NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIU M. ~41[v ESZTE R. 'iá C 22.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIU M. ~41[v ESZTE R. 'iá C 22."

Átírás

1 NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIU M ~41[v ESZTE R Iktatószám : NFGM/3077/2 (2010) Válasz a W számú írásbeli kérdésre : Kíván-e lépni a Kormány a pályáztatási anomáliá k ` kivizsgálásával, felszámolásával a civil energiá k hasznosulásáért, életben tartásáért? Gulyás József ú r országgy űlési képvisel ő Ér9 ez$w : 'iá C 22. Budapest Tisztelt Képvisel ő Úr! Az Ön által írásbeli kérdésében hivatkozott konzorcium (Kunszentmiklósi Szül ők Egyesülete, Házokt Kft., Községi Információs Térség Alapítvány, Kunszentmiklós i Fogyatékosokért Alapítvány, Fels ő Kiskunsági Közösségi Munkások Egyesülete ) esetében valóban lefolytatásra került egy utólagos vizsgálat a 360/2004. (XII. 26. ) Korm. rendelet alapján, amely 41 pontban állapította meg a konzorciumi tago k jogsértéseit. A szabálytalanságokat vizsgáló bizottság megállapította, hogy a konzorcium által elkövetett jogsértések megalapozzák a Büntet ő Törvénykönyv ában foglalt Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek megsértés e bűncselekmény elkövetésének gyanúját. A projekttel összefüggésben a konzorciu m több szervezetében tisztséget visel ő projektvezető ellen jelenleg büntetőeljárás van folyamatban. Az alkalmazott jogkövetkezményekre többek között azért került sor a projek t vonatkozásában, mert nem állapítható meg, hogy a konzorcium mire költötte el a z állami támogatást. A vizsgálat során a konzorciumnak lehet ősége volt a vizsgála t tárgykörében tisztáznia magát dokumentumok, észrevételek benyújtásával, ehelyett azonban a tüntetés eszközét választották. A szervezet vonatkozásában a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban : NFÜ) a tüntetést követő tárgyalásokon elhangzottak alapján kezdeményezte a végrehajtási eljárás felfüggesztését. Azonban amikor kiderült, hogy a konzorciu m képviseletében jelen lévők a tárgyalások során megtévesztő módon a folyamatban lév ő büntető eljárást elhallgatva jártak el, az NFÜ elnöke korább i döntését visszavonva elrendelte a végrehajtást Budapest, Honvéd u ,.. postacím : 1880 Budapest, Pf. 111.,, e-mait : telefon: é telefax

2 2 Fontos hangsúlyozni, hogy az Ön által említett konzorcium projektje nem a z Új Magyarország Fejlesztési Tervhez, hanem a os programozás i id őszakhoz (Nemzeti Fejlesztési Terv) köt ődik. A pályázati rendszer azóta gyökeresen megváltozott, más jogszabályi környezetben, más eljárásrend alapjá n m űködik. Szintén lényeges körülmény, hogy az említett konzorcium töb b szervezetében tisztséget visel ő projektvezetője a projekt vonatkozásában indított büntető ügy vádlottja, továbbá az ESZA Nonprofit Kft. (a továbbiakban : ESZA ) székházánál tartott tüntetést szervez ő, és a későbbi tárgyalásokon is részt vev ő egyik civil szervezet képviselője százmilliós csalással érintett szervezet felügyel ő bizottságának volt tagja. Az Ön által hivatkozott polgári peres eljárás vonatkozásában felhívom figyelmét, hogy a polgári perrendtartás szerint az alperesnek is tudnia kellene a vele szembe n indult bírósági eljárásról, márpedig az ügyben sem az NFÜ, sem az ESZA bíróságtól nem kapott bíróságtól ilyen tartalmú hivatalos értesítést. Tisztelt Képviselő Úr! A civil szervezetek szeptember 21-i demonstrálását követ ően az ESZA megszervezte a civil szervezetek képvisel ő ivel, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium (a továbbiakban : SZMM), és az NFÜ részvételével a tüntető k álta l követelt tárgyalást. Az első két tárgyalás az ESZA székházában zajlott, ezt követően az NFÜ-bee folytatódott a tárgyalássorozat. Az első tárgyaláson a civil szervezetek képvisel ő i által is aláírt jegyzőkönyv szerint : A felek közötti egyeztetés célja, hogy a résztvevők közötti párbeszéd segítségéve l minden vitás kérdésben a civil szervezetek és az államigazgatási szerepl ők számára egyaránt vállalható, jogszerű, méltányos megoldás szülessen az alábbi problémák megoldására : a korábbi HEFOP terhére megvalósuló pályázatok esetében a jogosulatlanu l felhasznált támogatások visszakő vetelése érdekében foganatosítot t inkasszálás, szabálytalansági eljárások, a Kedvezményezettek adók módjár a behajtandó köztartozásainak, bírósági eljárásainak kezelése (rövid, illetv e hosszú távon) ; adminisztratív, pályázati eljárások egyszerűsítése (hosszú távon). A jelenlévők az alábbi megállapításokat tették : A pályázati folyamatok egyszer űsítése általános probléma, amely több kezel ő szervezetet is érint (ESZA, VÁTf, OFA, stb.), ezért annak megoldása jogszabályi szinten lehetséges. NEM.ZET1 FE)I_ESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIU M 1055 Budapest, Honvéd u s postacini : 1880 Budapest. Pt telefon : , telefax :

3 3 A HEFOP pályázatok kezeléséhez képest az ESZA Nonprofit Kft. jelentős lépéseket tett a pályázók érdekében az elmúlt egy évben, számo s intézkedéssel megel őzve a problémákat és segítve adminisztratív kötelezettségeik sikeres teljesítését. Ugyanakkor a kezelő szervezetne k nincsen hatásköre a jogszabályok tekintetében, amelyek szigorú el őírásaina k pontosan meg kell felelnie. Mindezekkel együtt a TAMOP pályázatok kezelésében hasznosították a korábbi tapasztalatokat, amely a civi l szervezetek számára is sokkal kedvez őbb megoldások alkalmazását tette lehető vé. A HEFOP-ot érintően 7 civil konzorcium vonatkozásában volt szerz ődéstől történő e/állás szabálytalanság miatt. A résztvevő felek megállapodtak abban, hogy a civil szervezetek álta l petíciójukban felvetett kérdések rendezésére, a hatályos jogszabályi kerete k adta lehetőségek között keresnek megoldást, egy közösen felállított menetrend szerint. " Fentiek alapján a tárgyalásokat kezdeményez ő civil szervezetek is elismerik a támogatási rendszer és a pályáztatási gyakorlat fejl ődését, előrelépéseit. Tisztelt Képvisel ő Úr! A kimerítő válaszadáshoz feltétlenül szükségesnek tartom tájékoztatni Önt a támogatási rendszer egyes tényez ő irő l : A kedvezményezettek pályázatuk beadásával, majd aláírásával egyidej ű leg a pályázati útmutatóban foglaltak, a szerz ődésben rögzítettek és a szerződéskötést megelőző, majd végrehajtás során tartott információs napo k keretében elhangzottak alapján tisztában voltak azzal, hogy milye n elvárásokkal fognak találkozni a projekt zárása során. Emellett a kedvezményezettek számára elérhet ő projekttámogató füzetek i s tartalmaztak információkat arról, hogy az ellen őrzésekkel kapcsolatban mir e kell felkészülniük. A projektzárást követően korrekciókra már nincs lehetőség, így az ekkor megállapított hibák a pénzügyi kifizetés mértékére hatássa l lehetnek. Nem elvitatva, hogy a megvalósítás els ő éveiben a kifizetési kérelmek elbírálási idejéb ől kifolyólag a kedvezményezettek likviditási problémákkal szembesültek, sajnos vélelmezhet ő, hogy épp a civil szervezetek által ol y erősnek nevezett kontroll hiánya vezetett oda 2007-tő l kezd őd ően, hogy a kedvezményezettek a projekt végén szembesültek az általuk elkövetett hibá k következményeivel. Az intézményrendszerben év végétől bevezetésre került, hogy szakmai és pénzügyi el őrehaladás ellen őrzését is lehetővé tevő PEJ, negyedév helyett hathavonta került benyújtásra, és a kifizetés i kérelmeket egyszer űsített formában lehetett benyújtani (EPEJ) a közbe es ő NEMZET! FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIU M 1055 Budapest, Honvéd u postacím : 1880 Budapest, Pf telefon : telefax :

4 id őszakban. Az EPEJ korlátozott ellen őrzést tett lehetővé, így a projekt záró ellenőrzéseken nőtt a hibák és a szabálytalanságok feltárásának kockázata. Általánosságban a helyszíni ellen őrzések során a kiszerződött szolgáltatáso k vonatkozásában tapasztalhatóak hiányosságok (közbeszerzés, vagy versen y szabályainak betartásának elmaradása, illetve a piaci vagy szokásos ára t meghaladó költségek). Tekintettel arra, hogy kapacitás híján a non-profi t szervezetek gyakorta élnek a kiszerz ődés lehet őségével, ezért eze k ellenőrzése a helyszíni ellen őrzések kiemelt feladata (fő ként az Európa i Bizottság auditorainak megállapítását követ ően). Az ESZA által a helyszín i ellenőrzések gyakorlatáról készített kiadvány hiánypótló a pályázat i rendszerben. A HEFOP és az EQUAL vonatkozásában felmerült csúszások kompenzálása érdekében 2006 júniusától az SZMM átmeneti időszakra bevezette a kamattámogatás rendszerét azon kedvezményezettek számára, amelyek a projektjeik megvalósításával kapcsolatban hitelfelvételre kényszerültek. Ennek ellenére a HEFOP és az EQUAL keretében csekély azoknak a non-profit szervezetek által végrehajtott projekteknek a száma, melyek esetében a közrem űködő szervezet nem fogadta el a részteljesítést, illetv e olyan szabálytalanságot állapított meg, amely alapján a teljes össze g visszafizetését kezdeményezte volna (összesen 7 konzorcium). Ugyancsak lényegei a civil szervezetek pályázati rendszerben betöltött szerepé t kiemelni : Az EU támogatási rendszerében a civil szervezetek a Monitorin g Bizottságokban delegált tagként vesznek részt. A Monitoring Bizottsá g mű ködése során a szervezetek egy szervezet képvisel őjétől eltekintve, amely korábban a Gordiusz támogató programot valósította meg ne m jelezték, hogy milyen végrehajtási problémákkal szembesültek. Valamennyi uniós pályázati kiírás a megjelenése el őtt társadalmi egyeztetésre kerül. Számos uniós pályázat értékelésében, bírálatában tehát a döntése k el őkészítésében civil szervezetek szakemberei vesznek részt. Az SZMM mellett konzultatív civil, vagy civil tagokkal rendelkez ő testülete k m űködnek, amelyek több fejlesztéspolitikai koncepció megalkotásában vette k részt (Civil Foglalkoztatási M ű hely, illetve a Kormány mellett m űköd ő Gazdasági és Szociális Tanács). A civil szférát érint ő pályázatok el őkészítésében szinte minden alkalomma l részt vesznek civil szervezetek képvisel ő i. A Nemzeti Civil Alapprogram (a továbbiakban : NCA) és kollégiumainak elv i irányítását civil szervezetek képvisel őiből álló Tanács végzi, az NC A NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIU M 1055 Budapest, Honvéd postacírn : 1880 Budapest, Pf telefon : telefax :

5 5 pályázatait civil szervezetek által delegált képvisel ő kbő l álló kollégiumok írjá k ki (évente többmilliárd forint, és mintegy nyertes pályázat), illetve a pályázatok beszámolóinak elfogadásáról szintén ezen civil szervezete k képviselőiből álló kollégiumok döntenek. Az ESZA által m űködtetett monitoring rendszerben számos civil szakért ő kapott szerepet. Az NFÜ KOR IH m ű ködtet a civil szervezetekkel való kapcsolattartás é s együttműködés érdekében egy civil egyeztetet ő munkacsoportot. A munkacsoport tagjai kéthetente üléseznek azzal a céllal, hogy kiemel t figyelmet tudjon fordítani az intézményrendszer a civil kedvezrnényezetti kö r speciális jellemzőire és igényeire. A munkacsoport állandó tagjai : civi l szervezetek képviselő i, ESZA, NFÜ érintett szervezeti egységei. A munkacsoport ülések témája a pályáztatási folyamat elemeit foglalj a magába. Mint a program illetékes szakmai irányítója a HEPIH nyitott arra, hogy a Monitoring Bizottság keretében egy munkacsoportot m űködtessen, melyne k fő feladatai közé tartozik a végrehajtást egyszer űsítő jogszabály módosítási javaslatok összeállítása, illetve a civilek projektmegvalósítását támogat ó iránymutatások kidolgozása. A szakmai támogató hálózat m ű ködtetésérő l a későbbiekben születhet döntés. Mindezen rendszerelemek biztosítják, hogy a civil szervezetek véleménye, javaslata is megjelenjen a folyamatokban, és azoknak megfelel ően alakuljon a támogatási rendszer. Ezek eredményeképpen részesülhetnek ma Magyarországo n civil szervezetek biztosíték nélkül állami támogatások milliárdjaiban, és enne k eredményeképpen fizeti meg a magyar adófizető a civil szervezetek helyett a szabálytalanul felhasznált uniós támogatást. A közpénzek felhasználásakor a pályázóknak is figyelembe kell venniük az azokra vonatkozó felhasználási szigort. A hazai támogatási rendszer szabályai a közpénzek magánprofitot eredményez ő felhasználásának kockázatát próbáljá k csökkenteni. Nyilvánvaló, hogy a közpénzeket rendeltetésellenesen felhasznál ó szervezeteknek nem érdeke az, hogy ezen szabályokat a közrem ű köd ő szerveze t érvényesítse. Az ESZA ez esetben is a megalkotott szabályokat betartva é s feladatkörében járt el. Az eddigiek alapján fontos, hogy az ügyben szerepet vállalók álláspontju k kialakítása előtt az érintett civil szervezetek útján megismerjék a szabálytalansági jegyz őkönyvek tartalmát, amely el ősegítené, hogy a történtekrő l valós képet alkothassanak. Az elmúlt hónapok eseményei, a demonstrációk, a sajtómegjelenések, nem a nonprofit szektor általános érdekeinek képviseletében történtek csorbítva ezáltal NEMZETI FE)LESZTESI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIU M 1055 Budapest, Honvéd u postadin : 1880 Budapest, Pf telefon : telefax :

6 6 a nonprofit/civil szféráról kialakult képet, hanem sz űk érdekcsoportok pénzügy i érdekeít szolgálták. A Kormány a közpénzek felhasználását ellen őrzi és a veszteség minimalizálásra törekedve végrehajtja a jogszabályok által el őírt feladatát. Tisztelt Képviselő Úr! Konkrét kérdései vonatkozásában az alábbiakról tájékoztatom : 1. Kész-e az általam bemutatott egyedi ügy figyelembe vételével, tovább á konkrét vizsgálatok lefolytatásával el ősegíteni azt, hogy változzék a pályáztatás sokak által kifogásolt gyakorlata? Az említett projektet is érint ően számos vizsgálat került lefolytatásra. Ebbe a körbe tartozik a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal által lefolytatott ellen őrzés, amely valamennyi szabálytalansági eljárást áttekintett. A vizsgálat hiányosságot, jogsértést nem állapított meg az eljárás során. Jelenleg az Állami Számvevőszék végzi a szabálytalanságkezelés és követeléskezelés rendszerének vizsgálatát, ezzel párhuzamosan folytat vizsgálatot a támogatások kezelése kapcsán az SZM M Ellenőrzési Osztálya és a napokban kezdi meg a helyszíni ellen ő rzések gyakorlatának vizsgálatát az NFÜ Bels ő Ellenőrzési Főosztálya. Az elmúlt években a NFT I. pályázati cíklus tapasztalataira is figyelemmel számos érdemi el őrelépés történt a pályáztatás szabályozásában é s gyakorlatában, amelyek közül a legjelent ősebbek az alábbiak : Rendszerszintű : évtő l egy szervezetbe, az NFÜ-be tömörítették valamennyi irányít ó hatóságot (kivétel a mezőgazdasá g i alapok). Az egységes eljárás biztosítása érdekében évtől a szociális, foglalkoztatáspolitikai és szakképzési területen a korábbi három helyett eg y közrem ű ködő szervezet kezeli a pályázatokat, kialakult az egyablako s rendszer. A kifizetések gyorsítása érdekében évtől a lebonyolító szervezetne k késedelmi kamatot kell fizetnie a támogatások késedelmesen történ ő kifizetése esetén. Közvetlenül a pályáztatáshoz kapcsolódó : januártól a kifizetések egyszer ű sítése érdekében, támogatás i összegtől függ ően a Ft-ot, vagy Ft-ot el nem érő számlá k tekintetében csak egy összesítőt kell benyújtani a támogatás folyósítás a érdekében. Korábban azok hitelesített másolatára, a jogalapot igazol ó NEMZET( FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI M11NISZTÉRIU M 1055 Budapest, Honvéd postacím : 1880 Budapest, Pf_ 111. telefont telefax : a

7 7 szerződésre, a teljesítési igazolásra, és a kifizetést alátámaszt ó bankszámlakivonatra is szükség volt. Szakmai előrehaladás igazolásától függetlenített kifizetési kérelme k benyújtásának lehet ősége. A helyszíni ellen őrzések kockázatelemzés alapján történnek. A kedvezményezettek megemelt összeg ű előlegben részesülhetnek (25, 35, illetve 40%). Biztosítéknyújtás alóli mentesség a non-profit szervezetek számára. Mindezekbő l érzékelhető, hogy a pályázói érdekek szem el őtt tartásával mind a z intézményrendszer, mind az eljárások jelent ősen egyszer ű södtek, és a civile k kiemelt kedvezményt kaptak a biztosítéknyújtás alóli mentességgel. 2. Tervezi-e a tárca egy független, felülvizsgálati szerv létrehozását a hasonl ó ügyek gyors, peren kívüli tisztázásának érdekében? A szabályos és hatékony forrásfelhasználás közös célunk, ezért az NFÜ elindította az UMFT szabálytalansági rendszer áttekintését, tekintettel arra is, hog y Magyarország a programozási id őszak feléhez közelít. Az áttekintés célja, hogy az elmúlt id őszak hazai és nemzetközi szabálytalanság kezelési gyakorlatát és eddig i tapasztalatait feltárja, és olyan javaslatokat fogalmazzon meg, amely az Európa i Unió és Magyarország pénzügyi érdekeire is figyelemmel segíti a forráso k hatékony felhasználását. A felülvizsgálat a jogorvoslat kérdéskörének részlete s vizsgálatára is kiterjed. 3. Az NFÜ illetékesei a 360/2004. (XII. 26.) Kormányrendelet VII. fejezete alapján kijelentik, hogy a Pályázónak a szabálytalansági eljárás keretébe n hozott döntéssel szemben nincs lehet ősége semmiféle felülvizsgálatra, és a z ESZA Nonprofit Kft-vel egyetemben minden felülvizsgálati kérelmet érdem i vizsgálat nélkül elutasíthatnak. Kíván-e, illetve kész-e a Kormány eze n alkotmányos normák alapján joggal kifogásolható szabályozáson rendele t módosításával változtatni? A jelenlegi jogi szabályozás valóban nem kötelezi a támogatások kezelésébe n részt vevőket a kedvezményezetti beadványok alapján a döntése k felülvizsgálatára. Természetesen napirenden van a kérdést szabályoz ó lebonyolítási rendelet módosítása. A szabálytalansági eljárás nem hatósági eljárás. Ezért mint minden polgár i jogviszonyban, a támogatási jogviszonyban is adott a lehet őség, hogy a teljesítés e l nem fogadását bíróság előtt támadja meg a kedvezményezett szervezet, és a NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIU M 1055 Budapest, Honvéd postacini : 1880 Budapest, Pf telefon : telefax:

8 szabálytalansági eljárás megállapításai, illetőleg az azok alapján eszközöl t intézkedések tekintetében polgári peres úton éljen jogorvoslattal. A szabálytalansági rendszer átfogó áttekintése során megvizsgáljuk a jogorvosla t lehetőségét, és ennek fényében pontosításra kerül az egyes szerepl ő k döntéseinek egymásra vonatkozó kötőereje is. Az ESZA a szabálytalansági döntésekkel szemben hozzá beérkezett panaszoka t kivizsgálta, és szükség esetén módosította a korábbi döntését. A tüntetés szervezésében részt vevő, a sajtót is felhasználó civil szervezete k esetében azonban nem indokolt a döntést megváltoztatni, tekintve, hogy töb b esetben valótlan tartalmú dokumentumokkal kívánták a szerz ődéses kötelezettségek teljesítését alátámasztani. A támogatást visszavonó döntések ót a eltelt több mint egy év alatt a szervezeteknek lehet őségük lett volna bírósági úto n érvényesíteni igényeiket, amiről a mai napig nincs tudomásunk. 4. Elfogadhatónak és követendőnek találja-e azt a jogalkalmazási gyakorlatot, amely kizárólag az elállást véli használhatónak mindenféle típusú, fajtáj ú egyet nem értés esetére ezzel minden, a pályázó rendelkezésére áll ó érdemi jogorvoslati mozgástér nélkül magára hagyva a civil szervezeteket? A szabálytalanság o ;yan jogsértő magatartás, amely sérti vagy veszélyezteti az E U vagy a hazai költs úgvetés pénzügyi érdekeit. Az intézményrendszer felel ős a támogatások szabályszerű felhasználásáért, és a végrehajtás során nem tekinthe t el a közpénzek védelmét ől. Nem önkényes jogalkalmazásról van szó, hanem eg y meghatározott, kormányrendeletbe foglalt eljárásrend szerint történ ő szabálytalanságkezelésr ől, amely a gyakorlatban főként csökkentett mérték ű támogatásra vagy szerződésmódosításra fokuszál. Olyan joggyakorlatról, amely kizárólag a szerződéstől történ ő elállá s jogkövetkezményét alkalmazná, nem tudok. Ezt támasztja alá, hogy az ESZA a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében több szá z szabálytalansági eljárást folytatott le, ezek közül azonban mindössze 7 civi l konzorcium esetében javasolta az elállást a jogsértések következményeként. Emellett tájékoztatom, hogy az állami támogatások vonatkozásában januárjától hatályos 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet a korábbi szabályozássa l szemben (217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet) már tartalmazza az elállás mellett a szerződés felmondásának lehetőségét is. Az érintett szervezetek alacsony számát jól mutatja a demonstráló civil szervezete k által kifogásolt HEFOP zárás adatai, amely szerint a sikeresen lezárt pályázatból összesen 380 partner kapott fizetési felszólítást. Ebből mindössz e 7 civil konzorciumnak kellett teljeskör űen visszafizetnie a támogatást. NEMZETÍ FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIU M 1055 Budapest, Honvéd u postacini : 1880 Budapest, Pf telefon: telefax :

9 9 5. Végül, kérem, hogy tájékoztasson arról, ahogy a április 20-án átalakulás során létrejött ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátol t Felelősségű Társaságnak jogelődje-e az ESZA Társadalmi Szolgáltat ó Közhasznú Társaság (Cégjegyzékszám : Cégforma : Közhasznú Társaság Bejegyezve : án, tőr/és hatálya : ), és ha igen, akkor megtagadhatja-e jogszerűen a cégbíróság a betekintési lehetőséget a megnevezett civil szervezet cégpapírjaiba? (Ugyanis a kérdéses pályázati teljesítés még az ESZA Kht. ideje alatt történt) A gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény 365. (2) és (3) bekezdésében foglalt törvényi kötelezettségnek eleget téve, az ESZA, az ESZA Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság jogutódja. Tisztelt Képviselő Úr! A pályázati rendszer változtatása, egyszerűsítése, átláthatóságának növelése a z intézményrendszernek is alapvet ő törekvése, amelynek megvalósítása folyamatos. A változtatások során ugyanakkor kiemelt figyelmet kell fordítanunk arra, hogy a z semmiképpen se eredményezze azt, hogy a támogatási források felhasználás a számonkérés nélkül, követhetetlenül, a támogatási céloktól eltérően valósuljon meg. A szabályos és hatékony forrásfelhasználás közös érdekünk. Budapest, március 1`, Tisztelettel : NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIU M 1055 Budapest, Honvéd u postacím : 1880 Budapest, Pf telefon : telefax :

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA AMIRŐL SZÓ LESZ Általános alapelvek A megosztott irányítási rendszer jelentése A rendszer felépítése A szereplők kijelölésének menete Szereplők és feladataik

Részletesebben

UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL JOGI HÁTTÉR

UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL JOGI HÁTTÉR UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL JOGI HÁTTÉR I. A TÁMOGATÁSI JOGVISZONY SAJÁTOSSÁGAI A támogatási jogviszony sajátos polgári jogi jogviszony. (támogatási szerződés/támogatói okirat) Sajátosságok

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések átvétele FH-tól Pénzügyi adatok rögzítése

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések befogadása Pénzügyi adatok rögzítése az EMIR-ben Dokumentum-ellenőrzés

Részletesebben

HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HITELESÍTÉS A pályázatokhoz kapcsolódó kifizetésekhez a folyamatok hitelesítése szükséges, aminek célja: A kedvezményezett a vállalásait a hazai és

Részletesebben

Projekt monitoring a HEFOP 3.4. keretében támogatott projektek esetén. Foglalkoztatási Hivatal ESZA Főosztály 2006. Előadás tematikája

Projekt monitoring a HEFOP 3.4. keretében támogatott projektek esetén. Foglalkoztatási Hivatal ESZA Főosztály 2006. Előadás tematikája Projekt monitoring a HEFOP 3.4. keretében támogatott projektek esetén Foglalkoztatási Hivatal ESZA Főosztály 2006. Előadás tematikája Foglalkoztatási Hivatal helye, szerepe az intézményrendszerben Jelentéstételi

Részletesebben

A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás

A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás Operatív programok keretösszegek 2007-2013 2007-2013 (rendelkezésre álló keret 6.875,27 Mrd Ft) Operatív programok: Gazdaságfejlesztési, Közlekedésfejlesztési,

Részletesebben

A szakmai monitoring folyamata

A szakmai monitoring folyamata A szakmai monitoring folyamata Önök az ESZA Kht-val projektjük végrehajtása során kapcsolatba kerülnek: a pályázás folyamata során a szerződéskötésig a megvalósítás során a szakmai monitoring Közreműködő

Részletesebben

A támogatásból megvalósuló közbeszerzések szabályai

A támogatásból megvalósuló közbeszerzések szabályai A támogatásból megvalósuló közbeszerzések szabályai D r. H o m o l y a R ó b e r t N e m z e t i F e j l e s z t é s i Ü g y n ö k s é g v é g r e h a j t á s i e l n ö k h e l y e t t e s K ö z b e s

Részletesebben

NEA működési támogatások (2014)

NEA működési támogatások (2014) NEA működési támogatások (2014) Budapest, 2013. november www.emet.gov.hu Nemzeti Együttműködési Alap Civil szervezetek működési célú támogatása NEA-14-M Alapvető információk Alapkezelő: Emberi Erőforrás

Részletesebben

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ. Gazdaságfejlesztési eredmények, tapasztalatok és jó tanácsok a következő pályázati időszakra

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ. Gazdaságfejlesztési eredmények, tapasztalatok és jó tanácsok a következő pályázati időszakra MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Gazdaságfejlesztési eredmények, tapasztalatok és jó tanácsok a következő pályázati időszakra Biró Eszter, igazgató Budapest, 2013.12.11. Mai napunk célja 2007-2013

Részletesebben

Szabálytalansági eljárás. dr. Szedő Szilvia, főosztályvezető-helyettes BM Támogatás-koordinációs Főosztály Budapest, 2014. március 5.

Szabálytalansági eljárás. dr. Szedő Szilvia, főosztályvezető-helyettes BM Támogatás-koordinációs Főosztály Budapest, 2014. március 5. Szabálytalansági eljárás dr. Szedő Szilvia, főosztályvezető-helyettes BM Támogatás-koordinációs Főosztály Budapest, 2014. március 5. Jogi háttér Az egyes alapokat létrehozó közösségi határozatok és azok

Részletesebben

Az Új Széchenyi Terv keretében benyújtott pályázatok megvalósításával kapcsolatos tudnivalók

Az Új Széchenyi Terv keretében benyújtott pályázatok megvalósításával kapcsolatos tudnivalók Az Új Széchenyi Terv keretében benyújtott pályázatok megvalósításával kapcsolatos tudnivalók A finanszírozás típusai és sorrendje Előleg Köztes kifizetés: a) Utófinanszírozás: a Kedvezményezett (a számlán

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 14/2015.(V.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Módosított

Részletesebben

Szabálytalansági eljárás, szabálytalanságok gyakori esetei

Szabálytalansági eljárás, szabálytalanságok gyakori esetei Szabálytalansági eljárás, szabálytalanságok gyakori esetei dr. Bugyi Emőke, jogi szakreferens BM Támogatás-koordinációs Főosztály Budapest, 2012. január 23. Jogi háttér Az egyes alapokat létrehozó közösségi

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi egyesületek, non-profit szervezetek önkormányzati pénzügyi támogatásának feltételeiről és szabályairól szóló 9/2012.(VI.18.), 5/2013.(IV.05.)

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések A rendelet célja. 1. A rendelet célja, hatálya

I. rész. Általános rendelkezések A rendelet célja. 1. A rendelet célja, hatálya Karancsalja község Önkormányzata Képviselő testületének 11/2013. (VIII.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról Karancsalja község Önkormányzatának

Részletesebben

ESZA Kht. Dr. Tátrai Ferenc Ügyvezető igazgató

ESZA Kht. Dr. Tátrai Ferenc Ügyvezető igazgató ESZA Kht. Dr. Tátrai Ferenc Ügyvezető igazgató Alapítás: 2179/2000 (VIII. 19) korm. hat. Társasági Szerződés: 2000. október 16. Bejegyzés: 2001. február 26. Munkaszervezet felállítása: 2001. április 3.

Részletesebben

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ Tartalom Határidők a projekt megvalósításában Záró elszámolási csomag benyújtása Záró elszámolási csomag ellenőrzése Kötelező tevékenységek

Részletesebben

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ A Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) eredményei Milos Katalin, Pályázatkezelési igazgató Veszprém, 2013.12.05. GOP 1-3. prioritás Eredmények 2007-2013* 42

Részletesebben

Miniszterelnöki Hivatal. Dr. Tordai Csaba Szakállamtitkár Úr részére. Budapest. Tisztelt Szakállamtitkár Úr!

Miniszterelnöki Hivatal. Dr. Tordai Csaba Szakállamtitkár Úr részére. Budapest. Tisztelt Szakállamtitkár Úr! Miniszterelnöki Hivatal Dr. Tordai Csaba Szakállamtitkár Úr részére Budapest Tisztelt Szakállamtitkár Úr! A Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége ezúton szeretné szíves állásfoglalását

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

Regionális Operatív Program (ROP)

Regionális Operatív Program (ROP) PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány Tanácsadó és Információs Hálózat Regionális Operatív Program (ROP) keretében megvalósuló Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatási

Részletesebben

A kifizetések gyorsítása és egyéb pénzügyi, elszámolási kérdések a támogatásból megvalósuló közbeszerzésekben

A kifizetések gyorsítása és egyéb pénzügyi, elszámolási kérdések a támogatásból megvalósuló közbeszerzésekben A kifizetések gyorsítása és egyéb pénzügyi, elszámolási kérdések a támogatásból megvalósuló közbeszerzésekben Amiről szó lesz Az európai uniós támogatásokat szabályozó főbb normák - pénzügyi szempontból

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:.../2015. 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Területi-

Részletesebben

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és

Részletesebben

MBI Kft. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata

MBI Kft. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata MBI Kft. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Elfogadva: 1/2015. ügyvezetői határozattal Hatályba lépés napja: 2015. január 01. 1 TARTALOM 1. PREAMBULUM 3 2. DEFINÍCIÓK 4 3. PANASZOK TÍPUSAI

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Szennyvíz beruházással kapcsolatos konzorciumi megállapodás Iktatószám:

Részletesebben

Változások a Nemzeti Együttműködés Alap támogatási rendszerében. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 1

Változások a Nemzeti Együttműködés Alap támogatási rendszerében. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 1 Változások a Nemzeti Együttműködés Alap támogatási rendszerében Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 1 - HATÁRIDŐK - VÁLTOZÁSOK: - alapkezelő - pályázati kiírás - EPER Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 2 15

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi 123-16/2014. Némethy Tímea igazgató Helyben Tárgy: 2014. évi integritás jelentés Melléklet: 1 db Tisztelt Igazgató Asszony! Az államigazgatási szervek

Részletesebben

Készítette: Dr. Hangyál

Készítette: Dr. Hangyál Egészségügyi intézmények pályázati lehetőségei a Nemzeti Fejlesztési Terv Operatív Programjai tükrében Strukturális alapok, egészségügyi pénzforrások Európai Regionális Fejlesztési Alap: Támogatásra jogosult

Részletesebben

A FEJLESZTÉS- POLITIKA UNIÓS ÉS HAZAI JOGSZABÁLYI HÁTTERE DR. MOLNÁR ANNA

A FEJLESZTÉS- POLITIKA UNIÓS ÉS HAZAI JOGSZABÁLYI HÁTTERE DR. MOLNÁR ANNA A FEJLESZTÉS- POLITIKA UNIÓS ÉS HAZAI JOGSZABÁLYI HÁTTERE DR. MOLNÁR ANNA KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOZÁS RENDSZERE Közösségi jogszabályok 2004-2006 2007-2013 2014-2020 1260/1999/EK rendelet (általánosstrukturális

Részletesebben

A 2014-2020 IDŐSZAK SZABÁLYOZÁSÁNAK FŐBB ÚJDONSÁGAI TÓTH TAMÁS MINISZTERELNÖKSÉG SZABÁLYOZÁSI FŐOSZTÁLY

A 2014-2020 IDŐSZAK SZABÁLYOZÁSÁNAK FŐBB ÚJDONSÁGAI TÓTH TAMÁS MINISZTERELNÖKSÉG SZABÁLYOZÁSI FŐOSZTÁLY A 2014-2020 IDŐSZAK SZABÁLYOZÁSÁNAK FŐBB ÚJDONSÁGAI TÓTH TAMÁS MINISZTERELNÖKSÉG SZABÁLYOZÁSI FŐOSZTÁLY Tartalom Szabályozási környezet Intézmények és kijelölés Tervezés és előkészítés Kiválasztási eljárások

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról. Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

SZTERÉNYI ÜGYVÉDI IRODA RECHTSANWALTSSOZIETÄT LAW FIRM

SZTERÉNYI ÜGYVÉDI IRODA RECHTSANWALTSSOZIETÄT LAW FIRM SZTERÉNYI ÜGYVÉDI IRODA RECHTSANWALTSSOZIETÄT LAW FIRM 1011 BUDAPEST, FŐ UTCA 14-18. Címzett: Kérelmező részére E-mail útján Másolatban: Valamennyi ajánlattevő részére E-mail útján Küldi: dr. Szterényi

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására 1. A pályázat célja A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az újpesti kisvállalkozások gazdaságfejlesztési támogatásáról (T E R V E Z E T) Budapest Főváros

Részletesebben

Tájékoztató. a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről

Tájékoztató. a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről Ikt. szám: 49-28/2015/222 Ügyintéző: Macz Orsolya Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Helyben Tájékoztató a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁG I MINISZTÉRIUM aanys :'_ 1s1 : MINISZTER

NEMZETGAZDASÁG I MINISZTÉRIUM aanys :'_ 1s1 : MINISZTER NEMZETGAZDASÁG I MINISZTÉRIUM aanys :'_ 1s1 : MINISZTER É.rkczett : 2G12 i r i 1 O. Iktatószám: NGM/7654 (2012) Válasz a iv6500. számú írásbeli kérdésre pvan-e tartalmi összefüggés a munkavégzés és a járulékfizetési

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók Pályázat Program neve: Program kódja: Gazdaságfejlesztési Operatív Program GOP-2012-2.2.4 Támogatás szakmai iránya: Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahely teremtési képességének támogatása Megvalósítandó

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

PROJEKTNYITÓ ÉRTEKEZLET

PROJEKTNYITÓ ÉRTEKEZLET PROJEKTNYITÓ ÉRTEKEZLET TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 2012. október 26. PROJEKTNYITÓ ÉRTEKEZLET TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 Főkedvezményezett: Szent István Egyetem Víz- és Környezetgazdálkodási

Részletesebben

EMIR azonosító: HEFOP-3.4.1-P.-2005-07-0001/2.0

EMIR azonosító: HEFOP-3.4.1-P.-2005-07-0001/2.0 . számú SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (székhely: 1133, Budapest Pozsonyi út 56.) mint támogató (a továbbiakban: Támogató), képviseletében eljár: ESZA Európai

Részletesebben

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ A Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) eredményei Milos Katalin, igazgató Szentendre, 2013.10.29. GOP 1-3. prioritás Eredmények 2007-2013* 42 616 beérkezett

Részletesebben

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Ügyfélbarát ügyintézés, partneri kapcsolat a pályázatkezelésben Az Új Széchenyi Terv pályázatok tanulságai Milos Katalin, igazgató 2013. április 11. Szeged 2012 számokban

Részletesebben

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata PTE ÁJK Pályázati Szabályzata 1. A PTE ÁJK Pályázati Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) célja összhangban a PTE pályázati rendjéről szóló 4/2007.sz. Rektori Utasítással a PTE ÁJK pályázati aktivitásának

Részletesebben

Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Catomio Andrea, VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-dunántúli Területi Iroda Információs

Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Catomio Andrea, VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-dunántúli Területi Iroda Információs Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Catomio Andrea, VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-dunántúli Területi Iroda Információs nap magyar partnerek részére Pécs, 2011.június 23. Tartalom

Részletesebben

Kifizetési igénylések gyakorlati tapsztalatai Székesfehérvár 2012.11.19.

Kifizetési igénylések gyakorlati tapsztalatai Székesfehérvár 2012.11.19. Kifizetési igénylések gyakorlati tapsztalatai Székesfehérvár 2012.11.19. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Kifizetések felgyorsítása - Gyakorlati tapasztalatok a Közép-Dunántúli

Részletesebben

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

INFORMATIKAI ÚJDONSÁGOK A 2014-2020-AS PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN (TÓTH TAMÁS LAPOSA TAMÁS)

INFORMATIKAI ÚJDONSÁGOK A 2014-2020-AS PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN (TÓTH TAMÁS LAPOSA TAMÁS) INFORMATIKAI ÚJDONSÁGOK A 2014-2020-AS PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN (TÓTH TAMÁS LAPOSA TAMÁS) ELŐADÁS TARTALMA - SZABÁLYOZÁS VÁLTOZÁSOK - TÁMOGATÁS MENEDZSMENT INFORMATIKAI MEGOLDÁSA A 272/2014. (XI. 5.) KORM.

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P NYUGDÍJAS SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA KIÍRT PÁLYÁZATHOZ I. PÁLYÁZÓ SZERVEZET ADATAI A pályázó neve:.. A pályázó székhelye:. A pályázó címe,

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Nagy Ildikó A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések átvétele FH-tól Pénzügyi

Részletesebben

Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása ÁROP-1.A.5, 3.A.2 Pályázói információs nap Előadó: Kocsis Beáta, Pénzügyi menedzser MAG Zrt. 2014. március 25. Budapest Szabályozási háttér 4/2011

Részletesebben

Az Innoven Kft. 2012.november 15-én érkezett kérelmében tulajdonosi hozzájárulást kér a KEOP- 2012.5.5.0 számú pályázati kiíráson való részvételhez:

Az Innoven Kft. 2012.november 15-én érkezett kérelmében tulajdonosi hozzájárulást kér a KEOP- 2012.5.5.0 számú pályázati kiíráson való részvételhez: Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezi: Valamennyi

Részletesebben

Közbeszerzés ellenőrzési tájékoztató ÁROP-1.A.5, 3.A.2 Pályázói információs nap Előadó: dr. Szabó Zoltán, jogi előadó MAG Zrt. 2014. március 21. Budapest Közbeszerzések ellenőrzésének folyamatai - Szabályozási

Részletesebben

A BIZOTTSÁG VÁLASZA AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 2012-ES ÉVES JELENTÉSÉRE 8. FEJEZET KUTATÁS ÉS EGYÉB BELSŐ POLITIKÁK

A BIZOTTSÁG VÁLASZA AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 2012-ES ÉVES JELENTÉSÉRE 8. FEJEZET KUTATÁS ÉS EGYÉB BELSŐ POLITIKÁK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.9.16. COM(2013) 651 final A BIZOTTSÁG VÁLASZA AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 2012-ES ÉVES JELENTÉSÉRE 8. FEJEZET KUTATÁS ÉS EGYÉB BELSŐ POLITIKÁK HU HU A BIZOTTSÁG VÁLASZA AZ

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI FELÜLVIZSGÁLAT (HVS) 2013! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatósága 16/2013. (III.6.) közlemény értelmében elrendelte

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. PÁLYÁZÓ MEGNEVEZÉSE: PÁLYÁZÓ SZÉKHELYE: LEVELEZÉSI CÍME: KÉPVISELŐJE : telefon: Email: PÁLYÁZÓ BANKSZÁMLASZÁMA:

PÁLYÁZATI ADATLAP. PÁLYÁZÓ MEGNEVEZÉSE: PÁLYÁZÓ SZÉKHELYE: LEVELEZÉSI CÍME: KÉPVISELŐJE : telefon: Email: PÁLYÁZÓ BANKSZÁMLASZÁMA: PÁLYÁZATI ADATLAP I. PÁLYÁZÓ ÁLTALÁNOS ADATAI: PÁLYÁZÓ MEGNEVEZÉSE: PÁLYÁZÓ SZÉKHELYE: LEVELEZÉSI CÍME: KÉPVISELŐJE : telefon: Email: PÁLYÁZÓ BANKSZÁMLASZÁMA: II. A PÁLYÁZÓ BEMUTATÁSA 1. Pályázó működésének,

Részletesebben

Az Igazoló Hatóság tevékenysége. Filep Nándor, főosztályvezető Magyar Államkincstár, EU Támogatások Szabályossági Főosztály 2015. június 3.

Az Igazoló Hatóság tevékenysége. Filep Nándor, főosztályvezető Magyar Államkincstár, EU Támogatások Szabályossági Főosztály 2015. június 3. Az Igazoló Hatóság tevékenysége Filep Nándor, főosztályvezető Magyar Államkincstár, EU Támogatások Szabályossági Főosztály 2015. június 3., Budapest TARTALOM Jogszabályi háttér, szervezet Költségigazolás

Részletesebben

az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránt

az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránt PÁLYÁZATI ADATLAP az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránt 1. sz. melléklet 1 Az önszerveződő közösség neve: Az önszerveződő közösség címe: A szervezet jogállása: A szervezet telefon-, faxszám,

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről

A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről A Közbeszerzési Döntőbizottság a konzorciumok jog- és ügyfélképességével kapcsolatosan a következőkben ismertetett

Részletesebben

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési kötelezettség A támogatás megítélése esetén a Projekt megvalósításába bevonandó kivitelezıt, szállítót, tanácsadót, szolgáltatót,

Részletesebben

ÚJ Széchenyi terv pályázatkezelési tájékoztató

ÚJ Széchenyi terv pályázatkezelési tájékoztató ÚJ Széchenyi terv pályázatkezelési tájékoztató Alapvető információk Jelen állapot szerint az Új Széchenyi Terv (továbbiakban az ÚSZT) projektjei az előkészítés és a szerződéskötés fázisában vannak (4/2011.

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

h a t á r o z a t o t hozom:

h a t á r o z a t o t hozom: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I/B-4978/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata az ERSTE Bank Hungary Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek Állami

Részletesebben

TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK

TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK ÁROP SZERVEZETFEJLESZTÉSI PROJEKTEK TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK GŐRI MELINDA MINISZTERELNÖKSÉG IRÁNYÍTÓHATÓSÁG TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK Cél : Pályázatban foglalt tartalom megvalósítása

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/942-1/2013/I. Üi.: Juhászné Kérdő E. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ RENDELETTERVEZET Tárgy: Államháztartáson kívüli forrás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2011. december 12-i Képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2011. december 12-i Képviselő-testületi ülésére Kisberény Község Önkormányzata 8693 Kisberény, Petőfi S. u. 36. Ügyiratszám: 6743-23/2011 ELŐTERJESZTÉS Kisberény Község Önkormányzata 2011. december 12-i Képviselő-testületi ülésére Napirend: KEOP-7.1.0/11

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő -testületének 3/2014.(V. 8.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Közbeszerzés ellenőrzési tájékoztató

Közbeszerzés ellenőrzési tájékoztató Közbeszerzés ellenőrzési tájékoztató ÁROP-1.2.11/A Pályázói információs nap Előadó: dr. Szabó Zoltán MAG Zrt. programmenedzser 2013. november 11. Közbeszerzések ellenőrzésének folyamatai 1. Szabályozási

Részletesebben

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Verzió: Készítette: Hatályba lépés napja: v1 Sajti László szervezeti igazgató 2014. január 02. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.1. A Szabályzat célja Jelen

Részletesebben

,.,, : 14440rJe2 p Érkezet : C1 i Á~ i. Tisztelt Elnök Úr!

,.,, : 14440rJe2 p Érkezet : C1 i Á~ i. Tisztelt Elnök Úr! r -,- ű F~.~ iva la MAGYARORSZÁG KORMÁNYA,.,, : 14440rJe2 p Érkezet : C1 i Á~ i. Zárószavazás el őtti módosító javasla t Kövér László ú r az Országgy űlés Elnöke részér e Budapest Tisztelt Elnök Úr! A

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Adatlap, amely letölthető www.velence.hu oldalon, vagy átvehető

Részletesebben

Változások a fejlesztéspolitikában. Tóth Tamás - NFÜ

Változások a fejlesztéspolitikában. Tóth Tamás - NFÜ Változások a fejlesztéspolitikában Tóth Tamás - NFÜ A strukturális és kohéziós alapok felhasználása Eredmények és kihívások: 1. A forrásfelhasználás helyzete és kötöttsége 2. A sikeres fejlesztéspolitika

Részletesebben

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje A teljesítés végső határideje: 2008. október 10. 12:00 óra

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje A teljesítés végső határideje: 2008. október 10. 12:00 óra 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. szoba Címzett: Támis Norbert Telefon: + 36 (1) 511-1922 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

a Nemzeti Együttműködési Alap civil szervezetek működési célú támogatása 2013. c. pályázathoz NEA-13-M

a Nemzeti Együttműködési Alap civil szervezetek működési célú támogatása 2013. c. pályázathoz NEA-13-M SEGÉDLET a Nemzeti Együttműködési Alap civil szervezetek működési célú támogatása 2013. c. pályázathoz NEA-13-M Alapvető információk Szereplők Pályázó Az ügyfél Alapkezelő: EMET (Emberi Erőforrás Támogatáskezelő)

Részletesebben

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban Dönsz Teodóra, csoportvezető Magyar Természetvédők Szövetsége Zöld Régiók Hálózata A program célja a hazai környezetvédők

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI ADATLAP. A Falfirka eltávolítás Európa Kulturális Fővárosában elnevezésű munkaerőpiaci program

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI ADATLAP. A Falfirka eltávolítás Európa Kulturális Fővárosában elnevezésű munkaerőpiaci program Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A pályázat beérkezett: A pályázat sorszáma: (BMMK tölti ki) iktatószám: Pályázó szervezet neve: PÁLYÁZATI ADATLAP A Falfirka eltávolítás Európa Kulturális Fővárosában

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÁLYÁZATOT HIRDET. a megváltozott munkaképességű munkavállalók munkahelyének megőrzése érdekében.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÁLYÁZATOT HIRDET. a megváltozott munkaképességű munkavállalók munkahelyének megőrzése érdekében. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium megbízásából foglalkozási rehabilitációt elősegítő munkaerőpiaci program keretében P26/10 kódszámmal PÁLYÁZATOT HIRDET a megváltozott

Részletesebben

NETMAXX HUNGARY KFT. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Hatályba lépés napja: 2014. március 15. netmaxx.hu. Oldal: 1

NETMAXX HUNGARY KFT. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Hatályba lépés napja: 2014. március 15. netmaxx.hu. Oldal: 1 NETMAXX HUNGARY KFT. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Hatályba lépés napja: 2014. március 15. Oldal: 1 TARTALOM 1. PREAMBULUM 3. oldal 2. DEFINÍCIÓK 4. oldal 3. ÜGYFÉLPANASZOK TÍPUSAI 5.

Részletesebben

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III. 16.) önkormányzati rendelete

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III. 16.) önkormányzati rendelete JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III. 16.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának és elszámolásának rendjéről Juta Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február 25. 15. óra 40.

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.30. C(2015) 6466 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.9.30.) az (EU) 2015/288 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az Európai Tengerügyi

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT TÁMOP-3.1.7.-11/2-2011-0524 PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Bevezetés A Iskolája a referencia intézményi partnerek panaszainak egységes szabályok szerint történő, átlátható, hatékony kezelése

Részletesebben

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008. (IV. 24.) sz. rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008. (IV. 24.) sz. rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008. (IV. 24.) sz. rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.~.(1) bekezdése alapján

Részletesebben

Pályázat az Eureka programban való magyar részvétel támogatására

Pályázat az Eureka programban való magyar részvétel támogatására Pályázat az Eureka programban való magyar részvétel támogatására EUREKA_HU_08 Pályázati felhívás Budapest, 2010. február (Módosítva: 2010. augusztus) 1 A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló

Részletesebben

2012. évi.. törvény. a társadalmi szervezetek támogatása átláthatóságának megteremtése érdekébe n szükséges egyes törvények módosításáról

2012. évi.. törvény. a társadalmi szervezetek támogatása átláthatóságának megteremtése érdekébe n szükséges egyes törvények módosításáról Érk zo: 2012. V:2:.Ea. 2012. évi.. törvény a társadalmi szervezetek támogatása átláthatóságának megteremtése érdekébe n szükséges egyes törvények módosításáról 1. A pártok m űködéséről és gazdálkodásáról

Részletesebben

Támogatási szerződés, szerződéskötések, elszámolható költségek, számlabefogadás. 2009. november 24., 27. Varga Dénes PhD

Támogatási szerződés, szerződéskötések, elszámolható költségek, számlabefogadás. 2009. november 24., 27. Varga Dénes PhD Támogatási szerződés, szerződéskötések, elszámolható költségek, számlabefogadás 2009. november 24., 27. Varga Dénes PhD 1 Támogatási szerződés tartalma I. ÁSZF 1. Általános rendelkezések 2. Projekt megvalósításához

Részletesebben

I. rész Általános rendelkezések A rendelet célja. 1. A rendelet hatálya

I. rész Általános rendelkezések A rendelet célja. 1. A rendelet hatálya Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XI. 13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról Magyarpolány Község Önkormányzat

Részletesebben

Pályázati feltételek. a Magyar ENSZ Modell Diákegyesület és az UNICEF Magyar Bizottsága által kiírt,

Pályázati feltételek. a Magyar ENSZ Modell Diákegyesület és az UNICEF Magyar Bizottsága által kiírt, Pályázati feltételek a Magyar ENSZ Modell Diákegyesület és az által kiírt, az ENSZ Gyermek- és Ifjúsági Delegáltak Magyarországi Programjára Kritériumok való jelentkezéshez Mindkét korcsoport esetén: magyar

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Krízis-Megoldás Kft PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Kelt Budapesten, 2013. június 10. napján Porpáczy Tamás ügyvezető 1 Krízis-Megoldás Kft Jelen szabályzat a Krízis-Megoldás Kft működésével kapcsolatos panaszügyek

Részletesebben

Papíralapon nem beküldendő

Papíralapon nem beküldendő 12. SZÁMÚ BESZÁMOLÓ Hiánypótlás: Korrekció: I. Forma, hiányosságok Hiányosságok Megjegyzés, egyéb útmutatás a pótláshoz Oldal 1/10 2. Elvégzett tevékenységek Tevékenység Tervezett Tényleges kezdete befejezése

Részletesebben

4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám. Kormányrendeletek

4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám. Kormányrendeletek 4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 96/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési szerv által

Részletesebben

HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS SZABÁLYTALANSÁGI OKOK TÁMOP-2.3.6 PROJEKTINDÍTÓ NAP

HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS SZABÁLYTALANSÁGI OKOK TÁMOP-2.3.6 PROJEKTINDÍTÓ NAP HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS SZABÁLYTALANSÁGI OKOK TÁMOP-2.3.6 PROJEKTINDÍTÓ NAP Jogszabályi háttér 4/2011. (I. 28.) Kormányrendelet 547/2013. (XII. 30.) Kormányrendelet az egységes működési kézikönyvről (EMK)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a 2014. évi civil keretre Előterjesztő:

Részletesebben

MAGYAR SZABVÁNYÜGYI TESTÜLET. 2009. június 24. 1

MAGYAR SZABVÁNYÜGYI TESTÜLET. 2009. június 24. 1 MAGYAR SZABVÁNYÜGYI TESTÜLET 2009. június 24. 1 MŰSZAKI TARTALMÚ JOGSZABÁLYOK EGYSZERŰSÍTÉSE, SZABVÁNYOK MEGISMERTETÉSE ÁROP-1.1.3-2008-0002 azonosító számú projekt A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben