körös-Sárréti Helyi Közösség Körös-Sárréti Vidékfejlesztési 54. Közép-Nyírségért és Rétközért Közép-Nyírségért és Rétközért Vidékfejlesztési Közhasznú 55. Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési TársaságKözép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési LEADER Közösség 56. Kunsági Helyi Közösség ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. 57. Maros-völgyi Helyi Közösség Maros-völgyi LEADER 58. Mecsek-Völgység-Hegyhát Mecsek-Völgység-Hegyhát 59. Mecsekvidék Mecsekvidék Helyi Közösség 60. MEZŐFÖLD Helyi Közösség MEZŐFÖLD Helyi Közösség 61. Mezőföldi Híd Mezőföldi Híd Térségfejlesztő 62. Nagykunságért LEADER Helyi Közösség Nagykunságért Térségi Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. 63. Nyírség Fejlődéséért Nyírség Fejlődéséért LEADER 64. Nyírség Helyi Közösség Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú 65. Nyugat Kapuja UTIRO Leader

12 66. Ormánságtól a Szársomlyóig Dél Baranya Határmenti Települések e 67. Őrség Határok Nélkül Őrség Határok Nélkül 68. Pannonhalmai-Sokoróaljai-Rábcatorok Helyi Pannónia Kincse LEADER Közösség 69. Rábaköz Rábaköz Vidékfejlesztési 70. Rinya-Dráva Szövetség Rinya-Dráva Szövetség 71. Sárköz-Dunavölgye-Siómente Helyi Közösség Sárköz-Dunavölgye-Siómente 72. SÁRVÍZ Helyi Közösség Sárvíz Helyi Közösség 73. Somló-Marcal mente-bakonyalja 74. Strázsa-Felső Tápió Somló-Marcal mente-bakonyalja Leader Akciócsoport Közhasznú Strázsa-Felső Tápió Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. 75. Szatmár Helyi Közösség Szatmár Leader 76. Szigetköz Mosoni-sík Helyi Közösség Szigetköz-Mosoni-sík LEADER 77. Szinergia LEADER Közösség Szinergia 78. Tisza-menti LEADER Helyi Közösség Tisza-menti Leader Közhasznú 79. Tisza-Tarna-Rima-Menti LEADERTisza-Tarna-Rima Mente Fejlesztéséért Akciócsoport Közhasznú 80. Tiszatér Tiszatér Leader 81. Tisza-tó Térsége Tisza-tó Térsége Leader 82. Tiszától a homokhátságig LEADER fejlesztésihomokhátság Fejlődéséért Közhasznú csoport Nonprofit Kft. 83. Tiszazugért TISZAZUGI-LEADER Vidékfejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. 84. Vasi Őrtorony Vasi Őrtorony Közhasznú 85. Velencei-tó Helyi Közösség Velencei-tó Térségfejlesztő 86. Vértes-Gerecse Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség közhasznú egyesület 87. Vidékünk a jövőnk Helyi Közösség Vidékünk a Jövőnk Szövetség 88. Völgy Vidék Helyi Akciócsoport 89. zagyvaság Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú

13 90. Zala Termálvölgye Zala Termálvölgye 91. Zala Zöld Szíve Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési 92. Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig 93. Zalai Téma utak Zalai Téma utak Szolgáltató Nonprofit Kft. 94. Zempléni Tájak Helyi Közösség Zempléni Tájak vidékfejlesztési 95. Zengő-Duna Helyi Közösség Zengő-Duna Vidékfejlesztési Közhasznú 96. Zselici Lámpások Zselici Lámpások Vidékfejlesztési 3. számú melléklet a 147/2007. (XII. 4.) FVM rendelethez A LEADER Helyi Akciócsoport illetékességi területére vonatkozóan, az ÚMVP III. intézkedéscsoportjának keretében rendelkezésre álló fejlesztési forrást kiegészítő forrás Megjegyzés: A melléklet az alább felsorolt LEADER Helyi Akciócsoportok illetékességi területén felhasználható forrásokat mutatja. Az 1. mellékletben szereplő forrást kiegészítő összeg. Sorszám HACS neve Az 1. melléklet szerinti, ÚMVP III. intézkedéscsoport fejlesztési forrásait kiegészítő forrás (Ft) 1 36 Jó Palóc Közhasznú as KÉZFOGÁS Nonprofit Kft A Bakonyért Vidékfejlesztési Akciócsoport A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Abaúj Leader Alpokalja-Ikvamente Leader Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért Bakony és Balaton Keleti Kapuja Bakonyalja Kisalföld Kapuja Vidékfejlesztési Bihar-Sárrét Összefogás Vidékfejlesztési Nonprofit Kft Borsod-Torna-Gömör Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési BÜKK-MAK LEADER Nonprofit Kft Cserhátalja LEADER Nonprofit Kft

14 15 Dél-Balatoni Leader Vidékfejlesztési Nonprofit Zrt Dél Baranya Határmenti Települések e Dél-Borsodi LEADER Déli Napfény Nonprofit Kft Dél-Mátra Közhasznú Dél-Zempléni Nektár LEADER Vidékfejlesztési Nonprofit Kft DIPO Duna-Ipoly Határmenti Együttműködés Helyi Közössége Közhasznú 22 Duna Összeköt Dunamellék-Leader Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Eger Vidék Kincsei Térségi Vidékfejlesztési Nonprofit Kft Éltető Balaton-felvidékért Érmelléki Vidékfejlesztési Nonprofit Kft Észak Hevesi Vidék Fejlődésért Közhaszú Észak Kelet-Pest Megyei Leader Észak-Borsodi Leader Unió Helyi Közösség Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Felső-Bácska Vidékfejlesztési Nonprofit Kft Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Felső-Szabolcsi Vidékfejlesztési Közhasznú Felső-Tisza Völgye Vidékfejlesztési Gerence-Marcal-Rába és Somló Környéke Vidékfejlesztési GERJE-SZTÖK Helyi Vidékfejlesztési Közösség Göcsej-Hegyhát Leader Hajdúvölgy-Körösmente Térség Fejlesztéséért Közhasznú HAJT-A Csapat HA-VER Hajdúsági Versenyképesség Nonprofit Kft Homokhátság Fejlődéséért Nonprofit Kft Homokhátság Vidékfejlesztési Hortobágyi LEADER Nonprofit Kft

15 45 Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Ipoly-menti Palócok Térségfejlesztő Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Kertészek Földje Akciócsoport Kis-Duna-menti Vidékfejlesztési Kiskunok Vidékéért Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Közép-Nyírségért és Rétközért Vidékfejlesztési Közhasznú Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Maros-völgyi LEADER Mecsekvidék Helyi Közösség Mecsek-Völgység-Hegyhát MEZŐFÖLD Helyi Közösség Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Nagykunságért Térségi Vidékfejlesztési Nonprofit Kft Nyírség Fejlődéséért LEADER Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Őrség Határok Nélkül Pannónia Kincse LEADER Rábaköz Vidékfejlesztési Rinya-Dráva Szövetség Sághegy Leader Sárköz-Dunavölgye-Siómente Sárvíz Helyi Közösség Somló-Marcalmente-Bakonyalja Leader Akciócsoport Közhasznú Strázsa-Felső Tápió Vidékfejlesztési Nonprofit Kft Szatmár Leader

16 74 Szigetköz-Mosoni-sik LEADER Szinergia Tisza-menti Leader Közhasznú Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztéséért Közhasznú Tiszatér Leader Tisza-tó Térsége Leader TISZAZUGI-LEADER Vidékfejlesztési Programiroda Nonprofit Kft Tolnai Hármas Összefogás Nonprofit Kft UTIRO Leader ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Nonprofit Kft Vasi Őrtorony Közhasznú Velencei-tó Térségfejlesztő Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség Vidékünk a Jövőnk Szövetség Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Zala Termálvölgye Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Zalai Témautak Szolgáltató Nonprofit Kft Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Zengő-Duna Vidékfejlesztési Közhasznú Zselici Lámpások Vidékfejlesztési számú melléklet a 147/2007. (XII. 4.) FVM rendelethez A LEADER Helyi Akciócsoport illetékességi területére vonatkozóan 2011-ben rendelkezésére álló LEADER fejlesztési forrást kiegészítő forrás Megjegyzés: A melléklet az alább felsorolt LEADER Helyi Akciócsoportok illetékességi területén felhasználható forrásokat mutatja, amely az 1. mellékletben szereplő forrást kiegészítő összeg. A 2011-ben nem allokált forrás a következő évekre átvihető évi HVS Sorszám HACS felülvizsgálat során allokálható, az 1.

17 melléklet szerinti LEADER (IV. tengely) fejlesztési forrást kiegészítő összeg (Ft) 1 36 Jó Palóc Közhasznú as Kézfogás Nonprofit Kft A Bakonyért Vidékfejlesztési Akciócsoport A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Abaúj LEADER Alpokalja-Ikva Mente LEADER Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért Bakony és Balaton Keleti Kapuja Bakonyalja-Kisalföld Kapuja Vidékfejlesztési Bihar-Sárrét Összefogás Vidékfejlesztési Nonprofit Kft BORSOD-TORNA-GÖMÖR Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési BÜKK-MAK LEADER Nonprofit Kft Cserhátalja LEADER Nonprofit Kft Dél-Balatoni LEADER Vidékfejlesztési Nonprofit Zrt DÉL-BARANYA HATÁRMENTI TELEPÜLÉSEK Dél-Borsodi LEADER Déli Napfény Nonprofit Kft Dél-Mátra Közhasznú Dél-Zempléni Nektár LEADER Vidékfejlesztési Nonprofit Kft DIPO Duna-Ipoly Határmenti Együttműködések Helyi Közösségek Közhasznú 22 Duna Összeköt Dunamellék-Felső-Kiskunság-Homokhátság-Sárköz LEADER Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Eger Vidék Kincsei Térségi Vidékfejlesztési Nonprofit Kft Éltető Balaton-felvidékért Érmelléki Vidékfejlesztési Nonprofit Kft

18 28 Észak Hevesi Vidék Fejlődéséért Közhasznú Észak Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Észak Kelet - Pest Megyei LEADER Észak-Borsodi LEADER Unió Helyi Közösség Felső-Bácska Vidékfejlesztési Nonprofit Kft Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Felső-Szabolcsi Vidékfejlesztési Közhasznú Felső-Tisza Völgye Vidékfejlesztési Gerence-Marcal-Rába és Somló Környéke Vidékfejlesztési Gerje-sztők Helyi Vidékfejlesztési Közösség Göcsej-Hegyhát LEADER Hajdúvölgy-Körösmente Térség Fejlesztéséért Közhasznú Hajt-A Csapat HA-VER Hajdúsági Versenyképesség Nonprofit Kft Homokhátság Vidékfejlesztési Homokhátság Fejlődéséért Nonprofit Kft Hortobágyi LEADER Nonprofit Kft Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Ipoly-Menti Palócok Térségfejlesztő Jászsági Kistérségi Helyi Közösség KERTÉSZEK FÖLDJE AKCIÓCSOPORT EGYESÜLET Kis-Duna-Menti Vidékfejlesztési Kiskunok Vidékéért Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Körösök völgye Akciócsoport Nonprofit Kft Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Közép-Nyírségért és Rétközért Vidékfejlesztési Közhasznú KÖZÉP-TISZA-ZAGYVA VIDÉKFEJLESZTÉSI Maros-völgyi LEADER Mecsekvidék Helyi Közösség

19 58 Mecsek-Völgység-Hegyhát Mezőföld Helyi Közösség Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Nagykunságért Térségi Vidékfejlesztési Nonprofit Kft Nyírség Fejlődéséért LEADER Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Őrség Határok Nélkül Pannónia Kincse LEADER Rábaköz Vidékfejlesztési Rinya-Dráva Szövetség Sághegy LEADER Sárköz-Dunavölgye-Siómente Sárvíz Helyi Közösség Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport Közhasznú Strázsa-Felső Tápió Vidékfejlesztési Nonprofit Kft Szatmár LEADER Szigetköz-Mosoni-Sik LEADER Szinergia Tisza-menti LEADER Közhasznú Kht Tisza-Tama-Rima-Mente Fejlesztéséért Közhasznú Tiszatér LEADER TISZA-TÓ Térsége LEADER Tiszazugi-LEADER Vidékfejlesztési Programiroda Nonprofit Kft Tolnai Hármas Összefogás Nonprofit Kft UTIRO LEADER Üde-Kunság Vidékfejlesztési Nonprofit Kft Vasi Őrtorony Közhasznú Velencei-tó Térségfejlesztő Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség Vidékünk a Jövőnk Szövetség

20 88 VÖLGY VIDÉK VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZÖSSÉG KÖZHASZNÚ Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Zala Termálvölgye Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Zalai Témautak Szolgáltató Nonprofit Kft Zempléni Tájak vidékfejlesztési ZENGŐ-DUNA Vidékfejlesztési Közhasznú Zselici Lámpások Vidékfejlesztési számú melléklet a 147/2007. (XII. 4.) FVM rendelethez A Helyi Akciócsoport illetékességi területéhez kapcsolódó rendelkezésre álló működési források (2011-) Megjegyzés: A melléklet az alább felsorolt LEADER Helyi Akciócsoportok illetékességi területén felhasználható forrásokat mutatja. Sorszám HACS megnevezés 2011-től a Helyi Helyi Akciócsoport Akciócsoport által 2011-ben rendelkezésére álló felhasználható összes működési működési forrás (Ft) forrás (Ft) 1 36 Jó Palóc Közhasznú as Kézfogás Nonprofit Kft A Bakonyért Vidékfejlesztési Akciócsoport A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Abaúj Leader Alpokalja-Ikva Mente Leader Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért Bakony és Balaton Keleti Kapuja Bakonyalja-Kisalföld Kapuja Vidékfejlesztési Bihar-Sárrét Összefogás Vidékfejlesztési Nonprofit Kft BORSOD-TORNA-GÖMÖR Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 98/2011 (VII/28) közleménye

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 98/2011 (VII/28) közleménye Az ÚMVP Irányító Hatóságának 98/2011 (VII/28) közleménye A LEADER Helyi Akciócsoportok 2007-ben allokált forrásaikról, illetve a III. és a IV. tengely kapcsán rendelkezésükre álló fejlesztési forrást kiegészítő

Részletesebben

2. Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület 20 000 000. 3. 36 Jó Palóc Közhasznú Egyesület 35 000 000

2. Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület 20 000 000. 3. 36 Jó Palóc Közhasznú Egyesület 35 000 000 7. melléklet a 104/2013. (XI. 14.) VM rendelethez A LEADER HACS-ok illetékességi területére vonatkozó igényelhet legmagasabb támogatási támogatási összeg A B C 1. LEADER HACS neve A BAKONYÉRT Vidékfejlesztési

Részletesebben

"A BAKONYÉRT" Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület "Duna-Pilis-Gerecse" Vidékfejlesztési Egyesület. 927 000 000 Ft 1.

A BAKONYÉRT Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület. 927 000 000 Ft 1. A Darányi Ignác Terv EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 22/2015. (V. 18.) számú közleménye a a LEADER Programban a helyi akciócsoportok rendelkezésre álló fejlesztési forrásokról

Részletesebben

A Darányi Ignác Terv EMVA társfinanszírozású intézkedései Irányító Hatóságának 14/2012 (III/22.) közleménye

A Darányi Ignác Terv EMVA társfinanszírozású intézkedései Irányító Hatóságának 14/2012 (III/22.) közleménye A Darányi Ignác Terv EMVA társfinanszírozású intézkedései Irányító Hatóságának 14/2012 (III/22.) közleménye A LEADER Helyi Akciócsoportok 2007-ben allokált forrásairól, illetve a III. és a IV. tengely

Részletesebben

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 24/2011. (III.18.) közleménye

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 24/2011. (III.18.) közleménye Az ÚMVP Irányító Hatóságának 24/2011. (III.18.) közleménye A LEADER Helyi Akciócsoportok Helyi Vidékfejlesztési Stratégiáinak 2011. évi felülvizsgálatával összefüggő ÚMVP Irányító Hatósága általi LEADER

Részletesebben

HVK fejlesztési forrás. Összes HVK forrás. 8Palóc A Bakonyért Helyi Közösség

HVK fejlesztési forrás. Összes HVK forrás. 8Palóc A Bakonyért Helyi Közösség 1. Melléklet: A helyi közösségek számára rendelkezésre álló ok (összes ) Megjegyzés: 1. Az alábbi táblázatban szereplő összegek Euro-ban értendők. 2. A táblázatban szereplő összegek tartalmazzák a helyi

Részletesebben

Munkaszervezet irodájának címe: 7090 Tamási, Szabadság u. 46-48. Munkaszervezet irodájának címe: 8420 Zirc, Petőfi S. u. 4.

Munkaszervezet irodájának címe: 7090 Tamási, Szabadság u. 46-48. Munkaszervezet irodájának címe: 8420 Zirc, Petőfi S. u. 4. Tamási és Térsége LEADER Egyesület 7090 Tamási, Szabadság u. 46-48. A "BAKONYÉRT" Vidékfejlesztési HACS Egyesület 8420 Zirc, Petőfi S. u. 4. A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület 6800 Hódmezővásárhely,

Részletesebben

Dél-Alföldi Régió. Munkaszervezet irodájának címe: 6640 Csongrád, Kossuth tér 7. Munkaszervezet irodájának címe: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 76..

Dél-Alföldi Régió. Munkaszervezet irodájának címe: 6640 Csongrád, Kossuth tér 7. Munkaszervezet irodájának címe: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 76.. Dél-Alföldi Régió A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesült 6800 Hódmezővásárhely, Tanya 1447. Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért Egyesület 6640 Csongrád, Kossuth tér 7. Déli Napfény Nonprofit Kft. 6720 Szeged,

Részletesebben

LEADER Helyi Akciócsoport neve: A "BAKONYÉRT" Vidékfejlesztési HACS Egyesület Munkaszervezet irodájának címe: 8420 Zirc, Petőfi S. u. 4.

LEADER Helyi Akciócsoport neve: A BAKONYÉRT Vidékfejlesztési HACS Egyesület Munkaszervezet irodájának címe: 8420 Zirc, Petőfi S. u. 4. Tamási és Térsége LEADER Egyesület 7090 Tamási, Szabadság u. 46-48. A "BAKONYÉRT" Vidékfejlesztési HACS Egyesület 8420 Zirc, Petőfi S. u. 4. A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület 6800 Hódmezővásárhely,

Részletesebben

Helyi akciócsoportok címlistája

Helyi akciócsoportok címlistája Helyi akciócsoportok címlistája A "BAKONYÉRT" Vidékfejlesztési HACS Egyesület 8420 Zirc, Petőfi S. u. 4. A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. Bakonyalja-Kisalföld

Részletesebben

Helyi Akciócsoportok címlistája

Helyi Akciócsoportok címlistája Helyi Akciócsoportok címlistája Tamási és Térsége LEADER Egyesület 7090 Tamási, Szabadság u. 46-48. A "BAKONYÉRT" Vidékfejlesztési HACS Egyesület 8420 Zirc, Petőfi S. u. 4. A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért

Részletesebben

Értékelési szempontok

Értékelési szempontok 1. számú melléklet a 136/2008. (X. 18.) FVM rendelethez Értékelési szempontok 1.1 Az alábbi helyi közösségek vonatkozásában alkalmazandó pontozás: 1. A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület 2. Abaúj Leader

Részletesebben

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 63/2011 (V. 2.) számú Közleménye

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 63/2011 (V. 2.) számú Közleménye Az ÚMVP Irányító Hatóságának 63/2011 (V. 2.) számú Közleménye A 135/2008 (X. 18.), 136/2008 (X. 18.), 160/2009 (XI. 19.) és a 138/2008 (X. 18.) FVM rendeletek keretében benyújtott támogatások minimum ponthatáráról

Részletesebben

Értékelési szempontok Az alábbi helyi közösségek felsorolása és az általuk alkalmazandó pontozás:

Értékelési szempontok Az alábbi helyi közösségek felsorolása és az általuk alkalmazandó pontozás: 1. számú melléklet a 138/2008. (X. 18.) FVM rendelethez Értékelési szempontok 1 1.1 Az alábbi helyi közösségek felsorolása és az általuk alkalmazandó pontozás: 1. Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület

Részletesebben

Értékelési szempontok 1

Értékelési szempontok 1 1. sz. melléklet a 135/2008. (X. 18.) FVM rendelethez Értékelési szempontok 1 1.1 Az alábbi helyi közösségek vonatkozásában alkalmazandó pontozás: 1. Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület 2. Abaúj

Részletesebben

Értékelési szempontok 1

Értékelési szempontok 1 1. sz. melléklet a 135/2008. (X. 18.) FVM rendelethez Értékelési szempontok 1 1.1 Az alábbi helyi közösségek vonatkozásában alkalmazandó pontozás: 1. Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület 2. Abaúj

Részletesebben

141/2008. (X. 30.) FVM rendelet

141/2008. (X. 30.) FVM rendelet 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet a Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló

Részletesebben

111. Mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai képzések

111. Mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai képzések TÁJÉKOZTATÓ RÉSZANYAG A MONITROING BIZOTTSÁG RÉSZÉRE A 2007-2013 KÖZÖTTI VIDÉKFEJELSZTÉSI PROGRAM EGYES INTÉZKEDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELŐREHALADÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ IDŐSZAKA: 2012. ÁPRILIS 1-30. I. tengely A

Részletesebben

141/2008. (X. 30.) FVM rendelet

141/2008. (X. 30.) FVM rendelet 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet a Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló

Részletesebben

Igényelhet legmagasabb támogatási összeg

Igényelhet legmagasabb támogatási összeg Igényelhet legmagasabb támogatási összeg A B C D E F 1. HACS név 1. célterület 2. célterület 3. célterület 4. célterület 5. célterület Egy ügyfél által összesen 2. A 30 000 000 20 000 000 10 000 000 5

Részletesebben

141/2008. (X. 30.) FVM rendelet

141/2008. (X. 30.) FVM rendelet 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet a Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló

Részletesebben

előzetesen elismert vidékfejleszt csoport

előzetesen elismert vidékfejleszt csoport . Bakonyalja-Kisalföld ld kapuja előzetesen elismert vidékfejleszt kfejlesztési si akciócsoport csoport Tervezést koordináló csoport MEGBESZÉLÉS 2008. január 24., Nagyigmánd Napirendi témák 1. A HVS elkészítésének,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 131. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 17., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 131. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 17., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 17., csütörtök 131. szám Tartalomjegyzék 199/2009. (IX. 17.) Korm. rendelet 200/2009. (IX. 17.) Korm. rendelet 201/2009. (IX. 17.) Korm.

Részletesebben

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 6/2011 (II.4.) közleménye

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 6/2011 (II.4.) közleménye Az ÚMVP Irányító Hatóságának 6/2011 (II.4.) közleménye a 93/2007. (VII. 29.) FVM rendelet, valamint a 147/2007. (XII. 4.) FVM rendelet alapján elkészült a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) felülvizsgálatáról,

Részletesebben

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 24/2008. (IV. 4.) közleménye

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 24/2008. (IV. 4.) közleménye Az ÚMVP Irányító Hatóságának 24/2008. (IV. 4.) közleménye a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia tervezésben helyi közösségenként allokálható okról Az Irányító Hatóság a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia tervezésben

Részletesebben

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár vidékfejlesztési,

Részletesebben

122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet

122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

138/2008. (X. 18.) FVM rendelet

138/2008. (X. 18.) FVM rendelet 1 138/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

1 A jogszabály mai napon hatályos állapota 147/2007. (XII. 4.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet

Részletesebben

122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet

122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

147/2007. (XII. 4.) FVM rendelet

147/2007. (XII. 4.) FVM rendelet 1 147/2007. (XII. 4.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 3. és 4. tengelyének keretében megalakuló

Részletesebben

141/2008. (X. 30.) FVM rendelet

141/2008. (X. 30.) FVM rendelet 1 / 83 2011.05.17. 13:19 A jogszabály mai napon hatályos állapota 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet a Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2015. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi utca 11. Telefon: 85/ Telefax: 85/

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi utca 11. Telefon: 85/ Telefax: 85/ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi utca 11. Telefon: 85/501-001 Telefax: 85/501-055 polghiv@marcali.hu Ügyiratszám: 3475/1/2016. Ügyintéző: Németh Ildikó 4.sz. előterjesztés E L Ő

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

1. 23/2007. (IV. 17.) FVM

1. 23/2007. (IV. 17.) FVM A Miniszterelnökséget vezető miniszter 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési

Részletesebben

141/2008. (X. 30.) FVM rendelet

141/2008. (X. 30.) FVM rendelet 1 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet a Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 141/2008. (X. 30.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 141/2008. (X. 30.) FVM rendelete 19082 MAGYAR KÖZLÖNY 2008/154. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 141/2008. (X. 30.) FVM rendelete a Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére az Európai

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET A KEDVEZMÉNYZETTEK KÖRE ÉS A TÁMOGATÁS IGÉNYBE VÉTELÉHEZ SZÜKSÉGES FORRÁSKERETEK MEGHATÁROZÁSA

1. SZÁMÚ MELLÉKLET A KEDVEZMÉNYZETTEK KÖRE ÉS A TÁMOGATÁS IGÉNYBE VÉTELÉHEZ SZÜKSÉGES FORRÁSKERETEK MEGHATÁROZÁSA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET A KEDVEZMÉNYZETTEK KÖRE ÉS A TÁMOGATÁS IGÉNYBE VÉTELÉHEZ SZÜKSÉGES FORRÁSKERETEK MEGHATÁROZÁSA (A táblázat D oszlopában a 19.2 Helyi Fejlesztési Stratégiák megvalósítása alintézkedés

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2014. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás

Részletesebben

a 2014-2020 közötti programozási időszakra történő felkészülésről és a

a 2014-2020 közötti programozási időszakra történő felkészülésről és a A Z E M V A T Á R S F I N A N S Z Í R O Z Á S Ú I N T É Z K E D É S E K I R Á N Y Í T Ó H A T Ó S Á G Á N A K A 5./2014(II. 6.) K Ö Z L E M É N Y E a 2014-2020 közötti programozási időszakra történő felkészülésről

Részletesebben

NATURAMA Szövetség. NATURAMA Szövetség

NATURAMA Szövetség. NATURAMA Szövetség NATURAMA Szövetség NATURAMA Szövetség 2009.02.28-2012.01.10. 2009.02.28-2012.01.10. Budapest, 2009.02.28. I. Európai LeaderExpo Megfogalmazódik a nemzetközi együttműködés konkrét lehetősége és igénye.

Részletesebben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Balogh Nóra vezető tanácsos Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium 2011. június 22. Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Részletesebben

Összefoglaló a LEADER program végrehajtásának megújításáról

Összefoglaló a LEADER program végrehajtásának megújításáról Összefoglaló a LEADER program végrehajtásának megújításáról Arnóczi Rozália tanácsos Vidékfejlesztési Főosztály 2011. február 16. Összefoglaló a LEADER program végrehajtásának megújításáról A főbb probléma

Részletesebben

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI FELÜLVIZSGÁLAT (HVS) 2013! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatósága 16/2013. (III.6.) közlemény értelmében elrendelte

Részletesebben

A LEADER szerepe a Nemzeti Agrár-vidékfejlesztési Stratégiában

A LEADER szerepe a Nemzeti Agrár-vidékfejlesztési Stratégiában A LEADER szerepe a Nemzeti Agrár-vidékfejlesztési Stratégiában 2007-2013 A mezőgazdaság és az erdészet versenyképességének javítása A környezet és a vidék minőségének javítása a termőföld-hasznosítás támogatása

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 165. szám 21367 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 47/2015. (XI. 2.) MvM rendelete a Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit

Részletesebben

141/2008. (X. 30.) FVM rendelet

141/2008. (X. 30.) FVM rendelet 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet a Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló

Részletesebben

AZ EGYSZERŰSÍTÉS FŐ IRÁNYAI

AZ EGYSZERŰSÍTÉS FŐ IRÁNYAI LEADER (TK3) AZ EGYSZERŰSÍTÉS FŐ IRÁNYAI Korábbi célterületek helyett HVS LEADER része (LEADER terv) szerinti kritériumok. Helyi döntési kompetencia erősítése: HBB dönt a projektek támogatásáról, MVH csak

Részletesebben

I. tengely - A mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének javítása. 111. Mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai képzések

I. tengely - A mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének javítása. 111. Mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai képzések Tájékoztató részanyag a Monitoring Bizottság részére a 2007-2013 közötti vidékfejlesztési program egyes intézkedés végrehajtásának előrehaladásáról Beszámoló időszaka: 2012. június 1-30. I. tengely - A

Részletesebben

Regionális politika 10. elıadás

Regionális politika 10. elıadás 1 Regionális politika 10. elıadás Magyarország vidékfejlesztési politikája a 2007-2013 idıszakban (ÚMVP) 2 Vidékfejlesztés 2007-2013: Európai vidékfejlesztési stratégia Magyar vidékfejlesztési stratégia

Részletesebben

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14.

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14. A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében Pásztohy András Miniszteri Biztos Budapest, 2008. április 14. 1 Példátlan lehetőség 2007-2013 között Mintegy 8000 milliárd

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat felállításáról

TÁJÉKOZTATÓ. a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat felállításáról TÁJÉKOZTATÓ a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat felállításáról I. Előzmények Az 1698/2005/EK rendelet 68. cikke előírja a tagállamok számára a nemzeti vidéki hálózatok létrehozását, melynek határideje 2008.

Részletesebben

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet 1 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

Tájékoztató a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatáról és a 2013. évi LEADER pályázatok benyújtásáról

Tájékoztató a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatáról és a 2013. évi LEADER pályázatok benyújtásáról Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

HELYI TERMÉK, HELYI ÉRTÉK, HELYI GAZDAGODÁS NEMZETKÖZI VIDÉKFEJLESZTÉSI KONFERENCIA. 2012. augusztus 17. Balatonkenese

HELYI TERMÉK, HELYI ÉRTÉK, HELYI GAZDAGODÁS NEMZETKÖZI VIDÉKFEJLESZTÉSI KONFERENCIA. 2012. augusztus 17. Balatonkenese HELYI TERMÉK, HELYI ÉRTÉK, HELYI GAZDAGODÁS NEMZETKÖZI VIDÉKFEJLESZTÉSI KONFERENCIA 2012. augusztus 17. Balatonkenese A vidék élni akar, Magyarország megújul! A vidékfejlesztés az EU-csatlakozás előkészítése

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől 6600Szentes, Kossuth tér 6. Iktatószám: E /2016. Témafelelős: Szigeti Miklós

Szentes Város Polgármesterétől 6600Szentes, Kossuth tér 6. Iktatószám: E /2016. Témafelelős: Szigeti Miklós Szentes Város Polgármesterétől 6600Szentes, Kossuth tér 6. Iktatószám: E-7807-11/2016. Témafelelős: Szigeti Miklós Tárgy: Javaslat városi helyi közösség megalakítására és a tevékenységében való részvételre

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

szakpolitikai kérdései V. Németh Zsolt Vidékfejlesztésért felelős államtitkár

szakpolitikai kérdései V. Németh Zsolt Vidékfejlesztésért felelős államtitkár A vidékfejlesztés aktuális közpolitikai és szakpolitikai kérdései V. Németh Zsolt Vidékfejlesztésért felelős államtitkár Paradigmaváltás Vidékfejlesztési Minisztérium: - Agrárium - Vidékfejlesztés - Környezetvédelem

Részletesebben

1. Értelmezõ rendelkezések. 2. Az elõleg jellege, mértéke

1. Értelmezõ rendelkezések. 2. Az elõleg jellege, mértéke A vidékfejlesztési miniszter 118/2012. (XI. 22.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az egyes beruházási jogcímek esetén nyújtandó támogatási elõlegfizetésrõl A mezõgazdasági,

Részletesebben

Bábolna 2013. december 10.

Bábolna 2013. december 10. Bábolna 2013. december 10. Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 (uniós tervezési időszakhoz igazodva) tengelyek (I., II., III., és IV. LEADER) LEADER Helyi Akciócsoportok kiemelt feladata:

Részletesebben

Tisztelt Somló - Marcalmente - Bakonyalja LEADER Egyesületi Tagok!

Tisztelt Somló - Marcalmente - Bakonyalja LEADER Egyesületi Tagok! FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉK FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM SZAKÁLLAMTITKÁR Ügyiratszám: 3125/6/2009. Nagy Gábor Németbányai Kostajger Mihály Közhasznú Egyesület Németbánya Fő tér 3. 8581 Tisztelt Somló - Marcalmente

Részletesebben

141/2008. (X. 30.) FVM rendelet

141/2008. (X. 30.) FVM rendelet 1 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet a Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról

Részletesebben

123/2009. (IX. 17.) FVM rendelet

123/2009. (IX. 17.) FVM rendelet 123/2009. (IX. 17.) FVM rendelet a Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló

Részletesebben

A HFS elkészítését segítő konzultációk, fórumok száma, témaköre

A HFS elkészítését segítő konzultációk, fórumok száma, témaköre A HFS elkészítését segítő konzultációk, fórumok száma, témaköre Ssz. Dátum Címe Témakör Elnökségi ülés- Helyi Fejlesztési 1. 2015.11.04 2. 2015.11.06 Fejlesztési Stratégia tervezése 3. 2015.11.16 Tervezési

Részletesebben

KÖZGYŰLÉS ELŐKÉSZÍTÉSE Napirendi pont előterjesztése Dátum: 2012.05.24.

KÖZGYŰLÉS ELŐKÉSZÍTÉSE Napirendi pont előterjesztése Dátum: 2012.05.24. KÖZGYŰLÉS ELŐKÉSZÍTÉSE Napirendi pont előterjesztése Dátum: 2012.05.24. Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület közgyűlése részére előzetes tájékoztatás a 2012. május hó 24-i ülés 1. napirendi pontjához

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

Jogcím. Támogatási kérelem benyújtási időszak: 2008.03.28-2008.05.05 2008.06.16-2008.07.16 2009.11.01-2009.11.30 2011.09.15-2011.10.

Jogcím. Támogatási kérelem benyújtási időszak: 2008.03.28-2008.05.05 2008.06.16-2008.07.16 2009.11.01-2009.11.30 2011.09.15-2011.10. Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy 2015. augusztus 31-én lejárnak az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozott egyes beruházási jogcímekre vonatkozó megvalósítási illetve

Részletesebben

Postázási cím és név:

Postázási cím és név: 2009. november 17-én a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület ünnepélyes keretek között köszöntötte a kisapostagi Bárka Vendéglőben az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengely 4 intézkedésének

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter 36/2010. (XI. 30.) VM rendelete a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatról

A vidékfejlesztési miniszter 36/2010. (XI. 30.) VM rendelete a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 182. szám 26151 A vidékfejlesztési miniszter 36/2010. (XI. 30.) VM rendelete a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatról A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati

Részletesebben

A Helyi Bíráló Bizottság

A Helyi Bíráló Bizottság Mellékletek 1. számú melléklet: A HBB eljárása I. Háttér A Helyi Bíráló Bizottság A LEADER Helyi Akciócsoportok (a továbbiakban LEADER HACS-ok) javaslata alapján helyi bíráló bizottság létrehozása vált

Részletesebben

Melléklet a Heves Megyei Közgyűlés 75/2013. (IX.27.) önkormányzati határozatához

Melléklet a Heves Megyei Közgyűlés 75/2013. (IX.27.) önkormányzati határozatához Melléklet a Heves Megyei Közgyűlés 75/2013. (IX.27.) önkormányzati határozatához Heves Megye Területfejlesztési Program (2014-2020) Partnerségi Terve A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló

Részletesebben

136/2008. (X. 18.) FVM rendelet

136/2008. (X. 18.) FVM rendelet 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

Az EMVA LEADER Program 2007-2013. Magyarországi LEADER Központ

Az EMVA LEADER Program 2007-2013. Magyarországi LEADER Központ Az EMVA LEADER Program 2007-2013 Magyarországi LEADER Központ A LEADER PROGRAM Liaison Entre Actions pour le Development de l'economie Rurale (Közösségi kezdeményezés a vidék gazdasági fejlesztéséért)

Részletesebben

ROP 3.1.3. Partnerség építés a Balaton régióban BALATON Európa Kulturális Tava

ROP 3.1.3. Partnerség építés a Balaton régióban BALATON Európa Kulturális Tava Kezdetek: AKKU 2004 EURÓPA KULTURÁLIS FİVÁROSA 2004 LILLE - a minta 11 pályázó város: (Budapest, Debrecen, Eger, Gyır, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Pécs, Sopron, Székesfehérvár, Veszprém) 12. - : Európa

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 26/2014. (II. 17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 26/2014. (II. 17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 26/2014. (II. 17.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Halászati Alapból (EHA) támogatott intézkedések 2014.

Részletesebben

2837 Gerence-Marcal-Rába és Somló Ajkai Apácatorna Veszprém 64 204 28,00. 632 Gerence-Marcal-Rába és Somló Ajkai Bakonypölöske Veszprém 35 420 38,00

2837 Gerence-Marcal-Rába és Somló Ajkai Apácatorna Veszprém 64 204 28,00. 632 Gerence-Marcal-Rába és Somló Ajkai Bakonypölöske Veszprém 35 420 38,00 884 Dél-Zempléni Nektár LEADER Helyi Abaúj-Hegyközi Baskó Borsod-Abaúj-Zemplén 508 212 7,15 1593 ABAÚJ LEADER Akciócsoport Abaúj-Hegyközi Gönc Borsod-Abaúj-Zemplén 502 2314 62,10 1864 ABAÚJ LEADER Akciócsoport

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Hírlevél. Tájékoztató LEADER pályázatokkal illetve ÚMVP EMVA monitoring adatszolgáltatással kapcsolatosan

Hírlevél. Tájékoztató LEADER pályázatokkal illetve ÚMVP EMVA monitoring adatszolgáltatással kapcsolatosan Hírlevél Tájékoztató LEADER pályázatokkal illetve ÚMVP EMVA monitoring adatszolgáltatással kapcsolatosan 2458 Kulcs, Rákóczi u. 139. tel.:25/252-752 email:info@mezofoldihid.hu www.mezofoldihid.hu LEADER

Részletesebben

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet 1 26/2008. (III. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program IV., LEADER tengelyében pályázatot benyújtani kívánók figyelmébe ajánljuk

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program IV., LEADER tengelyében pályázatot benyújtani kívánók figyelmébe ajánljuk Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program IV., LEADER tengelyében pályázatot benyújtani kívánók figyelmébe ajánljuk I. A LEADER program célja: A LEADER program célja a helyi igényekhez és sajátosságokhoz

Részletesebben

28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet

28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 1. oldal 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek

Részletesebben

KIVONAT. Támogatási kérelem benyújtás: POSTAI úton 2013. november 25. és 2013. december 20. között a LEADER HACS munkaszervezeti irodájához

KIVONAT. Támogatási kérelem benyújtás: POSTAI úton 2013. november 25. és 2013. december 20. között a LEADER HACS munkaszervezeti irodájához 2. évfolyam 18. szám 2013. november 18. Megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó

Részletesebben

Célterület megnevezése Térségi sajátosságokhoz igazodó képzés Térségi sajátosságokhoz igazodó képzés Innovatív ifjúsági programok

Célterület megnevezése Térségi sajátosságokhoz igazodó képzés Térségi sajátosságokhoz igazodó képzés Innovatív ifjúsági programok A Z Ú M V P I R Á N Y Í T Ó H A T Ó S Á G Á N A K 8 /2011 (II.8) S Z Á M Ú K Ö Z L E M É N Y E A 1 2 2 / 2 0 0 9 ( I X. 1 7. ) FVM R E N D E L E T K E R E T É B E N B E N Y Ú J T O T T P Á L Y Á Z A T

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által Tiszazugi LEADER Egyesület 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. Tel: 06-56/560-294; 06-56/560-295 E-mail: tiszazug.leader@gmail.com Honlap: www.tiszazugleader.eu HÍRLEVÉL 2014/07. a Tiszazugi LEADER

Részletesebben

Hírlevél. Tájékoztató LEADER pályázatokkal illetve ÚMVP EMVA kifizetési kérelmekkel kapcsolatosan

Hírlevél. Tájékoztató LEADER pályázatokkal illetve ÚMVP EMVA kifizetési kérelmekkel kapcsolatosan Hírlevél Tájékoztató LEADER pályázatokkal illetve ÚMVP EMVA kifizetési kérelmekkel kapcsolatosan 2458 Kulcs, Rákóczi u. 139. tel.:25/252-752 email:info@mezofoldihid.hu www.mezofoldihid.hu Ezúton felhívjuk

Részletesebben

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 dr. Bodnár Éva FVM Agrár-vidékfejlesztési Főosztály A New Hungary Rural Development Programme 2007-2013 a Támogatásokkal kapcsolatos jogszabályok Európai

Részletesebben

1. számú melléklet 168/2008. (XII. 31.) FVM rendelethez

1. számú melléklet 168/2008. (XII. 31.) FVM rendelethez 1. számú melléklet 168/2008. (XII. 31.) FVM rendelethez 1. Az R. 1. számú mellékletének 1.1 Az alábbi helyi közösségek vonatkozásában alkalmazandó pontozás: alcím 29. sora helyébe a következő szövegrész

Részletesebben

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 24/2012 (IV. 3.) számú közleménye

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 24/2012 (IV. 3.) számú közleménye Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 24/2012 (IV. 3.) számú közleménye 30/2012. (III. 24.) VM rendelet 9. számú mellékletében szereplő sorszámokhoz kapcsolódó LEADER Helyi ről A

Részletesebben

Beszámoló JKHK Egyesülete 2012 évi tevékenységéről

Beszámoló JKHK Egyesülete 2012 évi tevékenységéről Beszámoló JKHK Egyesülete 2012 évi tevékenységéről 5130 Jászapáti, Tompa Mihály utca 2. A munkatervben meghatározott feladatok ellátása 2009. október 1-étől két részre oszlik. Az IH által megadott munkaterv

Részletesebben

Tárgyidőszakban 1 db kifizetési kérelem érkezett be, mely összesen 434 894 936 Ft támogatási igényt tartalmazott.

Tárgyidőszakban 1 db kifizetési kérelem érkezett be, mely összesen 434 894 936 Ft támogatási igényt tartalmazott. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZANYAG A MONITROING BIZOTTSÁG RÉSZÉRE A 2007-2013 KÖZÖTTI VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM EGYES INTÉZKEDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELŐREHALADÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ IDŐSZAKA: 2012. JANUÁR 1-31. I. tengely 111.

Részletesebben

LEADER Az ÚMVP IV. Intézkedéscsoportja. Aktualitások, kitekintés a nemzetközi együttmőködésben rejlı lehetıségekre

LEADER Az ÚMVP IV. Intézkedéscsoportja. Aktualitások, kitekintés a nemzetközi együttmőködésben rejlı lehetıségekre LEADER Az ÚMVP IV. Intézkedéscsoportja Aktualitások, kitekintés a nemzetközi együttmőködésben rejlı lehetıségekre AZ ÚMVP elfogadása 2007. szeptember 20án az EU Vidékfejlesztési Bizottsága elfogadta a

Részletesebben

A vidékfejlesztés helyi térségei (LEADER térségek)

A vidékfejlesztés helyi térségei (LEADER térségek) 2009/103 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu III. évfolyam 103. szám 2009. július 16. A vidékfejlesztés helyi térségei (LEADER térségek) A tartalomból 1 Bevezetõ 1 A LEADER programok

Részletesebben

KIVONAT. Letöltés. Letöltés

KIVONAT. Letöltés. Letöltés Megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről

Részletesebben

Bihar-Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület 4100 Berettyóújfalu, Kossuth utca 25. Tájékoztató

Bihar-Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület 4100 Berettyóújfalu, Kossuth utca 25. Tájékoztató Tájékoztató A Vidékfejlesztési Minisztérium, mint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) társfinanszírozásában megvalósuló Nemzeti Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága (IH) a Bihar

Részletesebben

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről Tiszazugi LEADER Egyesület 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. Tel: 06-56/560-294; 06-56/560-295 E-mail: tiszazug.leader@gmail.com Honlap: www.tiszazugleader.eu HÍRLEVÉL 2013/06. a Tiszazugi LEADER

Részletesebben

A LEADER program nyújtotta pályázati lehetőségek a Vidékfejlesztési Program ( ) tükrében

A LEADER program nyújtotta pályázati lehetőségek a Vidékfejlesztési Program ( ) tükrében A LEADER program nyújtotta pályázati lehetőségek a Vidékfejlesztési Program (2014-2020) tükrében Szajbert Ákos Munkaszervezet vezető Dél-Nyírség, Erdőspuszták LEADER Egyesület Debrecen 2015. December 7.

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű

Részletesebben