A Referatúra főbb feladatai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Referatúra főbb feladatai"

Átírás

1 A Referatúra főbb feladatai - Kapcsolatot tart a Pécsi Sport Nonprofit Zrt.-vel - Ellátja a sport támogatásával kapcsolatos előkészítő és végrehajtó tevékenységet ellátja. - Gondoskodik az Önkormányzat tulajdonában lévő lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosításáról, ellátja a bérbeadói feladatokat. - Nyilvántartja az önkormányzati lakás bérbevételére benyújtott kérelmeket. Összefogja az Önkormányzat és társaságai valamint intézményeinél folyamatban lévő fejlesztéseket, pályázatokat, előkészíti és véleményezi az újonnan felmerülő fejlesztési igényeket és lehetőségeket. - Gondoskodik a fejlesztések összhangjáról, a fejlesztési alapdokumentumokhoz történő illeszkedésükről. - Ellátja az önkormányzat által fenntartott óvodák létesítésével, átszervezésével, működtetésével, szakmai munkájuk irányításával és felügyeletével kapcsolatos önkormányzati feladatokat. - Ellátja a jegyzői hatáskörből a főosztályra átruházott feladatokat. - Ellátja az önkormányzat által fenntartott közművelődési intézmények és művészeti intézmények létesítésével, átszervezésével, működtetésével, szakmai munkájának irányításával, felügyeletével kapcsolatos önkormányzati fenntartói feladatokat. - Figyelemmel kíséri és segíti a kulturális területen működő azon gazdasági társaságok szakmai munkáját, melyekben az önkormányzatoknak tulajdonrésze van. - A kulturális szakterület ellátásával kapcsolatosan rendszeresen figyelemmel kíséri a város zenei, irodalmi, képzőművészeti életét, a könyvtári és a múzeumi munkát, a színházakat, a médiát, a hivatásos és amatőr művészeti csoportokat, a kulturális feladatot ellátó civil szervezeteket, valamint a szórakoztató és ismeretterjesztő tevékenységeket. - Segít kidolgozni, illetve előkészíteni az Éves Vagyongazdálkodási Irányelveket. - Ellátja az önkormányzat hatályos vagyonrendelete szerinti forgalomképes önkormányzati vagyonelemek működtetését, fejlesztési (értékesítések, befektetési célú ingatlanvásárlások) és hasznosítási feladatait az önkormányzat közgyűlése, a polgármester felhatalmazása alapján, illetve saját hatáskörben. - Együttműködik a városüzemeltetéssel, vagyongazdálkodással és városi közfeladatokat ellátó önkormányzati többségi tulajdonú társaságokkal, valamint az intézmények szakmai felügyeletének ellátásában közreműködik. Segíti a különböző gazdasági társaságok és intézmények tevékenységének összehangolását. - Segíti, előkészíti, felelősen végrehajtja, illetve gyakorolja az Önkormányzat közgyűlésének, polgármesterének, szakbizottságainak és a város jegyzőjének feladatát, illetve hatáskörét a külön részletezett hatásköri jegyzék szerinti jogszabályi felhatalmazás alapján. - Szakmai szempontból elősegíti a tulajdonosi elvárások és érdekek érvényesítését a szakterületéhez kapcsolódó önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságok vonatkozásában. A főosztály szakmai kompetenciájába tartozó tulajdonosi döntéseket előkészíti. - Szakmai segítséget nyújt az Önkormányzat szakbizottságainak munkájához. - A zárszámadás készítéséhez összeállítja a költségvetési évre vonatkozó vagyonleltárt a Pénzügyi Főosztállyal együttműködve.

2 - Értékeli a város közterületeinek állapotát, továbbá a hatályos rendezési tervek alapján a közlekedés aktuális helyzetét. - Folyamatosan értékeli a város környezeti állapotát. Elkészíti a város környezetvédelmi programját. - Szakmai támogatást nyújt az Önkormányzat sikeres pályázati tevékenységéhez. Véleményezi az önkormányzati forrásokat igénylő pályázatokat.. - Kapcsolatot tart a Pécsi Városfejlesztési Kft-vel a fejlesztések koordinálása és a pályázatok megvalósítása terén - Közreműködik a város stratégiai és szakmapolitikai koncepcióinak aktualizálásában. Javaslatot tesz a városfejlesztési, és átfogó fejlesztési stratégiák aktualizálásának irányelveire. - Közreműködik a város környezeti állapotával, a környezetvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátásában. - Szakmai hátteret biztosít az Önkormányzat szakmai szervezetekben való részvételéhez. - Ellátja az Önkormányzat Pécs sérülékeny vízbázisának és szennyvízcsatornahálózatának bővítése ISPA/Kohéziós Alap projekttel kapcsolatos feladatait. - A város fejlesztése érdekében városrendezési terveket készíttet, ezek testületi és szakhatósági elfogadását előkészíti. - Nyilvántartja a védelemre érdemes műemlék ingatlanokat, gondoskodik az önkormányzati és műemlék ingatlanok állagmegóvásáról és hasznosításáról. - Előkészíti a különböző közszolgáltatások és közműszolgáltatások önkormányzati szabályozásával összefüggő feladatokat. Árhatósági feladatként felülvizsgálja és előterjeszti a köz- és közműszolgáltatások díjainak megállapításával összefüggő előterjesztéseket. - Javaslatot tesz a város közvilágításának fejlesztésére, továbbá a hatályos rendezési tervek alapján a közlekedés aktuális helyzetét értékeli. - Előkészíti a különböző közművek elhelyezése szempontjából a közterületek használatának szabályait, a közterületek igénybevételével járó kötelezettségek és speciális szakmai szabályok érvényre juttatása érdekében javaslatot terjeszt elő. a.) Népjóléti, Sport- és Lakás Referatúra feladatai: - Gondoskodik a város sportkoncepciójában a Közgyűlés által elfogadott feladatok végrehajtásáról. - Ellátja az önkormányzat által fenntartott sport intézmény létesítésével, átszervezésével, működtetésével, szakmai munkájának irányításával, felügyeletével kapcsolatos önkormányzati fenntartói feladatokat. - Figyelemmel kíséri az önkormányzat és a bizottság által felosztott pénzeszközök hatékony felhasználását. Elvégzi a pályázatok kezelését, nyilvántartását, szerződéskötések előkészítését. - Felügyeli és szervezi a diák és szabadidő-sportot. - Támogatja (lehetőségei szerint) a diák-, lakóterületi-, rekreációs és versenysport egyesületek tevékenységét, segítséget nyújt sportcélú civil szerveztek létrejöttéhez. - Szervezi, illetve segíti a város nemzetközi különösen a testvérvárosi sport találkozóinak lebonyolítását. - Kapcsolatot tart a megyei és az országos sportszervezetekkel. Szorosan együttműködik a Testnevelő Tanárok Egyesületével és a Megyei Diáksport Tanáccsal.

3 - Figyelemmel kíséri az országos pályázati kiírásokat, segíti az ebben érdekelt pécsi szervezetek részvételét. - Támogatja a tanórán kívüli iskolai sportprogramokat, szoros kapcsolatot tart az oktatási intézmények igazgatóival, diáksport vezetőivel, testnevelő tanáraival. - Közreműködik az Egészséges Városok (WHO) illetve a Pécsi Napok sportprogramjainak előkészítésében, lebonyolításában. Együttműködik a Sportlétesítmények Igazgatósága szabadidősportért felelős munkatársával a szakterületéhez kapcsolódó sport programok kialakításában, valamint a városi sportági szakszövetségek és bizottságok működtetésének koordinációjában. Segíti a városi szövetségek munkáját, ellátja a szükséges adminisztrációs feladatait (11 városi szövetség). - Kapcsolatot tart, illetve együttműködik más önkormányzatokkal, társadalmi, ifjúsági és civil szervezetekkel, intézményekkel. - Közreműködik az önkormányzat külső kapcsolatainak alakításában és szervezésében. - Döntésre előkészíti a társadalmi, ifjúsági, civil és kisebbségi szervezetektől érkező támogatási kérelmeket. - Figyelemmel kíséri az Ifjúsági Kerekasztal munkáját. - Részt vesz az ifjúsági és civil szervezetek pályázatainak kiírásában, lebonyolításában. - Gondoskodik az Ifjúságpolitikai Koncepció és Cselekvési Terv évenkénti áttekintéséről és aktualizálásáról. - Végrehajtja a Bizottság és a Közgyűlés által hozott állásfoglalásokat és határozatokat. Szociális lakásgazdálkodási feladatok - Gondoskodik az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek tulajdonosi képviseletéről, a bérbeadással összefüggő bérbeadói, tulajdonosi jogokat gyakorolja. - Ennek keretében: - Gondoskodik a bérlemények és a bérlők nyilvántartásáról, az aktuális bérleti szerződések érvényességéről, azok szükség szerinti módosításáról. - Folyamatosan ellenőrzi a lakbértartozásokat, kezdeményezi a lakbérhátralékok beszedését, behajtását, indokolt esetekben kezdeményezi a bérleti szerződések felbontását. - Önkényes lakásfoglalókkal szemben kezdeményezi a bírósági eljárás megindítását, jogi képviselet biztosítását a végrehajtási eljárások során. - Gyakorolja a tulajdonosi jogokat, a lakáshasználat, a korszerűsítés, valamint az üzemeltetés területén az érvényben lévő önkormányzati rendeletek adta felhatalmazásnak megfelelően. - Ellátja az önkormányzati lakások bérbeadásával kapcsolatos feladatokat, a szükséges döntés-előkészítést követően előterjesztéseket készít. - Gondoskodik az életveszélyessé nyilvánított épületekben lakók és a szociális intézményből elbocsátottak elhelyezéséről. - Irányítja a város lakásépítési-, fejlesztési-, és gazdálkodási programjának előkészítését, az elfogadott programok alapján fejleszti a lakásgazdálkodás színvonalát.

4 - A lakbér- és közüzemi díjhátralékosok számának csökkentése érdekében lakás-mobilitást elősegítő programok kidolgozását kezdeményezi. - Részt vesz a veszélyeztetett városrészek rehabilitációs programjának kidolgozásában és végrehajtásában. - Közreműködik a lakásokra és nem lakás célú helyiségekre vonatkozó önkormányzati rendeletek kidolgozásában és korszerűsítésében. - Törekszik a bérlakás-állomány összetételének optimalizálására olyan szempontból, hogy azok segítségével kielégíthetők legyenek a városban jelentkező különböző igények, mind a korlátozott fizetőképességű alacsony komfortfokozatú lakások, mind az extra igényeket kielégítő bérlemények tekintetében. - Nyilvántartja és előterjeszti a lakbér-támogatási kérelmeket, megköti a támogatási szerződéseket és rendszeresen igényli a központi támogatásokat. - Ellátja az üresen álló és értékesítésre kijelölt lakásingatlanok árverési eljárását. - A Jegyző nevében igazolásokat ad ki lakáscélú támogatások elbírálásához. - Az önkormányzati lakáscélú hitelekkel kapcsolatos ügyeket intézi. b.) Oktatási és Kulturális Referatúra feladatai: Kulturális feladatok Ellátja az önkormányzat által fenntartott közművelődési intézmények létesítésével, átszervezésével, működtetésével, szakmai munkájának irányításával, felügyeletével kapcsolatos önkormányzati fenntartói feladatokat ennek keretében: - Ellátja az intézményvezetők pályáztatásával, megbízásával, jutalmazásával és bérfejlesztésével kapcsolatos előkészítő feladatokat. Folyamatosan figyelemmel kíséri a közművelődési és művészeti intézmények gazdálkodását, tárgyévi költségvetésük előkészítésében részt vesz. - Gondoskodik a muzeális intézmények éves szakmai feladatainak, éves szakmai munkajelentések értékeléséről. - Gondoskodik a könyvtár használati szabályzatának, szakmai beszámolójának értékeléséről. - Gondoskodik a közművelődési intézmények használati szabályzatának jóváhagyásáról. - Koordinál az adott intézmény, a szakbizottság és a Polgármesteri Hivatal illetékes egységei között. - Rendszeresen figyelemmel kíséri és látogatja az intézmények programjait, rendezvényeit. - Döntéshozatalra előkészíti a kulturális tárgyú támogatási kérelmeket, a szakbizottság és a Közgyűlés határozatainak megfelelően elkészíti a támogatási szerződéseket. - Ellátja a céltartalékok között nevesített Választókörzeti keret felhasználásnak koordinációját a települési képviselők, a kötelezettségvállalást előkészítő referatúracsoportok, valamint a Pénzügyi Főosztály között.

5 - Elkészíti a kulturális-oktatási ágazat Választókörzeti keret terhére történő támogatások szerződéseit. - Figyelemmel kíséri és segíti a kulturális területen működő azon gazdasági társaságok szakmai munkáját, melyekben az önkormányzatoknak tulajdonrésze van, valamint ellátja ezen társaságok szakmai felügyeletét. - A kulturális szakterület ellátásával kapcsolatosan rendszeresen figyelemmel kíséri a város zenei, irodalmi, képzőművészeti életét, a könyvtári és múzeumi munkát, a színházakat, a médiát, a hivatásos és amatőr művészeti csoportokat, a kulturális feladatot ellátó civil szervezeteket, valamint a szórakoztató és ismeretterjesztő tevékenységeket. - Koordinál a város nagy rendezvényeinek, fesztiváljainak, jubileumainak, nemzeti ünnepeinek szervezésében. - Kezdeményezi és lebonyolítja szakterületén a helyi és országos díjak, kitüntetések felterjesztését. - Részt vesz a művészlakások, vendégtanári lakások bérbeadásával kapcsolatos ügyek intézésében. - Intézi az emlékművek, szobrok, emléktáblák állításának ügyét, közreműködik a műemlékekkel kapcsolatos ügyekben. - Ellátja a jelenleg működő, önkormányzat által alapított kulturális alapítványokkal kapcsolatos alapítói teendők előkészítését. - Előkészíti a szakbizottság szakmai munkáját. - Végrehajtja a szakbizottság és a Közgyűlés által hozott állásfoglalásokat és határozatokat. - A Pécs név, valamint a hivatalos és választott jelképek használatával kapcsolatos kérelmeket döntésre előkészíti. Oktatási feladatok - Biztosítja 3 éves kortól a gyermekek napközbeni ellátásának, óvodai nevelésének, nemzeti, etnikai kisebbségekhez tartozók óvodai nevelésének feltételeit. - Biztosítja az állami fenntartású köznevelési intézmények, ingatlanok üzemeltetését. - Szerződést köt az állami intézményfenntartó központtal a működtetés egyedi feltételeinek meghatározására. - Biztosítja a többi gyermekkel együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését. - Ellátja az önkormányzat által fenntartott óvodák létesítésével, átszervezésével, működtetésével, szakmai munkájuk irányításával és felügyeletével kapcsolatos önkormányzati feladatokat. - Véleményt nyilvánít az állami fenntartású köznevelési intézmények megszüntetésével, átszervezésével, feladatának megváltozásával, nevének megállapításával kapcsolatos döntésekkel kapcsolatban. - Ellenőrzi az óvodai tanügyi dokumentumokban foglaltak végrehajtásának teljesülését. - Ellátja az óvodavezetők pályáztatásával, vezetői megbízásával, jutalmazásával és bérfejlesztésével kapcsolatos előkészítő feladatokat. - Közreműködik az állami fenntartású köznevelési intézmények vezetői megbízására és a megbízás visszavonására irányuló eljárásban.

6 - Rendszeresen figyelemmel kíséri és látogatja a köznevelési intézmények programjait, rendezvényeit. - Közreműködik a köznevelési információs rendszer működtetésében. - Figyelemmel kíséri a város óvodáinak pedagógiai munkáját, szakmai tevékenységét. - Kapcsolatot tart a városban működő, nem önkormányzati fenntartású köznevelési feladatokat ellátó intézményekkel. - Kapcsolatot tart és együttműködik a kormányhivatal és a megyeközponti tankerület vezetőivel. - Ellátja a jegyzői hatáskörből átruházott feladatokat (másodfokú döntés az óvodai felvétellel kapcsolatos kérelemről, felmentés a kötelező óvodába járás alól, nyilvántartás az óvodás és tanköteles gyerekekről, rendkívüli szünet elrendelése). - Közreműködik a megyei intézményhálózat-működtetési és köznevelési fejlesztési terv készítésében. - Végrehajtja a szakbizottság és a Közgyűlés által hozott állásfoglalásokat és határozatokat. - Ellátja az ÖÉF működtetésével kapcsolatos feladatokat. a.) Pénzügyi és Gazdasági Referatúra feladatai: - Ellátja az önkormányzat hatályos vagyonrendelete szerinti forgalomképes önkormányzati vagyonelemek működtetését, fejlesztési (értékesítések, befektetési célú ingatlanvásárlások) és hasznosítási feladatait az önkormányzat közgyűlése, a polgármester felhatalmazása alapján, illetve saját hatáskörben, illetve külső szervezettel kötött megbízás útján. Ennek során: - Testületi döntésre előkészíti a Főosztály területgazdálkodási és ingatlanhasznosítási feladatkörébe tartozó ügyeket. - Nyilvántartja a forgalomképes ingatlanokat és előkészíti azok hasznosítását. - Az értékesítéssel és hasznosítással összefüggésben lebonyolítja a pályázatokat, illetve liciteljárásokat folytat le. - Megszerkeszti az értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos szerződéseket, gondoskodik azok nyilvántartásáról és a földhivatali nyilvántartáson történő átvezetéséről és ingatlan-nyilvántartás szerinti kitűzéséről. - Gondoskodik az önkormányzati tulajdonban lévő, az intézmények működtetése során feleslegessé váló ingatlanok hasznosításáról, őriztetéséről, értékesítésük lehetőségeinek feltárásáról. - Képviseli az Önkormányzatot a kisajátítási és kártalanítási eljárások során. - Előkészíti a külföldiek tulajdonszerzése ügyében a polgármester véleményét. - Előkészíti az önkormányzat - a hatályos vagyonrendeletével összhangban - vagyonával kapcsolatos jogügyletekben a tulajdonosi nyilatkozatokat a Polgármester, illetve a Közgyűlés felhatalmazása alapján. - Kidolgozza a vagyonnal kapcsolatos jogügyletek eljárási rendjét. - A gazdasági program részeként, illetve ahhoz kapcsolódóan - a Hivatal érintett szervezeteivel együttműködve - kidolgozza az önkormányzat vagyonpolitikai-, városmarketing-, városfejlesztési-, turisztikai koncepciójának javaslatát. - Részt vesz az önkormányzat éves költségvetési koncepciójának, döntéselőkészítő munkálataiban, elősegíti a városfejlesztési koncepció, a gazdasági

7 program, valamint a vagyonpolitikai koncepció érvényre juttatását az operatív feladatok megfogalmazásában. - Az önkormányzat Közgyűlése által meghatározott keretek között ellátja az önkormányzat tulajdonosi érdekeltségi körébe tartozó gazdasági társaságok, egyéb szervek tulajdonosi irányításának, illetve befolyásolásának feladatait, folyamatos kapcsolatot tart e cégekkel. - módosításában, a döntés-előkészítő javaslatok összeállításában, a vagyonpolitikai koncepcióval való összhang megteremtésében. - Közreműködik az önkormányzat éves vagyongazdálkodási irányelveinek kialakításában és végrehajtásának ellenőrzésében. - Az önkormányzat rendeletében meghatározott módon és keretek között operatív vagyongazdálkodási feladatokat lát el. - Az önkormányzati és hivatali működés során gondoskodik az elfogadott vagyonpolitikai szempontok érvényre juttatásáról, a város- és gazdálkodáspolitikai elhatározások megjelenítéséről. - Gondoskodik az önkormányzat és intézményei fejlesztési, felújítási és rekonstrukciós igényeinek összegyűjtéséről, ennek alapján rövid és középtávú fejlesztési javaslatokat dolgoz ki. - Ennek keretében: - Számba veszi a különböző szakterületek bevonásával, azok fejlesztési elképzeléseit, fejlesztési programjaik összeállításához és ütemezéséhez irányelveket ad ki és segítséget nyújt. - A szakfőosztályokon keresztül összegyűjti a rövid és középtávú fejlesztési igényeket. - A szakfőosztályok által véleményezett fejlesztési igények alapján összeállítja a rövid és középtávra szóló fejlesztési tervjavaslatokat és a következő évi tervezési feladatokat. - A becsült megvalósítási költségek ismeretében és a jóváhagyott fejlesztési célok alapján előkészíti az önkormányzat költségvetéséhez a következő évi fejlesztési feladatokat, illetve azok megvalósításához szükséges forrásokra javaslatot terjeszt elő. - Szakmai segítséget nyújt az Önkormányzat szakbizottságainak munkájához. d.) Természeti és Emberi Erőforrás Referatúra feladatai: A Természeti és Emberi Erőforrás Fejlesztési Bizottság ügyköréhez kapcsolódó feladatok szakmai hátterének biztosítása. Pályázatokkal kapcsolatos feladatok: - Pályázatokkal összefüggő feladatok koordinálása. Az Önkormányzathoz beérkező pályázati megkeresések gondozása. - Pályázat figyelés, forrás felkutatás, ehhez kapcsolódóan az európai uniós, országos és régiós szintű tervezési folyamatok nyomon követése, az uniós és hazai pályázati lehetőségek feltárása, azok meglévő tényleges önkormányzati igényekhez, feladatokhoz történő igazítása. Önkormányzati forrásokat igénylő pályázatok véleményezése. - Az önkormányzat intézménye, gazdasági társasága vagy egyéb szervezet által előkészített fejlesztések, és kidolgozásra kerülő projektek véleményezése a stratégiák és prioritások érvényesítése érdekében.

8 - A lezáruló pályázatok teljesülésének, és az utánkövetéssel kapcsolatos feladatok teljesülésének monitoringja. - A pályázati szabályzat aktualizálása, gondozása. - A pályázati nyilvántartás gondozása. Kapcsolattartás az egyes pályázatokért felelős személyekkel/szervezetekkel. A pályázati tevékenységgel kapcsolatos nyilvántartás, monitorozás koordinációjának erősítése. - Az önkormányzat Fejlesztési és Pályázati Akciótervének gondozása, aktualizálásának koordinálása. - Folyamatos vezetői információ szolgáltatás, valamint negyedévente vezetői tájékoztató készítése az egyes pályázatokkal kapcsolatos aktualitásokról. - Félévente tájékoztató készítése a Közgyűlés számára a pályázatok aktuális helyzetéről. - Az éves költségvetés előkészítésében való közreműködés, adatszolgáltatás a Pénzügyi Főosztály tervezési feladatához. - Külügyi kapcsolatok becsatornázásának elősegítése a fejlesztési és pályázati folyamatokba. A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt-vel (Városfejlesztési Társaság) történő együttműködéssel kapcsolatos feladatok: - Az Önkormányzat valamint a Városfejlesztési Társaság közötti feladatmegosztás szabályainak előkészítése, kidolgozása és alkalmazása. - Az Önkormányzat és a Városfejlesztési Társaság közötti információáramlás biztosítása. - A Városfejlesztési Társaság és az Önkormányzat egyes szervei és testületei valamint vezetése közötti technikai jellegű közvetítés. - A városrehabilitációs és városfejlesztési projektek és folyamatok nyomon követése, az elért eredmények értékelése. - Az Önkormányzat és a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. között kötendő városfejlesztési közszolgáltatási szerződés és annak mellékleteit képező külön-megállapodások ügyintézése, azok aktualizálásának kezdeményezése. - Javaslattétel a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. feladat és hatásköreinek módosítására. Szakmai stratégiákkal kapcsolatos feladatok - A város stratégiai és szakmapolitikai koncepciói aktualizálására vonatkozó javaslattétel előkészítésében való részvétel a Kommunális és Városfejlesztési Referatúrával együttműködve a városi főépítész szakmai felügyelete mellett. A városfejlesztési, és átfogó fejlesztési stratégiák aktualizálásának irányelveire vonatkozó javaslattétel a Közgyűlés számára. - Véleményezi a kidolgozott akcióterületi terveket. - A stratégiai feladatok teljesülésének nyomon követése, szükség esetén a stratégiák módosításának, aktualizálásának kezdeményezése. - Egyes szakstratégiák aktualizálása az illetékes szakterületek felelőseivel együttműködve. - A stratégiai dokumentumok alkalmazási rendszerének kialakítása.

9 - Részvétel a városfejlesztési, és közlekedésfejlesztési koncepciók szakmai kialakításában a természetvédelmi és környezetvédelmi szempontok meghatározása tekintetében. Környezetvédelmet érintő feladatok: - Folyamatosan nyomon követi a város környezetállapotát, javaslat készítés annak javítását szolgáló tervszerű intézkedésekre, szükség esetén a halaszthatatlan beavatkozásokra. A feladat végrehajtása során rendszeres kapcsolatot tart az érintett hatóságokkal. - Előkészíti a város környezetvédelmi programját, gondoskodik jóváhagyása esetén a programozott feladatok végrehajtásának előkészítéséről, a szükséges források tervezéséről. A program szükség szerinti felülvizsgálatát gondozza. - Kezdeményező szerepet játszik környezetvédelmi pályázatok tekintetében. Figyelemmel kíséri a környezetvédelmi, természetvédelmi pályázatokat, programokat szervez. - Javaslatot tesz a természeti erőforrások állapotfelmérésére, folyamatos monitorozására, - Gondozza a talajvédelmi, a vízbázis-védelmi, zöldövezeti - különös tekintettel természetvédelmi területekre védelmi, levegőtisztaság védelmi, hulladékgazdálkodási-, és újrahasznosítási, zajvédelmi koncepciókat és szabályozásokat, előkészíti aktualizálásukat. Kidolgozza a kapcsolódó intézkedési terveket. - Energetikai koncepció és intézkedési tervek előkészítése, valamint vizsgálja az alternatív energiaforrások és energiatakarékos technológiák elterjesztésének, használatának lehetőségeit, különös tekintettel a közintézményekre. Emberi erőforrás-fejlesztéssel kapcsolatos feladatok: - Előkészíti a leszakadó városrészek revitalizációs tervét, koordinálja annak végrehajtását. - Részt vesz a hátrányos helyzetű emberek felzárkóztatását célzó komplex programok előkészítésében. - Közreműködik munkaerő-piaci projektek kidolgozásában, foglalkoztatási paktum előkészítésében és működtetésében. - Előkészíti és koordinálja a közösségfejlesztést, és a helyi demokrácia fejlesztését szolgáló projekteket. - Részt vesz szociális város-rehabilitációs projektek előkészítésében, és közreműködik megvalósulásukban. Civil szférához kapcsolódó feladatok: - Kidolgozza a civil szervezetekkel való együttműködés szabályait, folyamatosan nyomon követi működését. - Előkészíti és működteti a civil szervezetek támogatásának szabályrendszerét. - Részt vesz a civil szervezetek számára kiírt pályázatok előkészítésében, lebonyolításában.

10 - Döntésre előkészíti a civil és nemzetiségi szervezetektől érkező támogatási kérelmeket. - Előkészíti a részönkormányzati döntések alapján társadalmi szervezetekkel kötendő támogatási szerződéseket, figyelemmel követi a támogatott célok megvalósulását és azok szabályszerű elszámolásának rendszerét. Szakmai szervezetekben való önkormányzati részvétel szakmai hátterének biztosításával kapcsolatos feladatok: - Kapcsolatot tart a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökséggel, követi a régiós szintű tervezési folyamatokat. - Folyamatosan nyomon követi a Baranya Megyei Önkormányzat és a Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás munkáját. - Kapcsolatot tart az Orfű Pécsi-tó Kht-val. Pécs sérülékeny vízbázisának és szennyvízcsatorna-hálózatának bővítése ISPA/Kohéziós Alap projekttel kapcsolatos feladatok: - Kezeli a víziközmű társulatok végelszámolását követően az érdekeltségi egységekkel kapcsolatos ügyeket (érdekeltségi összegek beszedése, társulati hitelek tőke és kamat-terheinek rendezése stb.) - EU szabályozásnak megfelelő üzemeltetési szerződés aláírásának előkészítése, ellenjegyeztetése a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Nonprofit Kft-vel. - Elősegíti, koordinálja illetve operatívan bonyolítja az Önkormányzat által a támogató szervek felé szerződésben vállalt, illetve jogszabály által előírt elsősorban a projekt ellenőrzése, monitoringozása, utánkövetése körében jelentkező feladatokat, továbbá közreműködik az elkészült beruházások jogszerű, rendeltetésszerű, illetve a támogatási szerződéseknek megfelelő feltételeinek biztosításában. Bizottsági gyakornokokkal kapcsolatos feladatok: - A Polgármesteri Hivatal Jogi Csoportjával együttműködve részt vesz az Önkormányzat állandó bizottságai mellett működő gyakornokok pályáztatásában, a kiválasztásra vonatkozó Természeti és Emberi Erőforrás Fejlesztési Bizottság döntésének előkészítésében és megvalósításában; - Szükség esetén aktualizálja a gyakornok kiválasztásának és tevékenységének rendjéről szóló szabályzatot együttműködve a Hivatal Jogi Csoportjával. e.) Városfejlesztési és Kommunális Referatúra feladatai: - A városrendezési terveket elkészítteti, gondoskodik a szükséges módosítások előkészítéséről, a módosítási eljárások lebonyolításáról. - A Természeti és Emberi Erőforrás Referatúrával együttműködve elkészítteti a városfejlesztési koncepciót. - A településrendezéssel kapcsolatos rendeletek előkészítésében, szakmai véleményezésében részt vesz.

11 - Számba veszi a védett és helyi védelemre érdemes műemlékeket, azokról nyilvántartást vezet, fejlesztésükre javaslatot és szakmai koncepciót készít. - A Referatúra Főosztály ágazati jogászával együttműködve előkészíti a közszolgáltatások és közműszolgáltatások önkormányzati szabályozásával kapcsolatos rendeleteket, elvégzi a szükséges egyeztetéseket. - A Referatúra Főosztály ágazati jogászával és árszakértőjével együttműködve az ármegállapítási feladatokat felülvizsgálja és a köz és közműszolgáltatások ármegállapításával kapcsolatos döntések előkészítésében részt vesz. - Előkészíti a bizottság számára a közműfejlesztési beruházásokkal kapcsolatos előterjesztéseket, Szervezi a Víziközmű társulatok alakítását. - Megszervezi a közművesítetlen területek átmeneti vízellátását. - Javaslatot tesz a víziközműfejlesztési hozzájárulás felhasználására és a víziközmű vagyonon végzett rekonstrukciós munkákra. - A vízbázisok védőterületeinek kialakításával kapcsolatos munkákat elvégzi, illetve elvégezteti. - Az ágazat hatáskörébe tartozó közszolgáltatások esetében a panaszokat kivizsgálja - Értékeli a közlekedés aktuális helyzetét, annak fejlesztésére javaslatot tesz. - Előkészíti a jegyzői hatáskörbe tartozó közútkezelői hozzájárulásokat, engedélyeket. - Értékeli a város aktuális parkolási helyzetét, javaslatot tesz a történelmi belváros környezetkímélő forgalmi rendjének kialakítására. - Előkészíti a közterületen történő fejlesztések, építések, rekonstrukciók, engedélyezéséhez szükséges tulajdonosi nyilatkozatok kiadását. - Törekszik a város közvilágításának racionalizálására, a közvilágítással kapcsolatos jegyzői hozzájárulásokat előkészíti. - Nyilvántartja a város karszt-, réteg-, és forrásvizeinek kibukkanását, határait, elvezetését. - Vezeti a támfalkatasztert, pincekatasztert, ellátja a rézsűk, támfalak, üregek, pincék vis maior eseteinek pályázati és veszélyelhárítási feladatait, a károk helyreállításának ügyintézését. - Vezeti a tűzcsap-nyilvántartást. - A vízkárelhárítással kapcsolatosan javaslatot tesz, a szükséges beavatkozásokra, a kárfelszámolással kapcsolatos pályázati feladatokat ellátja. - Ellátja a Főépítész vezetésével működő tervtanács titkári feladatait. - Az adott évi költségvetésben jóváhagyott fejlesztések szakszerű végrehajtását biztosítja. - Ennek során: - Intézkedéseket tesz a szakszerű lebonyolítás érdekében. - Gondoskodik arról, hogy a lebonyolítás mind műszaki, mind gazdasági szempontokból szakszerűen történjen. (Engedélyek, az érvényben lévő szabályok szerinti vállalkozásba adás, a munkák szakszerű műszaki ellenőrzés stb.) - A végrehajtás során, majd azt követően értékeli a fejlesztések végrehajtását és annak eredményességét, szükség szerint javaslatokat dolgoz ki az esetenként szükségessé váló forrás-átcsoportosításokra. - Az éves fejlesztések végrehajtásáról a Közgyűlést tájékoztatja. - Gondoskodik az üzembe-helyezési (használatbavételi) eljárás szakszerűségéről és elkészíti (elkészítteti) az aktiváláshoz szükséges iratokat.

12 - Együttműködik a Polgármesteri Kabinettel a szakterületéhez tartozó feladatok végrehajtásában. - A főosztály szakmai kompetenciájába tartozó tulajdonosi döntéseket előkészíti. - Ellátja az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésére, a távhővel ellátott lakóépületek hő fogyasztásának szabályozására, mérésére és az egycsatornás gyűjtő kémények felújítására kiírt pályázatokkal kapcsolatos teendőket. EKF feladatok: - Megszervezi és biztosítja az EKF fejlesztési ügyek adminisztrációját. Általános együttműködési és koordinációs feladatok: - Együttműködik a városüzemeltetéssel, vagyongazdálkodással és városi közfeladatokat ellátó önkormányzati többségi tulajdonú társaságokkal, valamint az intézmények szakmai felügyeletének ellátásában közreműködik. - Segíti, előkészíti, felelősen végrehajtja, illetve gyakorolja a közgyűlés, a polgármester, a szakbizottságok és a város jegyzőjének feladatát, illetve hatáskörét a következő szakterületeken és a külön részletezett hatásköri jegyzék szerinti jogszabályi felhatalmazás alapján: kommunális igazgatás, vízügyi igazgatás, közlekedési igazgatás, műemlékvédelem, árhatósági igazgatás. - Szakmai közreműködést biztosít a vitás kérdésekben. Állásfoglalásával segíti a jegyző hatósági feladatainak gyakorlását végző szakmai osztályok, elsősorban a Hatósági Főosztály keretében működő Műszaki Osztály munkáját, különösen a következő ügyekben: építésügyi, útügyi (közlekedési), táv-hőszolgáltatással összefüggő engedélyezéssel. - Együttműködik a Polgármesteri Kabinettel a szakterületéhez tartozó feladatok végrehajtásában. - Szakmai szempontból elősegíti a tulajdonosi elvárások és érdekek érvényesítését a szakterületéhez kapcsolódó önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságok vonatkozásában. A Referatúra szakmai kompetenciájába tartozó tulajdonosi döntéseket előkészíti. - Szakmai segítséget nyújt az önkormányzat szakbizottságának munkájához. - Ellátja az önkormányzat alapításával létrehozott feladatköréhez kapcsolódó közalapítványokkal kapcsolatos feladatokat.

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (Pécs, Széchenyi tér 1.) p á l y á z a t o t h i r d e t

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (Pécs, Széchenyi tér 1.) p á l y á z a t o t h i r d e t P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (Pécs, Széchenyi tér 1.) p á l y á z a t o t h i r d e t a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 17/2007. (04. 30.)

Részletesebben

Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet a 43/2013. (II. 26.) határozathoz Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA VI-152/3015/2012. sz. határozat melléklete 1.sz. melléklet MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Miskolc

Részletesebben

a) a képviselő-testület által átruházott hatáskörben érdemi döntés meghozatalával és végrehajtása ellenőrzésével,

a) a képviselő-testület által átruházott hatáskörben érdemi döntés meghozatalával és végrehajtása ellenőrzésével, Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2007. (IV.26.) sz. rendelete az állandó bizottságok feladatairól és hatásköréről a 25/2007. (IX.20.) sz. 27/2008. (XII.19.) sz. és a 32/2010. (XII.16.)

Részletesebben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal belső szervezeti tagozódása és működési rendje 1. Általános rendelkezések II.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal belső szervezeti tagozódása és működési rendje 1. Általános rendelkezések II. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal belső szervezeti tagozódása és működési rendje 1 I. Általános rendelkezések 1. A hivatal megnevezése: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 12. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 12. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 12. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2015. március 6., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 9/2015. (III. 6.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Városfejlesztési és Kommunális Bizottságának Ügyrendje

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Városfejlesztési és Kommunális Bizottságának Ügyrendje Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Városfejlesztési és Kommunális Bizottságának Ügyrendje I. Általános rendelkezések A Bizottság részt vesz a Város városfejlesztési és rendezési, környezetvédelmi,

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÜGYRENDJÉRŐL

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÜGYRENDJÉRŐL 4/2008. ( XI.03.) számú POLGÁRMESTERI- JEGYZŐI KÖZÖS UTASÍTÁS Kiadva Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 374/2008. (VIII.28.) számú határozatában kapott felhatalmazás alapján EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI

Részletesebben

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta: a Képviselő-testület./2015. (II. 26.) sz. határozatával. Hatályos: 2015. február 26-tól TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ELŐTERJESZTÉS

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ELŐTERJESZTÉS VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Szám: 02/55-2/2014. ELŐTERJESZTÉS az Ügyrendi Bizottság 2014. február 13-ai ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti

Részletesebben

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2010. augusztus 10. VI. évfolyam 8. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal Rendeletek...10. oldal

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2010. augusztus 10. VI. évfolyam 8. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal Rendeletek...10. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2010. augusztus 10. VI. évfolyam 8. szám TARTALOM Határozatok...2. oldal Rendeletek...10. oldal Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2010. (VIII. 10.) önkormányzati

Részletesebben

A HIVATAL SZERVEZETI EGYSÉGEINEK FELADATAI I. ELLENŐRZÉSI OSZTÁLY

A HIVATAL SZERVEZETI EGYSÉGEINEK FELADATAI I. ELLENŐRZÉSI OSZTÁLY A HIVATAL SZERVEZETI EGYSÉGEINEK FELADATAI I. ELLENŐRZÉSI OSZTÁLY 3. melléklet 1. A Hivatalnál és az Önkormányzat működésével kapcsolatos feladatokra vonatkozóan belső ellenőrzés végzése stratégiai, illetve

Részletesebben

HATÁLYOSSÁG ÁLLAPOTA: 2012. JANUÁR 1.

HATÁLYOSSÁG ÁLLAPOTA: 2012. JANUÁR 1. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 31/2011. (XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásáról, a bizottságok feladat- és hatásköréről 1

Részletesebben

I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: hivatal) alapítása

I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: hivatal) alapítása 1 Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének /2011. ( ) normatív határozata a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról (tervezet) Budapest Főváros XIX. ker.

Részletesebben

A bizottságok feladat- és hatáskörének jegyzéke VALAMENNYI BIZOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

A bizottságok feladat- és hatáskörének jegyzéke VALAMENNYI BIZOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 6. sz. melléklet A bizottságok feladat- és hatáskörének jegyzéke VALAMENNYI BIZOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 1. Feladatkörükben előkészítik a közgyűlés döntéseit, véleményezik a döntés-tervezeteket, szervezik

Részletesebben

PÉNZÜGYI, FEJLESZTÉSI ÉS KÖZBIZTONSÁGI BIZOTTSÁG. 1. A bizottság éves munkaterv alapján látja el feladatait.

PÉNZÜGYI, FEJLESZTÉSI ÉS KÖZBIZTONSÁGI BIZOTTSÁG. 1. A bizottság éves munkaterv alapján látja el feladatait. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Ercsi Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

25/2011. (IX. 16.) NEFMI utasítás a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

25/2011. (IX. 16.) NEFMI utasítás a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról 25/2011. (IX. 16.) NEFMI utasítás a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

Részletesebben

2005. február 17. 1. szám. Tartalomjegyzék RENDELET

2005. február 17. 1. szám. Tartalomjegyzék RENDELET 2005. február 17. 1. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 1/2005. (II. 17.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003. (VI. 16.) Kgy. rendelet

Részletesebben

A belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke

A belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke 1. sz. függelék A belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLY 1 Ellátja a Polgármesteri Hivatalra háruló gazdasági-pénzügyi szakterülettel kapcsolatos feladatokat,

Részletesebben

4.számu módosítás (Hatályban: 2012. január 20-tól)

4.számu módosítás (Hatályban: 2012. január 20-tól) 4.számu módosítás (Hatályban: 2012. január 20-tól) Zalakaros Város Polgármesteri Hivatala SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL szóló 134/2011.(V.3.) sz. képviselőtestületi határozat Zalakaros Város Képviselőtestülete

Részletesebben

IV. A hivatal szervezeti egységeinek feladatai. Igazgatási és Beruházási Osztály

IV. A hivatal szervezeti egységeinek feladatai. Igazgatási és Beruházási Osztály Jogi és Szervezési feladatok: 4 IV. A hivatal szervezeti egységeinek feladatai Igazgatási és Beruházási Osztály A Jogi és Ügyrendi Bizottság munkájának segítése, adminisztrációjának ellátása, közreműködés

Részletesebben

Az egyes bizottságok által ellátandó feladatok, tevékenységi körök részletes jegyzéke

Az egyes bizottságok által ellátandó feladatok, tevékenységi körök részletes jegyzéke 4. számú melléklet Az egyes bizottságok által ellátandó feladatok, tevékenységi körök részletes jegyzéke Humán, Összeférhetetlenséget és Vagyonnyilatkozatot Vizsgáló Bizottság feladatkörében ellátja: 1.

Részletesebben

KESZTHELYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JOGI ÉS SZERVEZÉSI OSZTÁLY ÜGYREND (hatálybalépés napja: 2013. március 1.) egységes szerkezetben

KESZTHELYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JOGI ÉS SZERVEZÉSI OSZTÁLY ÜGYREND (hatálybalépés napja: 2013. március 1.) egységes szerkezetben Szám: 1/ /2013. KESZTHELYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JOGI ÉS SZERVEZÉSI OSZTÁLY ÜGYREND (hatálybalépés napja: 2013. március 1.) egységes szerkezetben Az osztály feladatellátásának illetékessége: Keszthely

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 17. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 17. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 17. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. április 24., szerda Tartalomjegyzék I. Utasítások 2/2013. (IV. 24.) ME utasítás a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések SÁTORALJAÚJHELYI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete polgármesteri hivatalt hozott létre az Önkormányzat

Részletesebben

Balassagyarmat Város Jegyzőjének 4/2009.(XII.17.) számú utasítása Balassagyarmat Város Polgármesteri Hivatala ü g y r e n d j é r ő l

Balassagyarmat Város Jegyzőjének 4/2009.(XII.17.) számú utasítása Balassagyarmat Város Polgármesteri Hivatala ü g y r e n d j é r ő l 70.168-8/2009. Balassagyarmat Város Jegyzőjének 4/2009.(XII.17.) számú utasítása Balassagyarmat Város Polgármesteri Hivatala ü g y r e n d j é r ő l Hatályos: 2009. december 18. napjától 1 Balassagyarmat

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZANBÁLYZATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZANBÁLYZATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZANBÁLYZATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet I/D kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./D kötet A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának

Részletesebben

A belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke

A belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke 1. sz. függelék A belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLY Ellátja a Polgármesteri Hivatalra háruló gazdasági-pénzügyi szakterülettel kapcsolatos feladatokat, melynek

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének elfogadása tárgyában

E l ő t e r j e s z t é s. a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének elfogadása tárgyában Kunfehértó Község Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének elfogadása tárgyában (Képviselő-testület 2014. március 4-i ülésére) Az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben