NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIU M. ~41[v ESZTE R. 'iá C 22.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIU M. ~41[v ESZTE R. 'iá C 22."

Átírás

1 NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIU M ~41[v ESZTE R Iktatószám : NFGM/3077/2 (2010) Válasz a W számú írásbeli kérdésre : Kíván-e lépni a Kormány a pályáztatási anomáliá k ` kivizsgálásával, felszámolásával a civil energiá k hasznosulásáért, életben tartásáért? Gulyás József ú r országgy űlési képvisel ő Ér9 ez$w : 'iá C 22. Budapest Tisztelt Képvisel ő Úr! Az Ön által írásbeli kérdésében hivatkozott konzorcium (Kunszentmiklósi Szül ők Egyesülete, Házokt Kft., Községi Információs Térség Alapítvány, Kunszentmiklós i Fogyatékosokért Alapítvány, Fels ő Kiskunsági Közösségi Munkások Egyesülete ) esetében valóban lefolytatásra került egy utólagos vizsgálat a 360/2004. (XII. 26. ) Korm. rendelet alapján, amely 41 pontban állapította meg a konzorciumi tago k jogsértéseit. A szabálytalanságokat vizsgáló bizottság megállapította, hogy a konzorcium által elkövetett jogsértések megalapozzák a Büntet ő Törvénykönyv ában foglalt Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek megsértés e bűncselekmény elkövetésének gyanúját. A projekttel összefüggésben a konzorciu m több szervezetében tisztséget visel ő projektvezető ellen jelenleg büntetőeljárás van folyamatban. Az alkalmazott jogkövetkezményekre többek között azért került sor a projek t vonatkozásában, mert nem állapítható meg, hogy a konzorcium mire költötte el a z állami támogatást. A vizsgálat során a konzorciumnak lehet ősége volt a vizsgála t tárgykörében tisztáznia magát dokumentumok, észrevételek benyújtásával, ehelyett azonban a tüntetés eszközét választották. A szervezet vonatkozásában a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban : NFÜ) a tüntetést követő tárgyalásokon elhangzottak alapján kezdeményezte a végrehajtási eljárás felfüggesztését. Azonban amikor kiderült, hogy a konzorciu m képviseletében jelen lévők a tárgyalások során megtévesztő módon a folyamatban lév ő büntető eljárást elhallgatva jártak el, az NFÜ elnöke korább i döntését visszavonva elrendelte a végrehajtást Budapest, Honvéd u ,.. postacím : 1880 Budapest, Pf. 111.,, e-mait : telefon: é telefax

2 2 Fontos hangsúlyozni, hogy az Ön által említett konzorcium projektje nem a z Új Magyarország Fejlesztési Tervhez, hanem a os programozás i id őszakhoz (Nemzeti Fejlesztési Terv) köt ődik. A pályázati rendszer azóta gyökeresen megváltozott, más jogszabályi környezetben, más eljárásrend alapjá n m űködik. Szintén lényeges körülmény, hogy az említett konzorcium töb b szervezetében tisztséget visel ő projektvezetője a projekt vonatkozásában indított büntető ügy vádlottja, továbbá az ESZA Nonprofit Kft. (a továbbiakban : ESZA ) székházánál tartott tüntetést szervez ő, és a későbbi tárgyalásokon is részt vev ő egyik civil szervezet képviselője százmilliós csalással érintett szervezet felügyel ő bizottságának volt tagja. Az Ön által hivatkozott polgári peres eljárás vonatkozásában felhívom figyelmét, hogy a polgári perrendtartás szerint az alperesnek is tudnia kellene a vele szembe n indult bírósági eljárásról, márpedig az ügyben sem az NFÜ, sem az ESZA bíróságtól nem kapott bíróságtól ilyen tartalmú hivatalos értesítést. Tisztelt Képviselő Úr! A civil szervezetek szeptember 21-i demonstrálását követ ően az ESZA megszervezte a civil szervezetek képvisel ő ivel, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium (a továbbiakban : SZMM), és az NFÜ részvételével a tüntető k álta l követelt tárgyalást. Az első két tárgyalás az ESZA székházában zajlott, ezt követően az NFÜ-bee folytatódott a tárgyalássorozat. Az első tárgyaláson a civil szervezetek képvisel ő i által is aláírt jegyzőkönyv szerint : A felek közötti egyeztetés célja, hogy a résztvevők közötti párbeszéd segítségéve l minden vitás kérdésben a civil szervezetek és az államigazgatási szerepl ők számára egyaránt vállalható, jogszerű, méltányos megoldás szülessen az alábbi problémák megoldására : a korábbi HEFOP terhére megvalósuló pályázatok esetében a jogosulatlanu l felhasznált támogatások visszakő vetelése érdekében foganatosítot t inkasszálás, szabálytalansági eljárások, a Kedvezményezettek adók módjár a behajtandó köztartozásainak, bírósági eljárásainak kezelése (rövid, illetv e hosszú távon) ; adminisztratív, pályázati eljárások egyszerűsítése (hosszú távon). A jelenlévők az alábbi megállapításokat tették : A pályázati folyamatok egyszer űsítése általános probléma, amely több kezel ő szervezetet is érint (ESZA, VÁTf, OFA, stb.), ezért annak megoldása jogszabályi szinten lehetséges. NEM.ZET1 FE)I_ESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIU M 1055 Budapest, Honvéd u s postacini : 1880 Budapest. Pt telefon : , telefax :

3 3 A HEFOP pályázatok kezeléséhez képest az ESZA Nonprofit Kft. jelentős lépéseket tett a pályázók érdekében az elmúlt egy évben, számo s intézkedéssel megel őzve a problémákat és segítve adminisztratív kötelezettségeik sikeres teljesítését. Ugyanakkor a kezelő szervezetne k nincsen hatásköre a jogszabályok tekintetében, amelyek szigorú el őírásaina k pontosan meg kell felelnie. Mindezekkel együtt a TAMOP pályázatok kezelésében hasznosították a korábbi tapasztalatokat, amely a civi l szervezetek számára is sokkal kedvez őbb megoldások alkalmazását tette lehető vé. A HEFOP-ot érintően 7 civil konzorcium vonatkozásában volt szerz ődéstől történő e/állás szabálytalanság miatt. A résztvevő felek megállapodtak abban, hogy a civil szervezetek álta l petíciójukban felvetett kérdések rendezésére, a hatályos jogszabályi kerete k adta lehetőségek között keresnek megoldást, egy közösen felállított menetrend szerint. " Fentiek alapján a tárgyalásokat kezdeményez ő civil szervezetek is elismerik a támogatási rendszer és a pályáztatási gyakorlat fejl ődését, előrelépéseit. Tisztelt Képvisel ő Úr! A kimerítő válaszadáshoz feltétlenül szükségesnek tartom tájékoztatni Önt a támogatási rendszer egyes tényez ő irő l : A kedvezményezettek pályázatuk beadásával, majd aláírásával egyidej ű leg a pályázati útmutatóban foglaltak, a szerz ődésben rögzítettek és a szerződéskötést megelőző, majd végrehajtás során tartott információs napo k keretében elhangzottak alapján tisztában voltak azzal, hogy milye n elvárásokkal fognak találkozni a projekt zárása során. Emellett a kedvezményezettek számára elérhet ő projekttámogató füzetek i s tartalmaztak információkat arról, hogy az ellen őrzésekkel kapcsolatban mir e kell felkészülniük. A projektzárást követően korrekciókra már nincs lehetőség, így az ekkor megállapított hibák a pénzügyi kifizetés mértékére hatássa l lehetnek. Nem elvitatva, hogy a megvalósítás els ő éveiben a kifizetési kérelmek elbírálási idejéb ől kifolyólag a kedvezményezettek likviditási problémákkal szembesültek, sajnos vélelmezhet ő, hogy épp a civil szervezetek által ol y erősnek nevezett kontroll hiánya vezetett oda 2007-tő l kezd őd ően, hogy a kedvezményezettek a projekt végén szembesültek az általuk elkövetett hibá k következményeivel. Az intézményrendszerben év végétől bevezetésre került, hogy szakmai és pénzügyi el őrehaladás ellen őrzését is lehetővé tevő PEJ, negyedév helyett hathavonta került benyújtásra, és a kifizetés i kérelmeket egyszer űsített formában lehetett benyújtani (EPEJ) a közbe es ő NEMZET! FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIU M 1055 Budapest, Honvéd u postacím : 1880 Budapest, Pf telefon : telefax :

4 id őszakban. Az EPEJ korlátozott ellen őrzést tett lehetővé, így a projekt záró ellenőrzéseken nőtt a hibák és a szabálytalanságok feltárásának kockázata. Általánosságban a helyszíni ellen őrzések során a kiszerződött szolgáltatáso k vonatkozásában tapasztalhatóak hiányosságok (közbeszerzés, vagy versen y szabályainak betartásának elmaradása, illetve a piaci vagy szokásos ára t meghaladó költségek). Tekintettel arra, hogy kapacitás híján a non-profi t szervezetek gyakorta élnek a kiszerz ődés lehet őségével, ezért eze k ellenőrzése a helyszíni ellen őrzések kiemelt feladata (fő ként az Európa i Bizottság auditorainak megállapítását követ ően). Az ESZA által a helyszín i ellenőrzések gyakorlatáról készített kiadvány hiánypótló a pályázat i rendszerben. A HEFOP és az EQUAL vonatkozásában felmerült csúszások kompenzálása érdekében 2006 júniusától az SZMM átmeneti időszakra bevezette a kamattámogatás rendszerét azon kedvezményezettek számára, amelyek a projektjeik megvalósításával kapcsolatban hitelfelvételre kényszerültek. Ennek ellenére a HEFOP és az EQUAL keretében csekély azoknak a non-profit szervezetek által végrehajtott projekteknek a száma, melyek esetében a közrem űködő szervezet nem fogadta el a részteljesítést, illetv e olyan szabálytalanságot állapított meg, amely alapján a teljes össze g visszafizetését kezdeményezte volna (összesen 7 konzorcium). Ugyancsak lényegei a civil szervezetek pályázati rendszerben betöltött szerepé t kiemelni : Az EU támogatási rendszerében a civil szervezetek a Monitorin g Bizottságokban delegált tagként vesznek részt. A Monitoring Bizottsá g mű ködése során a szervezetek egy szervezet képvisel őjétől eltekintve, amely korábban a Gordiusz támogató programot valósította meg ne m jelezték, hogy milyen végrehajtási problémákkal szembesültek. Valamennyi uniós pályázati kiírás a megjelenése el őtt társadalmi egyeztetésre kerül. Számos uniós pályázat értékelésében, bírálatában tehát a döntése k el őkészítésében civil szervezetek szakemberei vesznek részt. Az SZMM mellett konzultatív civil, vagy civil tagokkal rendelkez ő testülete k m űködnek, amelyek több fejlesztéspolitikai koncepció megalkotásában vette k részt (Civil Foglalkoztatási M ű hely, illetve a Kormány mellett m űköd ő Gazdasági és Szociális Tanács). A civil szférát érint ő pályázatok el őkészítésében szinte minden alkalomma l részt vesznek civil szervezetek képvisel ő i. A Nemzeti Civil Alapprogram (a továbbiakban : NCA) és kollégiumainak elv i irányítását civil szervezetek képvisel őiből álló Tanács végzi, az NC A NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIU M 1055 Budapest, Honvéd postacírn : 1880 Budapest, Pf telefon : telefax :

5 5 pályázatait civil szervezetek által delegált képvisel ő kbő l álló kollégiumok írjá k ki (évente többmilliárd forint, és mintegy nyertes pályázat), illetve a pályázatok beszámolóinak elfogadásáról szintén ezen civil szervezete k képviselőiből álló kollégiumok döntenek. Az ESZA által m űködtetett monitoring rendszerben számos civil szakért ő kapott szerepet. Az NFÜ KOR IH m ű ködtet a civil szervezetekkel való kapcsolattartás é s együttműködés érdekében egy civil egyeztetet ő munkacsoportot. A munkacsoport tagjai kéthetente üléseznek azzal a céllal, hogy kiemel t figyelmet tudjon fordítani az intézményrendszer a civil kedvezrnényezetti kö r speciális jellemzőire és igényeire. A munkacsoport állandó tagjai : civi l szervezetek képviselő i, ESZA, NFÜ érintett szervezeti egységei. A munkacsoport ülések témája a pályáztatási folyamat elemeit foglalj a magába. Mint a program illetékes szakmai irányítója a HEPIH nyitott arra, hogy a Monitoring Bizottság keretében egy munkacsoportot m űködtessen, melyne k fő feladatai közé tartozik a végrehajtást egyszer űsítő jogszabály módosítási javaslatok összeállítása, illetve a civilek projektmegvalósítását támogat ó iránymutatások kidolgozása. A szakmai támogató hálózat m ű ködtetésérő l a későbbiekben születhet döntés. Mindezen rendszerelemek biztosítják, hogy a civil szervezetek véleménye, javaslata is megjelenjen a folyamatokban, és azoknak megfelel ően alakuljon a támogatási rendszer. Ezek eredményeképpen részesülhetnek ma Magyarországo n civil szervezetek biztosíték nélkül állami támogatások milliárdjaiban, és enne k eredményeképpen fizeti meg a magyar adófizető a civil szervezetek helyett a szabálytalanul felhasznált uniós támogatást. A közpénzek felhasználásakor a pályázóknak is figyelembe kell venniük az azokra vonatkozó felhasználási szigort. A hazai támogatási rendszer szabályai a közpénzek magánprofitot eredményez ő felhasználásának kockázatát próbáljá k csökkenteni. Nyilvánvaló, hogy a közpénzeket rendeltetésellenesen felhasznál ó szervezeteknek nem érdeke az, hogy ezen szabályokat a közrem ű köd ő szerveze t érvényesítse. Az ESZA ez esetben is a megalkotott szabályokat betartva é s feladatkörében járt el. Az eddigiek alapján fontos, hogy az ügyben szerepet vállalók álláspontju k kialakítása előtt az érintett civil szervezetek útján megismerjék a szabálytalansági jegyz őkönyvek tartalmát, amely el ősegítené, hogy a történtekrő l valós képet alkothassanak. Az elmúlt hónapok eseményei, a demonstrációk, a sajtómegjelenések, nem a nonprofit szektor általános érdekeinek képviseletében történtek csorbítva ezáltal NEMZETI FE)LESZTESI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIU M 1055 Budapest, Honvéd u postadin : 1880 Budapest, Pf telefon : telefax :

6 6 a nonprofit/civil szféráról kialakult képet, hanem sz űk érdekcsoportok pénzügy i érdekeít szolgálták. A Kormány a közpénzek felhasználását ellen őrzi és a veszteség minimalizálásra törekedve végrehajtja a jogszabályok által el őírt feladatát. Tisztelt Képviselő Úr! Konkrét kérdései vonatkozásában az alábbiakról tájékoztatom : 1. Kész-e az általam bemutatott egyedi ügy figyelembe vételével, tovább á konkrét vizsgálatok lefolytatásával el ősegíteni azt, hogy változzék a pályáztatás sokak által kifogásolt gyakorlata? Az említett projektet is érint ően számos vizsgálat került lefolytatásra. Ebbe a körbe tartozik a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal által lefolytatott ellen őrzés, amely valamennyi szabálytalansági eljárást áttekintett. A vizsgálat hiányosságot, jogsértést nem állapított meg az eljárás során. Jelenleg az Állami Számvevőszék végzi a szabálytalanságkezelés és követeléskezelés rendszerének vizsgálatát, ezzel párhuzamosan folytat vizsgálatot a támogatások kezelése kapcsán az SZM M Ellenőrzési Osztálya és a napokban kezdi meg a helyszíni ellen ő rzések gyakorlatának vizsgálatát az NFÜ Bels ő Ellenőrzési Főosztálya. Az elmúlt években a NFT I. pályázati cíklus tapasztalataira is figyelemmel számos érdemi el őrelépés történt a pályáztatás szabályozásában é s gyakorlatában, amelyek közül a legjelent ősebbek az alábbiak : Rendszerszintű : évtő l egy szervezetbe, az NFÜ-be tömörítették valamennyi irányít ó hatóságot (kivétel a mezőgazdasá g i alapok). Az egységes eljárás biztosítása érdekében évtől a szociális, foglalkoztatáspolitikai és szakképzési területen a korábbi három helyett eg y közrem ű ködő szervezet kezeli a pályázatokat, kialakult az egyablako s rendszer. A kifizetések gyorsítása érdekében évtől a lebonyolító szervezetne k késedelmi kamatot kell fizetnie a támogatások késedelmesen történ ő kifizetése esetén. Közvetlenül a pályáztatáshoz kapcsolódó : januártól a kifizetések egyszer ű sítése érdekében, támogatás i összegtől függ ően a Ft-ot, vagy Ft-ot el nem érő számlá k tekintetében csak egy összesítőt kell benyújtani a támogatás folyósítás a érdekében. Korábban azok hitelesített másolatára, a jogalapot igazol ó NEMZET( FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI M11NISZTÉRIU M 1055 Budapest, Honvéd postacím : 1880 Budapest, Pf_ 111. telefont telefax : a

7 7 szerződésre, a teljesítési igazolásra, és a kifizetést alátámaszt ó bankszámlakivonatra is szükség volt. Szakmai előrehaladás igazolásától függetlenített kifizetési kérelme k benyújtásának lehet ősége. A helyszíni ellen őrzések kockázatelemzés alapján történnek. A kedvezményezettek megemelt összeg ű előlegben részesülhetnek (25, 35, illetve 40%). Biztosítéknyújtás alóli mentesség a non-profit szervezetek számára. Mindezekbő l érzékelhető, hogy a pályázói érdekek szem el őtt tartásával mind a z intézményrendszer, mind az eljárások jelent ősen egyszer ű södtek, és a civile k kiemelt kedvezményt kaptak a biztosítéknyújtás alóli mentességgel. 2. Tervezi-e a tárca egy független, felülvizsgálati szerv létrehozását a hasonl ó ügyek gyors, peren kívüli tisztázásának érdekében? A szabályos és hatékony forrásfelhasználás közös célunk, ezért az NFÜ elindította az UMFT szabálytalansági rendszer áttekintését, tekintettel arra is, hog y Magyarország a programozási id őszak feléhez közelít. Az áttekintés célja, hogy az elmúlt id őszak hazai és nemzetközi szabálytalanság kezelési gyakorlatát és eddig i tapasztalatait feltárja, és olyan javaslatokat fogalmazzon meg, amely az Európa i Unió és Magyarország pénzügyi érdekeire is figyelemmel segíti a forráso k hatékony felhasználását. A felülvizsgálat a jogorvoslat kérdéskörének részlete s vizsgálatára is kiterjed. 3. Az NFÜ illetékesei a 360/2004. (XII. 26.) Kormányrendelet VII. fejezete alapján kijelentik, hogy a Pályázónak a szabálytalansági eljárás keretébe n hozott döntéssel szemben nincs lehet ősége semmiféle felülvizsgálatra, és a z ESZA Nonprofit Kft-vel egyetemben minden felülvizsgálati kérelmet érdem i vizsgálat nélkül elutasíthatnak. Kíván-e, illetve kész-e a Kormány eze n alkotmányos normák alapján joggal kifogásolható szabályozáson rendele t módosításával változtatni? A jelenlegi jogi szabályozás valóban nem kötelezi a támogatások kezelésébe n részt vevőket a kedvezményezetti beadványok alapján a döntése k felülvizsgálatára. Természetesen napirenden van a kérdést szabályoz ó lebonyolítási rendelet módosítása. A szabálytalansági eljárás nem hatósági eljárás. Ezért mint minden polgár i jogviszonyban, a támogatási jogviszonyban is adott a lehet őség, hogy a teljesítés e l nem fogadását bíróság előtt támadja meg a kedvezményezett szervezet, és a NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIU M 1055 Budapest, Honvéd postacini : 1880 Budapest, Pf telefon : telefax:

8 szabálytalansági eljárás megállapításai, illetőleg az azok alapján eszközöl t intézkedések tekintetében polgári peres úton éljen jogorvoslattal. A szabálytalansági rendszer átfogó áttekintése során megvizsgáljuk a jogorvosla t lehetőségét, és ennek fényében pontosításra kerül az egyes szerepl ő k döntéseinek egymásra vonatkozó kötőereje is. Az ESZA a szabálytalansági döntésekkel szemben hozzá beérkezett panaszoka t kivizsgálta, és szükség esetén módosította a korábbi döntését. A tüntetés szervezésében részt vevő, a sajtót is felhasználó civil szervezete k esetében azonban nem indokolt a döntést megváltoztatni, tekintve, hogy töb b esetben valótlan tartalmú dokumentumokkal kívánták a szerz ődéses kötelezettségek teljesítését alátámasztani. A támogatást visszavonó döntések ót a eltelt több mint egy év alatt a szervezeteknek lehet őségük lett volna bírósági úto n érvényesíteni igényeiket, amiről a mai napig nincs tudomásunk. 4. Elfogadhatónak és követendőnek találja-e azt a jogalkalmazási gyakorlatot, amely kizárólag az elállást véli használhatónak mindenféle típusú, fajtáj ú egyet nem értés esetére ezzel minden, a pályázó rendelkezésére áll ó érdemi jogorvoslati mozgástér nélkül magára hagyva a civil szervezeteket? A szabálytalanság o ;yan jogsértő magatartás, amely sérti vagy veszélyezteti az E U vagy a hazai költs úgvetés pénzügyi érdekeit. Az intézményrendszer felel ős a támogatások szabályszerű felhasználásáért, és a végrehajtás során nem tekinthe t el a közpénzek védelmét ől. Nem önkényes jogalkalmazásról van szó, hanem eg y meghatározott, kormányrendeletbe foglalt eljárásrend szerint történ ő szabálytalanságkezelésr ől, amely a gyakorlatban főként csökkentett mérték ű támogatásra vagy szerződésmódosításra fokuszál. Olyan joggyakorlatról, amely kizárólag a szerződéstől történ ő elállá s jogkövetkezményét alkalmazná, nem tudok. Ezt támasztja alá, hogy az ESZA a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében több szá z szabálytalansági eljárást folytatott le, ezek közül azonban mindössze 7 civi l konzorcium esetében javasolta az elállást a jogsértések következményeként. Emellett tájékoztatom, hogy az állami támogatások vonatkozásában januárjától hatályos 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet a korábbi szabályozássa l szemben (217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet) már tartalmazza az elállás mellett a szerződés felmondásának lehetőségét is. Az érintett szervezetek alacsony számát jól mutatja a demonstráló civil szervezete k által kifogásolt HEFOP zárás adatai, amely szerint a sikeresen lezárt pályázatból összesen 380 partner kapott fizetési felszólítást. Ebből mindössz e 7 civil konzorciumnak kellett teljeskör űen visszafizetnie a támogatást. NEMZETÍ FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIU M 1055 Budapest, Honvéd u postacini : 1880 Budapest, Pf telefon: telefax :

9 9 5. Végül, kérem, hogy tájékoztasson arról, ahogy a április 20-án átalakulás során létrejött ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátol t Felelősségű Társaságnak jogelődje-e az ESZA Társadalmi Szolgáltat ó Közhasznú Társaság (Cégjegyzékszám : Cégforma : Közhasznú Társaság Bejegyezve : án, tőr/és hatálya : ), és ha igen, akkor megtagadhatja-e jogszerűen a cégbíróság a betekintési lehetőséget a megnevezett civil szervezet cégpapírjaiba? (Ugyanis a kérdéses pályázati teljesítés még az ESZA Kht. ideje alatt történt) A gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény 365. (2) és (3) bekezdésében foglalt törvényi kötelezettségnek eleget téve, az ESZA, az ESZA Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság jogutódja. Tisztelt Képviselő Úr! A pályázati rendszer változtatása, egyszerűsítése, átláthatóságának növelése a z intézményrendszernek is alapvet ő törekvése, amelynek megvalósítása folyamatos. A változtatások során ugyanakkor kiemelt figyelmet kell fordítanunk arra, hogy a z semmiképpen se eredményezze azt, hogy a támogatási források felhasználás a számonkérés nélkül, követhetetlenül, a támogatási céloktól eltérően valósuljon meg. A szabályos és hatékony forrásfelhasználás közös érdekünk. Budapest, március 1`, Tisztelettel : NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIU M 1055 Budapest, Honvéd u postacím : 1880 Budapest, Pf telefon : telefax :

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS KORMÁNYZATI ELLENŐRZÉSI HIVATAL Iktatószám: 23-463/578/2014. ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Az EGT és a Norvég Finanszírozási Mechanizmusok intézményrendszerének és a Finanszírozási Mechanizmusokból, továbbá a Finanszírozási

Részletesebben

J/4456. számú BESZÁMOL Ó. a Magyar Köztársaság területén él ő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetér ől (2009. február 2011.

J/4456. számú BESZÁMOL Ó. a Magyar Köztársaság területén él ő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetér ől (2009. február 2011. A MAGYAR KÖZTÁRSASAG KORMÁNYA ORSZÁGGY ŰLÉS HIVATALA Érkezett : 2011 OKT Q 7. J/4456. számú BESZÁMOL Ó a Magyar Köztársaság területén él ő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetér ől (2009. február 2011.

Részletesebben

A magyar civil szervezetek részvétele az európai uniós Strukturális Alapokra vonatkozó operatív programok tervezésében és végrehajtásában

A magyar civil szervezetek részvétele az európai uniós Strukturális Alapokra vonatkozó operatív programok tervezésében és végrehajtásában A magyar civil szervezetek részvétele az európai uniós Strukturális Alapokra vonatkozó operatív programok tervezésében és végrehajtásában Zárótanulmány a kérdőívek és interjúk feldolgozása alapján A kutatást

Részletesebben

Kohéziós Alap projektek. Menedzsment Egységeinek létrehozása. Útmutató

Kohéziós Alap projektek. Menedzsment Egységeinek létrehozása. Útmutató Kohéziós Alap projektek Menedzsment Egységeinek létrehozása Útmutató Készült a Nemzeti Fejlesztési Hivatal megbízásából 2005. május 25. Készítette a PricewaterhouseCoopers Kft. Szakértok: Czéh Tibor, Tóth

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

Módszertani útmutató az uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzéséhez

Módszertani útmutató az uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzéséhez Módszertani útmutató az uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzéséhez 1 Szerzők: Fortvingler Judit (1. fejezet) Pappné dr. Nagy Ilona (2. fejezet) (1.sz. melléklet esettanulmány) Dr. Serényi Iván (3.

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4.

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4. TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által Projektazonosító:TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2014-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139-0872539/130 Értesítem,

Részletesebben

255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet

255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: DDOP-3.1.3/G-14-2014-0061 Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzetgazdasági Minisztérium (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: Támogató)

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. az európai uniós támogatások 2010. évi felhasználásának ellenőrzéséről. 1123 J/5029 2011. november. Domokos László elnök

TÁJÉKOZTATÓ. az európai uniós támogatások 2010. évi felhasználásának ellenőrzéséről. 1123 J/5029 2011. november. Domokos László elnök TÁJÉKOZTATÓ az európai uniós támogatások 2010. évi felhasználásának ellenőrzéséről 1123 J/5029 2011. november Domokos László elnök Erőforrás Gazdálkodási Főigazgató Számvevői Iroda Iktatószám: VE-004-043/2011

Részletesebben

dr. Paksi Piroska Forrástérkép a civil elképzelésekhez A közigazgatási outsourcing finanszírozási oldala

dr. Paksi Piroska Forrástérkép a civil elképzelésekhez A közigazgatási outsourcing finanszírozási oldala dr. Paksi Piroska Forrástérkép a civil elképzelésekhez A közigazgatási outsourcing finanszírozási oldala Bevezetés Jelen cikk célja, hogy bepillantást engedjen a civil szervezetek számára nyitvaálló pályázati

Részletesebben

INNOVÁCIÓ- MENEDZSMENT

INNOVÁCIÓ- MENEDZSMENT INNOVÁCIÓ- MENEDZSMENT 4. INNOVÁCIÓ FINANSZÍROZÁS 1 Szerzők: dr. Nagy Sándor Gyula Miklós Gábor Budapesti Corvinus Egyetem 2 TARTALOMJEGYZÉK - 4. INNOVÁCIÓ FINANSZÍROZÁS 4.1 FEJLESZTÉSPOLITIKA AZ EURÓPAI

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai a Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához Készült a 2011. február 9-ét megel z en megjelent pályázati

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 65. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 29., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 65. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 29., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 29., csütörtök 65. szám Tartalomjegyzék 145/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 146/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 147/2010. (IV. 29.) Korm.

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Készült: 2011. június 1. Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. Általános feltételek... 5 2. Kifizetési igénylések típusai: előleg, időközi, záró... 7 2.1. Normál előleg...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók MNP-III-PA/01/2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Közösségi Akciók Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Kutatási és Technológiai Innovációs Alap keretében vissza nem térítendő támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap

Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Együttműködési Alap Képzési segédlet 2012. A megújult civil támogatási rendszer a Nemzeti Együttműködési Alap bemutatása Képzési segédlet Készült az ÁROP 2.2.10-10-2010-0001 program keretében Budapest,

Részletesebben

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 75. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 75. szám MAGYAR KÖZLÖNY 75. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 2., kedd Tartalomjegyzék 135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet A 2014 2020 közötti programozási időszakban a Belső Biztonsági Alapból és a

Részletesebben

2011. Közbeszerzés és átláthatóság 1.

2011. Közbeszerzés és átláthatóság 1. 2011. Közbeszerzés és átláthatóság 1. Transparency International Magyarország Közbeszerzés és átláthatóság 1. 2011 Tartalom Előszó... 4 Köszönetnyilvánítás... 6 Vezetői összefoglaló... 7 1. Közbeszerzések

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 9. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. január 28., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 9. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. január 28., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. január 28., péntek 9. szám Tartalomjegyzék 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 3/2011. (I. 28.) NGM rendelet 7/2011. (I. 28.) VM rendelet 4/2011. (I.

Részletesebben

39 Szociális foglalkoztatási módszertani intézmény kijelölése 39

39 Szociális foglalkoztatási módszertani intézmény kijelölése 39 III. évfolyam 2 3 A helyi önkormányzatok kötvénykibocsátása és hitelfelvétele 3 Tájékoztató a helyben központosított közbeszerzés szabályairól, valamint az elektronikus közbeszerzéssel kapcsolatos jövőbeni

Részletesebben

2011. Közbeszerzés és átláthatóság 1.

2011. Közbeszerzés és átláthatóság 1. 2011. Közbeszerzés és átláthatóság 1. Transparency International Magyarország Közbeszerzés és átláthatóság 1. 2011 Tartalom Előszó... 4 Köszönetnyilvánítás... 6 Vezetői összefoglaló... 7 1. Közbeszerzések

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

Közbeszerzésrôl egyszerûen 1. füzet: alapvetô tudnivalók

Közbeszerzésrôl egyszerûen 1. füzet: alapvetô tudnivalók európa füzetek Közbeszerzésrôl egyszerûen 1. füzet: alapvetô tudnivalók Közbeszerzésrôl egyszerûen 1. füzet: alapvetô tudnivalók Budapest, 2007. 1. kiadás AZ EURÓPA FÜZETEK SOROZAT KÖTETEI AZ ITDH EURO

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 151. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 151. szám MAGYAR KÖZLÖNY 151. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 5., szerda Tartalomjegyzék 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet A 2014 2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó

Részletesebben

GOP-2.1.1-1 l/m -2012-5666

GOP-2.1.1-1 l/m -2012-5666 GOP-2.1.1-1 l/m -2012-5666 TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Gazdaságfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága a GOP-2011-2.1.1/M Mikrovállalkozások fejlesztése" című

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) irányadók az RPE Regionális Projekt Előkészítő Iroda Nonprofit Kft. részére adott pályázatírási valamint projektmenedzselési

Részletesebben

JELENTÉS. a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása költségvetési támogatási rendszerének és a támogatások hasznosulásának ellenőrzéséről

JELENTÉS. a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása költségvetési támogatási rendszerének és a támogatások hasznosulásának ellenőrzéséről JELENTÉS a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása költségvetési támogatási rendszerének és a támogatások hasznosulásának ellenőrzéséről 12112 2012. december Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0016-170/2012.

Részletesebben