NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIU M. ~41[v ESZTE R. 'iá C 22.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIU M. ~41[v ESZTE R. 'iá C 22."

Átírás

1 NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIU M ~41[v ESZTE R Iktatószám : NFGM/3077/2 (2010) Válasz a W számú írásbeli kérdésre : Kíván-e lépni a Kormány a pályáztatási anomáliá k ` kivizsgálásával, felszámolásával a civil energiá k hasznosulásáért, életben tartásáért? Gulyás József ú r országgy űlési képvisel ő Ér9 ez$w : 'iá C 22. Budapest Tisztelt Képvisel ő Úr! Az Ön által írásbeli kérdésében hivatkozott konzorcium (Kunszentmiklósi Szül ők Egyesülete, Házokt Kft., Községi Információs Térség Alapítvány, Kunszentmiklós i Fogyatékosokért Alapítvány, Fels ő Kiskunsági Közösségi Munkások Egyesülete ) esetében valóban lefolytatásra került egy utólagos vizsgálat a 360/2004. (XII. 26. ) Korm. rendelet alapján, amely 41 pontban állapította meg a konzorciumi tago k jogsértéseit. A szabálytalanságokat vizsgáló bizottság megállapította, hogy a konzorcium által elkövetett jogsértések megalapozzák a Büntet ő Törvénykönyv ában foglalt Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek megsértés e bűncselekmény elkövetésének gyanúját. A projekttel összefüggésben a konzorciu m több szervezetében tisztséget visel ő projektvezető ellen jelenleg büntetőeljárás van folyamatban. Az alkalmazott jogkövetkezményekre többek között azért került sor a projek t vonatkozásában, mert nem állapítható meg, hogy a konzorcium mire költötte el a z állami támogatást. A vizsgálat során a konzorciumnak lehet ősége volt a vizsgála t tárgykörében tisztáznia magát dokumentumok, észrevételek benyújtásával, ehelyett azonban a tüntetés eszközét választották. A szervezet vonatkozásában a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban : NFÜ) a tüntetést követő tárgyalásokon elhangzottak alapján kezdeményezte a végrehajtási eljárás felfüggesztését. Azonban amikor kiderült, hogy a konzorciu m képviseletében jelen lévők a tárgyalások során megtévesztő módon a folyamatban lév ő büntető eljárást elhallgatva jártak el, az NFÜ elnöke korább i döntését visszavonva elrendelte a végrehajtást Budapest, Honvéd u ,.. postacím : 1880 Budapest, Pf. 111.,, e-mait : telefon: é telefax

2 2 Fontos hangsúlyozni, hogy az Ön által említett konzorcium projektje nem a z Új Magyarország Fejlesztési Tervhez, hanem a os programozás i id őszakhoz (Nemzeti Fejlesztési Terv) köt ődik. A pályázati rendszer azóta gyökeresen megváltozott, más jogszabályi környezetben, más eljárásrend alapjá n m űködik. Szintén lényeges körülmény, hogy az említett konzorcium töb b szervezetében tisztséget visel ő projektvezetője a projekt vonatkozásában indított büntető ügy vádlottja, továbbá az ESZA Nonprofit Kft. (a továbbiakban : ESZA ) székházánál tartott tüntetést szervez ő, és a későbbi tárgyalásokon is részt vev ő egyik civil szervezet képviselője százmilliós csalással érintett szervezet felügyel ő bizottságának volt tagja. Az Ön által hivatkozott polgári peres eljárás vonatkozásában felhívom figyelmét, hogy a polgári perrendtartás szerint az alperesnek is tudnia kellene a vele szembe n indult bírósági eljárásról, márpedig az ügyben sem az NFÜ, sem az ESZA bíróságtól nem kapott bíróságtól ilyen tartalmú hivatalos értesítést. Tisztelt Képviselő Úr! A civil szervezetek szeptember 21-i demonstrálását követ ően az ESZA megszervezte a civil szervezetek képvisel ő ivel, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium (a továbbiakban : SZMM), és az NFÜ részvételével a tüntető k álta l követelt tárgyalást. Az első két tárgyalás az ESZA székházában zajlott, ezt követően az NFÜ-bee folytatódott a tárgyalássorozat. Az első tárgyaláson a civil szervezetek képvisel ő i által is aláírt jegyzőkönyv szerint : A felek közötti egyeztetés célja, hogy a résztvevők közötti párbeszéd segítségéve l minden vitás kérdésben a civil szervezetek és az államigazgatási szerepl ők számára egyaránt vállalható, jogszerű, méltányos megoldás szülessen az alábbi problémák megoldására : a korábbi HEFOP terhére megvalósuló pályázatok esetében a jogosulatlanu l felhasznált támogatások visszakő vetelése érdekében foganatosítot t inkasszálás, szabálytalansági eljárások, a Kedvezményezettek adók módjár a behajtandó köztartozásainak, bírósági eljárásainak kezelése (rövid, illetv e hosszú távon) ; adminisztratív, pályázati eljárások egyszerűsítése (hosszú távon). A jelenlévők az alábbi megállapításokat tették : A pályázati folyamatok egyszer űsítése általános probléma, amely több kezel ő szervezetet is érint (ESZA, VÁTf, OFA, stb.), ezért annak megoldása jogszabályi szinten lehetséges. NEM.ZET1 FE)I_ESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIU M 1055 Budapest, Honvéd u s postacini : 1880 Budapest. Pt telefon : , telefax :

3 3 A HEFOP pályázatok kezeléséhez képest az ESZA Nonprofit Kft. jelentős lépéseket tett a pályázók érdekében az elmúlt egy évben, számo s intézkedéssel megel őzve a problémákat és segítve adminisztratív kötelezettségeik sikeres teljesítését. Ugyanakkor a kezelő szervezetne k nincsen hatásköre a jogszabályok tekintetében, amelyek szigorú el őírásaina k pontosan meg kell felelnie. Mindezekkel együtt a TAMOP pályázatok kezelésében hasznosították a korábbi tapasztalatokat, amely a civi l szervezetek számára is sokkal kedvez őbb megoldások alkalmazását tette lehető vé. A HEFOP-ot érintően 7 civil konzorcium vonatkozásában volt szerz ődéstől történő e/állás szabálytalanság miatt. A résztvevő felek megállapodtak abban, hogy a civil szervezetek álta l petíciójukban felvetett kérdések rendezésére, a hatályos jogszabályi kerete k adta lehetőségek között keresnek megoldást, egy közösen felállított menetrend szerint. " Fentiek alapján a tárgyalásokat kezdeményez ő civil szervezetek is elismerik a támogatási rendszer és a pályáztatási gyakorlat fejl ődését, előrelépéseit. Tisztelt Képvisel ő Úr! A kimerítő válaszadáshoz feltétlenül szükségesnek tartom tájékoztatni Önt a támogatási rendszer egyes tényez ő irő l : A kedvezményezettek pályázatuk beadásával, majd aláírásával egyidej ű leg a pályázati útmutatóban foglaltak, a szerz ődésben rögzítettek és a szerződéskötést megelőző, majd végrehajtás során tartott információs napo k keretében elhangzottak alapján tisztában voltak azzal, hogy milye n elvárásokkal fognak találkozni a projekt zárása során. Emellett a kedvezményezettek számára elérhet ő projekttámogató füzetek i s tartalmaztak információkat arról, hogy az ellen őrzésekkel kapcsolatban mir e kell felkészülniük. A projektzárást követően korrekciókra már nincs lehetőség, így az ekkor megállapított hibák a pénzügyi kifizetés mértékére hatássa l lehetnek. Nem elvitatva, hogy a megvalósítás els ő éveiben a kifizetési kérelmek elbírálási idejéb ől kifolyólag a kedvezményezettek likviditási problémákkal szembesültek, sajnos vélelmezhet ő, hogy épp a civil szervezetek által ol y erősnek nevezett kontroll hiánya vezetett oda 2007-tő l kezd őd ően, hogy a kedvezményezettek a projekt végén szembesültek az általuk elkövetett hibá k következményeivel. Az intézményrendszerben év végétől bevezetésre került, hogy szakmai és pénzügyi el őrehaladás ellen őrzését is lehetővé tevő PEJ, negyedév helyett hathavonta került benyújtásra, és a kifizetés i kérelmeket egyszer űsített formában lehetett benyújtani (EPEJ) a közbe es ő NEMZET! FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIU M 1055 Budapest, Honvéd u postacím : 1880 Budapest, Pf telefon : telefax :

4 id őszakban. Az EPEJ korlátozott ellen őrzést tett lehetővé, így a projekt záró ellenőrzéseken nőtt a hibák és a szabálytalanságok feltárásának kockázata. Általánosságban a helyszíni ellen őrzések során a kiszerződött szolgáltatáso k vonatkozásában tapasztalhatóak hiányosságok (közbeszerzés, vagy versen y szabályainak betartásának elmaradása, illetve a piaci vagy szokásos ára t meghaladó költségek). Tekintettel arra, hogy kapacitás híján a non-profi t szervezetek gyakorta élnek a kiszerz ődés lehet őségével, ezért eze k ellenőrzése a helyszíni ellen őrzések kiemelt feladata (fő ként az Európa i Bizottság auditorainak megállapítását követ ően). Az ESZA által a helyszín i ellenőrzések gyakorlatáról készített kiadvány hiánypótló a pályázat i rendszerben. A HEFOP és az EQUAL vonatkozásában felmerült csúszások kompenzálása érdekében 2006 júniusától az SZMM átmeneti időszakra bevezette a kamattámogatás rendszerét azon kedvezményezettek számára, amelyek a projektjeik megvalósításával kapcsolatban hitelfelvételre kényszerültek. Ennek ellenére a HEFOP és az EQUAL keretében csekély azoknak a non-profit szervezetek által végrehajtott projekteknek a száma, melyek esetében a közrem űködő szervezet nem fogadta el a részteljesítést, illetv e olyan szabálytalanságot állapított meg, amely alapján a teljes össze g visszafizetését kezdeményezte volna (összesen 7 konzorcium). Ugyancsak lényegei a civil szervezetek pályázati rendszerben betöltött szerepé t kiemelni : Az EU támogatási rendszerében a civil szervezetek a Monitorin g Bizottságokban delegált tagként vesznek részt. A Monitoring Bizottsá g mű ködése során a szervezetek egy szervezet képvisel őjétől eltekintve, amely korábban a Gordiusz támogató programot valósította meg ne m jelezték, hogy milyen végrehajtási problémákkal szembesültek. Valamennyi uniós pályázati kiírás a megjelenése el őtt társadalmi egyeztetésre kerül. Számos uniós pályázat értékelésében, bírálatában tehát a döntése k el őkészítésében civil szervezetek szakemberei vesznek részt. Az SZMM mellett konzultatív civil, vagy civil tagokkal rendelkez ő testülete k m űködnek, amelyek több fejlesztéspolitikai koncepció megalkotásában vette k részt (Civil Foglalkoztatási M ű hely, illetve a Kormány mellett m űköd ő Gazdasági és Szociális Tanács). A civil szférát érint ő pályázatok el őkészítésében szinte minden alkalomma l részt vesznek civil szervezetek képvisel ő i. A Nemzeti Civil Alapprogram (a továbbiakban : NCA) és kollégiumainak elv i irányítását civil szervezetek képvisel őiből álló Tanács végzi, az NC A NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIU M 1055 Budapest, Honvéd postacírn : 1880 Budapest, Pf telefon : telefax :

5 5 pályázatait civil szervezetek által delegált képvisel ő kbő l álló kollégiumok írjá k ki (évente többmilliárd forint, és mintegy nyertes pályázat), illetve a pályázatok beszámolóinak elfogadásáról szintén ezen civil szervezete k képviselőiből álló kollégiumok döntenek. Az ESZA által m űködtetett monitoring rendszerben számos civil szakért ő kapott szerepet. Az NFÜ KOR IH m ű ködtet a civil szervezetekkel való kapcsolattartás é s együttműködés érdekében egy civil egyeztetet ő munkacsoportot. A munkacsoport tagjai kéthetente üléseznek azzal a céllal, hogy kiemel t figyelmet tudjon fordítani az intézményrendszer a civil kedvezrnényezetti kö r speciális jellemzőire és igényeire. A munkacsoport állandó tagjai : civi l szervezetek képviselő i, ESZA, NFÜ érintett szervezeti egységei. A munkacsoport ülések témája a pályáztatási folyamat elemeit foglalj a magába. Mint a program illetékes szakmai irányítója a HEPIH nyitott arra, hogy a Monitoring Bizottság keretében egy munkacsoportot m űködtessen, melyne k fő feladatai közé tartozik a végrehajtást egyszer űsítő jogszabály módosítási javaslatok összeállítása, illetve a civilek projektmegvalósítását támogat ó iránymutatások kidolgozása. A szakmai támogató hálózat m ű ködtetésérő l a későbbiekben születhet döntés. Mindezen rendszerelemek biztosítják, hogy a civil szervezetek véleménye, javaslata is megjelenjen a folyamatokban, és azoknak megfelel ően alakuljon a támogatási rendszer. Ezek eredményeképpen részesülhetnek ma Magyarországo n civil szervezetek biztosíték nélkül állami támogatások milliárdjaiban, és enne k eredményeképpen fizeti meg a magyar adófizető a civil szervezetek helyett a szabálytalanul felhasznált uniós támogatást. A közpénzek felhasználásakor a pályázóknak is figyelembe kell venniük az azokra vonatkozó felhasználási szigort. A hazai támogatási rendszer szabályai a közpénzek magánprofitot eredményez ő felhasználásának kockázatát próbáljá k csökkenteni. Nyilvánvaló, hogy a közpénzeket rendeltetésellenesen felhasznál ó szervezeteknek nem érdeke az, hogy ezen szabályokat a közrem ű köd ő szerveze t érvényesítse. Az ESZA ez esetben is a megalkotott szabályokat betartva é s feladatkörében járt el. Az eddigiek alapján fontos, hogy az ügyben szerepet vállalók álláspontju k kialakítása előtt az érintett civil szervezetek útján megismerjék a szabálytalansági jegyz őkönyvek tartalmát, amely el ősegítené, hogy a történtekrő l valós képet alkothassanak. Az elmúlt hónapok eseményei, a demonstrációk, a sajtómegjelenések, nem a nonprofit szektor általános érdekeinek képviseletében történtek csorbítva ezáltal NEMZETI FE)LESZTESI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIU M 1055 Budapest, Honvéd u postadin : 1880 Budapest, Pf telefon : telefax :

6 6 a nonprofit/civil szféráról kialakult képet, hanem sz űk érdekcsoportok pénzügy i érdekeít szolgálták. A Kormány a közpénzek felhasználását ellen őrzi és a veszteség minimalizálásra törekedve végrehajtja a jogszabályok által el őírt feladatát. Tisztelt Képviselő Úr! Konkrét kérdései vonatkozásában az alábbiakról tájékoztatom : 1. Kész-e az általam bemutatott egyedi ügy figyelembe vételével, tovább á konkrét vizsgálatok lefolytatásával el ősegíteni azt, hogy változzék a pályáztatás sokak által kifogásolt gyakorlata? Az említett projektet is érint ően számos vizsgálat került lefolytatásra. Ebbe a körbe tartozik a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal által lefolytatott ellen őrzés, amely valamennyi szabálytalansági eljárást áttekintett. A vizsgálat hiányosságot, jogsértést nem állapított meg az eljárás során. Jelenleg az Állami Számvevőszék végzi a szabálytalanságkezelés és követeléskezelés rendszerének vizsgálatát, ezzel párhuzamosan folytat vizsgálatot a támogatások kezelése kapcsán az SZM M Ellenőrzési Osztálya és a napokban kezdi meg a helyszíni ellen ő rzések gyakorlatának vizsgálatát az NFÜ Bels ő Ellenőrzési Főosztálya. Az elmúlt években a NFT I. pályázati cíklus tapasztalataira is figyelemmel számos érdemi el őrelépés történt a pályáztatás szabályozásában é s gyakorlatában, amelyek közül a legjelent ősebbek az alábbiak : Rendszerszintű : évtő l egy szervezetbe, az NFÜ-be tömörítették valamennyi irányít ó hatóságot (kivétel a mezőgazdasá g i alapok). Az egységes eljárás biztosítása érdekében évtől a szociális, foglalkoztatáspolitikai és szakképzési területen a korábbi három helyett eg y közrem ű ködő szervezet kezeli a pályázatokat, kialakult az egyablako s rendszer. A kifizetések gyorsítása érdekében évtől a lebonyolító szervezetne k késedelmi kamatot kell fizetnie a támogatások késedelmesen történ ő kifizetése esetén. Közvetlenül a pályáztatáshoz kapcsolódó : januártól a kifizetések egyszer ű sítése érdekében, támogatás i összegtől függ ően a Ft-ot, vagy Ft-ot el nem érő számlá k tekintetében csak egy összesítőt kell benyújtani a támogatás folyósítás a érdekében. Korábban azok hitelesített másolatára, a jogalapot igazol ó NEMZET( FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI M11NISZTÉRIU M 1055 Budapest, Honvéd postacím : 1880 Budapest, Pf_ 111. telefont telefax : a

7 7 szerződésre, a teljesítési igazolásra, és a kifizetést alátámaszt ó bankszámlakivonatra is szükség volt. Szakmai előrehaladás igazolásától függetlenített kifizetési kérelme k benyújtásának lehet ősége. A helyszíni ellen őrzések kockázatelemzés alapján történnek. A kedvezményezettek megemelt összeg ű előlegben részesülhetnek (25, 35, illetve 40%). Biztosítéknyújtás alóli mentesség a non-profit szervezetek számára. Mindezekbő l érzékelhető, hogy a pályázói érdekek szem el őtt tartásával mind a z intézményrendszer, mind az eljárások jelent ősen egyszer ű södtek, és a civile k kiemelt kedvezményt kaptak a biztosítéknyújtás alóli mentességgel. 2. Tervezi-e a tárca egy független, felülvizsgálati szerv létrehozását a hasonl ó ügyek gyors, peren kívüli tisztázásának érdekében? A szabályos és hatékony forrásfelhasználás közös célunk, ezért az NFÜ elindította az UMFT szabálytalansági rendszer áttekintését, tekintettel arra is, hog y Magyarország a programozási id őszak feléhez közelít. Az áttekintés célja, hogy az elmúlt id őszak hazai és nemzetközi szabálytalanság kezelési gyakorlatát és eddig i tapasztalatait feltárja, és olyan javaslatokat fogalmazzon meg, amely az Európa i Unió és Magyarország pénzügyi érdekeire is figyelemmel segíti a forráso k hatékony felhasználását. A felülvizsgálat a jogorvoslat kérdéskörének részlete s vizsgálatára is kiterjed. 3. Az NFÜ illetékesei a 360/2004. (XII. 26.) Kormányrendelet VII. fejezete alapján kijelentik, hogy a Pályázónak a szabálytalansági eljárás keretébe n hozott döntéssel szemben nincs lehet ősége semmiféle felülvizsgálatra, és a z ESZA Nonprofit Kft-vel egyetemben minden felülvizsgálati kérelmet érdem i vizsgálat nélkül elutasíthatnak. Kíván-e, illetve kész-e a Kormány eze n alkotmányos normák alapján joggal kifogásolható szabályozáson rendele t módosításával változtatni? A jelenlegi jogi szabályozás valóban nem kötelezi a támogatások kezelésébe n részt vevőket a kedvezményezetti beadványok alapján a döntése k felülvizsgálatára. Természetesen napirenden van a kérdést szabályoz ó lebonyolítási rendelet módosítása. A szabálytalansági eljárás nem hatósági eljárás. Ezért mint minden polgár i jogviszonyban, a támogatási jogviszonyban is adott a lehet őség, hogy a teljesítés e l nem fogadását bíróság előtt támadja meg a kedvezményezett szervezet, és a NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIU M 1055 Budapest, Honvéd postacini : 1880 Budapest, Pf telefon : telefax:

8 szabálytalansági eljárás megállapításai, illetőleg az azok alapján eszközöl t intézkedések tekintetében polgári peres úton éljen jogorvoslattal. A szabálytalansági rendszer átfogó áttekintése során megvizsgáljuk a jogorvosla t lehetőségét, és ennek fényében pontosításra kerül az egyes szerepl ő k döntéseinek egymásra vonatkozó kötőereje is. Az ESZA a szabálytalansági döntésekkel szemben hozzá beérkezett panaszoka t kivizsgálta, és szükség esetén módosította a korábbi döntését. A tüntetés szervezésében részt vevő, a sajtót is felhasználó civil szervezete k esetében azonban nem indokolt a döntést megváltoztatni, tekintve, hogy töb b esetben valótlan tartalmú dokumentumokkal kívánták a szerz ődéses kötelezettségek teljesítését alátámasztani. A támogatást visszavonó döntések ót a eltelt több mint egy év alatt a szervezeteknek lehet őségük lett volna bírósági úto n érvényesíteni igényeiket, amiről a mai napig nincs tudomásunk. 4. Elfogadhatónak és követendőnek találja-e azt a jogalkalmazási gyakorlatot, amely kizárólag az elállást véli használhatónak mindenféle típusú, fajtáj ú egyet nem értés esetére ezzel minden, a pályázó rendelkezésére áll ó érdemi jogorvoslati mozgástér nélkül magára hagyva a civil szervezeteket? A szabálytalanság o ;yan jogsértő magatartás, amely sérti vagy veszélyezteti az E U vagy a hazai költs úgvetés pénzügyi érdekeit. Az intézményrendszer felel ős a támogatások szabályszerű felhasználásáért, és a végrehajtás során nem tekinthe t el a közpénzek védelmét ől. Nem önkényes jogalkalmazásról van szó, hanem eg y meghatározott, kormányrendeletbe foglalt eljárásrend szerint történ ő szabálytalanságkezelésr ől, amely a gyakorlatban főként csökkentett mérték ű támogatásra vagy szerződésmódosításra fokuszál. Olyan joggyakorlatról, amely kizárólag a szerződéstől történ ő elállá s jogkövetkezményét alkalmazná, nem tudok. Ezt támasztja alá, hogy az ESZA a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében több szá z szabálytalansági eljárást folytatott le, ezek közül azonban mindössze 7 civi l konzorcium esetében javasolta az elállást a jogsértések következményeként. Emellett tájékoztatom, hogy az állami támogatások vonatkozásában januárjától hatályos 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet a korábbi szabályozássa l szemben (217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet) már tartalmazza az elállás mellett a szerződés felmondásának lehetőségét is. Az érintett szervezetek alacsony számát jól mutatja a demonstráló civil szervezete k által kifogásolt HEFOP zárás adatai, amely szerint a sikeresen lezárt pályázatból összesen 380 partner kapott fizetési felszólítást. Ebből mindössz e 7 civil konzorciumnak kellett teljeskör űen visszafizetnie a támogatást. NEMZETÍ FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIU M 1055 Budapest, Honvéd u postacini : 1880 Budapest, Pf telefon: telefax :

9 9 5. Végül, kérem, hogy tájékoztasson arról, ahogy a április 20-án átalakulás során létrejött ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátol t Felelősségű Társaságnak jogelődje-e az ESZA Társadalmi Szolgáltat ó Közhasznú Társaság (Cégjegyzékszám : Cégforma : Közhasznú Társaság Bejegyezve : án, tőr/és hatálya : ), és ha igen, akkor megtagadhatja-e jogszerűen a cégbíróság a betekintési lehetőséget a megnevezett civil szervezet cégpapírjaiba? (Ugyanis a kérdéses pályázati teljesítés még az ESZA Kht. ideje alatt történt) A gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény 365. (2) és (3) bekezdésében foglalt törvényi kötelezettségnek eleget téve, az ESZA, az ESZA Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság jogutódja. Tisztelt Képviselő Úr! A pályázati rendszer változtatása, egyszerűsítése, átláthatóságának növelése a z intézményrendszernek is alapvet ő törekvése, amelynek megvalósítása folyamatos. A változtatások során ugyanakkor kiemelt figyelmet kell fordítanunk arra, hogy a z semmiképpen se eredményezze azt, hogy a támogatási források felhasználás a számonkérés nélkül, követhetetlenül, a támogatási céloktól eltérően valósuljon meg. A szabályos és hatékony forrásfelhasználás közös érdekünk. Budapest, március 1`, Tisztelettel : NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIU M 1055 Budapest, Honvéd u postacím : 1880 Budapest, Pf telefon : telefax :

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA AMIRŐL SZÓ LESZ Általános alapelvek A megosztott irányítási rendszer jelentése A rendszer felépítése A szereplők kijelölésének menete Szereplők és feladataik

Részletesebben

UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL JOGI HÁTTÉR

UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL JOGI HÁTTÉR UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL JOGI HÁTTÉR I. A TÁMOGATÁSI JOGVISZONY SAJÁTOSSÁGAI A támogatási jogviszony sajátos polgári jogi jogviszony. (támogatási szerződés/támogatói okirat) Sajátosságok

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések átvétele FH-tól Pénzügyi adatok rögzítése

Részletesebben

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE TARTALOM Az Operatív Program Jogszabályok Uniós intézményrendszer Közreműködő Szervezet feladatai TERÜLET-

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések befogadása Pénzügyi adatok rögzítése az EMIR-ben Dokumentum-ellenőrzés

Részletesebben

HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HITELESÍTÉS A pályázatokhoz kapcsolódó kifizetésekhez a folyamatok hitelesítése szükséges, aminek célja: A kedvezményezett a vállalásait a hazai és

Részletesebben

A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás

A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás Operatív programok keretösszegek 2007-2013 2007-2013 (rendelkezésre álló keret 6.875,27 Mrd Ft) Operatív programok: Gazdaságfejlesztési, Közlekedésfejlesztési,

Részletesebben

A támogatásból megvalósuló közbeszerzések szabályai

A támogatásból megvalósuló közbeszerzések szabályai A támogatásból megvalósuló közbeszerzések szabályai D r. H o m o l y a R ó b e r t N e m z e t i F e j l e s z t é s i Ü g y n ö k s é g v é g r e h a j t á s i e l n ö k h e l y e t t e s K ö z b e s

Részletesebben

Projekt monitoring a HEFOP 3.4. keretében támogatott projektek esetén. Foglalkoztatási Hivatal ESZA Főosztály 2006. Előadás tematikája

Projekt monitoring a HEFOP 3.4. keretében támogatott projektek esetén. Foglalkoztatási Hivatal ESZA Főosztály 2006. Előadás tematikája Projekt monitoring a HEFOP 3.4. keretében támogatott projektek esetén Foglalkoztatási Hivatal ESZA Főosztály 2006. Előadás tematikája Foglalkoztatási Hivatal helye, szerepe az intézményrendszerben Jelentéstételi

Részletesebben

NEA működési támogatások (2014)

NEA működési támogatások (2014) NEA működési támogatások (2014) Budapest, 2013. november www.emet.gov.hu Nemzeti Együttműködési Alap Civil szervezetek működési célú támogatása NEA-14-M Alapvető információk Alapkezelő: Emberi Erőforrás

Részletesebben

A szakmai monitoring folyamata

A szakmai monitoring folyamata A szakmai monitoring folyamata Önök az ESZA Kht-val projektjük végrehajtása során kapcsolatba kerülnek: a pályázás folyamata során a szerződéskötésig a megvalósítás során a szakmai monitoring Közreműködő

Részletesebben

FÓKUSZOK AZ UNIÓS PROJEKTEK BELSŐ ELLENŐRZÉSE SORÁN. Budapest, december 6.

FÓKUSZOK AZ UNIÓS PROJEKTEK BELSŐ ELLENŐRZÉSE SORÁN. Budapest, december 6. FÓKUSZOK AZ UNIÓS PROJEKTEK BELSŐ ELLENŐRZÉSE SORÁN Budapest, 2012. december 6. Szereplők I. Belső ellenőrzés Pályázó/Kedvezményezett Külső ellenőrzések Szereplők II. - Hazai szervezetek Állami Számvevőszék

Részletesebben

Szabálytalansági eljárás. dr. Szedő Szilvia, főosztályvezető-helyettes BM Támogatás-koordinációs Főosztály Budapest, 2014. március 5.

Szabálytalansági eljárás. dr. Szedő Szilvia, főosztályvezető-helyettes BM Támogatás-koordinációs Főosztály Budapest, 2014. március 5. Szabálytalansági eljárás dr. Szedő Szilvia, főosztályvezető-helyettes BM Támogatás-koordinációs Főosztály Budapest, 2014. március 5. Jogi háttér Az egyes alapokat létrehozó közösségi határozatok és azok

Részletesebben

KÖFOP A SZÉCHENYI PROGRAMIRODA NONPROFIT KFT. SZEREPE ÉS FELADATAI

KÖFOP A SZÉCHENYI PROGRAMIRODA NONPROFIT KFT. SZEREPE ÉS FELADATAI KÖFOP-3.3.3-15-2016-00001 A SZÉCHENYI PROGRAMIRODA NONPROFIT KFT. SZEREPE ÉS FELADATAI ELŐZMÉNYEK 2011-ben létrejött a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. a Promei Nonprofit Kft. jogutódjaként a Nemzeti

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Az ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő megállapodásról 1. előterjesztés száma: 75 /2016 2. előterjesztést készítő személy neve: dr.

Részletesebben

4/2016. (II.22.) előterjesztés 4. napirendi pont. Keretmegállapodás

4/2016. (II.22.) előterjesztés 4. napirendi pont. Keretmegállapodás Keretmegállapodás a 2014-2020 időszakra szóló Integrált Területi Program keretében benyújtandó projektek előkészítésében és a projekt megvalósításához nyújtott projektmenedzsmenti szolgáltatások ellátásában

Részletesebben

Az Új Széchenyi Terv keretében benyújtott pályázatok megvalósításával kapcsolatos tudnivalók

Az Új Széchenyi Terv keretében benyújtott pályázatok megvalósításával kapcsolatos tudnivalók Az Új Széchenyi Terv keretében benyújtott pályázatok megvalósításával kapcsolatos tudnivalók A finanszírozás típusai és sorrendje Előleg Köztes kifizetés: a) Utófinanszírozás: a Kedvezményezett (a számlán

Részletesebben

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ. Gazdaságfejlesztési eredmények, tapasztalatok és jó tanácsok a következő pályázati időszakra

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ. Gazdaságfejlesztési eredmények, tapasztalatok és jó tanácsok a következő pályázati időszakra MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Gazdaságfejlesztési eredmények, tapasztalatok és jó tanácsok a következő pályázati időszakra Biró Eszter, igazgató Budapest, 2013.12.11. Mai napunk célja 2007-2013

Részletesebben

Szabálytalansági eljárás, szabálytalanságok gyakori esetei

Szabálytalansági eljárás, szabálytalanságok gyakori esetei Szabálytalansági eljárás, szabálytalanságok gyakori esetei dr. Bugyi Emőke, jogi szakreferens BM Támogatás-koordinációs Főosztály Budapest, 2012. január 23. Jogi háttér Az egyes alapokat létrehozó közösségi

Részletesebben

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ Tartalom Határidők a projekt megvalósításában Záró elszámolási csomag benyújtása Záró elszámolási csomag ellenőrzése Kötelező tevékenységek

Részletesebben

A SZÉCHENYI PROGRAMIRODA SZEREPE A TERÜLETFEJLESZTÉSBEN,

A SZÉCHENYI PROGRAMIRODA SZEREPE A TERÜLETFEJLESZTÉSBEN, SZÉCHENYI PROGRAMIRODA KÖFOP-3.3.3-15-2016-00001 A SZÉCHENYI PROGRAMIRODA SZEREPE A TERÜLETFEJLESZTÉSBEN, GAZDASÁGFEJLESZTÉSBEN BUZÁS LÁSZLÓ REGIONÁLIS IGAZGATÓ ELŐZMÉNYEK 2011-ben létrejött a Széchenyi

Részletesebben

Iktatószám: NKEK /2013 EMIR iktató szám: K-2013-KEOP /A/ /173 TÁMOGATÓI OKIRAT

Iktatószám: NKEK /2013 EMIR iktató szám: K-2013-KEOP /A/ /173 TÁMOGATÓI OKIRAT Iktatószám: NKEK-3744-7/2013 EMIR iktató szám: K-2013-KEOP- 4.10.0/A/12-2013-0155-0183675/173 TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Környezet és Energia Operatív Program Irányító

Részletesebben

Regionális Operatív Program (ROP)

Regionális Operatív Program (ROP) PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány Tanácsadó és Információs Hálózat Regionális Operatív Program (ROP) keretében megvalósuló Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatási

Részletesebben

1. számú SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS

1. számú SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS 1. számú SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS amely létrejött egyrészről a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium (székhely: 1054 Budapest, Alkotmány u. 3.) mint támogató (a továbbiakban: Támogató), képviseletében

Részletesebben

ESZA Kht. Dr. Tátrai Ferenc Ügyvezető igazgató

ESZA Kht. Dr. Tátrai Ferenc Ügyvezető igazgató ESZA Kht. Dr. Tátrai Ferenc Ügyvezető igazgató Alapítás: 2179/2000 (VIII. 19) korm. hat. Társasági Szerződés: 2000. október 16. Bejegyzés: 2001. február 26. Munkaszervezet felállítása: 2001. április 3.

Részletesebben

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ A Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) eredményei Milos Katalin, Pályázatkezelési igazgató Veszprém, 2013.12.05. GOP 1-3. prioritás Eredmények 2007-2013* 42

Részletesebben

A kifizetések gyorsítása és egyéb pénzügyi, elszámolási kérdések a támogatásból megvalósuló közbeszerzésekben

A kifizetések gyorsítása és egyéb pénzügyi, elszámolási kérdések a támogatásból megvalósuló közbeszerzésekben A kifizetések gyorsítása és egyéb pénzügyi, elszámolási kérdések a támogatásból megvalósuló közbeszerzésekben Amiről szó lesz Az európai uniós támogatásokat szabályozó főbb normák - pénzügyi szempontból

Részletesebben

Készítette: Dr. Hangyál

Készítette: Dr. Hangyál Egészségügyi intézmények pályázati lehetőségei a Nemzeti Fejlesztési Terv Operatív Programjai tükrében Strukturális alapok, egészségügyi pénzforrások Európai Regionális Fejlesztési Alap: Támogatásra jogosult

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi egyesületek, non-profit szervezetek önkormányzati pénzügyi támogatásának feltételeiről és szabályairól szóló 9/2012.(VI.18.), 5/2013.(IV.05.)

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi 123-16/2014. Némethy Tímea igazgató Helyben Tárgy: 2014. évi integritás jelentés Melléklet: 1 db Tisztelt Igazgató Asszony! Az államigazgatási szervek

Részletesebben

MBI Kft. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata

MBI Kft. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata MBI Kft. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Elfogadva: 1/2015. ügyvezetői határozattal Hatályba lépés napja: 2015. január 01. 1 TARTALOM 1. PREAMBULUM 3 2. DEFINÍCIÓK 4 3. PANASZOK TÍPUSAI

Részletesebben

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ A Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) eredményei Milos Katalin, igazgató Szentendre, 2013.10.29. GOP 1-3. prioritás Eredmények 2007-2013* 42 616 beérkezett

Részletesebben

Miniszterelnöki Hivatal. Dr. Tordai Csaba Szakállamtitkár Úr részére. Budapest. Tisztelt Szakállamtitkár Úr!

Miniszterelnöki Hivatal. Dr. Tordai Csaba Szakállamtitkár Úr részére. Budapest. Tisztelt Szakállamtitkár Úr! Miniszterelnöki Hivatal Dr. Tordai Csaba Szakállamtitkár Úr részére Budapest Tisztelt Szakállamtitkár Úr! A Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége ezúton szeretné szíves állásfoglalását

Részletesebben

A FEJLESZTÉS- POLITIKA UNIÓS ÉS HAZAI JOGSZABÁLYI HÁTTERE DR. MOLNÁR ANNA

A FEJLESZTÉS- POLITIKA UNIÓS ÉS HAZAI JOGSZABÁLYI HÁTTERE DR. MOLNÁR ANNA A FEJLESZTÉS- POLITIKA UNIÓS ÉS HAZAI JOGSZABÁLYI HÁTTERE DR. MOLNÁR ANNA KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOZÁS RENDSZERE Közösségi jogszabályok 2004-2006 2007-2013 2014-2020 1260/1999/EK rendelet (általánosstrukturális

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve Jászivány Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. -a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁG I MINISZTÉRIUM aanys :'_ 1s1 : MINISZTER

NEMZETGAZDASÁG I MINISZTÉRIUM aanys :'_ 1s1 : MINISZTER NEMZETGAZDASÁG I MINISZTÉRIUM aanys :'_ 1s1 : MINISZTER É.rkczett : 2G12 i r i 1 O. Iktatószám: NGM/7654 (2012) Válasz a iv6500. számú írásbeli kérdésre pvan-e tartalmi összefüggés a munkavégzés és a járulékfizetési

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 14/2015.(V.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Módosított

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására 1. A pályázat célja A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek

Részletesebben

éven belüli kölcsön felvételéről

éven belüli kölcsön felvételéről E LŐTERJESZTÉS éven belüli kölcsön felvételéről Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 19-i rendkívüli ülésére. Előterjesztők: Stayer László polgármester Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és

Részletesebben

Változások a Nemzeti Együttműködés Alap támogatási rendszerében. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 1

Változások a Nemzeti Együttműködés Alap támogatási rendszerében. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 1 Változások a Nemzeti Együttműködés Alap támogatási rendszerében Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 1 - HATÁRIDŐK - VÁLTOZÁSOK: - alapkezelő - pályázati kiírás - EPER Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 2 15

Részletesebben

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS JÚNIUS 25-I ÜLÉSÉRE

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS JÚNIUS 25-I ÜLÉSÉRE E LŐTERJESZTÉS A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2015. JÚNIUS 25-I ÜLÉSÉRE 7. IKTATÓSZÁM: 33-6/2015. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat Fejér megye Integrált Területi Programja tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos

Részletesebben

A 2014-2020 IDŐSZAK SZABÁLYOZÁSÁNAK FŐBB ÚJDONSÁGAI TÓTH TAMÁS MINISZTERELNÖKSÉG SZABÁLYOZÁSI FŐOSZTÁLY

A 2014-2020 IDŐSZAK SZABÁLYOZÁSÁNAK FŐBB ÚJDONSÁGAI TÓTH TAMÁS MINISZTERELNÖKSÉG SZABÁLYOZÁSI FŐOSZTÁLY A 2014-2020 IDŐSZAK SZABÁLYOZÁSÁNAK FŐBB ÚJDONSÁGAI TÓTH TAMÁS MINISZTERELNÖKSÉG SZABÁLYOZÁSI FŐOSZTÁLY Tartalom Szabályozási környezet Intézmények és kijelölés Tervezés és előkészítés Kiválasztási eljárások

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók Pályázat Program neve: Program kódja: Gazdaságfejlesztési Operatív Program GOP-2012-2.2.4 Támogatás szakmai iránya: Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahely teremtési képességének támogatása Megvalósítandó

Részletesebben

Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Catomio Andrea, VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-dunántúli Területi Iroda Információs

Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Catomio Andrea, VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-dunántúli Területi Iroda Információs Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Catomio Andrea, VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-dunántúli Területi Iroda Információs nap magyar partnerek részére Pécs, 2011.június 23. Tartalom

Részletesebben

Iktatószám: NKEK /2013 EMIR iktató szám: K-2013-KEOP /A/ /173 TÁMOGATÓI OKIRAT

Iktatószám: NKEK /2013 EMIR iktató szám: K-2013-KEOP /A/ /173 TÁMOGATÓI OKIRAT Iktatószám: NKEK-3785-11/2013 EMIR iktató szám: K-2013-KEOP- 4.10.0/A/12-2013-0184-0191989/173 TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Környezet és Energia Operatív Program Irányító

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

SZTERÉNYI ÜGYVÉDI IRODA RECHTSANWALTSSOZIETÄT LAW FIRM

SZTERÉNYI ÜGYVÉDI IRODA RECHTSANWALTSSOZIETÄT LAW FIRM SZTERÉNYI ÜGYVÉDI IRODA RECHTSANWALTSSOZIETÄT LAW FIRM 1011 BUDAPEST, FŐ UTCA 14-18. Címzett: Kérelmező részére E-mail útján Másolatban: Valamennyi ajánlattevő részére E-mail útján Küldi: dr. Szterényi

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉS I MINISZTÉRIUM

VIDÉKFEJLESZTÉS I MINISZTÉRIUM VIDÉKFEJLESZTÉS I MINISZTÉRIUM Érkezett k 2'3'5- //t DR. FAZEKAS SÁNDO R miniszter PTKF/2009-2/201 3 Ivády Gábor ár országgyűlési képviselő részére ORSZÁGGY ŰLÉS IRODAHÁZA BUDAPEST Széchenyi rkp. 19. 1358

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az újpesti kisvállalkozások gazdaságfejlesztési támogatásáról (T E R V E Z E T) Budapest Főváros

Részletesebben

F E L H Í V Á S. Gencsapáti székhelyű civil szervezetek évi támogatására

F E L H Í V Á S. Gencsapáti székhelyű civil szervezetek évi támogatására F E L H Í V Á S Gencsapáti székhelyű civil szervezetek 2015. évi támogatására Gencsapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Önkormányzat költségvetésében civil szervezetek számára

Részletesebben

A közbeszerzések ellenőrzésének tapasztalatai. Dr. Velikovszky László PhD főosztályvezető, NFÜ, Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály

A közbeszerzések ellenőrzésének tapasztalatai. Dr. Velikovszky László PhD főosztályvezető, NFÜ, Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály A közbeszerzések ellenőrzésének tapasztalatai Dr. Velikovszky László PhD főosztályvezető, NFÜ, Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály Tartalom A támogatásból megvalósuló közbeszerzések sajátosságai Az ellenőrzési

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések A rendelet célja. 1. A rendelet célja, hatálya

I. rész. Általános rendelkezések A rendelet célja. 1. A rendelet célja, hatálya Karancsalja község Önkormányzata Képviselő testületének 11/2013. (VIII.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról Karancsalja község Önkormányzatának

Részletesebben

EMIR azonosító: HEFOP-3.4.1-P.-2005-07-0001/2.0

EMIR azonosító: HEFOP-3.4.1-P.-2005-07-0001/2.0 . számú SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (székhely: 1133, Budapest Pozsonyi út 56.) mint támogató (a továbbiakban: Támogató), képviseletében eljár: ESZA Európai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Szennyvíz beruházással kapcsolatos konzorciumi megállapodás Iktatószám:

Részletesebben

Előadók: Páliné Keller Csilla 4. napirend Munkaszervezet évi munkatervének és költségvetési tervének bemutatása Előadók: Páliné Keller Csilla 5.

Előadók: Páliné Keller Csilla 4. napirend Munkaszervezet évi munkatervének és költségvetési tervének bemutatása Előadók: Páliné Keller Csilla 5. Szám: 1/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Az Alpokalja-Ikva mente Leader Egyesület 2010. május 18.-án 15.00 órai kezdettel megtartott elnökségi ülésén. Helye: Fertőszentmiklós, Polgármesteri Hivatal, Házasságkötő

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Dabasi Kornélia Előterjesztő: Fodor Rita

Részletesebben

PROJEKTNYITÓ ÉRTEKEZLET

PROJEKTNYITÓ ÉRTEKEZLET PROJEKTNYITÓ ÉRTEKEZLET TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 2012. október 26. PROJEKTNYITÓ ÉRTEKEZLET TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 Főkedvezményezett: Szent István Egyetem Víz- és Környezetgazdálkodási

Részletesebben

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A kormányzati szervek A korrupció megelőzése érdekében tett főbb intézkedések: 1. Részvétel a KIM által koordinált korrupciómegelőzési program végrehajtásának

Részletesebben

A HEFOP MONITORING RENDSZERE ESZA PROJEKTEK

A HEFOP MONITORING RENDSZERE ESZA PROJEKTEK A HEFOP MONITORING RENDSZERE ESZA PROJEKTEK Definíciók A monitoring egy adott fejlesztés pénzügyi és fizikai megvalósításának nyomon követését jelenti; azt vizsgálja, hogy az adott fejlesztés végrehajtása

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-7/2016. Tárgy: Együttműködési megállapodás a Csongrád Megyei Önkormányzattal

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P NYUGDÍJAS SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA KIÍRT PÁLYÁZATHOZ I. PÁLYÁZÓ SZERVEZET ADATAI A pályázó neve:.. A pályázó székhelye:. A pályázó címe,

Részletesebben

BIZTOSÍTÉKOK RENDSZERE AZ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSOKBAN

BIZTOSÍTÉKOK RENDSZERE AZ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSOKBAN BIZTOSÍTÉKOK RENDSZERE AZ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSOKBAN TÉMAKÖRÖK KÖZBESZERZÉS EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS STATISZTIKA SZABÁLYOZÁS BIZTOSÍTÉKOK RENDSZERE SZÁLLÍÓI ELŐLEG PROBLÉMÁK/KÉRDÉSEK KÖZBESZERZÉSI STATISZTIKA

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:.../2015. 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Területi-

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2011. december 12-i Képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2011. december 12-i Képviselő-testületi ülésére Kisberény Község Önkormányzata 8693 Kisberény, Petőfi S. u. 36. Ügyiratszám: 6743-23/2011 ELŐTERJESZTÉS Kisberény Község Önkormányzata 2011. december 12-i Képviselő-testületi ülésére Napirend: KEOP-7.1.0/11

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Közép-Békési Területfejlesztési Önkormányzati Társulás (székhelye: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7., képviseli Izsó Gábor elnök) a továbbiakban:

Részletesebben

Tájékoztató. a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről

Tájékoztató. a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről Ikt. szám: 49-28/2015/222 Ügyintéző: Macz Orsolya Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Helyben Tájékoztató a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről

Részletesebben

TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK

TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK ÁROP SZERVEZETFEJLESZTÉSI PROJEKTEK TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK GŐRI MELINDA MINISZTERELNÖKSÉG IRÁNYÍTÓHATÓSÁG TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK Cél : Pályázatban foglalt tartalom megvalósítása

Részletesebben

Közbeszerzés ellenőrzési tájékoztató ÁROP-1.A.5, 3.A.2 Pályázói információs nap Előadó: dr. Szabó Zoltán, jogi előadó MAG Zrt. 2014. március 21. Budapest Közbeszerzések ellenőrzésének folyamatai - Szabályozási

Részletesebben

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása ÁROP-1.A.5, 3.A.2 Pályázói információs nap Előadó: Kocsis Beáta, Pénzügyi menedzser MAG Zrt. 2014. március 25. Budapest Szabályozási háttér 4/2011

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő -testületének 3/2014.(V. 8.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Ügyfélbarát ügyintézés, partneri kapcsolat a pályázatkezelésben Az Új Széchenyi Terv pályázatok tanulságai Milos Katalin, igazgató 2013. április 11. Szeged 2012 számokban

Részletesebben

INFORMATIKAI ÚJDONSÁGOK A 2014-2020-AS PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN (TÓTH TAMÁS LAPOSA TAMÁS)

INFORMATIKAI ÚJDONSÁGOK A 2014-2020-AS PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN (TÓTH TAMÁS LAPOSA TAMÁS) INFORMATIKAI ÚJDONSÁGOK A 2014-2020-AS PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN (TÓTH TAMÁS LAPOSA TAMÁS) ELŐADÁS TARTALMA - SZABÁLYOZÁS VÁLTOZÁSOK - TÁMOGATÁS MENEDZSMENT INFORMATIKAI MEGOLDÁSA A 272/2014. (XI. 5.) KORM.

Részletesebben

A BIZOTTSÁG VÁLASZA AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 2012-ES ÉVES JELENTÉSÉRE 8. FEJEZET KUTATÁS ÉS EGYÉB BELSŐ POLITIKÁK

A BIZOTTSÁG VÁLASZA AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 2012-ES ÉVES JELENTÉSÉRE 8. FEJEZET KUTATÁS ÉS EGYÉB BELSŐ POLITIKÁK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.9.16. COM(2013) 651 final A BIZOTTSÁG VÁLASZA AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 2012-ES ÉVES JELENTÉSÉRE 8. FEJEZET KUTATÁS ÉS EGYÉB BELSŐ POLITIKÁK HU HU A BIZOTTSÁG VÁLASZA AZ

Részletesebben

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA Iktatószám: Tárgy: Ügyintéző: Melléklet: MN/30592-7/2014. a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező sajtótermék másolata

Részletesebben

Az Igazoló Hatóság tevékenysége. Filep Nándor, főosztályvezető Magyar Államkincstár, EU Támogatások Szabályossági Főosztály 2015. június 3.

Az Igazoló Hatóság tevékenysége. Filep Nándor, főosztályvezető Magyar Államkincstár, EU Támogatások Szabályossági Főosztály 2015. június 3. Az Igazoló Hatóság tevékenysége Filep Nándor, főosztályvezető Magyar Államkincstár, EU Támogatások Szabályossági Főosztály 2015. június 3., Budapest TARTALOM Jogszabályi háttér, szervezet Költségigazolás

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról. Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT MINTA

TÁMOGATÓI OKIRAT MINTA Iktatószám: Kedvezményezett neve: Projekt címe: Projekt azonosítószám: TÁMOGATÓI OKIRAT MINTA Preambulum A Vidékfejlesztési Program 19. intézkedése a vidékfejlesztési tevékenységben jelentős szerepet vállaló,

Részletesebben

h a t á r o z a t o t hozom:

h a t á r o z a t o t hozom: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I/B-4978/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata az ERSTE Bank Hungary Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek Állami

Részletesebben

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata Angyali Szolgálat Alapítvány Alapító Okirata tanítások átadása így hozzájárulva egy békésebb, szeretetteljesebb és boldogabb társadalmi élet kialakulásához. II.-6. Az alapítvány munkájában résztvev k

Részletesebben

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10.

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (III.9.) önkormányzati rendelete a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról Hatályos: 2016. március 10. Nyirád 2016 A hirdetőtáblára

Részletesebben

A Kormány. Korm. rendelete. a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek személyi állományának kártalanításáról

A Kormány. Korm. rendelete. a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek személyi állományának kártalanításáról TERVEZET! A Kormány /2016. ( ) Korm. rendelete a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek személyi állományának kártalanításáról A Kormány a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának

Részletesebben

Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata PTE ÁJK Pályázati Szabályzata 1. A PTE ÁJK Pályázati Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) célja összhangban a PTE pályázati rendjéről szóló 4/2007.sz. Rektori Utasítással a PTE ÁJK pályázati aktivitásának

Részletesebben

A magyarországi közbeszerzések átláthatósága

A magyarországi közbeszerzések átláthatósága A magyarországi közbeszerzések átláthatósága Ligeti Miklós Transparency International Magyarország info@transparency.hu miklos.ligeti@transparency.hu Közbeszerzések a számok tükrében Közbeszerzések összértéke

Részletesebben

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Verzió: Készítette: Hatályba lépés napja: v1 Sajti László szervezeti igazgató 2014. január 02. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.1. A Szabályzat célja Jelen

Részletesebben

T/6768/18. szám. Az Országgyűlés. Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságána k. ajánlás a

T/6768/18. szám. Az Országgyűlés. Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságána k. ajánlás a T/6768/18. szám ORSZÁCG Y 1J lyé 7 _ 1 Tr l. Érkezett: 2008 DEC 1 5. Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságána k ajánlás a a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a

Részletesebben

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban Dönsz Teodóra, csoportvezető Magyar Természetvédők Szövetsége Zöld Régiók Hálózata A program célja a hazai környezetvédők

Részletesebben

Az Innoven Kft. 2012.november 15-én érkezett kérelmében tulajdonosi hozzájárulást kér a KEOP- 2012.5.5.0 számú pályázati kiíráson való részvételhez:

Az Innoven Kft. 2012.november 15-én érkezett kérelmében tulajdonosi hozzájárulást kér a KEOP- 2012.5.5.0 számú pályázati kiíráson való részvételhez: Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezi: Valamennyi

Részletesebben

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE Elfogadva a 9 /2014. (I. 30.) számú Önkormányzati határozattal A képvisel -testület m ködésének alapja az éves munkaprogram. A testület

Részletesebben

2013. szeptember 1. TÁMOP B Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára

2013. szeptember 1. TÁMOP B Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára TÁMOP-3.3.10.B-12-2013-0004 Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára 2013. szeptember 1. 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg a projekt megvalósításában részt vevők feladat-

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Nagy Ildikó A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések átvétele FH-tól Pénzügyi

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

TÁMOP D-12/2/KONV projektindító nap

TÁMOP D-12/2/KONV projektindító nap TÁMOP-4.1.2.D-12/2/KONV projektindító nap Támogatási keret - Összesen 2 858 561 708 Ft a megítélt támogatás. A pályázati kiírás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban

Részletesebben

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat Ezen szabályzat továbbadása az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár írásos engedélye nélkül nem megengedett. TARTALOMJEGYZÉK 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA...3

Részletesebben

ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK

ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS 20. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi

Részletesebben

az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránt

az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránt PÁLYÁZATI ADATLAP az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránt 1. sz. melléklet 1 Az önszerveződő közösség neve: Az önszerveződő közösség címe: A szervezet jogállása: A szervezet telefon-, faxszám,

Részletesebben

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI FELÜLVIZSGÁLAT (HVS) 2013! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatósága 16/2013. (III.6.) közlemény értelmében elrendelte

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/15130-10/2012. Tárgy: a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: Melléklet: személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező honlap másolata

Részletesebben