A Referatúra főbb feladatai

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Referatúra főbb feladatai"

Átírás

1 A Referatúra főbb feladatai - Kapcsolatot tart a Pécsi Sport Nonprofit Zrt.-vel - Ellátja a sport támogatásával kapcsolatos előkészítő és végrehajtó tevékenységet ellátja. - Gondoskodik az Önkormányzat tulajdonában lévő lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosításáról, ellátja a bérbeadói feladatokat. - Nyilvántartja az önkormányzati lakás bérbevételére benyújtott kérelmeket. Összefogja az Önkormányzat és társaságai valamint intézményeinél folyamatban lévő fejlesztéseket, pályázatokat, előkészíti és véleményezi az újonnan felmerülő fejlesztési igényeket és lehetőségeket. - Gondoskodik a fejlesztések összhangjáról, a fejlesztési alapdokumentumokhoz történő illeszkedésükről. - Ellátja az önkormányzat által fenntartott óvodák létesítésével, átszervezésével, működtetésével, szakmai munkájuk irányításával és felügyeletével kapcsolatos önkormányzati feladatokat. - Ellátja a jegyzői hatáskörből a főosztályra átruházott feladatokat. - Ellátja az önkormányzat által fenntartott közművelődési intézmények és művészeti intézmények létesítésével, átszervezésével, működtetésével, szakmai munkájának irányításával, felügyeletével kapcsolatos önkormányzati fenntartói feladatokat. - Figyelemmel kíséri és segíti a kulturális területen működő azon gazdasági társaságok szakmai munkáját, melyekben az önkormányzatoknak tulajdonrésze van. - A kulturális szakterület ellátásával kapcsolatosan rendszeresen figyelemmel kíséri a város zenei, irodalmi, képzőművészeti életét, a könyvtári és a múzeumi munkát, a színházakat, a médiát, a hivatásos és amatőr művészeti csoportokat, a kulturális feladatot ellátó civil szervezeteket, valamint a szórakoztató és ismeretterjesztő tevékenységeket. - Segít kidolgozni, illetve előkészíteni az Éves Vagyongazdálkodási Irányelveket. - Ellátja az önkormányzat hatályos vagyonrendelete szerinti forgalomképes önkormányzati vagyonelemek működtetését, fejlesztési (értékesítések, befektetési célú ingatlanvásárlások) és hasznosítási feladatait az önkormányzat közgyűlése, a polgármester felhatalmazása alapján, illetve saját hatáskörben. - Együttműködik a városüzemeltetéssel, vagyongazdálkodással és városi közfeladatokat ellátó önkormányzati többségi tulajdonú társaságokkal, valamint az intézmények szakmai felügyeletének ellátásában közreműködik. Segíti a különböző gazdasági társaságok és intézmények tevékenységének összehangolását. - Segíti, előkészíti, felelősen végrehajtja, illetve gyakorolja az Önkormányzat közgyűlésének, polgármesterének, szakbizottságainak és a város jegyzőjének feladatát, illetve hatáskörét a külön részletezett hatásköri jegyzék szerinti jogszabályi felhatalmazás alapján. - Szakmai szempontból elősegíti a tulajdonosi elvárások és érdekek érvényesítését a szakterületéhez kapcsolódó önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságok vonatkozásában. A főosztály szakmai kompetenciájába tartozó tulajdonosi döntéseket előkészíti. - Szakmai segítséget nyújt az Önkormányzat szakbizottságainak munkájához. - A zárszámadás készítéséhez összeállítja a költségvetési évre vonatkozó vagyonleltárt a Pénzügyi Főosztállyal együttműködve.

2 - Értékeli a város közterületeinek állapotát, továbbá a hatályos rendezési tervek alapján a közlekedés aktuális helyzetét. - Folyamatosan értékeli a város környezeti állapotát. Elkészíti a város környezetvédelmi programját. - Szakmai támogatást nyújt az Önkormányzat sikeres pályázati tevékenységéhez. Véleményezi az önkormányzati forrásokat igénylő pályázatokat.. - Kapcsolatot tart a Pécsi Városfejlesztési Kft-vel a fejlesztések koordinálása és a pályázatok megvalósítása terén - Közreműködik a város stratégiai és szakmapolitikai koncepcióinak aktualizálásában. Javaslatot tesz a városfejlesztési, és átfogó fejlesztési stratégiák aktualizálásának irányelveire. - Közreműködik a város környezeti állapotával, a környezetvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátásában. - Szakmai hátteret biztosít az Önkormányzat szakmai szervezetekben való részvételéhez. - Ellátja az Önkormányzat Pécs sérülékeny vízbázisának és szennyvízcsatornahálózatának bővítése ISPA/Kohéziós Alap projekttel kapcsolatos feladatait. - A város fejlesztése érdekében városrendezési terveket készíttet, ezek testületi és szakhatósági elfogadását előkészíti. - Nyilvántartja a védelemre érdemes műemlék ingatlanokat, gondoskodik az önkormányzati és műemlék ingatlanok állagmegóvásáról és hasznosításáról. - Előkészíti a különböző közszolgáltatások és közműszolgáltatások önkormányzati szabályozásával összefüggő feladatokat. Árhatósági feladatként felülvizsgálja és előterjeszti a köz- és közműszolgáltatások díjainak megállapításával összefüggő előterjesztéseket. - Javaslatot tesz a város közvilágításának fejlesztésére, továbbá a hatályos rendezési tervek alapján a közlekedés aktuális helyzetét értékeli. - Előkészíti a különböző közművek elhelyezése szempontjából a közterületek használatának szabályait, a közterületek igénybevételével járó kötelezettségek és speciális szakmai szabályok érvényre juttatása érdekében javaslatot terjeszt elő. a.) Népjóléti, Sport- és Lakás Referatúra feladatai: - Gondoskodik a város sportkoncepciójában a Közgyűlés által elfogadott feladatok végrehajtásáról. - Ellátja az önkormányzat által fenntartott sport intézmény létesítésével, átszervezésével, működtetésével, szakmai munkájának irányításával, felügyeletével kapcsolatos önkormányzati fenntartói feladatokat. - Figyelemmel kíséri az önkormányzat és a bizottság által felosztott pénzeszközök hatékony felhasználását. Elvégzi a pályázatok kezelését, nyilvántartását, szerződéskötések előkészítését. - Felügyeli és szervezi a diák és szabadidő-sportot. - Támogatja (lehetőségei szerint) a diák-, lakóterületi-, rekreációs és versenysport egyesületek tevékenységét, segítséget nyújt sportcélú civil szerveztek létrejöttéhez. - Szervezi, illetve segíti a város nemzetközi különösen a testvérvárosi sport találkozóinak lebonyolítását. - Kapcsolatot tart a megyei és az országos sportszervezetekkel. Szorosan együttműködik a Testnevelő Tanárok Egyesületével és a Megyei Diáksport Tanáccsal.

3 - Figyelemmel kíséri az országos pályázati kiírásokat, segíti az ebben érdekelt pécsi szervezetek részvételét. - Támogatja a tanórán kívüli iskolai sportprogramokat, szoros kapcsolatot tart az oktatási intézmények igazgatóival, diáksport vezetőivel, testnevelő tanáraival. - Közreműködik az Egészséges Városok (WHO) illetve a Pécsi Napok sportprogramjainak előkészítésében, lebonyolításában. Együttműködik a Sportlétesítmények Igazgatósága szabadidősportért felelős munkatársával a szakterületéhez kapcsolódó sport programok kialakításában, valamint a városi sportági szakszövetségek és bizottságok működtetésének koordinációjában. Segíti a városi szövetségek munkáját, ellátja a szükséges adminisztrációs feladatait (11 városi szövetség). - Kapcsolatot tart, illetve együttműködik más önkormányzatokkal, társadalmi, ifjúsági és civil szervezetekkel, intézményekkel. - Közreműködik az önkormányzat külső kapcsolatainak alakításában és szervezésében. - Döntésre előkészíti a társadalmi, ifjúsági, civil és kisebbségi szervezetektől érkező támogatási kérelmeket. - Figyelemmel kíséri az Ifjúsági Kerekasztal munkáját. - Részt vesz az ifjúsági és civil szervezetek pályázatainak kiírásában, lebonyolításában. - Gondoskodik az Ifjúságpolitikai Koncepció és Cselekvési Terv évenkénti áttekintéséről és aktualizálásáról. - Végrehajtja a Bizottság és a Közgyűlés által hozott állásfoglalásokat és határozatokat. Szociális lakásgazdálkodási feladatok - Gondoskodik az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek tulajdonosi képviseletéről, a bérbeadással összefüggő bérbeadói, tulajdonosi jogokat gyakorolja. - Ennek keretében: - Gondoskodik a bérlemények és a bérlők nyilvántartásáról, az aktuális bérleti szerződések érvényességéről, azok szükség szerinti módosításáról. - Folyamatosan ellenőrzi a lakbértartozásokat, kezdeményezi a lakbérhátralékok beszedését, behajtását, indokolt esetekben kezdeményezi a bérleti szerződések felbontását. - Önkényes lakásfoglalókkal szemben kezdeményezi a bírósági eljárás megindítását, jogi képviselet biztosítását a végrehajtási eljárások során. - Gyakorolja a tulajdonosi jogokat, a lakáshasználat, a korszerűsítés, valamint az üzemeltetés területén az érvényben lévő önkormányzati rendeletek adta felhatalmazásnak megfelelően. - Ellátja az önkormányzati lakások bérbeadásával kapcsolatos feladatokat, a szükséges döntés-előkészítést követően előterjesztéseket készít. - Gondoskodik az életveszélyessé nyilvánított épületekben lakók és a szociális intézményből elbocsátottak elhelyezéséről. - Irányítja a város lakásépítési-, fejlesztési-, és gazdálkodási programjának előkészítését, az elfogadott programok alapján fejleszti a lakásgazdálkodás színvonalát.

4 - A lakbér- és közüzemi díjhátralékosok számának csökkentése érdekében lakás-mobilitást elősegítő programok kidolgozását kezdeményezi. - Részt vesz a veszélyeztetett városrészek rehabilitációs programjának kidolgozásában és végrehajtásában. - Közreműködik a lakásokra és nem lakás célú helyiségekre vonatkozó önkormányzati rendeletek kidolgozásában és korszerűsítésében. - Törekszik a bérlakás-állomány összetételének optimalizálására olyan szempontból, hogy azok segítségével kielégíthetők legyenek a városban jelentkező különböző igények, mind a korlátozott fizetőképességű alacsony komfortfokozatú lakások, mind az extra igényeket kielégítő bérlemények tekintetében. - Nyilvántartja és előterjeszti a lakbér-támogatási kérelmeket, megköti a támogatási szerződéseket és rendszeresen igényli a központi támogatásokat. - Ellátja az üresen álló és értékesítésre kijelölt lakásingatlanok árverési eljárását. - A Jegyző nevében igazolásokat ad ki lakáscélú támogatások elbírálásához. - Az önkormányzati lakáscélú hitelekkel kapcsolatos ügyeket intézi. b.) Oktatási és Kulturális Referatúra feladatai: Kulturális feladatok Ellátja az önkormányzat által fenntartott közművelődési intézmények létesítésével, átszervezésével, működtetésével, szakmai munkájának irányításával, felügyeletével kapcsolatos önkormányzati fenntartói feladatokat ennek keretében: - Ellátja az intézményvezetők pályáztatásával, megbízásával, jutalmazásával és bérfejlesztésével kapcsolatos előkészítő feladatokat. Folyamatosan figyelemmel kíséri a közművelődési és művészeti intézmények gazdálkodását, tárgyévi költségvetésük előkészítésében részt vesz. - Gondoskodik a muzeális intézmények éves szakmai feladatainak, éves szakmai munkajelentések értékeléséről. - Gondoskodik a könyvtár használati szabályzatának, szakmai beszámolójának értékeléséről. - Gondoskodik a közművelődési intézmények használati szabályzatának jóváhagyásáról. - Koordinál az adott intézmény, a szakbizottság és a Polgármesteri Hivatal illetékes egységei között. - Rendszeresen figyelemmel kíséri és látogatja az intézmények programjait, rendezvényeit. - Döntéshozatalra előkészíti a kulturális tárgyú támogatási kérelmeket, a szakbizottság és a Közgyűlés határozatainak megfelelően elkészíti a támogatási szerződéseket. - Ellátja a céltartalékok között nevesített Választókörzeti keret felhasználásnak koordinációját a települési képviselők, a kötelezettségvállalást előkészítő referatúracsoportok, valamint a Pénzügyi Főosztály között.

5 - Elkészíti a kulturális-oktatási ágazat Választókörzeti keret terhére történő támogatások szerződéseit. - Figyelemmel kíséri és segíti a kulturális területen működő azon gazdasági társaságok szakmai munkáját, melyekben az önkormányzatoknak tulajdonrésze van, valamint ellátja ezen társaságok szakmai felügyeletét. - A kulturális szakterület ellátásával kapcsolatosan rendszeresen figyelemmel kíséri a város zenei, irodalmi, képzőművészeti életét, a könyvtári és múzeumi munkát, a színházakat, a médiát, a hivatásos és amatőr művészeti csoportokat, a kulturális feladatot ellátó civil szervezeteket, valamint a szórakoztató és ismeretterjesztő tevékenységeket. - Koordinál a város nagy rendezvényeinek, fesztiváljainak, jubileumainak, nemzeti ünnepeinek szervezésében. - Kezdeményezi és lebonyolítja szakterületén a helyi és országos díjak, kitüntetések felterjesztését. - Részt vesz a művészlakások, vendégtanári lakások bérbeadásával kapcsolatos ügyek intézésében. - Intézi az emlékművek, szobrok, emléktáblák állításának ügyét, közreműködik a műemlékekkel kapcsolatos ügyekben. - Ellátja a jelenleg működő, önkormányzat által alapított kulturális alapítványokkal kapcsolatos alapítói teendők előkészítését. - Előkészíti a szakbizottság szakmai munkáját. - Végrehajtja a szakbizottság és a Közgyűlés által hozott állásfoglalásokat és határozatokat. - A Pécs név, valamint a hivatalos és választott jelképek használatával kapcsolatos kérelmeket döntésre előkészíti. Oktatási feladatok - Biztosítja 3 éves kortól a gyermekek napközbeni ellátásának, óvodai nevelésének, nemzeti, etnikai kisebbségekhez tartozók óvodai nevelésének feltételeit. - Biztosítja az állami fenntartású köznevelési intézmények, ingatlanok üzemeltetését. - Szerződést köt az állami intézményfenntartó központtal a működtetés egyedi feltételeinek meghatározására. - Biztosítja a többi gyermekkel együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését. - Ellátja az önkormányzat által fenntartott óvodák létesítésével, átszervezésével, működtetésével, szakmai munkájuk irányításával és felügyeletével kapcsolatos önkormányzati feladatokat. - Véleményt nyilvánít az állami fenntartású köznevelési intézmények megszüntetésével, átszervezésével, feladatának megváltozásával, nevének megállapításával kapcsolatos döntésekkel kapcsolatban. - Ellenőrzi az óvodai tanügyi dokumentumokban foglaltak végrehajtásának teljesülését. - Ellátja az óvodavezetők pályáztatásával, vezetői megbízásával, jutalmazásával és bérfejlesztésével kapcsolatos előkészítő feladatokat. - Közreműködik az állami fenntartású köznevelési intézmények vezetői megbízására és a megbízás visszavonására irányuló eljárásban.

6 - Rendszeresen figyelemmel kíséri és látogatja a köznevelési intézmények programjait, rendezvényeit. - Közreműködik a köznevelési információs rendszer működtetésében. - Figyelemmel kíséri a város óvodáinak pedagógiai munkáját, szakmai tevékenységét. - Kapcsolatot tart a városban működő, nem önkormányzati fenntartású köznevelési feladatokat ellátó intézményekkel. - Kapcsolatot tart és együttműködik a kormányhivatal és a megyeközponti tankerület vezetőivel. - Ellátja a jegyzői hatáskörből átruházott feladatokat (másodfokú döntés az óvodai felvétellel kapcsolatos kérelemről, felmentés a kötelező óvodába járás alól, nyilvántartás az óvodás és tanköteles gyerekekről, rendkívüli szünet elrendelése). - Közreműködik a megyei intézményhálózat-működtetési és köznevelési fejlesztési terv készítésében. - Végrehajtja a szakbizottság és a Közgyűlés által hozott állásfoglalásokat és határozatokat. - Ellátja az ÖÉF működtetésével kapcsolatos feladatokat. a.) Pénzügyi és Gazdasági Referatúra feladatai: - Ellátja az önkormányzat hatályos vagyonrendelete szerinti forgalomképes önkormányzati vagyonelemek működtetését, fejlesztési (értékesítések, befektetési célú ingatlanvásárlások) és hasznosítási feladatait az önkormányzat közgyűlése, a polgármester felhatalmazása alapján, illetve saját hatáskörben, illetve külső szervezettel kötött megbízás útján. Ennek során: - Testületi döntésre előkészíti a Főosztály területgazdálkodási és ingatlanhasznosítási feladatkörébe tartozó ügyeket. - Nyilvántartja a forgalomképes ingatlanokat és előkészíti azok hasznosítását. - Az értékesítéssel és hasznosítással összefüggésben lebonyolítja a pályázatokat, illetve liciteljárásokat folytat le. - Megszerkeszti az értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos szerződéseket, gondoskodik azok nyilvántartásáról és a földhivatali nyilvántartáson történő átvezetéséről és ingatlan-nyilvántartás szerinti kitűzéséről. - Gondoskodik az önkormányzati tulajdonban lévő, az intézmények működtetése során feleslegessé váló ingatlanok hasznosításáról, őriztetéséről, értékesítésük lehetőségeinek feltárásáról. - Képviseli az Önkormányzatot a kisajátítási és kártalanítási eljárások során. - Előkészíti a külföldiek tulajdonszerzése ügyében a polgármester véleményét. - Előkészíti az önkormányzat - a hatályos vagyonrendeletével összhangban - vagyonával kapcsolatos jogügyletekben a tulajdonosi nyilatkozatokat a Polgármester, illetve a Közgyűlés felhatalmazása alapján. - Kidolgozza a vagyonnal kapcsolatos jogügyletek eljárási rendjét. - A gazdasági program részeként, illetve ahhoz kapcsolódóan - a Hivatal érintett szervezeteivel együttműködve - kidolgozza az önkormányzat vagyonpolitikai-, városmarketing-, városfejlesztési-, turisztikai koncepciójának javaslatát. - Részt vesz az önkormányzat éves költségvetési koncepciójának, döntéselőkészítő munkálataiban, elősegíti a városfejlesztési koncepció, a gazdasági

7 program, valamint a vagyonpolitikai koncepció érvényre juttatását az operatív feladatok megfogalmazásában. - Az önkormányzat Közgyűlése által meghatározott keretek között ellátja az önkormányzat tulajdonosi érdekeltségi körébe tartozó gazdasági társaságok, egyéb szervek tulajdonosi irányításának, illetve befolyásolásának feladatait, folyamatos kapcsolatot tart e cégekkel. - módosításában, a döntés-előkészítő javaslatok összeállításában, a vagyonpolitikai koncepcióval való összhang megteremtésében. - Közreműködik az önkormányzat éves vagyongazdálkodási irányelveinek kialakításában és végrehajtásának ellenőrzésében. - Az önkormányzat rendeletében meghatározott módon és keretek között operatív vagyongazdálkodási feladatokat lát el. - Az önkormányzati és hivatali működés során gondoskodik az elfogadott vagyonpolitikai szempontok érvényre juttatásáról, a város- és gazdálkodáspolitikai elhatározások megjelenítéséről. - Gondoskodik az önkormányzat és intézményei fejlesztési, felújítási és rekonstrukciós igényeinek összegyűjtéséről, ennek alapján rövid és középtávú fejlesztési javaslatokat dolgoz ki. - Ennek keretében: - Számba veszi a különböző szakterületek bevonásával, azok fejlesztési elképzeléseit, fejlesztési programjaik összeállításához és ütemezéséhez irányelveket ad ki és segítséget nyújt. - A szakfőosztályokon keresztül összegyűjti a rövid és középtávú fejlesztési igényeket. - A szakfőosztályok által véleményezett fejlesztési igények alapján összeállítja a rövid és középtávra szóló fejlesztési tervjavaslatokat és a következő évi tervezési feladatokat. - A becsült megvalósítási költségek ismeretében és a jóváhagyott fejlesztési célok alapján előkészíti az önkormányzat költségvetéséhez a következő évi fejlesztési feladatokat, illetve azok megvalósításához szükséges forrásokra javaslatot terjeszt elő. - Szakmai segítséget nyújt az Önkormányzat szakbizottságainak munkájához. d.) Természeti és Emberi Erőforrás Referatúra feladatai: A Természeti és Emberi Erőforrás Fejlesztési Bizottság ügyköréhez kapcsolódó feladatok szakmai hátterének biztosítása. Pályázatokkal kapcsolatos feladatok: - Pályázatokkal összefüggő feladatok koordinálása. Az Önkormányzathoz beérkező pályázati megkeresések gondozása. - Pályázat figyelés, forrás felkutatás, ehhez kapcsolódóan az európai uniós, országos és régiós szintű tervezési folyamatok nyomon követése, az uniós és hazai pályázati lehetőségek feltárása, azok meglévő tényleges önkormányzati igényekhez, feladatokhoz történő igazítása. Önkormányzati forrásokat igénylő pályázatok véleményezése. - Az önkormányzat intézménye, gazdasági társasága vagy egyéb szervezet által előkészített fejlesztések, és kidolgozásra kerülő projektek véleményezése a stratégiák és prioritások érvényesítése érdekében.

8 - A lezáruló pályázatok teljesülésének, és az utánkövetéssel kapcsolatos feladatok teljesülésének monitoringja. - A pályázati szabályzat aktualizálása, gondozása. - A pályázati nyilvántartás gondozása. Kapcsolattartás az egyes pályázatokért felelős személyekkel/szervezetekkel. A pályázati tevékenységgel kapcsolatos nyilvántartás, monitorozás koordinációjának erősítése. - Az önkormányzat Fejlesztési és Pályázati Akciótervének gondozása, aktualizálásának koordinálása. - Folyamatos vezetői információ szolgáltatás, valamint negyedévente vezetői tájékoztató készítése az egyes pályázatokkal kapcsolatos aktualitásokról. - Félévente tájékoztató készítése a Közgyűlés számára a pályázatok aktuális helyzetéről. - Az éves költségvetés előkészítésében való közreműködés, adatszolgáltatás a Pénzügyi Főosztály tervezési feladatához. - Külügyi kapcsolatok becsatornázásának elősegítése a fejlesztési és pályázati folyamatokba. A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt-vel (Városfejlesztési Társaság) történő együttműködéssel kapcsolatos feladatok: - Az Önkormányzat valamint a Városfejlesztési Társaság közötti feladatmegosztás szabályainak előkészítése, kidolgozása és alkalmazása. - Az Önkormányzat és a Városfejlesztési Társaság közötti információáramlás biztosítása. - A Városfejlesztési Társaság és az Önkormányzat egyes szervei és testületei valamint vezetése közötti technikai jellegű közvetítés. - A városrehabilitációs és városfejlesztési projektek és folyamatok nyomon követése, az elért eredmények értékelése. - Az Önkormányzat és a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. között kötendő városfejlesztési közszolgáltatási szerződés és annak mellékleteit képező külön-megállapodások ügyintézése, azok aktualizálásának kezdeményezése. - Javaslattétel a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. feladat és hatásköreinek módosítására. Szakmai stratégiákkal kapcsolatos feladatok - A város stratégiai és szakmapolitikai koncepciói aktualizálására vonatkozó javaslattétel előkészítésében való részvétel a Kommunális és Városfejlesztési Referatúrával együttműködve a városi főépítész szakmai felügyelete mellett. A városfejlesztési, és átfogó fejlesztési stratégiák aktualizálásának irányelveire vonatkozó javaslattétel a Közgyűlés számára. - Véleményezi a kidolgozott akcióterületi terveket. - A stratégiai feladatok teljesülésének nyomon követése, szükség esetén a stratégiák módosításának, aktualizálásának kezdeményezése. - Egyes szakstratégiák aktualizálása az illetékes szakterületek felelőseivel együttműködve. - A stratégiai dokumentumok alkalmazási rendszerének kialakítása.

9 - Részvétel a városfejlesztési, és közlekedésfejlesztési koncepciók szakmai kialakításában a természetvédelmi és környezetvédelmi szempontok meghatározása tekintetében. Környezetvédelmet érintő feladatok: - Folyamatosan nyomon követi a város környezetállapotát, javaslat készítés annak javítását szolgáló tervszerű intézkedésekre, szükség esetén a halaszthatatlan beavatkozásokra. A feladat végrehajtása során rendszeres kapcsolatot tart az érintett hatóságokkal. - Előkészíti a város környezetvédelmi programját, gondoskodik jóváhagyása esetén a programozott feladatok végrehajtásának előkészítéséről, a szükséges források tervezéséről. A program szükség szerinti felülvizsgálatát gondozza. - Kezdeményező szerepet játszik környezetvédelmi pályázatok tekintetében. Figyelemmel kíséri a környezetvédelmi, természetvédelmi pályázatokat, programokat szervez. - Javaslatot tesz a természeti erőforrások állapotfelmérésére, folyamatos monitorozására, - Gondozza a talajvédelmi, a vízbázis-védelmi, zöldövezeti - különös tekintettel természetvédelmi területekre védelmi, levegőtisztaság védelmi, hulladékgazdálkodási-, és újrahasznosítási, zajvédelmi koncepciókat és szabályozásokat, előkészíti aktualizálásukat. Kidolgozza a kapcsolódó intézkedési terveket. - Energetikai koncepció és intézkedési tervek előkészítése, valamint vizsgálja az alternatív energiaforrások és energiatakarékos technológiák elterjesztésének, használatának lehetőségeit, különös tekintettel a közintézményekre. Emberi erőforrás-fejlesztéssel kapcsolatos feladatok: - Előkészíti a leszakadó városrészek revitalizációs tervét, koordinálja annak végrehajtását. - Részt vesz a hátrányos helyzetű emberek felzárkóztatását célzó komplex programok előkészítésében. - Közreműködik munkaerő-piaci projektek kidolgozásában, foglalkoztatási paktum előkészítésében és működtetésében. - Előkészíti és koordinálja a közösségfejlesztést, és a helyi demokrácia fejlesztését szolgáló projekteket. - Részt vesz szociális város-rehabilitációs projektek előkészítésében, és közreműködik megvalósulásukban. Civil szférához kapcsolódó feladatok: - Kidolgozza a civil szervezetekkel való együttműködés szabályait, folyamatosan nyomon követi működését. - Előkészíti és működteti a civil szervezetek támogatásának szabályrendszerét. - Részt vesz a civil szervezetek számára kiírt pályázatok előkészítésében, lebonyolításában.

10 - Döntésre előkészíti a civil és nemzetiségi szervezetektől érkező támogatási kérelmeket. - Előkészíti a részönkormányzati döntések alapján társadalmi szervezetekkel kötendő támogatási szerződéseket, figyelemmel követi a támogatott célok megvalósulását és azok szabályszerű elszámolásának rendszerét. Szakmai szervezetekben való önkormányzati részvétel szakmai hátterének biztosításával kapcsolatos feladatok: - Kapcsolatot tart a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökséggel, követi a régiós szintű tervezési folyamatokat. - Folyamatosan nyomon követi a Baranya Megyei Önkormányzat és a Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás munkáját. - Kapcsolatot tart az Orfű Pécsi-tó Kht-val. Pécs sérülékeny vízbázisának és szennyvízcsatorna-hálózatának bővítése ISPA/Kohéziós Alap projekttel kapcsolatos feladatok: - Kezeli a víziközmű társulatok végelszámolását követően az érdekeltségi egységekkel kapcsolatos ügyeket (érdekeltségi összegek beszedése, társulati hitelek tőke és kamat-terheinek rendezése stb.) - EU szabályozásnak megfelelő üzemeltetési szerződés aláírásának előkészítése, ellenjegyeztetése a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Nonprofit Kft-vel. - Elősegíti, koordinálja illetve operatívan bonyolítja az Önkormányzat által a támogató szervek felé szerződésben vállalt, illetve jogszabály által előírt elsősorban a projekt ellenőrzése, monitoringozása, utánkövetése körében jelentkező feladatokat, továbbá közreműködik az elkészült beruházások jogszerű, rendeltetésszerű, illetve a támogatási szerződéseknek megfelelő feltételeinek biztosításában. Bizottsági gyakornokokkal kapcsolatos feladatok: - A Polgármesteri Hivatal Jogi Csoportjával együttműködve részt vesz az Önkormányzat állandó bizottságai mellett működő gyakornokok pályáztatásában, a kiválasztásra vonatkozó Természeti és Emberi Erőforrás Fejlesztési Bizottság döntésének előkészítésében és megvalósításában; - Szükség esetén aktualizálja a gyakornok kiválasztásának és tevékenységének rendjéről szóló szabályzatot együttműködve a Hivatal Jogi Csoportjával. e.) Városfejlesztési és Kommunális Referatúra feladatai: - A városrendezési terveket elkészítteti, gondoskodik a szükséges módosítások előkészítéséről, a módosítási eljárások lebonyolításáról. - A Természeti és Emberi Erőforrás Referatúrával együttműködve elkészítteti a városfejlesztési koncepciót. - A településrendezéssel kapcsolatos rendeletek előkészítésében, szakmai véleményezésében részt vesz.

11 - Számba veszi a védett és helyi védelemre érdemes műemlékeket, azokról nyilvántartást vezet, fejlesztésükre javaslatot és szakmai koncepciót készít. - A Referatúra Főosztály ágazati jogászával együttműködve előkészíti a közszolgáltatások és közműszolgáltatások önkormányzati szabályozásával kapcsolatos rendeleteket, elvégzi a szükséges egyeztetéseket. - A Referatúra Főosztály ágazati jogászával és árszakértőjével együttműködve az ármegállapítási feladatokat felülvizsgálja és a köz és közműszolgáltatások ármegállapításával kapcsolatos döntések előkészítésében részt vesz. - Előkészíti a bizottság számára a közműfejlesztési beruházásokkal kapcsolatos előterjesztéseket, Szervezi a Víziközmű társulatok alakítását. - Megszervezi a közművesítetlen területek átmeneti vízellátását. - Javaslatot tesz a víziközműfejlesztési hozzájárulás felhasználására és a víziközmű vagyonon végzett rekonstrukciós munkákra. - A vízbázisok védőterületeinek kialakításával kapcsolatos munkákat elvégzi, illetve elvégezteti. - Az ágazat hatáskörébe tartozó közszolgáltatások esetében a panaszokat kivizsgálja - Értékeli a közlekedés aktuális helyzetét, annak fejlesztésére javaslatot tesz. - Előkészíti a jegyzői hatáskörbe tartozó közútkezelői hozzájárulásokat, engedélyeket. - Értékeli a város aktuális parkolási helyzetét, javaslatot tesz a történelmi belváros környezetkímélő forgalmi rendjének kialakítására. - Előkészíti a közterületen történő fejlesztések, építések, rekonstrukciók, engedélyezéséhez szükséges tulajdonosi nyilatkozatok kiadását. - Törekszik a város közvilágításának racionalizálására, a közvilágítással kapcsolatos jegyzői hozzájárulásokat előkészíti. - Nyilvántartja a város karszt-, réteg-, és forrásvizeinek kibukkanását, határait, elvezetését. - Vezeti a támfalkatasztert, pincekatasztert, ellátja a rézsűk, támfalak, üregek, pincék vis maior eseteinek pályázati és veszélyelhárítási feladatait, a károk helyreállításának ügyintézését. - Vezeti a tűzcsap-nyilvántartást. - A vízkárelhárítással kapcsolatosan javaslatot tesz, a szükséges beavatkozásokra, a kárfelszámolással kapcsolatos pályázati feladatokat ellátja. - Ellátja a Főépítész vezetésével működő tervtanács titkári feladatait. - Az adott évi költségvetésben jóváhagyott fejlesztések szakszerű végrehajtását biztosítja. - Ennek során: - Intézkedéseket tesz a szakszerű lebonyolítás érdekében. - Gondoskodik arról, hogy a lebonyolítás mind műszaki, mind gazdasági szempontokból szakszerűen történjen. (Engedélyek, az érvényben lévő szabályok szerinti vállalkozásba adás, a munkák szakszerű műszaki ellenőrzés stb.) - A végrehajtás során, majd azt követően értékeli a fejlesztések végrehajtását és annak eredményességét, szükség szerint javaslatokat dolgoz ki az esetenként szükségessé váló forrás-átcsoportosításokra. - Az éves fejlesztések végrehajtásáról a Közgyűlést tájékoztatja. - Gondoskodik az üzembe-helyezési (használatbavételi) eljárás szakszerűségéről és elkészíti (elkészítteti) az aktiváláshoz szükséges iratokat.

12 - Együttműködik a Polgármesteri Kabinettel a szakterületéhez tartozó feladatok végrehajtásában. - A főosztály szakmai kompetenciájába tartozó tulajdonosi döntéseket előkészíti. - Ellátja az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésére, a távhővel ellátott lakóépületek hő fogyasztásának szabályozására, mérésére és az egycsatornás gyűjtő kémények felújítására kiírt pályázatokkal kapcsolatos teendőket. EKF feladatok: - Megszervezi és biztosítja az EKF fejlesztési ügyek adminisztrációját. Általános együttműködési és koordinációs feladatok: - Együttműködik a városüzemeltetéssel, vagyongazdálkodással és városi közfeladatokat ellátó önkormányzati többségi tulajdonú társaságokkal, valamint az intézmények szakmai felügyeletének ellátásában közreműködik. - Segíti, előkészíti, felelősen végrehajtja, illetve gyakorolja a közgyűlés, a polgármester, a szakbizottságok és a város jegyzőjének feladatát, illetve hatáskörét a következő szakterületeken és a külön részletezett hatásköri jegyzék szerinti jogszabályi felhatalmazás alapján: kommunális igazgatás, vízügyi igazgatás, közlekedési igazgatás, műemlékvédelem, árhatósági igazgatás. - Szakmai közreműködést biztosít a vitás kérdésekben. Állásfoglalásával segíti a jegyző hatósági feladatainak gyakorlását végző szakmai osztályok, elsősorban a Hatósági Főosztály keretében működő Műszaki Osztály munkáját, különösen a következő ügyekben: építésügyi, útügyi (közlekedési), táv-hőszolgáltatással összefüggő engedélyezéssel. - Együttműködik a Polgármesteri Kabinettel a szakterületéhez tartozó feladatok végrehajtásában. - Szakmai szempontból elősegíti a tulajdonosi elvárások és érdekek érvényesítését a szakterületéhez kapcsolódó önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságok vonatkozásában. A Referatúra szakmai kompetenciájába tartozó tulajdonosi döntéseket előkészíti. - Szakmai segítséget nyújt az önkormányzat szakbizottságának munkájához. - Ellátja az önkormányzat alapításával létrehozott feladatköréhez kapcsolódó közalapítványokkal kapcsolatos feladatokat.

Kialakítja és érvényre juttatja az egységes várospolitikai gyakorlatot és arculatot.

Kialakítja és érvényre juttatja az egységes várospolitikai gyakorlatot és arculatot. A FŐOSZTÁLYOK FELADATKÖREI 1.) A Tisztségviselői Kabinet főbb feladatai a.) Általános feladatok: Közreműködik az önkormányzat város stratégiai feladatainak kialakításában és megvalósításában. Kialakítja

Részletesebben

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni.

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni. Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Csömör

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

A hivatal szervezeti egységeinek felépítése, feladatai

A hivatal szervezeti egységeinek felépítése, feladatai A hivatal szervezeti egységeinek felépítése, feladatai 1.) Jogi, Testületi és Területfejlesztési Főosztály 1.1. előkészíti, egyezteti, véleményezi a közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket, elvégzi a testületi

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 14/2009. (IV. 22.) sz. rendelete a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 14/2009. (IV. 22.) sz. rendelete a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 14/2009. (IV. 22.) sz. rendelete a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a

Részletesebben

1. Gazdasági Bizottság

1. Gazdasági Bizottság 2. melléklet a 10 /2013. ( V. 8. ) önkormányzati rendelethez A képviselő-testület egyes bizottságainak feladat- és hatásköréről és átruházott jogköréről 1. Gazdasági Bizottság 1.1. Ellátja az Mötv. és

Részletesebben

4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez -

4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez - NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CíMZETES FŐJEGYZŐJE 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. Ügyirat száma : JKAB 68-1/2015. Ügyintéző: Faragóné ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez

Részletesebben

A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 4. melléklet az 1/2013. (II.20.) önkormányzati rendelethez 1 2 3 4 5 6 A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 1 Módosította: a 11/2013 (VII. 3.) önkormányzati rendelet 4. -a. Hatályos 2013. július

Részletesebben

A KÖZGYŰLÉS ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGAINAK FELADATAI

A KÖZGYŰLÉS ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGAINAK FELADATAI 1. melléklet a 37/2014 (XII.19.) önkormányzati rendelethez A KÖZGYŰLÉS ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGAINAK FELADATAI 1. JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBIZTONSÁGI BIZOTTSÁG 1.1. Véleményezi 1.1.1. az Önkormányzati rendeletek

Részletesebben

A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei

A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei 2.SZ. MELLÉKLET Javaslat a Polgármesteri Hivatal strukturális átalakítására című előterjesztéshez A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei Építéshatósági és Általános feladatköre a) az építési,

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 26/2012. (V. 31.) 1 önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/1995. (VI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2009. (XI.2.) R E N D E L E T E. A város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2009. (XI.2.) R E N D E L E T E. A város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2009. (XI.2.) R E N D E L E T E A város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról Mátészalka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1 A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1 4. számú melléklet Ifjúsági tanácsnok: Integrációs tanácsnok: Környezetvédelmi tanácsnok: Sport tanácsnok: Városüzemeltetési és turisztikai tanácsnok: Koordinációs tanácsnok:

Részletesebben

(2) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. Kistelek Városi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2015. (III.25.) önkormányzati rendelete A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2014. (X.21.) önkormányzati

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzat 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról (a 2/2008. (I.22.) Önk., a 32/2009. (IX.30.)

Részletesebben

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztály Feladat- és hatásköri jegyzék

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának VI. sz. módosítása

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának VI. sz. módosítása Ügyszám: 03-3/98-4/2016. Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának VI. sz. módosítása I. Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatnak

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 2/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

A Hatósági Főosztályra vonatkozó feladatok

A Hatósági Főosztályra vonatkozó feladatok A Hatósági Főosztályra vonatkozó feladatok A Főosztály általános feladatai tekintetében a) Kodifikációs feladatai tekintetében a hatósági tevékenység tapasztalatai alapján jogszabálymódosító javaslatokat

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének évre vonatkozó MUNKATERVE

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének évre vonatkozó MUNKATERVE Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évre vonatkozó MUNKATERVE Képviselőtestületi Február 9. Pénzügyi Osztály/ 2016. évi költségvetési rendeletének módosítására Pénzügyi Osztály

Részletesebben

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 3. melléklet a 10/2013.(III.27.) önkormányzati rendelethez AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 1. Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság 1.1. Az Ügyrendi bizottság dönt: 1.1.1.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/566-9/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2016.

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervére Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő: dr. Váliné Antal Mária

Részletesebben

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

1. számú melléklet I. PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG. Pénzügyi Bizottság feladatkörei:

1. számú melléklet I. PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG. Pénzügyi Bizottság feladatkörei: 1. számú melléklet BIZOTTSÁGI, TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATI TESTÜLETI FELADATOK, BIZOTTSÁGOKRA, TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATI TESTÜLETRE ÉS POLGÁRMESTERRE ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK Pénzügyi Bizottság feladatkörei:

Részletesebben

51/2013. (XII. 31.) EMMI utasítás

51/2013. (XII. 31.) EMMI utasítás 51/2013. (XII. 31.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (I. 31.) EMMI utasítás módosításáról 1 hatályos: 2014.01.01-2014.01.02 A központi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 16-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 16-i nyilvános ülésére 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/563-12/2016. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2016. december 16-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testülete 2017.

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzati feladatokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2013. (VI.28.) önkormányzati

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ÉVI

PÉNZÜGYI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ÉVI 1 EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 2016. ÉVI MUNKATERVE Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2016. évi Munkatervét

Részletesebben

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 1/2015. (I. 29.) az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 2/2015. (I. 26.) Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005. (XII. 15.)

Részletesebben

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 2. számú függelék A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 1. A bizottság közreműködik az önkormányzat költségvetési, pénzügyi-ellenőrzési, vagyongazdálkodási, településüzemeltetési, településrendezési

Részletesebben

Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT

Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOT ELŐÍRÓ ELLÁTANDÓ FELADAT FELADAT JOGSZABÁLY EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS Háziorvosi ellátás, házi gyermekorvosi ellátás

Részletesebben

A képviselő-testület által átruházott hatáskörök. j e g y z é k e.

A képviselő-testület által átruházott hatáskörök. j e g y z é k e. 1 A -testület által átruházott hatáskörök j e g y z é k e. 1. számú melléklet 7/2015.(V. 04.) rendelethez A -testület: - a települési támogatás (temetkezés költségeihez) - köztemetés megállapítását a p

Részletesebben

5. Az Év Tűzoltója kitüntető cím adományozása Előterjesztő: dr. Őri László alpolgármester. Előadó: Vetusinszki Balázs t.alezredes kirendeltségvezető

5. Az Év Tűzoltója kitüntető cím adományozása Előterjesztő: dr. Őri László alpolgármester. Előadó: Vetusinszki Balázs t.alezredes kirendeltségvezető 4. A TOP-6.6.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése, illetve a TOP-6.5.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése projektek keretében Pécs MJV tulajdonában lévő Pécs, Csontváry

Részletesebben

JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. I. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE. Összeállította:

JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. I. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE. Összeállította: MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Miskolc Megye Jogú Város K ö z g y ű l é s e KJ:16.058/2007. JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. I. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE Összeállította: Gombos Gáborné Közig. és Jogi Főosztály

Részletesebben

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 F a x : ( 0 6-3 2 ) 4 6 0-9 1 8 E - m a i l :forum@paszto.hu Száma: 1-126/2015. A döntés meghozatala

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság részére a Bizottság évi munkatervéről

Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság részére a Bizottság évi munkatervéről BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TAGJA _(_~ _. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság részére a Bizottság 2014. évi munkatervéről

Részletesebben

1.) A képviselő-testület által a Polgármesterre átruházott hatáskörök, döntési jogkörök:

1.) A képviselő-testület által a Polgármesterre átruházott hatáskörök, döntési jogkörök: 2. melléklet a 6/2011.(III.31.) önkormányzati rendelethez A POLGÁRMESTERRE ÉS EGYES BIZOTTSÁGOKRA, ILLETVE AZ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 1.) A képviselő-testület által

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 6/2015.(III.27.) Rendelet típusa: módosító Rendelet címe: A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. I. negyedévi feladatterve. A közgyűlés tervezett időpontja: 2015. január 29.

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. I. negyedévi feladatterve. A közgyűlés tervezett időpontja: 2015. január 29. 652/2014. (XII.18.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2015. év I. negyedévi feladattervét, valamint a 2015. év II. negyedévi feladatterv-tervezetét elfogadta. Felelős:

Részletesebben

KISKUNHALAS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE

KISKUNHALAS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE KISKUNHALAS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE JANUÁR 30. - A Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatalban igazgatási szünet elrendelése - A Polgármester beszámolója átruházott hatáskörben

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések.

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a kulturális javak

Részletesebben

JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. I. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE. Összeállította:

JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. I. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE. Összeállította: MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Miskolc Megye Jogú Város K ö z g y ű l é s e KJ:16.058/2007. JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. I. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE Összeállította: Gombos Gáborné Közig. és Jogi Főosztály

Részletesebben

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE I. FÉLÉVI MUNKATERVE. N a p i r e n d

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE I. FÉLÉVI MUNKATERVE. N a p i r e n d a 266/2015. (XII.17.) Ny.Kt. határozat melléklete NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE Képviselő-testületi ülés időpontja: 2016. január 28. Az előterjesztések

Részletesebben

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sportfeladatairól

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sportfeladatairól Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sportfeladatairól Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának

Részletesebben

4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez -

4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez - NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CíMZETES FÖJEGYZÖJE 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. Ügyiratszám: JKAB 156-2/2014. Ügyintéző: Faragóné ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez

Részletesebben

A Főosztály dolgozói:

A Főosztály dolgozói: NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOORDINÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY Cím: 3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9 Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36 3100 Salgótarján, Pf: 265. Telefon: 06 (32) 620-756

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának feladatai 1.1. Szervezési Osztály 1. A Szervezési Osztály koordinációs feladatai

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL ELLÁTOTT KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK. 1. Idegenforgalom és nemzetközi kapcsolatok

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL ELLÁTOTT KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK. 1. Idegenforgalom és nemzetközi kapcsolatok 2. melléklet a 10/2013.(III.27.) önkormányzati hez.) SIMONTORNY VÁROS ÖNKORMÁNYZT ÁLTL ELLÁTOTT KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLLT FELDTOK 1. Idegenforgalom és nemzetközi kapcsolatok 1 testvérvárosi kapcsolatok

Részletesebben

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzat által a közművelődési, sport és civil szervezetek részére pályázati úton nyújtott támogatásokat

Részletesebben

Városi feladatkörök. Szentendre Város Önkormányzata és a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal. Dr. Gerendás Gábor jegyző

Városi feladatkörök. Szentendre Város Önkormányzata és a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal. Dr. Gerendás Gábor jegyző Városi feladatkörök Szentendre Város Önkormányzata és a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Dr. Gerendás Gábor jegyző I. Mit értünk a Város alatt? Szentendre Városának működéséért, a különböző közszolgáltatások

Részletesebben

A1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2014. (VIII. 08.) önkormányzati rendelete

A1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2014. (VIII. 08.) önkormányzati rendelete A1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2014. (VIII. 08.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati

Részletesebben

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 33/2009. (IX.30.) Önk. R E N D E L E T E

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 33/2009. (IX.30.) Önk. R E N D E L E T E NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 33/2009. (IX.30.) Önk. R E N D E L E T E a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról (Egységes szerkezetben az 1/2008. (I.07.) Önk., a 16/2006. (IV.27.) Önk.,

Részletesebben

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása 36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal Gazdasági Szervezete Ügyrendjének

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó Előterjesztés A Képviselő-testület 2016. január 27-i ülésére

Részletesebben

Előterjesztő: dr. Páva Zsolt polgármester. szóló 49/2011. (X.31.) önkormányzati rendelet módosítása. Előterjesztő: dr. Páva Zsolt polgármester

Előterjesztő: dr. Páva Zsolt polgármester. szóló 49/2011. (X.31.) önkormányzati rendelet módosítása. Előterjesztő: dr. Páva Zsolt polgármester 3. "Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés" program keretében a pécsi Nagy Imre út fejlesztéséhez, és kerékpárút építéséhez kapcsolódó építési engedélyezési

Részletesebben

KOORDINÁCIÓS, HUMÁNPOLITIKAI és SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY. 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében:

KOORDINÁCIÓS, HUMÁNPOLITIKAI és SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY. 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében: 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében: a) Ellátja a Megyei Államigazgatási Kollégium működésével kapcsolatos koordinációs és adminisztrációs feladatokat;

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: 1.337-6/2015. Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-SOl Telefax: (66) 523-S04 MEGHÍVÓ A Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

POLGÁRMESTER JAVASLAT. a 2010. évi Vagyongazdálkodási irányelvek elfogadására

POLGÁRMESTER JAVASLAT. a 2010. évi Vagyongazdálkodási irányelvek elfogadására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER JAVASLAT a 2010. évi Vagyongazdálkodási irányelvek elfogadására Készítette: Szenteczky János CSEVAK Zrt. vezérigazgató Előterjesztő: Az előterjesztés

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS I. félévi M U N K A T E R V E

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS I. félévi M U N K A T E R V E JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2011. I. félévi M U N K A T E R V E 2 2011. február 11. 1. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének és kötelező előirányzatainak

Részletesebben

MEGHÍVÓ NAPIREND. Javaslat a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII.12.) önkormányzati rendelet módosítására

MEGHÍVÓ NAPIREND. Javaslat a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII.12.) önkormányzati rendelet módosítására Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága 17215-6/2012. MEGHÍVÓ Értesítem, hogy a Pénzügyi Bizottság 2012. szeptember 20-án (csütörtökön) 10 órára meghirdetett ülése elmarad. Az új időpont:

Részletesebben

A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre

A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófav favédelmi Igazgatóság A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre Előadó: Heinfarth György tű. alezredes A KÖZBIZTONSÁGI REFERENS

Részletesebben

A város környezetvédelmi alapjának felhasználására az illetékes bizottság felé javaslatot tesz. Annak felhasználását nyomon követi

A város környezetvédelmi alapjának felhasználására az illetékes bizottság felé javaslatot tesz. Annak felhasználását nyomon követi A FŐOSZTÁLYOK FELADATKÖREI 3.) A Városfejlesztési Főosztály főbb feladatai a.) Városfejlesztés és városüzemeltetési feladatok: Folyamatosan keresi a város fejlesztésének lehetőségeit és az ezekhez szükséges

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2013. ÉV 2013. január 30. (szerda) 1.1. Az önkormányzat 2013. évi költségvetése (első olvasat) 1.2. Önkormányzat intézményeinél biztosított gyermekétkeztetés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2012. évi célok

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL

ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL 1 ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL Újhartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ( a továbbiakban: az önkormányzat) a kulturális

Részletesebben

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2000. (III. 10.) számú rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2000. (III. 10.) számú rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2000. (III. 10.) számú rendelete a közművelődésről Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a kulturális

Részletesebben

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1 Szám: 1/205- /2013. Pékné dr. Csefkó Judit E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2013. február 7--i ülésére Tárgy:

Részletesebben

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete a sportról Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötelező és az önként vállalt önkormányzati

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 13/2014.(VI.30.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 13/2014.(VI.30.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2014.(VI.30.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2013.(V.15.) sz. önkormányzati rendelet

Részletesebben

A Kormány. /2006. ( ) Korm. rendelete. a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről

A Kormány. /2006. ( ) Korm. rendelete. a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről Melléklet a 13469-1/2006.-SZMM számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2006. ( ) Korm. rendelete a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről A Kormány az Alkotmány 35. -a (2) bekezdésében megállapított

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 14-i nyilvános ülésére. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2013.

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 14-i nyilvános ülésére. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2013. 18. NAPIREND Ügyiratszám: 1/692-12/2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő

Részletesebben

157/2002. (XII.12.) Képviselőtestületi határozat. Hajdúszoboszló Város Képviselőtestülete 2003. évi munkatervét az alábbiak szerint fogadja el:

157/2002. (XII.12.) Képviselőtestületi határozat. Hajdúszoboszló Város Képviselőtestülete 2003. évi munkatervét az alábbiak szerint fogadja el: 157/2002. (XII.12.) Képviselőtestületi határozat. Hajdúszoboszló Város Képviselőtestülete 2003. évi munkatervét az alábbiak szerint fogadja el: Január: 1. Az önkormányzat gazdasági ciklusprogramjának meghatározása

Részletesebben

Képviselő-testületének évi munkaterve

Képviselő-testületének évi munkaterve BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. polgarmester@balatonfured.com BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve

Részletesebben

Szám: 03-3/1-9/2015. M E G H Í V Ó

Szám: 03-3/1-9/2015. M E G H Í V Ó Szám: 03-3/1-9/2015. M E G H Í V Ó Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2015. május 28-án (csütörtök) 09.00 órai kezdettel tartja ülését a Városháza nagytermében, 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.

Részletesebben

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Művelődési Ház alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 6-TÓL SOPRON 2015 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 2. A Műszaki Igazgatóság adatai... 3 3. A Műszaki Igazgatóság

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a

Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a A Ramocsaházi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratáról A Képviselő-testület: 1. A Ramocsaházi

Részletesebben

288/2014. (XII. 18.) XI.ÖK határozat melléklete BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. I.

288/2014. (XII. 18.) XI.ÖK határozat melléklete BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. I. 288/2014. (XII. 18.) XI.ÖK határozat melléklete BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. I. FÉLÉVI ÜLÉSTERVE 2 Január 22. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata

Részletesebben

2016. évi MUNKATERVE

2016. évi MUNKATERVE Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi MUNKATERVE 2016. március 16-tól - 2017. március 15-ig melyet a Képviselő-testület a 33/2016. (II.16.) számú határozatával

Részletesebben

10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. Ughy Jenőné jegyző Önkormányzati és Igazgatási Iroda Farkas Hajnalka önkormányzati ügyintéző

10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. Ughy Jenőné jegyző Önkormányzati és Igazgatási Iroda Farkas Hajnalka önkormányzati ügyintéző 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2014. december 19-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 41/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 41/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 41/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 56/2003. (XII.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba) Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba) Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POL GÁR.MESTERÉTŐL Békéscsaba) Szent István tér 7. Ikt. sz.: I.337-7/2015. Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66) 523-804 MEGHÍVÓ A Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Javaslat Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének évi munkatervére

Javaslat Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének évi munkatervére Javaslat Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi munkatervére Január A napirendi pont címe: Bóbita Óvoda Intézmény vezetői pályázat elbírálása A napirendi pont

Részletesebben

A bizottságok feladat- és hatáskörének jegyzéke VALAMENNYI BIZOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

A bizottságok feladat- és hatáskörének jegyzéke VALAMENNYI BIZOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 6. sz. melléklet A bizottságok feladat- és hatáskörének jegyzéke VALAMENNYI BIZOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 1. Feladatkörükben előkészítik a közgyűlés döntéseit, véleményezik a döntés-tervezeteket, szervezik

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Az Informatikai Főosztály feladatai

Az Informatikai Főosztály feladatai Az Informatikai Főosztály feladatai 1. Feladat- és hatáskörök A Kormányhivatal SzMSz-ében a Főosztály részére megállapított, jelen Ügyrendben részletezett feladat- és hatáskörök elosztása a következők

Részletesebben

11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/714-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 20-i nyilvános ülésére

11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/714-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 20-i nyilvános ülésére 11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/714-14/2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2014. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL

BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL A Fővárosi Bíróság 55. szám alatt nyilvántartásba vette a Magyar Diáksport Szövetséget az 1997.évi CLVI.tv.22. /3 / bekezdése alapján 1998. január 1-től kiemelkedően

Részletesebben