Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete február 29-én (csütörtök) órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. február 29-én (csütörtök) 10.11 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl."

Átírás

1 Szám: 1/1-44/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete február 29-én (csütörtök) órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza Díszterme (Keszthely, Fı tér 1.) Jelen vannak: Pálinkás Róbert alpolgármester Borosné Eitner Kinga, Csótár András, Ifi Ferenc, Mohácsi József, Rigó Ferenc, Selmeczy Zsuzsanna, Szabó György és Vozár Péterné képviselı. Tanácskozási joggal jelen vannak: Gachályi András alpolgármester Dr. Gábor Hajnalka aljegyzı, igazgatási osztályvezetı Bertalanné Dr. Gallé Vera titkárságvezetı Dr. Horváth Teréz polgármesteri kabinetvezetı Némethné Bali Mária közgazdasági osztályvezetı Szigligeti Aladár városüzemeltetési osztályvezetı Pálinkás Róbert alpolgármester köszöntötte a képviselı-testület tagjait és a Polgármesteri Hivatal munkatársait, a meghívott vendégeket. Jelezte, hogy a polgármester akadályoztatása miatt ıt bízta meg az ülésvezetéssel. Megállapította, hogy az ülés szabályszerő módon került összehívásra, a képviselı-testület tagjai közül 9 fı van jelen Ruzsics Ferenc polgármester és Kocsis Miklós képviselı igazoltan van távol -, a testület tehát határozatképes, ily módon a soros testületi ülést megnyitotta. A napirendi javaslatot annyiban módosította, hogy a 14. napirendre tett javaslatot visszavonta, emellett pedig jelezte, érkezett egy sürgısségi indítvány. Az S1. A helyi természeti értékek védetté nyilvánításáról szóló 11/1999. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet) c. elıterjesztés megtárgyalását a kezelési terv megvalósításának mielıbbi, még a tavasz elıtti megkezdése indokolja. Az elıterjesztést a fı napirend végén, a 10. napirend után javasolta megtárgyalásra, s felkérte képviselıtársait a napirenddel kapcsolatos javaslataik megtételére. Hozzászólás nem volt, így elsıként a sürgısségi indítvány elfogadására tett javaslatát bocsátotta szavazásra. A képviselı-testület 9 egyhangú igen szavazattal elfogadta a sürgısségi indítványt. Pálinkás Róbert alpolgármester a módosított napirendi javaslatot bocsátotta szavazásra.

2 2 A képviselı-testület 9 egyhangú igen szavazattal elfogadta a következı napirendet. Napirend: 1. Keszthely Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének megalkotása II. (rendelettervezet) 2. Keszthely Város Önkormányzata évi költségvetésérıl szóló 6/2011. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet) 3. A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 10/2002.(IV.12.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet) 4. Az önkormányzati vagyon hasznosításának, használatának és forgalmának rendjérıl szóló 31/2003. (XI.03.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet) 5. Tájékoztató Keszthely Város Önkormányzata negyedik negyedévi belsı ellenırzési tervének teljesítésérıl 6. Tájékoztató a Balatoni Múzeum elmúlt 5 évben végzett tevékenységérıl 7. Beszámoló Keszthely Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala évi tevékenységérıl 8. Tájékoztató Keszthely Város Önkormányzatával együttmőködési megállapodást kötött civil szervezetek tevékenységérıl 9. Pályázat kiírása a Keszthely Város Vendéglátó, Idegenforgalmi, Kereskedelmi Szakképzı Iskolája és Kollégiuma intézményvezetıi munkakörére 10. Pályázat kiírása a Festetics György Zeneiskola Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény intézményvezetıi munkakörére S1. A helyi természeti értékek védetté nyilvánításáról szóló 11/1999. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet) Egyéb ügyek 11. A Keszthelyi Turisztikai Egyesület támogatásáról szóló 128/2011.(IV.28.) és 280/2011.(X.27.) sz. képviselı-testületi határozat módosítása 12. A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodás módosításának jóváhagyása 13. Keszthelyi Jachtkikötı Kft. vezetıi juttatási szabályzatának megalkotása 15. A Keszthelyi Ipartestület ingatlanhasználati kérelme 16. Hozzájárulás a NAPÁVA Szociális Gondozó Közhasznú Nonprofit Kft. házi segítségnyújtó szolgáltatás folytatásához 17. Török Tibor helyiségbérleti díjcsökkentési kérelme 18. Pályázat Keszthely város tömegközlekedés-fejlesztési koncepciójának elkészítésére 19. Épület energiahatékonysági pályázatok elıkészítése 20. Keszthely távhıszolgáltatásának vizsgálata, fejlesztési irányának meghatározása 21. A VÜZ Nonprofit Kft és MOL Energiakereskedı Zrt között létrejött földgáz adásvételi szerzıdés módosítása 22. Tulajdonosi hozzájárulás a Fı tér rehabilitáció II. ütemének megvalósításához Zárt ülés

3 3 23. Egyedi lakásügy (zárt) 24. Egyedi lakásügy (zárt) 25. Egyedi lakásügy (zárt) 26. Egyedi lakásügy (zárt) 27. Fı tér II. ütem fejlesztési hitelfelvételének közbeszerzése (zárt) Pálinkás Róbert alpolgármester rátért a napirend elıtt a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatók megtárgyalására, melyek kiegészültek a Városi Kórház Keszthely és a VÜZ Keszthelyi Városüzemeltetı Nonprofit Kft. gazdasági helyzetérıl szóló beszámolókkal. Hozzászólás nem volt, így áttért a polgármester két ülés között tett fontosabb intézkedéseirıl és eseményekrıl szóló tájékoztató megtárgyalására. Itt sem volt hozzászólás, így áttért a polgármester és a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól szóló tájékoztató megtárgyalására. Selmeczy Zsuzsanna képviselı a külföldiek ingatlanszerzéséhez adott hozzájárulásokról kért bıvebb felvilágosítást. Némethné Bali Mária közgazdasági osztályvezetı adott tájékoztatást a tárgyban, mely szerint azokban az esetekben, amikor a város területén külföldi állampolgár kíván ingatlant vásárolni, akkor a polgármestert a kormányhivatal nyilatkozatra kéri fel. Ez többségében lakóingatlanok vonatozásában történik. Pálinkás Róbert alpolgármester további hozzászólás hiányában mindhárom tájékoztató elfogadására tett javaslatát bocsátotta szavazásra. A képviselı-testület 9 egyhangú igen szavazattal tudomásul vette a polgármester két ülés között tett intézkedéseirıl szóló beszámolót, a polgármester és a bizottságok átruházott hatáskörében hozott döntéseirıl szóló tájékoztatót, valamint a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót. (A lejárt határidejő képviselı-testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató, a két ülés közötti idıszakban tett polgármesteri intézkedésekrıl szóló tájékoztató, valamint a polgármester és a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól szóló tájékoztató a jegyzıkönyv mellékletét képezik.) 1. Keszthely Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének megalkotása (rendelettervezet) Pálinkás Róbert alpolgármester felkérte a bizottságok elnökeit az üléseken elhangzottak, valamint a bizottságok kialakult véleményének összefoglalására. Szabó György pénzügyi, jogi és ügyrendi bizottsági elnök elsıként néhány gondolatot kívánta megosztani a testület tagjaival. A rendelettervezet a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelıen került elıkészítésre, melynek során bizottságuk hat alkalommal tárgyalta az anyagot, javaslataik egy része bekerült a jelenleg tárgyalásra kerülı tervezetbe. Eltérve az eddigi költségvetésektıl az elıterjesztés három határozati javaslatot is tartalmaz, melyek lényegét ismertette, s melyek mindegyike a költségvetést támogatja, azonban a III.

4 4 határozati javaslat megítélése szerint nagy vitát vált ki a tartalmát illetıen, s talán idıben el kellett volna kezdeni az egyeztetést a háziorvosokkal, akik bírósági eljárást fontolgatnak. Az állami normatíva évrıl évre csökken, holott a feladatoknál nem ez a jellemzı. Ismertette a költségvetés fıbb adatait, melyekbıl látható, hogy a tartalékok összege rendkívül alacsony, ami összességében 150 MFt-ot tesz ki, s ez nagy valószínőséggel a költségvetés végrehajtása során problémát fog okozni. A részvény- és ingatlaneladás segíti a költségvetés egyensúlyának megtartását, ugyanakkor azonban óriási veszélyt jelent, mert sikertelenség esetén 400 MFt-ra növeli a hiányt, holott az intézményfenntartásnál is jelentkezhet probléma. Szólni tartott szükségesnek arról, hogy nem lett betervezve a BAHART tıkeemelés, felújításokra is minimális pénzeszköz áll rendelkezésre. Ennek a költségvetésnek a vesztesei a sport, a civil szervezetek és az intézmények, de sajnálatosan másfajta költségvetés összeállításával sem lehetne kedvezıbb eredményt elérni. Selmeczy Zsuzsanna képviselı javaslatait a bizottság megismerte, azonban azokat nem tárgyalta, mivel jórészüknél érvényes szerzıdések alapján vállalt kötelezettségekrıl van szó. A legnagyobb problémát abban látta, hogy a kormányzat a mőködési hitelfelvétel lehetıségét eltörölte, amivel sok települést hozott nehéz helyzetbe. Pálinkás Róbert alpolgármester egyetértett abban, hogy ez valóban egy nehezen összeálló kemény költségvetés, s ha elfogadja a képviselı-testület, akkor sem lehet hátradılni, hanem további folyamatos tárgyalásokat és megszorításokat igényel annak érdekében, hogy az év végéig teljesülni tudjon. A II. határozati javaslattal kapcsolatban neki voltak gondjai, s a III. határozati javaslat tekintetében nem tartotta indokoltnak szavazni, hanem javasolta, a polgármester folytassa a tárgyalásokat a háziorvosokkal, s a tárgyalások eredményét terjessze a képviselı-testület elé, mivel április 15-éig van lehetıség errıl dönteniük. Pontosította emellett a Szabó György pénzügyi, jogi és ügyrendi bizottsági elnök által elmondottakat abban, hogy rulírozó hitelt lehet felvennie az önkormányzatoknak, azonban mőködési hitelt nem, ezáltal az elızı évben felvett hitelt ki kell gazdálkodniuk. Abban megerısítette az elızı hozzászólást, hogy valóban egy kicsit minden területen nehezebb lesz ez az év az eddigieknél. A határozati javaslat tekintetében tett bizottsági módosító javaslatot befogadta. Vozár Péterné képviselı a Turisztikai, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság képviseletében a bizottsági javaslatot ismertetve elmondta, hogy annak tartalma átsorolást jelent, nem pedig módosítást. A költségvetés tárgyalásakor szükségesnek tartotta beszélni az elızményekrıl, különös tekintettel az egyes hitelfelvételekre. A mőködési hitelfelvétel okára kívánt rávilágítani, mely abban keresendı, hogy az állam által önkormányzatokra testált feladatoknál a megvalósításra biztosított normatíva nem volt elég a tényleges megvalósításra. Ezért került Keszthely Város Önkormányzata a jelenlegi helyzetbe, amikor szükség van az összefogásra és a késıbbi egyensúly megteremtése érdekében s amiatt, hogy ennek a problémának mindannyian nyertesei vagy vesztesei lehetnek. Dr. Ifi Ferenc egészségügyi, szociális és esélyegyenlıségi bizottsági elnök a III. határozati javaslat tárgyában nem született érvényes döntést az egyik háziorvos tag felvetésével indokolta, ugyanis ı a korábban lefolytatott egyeztetést jogi értelemben nem tekintette hivatalosnak, s az európai normákkal nem tartotta összeegyeztethetınek. Bár a bizottság véleménye az volt, hogy nem történt jogsértés, azonban maga is megfelelıbbnek tartotta volna, ha most a kérdést a testület leveszi a napirendrıl, s egy újabb egyeztetést követıen hoz döntést, bár a jelenlegi összeget sem tartotta méltánytalanul alacsonynak, hiszen az állami finanszírozással ez naponta 100 eft-ot jelent.

5 5 Megjegyezte a továbbiakban, hogy szemléletet kell váltani nemcsak a takarékosság irányában, hanem a jövedelemszerzés érdekében is, s az idegenforgalom mellett más jövedelemforrást is kell találni. Elmondta továbbá, sokáig vívódott azon, hogy a költségvetést nem szavazza meg, mivel a választókerülete a többi, idegenforgalmi szempontból frekventált városrész miatt nem részesül a fejlesztési forrásokból. Kivételesen, utolsó alkalommal, az önkormányzat nehéz helyzetére tekintettel megszavazza a költségvetést, de a jövıben kérte erre tekintettel lenni. Pálinkás Róbert alpolgármester már többedszer elmondta, hogy a fıtér-beruházást nem lehet kivinni a peremkerületekre, mivel a fıtér általában a városközpontban van. Csótár András oktatási, kulturális és ifjúsági bizottsági elnök elırebocsátotta, hogy egyetért az önkormányzati eladósodás tilalmával, mert véleménye szerint is feladatai dacára addig nyújtózkodjon, amíg a takarója ér. A költségvetés témájára áttérve elmondta, többszöri nekifutás eredménye ez a tervezet, ezért nem helyes most belemenni a részletekbe, mivel erre korábban lehetıség volt. Strukturálisan ennek ellenére szükségesnek tartotta áttekinteni, így elmondta, hogy az oktatás, a kultúra és a sport területe kiemelten nehéz helyzetbe kerül, mely területeknek a szakbizottság vezetıjeként felelısnek érezte magát, s dilemma elé állítja a tekintetben, hogy meddig támogatható a költségvetés, hiszen az intézmények ezáltal a mőködıképesség határára értek el. A látszólagos egyensúly ellenére nem dılhetnek hátra, hiszen az elızı évrıl áthozott mőködési hitelt ki kell fizetni, s jövıre sok intézmény, feladat állami fenntartás alá kerül, ami bár költségcsökkenést eredményez, ugyanakkor sok adónemrıl is le kell mondaniuk, ami Keszthely Város Önkormányzata esetében negatív irányba billenti a mérleget, ellentétben sok más önkormányzattal. Mindez szükségessé teszi a strukturális átalakítást és a szemléletváltást. Ezek közé tartozik az adóbevételek növelése, a hátralékok beszedése, a kiadások csökkentése, amin tovább kell gondolkodni, s a jövı tervezésén. Vannak ugyanis lehetıségek, de az eddig megszokott útról el kell mozdulni. Végezetül ismertette az Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság módosító javaslatát, ami nem jelent többletkiadást, mivel az intézmény költségvetési fıösszegét nem érinti, és a szakmai színvonal is biztosítható marad. Ennek ellenére menet közben folyamatos egyeztetést tartott szükségesnek az intézményvezetıvel. Borosné Eitner Kinga sportügyekért felelıs tanácsnok valóban Keszthely város sportját látta nagy vesztesének ennek a költségvetésnek, mert ez az egyesületek ellehetetlenülését, esetleges megszőnését vonhatja maga után, továbbá rendezvény-, versenyrendezı képességük fog csökkenni. Komoly fejtörést fog okozni a költségvetési elıirányzat felosztása, de remélte, hogy emellé az év folyamán forrásokat tudnak rendelni. Selmeczy Zsuzsanna képviselı Csótár András képviselıvel ellentétben nem tartotta elfogadhatónak a költségvetést, de úgy gondolta, ezzel nem lep meg senkit. Teljesen bizonytalan lábakon álló költségvetésnek tartotta, az egyensúlyteremtı lépéseket vagyonvesztésként minısítette, s nem teljesülésük esetén borulhat a költségvetés, holott a következı évtıl indul a fıtéri fejlesztésére felvett hitel törlesztése. Emiatt nyújtotta be módosító javaslatait, melyek radikális kiadáscsökkentésnek tőnhetnek, de inkább ezek elvonását javasolta az intézmények finanszírozásának csökkentése helyett, mert nem látta biztosítottnak az uszoda mőködését. A megszorításokból mindenkinek ki kell vennie a részét, amin az orvosoknak is el kellene gondolkodniuk. A javaslatait eredetileg csokorban nyújtotta be, de az elhangzott kritikai észrevételekre tekintettel csomagokra bontva terjesztette elı.

6 6 Itt jegyzett meg kritikai észrevételt a jegyzıt illetıen, akinek a törvényességi felügyeletet véleménye szerint a képviselıi módosító javaslatok tekintetében is el kellene látnia, ennek ellenére segítséget nem kap a részérıl e tekintetben. Azt is javasolta megvizsgálni, hogyan jutott eddig az önkormányzat, s kik ezért a felelısök, akik a hiteleket eddig halmozták. Itt jegyezte meg, hogy a kormány e tárgyban hozott intézkedéseivel egyetért, mert ez a költségvetés bebizonyítja azt, hogy ez a város nem bír el sem két alpolgármestert, sem két cégautót, sem pedig egy majdnem száz fıt foglalkoztató hivatalt. Erre tekintettel kérte szavazni a módosító javaslatairól. Pálinkás Róbert alpolgármester a demagógia szétveréseként a képviselı módosító javaslatait egyenként ismételte, melyek ellentétesek az ıáltala elmondottakkal, emellett pedig szerzıdéses kötelezettségeken és jogszabályi elıírásokon alapulnak, s szők látókörre utalnak, különösen a pályázati önerıt tekintve, ahol pl. 85 %-os támogatási intenzitású pályázatok esetében 500 MFt támogatástól eshet el ezáltal az önkormányzat. Kérte képviselıtársát felnıni e feladatához. Mohácsi József képviselı egyetértett a költségvetés megítélését illetıen, s a jövıben sem várható kedvezı változás, azonban az önkormányzati rendszer védelmére kívánt kelni, s fı feladatként a turizmus fejlesztését javasolta a városban, mert ezen a címen sikerült az elmúlt években is forrást szerezni a város számára. A fıtéri beruházást elengedhetetlennek tartotta, bár a rendház-kávézó szükségességét meggondolandónak tartotta. Visszatért régi vesszıparipájára, a szigetfürdınél megépítendı élményfürdıt tekintve, ami munkahelyeket teremtene, s remélte, egyszer majd egy városvezetés komolyan veszi ezt, mivel 5-6 hónapos szezont garantálna a jelenlegi két-három hónap helyett, s magával húzná a szállodaberuházásokat is. Fájó pont számára, hogy a kistérség által Sármelléken elnyert ipari park cím megvalósítás hiányában elveszett, s most újból meg kell pályázni, holott rendkívül fontos a munkahelyteremtés céljából. Kiemelte problémaként a repülıteret, amiben mindenki hibás. Végezetül a pályázatokkal kapcsolatban elmondta, hogy minden lehetıséggel élni kell annak érdekében, hogy forrást tudjanak szerezni erre a területre is. Az egészségügy területére áttérve felvetıdött benne a hévízi és keszthelyi kórház egyesítésének gondolata, s az ügyeleti ellátásnál örült a döntés elnapolásának s tárgyalást javasolt, mert a konfrontáció talán elkerülhetı lett volna. Pálinkás Róbert alpolgármester az élményfürdıvel kapcsolatban elmondta, a létrehozott uszoda beruházást tekintve olcsóbb, s a számításokat újra át kellene tekinteni, emellett a Szigetfürdı meghatározó képe Keszthelynek, amit nem szívesen változtatna meg. Selmeczy Zsuzsanna képviselı reagált Pálinkás Róbert alpolgármester válaszára, melynél fenntartotta, hogy a Helikoni Ünnepségeknél, valamint a városi rendezvényeknél akár a tanulók szerepeltetésével költséget lehetne megtakarítani. A megkötött szerzıdéseket illetıen utalt a területhasználati szerzıdésekre, mert éppen azok városra kedvezıtlen volta miatt jutottak idáig, ahol most van az önkormányzat, így erre hivatkozni nem szerencsés. Kiemelte, hogy valóban büszkék lehetnek a fogszabályozásra, azonban a kisembernek a fogtömés is problémát jelent, így ez a hitel elhagyható lehet. A két alpolgármesteri tisztség fenntartását nem támogatta, mert pl. a Gachályi András alpolgármester által ellátandó feladatra foglalkoztatnak egy másik személyt a VÜZ Nonprofit Kft-nál, Pálinkás Róbert alpolgármestert illetıen pedig az a véleménye, hogy ı a legfıbb felelıs azért, hogy a város ide jutott, amiért minimum lemondhatna a tiszteletdíjáról. A pályázati önrész tekintetében a fıtéri beruházás a legjobb példa arra, hogy az ígért támogatási arány kedvezıtlenül változott, ezért csak olyanon kellene indulni, ahol nincs önerı.

7 7 Pálinkás Róbert alpolgármester véleménye szerint Selmeczy Zsuzsanna képviselıt nem zavarta a tények ismerete a hozzászólásában, amit tételesen kívánt áttekinteni. A Helikoni Ünnepségek kétévente van, ennek ellenére a költségvetési terhek megosztása érdekében évente terveznek be MFt-ot. Az ünnepség emblematikus rendezvénye a városnak, s a résztvevık évtizedek múlva is emiatt térnek vissza ide. A többi részletbe nem kívánt belemenni, s javasolta nem arra a szintre jutni, hogy merjenek kicsik lenni, hanem elıregondolkodva kitörési pontokat keresni a jelen helyzetbıl. Dr. Ifi Ferenc képviselı kérte, lehetıleg Keszthelyen próbáljanak meg ipart fejleszteni. Pálinkás Róbert alpolgármester arról tájékoztatta a jelen lévıket, hogy pár napja jelentették be, mely szerint a város elnyerte az ipari park címet, s ha lesz pályázat, akkor azon az önkormányzat részt vehet, bár a terület kijelölése komoly feladat. A sármelléki repülıtér tekintetében arról tájékoztatott, hogy kiemelt tárgyalásokat folytat Hévíz Város Önkormányzata errıl, s a közeljövıben várható eredmény. A vitát lezárta és elsıként befogadta a bizottságok módosító javaslatait. Selmeczy Zsuzsanna képviselı névszerinti szavazás elrendelését kérte a módosító javaslatait illetıen. Pálinkás Róbert alpolgármester a névszerinti szavazásra tett javaslatot szavazásra bocsátotta. A képviselı-testület a javaslat tekintetében 3 igen, 1 nem szavazattal 5 tartózkodás mellett nem hozott érvényes döntést. Pálinkás Róbert alpolgármester szavazásra bocsátotta az I. határozati javaslat elfogadására tett javaslatot. A képviselı-testület 8 igen, 1 nem szavazattal meghozta a következı határozatot. 37/2012. (II. 29.) sz. képviselı-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta a Keszthely Város Önkormányzata évi költségvetésének megalkotása II. (rendelettervezet) c. elıterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztetı ügyleteibıl eredı fizetési kötelezettségeinek a évi költségvetési évet követı három évre várható összegét a melléklet szerint állapítja meg. 2. A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy kísérje figyelemmel a kötelezettségvállalások teljesítését, különös tekintettel az adósságszolgálat kamatváltozásából eredı esetleges növekedésére, és errıl adjon számot a képviselıtestületnek. Határidı: féléves és éves beszámolók (Némethné Bali Mária közgazdasági osztályvezetı) Pálinkás Róbert alpolgármester szavazásra bocsátotta a II. határozati javaslatot.

8 8 A képviselı-testület 8 igen, 1 nem szavazattal meghozta a következı határozatot. 38/2012. (II. 29.) sz. képviselı-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta a Keszthely Város Önkormányzata évi költségvetésének megalkotása II. (rendelettervezet) c. elıterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1. Keszthely Város Önkormányzata a Balatoni Hajózási Zrt. A A sorozatszámú összevont részvényeinek megosztását követıen értékesíteni kívánja az A A sorozatszámú, db, 20 ezer Ft/db, összesen ezer Ft névértékő részvényt, a tulajdonos önkormányzatok közötti Szindikátusi szerzıdés szerint számított (jelenleg ,- Ft/részvény) értéken, összesen ezer Ft vételáron. 2. A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a részvények értékesítése érdekében a Balatoni Hajózási Zrt-ben tulajdonos önkormányzatoknak vételi ajánlatot adjon, és a részvényátruházással kapcsolatos további intézkedéseket megtegye, az adásvételi szerzıdéseket megkösse, továbbá a tárgyalásokról és az adásvételrıl a képviselıtestületet folyamatosan tájékoztassa. Határidı: június 30. (Némethné Bali Mária közgazdasági osztályvezetı) Pálinkás Róbert alpolgármester ügyrendi javaslatként Selmeczy Zsuzsanna képviselı módosító javaslatairól egyben indítványozott szavazást a képviselı-testület részérıl, melyet szavazásra bocsátott. A képviselı-testület az ügyrendi javaslatot 8 igen, 1 nem szavazattal elfogadta. Pálinkás Róbert alpolgármester szavazásra bocsátotta együttesen a Selmeczy Zsuzsanna képviselı által a rendelettervezet módosítására tett javaslatokat. A képviselı-testület a módosító javaslatokról 1 igen, 2 nem szavazattal 6 tartózkodás mellett nem hozott érvényes döntést. Pálinkás Róbert alpolgármester a rendelettervezetet a befogadott módosító javaslatokkal kiegészítve bocsátotta szavazásra. A képviselı-testület 6 igen, 1 nem szavazattal 2 tartózkodás mellett megalkotta az alábbi önkormányzati rendeletet. Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 7/2012. (III.01.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésérıl (A rendelet elfogadott, aláírt és kihirdetett szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)

