Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete február 29-én (csütörtök) órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. február 29-én (csütörtök) 10.11 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl."

Átírás

1 Szám: 1/1-44/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete február 29-én (csütörtök) órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza Díszterme (Keszthely, Fı tér 1.) Jelen vannak: Pálinkás Róbert alpolgármester Borosné Eitner Kinga, Csótár András, Ifi Ferenc, Mohácsi József, Rigó Ferenc, Selmeczy Zsuzsanna, Szabó György és Vozár Péterné képviselı. Tanácskozási joggal jelen vannak: Gachályi András alpolgármester Dr. Gábor Hajnalka aljegyzı, igazgatási osztályvezetı Bertalanné Dr. Gallé Vera titkárságvezetı Dr. Horváth Teréz polgármesteri kabinetvezetı Némethné Bali Mária közgazdasági osztályvezetı Szigligeti Aladár városüzemeltetési osztályvezetı Pálinkás Róbert alpolgármester köszöntötte a képviselı-testület tagjait és a Polgármesteri Hivatal munkatársait, a meghívott vendégeket. Jelezte, hogy a polgármester akadályoztatása miatt ıt bízta meg az ülésvezetéssel. Megállapította, hogy az ülés szabályszerő módon került összehívásra, a képviselı-testület tagjai közül 9 fı van jelen Ruzsics Ferenc polgármester és Kocsis Miklós képviselı igazoltan van távol -, a testület tehát határozatképes, ily módon a soros testületi ülést megnyitotta. A napirendi javaslatot annyiban módosította, hogy a 14. napirendre tett javaslatot visszavonta, emellett pedig jelezte, érkezett egy sürgısségi indítvány. Az S1. A helyi természeti értékek védetté nyilvánításáról szóló 11/1999. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet) c. elıterjesztés megtárgyalását a kezelési terv megvalósításának mielıbbi, még a tavasz elıtti megkezdése indokolja. Az elıterjesztést a fı napirend végén, a 10. napirend után javasolta megtárgyalásra, s felkérte képviselıtársait a napirenddel kapcsolatos javaslataik megtételére. Hozzászólás nem volt, így elsıként a sürgısségi indítvány elfogadására tett javaslatát bocsátotta szavazásra. A képviselı-testület 9 egyhangú igen szavazattal elfogadta a sürgısségi indítványt. Pálinkás Róbert alpolgármester a módosított napirendi javaslatot bocsátotta szavazásra.

2 2 A képviselı-testület 9 egyhangú igen szavazattal elfogadta a következı napirendet. Napirend: 1. Keszthely Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének megalkotása II. (rendelettervezet) 2. Keszthely Város Önkormányzata évi költségvetésérıl szóló 6/2011. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet) 3. A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 10/2002.(IV.12.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet) 4. Az önkormányzati vagyon hasznosításának, használatának és forgalmának rendjérıl szóló 31/2003. (XI.03.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet) 5. Tájékoztató Keszthely Város Önkormányzata negyedik negyedévi belsı ellenırzési tervének teljesítésérıl 6. Tájékoztató a Balatoni Múzeum elmúlt 5 évben végzett tevékenységérıl 7. Beszámoló Keszthely Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala évi tevékenységérıl 8. Tájékoztató Keszthely Város Önkormányzatával együttmőködési megállapodást kötött civil szervezetek tevékenységérıl 9. Pályázat kiírása a Keszthely Város Vendéglátó, Idegenforgalmi, Kereskedelmi Szakképzı Iskolája és Kollégiuma intézményvezetıi munkakörére 10. Pályázat kiírása a Festetics György Zeneiskola Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény intézményvezetıi munkakörére S1. A helyi természeti értékek védetté nyilvánításáról szóló 11/1999. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet) Egyéb ügyek 11. A Keszthelyi Turisztikai Egyesület támogatásáról szóló 128/2011.(IV.28.) és 280/2011.(X.27.) sz. képviselı-testületi határozat módosítása 12. A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodás módosításának jóváhagyása 13. Keszthelyi Jachtkikötı Kft. vezetıi juttatási szabályzatának megalkotása 15. A Keszthelyi Ipartestület ingatlanhasználati kérelme 16. Hozzájárulás a NAPÁVA Szociális Gondozó Közhasznú Nonprofit Kft. házi segítségnyújtó szolgáltatás folytatásához 17. Török Tibor helyiségbérleti díjcsökkentési kérelme 18. Pályázat Keszthely város tömegközlekedés-fejlesztési koncepciójának elkészítésére 19. Épület energiahatékonysági pályázatok elıkészítése 20. Keszthely távhıszolgáltatásának vizsgálata, fejlesztési irányának meghatározása 21. A VÜZ Nonprofit Kft és MOL Energiakereskedı Zrt között létrejött földgáz adásvételi szerzıdés módosítása 22. Tulajdonosi hozzájárulás a Fı tér rehabilitáció II. ütemének megvalósításához Zárt ülés

3 3 23. Egyedi lakásügy (zárt) 24. Egyedi lakásügy (zárt) 25. Egyedi lakásügy (zárt) 26. Egyedi lakásügy (zárt) 27. Fı tér II. ütem fejlesztési hitelfelvételének közbeszerzése (zárt) Pálinkás Róbert alpolgármester rátért a napirend elıtt a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatók megtárgyalására, melyek kiegészültek a Városi Kórház Keszthely és a VÜZ Keszthelyi Városüzemeltetı Nonprofit Kft. gazdasági helyzetérıl szóló beszámolókkal. Hozzászólás nem volt, így áttért a polgármester két ülés között tett fontosabb intézkedéseirıl és eseményekrıl szóló tájékoztató megtárgyalására. Itt sem volt hozzászólás, így áttért a polgármester és a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól szóló tájékoztató megtárgyalására. Selmeczy Zsuzsanna képviselı a külföldiek ingatlanszerzéséhez adott hozzájárulásokról kért bıvebb felvilágosítást. Némethné Bali Mária közgazdasági osztályvezetı adott tájékoztatást a tárgyban, mely szerint azokban az esetekben, amikor a város területén külföldi állampolgár kíván ingatlant vásárolni, akkor a polgármestert a kormányhivatal nyilatkozatra kéri fel. Ez többségében lakóingatlanok vonatozásában történik. Pálinkás Róbert alpolgármester további hozzászólás hiányában mindhárom tájékoztató elfogadására tett javaslatát bocsátotta szavazásra. A képviselı-testület 9 egyhangú igen szavazattal tudomásul vette a polgármester két ülés között tett intézkedéseirıl szóló beszámolót, a polgármester és a bizottságok átruházott hatáskörében hozott döntéseirıl szóló tájékoztatót, valamint a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót. (A lejárt határidejő képviselı-testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató, a két ülés közötti idıszakban tett polgármesteri intézkedésekrıl szóló tájékoztató, valamint a polgármester és a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól szóló tájékoztató a jegyzıkönyv mellékletét képezik.) 1. Keszthely Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének megalkotása (rendelettervezet) Pálinkás Róbert alpolgármester felkérte a bizottságok elnökeit az üléseken elhangzottak, valamint a bizottságok kialakult véleményének összefoglalására. Szabó György pénzügyi, jogi és ügyrendi bizottsági elnök elsıként néhány gondolatot kívánta megosztani a testület tagjaival. A rendelettervezet a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelıen került elıkészítésre, melynek során bizottságuk hat alkalommal tárgyalta az anyagot, javaslataik egy része bekerült a jelenleg tárgyalásra kerülı tervezetbe. Eltérve az eddigi költségvetésektıl az elıterjesztés három határozati javaslatot is tartalmaz, melyek lényegét ismertette, s melyek mindegyike a költségvetést támogatja, azonban a III.

4 4 határozati javaslat megítélése szerint nagy vitát vált ki a tartalmát illetıen, s talán idıben el kellett volna kezdeni az egyeztetést a háziorvosokkal, akik bírósági eljárást fontolgatnak. Az állami normatíva évrıl évre csökken, holott a feladatoknál nem ez a jellemzı. Ismertette a költségvetés fıbb adatait, melyekbıl látható, hogy a tartalékok összege rendkívül alacsony, ami összességében 150 MFt-ot tesz ki, s ez nagy valószínőséggel a költségvetés végrehajtása során problémát fog okozni. A részvény- és ingatlaneladás segíti a költségvetés egyensúlyának megtartását, ugyanakkor azonban óriási veszélyt jelent, mert sikertelenség esetén 400 MFt-ra növeli a hiányt, holott az intézményfenntartásnál is jelentkezhet probléma. Szólni tartott szükségesnek arról, hogy nem lett betervezve a BAHART tıkeemelés, felújításokra is minimális pénzeszköz áll rendelkezésre. Ennek a költségvetésnek a vesztesei a sport, a civil szervezetek és az intézmények, de sajnálatosan másfajta költségvetés összeállításával sem lehetne kedvezıbb eredményt elérni. Selmeczy Zsuzsanna képviselı javaslatait a bizottság megismerte, azonban azokat nem tárgyalta, mivel jórészüknél érvényes szerzıdések alapján vállalt kötelezettségekrıl van szó. A legnagyobb problémát abban látta, hogy a kormányzat a mőködési hitelfelvétel lehetıségét eltörölte, amivel sok települést hozott nehéz helyzetbe. Pálinkás Róbert alpolgármester egyetértett abban, hogy ez valóban egy nehezen összeálló kemény költségvetés, s ha elfogadja a képviselı-testület, akkor sem lehet hátradılni, hanem további folyamatos tárgyalásokat és megszorításokat igényel annak érdekében, hogy az év végéig teljesülni tudjon. A II. határozati javaslattal kapcsolatban neki voltak gondjai, s a III. határozati javaslat tekintetében nem tartotta indokoltnak szavazni, hanem javasolta, a polgármester folytassa a tárgyalásokat a háziorvosokkal, s a tárgyalások eredményét terjessze a képviselı-testület elé, mivel április 15-éig van lehetıség errıl dönteniük. Pontosította emellett a Szabó György pénzügyi, jogi és ügyrendi bizottsági elnök által elmondottakat abban, hogy rulírozó hitelt lehet felvennie az önkormányzatoknak, azonban mőködési hitelt nem, ezáltal az elızı évben felvett hitelt ki kell gazdálkodniuk. Abban megerısítette az elızı hozzászólást, hogy valóban egy kicsit minden területen nehezebb lesz ez az év az eddigieknél. A határozati javaslat tekintetében tett bizottsági módosító javaslatot befogadta. Vozár Péterné képviselı a Turisztikai, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság képviseletében a bizottsági javaslatot ismertetve elmondta, hogy annak tartalma átsorolást jelent, nem pedig módosítást. A költségvetés tárgyalásakor szükségesnek tartotta beszélni az elızményekrıl, különös tekintettel az egyes hitelfelvételekre. A mőködési hitelfelvétel okára kívánt rávilágítani, mely abban keresendı, hogy az állam által önkormányzatokra testált feladatoknál a megvalósításra biztosított normatíva nem volt elég a tényleges megvalósításra. Ezért került Keszthely Város Önkormányzata a jelenlegi helyzetbe, amikor szükség van az összefogásra és a késıbbi egyensúly megteremtése érdekében s amiatt, hogy ennek a problémának mindannyian nyertesei vagy vesztesei lehetnek. Dr. Ifi Ferenc egészségügyi, szociális és esélyegyenlıségi bizottsági elnök a III. határozati javaslat tárgyában nem született érvényes döntést az egyik háziorvos tag felvetésével indokolta, ugyanis ı a korábban lefolytatott egyeztetést jogi értelemben nem tekintette hivatalosnak, s az európai normákkal nem tartotta összeegyeztethetınek. Bár a bizottság véleménye az volt, hogy nem történt jogsértés, azonban maga is megfelelıbbnek tartotta volna, ha most a kérdést a testület leveszi a napirendrıl, s egy újabb egyeztetést követıen hoz döntést, bár a jelenlegi összeget sem tartotta méltánytalanul alacsonynak, hiszen az állami finanszírozással ez naponta 100 eft-ot jelent.

5 5 Megjegyezte a továbbiakban, hogy szemléletet kell váltani nemcsak a takarékosság irányában, hanem a jövedelemszerzés érdekében is, s az idegenforgalom mellett más jövedelemforrást is kell találni. Elmondta továbbá, sokáig vívódott azon, hogy a költségvetést nem szavazza meg, mivel a választókerülete a többi, idegenforgalmi szempontból frekventált városrész miatt nem részesül a fejlesztési forrásokból. Kivételesen, utolsó alkalommal, az önkormányzat nehéz helyzetére tekintettel megszavazza a költségvetést, de a jövıben kérte erre tekintettel lenni. Pálinkás Róbert alpolgármester már többedszer elmondta, hogy a fıtér-beruházást nem lehet kivinni a peremkerületekre, mivel a fıtér általában a városközpontban van. Csótár András oktatási, kulturális és ifjúsági bizottsági elnök elırebocsátotta, hogy egyetért az önkormányzati eladósodás tilalmával, mert véleménye szerint is feladatai dacára addig nyújtózkodjon, amíg a takarója ér. A költségvetés témájára áttérve elmondta, többszöri nekifutás eredménye ez a tervezet, ezért nem helyes most belemenni a részletekbe, mivel erre korábban lehetıség volt. Strukturálisan ennek ellenére szükségesnek tartotta áttekinteni, így elmondta, hogy az oktatás, a kultúra és a sport területe kiemelten nehéz helyzetbe kerül, mely területeknek a szakbizottság vezetıjeként felelısnek érezte magát, s dilemma elé állítja a tekintetben, hogy meddig támogatható a költségvetés, hiszen az intézmények ezáltal a mőködıképesség határára értek el. A látszólagos egyensúly ellenére nem dılhetnek hátra, hiszen az elızı évrıl áthozott mőködési hitelt ki kell fizetni, s jövıre sok intézmény, feladat állami fenntartás alá kerül, ami bár költségcsökkenést eredményez, ugyanakkor sok adónemrıl is le kell mondaniuk, ami Keszthely Város Önkormányzata esetében negatív irányba billenti a mérleget, ellentétben sok más önkormányzattal. Mindez szükségessé teszi a strukturális átalakítást és a szemléletváltást. Ezek közé tartozik az adóbevételek növelése, a hátralékok beszedése, a kiadások csökkentése, amin tovább kell gondolkodni, s a jövı tervezésén. Vannak ugyanis lehetıségek, de az eddig megszokott útról el kell mozdulni. Végezetül ismertette az Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság módosító javaslatát, ami nem jelent többletkiadást, mivel az intézmény költségvetési fıösszegét nem érinti, és a szakmai színvonal is biztosítható marad. Ennek ellenére menet közben folyamatos egyeztetést tartott szükségesnek az intézményvezetıvel. Borosné Eitner Kinga sportügyekért felelıs tanácsnok valóban Keszthely város sportját látta nagy vesztesének ennek a költségvetésnek, mert ez az egyesületek ellehetetlenülését, esetleges megszőnését vonhatja maga után, továbbá rendezvény-, versenyrendezı képességük fog csökkenni. Komoly fejtörést fog okozni a költségvetési elıirányzat felosztása, de remélte, hogy emellé az év folyamán forrásokat tudnak rendelni. Selmeczy Zsuzsanna képviselı Csótár András képviselıvel ellentétben nem tartotta elfogadhatónak a költségvetést, de úgy gondolta, ezzel nem lep meg senkit. Teljesen bizonytalan lábakon álló költségvetésnek tartotta, az egyensúlyteremtı lépéseket vagyonvesztésként minısítette, s nem teljesülésük esetén borulhat a költségvetés, holott a következı évtıl indul a fıtéri fejlesztésére felvett hitel törlesztése. Emiatt nyújtotta be módosító javaslatait, melyek radikális kiadáscsökkentésnek tőnhetnek, de inkább ezek elvonását javasolta az intézmények finanszírozásának csökkentése helyett, mert nem látta biztosítottnak az uszoda mőködését. A megszorításokból mindenkinek ki kell vennie a részét, amin az orvosoknak is el kellene gondolkodniuk. A javaslatait eredetileg csokorban nyújtotta be, de az elhangzott kritikai észrevételekre tekintettel csomagokra bontva terjesztette elı.

6 6 Itt jegyzett meg kritikai észrevételt a jegyzıt illetıen, akinek a törvényességi felügyeletet véleménye szerint a képviselıi módosító javaslatok tekintetében is el kellene látnia, ennek ellenére segítséget nem kap a részérıl e tekintetben. Azt is javasolta megvizsgálni, hogyan jutott eddig az önkormányzat, s kik ezért a felelısök, akik a hiteleket eddig halmozták. Itt jegyezte meg, hogy a kormány e tárgyban hozott intézkedéseivel egyetért, mert ez a költségvetés bebizonyítja azt, hogy ez a város nem bír el sem két alpolgármestert, sem két cégautót, sem pedig egy majdnem száz fıt foglalkoztató hivatalt. Erre tekintettel kérte szavazni a módosító javaslatairól. Pálinkás Róbert alpolgármester a demagógia szétveréseként a képviselı módosító javaslatait egyenként ismételte, melyek ellentétesek az ıáltala elmondottakkal, emellett pedig szerzıdéses kötelezettségeken és jogszabályi elıírásokon alapulnak, s szők látókörre utalnak, különösen a pályázati önerıt tekintve, ahol pl. 85 %-os támogatási intenzitású pályázatok esetében 500 MFt támogatástól eshet el ezáltal az önkormányzat. Kérte képviselıtársát felnıni e feladatához. Mohácsi József képviselı egyetértett a költségvetés megítélését illetıen, s a jövıben sem várható kedvezı változás, azonban az önkormányzati rendszer védelmére kívánt kelni, s fı feladatként a turizmus fejlesztését javasolta a városban, mert ezen a címen sikerült az elmúlt években is forrást szerezni a város számára. A fıtéri beruházást elengedhetetlennek tartotta, bár a rendház-kávézó szükségességét meggondolandónak tartotta. Visszatért régi vesszıparipájára, a szigetfürdınél megépítendı élményfürdıt tekintve, ami munkahelyeket teremtene, s remélte, egyszer majd egy városvezetés komolyan veszi ezt, mivel 5-6 hónapos szezont garantálna a jelenlegi két-három hónap helyett, s magával húzná a szállodaberuházásokat is. Fájó pont számára, hogy a kistérség által Sármelléken elnyert ipari park cím megvalósítás hiányában elveszett, s most újból meg kell pályázni, holott rendkívül fontos a munkahelyteremtés céljából. Kiemelte problémaként a repülıteret, amiben mindenki hibás. Végezetül a pályázatokkal kapcsolatban elmondta, hogy minden lehetıséggel élni kell annak érdekében, hogy forrást tudjanak szerezni erre a területre is. Az egészségügy területére áttérve felvetıdött benne a hévízi és keszthelyi kórház egyesítésének gondolata, s az ügyeleti ellátásnál örült a döntés elnapolásának s tárgyalást javasolt, mert a konfrontáció talán elkerülhetı lett volna. Pálinkás Róbert alpolgármester az élményfürdıvel kapcsolatban elmondta, a létrehozott uszoda beruházást tekintve olcsóbb, s a számításokat újra át kellene tekinteni, emellett a Szigetfürdı meghatározó képe Keszthelynek, amit nem szívesen változtatna meg. Selmeczy Zsuzsanna képviselı reagált Pálinkás Róbert alpolgármester válaszára, melynél fenntartotta, hogy a Helikoni Ünnepségeknél, valamint a városi rendezvényeknél akár a tanulók szerepeltetésével költséget lehetne megtakarítani. A megkötött szerzıdéseket illetıen utalt a területhasználati szerzıdésekre, mert éppen azok városra kedvezıtlen volta miatt jutottak idáig, ahol most van az önkormányzat, így erre hivatkozni nem szerencsés. Kiemelte, hogy valóban büszkék lehetnek a fogszabályozásra, azonban a kisembernek a fogtömés is problémát jelent, így ez a hitel elhagyható lehet. A két alpolgármesteri tisztség fenntartását nem támogatta, mert pl. a Gachályi András alpolgármester által ellátandó feladatra foglalkoztatnak egy másik személyt a VÜZ Nonprofit Kft-nál, Pálinkás Róbert alpolgármestert illetıen pedig az a véleménye, hogy ı a legfıbb felelıs azért, hogy a város ide jutott, amiért minimum lemondhatna a tiszteletdíjáról. A pályázati önrész tekintetében a fıtéri beruházás a legjobb példa arra, hogy az ígért támogatási arány kedvezıtlenül változott, ezért csak olyanon kellene indulni, ahol nincs önerı.

7 7 Pálinkás Róbert alpolgármester véleménye szerint Selmeczy Zsuzsanna képviselıt nem zavarta a tények ismerete a hozzászólásában, amit tételesen kívánt áttekinteni. A Helikoni Ünnepségek kétévente van, ennek ellenére a költségvetési terhek megosztása érdekében évente terveznek be MFt-ot. Az ünnepség emblematikus rendezvénye a városnak, s a résztvevık évtizedek múlva is emiatt térnek vissza ide. A többi részletbe nem kívánt belemenni, s javasolta nem arra a szintre jutni, hogy merjenek kicsik lenni, hanem elıregondolkodva kitörési pontokat keresni a jelen helyzetbıl. Dr. Ifi Ferenc képviselı kérte, lehetıleg Keszthelyen próbáljanak meg ipart fejleszteni. Pálinkás Róbert alpolgármester arról tájékoztatta a jelen lévıket, hogy pár napja jelentették be, mely szerint a város elnyerte az ipari park címet, s ha lesz pályázat, akkor azon az önkormányzat részt vehet, bár a terület kijelölése komoly feladat. A sármelléki repülıtér tekintetében arról tájékoztatott, hogy kiemelt tárgyalásokat folytat Hévíz Város Önkormányzata errıl, s a közeljövıben várható eredmény. A vitát lezárta és elsıként befogadta a bizottságok módosító javaslatait. Selmeczy Zsuzsanna képviselı névszerinti szavazás elrendelését kérte a módosító javaslatait illetıen. Pálinkás Róbert alpolgármester a névszerinti szavazásra tett javaslatot szavazásra bocsátotta. A képviselı-testület a javaslat tekintetében 3 igen, 1 nem szavazattal 5 tartózkodás mellett nem hozott érvényes döntést. Pálinkás Róbert alpolgármester szavazásra bocsátotta az I. határozati javaslat elfogadására tett javaslatot. A képviselı-testület 8 igen, 1 nem szavazattal meghozta a következı határozatot. 37/2012. (II. 29.) sz. képviselı-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta a Keszthely Város Önkormányzata évi költségvetésének megalkotása II. (rendelettervezet) c. elıterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztetı ügyleteibıl eredı fizetési kötelezettségeinek a évi költségvetési évet követı három évre várható összegét a melléklet szerint állapítja meg. 2. A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy kísérje figyelemmel a kötelezettségvállalások teljesítését, különös tekintettel az adósságszolgálat kamatváltozásából eredı esetleges növekedésére, és errıl adjon számot a képviselıtestületnek. Határidı: féléves és éves beszámolók (Némethné Bali Mária közgazdasági osztályvezetı) Pálinkás Róbert alpolgármester szavazásra bocsátotta a II. határozati javaslatot.

8 8 A képviselı-testület 8 igen, 1 nem szavazattal meghozta a következı határozatot. 38/2012. (II. 29.) sz. képviselı-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta a Keszthely Város Önkormányzata évi költségvetésének megalkotása II. (rendelettervezet) c. elıterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1. Keszthely Város Önkormányzata a Balatoni Hajózási Zrt. A A sorozatszámú összevont részvényeinek megosztását követıen értékesíteni kívánja az A A sorozatszámú, db, 20 ezer Ft/db, összesen ezer Ft névértékő részvényt, a tulajdonos önkormányzatok közötti Szindikátusi szerzıdés szerint számított (jelenleg ,- Ft/részvény) értéken, összesen ezer Ft vételáron. 2. A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a részvények értékesítése érdekében a Balatoni Hajózási Zrt-ben tulajdonos önkormányzatoknak vételi ajánlatot adjon, és a részvényátruházással kapcsolatos további intézkedéseket megtegye, az adásvételi szerzıdéseket megkösse, továbbá a tárgyalásokról és az adásvételrıl a képviselıtestületet folyamatosan tájékoztassa. Határidı: június 30. (Némethné Bali Mária közgazdasági osztályvezetı) Pálinkás Róbert alpolgármester ügyrendi javaslatként Selmeczy Zsuzsanna képviselı módosító javaslatairól egyben indítványozott szavazást a képviselı-testület részérıl, melyet szavazásra bocsátott. A képviselı-testület az ügyrendi javaslatot 8 igen, 1 nem szavazattal elfogadta. Pálinkás Róbert alpolgármester szavazásra bocsátotta együttesen a Selmeczy Zsuzsanna képviselı által a rendelettervezet módosítására tett javaslatokat. A képviselı-testület a módosító javaslatokról 1 igen, 2 nem szavazattal 6 tartózkodás mellett nem hozott érvényes döntést. Pálinkás Róbert alpolgármester a rendelettervezetet a befogadott módosító javaslatokkal kiegészítve bocsátotta szavazásra. A képviselı-testület 6 igen, 1 nem szavazattal 2 tartózkodás mellett megalkotta az alábbi önkormányzati rendeletet. Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 7/2012. (III.01.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésérıl (A rendelet elfogadott, aláírt és kihirdetett szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)

9 9 Pálinkás Róbert alpolgármester órakor szünetet rendelt el, melynek idıtartamára a nyílt ülést berekesztette órakor megállapította, hogy az ülésteremben 9 képviselı jelen van, a testület határozatképes, így elrendelte az ülés folytatását. 2. Keszthely Város Önkormányzata évi költségvetésérıl szóló 6/2011. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet) Pálinkás Róbert alpolgármester ismertette a bizottsági javaslatokat és felkérte a bizottsági elnököket azok kiegészítésére, majd a képviselıket a napirenddel kapcsolatos hozzászólásra. Ezek hiányában a rendelettervezetet szavazásra bocsátotta. A képviselı-testület 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett megalkotta az alábbi önkormányzati rendeletet. Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 8/2012. (III.01.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 6/2011. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról (A rendelet elfogadott, aláírt és kihirdetett szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 3. A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 10/2002.(IV.12.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet) Pálinkás Róbert alpolgármester ismertette a bizottságok javaslatait, felkérve az elnököket azok esetleges kiegészítésére, a képviselıket pedig hozzászólásra. Selmeczy Zsuzsanna képviselı csodálta, hogy nem volt a bizottságok részérıl észrevétel, mivel a Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. a javasolt változtatást és a díjemelésrıl szóló tájékoztatást már két hónapja alkalmazza, illetve megküldte az értesítést az üzletek tekintetében. Ekkor a jegyzıt megkereste ennek jogosságát érintıen, melyre azt a választ kapta, hogy a változtatást csak a testületi döntést követıen tehetik meg. Erre tekintettel jelent meg egy cikk, amiben megjegyzésként szerepelt a testületi döntés. Hiányolta továbbá, hogy nincs számításokkal alátámasztva a javaslat. Szabó György pénzügyi, jogi és ügyrendi bizottsági elnök az intézkedéseket azzal indokolta, hogy a szolgáltató mindenki számára térítésmentesen biztosít győjtıedényt, amit igény szerint ki is szállítanak, s mindez a sárga zsákos győjtést váltaná ki. Minden vállalkozásnál elvárható, hogy a lakosság sérelme nélkül költséget csökkentsen.

10 10 Selmeczy Zsuzsanna képviselı számára nem a változás okozott problémát, hanem az, hogy a testületi döntés elıtt már megkezdték a végrehajtást. Gachályi András alpolgármester nem tartotta jónak indulatokat gerjeszteni, mert a cégvezetı a jobbítás szándékával hozta meg az intézkedéseket, s ami a lakosság részérıl barátságot és egyetértésre talált. Szabó György képviselı összegezte az áttérés lényegét, amihez azt kívánta hozzátenni, hogy a sárga zsákok felhasználása áttekinthetetlen, tervezhetetlen olyannyira, hogy indokoltsága megkérdıjelezıdött. A Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. telephelyén komposztbiztosítási akció, ahová sárga zsákokkal jöttek, így nem a megfelelı célra hasznosult. A testületi döntés igénye korábban felmerült, most volt lehetıség napirendre tőzni, a kommunikáció azonban folyamatos volt. Pálinkás Róbert alpolgármester számításainak eredményét osztotta meg, mely szerint kéthetente egy zsák kb. bruttó 50,- Ft, amit az összes fogyasztóra vetítve magasabb összegő kiadásnak tartott, mint az egyszeri 8 MFt-os költséget. Selmeczy Zsuzsanna képviselı nem a rendszer változtatásával nem értett egyet, hanem azzal, hogy az önkormányzat tulajdonában álló kft. a tulajdonost megelızıen döntött, különös tekintettel a szolgáltatás díjemelésére. Pálinkás Róbert alpolgármester ismételten megpróbálta elmagyarázni a rendszert, melynél a hivatalnak, alpolgármestereknek elıkészítı feladata van, ezt követıen kerül a testület elé, a vállalkozásoknak nyújtott szolgáltatások díjai tekintetében pedig nem a képviselı-testület dönt, mert a rendelet hatálya csak a lakossági hulladékszállításra terjed ki. Lezárta a vitát és elsıként a határozati javaslatot bocsátotta szavazásra. A képviselı-testület 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett meghozta a következı határozatot. 39/2012. (II. 29.) sz. képviselı-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 10/2002. (IV. 12.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet) címő elıterjesztést és az alábbi határozatot hozta: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 10/2002. (IV. 12.) önkormányzati rendelet módosításának kezdeményezésével egyetért és a Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 38/2006.(XII. 1.) önkormányzati rendelet 33. (3) bekezdése alapján felkéri a polgármestert, hogy a rendelettervezetet terjessze a képviselı-testület ülése elé. Határidı: február 29. (Szigligeti Aladár városüzemeltetési osztályvezetı) Pálinkás Róbert alpolgármester szavazásra bocsátotta a rendelettervezetet. A képviselı-testület 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett megalkotta az alábbi önkormányzati rendeletet.

11 11 KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETE 9/2012. ( III.01.) önkormányzati rendelete a települési szilárd, és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 10/2002. (IV. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról (A rendelet elfogadott, aláírt és kihirdetett szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 4. Az önkormányzati vagyon hasznosításának, használatának és forgalmának rendjérıl szóló 31/2003. (XI.03.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet) Pálinkás Róbert alpolgármester a bizottsági vélemények, javaslatok ismertetését követıen felkérte hozzászólásra elsıként a bizottságok elnökeit, majd a képviselıket. Szabó György pénzügyi, jogi és ügyrendi bizottsági elnök a Selmeczy Zsuzsanna képviselı által jegyzett módosító javaslatokat áttekintve elmondta, az eredeti rendelet felsorolja a törvény alapján kizárólagos önkormányzati tulajdonba sorolt ingatlanokat, melyek között a módosító javaslatban szereplık is szerepelnek, nem tartotta szükségesnek külön is kiemelni azokat. Selmeczy Zsuzsanna képviselı javaslatát azzal indokolta, hogy pl. a termıföldeket már az elızı évben is a forgalomképtelen vagyoni körbe javasolta sorolni, most ezt kérte a többivel együtt a forgalomképtelen kategóriába sorolni arra tekintettel, hogy azok a kötelezıen ellátandó feladat ellátására szolgálnak, vagy mőemlékek. Szabó György pénzügyi, jogi és ügyrendi bizottsági elnök azzal a kérdéssel válaszolt, hogy egy megszőnésre kerülı iskolaépületnél ki fog pl. az ırzésérıl vagy a fenntartásról gondoskodni. Azért nem tartotta indokoltnak nevesíteni épületek funkcióit, mert így ellenkezı döntés esetében ismét a testület elé kell hozni döntésre. Nem tudható elıre az, hogy két vagy három év múlva egy épületnek milyen funkciója lesz. a Szabó György pénzügyi, jogi és ügyrendi bizottsági elnök által elmondottakkal egyetértve kérte a képviselı-testületet azok figyelembevételével az eredeti rendelettervezet elfogadására. Azzal egészítette ki az elhangzottakat, hogy a termıföld védelmérıl a magyar törvények külön rendelkeznek, emellett pedig felesleges ismételt rendeletmódosítás egy-egy ingatlan tekintetében. Selmeczy Zsuzsanna képviselı oly módon kérdezett vissza, hogy egy megüresedı ingatlant azonnal el kell adni? Nem látta akadályát annak, hogy ilyen esetben visszakerüljön a kérdés a testület elé, mert ezt a gesztust meg kell tenni mind a termıföldek, mind pedig az intézmények védelme érdekében. Pálinkás Róbert alpolgármester a megoldást változatlanul egy indokolatlan lépcsı beiktatásának tartotta. A vitát lezárta és a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. A képviselı-testület 9 egyhangú igen szavazattal meghozta a következı határozatot.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl. Szám: 1/1-197/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-118/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 11.400-3/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 23-án (szerda) 16.51 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 23-án (szerda) 16.51 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-17/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 23-án (szerda) 16.51 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 27- én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 27- én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-207/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 27- én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. október 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, dr Almássy Antalné,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. február 14-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Dr. Barta Zsuzsanna,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. december 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. december 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. december 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Kránicz

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalában 2010. február 10-én a Pénzügyi Bizottság ülésén.

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalában 2010. február 10-én a Pénzügyi Bizottság ülésén. Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalában 2010. február 10-én a Pénzügyi Bizottság ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Feró István Ferenc elnök Szabó András Déry

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 260-8/2008.

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 260-8/2008. Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 260-8/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2008. szeptember 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó J E G Y Z İ K Ö N Y V Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó Tárgy: Hatsz.: 1./ A 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 7/2008./IV.24./

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 1/1-106/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. május 28-án (csütörtök) 10.06 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 12.650/2007. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011.DECEBER 15-ÉN MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL

J E G Y Z İ K Ö N Y V CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011.DECEBER 15-ÉN MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL FEJÉR MEGYE CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG J E G Y Z İ K Ö N Y V CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011.DECEBER 15-ÉN MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL Rendeletek: 30/2011. (XII. 20.) A települési

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611. 1515-3/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 28-án

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 21-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 21-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 21-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az elızı testületi ülés óta eltelt idıszak fontosabb eseményeirıl

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 26-án megtartott ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 26-án megtartott ülésérıl. 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 26-án megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 16-os sz. terem. Jelen vannak: Cservenák Pál Miklós

Részletesebben

3. sz. JEGYZİKÖNYV. 2. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete igazgatójának helyettesítésére

3. sz. JEGYZİKÖNYV. 2. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete igazgatójának helyettesítésére NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 3. sz. JEGYZİKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2011. május 26-án, Salgótarjánban, a Megyeháza nagytermében megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2008. február 14. napján megtartott ülésérıl. Sásd, Rákóczi u. 41.

J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2008. február 14. napján megtartott ülésérıl. Sásd, Rákóczi u. 41. J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2008. február 14. napján megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Jelen vannak: Városháza tanácskozóterme Sásd, Rákóczi u. 41.

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. március 26-án (csütörtök) 10.04 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. március 26-án (csütörtök) 10.04 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-67/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. március 26-án (csütörtök) 10.04 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. - Beszámoló a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás mőködésérıl (3. sz. melléklet)

JEGYZİKÖNYV. - Beszámoló a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás mőködésérıl (3. sz. melléklet) 26-15/2008. JEGYZİKÖNYV Készült: 2008. október 29-én (szerdán) 16 órakor a jánossomorjai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselı-testületi ülésrıl. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2007. november 29-én tartott, k ö z m e g h a l l- g a t á s s a l egybekötött ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-11/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-11/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-11/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2009. november 19-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2006. november 30-án tartott, k ö z m e g- h a l l g a t á s s a l egybekötött ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-8/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-8/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-8/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2009. szeptember 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/1/2010. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 10-16. Rendeletek száma: 3-5. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Módosította: 8/2004.(IV.02.)Kt., 1/2005. (II.12.) ÖR,

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 260-10/2008.

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 260-10/2008. Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 260-10/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2008. október 30-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. február 23. a vásárokról és piacokról szóló 4/2005. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. február 23. a vásárokról és piacokról szóló 4/2005. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. február 23. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2/2011.(

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Módosította: 8/2004.(IV.02.)Kt., 1/2005. (II.12.) ÖR,

Részletesebben