9 9 Pálinkás Róbert alpolgármester órakor szünetet rendelt el, melynek idıtartamára a nyílt ülést berekesztette órakor megállapította, hogy az ülésteremben 9 képviselı jelen van, a testület határozatképes, így elrendelte az ülés folytatását. 2. Keszthely Város Önkormányzata évi költségvetésérıl szóló 6/2011. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet) Pálinkás Róbert alpolgármester ismertette a bizottsági javaslatokat és felkérte a bizottsági elnököket azok kiegészítésére, majd a képviselıket a napirenddel kapcsolatos hozzászólásra. Ezek hiányában a rendelettervezetet szavazásra bocsátotta. A képviselı-testület 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett megalkotta az alábbi önkormányzati rendeletet. Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 8/2012. (III.01.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 6/2011. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról (A rendelet elfogadott, aláírt és kihirdetett szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 3. A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 10/2002.(IV.12.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet) Pálinkás Róbert alpolgármester ismertette a bizottságok javaslatait, felkérve az elnököket azok esetleges kiegészítésére, a képviselıket pedig hozzászólásra. Selmeczy Zsuzsanna képviselı csodálta, hogy nem volt a bizottságok részérıl észrevétel, mivel a Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. a javasolt változtatást és a díjemelésrıl szóló tájékoztatást már két hónapja alkalmazza, illetve megküldte az értesítést az üzletek tekintetében. Ekkor a jegyzıt megkereste ennek jogosságát érintıen, melyre azt a választ kapta, hogy a változtatást csak a testületi döntést követıen tehetik meg. Erre tekintettel jelent meg egy cikk, amiben megjegyzésként szerepelt a testületi döntés. Hiányolta továbbá, hogy nincs számításokkal alátámasztva a javaslat. Szabó György pénzügyi, jogi és ügyrendi bizottsági elnök az intézkedéseket azzal indokolta, hogy a szolgáltató mindenki számára térítésmentesen biztosít győjtıedényt, amit igény szerint ki is szállítanak, s mindez a sárga zsákos győjtést váltaná ki. Minden vállalkozásnál elvárható, hogy a lakosság sérelme nélkül költséget csökkentsen.

10 10 Selmeczy Zsuzsanna képviselı számára nem a változás okozott problémát, hanem az, hogy a testületi döntés elıtt már megkezdték a végrehajtást. Gachályi András alpolgármester nem tartotta jónak indulatokat gerjeszteni, mert a cégvezetı a jobbítás szándékával hozta meg az intézkedéseket, s ami a lakosság részérıl barátságot és egyetértésre talált. Szabó György képviselı összegezte az áttérés lényegét, amihez azt kívánta hozzátenni, hogy a sárga zsákok felhasználása áttekinthetetlen, tervezhetetlen olyannyira, hogy indokoltsága megkérdıjelezıdött. A Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. telephelyén komposztbiztosítási akció, ahová sárga zsákokkal jöttek, így nem a megfelelı célra hasznosult. A testületi döntés igénye korábban felmerült, most volt lehetıség napirendre tőzni, a kommunikáció azonban folyamatos volt. Pálinkás Róbert alpolgármester számításainak eredményét osztotta meg, mely szerint kéthetente egy zsák kb. bruttó 50,- Ft, amit az összes fogyasztóra vetítve magasabb összegő kiadásnak tartott, mint az egyszeri 8 MFt-os költséget. Selmeczy Zsuzsanna képviselı nem a rendszer változtatásával nem értett egyet, hanem azzal, hogy az önkormányzat tulajdonában álló kft. a tulajdonost megelızıen döntött, különös tekintettel a szolgáltatás díjemelésére. Pálinkás Róbert alpolgármester ismételten megpróbálta elmagyarázni a rendszert, melynél a hivatalnak, alpolgármestereknek elıkészítı feladata van, ezt követıen kerül a testület elé, a vállalkozásoknak nyújtott szolgáltatások díjai tekintetében pedig nem a képviselı-testület dönt, mert a rendelet hatálya csak a lakossági hulladékszállításra terjed ki. Lezárta a vitát és elsıként a határozati javaslatot bocsátotta szavazásra. A képviselı-testület 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett meghozta a következı határozatot. 39/2012. (II. 29.) sz. képviselı-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 10/2002. (IV. 12.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet) címő elıterjesztést és az alábbi határozatot hozta: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 10/2002. (IV. 12.) önkormányzati rendelet módosításának kezdeményezésével egyetért és a Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 38/2006.(XII. 1.) önkormányzati rendelet 33. (3) bekezdése alapján felkéri a polgármestert, hogy a rendelettervezetet terjessze a képviselı-testület ülése elé. Határidı: február 29. (Szigligeti Aladár városüzemeltetési osztályvezetı) Pálinkás Róbert alpolgármester szavazásra bocsátotta a rendelettervezetet. A képviselı-testület 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett megalkotta az alábbi önkormányzati rendeletet.

11 11 KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETE 9/2012. ( III.01.) önkormányzati rendelete a települési szilárd, és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 10/2002. (IV. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról (A rendelet elfogadott, aláírt és kihirdetett szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 4. Az önkormányzati vagyon hasznosításának, használatának és forgalmának rendjérıl szóló 31/2003. (XI.03.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet) Pálinkás Róbert alpolgármester a bizottsági vélemények, javaslatok ismertetését követıen felkérte hozzászólásra elsıként a bizottságok elnökeit, majd a képviselıket. Szabó György pénzügyi, jogi és ügyrendi bizottsági elnök a Selmeczy Zsuzsanna képviselı által jegyzett módosító javaslatokat áttekintve elmondta, az eredeti rendelet felsorolja a törvény alapján kizárólagos önkormányzati tulajdonba sorolt ingatlanokat, melyek között a módosító javaslatban szereplık is szerepelnek, nem tartotta szükségesnek külön is kiemelni azokat. Selmeczy Zsuzsanna képviselı javaslatát azzal indokolta, hogy pl. a termıföldeket már az elızı évben is a forgalomképtelen vagyoni körbe javasolta sorolni, most ezt kérte a többivel együtt a forgalomképtelen kategóriába sorolni arra tekintettel, hogy azok a kötelezıen ellátandó feladat ellátására szolgálnak, vagy mőemlékek. Szabó György pénzügyi, jogi és ügyrendi bizottsági elnök azzal a kérdéssel válaszolt, hogy egy megszőnésre kerülı iskolaépületnél ki fog pl. az ırzésérıl vagy a fenntartásról gondoskodni. Azért nem tartotta indokoltnak nevesíteni épületek funkcióit, mert így ellenkezı döntés esetében ismét a testület elé kell hozni döntésre. Nem tudható elıre az, hogy két vagy három év múlva egy épületnek milyen funkciója lesz. a Szabó György pénzügyi, jogi és ügyrendi bizottsági elnök által elmondottakkal egyetértve kérte a képviselı-testületet azok figyelembevételével az eredeti rendelettervezet elfogadására. Azzal egészítette ki az elhangzottakat, hogy a termıföld védelmérıl a magyar törvények külön rendelkeznek, emellett pedig felesleges ismételt rendeletmódosítás egy-egy ingatlan tekintetében. Selmeczy Zsuzsanna képviselı oly módon kérdezett vissza, hogy egy megüresedı ingatlant azonnal el kell adni? Nem látta akadályát annak, hogy ilyen esetben visszakerüljön a kérdés a testület elé, mert ezt a gesztust meg kell tenni mind a termıföldek, mind pedig az intézmények védelme érdekében. Pálinkás Róbert alpolgármester a megoldást változatlanul egy indokolatlan lépcsı beiktatásának tartotta. A vitát lezárta és a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. A képviselı-testület 9 egyhangú igen szavazattal meghozta a következı határozatot.

12 12 40/2012. (II. 29.) sz. képviselı-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta Az önkormányzati vagyon hasznosításának, használatának és forgalmának rendjérıl szóló 31/2003. (XI.03.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet) címő elıterjesztést és az alábbi határozatot hozta: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete az önkormányzati vagyon hasznosításának, használatának és forgalmának rendjérıl szóló 31/2003. (XI.03.) önkormányzati rendelet módosításának kezdeményezésével egyetért és Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 38/2006. (XII.1.) önkormányzati rendelet 33. (3) bekezdése alapján felkéri a polgármestert, hogy a rendelettervezetet terjessze a képviselı-testület ülése elé. Határidı: február 29. (Németh Bali Mária közgazdasági osztályvezetı) Pálinkás Róbert alpolgármester szavazásra bocsátotta Selmeczy Zsuzsanna képviselı 1. módosító javaslatát a 3. (1) bekezdésének kiegészítésére a mezıgazdasági mővelési ágba sorolt ingatlanokkal. A képviselı-testület a módosító javaslatról 1 igen, 3 nem szavazattal 5 tartózkodás mellett nem hozott érvényes döntést. Pálinkás Róbert alpolgármester szavazásra bocsátotta Selmeczy Zsuzsanna képviselı 2. módosító javaslatát a 3. (1) bekezdésének kiegészítésére Keszthely Város Önkormányzata nevelési, oktatási, egészségügyi, mővelıdési és kulturális igazgatási intézményeivel. A képviselı-testület a módosító javaslatról 1 igen, 2 nem szavazattal 6 tartózkodás mellett nem hozott érvényes döntést. Pálinkás Róbert alpolgármester szavazásra bocsátotta Selmeczy Zsuzsanna képviselı 3. módosító javaslatát a 3. (1) bekezdésének kiegészítésére a mőemlék ingatlanokkal. A képviselı-testület a módosító javaslatról 1 igen, 1 nem szavazattal 7 tartózkodás mellett nem hozott érvényes döntést. Pálinkás Róbert alpolgármester az eredeti határozati javaslatot bocsátotta szavazásra. A képviselı-testület 8 igen, 1 nem szavazattal megalkotta az alábbi önkormányzati rendeletet. Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzati vagyon hasznosításának, használatának és forgalmának rendjérıl szóló 31/2003. (XI.03.) önkormányzati rendelet módosításáról (A rendelet elfogadott, aláírt és kihirdetett szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)

13 13 5. Tájékoztató Keszthely Város Önkormányzata negyedik negyedévi belsı ellenırzési tervének teljesítésérıl Pálinkás Róbert alpolgármester ismertette a bizottsági javaslatokat és felkérte a bizottsági elnököket azok kiegészítésére, majd a képviselıket a napirenddel kapcsolatos hozzászólásra. Ezek hiányában a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. A képviselı-testület 9 egyhangú igen szavazattal meghozta a következı határozatot. 41/2012. (II. 29.) sz. képviselı-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta a Tájékoztató Keszthely Város Önkormányzatának negyedik negyedévi belsı ellenırzési tervének teljesítésérıl címő elıterjesztést és az alábbi határozatot hozta. Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete a negyedik negyedévi belsı ellenırzésekrıl készült tájékoztatót tudomásul veszi. Határidı: tájékoztatásra március 15. érintett intézmények vezetıi 6. Tájékoztató a Balatoni Múzeum elmúlt 5 évben végzett tevékenységérıl Elıterjesztı: Havasi Bálint, a Balatoni Múzeum igazgatója (felkérésre) Pálinkás Róbert alpolgármester köszöntötte Havasi Bálintot, a Balatoni Múzeum igazgatóját, ismertette a bizottságok javaslatait, felkérve az elnököket azok esetleges kiegészítésére, a képviselıket pedig hozzászólásra. Csótár András oktatási, kulturális és ifjúsági bizottsági elnök megköszönte az igazgatónak, hogy a képviselı-testület felkérésére elkészítette tájékoztatóját, amit prezentáció formájában is megerısített a bizottsági ülésen, s megköszönte az ı, valamint munkatársai munkáját, különösen a múzeumpedagógia területén. Dr. Ifi Ferenc egészségügyi, szociális és esélyegyenlıségi bizottsági elnök a lakosság figyelmét hívta fel arra, hogy tekintsék meg a megújult múzeumi kiállítást, amire a Balaton Fıvárosa méltán lehet büszke. Mohácsi József képviselı csak fokozni tudta a dicsérı szavakat, amiket azzal egészített ki, hogy feléledt a múzeum és aktív életet él, s nemcsak a belsı újult meg, hanem kívül is látványos változások vannak, amit megköszönt az igazgatónak. Vozár Péterné képviselı a Turisztikai, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság képviseletében turisztikai szempontból fontos elırelépésnek tartotta azt, hogy a múzeum meg tudott újulni.

14 14 Havasi Bálint múzeumigazgató megköszönte az elismerı szavakat, azonban nem köszönni, hanem kérni jött, s az eddigi támogatásnak legalább a töredékét kérte, amihez ık további támogatást tudnak szerezni, mivel pl. az Év Múzeuma címre pályáznak, amit már nagyon régen nyert el Zala megyei múzeum. Pálinkás Róbert alpolgármester megköszönte a hozzászólást, s ígéretet tett arra, hogy bár most nem állt módjukban a költségvetésben támogatást biztosítani, az év folyamán azonban megtalálják erre a lehetıséget. További hozzászólás nem lévén a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. A képviselı-testület 9 egyhangú igen szavazattal meghozta a következı határozatot. 42/2012. (II. 29.) sz. képviselı-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta a Tájékoztató a Balatoni Múzeum elmúlt 5 évben végzett tevékenységérıl címő elıterjesztést, és az alábbi határozatot hozza. Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete a Balatoni Múzeum évi tevékenységérıl szóló tájékoztatót tudomásul veszi, egyben köszönetét fejezi ki a múzeum vezetésének és munkatársainak Keszthely város kulturális és turisztikai életének élénkítésében végzett munkájáért. Határidı: tájékoztatásra március 10. (Bertalanné dr. Gallé Vera titkárságvezetı) 7. Beszámoló Keszthely Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala évi tevékenységérıl Elıterjesztı: dr. Markó Péter jegyzı Pálinkás Róbert alpolgármester a bizottsági vélemények, javaslatok ismertetését követıen felkérte hozzászólásra elsıként a bizottságok elnökeit, majd a képviselıket. Szabó György pénzügyi, jogi és ügyrendi bizottsági elnök világos és alaposan kidolgozott anyagnak értékelte az elıterjesztést, amit megköszönt. Pálinkás Róbert alpolgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. A képviselı-testület 9 egyhangú igen szavazattal meghozta a következı határozatot. 43/2012. (II. 29.) sz. képviselı-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta a Beszámoló Keszthely Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala évi tevékenységérıl címő elıterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete a Polgármesteri Hivatal évi tevékenységérıl szóló beszámolót tudomásul veszi. Határidı: február 29.

15 15 (Bertalanné Dr. Gallé Vera titkárságvezetı) 8. Tájékoztató Keszthely Város Önkormányzatával együttmőködési megállapodást kötött civil szervezetek tevékenységérıl Elıterjesztı: érintett civil szervezetek képviselıi Pálinkás Róbert alpolgármester ismertette a bizottsági javaslatokat és felkérte a bizottsági elnököket azok kiegészítésére, majd a képviselıket a napirenddel kapcsolatos hozzászólásra. Vozár Péterné képviselı az elıterjesztés kezdeményezıjeként megköszönte a hivatal dolgozói, illetve a civil szervezetek munkáját az elıterjesztés összeállításában, mert ennek az volt a célja, hogy a képviselı-testület megismerje azoknak a szervezeteknek a tevékenységét, akikkel megállapodást kötött, s melyek fontosak a város életében. Maximálisan egyetértett az Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság módosító javaslatával, emellett pedig szociális területen látott még lehetıségeket a jobb együttmőködésre. Rigó Ferenc képviselı a Vöröskeresztes Vízimentı Egyesület nevében megköszönte a lehetıséget arra, hogy megismertessék szélesebb körben a tevékenységüket. Pálinkás Róbert alpolgármester a módosító javaslatot befogadva a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. A képviselı-testület 9 egyhangú igen szavazattal meghozta a következı határozatot. 44/2012. (II. 29.) sz. képviselı-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta a Tájékoztató Keszthely Város Önkormányzatával együttmőködési megállapodást kötött civil szervezetek tevékenységérıl címő elıterjesztést és az alábbi határozatot hozta. Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete az önkormányzattal együttmőködési megállapodást kötött civil szervezetek tevékenységérıl szóló tájékoztatókat tudomásul veszi, és egyben köszönetét fejezi ki a civil szervezetek vezetıinek, illetve tagságának a város érdekében kifejtett tevékenységükért. 9. Pályázat kiírása a Keszthely Város Vendéglátó, Idegenforgalmi, Kereskedelmi Szakképzı Iskolája és Kollégiuma intézményvezetıi munkakörére Vozár Péterné képviselı órakor távozott az ülésterembıl, így a képviselı-testület létszáma 8 fıre változott. Pálinkás Róbert alpolgármester ismertette a bizottságok javaslatait, felkérve az elnököket azok esetleges kiegészítésére, a képviselıket pedig hozzászólásra. Nem volt hozzászólás, ezért a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.

16 16 A képviselı-testület 8 egyhangú igen szavazattal meghozta a következı határozatot. 45/2012. (II. 29.) sz. képviselı-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta a Pályázat kiírása a Keszthely Város Vendéglátó, Idegenforgalmi, Kereskedelmi Szakképzı Iskolája és Kollégiuma intézményvezetıi munkakörére c. elıterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete a Keszthely Város Vendéglátó, Idegenforgalmi, Kereskedelmi Szakképzı Iskolája és Kollégiuma (8360 Keszthely, Mártírok útja 1.) igazgatói (magasabb vezetıi) beosztására vonatkozó - Melléklet szerinti - pályázati kiírást elfogadja. 2. A képviselı-testület felkéri a jegyzıt, hogy a pályázati kiírásnak a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. (4) bekezdése alapján a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján (KSZK), a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 138/1992. (X. 8.) számú Kormányrendelet 5. (4) bekezdése alapján az Oktatási és Kulturális Közlönyben, a Zalai Hírlapban, valamint a Monitor címő lapban és a honlapon történı közzétételérıl gondoskodjon. 3. A pályázók meghallgatására, pályázatuk testületi elbírálást megelızı véleményezésére a Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság, valamint az Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság együttes ülésén kerül sor. Határidı: - intézkedés a pályázati kiírás közzétételére: március pályázók meghallgatása: 3 nappal a testületi ülés elıtt (Bertalanné dr. Gallé Vera titkárságvezetı) 10. Pályázat kiírása a Festetics György Zeneiskola Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény intézményvezetıi munkakörére Vozár Péterné képviselı visszatért az ülésterembe, ily módon a képviselı-testület létszáma 9 fıre emelkedett. Pálinkás Róbert alpolgármester a bizottsági vélemények, javaslatok ismertetését követıen felkérte hozzászólásra elsıként a bizottságok elnökeit, majd a képviselıket. Hozzászólás hiányában a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. A képviselı-testület 8 egyhangú igen szavazattal (1 képviselı nem szavazott) meghozta a következı határozatot. 46/2012. (II. 29.) sz. képviselı-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta a Pályázat kiírása a Festetics György Zeneiskola Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény intézményvezetıi munkakörére c. elıterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

17 17 4. Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete a Festetics György Zeneiskola Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény (8360 Keszthely, Deák F. u. 3.) igazgatói (magasabb vezetıi) beosztására a Melléklet szerinti - pályázati kiírást elfogadja. 5. A képviselı-testület felkéri a jegyzıt, hogy pályázati kiírásnak a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. (4) bekezdése alapján a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján (KSZK), a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 138/1992. (X. 8.) számú Kormányrendelet 5. (4) bekezdése alapján az Oktatási és Kulturális Közlönyben, a Zalai Hírlapban, valamint a Monitor címő lapban és a honlapon történı közzétételérıl gondoskodjon. 6. A pályázók meghallgatására, pályázatuk testületi elbírálást megelızı véleményezésére a Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság, valamint az Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság együttes ülésén kerül sor. Határidı: - intézkedés a pályázati kiírás közzétételére: március pályázók meghallgatása: 3 nappal a testületi ülés elıtt (Bertalanné dr. Gallé Vera titkárságvezetı) S1. A helyi természeti értékek védetté nyilvánításáról szóló 11/1999. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet) (Az elıterjesztés és a Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság ülésérıl készült feljegyzés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) Szabó György pénzügyi, jogi és ügyrendi bizottsági elnök Pálinkás Róbert alpolgármester felkérésére ismertette a bizottság javaslatát. Selmeczy Zsuzsanna képviselı kérte Pálinkás Róbert alpolgármestert ismertetni az elıterjesztés, illetve a rendelettervezet lényegét. Pálinkás Róbert alpolgármester tájékoztatása szerint Keszthely Város Önkormányzata rendeletében elfogadta a Helikon Kastélymúzeum parkjának védetté nyilvánítását. Ezzel egyidejőleg mellékelni kellett volna egy kezelési tervet is, amihez a tanulmány elkészült, de magasabb szintő tervet kellett készíteni. Ennek költségét az önkormányzattól a múzeum átvállalta, s az elkészült terv került most a testület elé, mely az elfogadásával a rendelet részét képezi. A kezelési terv egy kerttörténeti tanulmány alapján elkészített anyag, amely az eredeti kastélypark visszaállítását célozza a 15 év alatt nıtt bozót kiirtásával, de természetesen a védett fák megmaradnak. Megjegyezte emellett, hogy az elmúlt hetekben elkezdıdött a kastélypark elsı részében egy fagyöngy-mentesítési akció. A tanulmány a hátsó kertre vonatkozik. Dr. Ifi Ferenc képviselı kérte, hogy megtekinthessék a park ezen részét. Pálinkás Róbert alpolgármester megígérte, bár a kastélypark ingyenesen látogatható, de természetesen igény szerint a hátsó parkot is bemutatja idegenvezetéssel. Miután nem volt több hozzászólás, a kezdeményezést tartalmazó határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. A képviselı-testület 9 egyhangú igen szavazattal meghozta a következı határozatot.

18 18 47/2012. (II. 29.) sz. képviselı-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete A helyi természeti értékek védetté nyilvánításáról szóló 11/1999. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet) címő elıterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta. Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi természeti értékek védetté nyilvánításáról szóló 11/1999. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosításának kezdeményezésével egyetért és a Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 38/2006. (XII.1.) önkormányzati rendelet 33. (3) bekezdése alapján felkéri a polgármestert, hogy a rendelettervezetet terjessze a képviselı-testület ülése elé. Határidı: február 29. (Szigligeti Aladár városüzemeltetési osztályvezetı Bertalanné Dr. Gallé Vera titkárságvezetı) Pálinkás Róbert alpolgármester szavazásra bocsátotta a rendelettervezetet. A képviselı-testület 9 egyhangú igen szavazattal megalkotta az alábbi önkormányzati rendeletet. Keszthely Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 11/2012. (III.01.) önkormányzati rendelete a helyi természeti értékek védetté nyilvánításáról szóló 11/1999. (IV. 29.) önkormányzati rendeletének módosításáról (A rendelet elfogadott, aláírt és kihirdetett szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) Pálinkás Róbert alpolgármester szavazásra bocsátotta azon javaslatát, hogy a Keszthelyi Turisztikai Egyesület képviselıjének megérkezéséig elnapolják az egyesületet érintı elıterjesztés tárgyalását. A képviselı-testület 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot. 12. A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodás módosításának jóváhagyása Pálinkás Róbert alpolgármester ismertette a bizottsági javaslatokat és felkérte a bizottsági elnököket azok kiegészítésére, majd a képviselıket a napirenddel kapcsolatos hozzászólásra. Dr. Ifi Ferenc képviselı a társulási szerzıdés 35. oldalán a 8. pontban Zalaegerszeg Megyei Jogú Város polgármesterének személyében történt változásra hívta fel a figyelmet és kérte helyesbíteni. Pálinkás Róbert alpolgármester megköszönte az észrevételt, melyet jelezni fognak, kérve az átvezetést, azonban ezt nem javasolta a határozatba foglalni, mivel az egyetértı határozatot azonos formában kell minden társulási tagnak elfogadnia.

19 19 Szigligeti Aladár városüzemeltetési osztályvezetı azzal egészítette ki az elhangzottakat, hogy az átvezetés megtörtént, a társulási tanács a pontos anyagot tárgyalta, s a probléma abból eredt, hogy nem a javított dokumentumot küldte meg a társulás, amiben viszont formátuma miatt a hivatal nem tudott javítani. Pálinkás Róbert alpolgármester az elhangzottakra tekintettel a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. A képviselı-testület 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett meghozta a következı határozatot. 48/2012. (II. 29.) sz. képviselı-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodás módosításának jóváhagyása c. elıterjesztést és az alábbi határozatot hozta. Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete a Nyugat-Balaton és Zala Folyó Medence Nagytérség Települési Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszerő Megoldására létrejött Önkormányzati Társulás (rövidített neve: ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Melléklet szerinti - Társulási Megállapodását jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására, valamint a szükséges intézkedések megtételére. Határidı: március 15. (Szigligeti Aladár Városüzemeltetési Osztály vezetıje Bertalanné Dr. Gallé Vera Titkárság vezetıje) 11. A Keszthelyi Turisztikai Egyesület támogatásáról szóló 128/2011.(IV.28.) és 280/2011.(X.27.) sz. képviselı-testületi határozat módosítása Pálinkás Róbert alpolgármester ismertette a bizottságok javaslatait, felkérve az elnököket azok esetleges kiegészítésére, a képviselıket pedig hozzászólásra. Vozár Péterné képviselı a Turisztikai, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság képviseletében ismertette a tényállást, illetve az elıterjesztés elızményeit, s az abban leírtak, valamint az egyeztetések alapján készült a módosító javaslat, ami az önkormányzatot a rendezvénysátor és a város napja terén érinti. Pálinkás Róbert alpolgármester a javaslatot elegáns elutasításnak tekintette, ennek ellenére elfogadhatónak tartotta, emellett azonban kihangsúlyozta, hogy az önkormányzat biztosítja a pályázatok önerejét, ezzel szemben viszont kevesebb éves támogatást nyújt. Tar László Nyugat-Balatoni Turisztikai Iroda Nonprofit Kft. ügyvezetı az egyesület képviseletében egyetértett az ügy ilyetén olvasatával, emellett azonban megjegyezte, hogy a Toruinform Irodát ennyivel kevesebb összegbıl nem tudja mőködtetni. Megértették az önkormányzat nehéz helyzetét, így csak az eft-ot kérik, a Keszthely város érdekében beszerzésre kerülı eszközök önrészéhez kérik, valamint a sátorhoz kapcsolódó székekre, s

20 20 melyekre a városnak szüksége van. Az a gondjuk, hogy a költségvetést szorosra tervezték, s ezeknek nincs meg a fedezete. Pálinkás Róbert alpolgármester jelezte, van javaslata a Tourinform Iroda más formában történı mőködtetésére, melyre a következı hét elején egy egyeztetés elindítását kérte az egyes alternatívák áttekintésére. További hozzászólás nem lévén elsıként a bizottság módosító javaslatát bocsátotta szavazásra. A képviselı-testület 7 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadta a módosító javaslatot. Pálinkás Róbert alpolgármester szavazásra bocsátotta a módosítással kiegészített határozati javaslatot. A képviselı-testület 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett meghozta a következı határozatot. 49/2012. (II. 29.) sz. képviselı-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete A Keszthelyi Turisztikai Egyesület támogatásáról szóló 128/2011. (IV. 28.) és 280/2011. (X. 27.) sz. képviselı-testületi határozatok módosítása címő elıterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta. 1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete hatályon kívül helyezi a 128/2011. (IV. 28.) és 280/2011. (X. 27.) sz. határozatait. 2. Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete a Keszthelyi Turisztikai Egyesület részére a 2012-es évben ,- Ft mőködési támogatást biztosít, mely magában foglalja a települési TDM pályázat önerejéhez ,- Ft, valamint a térségi TDM pályázat önerejéhez ,- Ft, mindösszesen ,- Ft támogatást. 3. A képviselı-testület a támogatást az önkormányzat évi költségvetésének elfogadása után, pénzeszköz-átadási megállapodás aláírását követıen juttat az egyesületnek. 4. Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat évi költségvetésében gondoskodjon a ,- Ft elıirányzat betervezésérıl és a költségvetés elfogadását követıen a megállapodást az egyesülettel kösse meg. 5. Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete kifejezi azon szándékát, hogy amennyiben idıközben a évre az önkormányzat költségvetésébe eredetileg be nem tervezett használati díjból vagy idegenforgalmi adó behajtásából származó többletbevétel jelentkezne, úgy annak terhére külön határozatban rendelkezik a Keszthelyi Turisztikai Egyesület részére eft összegő további támogatás évben történı biztosításáról. Határidı: - tájékoztatásra: március végrehajtásra: április 30., illetve december 31. (Dr. Horváth Teréz polgármesteri kabinetvezetı, Némethné Bali Mária közgazdasági osztályvezetı) Felkérésre: Bubla Zoltán a Keszthelyi Turisztikai Egyesület elnöke és Tar László a Nyugat-Balatoni Turisztikai Iroda Nonprofit Kft. ügyvezetıje

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl. Szám: 1/1-197/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 4-én (péntek) 11.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 4-én (péntek) 11.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-173/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 4-én (péntek) 11.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 4-én (szerda) 15.07 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 4-én (szerda) 15.07 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-234/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 4-én (szerda) 15.07 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

Szám: 1/1-156/2012. Az ülés helye: Városháza Díszterme (Keszthely, Fı tér 1.)

Szám: 1/1-156/2012. Az ülés helye: Városháza Díszterme (Keszthely, Fı tér 1.) Szám: 1/1-156/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. szeptember 13- án (csütörtök) 14.06 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt ülésérıl. Az

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 14-én (csütörtök) 10.06 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 14-én (csütörtök) 10.06 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-40/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 14-én (csütörtök) 10.06 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. Szám: 1/1-132/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

MELLÉKLET KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2012. II. FÉLÉVI MUNKATERVE

MELLÉKLET KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2012. II. FÉLÉVI MUNKATERVE KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2012. II. FÉLÉVI MUNKATERVE MELLÉKLET 2012. szeptember 13. (csütörtök) soron kívüli 1. Tájékoztató az önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásáról 2. Részvétel

Részletesebben

1. Döntés egyes korlátozottan forgalomképes ingatlanok értékesítésre történı kijelölésérıl

1. Döntés egyes korlátozottan forgalomképes ingatlanok értékesítésre történı kijelölésérıl JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Tulajdonosi Bizottsága, Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága, Városstratégiai és Városmarketing Bizottsága valamint Közjóléti Bizottsága

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 240-10/2012. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

A képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal elfogadta az alábbi napirendet.

A képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal elfogadta az alábbi napirendet. Szám: 1/1-145/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. augusztus 29- én (csütörtök) 14.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE SAJÓSZENTPÉTER VÁROS SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének a..) jegyzıkönyve, b.) napirendek: c.) rendeletek: 32., 33. d.) határozatai: 269., 270., 271.,

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. január 29-én (csütörtök) 10.04 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. január 29-én (csütörtök) 10.04 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-13/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. január 29-én (csütörtök) 10.04 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza

Részletesebben

A képviselı-testület 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta a sürgısségi indítványt.

A képviselı-testület 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta a sürgısségi indítványt. Szám: 1/1-143/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. augusztus 14- én (kedd) 14.05 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 75-1/2008. JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Pénzügyi Bizottságának 2009. február 26-án 7 óra

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı Jegyzıkönyvvezetı:

Részletesebben

Hirka Tamás: Tehát minden egyes csabai kolbász után termékdíjat kell majd fizetni?

Hirka Tamás: Tehát minden egyes csabai kolbász után termékdíjat kell majd fizetni? J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2007. november 13-án az Ügyrendi és Ellenırzési Bizottság nyilvános ülésén Jelen vannak: Vrbovszki Viktor, a bizottság elnöke Hirka Tamás bizottsági tag Hrabovszki György

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. június 7-én 9 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén jelenlévıkrıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. február 9-én (csütörtök) 10.07 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt ülésérıl.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. február 9-én (csütörtök) 10.07 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt ülésérıl. Szám: 1/1-35/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. február 9-én (csütörtök) 10.07 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. november 22-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester dr. Kiss Attila képviselı Miovecz

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 15-én (csütörtök) 10.09 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 15-én (csütörtök) 10.09 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-93/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 15-én (csütörtök) 10.09 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Elıterjesztés. Tárgy: A képviselı-testület évi munkaterve. Tisztelt Képviselı-testület!

Elıterjesztés. Tárgy: A képviselı-testület évi munkaterve. Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés Tárgy: A képviselı-testület 2015. évi munkaterve Tisztelt Képviselı-testület! Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési szabályzatáról

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága 2011. április 28-án 14.00. órakor tartott nyílt ülésén.- Jelen vannak: Veresné Nagy Margit elnök, Király Lászlóné elnökhelyettes,

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV.50-4/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. augusztus 9-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - a Képviselı-testület 2014. II. félévi

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. I. FÉLÉVI MUNKATERVE 2011. január 28. Zárt ülés: 1.) Fellebbezések, méltányossági ügyek Szociálpolitikai Osztály vezetıje Szociálpolitikai

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 31-én (hétfın) 14: 00 órakor tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester Fehér István

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. február 8-án - pénteken - de. 10,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl. A képviselı-testület rendkívüli

Részletesebben

Jegyzıkönyv-hitelesítınek javasolta Kalláné Udvari Edit és Kulcsár Krisztina képviselıket.

Jegyzıkönyv-hitelesítınek javasolta Kalláné Udvari Edit és Kulcsár Krisztina képviselıket. 1 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA 8351. Sümegprága, Rákóczi u. 17. T/F:87/550-038. Szám: 39-26/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2010. április 22-én 18,00 órakor kezdıdött nyilvános ülésérıl. Az

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült május 3-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült május 3-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület Községi Önkormányzat RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-92012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült 2012. május 3-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 14-én (péntek) 13.20 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 14-én (péntek) 13.20 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-30/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 14-én (péntek) 13.20 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Szám: 1/1-145/2014. Az ülés helye: Városháza Udvari tárgyaló (Keszthely, Fő tér 1.)

Szám: 1/1-145/2014. Az ülés helye: Városháza Udvari tárgyaló (Keszthely, Fő tér 1.) Szám: 1/1-145/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 11- én (csütörtök) 12.30 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Az

Részletesebben

Simon Roland képviselı távolmaradása okát elıre jelezte.

Simon Roland képviselı távolmaradása okát elıre jelezte. 1 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA 8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U. 17. T: 87/350-587, Fax:87/550-038. Szám: 39-1/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2010. január 13-án 17,00 órakor kezdıdött nyilvános ülésérıl.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17.

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17. Ügyszám: 9-31/2014. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2014. április 17. Szıc 2014 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Szıci Mővelıdési Ház Szıc, Kossuth L. u. 41. Az ülés idıpontja: 2014.

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Ügyrendi és Igazgatási Bizottsága 8200 Veszprém, Óváros tér 9.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Ügyrendi és Igazgatási Bizottsága 8200 Veszprém, Óváros tér 9. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Ügyrendi és Igazgatási Bizottsága 8200 Veszprém, Óváros tér 9. Szám: KOZP/2137/2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. május 5-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

MELLÉKLET KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MELLÉKLET KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. I. FÉLÉVI MUNKATERVE KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. I. FÉLÉVI MUNKATERVE MELLÉKLET 2013. január 31. (csütörtök) 1. Pályázat kiírása a Goldmark Károly Művelődési Központ intézményvezetői munkakörére

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v lkunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 1/1-93/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. május 14-én (csütörtök) 10.10 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. augusztus 1-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E február 15.

SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E február 15. 1 SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E 2010. február 15. Határozat száma 1/2010.(II.15.) Tárgy Az intézményi társulásban mőködtetett Mákvirág

Részletesebben

- 2. KROKAVECZ LÁSZLÓ: az ismertetett formában támogathatónak tartja a határozat meghozatalát, az elızıekben elmondottak miatt.

- 2. KROKAVECZ LÁSZLÓ: az ismertetett formában támogathatónak tartja a határozat meghozatalát, az elızıekben elmondottak miatt. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. szeptember 27-én 16 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 1. számú szobája

Részletesebben

Dr. Cseke László könyvvizsgáló

Dr. Cseke László könyvvizsgáló Szám: IV.110-5/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Közgyőlésének 2014. április 30-án (csütörtökön) 8 óra 10 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Horváth

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÁPRILIS 23-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 208. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat fennmaradó folyószámla hitelkeret átütemezésérıl E L İ T E R J E S Z T É S A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2013. július

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Polgármesteri beszámoló a társulásokban 2012. november 1. - 2013. október 15. között végzett tevékenységrıl,

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-ai ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére Elıterjesztés sorszáma: 2. Melléklet: 2 db ELİTERJESZTÉS Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére Tárgy: A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Ikt. szám: IV. 84-11/2009. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Jogi és Ügyrendi Bizottságának

Részletesebben

Határozati Összesítı. Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által án tartott ülésén hozott határozatairól.

Határozati Összesítı. Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által án tartott ülésén hozott határozatairól. Pomáz Város Önkormányzata 4/2012. ÖTÜ. Határozati Összesítı Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 02. 28 -án tartott ülésén hozott határozatairól. 24/2012.(II.28.) sz. Ök. határozat

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 4-én (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 4-én (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-193/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 4-én (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. április 23-án megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Tóth István Derecskei

Részletesebben

Távolmaradt: Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Máté Péter, dr. Tóth Csaba Attila képviselık

Távolmaradt: Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Máté Péter, dr. Tóth Csaba Attila képviselık Szám: IV. 170-15/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2011. október 19-én (szerdán) 8 óra 20 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott rendkívüli

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. január 26-án (csütörtök) 10.03 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. január 26-án (csütörtök) 10.03 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. Szám: 1/1-28/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. január 26-án (csütörtök) 10.03 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 59/2011. (IX. 20.) CsKTT. 16-5633-4/2011 Tárgy: Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan használatba vétele Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta Csanytelek, Baross

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról 4/2009.(I.29.)Kt.sz. Javaslattevı Testület létrehozása Jánoshalma Város Képviselı-testülete a kitüntetı címek alapításáról és adományozásáról szóló 19/2008.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK 2015. I. FÉLÉVI MUNKATERVE 2015. január 29. Zárt ülés: 1.) Fellebbezések, méltányossági ügyek Elıterjesztı: Szociálpolitikai Osztály vezetıje 2.)

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. május 31-én (csütörtök) 10.08 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. május 31-én (csütörtök) 10.08 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. Szám: 1/1-116/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. május 31-én (csütörtök) 10.08 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. július 18-i rendkívüli ülésérıl a mellékelt jelenléti ív szerint köszöntötte a megjelenteket. Megállapította,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl december 2.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl december 2. Ügyszám: 15-147/2010. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2010. december 2. Nyirád 2010 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzata

Részletesebben

Halmay György bizottsági elnök

Halmay György bizottsági elnök V e s z p r é m M e g y e i J o g ú V á r o s Önkormányzata Közgyőlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága J e g y z ı k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai:

A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai: 2. Tevékenységre, mőködésre vonatkozó adatok Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai: A képviselı-testület döntéshozatalának eljárási szabályait

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év április hó 18. napján. megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év április hó 18. napján. megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Mikekarácsonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. év április hó 18. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 11/2016.(IV.18.) Rendeletek: Sorszáma (kihirdetés

Részletesebben

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata június 14-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata június 14-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v ALSÓSZÖLNÖK Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 14-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

K I V O N A T. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete december 18-i soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete december 18-i soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 18-i soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 318/2014. (XII. 18.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. május 27-én megtartott soron következı ülésérıl Jelen vannak: Berecz Pál képviselı Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

Nyirád Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata Elnökétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/ ; 88/

Nyirád Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata Elnökétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/ ; 88/ 1. napirendi pont Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 9-8/2011. Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejő képviselı-testületi határozatok végrehajtásáról A Cigány Kisebbségi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-12/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 10-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.:: I. 240-5/2012 Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának szeptember 13-án 18:10 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános Közgyőlésérıl.

Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának szeptember 13-án 18:10 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános Közgyőlésérıl. VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŐLÉSE Szám: 2023-9/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2007. szeptember 13-án 18:10 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat felügyelıbizottsági tiszteletdíjak megállapítására, valamint a /2010. (X.21.) szekszárdi öh. számú határozatok kiegészítésére

TÁRGY: Javaslat felügyelıbizottsági tiszteletdíjak megállapítására, valamint a /2010. (X.21.) szekszárdi öh. számú határozatok kiegészítésére AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 237. MELLÉKLET : - TÁRGY: Javaslat felügyelıbizottsági tiszteletdíjak megállapítására, valamint a 227-228/2010. (X.21.) szekszárdi öh. számú határozatok kiegészítésére ELİTERJESZTİ:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 05-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-21/2013. JEGYZİKÖNYV 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Magyargécben a Községi Önkormányzat Képviselı-testületének, valamint az Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának 2011. november 29-i együttes ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. április 30-án megtartott soron következı ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Harangozó Csaba képviselı

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. április 9-én - kedden - du. 17,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl. A képviselı-testület rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-23/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. december 27-én 8.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának október 26. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának október 26. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 65/2011. (X. 26.) CsKTT. 16-7726-20/2011 Tárgy: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Esélyegyenlıségi Helyzetelemzése és Programjának elfogadása A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére 2. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére Tárgy: I. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2015. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

M E G H Í V Ó október 30. (péntek) napjára 7.30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó október 30. (péntek) napjára 7.30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O K

H A T Á R O Z A T O K H A T Á R O Z A T O K amely készült a Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság 2014. január 23.-án 17 óra 20 perces kezdettel, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 24/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 150-154. TARTALOMJEGYZÉK OK: 150/2011.(XII.19.)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. február 3-i ülésérıl 3-4/2014. (02. 03.) sz. határozat Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete október 22-én (szerda) órai kezdettel megtartott alakuló üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete október 22-én (szerda) órai kezdettel megtartott alakuló üléséről. Szám: 1/1-187/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 22-én (szerda) 16.00 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről. Az ülés helye: Balatoni

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71.

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71. Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71. Ikt.szám: IV. 191-4/2013. JEGYZİKÖNYV amely készült 2013. augusztus 6-án (kedden) 15

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 240-9/2012. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. október 17-én 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v amely készült 2010. június 09-én 18 óra 00 percre kitőzött, 18 óra 23 perctıl kezdıdıen a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselıtestületének

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/39- /2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 17-én, 9:00 órai kezdettel, Dörgicse Község

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 231. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat az Állami Számvevıszék Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenırzésérıl készült jelentésben foglalt megállapításokhoz

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VIII.09.)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 106-1/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyúl Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2010. február 09-én megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. szeptember 11-én 15 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben